Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

4.1.1974/16

Lag om avträdelsepension

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Om person som äger brukningsenhet eller del därav för förbättrande av jordbrukets struktur på sätt som stadgas i denna lag varaktigt avstår från att bedriva jordbruk, kan till sagda person och till dennes make, som varaktigt avstår från att bedriva jordbruk, erläggas avträdelsepension i enlighet med vad nedan stadgas. Dessa personer benämnes i denna lag avträdare. (23.4.1976/356)

Avträdelse anses ha skett för förbättrande av jordbrukets struktur, om den främjar bildandet av fortbeståndsdugliga brukningsenheter eller om åker som en följd av avträdelsen utgår ur jordbruksproduktionen. (28.12.1990/1304)

Brukningsenhet kan avträdas även för nedan i 6 § 1 mom. 4 eller 5 punkten nämnt ändamål. (30.12.1980/1037)

1 a § (12.3.1999/341)

En brukningsenhet betraktas som fortbeståndsduglig, om den enligt 5 § 2 mom. lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) har ekonomiska förutsättningar för lönsam verksamhet på enheten.

2 § (23.4.1976/356)

Förutsättning för erhållande av pension är:

1) att avträdaren under åtminstone fem år omedelbart före avträdelsen bedrivit gårdsbruk på en lägenhet omfattande minst en hektar åker och härvid varit bosatt på brukningsenheten;

2) att de inkomster avträdaren eller äkta makar, som är avträdare, åtnjuter av annat än gårdsbruket icke kan anses kännbart och på ett bestående sätt ha överstigit ett belopp som kan betraktas som sedvanlig inkomst utom gårdsbruket på lägenheter, vilka motsvarar den lägenhet som är föremål för avträdelse;

3) att avträdaren då avträdelsen sker har fyllt 55 år eller, om avträdaren är änka eller sådan kvinnlig avträdare, vars make även är berättigad till avträdelsepension, 45 år; och (28.12.1979/1032)

4) att avträdelsen har skett efter 1973 men före 1993. (28.12.1990/1304)

2 mom. har upphävts genom L 28.12.1979/1032. (28.12.1979/1032)

3 mom. har upphävts genom L 28.12.1979/1032. (28.12.1979/1032)

2 b § (28.12.1979/1032)

Vid tillämpning av stadgandet i 2 § 1 mom. 1 punkten anses avträdaren ha fortsatt att bedriva gårdsbruk även den tid, under vilken

1) i lagen om begränsning av nyttjande av åker (216/69) avsett åkerreserveringsavtal angående brukningsenhetens åkerareal varit i kraft;

2) för brukningsenheten har varit gällande produktionsändringsavtal enligt 4 § lagen om styrning av lantbruksproduktionen (446/77), avtal om minskad lantbruksproduktion eller trädesavtal enligt lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen (81/83) eller avtal om avstående från odling av åkerväxter eller trädesavtal enligt lagen om balansering av lantbruksproduktionen (1261/89); (27.4.1990/372)

3) brukningsenhetens åkerareal eller del därav har legat i träda med stöd av annat än i 2 punkten avsett trädesavtal som ingåtts med staten; (25.1.1984/98)

4) arrendeavtal som brukningsenhetens ägare ingått varit i kraft, såframt lägenhetens åkrar utarrenderats till annan på grund av sådan arbetsoförmåga hos ägaren, vilken enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) berättigar till full invalidpension; eller

5) arrendeavtal som brukningsenhetens ägare ingått med nedan i 6 § 1 mom. avsedd överlåtelsetagare varit i kraft, dock så, att såsom dylik tid beaktas högst ett år omedelbart före tidpunkten för avträdelsen.

Under ovan i 1 mom. 1 punkten nämnd förutsättning anses avträdaren fortgående ha varit bosatt på brukningsenheten på sätt som i 2 § 1 mom. 1 punkten stadgas. Kravet på att avträdaren skall vara bosatt på brukningsenheten kan även i övrigt frångås, om särskilda skäl därtill föreligger.

3 § (28.12.1990/1304)

Avträdaren har inte rätt till avträdelsepension, om han eller hans make har beviljats generationsväxlingspension enligt 6 a § lagen om pension för lantbruksföretagare (219/74) eller enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90) eller har en ansökan om generationsväxlingspension anhängig.

