Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

28.12.1990/1317

Lag om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

För främjande av generationsväxlingar på fortbeståndsdugliga gårdsbruksenheter beviljas med stöd av denna lag generationsväxlingspension för lantbruksföretagare vilka överlåter sin gårdsbruksenhet till en övertagare 1991-1995.

Denna lag iakttas i tillämpliga delar även då generationsväxlingspension har beviljats med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) på basis av en överlåtelse av en gårdsbruksenhet som ägt rum före 1991.

2 §

Med lantbruksföretagare avses i denna lag en idkare av gårdsbruk som för egen eller gemensam räkning bedriver lantbruk och själv deltar i arbetet.

Med gårdsbruksenhet avses en sådan av en eller flera lägenheter eller lägenhetsdelar bestående enhet för bedrivande av gårdsbruk vilken förvaltas som en helhet.

3 §

Vid tillämpningen av denna lag anses överlåtelsen av en gårdsbruksenhet ha skett vid den tidpunkt då överlåtelsehandlingen undertecknades.

Överlåtaren
4 §

Rätt till generationsväxlingspension har

1) en lantbruksföretagare som på det sätt som stadgas i denna lag överlåter sin gårdsbruksenhet till en i 10 § nämnd övertagare,

2) en lantbruksföretagares make som inte har äganderätt till gårdsbruksenheten, om den make som äger gårdsbruksenheten överlåter den på det sätt som stadgas i denna lag, och

3) en lantbruksföretagares efterlevande make, om den gårdsbruksenhet som skall överlåtas ingår i egendom i vilken den efterlevande maken har giftorätt.

En person som avses i 1-3 punkten kallas i det följande överlåtare.

5 §

Villkor för generationsväxlingspension är att överlåtaren under fem år omedelbart före överlåtelsen av gårdsbruksenheten

1) för egen eller gemensam räkning bedrivit lantbruk på minst en fjärdedel av åkerarealen av den gårdsbruksenhet som skall överlåtas,

2) varit bosatt på den gårdsbruksenhet som skall överlåtas, om det inte har funnits särskilda skäl till boende utanför gårdsbruksenheten, och

3) inte haft i statsbeskattningen skattepliktig inkomst av annat än gårdsbruk eller annan inkomst, om vilken stadgas närmare genom förordning, till ett genomsnittligt belopp av över 60 000 mark per kalenderår. Härvid kan inkomster i anslutning till bedrivande av gårdsbruk lämnas obeaktade om de upphör till följd av överlåtelsen av gårdsbruksenheten.

Vid tillämpning av 1 mom. 1 punkten anses överlåtaren ha fortsatt att bedriva lantbruk även på en åkerareal som legat i träda så att staten betalt trädespremie för den.

6 §

Ett villkor för generationsväxlingspension är att överlåtelsen av gårdsbruksenheten sker tidigast ett år innan överlåtaren fyller 55 år, dock innan han fyller 65 år.

Utan hinder av vad som i 1 mom. stadgas om den nedre åldersgränsen för generationsväxlingspension har överlåtaren, om överlåtelsen sker tidigast fem år innan han fyller 55 år, rätt till generationsväxlingspension, förutsatt att

1) hans make uppfyller villkoren i 1 mom. och har rätt till generationsväxlingspension,

2) hans make, som bedrivit lantbruksföretagarverksamhet, har blivit berättigad till pension enligt 7 § eller avlidit tidigast fem år före överlåtelsen, eller

3) en annan sådan delägare i en sammanslutning, som uppfyller villkoren i 1 mom. och tillsammans med vilken överlåtaren för sammanslutningens räkning bedrivit gårdsbruk på den gårdsbruksenhet som skall överlåtas, är berättigad till generationsväxlingspension.

Pension betalas dock inte för tiden innan överlåtaren fyller 55 år.

7 §

Rätt till generationsväxlingspension har inte en överlåtare som vid överlåtelsen får

1) invaliditetspension som beviljats tills vidare, individuell förtidspension, arbetslöshetspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen (347/56), eller

2) enligt lagen om pension för lantbruksföretagare betald full invalidpension som beviljats tills vidare, individuell förtidspension, arbetslöshetspension eller förtida ålderspension.

8 §

Rätt till generationsväxlingspension föreligger inte heller om överlåtarens och hans makes sammanräknade förmögenhet, uppskattad enligt skäligt gängse pris, efter att överlåtelsen av gårdsbruksenheten ägt rum överstiger 1 500 000 mark, då som förmögenhet beaktas

1) pengar, fordringar och depositioner,

2) värdepapper samt

3) fast egendom, inberäknat sådan som inom ett år före överlåtelsen överlåtits till någon annan än övertagaren utan vederlag eller till ett lägre pris än skäligt gängse pris, till den del det överenskomna vederlaget understiger skäligt gängse pris.

Då 1 mom. tillämpas dras skulderna av från förmögenheten. Som förmögenhet beaktas inte egendom som är avsedd som överlåtarens eller hans familjs stadigvarande bostad eller, om stadigvarande bostad inte finns efter överlåtelsen, ett skäligt belopp som reserveras för anskaffning av bostad.

