Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

22.2.2019/213

Lag om placeringsfonder

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde samt annan lagstiftning som är tillämplig på fondbolag

Denna lag tillämpas på fondbolags och förvaringsinstituts verksamhet och på marknadsföring av andelar i fondföretag till allmänheten.

På fondbolag tillämpas lagen om investeringstjänster (747/2012) i enlighet med denna lag och 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster.

Ett fondbolag får förvalta sådana AIF-fonder som avses i 2 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014), om fondbolaget för denna verksamhet har auktorisation som AIF-förvaltare eller är registrerat hos Finansinspektionen med iakttagande av den lagen. En sådan förvaltare av externt förvaltade AIF-fonder som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder får förvalta placeringsfonder, om förvaltaren har verksamhetstillstånd för fondbolag för denna verksamhet.

Ett utländskt EES-fondbolag får i Finland i enlighet med auktorisation som beviljats i bolagets hemstat bedriva verksamhet som avses i 2 kap. 2 § med iakttagande av 24 och 25 kap. Fondföretag får i Finland marknadsföra sina andelar till allmänheten med iakttagande av 23 kap.

Bestämmelser om penningmarknadsfonder och deras förvaltare finns utöver i denna lag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 om penningmarknadsfonder.

Bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. (7.5.2021/380)

Bestämmelser om marknadsföring av fondandelar i placeringsfonder och andelar i fondföretag finns förutom i denna lag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013, (EU) nr 346/2013 och (EU) nr 1286/2014, nedan förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder. (19.11.2021/974)

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) fondverksamhet anskaffning av medel från allmänheten för kollektiva investeringar och investering av medlen huvudsakligen i finansiella instrument samt förvaltning av placeringsfonder och marknadsföring av fondandelar på det sätt som avses i fondföretagsdirektivet och i denna lag,

2) placeringsfond tillgångar som anskaffats genom fondverksamhet och investerats i enlighet med 13 kap. och de stadgar som har fastställts i Finland samt förpliktelser som följer av dessa tillgångar; en placeringsfond kan också bestå av en eller flera delfonder,

3) delfond en del av en placeringsfond med en investeringsverksamhet som kan avvika från placeringsfondens övriga delfonders investeringsverksamhet på ett sätt som beskrivs närmare i placeringsfondens stadgar,

4) matarfond en placeringsfond av vars tillgångar minst 85 procent investeras i andelar i en annan placeringsfond eller ett fondföretag, som då fungerar som mottagarfond, med avvikelse från vad som föreskrivs i 13 kap. 1 §, 2 § 1 mom., 4 och 5 §, 6 § 2, 6 och 7 mom., 7 §, 9 § 3 mom., 10 § och 15 § 1 mom.,

5) mottagarfond en placeringsfond som har minst en matarfond bland sina fondandelsägare, som inte själv är en matarfond och vars tillgångar inte har investerats i andelar i en matarfond samt ett fondföretag som enligt lagstiftningen i sin hemstat uppfyller krav som motsvarar de ovannämnda,

6) fondbolag ett finskt aktiebolag som huvudsakligen bedriver fondverksamhet,

7) fondbolags värdstat en EES-stat, utom Finland, som inte är fondbolagets hemstat men där fondbolaget har en filial eller tillhandahåller tjänster,

8) placeringsfonds EES-värdmedlemsstat en EES-stat, utom Finland, som inte är placeringsfondens hemstat men där placeringsfondens andelar marknadsförs,

9) förvaringsinstitutsverksamhet förvaring av en placeringsfonds tillgångar och övervakning av att lagen, andra bestämmelser och föreskrifter samt fondens stadgar iakttas inom verksamheten,

10) förvaringsinstitut en sammanslutning som bedriver förvaringsinstitutsverksamhet,

11) ledning ett fondbolags eller ett förvaringsinstituts styrelse, förvaltningsråd och verkställande direktör samt alla som är direkt underställda verkställande direktören och sköter fondbolagets eller förvaringsinstitutets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet,

12) verkställande ledning ett fondbolags eller förvaringsinstituts verkställande direktör samt alla som är direkt underställda verkställande direktören och sköter fondbolagets eller förvaringsinstitutets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet,

13) fondandel en av flera lika stora andelar eller minst en bråkdel av en andel av tillgångarna i en placeringsfond eller delfond,

14) fondandelsägare en person, en sammanslutning eller en stiftelse eller en med dessa jämförbar utländsk fysisk eller juridisk person som äger en eller flera fondandelar eller bråkdelar av en fondandel,

15) värdepapper värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012),

16) fondföretagsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag),

17) fondföretag ett företag för kollektiva investeringar som har fått auktorisation i någon annan EES-stat än Finland och som enligt lagstiftningen i sin hemstat uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet,

18) utländskt fondbolag ett företag som bedriver verksamhet enligt 2 kap. 2 § 2 mom. och som i någon annan stat än Finland har fått auktorisation som motsvarar ett verksamhetstillstånd enligt 2 kap. 1 §,

19) utländskt EES-fondbolag ett bolag enligt fondföretagsdirektivet som i någon annan EES-stat än Finland har fått auktorisation som motsvarar det verksamhetstillstånd för fondbolag som avses i 2 kap. 1 § i denna lag,

20) utländskt EES-fondbolags hemstat den EES-stat, utom Finland, där ett fondbolag enligt stadgarna har sin hemort,

21) fondföretags hemstat den EES-stat, utom Finland, där ett fondföretag beviljats auktorisation som motsvarar det tillstånd som avses i 24 kap. 3 § 1 mom.,

22) finansiella instrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster,

23) penningmarknadsinstrument skuldförbindelser som normalt omsätts på penningmarknaden samt är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas,

24) OTC-derivatinstrument andra derivatinstrument än sådana som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) eller på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten,

25) betydande bindning nära förbindelser enligt artikel 4.1 led 38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

26) gränsöverskridande fusion

a) en fusion av placeringsfonder eller fondföretag där åtminstone en fond eller ett företag har etablerats i Finland och en fond eller ett företag i en annan EES-stat än Finland, eller

b) en fusion av placeringsfonder som är etablerade i Finland med ett nygrundat fondföretag som är etablerat i en annan EES-stat än Finland eller en fusion av fondföretag som är etablerade i samma EES-stat, dock inte Finland, med en nyinrättad placeringsfond som är etablerad i Finland,

27) inhemsk fusion med internationell koppling en sådan fusion av placeringsfonder som är etablerade i Finland, där en anmälan enligt 22 kap. 7 § har gjorts om marknadsföring av minst en av de deltagande placeringsfondernas fondandelar i en annan EES-stat än Finland,

28) EES-stat en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

29) filial ett driftställe som ett fondbolag har utanför Finland och ett driftställe som ett utländskt EES-fondbolag har i Finland, när driftstället inte är en juridisk person men är en del av fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget och tillhandahåller tjänster som fondbolaget har auktorisation att tillhandahålla,

30) behöriga myndigheter de myndigheter utsedda av någon annan EES-stat än Finland som ska se till att skyldigheterna enligt fondföretagsdirektivet fullgörs och som EES-staten i fråga har underrättat Europeiska kommissionen om,

31) professionell investerare en ammanslutning som avses i 1 kap. 23 § 1 mom. 1–4 punkten i lagen om investeringstjänster, institutionella investerare som avses i 1 kap. 23 § 1 mom. 5 punkten i den lagen samt andra investerare, om de skriftligen har meddelat ett fondbolag eller ett fondföretag eller dess ombud att de på grund av sin yrkesskicklighet och investeringserfarenhet är professionella investerare och om de uppfyller minst två av följande krav:

a) investeraren har på marknaden i fråga gjort i genomsnitt tio transaktioner av betydande storlek per kvartal under de närmast föregående fyra kvartalen,

b) värdet av investerarens investeringstillgångar överstiger 500 000 euro,

c) investeraren arbetar eller har arbetat professionellt inom finanssektorn minst ett år i uppgifter som kräver kunskap om de planerade transaktionerna,

32) icke-professionella kunder icke-professionella kunder enligt 1 kap. 23 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster,

33) kreditvärdering kreditbetyg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut,

34) utläggning på entreprenad ett sådant arrangemang i samband med ett fondbolags eller förvaringsinstituts verksamhet utifrån vilket någon annan tjänsteleverantör tillhandahåller sådana funktioner eller tjänster för fondbolaget eller förvaringsinstitutet som dessa annars skulle sköta själva.

Alla driftställen som ett fondbolag har inrättat i samma EES-stat eller samma tredjeland och alla driftställen som ett utländskt EES-fondbolag har inrättat i Finland betraktas som en enda filial.

Det som i denna lag föreskrivs om fondandelar i placeringsfonder tillämpas också på andelar i fondföretag.

3 §
Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning

I denna lag avses med

1) kommissionens basfaktaförordning kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats,

2) kommissionens notifieringsförordning kommissionens förordning (EU) nr 584/2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller den skriftliga anmälans och fondföretagsintygets form och innehåll, elektronisk kommunikation mellan behöriga myndigheter i samband med anmälan, förfaranden för kontroller på plats och utredningar samt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter,

3) kommissionens riskhanteringsdirektiv kommissionens direktiv 2010/43/EU om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller organisatoriska krav, intressekonflikter, uppföranderegler, riskhantering och innehållet i avtalet mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag,

4) kommissionens genomförandedirektiv kommissionens direktiv 2010/44/EU om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller vissa bestämmelser avseende fusioner mellan fonder, master/feederfondföretag och anmälningsförfarande,

5) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten den europeiska värdepappers- och marknadsmyndighet som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG,

6) EU:s tillsynsförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

7) marknadsmissbruksförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG,

8) europabolagsförordningen rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag,

9) förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

10) värdepapperiseringsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012, (18.6.2021/527)

11) EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, (25.11.2022/953)

12) förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter). (25.11.2022/953)

4 §
Kommissionens förordningar och delegerade rättsakter

Bestämmelser om fondbolag och förvaringsinstitut finns, utöver i denna lag, i de förordningar av kommissionen som nämns i 3 § samt i de delegerade akter av Europeiska kommissionen som avses i fondföretagsdirektivet samt i de tekniska standarder som antagits genom förordning eller beslut av kommissionen.

5 §
Tillsyn

Finansinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag i enlighet med lagen om Finansinspektionen (878/2008) och är behörig myndighet enligt fondföretagsdirektivet.

Finansinspektionen har rätt att av fondföretag och EES-fondbolag få de uppgifter och de kopior av handlingar som behövs för tillsynen.

6 §
Bestämmelser som ska tillämpas på delfonder

Vad som i denna lag föreskrivs om placeringsfonder tillämpas på motsvarande sätt på delfonder. Bestämmelser om bokslut som tillämpas på delfondsstrukturer finns dessutom i 7 kap. 4 § 4 mom., bestämmelser om separering av tillgångar i 9 kap. 1 § 3 och 4 mom., bestämmelser om indelning av en placeringsfond i delfonder i 10 kap. 3 § 1 mom., bestämmelser om fondprospekt i 15 kap. 3 § 1 och 4 mom. samt bestämmelser om fusion i 16 kap. 1 § 1 mom.

AVDELNING II

RÄTT ATT VARA VERKSAM SOM FONDBOLAG

2 kap

Fondbolags verksamhetstillstånd

1 §
Tillståndsplikt

Placeringsfonder som avses i denna lag får förvaltas och fondverksamhet får bedrivas endast av fondbolag som har verksamhetstillstånd för denna verksamhet. Bestämmelser om fondbolags verksamhet utomlands finns i 22 kap. Bestämmelser om rätten för utländska EES-fondbolag att bedriva verksamhet i Finland finns i 1 kap. 1 § 4 mom.

2 §
Verksamhet som är tillåten för fondbolag

Ett fondbolag får bedriva fondverksamhet och till fondverksamheten väsentligen hörande verksamhet, om denna inte är ägnad att skada fondandelsägarnas intressen.

Dessutom får fondbolaget tillhandahålla

1) kapitalförvaltning enligt 1 kap. 15 § 4 punkten i lagen om investeringstjänster,

2) investeringsrådgivning enligt 1 kap. 15 § 5 punkten i lagen om investeringstjänster,

3) förvaring av finansiella instrument som är andelar i placeringsfonder och fondföretag, enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster.

Ett fondbolag kan inte beviljas verksamhetstillstånd enbart för verksamhet som avses i 2 mom. Ett fondbolag kan inte heller beviljas verksamhetstillstånd enbart för verksamhet som avses i 2 mom. 2 eller 3 punkten, om inte verksamhetstillstånd har beviljats eller samtidigt söks också för verksamhet som avses i 2 mom. 1 punkten.

Bestämmelser om skyldigheten för ett fondbolag som bedriver verksamhet som avses i 2 mom. att höra till ersättningsfonden för investerarskydd finns i lagen om investeringstjänster.

På fondbolag som tillhandahåller tjänster som avses i 2 mom. tillämpas 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster.

3 §
Firma

Endast fondbolag som avses i denna lag har rätt att i sin firma eller annars för beskrivning av sin verksamhet använda benämningen fondbolag eller fondaktiebolag.

4 §
Ansökan om verksamhetstillstånd

Finansinspektionen beviljar på ansökan fondbolag verksamhetstillstånd. Till ansökan ska fogas tillräckliga utredningar om sökanden och om fondbolagets ägande, ledning och revisorer, interna kontroll och riskhantering samt finansiella verksamhetsförutsättningar. Bestämmelser om de utredningar som ska fogas till tillståndsansökan och om de kontaktuppgifter som ska lämnas i den utfärdas genom förordning av finansministeriet.

Om det företag som ansöker om verksamhetstillstånd är dotterföretag till ett fondbolag, värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsbolag som auktoriserats i en annan EES-stat eller dotterföretag till ett sådant fondbolags, värdepappersföretags, kreditinstituts eller försäkringsbolags moderföretag, ska ett utlåtande om ansökan begäras av den statens behöriga tillsynsmyndighet. På samma sätt ska det förfaras om samma fysiska eller juridiska personer har bestämmande inflytande i både det företag som ansöker om verksamhetstillstånd och det utländska fondbolag, värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsbolag som avses ovan. I begäran om utlåtande ska tillsynsmyndigheten uppmanas att särskilt bedöma aktieägarnas lämplighet samt de chefers anseende och erfarenhet som deltar i ledningen för ett annat företag inom samma grupp samt att lämna de uppgifter om ovannämnda omständigheter som är relevanta när det gäller att bevilja verksamhetstillståndet eller utöva tillsyn över fondbolaget.

5 §
Förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd

Verksamhetstillstånd för fondbolag ska beviljas ett finländskt aktiebolag om det enligt den utredning som lämnats kan säkerställas att bolagets ägare uppfyller kraven enligt 3 kap. 5 § och bolagets ledning kraven enligt 2 § samt om det med beaktande av den tilltänkta omfattningen av bolagets affärsverksamhet kan säkerställas att fondbolaget kommer att ledas med yrkesskicklighet samt enligt sunda och omsorgsfulla affärsprinciper.

En förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd är dessutom att bolaget har sitt huvudkontor i Finland, en tillförlitlig förvaltning och tillräckliga finansiella verksamhetsförutsättningar och att det uppfyller de övriga krav som föreskrivs i denna lag. Dessutom krävs det att det inte utifrån utredningen kan anses sannolikt att en effektiv tillsyn över fondbolaget hindras av en betydande bindning mellan fondbolaget och någon annan juridisk eller fysisk person eller av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter i ett tredjeland som tillämpas på fysiska och juridiska personer med sådan bindning.

Verksamhetstillstånd kan också beviljas ett fondbolag under bildning innan det registreras.

6 §
Beslut om verksamhetstillstånd

Ansökan ska avgöras inom sex månader från det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, från det att sökanden har lämnat in de handlingar och den utredning som behövs för att avgöra saken. Beslut om verksamhetstillstånd ska dock alltid fattas inom tolv månader från det att ansökan togs emot. Om beslut inte har meddelats inom denna tid får sökanden anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om beslutet har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment tillämpas i övrigt lagen om Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska innan ärendet avgörs begära utlåtande om ansökan från ersättningsfonden för investerarskydd, om fondbolaget ansöker om tillstånd för verksamhet som avses i 2 § 2 mom.

7 §
Omfattningen av och ändring av verksamhetstillstånd

I verksamhetstillståndet ska det anges vilka av de tjänster som avses i 2 § som fondbolaget har rätt att tillhandahålla utöver fondverksamheten. Finansinspektionen kan efter att verksamhetstillståndet beviljats, på ansökan av fondbolaget, ändra verksamhetstillståndet till den del som anges i detta moment.

Finansinspektionen har, efter att ha hört sökanden, rätt att förena verksamhetstillståndet med sådana för tillsynen nödvändiga begränsningar och villkor som gäller fondbolagets affärsverksamhet.

8 §
Registrering av verksamhetstillstånd

Finansinspektionen ska anmäla ett verksamhetstillstånd till handelsregistret för registrering. Om verksamhetstillstånd har beviljats för verksamhet som avses i 2 § 2 mom., ska Finansinspektionen också för kännedom underrätta ersättningsfonden för investerarskydd om tillståndet. Ett verksamhetstillstånd som har beviljats för ett nytt fondbolag och ett europabolag som flyttar sin hemort till Finland ska registreras samtidigt som företaget registreras.

Finansinspektionen ska för kännedom underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om verksamhetstillståndet. Bestämmelser om Finansinspektionens rätt och skyldighet att lämna information finns i 71 § i lagen om Finansinspektionen.

9 §
Inledande av verksamhet

Fondbolaget får, om inte annat följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter det att verksamhetstillståndet har beviljats. Om verksamhetstillstånd har beviljats ett nytt företag ska fondbolaget dessutom ha registrerats. Fondbolaget ska underrätta Finansinspektionen om när det inleder sin verksamhet.

10 §
Flyttning av fondbolags hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om ett fondbolag har för avsikt att flytta sin hemort till en annan EES-stat i enlighet med artikel 8 i europabolagsförordningen eller 17 a kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/2006), ska fondbolaget sända Finansinspektionen en kopia av det förslag om flyttning som avses i artikel 8.2 och den redogörelse som avses i artikel 8.3. i europabolagsförordningen eller en flyttningsplan enligt 17 a kap. 4 § i aktiebolagslagen och en styrelsens redogörelse enligt 6 § i den nämnda lagen utan dröjsmål efter att fondbolaget har anmält planen för registrering. Av en revisor enligt 17 a kap. 9 § 1 mom. i aktiebolagslagen förutsätts sådan behörighet som anges i 7 kap. 1 § 2 mom. i denna lag eller av en annan oberoende sakkunnig motsvarande godkänd behörighet i destinationsstaten. (29.12.2022/1342)

Om fondbolaget har för avsikt att efter flyttningen av hemorten fortsätta att bedriva fondverksamhet i Finland, tillämpas på bolaget vad som föreskrivs om ett utländskt fondbolags rätt att utöva sådan verksamhet i Finland.

Registermyndigheten får inte utfärda ett intyg enligt 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004) eller 17 a kap. 21 § 4 mom. i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan ett tillstånd enligt 9 § 2 mom. i lagen om europabolag eller 17 a kap. 21 § 2 mom. i aktiebolagslagen beviljats har meddelat registermyndigheten att fondbolaget inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemorten, om fortsättande eller avslutande av verksamheten i Finland eller om fusion eller upplösning av en placeringsfond som fondbolaget förvaltar eller överlåtelse av förvaltningen av en placeringsfond som det förvaltar. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 a kap. 11 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig flyttning av hemorten. (29.12.2022/1342)

11 §
Fondbolags deltagande i fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om ett fondbolag deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda ett intyg över en fusion enligt 4 § 3 mom. i lagen om europabolag eller 16 kap. 26 § 4 mom. i aktiebolagslagen eller intyg över delning enligt 17 kap. 25 § 4 mom. i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan tillstånd beviljats har meddelat registermyndigheten att fondbolaget inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller delning, om fortsättande eller avslutande av verksamheten i Finland eller om fusion eller upplösning av en placeringsfond som fondbolaget förvaltar eller överlåtelse av förvaltningen av en placeringsfond som det förvaltar. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig det förfarande som tillståndet avser. Av en revisor enligt 16 kap. 4 § 1 mom. eller 17 kap. 4 § 1 mom. i aktiebolagslagen förutsätts behörighet enligt 7 kap. 1 § 2 mom. i denna lag. (29.12.2022/1342)

Om det övertagande bolaget som har registrerats i en annan stat har för avsikt att efter fusionen eller delningen fortsätta att bedriva fondverksamhet i Finland, tillämpas på bolaget vad som föreskrivs om utländska fondbolags rätt att bedriva fondverksamhet i Finland.

12 §
Särskilda bestämmelser i samband med flyttning av ett fondbolags hemort

När ett fondbolag som bedriver verksamhet enligt 2 § 2 mom. flyttar sin hemort till en annan stat eller när det övertagande bolaget vid fusion eller delning är registrerat eller registreras i någon annan stat, tillämpas 13 kap. 9 § i lagen om investeringstjänster på fondbolagets skyldighet att göra en ersättningsfondutredning och på investerares uppsägningsrätt.

13 §
Europabolag som fondbolag

Ett verksamhetstillstånd enligt 4 § beviljas även ett i europabolagsförordningen avsett europabolag som har beviljats ett motsvarande tillstånd i någon annan EES-stat och har för avsikt att flytta sin hemort till Finland i enlighet med artikel 8 i den förordningen. Finansinspektionen ska dessutom begära ett utlåtande om tillståndsansökan av den tillsynsmyndighet som övervakar fondföretagens och fondbolagens verksamhet i denna stat. Detsamma gäller när ett europabolag grundas genom fusion så att det övertagande bolaget som har sin hemort i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland.

14 §
Förbud att äga aktier i andra fondbolag eller fondandelar i placeringsfonder som fondbolaget förvaltar

Ett fondbolag får inte äga aktier i andra fondbolag, utländska EES-fondbolag eller andra utländska fondbolag eller fondandelar i placeringsfonder eller fondföretag som fondbolaget förvaltar.

AVDELNING III

FONDBOLAGS VERKSAMHET

3 kap

Verksamhetsförutsättningar och minimikapital

1 §
Minimikapital

Ett fondbolag ska ha ett aktiekapital på minst 125 000 euro. Hela aktiekapitalet ska vara tecknat när verksamhetstillståndet beviljas.

Fondbolaget ska utöver det minimikapital som föreskrivs i 1 mom. ha en kapitalbas som utgör 0,02 hundradelar av det belopp varmed det sammanlagda värdet av de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar överskrider 250 miljoner euro. Fondbolagets sammanlagda kapitalbas behöver emellertid inte överstiga 10 miljoner euro.

Vid beräkningen av det kapitalkrav som föreskrivs i 2 mom. ska det i värdet av de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar räknas in samtliga placeringsfonder som fondbolaget förvaltar, inklusive de placeringsfonder vars investeringsverksamhet har getts i uppdrag åt ett annat bolag. Vid beräkningen av kapitalkravet beaktas inte de placeringsfonders tillgångar som fondbolaget förvaltar på uppdrag av ett annat fondbolag.

Oavsett de krav som ställs i 2 mom. får fondbolagets kapitalbas inte underskrida det belopp som anges i artikel 13 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag eller, om det efter att bokslutet fastställts har skett väsentliga förändringar i fondbolagets verksamhet, det belopp som Finansinspektionen har fastställt på ansökan av fondbolaget. (18.6.2021/527)

Oberoende av vad som föreskrivs i 1–4 mom. ska ett fondbolag som bedriver sådan verksamhet som avses i 2 kap. 2 § 2 mom. alltid uppfylla kraven på startkapital enligt 6 kap. 1 § 2 eller 4 mom. i lagen om investeringstjänster. (18.6.2021/527)

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för att genomföra kraven enligt fondföretagsdirektivet när det gäller beloppet av fondbolagens kapitalbas enligt denna paragraf.

2 §
Ledning och tillförlitlighet

Fondbolag ska ledas med yrkesskicklighet och enligt sunda och omsorgsfulla affärsprinciper. De som hör till ett fondbolags ledning ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De ska dessutom ha sådan allmän kännedom om fondverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av fondbolagets verksamhet. Den som hör till ledningen för ett fondbolag som har beviljats tillstånd för sådan kapitalförvaltning som avses i 2 kap. 2 § 2 mom. ska dessutom ha den allmänna kännedom om investeringstjänster som behövs med beaktande av arten och omfattningen av fondbolagets investeringstjänster.

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen dömts till bötesstraff för brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att höra till ett fondbolags ledning, eller

2) på annat sätt än vad som avses i 1 punkten genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdrag som avses i den punkten.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft får den dömde dock fortsätta med sitt uppdrag enligt 1 mom., om detta ska anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

Fondbolaget ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om förändringar i fråga om personer i ledande ställning enligt 1 mom.

3 §
Fondbolags styrelse

Ett fondbolags styrelse utses av fondbolagets bolagsstämma. Styrelsen ska ha minst tre medlemmar av vilka minst en tredjedel ska vara oberoende. (19.11.2021/974)

En oberoende styrelsemedlem får inte

1) vara anställd hos fondbolaget eller förvaringsinstitutet,

2) utöva eller representera en utövare av sådant bestämmande inflytande i fondbolaget som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997),

3) höra till ledningen för en sammanslutning som hör till samma koncern som fondbolaget,

4) höra till ledningen för eller stå i arbetsavtalsförhållande till en sådan annan tjänsteleverantör som ansvarar för portföljförvaltningen för en placeringsfond som fondbolaget förvaltar,

5) vara styrelse- eller direktionsmedlem i något annat fondbolag eller förvaringsinstitut, eller

6) vara make, bror, syster eller släkting i rakt upp- eller nedstigande led till en person som hör till ledningen för fondbolaget.

4 §
Styrelsesuppleanter och verkställande direktörens ställföreträdare

Vad som i denna lag föreskrivs om fondbolags och förvaringsinstituts styrelsemedlemmar och verkställande direktör ska också tillämpas på styrelsesuppleanter och verkställande direktörens ställföreträdare.

5 §
Tillförlitligheten hos betydande ägare

Den som direkt eller indirekt äger minst tio procent av ett fondbolags aktiekapital eller en andel som medför minst tio procent av den rösträtt som samtliga aktier i bolaget medför måste vara tillförlitlig.

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att vara ägare i ett fondbolag, eller

2) på annat sätt än vad som avses i 1 punkten genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att vara ägare i ett fondbolag.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft får den dömde dock fortsätta utöva beslutanderätt som ägare i fondbolaget, om detta ska anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

6 §
Insiderbestämmelser

En insider i ett fondbolag ska i enlighet med 7 § till fondbolagets insiderregister som avses i 9 § anmäla uppgifter om fondandelar i sådana placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget och om aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i Finland (insideranmälan).

Med insider i ett fondbolag avses

1) fondbolagets styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter, fondbolagets verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt fondbolagets revisorer och revisorssuppleanter och de anställda hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av bolaget,

2) andra än i 1 punkten avsedda anställda hos fondbolaget eller personer som agerar på fondbolagets vägnar eller för dess räkning och har möjlighet att påverka beslut om investering av placeringsfondens tillgångar.

7 §
Insideranmälan

En insider i ett fondbolag ska göra insideranmälan inom fjorton dagar från sin utnämning till ett uppdrag som avses i 6 § 2 mom.

I insideranmälan ska nämnas

1) omyndiga vars intressebevakare insidern är,

2) organisationer och stiftelser där insidern eller en omyndig som avses i 1 punkten direkt eller indirekt har bestämmande inflytande,

3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punkten avsedd organisations eller stiftelses innehav av fondandelar i placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget samt aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform.

En insider ska medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta fondbolaget om

1) förvärv och avyttringar av aktier och finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten, då förändringen i innehavet gäller fondandelar eller en annan förändring i ett innehav uppgår till minst 5 000 euro,

2) andra än i 1 punkten avsedda förändringar i uppgifter som avses i denna paragraf.

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten behöver inte uppges till den del de gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella föreningar, ekonomiska föreningar eller sådana organisationer som drivs utan vinstsyfte. Om en organisation bedriver regelbunden handel med finansiella instrument ska emellertid uppgifter om denna organisation lämnas.

I anmälan ska ingå de uppgifter som behövs för att identifiera personen, organisationen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om fondandelarna, aktierna och övriga finansiella instrument.

Om de aktier eller finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till värdeandelssystemet kan fondbolaget organisera ett förfarande som gör det möjligt att hämta uppgifterna ur värdeandelssystemet. I så fall behöver inga separata anmälningar göras.

8 §
Skyldighet för ett fondbolags aktieägare att göra anmälan

Den som äger aktier i ett fondbolag ska till det insiderregister som avses i 9 § göra anmälan om sitt innehav av fondandelar i en placeringsfond som förvaltas av fondbolaget.

Anmälan som avses i 1 mom. ska göras inom fjorton dagar från förvärvet av fondandelen. Anmälan om en förändring i innehavet ska göras inom samma tid.

Om fondandelarna har överförts till värdeandelssystemet kan fondbolaget organisera ett förfarande som gör det möjligt att hämta informationen ur värdeandelssystemet. Fondbolaget kan också organisera ett förfarande som gör det möjligt att hämta informationen ur fondandelsregistret för en placeringsfond som fondbolaget förvaltar. I så fall behöver inga separata anmälningar göras.

9 §
Insiderregister

Ett fondbolag ska för att förhindra marknadsmissbruk föra register över anmälningar som avses i 7 och 8 § (fondbolagets insiderregister), varav

1) det för varje insider framgår de fondandelar, aktier och finansiella instrument som ägs av insidern, omyndiga som avses i 7 § 2 mom. 1 punkten och organisationer eller stiftelser som avses i 7 § 2 mom. 2 punkten och som är av det slag som nämns i det momentet samt specificerade förvärv och avyttringar,

2) det framgår de fondandelar som ägs av aktieägare som avses i 8 § och förändringar i innehavet.

Om uppgifterna hämtas i enlighet med 7 § 6 mom. kan fondbolagets insiderregister till denna del bildas av uppgifter från värdeandelssystemet.

Uppgifterna i insiderregistret ska bevaras i fem år efter registreringen. Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag och kopior ur registret. Rätten att få uppgifter gäller dock inte fysiska personers personbeteckning och adress eller andra fysiska personers än insiders och fondbolagets aktieägares namn.

10 §
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om innehållet i de anmälningar som avses i 7 och 8 § och hur anmälningarna ska göras samt om innehållet i fondbolagets insiderregister och hur uppgifterna ska registreras.

11 §
Förbud mot värdepapperstransaktioner med en insider

Den som är insider i ett fondbolag och den som är aktieägare i ett fondbolag får inte utan Finansinspektionens tillstånd mot vederlag förvärva värdepapper eller derivatinstrument som ingår i en av fondbolaget förvaltad placeringsfonds tillgångar eller avyttra sådana tillgångar till en sådan placeringsfond, om inte förvärvet eller avyttringen sker på en sådan marknad eller marknadsplats som avses i 13 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten.

4 kap

Organisering av verksamheten

1 §
Förvaltnings- och tillsynsarrangemang

Ett fondbolags verksamhet ska organiseras på ett tillförlitligt sätt med beaktande av arten av bolagets fondverksamhet. Fondbolaget ska ha de resurser, förvaltningsförfaranden och övervakningssystem som det behöver för att kunna bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Bestämmelser om fondbolags åtgärder vid eventuella intressekonflikter finns i 2 §.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter om organiseringen av fondbolags verksamhet som behövs för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv.

2 §
Intressekonflikter

Ett fondbolag ska bedriva fondverksamheten omsorgsfullt, självständigt och sakkunnigt i enlighet med placeringsfondens och dess fondandelsägares intressen. Fondbolaget ska i sin verksamhet bemöta fondandelsägarna jämlikt.

Fondbolaget ska inom sin fondverksamhet och vid organiseringen av sin affärsverksamhet försöka undvika intressekonflikter och, om sådana uppstår, se till att de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar, fondandelsägarna och fondbolagets övriga kunder får en rättvis behandling.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv i fråga om

1) hur man agerar i placeringsfondens intresse,

2) principerna för hur man säkerställer att fondbolagen på lämpligt sätt utnyttjar de resurser och förfaranden som behövs för att bedriva den egna affärsverksamheten på behörigt sätt,

3) preciseringar av strukturer och organisatoriska krav avsedda att minimera intressekonflikter,

4) åtgärder för att identifiera och förebygga intressekonflikter samt kriterier för olika typer av intressekonflikter.

Ett fondbolag som bedriver verksamhet som avses i 2 kap. 2 § 2 mom. 1 punkten får inte investera sina kunders tillgångar i fondandelar i placeringsfonder som fondbolaget förvaltar, om det inte på förhand har fått kundens godkännande.

3 §
Allmänna krav på ersättningssystem

Ett fondbolag ska ha ett ersättningssystem som omfattar bolagets ersättningspolicy och ersättningspraxis och som uppfyller de krav som ställs i denna lag med beaktande av fondbolagets storlek och interna organisation samt affärsverksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Ersättningssystemet ska vara förenligt med och främja en god och effektiv riskhantering inom fondbolaget. Ersättningssystemet får inte uppmuntra till sådan risktagning som strider mot stadgarna eller riskprofilerna för placeringsfonder som fondbolaget förvaltar eller mot fondbolagets skyldighet att handla i en placeringsfonds intresse. Ersättningssystemet ska vara förenligt med affärsstrategierna, målen för investeringsverksamheten, värderingarna och intressena för fondbolaget och de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar samt för investerarna. I ersättningssystemet ska det dessutom ingå åtgärder för att undvika intressekonflikter.

För genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner utfärdas det genom förordning av finansministeriet närmare bestämmelser om fondbolags ersättningspolicy.

4 §
Personer som omfattas av ett ersättningssystem

Ett fondbolags ersättningssystem ska tillämpas på sådana personalgrupper inom fondbolaget som i tjänsten utövar ett väsentligt inflytande på riskprofilen för fondbolaget eller för den placeringsfond som fondbolaget förvaltar. Till dessa hör

1) den verkställande ledningen,

2) de som verkar i uppgifter som kräver risktagning,

3) de som sköter interna kontrollfunktioner,

4) anställda för vilka den totala ersättningen inte väsentligt avviker från den totala ersättningen för dem som hör till en persongrupp som avses i 1 och 2 punkten.

