Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

20.8.2010/703

Lag om garantipension

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att genom pension som betalas av statsmedel trygga försörjningen för en pensionstagare som är bosatt i Finland, om pensionstagarens pensioner inte i övrigt räcker till skälig försörjning (garantipension).

2 § (11.1.2019/18)
Boende i Finland

En pensionstagare betraktas som bosatt i Finland, om han eller hon i enlighet med 5, 6 eller 10 § i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (16/2019) är bosatt i Finland.

3 §
Förhållande till Europeiska unionens lagstiftning

Bestämmelser om omständigheter som ska beaktas vid beviljandet av garantipension finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

4 §
Krav på bosättningstid

För att garantipension ska beviljas krävs det att sökanden har varit bosatt i Finland minst tre år efter att ha fyllt 16 år.

Kravet på en treårig bosättningstid i Finland gäller dock inte den som drabbats av arbetsoförmåga medan han eller hon har varit bosatt i Finland och innan han eller hon har fyllt 19 år. Kravet på en treårig bosättningstid i Finland gäller inte heller den som ansöker om sjukpension och som fick handikappbidrag för personer under 16 år enligt lagen om handikappförmåner (570/2007) när han eller hon fyllde 16 år.

5 § (29.6.2012/385)
Invandrare

Med invandrare avses i denna lag den som fyllt 16 år och som flyttat till Finland men inte får folkpension.

6 §
Verkställighet

De uppgifter som avses i denna lag fullgörs av Folkpensionsanstalten, som även fastställer behövliga blanketter.

2 kap

Grunderna för fastställande av garantipension

7 §
Rätt till garantipension

Rätt till garantipension har en person som

1) har uppnått den nedre åldersgräns för ålderspension som föreskrivs för hans eller hennes åldersklass i 11 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och får ålderspension,

2) får förtida ålderspension enligt folkpensionslagen (568/2007), (21.12.2016/1267)

3) får sjukpension enligt folkpensionslagen, (21.12.2016/1267)

4) får full invalidpension enligt de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare eller annan motsvarande full invalidpension på grundval av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande,

5) får fortlöpande olycksfallspension, livränta, sjukpension eller sådan ersättning för inkomstbortfall som betalas när ett år har gått från en trafikskada och vilka enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990), trafikförsäkringslagstiftningen eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) beviljas på grundval av full arbetsoförmåga,

6) får ålderspension enligt 11 § i folkpensionslagen med stöd av arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagsrätt, eller

7) får avträdelsestöd enligt lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) eller lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) (avträdelsestöd).

(29.1.2016/85)

Rätt till garantipension har också en invandrare

1) som har uppnått åldern för ålderspension enlig 10 § i folkpensionslagen, eller (29.1.2016/85)

2) som har fyllt 16 år och som är arbetsoförmögen enligt 12 § i folkpensionslagen med undantag för de personer som avses i 4 mom. i den paragrafen.

På garantipension som beviljas en invandrare på grundval av arbetsoförmåga tillämpas vad som föreskrivs om sjukpension i 13–16 och 18 § i folkpensionslagen.

För att garantipension ska beviljas krävs dessutom att den sökande visar att han eller hon i Finland och från utlandet har sökt de pensioner och ersättningar enligt 9 § som han eller hon kan ha rätt till.

L om olycksfall i militärtjänst 1211/1990 har upphävts genom L om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom 1521/2016.

8 §
Garantipensionens belopp

Den fulla garantipensionen är 665,37 euro i månaden. (4.12.2019/1227)

Om garantipension beviljas innan sökanden uppnår åldern för ålderspension enligt 10 § i folkpensionslagen, minskas den fulla garantipensionen permanent med 0,4 procent för varje månad som garantipensionen tidigareläggs med innan sökanden uppnår åldern för ålderspension enligt 10 § i folkpensionslagen. Garantipensionen minskas dock inte om sökanden får pension eller ersättning enligt 7 § 1 mom. 3–7 punkten eller ålderspension enligt 11 § i folkpensionslagen, eller om garantipension beviljas en invandrare med stöd av 7 § 2 mom. i denna lag. (29.1.2016/85)

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. minskas den fulla garantipensionen med

1) tidigareläggningsprocenten för folkpension som betalas då garantipensionen börjar, eller

2) tidigareläggningsprocenten för förtida ålderspension eller partiell förtida ålderspension som, då garantipensionen börjar, betalas på grundval av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet, om pensionssökanden inte får folkpension som förtida ålderspension. (29.1.2016/85)

Garantipension betalas inte, om dess belopp är mindre än 5,38 euro i månaden.