9 §

En förutsättning för generationsväxlingspension är att överlåtaren sedan överlåtelsen ägt rum varaktigt upphör att bedriva lantbruk, yrkesfiske och renskötsel för egen eller gemensam räkning.

Övertagaren
10 §

Villkor för generationsväxlingspension är att den till vilken gårdsbruksenheten överlåts, dvs. övertagaren,

1) vad ålder, hälsa och yrkesskicklighet beträffar är lämplig att bedriva gårdsbruk på gårdsbruksenheten,

2) utan hinder av inkomster av annan verksamhet än sådan som avses i landsbygdsnäringslagen (1295/90) skulle vara berättigad till stöd enligt den nämnda lagen, och

3) har givit en sådan utfästelse om att fortsätta gårdsbruket i vilken han förpliktar sig att, om pensionen beviljas, behålla den överlåtna gårdsbruksenheten osplittrad i sin ägo samt bo på denna eller på ett avstånd från den som kan anses vara ändamålsenligt och genom att själv delta i arbetet där bedriva lantbruk under minst fem år från det pensionen begynte utbetalas.

Genom förordning stadgas närmare om vad som skall anses som ett i 1 mom. 3 punkten angivet ändamålsenligt boendeavstånd.

En gårdsbruksenhet kan även överlåtas till två övertagare gemensamt, vilka uppfyller i 1 mom. nämnda villkor, att odlas gemensamt av dem. Härvid anses ett äkta par som en övertagare.

Gårdsbruksenheten
11 §

För generationsväxlingspension krävs att den gårdsbruksenhet som skall överlåtas

1) inte understiger minimistorleken för gårdsbruksenheter, vilken anses vara två hektar åker, (22.12.1993/1471)

2) är fortbeståndsduglig så att den uppfyller de krav som ställs på likviditeten enligt vad som stadgas närmare genom förordning, och (22.12.1993/1471)

3) inte under de senaste tio åren före överlåtelsen har splittrats eller i samband med överlåtelsen splittras så att övertagaren inte skulle kunna beviljas stöd för gårdsbruket enligt 12 § landsbygdsnäringslagen.

Om maximistorleken för en gårdsbruksenhet som skall överlåtas kan stadgas genom förordning. (22.12.1993/1471)

12 §

Villkor för generationsväxlingspension är att av jordbruksjorden på den gårdsbruksenhet som skall överlåtas

1) överlåtaren vid tiden för överlåtelsen och minst fem år därförinnan har ägt minst en fjärdedel, och

2) övertagaren inte före överlåtelsen äger mera än hälften därav.

Då överlåtarens och övertagarens ägarandelar fastställs, räknas till varderas andel även av maken ägda andelar i gårdsbruksenhetens jordbruksjord. Då ägarandelarna fastställs, definieras begreppet jordbruksjord enligt 2 § 2 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare.

Då ägarandelarna fastställs anses till gårdsbruksenheten inte höra sådana områden som övertagaren äger ensam eller tillsammans med någon annan än överlåtaren eller dennes make och som inte heller tidigare varit i överlåtarens eller makens ägo.

Utan hinder av 1 mom. 2 punkten har en lantbruksföretagares efterlevande make rätt till generationsväxlingspension, om övertagaren i sin ägo har fått över hälften av gårdsbruksenheten på grund av att den lantbruksföretagare som avgivit en i 16 § 2 mom. landsbygdsnäringslagen nämnd förbindelse i anslutning till ägarväxling stegvis, har avlidit.

13 §

En förutsättning för generationsväxlingspension är att det överenskomna vederlaget för den gårdsbruksenhet som skall överlåtas uppgår till högst 1,25 gånger egendomens värde enligt 25 kap. 2 § ärvdabalken.

Då 1 mom. och 14 § 2 mom. tillämpas, beaktas i vederlaget för gårdsbruksenheten även det överenskomna värdet av lösöret. Då värdet enligt 25 kap. 2 § ärvdabalken fastställs, beräknas lösörets värde enligt vad som närmare stadgas med stöd av landsbygdsnäringslagen.

Pensionens belopp
14 §

Generationsväxlingspensionen består av ett grundbelopp och en kompletteringsdel enligt 15 och 16 §§.

Grundbeloppet och kompletteringsdelen nedsätts till hälften av det fulla beloppet, om det överenskomna vederlaget för den gårdsbruksenhet som skall överlåtas uppgår till 1,01-1,25 gånger egendomens värde enligt 25 kap. 2 § ärvdabalken.

15 §

Generationsväxlingspensionens grundbelopp är lika stort som den invalidpension som enligt lagen om pension för lantbruksföretagare skulle ha beviljats lantbruksföretagaren, om han vid tidpunkten för överlåtelsen av gårdsbruksenhetens besittning hade haft rätt till full invalidpension.

Då grundbeloppets storlek fastställs beaktas inte sådan rätt till pension som grundar sig på lantbruksföretagarens arbets- eller tjänsteförhållande eller på annan företagarverksamhet än den som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare. Då grundbeloppets storlek fastställs, tillämpas inte heller 8 i § 3 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare.

