Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

28.1.2005/39

Lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna förutsättningar för erhållande av pensionsstöd

1 §
Rätt till pensionsstöd

En i Finland bosatt person född åren 1941–1947 som den 31 december 2004 är berättigad till arbetsmarknadsstöd och är långtidsarbetslös på det sätt som avses i 1 kap. 7 § 1 mom. 5 punkten i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) och till vilken har betalts arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) för minst 2 500 dagar eller till vilken har betalts dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa för den maximala tiden och dessutom arbetsmarknadsstöd för minst 2 000 dagar från den 1 januari 1992 till den 31 december 2004, har rätt till pensionsstöd enligt denna lag. I de ovan nämnda 2 500 dagarna inräknas också de dagar då arbetslöshetsförmån inte betalats på grund av begränsningar enligt 7 kap. 2 § 1, 3, 4, 7 eller 8 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller för att personen fått sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004). Rätten till pensionsstöd fortgår till slutet av den månad då personen fyller 62 år. (23.6.2005/455)

Som en i 1 mom. avsedd person som är berättigad till arbetsmarknadsstöd betraktas förutom personer som den 31 december 2004 fått arbetsmarknadsstöd även personer enligt 7 kap. 2 § 1–8 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och sådana arbetsoförmögna enligt 3 kap. 3 § 1 mom. i nämnda lag som får sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen. (23.6.2005/455)

I pensionsstöd betalas en folkpensionsdel och en arbetspensionsdel så som föreskrivs nedan.

2 §
Rätt till ålderspension för den som får pensionsstöd

En person som avses i 1 § har rätt till ålderspension enligt folkpensionslagen (568/2007) och de pensionslagar som nämns i 5 § från ingången av den månad som följer efter den då han eller hon fyller 62 år. Ålderspensionen förtidsminskas inte. (11.5.2007/574)

Om en person som avses i 1 § har fyllt 62 år innan denna lag har trätt i kraft, har han eller hon rätt till ålderspension enligt 1 mom. Ålderspension beviljas på ansökan.

3 § (11.5.2007/574)
Förhållande till andra förmåner

Rätt till pensionsstöd har inte den som får sjukpension (invalidpension), ålderspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna eller arbetslöshetspension eller individuell förtidspension enligt lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007), arbetslöshetspension enligt lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) eller individuell förtidspension enligt ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) eller motsvarande pension som betalas från utlandet.

Den som får pensionsstöd har rätt till dagpenning enligt sjukförsäkringslagen på motsvarande sätt som den som får ålderspension har enligt 8 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen. Den som får pensionsstöd har inte rätt till arbetslöshetsförmåner enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Den som får pensionsstöd har rätt till barnförhöjning i enlighet med 51 § i folkpensionslagen.

Om den som får pensionsstöd har rätt att få efterlevandepensionens begynnelsepension enligt folkpensionslagen, betalas av begynnelsepensionen det belopp som överstiger beloppet av folkpensionsdelen. Pensionsstöd och efterlevandepensionens fortsättningspension enligt folkpensionslagen betalas inte samtidigt.

4 §
Boende i Finland

Boendet i Finland avgörs enligt lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).

2 kap

Beloppet av pensionsstöd

5 §
Beloppet av arbetspensionsdelen

En person som nämns i 1 § och som fram till den 31 december 2004 har intjänat pension enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare (395/1961), pension enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962), pension enligt minimivillkoren i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969), pension enligt minimivillkoren i lagen om pension för företagare (468/1969), pension enligt lagen om sjömanspensioner (72/1956), pension enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985), pension enligt lagen om kommunala pensioner (549/2003), pension enligt lagen om statens pensioner (280/1966) samt annan pension där pensionsrätten med stöd av övriga bestämmelser bestäms enligt lagen om statens pensioner, pension som beviljats med stöd av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (298/1966) och pension som beviljats med stöd av lagen om ortodoxa kyrkosamfundet (521/1969) har rätt att i form av pensionsstödets arbetspensionsdel få det belopp av arbets- eller förvärvspension som i enlighet med ovan nämnda lagar beräknats den 31 december 2004. När pensionsstöd beviljas justeras arbetspensionsdelen enligt 2004 års indexnivå med de indextal som anges i 9 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

6 § (11.5.2007/574)
Beloppet av folkpensionsdelen

Full folkpensionsdel är 506,35 euro i månaden. Om den som får pensionsstöd är gift eller lever i ett samboförhållande, är folkpensionsdelens fulla belopp 449,13 euro i månaden. (7.12.2007/1157)

Beloppet av pensionsstödets folkpensionsdel beräknas så att 50 procent av den fulla folkpensionsdelen dras av från den del av årsinkomsten som överstiger 536 euro om året. Som årsinkomst beaktas den arbetspensionsdel som nämns i 5 § samt de förmåner som nämns i 22 § 1 och 2 mom. i folkpensionslagen. De inkomstposter som påverkar bestämmandet av pensionsstödet avrundas till närmaste euro.

