Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

16.12.1994/1293

Lag om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

I denna lag bestäms om förtidspensionering från jordbruk, som

1) när avträdelsen sker 1995–1999 baserar sig på gemenskapens medfinansierade system varom bestäms i rådets förordning (EEG) nr 2079/1992 om gemenskapens stödordning för förtidspensionering från jordbruk, och

2) när avträdelsen sker 2000–2006 baserar sig på ett nationellt system som till sina principer motsvarar det system för förtidspensionering från jordbruk som avses i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. (12.7.2002/593)

(30.12.1999/1326)

För att förbättra jordbrukets struktur beviljas avträdelsestöd enligt denna lag lantbruksföretagare som varaktigt upphör med att bedriva jordbruk så som anges i denna lag. (30.12.1999/1326)

På grundval av avträdelse som skett senast 1999 kan vid behov 2000 beviljas avträdelsestöd uteslutande av nationella medel. (9.12.1999/1163)

2 § (30.12.1999/1326)

I denna lag avses med

1) lantbruksföretagare en person som för egen eller gemensam räkning bedriver jordbruk och själv deltar i arbetet,

2) gårdsbruksenhet en sådan av en eller flera lägenheter eller lägenhetsdelar, som innefattar åker, bestående enhet för bedrivande av gårdsbruk; då renhushållning bedrivs betraktas en i renhushållningslagen (161/1990) avsedd renhushållningslägenhet eller annan därmed jämförbar lägenhet också som en gårdsbruksenhet,

3) jordbruk verksamhet som grundar sig på naturens fortgående avkastningsförmåga, med undantag för skogsbruk och fiske, så som närmare bestäms genom förordning,

4) gårdsbruk jordbruk och skogsbruk,

5) pensionsanstalt Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), och (22.12.2006/1283)

6) kommunens landsbygdsnäringsmyndighet organ, tjänsteinnehavare eller förtroendevalda som avses i 3 § lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna (1558/1991).

Vad som i denna lag bestäms om lantbruksföretagares make tillämpas även på en person som lantbruksföretagaren utan att ingå äktenskap fortgående lever tillsammans med i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden och som försäkrats med stöd av 3 § 5 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare. (22.12.2006/1283)

Villkor som gäller avträdaren
3 §

Rätt till avträdelsestöd har den som varaktigt upphör med att bedriva jordbruk och är

1) lantbruksföretagare som äger en gårdsbruksenhet eller en del därav,

2) äkta make till en lantbruksföretagare som avses i 1 punkten, fastän han inte har äganderätt till gårdsbruksenheten, och

3) efterlevande make till en lantbruksföretagare som avses i 1 punkten, om den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen hör till egendom i vilken den efterlevande maken har giftorätt.

En person som avses i 1 mom. 1-3 punkten kallas nedan avträdare.

3 mom. har upphävts genom L 30.12.1999/1326. (30.12.1999/1326)

4 § (30.12.1999/1326)

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren under tio år omedelbart före avträdelsen för egen eller gemensam räkning bedrivit jordbruk. Dessutom förutsätts att avträdaren under en tid av minst fem år omedelbart före avträdelsen har varit försäkrad såsom lantbruksföretagare med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare. Med försäkringens giltighetstid jämställs härvid den tid försäkringen varit avbruten på grund av lantbruksföretagarens arbetsoförmåga.

Genom förordning föreskrivs vid behov närmare om villkoren i 1 mom.

5 § (12.7.2002/593)

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren då avträdelsen sker har fyllt

1) 55 men inte 65 år, om avträdelsen sker genom en generationsväxlingsöverlåtelse av gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader 2003–2004, och 56 men inte 65 år, om en sådan överlåtelse sker 2005–2006,

2) 55 men inte 65 år, om avträdelsen sker genom överlåtelse av renar 2003–2006,

3) 57 men inte 65 år, om avträdelsen sker genom överlåtelse av äganderätten till gårdsbruksenhetens åkermark som tillskottsmark 2003–2006,

4) 60 men inte 65 år, om avträdelsen sker genom utarrendering av gårdsbruksenhetens åkermark som tillskottsmark 2004–2006.

Om avträdarna är äkta makar och den äldre av dem uppfyller villkoren i 1 mom. och också i övrigt är berättigad till avträdelsestöd, är den yngre av makarna berättigad till avträdelsestöd, om avträdelsen sker tidigast fem år innan han eller hon uppfyller åldersvillkoret i 1 mom.

Om avträdaren är efterlevande make till en lantbruksföretagare, är han eller hon berättigad till avträdelsestöd, om avträdelsen sker tidigast fem år innan han eller hon uppfyller åldersvillkoret i 1 mom.

Om avträdaren är en lantbruksföretagare som bedrivit jordbruk som delägare i en sammanslutning tillsammans med ett äldre syskon som uppfyller åldersvillkoret i 1 mom. och övriga villkor för avträdelsestöd, är den yngre delägaren i sammanslutningen berättigad till avträdelsestöd, om avträdelsen sker tidigast fem år innan han eller hon uppfyller åldersvillkoret i 1 mom.

Avträdelsestöd betalas dock inte till den yngre make, efterlevande make eller yngre delägare i sammanslutning vilka avses i 2–4 mom. för tiden innan det i 1 mom. föreskrivna åldersvillkoret uppfylls.

6 §

Rätt till avträdelsestöd har inte en avträdare som vid avträdelsen får

1) invaliditetspension som beviljats tillsvidare, individuell förtidspension, arbetslöshetspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen (347/56), eller

2) i 1 punkten avsedda pensioner eller deltidspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

7 § (30.12.1999/1326)

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren efter avträdelsen varaktigt upphör med att bedriva kommersiellt jordbruk. Ett villkor för avträdelsestöd är likaså att avträdaren inte efter avträdelsen utför leveransarbete i skogsbruket.

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren även upphör med andra än i 1 mom. avsedda förvärvsarbeten eller att hans eller hennes förvärvsinkomst av dessa andra förvärvsarbeten kan uppskattas till mindre än 523,61 euro per månad. Som inkomst betraktas härvid likväl inte i socialvårdslagen (710/1982) avsett stöd för närståendevård eller i familjevårdarlagen (312/1992) avsett arvode. I fall som avses i 5 § 2, 3 eller 4 mom. skall den yngre maken, den efterlevande maken eller sammanslutningens yngre delägare upphöra med eller minska sitt förvärvsarbete senast då han eller hon uppfyller åldersvillkoret för avträdelsestöd. (30.12.2004/1385)

Det som i 2 mom. bestäms om att upphöra med eller minska andra förvärvsarbeten efter avträdelsen gäller dock inte det arbete avträdaren utför i ett förtroendeuppdrag. Med förtroendeuppdrag avses i denna lag att inneha ett uppdrag enligt lagen om riksdagsmannaarvode (328/1947) eller ett statligt förtroendeuppdrag eller att vara en i 32 § kommunallagen (365/1995) avsedd kommunal förtroendevald eller att inneha ett förtroendeuppdrag enligt 1 b § lagen om pension för arbetstagare. Avträdelsestöd betalas dock inte till avträdaren förrän det ovan avsedda förtroendeuppdraget upphört eller inkomsterna för arbetet i förtroendeuppdraget tillsammans med inkomsterna från andra förvärvsarbeten kan uppskattas bli mindre än det belopp som anges i 2 mom. (12.7.2002/593)

Utan hinder av 1 mom. får avträdaren dock utföra följande arbeten som främjar användningen och skötseln av skogarna:

1) skogsförnyelse,

2) vård av ungskog,

3) hyggesbränning,

4) tillvaratagande av energivirke i samband med vård av ungskog,

5) iståndsättningsdikning,

6) skogsvitaliseringsgödsling, och

7) byggande av skogsväg.

