Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

21.8.1998/628

Lag om grundläggande utbildning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Tillämpningsområde och mål

1 § (19.12.2003/1136)
Tillämpningsområde

Denna «lag» innehåller bestämmelser «om» grundläggande utbildning. Bestämmelser «om» läroplikt finns i läropliktslagen (1214/2020). (30.12.2020/1216)

Denna «lag» innehåller dessutom bestämmelser om den förskoleundervisning som i regel ges året innan läroplikten uppkommer, om den förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen samt om morgon- och eftermiddagsverksamhet. Om förskoleundervisning enligt denna «lag» ordnas på ett sådant daghem eller i ett sådant familjedaghem som avses i 1 § 2 mom. 1 eller 2 punkten i lagen «om» småbarnspedagogik (540/2018), tillämpas på förskoleundervisningen dessutom, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i en förordning med stöd av den, vad som föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik eller i en förordning med stöd av den. (30.12.2020/1216)

Bestämmelser «om» «grundläggande» «utbildning» för vuxna finns i 46 §. (30.12.2020/1216)

Bestämmelser «om» morgon- och eftermiddagsverksamhet finns i 8 a kap. Av lagens övriga bestämmelser tillämpas 40, 41 och 43 § samt 44 § 2 och 3 mom. på morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Med en elev i förskoleundervisning avses i denna «lag» barn som deltar i sådan förskoleundervisning som avses i 26 a §. (12.12.2014/1040)

2 §
Utbildningens mål

Målet för den utbildning som avses i denna «lag» är att stödja elevernas utveckling till humana människor och etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver i livet. Målet för förskoleundervisningen är dessutom att som en del av småbarnsfostran förbättra barnens förutsättningar för inlärning.

Utbildningen skall främja bildningen och jämlikheten i samhället och elevernas förutsättningar att delta i «utbildning» och i övrigt utveckla sig själva under sin livstid.

Utbildningens mål är vidare att säkerställa att undervisning ges på lika villkor i tillräcklig utsträckning i hela landet.

3 §
Grunder för att ordna «utbildning»

Vid utbildningen iakttas enhetliga grunder i hela landet enligt vad som bestäms i denna «lag».

Utbildningen skall ordnas så att elevernas ålder och förutsättningar beaktas och så att elevernas sunda uppväxt och utveckling främjas. (13.6.2003/477)

Utbildningen skall genomföras i samarbete med hemmen.

3 a § (11.3.2022/163)
Barnets bästa

Vid planering och anordnande av samt beslutsfattande «om» «grundläggande» «utbildning» ska barnets bästa i första hand beaktas.

2 kap

Kommunen som utbildningsanordnare

4 §
Skyldighet att ordna «grundläggande» «utbildning» och förskoleundervisning (23.12.1999/1288)

Kommunen är skyldig att för i 26 § 1 mom. avsedda barn i läropliktsåldern som bor på kommunens område ordna grundläggande utbildning samt förskoleundervisning året innan läroplikten uppkommer. Kommunen är dessutom skyldig att ordna förskoleundervisning det år läroplikten uppkommer för barn som omfattas av sådan förlängd läroplikt som avses i 2 § 3 mom. i läropliktslagen och för barn som med stöd av 27 § inleder den grundläggande utbildningen ett år senare än vad som bestämts. Kommunens skyldighet att ordna grundläggande utbildning upphör när eleven har fullgjort den grundläggande utbildningen på det sätt som föreskrivs i 26 § 1 mom. De tjänster som avses i denna «lag» kan kommunen ordna själv eller i samråd med andra kommuner eller genom att skaffa tjänsterna av de anordnare av grundläggande utbildning som avses i 7 eller 8 §. Kommunen kan skaffa tjänster som gäller förskoleundervisning också av någon annan offentlig eller privat serviceproducent. Kommunen svarar för att de tjänster som den skaffar ordnas enligt denna «lag». (30.12.2020/1216)

För det samarbete mellan kommunerna som avses i 1 mom. kan en samkommun grundas. För samkommuner gäller vad som bestäms «om» utbildningsanordnare.

3 mom. har upphävts genom L 30.12.2013/1267. (30.12.2013/1267)

En kommun som har såväl finsk- som svenskspråkiga invånare är skyldig att ordna «grundläggande» «utbildning» och förskoleundervisning separat för vardera språkgruppen. (23.12.1999/1288)

4 a § (30.12.2013/1267)
Undervisning för elever intagna för specialiserad sjukvård

För elever i förskoleundervisning eller grundläggande utbildning enligt denna paragraf ges undervisning som har som mål att upprätthålla lärandet och skolgången och att genom en allomfattande rehabilitering stödja målen för den vård som eleven får. Undervisning av en elev som får specialiserad sjukvård ordnas i första hand i elevens skola eller plats för förskoleundervisning enligt 6 eller 28 § som eleven antagits till. Den kommun där sjukhuset finns är dock skyldig att för elever som är patienter på sjukhuset ordna undervisning i den omfattning detta är möjligt med hänsyn till patientens hälsa. Den kommun där det sjukhus som svarar för vården finns är skyldig att ordna undervisning och stöd även för andra läropliktiga elever i specialiserad sjukvård i den omfattning detta är motiverat med beaktande av elevens hälsa, pedagogiska specialbehov och terapeutiska och rehabiliterande åtgärder inom den specialiserade sjukvården, om det inte trots stödåtgärder enligt denna eller någon annan «lag» är till elevens fördel att undervisningen ordnas på något annat sätt. Även kommuner där det finns en sådan annan verksamhetsenhet inom den specialiserade sjukvården som avses i lagen «om» specialiserad sjukvård (1062/1989) kan ordna undervisning för elever som får specialiserad sjukvård.

Den kommun där det sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet inom den specialiserade sjukvården som svarar för vården finns och elevens utbildningsanordnare samt elevens hemkommun enligt lagen «om» hemkommun ska tillsammans komma överens «om» hur undervisningen enligt denna paragraf ordnas för en elev efter att först ha hört eleven, hans eller hennes vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare, utbildningsanordnaren samt dem som svarar för elevens elevvård. «Om» de inte når en överenskommelse fattas beslutet av den kommun där sjukhuset eller någon annan verksamhetsenhet inom den specialiserade sjukvården som ansvarar för vården finns.

Elevens utbildningsanordnare ska tillsammans med den kommun där det sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet inom den specialiserade sjukvården som svarar för vården finns i yrkesövergripande samarbete komma överens «om» och ordna det stöd för ordnande av undervisningen som är nödvändigt när eleven övergår till sådan undervisning som avses i 1 mom. och återgår till den tidigare undervisningen. «Om» utbildningsanordnaren är någon annan än elevens hemkommun under vårdperioden ska även elevens hemkommun höras. När skyldigheterna enligt 1 mom. upphört ska eleven kunna återgå till den undervisning som han eller hon deltog i före övergången till undervisning enligt 1 mom.

Elever som får specialiserad sjukvård har rätt till fri transport eller tillräckligt understöd enligt 32 § 1 mom. när de deltar i undervisning enligt denna paragraf.

5 § (29.12.2009/1707)
Annan «utbildning» och verksamhet

Kommunen kan ordna förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen och, i den omfattning kommunen beslutar, flexibel grundläggande utbildning för årskurserna 7–9. Kommunen beslutar «om» ordnande av «grundläggande» «utbildning» för vuxna. (11.3.2022/163)

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser «om» ordnandet av flexibel «grundläggande» «utbildning».

6 §
Bestämmande av skolplats för eleverna

Undervisningen i kommunen ska ordnas så att elevernas resor med hänsyn till bebyggelsen, skolornas och andra undervisningsplatsers placering samt kommunikationerna är så trygga och korta för eleverna som möjligt. När förskoleundervisning ordnas ska dessutom beaktas att de barn som deltar i undervisningen har möjlighet att utnyttja småbarnspedagogisk service. (13.7.2018/542)

Läropliktiga och andra som får sådan undervisning som avses i denna «lag» ska av kommunen anvisas en närskola enligt 1 mom. eller en annan lämplig plats, vid vilka utbildningen enligt 4 § 1 och 2 mom. denna «lag» sker på elevens eget språk, «om» kommunen är skyldig att ordna undervisning på nämnda språk. En elev som får förskoleundervisning kan som plats för undervisningen även anvisas en sådan plats inom småbarnpedagogiken som avses i 1 § 2 mom. och som uppfyller motsvarande krav eller någon annan plats som lämpar sig för förskoleundervisning. Av grundad anledning som har samband med undervisningen kan kommunen byta plats för undervisningen utan att ändra på undervisningsspråket. (13.7.2018/542)

Utan sin vårdnadshavares samtycke får ett barn inte hänvisas till undervisning där det med stöd av 31 § 3 mom. tas ut avgifter av eleverna eller till undervisning där det enligt kommunens eget beslut eller tillståndet att ordna «utbildning» iakttas en särskild metod som baserar sig på en viss världsåskådning eller pedagogisk princip.

3 kap

Andra utbildningsanordnare

7 §
En registrerad sammanslutning eller stiftelse som utbildningsanordnare

Statsrådet kan bevilja en registrerad sammanslutning eller stiftelse tillstånd att ordna sådan utbildning som avses i denna «lag». Ett villkor för att tillstånd skall beviljas är att utbildningen ordnas på grund av ett särskilt behov av utbildning och bildning och att utbildningsanordnaren och den kommun i vilken utbildningen ordnas har avtalat «om» saken. Tillstånd att ordna undervisning på främmande språk, specialundervisning och undervisning som följer en särskild metod som baserar sig på en viss världsåskådning eller pedagogisk princip och undervisning i folkhögskolor för andra än läropliktiga kan beviljas på basis av ett regionalt eller riksomfattande behov av utbildning eller bildning, även «om» utbildningsanordnaren inte har ingått ovan nämnda avtal. Tillstånd kan också beviljas för undervisning utomlands.

En förutsättning för att tillstånd skall beviljas är att sökanden har yrkeskompetens och ekonomiska förutsättningar att ordna utbildningen på ett ändamålsenligt sätt. «Utbildning» får inte ordnas i syfte att uppnå ekonomisk vinst.

I det tillstånd som avses i 1 mom. anges de kommuner i vilka utbildningen ordnas, undervisningsspråket, en särskild utbildningsuppgift, den form i vilken utbildningen ordnas samt andra behövliga villkor som gäller ordnandet av utbildningen. Vederbörande ministerium beslutar «om» ändringar i ett tillstånd att ordna «utbildning».

Statsrådet kan återkalla ett tillstånd att ordna utbildning om utbildningen inte uppfyller de krav som bestäms i 1 eller 2 mom. för beviljande av tillstånd eller om utbildningen annars ordnas i strid med denna «lag» eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

En utbildningsanordnare som beviljats tillstånd att ordna förskoleundervisning kan skaffa tjänster som gäller förskoleundervisning av en offentlig eller privat serviceproducent. Den som ordnar undervisningen svarar för att de tjänster som skaffas ordnas enligt denna «lag». (23.12.1999/1288)

8 §
Staten som utbildningsanordnare

Staten kan ordna utbildning som avses i denna «lag». Beslut «om» att ordna undervisning och att lägga ned verksamheten fattas av vederbörande ministerium med iakttagande i tillämpliga delar av 7 § 2–4 mom.

4 kap

Undervisning

9 §
Undervisningens omfattning

Den «grundläggande» utbildningens lärokurs omfattar nio år.

Förskoleundervisningen omfattar ett år. Förskoleundervisningen kan i specialundervisning för elever som omfattas av sådan förlängd läroplikt som avses i 2 § 3 mom. i läropliktslagen samt, med tillstånd av vederbörande ministerium, i sådan undervisning på främmande språk som avses i 10 § 4 mom., omfatta två år. (30.12.2020/1216)

Omfattningen av den förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den «grundläggande» utbildningen motsvarar ett års lärokurs. (19.12.2008/1037)

Närmare bestämmelser «om» undervisningens omfattning utfärdas genom förordning.

