Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

9.8.2002/672

Lag om verkställighet av böter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

I den ordning som föreskrivs i denna lag verkställs följande påföljder:

1) böter som bestämts som dagsböter enligt 2 a kap. 3 § 1 mom. i strafflagen (39/1889) samt vite, samfundsbot, ordningsbot och disciplinbot (böter),

2) disciplinbot som ett utegångsförbud har förvandlats till med stöd av 84 § 1 mom. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (255/2014) eller som arrest har förvandlats till med stöd av 85 § 1 mom. i den lagen, (28.3.2014/257)

3) förverkandepåföljd som avser egendom eller ett penningbelopp,

3 a) föreläggande enligt 44 kap. 15 § 2 mom. i strafflagen om att avliva djur, (17.5.2013/348)

3 b) föreläggande enligt 22 § 3 mom. i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) om att ett nätmeddelande ska göras oåtkomligt och utplånas, (17.5.2013/348)

4) staten tilldömd ersättning som grundar sig på ett brott,

5) staten tilldömd ersättning i andra ärenden och mål än brottmål, om åklagaren uppträtt i dem på tjänstens vägnar, (13.5.2011/462)

6) staten tilldömd ersättning som grundar sig på en sådan ersättning för kostnader i samband med en rättegång som betalats av statens medel,

6 a) brottsofferavgift, (22.5.2015/671)

7) en på statens regressrätt enligt 31 § i brottsskadelagen (1204/2005) grundad fordran på den som ansvarar för en skada och en fordran som staten har på ersättningstagaren enligt beslut om återkrav som avses i 42 § 2 mom. i nämnda lag,

8) rättegångsbot som avses i 14 kap. 7 § i rättegångsbalken,

9) bötesstraff som avses i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff och om tillämpning av rambeslutet (231/2007), beslut om förverkande som avses i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet (222/2008) samt beslut om förverkande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande och lagen om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen (895/2020), (27.11.2020/900)

10) beslut om ekonomiska administrativa sanktionsavgifter eller böter enligt 24 § 2 mom. 1 punkten i lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016), (28.6.2017/470)

11) ordningsavgift enligt 8 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) och påföljdsavgift enligt 8 kap. 3 § i den lagen, (5.12.2018/1052)

12) administrativa påföljdsavgifter enligt artikel 83 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), (15.3.2019/301)

13) ordningsavgift enligt 38 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) och påföljdsavgift enligt 40 § i den lagen, (10.5.2019/659)

14) påföljdsavgift för lufttrafikföretag enligt 13 § i lagen om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet (657/2019), (9.7.2020/570)

15) av Finansinspektionen eller domstol påförd påföljdsavgift enligt lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna (566/2020), (29.1.2021/118)

16) påföljdsavgift enligt 12 a § i livsmedelsmarknadslagen (1121/2018), (22.12.2021/1288)

17) påföljdsavgift som påförts av marknadsdomstolen enligt lotterilagen (1047/2001), (20.12.2022/1209)

18) påföljdsavgift för transportör enligt 179 § i utlänningslagen (301/2004)), (23.3.2023/585)

19) avgift för försummelse av handelsregisteranmälan enligt 24 § i handelsregisterlagen (564/2023) och avgift för försenat bokslut enligt 25 § i den lagen. (23.3.2023/585)

(11.4.2008/224)

På det sätt som föreskrivs i denna lag verkställs också

1) en oljeutsläppsavgift enligt 3 kap. 1 § i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009),

2) en försummelseavgift enligt 9 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006),

3) en påföljdsavgift enligt 11 a kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001),

4) en försummelseavgift enligt 35 § i lagen om utstationering av arbetstagare,

5) en försummelseavgift enligt 6 § i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning (658/2013),

6) en överträdelseavgift enligt 49 § och en påföljdsavgift enligt 51 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014),

7) en påföljdsavgift enligt 71 § i alkohollagen (1102/2017),

8) en påföljdsavgift enligt 35 § i utsädeslagen (600/2019),

9) en påföljdsavgift enligt 26 § i växtskyddslagen (1110/2019),

10) en påföljdsavgift inom införselkontrollen enligt 15 § i lagen om införselkontroll av djur och vissa varor (1277/2019),

11) en avgift för trafikförseelse enligt 161 § i vägtrafiklagen (729/2018),

12) en avgift för trafikförseelse enligt 93 § i körkortslagen (386/2011),

13) en avgift för trafikförseelse enligt 122 § i sjötrafiklagen (782/2019),

14) en avgift för trafikförseelse enligt 268 § i lagen om transportservice (320/2017),

15) en avgift för trafikförseelse enligt 195 § och en påföljdsavgift enligt 189–192 § i fordonslagen (82/2021),

16) en påföljdsavgift inom foderkontrollen enligt 51 § i foderlagen (1263/2020),

17) en påföljdsavgift inom livsmedelstillsynen enligt 67 § i livsmedelslagen (297/2021),

18) en påföljdsavgift inom djursjukdomskontrollen enligt 94 a § i lagen om djursjukdomar (76/2021),

19) en påföljdsavgift inom tillsynen över identifiering och registrering av djur enligt 36 § och en avgift för trafikförseelse som påförs för åsidosättande av skyldigheten att medföra och visa upp djurets identitetshandling enligt 37 § i lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021),

20) en påföljdsavgift inom tillsynen över ekologisk produktion enligt 38 § i lagen om ekologisk produktion (1330/2021),

21) en påföljdsavgift enligt 8 och 9 § i lagen om överensstämmelse för skodon och textilprodukter (265/2022),

22) en påföljdsavgift inom gödselmedeltillsynen enligt 37 § i lagen om gödselmedel (711/2022),

23) en påföljdsavgift inom biprodukttillsynen enligt 63 a § i lagen om animaliska biprodukter (517/2015),

24) en påföljdsavgift enligt 21 § i lagen om rymdverksamhet (63/2018),

25) en påföljdsavgift enligt 4 § i lagen om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online (99/2023),

26) en avgift för trafikförseelse enligt 141 § och en påföljdsavgift enligt 142 § i lagen om transport av farliga ämnen (541/2023),

27) en påföljdsavgift enligt 68 § i lotsningslagen (561/2023).