9 §
Pensionsinkomsters inverkan på garantipensionen

Från garantipensionens fulla belopp eller det belopp som beräknats enligt 8 § 2 eller 3 mom. avdras beloppet av följande pensionsinkomster som den sökande får fortlöpande eller årligen återkommande (årsinkomst):

1) folkpension samt familjepension enligt folkpensionslagen,

2) efterlevandepension enligt 4 och 5 § i lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007), (29.1.2016/85)

3) pension och familjepension på grundval av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, företagarverksamhet eller förtroendeuppdrag,

4) pension och familjepension enligt lagen om pension för riksdagsmän (329/1967) och lagen om familjepension efter riksdagsmän (107/1990),

5) avträdelsestöd enligt lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare,

6) avträdelsepension enligt lagen om avträdelsepension (16/1974),

7) olycksfallspension och familjepension med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) eller lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990), (7.8.2015/889)

8) sjukpension och familjepension samt ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagstiftningen; den sistnämnda ersättningen dock först då ett år förflutit från skadefallet,

9) rehabiliteringspenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, dock först då ett år förflutit från skadefallet, samt sjukpension eller ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991), ersättningen för inkomstbortfall dock först då ett år förflutit från skadefallet, (7.8.2015/889)

10) livränta och försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst,

11) familjepension som betalas enligt patientskadelagen (585/1986) och brottsskadelagen (1204/2005),

12) statens extra journalistpension, extra pension för idrottsutövare och extra konstnärspension samt statens familjepension, (30.12.2014/1420)

13) pension och familjepension enligt lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier (734/1969), och

14) särskild ersättning enligt lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/1989).

Från garantipensionsbeloppet avdras också en fortlöpande pension eller ersättning från utlandet som motsvarar garantipension eller en sådan pension eller ersättning som avses i 1 mom.

L om införande av folkpensionslagen 569/2007 4 § har upphävts genom L 1266/2016. Rubriken i L om pension för riksdagsmän 329/1967 har ändrats genom L 150/2011, se L om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter 329/1967. Rubriken i L om familjepension efter riksdagsmän 107/1990 har ändrats genom L 151/2011, se L om familjepension efter riksdagsledamöter 107/1990. L om olycksfall i militärtjänst 1211/1990 har upphävts genom L om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom 1521/2016. PatientskadeL 585/1986 har upphävts genom PatientförsäkringsL 948/2019, som gäller fr.o.m. 1.1.2021. Rubriken i L om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier 734/1969 har ändrats genom L 1135/2011, se L om statens konstnärsstipendier 734/1969. Om nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad annan förmån eller ersättning se 30 §.

10 §
Justering av garantipensionen

Garantipensionen justeras, om garantipensionstagaren beviljas en i 9 § avsedd pension eller ersättning som inverkar på garantipensionen eller när en pension eller ersättning som ska beaktas som pensionsinkomst ändras av någon annan orsak än på grund av indexbindning. Om pensionsbeloppet eller ersättningsbeloppet varierar fortgående, beaktas den förändrade pensionsinkomsten när garantipensionen följande gång justeras av andra orsaker.

Garantipensionen kan i de fall som avses i 1 mom. justeras utan ansökan. Garantipensionstagaren ska höras.

Om en förändring inträffar den första dagen i en kalendermånad, justeras garantipensionen från ingången av den månaden. I annat fall justeras garantipensionen från ingången av den månad som följer på förändringen.