4 §

Avträdare är berättigad till pension endast om den brukningsenhet som är föremål för avträdelsen omfattar minst två hektar för jordbruksproduktion nyttjad åker. (7.1.1977/18)

Har avträdare eller äkta makar som är avträdare i sin ägo två eller flera brukningsenheter, är en förutsättning för erhållande av avträdelsepension att avstående från bedrivande av jordbruk på i denna lag avsett sätt sker på alla dessa lägenheter. Även om avträdaren äger endast en del av en brukningsenhet, förutsätter erhållandet av pension, om brukningsenheten icke har odlats på grund av sämjoskifte, att avträdelseåtgärderna avser hela brukningsenheten.

Då avträdaren äger en andel av en sådan brukningsenhet på vilken han icke utövar lantbruk såsom företagare, bör han avträda sagda andel för att kunna erhålla avträdelsepension med stöd av de avträdelseåtgärder som gällt den övriga brukningsenheten.

5 §

I denna lag avsedd jordbruksjord anges och dess areal beräknas i tillämpliga delar enligt samma grunder som stadgats i 2 § 2 mom. och 20 § lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) samt i stadganden som utfärdats med stöd av dessa.

Såsom jordbruksjord beaktas icke område som under de tre åren närmast före avträdelsen anskaffats eller erhållits på annat sätt än genom arv. (28.12.1979/1032)

6 § (23.4.1976/356)

Brukningsenhets ägare anses ha avstått från att bedriva jordbruk på det sätt som avses i denna lag, om han överlåter sin brukningsenhet

1) till jord- och skogsbruksministeriet; (12.3.1999/341)

2) till en enskild odlare som tillskottsområde eller till dennes make som ett lämpligt tillskottsområde till odlarens brukningsenhet, under förutsättning att enheten är fortbeståndsduglig sedan tidigare eller att den blir fortbeståndsduglig till följd av tillskottsområdet; (12.3.1999/341)

3) till den blivande övertagaren av gårdsbruket som tillskottsområde till en brukningsenhet som är i dennes föräldrars eller den ena förälderns ägo, om övertagaren kan få markköpslån enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar för förvärv av enheten i fråga enligt vad som bestäms med stöd av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar; (12.3.1999/341)

4) som tillskottsområde till samfälld skogs delägarlag; eller

5) till forststyrelsen under förutsättning att jordbruksstyrelsen eller i 2 punkten angiven odlare inte köper området för att använda det som skogstillskottsområde.

(31.12.1985/1087)

Brukningsenhets ägare anses likaså ha avstått från att bedriva jordbruk på i denna lag åsyftat sätt, om han

1) till en överlåtelsetagare som avses i 1 mom. överlåter sin brukningsenhets åker och samtidigt förbinder sig att inte överlåta vare sig skogsmark som han förbehållit sig av lägenheten eller impediment till någon annan än en i 1 mom. 1–4 punkten avsedd överlåtelsetagare, till den kommun där det förbehållna området är beläget, till miljöministeriet för att användas som naturskyddsområde enligt naturvårdslagen (9/2023), till yrkesutbildningsstyrelsen för att användas som övningsområde vid undervisningen inom branschen eller, om jordbruksstyrelsen inte köper skogsmarken för att använda den som skogstillskottsområde, till Forststyrelsen (försäljningsbegränsningsförbindelse), (5.1.2023/25)

2) förbinder sig att inom tre år efter det förbindelsen avgavs på sin lägenhet beskoga en åker eller en i förbindelsen bestämd del därav (beskogningsförbindelse), överlåter annan än i beskogningsförbindelsen nämnd åker till en i 1 mom. 1–4 punkten nämnd överlåtelsetagare samt avger i 1 punkten nämnd försäljningsbegränsningsförbindelse angående den skogsmark och det impediment som han förbehållit sig av sin lägenhet, eller (28.12.1990/1304)

3) förbinder sig att varken använda eller arrendera ut brukningsenhetens åker eller ekonomibyggnader för lantbruksproduktion (förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion) och att under sex år från det att pensionen började eller efter denna tid inte överlåta lägenhetens åker till någon annan än en i 1 mom. 1–3 punkten avsedd överlåtelsetagare eller till miljöministeriet för att användas såsom naturskyddsområde som avses i naturvårdslagen eller till yrkesutbildningsstyrelsen för att användas som övningsområde vid undervisningen inom branschen (försäljningsbegränsningsförbindelse för åker) samt avger en i 1 punkten avsedd förbindelse angående den skogsmark och det impediment som han har förbehållit sig av sin lägenhet. (5.1.2023/25)

Är ägares make avträdare, är ett villkor för att han skall erhålla pension, att även han undertecknar de förbindelser som enligt 2 mom. skall givas.