Ersättningssystemet ska omfatta alla ersättningar som fondbolaget betalar. Till ersättningarna hör de fasta och rörliga delarna av löner, arvoden och diskretionära pensionsförmåner samt resultatbaserade arvoden och ersättningar som betalas ur placeringsfonden samt överföringar av fondandelar.

5 §
Godkännande av ett ersättningssystem

Styrelsen för ett fondbolag ska godkänna fondbolagets ersättningssystem och de allmänna principer som ingår i det. Styrelsen ska övervaka att de allmänna principerna följs och minst en gång per år kontrollera principerna. De styrelsemedlemmar som deltar i dessa uppgifter ska ha sakkunskap om riskhantering och ersättningar, och de får inte höra till fondbolagets verkställande ledning.

Det ska minst en gång per år göras en oberoende intern granskning av att fondbolagets ersättningssystem och de principer som ingår i det iakttas.

6 §
Privata transaktioner

Ett fondbolag ska vidta tillräckliga åtgärder för att försöka förhindra att en i fondbolaget relevant person genomför privata transaktioner, om de kan orsaka intressekonflikter med transaktioner eller tjänster som den relevanta personen deltar i på grund av sin ställning i bolaget eller om den relevanta personen har sådan insiderinformation som avses i värdepappersmarknadslagen eller konfidentiell information om placeringsfonder eller om transaktioner som gjorts för deras räkning. Åtgärder ska vidtas i syfte att också i övrigt säkerställa informationens konfidentialitet.

Med relevanta personer avses i denna lag

1) personer som hör till ett fondbolags ledning samt anställda och andra fysiska personer som tillhandahåller tjänster under fondbolagets kontroll eller som deltar i fondbolagets fondverksamhet,

2) fysiska personer som deltar i tillhandahållandet av sådana tjänster inom fondverksamhet som fondbolaget har lagt ut på entreprenad.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter om privata transaktioner som behövs för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv.

7 §
Skyldighet att anmäla förvärv och avyttring av aktier

Den som har för avsikt att direkt eller indirekt förvärva aktier i ett fondbolag ska underrätta Finansinspektionen om detta på förhand, om förvärvarens innehav

1) på grund av förvärvet kommer att utgöra minst 10 procent av fondbolagets aktiekapital,

2) kommer att vara så stort att det motsvarar minst 10 procent av röstetalet för samtliga aktier, eller

3) kommer att berättiga till att utöva inflytande som är jämförbart med innehav som avses i 2 punkten eller till att annars utöva betydande inflytande i fondbolagets förvaltning.

Om avsikten är att öka ett innehav som avses i 1 mom. till minst 20, 30 eller 50 procent av fondbolagets aktiekapital eller så att innehavet kommer att motsvara en lika stor andel av det röstetal som samtliga aktier medför eller så att fondbolaget blir ett dotterföretag, ska också detta förvärv förhandsanmälas till Finansinspektionen.

Vid beräkning av den ägarandel och röstandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 2 kap. 4 § och 9 kap. 4–6, 6 a, 6 b och 7 § i värdepappersmarknadslagen. Vid tillämpningen av detta moment beaktas inte aktier som den anmälningsskyldige har förvärvat för högst ett år i samband med en sådan värdepappersemission som denne ordnat eller med stöd av sin verksamhet som marknadsgarant och utifrån vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att utöva rösträtt i en sammanslutning eller i övrigt påverka ledningens verksamhet i sammanslutningen.

En anmälan enligt 1 och 2 mom. ska göras också när antalet aktier som ingår i innehavet sjunker under någon av de gränser som anges i 1 eller 2 mom. eller om fondbolaget upphör att vara ett dotterföretag till den anmälningsskyldige.

Fondbolaget och dess holdingföretag ska minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om ägarna till andelar enligt 1 och 2 mom. och om innehavens storlek samt utan dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägarandelarna som har kommit till dess kännedom.

En anmälan som avses i 1 och 2 mom. ska innehålla behövliga uppgifter och utredningar om

1) den anmälningsskyldige och dennes tillförlitlighet och ekonomiska situation,

2) den anmälningsskyldiges innehav i och övriga bindningar till fondbolaget,

3) med förvärvet förknippade avtal, finansieringen av förvärvet och, i sådana fall som avses i 2 mom., om syftet med innehavet.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska fogas till anmälningar enligt 1 och 2 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelserna i 1–7 mom. om förvärv och avyttring av aktier i fondbolag ska på motsvarande sätt tillämpas på förvärv och avyttring av aktier i förvaringsinstitut.

8 §
Förbud mot förvärv av aktier

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att förbjuda sådant förvärv av en ägarandel som avses i 7 § finns i 32 a § i lagen om Finansinspektionen, och bestämmelser om förfarandet vid meddelande av ett förbudsbeslut finns i 32 b § i den lagen.

Före utgången av tidsfristen enligt 32 b § i lagen om Finansinspektionen får den anmälningsskyldige förvärva aktier som avses i 7 § endast om Finansinspektionen har gett sitt samtycke.

9 §
Skyldighet för fondbolag att vidta åtgärder

Fondbolag ska genom deltagande i beredskapsplanering på finansmarknaden och förberedelser av verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att deras uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden (beredskap).

Om de uppgifter som följer av 1 mom. förutsätter åtgärder som klart avviker från sådan verksamhet som ska anses vara sedvanlig för fondbolag och som medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader ersättas ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992).

10 §
Bevarande av uppgifter

Ett fondbolag ska i minst fem år bevara uppgifter om varje transaktion som en placeringsfond är delaktig i. Bestämmelser om bevarandet av uppgifter om transaktioner och tjänster som ingår i verksamhet som avses i 2 kap. 2 § 2 mom. finns i 10 kap. 11 § i lagen om investeringstjänster.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter om bevarande av uppgifter som behövs för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv.

11 §
Behandling av kundklagomål

Fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland ska ha effektiva förfaranden för att korrekt och så snabbt som möjligt kunna behandla klagomål om fondverksamheten från andra än professionella investerare. Ett fondbolag ska i fem år bevara uppgifter om kundklagomål och de åtgärder som vidtagits för att avgöra dem.

De bolag som avses i 1 mom. ska se till att de kunder som inte är professionella investerare kan hänskjuta enskilda meningsskiljaktigheter om fondverksamheten till ett oavhängigt organ som ger rekommendationer. Organets stadgar ska trygga en opartisk, sakkunnig, öppen, effektiv och rättvis behandling av meningsskiljaktigheterna.

De bolag som avses i 1 mom. ska meddela Finansinspektionen namnet på och kontaktuppgifterna för det organ som avses i 2 mom. På begäran av Finansinspektionen ska ovannämnda bolag till inspektionen lämna in organets stadgar och andra utredningar som Finansinspektionen anger och som den behöver för att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna i 2 mom.

5 kap

Soliditet och riskhantering

1 §
Fondbolags riskhantering

Ett fondbolag får inte i sin verksamhet ta så stora risker att dess soliditet utsätts för väsentlig fara. Fondbolaget ska ha med hänsyn till verksamheten tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem.

På överföring av uppgifter som har samband med ett fondbolags riskhantering och övriga interna kontroll till ett företag som inte hör till samma finansiella företagsgrupp eller i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) avsedda sammanslutning som fondbolaget tillämpas 6 kap. 1 §.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om de krav som ska ställas på de riskhanteringssystem och den övriga interna kontroll som avses i 1 mom. samt på en tillförlitlig förvaltning.

2 §
Fondbolags likviditet

Likviditeten hos ett fondbolag som bedriver verksamhet som avses i 2 kap. 2 § 2 mom. ska vara tryggad på ett med hänsyn till fondbolagets verksamhet tillräckligt sätt.

3 §
Kapitalbaskrav

Ett fondbolags sammanlagda kapitalbas ska alltid uppgå till minst det minimikapital som föreskrivs i 3 kap. 1 §. Vid fusion mellan minst två fondbolag kan Finansinspektionen bevilja undantag från detta krav. Det övertagande fondbolagets eller det nya fondbolagets kapitalbas får emellertid inte sjunka under den sammanlagda kapitalbas som de fusionerade fondbolagen hade vid fusionstidpunkten.

Om fondbolagets kapitalbas sjunker under det minimibelopp som anges i 3 kap. 1 §, ska fondbolaget utan dröjsmål rapportera detta till Finansinspektionen och vidta åtgärder för att uppfylla de krav som ställs på kapitalbasen. Finansinspektionen ska, efter att ha fått den ovan avsedda rapporten eller motsvarande information på annat sätt, sätta ut en tid inom vilken kravet på kapitalbasen ska vara uppfyllt, vid äventyr att verksamhetstillståndet återkallas. Om kravet inte uppfylls inom den utsatta tiden kan Finansinspektionen fatta beslut om att återkalla verksamhetstillståndet.

Om fondbolagets kapitalbas sjunker under det belopp som anges i 3 kap. 1 § får fondbolaget inte dela ut vinst eller annan avkastning på det egna kapitalet, om inte Finansinspektionen beviljar dispens för viss tid. Dispens kan beviljas, om fondbolaget har lämnat Finansinspektionen ett mellanbokslut som varit föremål för revision och Finansinspektionen anser att dispensen inte äventyrar fondbolagets möjligheter att inom den utsatta tiden uppfylla kapitalbaskravet.

Vid beräkning av fondbolagets kapitalbas tillämpas artikel 26.1 a–e i EU:s tillsynsförordning. (18.6.2021/527)

6 kap

Utläggning på entreprenad

1 §
Utläggning av fondbolags verksamhet på entreprenad

Ett fondbolag ska för sin verksamhet ha minst ett fast driftställe. Det kan dessutom bedriva verksamhet i filialer och på andra driftställen.

Ett fondbolag kan bedriva affärsverksamhet genom ombud eller på annat sätt lägga ut för sin verksamhet viktiga funktioner på entreprenad, om detta inte försvårar fondbolagets riskhantering och interna kontroll eller i övrigt innebär betydande olägenhet för fondbolagets affärsverksamhet.

En funktion är viktig för fondbolagets verksamhet om ett fel eller en brist i den väsentligt kan försvåra fondbolagets finansiella ställning, affärsverksamhetens kontinuitet eller efterlevnaden av de lagar som gäller fondbolagets verksamhet eller av villkoren i fondbolagets verksamhetstillstånd.

Ett skriftligt avtal som anger uppdragets innehåll och avtalets giltighetstid ska ingås om att lägga ut en viktig funktion på entreprenad.

Ett fondbolag som efter det att verksamhetstillstånd beviljats har för avsikt att bedriva affärsverksamhet genom ett ombud eller annars lägga ut en för sin affärsverksamhet viktig funktion på entreprenad, ska på förhand underrätta Finansinspektionen om utläggningen. Finansinspektionen ska underrättas om betydande förändringar i avtalsförhållandet mellan fondbolaget och uppdragstagaren. Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om underrättelsens innehåll.

En sådan underrättelse som avses ovan behöver emellertid inte lämnas, om ombudet eller uppdragstagaren hör till samma finansiella företagsgrupp eller i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker avsedda sammanslutning som fondbolaget.

Ett fondbolag ska se till att det av uppdragstagaren fortlöpande får de uppgifter som behövs för myndighetstillsynen över fondbolaget, för riskhanteringen och för den interna kontrollen samt att det har rätt att vidarebefordra uppgifterna till Finansinspektionen.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1–7 mom. ska 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster tillämpas på utläggning av sådana investeringstjänster på entreprenad som tillhandahålls av fondbolag.

2 §
Förutsättningar för utläggning på entreprenad

Anlitande av ombud får inte hindra ett fondbolag att handla i överensstämmelse med deras intresse som äger fondandelar i placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget. Det ombud som fondbolaget anlitar ska ha tillräcklig yrkesskicklighet med beaktande av de uppgifter som anförtrotts ombudet. Fondbolaget ska se till att det när som helst under uppdraget kan ge ombudet ytterligare anvisningar och återkalla uppdraget med omedelbar verkan om detta ligger i fondandelsägarnas intresse.

Om ett ombud anlitas för investeringsverksamhet ska ombudet vara en sammanslutning som har behörigt tillstånd eller har registrerats för ändamålet och vars verksamhet med tanke på stabiliteten är föremål för tillsyn. Om ombudet har hemort i en annan stat än en EES-stat ska samarbetet mellan tillsynsmyndigheten och Finansinspektionen säkerställas i tillräcklig utsträckning. Fondbolaget ska regelbundet ge ombudet instruktioner om de allmänna grunderna för investeringsverksamheten.

För skötsel av uppgifter i samband med förvaltningen av en placeringsfond får såsom ombud inte anlitas placeringsfondens förvaringsinstitut eller någon annan sammanslutning vars intressen kan stå i konflikt med fondbolagets eller fondandelsägarnas intressen. Avtal om överföring av fondbolagets ansvar på tredje part är ogiltiga. På ombudet tillämpas bestämmelserna i 26 kap. 1 § 1 mom. om tystnadsplikt.

Fondbolaget eller dess ombud och förvaringsinstitutet för den placeringsfond som fondbolaget förvaltar får inte ha gemensam personal i uppgifter som hör till förvaltningen av placeringsfonden eller i förvaringsinstitutets uppgifter enligt 21 kap. 2 §.

I en placeringsfonds fondprospekt ska det nämnas till vilken del fondbolaget anlitar ombud i sin verksamhet.

7 kap

Bokslut och revision

1 §
Revisors behörighet

Ett fondbolags bolagsstämma ska för varje räkenskapsperiod välja minst en revisor och en revisorssuppleant för revision av bolaget och de placeringsfonder som det förvaltar.

Minst en revisor ska vara en CGR-revisor eller en sådan revisionssammanslutning vars huvudansvariga revisor är CGR-revisor.

Vad som i denna lag föreskrivs om revisorer tillämpas också på revisorssuppleanter.

2 §
Förordnande av revisor

Finansinspektionen ska förordna en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren, om

1) 1 § 1 eller 2 mom. i detta kapitel eller 2 kap. 1 § i revisionslagen (1141/2015) har överträtts,

2) en revisor inte är oberoende enligt 4 kap. 6 § i revisionslagen, eller

3) en i fondbolagets bolagsordning intagen bestämmelse om revisorernas antal eller behörighet inte har iakttagits.

Finansinspektionen ska av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd begära ett utlåtande i ett ärende som avses i 1 mom. 2 punkten och som gäller oberoende innan ärendet avgörs.

Finansinspektionen ger, när det gäller fondbolag och förvaringsinstitut, sådana förordnanden som avses i 7 kap. 7 § i aktiebolagslagen.

Fondbolagets styrelse ska höras innan ett sådant förordnande ges som avses i denna paragraf. Förordnandet är i kraft tills en ny revisor i föreskriven ordning har valts i stället för en revisor som avses i 1 mom.

3 §
Granskning av värdeberäkningens riktighet

Åtminstone en av de revisorer som avses i 1 § 2 mom. ska minst en gång per år granska att fondandelsvärdet har beräknats på rätt sätt och granska det värde på kalenderårets sista värderingsdag som ligger till grund för beräkningen av placeringsfondens värden.

Revisorn ska upprätta en skriftlig revisionsberättelse och lämna den till fondbolaget.

4 §
Bokslut och verksamhetsberättelse för fondbolag och placeringsfonder

För varje räkenskapsperiod ska det för fondbolaget och varje placeringsfond upprättas separata bokslut som innehåller resultaträkning, balansräkning och uppgifter som ska lämnas i noter till resultaträkningen och balansräkningen. Till bokslutet ska det fogas en verksamhetsberättelse.

På ett fondbolags bokslut och verksamhetsberättelse tillämpas 12 kap. 1 och 3–10 § i kreditinstitutslagen (610/2014), med undantag av bestämmelserna i 5 § i det kapitlet om att verksamhetsberättelsen ska innehålla en kapitaltäckningsanalys.

Bestämmelser om scheman för fondbolags och placeringsfonders resultaträkning och balansräkning, om noterna till resultaträkningen och balansräkningen samt om uppgifter som ska lämnas i verksamhetsberättelsen utfärdas genom förordning av finansministeriet. Innan en sådan förordning utfärdas ska finansministeriet begära yttrande av Finansinspektionen och bokföringsnämnden.

Om en placeringsfond består av en eller flera delfonder, ska det utöver bokslut och verksamhetsberättelse per delfond läggas fram en kombinerad resultat- och balansräkning för placeringsfonden.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse enligt 1 mom. Finansinspektionen ska innan den meddelar en föreskrift begära yttrande om den av finansministeriet och bokföringsnämnden. Om Finansinspektionen i fråga om tillämpningen av denna paragraf eller finansministeriets med stöd av den utfärdade förordning ger en sådan anvisning eller ett sådant yttrande som är av betydelse för den allmänna tillämpningen av bokföringslagen, bokföringsförordningen (1339/1997) eller aktiebolagslagen, ska Finansinspektionen över anvisningen eller yttrandet begära ett yttrande av bokföringsnämnden innan anvisningen eller yttrandet ges.

Finansinspektionen kan på ansökan av ett fondbolag av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd till undantag från föreskrifter som avses i 5 mom., om detta är befogat för att få en rättvisande och tillräcklig bild av sökandens eller placeringsfondens verksamhetsresultat och finansiella ställning. Om ett ärende är av betydelse för den allmänna tillämpningen av bestämmelserna om bokslut i bokföringslagen, bokföringsförordningen eller aktiebolagslagen, ska Finansinspektionen innan den avgör ärendet begära yttrande av bokföringsnämnden om tillståndsansökan.

5 §
Inlämnande av en placeringsfonds verksamhetsberättelse till Finansinspektionen

Ett fondbolag ska utan obefogat dröjsmål till Finansinspektionen lämna in en placeringsfonds verksamhetsberättelse och halvårsrapport samt kopior av

1) fondbolagets och placeringsfondens bokslutshandlingar,

2) de revisionsberättelser för fondbolaget och placeringsfonden som revisorerna upprättat och lämnat till fondbolagets styrelse, samt de handlingar som gäller förvaltningen av fondbolaget och placeringsfonden,

3) protokollen från bolagsstämmorna och fondandelsägarstämmorna,

4) den revisionsberättelse som avses i 3 § 2 mom.

AVDELNING IV

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM FÖRVALTNINGEN AV PLACERINGSFONDER

8 kap

Inrättande av en placeringsfond samt en placeringsfonds stadgar, minimikapital och minimiantal fondandelsägare

1 §
Beslut om inrättande

Ett fondbolag som har verksamhetstillstånd för förvaltning av placeringsfonder får inrätta en eller flera placeringsfonder i en EES-stat. Flera fondbolag får inte inrätta en gemensam placeringsfond eller specialplaceringsfond eller ett gemensamt kommanditbolag.

En placeringsfond ska ha stadgar. Fondbolagets styrelse beslutar om stadgarna och ändring av dem.

2 §
En placeringsfonds stadgar

I en placeringsfonds stadgar ska det åtminstone bestämmas om

1) placeringsfondens namn samt fondbolagets och förvaringsinstitutets firma,

2) syftet med fondens investeringsverksamhet samt hur fondens tillgångar ska investeras,

3) eventuella delfondsstrukturer,

4) eventuell indelning av fondandelar i bråkdelar samt den divisor som används,

5) fondandelarnas karaktär av avkastnings- och tillväxtandelar,

6) de grunder enligt vilka fondbolaget och förvaringsinstitutet får ersättning för sin verksamhet,

7) de förutsättningar under vilka investerare kan teckna olika andelsserier,

8) placeringsfondens regelbundna kostnader,

9) de närmare grunderna för beräkningen av fondandelsvärdet samt för bestämmande av tecknings- och inlösningspriset,

10) var och hur fondandelar tecknas och inlöses samt eventuella begränsningar av tecknings- och inlösningsrätten,

11) de grunder med stöd av vilka fondbolaget kan utnyttja den rätt som bolaget enligt stadgarna eventuellt har att lösa in fondandelar utan medverkan från fondandelsägare,

12) de situationer i vilka fondbolaget kan eller är skyldigt att sluta inlösa fondandelar,

13) var, när och hur fondandelsvärdet offentliggörs och uppgifter om fondandelarnas tecknings- och inlösningspriser hålls tillgängliga för allmänheten,

14) fondbolagets och placeringsfondens räkenskapsperiod,

15) grunderna för utdelning av avkastning samt hur och var utdelningen sker,

16) när och var placeringsfondens fondprospekt, faktablad och halvårsrapport samt placeringsfondens och fondbolagets verksamhetsberättelse hålls tillgängliga för allmänheten,

17) hur fondandelsägarstämmor sammankallas och hur information delges fondandelsägarna,

18) huruvida fondandelarna, en andelsklass eller en andelsserie överförs till värdeandelssystemet.

3 §
Andra uppgifter som ska anges i en placeringsfonds stadgar

Om avsikten är att i en placeringsfonds verksamhet tillämpa den i lag tillåtna möjligheten, ska i fondens stadgar anges

1) möjligheten att för placeringsfondens räkning i tillfälligt syfte uppta kredit för fondverksamheten,

2) grunderna för upplösning av placeringsfonden, och

3) de i 13 kap. 11 § 2 mom. avsedda stater, lokala offentliga samfund eller internationella samfund av offentligrättslig karaktär som har emitterat eller garanterat värdepapper i vilka fondbolaget ämnar investera mer än 35 procent av placeringsfondens tillgångar.

Om derivatinstrument används i placeringsfondens investeringsverksamhet, ska i fondens stadgar nämnas

1) derivatinstrumentens användningsändamål och art samt i vilken omfattning de ska användas,

2) motparterna i OTC-derivatinstrument,

3) de riskhanteringsmetoder som fondbolaget har för avsikt att tillämpa.

I placeringsfondens stadgar ska det dessutom anges

1) om fondbolaget har för avsikt att ingå låne- eller återköpsavtal om värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till fondens tillgångar,

2) den maximala andel av placeringsfondens investeringar i värdepapper och penningmarknadsinstrument eller av dess tillgångar som samtidigt kan vara föremål för sådana avtal som avses i 1 punkten i detta moment,

3) vilka i 13 kap. 18 § avsedda sammanslutningars tjänster som fondbolaget har för avsikt att anlita.

Fondbolaget ska iaktta de begränsningar i fråga om investering av tillgångar som anges i placeringsfondens stadgar.

4 §
En placeringsfonds namn

Namnet på en placeringsfond ska innehålla ordet placeringsfond. Benämningen placeringsfond får endast användas om placeringsfonder som avses i denna lag.

Namnet på en placeringsfond ska tydligt skilja sig från namnet på andra placeringsfonder som har fått sina stadgar fastställda tidigare.

5 §
Fastställande av en placeringsfonds stadgar

Finansinspektionen fastställer på ansökan av fondbolaget en placeringsfonds stadgar och ändringar i dem. Placeringsfondens stadgar och ändringar i dem ska fastställas om de överensstämmer med lag och är tydliga.

En ändring av en placeringsfonds stadgar träder i kraft en månad efter det att Finansinspektionen har fastställt ändringen och fondandelsägarna har underrättats om den på det sätt som anges i placeringsfondens stadgar, om inte Finansinspektionen med beaktande av ändringens omfattning och fondandelsägarnas intressen bestämmer något annat.

6 §
Förbud mot att ombilda en placeringsfond till en specialplaceringsfond

En placeringsfond vars stadgar uppfyller de krav som ställs i fondföretagsdirektivet får inte ombildas till en specialplaceringsfond.

7 §
Inledande av marknadsföringen av en placeringsfond

Ett fondbolag får inte till allmänheten börja marknadsföra fondandelar i en placeringsfond som det förvaltar och inte heller får medel tillföras placeringsfonden förrän fondens stadgar har fastställts.

Fondbolaget ska underrätta Finansinspektionen om tidpunkten då det inleder fondverksamheten.

Om fondbolaget inte har inlett fondverksamheten inom två år från det att dess stadgar första gången fastställts i enlighet med 5 § ska fastställelsen av stadgarna anses ha förfallit.

8 §
En placeringsfonds minimikapital och öppethållande

En placeringsfonds tillgångar ska uppgå till minst två miljoner euro (minimikapital). Placeringsfonden är öppen för alla investerare i enlighet med de krav på teckning och inlösen som närmare bestäms i placeringsfondens stadgar. En placeringsfond ska ha minst 30 fondandelsägare. När antalet fondandelsägare räknas ska som en helhet betraktas en fondandelsägare och sådana i 1 kap. 5 § i bokföringslagen avsedda sammanslutningar och därmed jämförbara utländska företag som fondandelsägaren har bestämmande inflytande i. En fondandelsförvaltare som uppfyller kraven i 11 kap. 7 § i denna lag ska inte betraktas som en (1) fondandelsägare. Minimikapitalet och minimiantalet fondandelsägare ska uppnås inom ett år från det att placeringsfonden har inlett sin verksamhet.

Fondbolaget ska omedelbart göra en anmälan till Finansinspektionen då det minimikapital eller det minimiantal fondandelsägare som avses i 1 mom. har uppnåtts för första gången eller åter sjunkit under den i momentet angivna gränsen eller på nytt uppnått gränsen.

9 §
Principer för en placeringsfonds investeringsverksamhet

En placeringsfonds tillgångar ska utan obefogat dröjsmål investeras i enlighet med 13 kap.

Fondbolaget får inte utan särskilda skäl investera placeringsfondens tillgångar till ett högre pris än marknadsvärdet eller överlåta dem till ett lägre pris än marknadsvärdet.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om hur uppgifterna om placeringsfonders kapital och antal fondandelsägare enligt 8 § och uppgifterna om investering av placeringsfonders tillgångar enligt 1 och 2 mom. i denna paragraf ska anmälas.

9 kap

Förvaltning av placeringsfonder

1 §
Fondbolags rätt att företräda placeringsfonder och skyldighet till separation av tillgångar

En placeringsfonds tillgångar ägs av fondandelsägarna. Fondandelsägarna är inte personligen ansvariga för åtaganden som hänför sig till placeringsfonden.

Ett fondbolag ska hålla placeringsfondens tillgångar åtskilda från sin egendom och från andra placeringsfonders egendom genom att låta ett förvaringsinstitut förvara dem. En placeringsfonds tillgångar får inte utmätas för fondbolagets skuld.

Om det till placeringsfonden har bildats en sådan delfond eller sådana delfonder som avses i 10 kap. 3 § 1 mom. ska också dessa tillgångar hållas åtskilda i enlighet med 2 mom. Delfondernas tillgångar får inte utmätas för placeringsfondens, en annan delfonds eller fondbolagets skuld.

Fondbolaget företräder i eget namn en placeringsfond eller en delfond till en placeringsfond. Vid rättshandlingar som gäller en placeringsfond eller en delfond ska det nämnas den placeringsfond eller delfond på vars vägnar fondbolaget handlar.

2 §
Fondandelsägarstämma och sammankallande av stämma

En fondandelsägarstämma ska hållas när fondbolagets styrelse anser att det finns anledning till detta eller om en revisor, en oberoende styrelsemedlem eller sådana fondandelsägare som tillsammans innehar minst en tjugondel av alla utelöpande fondandelar skriftligen kräver det för behandling av ett uppgivet ärende.

Fondbolaget är skyldigt att på det sätt som anges i placeringsfondens stadgar underrätta fondandelsägarna om ett erhållet initiativ om sammankallande av en sådan stämma som avses i 26 kap. 9 § eller ett annat initiativ av en fondandelsägare om sammankallande av en stämma, om inte den fondandelsägare som föreslår sammankallandet av en stämma innehar den minimiandel som avses i 1 mom. Fondbolaget kan av grundad anledning vägra att underrätta fondandelsägarna, om bolaget anser att det inte finns någon grund för att hålla en stämma. Fondbolaget ska underrätta den fondandelsägare som föreslagit sammankallandet av en stämma om sin vägran och om grunden för vägran.

Stämman ska sammankallas utan dröjsmål, om den minoritet som anges i 1 mom. understöder ett sammankallande av stämman.

3 §
Förfarandet vid en fondandelsägarstämma och uppgifter om andelsägarna

I fråga om en fondandelsägarstämma tillämpas de bestämmelser som ska iakttas vid ett föreningsmöte, om inte något annat följer av placeringsfondens stadgar eller denna lag.

En fondandelsägare utövar sin rätt vid fondandelsägarstämman personligen eller genom ett ombud. Ombudet ska visa upp en daterad fullmakt. Befullmäktigandet gäller en stämma, om inte något annat framgår av fullmakten. Fullmakten är dock i kraft i högst tre år från det att den utfärdats.

En fondandelsägare och ett ombud får vid fondandelsägarstämman anlita ett biträde.

Varje fondandel i placeringsfonden medför en röst vid fondandelsägarstämman.

En fondandelsägare som enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen har bestämmande inflytande i ett fondbolag, får inte själv eller genom ombud rösta vid en av fondbolaget förvaltad placeringsfonds fondandelsägarstämma.

Vad som i 5 mom. föreskrivs om fondandelsägare tillämpas också på sådana samfund och stiftelser där en ovan avsedd fondandelsägare har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen.

4 §
Fondandelsregister

Ett fondbolag ska för registreringen av fondandelsägarnas innehav föra ett fondandelsregister över fondandelarna. Åtminstone följande uppgifter ska ingå i registret:

1) fondandelsägarnas namn och postadresser,

2) antalet fondandelar som innehaven omfattar,

3) fondandelarnas olika andelsklasser och andelsserier specificerade,

4) registreringsdatum för fondandelarna, och

5) ordningsnummer för teckningarna av fondandelar.

Anteckningar i fondandelsregistret får göras först när det har säkerställts att placeringsfonden får teckningspriset för en fondandel inom en tidsfrist som normalt iakttas på marknaden. Teckningspriset ska betalas i pengar eller genom att placeringsfonden ges värdepapper eller penningmarknadsinstrument som avses i 13 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten till ett belopp som motsvarar teckningspriset, så att fördelningen av olika slag av värdepapper eller penningmarknadsinstrument vid tidpunkten för bestämmandet av teckningspriset motsvarar den i placeringsfondens stadgar för varje enskilt slag av värdepapper eller penningmarknadsinstrument specificerade investeringsverksamheten och värdepapperens eller penningmarknadsinstrumentens sammanlagda marknadsvärde motsvarar värdet av den fondandel som ges mot dem. Teckningspriset för fondandelar som en matarfond enligt 14 kap. 1 § tecknar i en mottagarfond kan betalas också genom överlämnande av finansiella instrument som avses i 13 kap. Innan fondandelarna tecknas ska ett utlåtande om värdet av de finansiella instrument som används för teckning av andelar i mottagarfonden och konsekvenserna med tanke på fondandelsägarnas likställighet ha inhämtats av en CGR-revisor eller av en revisionssammanslutning där den revisor som ansvarar för utlåtandet är CGR-revisor.

Ett av en fondandelsägare till fondbolaget anmält förvärv som det har lagts fram tillförlitlig utredning om samt andra till fondbolaget anmälda förändringar i omständigheter som har antecknats i fondandelsregistret ska utan dröjsmål införas i fondandelsregistret.

Fondbolaget är skyldigt att lämna uppgifter som avses i 1 mom. till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för utredning av brott samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana uppgifter. Fondandelsregistret ska hållas tillgängligt för fondandelsägarstämman.

5 §
Andelsbevis

Ett fondbolag kan på begäran av en fondandelsägare utfärda andelsbevis för fondandelar, om placeringsfondens fondandelar inte har anslutits till värdeandelssystemet.

Ett andelsbevis kan omfatta flera fondandelar eller bråkdelar av sådana och det kan ställas endast till en i fondandelsregistret antecknad person, sammanslutning eller stiftelse.

I ett andelsbevis ska anges

1) fondandelsägarens och placeringsfondens namn samt fondbolagets och förvaringsinstitutets firma,

2) andelsbevisets ordningsnummer,

3) de till andelsbeviset anslutna fondandelarnas andelsserie, andelsklass och antal,

4) hur fondandelar inlöses.

Andelsbevis ska dateras och undertecknas av fondbolagets styrelse eller av en person som styrelsen har befullmäktigat. Underskriften får dock också vara tryckt eller framställd på något annat jämförbart sätt.

Fondbolagets styrelse kan fatta beslut om att det från och med en tidpunkt som anges i beslutet inte ska utfärdas andelsbevis för fondandelar i sådana fonder som förvaltas av fondbolaget.

6 §
Utövande av fondandelsägares rättigheter

Den som har förvärvat en fondandel har inte rätt att utöva de rättigheter som enligt denna lag tillkommer en fondandelsägare förrän fondandelen har registrerats enligt 4 § eller förvärvet har anmälts till och utredning om förvärvet har presenterats för fondbolaget. Detta gäller emellertid inte en sådan rättighet som utövas genom uppvisande eller överlåtelse av andelsbevis eller därtill hörande utdelningskuponger.

7 §
Överlåtelse och pantsättning av fondandelar

På överlåtelse och pantsättning av andelsbevis tillämpas 13, 14 och 22 § i lagen om skuldebrev (622/1947). Vid tillämpningen av de ovan avsedda bestämmelserna ska den som innehar ett andelsbevis och som enligt fondbolagets anteckning på beviset är införd som fondandelsägare i fondandelsregistret jämställas med den som enligt 13 § 2 mom. i lagen om skuldebrev förmodas ha den rätt som anges i skuldebrevet.

Bestämmelser om utdelningskuponger som fogats till andelsbevis finns i 24 och 25 § i lagen om skuldebrev.

Om utdelningskuponger inte medföljer andelsbevisen eller om andelsbevis inte har överlämnats kan det i placeringsfondens stadgar bestämmas att den som i fondandelsregistret är antecknad som fondandelsägare har rätt att lyfta avkastningen på fondandelen. Om avkastningen betalas till den person, sammanslutning eller stiftelse som har antecknats i fondandelsregistret, ska betalningen anses giltig även om mottagaren inte hade rätt till den, om inte fondbolaget kände till eller borde ha känt till saken.

Om inget andelsbevis har utfärdats ska det i fondandelsregistret dessutom antecknas panträtter eller andra motsvarande rättigheter som belastar fondandelen och som anmälts till fondbolaget.

8 §
Principer för ägarstyrningen av placeringsfonder

Ett fondbolags styrelse ska godkänna målsättningen och sättet för utövande av den rösträtt på ett aktiebolags bolagsstämma som de i placeringsfondens tillgångar ingående aktierna medför. Målsättningen för ägarstyrningen ska uppges i fondprospektet. I placeringsfondens halvårsrapport och verksamhetsberättelse ska det redogöras för hur den rösträtt som tillkommer placeringsfonden har utövats under rapportperioden.

