Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

20.8.1993/770

Straffregisterlag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Straffregistrets ändamål och innehåll
1 §

Personuppgiftsansvarig i fråga om straffregistret är Rättsregistercentralen. (5.12.2018/1055)

Till straffregistret inhämtas, i det registreras och ur det lämnas uppgifter som behövs för bestämmande och verkställighet av straffrättsliga påföljder.

Ur straffregistret får uppgifter även lämnas ut för att användas vid utredning och bedömning av en persons tillförlitlighet och personliga lämplighet.

2 §

I straffregistret antecknas på basis av domstolarnas meddelanden uppgifter om avgöranden genom vilka någon i Finland har dömts till ovillkorligt fängelse, kombinationsstraff, övervakningsstraff, samhällstjänst eller villkorligt fängelse eller till böter, samhällstjänst eller övervakning utöver villkorligt fängelse, till ungdomsstraff, böter i stället för ungdomsstraff eller till avsättning, eller genom vilka någon lämnats obestraffad med stöd av 3 kap. 4 § 1 eller 2 mom. i strafflagen (39/1889). I straffregistret antecknas dock inte uppgifter om förvandlingsstraff för böter eller fängelsestraff eller övervakningsstraff som har dömts ut med stöd av civiltjänstlagen (1446/2007) eller värnpliktslagen (1438/2007). I straffregistret antecknas också uppgifter om avgöranden genom vilka en juridisk person har dömts till samfundsbot. (1.12.2017/806)

I straffregistret antecknas dessutom uppgifter om domstolsavgöranden genom vilka finska medborgare eller utlänningar som stadigvarande bor i Finland har dömts utomlands till någon straffpåföljd som motsvarar de som nämns i 1 mom. En uppgift om ett straff antecknas i straffregistret, om domen har meddelats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, i ett nordiskt land eller i en stat som är part i den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål (FördrS 30/1981) eller om uppgiften om en dom som har meddelats någon annanstans har kommit till den som för straffregistret tjänstevägen. Rättsregistercentralen prövar huruvida det straff som har dömts ut utomlands motsvarar en sådan påföljd som i Finland skulle antecknas i straffregistret med stöd av 1 mom. (11.5.2012/215)

I straffregistret antecknas följande uppgifter:

1) personens namn och tidigare namn, personbeteckning eller, om personbeteckningen inte är känd, födelsetid, födelsestat och födelseort samt kön och medborgarskap,

2) domstolens namn, dagen för avgörandet, avgörandets nummer och numret på polisanmälan, (19.1.2023/74)

3) brott som har tillräknats den dömde och vid behov brottsrubriceringen samt tiden för brottet, straff och de lagbestämmelser som har tillämpats,

4) bestämmande av gemensamt fängelsestraff,

5) avgörandets laga kraft och den dag då avgörandet vann laga kraft,

6) förordnande om verkställighet av villkorligt fängelse,

7) beslut om verkställighet av reststraff,

8) avtjänande och förvandling av ungdomsstraff,

9) utförande av samhällstjänst och förvandling av samhällstjänst till fängelse,

10) frigivning från ett övervakningsstraff, oavtjänat reststraff, prövotidens utgång vid villkorlig frihet och förvandling av ett övervakningsstraff till fängelse,

11) frigivning från fängelse, oavtjänat reststraff, prövotidens utgång vid villkorlig frihet, inledande av övervakningstid som ingår i ett kombinationsstraff och avtjänande av kombinationsstraff, (1.12.2017/806)

12) benådning.

(11.5.2012/215)

I fråga om en juridisk person som dömts till samfundsbot antecknas i straffregistret utöver de uppgifter som avses i 3 mom. 2, 5 och 12 punkten även företagets eller samfundets namn, företags- och organisationsnummer, hemort, det brott för vilket den juridiska personen dömts till samfundsbot, tiden för brottet samt samfundsbotens belopp. Uppgifter om betalning av samfundsboten antecknas inte. (11.5.2012/215)

I straffregistret görs också en anteckning enligt 10 § 2 mom. i lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (214/2012), nedan EU-straffregisterlagen. (11.5.2012/215)

2 a § (14.5.2010/377)

Domstolen ska göra anmälan om sina avgöranden som avses i 2 § genom att registrera uppgifter om dem i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och vad som föreskrivs med stöd av den.

L om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem 372/2010 har upphävts genom L om justitieförvaltningens nationella informationsresurs 955/2020.

Utlämnande av uppgifter ur straffregistret
3 §

Uppgifterna i straffregistret skall hemlighållas. Registeruppgifter får lämnas ut enligt denna lag.

