Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

28.12.2007/1476

Lag om strukturstöd till jordbruket

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syften

Syftet med denna lag är att i enlighet med principerna för hållbar utveckling utveckla jordbrukets verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft genom att främja jordbruksproduktionens effektivitet och kvalitet.

2 § (17.1.2014/29)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på stöd som beviljas för förbättring av jordbrukets struktur och finansieras med Europeiska unionens och motsvarande nationella medel eller i sin helhet med nationella medel.

Denna lag tillämpas dock inte på stöd eller ersättningar som beviljas jordbrukare för upphörande med produktionsverksamhet. Lagen tilllämpas inte heller på stöd som finansieras med medel från Europeiska unionens strukturfonder eller Europeiska havs- och fiskerifonden.

Bestämmelser om stöd som beviljas för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter samt för utvidgande av gårdsbruksenheters verksamhet till att omfatta också annat än jordbruk finns i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014). På förberedelse för saluföring av jordbruksprodukter som vidtas på en gårdsbruksenhet tillämpas emellertid denna lag.

Bestämmelser om stöd som beviljas för att förbättra renhushållningens och naturnäringarnas struktur finns i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) och i skoltlagen (253/1995). Denna lag tillämpas dock om antalet livrenar som en person har understiger antalet livrenar som ger den huvudsakliga utkomsten eller om personens företagarinkomst enbart från renhushållningen inte överstiger det minibelopp av företagarinkomst från jordbruket som anges i denna lag eller med stöd av den. (30.12.2015/1678)

3 § (19.12.2014/1187)
Förhållande till Europeiska unionens lagstiftning och program

Denna lag tillämpas på beviljande, betalning, övervakning, inspektion och återkrav av stöd som Europeiska unionen delfinansierar, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning. Denna lag kompletterar Europeiska unionens lagstiftning och, om de medel som används för att finansiera stödet ingår i ett program, villkoren i det programmet.

Vid beviljande av stöd tillämpas vad som i Europeiska unionens lagstiftning föreskrivs om förutsättningar och begränsningar för beviljande av statligt stöd inom jordbrukssektorn, om inte något annat följer av Europeiska kommissionens beslut om godkännande av ett program.

Närmare bestämmelser om hur Europeiska unionens lagstiftning om statligt stöd ska tillämpas på stödsystem enligt denna lag får utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om införande av och varaktigheten hos stödsystemet utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som Europeiska unionens lagstiftning om strukturstöd till jordbruket som delfinansieras av Europeiska unionen eller helt finansieras med nationella medel ställer samt inom ramen för de medel som i statsbudgeten eller i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond anvisats för finansieringen av stödsystemet.

4 § (19.12.2014/1187)
Definitioner

I denna lag avses med

1) jordbruk åkerbruk, husdjursskötsel, växthusproduktion, trädgårds- och plantskoleodling, pälsdjursuppfödning, renhushållning, biodling, yrkesmässig jakt, bär- och svampplockning samt annan produktion av sådana produkter som avses i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

2) gårdsbruksenhet en produktionsenhet som en jordbrukare leder och som används för bedrivande av jordbruk samt bildas av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller av en eller flera produktionsbyggnader med mark och som är funktionellt och ekonomiskt självständig och förvaltas som en helhet på grundval av ägande eller arrende,

3) åtgärd som stöds verksamhet som har samband med etablering eller bedrivande av jordbruk och för vilken stöd har sökts eller beviljats,

4) investering uppförande, utvidgande, grundlig reparation eller förvärv av en byggnad, konstruktion eller anläggning samt annat förvärv av materiella eller immateriella anläggningstillgångar,

5) offentligt stöd finansiering som beviljats av Europeiska unionen, staten eller ett annat offentligt organ eller någon annan förmån med ett värde som kan bestämmas i pengar,

6) stöd finansiering som i statsbudgeten eller i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond anvisas för förbättring av jordbruksstrukturen och som beviljas som understöd eller räntestöd för räntestödslån eller som en borgensförbindelse på statens vägnar eller en kombination av dessa,

7) stöd i anslutning till lån stöd som beviljas som räntestöd för räntestödslån, som borgensförbindelse på statens vägnar eller som en kombination av dessa,

8) lagen om utvecklingsstöd lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014),

9) program ett program enligt 3 § 1 punkten i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (27/2014).

Närmare bestämmelser om kännetecknen för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 kap

Strukturstöd till jordbruket

5 §
Stödtagare

Stöd kan beviljas fysiska personer och privaträttsliga sammanslutningar som bedriver eller börjar bedriva jordbruk som sin näring på en gårdsbruksenhet (lantbruksföretagare). Dessutom kan stöd beviljas privaträttsliga sammanslutningar av vars delägare eller medlemmar över hälften är fysiska personer och vars syfte är att främja samarbetet mellan delägarna eller medlemmarna i deras produktionsverksamhet inom jordbruket (sammanslutning av lantbruksföretagare).

6 § (19.12.2014/1187)
Startstöd till unga jordbrukare

Startstöd kan beviljas unga jordbrukare som vid ansökningstidpunkten är 40 år eller yngre och som första gången börjar bedriva jordbruk som näringsidkare (ung jordbrukare). Om sökanden är en sammanslutning ska bestämmanderätten i sammanslutningen utövas av en eller flera fysiska personer som uppfyller de ovannämnda kraven.

Startstöd till en ung jordbrukare kan beviljas som lika stora poster eller som en procentuell andel av de godtagbara kostnaderna för stödobjektet eller som en kombination av dessa. Stödets form, nivå och maximibelopp kan bestämmas utifrån målområdet, produktionsgrenen eller stödets målgrupp med beaktande av de syften som nämns i 1 §, den marknadssituation som råder inom produktionsgrenen och de disponibla medlen för finansiering av stödet. Stödet kan beviljas som understöd eller räntestöd eller som en kombination av dessa.

Närmare bestämmelser om den verksamhet som stöds med startstöd och om förutsättningarna för bestämmanderätt samt om stödets form och maximibelopp utfärdas, inom de gränser som anges i Europeiska unionens lagstiftning, genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om startstödets nivå och om godtagbara kostnader inom de gränser som nämns ovan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Investeringsstöd för gårdsbruk

Investeringsstöd för gårdsbruk kan beviljas lantbruksföretagare för utveckling av effektiviteten och kvaliteten i produktionsverksamheten samt till sammanslutningar av lantbruksföretagare för främjande av ovan nämnda syften i delägarnas eller medlemmarnas produktionsverksamhet.

Stöd kan beviljas för nödvändiga och skäliga kostnader i samband med investeringar som avses i 1 mom. Maximibeloppet av de godtagbara kostnaderna kan fastställas med hjälp av investeringsobjektets enhetskostnader. I annat fall kan det förutsättas en utredning om att kostnaderna är baserade på gängse prisnivå.

Investeringsstöd beviljas som en procentuell andel av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds. Stödet kan fördelas samt stödets form, nivå och maximibelopp fastställas utifrån målområdet, produktionsgrenen, stödets målgrupp eller stödobjektet, med beaktande av de syften som nämns i 1 §, den marknadssituation som råder inom produktionsgrenen och de disponibla medlen för finansiering av stödet. Stödet kan beviljas som understöd, räntestöd eller statsborgen eller som en kombination av dessa.

