Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

20.11.2009/906

Statsrådets förordning om regionförvaltningsverken

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om regionförvaltningsverken (896/2009):

1 §
Regionförvaltningsverkens namn, verksamhetsområden och verksamhetsställen

Regionförvaltningsverkens namn, verksamhetsområden och verksamhetsställen är som följer:

1) Regionförvaltningsverket i Södra Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Tavastehus och övriga verksamhetsställen i Helsingfors och Kouvola, (20.11.2014/954)

2) Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Egentliga Finland och Satakunta och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Åbo,

3) Regionförvaltningsverket i Östra Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i S:t Michel och övriga verksamhetsställen i Kuopio och Joensuu,

4) Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Vasa och övriga verksamhetsställen i Tammerfors och Jyväskylä,

5) Regionförvaltningsverket i Norra Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Norra Österbotten och Kajanaland och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Uleåborg,

6) Regionförvaltningsverket i Lappland, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Lappland och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Rovaniemi.

Verksamhetsområdet för statens ämbetsverk på Åland omfattar landskapet Åland. Ämbetsverket har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Mariehamn.

2 § (20.11.2014/954)
Organisationen och uppgiftsfördelningen inom regionförvaltningsverken

Vid alla regionförvaltningsverk finns följande ansvarsområden:

1) ansvarsområdet för basservicen, rättsskyddet och tillstånden, som sköter de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 1, 2, 4 och 8 punkten och 2 mom. 1 punkten i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009),

2) ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet, som sköter de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 3 punkten i lagen om regionförvaltningsverken samt de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom. 1 punkten i den lagen, när det gäller utbildnings-, barndagvårds-, biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet,

3) ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen, som sköter de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 6 punkten och 2 mom. 3 och 4 punkten i lagen om regionförvaltningsverken.

Vid regionförvaltningsverken finns dessutom följande ansvarsområden, om vars verksamhetsområden och placering inom regionförvaltningsverken det föreskrivs särskilt:

1) ansvarsområdet för miljötillstånden, som sköter de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 5 punkten i lagen om regionförvaltningsverken,

2) ansvarsområdet för arbetarskyddet, som sköter de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 7 punkten i lagen om regionförvaltningsverken.

Vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns ett ansvarsområde för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster, vars verksamhetsområde omfattar hela landet, med undantag av landskapet Åland, och som sköter förvaltnings- och utvecklingstjänsterna för den interna verksamheten vid samtliga regionförvaltningsverk på det sätt som föreskrivs i 5 och 5 a §. För organiseringen av de gemensamma stödtjänsterna för arbetarskyddsuppgifterna vid regionförvaltningsverken gäller separata bestämmelser.

Inom regionförvaltningsverkets ansvarsområden sköts dessutom andra uppgifter som särskilt föreskrivits eller bestämts för verket.

Vid alla regionförvaltningsverk finns det en enhet till stöd för ledningen som är fristående från ansvarsområdena. Enheten stöder verkets ledning och sköter sådana uppgifter inom verkets förvaltnings- och utvecklingstjänster som inte sköts på riksnivå inom ansvarsområdet för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster. Inom enheten sköts dessutom andra uppgifter som särskilt föreskrivits eller bestämts för verket.

Statens ämbetsverk på Åland organiseras och dess uppgiftsfördelning genomförs enligt de grunder som föreskrivs i denna paragraf.

3 § (20.11.2014/954)

3 § har upphävts genom F 20.11.2014/954.

4 § (20.11.2014/954)
Ledande tjänstemän

Direktör för ett regionförvaltningsverk är en överdirektör, medan chef för ett verks ansvarsområde är en direktör. Chef för ansvarsområdet för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster är en förvaltningsdirektör.