(21.7.2006/613)
Villkor som gäller gårdsbruksenheten
8 §

Ett villkor för avträdelsestöd är att en väsentlig del av den åkermark som hör till den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen inte har överlåtits under de tre senaste åren före avträdelsen på sätt som strider mot de mål som ställs i denna lag.

Genom förordning stadgas närmare om det villkor som avses i 1 mom.

Generationsväxlingsöverlåtelse (30.12.1999/1326)
9 § (30.12.1999/1326)

Upphörandet med jordbruksproduktionen kan ske genom en generationsväxlingsöverlåtelse så att avträdaren överlåter gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader för bedrivande av jordbruk till en förvärvare som fortsätter med gårdsbruket och

1) som har tillräcklig yrkesskicklighet för att bedriva jordbruk,

2) som inte fyllt 40 år,

3) vars inkomster av varaktig natur av annat än gårdsbruk och kompletterande verksamhet till gårdsbruket som bedrivs på lägenheten, uppskattade vid avträdelsetidpunkten, inte överstiger det maximibelopp som fastställs i förordning,

4) som visar att den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen eller den gårdsbruksenhet som bildas för honom är ekonomiskt livskraftig,

5) vars gårdsbruksenhet som bildas kan anses uppfylla minimikraven för miljö, hygien och djurens välfärd, och

6) som förbinder sig att odla gårdsbruksenheten och bo på lägenheten eller på sådant avstånd från den att lägenheten kan skötas på ett ändamålsenligt sätt, med beaktande av bland annat bestämmelserna i djurskyddslagen (247/1996), så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock under minst fem år.

Då avträdarens lägenhet är en renhushållningslägenhet eller därmed jämförbar lägenhet kan avträdelsen ske genom att renarna jämte för förvärvaren nödvändiga produktionsbyggnader och produktionskonstruktioner överlåts till en förvärvare, som uppfyller villkoren i 1 mom. 1–3 punkten och börjar bedriva renhushållning, och där den renbesättning som förvärvaren har efter överlåtelsen uppfyller det minimistorlekskrav som bestäms genom förordning. Förvärvaren skall härvid förbinda sig att bedriva renhushållning så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock under minst fem år.

Genom förordning utfärdas närmare bestämmelser om villkoren i 1 och 2 mom. samt om den tid inom vilken villkoren i 1 mom. 1, 4 och 5 punkten senast skall uppfyllas. Om nämnda villkor inte uppfylls vid avträdelsetidpunkten skall förvärvaren ge en förbindelse om att uppfylla dem inom den fastställda tiden.

Överlåtelse till lantbruksföretagare (30.12.1999/1326)
10 § (30.12.1999/1326)

Upphörandet med jordbruksproduktionen kan ske så att avträdaren överlåter gårdsbruksenhetens åkermark i delar eller som en helhet som tillskottsmark för bedrivande av jordbruk till en eller flera förvärvare

1) som då avträdelsen sker bedriver jordbruk på en gårdsbruksenhet till vilken avträdarens åker fogas som tillskottsmark,

2) som i enlighet med bestämmelserna i 1 § lagen om pension för lantbruksföretagare har tagit i nämnda lag bestämd försäkring för minimipensionsskydd i egenskap av idkare av gårdsbruk,

3) som inte har fyllt 55 år,

4) vars gårdsbruksenhets åkerareal ökar med minst två hektar på grund av överlåtelsen, och

5) som förbinder sig att odla lägenheten så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock under minst fem år.

Upphörandet med jordbruksproduktionen kan också ske så att avträdaren arrenderar ut gårdsbruksenhetens åkermark i delar eller som en helhet som tillskottsmark för bedrivande av jordbruk till en eller flera förvärvare som uppfyller villkoren i 1 mom. (12.7.2002/593)

Då avträdarens lägenhet är en renhushållningslägenhet eller därmed jämförbar lägenhet kan avträdelsen ske genom att renarna överlåts till en renägare som sedan tidigare bedriver renhushållning och som har tagit i 1 mom. 2 punkten avsedd försäkring i egenskap av renägare och som uppfyller åldersvillkoret enligt 1 mom. 3 punkten. Förvärvarens företag skall på grund av överlåtelsen växa med minst 20 renar. Förvärvaren skall förbinda sig att bedriva renhushållning så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock under minst fem år.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de villkor som avses i 1 och 3 mom. (12.7.2002/593)

Överlåtelse av åkermark för andra ändamål än jordbruk
11 § (30.12.1999/1326)

11 § har upphävts genom L 30.12.1999/1326.

Åker tas ur produktionen genom en förbindelse
12 § (30.12.1999/1326)

12 § har upphävts genom L 30.12.1999/1326.

Gemensamma stadganden som gäller avträdelsen
13 § (30.12.1999/1326)

En överlåtelse som avses i 9 § 1 mom. och 10 § 1 mom. kan också ske till två förvärvare och deras äkta makar gemensamt. Härvid måste båda, och i fråga om äkta makar åtminstone den ena, uppfylla de villkor som gäller för en förvärvare.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas också på utarrendering som avses i 10 § 2 mom. (12.7.2002/593)

Om gårdsbruksenhetens åkrar eller en del av dem överlåts till två sådana förvärvare gemensamt som avses i 9 eller 10 § för att odlas av dem tillsammans skall förvärvarna förbinda sig att hålla åkrarna oskiftade i sin ägo eller, om överlåtelsen förverkligas genom utarrendering, i sin besittning under den tid de förbindelser som anges i denna lag är i kraft. Om åkrarna överlåts till äkta makar gemensamt skall makarna hålla åkrarna på ett motsvarande sätt oskiftade i sin ägo eller besittning även om bara den ena av dem uppfyller villkoren för en förvärvare. (12.7.2002/593)

14 § (30.12.1999/1326)

Då avträdaren är ägare till gårdsbruksenheten eller ägarens make kan överlåtelsen av åkern och produktionsbyggnaderna ske genom köp, gåva eller byte till annan mark än jord- och skogsbruksmark. När avträdaren är en person som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten betraktas också avvittring och arvskifte mellan efterlevande make och arvingar som en överlåtelse.

Då avträdarens lägenhet är en renhushållningslägenhet eller därmed jämförbar lägenhet kan en överlåtelse av renar och produktionsbyggnader samt produktionskonstruktioner enligt 9 § 2 mom. och 10 § 3 mom. ske genom köp eller gåva. (12.7.2002/593)

En sådan avträdelse genom utarrendering som avses i 10 § 2 mom. kan ske genom ett arrendeavtal som ingåtts för minst tio år. (12.7.2002/593)

15 § (30.12.1999/1326)

En i denna lag avsedd avträdelse anses ha skett när överlåtelsehandlingen har undertecknats.