Ägaren anses ha avstått från att bedriva jordbruk på ett i denna lag åsyftat sätt, om han i enlighet med 1 mom. eller 2 mom. 1 punkten har överlåtit sin mark till enskild odlare, men överlåtelsen förhindras av att kommun nyttjar sin rätt att i enlighet med förköpslagen (608/77) inlösa fastighet som överlåtits. (28.12.1979/1032)

6 a § (7.1.1977/18)

Ägaren av brukningsenheten är vid avträdelsen berättigad att av den i sin ägo eller besittning behålla ett område som omfattar driftscentrum samt ett trädgårds- och åkerområde för odling av potatis och trädgårdsprodukter som behövs i det egna hushållet. Han kan även förbehålla sig själv och medlemmar av sin familj rätt att bo i en på den överlåtna brukningsenheten belägen bostadsbyggnad och att använda även andra byggnader på lägenheten. Genom förordning stadgas närmare för vilka ändamål ekonomibyggnader och, utan hinder av beskogningsförbindelse och förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion, åker får användas. (11.7.1986/565)

Ägaren är ytterligare, såvida åtgärden icke är till förfång för ändamålsenlig överlåtelse av lägenheten för gårdsbruk, berättigad att av lägenheten förbehålla

1) sig själv eller annan en tomt för byggande av fast bostad eller fritidsbostad, dock så, att tomten icke får förbehållas ägaren själv eller maken, om ägaren utnyttjar sin i 1 mom. nämnda rätt till förbehåll; och

2) sig själv eller annan ett område, som har avsevärt större värde om det användes för annat ändamål än gårdsbruk.

Med jordbruksstyrelsens samtycke kan undantag göras från stadgandena i 6 § om överlåtande, såframt det området, som undantaget gäller, är oväsentligt med tanke på överlåtandet av lägenheten.

6 b § (31.12.1985/1087)

Med enskild odlare avses i denna lag en odlare som bedriver jordbruk såsom sitt yrke och uppfyller i 5 § 3 och 4 mom. lagen om finansiering av landsbygdsnäringar angivna personliga förutsättningar för stöd. (12.3.1999/341)

Med brukningsenhet avses en jordbruksekonomisk helhet som består av en eller flera lägenheter eller delar av lägenheter. Med del av lägenhet avses en kvotdel eller ett outbrutet område av en lägenhet. En separat lägenhet som endast består av skogsmark anses inte som en brukningsenhet.

7 § (28.12.1990/1304)

Då denna lag tillämpas, anses avträdelse ha skett vid den tidpunkt då överlåtelsehandlingen har undertecknats eller då beskogningsförbindelsen eller förbindelsen om nedläggning av lantbruksproduktion har tillställts lantbrukssekreteraren eller landsbygdsdistriktet.

Rätt till avträdelsepension föreligger inte, om den brukningsenhet som är föremål för avträdelsen under de tre senaste åren före denna har splittrats så att brukningsenhetens ägare inte med beaktande av 12 § landsbygdsnäringslagen kunde få stöd enligt nämnda lag.

8 § (31.12.1985/1087)

I avträdelsepension betalas full avträdelsepension eller minskad avträdelsepension. Minskad avträdelsepension betalas till en avträdare som har fyllt 65 år eller som får arbetslöshetspension, individuell förtidspension, för minst sex månader beviljad sjukpension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen (568/2007) eller lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007). (21.12.2007/1297)

Full avträdelsepension ändras till minskad pension

1) om den som får full avträdelsepension beviljas i 1 mom. nämnd folkpension,

2) om något annat inte följer av 12 a §, om den som får full avträdelsepension, i strid med en förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion eller en försäljningsbegränsningsförbindelse för åker, med stöd av ett arrendeavtal som ingåtts för minst fem år, före 2011 överlåter eller arrenderar ut åkermark som omfattas av förbindelsen som tillskottsområde till en person som vid överlåtelsetidpunkten bedriver jordbruk på brukningsenheten så att han eller hon i enlighet med 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) har tagit i nämnda lag bestämd försäkring för minimipensionsskydd, och som förbinder sig att under minst fem år i sin besittning ha och odla det område som överlåts eller arrenderas ut, (17.12.2010/1155)

3 punkten har upphävts genom L 17.12.2010/1155. (17.12.2010/1155)

4) senast vid ingången av månaden efter den då pensionstagaren har fyllt 65 år.

(25.4.1997/366)

Om den folkpension som nämns i 1 mom. och som beviljats avträdelsepensionstagare upphör, ändras minskad avträdelsepension till full pension vid ingången av månaden efter den då betalningen av folkpensionen upphörde.