På grundbeloppet tillämpas 7 g, 8 och 8 a § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961), nedan 1961 års lag om pension för arbetstagare, sådana de lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003). Vid samordningen av grundbeloppet beaktas dock inte sådan grundpension enligt 8 § 4 mom. i 1961 års lag om pension för arbetstagare på vilken tillämpas de bestämmelser om samordning som gällde den 1 januari 2005. Grundbeloppet justeras i enlighet med förändringarna i den allmänna löne- och prisnivån så som bestäms i 98 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). (21.7.2006/614)

I fråga om generationsväxlingspensionens grundbelopp och mottagaren av generationsväxlingspension gäller, med de undantag om vilka stadgas nedan, i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas om invalidpension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare och om mottagare av sådan pension.

16 §

Generationsväxlingspensionens kompletteringsdel är lika stor som det sammanräknade belopp av folkpensionens basdel och tilläggsdel som skulle ha beviljats överlåtaren om han då generationsväxlingspensionen började betalas hade haft rätt till folkpension. Då kompletteringsdelens belopp beräknas, jämställs en make som får generationsväxlingspension med en make som får folkpension. Det fulla beloppet av den tilläggsdel som ingår i generationsväxlingspensionens kompletteringsdel utgör dock 85 procent av den fulla tilläggsdelen, om mottagaren av generationsväxlingspension lever i äktenskap. Då tilläggsdelen beräknas, tillämpas dock inte 28 § folkpensionslagen.

Kompletteringsdelen justeras enligt de allmänna förändringarna i levnadskostnaderna på det sätt som stadgas i lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).

Vad som ovan i denna paragraf stadgas om kompletteringsdelen tillämpas inte, om generationsväxlingspension har beviljats på basis av en överlåtelse av en gårdsbruksenhet som ägt rum innan denna lag trätt i kraft. Beloppet av en sådan pensions kompletteringsdel nedsätts med 16 procent och beloppet av tilläggsdelen med 12 procent, om också pensionstagarens make har rätt till generationsväxlingspension. Nedsättningen upphävs vid ingången av den månad som följer på makens död. Kompletteringsdelen eller den motsvarande tilläggsdelen justeras enligt de allmänna förändringarna i löne- och prisnivån så som 9 § lagen om pension för arbetstagare stadgar.

När kompletteringsdelen beräknas tillämpas folkpensionslagen sådan den lydde vid den tidpunkt då lagen den 18 december 1995 om ändring av folkpensionslagen (1491/95) trädde i kraft. Om kompletteringsdelen inte omfattar en del som motsvarar folkpensionens tilläggsdel, tillämpas på nämnda kompletteringsdel i tillämpliga delar 2, 4 och 7 mom. i ikraftträdelsestadgandet i nämnda lag om ändring av folkpensionslagen. (18.12.1995/1499)

Utan hinder av 1, 3 och 4 mom. omvandlas kompletteringsdelen för en person som får generationsväxlingspensionens kompletteringsdel den 1 januari 2008 från nämnda tidpunkt i överensstämmelse med 19 § i folkpensionslagen (568/2007). (7.12.2007/1163)

Ansökan om pension
17 §

När generationsväxlingspension söks skall till pensionsanstalten lämnas överlåtelsehandlingen eller en styrkt kopia av den. Om sökande av pension stadgas i övrigt närmare genom förordning.

18 §

Ansökan om generationsväxlingspension kan också göras villkorligt på grundval av ett utkast till överlåtelsehandling. Utkastet skall vara undertecknat av pensionssökanden och övertagaren. En förutsättning för att pension skall betalas är att överlåtelsen sker på de villkor som nämns i utkastet och att överlåtelsehandlingen eller en styrkt avskrift av den lämnas till pensionsanstalten.

Det villkorliga beslut som avses i 1 mom. förfaller, om en överlåtelsehandling som motsvarar utkastet eller en avskrift därav inte har tillställts pensionsanstalten inom sex månader efter beslutet.

Då en pensionsansökan avgörs med stöd av denna paragraf anses vid bedömningen av de i 5 § 1 mom. 1 och 2 punkten nämnda villkoren som överlåtelsetidpunkt den tid då ansökan om pension gjordes. För fastställande av pensionens storlek betraktas som pensionens begynnelsetidpunkt ingången av den kalendermånad under vilken det villkorliga beslutet ges.

Utbetalning och indragning av pension samt pensionens upphörande
19 §

Generationsväxlingspension betalas från den tidpunkt för överlåtelse av en gårdsbruksenhet som avses i 3 §, dock inte förrän

1) överlåtaren har uppnått den i 6 § 3 mom. angivna åldern,

2) besittningen av gårdsbruksenheten övergått till övertagaren,

3) överlåtaren upphört med verksamhet som avses i 9 §, och

4) övertagaren uppfyller de villkor som han genom sin utfästelse att fortsätta gårdsbruket enligt 10 § 1 mom. 3 punkten förbundit sig att uppfylla.

Pension utbetalas dock inte för längre tid än ett år före ansökan om pension och inte heller för en kalendermånad som inte är hel.

20 §

Om mottagaren av delinvalidpension eller deltidspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare beviljas generationsväxlingspension, ändras delinvalidpensionen eller deltidspensionen till generationsväxlingspension från närmast följande möjliga förfallodag till den del pensionen grundar sig på företagarverksamhet enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. De pensiosrater som ändrats till generationsväxlingspension och som utbetalts efter generationsväxlingspensionens begynnelsetidpunkt anses som delbetalningar av generationsväxlingspensionen.