Om fondbolaget av tillgångarna i placeringsfonder som det förvaltar, i ett och samma aktiebolags aktier har investerat ett belopp som inte endast tillfälligt överskrider en tjugondel av det röstetal som samtliga aktier medför, ska fondbolaget i placeringsfondens verksamhetsberättelse offentliggöra målsättningen för ägarstyrningen i aktiebolaget i fråga till den del som den avviker från den målsättning för ägarstyrningen som i enlighet med 1 mom. har uppgetts i fondprospektet.

9 § (12.4.2019/515)
Principerna för fondbolags ägarstyrning i börsbolag

Ett fondbolag som investerar sina förvaltade placeringsfonders tillgångar i aktier i bolag som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument ska för dessa placeringsfonder utarbeta principer för ägarstyrningen.

Av ägarstyrningsprinciperna ska framgå sambandet mellan ägarstyrningen och placeringsfondens investeringsstrategi. Av principerna ska framgå förfarandena för uppföljning av sådana bolags verksamhet som avses i 1 mom. i ärenden som är relevanta för placeringsfondens investeringsstrategi samt för utövande av rösträtten och andra rättigheter som har samband med aktierna. Dessutom ska av principerna framgå hur fondbolaget för en dialog med bolag som avses i 1 mom. samt med dess övriga aktieägare och referensgrupper.

Ägarstyrningsprinciperna ska framgå av fondprospektet eller på fondbolagets webbplats. Av placeringsfondens halvårsrapport och årsberättelse ska framgå de viktigaste omröstningarna samt hur den rösträtt som tillkommer placeringsfonden har utövats under rapportperioden. Dessutom ska fondbolaget lägga fram en utredning om eventuellt anlitande av röstningsrådgivare enligt värdepappersmarknadslagen.

Om fondbolaget helt eller delvis underlåter att utarbeta principer som avses i 1 och 2 mom. eller att offentliggöra principerna eller en utredning om dem på det sätt som avses i 3 mom., ska fondbolaget motivera avvikelsen.

10 § (12.4.2019/515)
Fondbolags rapporteringsskyldighet

Med institutionell investerare avses i denna paragraf försäkringsbolag som bedriver personförsäkring enligt försäkringsbolagslagen (521/2008), pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsverksamhet enligt lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) samt försäkringskassor som bedriver tilläggspensionsverksamhet enligt lagen om försäkringskassor (1164/1992), eller motsvarande institutionella investerare som är verksamma inom EES-området och som har investerat i en fond som avses i 9 § 1 mom.

Ett fondbolag ska årligen informera en institutionell investerare om hur fondbolaget följer arrangemanget som avtalats med investeraren och främjar uppnåendet av investerarens avkastningsmål. Någon rapport behöver inte ges om fondbolaget offentliggör informationen i ett fondprospekt eller på sin webbplats.

Information som avses i 2 mom. ska lämnas om

1) relevanta risker som är förenade med gjorda investeringar,

2) investeringsportföljens struktur, investeringarnas omsättningshastighet samt kostnaderna i anslutning till omsättningshastigheten,

3) anlitande av röstningsrådgivare för engagemang i bolag som är investeringsobjekt, värdepappersutlåning i anslutning till engagemang samt användning av värdepappersutlåning för engagemang på bolagsstämman,

4) grunderna för investeringsbeslut och beslutsförfaranden, samt om

5) eventuella intressekonflikter och hantering av sådana.

Fondbolaget kan rapportera information i enlighet med 2 och 3 mom. i samband med sådan information som avses i 15 kap. 3 eller 7 §.

10 kap

Beräkning av värdet på en placeringsfond samt emission och inlösen

1 §
Emission av fondandelar

Ett fondbolag ska på begäran emittera fondandelar i en placeringsfond som det förvaltar. I placeringsfondens stadgar kan det till följd av investeringsverksamhetens natur eller av andra särskilda skäl bestämmas att fondandelarna ska emitteras endast vid de tidpunkter som närmare anges i stadgarna.

Trots bestämmelserna i 1 mom. får fondbolaget, i situationer som anges i stadgarna för en placeringsfond som det förvaltar, tillfälligt avbryta en emission av fondandelar i fonden när detta särskilt krävs för att säkerställa fondandelsägarnas likställighet eller tillgodose något annat vägande intresse hos fondandelsägarna.

Finansinspektionen kan bestämma att emissionen av fondandelar ska avbrytas, om detta är nödvändigt för att säkerställa förtroendet för värdepappersmarknaden eller fastighetsmarknaden, för att trygga fondandelsägarnas intressen eller av andra särskilt vägande skäl.

Fondbolaget får vägra att emittera fondandelar och att ta emot teckning av fondandelar om det för vägran finns ett vägande skäl som anges i placeringsfondens stadgar. Skälet för vägran ska ha samband med kunden, med kundens tidigare beteende eller med att det enligt fondbolagets uppfattning är uppenbart att det inte finns något verkligt behov av ett kundförhållande. Kunden ska underrättas om grunden för vägran.

Bestämmelserna i 4 mom. tillämpas inte om något annat följer av 26 kap. 15 § eller av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017).

Om fondbolaget på det sätt som avses i 2 mom. tillfälligt har avbrutit emissionen av andelar i en placeringsfond som det förvaltar ska det utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sitt beslut. Om fondbolaget på det sätt som avses i 4 mom. har vägrat att emittera fondandelar och ta emot teckningar av fondandelar ska det underrätta Finansinspektionen om sitt beslut före utgången av följande månad.

2 §
Indelning av fondandelar i bråkdelar

Den som investerat medel i en placeringsfond har rätt till en fondandel.

Fondandelar kan delas i bråkdelar, om detta anges i fondens stadgar. Fondens stadgar ska ange det antal lika stora delar som varje fondandel delas i.

3 §
En placeringsfonds delfonder, andelsklasser och andelsserier

I stadgarna för en placeringsfond kan det bestämmas att fonden kan indelas i en eller flera delfonder med från varandra avvikande investeringspolicy. I stadgarna ska i sådana fall dessutom bestämmas investeringspolicyn per delfond.

Fondandelarna i en placeringsfond är avkastningsandelar eller tillväxtandelar. I fondens stadgar kan det bestämmas att fonden har både avkastningsandelar och tillväxtandelar.

Placeringsfondens stadgar ska ange grunderna för beräkning av den årliga avkastning som utbetalas per avkastningsandel respektive kapitaliseras per tillväxtandel.

I stadgarna för en placeringsfond kan det bestämmas att fondandelarna kan avvika från varandra när det gäller det belopp som fondbolaget debiterar placeringsfonden som ersättning för förvaltningen av fonden. I stadgarna ska det då anges under vilka förutsättningar investerare kan teckna andelar som avviker från varandra i fråga om ersättningen. I stadgarna kan det också bestämmas att avkastningsandelar och tillväxtandelar kan emitteras i olika valutor eller att olika index-, inflations-, ränte- eller valutaskydd eller motsvarande skydd kan väljas för andelsserierna.

Samma slag av fondandelar ska i samma placeringsfond vara sinsemellan lika stora och medföra samma rätt till fondens tillgångar.

4 §
Beräkning av värdet på fondandelar

Ett fondbolag ska beräkna fondandelsvärdet varje sådan dag som inlåningsbanker i allmänhet håller öppet (bankdag).

Fondandelsvärdet är placeringsfondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar. Placeringsfondens värde beräknas så att de skulder som hänför sig till fonden dras av från fondens tillgångar. I syfte att främja långsiktighet i fondandelsägarnas investeringsverksamhet kan placeringsfonden börja tillämpa en i fondens stadgar närmare angiven prissättningsmetod med hjälp av vilken fondens transaktionskostnader och kursdifferenser kan ersättas och fondandelsägarnas likställighet främjas. Metoden ska vara överskådlig och också i övrigt vara förenlig med fondandelsägarnas intresse.

Placeringsfondens tillgångar värderas enligt marknadsvärdet. Om något sådant inte finns eller om på det grund av omständigheterna inte kan fås, ska värdet av ett investeringsobjekt beräknas enligt de grunder som anges i placeringsfondens stadgar. Fondens stadgar ska även i övrigt närmare ange hur fondandelsvärdet beräknas. Om det på grund av ett exceptionellt osäkert eller oförutsägbart marknadsläge eller i övrigt på grund av exceptionella omständigheter eller av något annat vägande skäl inte går att bestämma fondandelsvärdet på ett tillförlitligt sätt, kan fondbolaget, för att säkerställa fondandelsägarnas likställighet, tillfälligt avstå från att beräkna fondandelsvärdet. Om fondbolaget tillfälligt har avstått från att beräkna fondandelsvärdet ska bolaget utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sitt beslut.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om beräkning av fondandelsvärdet.

5 §
Inlösen av fondandelar

På yrkande av fondandelsägare ska fondbolaget på det sätt och vid de tidpunkter som närmare bestäms i placeringsfondens stadgar lösa in andelar i en placeringsfond som bolaget förvaltar. En fondandel ska lösas in omedelbart med placeringsfondens tillgångar, till det värde som den enligt 4 § beräknas ha på inlösningsdagen. Inlösen ska ske i den ordning fondandelsägarna har framställt yrkanden om saken. En förutsättning för inlösen är att andelsbeviset överlämnas till fondbolaget, om ett sådant har utfärdats. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska försäljningen ske utan obefogat dröjsmål, dock senast två veckor från det att inlösen yrkades. Fondandelarna ska lösas in så snart medlen från försäljningen av värdepapper har influtit. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd till överskridning av den tid som utsatts för försäljning av värdepapper.

Ett fondbolag kan på eget initiativ lösa in fondandelsägarens fondandelar, om det i stadgarna för inlösen anges vägande skäl som anknyter till fondandelsägaren. Skälen ska dessutom anknyta till att fondandelsägarens innehav i placeringsfonden kan medföra skyldigheter som det inte rimligen kan förutsättas att fondbolaget ska sköta. Inlösen ska då ske till fondandelens värde den dag då beslutet fattades, och det får inte tas ut någon avgift för inlösen. Fondandelsägaren ska utan dröjsmål underrättas om inlösen och grunden för inlösen.

6 §
Begränsning och temporärt avbrytande av inlösen

Ett fondbolag kan i situationer som anges i stadgarna för en placeringsfond och på det sätt som bestäms i stadgarna begränsa omfattande inlösen av fondandelar i den placeringsfond som fondbolaget förvaltar och temporärt avbryta inlösen av andelar i en placeringsfond. Inlösen av fondandelar får avbrytas endast om detta särskilt krävs för att säkerställa fondandelsägarnas likställighet eller tillgodose något annat vägande intresse hos fondandelsägarna.

Fondbolaget ska avbryta inlösen av fondandelar om värdet av placeringsfondens egendom eller antalet fondandelsägare underskrider den gräns som anges i lag eller i fondens stadgar, om situationen inte har rättats till inom 90 dygn från det att gränsen underskreds. Inlösningsförbudet tillämpas emellertid inte före utgången av den tid som avses i 8 kap. 8 §. Medan avbrottet pågår ska fondens exceptionella situation nämnas i allt marknadsföringsmaterial för placeringsfonden.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om grunderna för den begränsning av inlösningsrätten som avses i 1 mom. och om situationer när begränsningen kan användas.

7 §
Finansinspektionens rätt att besluta om avbrytande av inlösen

Finansinspektionen kan bestämma att inlösen av fondandelar ska avbrytas, om detta är nödvändigt för att säkerställa förtroendet för värdepappersmarknaden, för att trygga fondandelsägarnas intressen eller av andra särskilt vägande skäl.

8 §
Meddelande om avbrytande av inlösen

Om fondbolaget på det sätt som avses i 6 § har avbrutit inlösen av fondandelar ska det utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sitt beslut.

I sådana fall som avses i 6 § ska fondbolaget och i sådana fall som avses i 7 § ska Finansinspektionen utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i alla de EES-stater där den ifrågavarande placeringsfondens fondandelar har marknadsförts om sitt beslut.

11 kap

Fondandelar som förvaltas av en fondandelsförvaltare

1 §
Fondandelar som ägs av utlänningar

Fondandelar som ägs av en utlänning eller av en utländsk sammanslutning eller stiftelse kan antecknas i fondandelsregistret genom att man i registret i stället för fondandelsägaren antecknar en fondandelsförvaltare som på uppdrag förvaltar fondandelarna för fondandelsägarens räkning. I fondandelsregistret ska det införas en uppgift om att en fondandelsförvaltare förvaltar fondandelarna för ägarens räkning och dessutom de uppgifter om fondandelsförvaltaren som avses i 9 kap. 4 § 1 mom.

En förutsättning för att fondandelar ska kunna registreras på det sätt som anges i 1 mom. är att fondbolagets rätt att få uppgifter om fondandelarnas egentliga ägare har garanterats i enlighet med detta kapitel.

2 §
Fondandelsförvaltare som agerar för en fondandelsägares räkning

Verksamhet som fondandelsförvaltare får utövas av sådana fondbolag, sådana kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen och sådana värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster som har rätt att tillhandahålla förvaring av finansiella instrument enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster, samt företag som har fått motsvarande auktorisation i en annan EES-stat. Verksamhet som fondandelsförvaltare får också utövas av sådana värdepapperscentraler som avses i 1 kap. 3 § 5 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) samt sådana i 6 punkten i den paragrafen avsedda utländska värdepapperscentraler som har fått sådan auktorisation att vara verksam som värdepapperscentral i en EES-stat eller ett tredjeland som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012.

3 §
Skriftligt avtal mellan ett fondbolag och en fondandelsförvaltare

Ett fondbolag ska ingå ett skriftligt avtal med fondandelsförvaltaren om skötseln av fondandelar i en placeringsfond som bolaget förvaltar. Avtal kan ingås bara med en part som är tillförlitlig, har gott anseende och är yrkesskicklig i sin verksamhet. I avtalet ska det avtalas att fondandelsförvaltaren ska lämna fondbolaget de uppgifter enligt 9 kap. 4 § som gäller ägarna till de fondandelar som fondandelsförvaltaren förvaltar och andra uppgifter som fondbolaget behöver enligt den lagstiftning som gäller dess verksamhet.

4 §
Skriftligt avtal mellan en fondandelsförvaltare och dennes kund

En fondandelsförvaltare ska ingå ett skriftligt avtal om skötseln av fondandelarna med den utländska fondandelsägaren eller med ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller en annan part som företräder fondandelsägaren. I avtalet ska fondandelsförvaltarens skyldighet att lämna behövliga upplysningar om fondandelsägaren anges.

Om en fondandelsförvaltare för ett register i någon annan stat beträffande rättigheter som gäller fondandelar, ska lagen i denna stat tillämpas på fondandelsägarens eller någon annan rättsinnehavares rättigheter, om inte något annat följer av anteckningarna i fondandelsregistret.

5 §
Utövande av rättigheter i samband med fondandelarna

En fondandelsförvaltare har rätt att utöva bara de ekonomiska rättigheter som har samband med de fondandelar som fondandelsförvaltaren förvaltar.

En fondandelsförvaltare har inte rätt att delta i fondandelsägarstämman med stöd av de fondandelar som förvaltas.

Över fondandelar som har tecknats i en fondandelsförvaltares namn utfärdas det inte andelsbevis.

6 §
Skadeståndsskyldighet

En fondandelsförvaltare är skyldig att ersätta fondandelsägare och andra för skada som förvaltaren uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat i sin verksamhet.

7 §
Lämnande av uppgifter till myndigheter

En fondandelsförvaltare är skyldig att på begäran meddela Finansinspektionen namnet på ägaren till de fondandelar som förvaltas liksom även ägarens hemstat och antalet fondandelar. Alternativt kan Finansinspektionen godkänna att fondandelsförvaltaren meddelar motsvarande uppgifter om fondandelsägarens ombud samt bifogar ombudets skriftliga försäkran om att fondandelsägaren inte är finsk.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om sättet för meddelande av uppgifter enligt denna lag om en fondandelsägare eller dennes ombud och av behövlig information för kundkontrollen i deras fall liksom även föreskrifter om omständigheter som ska beaktas när ett avtal ingås mellan ett fondbolag och en fondandelsförvaltare.

En fondandelsförvaltare är skyldig att lämna uppgifter om fondandelsägaren till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för utredning av brott samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få uppgifterna.

12 kap

Fondandelar som hör till värdeandelssystemet

1 §
Överföring av fondandelar till värdeandelssystemet

Trots bestämmelserna i 9 kap. 4–7 § och 10 kap. 5 § 1 mom. kan det i en placeringsfonds stadgar tas in en bestämmelse om att fondandelarna, en andelsklass eller en andelsserie ska överföras till värdeandelssystemet genom beslut av fondbolaget. I fondbolagets beslut ska det bestämmas inom vilken tid överföringen av fondandelarna ska ske. Över fondandelar som hör till värdeandelssystemet utfärdas inte andelsbevis. Bestämmelser om rätten till sådana fondandelar och om fullgörandet av den prestationsskyldighet som grundar sig på andelarna finns i lagen om värdeandelskonton (827/1991).

Andelsbevis ska senast den anmälningsdag som anges i fondbolagets beslut överlämnas till något värdeandelsregister för registrering av äganderätten. Den som för värdeandelsregistret ska utreda ägarens förvärv. Fondandelsägaren ska i samband med registreringen av sin äganderätt överlämna andelsbeviset till den som för värdeandelsregistret, som ska förse det med en anteckning om att fondandelen har överförts till värdeandelssystemet.

Panthavare och andra rättsinnehavare ska senast på anmälningsdagen anmäla sina rättigheter för notering på fondandelsägarens värdeandelskonto. Om fondandelsägaren inte har något värdeandelskonto och sökanden lägger fram behövlig utredning om sina rättigheter samt överlämnar andelsbeviset till den som för värdeandelsregistret, ska denne i fondandelsägarens namn öppna ett värdeandelskonto på vilket fondandelen och innehavarens rättigheter noteras. Pantsättningen kan i sådana fall noteras utan kontoinnehavarens skriftliga medgivande.

Fondbolaget ska senast på anmälningsdagen, för notering på fondandelsägarens värdeandelskonto, underrätta den som för värdeandelsregistret om de fondandelar för vilka det inte enligt 9 kap. 5 § 1 mom. har överlämnats något andelsbevis eller för vilka det har utfärdats ett andelsbevis som fondbolaget förvarar för fondandelsägarens räkning. Om fondandelsägaren inte har något värdeandelskonto ska det i värdepapperscentralens värdeandelsregister i fondandelsägarens namn öppnas ett värdeandelskonto för notering av de i 9 kap. 4 § avsedda, i fondandelsregistret antecknade uppgifter för anmälningstidpunkten som fondbolaget meddelat.

2 §
Gemensamt konto

För fondandelsägare som inte till värdeandelsregistret har överlämnat sina andelsbevis eller utredning för registrering av äganderätten ska på anmälningsdagen i värdepapperscentralens värdeandelsregister öppnas ett gemensamt värdeandelskonto. Fondbolaget ska införas som kontoinnehavare för de fondandelsägares räkning som inte blivit anmälda.

I värdepapperscentralen ska det göras upp en särskild förteckning över de fondandelsägare enligt fondandelsregistret vars andelsbevis inte har lämnats in för notering på det sätt som avses i 1 §. En sådan förteckning behöver dock inte göras upp, om överföringen av fondandelarna till värdeandelssystemet sker på ett av värdepapperscentralen godkänt sätt som tryggar fondandelsägarens rättigheter och som innebär att andelsbevisen förses med en anteckning som gör det möjligt att klarlägga fondandelarnas samband med noteringarna på fondandelsägarens värdeandelskonto. Av fondandelsnoteringarna som registrerats på kontot ska framgå andelsbevisets ordningsnummer.

Den som lägger fram en utredning om sin rätt till fondandelar som noterats på ett sådant konto som avses i 1 mom. samt lägger fram andelsbevisen har rätt att kräva notering av sin rätt enligt 1 §.

3 §
Fondbolags underrättelseskyldighet

Ett fondbolag ska senast tre månader före anmälningsdagen underrätta de fondandelsägare vars adresser är kända för bolaget om det beslut som avses i 1 § samt om hur fondandelsägaren eller den som innehar andelsbeviset ska förfara för att få sin rätt till fondandelen registrerad på värdeandelskontot. Motsvarande anvisningar ska också ges om hur andra rättigheter som hänför sig till fondandelarna kan registreras.

Fondbolagets beslut enligt 1 § ska dessutom tillkännages på samma sätt som meddelanden till fondandelsägare lämnas i enlighet med placeringsfondens stadgar. Beslutet ska dessutom publiceras i Officiella tidningen och i minst en rikstidning. Dessutom ska anvisningarna och informationen sändas till dem som för värdeandelsregister.

I värdepapperscentralens regler kan det vid behov bestämmas närmare om det förfarande som avses i 1 och 2 mom.

4 §
Inlösen av fondandelar på ett gemensamt konto för ägarnas räkning

Ett fondbolag kan fem år efter anmälningsdagen besluta inlösa på ett gemensamt värdeandelskonto som avses i 2 § 1 mom. noterade fondandelar för ägarnas räkning. Fondbolagets beslut ska delges de i beslutet avsedda fondandelsägarna och personer som avses i 1 § 3 mom., och dessa ska uppmanas att notera sina fondandelar i värdeandelssystemet vid äventyr att fondandelarna annars inlöses. Uppmaningen ska riktas till fondandelsägarna och dem som avses i 1 § 3 mom., om fondbolaget känner till deras namn och adress, samt publiceras i Officiella tidningen. Uppmaningen ska dessutom anmälas på samma sätt som meddelanden till fondandelsägare i enlighet med placeringsfondens stadgar ska lämnas.

Om ägaren till en fondandel som är noterad på ett gemensamt värdeandelskonto eller en person som avses i 1 § 3 mom. inte inom ett år från den uppmaning som avses i 1 mom. har begärt att få sin rätt noterad, har fondandelsägaren förlorat sin rätt till fondandelen. Fondbolaget ska därefter utan dröjsmål lösa in fondandelen med placeringsfondens tillgångar.

Fondbolaget ska i enlighet med lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/1931) utan dröjsmål deponera medlen, efter avdrag för annonserings- och inlösningskostnader, hos regionförvaltningsverket på fondbolagets hemort, utan att förbehålla sig rätten att återfå det deponerade. Fondandelsägaren eller en person som avses i 1 § 3 mom. kan mot andelsbeviset lyfta en sådan andel av medlen som motsvarar fondandelen.

5 §
Betalning av avkastning

Avkastningsutdelning eller utbetalning som det har beslutats om efter anmälningsdagen och som gäller fondandelar som avses i 2 § kan inte lyftas förrän andelsbeviset har lämnats till värdeandelsregistret för notering av äganderätten.

En fondandelsägare som före anmälningsdagen har antecknats i värdeandelsregistret eller som till fondbolaget har anmält och styrkt sitt förvärv, kan i placeringsfonden utöva andra rättigheter än de som nämns i 1 mom., även om fondandelsägaren inte har lämnat in andelsbeviset för notering av äganderätten i värdeandelsregistret. På yrkande av fondbolaget ska fondandelsägaren då visa upp sitt andelsbevis eller lägga fram utredning om var det finns, eller någon annan utredning om att äganderätten till fondandelen ännu inte har noterats på ett värdeandelskonto.

Efter anmälningsdagen medför andelsbeviset inte någon annan rätt i placeringsfonden än den som nämns i 2 § 3 mom. I fråga om inverkan av överlåtelse av andelsbeviset efter anmälningsdagen tillämpas 27 och 29–31 § i lagen om skuldebrev. Andelsbeviset kan även efter anmälningsdagen dödas med iakttagande av vad som föreskrivs särskilt om detta.

6 §
Förvaltning av uppgifter om andelsägare i värdeandelssystemet

Över de fondandelar som hör till värdeandelssystemet och fondandelarnas ägare förs en fondandelsägarförteckning i enlighet med 4 kap. 3 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet. På notering av fondandelar på värdeandelskonton och på fondandelsägarförteckningen tillämpas 9 kap. 4 § 2 mom. i denna lag.

I fondandelsägarförteckningen ska antecknas det värdeandelsregister på vars värdeandelskonton fondandelarna är noterade samt de uppgifter som enligt 9 kap. 4 § 1 mom. 1–4 punkten ska antecknas i fondandelsregistret.

Förvaltarregistrerade fondandelar ska i fondandelsägarförteckningen införas separat så att det om den som förvaltar andelarna antecknas de uppgifter som, enligt vad som föreskrivs ovan, ska antecknas om fondandelsägaren samt ett omnämnande av förvaltarregistreringen.

När det gäller förvaltarregistrerade fondandelar och sådana fondandelar för vilka någon annan än fondandelsägaren enligt anteckningarna på värdeandelskontot är berättigad att ta emot prestationer som har sin grund i fondandelen ska värdeandelsregistret i fråga antecknas som betalningsadress i fondandelsägarförteckningen.

På fondandelsägarförteckningens och den i 7 § avsedda vänteförteckningens offentlighet tillämpas 9 kap. 4 § 4 mom. Den som för fondandelsägarförteckningen är dock skyldig att lämna uppgifter ur förteckningen till fondbolaget.

7 §
Tillfällig notering

Om en tillfällig notering av ett förvärv har gjorts enligt 18 § i lagen om värdeandelskonton, får förvärvaren inte införas i fondandelsägarförteckningen, utan värdepapperscentralen ska föra en särskild förteckning där förvärvet antecknas (vänteförteckning) tills den slutliga noteringen har gjorts. Vid en tillfällig notering ska förvärvarens fångesman också strykas ur fondandelsägarförteckningen och införas i vänteförteckningen.

Förvärvaren av en fondandel som hör till värdeandelssystemet har inte rätt att utöva de rättigheter som tillkommer fondandelsägare i placeringsfonden förrän förvärvaren har införts i fondandelsägarförteckningen, om inte något annat följer av 5 § 2 mom. i detta kapitel eller av 4 kap. 4 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet.

8 §
Stadgar för en placeringsfond som anslutits till värdeandelssystemet

I en placeringsfonds stadgar ska det tas in en bestämmelse enligt vilken rätt att efter anmälningsdagen få avkastning som placeringsfonden delar ut endast tillkommer den

1) som på en bestämd avstämningsdag har antecknats som fondandelsägare i fondandelsägarförteckningen,

2) vars rätt till en prestation på avstämningsdagen har noterats på en i fondandelsägarförteckningen införd fondandelsägares värdeandelskonto, eller

3) på vars värdeandelskonto fondandelen, om den är förvaltarregistrerad, är noterad på avstämningsdagen och för vilken med stöd av 4 kap. 4 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet fondandelsförvaltaren på avstämningsdagen är införd som fondandelsförvaltare i fondandelsägarförteckningen.

Om fondandelsinnehavet är antecknat i vänteförteckningen på avstämningsdagen, tillkommer den i 1 mom. angivna rätten den som visar att fondandelen på avstämningsdagen tillhörde honom.

9 §
Andelsägares rättigheter i värdeandelssystemet

Rätt att delta i en sådan placeringsfonds fondandelsägarstämma som har överfört sina fondandelar, en andelsklass eller en andelsserie till värdeandelssystemet har endast de fondandelsägare som tio dagar före stämman har antecknats som fondandelsägare i fondandelsägarförteckningen, om inte något annat följer av 5 § 2 mom. När en fondandelsägares röstetal räknas ut beaktas inte de fondandelar som efter ovannämnda dag har införts för ägaren i fondandelsägarförteckningen.

Kallelse till fondandelsägarstämman ska utfärdas senast en vecka före den dag som avses i 1 mom.

10 §
Avförande av fondandelar ur värdeandelssystemet

Ett fondbolag kan besluta att fondandelarna i en placeringsfond som det förvaltar avförs från värdeandelssystemet. I fråga om förfarandet tillämpas då 1 och 3 §. Fondandelarna införs i fondandelsregistret i enlighet med uppgifterna i fondandelsägarförteckningen.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska inte tillämpas om fondandelar avförs från värdeandelssystemet därför att en placeringsfond upplöses eller fusioneras.

AVDELNING V

INVESTERING AV EN PLACERINGSFONDS TILLGÅNGAR, MATARFONDERS STRUKTUR, INFORMATIONSSKYLDIGHET OCH MARKNADSFÖRING

13 kap

Placeringsfonders investeringar

1 §
Spridning av en placeringsfonds tillgångar

Ett fondbolag ska när det investerar tillgångar som ingår i en placeringsfond sprida de risker som är förenade med investeringsverksamheten.

2 §
Tillåtna marknadsplatser

Ett fondbolag får investera en placeringsfonds tillgångar i

1) värdepapper och penningmarknadsinstrument som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument eller på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten,

2) värdepapper vars emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra värdepapperen föremål för handel inom ett år från det att de emitterats inom ett sådant omsättningssystem som avses i 1 punkten, om det är mycket sannolikt att handeln börjar senast efter den nämnda tidens utgång.

Finansinspektionen kan efter att ha bett sammanslutningen av fondbolag om ett utlåtande meddela närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en marknadsplats kan anses uppfylla de krav som anges i 1 mom. 1 punkten.

3 §
Minimilikviditet

En placeringsfond ska ha de kontanta medel som behövs för verksamheten.

4 §
Penningmarknadsinstrument och investeringar i andra finansiella instrument än sådana som är föremål för handel på tillåtna marknadsplatser

Ett fondbolag får investera en placeringsfonds tillgångar i penningmarknadsinstrument som inte är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten, om emissionen eller emittenten omfattas av bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd, och

1) emittenten eller garanten är en central-, regional- eller lokalmyndighet eller centralbanken i en EES-stat, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i en sådan stat, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en EES-stat,

2) emittenten är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten,

3) emittenten eller garanten är en sammanslutning vars stabilitet övervakas i enlighet med grunder som definieras i Europeiska unionens lagstiftning, eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska unionens lagstiftning, eller

4) emittenten är en annan än i 1–3 punkten avsedd sammanslutning som har emitterat penningmarknadsinstrument där investeringarna i instrumenten omfattas av ett investerarskydd motsvarande det informationsskydd som tillämpas på emittenter enligt de punkterna, som har ett eget kapital som uppgår till minst 10 miljoner euro och som upprättar och offentliggör sitt bokslut i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG eller en sammanslutning som hör till en koncern bestående av ett eller flera bolag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten och som har specialiserat sig på att finansiera koncernen, eller en sammanslutning som har specialiserat sig på att finansiera värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från en bank.

Fondbolaget får investera högst en tiondel av en placeringsfonds tillgångar i andra värdepapper och penningmarknadsinstrument än sådana som avses i 2 § och i denna paragraf.

Fondbolaget ska vidta behövliga åtgärder för att trygga fondandelsägarnas intressen, om placeringsfondens medel har investerats i sådana värdepapperiseringar som avses i värdepapperiseringsförordningen och som inte längre uppfyller de förutsättningar som avses i den förordningen.

5 §
Inlåning

Ett fondbolag får investera en placeringsfonds tillgångar i inlåning i kreditinstitut, om

1) inlåningen ska återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom 12 månader, och

2) kreditinstitutet har sin hemort i en EES-stat eller, om kreditinstitutet har sin hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutsatt att kreditinstitutet i dess hemstat omfattas av sådana bestämmelser om stabilitet som motsvarar Europeiska unionens lagstiftning.

6 §
Fondinvesteringar

Ett fondbolag får investera tillgångar som tillhör en placeringsfond som det förvaltar i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag samt i andelar i AIF-fonder som är etablerade i EES-stater eller tredjeland och som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, om AIF-fondernas syfte är att kollektivt investera medel som har anskaffats från allmänheten i sådana finansiella instrument eller andra likvida finansieringstillgångar som avses i 2, 4 eller 5 § eller i denna paragraf, om de tillämpar riskspridningsprincipen och om deras andelar direkt eller indirekt inlöses på yrkande av innehavaren med medel ur dessa företag för kollektiva investeringar.

Placeringsfondens tillgångar får emellertid inte investeras i andelar i en placeringsfond, ett fondföretag eller en AIF-fond i vars regler eller bolagsordning det bestäms att sammanlagt över en tiondel av dess tillgångar får investeras i andelar i andra placeringsfonder, fondföretag eller AIF-fonder.

En placeringsfonds tillgångar får investeras i andelar i sådana i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedda AIF-fonder som är etablerade i EES-stater eller tredjeland och som avses i 1 mom., om den AIF-fond som är investeringsobjekt

1) enligt hemstatens lagstiftning är föremål för tillsyn som motsvarar den tillsyn som fastställs i Europeiska unionens lagstiftning och det är tillräckligt säkerställt att tillsynsmyndigheten samarbetar med Finansinspektionen,

2) för andelsägarna har en skyddsnivå som motsvarar det skydd som andelsägare i en placeringsfond och ett fondföretag har, särskilt genom att reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning och försäljning av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som företaget inte innehar uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet, och

3) över verksamheten offentliggör en halvårsrapport och verksamhetsberättelse, så att det kan ske en värdering av tillgångar och skulder samt intäkter och investeringsverksamhet under rapportperioden.

De investeringar som avses i 3 mom. får sammanlagt uppgå till högst tre tiondelar av placeringsfondens tillgångar.

Om en placeringsfonds tillgångar investeras i andelar i sådana placeringsfonder, fondföretag eller i 1 och 3 mom. avsedda AIF-fonder som direkt eller genom delegering förvaltas av samma fondbolag eller ett annat bolag till vilket fondbolaget är anknutet via gemensam företagsledning eller ägarkontroll eller genom ett betydande direkt eller indirekt ägande, får detta fondbolag eller det andra bolaget inte debitera avgifter för teckning eller inlösen av placeringsfondens investeringar i dessa andelar.

Ett fondbolag får investera högst en femtedel av en placeringsfonds tillgångar i andelar i en och samma placeringsfond, i ett och samma fondföretag eller i en och samma i 1 och 3 mom. avsedda AIF-fond.

Vid beräkning av de investeringsbegränsningar som avses i detta kapitel beaktas inte de placeringsfonders, fondföretags eller i 1 och 3 mom. avsedda AIF-fonders tillgångar som placeringsfondens tillgångar har investerats i.

