Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

7.1.1982/13

Lag om förtidspension för frontveteraner

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

I Finland bosatt frontveteran beviljas förtidspension i enlighet med denna lag.

Med frontveteran avses person som tilldelats frontmannatecken i enlighet med vad därom är särskilt stadgat.

Vad som i denna lag stadgas om frontveteran tillämpas även på den som tilldelats fronttjänsttecken och som fyllt 60 år eller vars invaliditetsgrad enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48) är minst 10 procent. (26.7.1985/665)

2 § (26.7.1985/665)

Rätt till förtidspension har frontveteran vars arbetsförmåga till följd av sjukdom, lyte eller skada nedgått i sådan utsträckning att det försvårar hans förvärvsarbete.

En förutsättning för beviljande av förtidspension är även att frontveteranen antingen har fyllt 60 år eller att han har fyllt 58 år och hans tjänstgöringstid vid fronten är minst ett år.

3 § (26.7.1985/665)

Rätt till förtidspension tillkommer utan hinder av vad som stadgas i 2 § frontveteran som är krigsinvalid eller som har varit krigsfånge.

Genom förordning stadgas vad som i denna lag avses med tjänstgöringstid vid fronten, krigsinvalid och krigsfånge.

4 §

Förutsättning för förtidspensionering är att frontveteran under förloppet av de femton år som omedelbart föregått tidpunkten för förtidspensioneringen under minst tio kalenderår intjänat pension i enlighet med lagar, stadganden och bestämmelser som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/61) eller lagen om sjömanspensioner (72/56) och att han, om han skulle ha blivit arbetsoförmögen vid nämnda tidpunkt, skulle varit berättigad till invalidpension vars belopp skulle uträknas med beaktande av den i 6 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare eller i ovan nämnda lagar, stadganden eller bestämmelser avsedda tid som återstår till uppnåendet av pensionsåldern eller motsvarande arbetsförtjänst.

Förutsättning för förtidspensionering är även att frontveteranen avstått från förvårvsarbete som avses i ovan i 1 mom. nämnda lagar, stadganden eller bestämmelser eller i lagen om pension för riksdagsmän (329/67) i sådan mån att hans återstående arbetsförtjänst per månad kan uppskattas utgöra i medeltal högst det markbelopp som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare. (30.12.1982/1058)

4 a § (28.12.1990/1320)

Förtidspension beviljas inte en frontveteran som med stöd av lag, förordning eller statsrådsbeslut eller offentlig pensionsstadga erhåller arbetslöshetspension eller full invalidpension på grundvalen av arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet, generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) eller lagen om generationsväxlinspension för lantbruksföretagare (1317/90) eller avträdelsepension enligt lagen om avträdelsepension (16/74), ej heller en frontveteran som med stöd av lag, förordning eller statsrådsbeslut får eller har rätt att få ålderspension på grundvalen av arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet, likväl så att om en del av frontveteranens pensioner betalas som ålderspension innan han fyllt 65 år, en dylik pension inte utgör hinder för beviljande av förtidspension. Vad som stadgas i denna paragraf gäller även en frontveteran som erhåller någon annan pension som motsvarar de ovan nämnda pensionerna.

5 § (30.12.1982/1058)

I förtidspension betalas det belopp som frontveteranen skulle ha erhållit enligt lagar, stadganden och bestämmelser som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller enligt lagen om sjömanspensioner, om honom i stället för förtidspension skulle ha beviljats full invalidpension. Härvid beaktas dock inte i 11 § lagen om pension för arbetstagare, 11 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare, 11 § 1 mom. lagen om pension för företagare (468/69) samt 34 a § lagen om sjömanspensioner avsedda tilläggsförmåner.

Till frontveteran som erhåller invalidpension såsom delpension betalas i förtidspension det belopp med vilket förtidspensionen överstiger delpensionen.

6 §

Förtidspension börjar löpa vid ingången av den månad som närmast följer på den månad, under vilken villkoren för förtidspensioneringen blivit uppfyllda, dock inte retroaktivt för längre tid än ett år före den månad som följer på pensionsansökningen.