21 §

Om mottagaren av generationsväxlingspension beviljas sjukpension, individuell förtidspension, arbetslöshetspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen (568/2007) eller lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007), indras generationsväxlingspensionens kompletteringsdel. Det som föreskrivs ovan tillämpas också om mottagaren av generationsväxlingspension beviljas full invalidpension, individuell förtidspension, arbetslöshetspension eller förtida ålderspension enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare eller i lagar om införande av dem eller i de lagar eller den pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. i 1961 års lag om pension för arbetstagare. Om en ovan nämnd pension som beviljats mottagaren av generationsväxlingspension indras, börjar kompletteringsdelen betalas ut på nytt från ingången av den månad som följer på indragningen av pensionen. (21.12.2007/1295)

Om likväl en mottagare av generationsväxlingspension, vars pension har beviljats på basis av överlåtelse av en gårdsbruksenhet som ägt rum innan denna lag trätt i kraft och i vars pension i stället för kompletteringsdel ingår en tilläggsdel, beviljas invaliditetspension enligt folkpensionslagen, avdras från tilläggsdelen beloppet av den nämnda folkpensionen, sådant det är då folkpensionen börjar betalas. Upphör en folkpension som beviljats en mottagare av generationsväxlingspension, upphävs det avdrag i tilläggsdelen, som gjorts på grund av folkpensionen, vid ingången av den månad som följer på folkpensionens upphörande.

22 § (22.12.2006/1284)

För den tid för vilken generationsväxlingspension betalas har dess mottagare inte rätt till annan pension på basis av företagarverksamhet som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006).

23 § (21.7.2006/614)

Erhållandet av generationsväxlingspension hindrar inte att pensionsrätt uppkommer på grund av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller annan företagarverksamhet än sådan som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare.

En mottagare av generationsväxlingspension kan inte intjäna pension med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare för den tid för vilken generationsväxlingspension betalas till honom eller henne.

När generationsväxlingspension har börjat betalas på grundval av 19 §, intjänar mottagaren av generationsväxlingspension pension av annat förvärvsarbete än sådant som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare enligt det som i de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om arbete under tid med pension.

24 §

Generationsväxlingspension betalas inte för en kalendermånad under vilken pensionstagaren förvärvsarbetar och utöver den stabiliserade förvärvsinkomsten förtjänar minst 523,61 euro per månad vid tiden för överlåtelsen. Som den stabiliserade förvärvsinkomsten anses medelvärdet av pensionstagarens i statsbeskattningen skattepliktiga förvärvsinkomst av annat än gårdsbruk, justerad med index enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare, för de fem senaste kalenderåren före överlåtelsen. Härvid beaktas inte inkomst som med stöd av 5 § 1 mom. 3 punkten betraktas som inkomst i indirekt anslutning till bedrivandet av gårdsbruk. (30.12.2004/1387)

Inkomst av sådant lantbruksavbytararbete som avses i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (2/85) är inte förtjänst.

25 §

Utbetalningen av generationsväxlingspension kan avbrytas, om det huvudsakliga ansvaret för bedrivandet av gårdsbruk med beaktande av pensionstagarens arbetsinsats och förhållandena på den överlåtna gårdsbruksenheten skall anses ha återgått till pensionstagaren annat än tillfälligt.

26 §

Får pensionsanstalten kännedom om en omständighet på grundval av vilken generationsväxlingspension enligt 24 eller 25 § inte får betalas, skall anstalten avbryta utbetalningen av pensionen räknat från följande möjliga betalningsperiod, om skälet till avbrott i pensionen fortfarande föreligger. Skulle pensionen enligt 24 eller 25 § inte ha fått utbetalas, skall pensionsanstalten återkräva den utbetalda pensionen. Skall pension inte återkrävas för en längre tid än tre månader, kan pensionsanstalten av särskilda skäl avstå från återkravet. Pensionen kan också återkrävas genom att den kvittas mot framtida rater av invalid- eller ålderspension enligt denna lag eller lagen om pension för lantbruksföretagare.

Generationsväxlingspension, vars utbetalning avbrutits med stöd av 24 eller 25 §, börjar på nytt efter skriftlig anmälan av pensionstagaren utbetalas vid den tidpunkt då pensionstagaren åter har rätt till pension, dock inte retroaktivt för en längre tid än sex månader före anmälan. Till anmälan skall fogas en utredning över att förvärvsinkomsterna i ett fall som avses i 24 § understiger det belopp som nämns i stadgandet eller att huvudansvaret för bedrivandet av gårdsbruk i ett fall som avses i 25 § åvilar någon annan än pensionstagaren.

Utan hinder av 1 mom. kan man avstå helt eller delvis från att återkräva generationsväxlingspension som med stöd av 24 § betalts utan grund, om de överskridningar av förvärvsinkomstgränsen som ägt rum under mer än tre månaders tid har varit ringa, det generationsväxlingspensionsbelopp som skall återkrävas är större än den förvärvsinkomst som mottagaren av generationsväxlingspension har fått av sitt förvärvsarbete för överskridningsmånaderna och betalning av hela återkravet måste anses oskälig. (21.7.2006/614)

På återkrav av pension med stöd av denna paragraf tillämpas vad som föreskrivs i 30 § 3 mom. (30.12.2004/1390)

27 §

Vad som stadgas i 24-26 §§ tillämpas inte, om generationsväxlingspension beviljats på basis av en överlåtelse av gårdsbruksenhet som ägt rum före 1991.