(23.3.2023/562)
2 §
Påföljders verkställbarhet

Verkställigheten av böter, av förverkandepåföljder som avser egendom och av brottsofferavgifter ska inledas när det avgörande genom vilket påföljden bestämts har vunnit laga kraft eller har blivit verkställbart som en lagakraftvunnen dom. Bestämmelser om verkställbarheten av ett bötesföreläggande, ordningsbotsföreläggande och strafföreläggande som utfärdats med stöd av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010) och av en brottsofferavgift som påförts i samband med bötesföreläggande eller strafföreläggande finns i 38 § 2 mom. i den lagen. (22.5.2015/671)

Sådan disciplinbot enligt 84 § 1 mom. och 85 § 1 mom. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten som ett utegångsförbud eller arrest har förvandlats till är verkställbar omedelbart efter förvandlingen. (28.3.2014/257)

Ett icke lagakraftvunnet avgörande om en förverkandepåföljd som avser ett penningbelopp eller som gäller en ersättning enligt 1 § 4–6 punkten kan verkställas så som i utsökningslagen (37/1895) bestäms om verkställighet av en dom som inte har vunnit laga kraft och som gäller betalningsskyldighet.

Angående verkställbarheten av fordringar som avses i 1 § 7 punkten föreskrivs särskilt. (29.12.2005/1206)

Bestämmelser om verkställbarheten av ett avgörande där ett djur döms förverkat till staten och som har samband med djurskyddsbrott finns i 17 kap. 23 a § 4 mom. i strafflagen. Bestämmelser om verkställbarheten av ett föreläggande av en domstol om att avliva djur finns i 44 kap. 15 § 2 mom. i strafflagen. På verkställbarheten av ett föreläggande av en domstol enligt 22 § 3 mom. i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation om att ett nätmeddelande ska göras oåtkomligt och utplånas tillämpas vad som i 1 mom. i denna paragraf föreskrivs om verkställbarheten av ett avgörande där en förverkandepåföljd har bestämts. (17.5.2013/348)

UtsökningsL 37/1895 har upphävts genom L 705/2007, se Utsökningsbalk 705/2007 2 kap.

3 §
Ombesörjande av verkställigheten och förande av statens talan

Rättsregistercentralen skall sörja för verkställigheten enligt denna lag och även i övrigt föra statens talan i ärenden som har samband med de påföljder som verkställs av centralen.

En statlig myndighet som har till uppgift att bevaka statens intresse i ett mål kan dock, i den ordning som föreskrivs i denna lag, sörja för indrivningen av sådana skadestånd som grundar sig på brott och sådana ersättningar för rättegångskostnader som tilldömts staten eller den nämnda myndigheten (självindrivning). Beträffande myndigheten gäller då, med undantag för efterlysning, det som i 2 kap. bestäms om Rättsregistercentralen.

4 § (14.5.2010/379)
Meddelanden om verkställighet

Den myndighet som bestämmer påföljder som verkställs i den ordning som föreskrivs i denna lag ska göra anmälan till Rättsregistercentralen om sina avgöranden och Statskontoret ska göra anmälan till Rättsregistercentralen om ersättningar som kontoret betalat med stöd av brottsskadelagen.

Justitieförvaltningsmyndigheterna gör anmälan om sina avgöranden genom att registrera uppgifter om dem i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och vad som föreskrivs med stöd av den.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om innehållet i och tidpunkten för andra än justitieförvaltningsmyndigheters meddelanden.

Se SRf om verkställighet av böter 789/2002 1 kap. Se Brottsskadelag 1204/2005. L om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem 372/2010 har upphävts genom L om justitieförvaltningens nationella informationsresurs 955/2020.

2 kap

Verkställighet av en fordran

5 §
Tillfälle att erlägga betalning

Den myndighet som i första instans bestämmer böter och andra påföljder i pengar (fordran) som skall verkställas i den ordning som föreskrivs i denna lag, den myndighet som sörjer för självindrivning och Rättsregistercentralen i fråga om fordringar som avses i 1 § 7 punkten, skall ge den betalningsskyldige tillfälle att betala beloppet omedelbart. (29.12.2005/1206)

I samband med användning av bötesyrkande och straffyrkande ska den tjänsteman som utfärdar yrkandet ge den betalningsskyldige tillfälle att erlägga betalning. (27.8.2010/757)

6 § (27.8.2010/757)
Rätt att betala en fordran

Den betalningsskyldige har rätt att betala sina böter redan innan avgörandet om påföljden är verkställbart. Vid ett förfarande enligt lagen om föreläggande av böter och ordningsbot har den som misstänks för förseelsen rätt att betala det belopp som har yrkats förverkat när bötesyrkandet eller straffyrkandet har delgetts honom eller henne.

Betalning utgör inget hinder för den betalningsskyldige att söka ändring i det avgörande genom vilket påföljden har bestämts eller att motsätta sig ett ordningsbotsföreläggande som avses i 3 kap. i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot.

Trots att betalning erlagts anses verkställigheten till den del den motsvarar det betalda beloppet avslutad först när avgörandet har vunnit laga kraft.

7 §
Rättsregistercentralens betalningsuppmaning

Rättsregistercentralen skall kontrollera huruvida en fordran som centralen skall verkställa har betalts på förhand. Om fordran är helt eller delvis obetald skall Rättsregistercentralen i en uppmaning som sänds under den adress som är känd, uppmana den betalningsskyldige att betala det obetalda beloppet inom den korta frist som anges i uppmaningen.

Betalningsuppmaning behöver inte sändas, om det kan anses uppenbart onödigt med anledning av tidigare verkställighet eller av någon annan orsak eller om verkställighet genom utsökning kan äventyras.

8 §
Ansökan om utsökning

Rättsregistercentralen skall söka utsökning, om betalningsuppmaning inte sänds eller om en betalningsuppmaning som sänts inte har lett till att fordran betalas.

9 §
Tillämpning av utsökningslagen

Vid sådan verkställighet av en fordran som sker genom utsökning skall utsökningslagens bestämmelser om verkställighet av en betalningsskyldighet iakttas i tillämpliga delar, om inte något annat bestäms i denna lag.

UtsökningsL 37/1895 har upphävts genom Utsökningsbalk 705/2007.

10 §
Utmätningsmannens betalningsuppmaning och upplysningsplikt

När ett i denna lag avsett fordringsärende inkommit till utmätningsmannen skall denne uppmana den betalningsskyldige att fullgöra sin betalningsskyldighet inom en kort frist. Betalningsuppmaning behöver inte ges, om det kan anses uppenbart onödigt med anledning av tidigare verkställighet eller av någon annan orsak eller om verkställigheten kan äventyras.

När en betalningsuppmaning ges skall den betalningsskyldige upplysas om att fordran kan drivas in genom utsökning om den inte betalas frivilligt samt om att den betalningsskyldige kommer att stämmas in till en rättegång för bestämmande av ett förvandlingsstraff om inte böter som kan förvandlas till fängelse kan drivas in ens genom utsökning. Den betalningsskyldige skall också upplysas om möjligheten att på begäran få betalningstid.