16 §

Avträdelsen skall gälla gårdsbruksenhetens hela åkermark. Avträdarna har dock rätt att utanför avträdelsen lämna följande områden av skälig storlek:

1) ett driftscentrumområde, på vilket bostadsbyggnaderna och, i andra än i 9 § nämnda fall, gårdsbruksenhetens ekonomibyggnader är belägna, och

2) ett åkerområde för odling av trädgårdsprodukter som behövs i det egna hushållet eller för byggande av bostadsbyggnad. Området får vara högst 10 procent av den åkerareal som är föremål för avträdelsen, dock inte större än en hektar.

Om avträdaren ensam eller tillsammans med sin make, eller avträdarens make äger flera gårdsbruksenheter måste åkermarken på dem alla överlåtas på det sätt som lagen avser. Om avträdaren eller hans make utöver den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen äger endast en del av en annan gårdsbruksenhet, förutsätts inte att de övriga delägarna till denna gårdsbruksenhet avstår från åkermarken. Avträdaren och hans make måste dock upphöra med att bedriva jordbruk för egen eller gemensam räkning även på dylik lägenhet.

16 a § (30.12.1999/1326)

Om avträdaren är en idkare av renhushållning skall avträdelsen innefatta alla renar som avträdaren och hans make äger. Då idkandet av kommersiell renhushållning upphör kan avträdaren och hans make likväl vid behov kvarhålla ett mindre antal renar för eget bruk. Bestämmelser om maximiantalet renar som kan kvarhållas för eget bruk utfärdas genom förordning.

Avträdelsestödets belopp
17 § (30.12.1999/1326)

Avträdelsestödets belopp grundar sig på den arbetsinkomst som med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare har fastställts för lantbruksföretagaren.

Avträdelsestödet består av ett grundbelopp och en kompletteringsdel.

18 § (30.12.2004/1385)

Avträdelsestödets grundbelopp är lika stort som den invalidpension som enligt lagen om pension för lantbruksföretagare skulle ha beviljats lantbruksföretagaren, om han eller hon när avträdelsen skedde hade haft rätt till full invalidpension. På grundbeloppet tillämpas bestämmelserna i lagen om pension för lantbruksföretagare, med undantag av 8 i § 3 mom., sådana de lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (637/2003).

Då grundbeloppets storlek fastställs beaktas inte sådan rätt till pension som grundar sig på lantbruksföretagarens arbets- eller tjänsteförhållande eller på annan företagarverksamhet än den som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare.

På grundbeloppet tillämpas 7 g, 8 och 8 a § i lagen om pension för arbetstagare, sådana de lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003). Vid samordningen av grundbeloppet beaktas dock inte sådan grundpension enligt 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare på vilken tillämpas de bestämmelser om samordning som gäller den 1 januari 2005.

Grundbeloppet justeras i enlighet med förändringarna i den allmänna löne- och prisnivån så som bestäms i 98 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). (21.7.2006/613)

19 §

Avträdelsestödets kompletteringsdel är lika stor som den folkpension som skulle ha beviljats avträdaren, om han eller hon då avträdelsestödet började hade haft rätt till folkpension som beviljats i form av sjukpension. När kompletteringsdelen beräknas tillämpas bestämmelserna i folkpensionslagen sådana de lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av folkpensionslagen (639/2003). När kompletteringsdelen beräknas tillämpas dock inte bestämmelserna i den nämnda lagens 25 b § och 28 § 1 mom. Utan hinder av vad som bestäms ovan tillämpas vid fastställandet av kompletteringsdelen 26 § 5 mom. i folkpensionslagen sådant det lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av folkpensionslagen (547/1993). När kompletteringsdelen beräknas tillämpas bestämmelserna i folkpensionslagen om fastställande av pension för makar även i sådana fall där det är fråga om personer som avses i 2 § 2 mom. i denna lag. Efter det att avträdelsestöd har beviljats justeras kompletteringsdelens belopp endast till följd av sådana förändringar i familjeförhållandena som avses i 24 § 1 mom. 1 och 2 punkten i folkpensionslagen (568/2007). (21.12.2007/1294)

Kompletteringsdelen indexjusteras enligt vad som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001). (30.12.2004/1385)

Trots 1 mom. omvandlas kompletteringsdelen för en person som får avträdelsestödets kompletteringsdel den 1 januari 2020 från nämnda tidpunkt i överensstämmelse med 19 § i folkpensionslagen. (4.12.2019/1231)

Till avträdelsestödet fogas en sådan barnförhöjning som avses i 10 kap. i folkpensionslagen på de villkor som anges i kapitlet. (21.12.2007/1294)

Ansökan om och beviljande av avträdelsestöd (30.12.2004/1389)
20 § (30.12.2004/1389)

Avträdelsestöd skall sökas före avträdelse som avses i 15 §.

Sökanden skall för villkorligt beslut till sin undertecknade ansökan foga ett av parterna undertecknat utkast till överlåtelsehandling eller föravtal samt en av förvärvaren undertecknad förbindelse enligt 9 § 1 mom. 6 punkten eller 10 § 1 mom. 5 punkten.

Avträdelsestöd skall sökas och de förbindelser som avses i 2 mom. skall ges på en blankett som har godkänts av pensionsanstalten. Till ansökan skall fogas en utredning om äganderätten och arealen beträffande den lägenhet som är föremål för avträdelsen samt vid generationsväxlingsöverlåtelse utredningar om förvärvarens yrkesskicklighet och inkomster, om den ekonomiska livskraften hos den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen och om uppfyllandet av kraven i fråga om miljö, hygien och djurens välfärd. Pensionsanstalten kan också kräva att andra utredningar som behövs för att avgöra ansökan skall fogas till den.

Om avträdelsen har skett senast 1999 skall avträdelsestöd sökas senast den 15 januari 2000.

20 a § (30.12.2004/1389)

Ansökan om avträdelsestöd samt de förbindelser som avses i 9 och 10 § skall lämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars område eller till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenheten är belägen, till pensionsanstalten eller till ett ombud som den bemyndigat.

Om ansökan har lämnats till arbetskrafts- och näringscentralen eller pensionsanstalten eller dess ombud, skall ansökan utan dröjsmål överföras till den behöriga kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall till pensionsanstalten sända ansökningshandlingarna jämte sitt utlåtande om förutsättningarna för avträdelsestöd.

Ansökan om avträdelsestöd anses ha blivit gjord den dag den har anlänt till en i 1 mom. nämnd mottagare av ansökningar.

Om den som söker avträdelsestöd inte på uppmaning inom utsatt skälig tid lämnar in den tilläggsutredning som behövs för avgörande av ansökan och som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, arbetskrafts- och näringscentralen eller pensionsanstalten har begärt, anses ansökan dock ha blivit gjord först när den utredning som behövs för avgörande av ansökan har tillställts den som har bett om den.

Närmare bestämmelser om ansökan om avträdelsestöd utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 § (30.12.2004/1389)

Pensionsanstalten skall efter att ha fått nödvändiga utlåtanden och utredningar avgöra ansökan om avträdelsestöd utan dröjsmål.

Om beslutet fattas med stöd av ett utkast till överlåtelsehandling eller ett föravtal, skall i pensionsanstaltens villkorliga beslut nämnas alla villkor för beviljande av avträdelsestöd. Ett villkor i beslutet skall vara att sökanden inom sex månader från den tidpunkt då beslutet gavs skall tillställa pensionsanstalten en slutlig överlåtelsehandling eller kopia därav som motsvarar utkastet eller föravtalet.

Ett villkorligt beslut enligt 2 mom. förfaller, om en slutlig överlåtelsehandling eller kopia därav som motsvarar utkastet eller föravtalet inte har tillställts pensionsanstalten inom föreskriven tid.

