Beaktats t.o.m. FörfS 318/2022.

30.12.2002/1332

Statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 4 kap. 4 § 3 mom., 6 kap. 4 § 4 mom. samt 9 kap. 3 § 1 mom. lagen den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002):

1 kap

Fastställande av lön som ligger till grund för löntagares inkomstrelaterade dagpenning

1 § (30.12.2013/1277)
Stabiliserad löneinkomst

När den lön som ligger till grund för löntagares dagpenning fastställs ska löneinkomsterna beaktas för minst den tid enligt 5 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) som krävs för att löntagaren ska uppfylla arbetsvillkoret. De löneinkomster som ligger till grund för löntagares dagpenning ska beaktas för den tidsperiod som direkt föregår arbetslösheten. Tiden mellan utgången av den senaste löneperiod som föregått arbetslösheten och arbetslöshetens början får dock omfatta högst 30 dagar.

När de löneinkomster som ligger till grund för löntagares dagpenning fastställs ska inte de löneinkomster beaktas som betalas ut under den tidsperiod för vilken lönen fastställs, men som har intjänats genom arbete som utförts under en annan tidsperiod. Om den lön som betalas en löntagare för en löneperiod regelbundet består av inkomster för arbete som utförts under flera löneperioder kan sådana löneinkomster beaktas när den lön som ligger till grund för dagpenningen fastställs.

Den genomsnittliga dagslönen fås genom att den lön som betalats ut under den tid som avses i 1 mom. divideras med det kalkylerade antalet arbetsdagar som ingår i denna period så, att 5 arbetsdagar anses ingå i den kalendervecka som räknas in i arbetsvillkoret. Som arbetsdagar betraktas dock inte de dagar när personen har varit frånvarande från arbetet av något sådant godtagbart skäl som avses i 5 kap. 3 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och utan lön för denna tid.

2 §
Löneinkomster som skall beaktas

Som stabiliserad lön enligt 6 kap. 4 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller som inkomst som ska beaktas i den betraktas (17.12.2020/1103)

1) semesterlön, lön för uppsägningstid och annan grundlön som betalas för arbete;

2) tillägg för kvällsarbete, skifttillägg, personligt och uppgiftsbaserat tillägg, miljötillägg, tillägg för lördags- och söndagsarbete, förhöjning för nattarbete, övertidsersättning, helgdagsersättning och beräkningsgrund för ackord samt övriga motsvarande lönetillägg och ersättningar;

3) med lön jämförbart arvode;

4) beredskaps- och jourersättning;

5) resultatbaserad lön såsom provision, bonus och tantiem;

6) skattepliktig natura- eller personalförmån;

7) skattepliktig kostnadsersättning;

8) av arbetsgivaren betald försäkringspremie för sparlivförsäkring;

9) av arbetsgivaren betald försäkringspremie för en individuell, frivillig pensionsförsäkring, till den del den är skattepliktig;

10) arvode som betalats för skötsel av förtroendemans eller arbetarskyddsfullmäktiges uppgifter samt arvode som betalats på grund av samarbete enligt lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988);

11) lön som betalats enligt lönegarantin, i fråga om vilken lön det inte har gjorts något avdrag enligt 4 § 2 mom. i lönegarantilagen (866/1998), till den del den om den betalades av arbetsgivaren skulle betraktas som sådan förvärvsinkomst som ligger till grund för inkomstrelaterad dagpenning, (21.12.2004/1260)

12) betjäningsavgift, (29.12.2005/1265)

12 a) vederlag för arbete som enligt avtal delvis eller helt skall gottgöras i form av dagpenning som betalas av en i lagen om försäkringskassor (1164/1992) avsedd sjukkassa och som arbetstagaren får i stället för lön som betalas med stöd av lag, kollektivavtal eller något annat avtal, (29.12.2005/1265)

12 b) vederlag för arbete som enligt avtal delvis eller helt ska gottgöras i form av stöd för privat vård i enlighet med lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) eller något annat motsvarande stöd som betalas av stat eller kommun, (17.12.2020/1103)

12 c) i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedd dividend som grundar sig på en arbetsinsats, (17.12.2020/1103)

13) övriga inkomster som är jämförbara med ovan nämnda inkomster.

L om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar 651/1988 har upphävts genom L om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar 1233/2013.