11 §
Uppgifter som skall lämnas den betalningsskyldige

När en betalningsskyldig ges tillfälle enligt 5 § att erlägga betalning samt enligt 7 och 10 § ges betalningsuppmaning skall den betalningsskyldige med giroblankett eller på något annat motsvarande sätt lämnas de uppgifter som behövs för betalning av fordran och för styrande av betalningen på ett riktigt sätt, så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

12 §
Betalning av en fordran

När en fordran betalas skall den betalningsskyldige ange de uppgifter denne erhållit för betalning av fordran och styrande av betalningen på ett riktigt sätt. Fordran kan betalas till en bank, till utmätningsmannen och i fråga om böter som kan förvandlas till fängelse även till någon annan stämningsberättigad tjänsteman enligt 25 § 1 mom. när tjänstemannen påträffar den betalningsskyldige. Även en delprestation av fordran skall tas emot.

En stämningsberättigad tjänsteman skall ge betalaren ett sådant kvitto över en kontantprestation som anges i förordningen om statens indrivningskvitton (468/1978).

Närmare bestämmelser om deponering och redovisning av betalningar utfärdas genom förordning av statsrådet.

F om statens indrivningskvitton 468/1978 har upphävts genom SRf om upphävande av förordningen om statens indrivningskvitton 1021/2006. Om deponering och redovisning av betalningar se SRf om verkställighet av böter 789/2002 23 §.

13 §
Fördelning av betalningar

När de medel som en betalningsskyldig erlagt inte räcker till för betalning av samtliga fordringar som samtidigt i den ordning som föreskrivs i denna lag drivs in hos honom eller henne genom utsökning, skall de medel som influtit i första hand användas till betalning av sådana böter som kan förvandlas till fängelse. Finns det flera förvandlingsbara böter eller andra fordringar skall en betalning vid fördelningen dessutom styras så att den först gäller en sådan fordran som bestämts tidigare.

14 §
Beviljande av betalningstid

När en betalningsskyldig på grund av sjukdom, arbetslöshet, fullgörande av värnplikt eller någon annan motsvarande orsak inte utan oskäligt besvär genast förmår betala en fordran som avses i denna lag, kan han eller hon beviljas betalningstid om högst ett år för hela beloppet eller en del av det. Av synnerligen vägande skäl kan betalningstid beviljas även för en längre tid.

Betalningstid får inte beviljas om det finns skäl att anta att den betalningsskyldige trots att betalningstid beviljas inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet till fullt belopp.

När betalningstid beviljas kan man ställa villkor som gäller betalningsskyldigheten.

15 §
Förfarandet vid beviljande av betalningstid

Utmätningsmannen beviljar på begäran betalningstid i ärenden som är föremål för utsökning och Rättsregistercentralen i andra ärenden. Den betalningsskyldige skall när han eller hon begär betalningstid lämna de uppgifter och utredningar som behövs för att ärendet skall kunna avgöras. Utmätningsmannen skall på begäran lämna Rättsregistercentralen de uppgifter som den behöver för att fatta sitt beslut.

16 §
Betalningsplan

I fråga om en betalningstid som överskrider ett år skall i beslutet om betalningstid som villkor ställas att betalningen sker enligt en betalningsplan.

Om den betalningsskyldige redan annars har en betalningsplan för utsökningsärenden kan en betalningsplan enligt denna lag tas in i den planen.

17 §
Ändring och återkallande av ett beslut om betalningstid

Den myndighet som beslutat om betalningstid kan ändra eller återkalla beslutet, om den betalningsskyldige underlåter att uppfylla ett villkor som ingår i beslutet om beviljande av betalningstid, om det blivit uppenbart att den betalningsskyldige inte kommer att uppfylla villkoret eller inte förmår fullgöra sin betalningsskyldighet, eller om det finns någon annan särskild orsak till att ändra eller återkalla beslutet.

Vid behandlingen av ett ärende som gäller ändring eller återkallande av ett beslut om betalningstid iakttas i tillämpliga delar det förfarande som föreskrivs i 15 §. Beslutet kan återkallas utan att den betalningsskyldige hörs om han eller hon har upplysts om denna möjlighet i beslutet.

18 §
Besvärsförbud samt upptagande av ett ärende som gäller betalningstid till ny behandling

Ändring får inte sökas i ett beslut om betalningstid.

En betalningsskyldig kan utan hinder av ett tidigare beslut på nytt begära betalningstid. Vid behandlingen av ett sådant ärende iakttas förfarandet enligt 15 §.

19 §
Efterlysning

Rättsregistercentralen skall efterlysa en betalningsskyldig, om böter som kan förvandlas till fängelse inte kan drivas in genom utsökning ur hans eller hennes egendom och om den betalningsskyldiges vistelseort är okänd eller om han eller hon kan antas dra sig undan indrivningsåtgärderna.

Efterlysningen omfattar en uppmaning som riktar sig till polismännen och som har förts in i polisens informationssystem. Enligt uppmaningen ska en polisman när den betalningsskyldige påträffas driva in en fordran som avses i 1 mom. eller stämma in den betalningsskyldige till en rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff. Efterlysningen ska innehålla de uppgifter som behövs för betalning av fordran och redovisning av prestationen samt orsaken till åtgärden, de begärda åtgärderna, den myndighet som har hand om efterlysningen, preskription av efterlysningen och övriga uppgifter som behövs vid övervakningen av efterlysningar. (10.5.2019/632)

Efterlysning kan utfärdas utan att utmätningsmannen utfärdat intyg över hinder, om den betalningsskyldige enligt de uppgifter som Rättsregistercentralen förfogar över saknar en stadigvarande bostadsadress, är bosatt utomlands eller om möjligheterna för utmätningsmannen att påträffa den betalningsskyldige kan anses dåliga av andra motsvarande orsaker.

20 §
Återkallande och rättelse av efterlysning

En efterlysning skall återkallas om verkställigheten har avslutats, om den betalningsskyldige har stämts in till en rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff eller om det finns ett lagbestämt hinder för stämning eller bestämmande av förvandlingsstraff. Om de uppgifter som ingår i efterlysningen ändras skall efterlysningen rättas.

För återkallande av en efterlysning skall den som mottar en betalning utan dröjsmål meddela Rättsregistercentralen om betalningen.