28 §

Generationsväxlingspensionen indras, om pensionstagaren börjar bedriva lantbruk, yrkesfiske eller renskötsel för egen eller gemensam räkning.

Vad som i 1 mom. stadgas om fiske och renskötsel gäller inte en mottagare av generationsväxlingspension vars pension beviljats på basis av en överlåtelse av gårdsbruksenhet som ägt rum före 1991.

Har pensionstagarens i 1 eller 2 mom. angivna verksamhet varit liten eller har det funnits andra särskilda skäl för verksamheten, kan pensionen indras delvis eller för en viss tid eller kan det beslutas att pensionen skall utbetalas till samma belopp som tidigare.

Pensionen kan indras eller nedsättas räknat från den tidpunkt då verksamhet som avses i denna paragraf inleddes.

29 §

Då pensionstagaren fyller 65 år upphör generationsväxlingspensionens kompletteringsdel och grundbeloppet ändras till sådan ålderspension som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare och som är av samma storlek som grundbeloppet enligt 15 §.

När storleken av familjepensionen efter en mottagare av generationsväxlingspension fastställs, anses att förmånslåtaren vid sin död haft rätt att på grundvalen av sin i lagen om pension för lantbruksföretagare angivna företagarverksamhet erhålla full invalidpension vilken är lika stor som grundbeloppet enligt 15 §.

Vad som i 1 mom. stadgas om kompletteringsdelen gäller också tilläggsdelen, om generationsväxlingspensionen har beviljats på basis av en överlåtelse av gårdsbruksenhet som ägt rum före 1991 och det i pensionen i stället för kompletteringsdel ingår en tilläggsdel.

30 §

Pension enligt denna lag som i andra fall än de som avses i 26 § har utbetalts utan grund skall återkrävas så som denna paragraf stadgar. Pensionsanstalten kan dock av särskilda skäl helt eller delvis avstå från återkrav. Det är dock inte möjligt att avstå från återkrav, om beviljandet eller utbetalningen av pensionen har berott på svikligt förfarande från pensionstagarens eller dennes representants sida, såvida inte det belopp som skall återkrävas är litet.

Pension som utbetalats utan grund får även återkrävas genom att den kvittas mot sådana poster av generationsväxlingspension enligt denna lag eller av invalid- eller ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare som skall utbetalas i framtiden. Av den post som skall betalas får dock inte utan pensionstagarens samtycke dras av mera än en sjättedel av den del av pensionsposten som återstår efter att förskott har innehållits av den i enlighet med lagen om förskottsuppbörd (1118/1996). (22.12.2006/1284)

Beslut om återkrav av generationsväxlingspension som har betalts utan grund skall fattas inom fem år räknat från utbetalningsdagen. En fordran som fastställts genom beslut om återkrav preskriberas fem år efter det att beslutet gavs, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen av en fordran som fastställts genom beslut om återkrav avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem års preskriptionstid. Den femåriga preskriptionstiden kan förlängas på det sätt som föreskrivs i 11 § 3 mom. i lagen om preskription av skulder. (21.7.2006/614)

Infriande av utfästelse att fortsätta med gårdsbruket
31 §

Övertagaren har rätt att avbryta infriandet av sin i 10 § 1 mom. 3 punkten angivna utfästelse att fortsätta gårdsbruket på grund av fullgörande av värnplikt, yrkesstudier i gårdsbruksekonomi eller yrkesstudier som stöder gårdsbruksekonomi eller av annat godtagbart skäl. Varar ett sådant hinder längre än ett år, skall pensionsanstalten förlänga utfästelsetiden med motsvarande tid, om inte övertagaren visar att han själv, hans make eller en annan övertagare uppfyller förpliktelserna i utfästelsen.

32 §

Om övertagaren inte infriar sin utfästelse att fortsätta gårdsbruket och detta inte beror på ett i 31 § nämnt godtagbart skäl, skall pensionsanstalten ålägga honom att ersätta pensionsanstalten för generationsväxlingspensionens kapitalvärde, vilket fastställs så som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer.

Om försummelsen av utfästelsen måste anses vara ringa eller om vägande skälighetssynpunkter annars talar för det, kan pensionsanstalten dock besluta att helt eller delvis avstå från att driva in pensionens kapitalvärde hos övertagaren.

På kapitalvärdet skall betalas en årlig ränta om tio procent räknat från pensionsanstaltens beslut.

Pensionsanstaltens lagakraftvunna beslut om ersättande av kapitalvärdet jämte ränta får verkställas på samma sätt som en dom i tvistemål vilken vunnit laga kraft.

Förhandsbeslut
33 §

En mottagare av generationsväxlingspension har rätt att av pensionsanstalten få ett bindande förhandsbeslut om huruvida en av honom planerad åtgärd medför att utbetalningen av pensionen avbryts enligt 24 eller 25 § eller att pensionen dras in enligt 28 §.