4 §

Ur straffregistret kan oberoende av den sekretessplikt som föreskrivs i 3 § eller i någon annan lag lämnas ut uppgifter om personer (16.2.2001/141)

1) till domstolar för behandling av anhängiga mål,

1 a) till Institutet för hälsa och välfärd för sinnesundersökning eller bedömning av en misstänkt eller åtalad, (14.5.2010/377)

2) till åklagare för åtal, åtalsprövning eller tvångsmedelsärenden, (13.5.2011/453)

3) till Brottspåföljdsmyndigheten för verkställighet av straff och för lämplighetsutredning samt till en behörig tjänsteman vid justitieministeriet för föredragning av benådningsärenden, (8.4.2011/331)

3 a) till Regionförvaltningsverket i Södra Finland för utredning av vilken bakgrund ansvarspersonerna vid de företag har som är rapporteringsskyldiga enligt lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt, (19.9.2014/733)

4) till justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman för övervakning av att lagarna iakttas samt

5) till förundersökningsmyndigheter för tvångsmedelsärenden.

För straffrättsliga förfaranden lämnas straffregisteruppgifter ut på begäran till behöriga myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen enligt vad som föreskrivs i EU-straffregisterlagen, samt till myndigheter i främmande stater enligt vad som bestäms i artikel 13 i den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål eller enligt vad som särskilt avtalas eller föreskrivs. (11.5.2012/215)

3 mom. har upphävts genom L 1093/1999. (26.11.1999/1093)

Uppgifter om juridiska personer lämnas ut till andra i 1 mom. avsedda myndigheter än Brottspåföljdsmyndigheten. (8.4.2011/331)

4 a § (26.11.1999/1093)

Utöver vad som bestäms i 4 §, lämnas ur straffregistret uppgifter om personer ut till finska myndigheter i ärenden som gäller

1) pass, finskt medborgarskap eller i utlänningslagen (378/1991) avsett visum, tillstånd eller annan åtgärd,

1 a) genomförande av i säkerhetsutredningslagen (726/2014) avsedda säkerhetsutredningar, (19.9.2014/733)

2) sådana tillstånd eller godkännanden av myndighet som är beroende av personens tillförlitlighet,

3) inträde till utbildning eller val till ett uppdrag som har samband med statens säkerhet, allmän ordning och säkerhet, utrikesförvaltningen, Finlands internationella förhållanden, justitieförvaltningen, centralbanksverksamheten eller penningtillverkningen och som är beroende av personens särskilda tillförlitlighet,

4) säkerhetskontroll, (14.12.2018/1114)

5) omhändertagande eller adoption av barn, (15.1.2021/75)

5 a) sådan lönesubvention eller sådant sysselsättningsstöd avseende personer som fyllt 55 år som en i lagen om ordnande av arbetskraftsservice (380/2023) avsedd arbetskraftsmyndighet har beviljat i enlighet med den lagen, (23.3.2023/424)

5 a punkten har tillfogats genom L 424/2023, som träder i kraft 1.1.2025.

6) statsunderstöd som beviljats av i statsunderstödslagen (688/2001) avsedd statsbidragsmyndighet och återkrav av sådant understöd, (14.1.2022/23)

6 punkten har ändrats genom L 23/2022, som gäller temporärt 1.3.2022–31.12.2033. Den tidigare formen lyder:

6) statsunderstöd som beviljats av i statsunderstödslagen (688/2001) avsedd statsbidragsmyndighet och återkrav av sådant understöd, eller (15.1.2021/75)

7) tillstånd som avses i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013, eller (14.1.2022/23)

7 punkten har ändrats genom L 23/2022, som gäller temporärt 1.3.2022–31.12.2033. Den tidigare formen lyder:

7) tillstånd som avses i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013. (15.1.2021/75)

8) beviljande eller återkrav av rekryteringsstöd som avses i lagen om ett försök med rekryteringsstöd (20/2022). (14.1.2022/23)

8 punkten har tillfogats genom L 23/2022, som gäller temporärt 1.3.2022–31.12.2033.

De uppgifter som avses i 1 mom. 5 a-punkten lämnas ut om avgöranden som avses i 83 § 3 mom. 4 punkten i lagen om ordnande av arbetskraftsservice och de uppgifter som avses i 6 punkten lämnas ut om avgöranden som avses i 7 § 2 mom. och 22 § 2 mom. i statsunderstödslagen. (23.3.2023/425)

2 mom. har ändrats genom L 425/2023, som träder i kraft 1.1.2034. Den tidigare formen lyder:

De uppgifter som avses i 1 mom. 5 a-punkten lämnas ut om avgöranden som avses i 83 § 3 mom. 4 punkten i lagen om ordnande av arbetskraftsservice, de uppgifter som avses i 6 punkten lämnas ut om avgöranden som avses i 7 § 2 mom. och 22 § 2 mom. i statsunderstödslagen och de uppgifter som avses i 8 punkten lämnas ut om avgöranden som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om ett försök med rekryteringsstöd. (23.3.2023/424)

2 mom. har ändrats genom L 424/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