21 §
Avstående från verkställighet

När det gäller fordringar som skall verkställas i den ordning som föreskrivs i denna lag får Rättsregistercentralen avstå från verkställigheten av en ringa fordran, en ringa obetald del av en fordran eller en sådan fordran eller del av fordran som länge varit föremål för en resultatlös indrivning, så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

22 §
Återbetalning av ett penningbelopp

Om det belopp som erlagts för betalning av en fordran helt eller delvis skall betalas tillbaka till den betalningsskyldige med anledning av ett lagakraftvunnet avgörande av en högre domstol eller av någon annan orsak, skall den myndighet som mottagit beloppet återbetala detta jämte en årlig ränta om sex procent från betalningsdagen till dagen för återbetalningen. Genom förordning av statsrådet kan bestämmas att återbetalning eller ränta inte erläggs om den är mindre än ett föreskrivet belopp.

23 §
Kvittning

Om den myndighet som skall återbetala medel till den betalningsskyldige för verkställighet innehar någon annan fordran på honom eller henne, kan det belopp som skall återbetalas jämte ränta kvittas som betalning för denna fordran. Den betalningsskyldige skall upplysas om kvittningen.

3 kap

Förvandlingsstraff

24 §
Inledande av ett förvandlingsstrafförfarande

Den betalningsskyldige skall stämmas in till en rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff, om verkställbara böter som kan förvandlas till fängelse inte kan drivas in hos honom eller henne till fullt belopp och skäl att fortsätta indrivningen av påföljden i fråga inte yppar sig.

Stämning får inte verkställas om den betalningsskyldige fullgör sin värnplikt, deltar i reservens repetitionsövningar eller fullgör vapenfri tjänst eller civiltjänst eller om han eller hon har beviljats skuldsanering enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993).

25 §
Stämning till en rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff

En tjänsteman som nämns i 1 eller 6 § lagen om stämningsmän (505/1986) skall genom stämning kalla in den betalningsskyldige till en rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff.

I stämningen kallas den betalningsskyldige att infinna sig vid domstol för att bemöta åklagarens yrkande om bestämmande av förvandlingsstraff och meddelas tid och plats för behandlingen. Den som stäms in ska i samband med stämningen upplysas om att saken kan avgöras trots hans eller hennes utevaro och att han eller hon kan tillställa domstolen sitt skriftliga bemötande före ärendets behandling. (13.5.2011/462)

Den betalningsskyldige skall över stämningen ges ett stämningsbevis på en blankett som uppgjorts enligt ett fastställt formulär. Stämningsbeviset skall innehålla uppgifter även om de obetalda böterna.

26 §
Utsättande av dag för behandlingen

Dagen för behandlingen av ärendet skall sättas ut så att den betalningsskyldige före rättegången har minst en månad på sig att betala de böter som kan förvandlas till fängelse.

Om den betalningsskyldige redan har stämts in till en rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff, kan han eller hon stämmas in till samma rättegång på grund av andra böter också med en kortare tid än den som nämns i 1 mom. Också utan stämning kan ett yrkande på bestämmande av förvandlingsstraff riktas mot en betalningsskyldig som är närvarande vid en rättegång.

27 §
Tillfälle att erlägga betalning

Den betalningsskyldige skall när han eller hon stäms in till en rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff upplysas om möjligheten att betala de böter för vilka han eller hon stäms in. Den betalningsskyldige skall med giroblankett eller på något annat motsvarande sätt lämnas de uppgifter som behövs för betalning av böterna och för styrande av betalningen på ett riktigt sätt, så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet. Uppgifterna skall lämnas även i det fall att det finns ett lagbestämt hinder för stämningen.

28 § (13.5.2011/462)
Avstående från yrkande på förvandlingsstraff

Åklagaren får avstå från att yrka att förvandlingsstraff ska bestämmas i stället för obetalda böter, om förvandlingsstraffet ska anses oskäligt eller oändamålsenligt med hänsyn till

1) den bötfälldes personliga förhållanden eller hälsotillstånd,

2) den bötfälldes deltagande i social- och hälsovårdsåtgärder, eller

3) fängelsestraff eller samhällspåföljd som den bötfällde dömts till för något annat brott.

(29.3.2019/604)

Åklagaren kan på de grunder som nämns i 2 a kap. 7 § i strafflagen eller i 26 § i lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/1996) avstå från att yrka att förvandlingsstraff ska bestämmas i stället för ett obetalt vite, om inte ett viktigt allmänt intresse kräver något annat.

Om åklagaren har beslutat att avstå från att yrka förvandlingsstraff får denne återkalla sitt beslut endast om det av ny utredning i saken framgår att beslutet har byggt på väsentligt ofullständiga eller oriktiga uppgifter.

Riksåklagaren har rätt att ta upp saken till ny prövning enligt vad som bestäms särskilt.

29 §
Regionalt behörig domstol och dess sammansättning

Ett ärende som gäller bestämmande av förvandlingsstraff behandlas av tingsrätten på den ort där den betalningsskyldige är bosatt eller påträffas.

I ett ärende som gäller bestämmande av förvandlingsstraff är tingsrätten domför även med ordföranden ensam.

30 §
Behandlingen av ett ärende vid domstol

Ett ärende som gäller bestämmande av förvandlingsstraff behandlas i den ordning som gäller för rättegång i brottmål, om inte något annat föreskrivs nedan.

Yrkande på förvandlingsstraff framställs av åklagaren. Målsägande i det brottmål som föranledde att böter dömdes ut är inte målsägande i den rättegång som gäller bestämmande av förvandlingsstraff. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om hur de uppgifter som behövs för bestämmande av förvandlingsstraff ska sändas till åklagaren och från åklagaren vidare till tingsrätten. (13.5.2011/462)

Den betalningsskyldige ska infinna sig till domstolsbehandlingen om han eller hon önskar bli hörd. Om den betalningsskyldige uteblir utan att ha meddelat laga hinder, kan saken avgöras trots hans eller hennes utevaro. Den betalningsskyldige kan före behandlingen av ärendet lämna ett skriftligt bemötande till domstolens kansli. Om domstolen finner det lämpligt kan behandlingen av ett ärende ske med anlitande av en teknisk metod för dataöverföring där de som deltar i behandlingen har sådan kontakt att de kan tala med och se varandra. (1.6.2018/425)

30 a § (9.12.2005/985)
Utredning som skall inhämtas hos utmätningsmannen

Åklagaren ska när skäl yppar sig på eget initiativ eller på begäran av domstolen hos utmätningsmannen inhämta en utredning om den betalningsskyldiges ekonomiska ställning. (13.5.2011/462)

Utmätningsmannen skall till åklagaren lämna de ärendehanteringsuppgifter som avses i 1 kap. 33 § 1 mom. i utsökningslagen samt i enlighet med 3 kap. 69 § och 70 § 1 mom. 3 punkten i utsökningslagen de uppgifter om den betalningsskyldiges ekonomiska ställning som enligt lag får lämnas ut till en åklagarmyndighet för bestämmande av förvandlingsstraff för böter.