5 § (20.11.2014/954)
Ansvarsområdet för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster

Ansvarsområdet för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster ska sköta

1) beredning och stöd i fråga om personalpolitik, personalplanering och anställningsförhållanden, rapportering i fråga om personaladministrationen, rekryteringsstöd, förvaltning av lönesystemet, samarbete på riksnivå, förvaltning av arbetstidskontrollen, kompetensutveckling och uppgifter som gäller stöd i fråga om välbefinnande i arbetet, företagshälsovård och arbetarskydd samt övriga gemensamma uppgifter i fråga om personaladministration som särskilt bestäms för ansvarsområdet,

2) riksomfattande uppgifter i anslutning till regionförvaltningsverkens löne- och arbetsgivarpolitik, med beaktande av 3 § 4 mom. i lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970), (19.12.2019/1333)

3) uppgifter i anslutning till betalningar, bokföring, intern redovisning, planering och uppföljning av verksamheten och ekonomin, samordning av reseförvaltningen, kostnadskalkylering och prissättning av prestationer, bokföringsenhetsuppgifter, uppgifter som gäller depositioner och den tekniska hanteringen av inkomstkonton som regionförvaltningsverken förvaltar samt övriga gemensamma uppgifter i fråga om ekonomiförvaltning som särskilt bestäms för ansvarsområdet,

4) styrning, ordnande och kvalitetsuppföljning i fråga informationsförvaltningstjänster, styrning och utveckling av informationshantering och övergripande arkitektur, styrning och samordning för att garantera informationssäkerheten, produktion av riskhanteringsmetoder, utveckling av e-tjänster samt övriga gemensamma uppgifter i fråga om informationsförvaltning som särskilt bestäms för ansvarsområdet,

5) stöd för utveckling av regionförvaltningsverkens verksamhet och samordning av utvecklingsverksamheten samt övriga gemensamma utvecklingsuppgifter som särskilt bestäms för ansvarsområdet,

6) kommunikationstjänster, med undantag av ansvarsområdet för arbetarskyddet,

7) dokumentförvaltningsuppgifter, med undantag av ansvarsområdet för arbetarskyddet och ansvarsområdet för miljötillstånd, och allmän styrning av dokumentförvaltningen samt arkivbildaruppgifter,

8) uppgifter för samordning av översättartjänster, med undantag av ansvarsområdet för arbetarskyddet,

9) ämbetsverkstjänster,

10) styrning, ordnande och kvalitetsuppföljning i fråga om lokalitetsförvaltningen, styrnings-, berednings- och stöduppgifter i fråga om materialförvaltningen samt övriga gemensamma uppgifter i fråga om lokalitets- och materialförvaltning som särskilt bestäms för ansvarsområdet,

11) gemensamma stöduppgifter för den allmänna administrationen,

12) förande av det register över samserviceavtal som avses i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen (223/2007) samt riksomfattande utvecklingsuppgifter i fråga om samservicen och samarbetet mellan de statliga myndigheter som deltar i den,

13 punkten har upphävts genom F 23.5.2019/701. (23.5.2019/701)

Tjänstestället för den personal som placeras inom ansvarsområdet kan förutom Regionförvaltningsverket i Södra Finland även vara ett annat regionförvaltningsverks verksamhetsställe.

5 a § (20.11.2014/954)
Skötseln av förvaltnings- och utvecklingstjänster

Ansvarsområdet för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster ska tillhandahålla alla regionförvaltningsverk förvaltnings- och utvecklingstjänster på lika grunder. Ansvarsområdet ska vid behov ge Statens ämbetsverk på Åland stöd i de uppgifter som hör till ansvarsområdet.

Överdirektören vid ett regionförvaltningsverk har inte rätt att avgöra ärenden som sköts av ansvarsområdet för förvaltnings- och utvecklingstjänster och som gäller löne- och arbetsgivarpolitik och preciserande tjänstekollektivavtal för personalen inom ansvarsområdet för arbetarskyddet.

Ansvarsområdet ska, innan det fattar beslut eller träffar något annat avgörande i ärenden som gäller löne- och arbetsgivarpolitik eller preciserande tjänstekollektivavtal, när det är fråga om personalen vid verkets ansvarsområde för arbetarskyddet, inhämta godkännande av social- och hälsovårdsministeriets avdelning som styr tillsynen över arbetarskyddet samt, när det är fråga om den övriga personalen vid verket, inhämta godkännande av finansministeriets avdelning som styr regionförvaltningsverken. (19.12.2019/1333)

I ärenden som gäller informationsförvaltning ska ansvarsområdet samarbeta med informationsförvaltningen vid de myndigheter som avses i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009).