De uppgifter som avses i 1 mom. 6 punkten lämnas ut om avgöranden som avses i 7 § 2 mom. och 22 § 2 mom. i statsunderstödslagen och de uppgifter som avses i 8 punkten lämnas ut om avgöranden som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om ett försök med rekryteringsstöd. (14.1.2022/23)

2 mom. har ändrats genom L 23/2022, som gäller temporärt 1.3.2022–31.12.2033. Den tidigare formen lyder:

De uppgifter som avses i 1 mom. 6 punkten lämnas ut om avgöranden som avses i 7 § 2 mom. och 22 § 2 mom. i statsunderstödslagen. (14.12.2018/1114)

Rättsregistercentralen kan av vägande skäl lämna ut uppgifter ur straffregistret till en myndighet, om de är nödvändiga för utredning och bedömning av en persons tillförlitlighet i andra fall än de som nämns i 1 mom. (13.5.2022/333)

Myndigheten skall underrätta personen i fråga om att uppgifter om honom eller henne i straffregistret kan begäras för behandling av ett ärende som avses i 1 mom. Underrättelse behöver dock inte ske, om det kan antas att personen också annars känner till att uppgifter kan skaffas om honom eller henne.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om myndigheter gäller också sådana adoptionsbyråer som avses i adoptionslagen (22/2012). (11.5.2012/215)

UtlänningsL 378/1991 har upphävts genom UtlänningsL 301/2004.

5 § (11.5.2012/215)

Uppgifter ur straffregistret lämnas ut i form av straffregisterutdrag som innehåller de uppgifter om en person som har införts i registret eller en upplysning om att han eller hon inte har antecknats i registret. Beträffande juridiska personer lämnas ett utdrag med motsvarande innehåll. Om uppgifter om ett avgörande har fåtts i enlighet med 20, 20 a eller 20 b § i EU-straffregisterlagen eller ur det lagringsregister som avses i den lagen, antecknas det i utdraget de uppgifter som skulle kunna införas i straffregistret. I straffregisterutdraget antecknas dock inte de uppgifter ur straffregistret som gäller numret på polisanmälan eller lagbestämmelser som har tillämpats och inte heller sådana uppgifter som inte får antecknas på grund av villkor som ställts av en annan medlemsstat och som avses i 9 § 4 mom. i EU-straffregisterlagen. I straffregisterutdraget antecknas den uppgift som avses i 2 § 5 mom. i denna lag endast om utdraget med stöd av 4 § 1 mom. ges till en åklagare eller en förundersökningsmyndighet. (19.1.2023/74)

Rättsregistercentralen kan lämna de myndigheter som nämns i 4 och 4 a § uppgifter ur straffregistret även i maskinläsbar form eller genom teknisk anslutning för sådana ändamål som anges i dessa paragrafer, om detta med beaktande av behovet av att använda uppgifterna och behövliga skyddsåtgärder är motiverat. Den uppgift som avses i 2 § 5 mom. får lämnas ut endast till en åklagare eller en förundersökningsmyndighet.

6 § (11.5.2012/215)

En enskild person har rätt att få ett straffregisterutdrag beträffande sig själv för visum, arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller något annat motsvarande ändamål. Dessutom har en enskild person rätt att få ett straffregisterutdrag beträffande sig själv för att visa upp det för en myndighet eller något annat organ i en främmande stat med tanke på adoption. I utdraget antecknas även uppgifter som har fåtts i enlighet med 20 § i EU-straffregisterlagen om avgöranden genom vilka han eller hon i en annan medlemsstat har dömts till en påföljd som motsvarar en påföljd som nämns i 2 § 1 mom. i denna lag.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. har en enskild person rätt att få ett straffregisterutdrag beträffande sig själv för en uppgift som avses i 2 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). I utdraget antecknas uppgifter om avgöranden genom vilka personen har dömts för spridning av pornografisk bild enligt 17 kap. 18 § i strafflagen eller för sexualbrott enligt 20 kap., för dråp enligt 21 kap. 1 §, för mord enligt 21 kap. 2 §, för dråp under förmildrande omständigheter enligt 21 kap. 3 §, för grov misshandel enligt 21 kap. 6 §, för människohandel enligt 25 kap. 3 §, för grov människohandel enligt 25 kap. 3 a §, för grovt rån enligt 31 kap. 2 § eller för narkotikabrott enligt 50 kap. i strafflagen. I utdraget antecknas dessutom uppgifter om böter som dömts ut för sådana brott enligt 17 kap. 18 §, 20 kap. eller 25 kap. 3 eller 3 a § i strafflagen som har registrerats i det bötesregister som avses i 46 § 1 mom. i lagen om verkställighet av böter (672/2002). I utdraget antecknas också uppgifter om avgöranden genom vilka personen med stöd av bestämmelser som har gällt före ikraftträdandet av de ovannämnda bestämmelserna har dömts för ett brott som motsvarar ett brott som nämns ovan. (8.7.2022/733)