I fråga om en sådan förvärvare som avses i 2 mom. 2 punkten iakttas i tillämpliga delar 13, 28, 29 och 32 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994). Vid beräkning av avträdelsepensionens kapitalvärde beaktas då den avträdelsepension som betalas efter den överlåtelsetidpunkt som avses i 2 mom. Kapitalvärdet fastställs på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer. (28.3.2002/226)

9 §

Det månatliga beloppet av full avträdelsepension per hektar överlåten eller beskogad jordbruksjord är 390 mark för de första tre hektaren, 130 mark för de följande tre hektaren och därefter 35 mark per hektar. Då hektaren jordbruksjord beräknas, skall de delar av brukningsenheten beaktas som har överlåtits på det sätt som nämns i 6 § 1 eller 2 mom. eller för vilka beskogningsförbindelse har avgivits. De ovan stadgade markbeloppen justeras enligt förändringarna i den allmänna löne- och prisnivån på det sätt som stadgas i 9 § lagen om pension för arbetstagare (395/61). (23.12.1987/1130)

Är avträdelsepensionstagarna två eller flera, fastställes för dem en gemensam avträdelsepension, som till sitt belopp är 50 procent större än pensionen enligt 1 mom. om pensionstagarna är två och 100 procent större om de är tre eller flera. Den gemensamma avträdelsepensionen fördelas jämnt mellan pensionstagarna, om icke särskilda skäl annat föranleder.

Om en del av brukningsenhet äges av person, som icke åtnjuter avträdelsepension och som icke är make till avträdelsepensionstagare, lämnas ett område jordbruksjord, som motsvarar den andel han äger, obeaktat vid fastställandet av avträdelsepensionen. Om lägenhet äges av änka eller änkling tillsammans med sitt barn, som då avträdelsen sker icke har fyllt 18 år, beaktas detta barns andel vid beräknandet av änkans eller änklingens avträdelsepension. (7.1.1977/18)

10 § (31.12.1985/1087)

Beloppet av den minskade avträdelsepensionen för en pensionstagare, vars avträdelsepension börjar som minskad pension, är 60 procent av hans fulla avträdelsepensionsbelopp. I annat fall är den minskade avträdelsepensionens belopp 40 procent av pensionstagarens fulla avträdelsepension.

11 § (31.12.1985/1087)

Avträdelsepension skall sökas inom ett år från det avträdelsen skedde, vid äventyr att rätten att erhålla pension annars förverkas. Av synnerligen vägande skäl kan pension dock beviljas även på försenad ansökan.

12 § (31.12.1985/1087)

Avträdelsepension utbetalas från den tidpunkt då besittningen av brukningsenheten eller en del av den har övergått eller, om grunden för pensionen utgörs av beskogningsförbindelse eller förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion, då avträdaren i enlighet med förbindelsen upphörde att odla sina åkrar, dock inte förrän han har upphört att bedriva jordbruk. (11.7.1986/565)

Pension beviljas dock inte för längre tid än ett år innan ansökan om pension gjordes eller äganderätten övergick.

Om pension enligt denna paragraf skulle utges för en del av en kalendermånad, betalas dock inte pension för denna månad.

12 a § (28.12.1990/1304)

Överlåts en fortbeståndsduglig brukningsenhet, som omfattas av en förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion, sedan sex år har förflutit från det att pensionen började, dock före 2011, i sin helhet till en person som uppfyller kraven på övertagare enligt 10 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare, och ingår övertagaren en förbindelse för brukningsenheten som motsvarar den förbindelse som avses i 10 § 1 mom. 3 punkten i samma lag, får utbetalningen av avträdelsepensionen fortgå. I fråga om den som ingår förbindelsen ska i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivs om övertagare i 31, 32 och 34 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare. (17.12.2010/1155)

Vid beräkning av kapitalvärdet av den avträdelsepension som enligt 32 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare skall uppbäras av den i 1 mom. nämnda övertagaren beaktas den avträdelsepension som betalas efter den i 1 mom. angivna överlåtelsen. Grunderna för beräkning av detta kapitalvärde fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

13 § (17.12.2010/1155)

Om avträdaren börjar bedriva jordbruksproduktion för egen eller gemensam räkning, i strid med förbindelsen enligt 6 § 2 mom. 3 punkten i större omfattning än vad som bestäms i 6 a § 1 mom. eller i en förordning som har utfärdats med stöd av detta moment, indras avträdelsepensionen räknat från den tidpunkt då den verksamhet som föranleder indragningen inleddes. Om avträdaren överlåter eller arrenderar ut ett område för vilket avträdaren har ingått en förbindelse som avses i 6 § 2 mom. eller använder nämnda område för annat ändamål än för att bedriva jordbruk för egen eller gemensam räkning, dras avträdelsepensionen inte in.