34 §

En övertagare har rätt att av pensionsanstalten få ett bindande förhandsbeslut om huruvida ett av honom tilltänkt förfarande skall anses som ett i 31 § nämnt avbrytande av infriande av utfästelsen att fortsätta gårdsbruket eller som en i 32 § nämnd åtgärd och vilka följder förfarandet enligt de nämnda stadgandena medför.

Verkställigheten av lagen
35 § (22.12.1993/1471)

För verkställigheten av denna lag svarar jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och näringscentralerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter samt Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare, nedan pensionsanstalten. (13.4.2007/439)

För de uppgifter som ankommer på kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter svarar ett i lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna (1558/91) avsett kollegialt organ, eller de tjänsteinnehavare eller förtroendevalda som har anförtrotts uppgifterna enligt nämnda lag. Vad som med stöd av denna lag stadgas om lantbrukssekreterare gäller härvid motsvarande andra personer eller organ.

Om skötseln i landskapet Åland av uppgifter, som enligt denna lag ankommer på kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, landsbygdsnäringsdistrikten samt jord- och skogsbruksministeriet stadgas genom förordning.

36 §

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall till pensionsanstalten avge sitt utlåtande om (22.12.1993/1471)

1) huruvida överlåtarens och hans makes förmögenhet överstiger det i 8 § stadgade maximibeloppet,

2) huruvida gårdsbruksenheten motsvarar de i 11 och 13 §§ stadgade förutsättningarna,

3) huruvida övertagaren uppfyller de i 10 § stadgade villkoren,

4) vilket förhållandet enligt 14 § 2 mom. är mellan det överenskomna vederlaget för den gårdsbruksenhet som skall överlåtas och egendomens värde enligt 25 kap. 2 § ärvdabalken, samt

5) huruvida även övriga villkor för generationsväxlingspension är uppfyllda.

Utan hinder av 1 mom. ankommer det på landsbygdsnäringsdistriktet att avge utlåtande till pensionsanstalten om förutsättningarna för generationsväxlingspension i de fall i fråga om vilka jord- och skogsbruksministeriet så har bestämt. (22.12.1993/1471)

37 § (22.12.1993/1471)

Anser pensionsanstalten att kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller landsbygdsnäringsdistriktet i sitt utlåtande om de i 36 § 1 mom. 1–3 punkten nämnda förutsättningarna för pension eller om det i 4 punkten avsedda relationstalet har tillämpat lagen uppenbart fel eller att saken till denna del tydligt beror på tolkning, skall pensionsanstalten underställa landsbygdsnäringsdistriktet kommunens landsbygdsnäringsmyndighets utlåtande om pensionsansökan, och jord- och skogsbruksministeriet på motsvarande sätt landsbygdsnäringsdistriktets utlåtande.

Pensionsanstalten, pensionsnämnden och försäkringsdomstolen har inte rätt att i sina avgöranden avvika från kommunens landsbygdsnäringsmyndighets, landsbygdsnäringsdistriktets eller jord- och skogsbruksministeriets utlåtande till den del detta gäller de i 36 § 1 mom. 1–3 punkten nämnda förutsättningarna eller det i 4 punkten avsedda relationstalet.

38 § (13.4.2007/439)

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, arbetskrafts- och näringscentralerna och Landsbygdsverket skall vid sidan av pensionsanstalten övervaka att mottagaren av generationsväxlingspension så som förutsätts i denna lag avstår från att bedriva lantbruk, yrkesfiske och renskötsel samt att övertagaren infriar sin i 10 § 1 mom. 3 punkten avsedda utfästelse att fortsätta gårdsbruket.

Sökande av ändring
39 § (31.1.2014/75)

39 § har upphävts genom L 31.1.2014/75.

40 § (25.8.2016/697)

I ett beslut som pensionsanstalten har meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos den i 128 § i lagen om pension för arbetstagare angivna besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare och i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I ett beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden har meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare och i förvaltningsprocesslagen. På undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut tillämpas 140 § i lagen om pension för arbetstagare samt lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006).

Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i domstolslagen (673/2016). De medlemmar i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden som förordnats med stöd av 103 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare företräder dem som försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare även när denna lag tillämpas.

Har pensionsanstalten avslagit en pensionsansökan på grund av att de i 36 § 1 mom. 1–3 punkten nämnda förutsättningarna för pension inte föreligger, får ändring i pensionsanstaltens beslut inte sökas genom besvär.

Särskilda stadganden
41 § (22.12.2006/1284)

Pensionsutgifter och förvaltningskostnader enligt denna lag sammanslås med motsvarande kostnader enligt lagen om pension för lantbruksföretagare och betalas så som 135 § i lagen om pension för lantbruksföretagare föreskriver om betalning av kostnader för pensioner, övriga förmåner och förvaltningskostnader enligt den lagen.

Staten skall varje år i förskott betala ett månatligt belopp som motsvarar det belopp som staten uppskattas komma att betala enligt 1 mom. Förskotten fastställs och utbetalas tillsammans med de förskott som staten enligt 135 § 4 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare skall betala.