I det utdrag som avses i 2 mom. antecknas dessutom uppgifter om

1) avgöranden som med stöd av 2 § 2 mom. har antecknats i straffregistret och genom vilka personen har dömts för ett brott som motsvarar ett brott som avses i 2 mom. i denna paragraf,

2) avgöranden som har antecknats i det lagringsregister som avses i EU-straffregisterlagen och genom vilka en finsk medborgare i en annan medlemsstat har dömts till bötesstraff för ett brott som motsvarar ett brott enligt 17 kap. 18 §, 20 kap. eller 25 kap. 3 eller 3 a § i strafflagen, (8.7.2022/733)

3) avgöranden som har fåtts i enlighet med 20 eller 20 a § i EU-straffregisterlagen och genom vilka personen i en annan medlemsstat har dömts till en påföljd som motsvarar en påföljd som nämns i 2 § 1 mom. i denna lag för ett brott som motsvarar ett brott som avses i 2 mom. i denna paragraf eller har dömts till ett bötesstraff för ett brott som motsvarar ett brott enligt 17 kap. 18 §, 20 kap. eller 25 kap. 3 eller 3 a § i strafflagen, (8.7.2022/733)

4) avgöranden som har antecknats i det lagringsregister som avses i EU-straffregisterlagen eller som har fåtts i enlighet med 20 eller 20 a § i EU-straffregisterlagen och genom vilka personen har meddelats förbud att arbeta med eller annars vara verksam bland minderåriga.

(28.2.2014/149)

En person har rätt att få ett straffregisterutdrag som avses i 2 mom. beträffande sig själv också för att kunna verka som klassificerare av bildprogram enligt lagen om bildprogram (710/2011). Då antecknas utöver de uppgifter som anges i 2 och 3 mom. ovan uppgifter om avgöranden genom vilka personen har dömts för spridning av våldsskildring enligt 17 kap. 17 § i strafflagen eller olaglig visning eller spridning av bildprogram bland minderåriga enligt 17 kap. 18 b § i strafflagen. Dessutom har personen rätt att få ett straffregisterutdrag beträffande sig själv i vilket antecknas de uppgifter som nämns i 2 mom. ovan för en uppgift som avses i 28 § i lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023). (14.4.2023/744)

4 mom. har ändrats genom L 744/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

En person får också ett i 2 mom. avsett straffregisterutdrag beträffande sig själv för att kunna vara klassificerare av bildprogram enligt lagen om bildprogram (710/2011). I sådana fall ska utöver de uppgifter som nämns i 2 och 3 mom. de avgöranden antecknas genom vilka personen har dömts för spridning av våldsskildring enligt 17 kap. 17 § i strafflagen eller för olaglig visning eller spridning av bildprogram bland minderåriga enligt 17 kap. 18 b § i strafflagen.

Dessutom får en studerande ett i 2 mom. avsett straffregisterutdrag beträffande sig själv för att i sådana praktiska uppgifter i läroanstalten, på en arbetsplats eller i en annan inlärningsmiljö eller under praktik som har samband med utbildningen kunna åta sig en uppgift som i väsentlig grad består i att arbeta med minderåriga och där ett utdrag på begäran ska visas upp för utbildningsanordnaren eller högskolan i enlighet med lagen om yrkesutbildning (531/2017), yrkeshögskolelagen (932/2014) eller universitetslagen (558/2009). Utdraget är avgiftsfritt. (11.8.2017/555)