Om avträdaren börjar bedriva jordbruksproduktion på ett sådant sätt att försummelsen som han eller hon har gjort sig skyldig till i fråga om den förbindelse som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten ska anses vara ringa eller om vägande skälighetssynpunkter annars talar för det, kan pensionen dras in delvis eller för viss tid eller beslut fattas om att pensionen ska betalas ut oförändrad.

Rätten till avträdelsepension upphör vid ingången av månaden efter pensionstagarens dödsdag.

14 § (22.12.2009/1459)

För verkställigheten av denna lag svarar jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter samt Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare, nedan pensionsanstalten.

I landskapet Åland sörjer Ålands landskapsregering för de uppgifter som enligt denna lag ska skötas av Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralerna.

15 § (31.12.1985/1087)

Lantbrukssekreterarna skall till pensionsanstalten avge utlåtande om de i 1 § 2 mom., 1 a, 6, 6 a och 6 b §§ samt 7 § 2 mom. nämnda förutsättningarna för avträdelsepension finns eller inte. Utlåtandet skall dock i de fall jordbruksstyrelsen bestämmer ges av landsbygdsdistriktet. (28.12.1990/1304)

Anser pensionsanstalten att lantbrukssekreteraren eller landsbygdsdistriktet i sitt utlåtande om de i 1 mom. nämnda förutsättningarna för pension uppenbart har tillämpat lagen fel eller att det är tydligt att saken beror av tolkning, skall pensionsantalten underställa landsbygdsdistriktet lantbrukssekreterarens utlåtande om pensionsansökan eller underställa jordbruksstyrelsen landsbygdsdistriktets utlåtande. (28.12.1990/1304)

Lantbruksmyndigheten avger också till pensionsanstalten utlåtande om huruvida även andra än i 1 mom. angivna pensionsförutsättningar föreligger.

16 § (31.12.1985/1087)

Pensionsanstalten avgör pensionsansökningarna samt handhar andra uppgifter i anslutning till fastställandet och utanordningen av pensionerna.

Pensionsanstalten, pensionsnämnden och försäkringsdomstolen har inte rätt att i sina beslut avvika från lantbrukssekreterarens, landsbygdsdistriktets eller jordbruksstyrelsens utlåtande till den del detta gäller i 1 § 2 mom. och 1 a, 6, 6 a och 6 b §§ samt i 7 § 2 mom. angivna förutsättningar för pension. (28.12.1990/1304)

Närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter ska utöver pensionsanstalten se till att en avträdelsepensionstagare enligt denna lag avstår från att bedriva jordbruk och att de i 6 § 2 mom., 8 § 2 mom. och 12 a § 1 mom. nämnda förbindelserna uppfylls. (22.12.2009/1459)

17 § (31.12.1985/1087)

Pensionsansökan kan handläggas och pension beviljas villkorligt före avträdelsen. Som grund betraktas då jordbruksstyrelsens köpeanbud angående överlåtelsen, utkast till överlåtelsehandling, vilket har undertecknats av pensionssökanden och överlåtelsetagaren, eller beskogningsförbindelse eller förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion. En förutsättning för pension är att en överlåtelsehandling enligt köpeanbudet eller utkastet, en ovan nämnd förbindelse eller officiellt styrkta kopior av dem tillställs pensionsanstaken. (11.7.1986/565)

Då en pensionsansökan avgörs enligt 1 mom., anses som i 2 § 1 punkten och 2 b § 1 mom. 5 punkten samt 7 § 2 mom. angiven överlåtelsetidpunkt den tidpunkt då handlingen har undertecknats. (11.7.1986/565)

Avträdelsepensionstagaren har rätt att av pensionsanstalten få ett bindande förhandsbesked om huruvida den åtgärd, som pensionstagaren eller ägaren av den lägenhet som är föremål för avträdelse planerar, leder till att pensionen dras in i enlighet med 13 §. (17.12.2010/1155)

18 § (11.7.1986/565)

Villkorligt beslut enligt 17 § förfaller, om inte överlåtelsehandlingen, beskogningsförbindelsen eller förbindelsen om nedläggning av lantbruksproduktion eller kopior av den har tillställts pensionsanstalten inom sex månader efter det att beslutet gavs.

19 § (31.12.1985/1087)

19 § har upphävts genom L 31.12.1985/1087.

20 § (18.12.1991/1337)

20 § har upphävts genom L 18.12.1992/1337.

21 § (31.12.1985/1087)

21 § har upphävts genom L 31.12.1985/1087.