Närmare bestämmelser om den verksamhet som stöds med investeringsstöd, om godtagbara kostnader, om investeringsstödets nivå och maximibelopp samt om stödets form utfärdas, inom de gränser som anges i Europeiska unionens lagstiftning, genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om godtagbara enhetskostnader utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. (19.12.2014/1187)

3 kap

Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

8 § (19.12.2014/1187)
Förutsättningar som gäller stödtagaren

En fysisk person ska ha fyllt 18 år när ansökan blir anhängig.

En förutsättning för beviljande av stöd är att sökanden har tillräcklig yrkesskicklighet för den företagsverksamhet som stöds.

Om sökanden är en sammanslutning av lantbruksföretagare är en förutsättning för beviljande av stöd att bestämmanderätten i sammanslutningen innehas av en eller flera fysiska personer som uppfyller kraven enligt 1 och 2 mom. Om sökanden är en ung jordbrukare är en förutsättning att denne förbinder sig att inom 36 månader efter att stödet beviljats uppfylla kravet på yrkesskicklighet. Om sökanden är en sammanslutning av lantbruksföretagare är en förutsättning att sammanslutningens alla delägare eller medlemmar uppfyller de i 1 och 2 mom. angivna kraven.

Närmare bestämmelser om de krav som gäller sökandens yrkesskicklighet och bestämmanderätten utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 § (19.12.2014/1187)
Förutsättningar som gäller gårdsbruksenhetens läge och besittningen av den

En gårdsbruksenhet som stöds ska vara belägen i Finland och, om det är fråga om programbaserat stöd, inom programmets tillämpningsområde. Om sökanden är en sammanslutning ska denna ha sin hemort inom Europeiska unionen.

En förutsättning för beviljande av stöd är att sökanden, i egenskap av ägare eller arrendator, besitter den gårdsbruksenhet som stöds. Om sökanden är en sammanslutning av lantbruksföretagare och stöd söks för en delägares eller medlems gårdsbruksenhet, förutsätts det att delägaren eller medlemmen på det sätt som avses ovan besitter den gårdsbruksenhet som stöds. Om två eller flera aktörer gemensamt besitter den gårdsbruksenhet för vilken investeringsstöd söks kan stöd beviljas om de ansöker om stödet gemensamt och om minst en tredjedel av gårdsbruksenheten är i en sådan lantbruksföretagares besittning som uppfyller förutsättningarna enligt 8 §.

Om den del av en gårdsbruksenhet där en bygginvestering som stöds genomförs är i sökandens besittning i enlighet med ett arrendeavtal eller ett avtal om delning av besittningen, är en förutsättning för beviljande av stöd att den avtalsenliga rätten har registrerats, att arrenderätten är överförbar till tredje person utan att fastighetsägaren hörs samt att arrenderätten gäller i minst tio år efter ansökan om stöd.

Närmare bestämmelser om de förutsättningar som gäller gårdsbruksenhetens läge och besittningen av den får utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 § (19.12.2014/1187)
Förutsättningar som gäller företagsverksamhet som stöds

Företagsverksamhet som stöds ska ha förutsättningar för kontinuerlig lönsamhet. Om sökanden är en sammanslutning av lantbruksföretagare ska bedömningen av förutsättningarna utsträckas till medlemmarnas eller delägarnas företagsverksamhet. En förutsättning är då att minst hälften av sammanslutningens delägare eller medlemmar ska ha förutsättningar att bedriva en kontinuerligt lönsam företagsverksamhet.

Närmare bestämmelser om grunderna för bedömning av förutsättningarna för företagsverksamhet utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 § (19.12.2014/1187)
Affärsplan

En förutsättning för beviljande av startstöd är att sökanden lägger fram en plan för företagsverksamheten (affärsplan). Också den som ansöker om investeringsstöd kan åläggas att lägga fram en affärsplan.

Affärsplanen ska innefatta uppgifter om de förutsättningar som nämns i 8–10 § och om den åtgärd som stöds. Dessutom ska i affärsplanen, i en omfattning som är ändamålsenlig med beaktande av åtgärden, nämnas målsättningarna för företagsverksamheten och hur målen ska nås samt tas in en bedömning av verksamhetens utveckling. Av affärsplanen ska framgå vilka åtgärder som vidtas i syfte att uppfylla de åtaganden som avses i 8 § 3 mom.

Närmare bestämmelser om investeringar som förutsätter en affärsplan utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om innehållet i affärsplanen och om det sätt på vilket planen ska presenteras samt om de blanketter som ska användas vid utarbetandet av planen.

12 § (19.12.2014/1187)
Gårdsbruksenhetens produktionsförhållanden

En förutsättning för beviljande av stöd är att man på den gårdsbruksenhet som stöds iakttar sådana för produktionsgrenen gällande obligatoriska krav som följer av Europeiska unionens och nationell lagstiftning om miljö, hygien och djurs välbefinnande. Sökanden kan åläggas att redogöra för hur kraven iakttagits.

Bestämmelser om redogörelsen för hur kraven iakttagits utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 § (1.6.2018/417)
Förutsättningar som gäller åtgärder som stöds

Investeringsstöd för gårdsbruk beviljas inte för åtgärder som redan inletts. Startstöd till unga jordbrukare kan beviljas om stöd har sökts inom 24 månader från det att jordbruket etablerades.

Om en åtgärd som stöds förutsätter att myndighetstillstånd utverkas måste ett sådant tillstånd uppvisas innan stöd beviljas.

Om en åtgärd som stöds innefattar en bygginvestering ska sökanden dessutom lägga fram en byggnadsplan av vilken det framgår hur funktionell, lämplig och miljöanpassad investeringen är.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om situationer där en åtgärd anses vara inledd samt om byggnadsplanens innehåll. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan det föreskrivas om tekniska, ekonomiska och funktionella samt säkerhets- och miljörelaterade omständigheter som gäller en bygginvestering.

14 §
Förutsättningar som gäller stödets finansiering och belopp

En förutsättning för beviljande av stöd är att i statsbudgeten eller i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond har anvisats bevillningsfullmakt eller anslag för ändamålet.

Stöd kan inte beviljas till den del som andelen offentligt stöd av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds överstiger det maximibelopp för offentligt stöd som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning. När det är fråga om programbaserat stöd får den offentliga finansieringens andel av stödet inte överskrida maximibeloppet av den programenliga offentliga finansieringen. (19.12.2014/1187)

Sökanden ska lägga fram en utredning om den privata finansiering som används för genomförandet av åtgärden. Som finansiering kan utöver betalning i pengar godkännas vederlagsfria arbets- eller produktionsinsatser.

Stöd beviljas inte för nybyggande, utvidgning eller grundlig reparation av en produktionsbyggnad, om ansökan avser ett stödbelopp på högst 7 000 euro. När det gäller andra åtgärder är motsvarande belopp 3 000 euro. (19.12.2014/1187)

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om vederlagsfria arbets- och produktioninsatser som privat finansiering.

15 §
Val av åtgärder som stöds

Inom de gränser som nämns i 14 § 1 mom. beviljas stöd i första hand för åtgärder som avsevärt främjar syften som nämns i 1 § och, om stödet ingår i ett program, för sådana syften som anges i programmet.

Om ansökan gäller investeringsstöd för gårdsbruk kan följande omständigheter beaktas när man väljer vilka åtgärder som ska stödjas:

1) faktorer som inverkar på de ekonomiska förutsättningarna för den företagsverksamhet som stöds,

2) åtgärdens inverkan på lönsamheten av den företagsverksamhet som stöds,

3) åtgärdens inverkan på den stödtagande gårdsbruksenhetens produktionsförhållanden i fråga om arbetsmiljön och ett hållbart utnyttjande av naturtillgångar samt djurs välbefinnande.