Utöver vad som föreskrivs i 1–5 mom. får en person ett straffregisterutdrag om sig själv för bedömning av det goda anseende som avses i artikel 5.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937. I utdraget antecknas uppgifter om avgöranden genom vilka personen har dömts för olovligt bedrivande av verksamhet som värdepapperscentral enligt 8 kap. 11 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), olovligt bedrivande av verksamhet som central motpart enligt 8 kap. 12 mom. i den lagen, kreditgivarbrott enligt 19 § 1 mom. i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (853/2016), brott vid förmedling av person-till-person-lån enligt 19 § 2 mom. i den lagen, ombudsbrott enligt 22 § i lagen om ombud för obligationsinnehavare (574/2017), gräsrotsfinansieringsbrott enligt 22 § i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster (203/2022), olovligt ordnande av handel med finansiella instrument enligt 13 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017), hypoteksbanksbrott enligt 32 § i lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010), fastighetsfondsbrott enligt 25 § i lagen om fastighetsfonder (1173/1997), kreditinstitutsbrott enligt 21 kap. 2 § i kreditinstitutslagen (610/2014), brott mot bestämmelserna om utdelning av kreditinstituts medel enligt 21 kap. 3 § i den lagen, betalningsinstitutsbrott enligt 49 § i lagen om betalningsinstitut (297/2010), aktiebolagsbrott enligt 25 kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/2006), andelslagsbrott enligt 27 kap. 1 § i lagen om andelslag (421/2013), pantlånebrott enligt 37 § 1 mom. i lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992), registeranteckningsbrott enligt 16 kap. 7 § i strafflagen, brott mot näringsförbud enligt 16 kap. 11 §, givande av muta enligt 16 kap. 13 §, grovt givande av muta enligt 16 kap. 14 §, givande av muta åt riksdagsledamot enligt 16 kap. 14 a §, grovt givande av muta åt riksdagsledamot enligt 16 kap. 14 b §, förskingring enligt 28 kap. 4 §, grov förskingring enligt 28 kap. 5 §, skattebedrägeri enligt 29 kap. 1 §, grovt skattebedrägeri enligt 29 kap. 2 §, skatteförseelse enligt 29 kap. 4 §, arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri enligt 29 kap. 4 a §, grovt arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri enligt 29 kap. 4 b §, olycksfallsförsäkringspremiebedrägeri enligt 29 kap. 4 c §, subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 5 §, grovt subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 6 §, subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 §, grovt subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 a §, marknadsföringsbrott enligt 30 kap. 1 §, konkurrensbrott enligt 30 kap. 2 §, konsumentkreditbrott enligt 30 kap. 3 §, givande av muta i näringsverksamhet enligt 30 kap. 7 §, grovt givande av muta i näringsverksamhet enligt 30 kap. 7 a §, tagande av muta i näringsverksamhet enligt 30 kap. 8 §, grovt tagande av muta i näringsverksamhet enligt 30 kap. 8 a §, bokföringsbrott enligt 30 kap. 9 §, grovt bokföringsbrott enligt 30 kap. 9 a §, bokföringsbrott av oaktsamhet enligt 30 kap. 10 §, revisionsbrott enligt 30 kap. 10 a §, häleri enligt 32 kap. 1 §, grovt häleri enligt 32 kap. 2 §, yrkesmässigt häleri enligt 32 kap. 3 §, häleri av oaktsamhet enligt 32 kap. 4 §, penningtvätt enligt 32 kap. 6 §, grov penningtvätt enligt 32 kap. 7 §, stämpling till grov penningtvätt enligt 32 kap. 8 §, penningtvätt av oaktsamhet enligt 32 kap. 9 §, finansiering av ett terroristbrott enligt 34 a kap. 5 §, finansiering av ett terrorist enligt 34 a kap. 5 a §, finansiering av ett terroristgrupp enligt 34 a kap. 5 b §, bedrägeri enligt 36 kap. 1 §, grovt bedrägeri enligt 36 kap. 2 §, försäkringsbedrägeri enligt 36 kap. 4 §, missbruk av förtroendeställning enligt 36 kap. 5 §, penningförfalskning enligt 37 kap. 1 §, grov penningförfalskning enligt 37 kap. 2 §, lindrig penningförfalskning enligt 37 kap. 3 §, förberedelse till penningförfalskning enligt 37 kap. 4 §, användning av falska pengar enligt 37 kap. 5 §, innehav av falska pengar enligt 37 kap. 6 §, spridning av penningimitation enligt 37 kap. 7 §, betalningsmedelsbedrägeri enligt 37 kap. 8 §, grovt betalningsmedelsbedrägeri enligt 37 kap. 9 §, förberedelse till betalningsmedelsbedrägeri enligt 37 kap. 11 §, sekretessbrott enligt 38 kap. 1 §, oredlighet som gäldenär enligt 39 kap. 1 §, grov oredlighet som gäldenär enligt 39 kap. 1 a §, gäldenärsbedrägeri enligt 39 kap. 2 §, grovt gäldenärsbedrägeri enligt 39 kap. 3 §, gäldenärssvek enligt 39 kap. 4 §, gynnande av borgenär enligt 39 kap. 6 §, tagande av muta enligt 40 kap. 1 §, grovt tagande av muta enligt 40 kap. 2 §, mutförseelse enligt 40 kap. 3 §, tagande av muta som riksdagsledamot enligt 40 kap. 4 §, grovt tagande av muta som riksdagsledamot enligt 40 kap. 4 a §, missbruk av Europeiska unionens medel som riksdagsledamot enligt 40 kap. 8 a §, grovt missbruk av Europeiska unionens medel som riksdagsledamot enligt 40 kap. 8 b §, värdepappersmarknadsbrott enligt 51 kap. i strafflagen, investeringstjänstbrott enligt 16 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster (747/2012) eller brott mot bestämmelserna om utdelning av värdepappersföretags medel enligt 16 kap. 4 § i den lagen, placeringsfondsbrott enligt 27 kap. 4 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder (213/2019), sparbanksbrott enligt 127 § i sparbankslagen (1502/2001) eller för AIF-brott enligt 22 kap. 5 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014). I utdraget antecknas också uppgifter om avgöranden genom vilka han eller hon med stöd av bestämmelser som har gällt före ikraftträdandet av de ovannämnda bestämmelserna har dömts för ett brott som motsvarar en gärning som nämns ovan. (1.4.2022/208)