Om garantipensionstagaren får i 9 § 2 mom. avsedd pension eller ersättning som betalas från ett annat land än Finland, justeras garantipensionen också när det gått två år sedan garantipensionen började eller sedan föregående justering (regelbunden justering). När en regelbunden justering ska göras sänder Folkpensionsanstalten en justeringsansökan till garantipensionstagaren. Ansökan ska sändas tillbaka inom utsatt tid. (16.12.2011/1328)

3 kap

Verkställighet

11 §
Ansökan om garantipension

Ansökan om garantipension ska göras hos Folkpensionsanstalten. Om Folkpensionsanstalten känner till att villkoren för att bevilja eller höja en garantipension är uppfyllda, kan garantipensionen eller höjningen beviljas utan ansökan.

Om en sökande på grund av sjukdom, ålderdomssvaghet eller av någon annan sådan orsak är oförmögen att själv ansöka om pension eller att i övrigt bevaka sina pensionsintressen och pensionsrättigheter och saknar intressebevakare, kan en av Folkpensionsanstalten godkänd nära anhörig eller någon annan som huvudsakligen har tagit hand om sökanden föra talan i ärenden som gäller sökandens garantipension.

12 §
Begynnelsetidpunkten för garantipension

Garantipension betalas från ingången av den månad under vilken rätten till garantipensionen uppkom. Till invandrare betalas garantipension från ingången av månaden efter den under vilken han eller hon uppnådde åldern för ålderspension enligt 10 § i folkpensionslagen. (29.1.2016/85)

Garantipension betalas inte utan särskilda skäl för en längre tid än de sex kalendermånader som föregått ansökan om garantipensionen. Samma förfarande tillämpas när garantipensionen höjs.

13 §
Anmälningsskyldighet

Av en ansökan om garantipension ska framgå följande:

1) sökandens personuppgifter,

2) uppgifter om övriga pensioner och ersättningar som den sökande sökt och fått.

Den som får garantipension ska göra anmälan till Folkpensionsanstalten om

1) beviljande och upphörande av pensioner och ersättningar som inverkar på garantipensionen och förändringar i deras belopp,

2) sjukpension som lämnats vilande och avbruten utbetalning av avträdelsestöd,

3) adressförändring och flyttning utomlands.

Den som ansöker om och den som får garantipension ska även lämna Folkpensionsanstalten övriga uppgifter som är nödvändiga för avgörande av ansökan och betalning av pensionen.

14 §
Utredning och anmälningsskyldighet när det gäller arbetsoförmåga

Utöver vad som föreskrivs i 13 § ska en invandrare som ansöker om garantipension på grundval av arbetsoförmåga lämna uppgifter om

1) sitt hälsotillstånd,

2) de läkare som har behandlat sökanden och de inrättningar där han eller hon har vårdats,

3) sitt yrke, sin arbetshistoria, utbildning och rehabilitering,

4) huruvida sökanden i Finland eller från utlandet har ansökt om rehabiliteringspenning, sjukdagpenning eller lön för sjukdomstid.

En invandrare som ansöker om garantipension på grundval av arbetsoförmåga ska till sin ansökan bifoga ett läkarutlåtande med en vård- eller rehabiliteringsplan. Folkpensionsanstalten kan skaffa ett läkarutlåtande på egen bekostnad, om sökanden vårdas på ett sjukhus eller en inrättning eller om det finns något annat särskilt skäl att göra detta.

Folkpensionsanstalten kan, om det finns grundad anledning till det, ålägga en invandrare som ansöker om eller får garantipension på grundval av arbetsoförmåga att för utredande eller ny bedömning av arbetsoförmågan genomgå undersökning av en läkare som utsetts av Folkpensionsanstalten eller vid en sådan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller undersökningsinrättning som utsetts av Folkpensionsanstalten. Folkpensionsanstalten betalar kostnaderna för undersökningen.

En invandrare som får garantipension på grundval av arbetsoförmåga är skyldig att underrätta Folkpensionsanstalten om hans eller hennes hälsotillstånd eller arbetsförmåga har förbättrats väsentligt, om han eller hon har fått yrkesundervisning eller börjat arbeta eller om han eller hon har avbrutit rehabilitering.