Om sökanden är en sammanslutning av lantbruksföretagare ska bedömningen av de grunder som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten utsträckas till medlemmarnas eller delägarnas företagsverksamhet.

Om ansökan gäller startstöd till en ung jordbrukare ska valet av vilka åtgärder som stöds göras med tillämpning av 2 mom. 1 punkten.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om grunderna för valet av åtgärder som stöds.

4 kap

Särskilda förutsättningar för stöd i anslutning till lån

16 §
Kreditgivare

Stöd i anslutning till lån kan beviljas för lån av en kreditgivare som Landsbygdsverket godkänt i enlighet med 52 §.

17 §
Förutsättningar för beviljande av räntestöd

Räntestöd kan beviljas inom ramen för den bevillningsfullmakt för räntestödslån som årligen fastställs i statsbudgeten, då

1) lånetiden är högst 25 år, (19.12.2014/1187)

2) totalräntan högst motsvarar räntan på sådana lån med normala villkor som kreditgivaren beviljat för liknande ändamål, inklusive extra kostnader för beviljande och skötsel av räntestödslån, och då

3) lånebeloppet inte helt täcker de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds (räntestödslån).

Räntestödet är tre procentenheter, dock så att låntagaren alltid betalar minst en procents årlig ränta på lånet. Räntestöd beviljas inte för sådana kostnader för kredit i utländsk valuta som beror på förändringar i valutakurserna. (21.12.2012/947)

En förutsättning för beviljande av räntestöd är att kreditgivaren har godkänt det lånebelopp och de lånevillkor som stödansökan avser.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om räntestödslåns maximibelopp och fastställande av stödandelen samt om godkännande av kreditgivarens lånevillkor.

18 §
Förutsättningar för beviljande av statsborgen

Statsborgen kan beviljas inom ramen för det maximala lånekapital som årligen fastställs i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond. Det utestående lånekapital för vilket statsborgen beviljats får samtidigt uppgå till högst 110 miljoner euro. Vid beräkningen av det ovannämnda beloppet beaktas också kapitalet för sådana lån som med stöd av bestämmelser som gällt före ikraftträdandet av denna lag har beviljats för förbättring av jordbrukets struktur och där utgifterna för realisering av borgensansvaret betalas med medel från gårdsbrukets utvecklingsfond. (26.3.2021/252)

Statsborgen kan beviljas som säkerhet för räntestödslån och andra lån med normala villkor, för räntan på sådana lån samt för andra betalningar i enlighet med lånevillkoren. Statsborgens belopp får inte överstiga totalkostnaderna för den åtgärd som stöds.

Statsborgen kan beviljas en sökande som av skäl som sammanhänger med besittningen av en gårdsbruksenhet eller med dess läge eller av andra motsvarande orsaker inte har tillräckliga säkerheter för att få lån. Statsborgen beviljas inte om sökanden förfogar över annan egendom som kan användas som säkerhet.

En förutsättning för beviljande av statsborgen är att den inte är förenad med betydande risker och att motsäkerhet ställs för borgen. Motsäkerheten behöver inte vara betryggande. Ytterligare en förutsättning är att kreditgivaren ger ett positivt utlåtande om de uppgifter som i stödansökan framförs om lånet.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om statsborgens maximibelopp, om fastställande av statsborgens stödandel, om motsäkerhet samt om bedömning av de risker som är förenade med statsborgen.

5 kap

Stödvillkor

19 §
Tiden för genomförande av åtgärder

En åtgärd som stöds ska i sin helhet genomföras inom två år efter att stödet beviljats. En kortare frist kan dock sättas ut för genomförandet av åtgärden, om detta är motiverat med hänsyn till det sätt på vilket åtgärden genomförs eller verksamhetens art. Om stöd för en bygginvestering har beviljats på basis av ett sådant tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) som inte har vunnit laga kraft, ska fristen räknas från den tidpunkt då tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft. Om stöd för anskaffning av lösöre har beviljats i samband med en bygginvestering och anskaffningen inte kan göras innan bygginvesteringen slutförts, ska fristen räknas från det att bygginvesteringen är slutförd. (7.8.2009/598)

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan på ansökan som har gjorts innan fristen gått ut förlänga den frist som avses i 1 mom. En förutsättning är att genomförandet av den åtgärd som stöds har inletts inom den frist som nämns i 1 mom. och att det finns något godtagbart skäl att förlänga fristen. Fristen kan förlängas två gånger för högst ett år i sänder. (22.12.2009/1507)

När investeringsstöd eller startstöd beviljas med medel som delvis finansieras av Europeiska unionen kan tiden för genomförandet av investeringen eller tiden för utbetalning av startstödet eller en annan frist som avses i 1 mom. fortsätta eller, under de förutsättningar som föreskrivs i 2 mom., förlängas utöver den tid inom vilken medlen i det program från vilket stödet beviljats ska användas. En förutsättning för detta är att resten av stödet kan betalas ur gårdsbrukets utvecklingsfond eller helt och hållet med nationella medel som anvisats ur ett anslag i statsbudgeten. (17.1.2014/29)

Närmare bestämmelser om den frist som bestäms för genomförande av åtgärder som stöds och om förlängning av fristen får utfärdas genom förordning av statsrådet. (17.1.2014/29)

20 § (22.12.2009/1507)
Villkor för användning av stöd

Stödtagaren ska vid användningen av stöd iaktta ett förfarande som säkerställer att upphandling av varor och tjänster samt upplåtande på entreprenad sker så ekonomiskt som möjligt med beaktande av omfattningen, varaktigheten och arten av den åtgärd som stöds. Stödtagaren ska behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och med beaktande av proportionalitetskraven. Om värdet av en upphandling är högst 60 000 euro, behöver upphandlingen inte annonseras. Andra upphandlingar ska annonseras öppet, med undantag för småskaliga byggprojekt. Upphandlingen ska i förhållande till kvalitet och kvantitet ske så öppet som möjligt och upphandlingskontraktet ska upprättas på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till upphandlingssituationen, så att kontraktet och de upphandlingsetapper som lett till kontraktet går att verifiera. Om stödtagaren är en upphandlande enhet som avses i 5 § 1 mom. 5 punkten i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) och EU-tröskelvärdena enligt 26 § i den lagen överskrids, ska den lagens bestämmelser om upphandling som överstiger tröskelvärdet tillämpas på upphandlingen. Stödtagaren ska förvara dokument som gäller upphandlingen, beslutet om upphandlingsfrågan inbegripet, i enlighet med bestämmelserna i 21 § i denna lag om förvaring av bokföringsmaterial och på begäran lägga fram en utredning om att upphandlingen har skett på det sätt som föreskrivs i detta moment. (29.12.2016/1412)

Objektet för en investering som stöds får inte varaktigt eller i betydande grad användas för andra ändamål än den företagsverksamhet som stödet avser innan fem år har förflutit från betalningen av den sista stödposten och, om stödet ansluter sig till ett lån, från det att lånet eller den sista låneposten har lyfts. Om ägande- eller besittningsrätten till objektet för den investering som stöds överlåts på någon annan före utgången av den ovan nämnda fristen, ska stödtagaren före överlåtelsen utverka närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd. En förutsättning för tillståndet är att mottagaren uppfyller villkoren för beviljande av stöd och att karaktären av den företagsverksamhet som stöds inte förändras väsentligt.