6 § (19.12.2013/1093)
Regionförvaltningsverkens svenskspråkiga serviceenhet för undervisningsväsendet

Regionförvaltningsverken har en svenskspråkig serviceenhet för undervisningsväsendet som har hela landet som sitt verksamhetsområde. Enheten finns i samband med Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland och är fristående i förhållande till verkets övriga ansvarsområden.

Till serviceenhetens uppgifter hör att sköta de uppgifter inom det svenskspråkiga utbildningsväsendet och den svenskspråkiga småbarnspedagogiken som hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområde, med undantag för uppgifter som gäller anläggnings- och investeringsprojekt. Dessutom ska serviceenheten vara sakkunnig i sådana frågor i anslutning till biblioteksväsendet och till investeringsprojekt enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (714/2018), lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) och lagen om småbarnspedagogik (540/2018) som gäller den svenskspråkiga befolkningen, samt i sådana frågor i anslutning till utbildning och kunnande som hör till närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvarsområde och som gäller den svenskspråkiga befolkningen. (23.5.2019/701)

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid serviceenheten är, utöver vad som föreskrivs i 16 §, utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt nöjaktig förmåga att använda finska i tal och skrift.

Serviceenhetens personal kan ha sin arbetsort inte bara vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland utan också vid verksamhetsstället för ett annat regionförvaltningsverk.

7 § (19.12.2019/1333)

7 § har upphävts genom F 19.12.2019/1333.

8 § (20.11.2014/954)

8 § har upphävts genom F 20.11.2014/954.

9 § (23.5.2019/701)
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Södra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Södra Finland i hela landet följande uppgifter som föreskrivits för regionförvaltningsverken:

1) registrerings- och tillsynsuppgifter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017),

2) registrerings- och tillsynsuppgifter enligt lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (411/2018),

3) beviljande av dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen samt beviljande av motsvarande dispens för rektor enligt lagen om grundläggande konstundervisning.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska dessutom sörja för den riksomfattande utvecklingen av förmedlingsrörelseregistret enligt lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000).

10 § (20.11.2014/954)
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland även i hela landet de uppgifter som hänför sig till den tekniska behandlingen, utbetalningen och tillsynen i fråga om statsunderstöd och som i lagen om statsunderstöd till det lokala räddningsväsendet (1122/2003) föreskrivs för regionförvaltningsverken.

2 mom. har upphävts genom F 23.5.2019/701. (23.5.2019/701)

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ska dessutom sörja för

1) riksomfattande uppgifter som hänför sig till förvaltningen av statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården,

2) den interna revisionen av regionförvaltningsverkens verksamhet i hela landet.

För skötseln av de uppgifter som avses i 3 mom. 2 punkten har Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland en verksamhetsenhet som är fristående i förhållande till verkets ansvarsområden.

Lag om statsunderstöd till det lokala räddningsväsendet 1122/2003 har upphävts genom L 616/2021, som gäller fr.o.m. 1.1.2023. Se fr.o.m. 1.1.2023 L om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen 616/2021.

11 § (20.11.2014/954)
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Östra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Östra Finland även i hela landet de tillstånds- och tillsynsärenden och de uppgifter som gäller fastighetsregister som avses i begravningslagen (457/2003). Regionförvaltningsverket i Östra Finland sköter också de uppgifter i samband med ersättning av kostnader för lämnande av medicinska sakkunnigutlåtanden som avses i 68 a § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). (19.12.2019/1344)

Regionförvaltningsverket i Östra Finland sörjer dessutom för

1) uppgifter i anslutning till iståndsättning av begravningsplatser och skötsel av de evakuerades hjältegravar på det avträdda området,

2) uppgifter i anslutning till skötsel av ryska krigsfångars gravar.

12 § (30.12.2015/1742)
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Norra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Norra Finland även i hela landet följande uppgifter som föreskrivits för regionförvaltningsverken:

1) de uppgifter som avses i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (1635/2015) och lagen om hälsovården inom försvarsmakten (322/1987),

2) i räddningslagen föreskrivna uppgifter som gäller spaning efter skogsbränder.

Övriga regionförvaltningsverk ska bistå Regionförvaltningsverket i Norra Finland i skötseln av den uppgift som avses i 1 mom. 2 punkten.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland sköter dessutom den riksomfattande utvecklingen och samordningen av utvärderingen av basservicen.