10 §
Undervisningsspråk

Skolans undervisningsspråk och det språk som används i undervisning som ordnas på annan plats än i skolan är antingen finska eller svenska. Undervisningsspråket kan också vara samiska, rommani eller teckenspråk. Dessutom kan en del av undervisningen meddelas på något annat språk än elevens egna ovan nämnda språk, «om» detta inte äventyrar elevens möjligheter att följa undervisningen. (23.12.1999/1288)

Elever som bor på samernas hembygdsområde och behärskar samiska skall huvudsakligen undervisas på samiska. Hörselskadade skall vid behov också få undervisning på teckenspråk.

«Om» utbildningsanordnaren meddelar undervisning på fler än ett av de undervisningsspråk som avses i 1 och 2 mom. och eleven har förmåga att studera på detta språk, får vårdnadshavaren välja undervisningsspråket.

I en särskild undervisningsgrupp eller skola kan undervisningen dessutom huvudsakligen eller uteslutande meddelas på något annat språk än de som nämns i 1 mom.

11 §
Undervisningens innehåll

I den «grundläggande» utbildningens lärokurs ingår, enligt vad som bestäms eller föreskrivs med stöd av 14 §, som för alla elever gemensamma ämnen modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, omgivningslära, hälsokunskap, religion eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, gymnastik, musik, bildkonst, slöjd och huslig ekonomi. Undervisningen kan enligt vad som bestäms eller föreskrivs med stöd av 14 § basera sig på lärokurser av olika omfattning. Den som ordnar «grundläggande» «utbildning» kan enligt en särskild utbildningsuppgift som bestämts med stöd av 7 eller 8 § avvika från bestämmelserna i detta moment. (1.6.2001/453)

Eleverna kan meddelas undervisning även i andra ämnen som lämpar sig för «grundläggande» «utbildning» än de som nämns i 1 mom., enligt vad som föreskrivs i läroplanen. Ämnena kan vara delvis eller helt frivilliga eller valfria för eleverna.

3 mom. har upphävts genom L 30.12.2020/1216. (30.12.2020/1216)

Trots bestämmelserna i denna paragraf ska på förskoleundervisning och förberedande undervisning för den «grundläggande» utbildningen tillämpas vad som föreskrivs eller bestäms med stöd av 14 §. (30.12.2020/1216)

11 a § (30.12.2020/1216)
Rätt att få elevhandledning

Elever har rätt att få elevhandledning enligt läroplanen.

En elev som fullgör den «grundläggande» utbildningens lärokurs och som behöver stöd för att söka till fortsatta studier efter den «grundläggande» utbildningen har rätt att utöver elevhandledning enligt läroplanen få personlig elevhandledning enligt sina behov (intensifierad personlig elevhandledning).

Vid intensifierad personlig elevhandledning ges eleven personlig och annan elevhandledning samt utarbetas en individuell plan för fortsatta studier. Intensifierad personlig elevhandling ges i årskurs 8 och 9.

12 §
Undervisning i modersmålet

Undervisning i modersmålet meddelas utgående från elevens undervisningsspråk i finska, svenska eller samiska.

I modersmålsundervisningen kan enligt vårdnadshavarens val också undervisas i rommani, teckenspråk eller ett annat språk som är elevens modersmål.

13 § (6.6.2003/454)
Undervisning i religion och livsåskådningskunskap

Den som ordnar «grundläggande» utbildning skall meddela religionsundervisning enligt den religion som flertalet av eleverna omfattar. Undervisningen ordnas då i enlighet med till vilket religionssamfund flertalet av eleverna hör. De elever som hör till detta religionssamfund deltar i undervisningen i sin egen religion. En elev som inte hör till detta religionssamfund kan efter att vårdnadshavaren meddelat saken till den som ordnar «grundläggande» «utbildning» delta i nämnda religionsundervisning.

För minst tre elever som hör till evangelisk-lutherska kyrkan eller för minst tre elever som hör till ortodoxa kyrkosamfundet vilka inte deltar i den religionsundervisning som avses i 1 mom. ordnas undervisning i deras egen religion.

För minst tre elever som hör till andra religionssamfund än de som nämns i 2 mom. och vilka inte deltar i den religionsundervisning som avses i 1 mom. ordnas undervisning i deras egen religion «om» deras vårdnadshavare begär detta.

«Om» en elev hör till flera än ett religionssamfund beslutar elevens vårdnadshavare i vilken religion eleven skall undervisas.

En elev som inte hör till något religionssamfund och som inte deltar i religionsundervisning enligt 1 mom. skall undervisas i livsåskådningskunskap. En elev som hör till ett religionssamfund och för vilken inte ordnas undervisning i hans eller hennes egen religion skall på begäran av vårdnadshavaren undervisas i livsåskådningskunskap. Den som ordnar grundläggande utbildning skall ordna undervisning i livsåskådningskunskap «om» det finns minst tre elever som har rätt till sådan undervisning.

En elev som inte hör till något religionssamfund kan på begäran av vårdnadshavaren delta även i sådan av den som anordnar «grundläggande» «utbildning» ordnad religionsundervisning som på basis av den fostran som eleven åtnjutit och elevens kulturella bakgrund uppenbarligen motsvarar elevens religiösa åskådning.

14 §
Timfördelning och grunderna för läroplanen

Statsrådet beslutar om de allmänna riksomfattande målen för den utbildning som avses i denna «lag» samt «om» hur den tid som används för «grundläggande» «utbildning» skall fördelas mellan undervisning i olika ämnen, ämnesgrupper och elevhandledning (timfördelning).

Utbildningsstyrelsen beslutar om målen för och det centrala innehållet i den grundläggande utbildningens olika läroämnen, ämneshelheter, elevhandledningen och annan undervisning som avses i denna «lag» samt «om» de centrala principerna för samarbetet mellan hemmet och skolan och för elevvården och «om» målen för den elevvård som hör till undervisningsväsendet (grunderna för läroplanen). (13.6.2003/477)

I fråga «om» förskoleundervisningen bereds det beslut som gäller timfördelningen och som avses i 1 mom. av undervisningsministeriet i samråd med social- och hälsovårdsministeriet. I fråga «om» förskoleundervisningen, elevvården samt samarbetet mellan hemmet och skolan bereds det beslut som gäller grunderna för läroplanen och som avses i 2 mom. av utbildningsstyrelsen i samråd med forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården. (13.6.2003/477)

15 §
Läroplan

Utbildningsanordnaren skall godkänna en läroplan för den utbildning som avses i denna «lag». Läroplanen godkänns särskilt för finsk-, svensk- och samiskspråkig undervisning samt vid behov för undervisning på något annat språk.

Till den del som det i 14 § 3 mom. bestäms «om» grunderna skall läroplanen utarbetas i samarbete med de myndigheter som sköter uppgifter i samband med verkställigheten av social- och hälsovården i kommunen. Utbildningsanordnaren skall också bestämma formerna dels för samarbetet mellan hemmet och skolan, dels för elevvården i enlighet med grunderna för läroplanen. (13.6.2003/477)

Med tillstånd av vederbörande ministerium kan en gemensam läroplan godkännas för den «grundläggande» utbildningen och gymnasieutbildningen eller läroplanen för den «grundläggande» utbildningen omfatta yrkesinriktade studier.

16 § (24.6.2010/642)
Stödundervisning och specialundervisning på deltid

Elever som tillfälligt blivit efter i studierna eller annars behöver kortvarigt stöd för inlärning har rätt att få stödundervisning.

Elever som har svårigheter med inlärning eller skolgång har rätt att få specialundervisning på deltid vid sidan av den övriga undervisningen.

16 a § (24.6.2010/642)
Intensifierat stöd

Elever som för sin inlärning eller skolgång behöver regelbundet stöd eller flera olika former av stöd samtidigt ska ges intensifierat stöd i enlighet med en plan för elevens lärande. En sådan plan ska tas fram, «om» det inte finns ett uppenbart hinder för det, i samarbete med eleven och vårdnadshavaren samt vid behov med elevens övriga lagliga företrädare. Det intensifierade stödet innehåller särskilt sådana former av stöd som avses i 16, 31 och 31 a § samt nödvändiga pedagogiska arrangemang. I grunderna för läroplanen finns bestämmelser «om» det viktigaste innehållet i det intensifierade stödet och planen för elevens lärande.

Intensifierat stöd inleds och anordnas yrkesövergripande utifrån en pedagogisk bedömning i samarbete med yrkesutbildade personer inom elevvården. (30.12.2013/1288)

17 § (24.6.2010/642)
Särskilt stöd

Det särskilda stödet består av specialundervisning och annat stöd som ges enligt denna «lag». Specialundervisning ordnas, med beaktande av elevens bästa och förutsättningarna att ordna undervisning, i samband med den övriga undervisningen eller delvis eller helt i specialklass eller på något annat lämpligt ställe. Vid undervisningen av elever som avses i detta moment kan avvikelse göras från 11 § i enlighet med vad som bestäms eller föreskrivs med stöd av 14 §.

Beslut «om» särskilt stöd ska fattas skriftligen av utbildningsanordnaren och beslutet granskas åtminstone efter årskurs två samt före uppflyttningen till årskurs sju. I beslutet «om» att ge särskilt stöd ska anges den normala undervisningsgruppen, eventuella tolknings- och biträdestjänster samt övriga tjänster som avses i 31 § och vid behov undantagsarrangemang i undervisningen enligt 1 mom.

Ett beslut «om» särskilt stöd får inte meddelas innan utbildningsanordnaren hört eleven och dennes vårdnadshavare eller lagliga företrädare enligt 34 § i förvaltningslagen (434/2003), fått en utredning om elevens framsteg vid inlärningen av dem som ansvarar för elevens undervisning och en utredning genom yrkesövergripande samarbete tillsammans med yrkesutbildade personer inom elevvården om det intensifierade stöd eleven fått och om helhetssituationen för honom eller henne. Utifrån dessa uppgifter ska utbildningsanordnaren bedöma behovet av särskilt stöd (pedagogisk utredning). Den pedagogiska utredningen ska vid behov kompletteras med ett psykologiskt eller medicinskt expertutlåtande eller en motsvarande social utredning. (30.12.2013/1288)

Ett beslut «om» särskilt stöd kan fattas innan förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen inleds eller medan sådan undervisning eller utbildning pågår utan föregående pedagogisk utredning eller intensifierat stöd för inlärningen, «om» det av en psykologisk eller medicinsk bedömning framgår att undervisningen av eleven till följd av handikapp, sjukdom, försenad utveckling, störningar i känslolivet eller någon annan därmed jämförbar särskild orsak inte kan ordnas på annat sätt. I de situationer som avses ovan granskas beslutet «om» särskilt stöd så som föreskrivs i 2 mom.

«Om» någon annan utbildningsanordnare än kommunen inte ordnar stöd enligt 1 mom., beslutar den kommun där eleven är bosatt på framställning av utbildningsanordnaren «om» särskilt stöd för eleven.

Bestämmelser «om» bildandet av undervisningsgrupper där det ingår en eller flera elever som har fått ett beslut «om» särskilt stöd eller elever som omfattas av förlängd läroplikt utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 a § (24.6.2010/642)
Individuell plan för anordnande av undervisning

För verkställigheten av ett beslut «om» särskilt stöd ska en individuell plan tas fram för anordnande av undervisning. Planen ska tas fram i samarbete med eleven och vårdnadshavaren eller vid behov med en annan laglig företrädare för eleven, «om» det inte finns ett uppenbart hinder för det. Av planen ska det framgå att undervisning eller annat stöd ges eleven i enlighet med beslutet «om» särskilt stöd. Planen granskas vid behov, dock minst en gång per läsår, i enlighet med elevens behov. Det centrala innehållet i planen bestäms i grunderna för läroplanen.

18 §
Särskilda undervisningsarrangemang

Studierna för en elev kan delvis ordnas på annat sätt än vad som bestäms och föreskrivs i denna «lag» eller med stöd av den, «om»

1) eleven anses till någon del redan ha kunskaper och färdigheter som motsvarar den «grundläggande» utbildningens lärokurs,

2) det med hänsyn till elevens förhållanden och tidigare studier till någon del är oskäligt att eleven skall genomgå den «grundläggande» utbildningens lärokurs, eller

3) detta är motiverat av skäl som har samband med elevens hälsotillstånd.