Den företagsverksamhet som stöds får inte läggas ned eller inskränkas väsentligt innan fem år har förflutit från betalningen av den sista posten av ett stöd i form av understöd och, om stödet ansluter sig till ett lån, från det att lånet eller den sista låneposten har lyfts. Om ägande- eller besittningsrätten till den företagsverksamhet som stöds överlåts på någon annan före utgången av den ovan nämnda fristen, ska stödtagaren före överlåtelsen utverka närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd. En förutsättning för tillståndet är att mottagaren uppfyller villkoren för beviljande av stöd och att karaktären av den företagsverksamhet som stöds inte förändras väsentligt.

Som en överlåtelse enligt 2 och 3 mom. betraktas inte att objektet för den investering eller företagsverksamhet som stöds övergår genom arvsrättsligt fång eller generationsväxling i samband med att stöd betalats för avstående från jordbruk eller stöd beviljats för etablering av jordbruk.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om hur upphandlingen ska genomföras när de EU-tröskelvärden som avses i 1 mom. inte överskrids samt om upphandlingar över 30 000 euro som inte behöver annonseras. Närmare bestämmelser om annonserings- och upphandlingsförfarandet samt upphandlingsdokument som ska förvaras utfärdas genom förordning av statsrådet. (13.5.2011/499)

Landsbygdsverket kan meddela närmare föreskrifter om innehållet i anbudsförfrågan och offentliggörandet av den, handläggningen av anbud och avtalssätten. (13.5.2011/499)

21 §
Bokföringsskyldighet

Stödtagaren ska föra bok över en åtgärd som stöds. Bokföringen ska ordnas som en del av stödtagarens bokföring enligt bokföringslagen (1336/1997) på så sätt att bokföringen av åtgärden utan svårighet kan identifieras och avskiljas från den övriga bokföringen.

Om stödtagaren är en person som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967) ska som tillräcklig bokföring över den åtgärd som stöds betraktas vad som krävs i fråga om stödtagarens övriga bokföring för att beskattning ska kunna verkställas. Bokföringen ska då ordnas så att kostnaderna för åtgärden utan svårighet kan identifieras och avskiljas från den övriga bokföringen.

Stödtagaren ska förvara bokföringsmaterialet i fråga om den åtgärd som stöds så som föreskrivs i 2 kap. 9 och 10 § i bokföringslagen. Om det är fråga om stöd som ingår i ett program som delfinansieras av Europeiska unionen, ska det material som anknyter till bokföringen förvaras minst tre år efter det att Europeiska kommissionen programenligt betalar unionens sista finansieringsandel. (19.12.2014/1187)

22 § (22.12.2009/1507)
Upplysnings- och biståndsskyldighet

Stödtagaren är skyldig att till närings-, trafik- och miljöcentralen lämna riktiga och tillräckliga uppgifter om en åtgärd som stöds, hur åtgärden framskrider och hur stödet används.

Stödtagaren ska utan dröjsmål underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen om förändringar i stödtagarens ställning eller verksamhet eller den åtgärd som stöds och som kan inverka på förutsättningarna för betalning av stöd eller leda till återkrav av stöd.

Stödtagaren är skyldig att biträda den som utför en inspektion som avses i 44 § genom att utan ersättning lämna ut uppgifter som är nödvändiga för att inspektionen ska kunna genomföras och upplysningar som gäller objektet för inspektionen samt vid behov genom att presentera den åtgärd som stöds.

6 kap

Särskilda villkor för stöd i anslutning till lån

23 §
Beviljande av räntestödslån

Kreditgivaren kan bevilja räntestödslån varefter skuldebrevet får undertecknas så snart stödbeslutet har fattats. Lån får dock inte beviljas på villkor som avviker från stödbeslutet. I skuldebrevet ska tas in ett villkor om att de lånevillkor som framgår av stödbeslutet har företräde framför skuldebrevsvillkoren. Stödbeslutet ska fogas till skuldebrevet.

24 §
Lyftande av räntestödslån

Räntestödslån får lyftas innan stödbeslutet har vunnit laga kraft. Lånet får lyftas i högst två poster. Om räntestöd har beviljats för en bygginvestering får räntestödslånet dock lyftas i högst fem poster.

Räntestödslånet eller dess första post måste lyftas inom den frist som avses i 19 §. Om räntestöd har beviljats för en bygginvestering får räntestödets sista post inte lyftas förrän hela bygginvesteringen har genomförts i enlighet med stödbeslutet. Räntestödslånets sista post måste lyftas inom fem månader efter att den i ovannämnda paragraf avsedda fristen har löpt ut. (19.12.2014/1187)

För att lyfta räntestödslånet eller en lånepost måste stödtagaren utverka tillstånd enligt 38 §. Tillståndet ska uppvisas för kreditgivaren innan lånet lyfts.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas närmare om hur lån lyfts.

25 §
Amortering och betalning av ränta på räntestödslån

Räntestödslån ska amorteras halvårsvis eller kvartalsvis i lika stora poster.

Den första amorteringen förfaller till betalning senast den förfallodag som efter ett år först infaller sedan lånet eller den första låneposten lyfts. Om räntestödslånet har beviljats för en bygginvestering förfaller den första amorteringen emellertid senast den förfallodag som först infaller sedan två år förflutit efter att lånet eller den första låneposten lyfts. Ränta ska betalas halvårsvis eller kvartalsvis från och med den dag då lånet eller varje lånepost lyfts.

Kreditgivaren och stödtagaren kan avtala om extra amorteringar, hur dessa påverkar återstående amorteringar samt om förtida återbetalning av hela lånet.

Kreditgivaren kan bevilja uppskov med amorteringar om det behövs på grund av stödmottagarens tillfälliga ekonomiska svårigheter. Uppskov kan beviljas för högst ett år i sänder och sammanlagt för högst åtta år. Till följd av uppskov kan lånetiden förlängas inom den i 17 § 1 mom. nämnda maximitiden eller de återstående amorteringarna höjas. (11.11.2016/923)

26 §
Villkor för statsborgen

Statsborgen beviljas som fyllnadsborgen. Stödtagaren ska utverka tillstånd enligt 38 § för att lyfta lån eller låneposter med borgen. Tillståndet ska uppvisas för kreditgivaren innan lånet lyfts.

Statsborgen träder i kraft efter att lånet eller dess första post har lyfts, den engångsavgift som avses i 55 § 1 mom. har betalats och motsäkerhet ställts. Borgensförbindelsen är inte bindande för staten om de åtgärder som nämns ovan inte har genomförts inom två år efter att statsborgen beviljats eller om de villkor som nämns i 27 § inte iakttas.

Utöver vad som i denna lag föreskrivs om statsborgen tillämpas vad som föreskrivs i lagen om borgen och tredjemanspant (361/1999). På preskription av statsborgen tillämpas dock inte 19 § 3 mom. i den nämnda lagen.

27 § (22.12.2009/1507)
Överföring av lån och ändring av lånevillkor

Lån som stöds får överföras på någon annan kreditgivare som godkänts i enlighet med 52 §. Lånet får överföras på en annan stödtagare om närings-, trafik- och miljöcentralen godkänner överföringen i samband med ett beslut som avses i 34 §.