7 §
Placeringsfonders krav på minimal diversifiering

Av en placeringsfonds tillgångar får högst en tiondel investeras i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument. Högst en femtedel får investeras i inlåning i ett och samma kreditinstitut.

Riskexponeringen mot samma motpart får vid investering i OTC-derivatinstrument inte överstiga en tiondel av placeringsfondens tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut som avses i 5 § och, i andra fall, en tjugondel av placeringsfondens tillgångar.

Sådana investeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger en tjugondel av placeringsfondens tillgångar får sammanlagt uppgå till högst två femtedelar av placeringsfondens tillgångar. Denna begränsning tillämpas inte på inlåning och inte heller på investering i sådana OTC-derivatinstrument i vilka motparten är ett kreditinstitut som avses i 5 §.

Sammanlagt högst en femtedel av en placeringsfonds tillgångar får investeras i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av företaget eller i sådana OTC-derivatinstrument som för placeringsfonden innebär en riskexponering mot företaget i fråga.

Vid beräkningen av de gränser som anges i denna paragraf samt i 10 §, 11 § 1 mom. och 12 § 1 mom. ska sammanslutningar som enligt 1 kap. 6 § i bokföringslagen hör till samma koncern betraktas som en helhet. Trots detta får emellertid sammanlagt högst en femtedel av placeringsfondens tillgångar investeras i värdepapper och penningmarknadsinstrument som har emitterats av sammanslutningar inom samma koncern.

8 §
Indexfond

Oberoende av de gränser som fastställs i 7 § får ett fondbolag investera sammanlagt högst en femtedel av en placeringsfonds tillgångar i en och samma emittents aktier eller obligationer, om syftet med placeringsfondens investeringsverksamhet enligt fondens stadgar är att efterbilda sammansättningen av ett visst aktieindex eller index för obligationer som är allmänt känt på finansmarknaden. Det index som efterbildas ska ha en tillräckligt diversifierad sammansättning och utgöra en tillräckligt noggrann referens för den marknad vars utveckling det hänför sig till. Tillräckliga uppgifter ska offentliggöras om indexets sammansättning och utveckling.

Under de förutsättningar som anges i 1 mom. får fondbolaget i en och samma emittents aktier eller obligationer investera högst 35 hundradelar av en placeringsfonds tillgångar, om detta är motiverat på grund av exceptionella marknadsvillkor på reglerade marknader där vissa värdepapper i hög grad dominerar. Investeringar upp till denna gräns får endast göra i fråga om en enda emittent.

9 §
Utövande av betydande inflytande

Ett fondbolag får inte utöva betydande inflytande i ett aktiebolag i vars aktier fondbolaget har investerat sådana placeringsfonders tillgångar som det förvaltar. Fondbolaget får inte utöva rösträtt som överstiger en tiondel av det röstetal som samtliga aktier medför i ett sådant annat bolag i vilket det har investerat sådana placeringsfonders tillgångar som fondbolaget förvaltar. Om fondbolaget av tillgångarna i placeringsfonder som det förvaltar, i ett och samma aktiebolags aktier har investerat ett belopp som inte endast tillfälligt överskrider en tjugondel av det röstetal som samtliga aktier medför, ska det offentliggöra målsättningen för ägarstyrningen i aktiebolaget i fråga i enlighet med 9 kap. 8 § 2 mom. De ovannämnda begränsningarna ska tillämpas också då en placeringsfonds tillgångar investeras i sådana placeringsfonders, fondföretags eller AIF-fonders andelar som inte på anmodan löses in direkt eller indirekt med medel ur dessa företag för kollektiva investeringar. Ovannämnda begränsningar tillämpas dock inte om det är fråga om tillgångar som investerats via sådana specialplaceringsfonder som fondbolaget förvaltar.

Fondbolaget får till en placeringsfond förvärva högst en tiondel av en och samma emittents

1) aktier utan rösträtt,

2) obligationer, och

3) penningmarknadsinstrument.

Fondbolaget får till en placeringsfond förvärva högst en fjärdedel av andelarna i en och samma placeringsfond eller ett och samma fondföretag.

De begränsningar som anges i 2 mom. 2 och 3 punkten samt i 3 mom. behöver inte iakttas vid förvärvstidpunkten, om det då inte är möjligt att beräkna det sammanlagda antalet obligationer eller penningmarknadsinstrument eller nettoantalet emitterade andelar i en placeringsfond eller i ett fondföretag.

10 §
Särskilda säkerställda obligationer

Oberoende av 7 § 1, 3 och 4 mom. får ett fondbolag investera högst en fjärdedel av en placeringsfonds tillgångar i en och samma emittents obligationer, om

1) emittenten är ett kreditinstitut som enligt lag är underkastat offentlig tillsyn avsedd att skydda skuldebrevsinnehavarna och som har hemort i en EES-stat, och

2) de medel som härrör från emissionen av obligationerna enligt lag ska investeras i tillgångar som, i händelse av emittentens oförmåga att fullgöra sina ekonomiska åtaganden, med prioritet kan användas för återbetalning av kapital och upplupen ränta.

Sådana investeringar i en och samma emittents obligationer enligt 1 mom. som överstiger en tjugondel av placeringsfondens tillgångar får sammanlagt utgöra högst fyra femtedelar av placeringsfondens tillgångar.

Finansinspektionen ska lämna Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska kommissionen en förteckning över de obligationer som avses i 1 mom. och över de emittenter som har tillstånd att emittera sådana obligationer som uppfyller kriterierna i 1 mom. Till förteckningen ska uppgifter fogas om vilket slags säkerheter som erbjuds för lånen.

11 §
Värdepapper och penningmarknadsinstrument emitterade av offentliga samfund

Oberoende av 7 § 1, 3 och 4 mom. samt 9 § 2 mom. 2 och 3 punkten får ett fondbolag investera högst 35 hundradelar av en placeringsfonds tillgångar i en och samma emittents eller garants värdepapper eller penningmarknadsinstrument, om emittenten eller garanten är finska staten, en finländsk kommun eller samkommun, en EES-stat, en delstat eller något annat lokalt offentligt samfund i en sådan stat, en medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD eller ett sådant internationellt offentligt samfund där minst en EES-stat är medlem.

Fondbolaget får med tillämpning av principen om riskspridning investera mer än 35 hundradelar av en placeringsfonds tillgångar i sådana värdepapper eller penningmarknadsinstrument som avses i 1 mom. En förutsättning är att ett omnämnande av detta har tagits in i placeringsfondens stadgar, att värdepapperen eller penningmarknadsinstrumenten enligt stadgarna härrör från minst sex olika emissioner, att avsikten inte är att i en och samma emission investera ett belopp som överstiger tre tiondelar av fondens tillgångar och att fondandelsägarna kan garanteras motsvarande skydd som i en placeringsfond som iakttar de begränsningar som nämns i 7 § 1, 3 och 4 mom. och 9 § 2 mom. 2 och 3 punkten.

12 §
Undantag från regeln om minimal diversifiering

I 7 § 1–4 mom., 10 § och 11 § 1 mom. avsedda investeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument eller i inlåning som emittenten mottagit eller i OTC-derivatinstrument i vilka företaget är motpart får inte överstiga ett belopp som motsvarar 35 hundradelar av placeringsfondens tillgångar.

Sådana värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 10 § och 11 § 1 mom. behöver inte beaktas vid tillämpningen av den begränsning som anges i 7 § 3 mom.

De ovan i detta kapitel angivna begränsningarna behöver inte iakttas när teckningsrätter som har samband med värdepapper eller penningmarknadsinstrument som ingår i placeringsfondens tillgångar utnyttjas. Om begränsningarna har överskridits av skäl som är oberoende av fondbolaget eller på grund av att teckningsrätter har utnyttjats, ska fondbolaget i sin fondverksamhet i första hand rätta till detta förhållande i överensstämmelse med fondandelsägarnas intressen.

13 §
Undantag från kraven på diversifiering i början av en placeringsfonds verksamhet

Ett fondbolag får vid investering av en placeringsfonds tillgångar, med iakttagande av principen om riskspridning, avvika från de begränsningar som anges i 6–8, 10 och 11 § samt i 12 § 1 mom. under högst sex månader från det att fondbolagets verksamhet inletts.

14 §
Specialsituationer vid investeringar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

En placeringsfonds tillgångar får investeras i aktier eller andra kapitalbevis i ett sådant utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet etablerat bolag vars tillgångar investeras huvudsakligen i värdepapper utgivna av emittenter med hemort i bolagets hemstat, om detta enligt den ifrågavarande statens lagstiftning är det enda sättet att investera i värdepapper som har emitterats i den staten.

Investeringar enligt 1 mom. kan göras endast om de begränsningar som anges i 6, 7, 9 och 10 §, 11 § 1 mom. och 12 § 1 mom. iakttas i bolagets verksamhet. Om de i 6 §, 7 § 1 och 3 mom., 10 §, 11 § 1 mom. och 12 § 1 mom. avsedda begränsningarna överskrids till följd av att teckningsrätter utnyttjas eller av skäl som är oberoende av fondbolaget eller när det är fråga om en av fondbolaget förvaltad placeringsfond vars verksamhet har inletts under de senaste sex månaderna, tillämpas 12 § 3 mom. och 13 §.

15 §
Derivatinstrument

Ett fondbolag får investera en placeringsfonds tillgångar i derivatinstrument som är föremål för handel på en reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument eller på en annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, inklusive motsvarande kontantavräknade instrument, samt i OTC-derivatinstrument, om

1) derivatinstrumentet avser finansiella instrument enligt 2 eller 4–6 §, derivatinstrument som avser finansiella instrument eller underliggande tillgångar enligt denna paragraf, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller valutor som motsvarar de investeringsmål som anges i placeringsfondens stadgar,

2) motparten vid transaktioner med OTC-derivatinstrument är ett företag vars verksamhet med tanke på stabiliteten omfattas av tillsyn i enlighet med de grunder som anges i Europeiska unionens lagstiftning eller ett företag på vilket det tillämpas och som iakttar stabilitetsregler som motsvarar Europeiska unionens lagstiftning,

3) fondbolaget från dag till dag tillförlitligt och verifierat kan värdera OTC-derivatinstrumenten samt att de vid varje tidpunkt, på fondbolagets initiativ, kan säljas, omvandlas i pengar eller avslutas genom en utjämnande transaktion till gängse värde.

16 §
Finansiella index som grund för derivatinstrument

När en placeringsfonds tillgångar investeras i derivatinstrument får de investeringsgränser som anges i detta kapitel inte överskridas. När begränsningarna beräknas beaktas emellertid inte investeringar i derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av finansiella index som uppfyller förutsättningarna i 8 § 1 mom.

Om ett värdepapper eller ett penningmarknadsinstrument innefattar ett derivatinstrument, ska detta beaktas när de krav som anges i 15 och 17 § och i denna paragraf iakttas.

17 §
Krav på minimal diversifiering av derivatinstrument

Den totala riskexponeringen för en placeringsfonds derivatinstrument får inte överskrida det sammanlagda nettovärdet av fondens samtliga investeringar. Vid riskanalysen beaktas nuvärdet av placeringsfondens tillgångar, motpartsrisken, marknadsprognoserna och den tid som behövs för att omvandla investeringarna i pengar.

Fondbolaget ska använda sig av riskhanteringsmetoder som möjliggör kontinuerlig uppföljning och mätning av vilka risker som är förknippade med enskilda investeringar och hur dessa risker påverkar den totala riskexponeringen för placeringsfondens investeringar. Fondbolaget ska tillämpa ett förfarande som möjliggör en exakt och oberoende värdering av icke-standardiserade derivatinstrument. Fondbolaget får inte använda kreditvärderingar som enda grund eller mekaniskt när det bedömer kreditvärdigheten för placeringsfondens tillgångar.

Fondbolaget ska varje år meddela Finansinspektionen vilka typer av derivatinstrument som har använts i de av fondbolaget förvaltade placeringsfondernas investeringsverksamhet, vilka risker som är förknippade med derivatinstrumenten, vilka riskanalysmetoder som har använts och vilka kvantitativa begränsningar som gäller. Även betydande förändringar i dessa uppgifter ska meddelas.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv i fråga om kriterierna för bedömning av rikshanteringsförfarandenas tillräcklighet och förfarandena för beräkning av värdet på icke-standardiserade derivatinstrument och även föreskrifter om innehållet i de uppgifter som avses i 3 mom. och förfarandet för att lämna uppgifterna.

18 §
Låne- och återköpsavtal

I syfte att främja en effektiv kapitalförvaltning får ett fondbolag ingå låne- och återköpsavtal om värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till en placeringsfonds tillgångar, om de clearas av en clearingorganisation som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet eller av en utländsk clearingorganisation eller, om clearingen sker någon annanstans, om motparten är ett värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster eller en annan tillhandahållare av investeringstjänster och villkoren är sedvanliga och allmänt kända på marknaden.

Värdepapper och penningmarknadsinstrument som ingår i en placeringsfonds tillgångar får överlåtas som skuld och återköpsavtal om dem kan ingås endast mot tillräcklig säkerhet. Fondbolaget ska dagligen se till att säkerhetens värde är tillräckligt under hela giltighetstiden för låne- eller återköpsavtalet. Clearingorganisationen eller en annan sammanslutning som står under Finansinspektionens eller en motsvarande behörig myndighets tillsyn ska förvara säkerheten för placeringsfondens räkning till utgången av låne- eller återköpsavtalet.

En placeringsfond får ingå låneavtal till sammanlagt högst en fjärdedel av värdet av sina investeringar i värdepapper och penningmarknadsinstrument. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och som avser värdepapper som på begäran kan återfås senast följande bankdag.

Det sammanlagda beloppet av en placeringsfonds återköpsavtal och krediter som avses i 20 § får inte överstiga en tiondel av värdet på fondens tillgångar.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om fondbolagets rätt att ingå låne- eller återköpsavtal om värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till en placeringsfonds tillgångar.

19 §
Förbud att utan täckning avyttra en placeringsfonds värdepapper, penningmarknadsinstrument eller derivatinstrument

Ett fondbolag får inte för en placeringsfonds räkning utan täckning avyttra värdepapper, penningmarknadsinstrument eller derivatinstrument.

20 §
Upptagande av kredit

Ett fondbolag får för en placeringsfonds räkning i tillfälligt syfte uppta kredit för fondverksamheten till ett belopp som motsvarar högst en tiondel av placeringsfondens värde. Till fonden får förvärvas utländsk valuta genom kreditförmedling.

Fondbolaget får ställa en placeringsfonds tillgångar som säkerhet

1) för kredit enligt 1 mom.,

2) för ett sådant återköpsavtal om värdepapper som avses i 18 §,

3) för åtaganden som härrör från sådana derivatinstrument som avses i 15 §.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om kreditupptagning och användning av placeringsfondens tillgångar som säkerhet för kredit.

21 §
Beviljande av kredit och ställande av borgen

Ett fondbolag får inte bevilja kredit av en placeringsfonds tillgångar och inte heller ställa borgen eller annan säkerhet för tredje parts åtaganden. Till en placeringsfond kan dock förvärvas värdepapper, penningmarknadsinstrument eller derivatinstrument som inte är helt betalda.

22 §
Investeringar i andra fondbolag

Ett fondbolag får inte investera tillgångar ur de placeringsfonder som det förvaltar i ett annat fondbolags aktier.

23 §
Ädelmetaller

En placeringsfonds tillgångar får inte investeras i ädelmetaller eller i värdepapper som är inlösbara i sådana metaller.

24 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet utfärdas de närmare bestämmelser om kraven på i 1 kap. 2 § 1 mom. 23 punkten avsedda penningmarknadsinstrument och i detta kapitels 2 § 1 mom. och 4 § 2 mom. avsedda värdepapper, 4 § 1 mom. avsedda penningmarknadsinstrument, 8 § 1 mom. avsett aktieindex eller index för obligationer, 15 § 1 mom. avsedda derivatinstrument och finansiella index som används som underliggande tillgångar, 16 § 2 mom. avsedda värdepapper och penningmarknadsinstrument och 18 § avsedda metoder för effektiv förmögenhetsförvaltning, som behövs för genomförandet av kommissionens direktiv 2007/16/EG om genomförande av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), när det gäller förtydligandet av vissa definitioner.

14 kap

Matarfonders struktur

1 §
Investering av matarfonders tillgångar

Av en matarfonds tillgångar får högst 15 procent vara

1) kontanta medel som behövs för verksamheten, eller

2) investerade för att säkra tillgångar i derivatinstrument enligt 13 kap. 15–17 §.

En matarfonds totala riskexponering enligt 13 kap. 17 § 1 mom. ska beräknas genom att den direkta exponering som orsakas av investeringar enligt 1 mom. 2 punkten i denna paragraf läggs samman med

1) mottagarfondens faktiska exponering mot i 13 kap. 15 § 1 mom. avsedda derivatinstrument i proportion till matarfondens investeringar i mottagarfonden, eller

2) det maximala belopp av mottagarfondens potentiella riskexponering mot i 13 kap. 15 § 1 mom. avsedda derivatinstrument som ska anges i mottagarfondens stadgar, i proportion till matarfondens investeringar i mottagarfonden.

2 §
Mottagarfonders öppethållande

Om en mottagarfond har minst två matarfonder som fondandelsägare, får det fondbolag som förvaltar mottagarfonden trots bestämmelserna i 1 kap. 1 § och 2 § 1 mom. 1 punkten bestämma om det söker kapital från andra investerare.

Vad som föreskrivs i 22 kap. 7 § tillämpas inte på en mottagarfond som har endast matarfonder som är etablerade i någon annan EES-stat än Finland som andelsägare och vars fondandelar inte marknadsförs till allmänheten i någon annan EES-stat än Finland.

Vad som föreskrivs i 23 kap. 1 § tillämpas inte på ett sådant fondföretag som är mottagarfond och som har i Finland etablerade matarfonder som andelsägare och vars fondandelar inte marknadsförs till allmänheten i Finland.

3 §
Tillstånd av Finansinspektionen och fastställande av en matarfonds stadgar

En matarfonds tillgångar får inte utan tillstånd av Finansinspektionen investeras i en mottagarfond till ett större belopp än det som anges i 13 kap. 6 § 6 mom. Finansinspektionen ska bevilja tillstånd om matarfonden, dess förvaringsinstitut och revisor samt mottagarfonden uppfyller de krav som ställs i detta kapitel.

För erhållande av det tillstånd som avses i 1 mom. ska följande handlingar lämnas till Finansinspektionen:

1) matarfondens och mottagarfondens stadgar eller stiftelsehandlingar,

2) matarfondens och mottagarfondens fondprospekt och faktablad,

3) det avtal mellan det fondbolag som förvaltar matarfonden och mottagarfonden som avses i 4 § 1 mom. eller de interna uppförandereglerna,

4) den information som avses i 11 § 1 mom. och som ska ges till andelsägarna,

5) det avtal mellan matarfondens och mottagarfondens förvaringsinstitut som avses i 8 § 1 mom., om fonderna har olika förvaringsinstitut,

6) det avtal mellan matarfondens och mottagarfondens revisorer som avses i 9 § 1 mom., om fonderna har olika revisorer.

Om den mottagarfond som avses i 1 mom. är ett fondföretag, ska till Finansinspektionen dessutom lämnas ett intyg från de behöriga myndigheterna i mottagarfondens hemstat om att fonden enligt hemstatens lagstiftning uppfyller kraven i artikel 58.3 b och c i fondföretagsdirektivet.

Det intyg som avses i 3 mom. ska vara avfattat på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänner.

Finansinspektionen ska underrätta det fondbolag som förvaltar matarfonden om tillståndsbeslutet senast 15 arbetsdagar från det att den fått de handlingar som behövs för beviljandet av tillstånd.

4 §
Gemensamma bestämmelser för matar- och mottagarfonder

Det fondbolag som förvaltar mottagarfonden ska förse det fondbolag som förvaltar matarfonden med de handlingar och den information som detta bolag behöver för att uppfylla kraven i denna lag. Om mottagarfonden är ett fondföretag, ska det fondbolag som förvaltar matarfonden se till att det av det fondföretag som är mottagarfond får de handlingar och den information som avses ovan. Det fondbolag som förvaltar matarfonden ska med det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller det fondföretag som är mottagarfond ingå ett avtal om tillhandahållandet av behövlig information. Avtalet ska på begäran finnas tillgängligt för andelsägarna kostnadsfritt.

Matarfondens tillgångar får investeras i fondandelar i mottagarfonden till ett större belopp än det som anges i 13 kap. 6 § 6 mom. först när det avtal som avses i 1 mom. i denna paragraf har trätt i kraft. Om samma fondbolag förvaltar både matarfonden och mottagarfonden, får avtalet ersättas med interna uppföranderegler.

Det fondbolag som förvaltar matarfonden och det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller det fondföretag som är mottagarfond ska vidta behövliga åtgärder för att samordna tidpunkten för beräkningen och offentliggörandet av nettovärdet av fondens tillgångar i syfte att förhindra möjligheter till spekulation.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om innehållet i det avtal som avses i 1 mom. och i de interna uppföranderegler som avses i 2 mom.

5 §
Avbrytande av inlösen i en mottagarfond

Om inlösen eller emission av fondandelar i en mottagarfond tillfälligt avbryts på initiativ av det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller det fondföretag som är mottagarfond eller på begäran av Finansinspektionen eller den behöriga myndigheten i hemstaten för det fondföretag som är mottagarfond, får det fondbolag som förvaltar mottagarfondens matarfond, trots villkoren i 10 kap. 1 § och 6 § 1 mom., för motsvarande tid avbryta inlösen eller emission av fondandelar i den matarfond som det förvaltar.

6 §
Upplösning av en mottagarfond

Om en mottagarfond upplöses, ska även den matarfond som är andelsägare i mottagarfonden upplösas. En matarfond behöver inte upplösas om Finansinspektionen godkänner att

1) minst 85 procent av matarfondens tillgångar investeras i andelar i en annan mottagarfond, eller

2) matarfondens stadgar ändras så att den inte längre är en matarfond.

En mottagarfond kan upplösas tidigast tre månader från det att det fondbolag som förvaltar fonden har underrättat mottagarfondens fondandelsägare, Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna i hemstaten för det fondföretag som är matarfond till mottagarfonden om sitt bindande upplösningsbeslut.

Det fondbolag som förvaltar matarfonden ska till Finansinspektionen lämna den utredning som behövs för godkännandet enligt 1 mom. senast två månader från den dag då det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller det fondföretag som är mottagarfond har underrättat matarfondens fondbolag om upplösningen av mottagarfonden.

Om det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller det fondföretag som är mottagarfond har underrättat det fondbolag som förvaltar matarfonden om sitt bindande beslut att upplösa mottagarfonden tidigare än fem månader före den dag då upplösningen kommer att inledas, ska det fondbolag som förvaltar matarfonden, med avvikelse från 3 mom., till Finansinspektionen lämna den utredning som behövs för godkännandet enligt 1 mom. senast tre månader före den sistnämnda dagen.

Finansinspektionen ska underrätta det fondbolag som förvaltar matarfonden om sitt beslut om godkännande inom 15 arbetsdagar från det att den mottagit de handlingar som behövs för att avgöra ärendet.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om förfarande för godkännande som avses i 1 mom. och de handlingar som ska lämnas för godkännandet.

7 §
Upplösning av en matarfond

En matarfond ska upplösas om dess mottagarfond fusioneras med en annan placeringsfond eller ett fondföretag eller delas upp i två eller flera placeringsfonder. En matarfond behöver inte upplösas om Finansinspektionen godkänner att

1) matarfonden fortsätter att vara matarfond till mottagarfonden eller någon annan placeringsfond efter mottagarfondens fusion eller delning,

2) minst 85 procent av matarfondens tillgångar investeras i andelar i en mottagarfond som inte bildats som ett resultat av fusionen eller delningen, eller

3) matarfondens stadgar ändras så att den inte längre är en matarfond.

En fusion eller delning av en mottagarfond träder i kraft om det fondbolag som förvaltar mottagarfonden förser mottagarfondens fondandelsägare, Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna i hemstaten för det fondföretag som är matarfond till mottagarfonden med den information som avses i 16 kap. 9 och 10 § senast 60 dagar före den dag då fusionen eller delningen planeras träda i kraft. För att en fusion eller delning av ett fondföretag som är mottagarfond till matarfonden ska träda i kraft förutsätts det att fondföretaget i fråga ger det fondbolag som förvaltar matarfonden och Finansinspektionen information som motsvarar informationen enligt 16 kap. 9 och 10 § senast 60 dagar före den dag då fusionen eller delningen planeras träda i kraft.

Om Finansinspektionen inte har meddelat det godkännande som avses i 1 mom. 1 punkten, ska det vara möjligt att lösa in matarfondens fondandelar i mottagarfonden innan mottagarfondens fusion eller delning träder i kraft.

Det fondbolag som förvaltar matarfonden ska till Finansinspektionen lämna den utredning som behövs för godkännandet enligt 1 mom. senast en månad från den dag då fondbolaget i enlighet med 2 mom. underrättades om den planerade fusionen eller delningen av mottagarfonden.

Om det fondbolag som förvaltar mottagarfonden har gett in den information som avses i 16 kap. 9 och 10 § eller om det fondföretag som är mottagarfond har gett in motsvarande i 2 mom. i denna paragraf avsedd information till det fondbolag som förvaltar matarfonden tidigare än fyra månader före den dag då fusionen eller delningen planeras träda i kraft, ska det fondbolag som förvaltar matarfonden, med avvikelse från 4 mom., till Finansinspektionen lämna den utredning som behövs för godkännandet enligt 1 mom. senast tre månader före den dag då fusionen eller delningen av mottagarfonden planeras träda i kraft.

Finansinspektionen ska underrätta det fondbolag som förvaltar matarfonden om sitt beslut om godkännande inom 15 arbetsdagar från det att den mottagit de handlingar som behövs för att avgöra ärendet.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om förfarande för godkännande som avses i 1 mom. och de handlingar som ska lämnas för godkännandet.

8 §
Förvaringsinstitut för matarfonder och mottagarfonder

Matarfondens och mottagarfondens förvaringsinstitut ska ingå ett avtal om informationsutbyte för att säkerställa att båda förvaringsinstituten fullgör sina skyldigheter.

Matarfondens tillgångar får investeras i andelar i mottagarfonden först när det avtal som avses i 1 mom. har trätt i kraft.

Matarfondens och mottagarfondens förvaringsinstitut har trots sekretessbestämmelserna i denna lag rätt att använda informationen, om detta behövs för att förvaringsinstituten ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta kapitel och informationen överensstämmer med kraven i detta kapitel.

Fondbolaget ska till förvaringsinstitutet för den matarfond som bolaget förvaltar ge all den information om mottagarfonden som krävs för att matarfondens förvaringsinstitut ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

Mottagarfondens förvaringsinstitut ska omedelbart underrätta Finansinspektionen, det fondbolag som förvaltar matarfonden och matarfondens förvaringsinstitut samt det fondföretag som är matarfond och dess förvaringsinstitut om sådan verksamhet i mottagarfonden som det konstaterat och som strider mot bestämmelserna och som bedöms få negativa konsekvenser för matarfonden.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om innehållet i det avtal som avses i 1 mom. och de omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av verksamhet enligt 5 mom. som strider mot bestämmelserna.

9 §
Revisorer för matarfonder och mottagarfonder

Matarfondens och mottagarfondens revisorer ska ingå ett avtal om informationsutbyte för att säkerställa att båda revisorerna fullgör sina skyldigheter enligt 3 och 4 mom. och övriga skyldigheter.

Matarfondens tillgångar får investeras i andelar i mottagarfonden först när det avtal som avses i 1 mom. har trätt i kraft.

Matarfondens revisor ska i sin revisionsberättelse beakta revisionsberättelsen för mottagarfonden. Om matarfonden och mottagarfonden har olika räkenskapsperioder, ska mottagarfondens revisor upprätta en särskild rapport daterad samma dag som matarfondens bokslut. Matarfondens revisor ska i sin revisionsberättelse rapportera alla oegentligheter som påpekats i revisionsberättelsen för mottagarfonden och deras konsekvenser för matarfonden.

Trots sekretessbestämmelserna i denna lag har matarfondens och mottagarfondens revisorer rätt att använda informationen, om detta behövs för att revisorerna ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta kapitel och informationen överensstämmer med kraven i detta kapitel.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om innehållet i det avtal som avses i 1 mom.

10 §
Närmare bestämmelser om informationsskyldighet

Genom förordning av finansministeriet utfärdas de närmare bestämmelser som behövs för genomförandet av fondföretagsdirektivet i fråga om den information som utöver informationen enligt 15 kap. 3 § 2 mom. ska uppges i matarfondens fondprospekt och den information som utöver uppgifterna enligt 15 kap. 7 § ska uppges i matarfondens årsberättelse.

I matarfondens verksamhetsberättelse och halvårsrapport ska det anges var mottagarfondens verksamhetsberättelse och halvårsrapport hålls tillgängliga.

Bestämmelser om hur matarfondens fondprospekt och faktablad ska sändas till Finansinspektionen finns i 15 kap. 3 § 5 mom. och 12 § 1 mom. Det fondbolag som förvaltar matarfonden ska dessutom omedelbart sända mottagarfondens verksamhetsberättelse och halvårsrapport till Finansinspektionen för kännedom.

Vid marknadsföringen av en matarfond ska det uppges att minst 85 procent av matarfondens tillgångar stadigvarande investeras i andelar i en mottagarfond.

Ett fondbolag som förvaltar en matarfond ska på begäran av investerare till dem kostnadsfritt översända mottagarfondens fondprospekt, verksamhetsberättelse och halvårsrapport i skriftlig form.

11 §
Omvandling av placeringsfond till matarfond och byte av mottagarfond

Följande information ska ges till en matarfonds fondandelsägare:

1) en förklaring om att Finansinspektionen har godkänt att matarfondens tillgångar investeras i andelar i mottagarfonden,

2) matarfondens och mottagarfondens faktablad,

3) den dag då investeringen av matarfondens tillgångar i mottagarfonden påbörjas eller den dag då de tillgångar som investeras i mottagarfonden överskrider det belopp som avses i 13 kap. 6 § 6 mom.,

4) en förklaring om att fondandelsägarna inom 30 dagar från det att den förklaring som avses i 1 punkten har lämnats har rätt att begära att deras andelar ska lösas in utan några andra kostnader än de som fondbolaget tar ut för att täcka de omedelbara kostnaderna för upplösningen av placeringsfonden.

Den information och den utredning som avses i 1 mom. ska ges minst 30 dagar före den dag som avses i 1 mom. 3 punkten.

Om matarfondens fondandelar marknadsförs på grundval av en anmälan enligt 22 kap. 7 § i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat, ska den information och den utredning som avses i 1 mom. ges på det officiella språket eller något av de officiella språken i EES-värdmedlemsstaten eller på ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i denna EES-stat. Det fondbolag som förvaltar matarfonden ska svara för översättningen.

Matarfondens tillgångar får inte investeras i andelar i mottagarfonden utöver det som anges i 13 kap. 6 § 6 mom. innan den tidsfrist på 30 dagar som avses i 2 mom. i denna paragraf har löpt ut.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om lämnande av information och utredning som avses i 1 mom.

12 §
Fondbolags tillsynsskyldighet och arvoden

Ett fondbolag ska övervaka verksamheten i mottagarfonden till den matarfond som fondbolaget förvaltar.

Om matarfonden, det fondbolag som förvaltar den eller någon som handlar på uppdrag av dem tar emot en distributionsavgift, provision eller annan ekonomisk ersättning i samband med en investering i andelar i en mottagarfond, ska denna distributionsavgift, provision eller ersättning räknas in i matarfondens tillgångar.

13 §
Skyldighet för fondbolag som förvaltar en mottagarfond att göra anmälan till Finansinspektionen

Ett fondbolag ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om varje matarfond och fondföretag som är matarfond vars tillgångar investeras i fondandelar i en mottagarfond som fondbolaget förvaltar. Om ett fondföretag som är matarfond gör en investering ska Finansinspektionen omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemstat om investeringen.

Fondbolaget får inte ta ut några avgifter för teckning eller inlösen i anslutning till investeringar som en matarfond eller ett fondföretag som är matarfond gör i andelar i den mottagarfond som fondbolaget förvaltar eller i anslutning till inlösen av andelarna.

Det fondbolag som förvaltar mottagarfonden ska se till att den information som krävs enligt denna lag och mottagarfondens stadgar i tid finns tillgänglig för det fondbolag som förvaltar den matarfond som investerar i mottagarfonden, matarfondens förvaringsinstitut och revisorer, det fondföretag som är matarfond, dess förvaringsinstitut och revisorer samt Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna i hemstaten för det fondföretag som är matarfond.

14 §
Finansinspektionens anmälningsskyldighet

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta det fondbolag som förvaltar matarfonden om varje beslut, åtgärd, underlåtelse att iaktta de krav som anges i detta kapitel och varje annat förhållande som rapporterats enligt 31 § i lagen om Finansinspektionen, om saken gäller mottagarfonden, det fondbolag som förvaltar den eller mottagarfondens förvaringsinstitut eller revisor. Om matarfonden till mottagarfonden är ett fondföretag, ska underrättelsen ges till de behöriga myndigheterna i hemstaten för det fondföretag som är matarfond.

15 kap

Marknadsföring av fondandelar och fondbolags informationsskyldighet

1 § (19.11.2021/974)
Marknadsföringsprinciper

Marknadsföringen av fondandelar i placeringsfonder ska ske på finska eller svenska eller något annat språk som Finansinspektionen godkänner, om Finansinspektionen kräver det.

Bestämmelser om de krav som gäller marknadsföringsmaterial som riktar sig till investerare finns förutom i denna lag också i artikel 4 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder.

Finansinspektionen har med stöd av artikel 7 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder rätt att begära att i förväg bli underrättad om marknadsföringsmaterial som fondbolagen använder.

2 §
Meddelande om riskkoncentration och variationer i nettotillgångsvärdet i fondprospekt och marknadsföringsmaterial (19.11.2021/974)

Av det fondprospekt och allt marknadsföringsmaterial som gäller en placeringsfond som avses i 13 kap. 11 § 2 mom. ska det tydligt framgå att fondens tillgångar kan investeras i en sådan enskild emittents värdepapper som avses i det momentet. I fondprospektet och marknadsföringsmaterialet ska dessutom de stater, lokala offentliga samfund eller offentligrättsliga samfund av internationell karaktär anges som har emitterat eller garanterat värdepapper som fondbolaget ämnar investera i eller har investerat i mer än 35 hundradelar av placeringsfondens tillgångar.