UtsökningsL 37/1895 har upphävts genom L 705/2007, se Utsökningsbalk 705/2007 1 kap. 33 § 1 mom. och 3 kap. 69 § och 70 § 1 mom. 3 p.

31 § (1.6.2018/425)
Uppskov med domstolsbehandlingen

Domstolen kan skjuta upp behandlingen av ett ärende som gäller bestämmande av förvandlingsstraff

1) för att situationen i fråga om betalningen av böterna ska kunna utredas, eller

2) för att den betalningsskyldiges svaga ekonomiska ställning och orsakerna till att den är svag eller andra omständigheter som avses i 2 a kap. 6 § 1 mom. 3 punkten eller 7 § 2 punkten i strafflagen ska kunna utredas.

Då behandlingen skjutits upp av i 1 mom. 2 punkten nämnd orsak ska domstolen meddela den betalningsskyldige en ny tidpunkt för behandlingen och påföljderna vid utevaro. Ett meddelande behöver inte lämnas till en betalningsskyldig som uteblivit från behandlingen om ärendet skjuts upp för att betalningssituationen ska kunna utredas.

32 §
Domstolens avgörande

Tingsrättens avgörande i ett ärende som gäller bestämmande av förvandlingsstraff är ett beslut som skall innehålla också behövliga uppgifter om behandlingen, parterna, yrkandena, bemötandena, bevisningen och domstolens åtgärder. I beslutet kan en redogörelse för de böter som skall förvandlas ersättas med en förteckning.

Domstolen skall meddela sitt avgörande beträffande bestämmande av förvandlingsstraff till Rättsregistercentralen så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

33 § (13.5.2011/462)
Rättelse av domstolens avgörande

Utöver vad som bestäms i 11 kap. 9 § i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) ska den tingsrätt som bestämt ett förvandlingsstraff, på anmälan av åklagaren eller Rättsregistercentralen rätta beslutet så att det motsvarar det obetalda beloppet, om det efter att beslutet avkunnades framgår att den betalningsskyldige innan beslutet avkunnades har betalat en del av de böter som förvandlats till fängelse. Om fullföljdsdomstolen redan har avgjort ärendet om bestämmande av förvandlingsstraff ska den rätta beslutet.

34 §
Domstolsavgörandets inverkan på indrivningen

Efter att ett förvandlingsstraff bestämts får indrivning genom utsökning av de böter som förvandlats till fängelse inte fortsätta. Om förvandlingsstraff inte har bestämts fortsätter indrivningen.

35 §
Betalning av böter som förvandlats till fängelse

Ett förvandlingsstraff förfaller om den som dömts till förvandlingsstraff innan han eller hon börjar avtjäna straffet betalar hela det obetalda beloppet av de böter som förvandlats till fängelse. Om flera förvandlingsstraff skall verkställas, har den dömde rätt att betala sina böter till fullt belopp också i fråga om ett av förvandlingsstraffen, varvid detta förvandlingsstraff förfaller.

36 § (1.6.2018/425)
Inledande av verkställigheten av ett förvandlingsstraff

När ett avgörande som gäller bestämmande av förvandlingsstraff har vunnit laga kraft eller kan verkställas som en lagakraftvunnen dom, ska Rättsregistercentralen sända den betalningsskyldige en sådan betalningsuppmaning som avses i 7 §. Innan verkställigheten av ett förvandlingsstraff inleds kan Rättsregistercentralen med iakttagande av bestämmelserna i 14–18 § bevilja den betalningsskyldige en betalningstid på högst sex månader.

Om den betalningsskyldige inte fullgör hela sin betalningsskyldighet inom den tidsfrist som anges i den i 1 mom. avsedda betalningsuppmaningen eller inom den betalningstid som har beviljats med stöd av 1 mom., ska Rättsregistercentralen ansöka om verkställighet av förvandlingsstraffet hos utmätningsmannen på den ort där den som dömts till förvandlingsstraffet bor eller vistas. Utmätningsmannen ska se till att den dömde förpassas till en straffanstalt. Rättsregistercentralen ska till den betalningsskyldige återbetala en delvis erlagd betalning på det sätt som föreskrivs i 22 §.

I fråga om efterlysning samt återkallande och rättelse av efterlysning gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 19 och 20 §.

37 § (29.3.2019/604)
Uppskov med verkställigheten av ett förvandlingsstraff

Utmätningsmannen ska före verkställigheten fråga den som dömts till förvandlingsstraff om han fullgör sin värnplikt, deltar i reservens repetitionsövningar eller fullgör vapenfri tjänst eller civiltjänst eller om han eller hon har beviljats skuldsanering enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner. Samma utfrågningsskyldighet har en polisman som påträffar en person som har efterlysts för verkställighet av ett förvandlingsstraff för böter.

Om den dömde som påträffats på basis av en efterlysning uppger att han eller hon begär uppskov eller vårdas i en anstalt för missbrukarvård, ska polismannen utan dröjsmål ta kontakt med utmätningsmannen.

Bestämmelser om uppskov med verkställigheten av ett förvandlingsstraff i övriga fall utfärdas separat.

4 kap

Förverkandepåföljd

38 §
Verkställighet av en förverkandepåföljd

När ett avgörande genom vilket egendom dömts förverkad till staten har blivit verkställbart, ska egendomen i enlighet med ett förordnande av en behörig statlig myndighet tas i statens bruk, säljas eller förstöras (verkställighetsåtgärd). Polisinrättningen sköter verkställigheten av förverkandepåföljden. Över det omhändertagande av egendom som sker för verkställigheten ska ett protokoll upprättas med iakttagande i tillämpliga delar av 7 kap. 12 § i tvångsmedelslage (806/2011). (22.7.2011/816)

På verkställighet av en förverkandepåföljd som avser ett penningbelopp tillämpas bestämmelserna i 2 kap. om verkställighet av en fordran, till den del det belopp som dömts förverkat inte innehas av polismyndigheten och något annat inte bestäms i detta kapitel.