Villkoren för lån som stöds får ändras under förutsättning att detta inte inverkar på uppfyllandet av förutsättningarna eller villkoren för stödet eller på statens ställning som borgensman. I annat fall ska stödtagaren utverka närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd till ändring av villkoren. Tillstånd får inte beviljas om en ändring av lånevillkoren inverkar på uppfyllandet av förutsättningarna för beviljande av stödet.

Om statsborgen inte har beviljats för ett räntestödslån får lånet överföras och lånevillkoren ändras utan begränsningar efter att räntestöd inte längre betalas ut.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om situationer där det förutsätts tillstånd för ändring av lånevillkor samt om den tid inom vilken tillstånd ska utverkas. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de blanketter som ska användas för tillståndsförfarandet.

7 kap

Ansökan om och beviljande av stöd

28 §
Information om möjligheten att ansöka om stöd

Landsbygdsverket ska i lämplig omfattning informera om möjligheten att ansöka om stöd, om fristen för ansökan om stöd, om ansökningsförfarandet samt om de viktigaste förutsättningarna och villkoren för beviljande av stöd.

29 § (19.12.2014/1187)
Stödansökan

Stöd ska sökas elektroniskt via en nättjänst som utgör en del av det informationssystem som avses i 50 § i lagen om utvecklingsstöd. På nättjänsten autentiseras sökanden genom sådan stark autentisering som avses i 2 § 1 punkten i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009). En stödansökan kan också göras med hjälp av en blankett som fastställts för ändamålet och som ska undertecknas.

Till ansökan ska sökanden foga de handlingar, utredningar och planer som är nödvändiga för bedömningen av förutsättningarna för beviljande av stöd.

Ansökan med bilagor sparas i informationssystemet och behandlas sedan i huvudsak elektroniskt. En ansökan som gjorts på en blankett arkiveras elektroniskt, om inte något annat följer av särskilda skäl.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de blanketter som ska användas vid ansökan om stöd, om de bilagor som avses i 2 mom. samt om det sätt på vilket planen och utredningarna ska presenteras och om förfarandet vid elektronisk ansökan.

30 § (19.12.2014/1187)
Att ansöka om stöd

För ansökan om stöd kan sättas ut en frist. Om en ansökningstid inte bestäms kan stödansökningarna avgöras per stödperiod. Stödansökan ska lämnas in till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen. Behörig är den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget eller, om gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget inom flera än en centrals verksamhetsområde, den central inom vars verksamhetsområde merparten av gårdsbrukets produktionsbyggnader är belägna, om inte något annat föreskrivs om behörigheten med stöd av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009).

Närmare bestämmelser om fristen för ansökan om stöd utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om hur mottagandet och behandlingen av stödansökan ska ordnas tekniskt, om de anteckningar som ska göras i ansökningshandlingarna samt om överföringen till informationssystemet av stödansökningar som gjorts på en blankett.

31 § (22.12.2009/1507)
Bedömning av stödansökan

Innan beslut om att bevilja stöd fattas kan närings-, trafik- och miljöcentralen begära utlåtande av andra myndigheter om omständigheter som har samband med stödtagaren och den åtgärd som stöds, ifall detta är nödvändigt för bedömningen av förutsättningarna för beviljande av stöd.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan innan stöd beviljas göra ett gårdsbruksbesök för att bedöma förutsättningarna för att bevilja stöd samt den åtgärd som ansökan avser. De observationer som görs i samband med gårdsbruksbesöket ska antecknas samt meddelas sökanden. Besök får inte göras i lokaler som omfattas av hemfriden.

32 §
Avbrott i beviljande av stöd

Jord- och skogsbruksministeriet har rätt att avbryta beviljandet av stöd nationellt eller regionalt, om Europeiska unionens lagstiftning kräver det. (19.12.2014/1187)

Beviljande av stöd kan avbrytas för viss tid eller tills vidare. Före avbrottet ska förhandlingar om saken föras med de producent- och näringsorganisationer som saken gäller. Information om avbrottet ska lämnas i lämplig omfattning och publiceras i Officiella tidningen.

33 §
Stödbeslut

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om beviljande av stöd. Av beslutet ska tydligt framgå beloppet av det beviljade stödet, de stödvillkor som föreskrivs i denna lag, förutsättningarna för betalning och återkrav av stöd samt borgensvillkoren. Av beslutet ska också framgå de villkor och förutsättningar som anges i Europeiska unionens lagstiftning. Byggnadsplaner godkänns genom stödbeslut som gäller bygginvesteringar. (19.12.2014/1187)

Genom ett beslut som gäller stöd i anslutning till lån godkänns beloppet av och villkoren för det lån som räntestödet eller statsborgen gäller. Om räntestödsbeslutet ändras till följd av överklagande, förutsätts kreditgivarens samtycke för ändring av lånebeloppet och villkoren.

Om en åtgärd som stöds förutsätter att tillstånd utverkas och om sökanden inte har uppvisat ett lagakraftvunnet tillstånd vid den tidpunkt då stödbeslutet ska fattas, kan till beslutet fogas ett villkor om att det förfaller om sökanden inte inom den utsatta fristen uppvisar ett lagakraftvunnet tillstånd som gör det möjligt att genomföra åtgärden i enlighet med stödbeslutet.

4 mom. har upphävts genom L 19.12.2014/1187. (19.12.2014/1187)

34 § (22.12.2009/1507)
Överföring av rätt som följer av stödbeslut

Den rätt till stöd som följer av ett stödbeslut kan överföras på en annan aktör som avses i 5 § och som uppfyller förutsättningarna för beviljande av stöd. Mottagaren ska ansöka om överföring av beslutet i enlighet med det förfarande som avses i 29 §. Beslutet om överföringen fattas av närings-, trafik- och miljöcentralen.

8 kap

Utbetalning av stöd

35 § (19.12.2014/1187)
Utbetalning av startstöd i form av understöd

Startstöd i form av understöd till unga jordbrukare betalas utan särskild ansökan. Stödet betalas ut i två poster.

En förutsättning för betalning av den första posten är att stödtagaren uppvisar en utredning om etablering, om startstödet har beviljats före etableringen av jordbruket.

Närmare bestämmelser om utbetalning av startstöd i form av understöd och om fristen för inlämnande av en utredning enligt 2 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om den utredning som avses ovan.

36 § (19.12.2014/1187)
Utbetalning av investeringsstöd i form av understöd

Ansökan om utbetalning av investeringsstöd i form av understöd görs via den nättjänst som avses i 29 § 1 mom. På behandlingen av ansökan om utbetalning av stöd tillämpas bestämmelserna i 29 § om behandling av stödansökan. Utbetalningsansökan kan göras också med hjälp av en blankett som fastställts för ändamålet och som ska undertecknas och lämnas in till den myndighet som har beviljat stödet.

Till utbetalningsansökan ska fogas de utredningar och bokföringshandlingar som är nödvändiga med tanke på förutsättningarna för utbetalning av stödet.

Understödet kan betalas ut i högst fem poster. Som understöd betalas högst en sådan andel av de godtagbara kostnaderna enligt utbetalningsansökan som motsvarar stödnivån och det beviljade stödets belopp.

En förutsättning för utbetalning av understödet är att stödtagaren har iakttagit stödvillkoren. En ytterligare förutsättning är att stödtagaren har haft faktiska, slutliga och verifierbara utgifter som hänför sig till den åtgärd som stöds. Om understöd har beviljats för en bygginvestering är en förutsättning för utbetalning av den sista posten att investeringen i sin helhet har genomförts i enlighet med stödbeslutet.