7 §

Frontveteran som erhåller förtidspension enligt denna lag beviljas inte invalid- eller arbetslöshetspension på grundvalen av arbets-, tjänste- eller anställningsförhållande eller företagarverksamhet. (30.12.1982/1058)

Betalas en del av frontveterans pensioner som ålderspension innan han fyllt 65 år, utges i förtidspension det belopp som återstår då den pension som utgör grund för nämnda ålderspension och som bestäms på grundvalen av arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet inte beaktas. (30.12.1982/1058)

Beviljas frontveteran förtidspension för samma tid för vilken han beviljats dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63), betalas den del av pensionen som motsvarar dagpenningen till sjukforsäkringsfonden.

8 §

Frontveteran har rätt att innan arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet upphör erhålla bindande förhandsbeslut om sin rätt till förtidspension vid den tidpunkt då förvärvsarbetet upphör.

9 § (30.12.1982/1058)

Rätt till förtidspension upphör senast vid utgången av den kalendermånad under vilken frontveteranen fyller 65 år.

Förtidspension indrages om frontveteranen inte längre motsvarar förutsättningarna i 4 § 2 mom. eller om han erhållit rätt till ovan i 4 a § avsedd ålderspension, likväl med beaktande av vad som är stadgat i 7 § 2 mom.

10 §

Har i denna lag ej annorlunda stadgats, gäller beträffande förtidspension i tillämpliga delar vad enligt lagar, stadganden eller bestämmelser, som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, eller i lagen om sjömanspensioner gäller beträffande full invalidpension.

11 § (26.7.1985/665)

Pension som avses i denna lag beviljas av pensionsanstalt, som utövar verksamhet vilken anges i de i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnda lagarna, stadgandena eller bestämmelserna och som skulle ha beviljat frontveteran invalidpension, om han hade blivit arbetsoförmögen vid den i 6 § nämnda begynnelsetidpunkten för förtidspension enligt denna lag.

Utan hinder av vad som stadgas i annan lag har pensionsanstalt rätt att avgiftsfritt av myndigeter och pensionsanstalter få uppgifter som gäller frontveteran och som behövs för avgörande av förtidspensionsärende.

12 § (14.10.1994/894)

Kostnaderna för verkställigheten av denna lag betalas av statens medel. Närmare stadganden utfärdas genom förordning.

13 §

I sådant beslut angående rätt till pension som pensionsanstalt fattat i ärende som avses i denna lag söks ändring hos försäkringsdomstolen, vars beslut är slutligt. Om sökande av ändring gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 21 § 1–5 mom. lagen om pension för arbetstagare. (26.7.1985/665)

Ändring i pensionens belopp söks på det sätt som framgår av lagar, stadganden eller bestämmelser som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller av lagen om sjömanspensioner.

14 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982. Förtidspensionsnämnden kan inleda sin verksamhet och pensionsansökningar lämnas in redan före lagens ikraftträdande på det sätt som stadgas genom förordning.

Regeringens proposition 195/81, Lagmotioner 180 och 181/81, Socialutsk. bet. 32/81, Stora utsk. bet. 192/81

Ikraftträdelsestadganden:

28.5.1982/402:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982, dock så att social- och hälsovårdsministeriet senast den 15 juni 1982 skall fastställa förskottsbeloppet för år 1982.

Regeringens proposition 43/82, Socialutsk. bet. 8/82, Stora utsk. bet. 51/82

30.12.1982/1058:

Denna lag träder i kraft den 31 december 1982.

Lagens 4 § 2 mom., 4 a §, 5 § 1 mom., 7 § 1 och 2 mom. och 9 § tillämpas från den 1 juli 1982, dock så att frontveteran som erhåller invalidpension såsom delpension har rätt till förtidspension tidigast från den 1 januari 1983.

Lagens 1 § 3 mom. och 2 § tillämpas från den 1 juli 1983.

Regeringens proposition 231/82, Socialutsk. bet. 36/82, Stora utsk. bet. 247/82

26.7.1985/665:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 73/85, Socialutsk. bet. 15/85, Stora utsk. bet. 100/85

28.12.1990/1320:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 209/90, Socialutsk. bet. 45/90, Stora utsk. bet. 228/90

14.10.1994/894:

Denna lag träder i kraft den 18 oktober 1994.

Till den del kostnader som avses i denna lag hänför sig till 1994, tillämpas likväl på betalningen av dem vad som stadgas om förskott i 12 § lagen om förtidspension för frontveteraner, sådant detta lagrum lydde när denna lag trädde i kraft.

RP 165/94, ShUB 24/94

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.