3 §
Övriga inkomster

Vid fastställande av den stabiliserade lönen beaktas inte inkomst som inte grundar sig på arbete, inte heller kapitalinkomst eller inkomst som inte kan anses vara stabiliserad. Sådan inkomst är (17.12.2020/1103)

1) semesterpenning, semesterpremie och semesterersättning;

2) en sådan ekonomisk förmån från arbetsgivaren enligt 3 kap. 6 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa som periodiseras enligt arbetstagarens stabiliserade lön;

3) en penninggåva från arbetsgivaren;

4) en skattefri natura- och personalförmån;

5) en skattefri kostnadsersättning;

6) försäkringspremien för en individuell, frivillig pensionsförsäkring, till den del den är skattefri;

7) en ränteförmån i samband med anställningslån;

8) lön för väntetid;

9) skadestånd;

10) stipendier och understöd;

11) inkomst som erhållits från en personalfond;

12) en vinstutdelningspost;

13) lön som betalats enligt lönegarantin, till den del den inte om den betalades av arbetsgivaren skulle betraktas som sådan inkomst som ligger till grund för inkomstrelaterad dagpenning;

14) tilläggförmåner från arbetsplatsens sjukkassa;

15) arvode som betalts för ett förtroendeuppdrag;

16) ersättning för immaterialrätt;

17) aktieoption, om inte det avtalade teckningspriset för en aktie som tecknas med en anställningsoption väsentligt understiger aktiens gängse värde då anställningsoptionen ges och anställningsoptionen används inom ett år från det att anställningsoptionen gavs, eller det inte är fråga om en sådan premie som enligt 21 c-punkten betraktas som ersättning för arbete, (17.12.2020/1103)

18) dividendinkomst, om inte något annat följer av 2 § 12 c-punkten, (17.12.2020/1103)

19) aktieemission på grundval av arbetsförhållande;

20) förtäckt dividend;

21) ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden; (19.6.2008/452)

21 a) penningersättning som tagits ut från en arbetstidsbank och penningersättning som betalats ur en arbetstidsbank enligt lönegarantin; (19.6.2008/452)

21 b) besparingar i en arbetstidsbank; (19.6.2008/452)

21 c) en premie som ges i form av aktier i arbetsgivarbolaget eller i ett annat bolag som hör till samma koncern som arbetsgivarbolaget eller till samma ekonomiska sammanslutning av motsvarande slag, förutsatt att aktierna noteras på en av myndigheterna övervakad reglerad marknad eller en av myndigheterna övervakad multilateral handelsplattform, eller som ges i form av en placeringsdeposition eller på något annat motsvarande sätt, eller som helt eller delvis ges i form av pengar i stället för aktier, om värdet av den förmån som fås i form av en premie beror på hur värdet av aktierna utvecklas under en period på minst ett år från det att premien utlovas till det att den ges, (17.12.2020/1103)

22) annan inkomst som är jämförbar med ovan nämnda inkomster.

4 § (2.7.2009/529)
Årsinkomst

Om ett arbete och löneinkomsten därav har varit säsongbetonat ska till grund för dagpenningen läggas den årsinkomst som hänför sig till de 12 månader som omedelbart föregått arbetslösheten.

Ett arbete och löneinkomsten därav är säsongbetonat om det på grund av naturförhållandena eller av annan motsvarande orsak kan utföras endast under en viss tid av året och om arbetsmängden och löneinkomsten av arbetet av denna orsak är betydligt större än normalt.

5 §
Fastställande av årsinkomst

Till den i 4 § nämnda årsinkomsten räknas löneinkomst som arbetstagaren fått på grund av ett anställningsförhållande och därmed jämförbar personlig inkomst samt dessutom följande socialförmåner och ersättningar för inkomstbortfall samt andra stöd förutsatt att de är skattepliktig inkomst för mottagaren: (30.12.2013/1277)

1) arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa;

2 punkten har upphävts genom F 30.12.2013/1277. (30.12.2013/1277)

3) alterneringsersättning enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002), (30.12.2013/1277)

4 punkten har upphävts genom F 30.12.2013/1277. (30.12.2013/1277)

5) dagpenning samt moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004), (30.12.2013/1277)

6) förmån som på grund av sjukdom betalas av sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor (1164/1992);

7) rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) eller enligt de arbetspensionslagar som avses i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), (30.12.2013/1277)

8) dagpenning och olycksfallspension enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), vilka inte längre utbetalas;

9) dagpenning, ersättning för inkomstbortfall och invalidpension enligt trafikförsäkringslagen (279/1959), vilka inte längre utbetalas;

10) dagpenning enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948);

11) sådan invalidpension enligt de arbetspensionslagar som avses i 3 § i lagen om pension för arbetstagare som inte längre betalas ut, (30.12.2013/1277)

12) vuxenutbildningsstöd enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000).

