Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

28.12.1990/1341

Lag om källskatt på ränteinkomst

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Källskatt på ränteinkomst

I denna lag stadgas om källskatt på ränteinkomst som i vissa fall skall betalas till staten.

1 a § (9.9.2016/777)
Tillämpning av andra lagar

Bestämmelser om det beskattningsförfarande och ändringssökande som ska tillämpas på räntebetalare enligt denna lag finns i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016).

Bestämmelser om uppbörd av skatt enligt denna lag finns i lagen om skatteuppbörd (11/2018). (12.1.2018/37)

2 § (11.6.2010/512)
Skattskyldighet

Skyldiga att betala källskatt på ränteinkomst är fysiska personer och inhemska dödsbon som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) är allmänt skattskyldiga i Finland.

3 §
Skatteobjekt

Källskatt på ränteinkomst ska betalas för följande inhemska ränteinkomster:

1) ränta på insättningar på ett konto för mottagande av insättningar från allmänheten i en inhemsk inlåningsbank eller i ett utländskt kreditinstituts filial i Finland eller i ett intressekontor som har inrättats av arbetsgivaren eller ränta på medel som tagits emot på ett betalkonto enligt betaltjänstlagen (290/2010) i ett betalningsinstitut som avses i lagen om betalningsinstitut (297/2010) eller i en finländsk filial till ett utländskt betalningsinstitut som avses i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010),

2) ränta på masskuldebrevslån enligt 34 § i lagen om skuldebrev (622/1947), när lånet har bjudits ut till allmänheten för teckning; källskatt ska dock inte betalas om det inte behöver upprättas något prospekt för lånet med stöd av 4 kap. 3 § 1 mom. 1–3 punkten i värdepappersmarknadslagen (746/2012),

3) ränta på masskuldebrevslån enligt 34 § i lagen om skuldebrev, när lånet har bjudits ut till allmänheten för teckning och lånet har emitterats av finska staten, Finlands Bank, en finsk kommun eller samkommun eller för vilket finska staten, Finlands Bank, en finsk kommun eller samkommun har ställt proprieborgen, (1.12.2017/823)

4) sådan ersättning till insättare som betalas ur insättningsgarantifondens medel till den del ersättningen innehåller räntor som upplupit i enlighet med insättningsavtalet och innan ett beslut enligt 5 kap. 9 § 2 mom. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) har fattats. (1.12.2017/823)

(14.12.2012/778)

En ränteinkomst för vilken har uppburits källskatt enligt denna lag är inte i inkomstbeskattningen skattepliktig inkomst för den som är skattskyldig enligt 2 §, och depositionen eller värdet av masskuldebrevet är inte skattepliktig tillgång för den skattskyldige.

Med ränta enligt denna paragraf jämställs indexgottgörelse.

4 § (9.9.2016/777)
Undantag som gäller skatteplikt

Källskatt på ränteinkomst ska inte betalas

1) för sådan i lagen om skattelättnader för depositioner och obligationer (726/1988) nämnd ränta på deposition eller obligationslån som är skattefri eller för sådan ränta enligt 1 § 2 mom. i den lagen som ska betraktas som en skattskyldigs skattepliktiga inkomst,

2) för avkastning som ska anses som ränta eller för annan gottgörelse som betalas i samband med överföring av en deposition eller överlåtelse av ett masskuldebrev,

3) för ränta på en deposition och ett masskuldebrevslån i vilka spararens medel är placerade genom ett långsiktigt sparavtal enligt 54 d § i inkomstskattelagen, (7.6.2019/735)

4) för ränta som influtit på basis av medel på ett inlåningskonto som anslutits till ett sådant aktiesparkonto som avses i 53 b § i inkomstskattelagen. (7.6.2019/735)

5 § (1.12.2017/823)
Uppbörd av och ansvar för skatt

Uppbörden av källskatten på ränteinkomst verkställs av den depositionsbank, det filialkontor i Finland för en utländsk kreditinrättning, det andelslag eller det av arbetsgivaren inrättade intressekontor som betalar räntan, den som emitterat masskuldebrevslånet och Verket för finansiell stabilitet (räntebetalare), när räntan erläggs till den skattskyldige eller krediteras hans konto. Räntebetalaren och direktören för en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland är utöver den skattskyldige ansvariga för skatten med iakttagande av 15 §.

6 §
Skattebeloppet och uträkningen av skatten

Beloppet av källskatten på ränteinkomst är 30 procent av räntan på en deposition eller ett masskuldebrevslån. (29.12.2011/1519)

Källskatten på ränteinkomst uträknas för varje betald ränterat i hela tio cent så att överskjutande cent inte beaktas. (26.10.2001/904)

Om räntan betalas i utländskt mynt, skall den vid uträkning av källskatten på ränteinkomst omräknas i euro enligt Europeiska centralbankens valutakurs vid tiden för räntebetalningen. (26.10.2001/904)

7 § (9.9.2016/777)
Den månad till vilken skatten hänförs

Källskatten på ränteinkomst hänförs till den kalendermånad under vilken skatten har tagits ut.