Närmare bestämmelser om grunderna för bedömning av om utgifter är faktiska, slutliga och verifierbara utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om betalningsposterna för investeringsstöd i form av understöd och om fristen för inlämnande av utbetalningsansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om blanketterna för ansökan om utbetalning, om de handlingar som ska fogas till utbetalningsansökan samt om hur planerna och utredningarna ska presenteras, om förfarandet vid elektronisk ansökan, om hur mottagandet och behandlingen av utbetalningsansökan ska ordnas tekniskt, om de anteckningar som ska göras i ansökningshandlingarna samt om överföring till informationssystemet av utbetalningsansökningar som gjorts på en blankett.

36 a § (19.12.2014/1187)

36 a § har upphävts genom L 19.12.2014/1187.

37 § (22.12.2009/1507)
Utbetalning av stöd i form av understöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om utbetalningen av understöd. Centralen sammanställer utbetalningsuppgifterna om stöd som den beslutat bevilja och sänder uppgifterna till Landsbygdsverket. Landsbygdsverket svarar för kontrollen och godkännandet av utgifterna samt för den tekniska utbetalningen av stöden.

38 § (19.12.2014/1187)
Tillstånd att lyfta lån

Närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar på ansökan tillstånd att lyfta lån eller låneposter som stöds. På ansökan om tillstånd att lyfta lån tillämpas bestämmelserna i 36 § 1 mom. om ansökan om utbetalning. Till ansökan ska fogas de bokföringshandlingar och utredningar som behövs för beviljande av tillstånd. För ansökan om tillstånd att lyfta lån kan sättas ut en frist som kan förlängas en gång på ansökan som görs innan fristen gått ut. För förlängningen av fristen ska anges ett godtagbart skäl.

Av ett lån som stöds kan på en gång lyftas högst en andel som motsvarar de faktiska kostnaderna. En förutsättning för beviljande av tillstånd att lyfta lånet är att stödvillkoren har iakttagits. En ytterligare förutsättning är att stödtagarens utgifter är slutliga och verifierbara samt hänför sig till den åtgärd som stöds.

När det är fråga om ett lån för vilket beviljats startstöd till en ung jordbrukare och stödet har beviljats före etableringen av jordbruket, är en förutsättning för tillstånd att lyfta lånet att stödtagaren lägger fram en utredning om etableringen.

Närmare bestämmelser om grunderna för bedömning av om utgifter är faktiska, slutliga och verifierbara samt om fristen för att utverka tillstånd att lyfta lån utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om blanketter för ansökan om tillstånd samt om de handlingar och utredningar som ska fogas till ansökan.

39 §
Betalning av räntestöd

I räntestöd betalas en andel motsvarande det belopp som avses i 17 § 2 mom. av den under respektive ränteperiod gällande totalräntan på räntestödslån. I räntestöd betalas emellertid sammanlagt högst en andel som motsvarar det beviljade stödets nominella belopp.

Om ett räntestödslån återbetalas i sin helhet upphör betalningen av räntestöd räknat från återbetalningsdagen. Räntestöd betalas inte för lånekapital som förfallit till betalning, om det inte är fråga om ett förfarande som har samband med företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner. Om totalräntan på ett räntestödslån sänks till följd av ett ovan avsett eller jämförbart förfarande, betalas i räntestöd en andel som motsvarar tre procentenheter av totalräntan, likväl högst det belopp som totalräntan belöper sig till. (17.1.2014/29)

Kreditgivaren ska separat ansöka om betalning av räntestöd för varje ränteperiod, likväl högst en gång i månaden. Ett centralt finansiellt institut som Landsbygdsverket godkänt vidarebefordrar ansökan till Landsbygdsverket, som sköter betalningen till institutet. Det centrala finansiella institutet förmedlar räntestödet till kreditgivaren.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om förfarandet vid ansökan om och förmedling av räntestöd.

9 kap

Övervakning av stöd

40 § (19.12.2014/1187)
Lämnande av uppgifter för uppföljning

Stödtagaren ska på begäran för närings-, trafik- och miljöcentralen lägga fram utredningar om genomförandet av affärsplanen samt om uppföljningen av stödet och bedömningen av dess effektivitet.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om innehållet i utredningarna och om det sätt på vilket de ska presenteras samt om hur de ska lämnas till närings-, trafik- och miljöcentralen.

40 a § (13.5.2011/499)
Anmälan om upphandlingsförfarande som står i strid med villkoren för användningen av stöd

Om lagen om offentlig upphandling och koncession inte tillämpas på upphandling av den åtgärd som stöds, har en anbudsgivare vars anbud inte har lett till upphandlingskontrakt i ett upphandlingsförfarande som avses i 20 § rätt att på grund av anmälan som görs inom två veckor från det att anbudsgivaren har fått kännedom om att anbudet förkastats få ett motiverat svar av den närings-, trafik- och miljöcentral som har beviljat stödet om huruvida upphandlingen har skett på ett sätt som uppfyller villkoren för utbetalning av stöd. Svaret ges efter det att närings-, trafik- och miljöcentralen har behandlat ansökan om utbetalning av stöd som beviljats för upphandlingen. Om man vid behandlingen av ansökan om utbetalning av stöd till följd av anmälan upptäcker att ett väsentligt fel har begåtts i upphandlingsförfarandet, ska bestämmelserna i 46 § tillämpas på utbetalningen av stödet och på återkrav av stöd som redan betalats ut. (29.12.2016/1412)

Om ett svar enligt 1 mom. inte har kunnat ges inom sex månader från det att anmälan kommit in och om detta beror på att utbetalning av stödet ännu inte sökts, ska närings-, trafik- och miljöcentralen be stödtagaren om behövliga uppgifter för att svar ska kunna ges.

En anbudsgivare som avses i 1 mom. eller dennes företrädare eller biträde har inte rätt att ta del av uppgifter som närings-, trafik- och miljöcentralen har fått för att ge det svar som avses i 1 mom. och som gäller en annan anbudsgivares företagshemligheter. Uppgifter om pris och andra faktorer som legat till grund för jämförelsen av anbuden ska dock alltid lämnas ut. (10.8.2018/661)

41 §
Uppföljning av lån som stöds

Kreditgivaren ska ordna med uppföljning av lån som stöds och användning av räntestöd. Kreditgivaren ska regelbundet sända Landsbygdsverket uppgifter om beviljande, lyftande och amortering av lån samt om räntebetalning. Kreditgivaren ska utan dröjsmål i sina datasystem föra in ändringar som gäller lån som stöds.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om de uppgifter som kreditgivaren ska sända till Landsbygdsverket. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om hur uppgifterna ska presenteras och sändas.

42 § (19.12.2014/1187)
Informationssystem för övervakning

På det informationssystem som används för övervakning av uppgifter enligt denna lag tillämpas 50 § 1, 3 och 4 mom. i lagen om utvecklingsstöd.

43 § (19.12.2014/1187)
Förvaring av uppgifter

Uppgifterna i informationssystemet förvaras tio år från beslutet om beviljande av stöd. Om stöd har beviljats ska uppgifterna förvaras tio år från utbetalningen av den sista posten eller från det att den sista posten av lån som är föremål för räntestöd lyfts, dock så länge som räntestöd betalas. Uppgifter om statsborgen ska förvaras så länge som borgen är i kraft eller, om statens borgensansvar har förverkligats, så länge regressfordran kan drivas in. När det är fråga om stöd som ingår i program som delfinansieras av Europeiska unionen ska uppgifterna förvaras fem år från det att Europeiska kommissionen betalar unionens sista finansieringsandel enligt programmet.