22 § (31.12.1985/1087)

Kostnaderna för avträdelsepensionerna betalas av statens medel. De förvaltningsutgifter som pensionsanstalten åsamkas av verksamheten enligt denna lag sammanslås med förvakningsutgifterna för dess övriga verksamhet, och pensionsanstalten ersätts för dem så som det är stadgat om förvaltningsutgifter enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

Staten skall, i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning, varje år i förskott utge ett belopp som motsvarar vad staten enligt 1 mom. uppskattas vara skyldig att betala.

23 § (15.1.2021/20)

I beslut som pensionsanstalten har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Ändring i ett beslut får dock inte sökas genom besvär, om pensionsanstalten har avslagit pensionsansökan på den grund att de förutsättningar för avträdelsepension som avses i 1 § 2 mom., 1 a, 6, 6 a eller 6 b § eller 7 § 2 mom. inte föreligger.

23 a § (18.1.2019/83)

Pensionsanstalten ska förvara handlingar och uppgifter som hänför sig till behandlingen av avträdelsepension under avträdarens livstid och fem år därefter. Om avträdelsepension har beviljats flera avträdare på grund av samma avträdelse, ska alla handlingar och uppgifter som gäller samma avträdelse förvaras under samtliga avträdares livstid och fem år därefter.

På förvaring av handlingar som gäller överklagande tillämpas 218 § 5 punkten i lagen om pension för arbetstagare, om handlingarna inte enligt 1 mom. i denna paragraf ska förvaras en längre tid.

23 b § (18.1.2019/83)

På sådan behandling av personuppgifter som avses i denna lag tillämpas inte det som anges i artikel 18.1 a och b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

24 § (18.1.2019/83)

Om inte något annat följer av denna lag tillämpas på avträdelsepension 98–100 och 103 §, 105 § 2 mom., 112 § 1 mom., 113 § 3 mom., 115 och 116 §, 119 § 1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom., 121 och 122 §, 124 § 1 mom., 125–128, 130 och 132 §, 133 § 1 och 4 mom., 134–140 och 191 §, 192 § 1 mom., 196, 198, 202, 204 och 205 §, 206 § 1 mom. 1 punkten, 208 § 1 och 3 mom., 209 §, 210 § 1, 3 och 4 mom. samt 216 och 217 § i lagen om pension för arbetstagare samt 103 § 1 mom., 114 och 116–124 §, 125 § 2 mom., 126–132, 134, 143 och 145 § samt 146 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.

Trots det som i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om pension för företagare (1272/2006) bestäms om pensionsanstalternas behörighet, sköter Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt avgörandet av pensionsansökan, betalningen av pension och pensionsanstaltens övriga uppdrag i anslutning till pensionen, om den som ansöker om pension får avträdelsepension när han eller hon ansöker om pension.

25 § (27.4.1990/372)

Gäller beträffande åkerarealen på den brukningsenhet som är föremål för avträdelsen

1) produktionsändringsavtal enligt lagen om styrning av lantbruksproduktionen,

2) avtal om minskad lantbruksproduktion enligt lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen eller

3) i 9 § lagen om balansering av lantbruksproduktionen nämnt avtal om avstående från odling av åkerväxter,

hävs avtalet vid den tidpunkt från vilken avträdelsepension beviljas, om inte avtalet redan tidigare har hävts eller återgått med stöd av nämnda lagar.

26 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

27 §

Denna lag tillämpas räknat från den 1 januari 1974.

Jordbruksstyrelsen och pensionsanstalten skall ofördröjligen vidtaga åtgärder för verkställigheten av denna lag. De kostnader pensionsanstalten åsamkas härav ersättes av statens medel.

I lagens 22 § 3 mom. avsett förskott erlägges för det första kalenderåret inom en månad från lagens ikraftträdande.

Ikraftträdelsestadganden:

23.4.1976/356:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1976.

Stadgandena i 1 § 1 mom., 2 §, 6 § och 10 § 2 mom. av denna lag tillämpas, om avträdelsen sker eller, då pensionen baserar sig på ovan i 17 § lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut, sagda beslut gives, efter det denna lag trätt i kraft.

Stadgandena i 8 § lagen om avträdelsepension tillämpas sådana de lyder i lag av den 4 januari 1974 (16/74), om i sjukförsäkringslagen avsedd dagpenning, som enligt nämnda stadganden skall beaktas, hänför sig till tiden före denna lags ikraftträdande.

De i 11 § 2 mom. av denna lag stadgade beloppen i mark motsvarar det levnadskostnadsindextal som gäller år 1974.