15 §
Avgörande av en ansökan utifrån tillgängliga uppgifter

En ansökan om garantipension kan avgöras utifrån de uppgifter Folkpensionsanstalten har tillgång till, om sökanden vägrar att lämna uppgifter som behövs för avgörande av ansökan eller att lägga fram den dokumentation som skäligen kan krävas av honom eller henne. Samma förfarande ska tillämpas, om den som ansöker om eller får garantipension inte följer ett föreläggande enligt 14 § 3 mom. att genomgå en läkarundersökning eller att uppsöka en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller en undersökningsinrättning.

16 §
Utbetalning

Garantipensionen betalas månatligen in på ett av pensionstagaren angivet konto inom Europeiska unionen. Garantipensionen kan även betalas på annat sätt, om det inte är möjligt att betala in den på ett konto eller om pensionssökanden eller pensionstagaren anför särskilda skäl för ett annat betalningssätt. (25.10.2013/746)

Om den som har rätt till garantipension avlider innan ansökan har avgjorts, ska garantipensionen betalas till den efterlevande maken, boutredningsmannen eller, med fullmakt av delägarna i dödsboet, till någon annan företrädare för dödsboet högst till utgången av den månad under vilken sökanden avled.

Garantipensionen betalas ut den 22 dagen i varje månad eller, om den inte är bankdag, föregående bankdag. Garantipensionsposter som ska betalas retroaktivt kan emellertid betalas också någon annan bankdag.

17 §
Avbrytande på grund av fängelsestraff

Utbetalningen av garantipension till en person som avtjänar ovillkorligt fängelsestraff i fängelse avbryts när tre månader har avtjänats av fängelsestraffet eller ett förvandlingsstraff för böter som ska avtjänas utöver det. Om häktningstiden omedelbart före verkställigheten av straffet dras av från straffet, avbryts utbetalningen av pensionen på motsvarande sätt när den sammanräknade tiden för straffverkställigheten och avdraget uppgår till tre månader, dock tidigast från ingången av månaden efter den beräknade tidpunkt då straffet ska börja avtjänas.

Garantipension som avbrutits börjar betalas ut från ingången av den månad som följer efter frigivningen. Om en person friges den första dagen i månaden, betalas pensionen dock från ingången av den månaden.

För tryggande av försörjningen kan garantipension som avbrutits eller en del av den betalas ut till pensionstagarens make, sambo och barn under 16 år.

18 § (8.7.2022/578)
Betalning till ett välfärdsområde

Folkpensionsanstalten kan besluta att garantipensionen ska betalas till det välfärdsområde inom vars område pensionstagaren har sin hemkommun för att användas till underhåll för pensionstagaren och hans eller hennes anhöriga enligt 17 § 3 mom., om pensionstagarens eller hans eller hennes anhörigas försörjning äventyras om pensionen betalas till pensionstagaren själv. En pension som har betalats på detta sätt får inte utan pensionstagarens uttryckliga samtycke användas för något annat ändamål än underhållet den månad som pensionen har betalats ut för.

En framställning om att garantipensionen ska betalas till ett välfärdsområde kan göras av pensionstagaren, pensionstagarens make eller sambo, någon annan anhörig, den som huvudsakligen tar hand om pensionstagaren eller av välfärdsområdet.

19 §
Utbetalning av retroaktiv garantipension

En retroaktivt beviljad garantipension ska innehållas för Folkpensionsanstalten eller betalas till arbetslöshetskassan till den del som pensionen motsvarar den förmån som dessa har betalat ut, om Folkpensionsanstalten beviljar garantipension retroaktivt för samma tid för vilken pensionstagaren har fått

1) en arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),

2) folkpension eller familjepension enligt folkpensionslagen,

3) sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004), eller

4) rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005).

En sådan höjning av garantipensionen som betalas retroaktivt ska innehållas för Folkpensionsanstalten också när Folkpensionsanstalten höjer garantipensionen för den tid för vilken pensionstagaren har fått folkpension eller familjepension.

Garantipensionen betalas dock till arbetslöshetskassan endast under förutsättning att ett meddelande enligt 11 kap. 14 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har lämnats minst två veckor före den dag då pensionen ska betalas ut.