10 kap

Inspektion

44 § (22.12.2009/1507)
Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket kan förrätta inspektioner som gäller beviljare och förmedlare av stöd samt stödtagare, i syfte att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, betalning och användning av stöd iakttas. Närings-, trafik- och miljöcentralerna har motsvarande rätt i fråga om förmedlare av stöd och stödtagare.

45 §
Inspektion

Inspektion får i den omfattning som tillsynsuppdraget kräver utsträckas till byggnader, lokaler, omständigheter, informationssystem och handlingar som är relevanta för en åtgärd som stöds och användningen av stöd. Inspektion får dock inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden.

För att inspektionsuppdraget ska kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt kan en utomstående revisor befullmäktigas för inspektionen. Revisorn ska vara en i revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor. En revisionssammanslutning ska utse en för inspektionen huvudansvarig revisor. Vid utförandet av inspektionsuppdraget tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På den revisor som utför inspektionsuppdraget tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På skada som orsakas vid inspektionen tillämpas skadeståndslagen (412/1974). (18.9.2015/1168)

Bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid inspektion finns i 39 § i förvaltningslagen. Inspektionsberättelsen ska utan dröjsmål ges in till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen samt till Landsbygdsverket. (19.12.2014/1187)

Den som utför inspektionen har rätt att omhänderta handlingar och annat material som har samband med användningen av stödet, om detta krävs för att syftet med inspektionen ska uppnås. Handlingarna och annat material ska utan dröjsmål returneras när de inte längre behövs för inspektionen.

De myndigheter som nämns i 44 § har rätt att för inspektionen utan ersättning få handräckning av polisen.

11 kap

Avbrytande av utbetalning av stöd samt återkrav

46 §
Avbrytande av utbetalning av stöd samt återkrav

Närings-, trafik- och miljöcentralen är skyldig att avbryta utbetalningen av stödet samt att återkräva stöd, om

1) villkoren för beviljande eller utbetalning av stödet inte har uppfyllts,

2) stödtagaren har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har inverkat på beviljandet eller utbetalningen av stödet,

3) stödvillkoren inte har iakttagits,

4) stödtagaren inte har iakttagit ett åtagande som avses i 8 § 3 mom.,

5) stödtagaren utan närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd, innan den frist som nämns i 20 § gått ut, har överlåtit den företagsverksamhet eller det investeringsobjekt som stöds,

6) stödtagaren har vägrat att bistå vid inspektion, eller om

7) detta krävs i Europeiska unionens lagstiftning om sådana strukturstöd till jordbruket som delfinansieras av Europeiska unionen eller helt finansieras med nationella medel. (19.12.2014/1187)

(22.12.2009/1507)

Belopp på högst 100 euro behöver dock inte debiteras.

Om stöd har beviljats flera stödtagare gemensamt, svarar alla mottagare solidariskt för återbetalning av stödet. Mellan stödtagarna fördelas ansvaret i det förhållande i vilket stödtagaren har deltagit i den verksamhet som utgör grund för skyldigheten att betala tillbaka stödet.

47 § (19.12.2014/1187)
Räntan på det belopp som återkrävs

På belopp som återkrävs ska det betalas en årlig dröjsmålsränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982). Räntan beräknas enligt den tid som börjar 60 dagar efter beslutet om återkrav och slutar när fordran betalas eller, om det belopp som återkrävs dras av från en post som ska betalas senare, när avdraget görs.

48 § (19.12.2014/1187)

48 § har upphävts genom L 19.12.2014/1187.

49 § (19.12.2014/1187)
Jämkning av återkrav

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan helt eller delvis avstå från att driva in belopp som betalats felaktigt eller utan grund eller den ränta som ska betalas på beloppet, om det som en helhet betraktat med hänsyn till stödtagarens omständigheter och verksamhet är oskäligt att återkräva det fulla beloppet. Återkrav och indrivning av ränta ska dock ske till fullt belopp om detta krävs i Europeiska unionens lagstiftning om sådana strukturstöd till jordbruket som delfinansieras av Europeiska unionen eller helt finansieras med nationella medel.

50 § (22.12.2009/1507)
Beslut om återkrav och avbrytande av utbetalning

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska fatta beslut om återkrav och avbrytande av utbetalning av stöd. Genom beslutet fastställs det belopp som återkrävs och förfallodagen för betalningen av det. (19.12.2014/1187)

Beslut om återkrav ska fattas utan ogrundat dröjsmål efter att närings-, trafik- och miljöcentralen fått vetskap om den grund som anges i 46 § och senast tio år efter att den sista stödposten har betalts.

51 §
Verkställighet av återkravsbeslut

Landsbygdsverket svarar för verkställandet av återkravsbeslut. Återkrav kan genomföras så att det belopp som återkrävs jämte ränta dras av från övriga stöd som betalas till stödtagaren. I så fall måste beslutet om återkrav ha vunnit laga kraft.

Beslut om återkrav kan verkställas genom utsökning efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Därvid tillämpas lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

12 kap

Förfaranden som gäller stöd i anslutning till lån

52 §
Godkännande av kreditinstitut

Som kreditgivare kan godkännas kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § i kreditinstitutslagen (610/2014) och som har de administrativa och tekniska förutsättningar som en kreditgivare ska ha enligt denna lag. (8.8.2014/641)

Som centralt finansiellt institut kan godkännas en kreditgivare som avses i 1 mom. eller ett kreditinstitut eller en annan motsvarande sammanslutning som kreditgivarna har befullmäktigat att på sina vägnar sköta de uppgifter som enligt denna lag hör till det centrala finansiella institutet. Den aktör som avses ovan ska ha administrativa och tekniska förutsättningar att sköta uppgifterna.

Landsbygdsverket beslutar om ett kreditinstitut eller en sammanslutning ska godkännas som kreditgivare eller som centralt finansiellt institut. Beslutet fattas på ansökan varav ska framgå de uppgifter som krävs för bedömning av förutsättningarna för godkännandet. Godkännandet kan återtas om förutsättningarna inte längre är uppfyllda.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om förutsättningarna för godkännande av kreditgivare och centralt finansiellt institut samt om förfarandet för ansökan om godkännande. Landbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de blanketter som ska användas för ansökan om godkännande samt om de tekniska detaljerna när det gäller förutsättningarna för godkännande.

53 §
Kreditgivarens och det centrala finansiella institutets uppgifter

På personer som är i en kreditgivares eller det centrala finansiella institutets anställning tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som avses i 39 § 3 mom., 41 och 54 § samt 55 § 2 mom. På skada som orsakats i samband med skötseln av uppgifter som avses ovan tillämpas skadeståndslagen.

54 § (22.12.2009/1507)
Kreditgivarens upplysnings- och biståndsskyldighet

Kreditgivaren ska underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen om att ett lån som stöds överförs till en annan kreditgivare samt om sådana ändringar av lånevillkoren som avses i 27 § 2 mom. och som inte förutsätter närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd.