När en ansökan avgörs villkorligt på det sätt som bestäms i 2 mom., anses vid bedömningen av villkoret i 4 § såsom avträdelsetidpunkt den tidpunkt då ansökan om avträdelsestöd gjordes. För fastställandet av avträdelsestödets storlek betraktas som stödets begynnelsetidpunkt ingången av den kalendermånad under vilket det villkorliga beslutet ges.

21 a § (30.12.2004/1389)

Pensionsanstalten delger mottagaren sitt beslut genom att sända det per brev under den postadress mottagaren uppgivit. Avgörandet ska delges närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Avgörandet ska dessutom delges Renbeteslagsföreningen om avträdaren har bedrivit renhushållning. (22.12.2009/1473)

I samband med givandet av beslutet om att avträdelsestöd börjar betalas skall pensionsanstalten för uppfyllande av förbindelserna också tillställa förvärvare som avses i 9 och 10 § uppgift om hur länge avträdelsestöd kommer att betalas till avträdaren. Om betalningen av avträdelsestödet varaktigt upphör tidigare än vad som meddelats, skall pensionsanstalten likaså meddela förvärvaren detta.

I det fall att ansökan avslås efter det att avträdelsen har skett på det sätt som nämns i 15 §, skall en förvärvare som avgett förbindelse enligt 9 eller 10 § efter att beslutet vunnit laga kraft meddelas att förbindelsen inte är bindande för förvärvaren.

Betalning av avträdelsestöd
22 § (30.12.1999/1326)

Avträdelsestöd betalas från den sista avträdelsetidpunkten enligt 15 §, dock inte förrän

1) avträdaren har uppfyllt åldersvillkoret i 5 § 1 mom., (12.7.2002/593)

2) avträdaren upphört med att bedriva kommersiellt jordbruk och med leveransarbeten i skogsbruket så som avses i 7 § 1 mom.,

3) avträdaren upphört med eller minskat sina andra förvärvsarbeten i sådan grad att hans inkomster av dessa arbeten kan uppskattas bli mindre än det belopp som avses i 7 § 2 mom.,

4) betalningen av rehabiliteringsstöd har upphört i det fall att avträdaren haft rätt till rehabiliteringsstöd då avträdelsen skedde,

5) besittningen av åkermarken på den lägenhet som är föremål för avträdelsen och äganderätten till de överlåtna renarna, samt i de fall som avses i 9 § också besittningen av produktionsbyggnaderna och produktionskonstruktionerna övergått till förvärvaren,

6) förvärvaren har börjat infria sin förbindelse enligt 9 § 1 mom. 6 punkten, 9 § 2 mom., 10 § 1 mom. 5 punkten eller 10 § 3 mom., (12.7.2002/593)

7) avträdaren i de fall som avses i 7 § 3 mom. upphört med eller minskat sitt arbete i förtroendeuppdrag så att inkomsterna från dessa förtroendeuppdrag tillsammans med inkomsterna från andra förvärvsarbeten kan uppskattas bli mindre än det belopp som anges i 7 § 2 mom. (12.7.2002/593)

Avträdelsestöd betalas inte för en kalendermånad som inte är hel.

23 § (21.7.2006/613)

Om mottagaren av avträdelsestöd beviljas sjukpension, individuell förtidspension, arbetslöshetspension, ålderspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007), indras avträdelsestödets kompletteringsdel. (21.12.2007/1294)

Om mottagaren av avträdelsestöd beviljas full invalidpension, arbetslivspension, ålderspension eller förtida ålderspension enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare eller i lagar om införande av dem, dras avträdelsestödets kompletteringsdel in. Vad som föreskrivs ovan tillämpas också på motsvarande pensioner enligt de lagar eller den pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. i 1961 års lag om pension för arbetstagare (395/1961). (9.12.2016/1076)

Kompletteringsdelen indras från den tidpunkt då sådan pension som avses i 1 eller 2 mom. börjar betalas. (29.12.2009/1788)

Om pension enligt 1 och 2 mom. som beviljats mottagaren av avträdelsestöd indras, börjar kompletteringsdelen betalas ut på nytt från ingången av den månad som följer på indragningen av pensionen.

24 § (21.7.2006/613)

För den tid för vilken avträdaren betalas avträdelsestöd har stödtagaren inte rätt att få pension på grund av företagarverksamhet som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare. Erhållandet av avträdelsestöd hindrar inte att pensionsrätt uppkommer på grund av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller annan företagarverksamhet än sådan som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare.

Avträdaren kan inte intjäna pension med stöd av lantbruksföretagarverksamhet som avses i 3 och 13 § i lagen om pension för lantbruksföretagare för den tid för vilken avträdelsestöd betalas till honom eller henne. Efter avträdelsen kan avträdaren inte heller intjäna pensionsskydd såsom idkare av gårdsbruk eller renägare enligt 3 eller 13 § i lagen om pension för lantbruksföretagare för den tid för vilken avträdelsestöd ännu inte har börjat betalas på grund av att villkoren i 22 § eller något av dem, inte har uppfyllts. (19.12.2008/1000)

När avträdelsestöd har börjat betalas på grundval av 22 § intjänar mottagaren av avträdelsestöd pension av annat förvärvsarbete än sådan lantbruksföretagarverksamhet som avses i 3 eller 13 § i lagen om pension för lantbruksföretagare enligt det som i de arbetspensionslagar som avses i 3 § i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om arbete under tid med pension. (19.12.2008/1000)

25 §

Avträdelsestöd betalas inte för en kalendermånad under vilken mottagaren av avträdelsestöd förvärvsarbetar och förtjänar minst 523,61 euro per månad. Som inkomst beaktas härvid inte sådan inkomst som avses i 7 § 2 mom. och som inte heller när avträdelsestöd beviljas räknas som inkomst av förvärvsarbete. (30.12.2004/1385)

Betalningen av avträdelsestöd kan avbrytas, om pensionsanstalten får kännedom om en omständighet enligt vilken avträdelsestöd inte får betalas enligt 1 mom. Betalningen av avträdelsestöd kan likaså avbrytas, om det huvudsakliga ansvaret för bedrivande av jordbruk på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelse ska anses ha återgått till mottagaren av avträdelsestöd annat än tillfälligt med beaktande av hans eller hennes arbetsinsats och andra förhållanden på gårdsbruksenheten. Betalningen av avträdelsestöd avbryts från följande möjliga betalningsperiod, om skälet till att betalningen avbryts fortfarande föreligger. (29.12.2009/1788)

3 mom. har upphävts genom L 29.12.2009/1788. (29.12.2009/1788)

4 mom. har upphävts genom L 29.12.2009/1788. (29.12.2009/1788)

Om förfarandet då avträdelsestöd, vars betalning varit avbruten, börjar betalas på nytt stadgas närmare genom förordning.

26 §

När mottagaren av avträdelsestöd fyller 65 år upphör avträdelsestödet.

Avträdelsestödets grundbelopp ändras till en lika stor ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare räknat från den tidpunkt som avses i 1 mom.

Till ålderspension enligt 2 mom. läggs dock

1) den pension som mottagaren av avträdelsestöd har rätt till med stöd av förmånerna enligt 74 § i lagen om pension för arbetstagare, samt förmån som intjänats på basis av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003), och

2) sådan pension som intjänats med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare och som vid avträdelsetidpunkten enligt bestämmelserna i denna lag inte behövde beaktas när avträdelsestödets grundbelopp fastställdes.