«Om» elevens vårdnadshavare inte har gjort en framställning «om» att elevens studier skall ordnas så som avses i 1 mom. eller föreskrivs med stöd av nämnda moment, skall elevens vårdnadshavare ges möjlighet att bli hörd innan ett beslut fattas. I undervisning för andra än läropliktiga skall eleven på motsvarande sätt ges möjlighet att bli hörd. (13.6.2003/477)

19 §
Undervisningens offentlighet

Undervisning som avses i denna «lag» är offentlig. Rätten att få följa undervisningen kan dock av grundad anledning begränsas.

20 § (13.6.2003/477)
Försök

I försök som ordnas för att utveckla utbildningen eller undervisningen kan avvikelser göras från timfördelningen och grunderna för läroplanen enligt 14 § samt från bestämmelser som gäller

1) omfattningen av den undervisning som ges eleven per år och vecka samt av elevens dagliga arbetsmängd,

2) tiden för skolstarten, och

3) uppflyttning från en årskurs till en annan.

Försökstillstånd beviljas av undervisningsministeriet. «Om» försöket inte avviker från de bestämmelser som avses i 1 mom. 1–3 punkten eller från timfördelningen, beviljas försökstillståndet av utbildningsstyrelsen.

Försökstillstånd beviljas på ansökan av utbildningsanordnaren. Tillstånd till ett behövligt försök kan beviljas en utbildningsanordnare som har förutsättningar att genomföra försöket på ett sätt som motsvarar dess syfte och utan att äventyra elevernas undervisningsrelaterade rättigheter. «Om» skolor som tillhör flera utbildningsanordnare deltar i samma försök, väljs skolorna ut så att de är så representativa som möjligt i språkligt och regionalt hänseende.

Försökstillstånd kan beviljas för högst tre år och förlängas med högst två år. I försöket iakttas ett program som godkänts av utbildningsstyrelsen.

20 a § (29.6.2021/687)

20 a § gällde temporärt 1.8.2021–31.7.2022 genom L 687/2021.

5 kap

Utvärdering

21 § (30.12.2013/1296)
Utvärdering av utbildningen

Syftet med utvärderingen av utbildningen är att säkerställa att syftet med denna «lag» nås och att stödja en utveckling av utbildningen och att förbättra förutsättningarna för inlärning.

Den som ordnar utbildningen ska också utvärdera utbildningen samt delta i extern utvärdering av verksamheten.

Bestämmelser «om» Nationella centret för utbildningsutvärdering finns i lagen «om» Nationella centret för utbildningsutvärdering (1295/2013).

De viktigaste resultaten av utvärderingen ska offentliggöras.

Närmare bestämmelser «om» utvärderingen och dess utveckling utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 §
Elevbedömning

Syftet med elevbedömningen är att leda och sporra eleverna i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Elevernas inlärning, arbete och uppförande skall bedömas mångsidigt.

«Om» bedömning av studieprestationerna och «om» framsteg i studierna gäller vad som bestäms «om» detta genom förordning och vad utbildningsstyrelsen föreskriver. Utbildningsstyrelsen beslutar «om» de uppgifter som skall antecknas i betygen.

«Om» elevens vårdnadshavare inte har gjort en framställning «om» att eleven skall kvarstanna i årskursen på grund av den allmänna framgången i skolan, skall vårdnadshavaren beredas tillfälle att bli hörd innan ett beslut fattas. (13.6.2003/477)

6 kap

Arbetstid

23 §
Läsåret

I den grundläggande utbildningen börjar läsåret den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Läsåret har 190 arbetsdagar. «Om» vederbörande ministerium ger sitt tillstånd kan arbetsdagarna av särskilda skäl vara fler än vad som bestämts. Läsårets arbetsdagar minskas dock med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag.

Bestämmelser «om» tidpunkten då läsårets skolarbete avslutas ges genom förordning.

När undervisning av tvingande skäl inte kan ordnas på dagar som har bestämts såsom arbetsdagar och målen i läroplanen inte annars kan nås, skall de förlorade arbetsdagarna ersättas genom att arbetstiden förlängs med högst sex dagar.

24 §
Elevernas arbetsmängd

I den «grundläggande» utbildningen får elevernas arbetsmängd inte vara större än att dessa med beaktande av den tid som används för skolgången, skolresorna och hemuppgifterna får tillräcklig tid för vila, rekreation och fritidsintressen.

«Om» omfattningen på den «grundläggande» «utbildning» som ges eleverna per dag och per vecka bestäms genom förordning.

7 kap

Elevens rättigheter och skyldigheter (30.12.2020/1216)

25 § (30.12.2020/1216)

25 § har upphävts genom L 30.12.2020/1216.

26 §
Fullgörande av den «grundläggande» utbildningen (30.12.2020/1216)

Läropliktiga ska delta i grundläggande utbildning som ordnas med stöd av denna «lag» eller annars förvärva kunskaper som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs. Fullgörandet av den grundläggande utbildningen inleds vid den tidpunkt som anges i 2 § 2 mom. i läropliktslagen, om det inte med stöd av 27 § i denna «lag» har fattats beslut «om» att barnet inleder utbildning vid en annan tidpunkt. Den «grundläggande» utbildningen avslutas när den «grundläggande» utbildningens lärokurs har slutförts eller senast när skolarbetet under läsåret slutar det kalenderår då eleven fyller 17 år. (30.12.2020/1216)

Utbildningsanordnaren ska förebygga frånvaro hos elever som deltar i den grundläggande utbildningen samt systematiskt följa och ingripa i frånvaron. Utbildningsanordnaren ska underrätta elevens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare för eleven «om» olovlig frånvaro. (25.11.2022/947)

Om en läropliktig inte deltar i utbildning som ordnas med stöd av denna «lag», skall den kommun där han är bosatt övervaka hans framsteg.

26 a § (12.12.2014/1040)
Deltagande i förskoleundervisning

Året innan läroplikten uppkommer ska barnen delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås.

Bestämmelser «om» skyldigheten för ett barn som omfattas av förlängd läroplikt att delta i förskoleundervisning finns i 3 § 2 mom. i läropliktslagen. Dessutom har ett barn som omfattas av förlängd läroplikt rätt att få förskoleundervisning det år barnet fyller fem år. (30.12.2020/1216)

Barn som enligt 27 § inleder den «grundläggande» utbildningen ett år senare än vad som föreskrivs har utöver det som anges i 1 mom. i denna paragraf rätt till förskoleundervisning också det år läroplikten uppkommer.

Barnets vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås.

Bestämmelser «om» förfarandet vid ansökan till förskoleundervisning och «om» bildandet av undervisningsgrupper i förskoleundervisningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Inledande av «utbildning» vid annan tidpunkt

Ett barn som enligt psykologisk och vid behov även medicinsk utredning har förutsättningar att klara av studierna har rätt att inleda den «grundläggande» utbildningen ett år tidigare än vad som bestäms. Med stöd av sådan utredning kan en utbildningsanordnare också ge ett barn tillstånd att inleda den «grundläggande» utbildningen ett år senare än vad som bestämts.

28 §
Utbildningsplats

En elev som deltar i «grundläggande» «utbildning» har rätt att gå i en sådan skola som avses i 6 § 2 mom.

En läropliktig kan också ansöka «om» inträde till en annan skola än en sådan som avses i 1 mom. När elever som avses i detta moment antas skall enhetliga antagningsgrunder tillämpas på samtliga sökande. «Om» undervisningen följer en läroplan med tonvikten lagd på ett eller flera läroämnen, kan vid elevantagningen också ordnas ett prov för att pröva elevernas anlag för ovan avsedda undervisning. Information «om» urvalskriterierna och inträdesprovet skall ges på förhand. Kommunen kan dock bestämma att till undervisning som kommunen ordnar i första hand anta barn som är bosatta i kommunen.

28 a § (30.12.2020/1216)

28 a § har upphävts genom L 30.12.2020/1216.

28 b § (30.12.2020/1216)

28 b § har upphävts genom L 30.12.2020/1216.

29 § (30.12.2013/1267)
Rätt till en trygg studiemiljö

Den som deltar i «utbildning» har rätt till en trygg studiemiljö.

Till skolan får inte medföras och under arbetsdagen får inte innehas sådana föremål eller ämnen som enligt någon annan «lag» inte får innehas eller med vilka den egna eller någon annans säkerhet kan äventyras eller som särskilt lämpar sig för att skada egendom och i fråga «om» vilka det inte finns någon godtagbar orsak för att de ska få innehas.

I samband med att läroplanen utarbetas ska utbildningsanordnaren utarbeta en plan för användning av disciplinära åtgärder och fostrande samtal och de tillhörande förfaringssätten och ge anvisningar för hur planen ska användas. Utbildningsstyrelsen ska i grunderna för läroplanen ta in bestämmelser «om» hur planen ska utarbetas. (29.12.2016/1498)

I avsikt att främja den interna ordningen i skolan, ostörda studier samt trygghet och trivsel i skolan ska utbildningsanordnaren godkänna en ordningsstadga eller meddela andra ordningsbestämmelser som ska tillämpas i skolan eller på någon annan plats där undervisning ordnas.

Den ordningsstadga och de andra ordningsbestämmelser som avses i 4 mom. får innehålla sådana regler «om» praktiska arrangemang och ett korrekt uppförande som är nödvändiga för tryggheten och trivseln i skolan samt närmare bestämmelser «om» de föremål och ämnen som avses i 2 mom. och «om» deras användning och förvaring. Dessutom kan regler meddelas «om» hur skolans egendom får hanteras, hur skolans lokaler ska hållas rena och «om» hur man får vistas och röra sig i skolbyggnaden och på skolområdet.

De rättigheter och skyldigheter som anges i denna paragraf gäller under den tid som eleven deltar i undervisning eller verksamhet enligt läroplanen eller någon annan plan som godkänts av utbildningsanordnaren och som utarbetats med stöd av denna «lag» eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Skolans lärare eller rektor ska meddela «om» trakasserier, mobbning, diskriminering eller våld som skett i studiemiljön eller under skolvägen och som kommit till hans eller hennes kännedom till vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för den elev som misstänks för detta och för den elev som utsatts för detta. (11.3.2022/163)

30 §
Rätt till undervisning

Den som deltar i «utbildning» har under arbetsdagarna rätt att få undervisning enligt läroplanen, elevhandledning och tillräckligt stöd för inlärning och skolgång genast när behov uppstår. (24.6.2010/642)

Undervisningsgrupperna skall sammanställas så att målen i läroplanen kan nås i undervisningen.

Elevens vårdnadshavare beslutar «om» val av de läroämnen och lärokurser som avses i 11 §. «Om» undervisningen inte på ett ändamålsenligt sätt kan ordnas i elevens egen skola eller i någon annan skola, kan ett ämne eller en lärokurs bytas ut efter att vårdnadshavaren har hörts.

31 §
Avgiftsfri undervisning

Undervisningen samt läroböcker och andra läromedel, arbetsredskap och arbetsmaterial som behövs vid undervisningen är avgiftsfria för eleverna. Handikappade elever och andra elever i behov av särskilt stöd har dessutom rätt att avgiftsfritt få sådana tolknings- och biträdestjänster, övriga undervisningstjänster, särskilda hjälpmedel samt tjänster som ordnas med stöd av 39 § vilka är en förutsättning för att de skall kunna delta i undervisningen. (13.6.2003/477)

Den som deltar i undervisningen skall varje arbetsdag avgiftsfritt få en fullvärdig måltid som är ändamålsenligt ordnad och övervakad.

I undervisning som ordnas utomlands och i undervisning som ordnas av privata sammanslutningar eller stiftelser på basis av en särskild utbildningsuppgift som vederbörande ministerium givit och som sker på något annat undervisningsspråk än vad som nämns i 10 § 1 mom. kan utan hinder av 1 och 2 mom. skäliga avgifter tas ut av eleverna.