Om nettovärdet av en placeringsfonds tillgångar tenderar att variera avsevärt på grund av investeringarnas sammansättning eller förvaltningsmetoderna, ska detta särdrag anges i fondprospektet och vid behov i marknadsföringsmaterialet. (19.11.2021/974)

3 §
Fondprospekt

Ett fondbolag ska för varje placeringsfond som det förvaltar offentliggöra ett prospekt (fondprospekt). Om placeringsfonden består av en eller flera delfonder, kan ett kombinerat fondprospekt offentliggöras. Fondprospektet ska uppdateras och till det ska fogas fondens stadgar.

Fondprospektet ska innehålla väsentlig och tillräcklig information för bedömning av placeringsfonden och särskilt av de risker som är förenade med den i fråga om målsättningarna för placeringsfondens investeringsverksamhet samt om fondens övriga egenskaper, om det fondbolag som förvaltar placeringsfonden samt om det förvaringsinstitut som placeringsfonden anlitar. Fondprospektet ska dessutom innehålla

1) detaljerade, aktuella uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy och en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och uppgifter om vilka personer som ansvarar för beviljandet av ersättningar och förmåner samt, om bolaget har en ersättningskommitté, uppgifter om ersättningskommitténs sammansättning, eller

2) ett sammandrag av fondbolagets ersättningspolicy och information om att de detaljerade uppgifterna enligt 1 punkten om fondbolagets ersättningspolicy är tillgängliga på fondbolagets webbplats, uppgifter om webbplatsens adress samt information om att investerare på begäran kan få fondprospektet i skriftlig form och kostnadsfritt.

Närmare bestämmelser om fondprospektets innehåll och om hur informationen i fondprospektet ska framställas utfärdas genom förordning av finansministeriet.

Om det i det kombinerade fondprospektet presenteras uppgifter per delfond, ska fondbolaget säkerställa att uppgifterna om delfonderna motsvarar de uppgifter per placeringsfond som ingår i fondprospektet och att uppgifterna är tydliga.

Fondbolaget ska omedelbart för kännedom sända fondbolagets fondprospekt och ändringar i fondprospektet till Finansinspektionen för kännedom.

Bestämmelser om hur transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar ska anges i fondprospekt finns dessutom i artikel 14 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning.

4 §
Faktablad

Ett fondbolag ska för varje placeringsfond som det förvaltar upprätta en kortfattad handling med basfakta för investerare (faktablad). I faktabladet ska uttrycket "basfakta för investerare" ingå på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänner.

I faktabladet ska det finnas följande information som ska vara begriplig för investeraren utan några andra handlingar:

1) placeringsfondens och Finansinspektionens identifieringsuppgifter,

2) kort beskrivning av investeringsmål och investeringspolicy,

3) presentation av tidigare avkastningsutveckling eller vid behov av förväntad avkastningsutveckling,

4) kostnader och produktrelaterade avgifter,

5) investeringens risk- och avkastningsprofil samt lämpliga anvisningar och varningar när det gäller riskerna med investeringar i placeringsfonden.

Faktabladet ska offentliggöras på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänner.

Bestämmelser om de krav som gäller för faktablad finns dessutom i kommissionens basfaktaförordning.

5 §
Faktabladets innehåll

I faktabladet ska det anges var och hur man kan få fondprospekt, verksamhetsberättelse och halvårsrapport och annan ytterligare information om fonden samt på vilka språk handlingarna och uppgifterna är tillgängliga. Faktabladet ska innehålla uppgift om att sådana uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy som motsvarar uppgifterna enligt 3 § 2 mom. 1 punkten finns tillgängliga på fondbolagets webbplats, uppgifter om webbplatsens adress samt information om att investerare på begäran kan få fondprospekt i skriftlig form och kostnadsfritt.

Faktabladet ska utformas kortfattat på allmänspråk och upprättas i ett gemensamt format som möjliggör jämförelser. Faktabladet ska vara begripligt också för andra än professionella investerare. Informationen ska vara saklig, tydlig och förenlig med motsvarande information i fondprospektet.

Faktabladet ska användas utan ändringar eller tillägg i alla EES-stater där placeringsfondens fondandelar marknadsförs med stöd av en anmälan enligt 22 kap. 7 §.

Bestämmelser om de krav som gäller informationen i faktabladet finns dessutom i kommissionens basfaktaförordning.

6 §
En placeringsfonds halvårsrapport

Ett fondbolag ska för varje placeringsfond som det förvaltar offentliggöra en halvårsrapport åtminstone för de sex första månaderna av varje räkenskapsperiod. Halvårsrapporten ska offentliggöras inom två månader från rapportperiodens utgång.

Av halvårsrapporten ska framgå placeringsfondens tillgångar och skulder, antalet emitterade andelar, fondandelens värde, hur investeringarna är fördelade med beaktande av placeringsfondens investeringspolicy samt vilka förändringar som under rapportperioden har skett i investeringarnas sammansättning.

Närmare bestämmelser om halvårsrapportens innehåll och hur informationen i halvårsrapporten ska framställas utfärdas genom förordning av finansministeriet.

Bestämmelser om hur informationen om transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar ska anges i en placeringsfonds halvårsrapport finns dessutom i artikel 13 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning.

7 §
Offentliggörande av en placeringsfonds årsberättelse och av andra uppgifter

Ett fondbolag ska på sin webbplats för varje placeringsfond som det förvaltar offentliggöra en årsberättelse för varje räkenskapsperiod. Årsberättelsen ska offentliggöras inom tre månader från räkenskapsperiodens utgång.

Årsberättelsen ska innehålla bokslutet, resultaträkningen och balansräkningen samt noterna till dessa och sådana andra väsentliga och tillräckliga uppgifter som behövs för bedömning av utvecklingen och resultatet av fondens verksamhet.

I årsberättelsen ska det dessutom ingå

1) en redovisning av det sammanlagda ersättningsbeloppet för räkenskapsperioden, fördelat på fasta och rörliga ersättningar, som fondbolaget betalat ut till sin personal, antalet förmånstagare samt de belopp som placeringsfonden betalat ut direkt och de resultatbaserade ersättningar som ingår i dem,

2) uppgift om det sammanlagda ersättningsbeloppet, fördelat på de personalgrupper eller andra grupper av arbetstagare som avses i 4 kap. 4 § 1 mom.,

3) en beskrivning av hur ersättningarna och förmånerna har beräknats,

4) resultatet av de granskningar som avses i 4 kap. 5 § och de oegentligheter som har förekommit,

5) väsentliga ändringar av den antagna ersättningspolicyn.

Närmare bestämmelser om verksamhetsberättelsens innehåll och om hur informationen i verksamhetsberättelsen ska framställas utfärdas genom förordning av finansministeriet.

Bestämmelser om hur informationen om transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar ska anges i en placeringsfonds årsberättelse finns dessutom i artikel 13 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning.

8 §
Lämnande av fondprospekt, årsberättelse och halvårsrapport

Fondbolaget ska på begäran kostnadsfritt ge en kund fondprospektet och placeringsfondens senaste årsberättelse och halvårsrapport.

Fondbolaget ska se till att placeringsfondens senaste årsberättelse och halvårsrapport finns tillgängliga för allmänheten på det sätt som anges i fondprospektet och faktabladet. En kund ska på begäran kostnadsfritt få årsberättelsen och halvårsrapporten i skriftlig form.

På begäran av en kund ska fondbolaget tillhandahålla kompletterande information om metoderna och de kvantitativa gränserna för en placeringsfonds riskhantering och om den senaste utvecklingen på marknaden när det gäller riskerna med och avkastningen av de viktigaste instrumentkategorierna i fråga om placeringsfondens investeringsverksamhet.

Fondbolaget ska ge en kund fondprospektet genom att rikta det till kunden personligen, antingen skriftligen eller i någon annan varaktig form så att kunden kan bevara och lagra informationen och återge den i oförändrad form eller så att fondprospektet finns tillgängligt på fondbolagets webbplats under en lämplig tid. Kunden ska alltid på begäran kostnadsfritt få fondprospektet i skriftlig form.

Bestämmelser om de villkor som gäller när ett fondprospekt eller ett faktablad tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats finns i kommissionens basfaktaförordning.

9 §
Offentliggörande av en placeringsfonds värde och rättande av värdet efter offentliggörandet

Ett fondbolag ska alltid när det emitterar eller inlöser fondandelar och minst två gånger i månaden offentliggöra fondandelsvärdet samt antalet utelöpande fondandelar.

Finansinspektionen kan på ansökan ge fondbolaget tillstånd att offentliggöra uppgifterna endast en gång i månaden, om förfarandet inte äventyrar fondandelsägarnas intressen.

Fondbolaget ska utan dröjsmål rätta väsentliga fel i det fondandelsvärde som offentliggjorts. I fråga om fel i offentliggjorda fondandelsvärden ska det omedelbart göras en anmälan till Finansinspektionen, som avgör om felet är väsentligt eller inte.

10 §
Lämnande av faktablad till investerare på förhand

Ett fondbolag som säljer fondandelar i en placeringsfond direkt eller via en fysisk eller juridisk person som handlar på dess vägnar och ansvar ska ge investerarna faktabladet i god tid innan andelar tecknas i placeringsfonden.

Ett fondbolag som förvaltar en placeringsfond vars fondandelar säljs på något annat sätt än vad som anges i 1 mom. ska för varje placeringsfond på begäran ge faktabladet till

1) dem som använder fondandelarna som en del av sin egen finansiella produkt,

2) förmedlare som säljer andelar i placeringsfonden eller sådana produkter som innebär riskexponering mot placeringsfonden,

3) förmedlare som ger råd om sådana investeringar eller produkter.

Investerarna ska få faktabladet kostnadsfritt.

11 §
Tillhandahållande av faktablad

Fondbolaget ska ge investerarna faktabladet i en varaktig form som avses i 8 § 4 mom. eller så att det finns tillgängligt på fondbolagets webbplats under en lämplig tid. En investerare ska alltid på begäran kostnadsfritt få faktabladet i skriftlig form.

Fondbolaget ska hålla ett uppdaterat faktablad tillgängligt på sin webbplats.

12 §
Lämnande av faktablad till Finansinspektionen och uppdatering av faktablad

Fondbolaget ska omedelbart sända faktabladet och ändringar i det till Finansinspektionen för kännedom.

Faktabladet ska hållas uppdaterat till väsentliga delar.

13 § (25.11.2022/953)
Lämnande av basfakta till investerare genom faktablad

Skyldigheten enligt 4 § 1 mom. i detta kapitel att upprätta faktablad kan också uppfyllas genom faktablad som utarbetas, tillhandahålls, ändras och översätts i enlighet med förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter. Ett sådant faktablad anses uppfylla kraven på faktablad enligt detta kapitel.

AVDELNING VI

FUSION, DELNING OCH UPPLÖSNING AV PLACERINGSFONDER SAMT ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHETEN

16 kap

Fusion av placeringsfonder

1 §
Fusion

En placeringsfond (överlåtande placeringsfond) kan fusioneras med en annan placeringsfond (övertagande placeringsfond) eller ett fondföretag (övertagande fondföretag). Också en delfond kan vara överlåtande eller övertagande placeringsfond. Vad som i denna lag föreskrivs om fusion av placeringsfonder tillämpas också på fusion av delfonder. En placeringsfond som har delfonder kan inte vara överlåtande eller övertagande placeringsfond.

Med fusion avses ett arrangemang där

1) en överlåtande placeringsfond i samband med att den upplöses utan likvidationsförfarande överför sina tillgångar och åtaganden till en annan befintlig övertagande placeringsfond eller ett befintligt övertagande fondföretag i utbyte mot att fondandelsägarna i den överlåtande placeringsfonden får andelar i den övertagande placeringsfonden eller det övertagande fondföretaget och eventuellt en ersättning i pengar, som får vara högst tio procent av dessa andelars nettovärde, eller

2) minst två överlåtande placeringsfonder eller en överlåtande placeringsfond och ett sådant överlåtande fondföretag som avses i 6 § i samband med att de upplöses utan likvidationsförfarande överför sina tillgångar och åtaganden till en övertagande placeringsfond eller ett övertagande fondföretag som de bildar i utbyte mot att fondandelsägarna i den överlåtande placeringsfonden får andelar i den övertagande placeringsfonden eller det övertagande fondföretaget och eventuellt en ersättning i pengar, som får vara högst tio procent av dessa andelars nettovärde.

Om fusionen inte är en gränsöverskridande fusion eller en inhemsk fusion med internationell koppling ska bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på fusionen, med undantag för de krav som gäller för fondföretag eller som har anknytning till marknadsföring av fondandelar i någon annan EES-stat än Finland.

2 §
Fusionsansökan

Fusion av placeringsfonder förutsätter att tillstånd getts på förhand. Tillståndet beviljas av Finansinspektionen på ansökan av det fondbolag som förvaltar den överlåtande placeringsfonden.

Ansökan ska innehålla

1) en fusionsplan som har godkänts av det fondbolag som förvaltar den överlåtande placeringsfonden och av det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden eller av det övertagande fondföretaget,

2) fondprospekt och faktablad över det övertagande fondföretaget,

3) en anmälan från varje överlåtande och övertagande placeringsfonds förvaringsinstitut där det bekräftas att förvaringsinstitutet har utfört den kontroll som avses i 7 §, och en motsvarande anmälan från fondföretagets förvaringsinstitut,

4) den information om fusionen som ska lämnas till fondandelsägarna i den överlåtande och den övertagande placeringsfonden och i det övertagande fondföretaget.

Tillstånd ska sökas inom två månader från det att fusionsplanen enligt 2 mom. 1 punkten har godkänts, om en placeringsfond fusioneras med en annan placeringsfond.

De uppgifter som avses i 2 mom. ska lämnas på finska eller svenska och på det officiella språket eller ett av de officiella språken i fondföretagets hemstat eller på ett språk som godkänns av Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i EES-staten i fråga.

Om Finansinspektionen anser att den inte har fått alla de uppgifter enligt 2 mom. som behövs för beviljandet av tillstånd, ska den begära ytterligare upplysningar inom tio arbetsdagar från mottagandet av uppgifterna.

3 §
Bedömning av förutsättningar för fusion

Finansinspektionen ska undersöka hur den planerade fusionen påverkar fondandelsägarna i den överlåtande och den övertagande placeringsfonden för att kunna bedöma om den information de får om fusionen är tillräcklig.

Finansinspektionen får vid behov kräva att informationen till fondandelsägarna i den överlåtande eller den övertagande placeringsfonden förtydligas.

Finansinspektionen ska omedelbart lämna de behöriga myndigheterna i det övertagande fondföretagets hemstat alla behövliga uppgifter enligt 2 § 2 mom.

4 §
Förutsättningar för beviljande av tillstånd

Finansinspektionen ska bevilja tillstånd för en planerad fusion, om

1) fusionen uppfyller villkoren i denna paragraf och i 2, 3, 5, 7 och 8 §,

2) anmälan har gjorts om den övertagande placeringsfondens och det övertagande fondföretagets marknadsföring av sina andelar i alla de EES-stater där den överlåtande placeringsfondens fondbolag är auktoriserat att förvalta placeringsfonder eller där anmälan i enlighet med 22 kap. 7 § har gjorts om marknadsföring av fondbolagets fondandelar,

3) Finansinspektionen anser att den information om fusionen som ska lämnas till fondandelsägarna i den överlåtande och den övertagande placeringsfonden är tillräcklig, och

4) Finansinspektionen är övertygad om att den behöriga myndigheten i det övertagande fondföretagets hemstat anser att den information som ska lämnas till fondandelsägarna i det övertagande fondföretaget är tillräcklig i en situation där

a) den sistnämnda myndigheten inte inom 20 arbetsdagar från det att Finansinspektionen lämnade den alla de behövliga uppgifterna i enlighet med 3 § 1 mom. har meddelat Finansinspektionen att den anser att den information som ska lämnas till fondandelsägarna i det övertagande fondföretaget är otillräcklig, eller

b) den sistnämnda myndigheten inom den tid som anges i underpunkt a först har meddelat Finansinspektionen att den anser att den information som ska lämnas till fondandelsägarna i det övertagande fondföretaget är otillräcklig och därefter har meddelat att den anser att den ändrade informationen är tillräcklig.

Senast 20 arbetsdagar från det att det fondbolag som förvaltar den överlåtande placeringsfonden lämnade Finansinspektionen de uppgifter enligt 2 § som behövs för beviljande av tillstånd ska Finansinspektionen underrätta fondbolaget om tillstånd till fusionen har beviljats eller inte. Om Finansinspektionen inte har fått ett meddelande enligt 1 mom. 4 punkten underpunkt b av den behöriga myndigheten i det övertagande fondföretagets hemstat om att den ändrade informationen är tillräcklig, ska Finansinspektionen underrätta fondbolaget om att tillstånd till fusionen inte kan beviljas förrän Finansinspektionen har fått ett meddelande från den myndigheten om att den ändrade informationen är tillräcklig.

Finansinspektionen ska underrätta de behöriga myndigheterna i det övertagande fondföretagets hemstat om sitt beslut.

Finansinspektionen får tillåta att en övertagande placeringsfond avviker från bestämmelserna i 13 kap. 6 § 6 och 7 mom. och 7, 8, 10 och 11 § i sex månader, om fonden ser till att principen om riskspridning iakttas.

5 §
Fusionsplan

Det fondbolag som förvaltar den överlåtande placeringsfonden, det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden och det övertagande fondföretaget ska göra upp en fusionsplan med uppgifter och utredning om

1) fusionsteknik och de placeringsfonder och fondföretag som deltar i fusionen,

2) bakgrund och skäl till fusionen,

3) de konsekvenser som fusionen bedöms få för fondandelsägarna i den överlåtande och den övertagande placeringsfonden och i det övertagande fondföretaget,

4) de godkända kriterier som tillämpas för att bestämma tillgångarnas värde och vid behov åtagandena, per datum för beräkningen av utbytesförhållandet,

5) metoden för beräkning av utbytesförhållandet,

6) den dag då fusionen planeras träda i kraft,

7) tillämpliga bestämmelser för överföring av tillgångar respektive utbyte av andelar,

8) stadgarna eller stiftelsehandlingarna för den övertagande placeringsfond eller det övertagande fondföretag som bildas vid en fusion som avses i 1 § 2 mom. 2 punkten.

Finansinspektionen får inte kräva att ytterligare uppgifter ska tas med i fusionsplanen.

Det fondbolag som förvaltar den överlåtande placeringsfonden, det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden och det övertagande fondföretaget kan besluta att ta med även andra uppgifter i fusionsplanen än de som avses i 1 mom.

6 §
Fusion mellan ett fondföretag och en placeringsfond

Ett fondföretag (överlåtande fondföretag) kan fusioneras med en placeringsfond (övertagande placeringsfond), om de behöriga myndigheterna i det överlåtande fondföretagets hemstat lämnar Finansinspektionen följande uppgifter och handlingar om den planerade fusionen:

1) en fusionsplan som har godkänts av det överlåtande fondföretaget och av det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden,

2) fondprospekt och faktablad för den övertagande placeringsfonden,

3) en anmälan från den övertagande placeringsfondens förvaringsinstitut där det bekräftas att förvaringsinstitutet har utfört den kontroll som avses i 7 § och en motsvarande anmälan från det överlåtande fondföretagets förvaringsinstitut,

4) den information om fusionen som ska lämnas till fondandelsägarna i det överlåtande fondföretaget och den övertagande placeringsfonden.

Finansinspektionen ska få uppgifterna och handlingarna enligt 1 mom. på ett språk som avses i 2 § 4 mom.

Finansinspektionen ska kontrollera hur fusionen påverkar fondandelsägarna i den övertagande placeringsfonden för att kunna bedöma om den information de får om fusionen är tillräcklig. Om Finansinspektionen anser att informationen är otillräcklig, får den inom 15 arbetsdagar från mottagandet av den utredning som avses i 1 mom. skriftligen kräva att det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden lämnar den övertagande placeringsfondens fondandelsägare tillräcklig kompletterande information. I detta fall ska Finansinspektionen meddela den behöriga myndigheten i det överlåtande fondföretagets hemstat att Finansinspektionen anser att informationen till fondandelsägarna är otillräcklig. Finansinspektionen ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av den utredning som avses i 1 mom. meddela den behöriga myndigheten i det överlåtande fondföretagets hemstat om Finansinspektionen anser att den kompletterande information som ska lämnas till fondandelsägarna är tillräcklig.

En förutsättning för fusionen är att Finansinspektionen får en underrättelse om beslutet om fusionen av den behöriga myndigheten i det överlåtande fondföretagets hemstat.

7 §
Förvaringsinstitutets skyldighet att kontrollera uppgifter vid fusion

Förvaringsinstitutet för en placeringsfond som deltar i en fusion ska kontrollera att de uppgifter om fusionsplanen som avses i 5 § 1 mom. 1, 6 och 7 punkten stämmer överens med denna lag och med placeringsfondens stadgar.

8 §
Revisorsutlåtande

En revisor enligt 7 kap. 1 § 2 mom. för det fondbolag som förvaltar den överlåtande eller den övertagande placeringsfonden, eller en annan revisor som uppfyller motsvarande villkor, ska lämna ett uttalande med fastställande av

1) de godkända kriterier som tillämpas för att bestämma tillgångarnas värde och vid behov åtagandena, per datum för beräkningen av utbytesförhållandet,

2) ersättningen i pengar per andel vid behov,

3) metoden för beräkning av utbytesförhållandet samt det faktiska utbytesförhållandet som beräknats vid den tidpunkt för beräkningen av förhållandet som avses i 13 § 1 mom.

Det uttalande som avses i 1 mom. får inte vara ett uttalande utan reservation enligt 3 kap. 5 § 3 mom. i revisionslagen.

Andelsägarna i den överlåtande och den övertagande placeringsfonden och i det övertagande fondföretaget samt Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemstat ska på begäran få tillgång till en kopia av revisorns uttalande. Det fondbolag som förvaltar den överlåtande placeringsfonden ska se till att kopian finns tillgänglig.

9 §
Lämnande av uppgifter till fondandelsägare

Fondandelsägarna i varje överlåtande och övertagande placeringsfond ska ges ändamålsenlig och exakt information om den planerade fusionen, utifrån vilken de kan göra väl underbyggda bedömningar av fusionens effekter på sina investeringar.

Den information som avses i 1 mom. ska lämnas till fondandelsägarna i skriftlig form och publiceras i minst en rikstidning efter det att Finansinspektionen har gett tillstånd till fusionen. Vid en gränsöverskridande fusion där ett överlåtande fondföretag fusioneras med en övertagande placeringsfond ska fondandelsägarna i den övertagande placeringsfonden lämnas den information som avses i 1 mom. efter det att den behöriga myndigheten i det överlåtande fondföretagets hemstat har gett tillstånd till fusionen och underrättat Finansinspektionen om detta. Informationen ska lämnas senast 30 dagar före den sista dagen för begäran om återköp, inlösen eller utbyte av andelar utan ytterligare kostnad i enlighet med 11 §.

10 §
Innehållet i uppgifterna till fondandelsägarna

Den information som lämnas till fondandelsägarna ska vara sådan att de utifrån den kan fatta väl underbyggda beslut om fusionens eventuella följder för deras investeringar och fatta beslut om att utöva sina rättigheter enligt 11 §.

Fondandelsägarna ska ges följande uppgifter och handlingar:

1) bakgrund och skäl till fusionen,

2) uppgift om väsentliga skillnader i investeringspolicy och investeringsstrategi och om kostnader, förväntad avkastningsutveckling, periodiska rapporter och möjliga utspädningseffekter på resultaten, och vid behov en varning om att den skattemässiga behandlingen av fondandelsägarna kan förändras till följd av fusionen, samt uppgift om andra följder som fusionen kan få för fondandelsägarna,

3) uppgift om rätten att få kompletterande information, att på begäran få en kopia av revisorns uttalande enligt 8 § och att i enlighet med 11 § begära att deras fondandelar kostnadsfritt ska lösas in eller bytas ut samt uppgift om den sista dag då denna rättighet kan utövas och om alla särskilda rättigheter som fondandelsägarna förvärvar genom fusionen,

4) uppgifter om förfarandet och den dag då fusionen planeras träda i kraft,

5) faktablad för den övertagande placeringsfonden eller det övertagande fondföretaget.

Om en anmälan om marknadsföring av andelar i den överlåtande eller den övertagande placeringsfonden har gjorts i enlighet med 22 kap. 7 §, ska den information som avses i 2 mom. lämnas på det officiella språket eller ett av de officiella språken i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat eller på ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den staten. Det fondbolag som förvaltar placeringsfonden i fråga ska svara för översättningen.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om lämnande av information som avses i 9 § 1 mom. och i 1 och 2 mom. i denna paragraf.

11 §
Fondbolags skyldighet att lösa in fondandelsägares andelar

Fondbolaget är skyldigt att på begäran av fondandelsägarna i varje överlåtande och övertagande placeringsfond lösa in deras fondandelar. Alternativt är fondbolaget skyldigt att, i den utsträckning det är möjligt, byta ut fondandelar mot andelar i någon annan placeringsfond som

1) har liknande investeringspolicy, och

2) förvaltas av fondbolaget eller av ett annat bolag som fondbolaget är kopplat till via gemensam företagsledning eller ägarkontroll eller genom en betydande direkt eller indirekt ägarandel.

Skyldigheten enligt 1 mom. träder i kraft samma dag som fondandelsägarna i den överlåtande placeringsfonden och i den övertagande placeringsfonden underrättas om den planerade fusionen i enlighet med 9 och 10 §, och den upphör att gälla fem arbetsdagar före den dag då beräkningen av utbytesförhållandet genomförs. Fondbolaget har rätt att för inlösningen eller utbytet ta ut endast de direkta kostnaderna för upplösning av placeringsfonden.

12 §
Begränsning av rätten att hos fondandelsägare ta ut vissa fusionskostnader

Inga rättsliga eller administrativa kostnader eller konsultarvoden för förberedelse och genomförande av en fusion av placeringsfonder får tas ut hos den överlåtande eller den övertagande placeringsfonden, hos det övertagande fondföretaget eller hos deras fondandelsägare.

13 §
Anmälan i efterhand om verkställande av fusion

De fondbolag som förvaltar de placeringsfonder som deltar i en annan fusion enligt 1 § 2 mom. än en gränsöverskridande fusion ska inom två månader från det att tillstånd för verkställighet av fusionen beviljades meddela Finansinspektionen att fusionen har verkställts. Om anmälan inte görs inom föreskriven tid, förfaller fusionen. Fusionen förfaller emellertid inte om den slutförs senast den dag då fusionen planeras träda i kraft enligt 5 § 1 mom. 6 punkten. Utbytesförhållandet ska beräknas den dag då fusionen träder i kraft. Till anmälan till Finansinspektionen ska fogas en slutredovisning om fusionen.

Den överlåtande placeringsfondens tillgångar och åtaganden övergår i enlighet med fusionsplanen till den övertagande placeringsfonden när Finansinspektionen har underrättats om att fusionen är verkställd. Samtidigt upplöses den överlåtande placeringsfonden.

Den överlåtande placeringsfondens fondandelsägare får räknat från meddelandet om att fusionen är verkställd rätt till ersättning och blir i enlighet med fusionsplanen fondandelsägare i den övertagande placeringsfonden.

Vad som föreskrivs i 1–3 mom. tillämpas också på gränsöverskridande fusioner enligt 6 § där en placeringsfond är övertagande placeringsfond.

Det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden ska underrätta de behöriga myndigheterna i det överlåtande fondföretagets hemstat om fusionens ikraftträdande.

En fusion som har trätt i kraft enligt 1 mom. får inte förklaras ogiltig.

Det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden ska underrätta den övertagande placeringsfondens förvaringsinstitut om att den överlåtande placeringsfondens eller det överlåtande fondföretagets tillgångar och, vid behov, åtaganden har överförts.

17 kap

Delning av placeringsfonder

1 §
Delning

En placeringsfond (primärfond) kan delas så att dess tillgångar och åtaganden helt eller delvis, utan något likvidationsförfarande, övergår till minst en placeringsfond (övertagande placeringsfond) som inrättats av det fondbolag som förvaltar primärfonden. Fondandelsägarna i primärfonden får som ersättning fondandelar i den övertagande placeringsfonden.

2 §
Delningsplan

Ett fondbolags styrelse ska upprätta och godkänna en delningsplan. Den daterade och undertecknade delningsplanen ska åtminstone innehålla

1) fondbolagets firma, företags- och organisationsnummer, adress och hemort,

2) namnet på minst en övertagande placeringsfond,

3) förslag till stadgar för minst en övertagande placeringsfond,

4) förslag till vederlag till fondandelsägarna i primärfonden,

5) förslag till tidpunkt och övriga villkor för utdelning av vederlaget,

6) en redogörelse för orsakerna till delningen och grunderna för fastställandet och utdelningen av vederlaget samt därmed sammanhängande väsentliga värderingsproblem,

7) utredning om att primärfonden inte har sådana krediter som avses i 13 kap. 20 §,

8) förslag till hur de tillgångar och åtaganden som överförs vid delningen ska fördelas mellan de övertagande placeringsfonderna,

9) förslag till planerad tidpunkt då delningen ska träda i kraft,

10) det arvode som ska betalas till en eller flera revisorer eller revisionssammanslutningar som avses i 3 mom. eller arvodesgrunden.

Till delningsplanen ska fogas en av styrelsen för det fondbolag som förvaltar primärfonden godkänd redogörelse för sådana efter senaste bokslut, halvårsrapport eller en eventuell kvartalsrapport inträffade händelser som väsentligt påverkar placeringsfondens ställning samt revisorernas utlåtande om styrelsens redogörelse.

Till delningsplanen ska dessutom fogas ett uttalande om huruvida delningsplanen innehåller korrekt och tillräcklig information om faktorer som kan inverka väsentligt på bedömningen av orsakerna till delningen, av värdet av de tillgångar och åtaganden som övergår till den övertagande placeringsfonden och av värdet och utdelningen av ersättningen. Uttalandet ska ges av minst en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning som är oberoende sakkunnig. Den revisor vid revisionssammanslutningen som är ansvarig för uttalandet ska vara en CGR-revisor.

Det fondbolag som förvaltar primärfonden ansvarar för de av primärfondens åtaganden som har uppkommit före den i 4 § 1 mom. i detta kapitel avsedda tidpunkten för verkställandet av delningen och som vid den nämnda tidpunkten fortfarande är obetalda.

3 §
Ansökan om verkställande av en delningsplan

Ett fondbolag ska inom en månad från det att delningsplanen godkänts ansöka om Finansinspektionens tillstånd att verkställa delningen. Till ansökan ska fogas delningsplanen och bilagorna till den samt delningsbesluten. Om ansökan inte har gjorts inom föreskriven tid, förfaller delningen.

Finansinspektionen ska inom två månader från det att ansökan mottagits besluta om verkställighetstillståndet. Om Finansinspektionen under denna tid ber sökanden komplettera ansökan, ska tiden räknas från den dag då Finansinspektionen tar emot kompletteringen. Verkställighetstillstånd kan inte beviljas om delningen inte kan anses vara förenlig med fondandelsägarnas intressen eller om placeringsfonden har sådana krediter som avses i 13 kap. 20 §. Ansökan anses ha avslagits och delningen förfallit om ansökan inte avgörs inom föreskriven tid.

Om Finansinspektionen har beviljat tillstånd att verkställa delningen, ska det fondbolag som beslutat om delningen omedelbart skriftligen underrätta fondandelsägarna om detta och publicera ett meddelande om saken i minst en rikstidning senast en månad innan delningen verkställs. Verkställighetstillståndets och delningsplanens innehåll ska nämnas i meddelandet.

4 §
Anmälan om verkställande av delning

Ett fondbolag ska inom två månader från det att tillstånd för verkställande av delning beviljades meddela Finansinspektionen att delningen har verkställts. Om anmälan inte har gjorts inom föreskriven tid förfaller delningen, om inte något annat följer av 2 § 1 mom. 9 punkten. Till anmälan ska bifogas en slutredovisning om delningen.

Primärfondens tillgångar och åtaganden övergår i enlighet med delningsplanen till den övertagande placeringsfonden, när Finansinspektionen har underrättats om att delningen är verkställd.

Primärfondens fondandelsägare får utifrån meddelandet om att delningen är verkställd rätt till ersättning och blir i enlighet med delningsplanen fondandelsägare i den övertagande placeringsfonden.

18 kap

Överlåtelse av en placeringsfonds förvaltning och byte av förvaringsinstitut

1 §
Överlåtelse av en placeringsfonds förvaltning samt överlåtelseplan

Ett fondbolag (överlåtande fondbolag) kan med Finansinspektionens tillstånd överlåta förvaltningen av en placeringsfond (överförd placeringsfond) till ett annat fondbolag (övertagande fondbolag).

De fondbolag som deltar i överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning ska upprätta en skriftlig överlåtelseplan som ska godkännas av styrelserna för det överlåtande och det övertagande fondbolaget. Den daterade och undertecknade överlåtelseplanen ska åtminstone innehålla

1) fondbolagens firmor, företags- och organisationsnummer, adresser och hemorter,

2) den överförda placeringsfondens namn,

3) en redogörelse för huvudorsakerna till att förvaltningen av placeringsfonden överlåts,

4) det vederlag som betalas till fondbolaget för överlåtelsen,

5) utredning om att den överförda placeringsfonden inte har sådana krediter som avses i 13 kap. 20 §,

6) förslag till planerad tidpunkt då överlåtelsen ska träda i kraft.

Det överlåtande fondbolaget ansvarar för de av den överförda placeringsfondens åtaganden som har uppkommit före den i 3 § 2 mom. avsedda tidpunkten för verkställandet av överlåtelsen och som vid den nämnda tidpunkten fortfarande är obetalda.

2 §
Ansökan om verkställande av överlåtelse av förvaltningen

De fondbolag som deltar i överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning ska ansöka om Finansinspektionens tillstånd att verkställa överlåtelsen. Till ansökan, som ska göras inom en månad från det att överlåtelseplanen godkändes, ska fogas överlåtelseplanen och bilagorna till den samt överlåtelsebesluten. Om ansökan inte har gjorts inom föreskriven tid, förfaller överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning.