20 §
Temporärt beviljande av garantipension

Om den som ansöker om garantipension har ansökt om pension eller ersättning också från någon annan stat, kan garantipensionen beviljas temporärt för den tid behandlingen av ärendet pågår. När Folkpensionsanstalten har fått uppgifter om den pension eller ersättning som sökanden har ansökt om i den andra staten, fattar den ett slutligt beslut om garantipensionen.

Garantipension kan beviljas temporärt, om ändring har sökts i fråga om annan sådan pensionsinkomst än familjepensioner eller försörjningspensioner som ska beaktas som inkomst när det gäller garantipension och som avses i 9 § 1 mom. 3, 4, 7, 9 och 10 punkten än familjepensioner eller försörjningspensioner. Om ovan avsedda pension eller ersättning beviljas retroaktivt, får Folkpensionsanstalten driva in den garantipension som betalats till ett för stort belopp för samma tid från pensionen eller ersättningen i fråga. Folkpensionsanstalten får driva in den garantipension som betalats till ett för stort belopp också då arbetspensionsanstalten fortsätter att betala ut rehabiliteringsstöd som beviljats med anledning av ändringssökande.

I de fall som avses i 2 mom. ska Folkpensionsanstalten minst två veckor före utbetalningen av pensionen eller ersättningen meddela pensionsanstalten eller någon annan som betalar ersättning att pensionen eller ersättningen eller en del av den ska betalas till Folkpensionsanstalten.

21 §
Indrivning av garantipension från pension eller ersättning som betalas retroaktivt

Folkpensionsanstalten har rätt att hos den som betalar pension eller ersättning enligt 9 § 1 mom. 3–10 punkten driva in pension eller ersättning som denna betalat retroaktivt till den del pensionen eller ersättningen motsvarar en garantipension som har betalats till ett för stort belopp, om den som betalar pensionen eller ersättningen i fråga

1) rättar eller justerar pensionens eller ersättningens belopp,

2) efter ett beslut om rättelse beviljar fortsatt rehabiliteringsstöd, eller

3) beviljar familjepension eller försörjningspension.

(29.1.2016/85)

Folkpensionsanstalten kan hålla inne folkpension, familjepension enligt folkpensionslagen eller en förhöjning av familjepensionen eller folkpensionen som betalas retroaktivt till den del som beloppet motsvarar den garantipension som har betalats till ett för stort belopp, om Folkpensionsanstalten beviljar, rättar eller justerar folkpensionen eller familjepensionen eller beviljar fortsatt rehabiliteringsstöd.

I de fall som avses i 1 mom. 3 punkten ska Folkpensionsanstalten minst två veckor före utbetalningen av pensionen eller ersättningen meddela pensionsanstalten eller någon annan som betalar ersättning att pensionen eller ersättningen eller en del av den ska betalas till Folkpensionsanstalten.

22 §
Temporärt avbrott i utbetalningen

Utbetalningen av garantipension eller en del av den kan avbrytas temporärt, om det är uppenbart att pensionstagaren på grund av förändrade förhållanden eller av någon annan orsak inte har rätt till garantipensionen. Om pensionstagaren inte lämnar den tilläggsutredning som begärs, avgörs ärendet utifrån de uppgifter som Folkpensionsanstalten har tillgång till.

Utbetalningen av garantipension kan avbrytas temporärt, om pensionstagaren trots begäran inte anger sin betalningsadress.

Om en garantipension som avbrutits börjar betalas ut på nytt, betalas den inte utan särskilda skäl retroaktivt för en längre tid än sex månader.