13 § (19.12.2013/1093)
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Lappland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Lappland i hela landet följande uppgifter som föreskrivits för regionförvaltningsverken:

1) uppgifter i anslutning till statsunderstöd för undervisning på samiska och i samiska i grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning enligt 45 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009),

2) i livsmedelslagen (23/2006) avsett godkännande av renslakterier och anläggningar som finns i anslutning till dem samt livsmedelstillsyn, tillsyn över den första ankomstplatsen och köttbesiktning, och övervakning i anslutning därtill, samt i 85 § 2 mom. 4 punkten i lagen om djursjukdomar (441/2013) avsedd tillsyn över djursjukdomar, i 35 § 1 mom. i djurskyddslagen (247/1996) avsedda uppgifter och i 25 § i lagen om transport av djur (1429/2006) avsedda uppgifter i renslakterier och anläggningar som finns i anslutning till dem, (15.9.2016/812)

3) uppgifter i anslutning till återkrav av stöd enligt lagen om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland (1182/2011).

(30.12.2015/1742)

Utöver det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Lappland också inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Norra Finland de uppgifter som hänför sig till sådana anläggningsprojekt för läroanstalter som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till investeringsprojekt enligt lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande konstundervisning och lagen om småbarnspedagogik. (23.5.2019/701)

Lag om bostadsrättsbostäder 650/1990 har upphävts genom L om bostadsrättsbostäder 393/2021.

13 a § (19.12.2013/1093)
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i hela landet följande uppgifter som föreskrivits för regionförvaltningsverken:

1 punkten har upphävts genom F 10.8.2017/520. (10.8.2017/520)

2) de uppgifter som avses i lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990) och i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990),

3) de uppgifter som avses i hittegodslagen (778/1988) och hittegodsförordningen (1079/1988),

4) i idrottslagen (390/2015) avsedda uppgifter i anslutning till forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller uppförande av idrottsanläggningar. (23.5.2019/701)

Dessutom sköter Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i hela landet, med undantag av landskapet Åland, uppgifter som gäller fastställelse av stadgarna och stadgeändringar i fråga om delägarlag enligt 18 § i lagen om samfälligheter (758/1989).

Utöver det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland också inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Östra Finland de uppgifter som hänför sig till sådana anläggningsprojekt för läroanstalter som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till investeringsprojekt enligt lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande konstundervisning och lagen om småbarnspedagogik. (23.5.2019/701)

Lag om bostadsrättsbostäder (gäller till 31.12.2021) har upphävts genom L om bostadsrättsbostäder 393/2021, som gäller fr.o.m. 1.1.2022.

14 § (16.4.2015/441)
Innehållet i och förfarandena för regionförvaltningsverkens strategiska planering och resultatstyrning

Finansministeriet svarar för regionförvaltningsverkens del för ordnandet och samordnandet av den strategiska planering och resultatstyrning som avses i 8 § i lagen om regionförvaltningsverken samt för att det utarbetas ett gemensamt strategidokument i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna och resultatavtal för verken.

Strategidokumentet innehåller regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas strategiska mål, som baserar sig på

1) regeringsprogrammet,

2) regeringens strategidokument,

3) statsrådets rambeslut,

4) riksomfattande prioriteringar i regionutvecklingen,

5) landskapsprogrammen,

6) regeringens politikprogram,

7) andra förvaltningsövergripande program än de som avses i 5 och 6 punkten,

8) lagstiftningen eller internationella fördrag.

Det ska för varje regionförvaltningsverk utarbetas ett resultatavtal för regeringsperioden, och avtalet ska årligen ses över med beaktande av de statsfinansiella ramarna och budgeten. Resultatavtalet baserar sig på de allmänna mål och syften som läggs fram i strategidokumentet och på de landskapsprogram som har utarbetats för respektive region och deras genomförandeplaner. I resultatavtalet anges verkets centrala riktlinjer, resultatmål och samarbetsfrågor samt ramar för anslagen per förvaltningsområde. Av särskilda skäl får det i resultatavtalet finnas en separat del som innehåller målen för de olika förvaltningsområdena.