Finansinspektionen ska inom en månad från det att ansökan anlänt besluta om tillståndet att verkställa överlåtelsen. Verkställighetstillstånd kan inte beviljas om överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning inte kan anses vara förenlig med fondandelsägarnas intressen eller om placeringsfonden har sådana krediter som avses i 13 kap. 20 §. Om tillstånd inte beviljas förfaller överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning.

3 §
Information till fondandelsägare och meddelande om verkställande av överlåtelse av förvaltningen

Om Finansinspektionen har beviljat fondbolagen tillstånd att överlåta placeringsfondens förvaltning, ska bolagen omedelbart skriftligen underrätta fondandelsägarna om detta och publicera ett meddelande om saken i minst en rikstidning senast en månad innan överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning verkställs. Av meddelandet ska framgå verkställighetstillståndets och överlåtelseplanens innehåll.

Fondbolagen ska inom två månader från det att tillstånd för verkställighet av överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning beviljades meddela Finansinspektionen att överlåtelsen har verkställts. Om meddelandet inte har lämnats inom föreskriven tid, förfaller överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning, om inte något annat följer av 1 § 2 mom. 6 punkten.

4 §
Byte av förvaringsinstitut

Ett fondbolag får med Finansinspektionens tillstånd byta förvaringsinstitut. Fondbolaget ska lämna Finansinspektionen en redogörelse för hur överföringen av de uppgifter som avses i 21 kap. 1 § till det nya förvaringsinstitutet ordnas på ett sätt som tryggar fondandelsägarnas intressen.

5 §
Tillämpning av bestämmelserna på utländska EES-fondbolag

Det som i detta kapitel föreskrivs om fondbolag ska också tillämpas på ett utländskt EES-fondbolag som har fått tillstånd att inrätta en placeringsfond i Finland.

19 kap

Återkallande av fondbolags verksamhetstillstånd, begränsning av verksamheten samt upplösning av fondbolag och placeringsfonder

1 §
Skyldighet för fondbolag att ansöka om återkallande av verksamhetstillstånd

Om ett fondbolag inte längre har för avsikt att bedriva fondverksamhet, ska det ansöka om att Finansinspektionen återkallar dess verksamhetstillstånd. Till ansökan ska fondbolaget foga bolagsstämmans beslut om att ansöka om återkallelse av tillståndet samt en redogörelse för hur fondbolaget har ordnat förvaltningen av de placeringsfonder som bolaget förvaltar.

2 §
Återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att återkalla fondbolags verksamhetstillstånd finns i 26 § i lagen om Finansinspektionen och bestämmelser om Finansinspektionens rätt att begränsa fondbolags verksamhet i 27 § i den lagen.

När ett fondbolag förvaltar en placeringsfond i någon annan EES-stat än Finland, ska Finansinspektionen höra de behöriga myndigheterna i placeringsfondens hemstat innan fondbolagets verksamhetstillstånd återkallas.

3 §
Registeranmälan om återkallande av verksamhetstillstånd

När ett fondbolags verksamhetstillstånd har återkallats ska Finansinspektionen anmäla detta för registrering i handelsregistret och för kännedom underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om saken. Om fondbolaget har beviljats verksamhetstillstånd för verksamhet som avses i 2 kap. 2 § 2 mom., ska Finansinspektionen för kännedom underrätta också ersättningsfonden för investerarskydd om att verksamhetstillståndet återkallats.

Samtidigt som Finansinspektionen beslutar återkalla verksamhetstillståndet för ett fondbolag som har beviljats verksamhetstillstånd för verksamhet som avses i 2 kap. 2 § 2 mom., kan den bestämma att investerarnas fordringar ska betalas med medel ur ersättningsfonden för investerarskydd i enlighet med 11 kap. i lagen om investeringstjänster.

4 §
Skyldighet för förvaringsinstitut att i särskilda fall svara för förvaltningen av en placeringsfond

Om ett fondbolags verksamhetstillstånd återkallas, om bolaget träder i likvidation eller dess tillgångar överlämnas till konkurs eller om bolaget annars upphör med sin verksamhet, ska förvaringsinstitutet omedelbart vidta åtgärder för förvaltningen av placeringsfonden.

När förvaringsinstitutet svarar för placeringsfondens förvaltning ska i fråga om förvaringsinstitutets rättigheter och skyldigheter vid bedrivandet av fondverksamheten tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om fondbolag, om inte något annat föreskrivs i detta kapitel.

När förvaringsinstitutet förvaltar en placeringsfonds tillgångar får det inte utöva den rösträtt som de aktier som hör till placeringsfonden medför.

Medan förvaringsinstitutet förvaltar placeringsfonden får det inte emittera eller lösa in fondandelar.

När förvaringsinstitutet har övertagit förvaltningen av en placeringsfond ska det utan dröjsmål vidta åtgärder för att överföra förvaltningen av placeringsfonden till ett annat fondbolag eller för att fusionera placeringsfonden eller upplösa den. På förvaringsinstitutet tillämpas då vad som i 16 kap. bestäms om fondbolag.

5 §
Upplösning av placeringsfonder

Ett fondbolag kan upplösa en placeringsfond som det förvaltar. Fondbolaget ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sitt beslut att upplösa en placeringsfond som det förvaltar. Fondbolaget ska samtidigt skriftligen underrätta fondandelsägarna om sitt beslut och publicera ett meddelande om saken i minst en rikstidning. I meddelandet ska nämnas när och hur fondandelsägarna kan lyfta sina tillgångar.

Fondbolaget ska bestämma att emission och inlösen av fondandelar i den placeringsfond som upplöses omedelbart avbryts, realisera fondens tillgångar, betala dess skulder eller avsätta medel för ändamålet samt fördela de återstående medlen mellan fondandelsägarna i förhållande till antalet fondandelar per fondandelsägare.

Fondbolaget ska göra en slutredovisning över upplösningen som med eventuella bilagor ska sändas till fondandelsägarna och Finansinspektionen för kännedom.

Tillgångar som inte lyfts ska ett år efter det meddelande som avses i 1 mom. deponeras enligt lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet. Om tillgångarna inte har lyfts inom 14 dygn, ska de sättas in på en inlåningsbank eller ett utländskt kreditinstituts filialkontor i Finland på ett betryggande och lönsamt sätt. Om tillgångarna inte har lyfts inom tio år från insättningen tillfaller de staten.

Fondbolaget ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om att placeringsfondens tillgångar har delats ut och fonden upplösts.

6 §
Ett förvaringsinstituts skyldigheter i särskilda fall

Ett förvaringsinstitut ska i sådana fall som avses i 4 § 5 mom. iaktta det förfarande för upplösning av en placeringsfond som avses i 5 §.

7 §
Skyldighet för fondbolag att vidta åtgärder för att upplösa eller fusionera en placeringsfond

Ett fondbolag ska upplösa en placeringsfond i enlighet med 5 § eller vidta åtgärder för att fusionera placeringsfonden på det sätt som avses i 16 kap., om det i lagen eller i fondens stadgar angivna minimikapitalet eller minimiantalet fondandelsägare inte har nåtts inom ett år från det att fondens verksamhet inleddes, eller om placeringsfondens tillgångar eller antalet fondandelsägare har sjunkit under den i lagen eller stadgarna angivna minimigränsen och situationen inte har kunnat avhjälpas inom 90 dygn från den i 10 kap. 6 § 2 mom. föreskrivna tidens utgång, eller om någon annan av de i fondens stadgar angivna upplösningsgrunderna föreligger.

Det som föreskrivs i 1 mom. ska också tillämpas när Finansinspektionen med stöd av 24 kap. 10 § har krävt att förvaltningen av placeringsfonden upphör.

8 §
Tillsättande av ombud

Finansinspektionen ska tillsätta ett sådant ombud som avses i 29 § i lagen om Finansinspektionen för att sköta upplösningen av en placeringsfond i enlighet med 5 § i detta kapitel, om

1) fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte vidtar åtgärder för att upplösa placeringsfonden eller bereda en fusion av placeringsfonder inom en månad från det att villkoret enligt 7 § har uppfyllts, eller

2) förvaringsinstitutet inte vidtar åtgärder för att överlåta förvaltningen av placeringsfonden.

Finansinspektionen ska i en situation som avses i 1 mom. omedelbart bestämma att emission och inlösen av fondandelar i placeringsfonden ska avbrytas.

9 §
Skyldighet att göra anmälan till behöriga myndigheter i EES-stater

Om ett fondbolags verksamhetstillstånd återkallas eller begränsas, om inlösen av fondandelar avbryts och om en placeringsfond upplöses ska en anmälan göras till de behöriga myndigheterna i alla de EES-stater där fondbolaget är verksamt eller där det har förekommit marknadsföring av fondandelar i en placeringsfond som fondbolaget förvaltar eller som åtgärden riktar sig mot.

Anmälan ska i sådana fall som avses i 1, 2 och 8 § göras av Finansinspektionen, i sådana fall som avses i 5 och 7 § av fondbolaget och i sådana fall som avses i 4 § 5 mom. av förvaringsinstitutet.

10 §
Anmälan om beslut som gäller en placeringsfond

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat om beslut som gäller

1) återkallande av placeringsfondens tillstånd,

2) allvarliga åtgärder som riktats mot placeringsfonden, eller

3) avbrytande av emission eller inlösen av placeringsfondens fondandelar.

Om en placeringsfond som avses i 1 mom. förvaltas av ett utländskt EES-fondbolag, ska Finansinspektionen också underrätta de behöriga myndigheterna i det utländska EES-fondbolagets hemstat om ett beslut som avses i 1 mom.

Bestämmelser om informationsutbytet mellan de behöriga myndigheterna finns i kommissionens notifieringsförordning.

AVDELNING VII

FÖRVARINGSINSTITUT

20 kap

Verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut

1 §
Förvaringsinstitut för en placeringsfond

Endast förvaringsinstitut som har beviljats verksamhetstillstånd enligt 2 § och sammanslutningar som avses i 12 § får vara verksamma som förvaringsinstitut för en placeringsfond och bedriva förvaringsinstitutsverksamhet.

Ett och samma bolag får inte vara både fondbolag och förvaringsinstitut.

2 §
Ett förvaringsinstituts ansökan om verksamhetstillstånd

Finansinspektionen beviljar på ansökan verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut. Till ansökan ska fogas tillräcklig utredning om sökanden och om sökandebolagets ägande, ledning och revisorer, interna kontroll och riskhantering samt finansiella verksamhetsförutsättningar. Bestämmelser om den utredning som ska fogas till tillståndsansökan och om de kontaktuppgifter som ska lämnas i den utfärdas genom förordning av finansministeriet.

3 §
Förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd

Verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska beviljas ett finländskt aktiebolag, om det enligt den utredning som lämnats in kan säkerställas att bolagets ägare uppfyller kraven enligt 8 § och bolagets ledning kraven enligt 7 § och att bolaget uppfyller kraven på kapital enligt 9 § och på institutets verksamhet enligt 11 § och 21 kap. 8 §. En förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd är dessutom att bolaget har sitt huvudkontor i Finland. Verksamhetstillstånd kan också beviljas ett bolag under bildning innan bolaget registreras.

4 §
Beslut om verksamhetstillstånd

Ansökan ska avgöras inom sex månader från det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, från det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om verksamhetstillstånd ska dock alltid fattas inom tolv månader från det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom denna tid får sökanden anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om beslutet har meddelats efter att besvär anförts. På sökandet av ändring tillämpas i övrigt lagen om Finansinspektionen.

5 §
Inledande av verksamhet

Förvaringsinstitutet får inleda sin verksamhet omedelbart efter det att verksamhetstillståndet har beviljats, om inte något annat följer av tillståndsvillkoren. Om verksamhetstillstånd har beviljats ett nytt företag, ska förvaringsinstitutet dessutom ha registrerats. Förvaringsinstitutet ska underrätta Finansinspektionen när det inleder sin verksamhet.

6 §
Registrering av verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut

Finansinspektionen ska anmäla ett förvaringsinstituts verksamhetstillstånd för registrering i handelsregistret. Ett verksamhetstillstånd som har beviljats ett förvaringsinstitut under bildning ska registreras samtidigt som företaget registreras.

7 §
Ledningen av ett förvaringsinstitut

Ett förvaringsinstitut ska ledas med yrkesskicklighet och enligt sunda och omsorgsfulla affärsprinciper. De som hör till förvaringsinstitutets ledning ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. Styrelsen som helhet samt verkställande direktören och de som hör till den verkställande ledningen ska ha den allmänna kännedom om förvaringsinstitutsverksamhet och om betydande risker i samband med den som behövs med beaktande av arten och omfattningen av förvaringsinstitutets verksamhet.

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen dömts till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att höra till ledningen för ett förvaringsinstitut, eller

2) genom annan tidigare verksamhet än sådan som avses i 1 punkten har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdrag som avses i 1 mom.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft får den dömde dock fortsätta med sitt uppdrag enligt 1 mom., om detta kan anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

Förvaringsinstitutet ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om ändringar som gäller ledningen.

8 §
Tillförlitligheten hos ett förvaringsinstituts ägare

Den som direkt eller indirekt äger minst tio procent av ett förvaringsinstituts aktiekapital eller en andel som medför minst tio procent av den rösträtt som samtliga aktier i institutet medför måste vara tillförlitlig.

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen dömts till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig som grundare av eller ägare i ett förvaringsinstitut, eller

2) på annat sätt än vad som avses i 1 punkten genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig som ägare i ett förvaringsinstitut.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft får den dömde dock fortsätta utöva beslutanderätt som ägare i förvaringsinstitutet, om detta ska anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

9 § (18.6.2021/527)
Förvaringsinstituts minimikapital

Ett förvaringsinstitut ska ha ett aktiekapital på minst 750 000 euro. Det aktiekapital som räknas till startkapitalet ska vara tecknat i sin helhet när verksamhetstillståndet beviljas och startkapitalet ska uppfylla kraven enligt artikel 9 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag.

10 §
Europabolag som förvaringsinstitut

Ett verksamhetstillstånd enligt 2 § beviljas även ett sådant europabolag enligt europabolagsförordningen som har beviljats ett motsvarande tillstånd i någon annan EES-stat och har för avsikt att flytta sin hemort till Finland i enlighet med artikel 8 i den förordningen. Finansinspektionen ska dessutom om tillståndsansökan begära ett utlåtande av den myndighet som utövar tillsyn över fondföretagens och fondbolagens verksamhet i den staten. Detsamma gäller när ett europabolag grundas genom fusion så att det övertagande bolaget som har sin hemort i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland.

11 §
Betydande bindningar

En betydande bindning mellan ett förvaringsinstitut och någon annan juridisk person eller en fysisk person får inte hindra en effektiv tillsyn över förvaringsinstitutet. En effektiv tillsyn får inte heller hindras av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter i ett tredjeland som tillämpas på fysiska eller juridiska personer med sådana bindningar.

Förändringar som efter det att verksamhetstillstånd beviljats sker i de uppgifter om bindningar som uppgetts i tillståndsansökan ska omedelbart anmälas till Finansinspektionen.

12 §
Andra aktörer verksamma som förvaringsinstitut

Trots bestämmelserna i 2 § kan Finlands Bank eller ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen vara verksamt som förvaringsinstitut.

Som förvaringsinstitut kan dessutom vara verksamt ett sådant utländskt EES-kreditinstitut enligt 1 kap. 7 § 3 mom. i kreditinstitutslagen som

1) har en filial i Finland,

2) uppfyller de krav på kapitalet som anges i 9 § i detta kapitel, och

3) i sin hemstat har auktorisation att bedriva förvaringsinstitutsverksamhet enligt fondföretagsdirektivet.

13 §
Skyldighet för förvaringsinstitut att ansöka om återkallande av verksamhetstillstånd

Om ett förvaringsinstitut inte längre har för avsikt att bedriva förvaringsinstitutsverksamhet ska det ansöka om att Finansinspektionen återkallar dess verksamhetstillstånd. Till ansökan ska förvaringsinstitutet foga bolagsstämmans beslut om att ansöka om återkallelse av tillståndet samt en redogörelse för att förvaringsinstitutet inte längre sköter sådana uppgifter som avses i 21 kap. 1 §.

14 §
Återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamhet

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att återkalla förvaringsinstituts verksamhetstillstånd finns i 26 § i lagen om Finansinspektionen och bestämmelser om Finansinspektionens rätt att begränsa förvaringsinstituts verksamhet i 27 § i den lagen.

15 §
Tillsättande av ombud

Om ett förvaringsinstituts verksamhetstillstånd återkallas, om institutet träder i likvidation eller dess tillgångar överlämnas till konkurs eller om institutet annars upphör med sin verksamhet och fondbolaget inte omedelbart vidtar åtgärder för att välja ett nytt förvaringsinstitut, ska för förvaringsinstitutet förordnas ett sådant ombud som avses i 29 § i lagen om Finansinspektionen att sköta förvaringsinstitutets uppgifter tills det ordinarie institutet tar emot uppdraget.

Om fondbolaget inte vidtar åtgärder för att välja ett förvaringsinstitut ska Finansinspektionen vidta åtgärder för att enligt 19 kap. 8 och 9 § upplösa de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar.

21 kap

Förvaringsinstituts uppgifter

1 §
Förvaring av en placeringsfonds tillgångar

En placeringsfonds tillgångar ska förvaras hos ett enda förvaringsinstitut.

Placeringsfondens tillgångar ska hållas åtskilda från förvaringsinstitutets egendom samt från övriga kunders och placeringsfonders tillgångar samt förvaras på ett säkert sätt. Placeringsfondens tillgångar får inte utmätas för förvaringsinstitutets skuld.

Förvaringsinstitutet ska sköta sina uppgifter omsorgsfullt, självständigt och sakkunnigt i placeringsfondens och dess fondandelsägares intresse.

2 §
Övriga uppgifter för förvaringsinstitut

Ett förvaringsinstitut ska

1) se till att denna lag och placeringsfondens stadgar iakttas vid emission och inlösen av fondandelar i en placeringsfond,

2) se till att värdet av fondandelar i placeringsfonden beräknas i enlighet med denna lag och placeringsfondens stadgar,

3) sköta uppdrag som fondbolaget ger, om dessa inte strider mot denna lag eller någon annan lag om fondbolagens verksamhet eller mot placeringsfondens stadgar,

4) se till att betalningar för transaktioner som berör placeringsfondens tillgångar erläggs till placeringsfonden inom gängse frist,

5) se till att placeringsfondens intäkter används i enlighet med denna lag och placeringsfondens stadgar.

Förvaringsinstitutet ska se till att placeringsfondens kassaflöden övervakas korrekt och att betalningar från investerare eller för investerares räkning i samband med teckning av fondandelar har mottagits, och placeringsfondens likvida medel har bokförts på ett sådant likvidkonto som

1) öppnats i placeringsfondens namn eller i det fondbolags namn som förvaltar fonden, eller i förvaringsinstitutets namn för placeringsfondens räkning,

2) öppnats i en centralbank eller inlåningsbank eller i ett kreditinstitut som auktoriserats i en annan stat och har rätt att ta emot insättningar, vilka sammanslutningar avses i 9 kap. 3 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster, och

3) förs i enlighet med de principer som anges i 9 kap. 1 § och 3 § 2–4 mom. i lagen om investeringstjänster och de föreskrifter som avses i 9 kap. 5 § i den lagen.

Om ett likvidkonto enligt 2 mom. öppnas i förvaringsinstitutets namn för placeringsfondens räkning, får inga likvida medel som hör till en sammanslutning som avses i 2 mom. 2 punkten och inga av förvaringsinstitutets egna likvida medel bokföras på detta konto.

3 §
Finansiella instrument som ska förvaras och registreras

Finansiella instrument som ingår i en placeringsfonds tillgångar ska anförtros förvaringsinstitutet för förvaring, varvid förvaringsinstitutet ska förvara i depå alla finansiella instrument som kan

1) registreras på konton för finansiella instrument som öppnats hos förvaringsinstitutet, eller

2) levereras fysiskt till förvaringsinstitutet.

Förvaringsinstitutet ska i enlighet med de principer som anges i 9 kap. 1 § och 2 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster och de föreskrifter som avses i 9 kap. 5 § i den lagen registrera de finansiella instrumenten enligt 1 mom. 1 punkten på konton för finansiella instrument i placeringsfondens namn eller i det fondbolags namn som förvaltar fonden, så att det vid varje tidpunkt kan konstateras att de i enlighet med denna lag hör till placeringsfonden.

Förvaringsinstitutet ska förvara placeringsfondens andra tillgångar än de som avses i 1 mom. så att det på basis av uppgifter från fondbolaget eller externa bevis kan kontrolleras att tillgångarna ägs av placeringsfonden. Förvaringsinstitutet ska kontinuerligt uppdatera uppgifterna om tillgångarna.

Förvaringsinstitutet ska regelbundet ge fondbolaget en förteckning över de tillgångar i placeringsfonden som avses i denna paragraf.

4 §
Förbud mot användning av tillgångar som är i depåförvar

Förvaringsinstitutet får inte för egen räkning eller för en tredje parts räkning återanvända sådana tillgångar enligt 3 § 1 mom. som institutet har i depåförvar. Förbudet mot återanvändning gäller alla transaktioner av tillgångar i depåförvaring.

De tillgångar som förvaringsinstitutet har i depåförvar får återanvändas för placeringsfondens räkning, om

1) förvaringsinstitutet följer de anvisningar som ges av det fondbolag som förvaltar placeringsfonden,

2) återanvändningen ligger i placeringsfondens och dess fondandelsägares intresse, och

3) transaktionen omfattas av en tillräcklig och likvid säkerhet som mottagits av det fondbolag som förvaltar placeringsfonden i samband med ett arrangemang för överförande av äganderätten.

Marknadsvärdet för den säkerhet som avses i 2 mom. 3 punkten ska uppgå till minst marknadsvärdet för de återanvända tillgångarna förhöjt med prisskillnaden.

5 §
Förutsättningar för utläggning av förvaringsverksamhet på entreprenad

Ett förvaringsinstitut får inte lägga ut tillsynsuppgifter som avses i 2 § på entreprenad.

Förvaringsinstitut får lägga ut förvaringen av finansiella instrument och andra tillgångar som avses i 3 § på entreprenad endast om

1) det finns en objektiv grund för utläggning på entreprenad,

2) utläggning på entreprenad inte sker i avsikt att kringgå kraven i denna lag,

3) förvaringsinstitutet med omsorg väljer den tjänsteleverantör till vilken det avser lägga ut funktionen,

4) förvaringsinstitutet övervakar den tjänsteleverantör till vilken förvaringen lagts ut och utvärderar regelbundet tjänsteleverantörens verksamhet.

Vad som i 4 § föreskrivs om förvaringsinstitut tillämpas också på den tjänsteleverantör som avses i 2 mom.

Den tjänsteleverantör till vilken förvaringsinstitutet på entreprenad har lagt ut förvaringen av de finansiella instrument och andra tillgångar som avses i 2 mom. kan vidaredelegera förvaringen under de förutsättningar som anges i 2 och 3 mom. och i 6 §.

Vid tillämpning av denna paragraf samt 6 och 7 § ska tillhandahållande av tjänster i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper genom värdepappersavvecklingssystem enligt det direktivet, eller tillhandahållande av liknande tjänster från värdepappersavvecklingssystem i tredjeland, inte betraktas som utläggning av förvaringsverksamhet på entreprenad. (19.11.2021/974)

6 §
En tjänsteleverantör som förvarare

En tjänsteleverantör till vilken ett förvaringsinstitut lägger ut depåförvaringen av tillgångar enligt 3 § ska uppfylla följande krav:

1) tjänsteleverantören har strukturer och sakkunskap som är tillräckliga och rätt dimensionerade med beaktande av arten av och komplexiteten hos de tillgångar som innehas av placeringsfonden och som anförtrotts tjänsteleverantören.

2) när det gäller finansiella instrument enligt 3 § 1 mom.

a) omfattas tjänsteleverantören av reglering och tillsyn över stabiliteten i verksamheten och av ett minimikapitalkrav,

b) omfattas tjänsteleverantören av en regelbunden extern granskning för att säkerställa att den har de finansiella instrumenten i sin besittning,

3) tjänsteleverantören håller de tillgångar som tillhör förvaringsinstitutets kunder åtskilda från sina egna tillgångar och från förvaringsinstitutets tillgångar, så att det vid varje tidpunkt kan konstateras att tillgångarna tillhör ett visst förvaringsinstituts kunder,

4) tjänsteleverantören vidtar behövliga åtgärder för att säkerställa att de av en tredje part förvarade placeringsfonders tillgångar inte är tillgängliga för utdelning till den tredje partens fordringsägare eller kan realiseras till förmån för dem, om den tredje parten blir insolvent,

5) tjänsteleverantören iakttar skyldigheterna och förbuden enligt 1 § 1 mom., 3 § 1–3 mom., 4 § och 11 § 1 mom.

7 §
Utläggning av förvaringsverksamhet på entreprenad i tredjeland

Ett förvaringsinstitut får lägga ut förvaring av finansiella instrument på entreprenad också till en sådan lokal sammanslutning i ett tredjeland som inte uppfyller kraven enligt 6 § 2 punkten underpunkt a, om det i detta tredjelands lagstiftning förutsätts att finansiella instrument ska förvaras av en lokal sammanslutning och ingen lokal sammanslutning uppfyller de föreskrivna kraven. Utläggning av förvaringen på entreprenad är tillåten endast i den omfattning som krävs i tredjelandets lagstiftning, och endast så länge det inte finns några lokala sammanslutningar som uppfyller kraven för utläggning på entreprenad. Dessutom krävs det att

1) fondandelsägare innan de investerat informerats om

a) möjligheten att lägga ut förvaringen på entreprenad till följd av begränsningar i lagstiftningen i ett tredjeland,

b) omständigheter som motiverar en utläggning av förvaringen på entreprenad,

c) risker i samband med utläggning av förvaringen på entreprenad, och

2) det fondbolag som förvaltar placeringsfonden har bestämt att förvaringsinstitutet ska lägga ut förvaringen av finansiella instrument på entreprenad hos en lokal sammanslutning.

Den sammanslutning som avses i 1 mom. kan vidaredelegera den förvaring som enligt det momentet lagts ut på entreprenad hos sammanslutningen under de förutsättningar som anges i det momentet.

8 §
Organisering av ett förvaringsinstituts verksamhet

Ett förvaringsinstituts verksamhet ska organiseras på ett tillförlitligt sätt. Förvaringsinstitutet ska genom ändamålsenliga åtgärder säkerställa hanteringen av de risker som har samband med verksamheten, en fungerande intern kontroll samt verksamhetens kontinuitet och regelbundenhet i alla situationer.

Ett förvaringsinstitut ska ha ett bokföringssystem för förvaring av finansiella instrument på konton för finansiella instrument, de förvaltningsförfaranden som behövs för att kunna bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, interna tillsynsmekanismer och riskbedömningsförfaranden samt övervaknings- och säkerhetsarrangemang för informationshanteringssystem.

Förvaringsinstitutet ska genomföra sådana organisatoriska och administrativa arrangemang genom vilka alla rimliga åtgärder för att identifiera och förebygga intressekonflikter kan vidtas. Förvaringsinstitutet ska vid intressekonflikter se till att dess kunder behandlas jämlikt.

Förvaringsinstitutet ska se till att uppgifterna om dess tjänster, verksamheter och transaktioner uppdateras på ett sådant sätt att Finansinspektionen på begäran får den information som behövs för utförandet av uppdrag som föreskrivs i denna lag.

9 §
Undvikande av intressekonflikter

Ett förvaringsinstitut får inte utöva sådan verksamhet där det kan uppkomma intressekonflikter mellan institutet och dess placeringsfond, placeringsfondens fondandelsägare eller det fondbolag som förvaltar placeringsfonden. Trots bestämmelserna i 6 kap. 2 § 3 mom. får verksamhet som avses ovan dock utövas, om förvaringsinstitutet håller skötseln av förvaringsuppgifterna funktionellt och hierarkiskt åtskilt från förvaringsinstitutets övriga uppgifter, om institutet strävar efter att undvika eventuella intressekonflikter och om placeringsfondens fondandelsägare informeras om intressekonflikter som uppkommit.

10 §
Ett förvaringsinstituts anmälan till Finansinspektionen

Om ett förvaringsinstitut beslutar att inte sköta ett uppdrag som ges av ett fondbolag eller institutet finner att det annars finns skäl till anmärkningar mot fondbolagets verksamhet enligt 2 § 1 mom., och fondbolaget inte återtar sitt beslut eller ändrar sitt förfarande, ska förvaringsinstitutet underrätta Finansinspektionen om saken.

11 §
Förvaringsinstitutsavtal

Ett fondbolag och ett förvaringsinstitut ska skriftligen avtala om förvaringen av en enskild placeringsfonds tillgångar och om därtill anslutna uppgifter. Avtalet ska innehålla bestämmelser om informationsutbyte mellan parterna och byte av förvaringsinstitut.

Ett fondbolag ska omedelbart delge Finansinspektionen avtal enligt 1 mom. om placeringsfonder som bolaget förvaltar samt ändringar i avtalen.

Fondbolaget ska på begäran visa upp det avtal som avses i 1 mom. eller en kopia av avtalet för personer som är eller avser att bli fondandelsägare.

12 § (29.12.2022/1342)
Flyttning av ett förvaringsinstituts hemort till en annan EES-stat

Om ett förvaringsinstitut har för avsikt att flytta sin hemort till en annan EES-stat i enlighet med artikel 8 i europabolagsförordningen eller 17 a kap. 1 § i aktiebolagslagen, ska förvaringsinstitutet sända Finansinspektionen en kopia av det förslag om flyttning som avses i artikel 8.2 och den redogörelse som avses i artikel 8.3. i europabolagsförordningen eller en flyttningsplan enligt 17 a kap. 4 § i aktiebolagslagen och en styrelsens redogörelse enligt 6 § i den nämnda lagen utan dröjsmål efter att förvaringsinstitutet har anmält planen för registrering.

Registermyndigheten får inte utfärda ett intyg enligt 9 § 5 mom. i lagen om europabolag eller 17 a kap 21 § 4 mom. i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan ett tillstånd enligt 9 § 2 mom. i lagen om europabolag eller 17 a kap. 21 § 2 mom. i aktiebolagslagen beviljats har meddelat registermyndigheten att förvaringsinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemorten eller om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 a kap. 11 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig flyttning av hemorten.

13 §
Ett förvaringsinstituts deltagande i fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om ett förvaringsinstitut deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda ett intyg över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om europabolag eller 16 kap. 26 § 4 mom. i aktiebolagslagen eller ett intyg över delningen enligt 17 kap. 25 § 4 mom. i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan det tillstånd som intyget avser har beviljats har meddelat registermyndigheten att förvaringsinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller delning eller om avslutande av verksamheten i Finland eller att det inte har iakttagit 20 kap. 12 § 2 mom. i denna lag. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig det förfarande som tillståndet gäller.

Ett övertagande bolag som har registrerats i en annan stat får efter fusionen eller delningen fortsätta förvaringsinstitutets verksamhet i Finland under de förutsättningar som anges i 20 kap. 12 § 2 mom.

14 §
Lämnande av uppgifter till Finansinspektionen

Ett förvaringsinstitut ska se till att Finansinspektionen av institutet på begäran får all den information som behövs för tillsynen över en placeringsfond och det fondbolag som förvaltar placeringsfonden och som förvaringsinstitutet har fått när det har utfört sina uppgifter.

Om en placeringsfond förvaltas av ett utländskt EES-fondbolag ska Finansinspektionen utan dröjsmål dela den information som den har fått med stöd av 1 mom. med den behöriga myndigheten för det utländska EES-fondbolaget.

AVDELNING VIII

GRÄNSÖVERSKRIDANDE VERKSAMHET

22 kap

Fondbolags verksamhet utomlands och marknadsföring av placeringsfonder utomlands

1 §
Fondbolags verksamhet utomlands genom filial

Ett fondbolag som har för avsikt att etablera en filial i fondbolagets värdstat ska i god tid på förhand anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla följande uppgifter och följande utredning:

1) fondbolagets värdstat, inom vars territorium fondbolaget har för avsikt att etablera en filial,

2) en verksamhetsplan för filialen med uppgift om vilken verksamhet fondbolaget har för avsikt att bedriva i fondbolagets värdstat och på vilket sätt, och uppgift om filialens organisationsstruktur samt en beskrivning av riskhanteringsmetoder och av de åtgärder, förfaranden och arrangemang enligt artikel 15 i fondföretagsdirektivet som genomförs i värdstaten,

3) filialens adress där handlingar kan erhållas,

4) uppgifter om de personer som ansvarar för filialens verksamhet,

5) uppgifter om filialens investerarskyddssystem eller avsaknaden av ett sådant.

Om Finansinspektionen inte har anledning att ifrågasätta fondbolagets administrativa struktur och finansiella situation med tanke på den planerade verksamheten, ska den inom två månader från att ha fått de uppgifter som avses i 1 mom. vidarebefordra uppgifterna om filialetableringen till den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat och informera fondbolaget om saken. Finansinspektionen kan inom två månader från mottagandet av den anmälan som avses i 1 mom. besluta att inte vidarebefordra uppgifterna, om den konstaterar att etableringen av en filial inte uppfyller villkoren för filialetablering. En filial får inte etableras om Finansinspektionen har vägrat vidarebefordra uppgifterna.

Om ett fondbolag har för avsikt att förvalta en placeringsfond i fondbolagets värdstat, ska Finansinspektionen till den anmälan som sänds till den behöriga myndigheten i värdstaten foga ett intyg över att fondbolaget har verksamhetstillstånd, en beskrivning av omfattningen av fondbolagets verksamhetstillstånd och uppgifter om eventuella begränsningar i fråga om de typer av placeringsfonder som fondbolaget har verksamhetstillstånd att förvalta.

Filialen får inleda sin affärsverksamhet när fondbolaget har mottagit ett meddelande från den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat eller, i avsaknad av ett sådant meddelande, två månader från det att den myndigheten har fått de uppgifter som avses i 1 mom.

5 mom. har upphävts genom L 19.11.2021/974. (19.11.2021/974)

6 mom. har upphävts genom L 19.11.2021/974. (19.11.2021/974)

Det som föreskrivs i 4 kap. 2 § tillämpas inte på verksamhet som ett fondbolag bedriver genom en filial.