Till årsinkomsten räknas dock inte den inkomst av företagsverksamhet som avses i 1 kap. 6 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Det per månad beräknade beloppet av årsinkomsten erhålls genom att årsinkomsten divideras med talet 12.

6 §
Löneintyg

Löneinkomsterna anges i första hand genom det löneintyg som arbetsgivaren tillhandahåller vid arbetsförhållandets slut eller permitteringens början. Löneintyget skall innehålla uppgifter om när arbetsförhållandet börjat och slutat samt uppgifter om löneinkomsten för minst den tid som enligt 5 kap. 3 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa krävs för att personen skall ha uppfyllt arbetsvillkoret eller, om det är fråga om säsongbetonat eller oregelbundet arbete, för minst de 12 månader som omedelbart föregått arbetslösheten. Är arbetsförhållandet kortare än vad som nämns ovan, skall uppgifter lämnas för hela den tid arbetsförhållandet varat. På intyget antecknas särskilt semesterpenning eller semesterpremie, semesterersättning och andra rater som nämns i 3 § som inte kan anses vara stabiliserad löneinkomst samt dessutom frånvarodagar utan lön samt orsaken till dessa.

Andra förvärvsinkomster som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen än löneinkomsterna skall framgå av intyg som givits av utbetalaren, eller av annan tillförlitlig utredning med iakttagande i tillämpliga delar av vad som ovan bestäms om angivande av löneinkomst.

7 § (30.12.2013/1277)
Användning av beskattningsuppgifter

Om det för den tid för vilken den lön som ligger till grund för dagpenningen fastställs inte finns tillgång till en sådan utredning om löneinkomster eller förvärvsinkomster som avses i 6 §, ska dessa uppskattas med hjälp av de förvärvsinkomster enligt 5 § som konstaterats vid den senast verkställda beskattningen, justerade i samma förhållande som den i 96 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda lönekoefficient, som fastställts för det år under vilket dagpenningen ska utbetalas, avviker från den lönekoefficient som fastställts för föregående kalenderår. Av särskilda skäl kan även annan tillförlitlig utredning än beskattningsuppgifterna användas.

2 kap

Förvärvsinkomster av arbete vilka skall beaktas vid jämkning

8 §
Förvärvsinkomster av arbete vilka skall beaktas vid jämkning

Som sådana förvärvsinkomster av arbete som skall beaktas vid jämkning betraktas (30.12.2013/1277)

1) grundlön för arbete och därtill hörande tillägg och ersättningar, såsom exempelvis tillägg för kvällsarbete, övertidsersättning, beredskaps- och jourersättning samt skattepliktig natura- eller personalförmån;

2) semesterpenning, semesterpremie och semesterersättning, (30.12.2013/1277)

3) semesterlön som intjänats i deltidsarbete;

4) lön för uppsägningstiden, till den del personens ansökan om arbetslöshetsförmån inte med stöd av 3 kap. 5 § 1 punkten lagen om utkomstskydd för arbetslösa avslås på grundval av rätten till lön för uppsägningstid,

5) resultatbaserad lön såsom provision, bonus och tantiem;

6) av arbetsgivaren betald försäkringspremie för sparlivförsäkring;

7) av arbetsgivaren betald försäkringspremie för en individuell, frivillig pensionsförsäkring, till den del den är skattepliktig;

8) av arbetsgivaren betalda stipendier och understöd till den del de är skattepliktiga;

9) ersättning för immaterialrätter såsom royalty, bruksavgift, ersättning för upphovsrätt och ersättning för arbetstagares uppfinning;

10) arvode som betalats för skötsel av förtroendemans och arbetarskyddsfullmäktiges uppgifter samt arvode som betalats på grundval av samarbete enligt lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988);

11) med lön jämförbart arvode;

12) lön som betalats enligt lönegarantin, till den del den om den betalades av arbetsgivaren skulle betraktas som sådan förvärvsinkomst som skall jämkas;

13) betjäningsavgift;

14) förvärvsinkomst av affärsverksamhet med undantag av sådan nettoinkomst av skogsbruk som beräknas med stöd av inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967);

15) dividendinkomst till den del den utgör förvärvsinkomst;

16) förtäckt dividend till den del den utgör förvärvsinkomst;

16 a) penningersättning som tagits ut från en arbetstidsbank; (19.6.2008/452)

16 b) i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedd dividend som grundar sig på en arbetsinsats, (17.12.2020/1103)

17) övriga förvärvsinkomster som är jämförbara med ovan nämnda inkomster.