31 a § (13.6.2003/477)
Elevvård

Bestämmelser «om» elevvård finns i lagen «om» elev- och studerandevård (1287/2013). (30.12.2013/1288)

2 mom. har upphävts genom L 30.12.2013/1288. (30.12.2013/1288)

3 mom. har upphävts genom L 30.12.2013/1288. (30.12.2013/1288)

4 mom. har upphävts genom L 30.12.2013/1288. (30.12.2013/1288)

5 mom. har upphävts genom L 30.12.2013/1267. (30.12.2013/1267)

32 §
Skolresor

En elev i grundläggande utbildning som har längre än fem kilometer till skolan har rätt till fri transport. En elev i förskoleundervisning som har längre än fem kilometer från hemmet till förskoleundervisningen eller från sådan småbarnspedagogisk verksamhet som avses i lagen «om» småbarnspedagogik till förskoleundervisningen har rätt till fri transport hemifrån direkt till förskoleundervisningen eller från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen och från förskoleundervisningen hem eller till småbarnspedagogiken. En elev i «grundläggande» «utbildning» eller förskoleundervisning har rätt till fri transport också när den väg som avses ovan med beaktande av hans eller hennes ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig. Ett alternativ till fri transport är att ett tillräckligt understöd beviljas för transport eller ledsagande. (30.12.2020/1216)

Elevens dagliga skolresa som ordnas enligt 1 mom. får med väntetider inberäknade ta högst två och en halv timme i anspråk. «Om» eleven när läsåret börjar har fyllt 13 år, får skolresan ta högst tre timmar i anspråk. (24.6.2010/642)

«Om» en elev antas till någon annan skola eller plats för undervisningen än en den som avses i 6 § 2 mom., kan såsom villkor för antagningen ställas att vårdnadshavaren svarar för de kostnader som transporten eller ledsagningen medför. Därutöver, «om» ett barn som får förskoleundervisning deltar i småbarnspedagogik som ordnas i en annan kommun på det sätt som avses i 6 § 4 mom., har den som ordnar undervisningen rätt att förutsätta att barnets vårdnadshavare svarar för de kostnader som orsakas av transporten eller ledsagningen mellan platsen för småbarnspedagogiken och platsen för förskoleundervisningen. (13.7.2018/542)

Elever som väntar på transport skall ha möjlighet till handledd sysselsättning.

33 §
Inkvartering

Om skolresan för en elev i grundläggande utbildning eller för en elev med sådan förlängd läroplikt som avses i 2 § 3 mom. i läropliktslagen som får förskoleundervisning inte kan ordnas på det sätt som föreskrivs i 32 § 2 mom. i denna «lag» har eleven rätt till avgiftsfri inkvartering och helpension. (30.12.2020/1216)

Under skolåret har eleven i samband med ferier och veckoslut rätt till avgiftsfria resor mellan inkvarteringsstället och hemmet.

Eleven är skyldig att på inkvarteringsstället i skälig mån utföra för honom lämpliga uppgifter.

Utan hinder av 1 och 2 mom. kan skäliga avgifter uppbäras av elever som har antagits till en annan skola än den som avses i 6 § 2 mom.

34 §
Hälsovård och vård vid olycksfall

Vården vid olycksfall som har drabbat eleven i skolan eller på någon annan plats där undervisning ordnas, under skolresan eller på inkvarteringsstället är avgiftsfri för eleven. (23.12.1999/1288)

«Om» skolhälsovård samt «om» tjänster som behövs för att avhjälpa sociala och psykiska svårigheter hos eleverna bestäms särskilt.

34 a § (19.12.2014/1225)

34 a § har upphävts genom L 19.12.2014/1225.

35 §
Elevens skyldigheter

En elev ska delta i den utbildning enligt denna «lag» som han eller hon har antagits till, «om» eleven inte av särskilda skäl tillfälligt har fått befrielse. (12.12.2014/1040)

En elev ska utföra sina uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt. En elev ska låta bli att mobba eller diskriminera samt handla så att eleven inte äventyrar andra elevers, skolgemenskapens eller studiemiljöns säkerhet eller hälsa. (11.3.2022/163)

Bestämmelser «om» skyldigheten för en elev att ersätta den skada som han eller hon har orsakat finns i skadeståndslagen (412/1974). Skador ska anmälas till elevens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. (30.12.2013/1267)

Om det med säkerhet är känt vem som utfört gärningen och denne kan identifieras, kan en lärare vid eller rektor för skolan av pedagogiska skäl bestämma att eleven ska rengöra eller ordna upp skolans egendom eller utrymmen som eleven avsiktligt eller av oaktsamhet smutsat ned eller skapat oreda i. Uppgiften ska utföras under övervakning och den får inte vara farlig eller tung för eleven med beaktande av elevens ålder och utvecklingsnivå. Det får inte ta mer än två timmar att utföra uppgiften. Eleven får inte utebli från undervisningen för att utföra uppgiften. Om uppgiften utförs vid sidan av elevens arbetsdag ska detta meddelas till elevens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. Utförandet av uppgiften ska beaktas vid beslut om disciplinära åtgärder enligt denna «lag». (30.12.2013/1267)

35 a § (30.12.2013/1267)
Fostrande samtal

En elev som stör undervisningen eller på något annat sätt bryter mot ordningen i skolan, gör sig skyldig till fusk eller behandlar andra elever eller skolans personal respektlöst eller på ett sätt som kränker deras människovärde kan som första åtgärd åläggas att delta i ett fostrande samtal i högst två timmar. Fostrande samtal kan hållas på en gång eller i flera delar under skoldagen eller utanför den.

Vid fostrande samtal specificeras i samråd med eleven den gärning eller försummelse som föranlett åtgärden och vid behov utreds i mera omfattande utsträckning orsakerna till uppförandet och dess konsekvenser samt de medel som står till buds för att förbättra elevens uppförande i skolan och hans eller hennes välbefinnande.

Beslut «om» fostrande samtal fattas av en lärare vid eller rektor för skolan. Fostrande samtal ska registreras och elevens vårdnadshavare ska informeras «om» det. Vårdnadshavaren ska ges tillfälle att delta i samtalet eller i en del av det, «om» detta anses behövligt med beaktande av 2 mom.

36 § (13.6.2003/477)
Disciplin

En elev som stör undervisningen eller i övrigt bryter mot ordningen i skolan eller gör sig skyldig till fusk kan ges högst två timmars kvarsittning eller en skriftlig varning. «Om» förseelsen är allvarlig eller «om» eleven fortsätter att uppföra sig olämpligt på ovan avsett sätt efter att ha fått kvarsittning eller en skriftlig varning, kan eleven avstängas för högst tre månader. Skriftlig varning och avstängning för viss tid är disciplinära åtgärder. (11.3.2022/163)

En elev som stör undervisningen kan bli tillsagd att lämna klassrummet eller det rum där undervisningen ges för den tid som återstår av lektionen, eller en skoltillställning.

En elev kan förvägras rätt att delta i undervisningen högst för den återstående arbetsdagen , «om» det föreligger en risk för att en annan elev eller en person som arbetar i skolan eller i ett annat undervisningsutrymme blir lidande av elevens våldsamma eller hotfulla uppförande eller «om» undervisningen eller därtill hörande verksamhet försvåras orimligt mycket på grund av elevens störande uppförande. Eleven kan på ovannämnda grunder förvägras rätt att delta i undervisningen också följande arbetsdag, «om» utbildningsanordnaren behöver tid för att planera elevens återgång till undervisningen och erbjuda eleven elevvårdstjänster och stödja en trygg återgång till undervisningen. Under den tid som eleven förvägrats att delta i undervisningen ska det som sådan elevvård som avses i 36 h § för eleven ordnas möjlighet till ett personligt samtal med elevvårdens psykolog eller kurator. Dessutom ska det för eleven ordnas sådant annat stöd som eleven behöver under den tid som eleven förvägrats att delta i undervisningen och när eleven återvänder till undervisningen. För eleven utarbetas en plan för att stödja återgången till undervisningen. (11.3.2022/163)

En elev som försummat sina hemuppgifter kan åläggas att efter skoldagens slut under högst en timme åt gången utföra sina uppgifter under övervakning.

Vid kvarsittning kan eleven få utföra skriftliga eller muntliga uppgifter, övningar och uppgifter som stöder fostran, undervisningen och utvecklingen, står i rätt proportion till elevens gärning eller försummelse och är lämpliga för eleven med hänsyn till elevens ålder och utvecklingsnivå. Eleven kan även åläggas att sitta tyst under kvarsittningen. (30.12.2013/1267)

Kvarsittning får inte ordnas så att eleven till följd av den blir tvungen att utebli från undervisning i enlighet med läroplanen eller någon annan plan som gäller skolans verksamhet. (30.12.2013/1267)

36 a § (13.6.2003/477)
Förfarandet i disciplinärenden och verkställighet av avstängning

Innan en elev ges kvarsittning, ges en skriftlig varning eller avstängs för viss tid, ska den handling eller försummelse som åtgärden grundar sig på preciseras, eleven höras samt annan behövlig utredning skaffas. Utbildningsanordnaren ska när den överväger disciplinära åtgärder beakta gärningens art samt elevens ålder och utvecklingsnivå. Innan beslut fattas «om» en disciplinär åtgärd ska elevens vårdnadshavare ges tillfälle att bli hörd. I fråga «om» andra åtgärder enligt 36 § ska elevens vårdnadshavare underrättas, och «om» att eleven förvägras undervisning ska dessutom den myndighet som sköter uppgifter i samband med verkställigheten av socialvården i den kommun där skolan är belägen underrättas vid behov. Beträffande avstängning för viss tid och skriftlig varning ska ett beslut meddelas och andra åtgärder enligt 36 § ska registreras. (11.3.2022/163)

Utbildningsanordnaren ska ordna undervisningen så att den elev som har avstängts för en viss tid inte blir efter i de framsteg som elevens årskurs och undervisningsgrupp gör. För den avstängda eleven utarbetas en individuell plan utifrån läroplanen och undervisningen genomförs och inlärningen följs enligt denna plan. Eleven och elevens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare ska ges tillfälle att delta i utarbetandet av en sådan individuell plan som grundar sig på läroplanen och som avses i detta moment. (11.3.2022/163)

I fråga «om» verkställigheten av ett beslut «om» avstängning för viss tid gäller det som bestäms i 14 kap. i lagen «om» rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) och dessutom det som bestäms nedan i 4 mom. (5.7.2019/831)

Då en elev har uppfört sig så våldsamt eller hotfullt att säkerheten för en annan elev eller en person som arbetar i skolan eller i ett annat undervisningsutrymme blivit lidande eller allvarligt äventyrats, och det finns en uppenbar risk för att det våldsamma eller hotfulla uppförandet upprepas, kan ett beslut «om» avstängning för viss tid verkställas innan det har vunnit laga kraft.

Ett beslut «om» verkställighet av ett icke lagakraftvunnet beslut «om» avstängning för viss tid och ett beslut «om» den tidpunkt då verkställigheten inleds skall fattas i samband med beslutet «om» avstängning.

Närmare bestämmelser «om» rektorns och lärarnas befogenheter att ge kvarsittning och «om» frågor som avses i 36 § 2–4 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

Beslut «om» avstängning för viss tid fattas av det behöriga kollegiala organet hos utbildningsanordnaren. Bestämmelser «om» att det organ som svarar för socialvården ska vara representerat vid handläggning av ett ärende som gäller avstängning av ett läropliktigt barn från skolan finns i 24 § 2 mom. i barnskyddslagen. I enlighet med ett beslut av utbildningsanordnaren får även skolans rektor bestämma att en skriftlig varning ska ges. (30.12.2013/1267)

36 b § (13.6.2003/477)
Avlägsnande av en elev som uppför sig störande och äventyrar säkerheten

Lyder en elev inte en uppmaning att avlägsna sig enligt 36 § 2 mom. har rektorn och läraren rätt att avlägsna eleven från klassrummet eller ett annat utrymme där det ges undervisning, eller från en skoltillställning. Rektorn och läraren har också rätt att avlägsna en elev från skolans område, «om» eleven inte avlägsnar sig efter att ha fått veta att han eller hon avstängts från undervisningen enligt 36 § 3 mom.

Försöker en elev som skall avlägsnas förhindra detta genom att göra motstånd, har rektorn och läraren rätt att använda sådana maktmedel som är nödvändiga för att få eleven avlägsnad och som med hänsyn till elevens ålder och situationens hotfullhet eller motståndets allvar och en helhetsbedömning av situationen kan anses vara försvarbara.