42 §

De i denna lag stadgade markbeloppen motsvarar det löneindextal som fastställs för 1991. De justeras enligt de allmänna förändringarna i löne- och prisnivån enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare.

42 a § (18.1.2019/84)

Pensionsanstalten ska förvara handlingar och uppgifter som hänför sig till behandlingen av generationsväxlingspension under överlåtarens livstid och fem år därefter. Om generationsväxlingspension har beviljats flera överlåtare på grund av samma överlåtelse, ska alla handlingar och uppgifter som gäller samma överlåtelse förvaras under samtliga överlåtares livstid och fem år därefter.

Om en förbindelse som avses i 10 § 1 mom. 3 punkten förpliktar den som avgett förbindelsen efter det att överlåtaren eller överlåtarna har dött, ska de handlingar och uppgifter som hänför sig till behandlingen av generationsväxlingspension förvaras fem år efter det att förbindelsen har upphört att gälla.

På förvaring av handlingar som gäller överklagande tillämpas 218 § 5 punkten i lagen om pension för arbetstagare, om handlingarna inte enligt 1 mom. i denna paragraf ska förvaras en längre tid.

43 §

Om inte något annat följer av denna lag tillämpas på generationsväxlingspension 8 g § i 1961 års lag om pension för arbetstagare, sådan denna paragraf lydde den 31 december 2006, samt 96–100 och 103 §, 105 § 2 mom., 112 § 1 mom., 113 § 3 mom., 115 och 116 §, 119 § 1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom., 121 och 122 §, 124 § 1 mom., 125, 128, 130 och 132 §, 133 § 1 och 4 mom., 134–140, 180 och 191 §, 192 § 1 mom., 195, 196, 198, 202, 204 och 205 §, 206 § 1 mom. 1 punkten, 208 § 1 och 3 mom., 209 §, 210 § 1, 3 och 4 mom. samt 216 och 217 § i lagen om pension för arbetstagare samt 103 § 1 mom., 114 och 116–124 §, 125 § 2 mom., 126–132, 134, 143 och 145 § samt 146 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. (18.1.2019/84)

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har rätt att från pensionsskyddscentralen avgiftsfritt få uppgifter som inverkar på avgörandet av ärenden som behandlas med stöd av denna lag.

Från grundbeloppet av pension enligt denna lag kan avdras pensionstagarens utestående försäkringspremier enligt lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81), i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning.

44 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Lagens ikraftträdande
45 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Utan hinder av 15 § 2 mom. i denna lag tillämpas 8 i § 3 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare vid omändring av delinvalidpension till generationsväxlingspension, om delinvalidpensionen grundar sig på ett pensionsfall som har inträffat den 1 januari 1989 eller därefter.

Utan hinder av 5 § 1 mom. 1 punkten har överlåtaren rätt till generationsväxlingspension även om gårdsbruksenhetens åkrar har arrenderats till övertagaren för ett år omedelbart före överlåtelsen, om denna sker under 1991.

Regeringens proposition 209/90, Socialutsk. bet. 45/90, Stora utsk. bet. 228/90

Ikraftträdelsestadganden:

23.10.1992/952:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Stadgandena i 8 g § lagen om pension för arbetstagare tillämpas dock endast i de fall där grunden för regressrätt har uppkommit efter det denna lag har trätt i kraft.

RP 108/92, ShUB 22/92

22.12.1993/1471:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagens 11 § 1 mom. 1 och 2 punkten tillämpas, om överlåtelsen av gårdsbruksenheten äger rum eller, då pensionen grundar sig på 18 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare, ett i sistnämnda lagrum avsett villkorligt beslut meddelas efter det denna lag trätt i kraft.

14.10.1994/883:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagens stadganden om ändringssökande tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen har trätt i kraft. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft.

RP 117/94, ShUB 21/94

18.12.1995/1499:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 119/95, ShUB 21/95, RSv 121/95

5.3.1999/288:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 83/1998, LaUB 22/1998, RSv 250/1998

30.12.1999/1337:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 165/1999, ShUB 28/1999, RSv 139/1999

21.12.2000/1227:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

Generationsväxlingspensionens kompletteringsdel enligt denna lag ändras utan ansökan. Om ändringen ges beslut på begäran. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med ändringen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 154/2000, ShUB 37/2000, RSv 202/2000

9.8.2002/652:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002 och gäller till och med den 31 december 2003.

RP 8/2002, ShUB 10/2002, RSv 86/2002

30.12.2002/1322:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 246/2002, ShUB 46/2002, RSv 235/2002

19.12.2003/1181:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 85/2003, ShUB 26/2003, RSv 105/2003

26.11.2004/1027:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005.

Ändringen av generationsväxlingspensionens kompletteringsdel enligt denna lag görs utan ansökan. På begäran ges ett beslut om ändringen. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med ändringen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 176/2004, ShUB 23/2004, RSv 147/2004

30.12.2004/1318:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

När lagen träder i kraft bestäms det belopp som avses i 24 § 1 mom. enligt nivån för 2004 på så sätt att den stabiliserade förvärvsinkomst före avträdelsen som ingår i den månatliga förvärvsinkomstgräns som i samband med beviljandet av generationsväxlingspension bestämts för pensionstagaren justeras först enligt nivån för 2004 med tillämpning av 9 § i lagen om pension för arbetstagare, sådan den lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003), varefter summan ökas med 523,61 euro. Det på detta sätt bestämda beloppet justeras från och med lagens ikraftträdande med den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.

