Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

15.2.1991/305

Lag om statskontoret

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För uppgifter som hör till finanshushållningen och statens personaladministration finns statskontoret, som lyder under finansministeriet.

2 § (12.12.2014/1081)

Om det inte föreskrivs annat om behörigheten någon annanstans, har Statskontoret till uppgift att

1) ordna service i samband med finansiering, placering, skötsel av skulder och lån samt arbetslivstjänster för statliga ämbetsverk och inrättningar, (8.2.2019/180)

2) sköta statens centralbokföring,

3) handlägga statens skadeståndsärenden, (19.12.2019/1369)

4) vara ansvarig myndighet för administrationen av kommunernas och välfärdsområdenas informationsresurs för ekonomisk information och vara personuppgiftsansvarig för informationsresursen, (8.7.2022/705)

5) producera analys- och rapporteringstjänster inom statsförvaltningen för statsrådet till stöd för beredningen och beslutsfattandet, (4.7.2022/538)

6) sköta de uppgifter som föreskrivs i lagen om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (537/2022) (20.12.2022/1076)

7) vara ansvarig myndighet för förvaltningen av den informationsresurs för statsunderstödsverksamheten som avses i 32 a § 1 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) och av tjänsterna inom den, (20.12.2022/1076)

8) producera och publicera informationsmaterial i den tjänst för publicering och användning av uppgifter om statsunderstöd som avses i 32 a § 1 mom. 2 punkten i statsunderstödslagen, (20.12.2022/1076)

9) svara för andra i 6 a kap. i statsunderstödslagen föreskrivna uppgifter som gäller behandling av uppgifter som lagrats i informationsresursen för statsunderstödsverksamheten än de uppgifter som föreskrivs i 6 och 7 punkten, (20.12.2022/1076)

10) producera analys- och rapporteringstjänster inom statsunderstödsverksamheten för statsrådet till stöd för beredningen och beslutsfattandet. (20.12.2022/1076)

Statskontoret kan producera gemensamma stödtjänster för statsförvaltningen och sådana affärsverk som avses i lagen om statliga affärsverk (1062/2010). Genom förordning av statsrådet bestäms det vilka dessa tjänster är. Statskontoret sköter dessutom andra uppgifter som det bestäms eller föreskrivs att Statskontoret ska sköta.

Statskontoret kan även för kundgrupper utanför statsförvaltningen producera sådan service som avses i 1 mom. 1 punkten samt behövliga stödtjänster som den kräver till den del servicen inte innebär utövande av offentlig makt.

Statskontoret kan producera upplåningstjänster för affärsverk som avses i lagen om statliga affärsverk på de villkor som bestäms av finansministeriet eller av Statskontoret, inom de gränser som finansministeriet fastställt.

2 a § (30.11.2012/714)

Statskontorets skadeståndsprestationer i olycksfalls- och trafikskadeärenden samt i ärenden som gäller ekonomiskt stöd som motsvarar grupplivförsäkring är avgiftsbelagda. Finansministeriet kan bestämma att också andra motsvarande skadeståndsprestationer som produceras av Statskontoret ska vara avgiftsbelagda. Vid prissättningen av prestationerna iakttar Statskontoret i tillämpliga delar de principer som tilllämpas i privat försäkringsverksamhet.

Statskontoret ska för de arbetshälsotjänster som produceras för statliga ämbetsverk, hos dessa ta ut en arbetarskyddsavgift som är 0,023 procent av lönesumman för den arbetsinkomst som ligger till grund för statens olycksfallsförsäkringspremie.

Det totala beloppet av de avgifter som avses i 1 och 2 mom. ska täcka de kostnader som förmånen medför för staten. Det årliga totalbeloppet av de avgifter som tas ut behöver dock inte motsvara de ersättningar som varje enskilt år ska betalas av staten.

2 b § (19.12.2019/1369)

Statskontoret har rätt att behandla sådana personuppgifter och sådana uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av den i 2 § 1 mom. 4 punkten avsedda uppgiften och av de i 2 § 1 mom. 7–9 punkten avsedda uppgifterna för förvaltning av informationsresursen för statsunderstödsverksamheten och av tjänsterna inom den. Statistikcentralen, Institutet för hälsa och välfärd, Utbildningsstyrelsen och finansministeriet har rätt att av Statskontoret få sådana sekretessbelagda uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av deras uppgifter och som hänför sig till utförandet av den uppgift som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten. (20.12.2022/1076)

Behovet att bevara uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter ska bedömas vart femte år.