Rektorn och läraren kan i situationer som avses i 1 och 2 mom. agera tillsammans eller var för sig. Det är förbjudet att använda maktmedelsredskap för att avlägsna eleven. «Om» läraren eller rektorn använt sig av maktmedel skall han eller hon lämna en skriftlig redogörelse för händelsen till utbildningsanordnaren.

Bestämmelser «om» excess i samband med användning av maktmedel finns i 4 kap. 6 § 3 mom. och 7 § strafflagen (39/1889).

36 c § (11.3.2022/163)

36 c § har upphävts genom L 11.3.2022/163.

36 d § (30.12.2013/1267)
Rätt att omhänderta föremål eller ämnen

Rektorn och en lärare vid en skola har rätt att tillsammans eller var för sig under arbetsdagen frånta en elev ett förbjudet föremål eller ämne enligt 29 § 2 mom. eller ett sådant föremål eller ämne som eleven stör undervisningen eller inlärningen med.

Försöker en elev som innehar ett föremål eller ämne som ska omhändertas förhindra omhändertagandet genom att göra motstånd, har rektorn och en lärare vid skolan rätt att använda sådana maktmedel som är nödvändiga för att frånta eleven föremålet eller ämnet och som med hänsyn till elevens ålder och situationens hotfullhet eller motståndets allvar och en samlad bedömning av situationen kan anses vara försvarbara. Rätten att använda maktmedel gäller enbart föremål eller ämnen som äventyrar elevens eller andras säkerhet och föremål eller ämnen som eleven stör undervisningen eller inlärningen med.

Maktmedelsredskap får inte användas vid omhändertagande enligt 1 eller 2 mom. Bestämmelser «om» excess i samband med användning av maktmedel finns i 4 kap. 6 § 3 mom. och 7 § i strafflagen.

De rättigheter och skyldigheter som avses i denna paragraf gäller också under den tid som en elev deltar i undervisning eller verksamhet enligt läroplanen eller någon annan plan som godkänts av utbildningsanordnaren och som utarbetats med stöd av denna «lag» eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

36 e § (30.12.2013/1267)
Rätt att granska elevens saker

Skolans lärare och rektor har rätt att under arbetsdagen granska de saker som en elev har med sig och de förvaringsutrymmen i skolan som eleven förfogar över och att utföra en ytlig granskning av elevens kläder för att omhänderta ett förbjudet föremål eller ämne som avses i 29 § 2 mom. och med vilket den egna säkerheten eller någon annans säkerhet kan äventyras, «om» det är uppenbart att eleven innehar sådana föremål eller ämnen och eleven trots begäran vägrar att överlämna dem eller inte på ett tillförlitligt sätt visar att han eller hon inte innehar sådana.

Eleven ska meddelas orsaken till granskningen innan den utförs.

Granskningen får utföras endast av en person som är av samma kön som eleven. Vid granskningen ska förutom den som utför granskningen även en annan myndig person som hör till skolans personal närvara. På elevens begäran ska en person som hör till skolans personal och som eleven utser närvara vid granskningen «om» denna person är tillgänglig.

Avvikelse från det sätt att utföra granskningen på som föreskrivs i 3 mom. får dock göras «om» det på grund av ärendets brådskande natur är absolut nödvändigt med tanke på säkerheten.

De rättigheter och skyldigheter som avses i denna paragraf gäller också under den tid som en elev deltar i undervisning eller verksamhet enligt läroplanen eller någon annan plan som godkänts av utbildningsanordnaren och som utarbetats med stöd av denna «lag» eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

36 f § (30.12.2013/1267)
Allmänna principer för omhändertagande och granskning

De åtgärder som avses i 36 d och 36 e § ska genomföras på ett så säkert sätt som möjligt. Åtgärderna får inte ingripa i elevens personliga integritet i större omfattning än vad som är nödvändigt för att trygga studieron och säkerheten. Vid omhändertagande av föremål och ämnen och vid granskning av en elev ska den diskretion som omständigheterna kräver iakttas. Användningen av åtgärderna ska planeras i skolorna och anvisningar ska ges «om» användningen.

En lärare eller rektor som använt sig av maktmedel enligt 36 d § ska lämna en skriftlig redogörelse för händelsen till utbildningsanordnaren. Granskning av en elev och omhändertagande av föremål och ämnen ska registreras. Elevens vårdnadshavare ska så fort som möjligt informeras «om» åtgärder enligt 36 d och 36 e §.

36 g § (30.12.2013/1267)
Överlämnande och förstörande av omhändertagna föremål och ämnen

Föremål eller ämnen som använts för att orsaka störningar och som omhändertagits av en lärare eller rektor med stöd av 36 d § ska överlämnas till eleven efter lektionen eller skoltillställningen. «Om» det är sannolikt att det störande beteendet fortsätter efter lektionen ska det föremål eller ämne som använts för att orsaka störningar överlämnas till eleven senast vid arbetsdagens slut.

Sådana förbjudna föremål och ämnen som avses i 29 § 2 mom. överlämnas till elevens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. Föremålen och ämnena ska dock överlämnas till polisen eller till någon annan i «lag» föreskriven myndighet, «om» eleven, dennes vårdnadshavare eller lagliga företrädare inte har laglig rätt att inneha dem.

Före överlämnandet ska föremålet eller ämnet förvaras omsorgsfullt. Överlämnandet ska ske så fort som möjligt efter det att föremålet eller ämnet har omhändertagits. Narkotika, skjutvapen, vapendelar, patroner, projektiler, gassprayer och explosiva varor som har omhändertagits ska omedelbart överlämnas till polisen.

«Om» vårdnadshavaren inte inom tre månader efter det att han eller hon fått meddelande «om» omhändertagandet avhämtar föremålet eller ämnet får det bevisligen förstöras. Överlämnande och förstörande av föremål och ämnen ska registreras.

36 h § (11.3.2022/163)
Elevvård i samband med disciplinära åtgärder och tillrättavisning

Utbildningsanordnaren ska se till att behövlig elevvård ordnas för en elev som är föremål för en sådan disciplinär åtgärd som avses i 36 § 1 mom. eller som har förvägrats rätt att delta i undervisningen med stöd av 36 § 2 eller 3 mom. för resten av arbetsdagen och högst nästkommande arbetsdag. Eleven får inte lämnas utan tillsyn efter verkställigheten av de åtgärder som avses i 36 § 2 och 3 mom.

36 i § (30.12.2013/1267)
Uppföljning av disciplinära och pedagogiska åtgärder

Utbildningsanordnaren ska följa användningen av de åtgärder som avses i 35 a, 36, 36 b, 36 d och 36 e § och deras utveckling.

8 kap

Särskilda bestämmelser

37 §
Personal

Varje skola där det ordnas utbildning enligt denna «lag» skall ha en rektor som svarar för verksamheten.

En utbildningsanordnare skall med beaktande av den form i vilken utbildningen ordnas ha ett tillräckligt antal lärartjänster eller lärare i arbetsavtalsförhållande. Utbildningsanordnaren kan dessutom ha timlärare, skolgångsbiträden och annan personal.

Behörighetsvillkoren för rektor och lärare bestäms genom förordning av statsrådet. Utbildningsstyrelsen kan vid behov utfärda föreskrifter som kompletterar bestämmelserna i förordningen. Regionförvaltningsverket kan av särskilda skäl bevilja dispens från behörighetsvillkoren. (22.12.2009/1444)

38 §
Särskild examen

Den «grundläggande» utbildningens lärokurs eller en del av denna kan tenteras vid en särskild examen enligt vad som bestäms genom förordning.

39 § (24.6.2010/642)
Stöduppgifter i specialundervisningen

Undervisnings- och kulturministeriet kan besluta att en utbildningsanordnare ska sörja för rehabilitering som ges i samband med det särskilda stöd som avses i 17 § 1 mom. samt för utvecklings-, handlednings- och stöduppgifter som hör samman med undervisningen.

40 § (24.6.2010/642)
Hemlighållande och behandling av personuppgifter

Ledamöterna i de organ som svarar för anordnandet av utbildning, personer som avses i 37 §, representanter för skolhälsovården, skolkuratorer, skolpsykologer och personer som genomgår undervisningspraktik får inte för utomstående röja vad de när de sköter uppgifter enligt denna «lag» har fått veta om elevernas eller i denna «lag» avsedda anställdas eller deras familjemedlemmars personliga förhållanden och ekonomiska ställning.

Oberoende av 1 mom. eller vad som särskilt bestäms om sekretess har de som deltar i elevvårdsarbetet för en elev rätt att av varandra få och att till varandra och elevens lärare, rektorn och den myndighet som ansvarar för undervisningen och verksamheten enligt denna «lag» ge ut information som är nödvändig för att ändamålsenligt ordna undervisningen för eleven. (30.12.2013/1288)

Med specifikt skriftligt samtycke av elevens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare får sekretessbelagda uppgifter begäras också från andra håll när det är nödvändigt för att ordna undervisningen.

När ett barn som deltar i förskoleundervisning övergår till av en annan utbildningsanordnare anordnad förskoleundervisning enligt 26 a § eller grundläggande utbildning enligt 26 §, ska den tidigare utbildningsanordnaren trots bestämmelserna «om» sekretess utan dröjsmål till den nya utbildningsanordnaren lämna de uppgifter som är nödvändiga för anordnandet av undervisningen eller utbildningen. Motsvarande uppgifter kan lämnas också på begäran av den nya utbildningsanordnaren. (29.6.2021/686)

Den som fullgör uppgifter som avses i denna «lag» har oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, «om» han eller hon vid fullgörandet av uppgifterna har fått kännedom «om» omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld. (20.3.2015/272)

41 §
Rätt att få uppgifter

En utbildningsanordnare har vid skötseln av sina uppgifter rätt att av statliga och kommunala myndigheter få sådana statistikuppgifter och övriga motsvarande uppgifter som förutsätts för planering och ordnande av utbildningen.

Utbildningsanordnaren ska på begäran ge de statliga undervisningsförvaltningsmyndigheterna de uppgifter som de bestämmer och som krävs för utvärdering, utveckling, statistikföring och uppföljning av utbildningen. Bestämmelser «om» lämnande av kommuners och samkommuners ekonomiska uppgifter finns dessutom i 121 a § i kommunallagen (410/2015). (19.12.2019/1372)

«Om» undervisningen för en elev ordnas i någon annan skola än i den kommun där eleven är bosatt, skall utbildningsanordnaren underrätta den kommun där eleven bor «om» eleven för att kommunen skall kunna sköta tillsynen över den läropliktige.

Trots bestämmelserna «om» sekretess har en utbildningsanordnare för att kunna ordna undervisningen för en elev rätt att avgiftsfritt få nödvändiga uppgifter av myndigheter inom småbarnspedagogiken eller social- och hälsovårdsmyndigheterna, andra tjänsteproducenter inom småbarnspedagogiken eller socialservicen och hälso- och sjukvården samt av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. (13.7.2018/542)

41 a § (22.12.2021/1235)

41 a § har upphävts genom L 22.12.2021/1235.

42 § (7.8.2015/959)
Begäran «om» omprövning

Om inte något annat föreskrivs i denna «lag», får omprövning av beslut som avses i denna «lag» begäras hos regionförvaltningsverket, «om» beslutet gäller (11.3.2022/163)

1) antagning som elev,

2) rätten enligt 13 § till undervisning i reli-gion och livsåskådningskunskap,

3) ordnande av särskilt stöd enligt 17 § och tolknings- och biträdestjänster, övriga undervisningstjänster och särskilda hjälpmedel enligt 31 § som ingår i särskilt stöd, (11.3.2022/163)

4) särskilda undervisningsarrangemang enligt 18 §,

5 punkten har upphävts genom L 30.12.2020/1216. (30.12.2020/1216)

6) inledande av «utbildning» vid en annan tidpunkt enligt 27 §, (30.12.2020/1216)

7) frågan «om» en elev eller studerande ska anses ha avgått på så sätt som avses i 46 a §. (8.7.2022/716)

Bestämmelser «om» begäran «om» omprövning finns i förvaltningslagen. (11.3.2022/163)

42 a § (11.3.2022/163)
Sökande av ändring i förvaltningsdomstol

Beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning och andra beslut som meddelats med stöd av denna «lag», med undantag för beslut «om» morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt 8 a kap., får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas lagen «om» rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

42 b § (11.3.2022/163)
Tid för sökande av ändring

Begäran «om» omprövning hos regionförvaltningsverket i ett ärende som avses i 42 §, besvär i förvaltningsdomstol över ett beslut med anledning av en begäran «om» omprövning som avses i 42 § och besvär över ett beslut som gäller en skriftlig varning till en elev samt avstängning för viss tid ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Ärenden som avses i denna paragraf ska behandlas skyndsamt.