(22.12.2006/1283)
27 §

Avträdelsestödet upphör när mottagaren av avträdelsestöd avlider.

När storleken av familjepensionen efter en mottagare av avträdelsestöd fastställs, anses det förmånslåtaren vid sin död haft rätt att på grundval av sin i lagen om pension för lantbruksföretagare angivna företagarverksamhet erhålla full invalidpension som är lika stor som grundbeloppet enligt 18 §.

Förvärvarens och avträdarens infriande av förpliktelserna
28 § (12.7.2002/593)

Förvärvaren har rätt att avbryta infriandet av sin i 9 § 1 mom. 6 punkten, 9 § 2 mom., 10 § 1 mom. 5 punkten eller 10 § 3 mom. angivna förbindelse på grund av fullgörande av värnplikt, yrkesstudier som gäller eller stöder gårdsbruksverksamheten eller av annat godtagbart skäl. Varar ett sådant hinder längre än ett år, skall pensionsanstalten förlänga förbindelsetiden med motsvarande tid, om inte förvärvaren visar att han själv, hans make eller en annan förvärvare uppfyller förpliktelserna i förbindelsen.

29 §

Om en i 9 eller 10 § avsedd förvärvare inte infriar sin förbindelse och detta inte beror på ett i 28 § nämnt godtagbart skäl, skall pensionsanstalten ålägga honom att ersätta pensionsanstalten för avträdelsestödets kapitalvärde, vilket fastställs på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer. (30.12.1999/1326)

Om försummelsen av förbindelsen måste anses vara ringa eller om vägande skälighetssynpunkter annars talar för det, kan pensionsanstalten dock besluta att helt eller delvis avstå från att driva in avträdelsestödets kapitalvärde. Om förvärvare som avses i 10 § genomför en sådan generationsväxling enligt 9 § i samband med vilken en förbindelse som avses i 10 § vid generationsväxlingen överförs på den som fortsätter jordbruket för att uppfyllas av honom eller henne lämnas avträdelsestödets kapitalvärde oindrivet i dess helhet. (12.7.2002/593)

På kapitalvärdet skall betalas en årlig ränta om tio procent räknat från pensionsanstaltens beslut.

Förvärvaren är skyldig att omedelbart meddela pensionanstalten om han avbryter infriandet av en i denna lag avsedd förbindelse.

30 §

Avträdelsestödet indras, om avträdaren börjar bedriva jordbruk eller skogsbruk i strid med förbudet enligt 7 § 1 mom. (30.12.1999/1326)

Om avträdarens i 1 mom. avsedda verksamhet eller försummelse av förbindelsen skall anses vara ringa eller om det funnits andra särskilda skäl för verksamheten eller försummelsen, kan avträdelsestödet indras för en viss tid eller beslut fattas om att avträdelsestödet betalas till samma belopp som tidigare. Kompletteringsdelen kan även indras delvis.

Indragningen kan verkställas räknat från den tidpunkt då den verksamhet som avses i 1 mom. inleddes eller försummelsen skedde.

Avträdaren är skyldig att omedelbart meddela pensionsanstalten, om han inleder i 1 mom. avsedd verksamhet eller annars avbryter infriandet av en i denna lag avsedd förbindelse som han givit.

30 a § (12.7.2002/593)

Den som får avträdelsestöd är skyldig att underrätta pensionsanstalten om sådana förändringar som inverkar på hans eller hennes rätt att få avträdelsestöd eller på beloppet av det avträdelsestöd han eller hon erhåller.

Pensionsanstalten, Landsbygdsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen eller kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan vid behov av den som får avträdelsestöd kräva utredning om att han eller hon fortfarande uppfyller villkoren för avträdelsestöd. Om stödtagaren inte inom en för honom eller henne utsatt skälig tid lämnar nämnda utredning, kan pensionsanstalten besluta att utbetalningen av avträdelsestödet avbryts tills utredningen har lämnats. (22.12.2009/1473)

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de förändringar enligt 1 mom. som den som får avträdelsestöd är skyldig att lämna upplysningar om.

Återkrav av avträdelsestöd
31 § (29.12.2009/1788)

Om avträdelsestöd har betalats utan grund eller till ett för stort belopp, ska pensionsanstalten återkräva det som betalats för mycket.

Återkrav kan avstås från helt eller delvis, om detta anses skäligt och om den grundlösa betalningen av avträdelsestöd inte har berott på svikligt förfarande från mottagarens eller dennes företrädares sida eller om det belopp som har betalats utan grund är ringa. Efter att ett beslut om återkrav har meddelats kan återkrav också avstås från helt och hållet i de fall det inte är ändamålsenligt att fortsätta återkravet med hänsyn till mottagarens ekonomiska situation eller när fortsatt återkrav skulle orsaka oskäliga kostnader i förhållande till det avträdelsestöd som inte ännu indrivits.

Återkrav ska dock inte avstås från, om återkravet beror på att det stöd som betalats inte har motsvarat de regler för statligt stöd till jord- och skogsbruket som ligger till grund för godkännandet av systemet med avträdelsestöd.

Avträdelsestöd som betalats utan grund får även återkrävas genom att det kvittas mot framtida poster av avträdelsestödet. Av en avträdelsestödspost som ska betalas får dock inte utan mottagarens samtycke dras av mera än en sjättedel av den del av posten som återstår efter att förskott har innehållits av den i enlighet med lagen om förskottsuppbörd (1118/1996). Med samma begränsningar kan det avträdelsestöd som betalts utan grund återkrävas genom att det kvittas mot framtida poster av invalid- eller ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

Beslut om återkrav av avträdelsestöd som har betalats utan grund ska fattas inom fem år räknat från den dag avträdelsestödet betalades. En fordran som fastställts genom beslut om återkrav preskriberas fem år efter det att beslutet gavs, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen av en fordran som fastställts genom beslut om återkrav avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid löpa. Preskriptionstiden på fem år kan förlängas på det sätt som anges i 11 § 3 mom. i lagen om preskription av skulder.

Förhandsbeslut
32 §

En förvärvare har rätt att av pensionsanstalten få ett bindande förhandsbeslut om huruvida ett av honom planerat förfarande skall betraktas som ett i 28 § nämnt avbrytande av infriande av förbindelse eller som en i 29 § nämnd åtgärd och vilka påföljder förfarandet enligt de nämnda stadgandena medför.

33 §

En mottagare av avträdelsestöd har rätt att av pensionsanstalten få ett bindande förhandsbeslut om huruvida en av honom planerad åtgärd medför att avträdelsestödet avbryts enligt 25 § eller dras in enligt 30 §.

Verkställighet av lagen
34 § (22.12.2009/1473)

För verkställigheten av denna lag svarar kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Landsbygdsverket, jord- och skogsbruksministeriet, Renbeteslagsföreningen och pensionsanstalten.