De uppgifter i kommunernas informationsresurs för ekonomisk information som inte innehåller personuppgifter ska Statskontoret publicera i det allmänna datanätet. Uppgifterna i informationsresursen för statsunderstödsverksamheten ska Statskontoret publicera i tjänsten för publicering och användning av uppgifter om statsunderstöd i enlighet med vad som föreskrivs i 32 d § i statsunderstödslagen. (20.12.2022/1076)

Avgift tas inte ut för användning av kommunernas informationsresurs för ekonomisk information och inte heller för användning av informationsresursen för statsunderstödsverksamheten eller av tjänsterna inom den. (20.12.2022/1076)

2 c § (20.12.2022/1076)

Statskontoret har rätt att avgiftsfritt och oberoende av sekretessbestämmelserna av den myndighet som är behörig enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) få de uppgifter om statsförvaltningens verksamhet och ekonomi som är nödvändiga för skötseln av uppdrag som avses i 2 § 1 mom. 5 och 10 punkten ur sådana register som förs av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, Statens center för informations- och kommunikationsteknik, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, affärsverket Senatfastigheter, Hansel Ab, Haus kehittämiskeskus Oy, statsbidragsmyndigheterna eller andra som med stöd av lag beviljar statsunderstöd (gemensamma serviceproducenter) och ur informationsresursen för statsunderstödsverksamheten, som innehåller uppgifter om planeringen och uppföljningen av verksamheten, ekonomi- och personalförvaltningen, den gemensamma grundläggande informationstekniken och hanteringen av upphandlingar samt om lokalhantering, centraliserade utbildningstjänster, projekthantering och organisationsstruktur vid statens ämbetsverk och inrättningar eller om statsunderstödsverksamheten. Statskontoret, de gemensamma serviceproducenterna och den myndighet som lämnar ut uppgifterna ska i samverkan bestämma vilka uppgifter som ska lämnas ut för det uppdrag som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten. Uppgifter enligt 24 § 1 mom. 2, 5 och 7–11 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får dock inte lämnas ut.

Sådana uppgifter enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) som hör till särskilda kategorier av personuppgifter får inte lämnas ut. Sådana uppgifter om hur länge en frånvaro på grund av sjukdom, yrkessjukdom eller olycksfall i arbetet fortgått som är nödvändiga för utförandet av det uppdrag som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten får dock lämnas ut. Vid behandlingen av uppgifter ska lämpliga skyddsåtgärder iakttas. Uppgifterna ska pseudonymiseras innan de överförs för analys. De uppgifter som publiceras ska anonymiseras eller aggregeras så att enskilda personer inte kan identifieras utifrån dem.

Statskontoret är personuppgiftsansvarig med avseende på de uppgifter som det har fått med stöd av 1 mom. Statskontoret och statsbidragsmyndigheten eller den som med stöd av lag beviljar statsunderstöd är dock gemensamt personuppgiftsansvariga i enlighet med 32 c § 1 och 2 mom. i statsunderstödslagen med avseende på de uppgifter som Statskontoret har fått för skötseln av det uppdrag som föreskrivs i 2 § 1 mom. 10 punkten.

3 § (8.11.2002/903)

Statskontoret leds av generaldirektören. Generaldirektören beslutar om utfärdandet av rättsnormer som faller under statskontorets behörighet. Om statskontorets organisation och verksamhetsenheter bestäms i arbetsordningen, som fastställs av generaldirektören.

Generaldirektören avgör också de ärenden som statskontoret beslutar om, om det inte har föreskrivits eller i arbetsordningen bestämts att någon annan tjänsteman vid statskontoret skall avgöra dem. Genom förordning av statsrådet bestäms vilka ärenden som i arbetsordningen inte kan uppdras åt andra tjänstemän att avgöra.

4 §

Statskontoret har rätt att i lagfarts- och inteckningsärenden sända handlingar i brev till domstolen eller häradshövdingen.