42 c § (7.8.2015/959)
Sökande av ändring i ett beslut som gäller bedömningen av en elev

Beslut enligt 22 § som gäller bedömning av en elev får inte överklagas genom besvär. Elevens vårdnadshavare eller en annan laglig företrädare, eller eleven själv «om» han eller hon har fyllt 15 år, kan hos rektor begära ny bedömning av studieframstegen eller kvarstannande i årskurs eller ny slutbedömning inom två månader från delfåendet. I fråga «om» den nya bedömningen beslutar skolans rektor och elevens lärare gemensamt.

Elevens vårdnadshavare eller lagliga företrädare, eller eleven själv «om» han eller hon har fyllt 15 år, får hos regionförvaltningsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen begära omprövning av den nya bedömning som gjorts på begäran eller av ett avgörande genom vilket begäran har avslagits inom 14 dagar från det att han eller hon fick del av beslutet. Efter att ha tagit upp begäran «om» omprövning till prövning kan regionförvaltningsverket ändra förvaltningsbeslutet, upphäva beslutet, avslå begäran «om» omprövning eller återförvisa ärendet till rektor för ny behandling.

42 d § (7.8.2015/959)
Besvärsförbud

Andra beslut som fattats med stöd av 36 § än beslut som gäller skriftlig varning eller avstängning av en elev för viss tid får inte överklagas genom besvär.

Beslut av regionförvaltningsverket genom vilket begäran «om» omprövning som anförts i ett ärende enligt 42 c § har avgjorts får inte överklagas genom besvär.

Beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som avses i 42 § får inte överklagas genom besvär.

42 e § (11.3.2022/163)

42 e § har upphävts genom L 11.3.2022/163.

42 f § (7.8.2015/959)
Behörig förvaltningsdomstol och regionförvaltningsmyndighet

För undervisning som ordnas utomlands är den behöriga förvaltningsdomstolen Helsingfors förvaltningsdomstol och den behöriga regionförvaltningsmyndigheten Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

43 § (29.12.2009/1707)
Finansiering

För förskoleundervisning och grundläggande utbildning enligt denna «lag» beviljas statsandel så som bestäms i lagen «om» statsandel för kommunal basservice (1704/2009). För driftskostnaderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning beviljas annan finansiering så som bestäms i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). För morgon- och eftermiddagsverksamhet beviljas finansiering så som bestäms i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

För utbildning och verksamhet enligt lagen «om» grundläggande utbildning kan, inom ramen för det anslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten, beviljas statsunderstöd så som bestäms i lagen «om» finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. För investeringsprojekt kan statsunderstöd också beviljas enligt statsunderstödslagen (688/2001). Statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller investeringsprojekt är regionförvaltningsverket. (30.12.2014/1412)

Se L «om» finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009 5 §. L om statsandel för kommunal basservice 1704/2009 har upphävts genom L om statsandel för kommunal basservice 618/2021, som gäller fr.o.m. 1.1.2023.

44 §
Avgifter som tas ut av eleverna

Om grunderna för avgifter som tas ut av eleverna med stöd av denna «lag» bestämmer vederbörande ministerium i tillämpliga delar enligt vad som bestäms «om» offentligrättsliga prestationer i lagen «om» grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Om en i denna «lag» avsedd avgift som skall tas ut av en elev inte är betald på förfallodagen, får årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982) uppbäras från förfallodagen.

Avgiften får indrivas utan dom eller beslut så som bestäms i lagen «om» indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

Se UVMf «om» grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande 1323/2001, L om grunderna för avgifter till staten 150/1992 6 § och RänteL 633/1982 4 §. L om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg 367/1961 har upphävts genom L om verkställighet av skatter och avgifter 706/2007.

45 § (30.12.2020/1216)

45 § har upphävts genom L 30.12.2020/1216.

46 § (29.12.2016/1507)
«Grundläggande» «utbildning» för vuxna (30.12.2020/1216)

I grundläggande utbildning enligt denna paragraf kan man delta efter att fullgörandet av den grundläggande utbildningen enligt 26 § 1 mom. har upphört. På grundläggande utbildning för vuxna tillämpas 2 §, 3 § 1 och 2 mom., 9 § 1 mom., 10, 12–15, 18–22 och 29 §, 30 § 1 mom. samt 35, 37, 38, 40–42, 42 a–42 d, 43 och 44 §. Undervisning, läroböcker och andra läromedel, arbetsredskap och arbetsmaterial är avgiftsfria för den studerande. I sådan utbildning som på basis av ett beslut av kommunen eller samkommunen eller en bestämmelse som ingår i ett tillstånd enligt 7 § har ordnats vid en internatskola, har den studerande rätt till avgiftsfritt boende och till avgiftsfria, tillräckliga måltider varje dag. De som studerar på heltid har rätt till en avgiftsfri måltid de arbetsdagar då läroplanen förutsätter att den studerande är närvarande på ett utbildningsställe som utbildningsanordnaren anvisat. En studerande kan på de grunder som anges i 36 § 1 mom. ges en skriftlig varning eller bli avstängd för högst ett år. En läropliktig kan dock avstängas från läroanstalten för högst tre månader. Bestämmelser «om» fullgörande av läroplikten under tiden för avstängning för viss tid finns i 8 § i läropliktslagen. En studerande som har fyllt 18 år får välja mellan religionsundervisning och undervisning i livsåskådningskunskap. (8.7.2022/716)

Också den som endast har för avsikt att genomgå studier i ett eller flera av de läroämnen som hör till den «grundläggande» utbildningens lärokurs kan antas som studerande. Av studerande som avses i detta moment kan skäliga avgifter tas ut för utbildningen.

Den «grundläggande» utbildningen för vuxna består, i enlighet med den studerandes behov av kunnande, av ett inledningsskede och ett slutskede eller enbart av slutskedet Inledningsskedet kan i enlighet med den studerandes behov av kunnande dessutom omfatta ett särskilt läskunnighetsskede. Sådan förberedande undervisning före den «grundläggande» utbildningen som avses i 5 § ordnas inte för en studerande vars skyldighet enligt 26 § 1 mom. att slutföra den «grundläggande» utbildningen har upphört. Sådana tidigare slutförda studier eller på annat sätt förvärvat kunnande som motsvarar målen för och det centrala innehållet i läroplanen ska identifieras och erkännas. Den studerandes utgångsnivå ska bestämmas och utbildningsanordnaren och den studerande ska tillsammans utarbeta en individuell studieplan för den studerande, där det fastställs i vilket skede studierna inleds, vilka kurser som ska genomgås och vad som i övrigt hör till studiernas centrala innehåll, studietiden, på vilket sätt studierna ska fullföljas samt andra faktorer som är av betydelse för uppnåendet av målen för utbildningen, vilka anges närmare i grunderna för läroplanen. Vid utarbetandet av den individuella studieplanen ska en tidigare individuell studieplan som utarbetats för den studerande beaktas, liksom hur den har förverkligats. Utgångsnivån bestäms vid behov i samarbete med andra myndigheter. Förverkligandet av planen ska följas, och planen ska vid behov uppdateras. (30.12.2020/1216)

Syftet med utbildningen i inledningsskedet är att ge den studerande behövliga färdigheter i modersmål och litteratur samt övriga färdigheter för övergång till den «grundläggande» utbildningens slutskede, liksom att främja de studerandes balanserade utveckling. Invandrares integration i det finländska samhället ska främjas. Läskunnighetsskedet är avsett för dem som behöver elementär läs- och skrivkunnighet samt «grundläggande» numeriska färdigheter. Utbildningen i inledningsskedet omfattar, enligt vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet, modersmål och litteratur, ett främmande språk, matematik, samhällskunskap och kulturkännedom, miljö- och naturkunskap samt hälsokunskap. Den studerande ska ges studiehandledning och handledning i arbetslivsfärdigheter. I inledningsskedet kan den studerande också ges annan helt eller delvis valfri undervisning som lämpar sig för den «grundläggande» utbildningen, enligt vad som föreskrivs i läroplanerna.

Utbildningen i slutskedet omfattar, enligt vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet, modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, matematik, religion eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, biologi, geografi, fysik och kemi. Den studerande ska ges studiehandledning och handledning i arbetslivsfärdigheter. I slutskedet kan den studerande också ges annan undervisning som lämpar sig för den grundläggande utbildningen, enligt vad som föreskrivs i läroplanerna. Studierna i slutskedet ska även omfatta hälsokunskap, «om» inte studier i hälsokunskap redan ingått i den studerandes tidigare studier inom den «grundläggande» utbildningen.

Utbildningsanordnaren ska samarbeta med anordnare av yrkesutbildning och annan utbildning i regionen. Den studerandes individuella studieplan kan innefatta studieperioder vid andra läroanstalter och möjligheter att bekanta sig med arbetslivet. Om en studerande flyttar till utbildning som ordnas av en annan utbildningsanordnare i enlighet med denna «lag», gymnasielagen, lagen «om» yrkesutbildning eller lagen «om» yrkesinriktad vuxenutbildning, ska den tidigare utbildningsanordnaren trots sekretessbestämmelserna utan dröjsmål lämna den nya utbildningsanordnaren uppgifter «om» den studerandes individuella studieplan och «om» vilka studier han eller hon slutfört.

Utöver det som bestäms i 4 § kan utbildningsanordnaren upphandla undervisning i läskunnighetsskedet av en kommun eller samkommun, en sådan anordnare av grundläggande utbildning som avses i 7 eller 8 § eller en sådan utbildningsanordnare som avses i lagen «om» yrkesinriktad vuxenutbildning eller i lagen «om» «grundläggande» yrkesutbildning.

Lärokursen för läskunnighetsskedet samt inlednings- och slutskedet omfattar sammanlagt högst fyra år. Den som studerar på heltid ska dock avlägga studierna inom högst fem år. (8.7.2022/716)

«Utbildning» enligt denna paragraf kan helt eller delvis ordnas såsom distansundervisning.

Se F «om» «grundläggande» «utbildning» 852/1998 8 §. L om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998 och L om grundläggande yrkesutbildning 630/1998 har upphävts genom L om yrkesutbildning 531/2017.

46 a § (8.7.2022/716)
När en elev eller studerande anses ha avgått

En elev vars skyldighet enligt 26 § 1 mom. att fullgöra den grundläggande utbildningens lärokurs har upphört anses ha avgått, «om»

1) det är uppenbart att eleven inte har för avsikt att delta i undervisningen och eleven inte har uppgett någon grundad anledning till sin frånvaro,

2) eleven har avbrutit fullgörandet av läroplikten på det sätt som avses i 7 § 2 mom. i läropliktslagen.

En studerande som fullgör den grundläggande utbildningens lärokurs för vuxna anses ha avgått, «om»

1) det är uppenbart att den studerande inte har för avsikt att delta i undervisningen i enlighet med sin individuella studieplan och den studerande inte har uppgett någon grundad anledning till sin frånvaro,

2) den studerande har avbrutit fullgörandet av läroplikten på det sätt som avses i 7 § 2 mom. i läropliktslagen.

En elev eller studerande anses ha avgått också när han eller hon själv skriftligen anmäler till utbildningsanordnaren att han eller hon avgår. Då anses eleven eller den studerande ha avgått den dag när anmälan kommer fram till utbildningsanordnaren, eller vid en senare tidpunkt som eleven eller den studerande uppger.

Utbildningsanordnaren ska meddela ett beslut «om» att en elev eller studerande anses ha avgått, med undantag för situationer som avses i 1 mom. 2 punkten och 2 mom. 2 punkten.