I fråga om verkställighet av en förverkandepåföljd som bestämts i ett tullbrottmål och i ett brottmål som gränsbevakningsväsendet utrett gäller dessutom vad som bestäms särskilt om dem. (19.9.2014/756)

39 §
Brådskande åtgärder

Om den egendom som döms förverkad är lätt förskämbar, snabbt sjunker i värde eller föranleder avsevärda skötselkostnader eller om det av andra motsvarande orsaker behövs brådskande åtgärder, kan det förordnas om verkställighetsåtgärden fastän avgörandet om förverkandepåföljden inte är verkställbart.

40 §
Inverkan av ett senare avgörande på verkställigheten av en förverkandepåföljd

När ett icke lagakraftvunnet avgörande om förverkande av egendom eller ett penningbelopp till staten har verkställts, återgår inte verkställigheten på grund av ett senare avgörande innan detta vunnit laga kraft.

41 § (22.7.2011/816)
Ansökan om verkställighet av en förverkandepåföljd

Rättsregistercentralen ska ansöka om verkställighet av en förverkandepåföljd, på det sätt som föreskrivs genom förordning av statsrådet, hos den polisinrättning som innehar den förverkade egendomen eller inom vars verksamhetsområde egendomen annars finns.

42 § (22.12.2009/1407)
Bestämmande över egendom som dömts förverkad

Polisstyrelsen bestämmer om de verkställighetsåtgärder som avser egendom som dömts förverkad, och den kan ge polisinrättningen rätt att förordna om åtgärder. Tullen bestämmer om de verkställighetsåtgärder som avser egendom som dömts förverkad i tullbrottmål och staben för gränsbevakningsväsendet om de verkställighetsåtgärder som avser egendom som dömts förverkad i brottmål som gränsbevakningsväsendet utrett. (19.9.2014/756)

Ett förordnande om verkställighetsåtgärder omfattar angivande av förutsättningarna för och förfarandet i fråga om nämnda åtgärder till den del något annat inte bestäms genom lag.

43 §
Värdering av egendom som dömts förverkad

Den egendom som dömts förverkad till staten skall värderas innan verkställighetsåtgärder vidtas, om avgörandet som gäller förverkande av egendomen inte har vunnit laga kraft eller om saken gäller tredje mans rätt, och om det inte i någotdera fallet har nåtts överenskommelse om egendomens värde mellan den behöriga myndigheten och egendomens ägare eller tredje man.

Närmare bestämmelser om värderingsförfarandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

44 §
Inverkan på verkställigheten av att den som dömts till en förverkandepåföljd avlider

Efter det att den som dömts till en förverkandepåföljd avlidit ska verkställigheten avbrytas efter att staten omhändertagit egendomen. Verkställigheten ska fortsätta om inte den behöriga polisinrättningen inom fyra månader efter omhändertagandet tillställs ett intyg över att frågan huruvida verkställigheten ska förfalla har förts till tingsrätten för avgörande i enlighet med 8 kap. 15 § i strafflagen, eller om en ansökan om att verkställigheten ska förfalla har avslagits genom ett lagakraftvunnet avgörande. (22.7.2011/816)

Om den egendom som omhändertagits är sådan som anges i 39 § skall verkställigheten utan hinder av 1 mom. fortsätta efter att egendomen värderats.

45 §
Förkastande av ett yrkande på en förverkandepåföljd

Om en domstol genom en lagakraftvunnen dom har förkastat ett yrkande på att egendom skall dömas förverkad, skall egendomen på begäran återställas till ägaren eller till den som annars har rätt till egendomen. Den som saken gäller har rätt att få ersättning för egendomen om det inte längre är möjligt att återställa den på grund av en verkställighetsåtgärd eller av någon annan orsak. Rättsregistercentralen fastställer på basis av en värdering enligt 43 § ersättningen på skriftlig ansökan och betalar ut den till den som saken gäller.

Den som är missnöjd med ett beslut om ersättning har rätt att föra talan vid tingsrätten på kärandens hemort eller vid Helsingfors tingsrätt. Talan skall vid äventyr av förlust av talan väckas inom sex månader efter att den ersättning som Rättsregistercentralen fastställt har betalats till den som saken gäller. Staten är svarande i målet och företräds av Rättsregistercentralen.

45 a § (17.5.2013/348)
Verkställande av ett föreläggande om att avliva djur

Polisinrättningen verkställer ett föreläggande enligt 44 kap. 15 § 2 mom. i strafflagen om att avliva djur.

Polisen ska be om handräckning av en veterinär som avses i 36 § i djurskyddslagen (247/1996) för att verkställa ett föreläggande om att avliva djur, om inte något annat följer av att saken är brådskande eller av andra vägande skäl.

Vid verkställigheten iakttas dessutom vad som i denna lag föreskrivs om verkställigheten av en förverkandepåföljd som avser egendom.

45 b § (17.5.2013/348)
Verkställande av ett föreläggande om att ett nätmeddelande ska göras oåtkomligt och utplånas

Ett föreläggande enligt 22 § 3 mom. i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation om att ett nätmeddelande ska göras oåtkomligt och utplånas ska verkställas av en utmätningsman på det sätt som anges i utsökningsbalken (705/2007).

5 kap

Bötesregister

46 § (5.12.2018/1058)
Ändamålet med bötesregistret och behandlingen av registeruppgifterna

Rättsregistercentralen (den personuppgiftsansvarige) förvaltar ett bötesregister som förs och används för verkställighet av ärenden som ska verkställas på det sätt som föreskrivs i denna lag.

Rätt att behandla uppgifter i bötesregistret har Rättsregistercentralens tjänstemän till den del det behövs för skötseln av tjänsteåliggandena.

Utöver vad som föreskrivs i denna lag eller i någon annan lag finns det bestämmelser om rätten att ta del av myndigheternas offentliga handlingar, om tystnadsplikt för myndigheter och om handlingssekretess, samt om andra för skyddande av allmänna och enskilda intressen nödvändiga begränsningar av rätten att få uppgifter, i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt bestämmelser om annan behandling av personuppgifter i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i dataskyddslagen (1050/2018) och i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018).

47 §
Uppgifterna i bötesregistret

Bötesregistret innehåller följande uppgifter för handhavandet av verkställighetsuppdrag:

1) identifieringsuppgifter och kontaktinformation, inklusive personbeteckning, beträffande den person som är föremål för påföljden,

2) påföljdens art och belopp,

3) de verkställighetsåtgärder som vidtagits samt tidpunkten för dem,

4) de influtna beloppen,

5) hinder för verkställigheten,

6) övriga uppgifter som behövs för utförande av verkställighetsuppdrag.

Justitieministeriet utfärdar närmare föreskrifter om tekniken vid registrering av uppgifter.