När ett utdrag som avses i 1–6 mom. begärs ska ändamålet uppges. Ett utdrag som avses i 2–6 mom. ges endast till den som utdraget gäller. (1.4.2022/208)

Till en centralmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen lämnas straffregisteruppgifter ut med anledning av en begäran som framställts till centralmyndigheten i enlighet med vad som bestäms i 15 och 15 a § i EU-straffregisterlagen. (28.2.2014/149)

Den som har rätt att teckna en juridisk persons namn har rätt att på begäran få ett i 5 § 1 mom. avsett straffregisterutdrag som gäller den juridiska personen. (5.12.2018/1055)

Om personuppgifters skydd se t.ex. DataskyddsL 1050/2018, L om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 616/2019, L om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet 639/2019 och L om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten 1301/2021. Om rätt att teckna en juridisk persons namn se ProkuraL 130/1979. L om hypoteksbanksverksamhet 688/2010 har upphävts genom L om hypoteksbanker och säkerställda obligationer 151/2022. L om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare 853/2016 har upphävts genom L 186/2023, se L om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare 186/2023 23 §.

6 a § (28.2.2014/149)

Sådana organisatörer av frivilliguppdrag som avses i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn (148/2014) ska få utdrag som avses i 6 § 2 mom. i denna lag med den frivilliges samtycke och under de förutsättningar som anges i den lagen.

6 b § (29.12.2016/1399)

En anbudssökande och anbudsgivare enligt 4 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016), 4 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016), artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG och artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG samt deras underleverantör har med tanke på upphandlingsförfarandet vid offentlig upphandling för utredning av förutsättningarna för uteslutning rätt att få ett straffregisterutdrag om en sådan enskild person som är medlem i anbudssökandens, anbudsgivarens eller underleverantörens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som utövar representations-, besluts- eller tillsynsmakt i företaget eller sammanslutningen i fråga. För att ett utdrag ska kunna ges krävs personens samtycke. (4.6.2021/502)

I utdraget antecknas uppgifter om lagakraftvunna beslut genom vilket personen har dömts för

1) givande av muta med stöd av 16 kap. 13 § i strafflagen, grovt givande av muta med stöd av 16 kap. 14 §, givande av muta åt riksdagsledamot med stöd av 16 kap. 14 a § eller grovt givande av muta åt riksdagsledamot med stöd av 16 kap. 14 b §,

2) deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet med stöd av 17 kap. 1 a § i strafflagen,

3) människohandel med stöd av 25 kap. 3 § i strafflagen eller grov människohandel med stöd av 25 kap. 3 a §,

4) skattebedrägeri enligt 29 kap. 1 § i strafflagen, grovt skattebedrägeri enligt 29 kap. 2 §, subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 5 §, grovt subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 6 §, subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 § eller grovt subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 a § i strafflagen, (4.6.2021/502)

5) givande av muta i näringsverksamhet med stöd av 30 kap. 7 § i strafflagen, grovt givande av muta i näringsverksamhet med stöd av 30 kap. 7 a §, tagande av muta i näringsverksamhet med stöd av 30 kap. 8 § eller grovt tagande av muta i näringsverksamhet med stöd av 30 kap. 8 a §,

6) penningtvätt med stöd av 32 kap. 6 § i strafflagen, grov penningtvätt med stöd av 32 kap. 7 §, stämpling till grov penningtvätt med stöd av 32 kap. 8 § eller penningtvätt av oaktsamhet med stöd av 32 kap. 9 §,

7) brott som begåtts i terroristiskt syfte med stöd av 34 a kap. 1 § i strafflagen, förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte med stöd av 34 a kap. 2 §, ledande av terroristgrupp med stöd av 34 a kap. 3 §, deltagande i en terroristgrupps verksamhet med stöd av 34 a kap. 4 §, meddelande av utbildning för ett terroristbrott med stöd av 34 a kap. 4 a §, rekrytering för ett terroristbrott med stöd av 34 a kap. 4 c § eller finansiering av ett terroristbrott med stöd av 34 a kap. 5 §, (22.12.2021/1272)

8) arbetarskyddsbrott med stöd av 47 kap. 1 § i strafflagen, arbetstidsbrott med stöd av 47 kap. 2 §, diskriminering i arbetslivet med stöd av 47 kap. 3 §, ockerliknande diskriminering i arbetslivet med stöd av 47 kap. 3 a §, kränkning av arbetstagares organisationsfrihet med stöd av 47 kap. 5 § eller anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd med stöd av 47 kap. 6 a §.

I utdraget antecknas också uppgifter om beslut genom vilka personen med stöd av bestämmelser som har gällt före ikraftträdandet av de i 2 mom. nämnda paragraferna har dömts för ett brott som motsvarar en gärning som nämns i 2 mom.