En läropliktig anses ha avgått på den grund som avses i 1 mom. 1 punkten eller 2 mom. 1 punkten senast en månad efter det att han eller hon sist har deltagit i undervisning. Innan den läropliktige anses ha avgått ska utbildningsanordnaren underrätta den läropliktige samt dennes vårdnadshavare och andra lagliga företrädare att den läropliktige kan anses ha avgått, «om» han eller hon inte deltar i undervisningen. Bestämmelser «om» de förfaranden som ska iakttas när en läropliktig anses ha avgått finns dessutom i 13 § i läropliktslagen.

47 §
Annan verksamhet som stöder den «grundläggande» utbildningen

För eleverna kan i samband med den «grundläggande» utbildningen ordnas biblioteksverksamhet, klubbverksamhet och annan verksamhet som nära anknyter till utbildningen.

47 a § (30.12.2013/1267)
Delaktighet och elevkår

Utbildningsanordnaren ska främja alla elevers delaktighet och se till att alla elever har möjlighet att delta i skolans verksamhet och utveckling samt att de har möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller elevernas ställning. Eleverna ska ges möjlighet att delta i beredningen av läroplanen och de planer som hänför sig till den och i beredningen av skolans ordningsstadga.

En i 6 § 2 mom. avsedd skola ska ha en elevkår som består av skolans elever. Elevkåren kan vara gemensam för flera skolor. Elevkårens uppgift är att främja samarbetet mellan eleverna, öka elevernas påverkningsmöjligheter och delaktighet och utveckla samarbetet mellan eleverna och utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren ska höra skolans elevkår innan de planer och regler som nämns i 1 mom. fastställs och före andra beslut som väsentligt inverkar på elevernas ställning.

Den verksamhet som avses i denna paragraf ska ordnas i enlighet med elevernas ålder och förutsättningar och med beaktande av de lokala förhållandena. Utbildningsanordnaren beslutar närmare «om» ordnandet av verksamheten. Verksamheten ska planeras som en del av läroplanen och övriga planer som styr skolans verksamhet eller i samband med dem.

Utbildningsanordnaren ska regelbundet utreda elevernas och deras vårdnadshavares åsikter «om» skolans och utbildningsanordnarens verksamhet.

48 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna «lag» utfärdas genom förordning.

8 a kap (19.12.2003/1136)

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

48 a § (19.12.2003/1136)
Mål och grunder

Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten är att stödja hemmets och skolans fostrande arbete samt att stödja utvecklingen av barnens känsloliv och barnens etiska utveckling. Morgon- och eftermiddagsverksamheten skall dessutom främja barnens välfärd och jämlikhet i samhället samt förebygga utslagning och öka delaktigheten.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten skall erbjuda barnen allsidiga möjligheter att delta i ledd och rekreerande verksamhet och möjliggöra vila i en lugn miljö, under tillsyn av en yrkeskunnig och för uppgiften lämplig person.

Utbildningsstyrelsen beslutar om målen för och det centrala innehållet i den morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i denna «lag» (grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamhet). Utbildningsstyrelsen bereder grunderna i samarbete med forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården.

48 b § (19.12.2003/1136)
Anordnande och omfattning

Kommunen kan anordna och skaffa morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt denna «lag». Om kommunen anordnar eller skaffar morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt denna «lag», ska verksamheten erbjudas eleverna i årskurs ett och två i alla skolor i kommunen samt i fråga «om» övriga årskurser de elever som avses i 17 § 1 mom. i den omfattning kommunen beslutar. (24.6.2010/642)

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet skall ske på det sätt som kommunen förutsätter. Kommunen skall på förhand meddela på vilka ställen morgon- och eftermiddagsverksamhet anordnas, vid vilken tidpunkt verksamheten börjar och slutar samt på vilket sätt ansökan till den kommunalt ordnade eller skaffade morgon- och eftermiddagsverksamheten sker. Vid intagningen till verksamheten skall lika intagningsgrunder tillämpas på barnen.

Kommunen kan ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet själv eller i samråd med andra kommuner eller skaffa tjänsterna av någon annan offentlig eller privat serviceproducent. Den kan också skaffa tjänsterna genom att betala serviceproducenten understöd för ändamålet. Olika språkgruppers behov skall beaktas när verksamheten ordnas. Kommunen svarar för att de tjänster som den skaffar ordnas enligt denna «lag». Morgon- och eftermiddagsverksamhet skall ordnas med beaktande av att de barn som deltar i verksamheten och som enligt 32 § har rätt till stöd för skolresor har möjlighet att använda denna förmån.

Varje barn som deltar i morgon- och eftermiddagsverksamhet skall erbjudas sådan verksamhet antingen 570 eller 760 timmar under skolåret. Att delta i verksamheten är frivilligt för barnen. Verksamhet kan ordnas under skolåret på vardagar i regel mellan klockan 7.00 och 17.00. Verksamheten skall planeras i samråd med hemmen och de som anordnar verksamheten. Kommunen skall anta en verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i denna «lag». Närmare bestämmelser «om» verksamhetsplanens innehåll kan ges genom förordning av statsrådet. (8.12.2006/1081)

48 c § (19.12.2003/1136)
Utvärdering

Syftet med utvärderingen av morgon- och eftermiddagsverksamheten är att säkerställa att målen enligt 48 a § nås. Kommunen skall utvärdera den morgon- och eftermiddagsverksamhet som den ordnar eller skaffar samt delta i extern utvärdering av verksamheten. De viktigaste resultaten av utvärderingarna skall offentliggöras.

48 d § (19.12.2003/1136)
Rätt till en trygg miljö och studiesociala förmåner

Ett barn som deltar i morgon- och eftermiddagsverksamhet har rätt till en trygg miljö i verksamheten. Ett barn som deltar i morgon- och eftermiddagsverksamheten skall få mellanmål. Vården vid olycksfall som drabbat ett barn i morgon- och eftermiddagsverksamheten är avgiftsfri för barnet.

48 e § (19.12.2003/1136)
Personal

I morgon- och eftermiddagsverksamheten skall med beaktande av hur verksamheten är ordnad finnas ett tillräckligt antal yrkeskunniga ledare. Behörighetsvillkoren för ledare i morgon- och eftermiddagsverksamheten bestäms genom förordning av statsrådet.

48 f § (19.2.2016/127)
Avgifter

För morgon- och eftermiddagsverksamhet kan det bestämmas en månadsavgift. Kommunen beslutar «om» storleken på månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Avgiften för 570 timmar får vara högst 120 euro och för 760 timmar högst 160 euro.

Avgiften får tas ut för varje sådan månad då barnet deltar i morgon- eller eftermiddagsverksamhet.

«Om» morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas högst 10 dagar i månaden, tas endast hälften av avgiften ut. Endast hälften av avgiften tas ut också «om» barnet på grund av egen sjukdom inte kan delta i verksamheten under en längre tid än 10 dagar under en kalendermånad. «Om» en frånvaro som beror på egen sjukdom pågår en hel kalendermånad, tas ingen avgift ut. Deltar barnet av någon annan orsak inte i verksamheten under en hel kalendermånad, tas i avgift ut hälften av månadsavgiften. Andra avgifter kan inte tas ut för deltagande i verksamheten.

Avgiften ska efterskänkas eller nedsättas, «om» det finns skäl till det med beaktande av vårdnadshavarens underhållsskyldighet eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter.

9 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

49 §
Ikraftträdande

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 1999.

Genom denna «lag» upphävs följande lagar jämte ändringar:

1) grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/1983),

2) övningsskolelagen av den 31 januari 1985 (143/1985),

3) lagen den 27 maj 1983 «om» skolor för hörselskadade och synskadade samt rörelsehindrade (481/1983),

4) lagen den 21 maj 1976 «om» Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola (412/1976),

5) lagen den 7 januari 1977 «om» Helsingin ranskalais-suomalainen koulu benämnda skola (33/1977),

6) lagen den 28 juni 1963 «om» privata skolor med främmande undervisningsspråk (373/1963),

7) lagen den 29 maj 1981 «om» utomlands verksam privat skola som motsvarar grundskolan (379/1981),

8) lagen den 27 maj 1977 «om» Steiner-skola (417/1977),

9) lagen den 12 december 1986 «om» steinerpedagogiska specialskolor (932/1986),

10) lagen den 23 december 1988 «om» skolan Anna Tapion koulu (1197/1988), samt

11) lagen den 3 augusti 1992 «om» gemensamma lärare (710/1992).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

En lärare som självmant har övergått från sin tidigare befattning eller uppgift till en motsvarande tjänst eller uppgift vid grundskola, kommunalt gymnasium eller kvällsgymnasium har vid tillämpningen av 102 § 4 mom. grundskolelagen rätt att på ansökan betrakta den tid som omedelbart föregår övergången såsom tid som i enlighet med 71 och 73 § grundskolelagen berättigar till pension och familjepension av statens medel på samma sätt som för en lärare som förflyttats med stöd av 101 § grundskolelagen. Motsvarande rätt har på ansökan också en sådan lärare som före förflyttningen eller övergången har haft rätt till pension från undervisninguppgifter enligt lagen «om» pension för arbetstagare (395/1961). Ansökan skall ges in till statskontoret. Från den pension och familjepension som betalas av statens medel avdras pension och familjepension enligt lagen om pension för arbetstagare till den del denna pension grundar sig på samma anställningstid. (1.10.1999/932)

L om pension för arbetstagare 395/1961 har upphävts genom L om införande av lagen om pension för arbetstagare 396/2006.

50 §
Tillämpning av föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av de upphävda bestämmelserna

Beslut om timfördelningen och grunderna för läroplanen vilka har fattats med stöd av de lagar som nämns i 49 § 2 mom. gäller tills något annat bestäms med stöd av denna «lag».

Läroplaner som har godkänts med stöd av de lagar som nämns i 49 § 2 mom. kan iakttas i undervisningen tills utbildningsanordnaren godkänner en läroplan enligt denna «lag».

Föreskrifter «om» lågstadiet som ingår i de beslut som avses i denna paragraf tillämpas på undervisning som meddelas i årskurs 1–6 och föreskrifter «om» högstadiet på undervisning som meddelas i årskurs 7–9.

Beslut «om» ordnande av förskoleundervisning som har fattats med stöd av de lagar som nämns i 49 § 2 mom. gäller den tid som anges i besluten, «om» inte vederbörande ministerium beslutar något annat.

Organ som har tillsatts med stöd av de lagar som nämns i 49 § 2 mom. fortsätter till utgången av mandatperioden om inte utbildningsanordnaren beslutar något annat. På organens sammansättning och valet av medlemmar till dem tillämpas till slutet av mandatperioden de bestämmelser och föreskrifter som gäller när denna «lag» träder i kraft.

51 §
Övergångsbestämmelse «om» ordnande av «utbildning»

Huvudmännen för de skolor som när denna «lag» träder i kraft är verksamma med stöd av de lagar som nämns i 49 § 2 mom. och med stöd av 33 § barnskyddslagen (683/1983), fortsätter sin verksamhet såsom sådana utbildningsanordnare som avses i denna lag eller i gymnasielagen (629/1998). En skola som ersätter grundskolan fortsätter verksamheten såsom en sådan skola som avses i 7 §.

Vederbörande ministerium beslutar vid behov om ändring av det tillstånd att ordna undervisning som beviljats huvudmannen för en skola som ordnar privat grundskoleundervisning och är verksam när denna «lag» träder i kraft till ett sådant tillstånd att ordna «utbildning» som avses i 7 § 3 mom. och i 4 § 2 mom. gymnasielagen. Utan hinder av 10 §, kan undervisningsspråket vid Rudolf Steiner-skolan i Helsingfors vara både finska och svenska.

BarnskyddsL 683/1983 har upphävts genom BarnskyddsL 417/2007. GymnasieL 629/1998 har upphävts genom GymnasieL 714/2018.

52 §
Övergångsbestämmelse som gäller statliga läroanstalter

Statliga läroanstalter som när denna «lag» träder i kraft är verksamma med stöd av de lagar som nämns i 49 § 2 mom. och med stöd av 29 § barnskyddslagen fortsätter sin verksamhet såsom sådana läroanstalter som avses i denna «lag» eller i gymnasielagen.