29.7.1976/663:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977. Stadgandena i 13 § av denna lag tillämpas på de fall, då avträdelse sker eller i 17 § 1 mom. lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut gives sedan denna lag trätt i kraft.

Då markbelopp och pensioner första gången efter den 1 januari 1977 justeras i enlighet med denna lag, beaktas som justering underkastade markbelopp och pensionsbelopp ifrågavarande belopp i december 1976. Dessa anses motsvara det av social- och hälsovårdsministeriet fastställda löneindextalet för år 1976.

7.1.1977/18:

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1977.

Stadgandena i 1 § 2 och 3 mom., 2 § 1 mom., 4 § 1 mom., 5 § 2 mom., 6 § 2 mom. 1 punkten, 6 a §, 9 § 3 mom., 10 § och 17 § 3 mom. i denna lag tillämpas, om avträdelse sker eller, om pensionen grundar sig på i 17 § lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut, sagda beslut gives efter den 31 december 1976.

I 10 § av denna lag stadgade belopp i mark motsvarar det levnadskostnadsindex som gäller för år 1974.

I 20 § 1 mom. av denna lag nämnd berättelse skall första gången avgivas för år 1977.

Stadgandet i 25 § 2 mom. lagen om avträdelsepension tillämpas sådant det lyder i lag av den 4 januari 1974 (16/74), om avträdelse sker eller, om pensionen grundar sig på i 17 § lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut, sagda beslut gives före den 1 januari 1977.

28.12.1979/1032:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Denna lag tillämpas, om avträdelse sker eller, då pensionen baserar sig på i 17 § lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut, sagda beslut ges efter denna lags ikraftträdande.

Stadgandena i 12 § 4 mom. av denna lag tillämpas öm förseelse sker efter denna lags ikraftträdande.

30.12.1980/1037:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Denna lag tillämpas om avträdelsen sker eller, då pensionen baserar sig på ett i 17 § lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut, sagda beslut ges den 1 januari 1981 eller därefter.

25.1.1984/98:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1984.

Lagen tillämpas om avträdelse sker eller, då pensionen baserar sig på ett i 17 § lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut, detta ges efter denna lags ikraftträdande.

Lagens 2 b § 1 mom. 2 och 3 punkter tillämpas dock från och med den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 210/83, Jord- och skogsbruksutsk. bet. 9/83, Stora utsk. bet. 170/83

31.12.1985/1087:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Denna lag tillämpas om avträdelse sker eller, då pensionen grundar sig på villkorligt beslut enligt 17 §, såvida beslutet ges efter år 1985. Lagens 8 och 13 §§ tillämpas dock också på de fall då överlåtelsen har skett eller det villkorliga beslutet har givits före år 1986.

De i 9 § stadgade markbeloppen motsvarar det för år 1985 fastställda löneindextalet.

Regeringens proposition 218/85, Jord- och skogsbruksutsk. bet. 13/85, Stora utsk. bet. 220/85

11.7.1986/565:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1986.

Denna lag tillämpas om avträdelse sker eller, då pensionen grundar sig på villkorligt beslut enligt 17 §, om beslutet ges efter det att lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 64/86, Jord- och skogsbruksutsk. bet. 6/86, Stora utsk. bet. 88/86

23.12.1987/1130:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Denna lag tillämpas om avträdelse sker eller, då pensionen grundar sig på ett villkorligt beslut enligt 17 §, om beslutet ges efter ikraftträdandet.

De i denna lag stadgade markbeloppen motsvarar det för år 1985 fastställda löneindextalet.

regeringens proposition 114/87, Jord- och skogsbrukutsk. bet. 5/87, Stora utsk. bet. 83/87

27.4.1990/372:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1990.

Stadgandena i 6 § 2 mom. 1 och 3 punkten tillämpas även på pensioner som har beviljats innan denna lag träder i kraft.

Regeringens proposition 253/89, Jord- och skogsbruksutsk. bet. 3/90, Stora utsk. bet. 14/90

28.12.1990/1304:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Lagen tillämpas om avträdelsen sker efter ikraftträdandet. Stadgandena i 12 a § tillämpas dock även på de fall i vilka avträdelsen har skett före 1991. Vid ansökan om villkorlig pension enligt 17 § 1 mom. tillämpas denna lag, om beslut enligt det nämnda lagrummet meddelas efter ikraftträdandet och ansökan om pension har gjorts och den handling som avses i lagrummet har undertecknats före 1993.

Regeringens proposition 144/90, Jord- och skogsbruksutsk. bet. 18/90, Stora utsk. bet. 209/90

18.12.1992/1337:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Stadgandet i 13 § 1 mom. tillämpas på sådana marköverlåtelser enligt lagrummet som sker efter att lagen har trätt i kraft.