48 § (5.12.2018/1058)
Den personuppgiftsansvariges rätt att få uppgifter

Den personuppgiftsansvarige har för förvaltningen av bötesregistret och skötseln av lagenliga verkställighetsuppdrag rätt att ur befolkningsdatasystemet få uppgifter som gäller en fysisk persons namn, personbeteckning, adress och död samt andra motsvarande uppgifter som behövs för verkställigheten och har samband med att personen i fråga ska kunna påträffas, samt motsvarande uppgifter om juridiska personer av de behöriga registermyndigheterna.

49 § (5.12.2018/1058)

49 § har upphävts genom L 5.12.2018/1508.

50 §
Hemlighållande och utlämnande av uppgifter som ingår i bötesregistret

Uppgifterna i bötesregistret om brott och straffrättsliga påföljder ska hållas hemliga. Vid behandlingen av nämnda uppgifter ska den personuppgiftsansvarige iaktta särskild omsorg samt säkerställa en tillräcklig teknisk och organisatorisk skyddsnivå för registret. (5.12.2018/1058)

Rättsregistercentralen får utan hinder av sekretessen på begäran lämna ut uppgifter till dem vilkas rätt att få nämnda uppgifter regleras särskilt genom lag. Uppgifter får inte lämnas ut efter att tre år förflutit från det att en lagakraftvunnen dom eller något annat slutligt myndighetsavgörande har avkunnats eller meddelats.

Rättsregistercentralen får dessutom till utsöknings-, polis- och fångvårdsmyndigheterna samt till stämningsberättigade tjänstemän enligt 25 § 1 mom. lämna ut sekretessbelagda uppgifter för skötseln av verkställighetsuppdrag enligt denna lag.

51 §
Förfarandet vid utlämnande av uppgifter ur bötesregistret

Uppgifter i bötesregistret lämnas ut i form av ett registerutdrag som innehåller alla de uppgifter som den som begärt uppgifterna har rätt att få. Uppgifterna kan lämnas ut även genom teknisk anslutning.

Om inga sådana uppgifter som avses i 1 mom. har registrerats beträffande den som begäran gäller, skall utdraget ur bötesregistret innehålla en upplysning om detta.

52 § (17.5.2013/348)
Utplåning av uppgifter ur bötesregistret

Uppgifterna i bötesregistret ska utplånas fem år efter det att verkställigheten av den i denna lag avsedda påföljd som uppgifterna hänför sig till har slutförts.

6 kap

Särskilda bestämmelser

53 §
Domstolsförfarandet vid självindrivning

Om en statlig myndighet övertar skötseln av indrivningen i fråga om ett skadestånd eller en ersättning för rättegångskostnader som tilldöms myndigheten, skall detta på behörigt sätt innan rättegången avslutas anmälas till den domstol som i första instans behandlar brottmålet. Om ersättningsyrkandet förkastas i en lägre domstol kan anmälan göras till fullföljdsdomstolen. Anmälan kan inte göras senare.

Domstolen skall vid behov ta reda på huruvida den myndighet som för statens talan i rättegången driver in ersättningen själv och i sitt avgörande nämna den anmälan om självindrivning som gjorts till domstolen.

53 a § (5.12.2018/1058)
Straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för dataskyddsbrott finns i 38 kap. 9 § i strafflagen.

54 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om myndigheternas ömsesidiga anmälningsplikt och utredning av ärenden samt diarieföring av och anmälan om verkställighetsåtgärder.

Justitieministeriet fastställer formulären för de blanketter som behövs vid verkställigheten.

7 kap

Ikraftträdelsebestämmelser

55 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs lagen den 20 juni 1963 om verkställighet av bötesstraff (318/1963) och förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff (321/1969) jämte ändringar samt 6 kap. 1–10, 10 a och 11–13 § samt 14 § 1 mom. lagen den 19 december 1889 om verkställighet av straff (39/1889), sådana de lyder, 6 kap. 1 § i lagarna 595/1977 och 744/1995, 2 och 3 § i nämnda lag 595/1977 och i lag 972/2001, 4–7 samt 9, 10 och 11 § i nämnda lag 595/1977, 8 § i sistnämnda lag och i lag 651/1986, 10 a § i lag 555/1999, 12 § i lag 1076/1979 och i nämnda lag 555/1999 samt 13 § och 14 § 1 mom. i nämnda lag 651/1986.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

56 §
Övergångsbestämmelser

Denna lag tillämpas med nedan angivna undantag även på verkställighet av sådana påföljder som har blivit verkställbara innan lagen har trätt i kraft.

För böter som har blivit verkställbara innan denna lag har trätt i kraft får en sådan bostad som avses i 9 § 1 mom. lagen om verkställighet av bötesstraff inte utmätas.

En sådan begäran om betalningstid som blivit anhängig innan denna lag träder i kraft behandlas av den myndighet som mottagit begäran, om myndigheten enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet är behörig att avgöra ett ärende som gäller betalningstid.

Ärenden som gäller verkställighet av förverkandepåföljder som avser egendom eller penningbelopp som innehas av polisen upphör att vara anhängiga hos utsökningsmyndigheterna när denna lag träder i kraft. Om den egendom som dömts förverkad då innehas av utmätningsmannen, skall denne slutföra verkställigheten enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 218/2001, LaUB 9/2002, RSv 72/2002

Ikraftträdelsestadganden:

23.9.2005/772:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 263/2004, LaUB 10/2005, GrUU 20/2005, RSv 98/2005

9.12.2005/985:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 76/2005, LaUB 12/2005, RSv 121/2005

22.12.2005/1164:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.

RP 77/2005, MiUB 15/2005, RSv 147/2005

29.12.2005/1206:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 192/2005, LaUB 16/2005, RSv 186/2005

31.3.2006/248:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 271/2004, LaUB 1/2006, RSv 6/2006

8.12.2006/1100:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 106/2006, LaUB 15/2006, RSv 157/2006

2.3.2007/232:

Denna lag träder i kraft den 22 mars 2007.

RP 142/2006, LaUB 28/2006, RSv 289/2006, Rådets rambeslut 2005/214/RIF; EUT nr L 76, 22.3.2005, s. 16

28.3.2008/167:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

RP 6/2008, LaUB 4/2008, RSv 14/2008

11.4.2008/224:

Denna lag träder i kraft den 24 november 2008.

RP 47/2007, LaUB 3/2008, RSv 7/2008, Rådets rambeslut 2006/783/RIF; EUT nr L 328, 24.11.2006 s. 59

22.12.2009/1407:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

14.5.2010/379:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i 4 § genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.