Vederbörande ministerium beslutar vid behov om ändring av ett beslut som gäller inrättande av en statlig läroanstalt som är verksam när denna «lag» träder i kraft till ett sådant beslut som avses i 8 § och i 3 § 2 mom. gymnasielagen. De uppgifter som bestämts för en statlig läroanstalt med stöd av 17 § i den «lag» som nämns i 49 § 2 mom. 3 punkten ändras till sådana stöduppgifter i anslutning till specialundervisningen som avses i 39 §.

53 §
Övergångsbestämmelse som gäller personalen

När denna «lag» träder i kraft fortsätter tjänsteinnehavare och befattningshavare, arbetstagare samt timlärare i skolor som är verksamma med stöd av de lagar som nämns i 49 § 2 mom. och med stöd av 29 och 33 § barnskyddslagen i sina tidigare uppgifter.

De tjänsteinnehavare och befattningshavare, arbetstagare samt timlärare som avses i 1 mom. och som när denna «lag» träder i kraft har rätt till periodisk ersättning eller lön på indragningsstat, har fortfarande rätt till nämnda förmåner enligt de bestämmelser som gäller när denna «lag» träder i kraft. (31.5.2000/516)

Avgångsåldern för tjänsteinnehavare och befattningshavare, arbetstagare och timlärare bestäms enligt de bestämmelser som gäller när denna «lag» träder i kraft, om de i enlighet med ikraftträdelsebestämmelsen i lagen (104//1989) om ändring av 71 och 72 § grundskolelagen har valt eller senast den 30 juni 1999 väljer en pensionsålder enligt de bestämmelser som gällde när nämnda «lag» trädde i kraft.

54 §
Övergångsbestämmelse som gäller skolor som ersätter grundskolan och elevintagning vid övningsskolor

Ett när denna «lag» träder i kraft gällande avtal mellan kommunen och huvudmannen för en privat skola om att den privata skolan skall ersätta kommunal grundskola ändras när denna «lag» har trätt i kraft till ett avtal enligt 7 § 1 mom., tills kommunen och den privata utbildningsanordnaren avtalar något annat.

De beslut om elevintagningsområden för övningsskolorna som gäller när denna «lag» träder i kraft tillämpas tills det universitet som ordnar utbildningen och den kommun där övningsskolan är belägen samt de övriga kommuner som ingår i elevintagningsområdet avtalar något annat.

55 §
Övergångsbestämmelse som gäller undervisning för andra än läropliktiga

Elevens rätt enligt bestämmelsen i andra meningen i 46 § 3 mom. att välja religion eller livsåskådningskunskap tillämpas på de elever som inleder studierna efter det att denna «lag» har trätt i kraft. På elever som inlett sina studier innan denna «lag» träder i kraft tillämpas vad som bestäms i lagen «om» vuxengymnasier (439/1994) och förordningen om vuxengymnasier (660/1994) och föreskrivs med stöd av dem när denna lag träder i kraft.

L om vuxengymnasier 439/1994 har upphävts genom L 629/1998, se GymnasieL 714/2018.

56 §
Övergångsbestämmelse som gäller studiesociala förmåner

En elev som har inlett sina studier innan denna «lag» träder i kraft har rätt till åtminstone de studiesociala förmåner som gäller vid ikraftträdandet.

RP 86/1997, KuUB 3/1998, RSv 70/1998

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1998/1188:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 261/1998, KuUB 15/1998, RSv 208/1998

1.10.1999/932:

Denna «lag» träder i kraft den 15 oktober 1999.

RP 25/1999, ShUB 4/1999, RSv 16/1999

23.12.1999/1288:

Denna «lag» träder i kraft den 1 augusti 2000.

Utan hinder av vad som bestäms i 4 § 1 mom. och 26 a § «om» förskoleundervisning för andra barn än sådana som omfattas av förlängd läroplikt enligt 25 § 2 mom., börjar kommunens skyldighet att ordna förskoleundervisning och barnets rätt till förskoleundervisning först från den 1 augusti 2001.

RP 91/1999, KuUB 7/1999, RSv 99/1999

31.5.2000/516:

Denna «lag» träder i kraft den 15 juni 2000.

Utan hinder av 53 § 2 mom. betalas avgångsbidrag och utbildningsstöd som beviljats innan denna «lag» träder i kraft enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 10/2000, KuUB 2/2000, RSv 55/2000

1.6.2001/453:

Denna «lag» träder i kraft den 1 augusti 2001.

Tidpunkten för när hälsokunskap skall börja undervisas som separat läroämne bestäms i förordning av statsrådet «om» timfördelningen i grundskolan.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 142/2000, KuUB 3/2001, RSv 36/2001

24.1.2003/32:

Denna «lag» träder i kraft den 1 mars 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 135/2002, KuUB 11/2002, RSv 206/2002

6.6.2003/454:

Denna «lag» träder i kraft den 1 augusti 2003.

Vad som i 13 § föreskrivs om religionssamfund tillämpas på sådana religiösa föreningar som är verksamma när denna «lag» träder i kraft och som den som ordnar «grundläggande» «utbildning» har ansett som religiösa samfund enligt då gällande bestämmelser.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 170/2002, GrUB 10/2002, RSv 280/2002

13.6.2003/477:

Denna «lag» träder i kraft den 1 augusti 2003.

De i 14 § 2 mom. avsedda centrala principerna för samarbetet mellan hem och skola samt för elevvården och målen för den elevvård som hör till undervisningsväsendet samt de bestämmelser som avses i 29 § 2 mom. tas med i grunderna för läroplanen. Läroplaner som utarbetats enligt nämnda grunder tas i bruk på respektive årskurs vid de tidpunkter som bestäms av utbildningsstyrelsen, och senast den 1 augusti 2006 även på de sista årskurserna. Beslut «om» formerna för samarbetet mellan hem och skola samt «om» hur elevvården skall ordnas och «om» planen enligt 29 § 2 mom. skall fattas så att besluten träder i kraft samtidigt som den läroplan som utarbetats enligt de nämnda grunderna för läroplanen tas i bruk i respektive årskurs.

Ordningsstadgor och andra sådana ordningsbestämmelser enligt 29 § 3 mom. som skall tillämpas i skolan skall tas i bruk senast den 1 augusti 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 205/2002, KuUB 18/2002, RSv 302/2002

13.6.2003/508:

Denna «lag» träder i kraft den 1 oktober 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 164/2002, ShUB 53/2002, RSv 265/2002

19.12.2003/1136:

Denna «lag» träder i kraft den 1 augusti 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 57/2003, KuUB 2/2003, RSv 88/2003

19.12.2003/1139:

Denna «lag» träder i kraft den 1 augusti 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 58/2003, KuUB 1/2003, RSv 72/2003

8.12.2006/1081:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2006, KuUB 11/2006, RSv 149/2006

2.3.2007/239:

Denna «lag» träder i kraft den 1 augusti 2007.

RP 215/2006, KuUB 20/2006, RSv 296/2006

19.12.2008/1037:

Denna «lag» träder i kraft den 1 augusti 2009.

Utbildningsstyrelsen ska i enlighet med denna «lag» komplettera grunderna för undervisningsplanen till den del den gäller den förberedande undervisningen före den «grundläggande» utbildningen så att utbildningsanordnaren kan ta ändringarna i bruk senast den 1 augusti 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 118/2008, KuUB 6/2008, RSv 149/2008

27.11.2009/970:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 122/2009, KuUB 9/2009, RSv 169/2009

22.12.2009/1444:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

29.12.2009/1707:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 174/2009, FvUB 19/2009, RSv 223/2009

24.6.2010/642:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2011.

Bestämmelserna i 31 a, 40 och 41 § tillämpas dock från och med den 1 augusti 2010.

Utbildningsstyrelsen ska omarbeta grunderna för läroplanen i enlighet med denna «lag», så att de reviderade läroplanerna kan tas i bruk av utbildningsanordnarna den 1 januari 2011. Utbildningsanordnarna ska införa läroplaner enligt denna «lag» senast den 1 augusti 2011.

De beslut «om» att en elev tagits in i eller överförts till specialundervisning som fattats före lagens ikraftträdande förblir i kraft. Beslut som fattats före lagens ikraftträdande ska efter lagens ikraftträdande i enlighet med 17 § 2 mom. bedömas med bestämda intervaller eller vid behov. Därvid ska beslut fattas «om» eleven ska ges särskilt stöd.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna «lag» får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 109/2009, KuUB 4/2010, RSv 90/2010

30.12.2010/1352:

Denna «lag» träder i kraft den 1 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna «lag» får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2010, ShUB 40/2010, RSv 244/2010

8.4.2011/324:

Denna «lag» träder i kraft den 1 augusti 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna «lag» får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 322/2010, ShUB 53/2010, RSv 314/2010

30.12.2013/1263:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 166/2013, KuUB 15/2013, RSv 220/2013

30.12.2013/1267:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2014.

Utbildningsanordnarens plan enligt 29 § 3 mom. för användning av disciplinära åtgärder och fostrande samtal och de tillhörande förfaringssätten ska införas den 1 augusti 2016.

Utbildningsstyrelsen ska utfärda bestämmelser «om» hur planen ska utarbetas så att utbildningsanordnaren kan införa planen senast den nämnda dagen.

RP 66/2013, KUuB 10/2013, RSv 181/2013

30.12.2013/1288:

Denna «lag» träder i kraft den 1 augusti 2014.

RP 67/2013, KuUB 14/2013, RSv 218/2013

30.12.2013/1296:

Denna «lag» träder i kraft den 1 maj 2014.

RP 117/2013, KuUUB 12/2013, RSv 193/2013

12.12.2014/1040:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2015.

Från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 juli 2015 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna «lag».

RP 135/2014, KuUB 11/2014, RSv 171/2014

19.12.2014/1225:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 213/2014, ShUB 22/2014, RSv 180/2014

30.12.2014/1412:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 258/2014, KuUB 15/2014, GrUU 44/2014, RSv 213/2014

20.3.2015/272:

Denna «lag» träder i kraft den 1 april 2015.

RP 333/2014, FvUB 41/2014, RSv 268/2014

7.8.2015/959:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna «lag» tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

19.2.2016/127:

Denna «lag» träder i kraft den 1 augusti 2016.

RP 78/2015, KuUB 12/2015, RSv 90/2015

29.12.2016/1498:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 206/2016, KuUB 18/2016, RSv 259/2016

29.12.2016/1507:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 178/2016, KuUB 19/2016, RSv 258/2016

11.8.2017/533:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 39/2017, KuUB 7/2017, RSv 86/2017

13.7.2018/542:

Denna «lag» träder i kraft den 1 september 2018.

RP 40/2018, KuUB 5/2018, RSv 67/2018

5.7.2019/831:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 29/2018, LaUB 18/2018, RSv 295/2018

19.12.2019/1372:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 60/2019, FvUB 13/2019, RSv 60/2019

26.6.2020/521:

Denna «lag» träder i kraft den 1 augusti 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

RP 86/2020, KuUB 8/2020, RSv 83/2020

30.12.2020/1191:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 juli 2021.

RP 218/2020, KuUB 16/2020, RSv 209/2020

30.12.2020/1216:

Denna «lag» träder i kraft den 1 augusti 2021.

Upphävandet av lagens 28 a och 28 b § träder dock i kraft först den 1 augusti 2022. Påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna «lag» får ordnas till och med den 31 juli 2022. På påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna «lag».

RP 173/2020, KuUB 15/2020, RSv 218/2020

29.6.2021/686:

Denna «lag» träder i kraft den 1 augusti 2021.

RP 76/2021, KuUB 4/2021, RSv 108/2021

29.6.2021/687:

Denna «lag» träder i kraft den 1 augusti 2021 och gäller till och med den 31 juli 2022.

RP 93/2021, KuUB 7/2021, RSv 94/2021

22.12.2021/1235:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 192/2021, KuUB 17/2021, RSv 216/2021

11.3.2022/163:

Denna «lag» träder i kraft den 1 augusti 2022.

RP 127/2021, KuUB 1/2022, RSv 9/2022

8.7.2022/716:

Denna «lag» träder i kraft den 1 augusti 2022.

RP 54/2022, KuUB 7/2022, RSv 95/2022

25.11.2022/947:

Denna «lag» träder i kraft den 1 augusti 2023.

RP 162/2022, KuUB 14/2022, RSv 128/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.