23 §
Indragning av garantipension

Garantipension dras in från ingången av den månad som följer på förändringen, om

1) pensionstagaren flyttar utomlands, permanent eller för över sex månader, (11.1.2019/18)

2) pension eller ersättning enligt 7 § som berättigar till garantipension upphör,

3) utbetalningen av avträdelsestöd till pensionstagaren avbryts av den anledningen att pensionstagarens inkomster överskrider förvärvsinkomstgränsen,

4) pensionstagaren inte i övrigt uppfyller kriterierna för beviljande av garantipension, eller

5) pensionstagaren avlider.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. dras garantipensionen in från och med tidpunkten för den regelbundna justeringen, om pensionstagaren inte inom utsatt tid har returnerat den justeringsansökan som har sänts till pensionstagaren i enlighet med 10 § 4 mom. (16.12.2011/1328)

Om det inte kan läggas fram utredning om pensionstagarens död, men det är sannolikt att pensionstagaren har avlidit genom drunkning, genom någon annan olycka eller av någon annan därmed jämförbar orsak, drar Folkpensionsanstalten in garantipensionen från ingången av den månad som följer efter den dag som Folkpensionsanstalten, utifrån den anmälan om försvunnen person som gjorts till polisen eller utifrån annan motsvarande utredning, bedömer vara pensionstagarens sannolika dödsdag. (19.11.2021/1012)

4 kap

Ändringssökande

24 §
Rätt att söka ändring

Den som är missnöjd med ett beslut som Folkpensionsanstalten meddelat om en förmån som avses i denna lag får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos besvärsnämnden för social trygghet. I besvärsnämndens beslut får ändring sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Även om Folkpensionsanstaltens beslut överklagas ska det följas till dess att ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.

Ändring får inte sökas i ett interimistiskt beslut som Folkpensionsanstalten meddelat.

FörvaltningprocessL 586/1996 har upphävts genom L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019.

25 §
Tid för sökande av ändring

Besvärsskriften ska ges in till Folkpensionsanstalten senast den trettionde dagen efter den dag då parten anses ha fått del av beslutet. Om inte något annat visas i samband med sökandet av ändring, anses en part ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som han eller hon uppgett.

26 §
Självrättelse

Om Folkpensionsanstalten till alla delar godkänner de yrkanden som framställts i besvär som getts in till den, ska den meddela ett rättelsebeslut i ärendet. Ändring i rättelsebeslutet får sökas på det sätt som föreskrivs i 24 och 25 §.

Om Folkpensionsanstalten inte meddelar ett rättelsebeslut som avses i 1 mom., ska den inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften och sitt utlåtande till besvärsinstansen för behandling. Folkpensionsanstalten kan då genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner yrkandet i besvären. Om besvären redan har getts in till besvärsinstansen, ska denna omedelbart underrättas om det interimistiska beslutet.

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan avvikelse göras, om det krävs för att inhämta tilläggsutredning som behövs med anledning av besvären. Ändringssökanden ska då utan dröjsmål underrättas om att tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften och utlåtandet ska dock alltid lämnas till besvärsinstansen inom 60 dagar från besvärstidens utgång.

27 §
Besvär som kommit in efter tiden för sökande av ändring

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av den tid som anges i 25 § kan besvären trots förseningen tas upp till prövning, om det har funnits vägande skäl till förseningen.

28 §
Rättelse av sakfel

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.

29 §
Rättelse av ett lagakraftvunnet beslut

Om en förmån har vägrats delvis eller i sin helhet och nya upplysningar framkommer i saken, ska Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan trots ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förmån som tidigare vägrats eller utöka en redan beviljad förmån. Också besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller sökande av ändring. Ändring i beslutet får sökas på det sätt som föreskrivs i 24 och 25 §.

30 § (17.6.2011/686)
Nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad annan förmån eller ersättning

Om den som får garantipension, efter det att beslutet har meddelats, retroaktivt har beviljats en i 9 § avsedd pension eller ersättning som ska beaktas som inkomst, kan Folkpensionsanstalten, utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

31 §
Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller en förmån enligt denna lag grundar sig på felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär. (17.6.2011/686)

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut ska undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Om ett lagakraftvunnet beslut som besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen meddelat enligt denna lag grundar sig på felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av en part eller av Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Ansökan om att ett beslut ska undanröjas ska göras inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 3 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003). (17.6.2011/686)

5 kap

Särskilda bestämmelser

32 § (17.4.2020/235)
Bestämmelser om förfarandet i fråga om garantipension

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till en i 14 § 3 mom. avsedd läkare, verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller undersökningsinrättning lämna sådana uppgifter om en person som remitteras för undersökning vilka gäller personens hälsotillstånd, sjukdomar, vårdåtgärder, yrke och arbetsförhållanden samt vilken typ av arbete han eller hon utför och vilka är nödvändiga för att genomföra en undersökning som görs för utredande eller ny bedömning av arbetsoförmågan.