8 § (11.6.2010/512)
Förhandsavgörande av centralskattenämnden

Centralskattenämnden får på ansökan av räntetagaren eller räntebetalaren meddela förhandsavgörande om skyldighet att betala källskatt på ränteinkomst så som lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) föreskriver.

8 a § (26.7.1996/539)
Förhandsavgörande av Skatteförvaltningen (11.6.2010/512)

Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan av räntetagaren eller räntebetalaren meddela förhandsavgörande som gäller källskatt på ränteinkomst, om inte centralskattenämnden har avgjort ärendet eller om en ansökan i ärendet inte är anhängig i centralskattenämnden. (11.6.2010/512)

2 mom. har upphävts genom L 11.6.2010/512. (11.6.2010/512)

I ansökan skall individualiseras den fråga i vilken förhandsavgörande söks och framläggas den utredning som behövs för avgörande av ärendet.

Förhandsavgörandet skall iakttas vid den räntebetalning för med avseende på vilket det har meddelats. Detsamma gäller förhandsavgörande som har meddelats på begäran av räntetagaren, om räntetagaren framställer ett yrkande därom hos räntebetalaren.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen. (9.9.2016/777)

Ett beslut med anledning av besvär över ett förhandsavgörande tillämpas från den tidpunkt då den som är skyldig att ta ut källskatt har delgivits beslutet. (9.9.2016/777)

9 § (9.9.2016/777)

9 § har upphävts genom L 9.9.2016/777.

10 §
Avstående från uppbörd av skatt

Räntebetalaren har rätt att för ränta som har betalts för depositioner och masskuldebrevslån som avses i 3 § avstå från att uppbära källskatt på ränteinkomst endast om räntetagaren för räntebetalaren så som närmare anges genom förordning visar att han inte är skattskyldig enligt 2 §.

11 § (9.9.2016/777)
Räntetagares deklarationsskyldighet

Deklarationsskyldigheten enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) gäller inte ränteinkomst för vilken källskatt ska betalas enligt denna lag och inte det kapital på vilket räntan betalas.

12 § (27.1.2017/55)
Källskatt som påförs räntetagaren

Har källskatt på ränteinkomst inte uppburits för sådan ränteinkomst enligt 3 § som den som är skyldig att betala källskatten har erhållit, ska Skatteförvaltningen påföra räntetagaren källskatten och i det sammanhanget dröjsmålsränta och skatteförhöjning med iakttagande av lagen om beskattningsförfarande. Tidsfristerna räknas från utgången av det kalenderår under vilket skatten borde ha tagits ut.

13 § (27.1.2017/55)
Källskatt som påförs räntetagaren i samband med rättelse av beskattningen

Har ränteinkomst som avses i 3 § felaktigt blivit beskattad som skattepliktig inkomst vid inkomstbeskattningen för den som är skyldig att betala källskatt på ränteinkomst, ska Skatteförvaltningen, i samband med rättelse av beskattningen enligt lagen om beskattningsförfarande, bestämma att källskatten påförs den som är skyldig att betala skatten. Därvid påförs inte dröjsmålsränta och skatteförhöjning.

14 § (7.8.2009/610)
Korrigering av källskatt som tagits ut felaktigt (9.9.2016/777)

Källskatt som har uppburits hos räntetagaren utan grund betraktas som förskott på inkomstskatten, och på den tillämpas vad som i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) och lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) föreskrivs om användning och återbäring av förskott.

Har räntebetalaren tagit ut källskatt till ett för högt belopp, kan den skatt som tagits ut till för högt belopp dras av från källskatt som ska deklareras för samma kalenderår. (9.9.2016/777)

15 § (9.9.2016/777)

15 § har upphävts genom L 9.9.2016/777.

16 § (9.9.2016/777)
Påföljderna av dröjsmål med källskatt

På källskatt som avses i denna lag och som påförts räntetagaren tillämpas lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

17 § (9.9.2016/777)
Sökande av ändring

Den som ansöker om förhandsavgörande och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut som gäller en räntebetalare på det sätt som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

En räntetagare, den som ansöker om förhandsavgörande och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut som gäller räntetagaren på det sätt som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande.

18 § (9.9.2016/777)

18 § har upphävts genom L 9.9.2016/777.

19 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om tillsynen över betalning av källskatt på ränteinkomst samt andra närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

20 § (30.12.1992/1550)
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Lagen skall tillämpas på sådana räntor på depositioner och masskuldebrevslån som inflyter under ettvart år.

På ränta som har betalts efter att denna lag har trätt i kraft men som hänför sig till tiden därförinnan tillämpas de stadganden som gällde före ikraftträdandet.