4 a § (9.12.2016/1072)

Statskontoret kan delegera sådana uppgifter av biträdande art som hänför sig till statskontorets uppgifter enligt 2 § till en privat aktör som har tillräckliga tekniska förutsättningar och tillräckligt kunnande för att sköta sådana uppgifter. Med uppgifter av biträdande art avses mottagning och sortering av handlingar som lämnas till statskontoret samt lagring av handlingarna och registrering av den information som ingår i dem.

Bestämmelser om förvaltningens gemensamma elektroniska stödtjänster finns i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016).

Den som arbetar med sådana uppgifter av biträdande art som avses i 1 mom. handlar under straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon utför uppgifterna. Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (412/1974).

5 §

Statliga och kommunala myndigheter samt andra offentliga samfunds myndigheter är skyldiga att inom sin behörighet ge statskontoret den handräckning som det begär.

6 § (8.11.2002/903)

Genom förordning av statsrådet bestäms om besättandet av tjänster vid statskontoret, om de uppgifter som generaldirektören och andra tjänstemän i förmansställning har i anslutning till sin förmansställning samt om förordnande av en ställföreträdare för generaldirektören.

I statskontorets arbetsordning bestäms om andra vikariat, om den interna ledningen samt om andra ärenden inom den interna förvaltningen.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Genom denna lag upphävs lagen den 13 januari 1978 om statskontoret (18/78) jämte senare ändringar.

När denna lag träder i kraft blir tjänsterna vid statskontoret gemensamma för statskontoret.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 238/90, Statsutsk. bet. 56/90, Stora utsk. bet. 180/90

Ikraftträdelsestadganden:

8.1.1993/15:

Denna lag träder i kraft den 15 januari 1993.

RP 282/92, FvUB 91/92

10.11.1995/1268:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Statskontoret har rätt att till statsbolaget på företagshälsovårdens område överlämna patient- och kunduppgifter som framkommit vid genomförandet av statskontorets företagshäieovård.

RP 53/95, StaUB 8/95, RSv 49/95

8.11.2002/903:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 83/2002, FiUB 11/2002, RSv 128/2002

15.5.2009/317:

Denna lag träder i kraft den 20 maj 2009.

RP 48/2009, FvUB 3/2009, RSv 43/2009

4.6.2010/470:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Tjänstemän som är anställda vid Statskontoret och som sköter uppgifter som gäller verkställighet av statens pensionsskydd blir anställda vid den kommunala pensionsanstalten vid denna lags ikraftträdande om de inte motsätter sig överföringen senast två månader innan lagen träder i kraft. Visstidsanställda som vid Statskontoret sköter uppgifter som gäller verkställighet av pensionsskyddet anställs vid den kommunala pensionsanstalten tills deras visstidsanställning går ut. Tjänsterna vid Statskontoret dras in och tjänsteförhållanden som grundar sig på dem upphör utan uppsägning vid denna lags ikraftträdande. På den personal som överförs tillämpas den kommunala pensionsanstaltens anställningsvillkor från det att lagen har trätt i kraft.

En arbetstagare som vid denna lags ikraftträdande har övergått från anställning vid Statskontoret till anställning vid den kommunala pensionsanstalten betraktas i fråga om sin anställning hos staten före överföringen som gammal förmånstagare enligt 1 § 4 mom. i lagen om statens pensioner (280/1966). En förutsättning är att personen den 31 december 1992 hade en fortlöpande anställning som omfattas av statens pensionsskydd och att denna anställning fortgår oavbrutet fram till tidpunkten för överföringen. Dessutom ska den anställning som följer på anställningen hos staten och som omfattas av lagen om kommunala pensioner (549/2003), på det sätt som avses i 26 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om kommunala pensioner (713/2004), fortgå oavbrutet fram till den pensionsålder som motsvarar den personliga pensionsåldern enligt 15 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner (679/2004). I invalidpensionsfall ska anställningen fortgå oavbrutet fram till dess arbetsoförmågan börjar. Om personen övergår från anställning som omfattas av lagen om kommunala pensioner tillbaka till anställning hos staten, tillämpas detta moment, förutsatt att anställningen som omfattas av statens pensionsskydd fortgår oavbrutet fram till den personliga pensionsåldern enligt 15 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner (679/2004).