I landskapet Åland svarar Statens ämbetsverk på Åland för skötseln av de uppgifter som enligt denna lag ankommer på närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Landsbygdsverket ersätter jord- och skogsbruksministeriet som avtalspart i det avtal om användningen av Europeiska gemenskapens medel som ministeriet ingått med pensionsanstalten och som avses i punkt 1.C i bilaga 1 till kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU. I avtalet anges de uppgifter som pensionsanstalten ska sköta i stället för utbetalningsstället på det sätt som bestäms om dem i lag, nämnda förordning av rådet och i förordning av statsrådet. Vid behov kan Landsbygdsverket också ändra avtalet eller förlänga dess giltighetstid på det sätt som bestäms i gemenskapens lagstiftning. I avtalet kan också tas in bestämmelser om tekniska omständigheter som behövs för att pensionsanstaltens föreskrivna upplysningsskyldighet och andra skyldigheter ska kunna uppfyllas, såsom verifiering av utgifternas riktighet, tillhandahållandet av uppgifter som behövs för utbetalningsställets redovisning av utgifterna och andra redovisningar samt tidsfristerna för dem.

Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om de uppgifter och tidsfristerna i fråga om dem vilka ska tas in i avtalet.

35 §

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall till pensionsanstalten avge sitt utlåtande om huruvida villkoren för avträdelsestöd uppfylls.

Anser pensionsanstalten att kommunens landsbygdsnäringsmyndighets utlåtande klart lämnar rum för tolkning, kan pensionsanstalten dessutom begära arbetskrafts- och näringscentralens utlåtande om ansökan. Om avträdaren är en idkare av renhushållning kan pensionsanstalten också begära Renbeteslagsföreningens utlåtande om ansökan. (30.12.1999/1326)

Pensionsanstalten avgör ansökan om avträdelsestöd efter att ha erhållit kommunens landsbygdsnäringsmyndighets och, i fall som avses i 2 mom., arbetskrafts- och näringscentralens och Renbeteslagsföreningens utlåtande. (30.12.1999/1326)

36 § (22.12.2009/1473)

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Landsbygdsverket samt jord- och skogsbruksministeriet ska vid sidan av pensionsanstalten övervaka att mottagaren av avträdelsestöd inte bedriver jordbruk och att såväl avträdaren som förvärvaren iakttar förbindelserna enligt denna lag.

För övervakningen har de i 1 mom. avsedda myndigheterna rätt att bekanta sig med den lägenhet som är föremål för avträdelsen och rätt att få utredning av avträdaren och förvärvaren om hur villkoren i denna lag uppfyllts.

Ändringssökande
37 § (15.1.2021/22)

I ett beslut som pensionsanstalten har meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos den i 128 § i lagen om pension för arbetstagare angivna besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). I ett beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden har meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. På undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut tillämpas 140 § i lagen om pension för arbetstagare samt lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006).

Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i domstolslagen (673/2016). De medlemmar i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden som förordnats med stöd av 103 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare företräder dem som försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare även när denna lag tillämpas.

I ett utlåtande som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, närings-, trafik- och miljöcentralen eller Renbeteslagsföreningen har gett med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär.

Särskilda stadganden
38 §

De kostnader för avträdelsestöd jämte förvaltningskostnader som verkställigheten av denna lag åsamkar betalas av statens medel.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på framställning av pensionsanstalten grunderna för beräkning av de i 1 mom. avsedda förvaltningskostnaderna.

Staten skall i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning varje år månatligen i förskott betala ett belopp som motsvarar vad staten enligt 1 mom. uppskattas vara skyldig att betala.

39 §

Den som i en handling som skall ges på grundval av denna lag eller dokument som givits med stöd av den uppsåtligen givit felaktiga eller vilseledande uppgifter, eller som genom att ge felaktiga uppgifter eller genom att dölja de verkliga förhållandena har åstadkommit att avträdelsestöd betalts utan grund eller att man delvis eller helt avstått från att återkräva avträdelsestödets kapitalvärde, skall för brott mot stadgandena i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare dömas till böter, såvida strängare straff för gärningen inte stadgas i någon annan lag.

39 a § (18.1.2019/82)

Pensionsanstalten ska förvara handlingar och uppgifter som hänför sig till behandlingen av avträdelsestöd under avträdarens livstid och fem år därefter. Om avträdelsestöd har beviljats flera avträdare på grund av samma avträdelse, ska alla handlingar och uppgifter som gäller samma avträdelse förvaras under samtliga avträdares livstid och fem år därefter.

Om en förbindelse som avses i 9, 10 eller 13 § förpliktar den som avgett förbindelsen efter det att avträdaren eller avträdarna har dött, ska de handlingar och uppgifter som hänför sig till behandlingen av avträdelsestödet förvaras fem år efter det att förbindelsen har upphört att gälla.

På förvaring av handlingar som gäller överklagande tillämpas 218 § 5 punkten i lagen om pension för arbetstagare, om handlingarna inte enligt 1 mom. i denna paragraf ska förvaras en längre tid.

39 b § (18.1.2019/82)

På sådan behandling av personuppgifter som avses i denna lag tillämpas inte det som anges i artikel 18.1 a och b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

40 §

Om inte något annat följer av denna lag tillämpas på avträdelsestöd 8 g § i 1961 års lag om pension för arbetstagare, sådan denna paragraf lydde den 31 december 2006, samt 96–100 och 103 §, 112 § 1 mom., 113 § 3 mom., 115 och 116 §, 119 § 1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom., 121 och 122 §, 124 § 1 mom., 125, 128, 130 och 132 §, 133 § 1 och 4 mom., 134–140, 180 och 191 §, 192 § 1 mom., 193 § 2 mom., 195, 196, 198, 202, 204 och 205 §, 206 § 1 mom. 1 punkten, 208 § 1 och 3 mom., 209 §, 210 § 1, 3 och 4 mom. samt 216 och 217 § i lagen om pension för arbetstagare samt 103 § 1 mom., 114 och 116–124 §, 125 § 2 mom., 126–132, 134, 143 och 145 § samt 146 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. (18.1.2019/82)

Om inte något annat bestäms i denna lag, tillämpas bestämmelserna i lagen om förfarande vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) i tillämpliga delar på övervakningen av avträdelsestödet. (30.12.1999/1326)

Pensionsanstalten har rätt att av pensionsskyddscentralen avgiftsfritt få uppgifter som inverkar på avgörandet av ärenden som behandlas med stöd av denna lag.

Vid tillämpningen av 100 och 101 §§ inkomstskattelagen (1535/92) betraktas ett i denna lag avsett avträdelsestöds grundbelopp och kompletteringsdel som sådan pensionsinkomst som berättigar till pensionsinkomstavdrag.

Pensionsanstalten är skyldig att lämna jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen behövliga upplysningar för uppgifterna enligt 36 § 1 mom. samt för övervakning av stödsystemet för beskogning av åker enligt lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994). (22.12.2009/1473)

41 §

En lantbruksföretagare har inte rätt till avträdelsestöd enligt denna lag, om han eller någon annan person på grundval av samma överlåtelse har blivit beviljad generationsväxlingspension med stöd av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90) eller avträdelseersättning med stöd av lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92).

42 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Lagens ikraftträdande
43 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1293/1994 trädde i kraft enligt F 1580/1994 den 1.1.1995.)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 162/94, JsUB 13/94

Ikraftträdelsestadganden:

18.12.1995/1498:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och den tillämpas om avträdelsen sker eller, då avträdelsestödet baserar sig på 21 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare, det villkorliga beslut som där avses ges efter ikraftträdandet.

Utan hinder av 1 mom. tillämpas på sant före ikraftträdandet beviljat avträdelstöds kompletteringsdel, om den inte omfattar en del som motsvarar folkpensionens tilläggsdel, i tillämpliga delar 2, 4 och 7 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen (1491/95).