I utdraget antecknas dessutom uppgifter om beslut som med stöd av 2 § 2 mom. har antecknats i straffregistret och genom vilka personen har dömts för ett brott som motsvarar ett brott som nämns i 2 mom. i denna paragraf.

7 §

Utöver vad som föreskrivs i 4 a § 2 mom., 6 § 2 mom. och 6 b §, får det genom förordning av statsrådet föreskrivas att det i ett utdrag ur straffregistret får antecknas endast en del av de i 2 § avsedda uppgifter som införts i registret. (14.12.2018/1114)

I ett straffregisterutdrag antecknas för vilket ändamål det har getts.

Oberoende av det ändamål som antecknats i straffregisterutdraget får en enskild person visa upp ett straffregisterutdrag som han eller hon har i sin besittning och som har utfärdats med stöd av 6 § 2 eller 5 mom. eller 6 a §, när personen håller på att väljas till något av de uppdrag som avses i de nämnda bestämmelserna. (28.2.2014/149)

8 § (11.5.2012/215)

Uppgifter ur straffregistret lämnas ut till en annan medlemsstat i Europeiska unionen i enlighet med 5 § i EU-straffregisterlagen. Till en stat som är part i den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål men inte är medlemsstat i Europeiska unionen lämnas uppgifter ut i enlighet med artikel 22 i den konventionen. I fråga om utlämnande av straffregisteruppgifter till ett annat nordiskt land gäller dessutom vad som föreskrivs genom förordning.

Efter det att en anteckning om en medborgare i en stat som är part i den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål men inte är medlemsstat i Europeiska unionen har gjorts i straffregistret ska Rättsregistercentralen utan dröjsmål lämna myndigheterna i denna stat uppgifter om anteckningen.

9 § (26.11.1999/1093)

Rättsregistercentralen kan lämna ut uppgifter ur straffregistret för vetenskaplig forskning eller statistikföring eller för planeringseller utredningsarbete som en myndighet utför, om inte de registrerade personernas integritetsskydd eller rätt och fördel eller statens säkerhet äventyras av att uppgifterna lämnas ut och används.

Utplåning av uppgifter ur straffregistret
10 §

Uppgifter skall utplånas ur straffregistret enligt följande:

1) uppgifter om villkorligt fängelse och om böter, samhällstjänst eller övervakning som har dömts ut utöver villkorligt fängelse, om ungdomsstraff, böter i stället för ungdomsstraff samt om avsättning och samfundsbot sedan fem år förflutit,

2) uppgifter om ovillkorligt fängelsestraff på högst två år, om övervakningsstraff och om samhällstjänst sedan tio år förflutit, samt (8.4.2011/331)

3) uppgifter om ovillkorligt fängelsestraff på över två och högst fem år samt om dom genom vilken någon lämnats obestraffad med stöd av 3 kap. 4 § 1 och 2 mom. i strafflagen sedan tjugo år förflutit (9.7.2004/654)

från det den lagakraftvunna domen gavs.

(14.6.2001/523)

En uppgift om ett enskilt straff utplånas inte ur straffregistret, om registret innehåller sådana uppgifter om den registrerade som enligt 1 mom. ännu inte kan utplånas. Alla uppgifter om den registrerade utplånas dock ur straffregistret när han har avlidit eller då nittio år förflutit sedan hans födelse. Ett benådningsbeslut inverkar inte på utplåningen av straffregisteruppgifter.

Uppgifter om påföljder som har dömts ut i utlandet utplånas med iakttagande av vad som föreskrivs i 1 mom. Uppgifter om påföljder som har dömts ut i en annan medlemsstat i Europeiska unionen ska dock utplånas, om den medlemsstat som har överfört uppgiften om påföljden meddelar att uppgiften har utplånats ur det egna registret. (11.5.2012/215)

Särskilda stadganden
11 §

En domstol eller en annan myndighet får överlåta straffregisterutdrag eller uppgifter ur straffregistret endast till den som är part i det ärende för vilket utdraget erhållits, eller till en annan domstol eller myndighet som deltar i behandlingen av ärendet.

11 a § (5.12.2018/1055)

Bestämmelser om straff för dataskyddsbrott finns i 38 kap. 9 § i strafflagen.

12 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Ikraftträdande
13 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1993 och genom lagen upphävs förordningen den 19 december 1940 angående straffregister (740/40) jämte ändringar.

Då lagen trätt i kraft antecknas i straffregistret de uppgifter som med stöd av tidigare stadganden finns i registret om personer som dömts till straff som avses i 2 § eller till tukthusstraff.

Stadgandet i 10 § om utplåning av uppgifter ur straffregistret gäller även de uppgifter som finns i straffregistret då denna lag träder i kraft. Ett tukthusstraff utplånas ur registret på samma sätt som ett fängelsestraff av samma längd.

RP 368/92, LaUB 8/93

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.1995/1639:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

12.12.1996/1061:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 109/1996, LaUB 16/1996, RSv 206/1996

26.11.1999/1093:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Bestämmelserna i 4 a § 3 mom. tillämpas dock inte, om ett ärende som avses i 4 a § 1 mom. har blivit anhängigt innan lagen träder i kraft.