RP 285/92, JsUB 23/92

14.10.1994/885:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagens stadganden om ändringssökande tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen trätt i kraft. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft.

RP 117/94, ShUB 21/94

25.4.1997/366:

Denna lag träder i kraft den 30 april 1997.

Lagen tillämpas på överlåtelser som sker efter att lagen trätt i kraft samt på sådana överlåtelser som har skett efter den 1 januari 1997 och där besittningsrätten till det överlåtna eller arrenderade området har övergått först efter att lagen trätt i kraft.

En överlåtelse anses ha ägt rum vid den tidpunkt när överlåtelsehandlingen eller arrendeavtalet undertecknats.

RP 28/1997, JsUB 1/1997, RSv 34/1997

12.3.1999/341:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 341/1999 trädde i kraft enligt F 131/2001den 21.2.2001.)

RP 60/1998, JsUB 15/1998, RSv 252/1998

30.12.1999/1336:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 165/1999, ShUB 28/1999, RSv 139/1999

28.2.2002/226:

Denna lag träder i kraft den 3 april 2002.

Lagen tillämpas på överlåtelser som sker efter det att lagen har trätt i kraft.

En överlåtelse anses ha ägt rum vid den tidpunkt då överlåtelsehandlingen eller arrendeavtalet undertecknades.

RP 200/2001, ShUB 3/2002, RSv 7/2002

9.8.2002/651:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002 och gäller till och med den 31 december 2003.

Under den tid denna lag är i kraft tillämpas inte 24 § 2 mom.

RP 8/2002, ShUB 10/2002, RSv 86/2002

19.12.2003/1180:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 85/2003, ShUB 26/2003, RSv 105/2003

30.12.2004/1392:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Genom denna lag upphävs 13 § i förordningen av den 29 mars 1974 om avträdelsepension (258/1974), sådan denna paragraf lyder i förordningen 1306/1990.

Vid tillämpningen av 24 § i denna lag iakttas 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare (1332/2003).

RP 192/2004, JsUB 11/2004, RSv 215/2004

9.12.2005/1007:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Denna lag tillämpas på överlåtelser som sker efter det att lagen har trätt i kraft. En överlåtelse anses ha skett vid den tidpunkt då överlåtelsehandlingen har undertecknats.

RP 174/2005, JsUB 5/2005, RSv 149/2005

21.7.2006/615:

Denna lag träder i kraft den 27 juli 2006.

Utan hinder av 9 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) tillämpas hänvisningen i 24 § 1 mom. i denna lag till 125 och 126 § i lagen om pension för arbetstagare så att den preskriptionstid som avses i lagrummen är fem år från den 1 januari 2007. När de preskriptionstider som avses ovan beräknas beaktas också den tid som förflutit före lagens ikraftträdande.

RP 34/2006, JsUB 8/2006, GrUU 18/2006, RSv 91/2006

22.12.2006/1285:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 196/2006, ShUB 42/2006, RSv 201/2006

13.4.2007/437:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006, JsUB 20/2006, RSv 282/2006

9.11.2007/992:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Denna lag tillämpas på en sådan överlåtelse där överlåtelsehandlingen har undertecknats efter lagens ikraftträdande.

RP 46/2007, JsUB 2/2007, RSv 34/2007

21.12.2007/1297:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Vad som i denna lag föreskrivs om pension enligt folkpensionslagen eller lagen om införande av folkpensionslagen gäller också motsvarande pension enligt folkpensionslagen (347/1956).

RP 91/2007, JsUB 5/2007, RSv 100/2007

22.12.2009/1459:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

17.12.2010/1155:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Denna lag tillämpas på sådan avträdelse eller utarrendering enligt 13 § 1 mom. som sker efter lagens ikraftträdande. Avträdelsen eller utarrenderingen anses ha skett vid den tidpunkt då överlåtelsehandlingen eller arrendeavtalet har undertecknats. På sådana avträdelser som har skett innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 191/2010, JsUB 19/2010, RSv 222/2010

31.1.2014/75:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

Vad som i någon annan lag eller förordning föreskrivs om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd gäller efter ikraftträdandet av denna lag den behöriga förvaltningsdomstolen.

RP 121/2013, JsUB 17/2013, RSv 186/2013

18.1.2019/83:

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018, JsUB 8/2018, RSv 115/2018

15.1.2021/20:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020, JsUB 17/2020, RSv 222/2020

5.1.2023/25:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 76/2022, MiUB 17/2022, RSv 227/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.