RP 102/2009, LaUB 2/2010, RSv 21/2010

27.8.2010/757:

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

L 757/2010 trädde i kraft 1.12.2016 enligt L 983/2016.

RP 94/2009, LaUB 9/2010, RSv 84/2010

26.11.2010/1006:

Denna lag träder i kraft den 3 december 2010.

RP 195/2010, KoUB 15/2010, RSv 175/2010

14.1.2011/16:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

RP 97/2010, LaUB 18/2010, RSv 170/2010

13.5.2011/462:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

22.7.2011/816:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

20.7.2012/453:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.

RP 3/2012, FvUB 14/2012, RSv 69/2012, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG (32009L0052); EUT Nr L 168, 30.6.2009, s. 24

17.5.2013/348:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

RP 2/2013, LaUB 4/2013, RSv 36/2013

30.8.2013/659:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 23/2013, EkUB 16/2013, GrUU 14/2013, RSv 82/2013

28.3.2014/257:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

RP 30/2013, FvUB 5/2014, RSv 15/2014

19.9.2014/756:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.

RP 220/2013, FvUB 19/2014, RSv 83/2014

19.12.2014/1193:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 107/2014, GrUU 28/2014, JsUB 17/2014, RSv 170/2014

22.5.2015/671:

Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

L 671/2015 trädde i kraft 1.12.2016 enligt L 983/2016.

RP 293/2014, LaUB 32/2014, RSv 347/2014

17.6.2016/451:

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2016.

RP 39/2016, AjUB 3/2016, RSv 68/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU (32014L0067); EUT nro L 159, 28.5.2014, s. 11, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU (32014L0054); EUT nro L 128, 30.4.2014, s. 8, Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG (31996L0071); EGT nro L 18, 21.1.1997, s. 1

28.6.2017/470:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 228/2016, FvUB 8/2017, RSv 57/2017

28.12.2017/1107:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

RP 100/2017, ShUB 24/2017, StoUB 1/2017, RSv 186/2017

1.6.2018/425:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På ärenden som avser förvandlingsstraff och som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 200/2017, LaUB 2/2018, RSv 31/2018

5.12.2018/1052:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 9/2018, FvUB 13/2018, RSv 108/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 679/2016 (32016R0679); EUT L 119, 4.5.2016, s. 1

5.12.2018/1058:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 31/2018, FvUB 14/2018, RSv 113/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/680/EU (32016L0680); EUT L 119, 4.5.2016, s. 89

15.3.2019/301:

Denna lag träder i kraft den 20 mars 2019.

RP 277/2018, EkUB 32/2018, RSv 243/2018

26.4.2019/601:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

RP 172/2018, JsUB 22/2018, RSv 235/2018

29.3.2019/604:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 178/2018, LaUB 16/2018, RSv 245/2018

10.5.2019/632:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 242/2018, FvUB 39/2018, GrUU 51/2018, RSv 318/2018

10.5.2019/659:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 55/2018, FvUB 42/2018, GrUU 29/2018, RSv 310/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/681/EU (32016L0681); EUT L 119, 4.5.2016, s. 132

29.11.2019/1111:

Denna lag träder i kraft den 14 december 2019.

RP 11/2019, JsUB 1/2019, RSv 17/2019

19.12.2019/1285:

Denna lag träder i kraft den 20 december 2019.

RP 56/2019, JsUB 3/2019, RSv 52/2019, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2017/625 (32017R0625); EUT nr L 95, 7.4.2017, s. 1–142, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2013/576 (32013R0576); EUT nr L 178, 28.6.2013, s. 1–26

9.7.2020/570:

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2020.

RP 54/2019, RP 10/2020, EkUB 13/2020, RSv 81/2020

27.11.2020/900:

Denna lag träder i kraft den 19 december 2020.

RP 102/2020, LaUB 7/2020, RSv 123/2020, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 (32018R1805); EUT L 303, 28.11.2018, s. 1

17.12.2020/1042:

Denna lag träder i kraft den 11 januari 2021.

RP 17/2020, KoUB 9/2020, RSv 144/2020

30.12.2020/1265:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 200/2020, JsUB 13/2020, RSv 201/2020

15.1.2021/94:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

RP 177/2020, KoUB 19/2020, RSv 215/2020, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/858 (32018L0858); EUT L 151, 14.6.2018, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU (32014L0047); EUT L 127, 29.4.2014, s. 134, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU (32014L0045); EUT L 127, 29.4.2014, s. 51, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 (32012L0168); EUT L 60, 2.3.2013, s. 52, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 (32013L0167); EUT L 60, 2.3.2013, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/85/EY (32002L0085); EUT L 327, 4.2.2002, s. 8, rådets direktiv 1999/37/EG (31999L0037); EGT L 138, 1.6.1999, s. 57

29.1.2021/118:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2021. Lagens 1 § 2 mom. träder dock i kraft den 15 mars 2021.

RP 199/2020, JsUB 16/2020, RSv 223/2020

9.4.2021/298:

Denna lag träder i kraft den 21 april 2021.

RP 3/2021, JsUB 1/2021, Rsv 24/2021

3.12.2021/1074:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 101/2021, JsUB 15/2021, RSv 162/2021

22.12.2021/1288:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 135/2021, FvUB 18/2021, RSv 226/2021

30.12.2021/1331:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 193/2021, JsUB 17/2021, RSv 218/2021

1.4.2022/267:

Denna lag träder i kraft den 11 april 2022.

RP 208/2021, EkUB 6/2022, RSv 13/2022

8.7.2022/714:

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2022.

RP 32/2022, JsUB 5/2022, Rsv 80/2022, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 (32019R1009); EUT L 170, 25.6.2019, s. 1

20.12.2022/1120:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 89/2022, JsUB 13/2022, RSv 163/2022

20.12.2022/1209:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 173/2021, FvUB 23/2022, RSv 156/2022, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 (32017R2226); EUT L 327, 9.12.2017, s. 20, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 (32018R1240); EUT L 236, 19.9.2018, s. 1

19.1.2023/98:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2023.

RP 113/2022, EkUB 30/2022, RSv 222/2022

19.1.2023/100:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2023.

RP 241/2022, FvUB 31/2022, RSv 225/2022

23.3.2023/560:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2023.

RP 220/2021, RP 231/2022, KoUB 26/2022, RSv 287/2022

23.3.2023/562:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2023.

RP 293/2022, KoUB 27/2022, RSv 306/2022

23.3.2023/585:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 244/2022, EkUB 46/2022, RSv 320/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.