Har den som ansöker om pensionsstöd bott utomlands, skall bestämmelserna 21 § 1–4 mom. i folkpensionslagen tillämpas på beloppet av folkpensionsdelen.

Pensionsstödets folkpensionsdel betalas inte, om det månatliga beloppet understiger 5,38 euro.

3 kap

Bestämmelser om pensionsstöd

7 §
Makar och boende åtskils

Om en man och en kvinna fortlöpande lever tillsammans i gemensamt hushåll utan att ingå äktenskap under äktenskapsliknande förhållanden, skall pensionsstödets folkpensionsdel bestämmas enligt vad som i denna lag föreskrivs om personer som är gifta med varandra.

Om en person som är gift inte har gemensamt hushåll med sin make, skall pensionsstödets folkpensionsdel för honom eller henne bestämmas enligt vad som i denna lag föreskrivs om pensionsstöd till den som inte är gift.

8 § (7.12.2007/1157)
Pensionsstöd under fängelsestraff

I fråga om betalning av pensionsstöd under den tid stödtagaren avtjänar fängelsestraff tillämpas 66 § i folkpensionslagen.

9 § (7.12.2007/1157)
Anmälningsskyldighet

Den som får pensionsstöd ska underrätta Folkpensionsanstalten om ingående och upplösning av äktenskap, inledande och avslutande av ett samboförhållande, förändringar som skett i de inkomster som påverkar pensionsstödet, flyttning till utlandet samt om andra motsvarande uppgifter som är nödvändiga för utbetalning av pensionsstödet.

4 kap

Bestämmelser om förfarandet

10 §
Ansökan om pensionsstöd

Pensionsstöd söks hos Folkpensionsanstalten med en blankett som fastställts för ändamålet och godkänts av Folkpensionsanstalten. Den som ansöker om pensionsstöd ska för beviljande och betalning av pensionsstödet lämna uppgifter om sitt och makens namn och födelsetid, sin adress, intagning i fängelse, sina dagpenningar och sitt arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, utbetalarna av arbetslöshetsförmåner och sina pensionsinkomster, samt övriga uppgifter som behövs för betalning av pensionsstödet. (7.12.2007/1157)

En ansökan om pensionsstöd kan avslås, om sökanden vägrar lämna uppgifter som behövs för avgörande av ansökan eller att förete sådan utredning som skäligen kan krävas av honom eller henne.

11 §
Beviljande av pensionsstöd

Pensionsstöd beviljas från ingången av den månad då rätt till stödet uppkom, dock tidigast från ingången av den månad som följer efter det att arbetet upphörde. Pensionsstöd beviljas inte utan särskilda skäl för en längre tid än sex månader före ansökan om pensionsstöd.

12 § (25.10.2013/740)
Betalning av pensionsstöd

Pensionsstöd betalas månatligen till ett av mottagaren angivet konto inom Europeiska unionen. På betalning av stödet tillämpas dessutom 64 § i folkpensionslagen.

13 §
Temporär betalning av pensionsstöd

Pensionsstödet kan beviljas och betalas temporärt, om ändring har sökts i ett ärende som gäller pensioner enligt de lagar som nämns i 5 § vilka skall beaktas som inkomst i pensionsstödet eller någon annan fortlöpande förmån som påverkar beloppet av pensionsstödet.

Om utredningen av de försäkringstider som den som ansöker om pensionsstöd har intjänat i ett annat land som tillämpar rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen pågår, kan pensionsstödet beviljas temporärt för den tid behandlingen av ärendet pågår. (11.5.2007/574)

14 §
Rätt till invalidpension för den som får pensionsstöd

Om den som får pensionsstöd blir arbetsoförmögen på det sätt som avses i de lagar som nämns i 5 § eller i 12 § i folkpensionslagen, kan han eller hon på ansökan beviljas sjukpension (invalidpension) från ingången av den månad som följer efter det att arbetsoförmågan inträdde. Pensionsstödet dras in från begynnelsetidpunkten för sjukpensionen. (11.5.2007/574)

Om invalidpension beviljas som rehabiliteringsstöd, har en person som avses i denna lag rätt att på tidigare grunder få pensionsstöd från ingången av den månad som följer efter det att rehabiliteringsstödet upphörde.