RP 119/95, ShUB 21/95, RSv 121/95

2.2.1996/68:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (Lag 68/1996 trädde i kraft enligt F 230/1996 den 10.4.1996.) Denna lag tillämpas om avträdelsen sker eller, då stö- det betalas med stöd av 21 §, että villkorligt beslut enligt nämnda paragraf söks efter att denna lag har trätt i kraft.

4.4.1996/230:

Denna förordning träder i kraft den 10 april 1996.

5.3.1999/290:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 83/1998, LaUB 22/1998, RSv 250/1998

12.3.1999/342:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 60/1998, JsUB 15/1998, RSv 252/1998

9.12.1999/1163:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1163/1999 trädde i kraft enligt F 1355/1999 den 1.1.2000.)

Denna lag tillämpas också på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft.

Utan hinder av 1 § 3 mom. i denna lag kan avträdelsestöd efter 1999 beviljas i enlighet med 1 § 1 mom. lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare på grundval av gemenskapens stödordning för förtidspensionering, om beviljandet av stöd baserar sig på beslut med anledning av besvär som anförts över beslut som en pensionsanstalt meddelat före 2000.

RP 123/1999, JsUB 8/1999, RSv 84/1999

30.12.1999/1326:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1326/1999 trädde i kraft enligt F 632/2000 den 1.7.2000.)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Denna lag tillämpas om avträdelsen sker den 1 januari 2000 eller därefter, dock senast den 31 december 2002.

På avträdelser som skett den 1 januari 1995 eller därefter, likväl senast den 31 december 1999, tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, dock så att 1 §, 18 § 3 mom. och 40 § 5 mom. också tillämpas på avträdelser som skett under nämnda tid.

RP 131/1999, JsUB 12/1999, RSv 97/1999

30.12.1999/1339:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 165/1999, ShUB 28/1999, RSv 139/1999

30.12.1999/1355:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

21.12.2000/1226:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

Ändringen av avträdelsestödets kompletteringsdel enligt denna lag görs utan ansökan. Om ändringen ges beslut på begäran. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med ändringen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 154/2000, ShUB 37/2000, RSv 202/2000

12.7.2002/593:

Lagens 19 § 4 mom. och 34 § 2–4 mom. träder i kraft den 1 augusti 2002. Till övriga delar träder lagen i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Om Europeiska gemenskapen inte godkänner stödsystemet i denna lag som sådant, kan lagen sättas i kraft genom förordning av statsrådet till de delar stödvillkoren godkänns(L 593/2002 trädde i kraft enligt F 884/2002 den 15.11.2002.).

Genom denna lag upphävs i förordningen den 31 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1583/1994) 14 och 24 §, av dessa 24 § sådan den lyder i förordning 369/2000. Bestämmelserna i nämnda förordning tillämpas dock på avträdelser som sker före den 1 januari 2003, sådana de lyder när denna lag träder i kraft.

Denna lag tillämpas om avträdelsen sker tidigast den 1 januari 2003 och senast den 31 december 2006. Lagens 10 § 2 mom., 13 § 2 mom. samt 14 § 3 mom. tillämpas dock endast om avträdelsen sker tidigast den 1 januari 2004 och senast den 31 december 2006.

De bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft tillämpas på avträdelser som sker före ikraftträdandet. Lagens 34 § 3 och 4 mom. tillämpas dock på avträdelser enligt 1 § 1 mom. 1 punkten lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare.

Lagens 7 § 4 mom. tillämpas på avträdelser som har skett 2000 eller därefter.

Utan hinder av 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen tillämpas 19 § 4 mom. i denna lag om avträdelsen har skett före 2003, förutsatt att avträdelsestöd betalas vid denna lags ikraftträdande eller börjar betalas efter ikraftträdandet. Barnförhöjning betalas dock tidigast från och med den 1 januari 2002 så att barnförhöjningen för tiden mellan nämnda dag och den tidpunkt när 19 § 4 mom. träder i kraft betalas efter att 19 § 4 mom. trätt i kraft.

Lagens 29 § 2 mom. tillämpas, om en i momentet avsedd generationsväxling sker efter det att denna lag trätt i kraft och överlåtelsen som tillskottsmark har skett den 1 januari 2000 eller därefter.

Utan hinder av vad som i 5 § 1 mom. 3 punkten bestäms om åldersgränsen för avträdare förutsätter erhållandet av avträdelsestöd i fråga om avträdare som är födda 1947 eller tidigare att avträdaren när avträdelsen sker har fyllt 55 men inte 65 år. Om avträdarna är äkta makar och den äldre av makarna när avträdelsen sker uppfyller de villkor som anges i detta moment och i övrigt är berättigad till avträdelsestöd, är den yngre av makarna berättigad till avträdelsestöd, om han eller hon har fyllt 50 år när avträdelsen sker.

Om avträdarna är syskon som bedrivit jordbruk för en sammanslutning och den äldre av sammanslutningens delägare uppfyller villkoren i 8 mom., är den yngre delägaren berättigad till avträdelsestöd, om han eller hon har fyllt 50 år när avträdelsen sker. Avträdelsestöd betalas dock inte till i detta moment och i 8 mom. nämnda avträdare för tiden innan de fyller 55 år. Utan hinder av vad som i 5 § 1 mom. 1 punkten bestäms om åldersgränsen för avträdare när avträdelsen sker 2005 eller 2006, tillämpas bestämmelserna om åldersgräns i denna ikraftträdandebestämmelse också på avträdare som är födda 1949 eller tidigare. På en yngre make som är född 1954 eller tidigare och som bedrivit jordbruk tillsammans med avträdaren samt på yngre delägare i en sammanslutning som avses i 5 § 4 mom. tillämpas på motsvarande sätt bestämmelserna i detta moment och i 8 mom. om en åldersgräns på 50 år. Dessa bestämmelser om åldersgräns tillämpas också på sådana efterlevande makar till lantbruksföretagare som är födda 1954 eller tidigare och som avses i 5 § 3 mom. vid generationsväxlingsöverlåtelser enligt 9 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) vilka sker 2005 och 2006. (30.12.2004/1386)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 246/2001, JsUB 5/2002, RSv 78/2002

9.8.2002/654:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002 och gäller till och med den 31 december 2003.

RP 8/2002, ShUB 10/2002, RSv 86/2002

30.12.2002/1325:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 246/2002, ShUB 46/2002, RSv 235/2002

19.12.2003/1183:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 85/2003, ShUB 26/2003, RSv 105/2003

26.11.2004/1026:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005.

Ändringen av avträdelsestödets kompletteringsdel enligt denna lag görs utan ansökan. På begäran ges ett beslut om ändringen. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med ändringen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 176/2004, ShUB 23/2004, RSv 147/2004

30.12.2004/1385:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Det belopp som nämns i 7 § 2 mom. i denna lag tillämpas om avträdelsen sker den 1 januari 2005 eller därefter.

Utan hinder av vad som i denna lags 18 § 1 mom. bestäms om tillämpande av bestämmelserna i lagen om pension för lantbruksföretagare vid fastställande av grundbeloppet, beaktas de fastställda arbetsinkomster som bestäms enligt 8 och 8 a–8 h § i lagen om pension för lantbruksföretagare och som hänför sig till tiden efter denna lags ikraftträdande när den pensionsgrundande arbetsinkomsten beräknas enligt de belopp som de uppgick till då de låg till grund för de försäkringspremier som påförts lantbruksföretagaren, om inte något annat följer av 8 i § 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare, sådant det lyder i lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (637/2003).