På garantipension tillämpas folkpensionslagens 63 § om meddelande av beslut, 75 § om återkrav, 75 a § om återbetalning av förmåner som utbetalats utan grund efter ett dödsfall, 76 § om preskription av en fordran som återkrävs, 13 kap. om erhållande, utlämnande och hemlighållande av uppgifter samt begränsning av den registrerades rätt samt 106 och 107 § om dröjsmålsförhöjning och dröjsmålstid, dock så att dröjsmålstiden anses börja först då en kalendermånad har förflutit från utgången av den månad under vilken ett meddelande om pension eller ersättning som avses i 9 § i denna lag kommit in till Folkpensionsanstalten.

33 §
Indexbindning

De garantipensionsbelopp som anges i 8 § binds vid förändringar i prisnivån på det sätt som föreskrivs i lagen om folkpensionsindex (456/2001).

De belopp som anges i 8 § motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut i januari 2001 har beräknats.

34 § (16.12.2011/1327)

34 § har upphävts genom L 16.12.2011/1328.

35 §
Utmätnings- och överföringsförbud

En garantipension får inte utmätas.

Ett avtal om överföring av en garantipension på någon annan är ogiltigt.

36 § (11.12.2020/989)
Finansiering

De utgifter som Folkpensionsanstalten orsakas av garantipension ersätts av statens medel.

Staten betalar månatligen Folkpensionsanstalten förskott på statens andel av kostnaderna för garantipensioner.

Närmare bestämmelser om fastställande och betalning av statens andelar, förskott på statens andelar och statens slutliga andelar samt om de uppgifter som behövs för dessa utfärdas genom förordning av statsrådet.

37 §
Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnader som verkställigheten av denna lag orsakar räknas som Folkpensionsanstaltens verksamhetskostnader och ska betalas ur folkpensionsfonden.

6 kap

Ikraftträdande

38 §
Tillämpningsbestämmelse

Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den hänvisas till lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002) eller förmåner som beviljats eller betalas med stöd av den, ska hänvisningen anses avse motsvarande bestämmelser i denna lag och en förmån enligt denna lag, om inte något annat följer av denna lag.

38 a § (8.7.2022/578)
Tillämpning i landskapet Åland

Vad som i denna lag föreskrivs om välfärdsområden tillämpas när det gäller landskapet Åland på kommunerna i landskapet Åland.

39 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

Genom denna lag upphävs lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002).

40 §
Övergångsbestämmelser

Sådant särskilt stöd till invandrare som enligt lagen om särskilt stöd till invandrare betalas när denna lag träder i kraft dras in den 1 mars 2011. Den som fått särskilt stöd till invandrare beviljas utan ansökan garantipension från och med den 1 mars 2011. De pensioner som betalas från utlandet beaktas då som inkomst till samma belopp som de har beaktas i den senaste justeringen av särskilt stöd till invandrare.

Då en person som när lagen träder i kraft har fått särskilt stöd till invandrare på grundval av arbetsoförmåga beviljas garantipension på grundval av arbetsoförmåga, bedöms inte arbetsoförmågan på nytt.

Om särskilt stöd till invandrare har betalats till ett för stort belopp, kan den överskjutande delen av stödet kvittas mot den garantipension som Folkpensionsanstalten betalar senare.