15 §
Retroaktivt pensionsstöd

Om den som får pensionsstöd, retroaktivt beviljas pension, ersättning eller någon annan fortlöpande förmån som påverkar beloppet av pensionsstödets folkpensionsdel, får Folkpensionsanstalten i enlighet med folkpensionslagen ur en pension eller en annan förmån som skall betalas retroaktivt driva in det pensionsstöd som för samma tid betalts till för stort belopp.

Om en arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa har betalts för samma tid som personen får pensionsstöd, skall pensionsstödet för motsvarande tid betalas till den som betalt arbetslöshetsförmånen.

16 §
Justering av pensionsstödet

Pensionsstödets folkpensionsdel justeras, om

1) den som får pensionsstöd ingår äktenskap eller hans eller hennes äktenskap upplöses,

2) den som får pensionsstöd inleder ett samboförhållande eller hans eller hennes samboförhållande upphör, eller

3) en sådan förändring som inte beror på indexbundenheten har skett i de årsinkomster som påverkar pensionsstödet.

(11.5.2007/574)

Om en förändring som påverkar pensionsstödet har inträffat den första dagen i en kalendermånad, justeras pensionsstödet från ingången av den månaden. I annat fall justeras pensionsstödet från ingången av den månad som följer efter förändringen.

Om Folkpensionsanstalten känner till att förutsättningar för en höjning av pensionsstödets folkpensionsdel föreligger, kan förhöjningen beviljas även utan ansökan.

17 §
Tillfälligt avbrott i och indragning av pensionsstöd

Betalningen av pensionsstöd kan avbrytas tillfälligt eller dess belopp tillfälligt minskas tills saken slutgiltigt avgjorts, om det finns grundad anledning att anta att pensionsstödet borde dras in eller dess belopp minskas, eller om anmälningsskyldigheten enligt 9 § för översyn av förutsättningarna för erhållande av pensionsstöd inte fullgörs.

Om den som får pensionsstöd flyttar utomlands för att bosätta sig där stadigvarande, indras pensionsstödet från ingången av den månad som följer efter flyttningen.

18 § (11.5.2007/574)
Betalning av pensionsstöd till ett kommunalt organ

Folkpensionsanstalten kan besluta att pensionsstödet skall betalas till ett sådant organ i den kommun där stödtagaren är bosatt som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982) för att användas till försörjning av den som får pensionsstöd och hans eller hennes anhöriga enligt 66 § 3 mom. i folkpensionslagen, om det kan äventyra försörjningen för den som får pensionsstöd eller hans eller hennes anhöriga att förmånen betalas till stödtagaren själv. Pensionsstöd som betalats på detta sätt får inte i strid med stödtagarens uttryckliga samtycke användas för annan försörjning än sådan som ges under den månad för vilken pensionsstödet har betalats.

Framställning om att pensionsstödet skall betalas till ett kommunalt organ kan göras av stödtagaren, stödtagarens make, maka eller sambo, någon annan anhörig, den som huvudsakligen sköter stödtagaren eller det kommunala organ som saken gäller.

19 §
Bestämmelser om förfarandet i fråga om pensionsstöd och ändringssökande

I fråga om pensionsstöd som verkställs av Folkpensionsanstalten tillämpas vad som i folkpensionslagen bestäms om meddelande av beslut, dröjsmålsförhöjning, erhållande av uppgifter, utlämnande av uppgifter, användning av uppgifter och teknisk anslutning, återkrav och preskription samt om rättelse av pensionsbeslut, förfarandet vid sökande av ändring och undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut.

5 kap

Särskilda bestämmelser

20 §
Utmätningsförbud

Pensionsstödets folkpensionsdel får inte mätas ut. Bestämmelserna i 93 § i folkpensionslagen skall dock beaktas. (11.5.2007/574)

Ett avtal om överföring av en pensionsstödsrättighet enligt denna lag på någon annan är ogiltigt.

21 §
Verkställighet och rätt att få uppgifter

De uppgifter enligt denna lag som gäller pensionsstöd sköts av Folkpensionsanstalten.