När kreditgivaren sköter lån med borgen ska den beakta statens fördel som borgensman. Kreditgivaren ska utan dröjsmål underrätta Landsbygdsverket om sådana förändringar när det gäller stödtagarens ekonomiska ställning, lån som stöds eller värdet på egendom som utgör säkerhet för lån, som kan ha betydelse för statens ställning som borgensman.

Kreditgivaren och det centrala finansiella institutet ska på en specificerad begäran till jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen lämna ut sådana uppgifter om stödtagare som är nödvändiga för övervakning av att förutsättningarna och villkoren för beviljande av stöd iakttas.

Kreditgivarens och det centrala finansiella institutets upplysningsskyldighet gäller också sekretessbelagda uppgifter. Uppgifterna får inte användas för andra ändamål än de har lämnats ut för till en myndighet för att denna ska kunna sköta sina åligganden.

55 §
Avgifter för statsborgen

För statsborgen ska stödtagaren betala en avgift som fastställs som en procentuell andel av det lån som borgen beviljats för. Avgiften är högst 200 euro. Dessutom tas två gånger per år ut en avgift som fastställs som en procentuell andel av återstoden av det lån för vilket borgen beviljats. Avgifterna redovisas till gårdsbrukets utvecklingsfond.

Kreditgivaren ska förmedla de avgifter som avses i 1 mom. till staten. För skötseln av denna uppgift betalar Landsbygdsverket ersättning till kreditgivaren. Ersättningen betalas av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om borgensavgifter samt om ersättningar till kreditgivare. Landsbygdsverket kan meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid förmedlingen av avgifter.

56 §
Förverkligande av statens borgensansvar

Landsbygdsverket svarar för intressebevakningen i samband med statens borgensansvar och regressrätt.

Landsbygdsverket kan besluta att en regressfordran ska lämnas oindriven om stödtagaren inte skäligen kan anses klara av att betala den på grund av varaktig arbetsoförmåga, långvarig arbetslöshet, försörjningsplikt eller någon annan jämförbar orsak.

Avgifter som har samband med förverkligande av borgensansvar betalas av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel. Ersättningar som erhållits genom regressrätten ska redovisas till den nämnda fonden.

13 kap (17.1.2014/29)

(17.1.2014/29)

13 kap. har upphävts genom L 17.1.2014/29.

14 kap

Särskilda bestämmelser

61 § (19.12.2014/1187)
Rätt att få upplysningar och utlämnande av information

I fråga om jord- och skogsbruksministeriets, Landsbygdsverkets samt närings-, trafik- och miljöcentralens rätt att få och lämna ut uppgifter om stöd som beviljats enligt denna lag tillämpas 64 § i lagen om utvecklingsstöd.

62 § (19.12.2014/1187)
Undertecknande av handlingar

En handling som uppkommit i myndighetens verksamhet och som avses i denna lag får undertecknas maskinellt.

63 § (19.12.2014/1187)
Beslutsavgift

Beslut enligt denna lag är avgiftsfria för sökanden och stödtagaren.

64 § (22.12.2009/1507)
Regional fördelning av medel

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för att bevillningsfullmakter och anslag som avses i 14 § 1 mom. fördelas till stöd enligt denna lag samt för att de anvisas till närings-, trafik- och miljöcentralerna.

65 § (19.12.2014/1187)
Tekniskt bistånd

Bestämmelser om användning av tekniskt bistånd för verkställigheten av stöd enligt denna lag finns i 65 § i lagen om utvecklingsstöd.

66 § (22.12.2009/1507)
Besvärsförbud

Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut enligt 19 § 2 mom. får inte överklagas separat genom besvär.

67 § (15.1.2021/35)
Ändringssökande

Ändring i beslut som meddelats med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol.

Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

68 § (17.1.2014/29)

68 § har upphävts genom L 17.1.2014/29.

15 kap

Ikraftträdande

69 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

70 §
Övergångsbestämmelse om informationssystemet för övervakning

Innan lagstiftningen om hantering av kunduppgifter inom landsbygdsnäringsförvaltningen träder i kraft ska på upprätthållandet och användningen av register som ingår i det informationssystem för övervakning som avses i 42 § samt på offentligheten och sekretessbeläggningen av registeruppgifterna tillämpas vad som föreskrivs i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994).

RP 113/2007, JsUB 6/2007, RSv 121/2007

Ikraftträdelsestadganden:

7.8.2009/598:

Denna lag träder i kraft den 12 augusti 2009.

På stödansökningar som anhängiggjorts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Lagens 24 § 2 mom. tillämpas dock på räntestödslån för vilka stödbeslutet har fattats den 1 januari 2008 eller därefter.

RP 65/2009, JsUB 6/2009, RSv 91/2009

22.12.2009/1507:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

13.5.2011/499:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

På de ansökningar om beviljande av stöd som är anhängiga när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 294/2010, JsUB 36/2010, RSv 367/2010

26.8.2011/995:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

På ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 247/2010, JsUB 34/2010, RSv 353/2010

22.12.2011/1415:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 40/2011, JsUB 11/2011, RP 40/2011

21.12.2012/947:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På de ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på de stöd som beviljats innan lagen trädde i kraft tillämpas de bestämmelser och avtalsvillkor som gällde vid ikraftträdandet.

RP 102/2012, JsUB 4/2012, RSv 133/2012

17.1.2014/29:

Denna lag träder i kraft den 22 januari 2014. Lagens 2 § träder dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

2 § trädde i kraft 1.9.2014 enligt F 702/2014.

De bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande ska tillämpas på ärenden som är anhängiga vid tidpunkten för ikraftträdandet samt på beviljade stöd och förhandsgodkännande av byggprodukter. Lagens 19 § 3 och 4 mom. tillämpas dock på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft.

Vad som i 19 § 3 och 4 mom. föreskrivs tillämpas också på stöd som delvis finansieras med medel från Europeiska unionen och som när denna lag träder i kraft är helt eller delvis obetalda.

På stödansökningar som är anhängiga när 2 § träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde när paragrafen trädde i kraft.

RP 142/2013, JsUB 22/2013, RSv 209/2013

31.1.2014/80:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

L 80/2014 trädde i kraft 1.9.2014 enligt L 75/2014.

RP 121/2013, JsUB 17/2013, RSv 186/2013

8.8.2014/641:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014

19.12.2014/1187:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På ansökningar som var anhängiga när denna lag trädde i kraft samt på stöd som beviljats före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 196/2014, JsUB 19/2014, RSv 199/2014

18.9.2015/1168:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

30.12.2015/1678:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På ansökningar som anhängiggjorts samt på stöd som beviljats och avtal som ingåtts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 81/2015, JsUB 12/2015, RSv 115/2015

11.11.2016/923:

Denna lag träder i kraft den 16 november 2016.

Denna lag tillämpas även på lån som före dess ikraftträdande har beviljats med stöd av den lag som ändras.

RP 180/2016, JsUB 10/2016, RSv 128/2016

29.12.2016/1412:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 108/2016, EkUB 31/2016, RSv 239/2016

1.6.2018/417:

Denna lag träder i kraft den 5 juni 2018. Den tillämpas dock från och med den 1 januari 2018.

RP 27/2018, JsUB 7/2018, RSv 38/2018

10.8.2018/661:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

15.1.2021/35:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020, JsUB 17/2020, RSv 222/2020

26.3.2021/252:

Denna lag träder i kraft den 29 mars 2021.

Denna lag tillämpas också på stödansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av lagen.

RP 8/2021, JsUB 2/2021, RSv 23/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.