Bestämmelsen i denna lags 18 § 4 mom. om tillämpande av 9 § i lagen om pension för arbetstagare vid justering av avträdelsestödets grundbelopp tillämpas även på de avträdelsestöd där avträdelsen skett före denna lags ikraftträdande.

Det belopp som nämns i denna lags 25 § 1 mom. tillämpas också på avträdelsestöd som har beviljats på basis av avträdelse som skett före denna lags ikraftträdande. Om avträdelsen har skett tidigast den 1 januari 1995 och senast den 31 december 1999 tillämpas 25 § 1 mom. sådant det lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1326/1999), dock så att avträdelsestöd inte betalas för en kalendermånad under vilken mottagaren av stödet förvärvsarbetar och vid tidpunkten för avträdelsen utöver sin stabiliserade förvärvsinkomst förtjänar minst 523,61 euro per månad. När denna lag träder i kraft bestäms det ovan avsedda beloppet enligt nivån för 2004 på så sätt att den stabiliserade förvärvsinkomst före avträdelsen som ingår i den månatliga förvärvsinkomstgräns som i samband med beviljandet av avträdelsestöd bestämts för mottagaren av avträdelsestöd justeras först enligt nivån för 2004 med tillämpning av 9 § i lagen om pension för arbetstagare, sådan den lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003), varefter summan ökas med 523,61 euro. Det på detta sätt bestämda beloppet justeras från och med lagens ikraftträdande med den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.

Lantbruksföretagare skall meddelas beslut om ändring av det i 25 § 1 mom. i denna lag fastställda beloppet så att det överensstämmer med bestämmelserna i denna lag, om de skriftligen anhåller om det hos pensionsanstalten.

De belopp som nämns i denna lags 7 § 2 mom. och 25 § 1 mom. motsvarar år 2004 värdet ett (1,000) för den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.

Vid tillämpning av 40 § 1 mom. i denna lag iakttas 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare (1332/2003).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 215/2004, JsUB 12/2004, RSv 216/2004

30.12.2004/1386:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 215/2004, JsUB 12/2004, RSv 216/2004

30.12.2004/1389:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagens bestämmelser om preskription av fordringar tillämpas också på fordringar som uppkommit före lagens ikraftträdande. När preskriptionstiden för en sådan fordran räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Fordringarna i fråga preskriberas dock enligt denna lag tidigast tre år efter lagens ikraftträdande, om de inte preskriberas innan dess enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Genom denna lag upphävs 17–19 § i förordningen av den 31 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1583/1994), sådana de lyder i förordning 369/2000.

RP 192/2004, JsUB 11/2004, RSv 215/2004

2.12.2005/944:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Ändringen av avträdelsestödets kompletteringsdel enligt denna lag görs utan ansökan. På begäran ges ett beslut om ändringen. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med ändringen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2005, ShUB 14/2005, RSv 119/2005

21.7.2006/613:

Denna lag träder i kraft den 27 juli 2006.

Lagens 7 § 4 mom. tillämpas om avträdelsen har skett mellan den 1 januari 2000 och den 31 januari 2006.

Det som i 23 § 1 och 2 mom. föreskrivs om ålderspensionens inverkan på avträdelsestödets belopp tillämpas inte om avträdelsen har skett tidigare än den 1 januari 2000. Till övriga delar tillämpas 23 § på alla avträdelser som skett före lagens ikraftträdande.

Lagens 18 § 4 mom., 24 § och 25 § 3 och 4 mom. tillämpas på alla avträdelser som skett före lagens ikraftträdande. Lagens 25 § 4 mom. kan tillämpas även på avträdelsestöd som betalts utan grund före lagens ikraftträdande.

Utan hinder av 9 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare tillämpas hänvisningen i 40 § 1 mom. i denna lag till 125 § i lagen om pension för arbetstagare så att den preskriptionstid som avses i lagrummet är fem år från den 1 januari 2007. Preskriptionstiden enligt 31 § 3 mom. i denna lag tillämpas likaså från den 1 januari 2007. När de preskriptionstider som avses ovan beräknas beaktas också den tid som förflutit före lagens ikraftträdande.

Genom denna lag upphävs 28 § i förordningen av den 31 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1583/1994).

RP 34/2006, JsUB 8/2006, GrUU 18/2006, RSv 91/2006

22.12.2006/1283:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. I denna lag avses med företagarverksamhet och pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare också företagarverksamhet och pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969).

RP 196/2006, ShUB 42/2006, RSv 201/2006

13.4.2007/440:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006, JsUB 20/2006, RSv 282/2006

11.5.2007/581:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Ändringen av avträdelsestödets kompletteringsdel enligt denna lag görs utan ansökan. På begäran ges ett beslut om ändringen. Kompletteringsdelen justeras inte i övrigt i samband med ändringen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2006, ShUB 56/2006, RSv 283/2006

7.12.2007/1162:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Avträdelsestödets kompletteringsdel som avses i denna lag omvandlas utan ansökan. På begäran ges ett beslut om omvandlingen. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med omvandlingen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 95/2007, ShUB 9/2007, RSv 55/2007

21.12.2007/1294:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Vad som i denna lag föreskrivs om pension enligt folkpensionslagen eller lagen om införande av folkpensionslagen gäller också motsvarande pension enligt folkpensionslagen (347/1956). Det som i 23 § 1 mom. bestäms om ålderspensionens inverkan på avträdelsestödets belopp tillämpas inte om avträdelsen har skett före den 1 januari 2000. I övrigt tillämpas 23 § 1 mom. på alla avträdelser som skett före denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 91/2007, JsUB 5/2007, RSv 100/2007

19.12.2008/1000:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Denna lag tillämpas på avträdare vars avträdelsestöd har beviljats på grundval av avträdelse som ägt rum den 1 januari 1995 eller därefter, men senast den 31 december 2006.

RP 92/2008, ShUB 22/2008, RSv 132/2008

22.12.2009/1473:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

29.12.2009/1788:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Lagens 23 § 3 mom. tillämpas på avträdelsestöd vars mottagare beviljas sådan pension från den 1 januari 2011 eller därefter som medför att betalningen av avträdelsestödets kompletteringsdel upphör.

Lagens 31 § tillämpas också på stöd som har beviljats innan denna lag trädde i kraft, om den åtgärd av vilken kan följa att stödet återkrävs har vidtagits efter denna lags ikraftträdande.

RP 205/2009, JsUB 12/2009, RSv 246/2009

9.12.2010/1066:

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2010.

25.8.2016/699:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 7/2016, LaUB 8/2016, RSv 99/2016

9.12.2016/1076:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Denna lag tillämpas på avträdelser som skett den 1 januari 2002 eller därefter men senast den 31 december 2006.

RP 194/2016, JsUB 15/2016, RSv 174/2016

18.1.2019/82:

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018, JsUB 8/2018, RSv 115/2018

4.12.2019/1231:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

När denna lag träder i kraft omvandlas avträdelsestödets kompletteringsdel i överensstämmelse med denna lag från och med den 1 januari 2020 utan ansökan. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt meddelar ett beslut om ändringen på begäran av den som har rätt att få avträdelsestödets kompletteringsdel. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med ändringen.

RP 43/2019, ShUB 4/2019, RSv 21/2019

15.1.2021/22:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020, JsUB 17/2020, RSv 222/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.