På begäran av Folkpensionsanstalten eller en arbetspensionsanstalt skall arbetskraftsbyrån avgiftsfritt ge ett utlåtande om huruvida en person som avses i 1 § är långtidsarbetslös så som avses i lagen om offentlig arbetskraftsservice. Bestämmelser om arbetskraftsbyråns utlåtande och om de omständigheter som skall antecknas i utlåtandet kan utfärdas genom förordning av arbetsministeriet. (23.6.2005/455)

För avgörande av ett ärende enligt denna lag har Folkpensionsanstalten utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt av arbetslöshetskassan få uppgifter om de dagpenningar enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa som betalts till den som ansöker om pensionsstöd.

22 §
Pensionsskyddscentralens och Folkpensionsanstaltens anmälningsskyldighet

Folkpensionsanstalten skall för ett utlåtande enligt 21 § meddela arbetskraftsbyrån personuppgifterna för den som ansökt om pensionsstöd och Pensionsskyddscentralen för fastställande av pensionsstödets arbetspensionsdel för sökanden.

Pensionsskyddscentralen skall utgående från uppgifter från pensionsanstalterna för betalning av pensionsstöd lämna Folkpensionsanstalten uppgifter om beloppet av sökandens arbetspensionsdel enligt de lagar som nämns i 5 § eller om ändringar av beloppet.

23 §
Finansiering

Staten ersätter Folkpensionsanstalten för kostnaderna för pensionsstöd som betalas med stöd av denna lag.

Folkpensionsanstalten skall fyra vardagar före betalningsdagen meddela staten det belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalningen av de pensionsstöd som skall betalas. Skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de pensionsstöd som betalts under en kalendermånad och samma månads förskott skall meddelas staten inom den månad som följer på betalningsmånaden. Staten skall betala skillnaden före den 15 dagen i den andra månaden som följer på betalningsmånaden.

Staten skall på grundval av det meddelande som avses i 2 mom. betala Folkpensionsanstalten beloppet enligt meddelandet senast en bankdag före betalningsdagen för pensionsstöden.

Ålderspension som betalas efter det att pensionsstödet har upphört finansieras i enlighet med bestämmelserna om finansiering av ålderspension i folkpensionslagen och i de arbetspensionslagar som nämns i 5 §.

24 §
Indexbindning

Beloppet av pensionsstödet binds till förändringarna i levnadskostnaderna så att de ändras samtidigt och i samma förhållande som vad som föreskrivs i lagen om folkpensionsindex (456/2001). Beloppen i 6 § motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalts ut 2001 har beräknats.

25 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Pensionsstöd beviljas tidigast från och med lagens ikraftträdande.

RP 183/2004, ShUB 27/2004, RSv 161/2004

Ikraftträdelsestadganden:

23.6.2005/455:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Lagen tillämpas dock från och med den 1 maj 2005.

LM 69/2005, ShUB 10/2005, RSk 17/2005

2.12.2005/943:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

När denna lag träder i kraft ändras utan ansökan pensionsstödet för en person som får pensionsstödets folkpensionsdel så att det överensstämmer med denna lag. På begäran ges ett beslut om att pensionsstödet har ändrats.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som betalades ut i januari 2001 har räknats ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2005, ShUB 14/2005, RSv 119/2005

11.5.2007/574:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Pensionsstödets folkpensionsdel som med stöd av lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (955/1973) och statsrådets förordning om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (1230/2005) betalas i enlighet med dyrortsklass II när denna lag träder i kraft skall utan ansökan omvandlas från den 1 januari 2008 så att den betalas enligt 6 § i denna lag. På begäran av den som får pensionsstöd ges ett beslut om att pensionsstödet har ändrats. Utbetalningen av de pensionsstöd som betalas ut vid denna lags ikraftträdande fortsätter i övrigt på tidigare grunder fram till nästa justering av pensionsstödets folkpensionsdel enligt 16 § eller till dess att pensionsstödet upphör.

De belopp som anges i 6 § i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2006, ShUB 56/2006, RSv 283/2006

7.12.2007/1157:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Pensionsstöd som betalas när denna lag träder i kraft omvandlas från den 1 januari 2008 till att motsvara denna lag.

Beloppen i 6 § i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 95/2007, ShUB 9/2007, RSv 55/2007

25.10.2013/740:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

RP 100/2013, ShUB 9/2013, RSv 103/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.