2 §
Tillstånd att etablera filial

Ett fondbolag som har för avsikt att etablera en filial i någon annan stat än en sådan som avses i 1 § ska ansöka om etableringstillstånd hos Finansinspektionen. Tillstånd ska beviljas om tillräcklig tillsyn över filialen kan ordnas och om etableringen inte med hänsyn till fondbolagets förvaltning och ekonomiska tillstånd är ägnad att äventyra fondbolagets verksamhet. Ett utlåtande från Finlands Bank ska begäras om tillståndsansökan. Finansinspektionen har, efter att ha hört sökanden, rätt att förena tillståndet med de begränsningar och villkor för filialens verksamhet som är nödvändiga för tillsynen.

Bestämmelser om den utredning som ska fogas till tillståndsansökan utfärdas genom förordning av finansministeriet.

2 a § (19.11.2021/974)
Ändringar i uppgifter som anmälts

Om de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. 2–4 punkten ändras, ska fondbolaget skriftligen underrätta Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om ändringarna senast en månad innan ändringarna träder i kraft.

Finansinspektionen ska bedöma de planerade ändringarna efter att ha fått en sådan anmälan som avses i 1 mom. Om ändringen skulle leda till att fondbolaget inte längre följer denna lag, ska Finansinspektionen inom 15 arbetsdagar efter att ha fått all den information som avses i det momentet förbjuda genomförandet av ändringen. Finansinspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om detta.

Om fondbolaget genomför ändringen trots Finansinspektionens förbud, ska Finansinspektionen vidta lämpliga åtgärder och vid behov tillämpa 19 kap. 2 § om återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten för att säkerställa att den verksamhet som strider mot bestämmelserna upphör. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om de åtgärder som vidtagits.

Om de uppgifter som lämnats enligt 1 § 2 mom. ändras, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om detta. Om det sker förändringar i omfattningen av fondbolagets verksamhetstillstånd eller i eventuella begränsningar i fråga om de typer av placeringsfonder som fondbolaget har verksamhetstillstånd att förvalta, ska Finansinspektionen informera den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om ändringarna och på motsvarande sätt ändra uppgifterna i det intyg som avses i 1 § 3 mom.

3 § (19.11.2021/974)
Finansinspektionens rätt att kräva att förutsättningarna för ett tillstånd uppfylls

Om ett fondbolag inte uppfyller de förutsättningar som anges i 2 § kan Finansinspektionen sätta ut en tid för korrigering av situationen och, om kravet inte uppfylls inom den utsatta tiden, tillämpa bestämmelserna i 19 kap. 2 § om återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten.

4 §
Fondbolags verksamhet utomlands utan etablering av filial

Ett fondbolag som har för avsikt att börja bedriva verksamhet som avses i 2 kap. 2 § i fondbolagets värdstat utan att etablera en filial ska i god tid på förhand anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla följande uppgifter och följande utredning:

1) fondbolagets värdstat, inom vars territorium fondbolaget har för avsikt att bedriva verksamheten,

2) en verksamhetsplan med uppgift om vilken verksamhet fondbolaget har för avsikt att bedriva i värdstaten och på vilket sätt samt en beskrivning av fondbolagets riskhanteringsmetoder och av de åtgärder, förfaranden och arrangemang enligt artikel 15 i fondföretagsdirektivet som genomförs i värdstaten.

Finansinspektionen ska inom en månad från att ha fått den anmälan som avses i 1 mom. vidarebefordra uppgifterna till den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat. Om ett fondbolag har för avsikt att förvalta en placeringsfond i fondbolagets värdstat, ska till anmälan dessutom fogas ett intyg över att fondbolaget har verksamhetstillstånd, en beskrivning av omfattningen av fondbolagets verksamhetstillstånd och uppgifter om begränsningar i fråga om de typer av placeringsfonder som fondbolaget har verksamhetstillstånd att förvalta. Till anmälan ska fogas uppgifter om ett investerarskyddssystem eller avsaknaden av ett sådant.

Om de uppgifter som avses i 1 mom. ändras, ska fondbolaget på förhand skriftligen underrätta Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om ändringarna. Om det sker förändringar i omfattningen av fondbolagets verksamhetstillstånd eller i eventuella begränsningar i fråga om de typer av placeringsfonder som fondbolaget har verksamhetstillstånd att förvalta, ska Finansinspektionen informera den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om ändringarna och på motsvarande sätt ändra uppgifterna i det intyg som avses i 3 mom.

På fondbolag som avses i denna paragraf tillämpas bestämmelserna i 4 kap. 2 § om undvikande av intressekonflikter.

5 §
Inledande av verksamhet i andra stater än EES-stater

Ett fondbolag som har för avsikt att börja bedriva verksamhet som avses i 2 kap. 2 § 2 mom. i någon annan stat än en EES-stat utan att etablera en filial ska i god tid på förhand underrätta Finansinspektionen om vilken verksamhet fondbolaget har för avsikt att bedriva samt var och hur denna verksamhet bedrivs.

Om de uppgifter som avses i 1 mom. ändras, ska fondbolaget på förhand underrätta Finansinspektionen och motsvarande tillsynsmyndighet i staten i fråga om ändringarna.

6 §
Förvaltning av fondföretag i andra EES-stater än Finland

På förvaltning av en placeringsfond i fondbolagets värdstat tillämpas inte bestämmelserna i denna lag, till den del det är fråga om funktioner och uppgifter som nämns i 24 kap. 9 § 1 mom. Fondbolaget ska dock iaktta bestämmelserna i denna i fråga om arrangemang för att lägga ut fondbolagets uppgifter på entreprenad, riskhanteringsmetoder, aktsamhetsregler och tillsynen över dem samt fondbolagets rapporteringskrav och organisation.

Finansinspektionen ska övervaka att fondbolaget iakttar de bestämmelser som avses i 1 mom.

7 §
Marknadsföring av fondandelar i andra EES-stater än Finland

Fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland och som har för avsikt att marknadsföra fondens fondandelar i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat ska anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla följande uppgifter och handlingar:

1) information om arrangemangen för marknadsföring av placeringsfondens fondandelar i fondens EES-värdmedlemsstat och uppgift om att fondandelarna marknadsförs av det fondbolag eller det utländska EES-fondbolag som förvaltar placeringsfonden,

2) information som den behöriga myndigheten i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat behöver för att ta ut arvoden eller avgifter eller för att meddela om sådana,

3) information om de arrangemang som avses i 7 a § 1 mom.,

4) placeringsfondens stadgar, fondprospekt, senaste verksamhetsberättelse och följande halvårsrapport, översatta i enlighet med 9 § 2 mom. 3 punkten,

5) faktabladet, översatt i enlighet med 9 § 2 mom. 2 punkten.

(19.11.2021/974)

Finansinspektionen ska granska den anmälan som avses i 1 mom. och de bifogade handlingarna och senast tio arbetsdagar från mottagandet skicka dem till den behöriga myndigheten i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat. Till handlingarna ska Finansinspektionen dessutom foga ett intyg över att placeringsfonden uppfyller kraven i denna lag.

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget om att anmälan och intyget har skickats till den behöriga myndigheten i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat. Fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget får börja marknadsföra fondandelar i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat på dagen för denna anmälan.

Den anmälan som avses i 1 mom. och det intyg som avses i 2 mom. ska vara avfattade på ett språk som används allmänt inom den internationella finanssektorn. Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat kan komma överens om att anmälan och intyget avfattas på det officiella språket i vardera medlemsstaten.

Finansinspektionen ska överföra och arkivera de handlingar som avses i denna paragraf på elektronisk väg.

Bestämmelser om standardmallen för anmälan, om fondföretagsintygets form och innehåll och om det elektroniska anmälningsförfarandet finns i kommissionens notifieringsförordning.

7 a § (19.11.2021/974)
Funktioner som är tillgängliga för investerare i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat

Fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland och som har för avsikt att marknadsföra fondens fondandelar i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat ska genomföra de funktioner som behövs för att utföra följande uppgifter i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat:

1) behandla teckningar och inlösen av fondandelar i placeringsfonden och sköta utbetalningar till fondandelsägarna i enlighet med villkoren i de handlingar som krävs enligt 15 kap.,

2) tillhandahålla investerare information om hur order som avses i 1 punkten kan göras och hur inlösen betalas.

3) underlätta hanteringen av information och tillgången till de förfaranden och arrangemang som avses i fondföretagsdirektivets artikel 15 om hur investerarna kan utöva de rättigheter som följer av deras investering i placeringsfonden,

4) tillhandahålla investerare de uppgifter och de handlingar som avses i 15 kap. enligt de villkor som fastställs i 9 § i detta kapitel, för att de ska kunna konsultera dem och ta kopior,

5) skriftligen eller i någon annan varaktig form tillhandahålla investerare relevant information om de uppgifter som funktionerna utför så att investerarna kan bevara och lagra informationen och återge den i oförändrad form,

6) fungera som kontaktpunkt för kommunikation med Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat.

Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska se till att de funktioner som avses i 1 mom. tillhandahålls på det officiella språket eller ett av de officiella språken i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat eller på ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den staten.

En tredje part, som omfattas av regler och tillsyn för de uppgifter som ska utföras, kan på fondbolagets och det utländska EES-fondbolagets vägnar eller tillsammans med dem utföra de uppgifter som avses i 1 mom. Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska ha ett skriftligt avtal som bevis på utnämnandet av den tredje parten där det preciseras vilka av de uppgifter som avses i det momentet som inte utförs av fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget och där det fastställs att den tredje parten har rätt att av fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget få de uppgifter och handlingar som krävs för att utföra uppgifterna.

8 § (19.11.2021/974)
Fondbolags skyldighet att hålla handlingar tillgängliga för den behöriga myndigheten i en EES-stat

Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska se till att de handlingar som avses i 7 § 1 mom. 4 och 5 punkten och vid behov översättningarna av dem är tillgängliga för de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat på bolagens webbplatser. Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska hålla handlingarna och översättningarna uppdaterade. De ska anmäla varje ändring i handlingarna till de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat och ange var dessa handlingar är tillgängliga i elektronisk form.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om rätten för de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat att i enlighet med 1 mom. i denna paragraf få de handlingar som avses i 7 § 1 mom. 4 och 5 punkten.

9 §
Informationsskyldighet utomlands

Fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland och som marknadsför fondens fondandelar i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat ska där ge investerarna samma uppgifter och handlingar som bolaget enligt 15 kap. ska ge investerarna i Finland.

Uppgifterna och handlingarna och ändringar i dem ska tillhandahållas enligt följande:

1) utan att det begränsar tillämpningen av bestämmelserna i 15 kap. ska uppgifterna och handlingarna tillhandahållas på det sätt som föreskrivs i lagstiftningen i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat,

2) placeringsfondens faktablad ska översättas till det officiella språket eller ett av de officiella språken i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat eller till ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den staten,

3) annan information och andra handlingar än faktabladet ska enligt fondbolagets val översättas till det officiella språket eller ett av de officiella språken i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat eller till ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den staten eller ett språk som används allmänt inom den internationella finanssektorn.

Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget svarar för de översättningar som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten.

Priserna vid emission och inlösen av fondandelar i en placeringsfond som avses i 1 mom. ska offentliggöras vid en tidpunkt som bestäms enligt denna lag.

Skyldigheten enligt denna paragraf att ge faktablad kan också uppfyllas genom faktablad som utarbetas, tillhandahålls, ändras och översätts i enlighet med förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter. Ett sådant faktablad anses uppfylla kraven på faktablad enligt denna paragraf. (25.11.2022/953)

9 a § (19.11.2021/974)
Ändrade uppgifter om marknadsföring av fondandelar

Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska skriftligen underrätta Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat om ändringar i de uppgifter som avses i 7 § 1 mom. 1–3 punkten senast en månad innan ändringarna träder i kraft.

Finansinspektionen ska bedöma ändringarna efter att ha fått en anmälan som avses i 1 mom. Om ändringen skulle leda till att fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget inte längre följer denna lag, ska Finansinspektionen inom 15 arbetsdagar efter att ha fått all den information som avses i det momentet förbjuda genomförandet av ändringen. Finansinspektionen ska underrätta de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat om detta.

Om fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget genomför ändringen trots Finansinspektionens förbud, ska Finansinspektionen vidta lämpliga åtgärder och vid behov förbjuda marknadsföringen av placeringsfonden för att säkerställa att den verksamhet som strider mot bestämmelserna upphör. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat om de åtgärder som vidtagits.

10 §
Finansinspektionens skyldighet att vidta åtgärder

Om den behöriga myndigheten i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat underrättar Finansinspektionen om att fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget vid marknadsföringen av placeringsfondens fondandelar inte fullgör de skyldigheter som följer av de bestämmelser som utfärdats för genomförandet av fondföretagsdirektivet och EES-statens behöriga myndigheter inte svarar för tillsynen över att skyldigheterna fullgörs, ska Finansinspektionen vidta behövliga åtgärder för att säkerställa att den verksamhet som strider mot bestämmelserna upphör.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om Finansinspektionens skyldighet att vidta åtgärder tillämpas också på anmälningar som gjorts av den behöriga myndigheten i den EES-stat som identifierats i den anmälan som avses i 12 § 3 mom., när ett fondbolag eller ett utländskt EES-fondbolag har meddelat att marknadsföringen av fondandelar i en placeringsfond som det förvaltar i Finland har upphört i den EES-staten. (19.11.2021/974)

11 §
Marknadsföring av placeringsfonder i andra stater än EES-stater

Ett fondbolag får marknadsföra fondandelar i en placeringsfond också i någon annan stat än en EES-stat. Finansinspektionen ska vid behov utan dröjsmål på ansökan ge fondbolaget ett intyg över att den placeringsfond som ansökan avser är registrerad i Finland och att den står under Finansinspektionens tillsyn.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska kommissionen om alla svårigheter av allmän natur som fondbolaget möter vid marknadsföringen i tredjeland av fondandelar i en placeringsfond som det förvaltar.

12 § (19.11.2021/974)
Upphörande av marknadsföring i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat

Ett fondbolag och ett utländskt EES-fondbolag får upphöra med marknadsföringen av fondandelar i en placeringsfond som bolaget förvaltar i Finland i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat där en anmälan gjorts i enlighet med 7 § 1 mom., om

1) ett allmänt erbjudande lämnas om att utan avgifter eller avdrag inlösa alla sådana fondandelar som innehas av investerare i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat, vilket offentliggörs under minst 30 arbetsdagar och riktas, direkt eller via förmedlare, individuellt till alla investerare vilkas identitet är känd,

2) en anmälan om fondbolagets eller det utländska EES-fondbolagets avsikt att upphöra med marknadsföringen av fondandelar i placeringsfonden i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat offentliggörs på ett sätt som är allmänt tillgängligt och som är brukligt för marknadsföring av placeringsfonder och passande för en typisk investerare i placeringsfonder, och

3) avtalsarrangemang med förmedlare eller ombud ändras eller avslutas med verkan från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring, i syfte att förhindra direkta eller indirekta erbjudanden om eller placeringar av de fondandelar i en placeringsfond som anges i den anmälan som avses i 3 mom.

Det erbjudande om inlösen som avses i 1 mom. 1 punkten och den anmälan som avses i 2 punkten ska göras på det officiella språket eller ett av de officiella språken i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat eller på ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den staten. I dem ska ingå en tydlig beskrivning av konsekvenserna för fondandelsägarna om de inte godkänner ett erbjudande om inlösen av sina fondandelar.

Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska lämna en anmälan med de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten till Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska granska den anmälan som avses i 3 mom. och senast 15 arbetsdagar efter mottagandet av den fullständiga anmälan vidarebefordra den till den behöriga myndighet i den EES-värdmedlemsstat som identifierats i anmälan samt till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget om att anmälan har skickats.

Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska upphöra med alla direkta eller indirekta erbjudanden till investerare om eller placeringar av fondandelar i den förvaltade placeringsfonden i fondens EES-värdmedlemsstat från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring i denna EES-stat.

Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska lämna de uppgifter och handlingar som avses i 9 § till investerare i den berörda EES-staten som innehar fondandelar i placeringsfonden samt till Finansinspektionen. Uppgifterna och handlingarna kan också lämnas genom elektronisk kommunikation eller annan teknik för distanskommunikation, om uppgifterna, handlingarna och kommunikationstekniken finns tillgängliga för investerare på det officiella språket eller något av de officiella språken i EES-staten eller på något annat språk som godkänts av den behöriga myndigheten i EES-staten.

Finansinspektionen ska informera den behöriga myndigheten i den EES-stat som identifierats i den anmälan som avses i 3 mom. om alla ändringar i de handlingar som avses i 7 § 1 mom. 4 och 5 punkten.

23 kap

Marknadsföring av andelar i fondföretag i Finland

1 §
Underrättelse

Ett fondföretag får marknadsföra sina andelar i Finland, om den behöriga myndigheten i företagets hemstat har underrättat Finansinspektionen om att marknadsföringen inleds. Underrättelsen ska innehålla

1) information om arrangemangen för marknadsföring av fondföretagets andelar i Finland och uppgift om att företagets andelar marknadsförs av det fondbolag som förvaltar företaget,

2) information som Finansinspektionen behöver för att ta ut arvoden eller avgifter eller för att meddela om sådana,

3) information om genomförandet av arrangemang för skötsel av de uppgifter som avses i 2 § 1 mom.,

4) fondföretagets stadgar eller stiftelsehandlingar, fondprospekt, senaste verksamhetsberättelse och den halvårsrapport som offentliggjorts därefter, översatta i enlighet med 6 § 2 mom.,

5) faktabladet, översatt i enlighet med 6 § 2 mom.,

6) ett intyg från den behöriga myndigheten i fondföretagets hemstat över att företaget uppfyller kraven i fondföretagsdirektivet.

(19.11.2021/974)

Ett fondföretag får börja marknadsföra sina andelar i Finland när den behöriga myndigheten i företagets hemstat har underrättat det om att de handlingar som avses i 1 mom. har skickats till Finansinspektionen.

Underrättelsen och intyget enligt 1 mom. ska vara avfattade på ett språk som används allmänt inom den internationella finanssektorn, om inte Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i fondföretagets hemstat kommer överens om att anmälan och intyget avfattas på det officiella språket i vardera staten.

Fondföretaget ska se till att Finansinspektionen på elektronisk väg har tillgång till de handlingar som avses i 1 mom. 4 och 5 punkten och vid behov till översättningarna. Fondföretaget ska anmäla varje ändring i handlingarna till Finansinspektionen och ange var dessa handlingar är tillgängliga på elektronisk väg. (19.11.2021/974)

Fondföretaget ska skriftligen informera Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten senast en månad innan ändringarna träder i kraft. (19.11.2021/974)

Finansinspektionen ska ta emot och arkivera de handlingar som avses i denna paragraf på elektronisk väg.

Bestämmelser om det elektroniska anmälningsförfarandet finns dessutom i kommissionens notifieringsförordning.

2 § (19.11.2021/974)
Funktioner som är tillgängliga för investerare i Finland

För att marknadsföra andelar i Finland ska ett fondföretag vidta åtgärder för att kunna

1) behandla teckningar, återköp och inlösen av andelar i fondföretaget och sköta utbetalningar till fondandelsägarna i enlighet med villkoren i de handlingar som krävs enligt kapitel IX i fondföretagsdirektivet,

2) tillhandahålla investerare information om hur order som avses i 1 punkten kan göras och hur återköp och inlösen betalas,

3) underlätta hanteringen av information och tillgången till de förfaranden och arrangemang som avses i fondföretagsdirektivets artikel 15 om hur investerarna kan utöva de rättigheter som följer av deras investering i fondföretaget,

4) tillhandahålla investerare de uppgifter och de handlingar som krävs enligt kapitel IX i fondföretagsdirektivet enligt de villkor som fastställs i 6 §, för att de ska kunna konsultera dem och ta kopior,

5) skriftligen eller i någon annan varaktig form tillhandahålla investerare relevant information om de uppgifter som funktionerna utför så att investerarna kan bevara och lagra informationen och återge den i oförändrad form,

6) fungera som kontaktpunkt för kommunikation med Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna.

Fondföretaget ska säkerställa att de funktioner som avses i 1 mom. tillhandahålls på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänner.

De uppgifter som avses i 1 mom. kan på fondföretagets vägnar eller tillsammans med det utföras av en tredje part som omfattas av regler och tillsyn för de uppgifter som ska utföras. Fondföretaget ska ha ett skriftligt avtal som bevis på utnämnandet av den tredje parten där det preciseras vilka av de uppgifter som avses i det momentet som inte utförs av fondföretaget och där det fastställs att den tredje parten har rätt att av fondföretaget få alla uppgifter och handlingar som krävs för att utföra uppgifterna.

3 § (19.11.2021/974)

3 § har upphävts genom L 19.11.2021/974.

4 §
Hänvisning till ett fondföretags juridiska form

Ett fondföretag har i sin verksamhet i Finland rätt att i sitt namn eller i sin firma använda samma beteckning för sin rättsliga form som det använder i sin hemstat.

5 §
Finansinspektionens skyldighet att till ett fondföretags hemstat anmäla åsidosättande av skyldigheter

Om Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att ett fondföretag vid marknadsföringen av andelar bryter mot de skyldigheter som följer av de bestämmelser som utfärdats för genomförandet av fondföretagsdirektivet, men som Finansinspektionen inte är behörig att utöva tillsyn över, ska den anmäla detta till de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemstat.

Finansinspektionen har rätt att i enlighet med 61 § i lagen om Finansinspektionen vidta de åtgärder som behövs för att skydda investerarna. Finansinspektionen har rätt att förbjuda fondföretaget att fortsätta marknadsföra andelar i Finland, om företaget fortsätter sin verksamhet på ett sätt som strider mot investerarnas intressen

1) trots de åtgärder som vidtagits av de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemstat,

2) eftersom dessa åtgärder visar sig otillräckliga, eller

3) eftersom dessa åtgärder inte vidtas inom skälig tid.

Innan Finansinspektionen vidtar åtgärder ska den underrätta de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemstat om dem. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de åtgärder som vidtagits. Finansinspektionen kan i stället för de åtgärder som avses i 2 mom. vid behov hänskjuta ärendet till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

6 §
Informationsskyldighet för fondföretag

Ett fondföretag som marknadsför sina andelar i Finland ska i enlighet med denna lag ge investerare i Finland de uppgifter och handlingar och ändringar i dem som det med stöd av kapitel IX i fondföretagsdirektivet ska ge investerarna i fondföretagets hemstat. Fondföretaget ska lämna åtminstone följande handlingar och uppgifter:

1) stadgarna eller investeringsbolagets stiftelsehandlingar,

2) fondprospektet,

3) faktabladet,

4) verksamhetsberättelsen och halvårsrapporten,

5) andelens emissions- eller inlösningspris.

Faktabladet och ändringarna i det ska offentliggöras på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänner. De övriga handlingar och uppgifter som avses i 1 mom. och ändringarna i dem ska enligt fondföretagets val offentliggöras på finska eller svenska, på något annat språk som godkänns av Finansinspektionen eller på ett språk som används allmänt inom den internationella finanssektorn. Fondföretaget svarar för översättningen.

Skyldigheten enligt denna paragraf att ge faktablad kan också uppfyllas genom faktablad som utarbetas, tillhandahålls, ändras och översätts i enlighet med förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter. Ett sådant faktablad anses uppfylla kraven på faktablad enligt denna paragraf. (25.11.2022/953)

7 § (19.11.2021/974)
Upphörande av marknadsföring av fondföretag i Finland

Ett fondföretag som gjort en i 1 § avsedd anmälan om marknadsföring får upphöra med att marknadsföra sina andelar i Finland, om

1) ett allmänt erbjudande lämnas om att utan avgifter eller avdrag återköpa eller inlösa alla sådana andelar i fondföretaget som innehas av investerare i Finland, vilket offentliggörs under minst 30 arbetsdagar och riktas, direkt eller via förmedlare, individuellt till alla andelsägare i fondföretaget i Finland vilkas identitet är känd,

2) en anmälan om fondföretagets avsikt att upphöra med marknadsföringen av sina andelar i Finland offentliggörs på ett sätt som är allmänt tillgängligt och som är brukligt för marknadsföring av fondföretag och passande för en typisk fondföretagsinvesterare, och

3) avtalsarrangemang med förmedlare eller ombud ändras eller avslutas med verkan från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring av fondföretagets andelar, i syfte att förhindra direkta eller indirekta erbjudanden om eller placeringar av dessa andelar i Finland.

Det erbjudande om återköp eller inlösen som avses i 1 mom. 1 punkten och den anmälan som avses i 2 punkten ska göras på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänner. I dem ska ingå en tydlig beskrivning av konsekvenserna för andelsägarna i fondföretaget om de inte godkänner ett erbjudande om återköp eller inlösen av sina fondandelar.

Fondföretaget ska upphöra med alla direkta eller indirekta erbjudanden till investerare i Finland om eller placeringar av sina andelar från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring.

Fondföretaget ska lämna de handlingar och uppgifter som avses i 6 § samt ändringar i dem till de investerare i Finland som fortfarande innehar andelar i fondföretaget. Fondföretaget får lämna dessa handlingar och uppgifter samt ändringar i dem genom elektronisk kommunikation eller annan teknik för distanskommunikation, om uppgifterna, handlingarna och kommunikationstekniken finns tillgängliga för investerarna på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänner.

Finansinspektionen får inte från den dag då den behöriga myndigheten i fondföretagets hemstat har underrättat den om alla ändringar i de handlingar som avses i 1 § 1 mom. 4 och 5 punkten kräva att fondföretaget visar att det i Finland iakttar de bestämmelser om marknadsföringskrav som avses i artikel 5 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder.

24 kap

Utländska EES-fondbolags filialetablering och tillhandahållande av tjänster i Finland

1 §
Etablering av filial

Ett utländskt EES-fondbolag får etablera en filial i Finland efter det att den behöriga myndigheten i bolagets hemstat har anmält etableringen till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla

1) en verksamhetsplan för filialen med uppgift om vilken verksamhet fondbolaget har för avsikt att bedriva i Finland och på vilket sätt, uppgift om filialens organisationsstruktur och en beskrivning av riskhanteringsmetoderna och av de åtgärder, förfaranden och arrangemang som avses i 8 §,

2) filialens adress under vilken handlingar kan beställas eller där de kan erhållas,

3) uppgifter om de personer som ansvarar för filialens verksamhet,

4) uppgifter om filialens investerarskyddssystem eller avsaknaden av ett sådant.

Om ett utländskt EES-fondbolag har för avsikt att förvalta en placeringsfond i Finland, ska den anmälan som avses i 1 mom. innehålla ett intyg över att fondbolaget har auktorisation som motsvarar ett verksamhetstillstånd enligt 2 kap. 1 §, en beskrivning av omfattningen av fondbolagets auktorisation och uppgift om begränsningar i fråga om de typer av placeringsfonder som fondbolaget har auktorisation att förvalta.

På verksamheten inom ett utländskt EES-fondbolags filial tillämpas 4 kap. 1 § och 2 § 1 och 2 mom.

Filialen får inleda sin verksamhet två månader efter det att Finansinspektionen har fått de uppgifter som avses i 1 mom. Finansinspektionen ska inom två månader från mottagandet av anmälan meddela vilka uppgifter som filialen ska lämna för tillsynen.

Det utländska EES-fondbolaget ska skriftligen informera Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten senast en månad innan ändringarna träder i kraft.

Om de uppgifter som har lämnats i enlighet med 2 mom. ändras, får det utländska EES-fondbolaget bedriva verksamhet i Finland genom filialen, förutsatt att den behöriga myndigheten i EES-fondbolagets hemstat underrättar Finansinspektionen om ändringarna och lämnar uppdaterad information om det intyg som avses i 2 mom.

2 §
Tillhandahållande av tjänster utan etablering av filial

Ett utländskt EES-fondbolag har rätt att bedriva verksamhet i Finland utan att grunda dotterföretag eller etablera en filial.

Ett utländskt EES-fondbolag får inleda verksamhet i Finland när den behöriga myndigheten i bolagets hemstat har anmält saken till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla en verksamhetsplan för det utländska EES-fondbolaget med uppgift om vilken verksamhet fondbolaget har för avsikt att bedriva i Finland och på vilket sätt samt en beskrivning av fondbolagets riskhanteringsmetoder och av de åtgärder, förfaranden och arrangemang som avses i 8 §. Anmälan ska dessutom innehålla uppgifter om ett investerarskyddssystem eller avsaknaden av ett sådant.

Om ett utländskt EES-fondbolag har för avsikt att förvalta en placeringsfond i Finland, ska den anmälan som avses i 2 mom. innehålla ett intyg över att fondbolaget har auktorisation som motsvarar ett verksamhetstillstånd enligt 2 kap. 1 §, en beskrivning av omfattningen av fondbolagets auktorisation och uppgift om begränsningar i fråga om de typer av placeringsfonder som fondbolaget har auktorisation att förvalta.

När den anmälan som avses i 2 mom. har gjorts får det utländska EES-fondbolaget börja tillhandahålla tjänster i Finland. Finansinspektionen ska inom två månader från mottagandet av anmälan meddela vilka uppgifter som bolaget ska lämna för tillsynen. Bestämmelser om inrättande av en placeringsfond i Finland och om dess verksamhet finns i 3–10 §.

Det utländska EES-fondbolaget ska på förhand skriftligen informera Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som avses i 2 mom.

Om de uppgifter som har lämnats i enlighet med 3 mom. ändras, får det utländska EES-fondbolaget bedriva verksamhet i Finland i enlighet med 1 mom., förutsatt att den behöriga myndigheten i EES-fondbolagets hemstat underrättar Finansinspektionen om ändringarna och lämnar uppdaterad information om det intyg som avses i 3 mom.

Bestämmelser om marknadsföring i Finland av andelar i fondföretag finns i 23 kap. 1–5 §.

3 §
Tillstånd för ett EES-fondbolag att inrätta en placeringsfond

Finansinspektionen beviljar på ansökan ett utländskt EES-fondbolag tillstånd att inrätta en placeringsfond i Finland. En förutsättning för tillståndet är att Finansinspektionen godkänner placeringsfondens stadgar och ändringar i dem i enlighet med 8 kap. samt valet av förvaringsinstitut.

Tillståndsansökan ska förutom uppgifter om stadgarna och förvaringsinstitutet innehålla

1) utredning om att sökanden i sin hemstat har tillstånd att förvalta placeringsfonder och tillstånd att marknadsföra fondandelar i dem i sin hemstat,

2) uppgift om de ansvariga personerna enligt 20 kap. 7 § i den nya placeringsfondens förvaringsinstitut,

3) det avtal mellan fondbolaget och förvaringsinstitutet som avses i 21 kap. 11 § 1 mom.,

4) information om arrangemang för att lägga ut uppgifter i anslutning till förvaltning av investeringar och administration på entreprenad.

I den ansökan som avses i 1 mom. kan det hänvisas till uppgifter som lämnats tidigare, om det utländska EES-fondbolaget redan förvaltar placeringsfonder av samma slag i Finland. Finansinspektionen har, i syfte att säkerställa att de bestämmelser iakttas som den har tillsynsansvar för, rätt att be de behöriga myndigheterna i det utländska EES-fondbolagets hemstat om behövliga klarlägganden och uppgifter om de handlingar som avses i 2 mom. 3 och 4 punkten samt med stöd av ett intyg som avses i 1 § 2 mom. och 2 § 3 mom. uppgifter om huruvida en placeringsfond av det slag som tillstånd söks för omfattas av det utländska EES-fondbolagets auktorisation.

4 §
Avslag på ansökan om tillstånd

Finansinspektionen ska avslå ett utländskt EES-fondbolags ansökan enligt 3 § 1 mom., om

1) bolaget inte uppfyller kraven i 3 § 1 mom. och inte iakttar denna lag i enlighet med 9 §,

2) bolaget inte har tillstånd av de behöriga myndigheterna i sin hemstat att förvalta placeringsfonder av det slag som tillstånd söks för, eller

3) bolaget inte har gett in de handlingar som avses i 3 § 2 mom. 3 och 4 punkten.

Innan ärendet avgörs ska Finansinspektionen höra de behöriga myndigheterna i det utländska EES-fondbolagets hemstat.

5 §
Tidsfrist för handläggning av ansökan om tillstånd

Ett utländskt EES-fondbolags ansökan om att få inrätta en placeringsfond ska avgöras inom två månader från det att den har mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, från det att sökanden har lämnat in de handlingar som behövs för avgörandet.

6 §
Skyldighet att meddela om förändringar av förutsättningarna för tillstånd

Det utländska EES-fondbolaget ska underrätta Finansinspektionen om väsentliga ändringar som i efterhand görs i de handlingar som avses i 3 § 2 mom. 3 punkten och i de arrangemang som avses i 4 punkten i det momentet.

I fråga om en placeringsfond som avses i 3 § 1 mom. får det utländska EES-fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte bytas ut och placeringsfondens stadgar inte ändras utan Finansinspektionens godkännande.

7 §
Finansinspektionens skyldighet att på sin webbplats hålla lagstiftning tillgänglig

De lagar, förordningar och administrativa föreskrifter som har utfärdats för genomförandet av fondföretagsdirektivet och som gäller inrättandet av en placeringsfond och fondens verksamhet ska finnas tillgängliga på Finansinspektionens webbplats på minst ett språk som används allmänt inom den internationella finanssektorn.

8 §
Skyldighet för EES-fondbolag att organisera behandlingen av kundklagomål

Utländska EES-fondbolag ska i enlighet med denna lag vidta de åtgärder som avses i 23 kap. 2 § och inrätta lämpliga förfaranden för att se till att de på ett korrekt sätt hanterar klagomål från investerare och att det inte finns några inskränkningar för investerare att utöva sina rättigheter. Dessa åtgärder ska göra det möjligt för investerare att lämna in klagomål på finska eller svenska.

Dessutom ska utländska EES-fondbolag inrätta lämpliga förfaranden och arrangemang för att tillhandahålla information på allmänhetens eller Finansinspektionens begäran.