För en arbetstagare som vid ikraftträdandet av denna lag har övergått från anställning vid Statskontoret till anställning vid den kommunala pensionsanstalten beaktas vid bedömningen av villkoren för erhållande av deltidspension enligt 14 § 1 mom. 2 punkten i lagen om kommunala pensioner också den anställning som omfattas av lagen om statens pensioner.

Statskontoret har rätt att i samband med lagens ikraftträdande till den kommunala pensionsanstalten till ett lägre värde än det gängse värdet överlåta lös egendom och immateriella tillgångar som skaffats för skötseln av statens arbetspensionsskydd.

RP 4/2010, ShUB 4/2010, RSv 34/2010

19.10.2012/555:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Tjänstemän som är anställda vid Statskontoret och som sköter uppgifter enligt 143 § 3 mom. i lagen om statens pensioner (1295/2006) blir anställda vid den kommunala pensionsanstalten vid denna lags ikraftträdande, om de inte motsätter sig överföringen senast två månader innan lagen träder i kraft. Tjänsterna vid Statskontoret dras in och tjänsteförhållanden som grundar sig på dem upphör utan uppsägning vid denna lags ikraftträdande. På den personal som överförs tillämpas den kommunala pensionsanstaltens anställningsvillkor från ikraftträdandet av denna lag.

En arbetstagare som vid denna lags ikraftträdande har övergått från anställning vid Statskontoret till anställning vid den kommunala pensionsanstalten betraktas i fråga om sin anställning hos staten före överföringen som gammal förmånstagare enligt 1 § 4 mom. i lagen om statens pensioner (280/1966). Detta förutsätter att arbetstagaren den 31 december 1992 hade en fortlöpande anställning som omfattas av statens pensionsskydd och att denna anställning fortgår oavbrutet fram till tidpunkten för överföringen. Dessutom ska den anställning som följer på anställningen hos staten och som omfattas av lagen om kommunala pensioner (549/2003), på det sätt som avses i 26 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om kommunala pensioner (713/2004), fortgå oavbrutet fram till den pensionsålder som motsvarar den personliga pensionsåldern enligt 15 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner (679/2004). I invalid-pensionsfall ska anställningen fortgå oavbrutet fram till dess arbetsoförmågan börjar. Om arbetstagaren övergår från anställning som omfattas av lagen om kommunala pensioner tillbaka till anställning hos staten, tillämpas detta moment, förutsatt att anställningen som omfattas av statens pensionsskydd fortgår oavbrutet fram till den personliga pensionsåldern enligt 15 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner (679/2004).

För en arbetstagare som vid ikraftträdandet av denna lag har övergått från anställning vid Statskontoret till anställning vid den kommunala pensionsanstalten beaktas vid bedömningen av villkoren för erhållande av deltidspension enligt 14 § 1 mom. 2 punkten i lagen om kommunala pensioner också den anställning som omfattas av lagen om statens pensioner.

Statskontoret har rätt att till den kommunala pensionsanstalten utan vederlag överlåta lös egendom och immateriella tillgångar som skaffats för skötseln av statens arbetspensionsskydd.

RP 67/2012, ShUB 8/2012, RSv 76/2012

30.11.2012/714:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 126/12, FiUB 22/12, RSv 110/12

30.12.2013/1228:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2014.

RP 150/2013, FvUB 18/2013, RSv 191/2013

12.12.2014/1081:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 179/2014, FiUB 27/2014, RSv 183/2014

9.12.2016/1072:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 141/2016, FiUB 14/2016, RSv 131/2016

8.2.2019/180:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 281/2018, FvUB 25/2018, RSv 214/2018

19.12.2019/1369:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 60/2019, FvUB 13/2019, RSv 60/2019

9.7.2020/557:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

RP 20/2020, FvUB 12/2020, RSv 73/2020

4.7.2022/538:

Denna lag träder i kraft den 4 juli 2022.

L 538/2022 trädde i kraft publiceringsdagen 5.7.2022.

RP 65/2022, FiUB 12/2022, RSv 73/2022

8.7.2022/705:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 68/2022, FvUB 15/2022, RSv 102/2022

20.12.2022/1076:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 88/2022, FiUB 29/2022, RSv 183/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.