L om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar 651/1988 har upphävts genom L om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar 1233/2013.

9 §
Övriga inkomster

Som sådan förvärvsinkomst som skall beaktas vid jämkning betraktas inte

1) en sådan ekonomisk förmån från arbetsgivaren enligt 3 kap. 6 § 1 mom. lagen om utkomststöd för arbetslösa som periodiseras enligt personens stabiliserade lön;

2 punkten har upphävts genom F 30.12.2013/1277. (30.12.2013/1277)

2 a) penningersättning som tagits ut från en arbetstidsbank till den del den har periodiserats enligt 3 kap. 6 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa; (19.6.2008/452)

3) lön för uppsägningstid, då ansökan om arbetslöshetsförmån med stöd av 3 kap. 5 § 2 punkten lagen om utkomstskydd för arbetslösa avslås på grund av rätten därtill;

4) semesterlön som intjänats i hetidsarbete;

5) sedvanlig skattefri naturaförmån eller personalförmån;

6) försäkringspremie för en individuell, frivillig pensionsförsäkring, till den del den är skattefri;

7) lön för väntetid;

8) skadestånd;

9) penninggåva;

10) stipendier och understöd, till den del de är skattefria;

11) ränteförmån i samband med anställningslån;

12) tilläggsförmåner från arbetsplatsens sjukkassa;

13) inkomst från en personalfond;

14) en vinstutdelningspost;

15) lön som betalats enligt lönegarantin, till den del den inte om den betalades av arbetsgivaren skulle betraktas som sådan inkomst som skall jämkas;

16) aktieemission på grundval av arbetsförhållande;

17) aktieoptioner, om inte det avtalade teckningspriset för en aktie som tecknas med en anställningsoption väsentligt understiger aktiens gängse värde då anställningsoptionen ges och anställningsoptionen används inom ett år från det att anställningsoptionen gavs, eller det inte är fråga om en sådan premie som enligt 20 a-punkten betraktas som ersättning för arbete, (17.12.2020/1103)

18) dividendinkomst till den del den utgör kapitalinkomst;

19) förtäckt dividend till den del den utgör kapitalinkomst;

20) arvode som betalts för ett förtroendeuppdrag, (17.12.2020/1103)

20 a) en premie som ges i form av aktier i arbetsgivarbolaget eller i ett annat bolag som hör till samma koncern som arbetsgivarbolaget eller till samma ekonomiska sammanslutning av motsvarande slag, förutsatt att aktierna noteras på en av myndigheterna övervakad reglerad marknad eller en av myndigheterna övervakad multilateral handelsplattform, eller som ges i form av en placeringsdeposition eller på något annat motsvarande sätt, eller som helt eller delvis ges i form av pengar i stället för aktier, om värdet av den förmån som fås i form av en premie beror på hur värdet av aktierna utvecklas under en period på minst ett år från det att premien utlovas till det att den ges, (17.12.2020/1103)

21) annan inkomst som är jämförbar med ovan nämnda inkomster.

3 kap

Arbetsmarknadsstöd

10 § (30.12.2013/1277)
Behovsprövning av arbetsmarknadsstöd samt partiellt arbetsmarknadsstöd

De inkomster som ska beaktas vid behovsprövning av arbetsmarknadsstöd enligt 7 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller vid partiellt arbetsmarknadsstöd beräknas enligt det belopp till vilket de fortlöpande kommer att uppgå under arbetslöshetstiden, eller enligt de inkomster som ska anses påverka personens inkomstnivå under den tiden, även om den tid då de erhålls inte sammanfaller med arbetslöshetstiden. En inkomstpost som återkommer årligen eller annars regelbundet fördelas såsom inkomst för hela året eller någon annan inkomstperiod. Innan behovsprövningen görs eller partiellt arbetsmarknadsstöd fastställs avdras från den inkomst som påverkar arbetsmarknadsstödet kostnaderna för inkomstens förvärvande och bibehållande.