9 §
Skyldighet att följa finsk lagstiftning

Ett utländskt EES-fondbolag ska i fråga om en placeringsfond som det förvaltar i Finland iaktta denna lag när det gäller

1) fastställande av placeringsfondens stadgar,

2) emission och inlösen av fondandelar,

3) uträkning av den totala riskexponeringen och hävstångseffekten samt investeringspolicy i övrigt och investeringsbegränsningar,

4) restriktioner i fråga om in- och utlåning och blankning,

5) värdering av tillgångar samt räkenskaper,

6) uträkning av emissions- eller inlösningspris samt fel i beräkningarna av tillgångarnas nettovärde och av därmed förknippade ersättningar till investerare,

7) utdelning eller återinvestering av avkastning,

8) tillhandahållande av fondprospekt, faktablad och periodiska rapporter samt andra krav på information och rapportering,

9) arrangemang för marknadsföring,

10) förhållande till fondandelsägarna,

11) fusioner och omstruktureringar,

l2) upplösning och likvidationsförfarande,

13) fondandelsregistrets innehåll,

14) utövande av fondandelsägarnas rösträtt och andra rättigheter som dessa har enligt 1–13 punkten.

På tillstånds- och tillsynsavgifter för fondbolag som förvaltar placeringsfonder som avses i 1 mom. tillämpas lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008).

Bestämmelser om utländska EES-fondbolags skyldighet att lämna Skatteförvaltningen de uppgifter som den behöver för att kunna fullgöra sina uppdrag finns i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).

10 §
Begränsning av och förbud mot EES-fondbolags verksamhet

Om ett utländskt EES-fondbolag som har en filial i Finland eller tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera en filial inte iakttar denna lag, kan Finansinspektionen vidta åtgärder enligt 61 § i lagen om Finansinspektionen. Om det utländska EES-fondbolaget förvaltar en placeringsfond i Finland, kan Finansinspektionen i de situationer som avses i 3 och 6 mom. i den paragrafen kräva att fondbolaget upphör med förvaltningen av fonden i fråga. Finansinspektionen kan efter att ha hört fondbolaget kräva att förvaltningen av en placeringsfond upphör också om bolaget i förvaltningen väsentligen har brutit mot finsk lagstiftning som tillkommit med hänsyn till allmänt intresse. Finansinspektionen ska för kännedom underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska kommissionen om dessa åtgärder.

Om Finansinspektionen anser att de åtgärder enligt 61 § 3 mom. i lagen om Finansinspektionen som den behöriga myndigheten i det utländska EES-fondbolagets hemstat har vidtagit är otillräckliga, kan den i stället för att vidta de åtgärder som avses i 1 mom. underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om saken.

Finansinspektionen får innan den vidtar de åtgärder som avses i 1 och 2 mom. förbjuda verksamhet som strider mot denna lag, om förbudet på grund av ärendets brådskande karaktär är nödvändigt för att skydda investerarnas intressen eller sådana andra personers intressen som har tillhandahållits berörda tjänster. Finansinspektionen ska så snart som möjligt underrätta Europeiska kommissionen, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och den behöriga myndigheten i det utländska EES-fondbolagets hemstat om sådana åtgärder.

25 kap

Särskilda bestämmelser om utländska fondbolag och tillsynssamarbete

1 §
Särskilda bestämmelser om utländska EES- fondbolag

På ett utländskt EES-fondbolag som bedriver verksamhet genom en filial tillämpas bestämmelserna i 4 kap. 1 § om resurser och förfaranden som behövs för att bedriva affärsverksamheten och bestämmelserna i 2 § i det kapitlet om bedrivande av fondverksamhet.

Finansinspektionen svarar för tillsynen över att 1 mom. iakttas.

2 §
Tillämpning av bestämmelserna i lagen om investeringstjänster

Bestämmelser om de bestämmelser som ska tillämpas på utländska EES-fondbolag som bedriver verksamhet enligt 2 kap. 2 § 2 mom. genom filial finns dessutom i 1 kap. 6 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster.

3 §
Medlemskap i ersättningsfonden för investerarskydd

Bestämmelser om i 2 § avsedda utländska EES-fondbolags filialers medlemskap i ersättningsfonden för investerarskydd finns i 11 kap. 18–25 § i lagen om investeringstjänster.

4 §
Anmälan av filialer till handelsregistret

Bestämmelser om utländska EES-fondbolags skyldighet att anmäla filialer till handelsregistret finns i 10 § i handelsregisterlagen (564/2023). (23.3.2023/597)

Trots det som föreskrivs om firma någon annanstans i lag kan ett utländskt EES-fondbolag i Finland bedriva verksamhet under samma firma som i sin hemstat.

Patent- och registerstyrelsen kan kräva att firman förses med ett förtydligande tillägg, om

1) firman inte klart skiljer sig från firmor med bättre företrädesrätt, eller

2) det finns risk för att firman förväxlas med en firma eller ett varumärke som någon annan har ensamrätt till i Finland.

5 §
Chefen för en filial

För verksamheten vid en filial till ett utländskt EES-fondbolag svarar filialens chef, som också företräder fondbolaget i rättsförhållanden som gäller filialens verksamhet.

En juridisk person, en minderårig eller en person för vilken en intressebevakare har förordnats, vars handlingsbehörighet har begränsats eller som är försatt i konkurs får inte vara chef för en filial. Bestämmelser om ett näringsförbuds inverkan på behörigheten finns i lagen om näringsförbud (1059/1985).

På chefen för en filial till ett utländskt EES-fondbolag tillämpas det som i 3 kap. 2 § föreskrivs om verkställande direktören för ett fondbolag.

6 §
Filialens riskhantering

Ett utländskt EES-fondbolag får inte i sin verksamhet i Finland ta så stora risker att detta äventyrar filialens kunders intressen. Filialen ska med hänsyn till sin verksamhet ha tillräckliga riskhanteringssystem.

7 §
Filialens beredskapsskyldighet

Det som i 4 kap. 9 § föreskrivs om beredskap och ersättning för beredskapsrelaterade kostnader gäller också sådana filialer till utländska EES-fondbolag genom vilka fondbolaget förvaltar en placeringsfond i Finland.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller dock inte filialer till utländska EES-fondbolag till den del filialen med stöd av lagstiftningen i fondbolagets hemstat har säkerställt att dess uppgifter sköts under undantagsförhållanden på ett sätt som överensstämmer med 1 mom. och har presenterat tillräcklig utredning om detta för Finansinspektionen.

8 §
Tillämpning av bestämmelserna om tystnadsplikt och kundkontroll på filialer till utländska EES-fondbolag

När det gäller anställda vid filialer till utländska EES-fondbolag tillämpas 26 kap. 1 § i fråga om tystnadsplikt, 2 § i det kapitlet i fråga om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter, 15 § i det kapitlet i fråga om kundkontroll och 27 kap. 5 § i fråga om brott mot tystnadsplikten.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. har en filial dock rätt att ge den behöriga myndigheten eller en tillsynsansvarig sammanslutning i hemstaten för det fondbolag som den företräder och fondbolagets revisorer de upplysningar som ska lämnas enligt denna lag.

Bestämmelser om anmälningsskyldigheten för en revisor finns i 31 § i lagen om Finansinspektionen.

9 §
Delgivning av stämning

En stämning eller någon annan delgivning anses ha blivit lämnad till ett utländskt EES-fondbolag, om den har delgetts den person som ensam eller tillsammans med någon annan har rätt att företräda fondbolaget.

Om ingen av de företrädare för fondbolaget som avses i 1 mom. är antecknad i handelsregistret, kan delgivningen ske genom att handlingarna överlämnas till någon av fondbolagets anställda eller, om någon anställd inte påträffas, till polismyndigheten på den ort där fondbolagets filial är belägen, med iakttagande dessutom av vad som föreskrivs i 11 kap. 7 § 2–4 mom. i rättegångsbalken.

10 §
Skadeståndsskyldighet för en filialchef

Chefen för en filial till ett utländskt EES-fondbolag är skyldig att ersätta skada som han eller hon i sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat filialens kunder eller någon annan genom att bryta mot denna lag eller andra bestämmelser som gäller filialens verksamhet.

Bestämmelser om jämkning av skadestånd finns i 2 kap. i skadeståndslagen (412/1974) och om skadeståndsansvarets fördelning i 6 kap. i den lagen.

11 §
Återkallande av ett EES-fondbolags auktorisation, när bolaget förvaltar en placeringsfond i Finland

Finansinspektionen ska höras innan auktorisationen för ett utländskt EES-fondbolag återkallas, om bolaget förvaltar en placeringsfond i Finland. Innan auktorisationen återkallas ska Finansinspektionen vidta behövliga åtgärder för att skydda investerarnas intressen.

12 §
Finansinspektionens skyldighet att anmäla verksamhet som strider mot bestämmelserna

Om Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att en aktör som inte står under dess tillsyn bedriver eller har bedrivit verksamhet som strider mot fondföretagsdirektivet på en annan EES-stats territorium, ska den underrätta den behöriga myndigheten i den EES-staten om saken.

13 §
Tillsynsåtgärder som vidtagits i Finland

På tillsynsverksamhet och kontroller eller utredningar på plats som på begäran av den behöriga myndigheten i en annan EES-stat utförs i Finland tillämpas 60 § 1–3 mom. i lagen om Finansinspektionen.

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att vägra delta i tillsynssamarbete finns i 53 § i lagen om Finansinspektionen.

Bestämmelser om tillsynssamarbetet vid kontroller och utredningar på plats finns i kommissionens notifieringsförordning.

14 §
Vägran att delta i tillsynssamarbete

Om Finansinspektionens begäran om tillsynssamarbete har avslagits eller svar inte getts inom skälig tid, får Finansinspektionen hänskjuta ärendet till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Ett villkor är att Finansinspektionens begäran gäller

1) informationsutbyte enligt artikel 109 i fondföretagsdirektivet,

2) kontroll eller utredning på plats i en annan EES-stat, eller

3) det att dess egna tjänstemän deltar i en kontroll eller utredning i en annan EES-stat tillsammans med tjänstemän från den berörda behöriga myndigheten.

15 §
Finansinspektionens skyldighet att förse behöriga myndigheter i EES-stater med information

Bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att förse de behöriga myndigheterna i en EES-stat med information finns i 52 § i lagen om Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska samarbeta med den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat för att säkerställa att denna myndighet samlar in de uppgifter av fondbolaget som behövs för tillsynen över att bolaget följer de bestämmelser som ska tillämpas på det i värdstaten.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i fondbolagets värdstat om problem som upptäcks i fondbolaget, när de väsentligen kan påverka bolagets förmåga att korrekt utföra sina uppgifter i anslutning till en placeringsfond, och om varje överträdelse av de krav på affärsverksamheten som ställs i denna lag.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i hemstaten för ett utländskt EES-fondbolag om problem som upptäcks i en placeringsfond som fondbolaget i fråga förvaltar i Finland, om de väsentligen kan påverka bolagets förmåga att korrekt utföra sina uppgifter eller uppfylla de krav enligt denna lag som faller inom Finansinspektionens tillsynsansvar.

Bestämmelser om informationsutbytet mellan de behöriga myndigheterna finns i kommissionens notifieringsförordning.

16 §
Finansinspektionens meddelanden till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska kommissionen

Finansinspektionen ska meddela Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska kommissionen uppgifter om sådana fall då

1) en ansökan som avses i 24 kap. 3 § har avslagits,

2) Finansinspektionen har beslutat att inte vidarebefordra uppgifter enligt 22 kap. 1 § 2 mom. till en annan EES-stats myndighet.

17 §
Meddelande om finländska myndigheter

Finansinspektionen ska meddela Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska kommissionen och de behöriga myndigheterna i EES-staterna namnen på de finlänska myndigheter som avses i 71 § 1 mom. 7 och 8 punkten i lagen om Finansinspektionen.

AVDELNING IX

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

26 kap

Tystnadsplikt och skadeståndsskyldighet samt kundkontroll

1 §
Tystnadsplikt

Ett fondbolags och ett förvaringsinstituts styrelsemedlemmar, verkställande direktör, revisorer och anställda är skyldiga att hemlighålla vad de i sitt uppdrag har fått veta om en fondandelsägares eller någon annans ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemligheter.

Fondbolaget och förvaringsinstitutet har rätt att lämna uppgifter som avses i 1 mom. endast till åklagar- eller förundersökningsmyndigheter för utredande av brott samt till myndigheter som enligt lag annars har rätt att få sådana uppgifter.

2 § (29.3.2019/403)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, får fondbolag lämna uppgifter som avses i 1 § till en sammanslutning som hör till samma koncern, samma konsolideringsgrupp eller samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) avsedda finans- och försäkringskonglomerat, för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt koncernens, konsolideringsgruppens eller försäkringskonglomeratets riskhantering. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i dataskyddsförordningen.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får ett fondbolag ur sitt kundregister lämna ut uppgifter som behövs för marknadsföring samt för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till ett företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som fondbolaget, om den som tar emot uppgifterna omfattas av tystnadsplikt enligt denna lag eller motsvarande tysnadsplikt. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i dataskyddsförordningen.

3 §
Fondbolags skadeståndsskyldighet

Ett fondbolag är skyldigt att ersätta skada som det uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat en placeringsfond, fondandelsägare eller någon annan genom förfaranden som strider mot denna lag, mot förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder, mot kommissionens förordningar som antagits med stöd av fondföretagsdirektivet eller mot placeringsfondens stadgar. (19.11.2021/974)

Det som i 1 mom. bestäms om skyldighet att ersätta skada gäller också den till vilken fondbolaget har lagt ut verksamhet på entreprenad i enlighet med 6 kap. 1 §.

4 §
Skadeståndsskyldigheten för ett fondbolags styrelsemedlemmar och verkställande direktör

Ett fondbolags styrelsemedlemmar och verkställande direktör är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet genom att bryta mot denna lag eller mot en placeringsfonds stadgar har orsakat fondbolaget, dess aktieägare, placeringsfonden eller fondandelsägarna eller någon annan. En skada anses ha orsakats av oaktsamhet om inte den som är ansvarig för förfarandet visar att han eller hon har handlat omsorgsfullt. Det som föreskrivs ovan gäller inte skador till den del de har orsakats genom överträdelse av bestämmelserna i 15 kap. eller i 1 eller 2 § eller 15 § 1, 3 eller 4 mom. i detta kapitel.

Bestämmelser om revisorers skadeståndsskyldighet finns i 10 kap. 9 § i revisionslagen.

5 §
Skadeståndsskyldighet för ett fondbolags aktieägare

Ett fondbolags aktieägare och de som enligt 9 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen kan jämställas med aktieägare är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av oaktsamhet, genom att medverka till överträdelse av denna lag eller en placeringsfonds stadgar har orsakat fondbolaget, dess aktieägare, placeringsfonden eller fondandelsägarna eller någon annan. Det som föreskrivs ovan gäller inte skador till den del de har orsakats genom överträdelse av bestämmelserna i 15 kap. eller i 1 eller 2 § eller 15 § 1, 3 eller 4 mom. i detta kapitel.

6 §
Ersättningsskyldighet för ett förvaringsinstitut

Ett förvaringsinstitut svarar mot fondbolaget och placeringsfondens fondandelsägare för förlusten av sådana finansiella instrument som i enlighet med 21 kap. 3 § 1 och 2 mom. förvaras i depå hos förvaringsinstitutet eller hos en sådan tjänsteleverantör hos vilken depåförvaringen av finansiella instrument har lagts ut på entreprenad.

Om ett finansiellt instrument som avses i 1 mom. går förlorat, ska förvaringsinstitutet utan dröjsmål återlämna ett finansiellt instrument av samma slag eller ett belopp som motsvarar värdet på det finansiella instrument som gått förlorat till den placeringsfond som fondbolaget förvaltar. Förvaringsinstitutet ansvarar inte för förlusten, om det kan påvisa att förlusten är följden av en sådan yttre händelse utanför dess skäliga kontroll vars konsekvenser hade varit omöjliga att undvika trots sådana ansträngningar som kan betraktas som skäliga.

Förvaringsinstitutet svarar mot fondbolaget och placeringsfondens fondandelsägare för annan förlust än den som avses i 1 mom. endast om förlusten förorsakas dem till följd av att förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att fullgöra sin skyldighet.

En sådan utläggning av uppgifter på entreprenad eller sådan vidaredelegering som avses i 21 kap. 5 § 2–4 mom. samt 6 och 7 § inverkar inte på förvaringsinstitutets ansvar. Ansvaret kan inte uteslutas eller begränsas genom avtal.

En fondandelsägare har rätt att kräva ersättning antingen direkt av förvaringsinstitutet eller via fondbolaget.

7 §
Ersättande av skador som orsakas av faktablad

En skada som enbart beror på information som i faktabladet getts investerarna ska ersättas endast om informationen är vilseledande eller inexakt eller inte överensstämmer med de relevanta delarna av fondprospektet. Faktabladet ska innehålla en tydlig varning om detta.

8 §
Jämkning av skadestånd

Bestämmelser om jämkning av skadestånd finns i 2 kap. och bestämmelser om fördelning av skadeståndsansvaret i 6 kap. i skadeståndslagen.

9 §
Ersättande av skador som har förorsakats alla fondandelsägare gemensamt

Fondandelsägarstämman beslutar om framställande av skadeståndskrav och väckande av talan enligt 3–6 § i fråga om skada som har förorsakats alla fondandelsägare gemensamt.

Om stämman beslutar väcka skadeståndstalan ska den utse ett ombud med rätt att företräda fondandelsägarna i skadeståndsärendet. Ombudet ska ges handlingsdirektiv. Kostnaderna i ärendet och ombudets arvode betalas av placeringsfondens medel enligt en av Finansinspektionen fastställd beräkning.

Skadestånd som tillfaller fondandelsägarna gemensamt ska betalas till placeringsfonden.

10 §
Kvalificerade minoriteters rätt att föra talan för en placeringsfond

Om fondandelsägarstämman har beslutat att inte framställa skadeståndskrav eller väcka skadeståndstalan, men fondandelsägare med minst en tiondel av alla fondandelar eller en tredjedel av de vid stämman företrädda fondandelarna har röstat mot beslutet, kan talan föras på fondandelsägarnas vägnar trots vad som föreskrivs i 9 § 1 mom. Talan kan också väckas om det inte har varit möjligt att sammankalla fondandelsstämma.

Talan kan väckas av fondandelsägare med minst en tjugondel av alla fondandelar eller minst ett lika stort antal fondandelar som de i 1 mom. angivna fondandelsägare som motsatt sig beslutet. Om en fondandelsägare avstår från talan efter att den väckts kan de övriga fondandelsägare som väckt talan dock fullfölja den.

Talan ska väckas inom tre månader från fondandelsägarstämmans beslut. De fondandelsägare som har väckt talan svarar för rättegångskostnaderna som betalas av placeringsfondens medel i den mån de medel som placeringsfonden vunnit genom rättegången räcker till för detta.

Den omständigheten att en placeringsfond fusioneras med en annan placeringsfond som bedriver motsvarande investeringspolicy påverkar inte rätten för minoriteten av den överlåtande placeringsfondens fondandelsägare att väcka talan. De medel som den övertagande placeringsfonden vunnit genom en minoritetstalan kommer också den överlåtande fondens andelsägare till godo.

11 §
Fondandelsägares självständiga talerätt

Om en placeringsfond har upplösts och beslut om framställande av skadeståndskrav som gäller en skada enligt 9 § därför inte kan fattas vid fondandelsägarstämman, har varje fondandelsägare trots bestämmelserna i 9 § självständig talerätt. Dessutom kan konsumentombudsmannen, efter att ha hört Finansinspektionen, inom ett år från upplösningen som kärande väcka grupptalan enligt lagen om grupptalan (444/2007) på de fondandelsägares vägnar som är i konsumentställning och utöva talerätt som part i målet.

12 §
Skadestånd som grundar sig på en straffbar gärning

Om skada som avses i 9 § har orsakats genom en straffbar gärning, ska det som i detta kapitel föreskrivs om skadeståndsyrkande också tillämpas på fondandelsägarnas straffyrkande med anledning av gärningen.

13 §
Delgivning av stämning till fondandelsägare

En stämning eller något annat meddelande som riktas till fondandelsägarna gemensamt anses ha kommit fondandelsägarna till del när stämningen eller meddelandet har delgivits fondbolaget.

14 §
Finansinspektionens rätt att föra talan på fondandelsägares vägnar

Finansinspektionen har, om den anser att fondandelsägarnas intresse kräver det, rätt att på fondandelsägarnas vägnar föra sådan skadeståndstalan som avses i 3–6 §.

15 §
Kundkontroll

Fondbolag, fondandelsförvaltare och förvaringsinstitut ska ha kännedom om sina kunder. Fondbolag, fondandelsförvaltare och förvaringsinstitut ska dessutom identifiera kundens verkliga förmånstagare och den person som handlar för kundens räkning. När skyldigheterna enligt detta moment fullgörs kan de system som avses i 2 mom. nyttiggöras.

Fondbolag, fondandelsförvaltare och förvaringsinstitut ska ha tillräckliga riskhanteringssystem för att bedöma de risker som kunderna medför för dess verksamhet.

Bestämmelser om kundkontroll finns dessutom i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om de tillvägagångssätt som ska iakttas vid kundkontroll enligt 1 mom. och om de riskhanteringssystem som avses i 2 mom.

27 kap

Påföljder och rapportering om överträdelser

1 §
Ordningsavgift

Bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen, för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs ordningsavgift, är följande bestämmelser i denna lag:

1) 3 kap. 6–9 § om insideranmälan och insiderregister,

2) 3 kap. 11 § om förutsättningarna för förvärv och avyttring av sådana anmälningsskyldiga aktörers värdepapper och derivatavtal som avses i 6 § i det kapitlet,

3) 8 kap. 3 § 4 mom. om sådana begränsningar i fråga om investering av tillgångar som anges i stadgarna,

4) 8 kap. 8 § om minimiantal fondandelsägare,

5) 19 kap. 4 § 1 och 3–5 mom. om förvaringsinstituts skyldigheter att i särskilda fall svara för förvaltningen av en placeringsfond.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är också de närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller bestämmelser som avses i 1 mom. 1 och 3 punkten sådana bestämmelser som avses i 38 § i lagen om Finansinspektionen. Detsamma gäller bestämmelserna i sådana förordningar och beslut av kommissionen som antagits med stöd av fondföretagsdirektivet.

2 §
Påföljdsavgift

Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen, för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs påföljdsavgift, är följande bestämmelser i denna lag:

1) 2 kap. 3 § om användningen av benämningen fondbolag eller fondaktiebolag i firman eller annars för att beskriva verksamheten,

2) 2 kap. 14 § om förbudet för fondbolag att äga aktier i andra fondbolag eller fondandelar i placeringsfonder som fondbolaget förvaltar,

3) 5 kap. 1 § om fondbolags riskhantering och 2 § i det kapitlet om likviditetstäckningskrav,

4) 8 kap. 4 § 1 mom. om skyldigheten att använda benämningen placeringsfond,

5) 10 kap. 1 § 1 och 2 mom. om emission av fondandelar, 3 § 4 mom. i det kapitlet om vilka uppgifter som ska tas in i en placeringsfonds stadgar, 5 § 1 mom. i det kapitlet om inlösen av fondandelar och 8 § 1 mom. i det kapitlet om skyldighet att göra anmälan om att fondbolaget har avbrutit inlösen av fondandelar,

6) 13 kap. 9 § 1 mom. om rösträtt.

Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen, för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs påföljdsavgift, är utöver vad som anges i 1 mom. följande bestämmelser i denna lag: (19.11.2021/974)

1) 2 kap. 1 § om bedrivande av placeringsfondsverksamhet och 20 kap. 1 § 1 mom. om förvaringsinstitutsverksamhet, om verksamheten bedrivs utan verksamhetstillstånd,

2) 2 kap. 4 § 1 mom. och 5 § om de uppgifter som lämnats i ett fondbolags ansökan om verksamhetstillstånd, om verksamhetstillståndet har beviljats på basis av felaktiga eller vilseledande uppgifter som har lämnats av den sökande, samt 3 kap. 1 § om fondbolags kapital och 20 kap. 9 § om förvaringsinstituts kapitalkrav,

3) 4 kap. 1 § om organisering av fondbolags verksamhet, 6 § i det kapitlet om privata transaktioner och 10 § i det kapitlet om bevarande av uppgifter om transaktioner,

4) 4 kap. 2 § om att fondverksamhet ska bedrivas omsorgsfullt och i enlighet med placeringsfondens och dess fondandelsägares intressen, om skyldigheten att bemöta fondandelsägarna jämlikt och om hantering av intressekonflikter,

5) 4 kap. 7 § 1–4 och 6–8 mom. om skyldigheten att underrätta Finansinspektionen om förvärv av aktier, ökning av ägarandelen och avyttring av eller minskning av förvärvad ägarandel i ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut samt beslut som fattats med stöd av 32 a § i lagen om Finansinspektionen om förbud mot förvärv av ägarandelar och 32 c § i den lagen om begränsning av de rättigheter som grundar sig på aktier,

6) 4 kap. 7 § 5 och 8 mom. om skyldigheten för fondbolag, förvaringsinstitut och deras holdingföretag att utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sådana förändringar i ägarandelarna som har kommit till deras kännedom samt minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om ägarna till andelarna och om innehavens storlek,

7) 6 kap. 1 § 2–7 mom. och 2 § om fondbolagets skyldigheter när affärsverksamhet bedrivs genom ombud eller för fondbolagets verksamhet viktiga funktioner läggs ut på entreprenad,

8) 7 kap. 5 §, 15 kap. 1 § 1 mom., 2 § 2 mom. och 3–12 § samt 26 kap. 7 § om skyldigheter som gäller marknadsföring och skyldigheten att ge information till investerare, om försummelsen att iaktta bestämmelserna upprepas, (19.11.2021/974)

9) 8 kap. 7 § 1 mom. om förbud mot att börja marknadsföra fondandelar och tillföra medel till en placeringsfond innan dess stadgar har fastställts, 24 kap. 3 § 1 mom. om tillståndsplikt för ett utländskt EES-fondbolag att inrätta en placeringsfond i Finland samt 9 kap. 1 § 2 mom. om att hålla placeringsfondens tillgångar åtskilda från fondbolagets egendom,

10) 8 kap. 9 §, 13 kap. 2 § 1 mom., 3–9 §, 10 § 1 och 2 mom., 11–16, 18, 19 och 23 § om investering av placeringsfondens tillgångar, om överträdelsen av eller försummelsen att iaktta bestämmelserna upprepas,

11) 13 kap. 17 § om riskhanteringsmetoder och förfaranden för värdering av icke-standardiserade derivatinstrument samt om informationsskyldigheten i samband med derivatinstrument,

12) 20 kap. 2 och 3 § om de uppgifter som lämnats i ett förvaringsinstituts ansökan om verksamhetstillstånd, om verksamhetstillståndet har beviljats på basis av felaktiga eller vilseledande uppgifter som har lämnats av den sökande,

13) 21 kap. 2–4 § om ett förvaringsinstituts uppgifter och 5 § i det kapitlet om utläggning av uppgifterna på entreprenad,

14) 22 kap. 7 § 1, 4 och 6 mom. om skyldigheten för fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland att anmäla till Finansinspektionen om att de har för avsikt att marknadsföra fondens fondandelar i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat,

15) 27 kap. 7 § 1 och 5 mom. om rutiner för rapportering av överträdelser.

Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen, för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs påföljdsavgift, är utöver vad som anges i 1 och 2 mom. i denna paragraf, i fråga om placeringsfonder bestämmelserna om lämnande av information om transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar i artiklarna 13 och 14 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning, samt i fråga om placeringsfonder bestämmelserna om kraven för marknadsföringsmaterial som riktas till investerare i artiklarna 4.1–4.3 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder. (19.11.2021/974)

Utöver vad som föreskrivs ovan är också de närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller de i 1 mom. 3 punkten, 2 mom. 2–4, 8, 10–12, 14 och 15 punkten och 3 mom. i denna paragraf avsedda bestämmelserna sådana bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen. Detsamma gäller bestämmelserna i sådana förordningar och beslut av kommissionen som antagits med stöd av fondföretagsdirektivet, EU:s tillsynsförordning eller förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning.

3 §
Påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder

Bestämmelser om påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder finns i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen.

4 §
Placeringsfondsbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) bedriver fondverksamhet som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten eller förvaringsinstitutsverksamhet som avses i 9 punkten i det momentet utan att ha rätt till detta,

2) i strid med 2 kap. 3 § använder benämningen fondbolag eller fondaktiebolag i sin firma eller annars för att beskriva sin verksamhet, eller

3) i strid med 8 kap. 4 § 1 mom. använder benämningen placeringsfond,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för placeringsfondsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Bestämmelser om straff för ingivande av osant intyg till myndighet finns i 16 kap. 8 § i strafflagen (39/1889).

5 §
Brott mot tystnadsplikt

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 26 kap. 1 § samt 7 § i detta kapitel döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

6 §
Åtalsrätt

Har genom ett brott som avses i 4 § enbart en enskilds rätt kränkts, får åklagaren inte väcka åtal, om inte målsäganden anmäler brottet till åtal.

Åklagaren får väcka åtal för brott mot tystnadsplikten enligt 5 § endast om Finansinspektionen har anmält brottet till åtal och om annan än enbart en enskilds rätt har kränkts genom brottet, om inte målsäganden har anmält brottet till åtal.

7 §
Rapportering om överträdelser

Ett fondbolag ska ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska kunna rapportera en misstanke om överträdelser av bestämmelser och föreskrifter om finansmarknaden. I rapporteringsförfarandet ska ingå lämpliga och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna, skydda rapportören och säkerställa skyddet av personuppgifterna för rapportören och den som är föremål för rapporten. När det gäller skydd för rapporterande personer tillämpas även lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (1171/2022). Rapporteringsförfarandet ska även innehålla anvisningar som tryggar skyddet för rapportörens identitet, om det inte för utredande av en överträdelse eller annars i fråga om myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag. (20.12.2022/1180)

Fondbolaget ska bevara behövlig information som gäller den rapport som avses i 1 mom. Informationen ska raderas fem år efter rapporteringen, om inte den fortfarande behövs för en brottsutredning, en anhängig rättegång eller en myndighetsundersökning eller för att trygga de rättigheter som rapportören eller den som är föremål för rapporten har. Behovet av att alltjämt bevara informationen ska prövas senast tre år efter den föregående kontrollen. En anteckning ska göras om kontrollen.

Utöver vad som föreskrivs i dataskyddslagen (1050 /2018) har en sådan registrerad person som en rapport enligt 1 mom. avser inte rätt till insyn i den information som avses i 1 och 2 mom., om utlämnande av uppgifterna skulle kunna hindra utredningen av misstänkta överträdelser. (29.3.2019/403)

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur rapporter som avses i 1 mom. ska göras och behandlas hos fondbolaget.

Vad som föreskrivs i 1–4 mom. tillämpas också på förvaringsinstitut.

8 §
Finansinspektionens tillsynsbefogenheter

Finansinspektionen får förbjuda den som handlar i strid med denna lag att fortsätta eller upprepa det lagstridiga förfarandet samt samtidigt ålägga denne att återkalla, ändra eller rätta förfarandet, om detta ska anses vara behövligt för uppnående av målen för tillsynen över finansmarknaden.

9 §
Föreläggande av vite

Finansinspektionen kan förena iakttagande av förbud eller beslut som avses i 8 § med vite. Vitet döms ut av Finansinspektionen. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

28 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

Genom denna lag upphävs lagen om placeringsfonder (48/1999), nedan den upphävda lagen.

Sådana förordningar av statsrådet och förordningar av finansministeriet som utfärdats med stöd av den upphävda lagen och sådana föreskrifter av Finansinspektionen som meddelats med stöd av den upphävda lagen förblir dock i kraft.

När det i någon annan lag eller i en förordning finns en hänvisning till den upphävda lagen innebär hänvisningen efter ikraftträdandet av denna lag en hänvisning till denna lag.

2 §
Övergångsbestämmelser

Ett fondbolag ska välja en oberoende medlem till fondbolagets styrelse under den räkenskapsperiod som följer efter ikraftträdandet av lagen, eller senast den 31 december 2020.

Ett fondbolag ska se till att fondbolagets stadgar motsvarar kraven i denna lag inom 12 månader från ikraftträdandet av denna lag. Smärre tekniska ändringar får dock göras vid en tidpunkt som fondbolaget anser vara lämplig, i samband med andra stadgeändringar.

Ett fondbolag kan avstå från att hålla regelbundna fondandelsägarstämmor när fondbolagets styrelse har fattat beslut i frågan och placeringsfondens stadgar har ändrats. Om det har inrättats ett representantskap för fondbolaget, avslutas dess verksamhet när fondbolaget har fattat beslut i frågan och placeringsfondens stadgar har ändrats på motsvarande sätt.

Uppgifterna för den revisor och revisorssuppleant som valts av fondandelsägarna upphör senast vid utgången av den räkenskapsperiod som följer efter ikraftträdandet av lagen.

RP 243/2018, EkUB 27/2018, RSv 221/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 (32017R1131) EUT L 169, 30.6.2017, s. 8., Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 (32015R2365); EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.

Ikraftträdelsestadganden:

29.3.2019/403:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 100/2018, EkUB 42/2018, RSv 294/2018

12.4.2019/515:

Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.

Fondbolag ska anpassa verksamhet enligt 9 kap. 9 och 10 § till lagens krav inom sex månader efter det att lagen trätt i kraft.

RP 305/2018, EkUB 34/2018, RSv 276/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 (32017L0828); EUT L 132, 20.5.2017, s. 1

7.5.2021/380:

Denna lag träder i kraft den 10 maj 2021.

RP 255/2020, EkUB 8/2021, RSv 40/2021, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 (32019R2088); EUT 317, 9.12.2019, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 (32020R0852); EUT 198, 22.6.2020, s. 13

18.6.2021/527:

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

RP 16/2021, EkUB 9/2021, RSv 41/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, (32019L2034), EUT L 314, 5.12.2019, s.64

19.11.2021/974:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2021.

RP 110/2021, EkUB 23/2021, RSv 128/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1160 (32019L1160); EUT 188, 12.7.2019, s. 106

25.11.2022/953:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 69/2022, EkUB 22/2022, RSv 133/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/2261 (32021L2261); EUT L 455, 20.12.2021, s. 15

20.12.2022/1180:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 147/2022, AjUB 17/2022, RSv 195/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 (32019L1937); EUT L 305, 26.11.2019, s. 1

29.12.2022/1342:

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2023.

RP 146/2022, EkUB 26/2022, RSv 197/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121 (32019L2121); EUT L 321, 12.12.2019, s. 1

23.3.2023/597:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 244/2022, EkUB 46/2022, RSv 320/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.