15 § (16.4.2015/441)
Regionförvaltningsverkens styrgrupp och resultatstyrningsgrupp

För att samordna planeringen och styrningen av regionförvaltningsverken ska finansministeriet tillsätta en styrgrupp och en resultatstyrningsgrupp för regionförvaltningsverken för fyra år i sänder.

Styrgruppen har till uppgift att behandla

1) regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma strategidokument,

2) resultatavtal som utgör underlag för resultatförhandlingarna med regionförvaltningsverken,

3) ram- och budgetförslaget för regionförvaltningsverken,

4) strategiska riktlinjer, omfattande utvecklingsprojekt och handlingar som ska behandlas i statsrådet eller ministergrupper.

Resultatstyrningsgruppen har till uppgift att bereda de ärenden som behandlas i styrgruppen, med undantag för strategidokumentet, och att behandla och samordna gemensamma ärenden och projekt som gäller alla förvaltningsområden.

I styrgruppen får det finnas företrädare för de ministerier och regionförvaltningsverk som nämns i 10 § i lagen om regionförvaltningsverken. I resultatstyrningsgruppen får det finnas företrädare för de ministerier som nämns i 10 § i lagen om regionförvaltningsverken och för de i den paragrafen avsedda myndigheterna inom centralförvaltningen, för regionförvaltningsverken, landskapsförbunden och för de organisationer som företräder regionförvaltningsverkens personal. I fråga om regionförvaltningsverken, landskapsförbunden och de organisationer som företräder regionförvaltningsverkens personal får för vart och ett tillsättas en eller flera gemensamma företrädare.

16 § (1.7.2015/838)
Behörighetsvillkor för tjänster

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid regionförvaltningsverket är

1) för en direktör för ett ansvarsområde och för förvaltningsdirektören högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap samt sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver,

2) för en direktör för en sådan enhet som avses i 6 § högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och sådan förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten som uppgifterna förutsätter.

Bland den personal inom ansvarsområdet för arbetarskyddet som utför inspektionsuppgifter ska det finnas inspektörer som har flera års erfarenhet av praktiskt yrkesarbete. Om skötseln av en tjänst förutsätter sådan erfarenhet av yrkesarbete, ska innan tjänsten besätts utlåtande begäras av arbetstagarnas viktigaste centralorganisationer.

17 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Finansministeriet kan, innan denna förordning träder i kraft, bestämma att tjänstemän ska sköta de uppgifter som hör till cheferna för de enheter som avses i 7 och 8 §, 9 § 3 mom., 10 § 4 mom. och 11 § 3 mom.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

20.1.2011/55:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.

Behandlingen av ansökningar om befrielse från skyldigheten att inrätta skyddsrum som gäller byggnader belägna i landskapet Åland, och som anhängiggörs vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland innan denna förordning träder i kraft, ska slutföras vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

18.8.2011/963:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

1.12.2011/1200:

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2011.

20.9.2012/523:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

En ansökan som blivit anhängig innan denna förordning trädde i kraft slutbehandlas i det regionförvaltningsverk som var behörigt enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

19.12.2013/1093:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Behandlingen av ett ärende om dispens enligt 3 § i lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger (945/2009) som är anhängigt när denna förordning träder i kraft ska slutföras vid det regionförvaltningsverk som är behörigt enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

20.11.2014/954:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

Avtal och övriga förbindelser som har ingåtts inom sådana uppgifter vid regionförvaltningsverken som överförs till Regionförvaltningsverket i Södra Finland samt rättigheter och skyldigheter som följer av dem övergår på Regionförvaltningsverket i Södra Finland när denna förordning träder i kraft.

16.4.2015/441:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015. Dess 6 § 2 mom., 13 § 2 mom. och 13 a § 3 mom. träder emellertid i kraft först den 1 augusti 2015.

Ett ärende som gäller den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och som var anhängigt när 6 § 2 mom. trädde i kraft ska slutbehandlas vid det regionförvaltningsverk som var behörigt enligt de bestämmelser som gällde när 6 § 2 mom. trädde i kraft.

1.7.2015/838:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

30.12.2015/1742:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

15.9.2016/812:

Denna förordning träder i kraft den 22 september 2016.

10.8.2017/520:

Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 2017.

23.5.2019/701:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

19.12.2019/1333:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

19.12.2019/1344:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.