Regeringens proposition 123/90, Statsutsk. bet. 66/90 och 66 a/90, Stora utsk. bet. 221/90

Ikraftträdelsestadganden:

5.12.1991/1393:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Lagen tillämpas på sådana räntor på depositioner och masskuldebrevslån som hänför sig till 1992 och 1993. Lagens 4, 8, 11, 12, 14, 15 och 17 §§ tillämpas dock redan på de räntor som hänför sig till 1991. Lagens 3 § tillämpas i sin ändrade form på räntor på masskuldebrevslån som emitteras efter att denna lag har trätt i kraft och i sin ursprungliga form på räntor på masskuldebrevslån som emitterats före ikraftträdandet.

Regeringens proposition 52/91, Statsutsk. bet. 38/91

30.12.1992/1550:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Stadgandet i 3 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag av den 28 december 1990 (1341/90), tillämpas på räntorna på sådana masskuldebrevslån som har emitterats före den 1 januari 1992.

RP 281/92, StaUB 84/92

17.12.1993/1259:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994

Med avvikelse från 6 § 1 mom. är beloppet av källskatten på ränteinkomst 10 procent av den ränta som har betalts på en deposition eller ett masskuldebrevslån för 1991, 15 procent för 1992 och 20 procent för 1993.

RP 132/93, StaUB 63/93

8.12.1995/1390:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagen tillämpas på sådan ränta som avses i denna lag och som inflyter 1996 eller därefter.

RP 63/95, StaUB 35/95, RSv 119/95

18.12.1995/1571:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95, StaUB 37/95, RSv 124/95

26.7.1996/539:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 46/96, StaUB 20/96, RSv 105/96

23.12.1999/1223:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagens 6 § tillämpas på sådan ränta som avses i denna lag och som inflyter för 2000 och tiden därefter.

RP 158/1999, StaUB 27/1999, RSv 117/1999

30.12.1999/1350:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 149/1999, StaUB 30/1999, FvUU 10/1999, RSv 131/1999

26.10.2001/904:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagen tillämpas på ränta som betalas efter lagens ikraftträdande.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

30.7.2004/722:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2004.

Lagen tillämpas på i denna lag avsedd ränta som upplöper för 2005 och därefter.

RP 92/2004, FiUB 12/2004, RSv 117/2004

21.12.2004/1166:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 213/2004, FiUB 30/2004, RSv 189/2004

7.8.2009/610:

Denna lag träder i kraft den 14 augusti 2009.

Lagen tillämpas på skatt som uppburits på ränteinkomst den 1 januari 2010 eller därefter. (16.10.2009/754)

På skatt som uppburits på ränteinkomst före den 1 januari 2010 tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan eller i någon annan lag. (16.10.2009/754)

Om källskatt som ska uppbäras på ränta som betalats före den 1 januari 2010 debiteras den 1 januari 2010 eller därefter, beräknas på skatten skattetillägg enligt det 16 § 2 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den 31 december 2009. (16.10.2009/754)

RP 221/2008, FiUB 7/2009, RSv 66/2009

23.6.2005/451:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

RP 38/2005, EkUB 9/2005, RSv 71/2005

16.10.2009/754:

Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009, FiUB 12/2009, RSv 115/2009

16.10.2009/755:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagen tillämpas på skatt som uppburits på ränteinkomst den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 129/2009, FiUB 12/2009, RSv 115/2009

29.12.2009/1743:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 158/2009, FiUB 40/2009, RSv 222/2009

11.6.2010/512:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 28/2009, FiUB 12/2010, RSv 37/2010

29.12.2011/1519:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagens 6 § tillämpas på den ränta enligt denna lag som inflyter för 2012 och därefter.

RP 50/2011, RP 130/2011, FiUB 23/2011, RSv 104/2011

14.12.2012/778:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Bestämmelserna i 3 § 1 mom. 2 punkten tilllämpas på ränta som har betalats på masskuldebrevslån som emitterats efter lagens ikraftträdande.

RP 32/2012, EkUB 11/2012, RSv 117/2012

9.9.2016/777:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet som gäller en skatteperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter och skatteåret 2017.

På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod eller ett skatteår som har gått ut före lagens ikraftträdande samt vid sökande av ändring i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats efter ikraftträdandet och som gäller en skatteperiod eller ett skatteår som gått ut före ikraftträdandet samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat efter ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i denna lag.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

27.1.2017/55:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2017.

På källskatt på ränteinkomst som påförs räntetagaren tillämpas denna lag första gången vid beskattningen för skatteåret 2018. På källskatt på ränteinkomst som påförts för tidigare skatteår tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 237/2016, FiUB 34/2016, RSv 255/2016

1.12.2017/823:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 137/2017, EkUB 17/2017, RSv 120/2017

12.1.2018/37:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

7.6.2019/735:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2020.

RP 275/2018, FiUB 37/2018, RSv 299/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.