RP 8/1999, LaUB 4/1999, RSv 34/1999

16.2.2001/141:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2001.

RP 136/2000, LaUB 13/2000, RSv 212/2000

14.6.2001/523:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

Samma dag utplånas ur straffregistret de anteckningar om villkorliga böter som finns i registret.

RP 177/2000, LaUB 8/2001, RSv 46/2001

8.3.2002/180:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 43/2001, FvUB 26/2001, RSv 197/2001

14.6.2002/505:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 3/2002, ApUB 1/2002, RSv 61/2002

9.7.2004/654:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

RP 34/2004, LaUB 4/2004, RSv 82/2004, Rådets rambeslut 2002/629/RIF; EGT nr L 203, 1.8.2002, s. 1, Rådets rambeslut 2002/946/RIF; EGT nr L 328, 5.12.2002, s. 1, Rådets direktiv 2002/90/EG; EGT nr L 328, 5.12.2002, s. 17, Rådets rambeslut 2004/68/RIF; EUT nr L 13, 20.1.2004, s. 44

28.12.2007/1458:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 140/2007, AjUB 9/2007, RSv 132/2007

14.5.2010/377:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i 2 a § genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.

RP 102/2009, LaUB 2/2010, RSv 21/2010

8.4.2011/331:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 17/2010, LaUB 30/2010, GrUU 30/2010, RSv 266/2010

13.5.2011/453:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

20.5.2011/543:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

RP 282/2010, LaUB 43/2010, RSv 364/2010

17.6.2011/714:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 190/2010, KuUB 13/2010, RSv 348/2010

12.8.2011/955:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 164/2010, KuUB 14/2010, RSv 370/2010

2.12.2011/1206:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

I fråga om avgifter för straffregisterutdrag som begärts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 48/2011, LaUB 6/2011, RSv 40/2011

20.1.2012/27:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

Denna lag har upphävts genom L 11.5.2012/216, som gäller fr.o.m. 1.7.2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 47/2011, LaUB 9/2011, RSv 84/2011

11.5.2012/215:

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2012. Bestämmelserna i 4 a § 1 mom. 5 punkten och 4 a § 4 mom. träder dock i kraft först den 1 juli 2012.

RP 1/2012, LaUB 3/2012, RSv 24/2012, Rådets rambeslut 2009/315/RIF (32009F0315); EUT L 93, 7.4.2009, s. 23

11.5.2012/216:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

RP 1/2012, LaUB 3/2012, RSv 24/2012, Rådets rambeslut 2009/315/RIF (32009F0315); EUT L 93, 7.4.2009, s. 23

28.2.2014/149:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

RP 149/2013, LaUB 16/2013, RSv 194/2013

19.9.2014/733:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 57/2013, FvUB 16/2014, RSv 79/2014

29.12.2016/1399:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 108/2016, EkUB 31/2016, RSv 239/2016

11.8.2017/555:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 39/2017, KuUB 7/2017, RSv 86/2017

1.12.2017/806:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 268/2016, GrUU 10/2017, LaUB 9/2017, RSv 104/2017

5.12.2018/1055:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 31/2018, FvUB 14/2018, RSv 113/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/680/EU (32016L0680); EUT L 119, 4.5.2016, s. 89

14.12.2018/1114:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 180/2018, FiUB 16/2018, RSv 123/2018

15.1.2021/75:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.

RP 235/2020, FvUB 27/2020, RSv 205/2020

9.4.2021/286:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2021.

RP 135/2020, LaUB 2/2021, RSv 19/2021

4.6.2021/502:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 244/2020, EkUB 12/2021, RSv 53/2021

22.12.2021/1272:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 89/2021, LaUB 15/2021, RSv 185/2021

14.1.2022/23:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2022 och gäller till och med den 31 december 2033.

RP 160/2021, AjUB 16/2021, RSv 203/2021

1.4.2022/208:

Denna lag träder i kraft den 2 april 2022.

RP 228/2021, EkUB 7/2022, RSv 17/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1503 (32020R1503); EUT L 347, 20.10.2020, s. 1

13.5.2022/333:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

RP 109/2021, LaUB 3/2022, RSv 34/2022

8.7.2022/733:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 13/2022, GrUU 20/2022, LaUB 10/2022, RSv 88/2022

19.1.2023/74:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2023.

RP 106/2022, LaUB 18/2022, RSv 211/2022, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/816 (32019R0816); EUT L 135, 22.5.2019, s. 1

23.3.2023/424:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

RP 207/2022, AjUB 26/2022, RSv 332/2022

23.3.2023/425:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2034.

RP 207/2022, AjUB 26/2022, RSv 332/2022

14.4.2023/744:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

RP 299/2022, ShUB 54/2022, RSv 315/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.