11 §
Avdrag från inkomsterna

Sådana kostnader för inkomstens förvärvande och bibehållande som får dras av från de inkomster som motsvarar situationen vid den tidpunkt då arbetsmarknadsstödet betalas ut är

1) sådana utgifter för inkomstens förvärvande som avses i 54 § inkomstskattelagen (1535/1992) och

2) utgifter för inkomstens förvärvande enligt 93–95 § inkomstskattelagen.

Levnadskostnader och avdrag av skattelättnadskaraktär är inte sådana kostnader för inkomstens förvärvande och bibehållande som avses vid behovsprövning av arbetsmarknadsstöd eller vid partiellt arbetsmarknadsstöd enligt 7 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. (30.12.2013/1277)

12 §
Inkomster som skall beaktas

Som sådana inkomster enligt 7 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som motsvarar situationen vid den tidpunkt då arbetsmarknadsstöd betalas ut och som ska beaktas vid behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet eller i det i 7 kap. 9 § i den lagen avsedda partiella arbetsmarknadsstödet, betraktas den arbetslösa personens eller hans eller hennes föräldrars inkomster oberoende av inkomstkälla och skatteplikt, dock med undantag av (30.12.2013/1277)

1) tillfälliga inkomster såsom arv, gåva, tillfälliga försäljningsvinster och därmed jämförbara inkomster;

2) ersättning för särskilda kostnader såsom resedagtraktamenten, ersättningar för reskostnader och ersättningar för sjukvårdskostnader;

3) sådana arbetsinkomster för föräldrarna som tjänats in under en kortvarig period och som inte kan anses påverka personens inkomstnivå under arbetslösheten, (30.12.2013/1277)

4) pension som betalas retroaktivt som en engångsbetalning;

5) förmån som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller på livstid (sytning);

6) underhållsbidrag som ett barn får av den ena föräldern eller underhållsstöd som erhållits i stället för detta;

7) behovsprövat arbetsmarknadsunderstöd till en förälder, (30.12.2013/1277)

8) något annat med punkterna 1–7 jämförbart stöd.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 20 december 1996 om fastställande av lön som läggs till grund för dagpenning avvägd enligt förtjänsten (1227/1996).

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om de allmänna grunderna för prövning av behovet av arbetsmarknadsstöd (35/1994).

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2004/1260:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Vid justeringen av förvärvsinkomsterna används talet 1 som lönekoefficient för 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

29.12.2005/1265:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

19.6.2008/452:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

2.7.2009/529:

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2009.

Förordningen tillämpas redan från och med den 1 juli 2009.

30.12.2013/1277:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På sådant utbildningsstöd, sådant sysselsättningsstöd som betiljas personer som deltar i arbetslivsträning för tryggande av försörjningen och sådant deltids tillägg som beviljas enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) innan denna förordning trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På sådan dagpenning enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice och bestämmelser som utfärdats med stöd av den och som beviljats för tryggande av försörjningen innan denna förordning trädde i kraft samt betalas ut vid förordningens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

23.4.2020/283:

Denna förordning träder i kraft den 24 april 2020 och gäller till och med den 6 juli 2020.

Förordningen tillämpas även på personer vars arbetsvillkor med stöd av 5 kap. 3 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har uppfyllts före ikraftträdandet av denna förordning.

26.6.2020/529:

Denna förordning träder i kraft den 7 juli 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

Förordningen tillämpas även på personer vars arbetsvillkor med stöd av 5 kap. 3 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har uppfyllts före ikraftträdandet av denna förordning.

17.12.2020/1103:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Om en i 2 § 12 c-punkten eller 3 § 17, 18 eller 21 c-punkten avsedd del av lönen har betalats före ikraftträdandet av denna förordning eller om maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning, i samband med vilken det har gjorts en sådan beräkning av beloppet av inkomstrelaterad dagpenning som avses i 6 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, börjar löpa före ikraftträdandet av denna förordning, ska i stället för bestämmelserna i 2 § 12 c-punkten och 3 § 17, 18 och 21 c-punkten de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas. På personer vars jämkningsperiod börjar löpa efter denna förordnings ikraftträdande ska i stället för bestämmelserna i 8 § 16 b-punkten och 9 § 17 och 20 a-punkten de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande tillämpas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.