Om en förmån enligt lagen om särskilt stöd till invandrare beviljas eller justeras för en tid före den 1 mars 2011, tillämpas lagen om särskilt stöd till invandrare.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 50/2010, ShUB 10/2010, RSv 86/2010

Ikraftträdelsestadganden:

17.6.2011/686:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

Bestämmelserna i 30 § tillämpas på pensioner eller ersättningar som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 274/2010, ShUB 51/2010, RSv 300/2010

16.12.2011/1328:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Bestämmelserna i 34 §, som upphävs genom denna lag, tillämpas inte på garantipension som har beviljats för tiden före ikraftträdandet av lagen eller på justering av sådan garantipension genom beslut som ges först efter lagens ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 44/2011, ShUB 9/2011, RSv 42/2011 rd

29.6.2012/385:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 49/2012, ShUB 5/2012, RSv 53/2012

14.12.2012/804:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På en före 1952 född persons rätt att få garantipension tillämpas dock 7 § 1 mom. 1 punkten sådan den lydde vid ikraftträdandet av denna lag.

Oberoende av bestämmelserna i 2 mom. tillämpas 7 § 1 mom. 1 punkten, i den lydelse den hade vid ikraftträdandet av denna lag, även på dem som är födda före 1958 och som i enlighet med arbetspensionslagarna eller folkpensionslagen (568/2007) och på basis av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) har rätt att få ålderspension i förtid vid 62 års ålder utan avdrag för förtidsminskning. (7.11.2014/900)

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 77/2012, ShUB 19/2012, RSv 113/2012

25.10.2013/746:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

RP 100/2013, ShUB 9/2013, RSv 103/2013

7.11.2014/900:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 120/2014, ShUB 11/2014, RSv 105/2014

30.12.2014/1420:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015.

RP 137/2014, ShUB 28/2014, KuUU 10/2014, RSv 201/2014

24.4.2015/466:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Bestämmelserna i denna lag om förmåner enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar tillämpas på motsvarande förmåner enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).

RP 277/2014, ShUB 49/2014, AjUU 18/2014, RSv 315/2014

7.8.2015/889:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Bestämmelserna i denna lag om förmåner enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar tillämpas på motsvarande förmåner enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) eller lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981).

RP 278/2014, ShUB 50/2014, JsUU 47/2014, AjUU 17/2014, RSv 320/2014

11.12.2015/1451:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 50/2015, ShUB 4/2015, RSv 33/2015

29.1.2016/85:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Trots vad som föreskrivs i 8 § 2 mom. ska garantipensionen inte minskas om en sökande med stöd av den tilläggsdagsrätt som avses i 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa utan förtidsminskning får ålderspension som grundar sig på ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet.

RP 16/2015, ShUB 5/2015, RSv 37/2015

21.12.2016/1267:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 120/2016, ShUB 25/2016, RSv 167/2016

19.12.2017/988:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 125/2017, ShUB 17/2017, RSv 156/2017

28.12.2018/1320:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 206/2018, ShUB 19/2018, RSv 197/2018

11.1.2019/18:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 188/2018, ShUB 24/2018, RSv 195/2018

4.12.2019/1227:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Garantipension som betalas när denna lag träder i kraft ändras i överensstämmelse med denna lag från och med den 1 januari 2020 utan ansökan. Då minskas garantipensionen med folkpensionens belopp förhöjt i enlighet med lagen om ändring av 19 § i folkpensionslagen (1226/2019) och med beloppet av avträdelsestödets kompletteringsdel förhöjt i enlighet med lagen om ändring av 31 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (1230/2019) och lagen om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1231/2019). Bestämmelserna i 10 § i lagen om garantipension tillämpas inte på den ändring av garantipensionen som föreskrivs i denna lag, om det är fråga om enbart ändring av folkpensionens belopp i överensstämmelse med lagen om ändring av 19 § i folkpensionslagen eller om ändring av beloppet av avträdelsestödets kompletteringsdel i överensstämmelse med lagen om ändring av 31 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk eller lagen om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare. Folkpensionsanstalten meddelar ett beslut om ändringen på pensionstagarens begäran.

RP 43/2019, ShUB 4/2019, RSv 21/2019

17.4.2020/235:

Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.

RP 87/2019, ShUB 1/2020, RSv 12/2020

11.12.2020/989:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 108/2020, ShUB 32/2020, RSv 148/2020

19.11.2021/1012:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 66/2021, ShUB 23/2021, RSv 133/2021

8.7.2022/578:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.