Lantbruksföretagare skall meddelas beslut om ändring av det i 24 § 1 mom. i denna lag fastställda beloppet så att det överensstämmer med bestämmelserna i denna lag, om de skriftligen anhåller om det hos pensionsanstalten.

Det belopp som nämns i denna lags 24 § 1 mom. motsvarar år 2004 värdet ett (1,000) för den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.

Vid tillämpning av 43 § 1 mom. i denna lag iakttas 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare (1332/2003).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 215/2004, JsUB 12/2004, RSv 216/2004

30.12.2004/1387:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

När lagen träder i kraft bestäms det belopp som avses i 24 § 1 mom. enligt nivån för 2004 på så sätt att den stabiliserade förvärvsinkomst före avträdelsen som ingår i den månatliga förvärvsinkomstgräns som i samband med beviljandet av generationsväxlingspension bestämts för pensionstagaren justeras först enligt nivån för 2004 med tillämpning av 9 § i lagen om pension för arbetstagare, sådan den lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003), varefter summan ökas med 523,61 euro. Det på detta sätt bestämda beloppet justeras från och med lagens ikraftträdande med den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.

Lantbruksföretagare skall meddelas beslut om ändring av det i 24 § 1 mom. i denna lag fastställda beloppet så att det överensstämmer med bestämmelserna i denna lag, om de skriftligen anhåller om det hos pensionsanstalten.

Det belopp som nämns i denna lags 24 § 1 mom. motsvarar år 2004 värdet ett (1,000) för den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.

Vid tillämpning av 43 § 1 mom. i denna lag iakttas 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare (1332/2003).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 215/2004, JsUB 12/2004, RSv 216/2004

30.12.2004/1390:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagens bestämmelser om preskription av fordringar tillämpas också på fordringar som uppkommit före lagens ikraftträdande. När preskriptionstiden för en sådan fordran räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Fordringarna i fråga preskriberas dock enligt denna lag tidigast tre år efter lagens ikraftträdande, om de inte preskriberas innan dess enligt de bestämmelser som gällde vid när denna lags ikraftträdande.

Genom denna lag upphävs 8 § 2 mom. i förordningen av den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1326/1990).

RP 192/2004, JsUB 11/2004, RSv 215/2004

2.12.2005/945:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Ändringen av generationsväxlingspensionens kompletteringsdel enligt denna lag görs utan ansökan. På begäran ges ett beslut om ändringen. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med ändringen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2005, ShUB 14/2005, RSv 119/2005

21.7.2006/614:

Denna lag träder i kraft den 27 juli 2006.

Lagens 15 § 3 mom. och 23 § tillämpas på alla avträdelser som skett före lagens ikraftträdande. Lagens 26 § 3 mom. kan tillämpas även på generationsväxlingspension som betalts utan grund före lagens ikraftträdande.

Utan hinder av 9 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare tillämpas hänvisningen i 43 § 1 mom. i denna lag till 125 § i lagen om pension för arbetstagare så att den preskriptionstid som avses i lagrummet är fem år från den 1 januari 2007. Preskriptionstiden enligt 30 § 3 mom. i denna lag tillämpas likaså från den 1 januari 2007. När de preskriptionstider som avses ovan beräknas beaktas också den tid som förflutit före lagens ikraftträdande.

Genom denna lag upphävs 17 § i förordningen av den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1326/1990).

RP 34/2006, JsUB 8/2006, GrUU 18/2006, RSv 91/2006

22.12.2006/1284:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. I denna lag avses med företagarverksamhet och pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare också företagarverksamhet och pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969).

RP 196/2006, ShUB 42/2006, RSv 201/2006

13.4.2007/439:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006, JsUB 20/2006, RSv 282/2006

11.5.2007/582:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Ändringen av generationsväxlingspensionens kompletteringsdel enligt denna lag görs utan ansökan. På begäran ges ett beslut om ändringen. Kompletteringsdelen justeras inte i övrigt i samband med ändringen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2006, ShUB 56/2006, RSv 283/2006

7.12.2007/1163:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Generationsväxlingspensionens kompletteringsdel som avses i denna lag omvandlas utan ansökan. På begäran ges ett beslut om omvandlingen. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med omvandlingen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 95/2007, ShUB 9/2007, RSv 55/2007

21.12.2007/1295:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Vad som i denna lag föreskrivs om pension enligt folkpensionslagen eller lagen om införande av folkpensionslagen gäller också motsvarande pension enligt folkpensionslagen (347/1956).

RP 91/2007, JsUB 5/2007, RSv 100/2007

31.1.2014/75:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

Vad som i någon annan lag eller förordning föreskrivs om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd gäller efter ikraftträdandet av denna lag den behöriga förvaltningsdomstolen.

RP 121/2013, JsUB 17/2013, RSv 186/2013

25.8.2016/697:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 7/2016, LaUB 8/2016, RSv 99/2016

18.1.2019/84:

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018, JsUB 8/2018, RSv 115/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.