Beaktats t.o.m. FörfS 834/2023.

16.12.2020/1177

Justitieministeriets förordning om antecknande av uppgifter i justitieförvaltningens nationella informationsresurs

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om justitieförvaltningens nationella informationsresurs (955/2020):

1 §
Förordningens tillämpningsområde och förhållande till annan lagstiftning

I denna förordning föreskrivs det om registrering av justitieförvaltningsmyndigheternas meddelanden och avgöranden i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens nationella informationsresurs samt om förmedling av dessa för verkställighet och för antecknande i myndighetsregister.

Bestämmelser om meddelanden som gäller verkställighet av böter finns i statsrådets förordning om verkställighet av böter (789/2002).

2 §
Säkerställande av uppgifternas riktighet

För att hindra obehörig ändring av uppgifter ska justitieförvaltningsmyndigheten bevilja namngivna personer rätt att föra in uppgifter samt övervaka utövandet av denna rätt. Ett meddelande om ett avgörande ska säkerställas så att i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden förs in namnet på den som har gjort upp meddelandet eller så att det med andra metoder verifieras vem som har gjort upp meddelandet. Anteckningar som hos en annan myndighet utgör en verkställighetshandling ska kontrolleras innan de görs tillgängliga för andra.

3 §
Antecknande av uppgifter i informationsresursen

Justitieförvaltningsmyndigheter som anslutit sig till justitieförvaltningens nationella informationsresurs ska föra in sina avgöranden eller domslut i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden samt i registret göra de anteckningar om ärenden som avgjorts som behövs för att fullgöra anmälningsskyldigheten enligt följande lagar:

1) lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden (373/2010),

2) lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009),

3) lagen om verkställighet av böter (672/2002),

4) lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010),

5) vägtrafiklagen (729/2018),

6) straffregisterlagen (770/1993),

7) militära rättegångslagen (326/1983),

8) lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (255/2014),

9) lagen om verkställighet av samhällspåföljder (400/2015),

10) fängelselagen (767/2005),

11) jaktlagen (615/1993),

12) djurskyddslagen (247/1996),

13) sjötrafiklagen (782/2019).

4 §
Distributionsanvisningar och anteckningar om anmärkningar

Domstolarna ska

1) i sina meddelanden bestämma om distributionen av de uppgifter som ingår i avgörandet genom att föra in distributionsanvisningar, och

2) inom den särskilt föreskrivna tidsfristen för sändande av meddelanden via registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden meddela att uppgifterna kan sändas till mottagarna enligt distributionsanvisningarna.

För att fullgöra anmälningsskyldigheten ska domstolarna också göra behövliga anteckningar om anmärkningar, om ett avvikande förfarande måste iakttas vid förmedling eller mottagande av meddelanden.

5 §
Tidsfristerna för meddelanden och anteckningar

Justitieförvaltningsmyndigheterna ska anteckna uppgifterna om sina domar eller beslut i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden genast när uppgiften om att avgörandet vunnit laga kraft har klarlagts eller genast när rättshjälpsbyrån har fattat sitt beslut.

Tingsrätterna ska registrera meddelanden eller göra andra anteckningar i registret när tiden för besvär och motbesvär har löpt ut. Om missnöje inte har anmälts i ett ärende, ska meddelandet eller en annan anteckning registreras genast när den föreskrivna tiden för missnöjesanmälan har löpt ut. Ett meddelande eller en annan anteckning om ett avgörande som hovrätten meddelat som andra instans ska registreras genast när expeditionen har getts med anteckning om att avgörandet är verkställbart. Slutlig uppgift om att avgörandet vunnit laga kraft ska meddelas separat efter att besvärstiden har löpt ut, om den mottagande myndigheten behöver denna uppgift. Ett meddelande eller en annan anteckning om ett ärende som hovrätten har handlagt som första instans ska registreras genast när besvärstiden har löpt ut.

Om det är behövligt att anmäla en tingsrätts avgörande eller interimistiska beslut till den behöriga myndigheten innan tiden för missnöjesanmälan eller anförande av besvär har löpt ut, ska meddelandet registreras i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden redan innan nämnda tidsfrister har löpt ut. Om meddelandet i ett sådant fall inte kan sändas via registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden, ska tingsrätten sända meddelandet i form av en kopia av avgörandet tillsammans med distributionsanvisningar till Rättsregistercentralen för att vidarebefordras till den behöriga myndigheten eller göra anmälan om avgörandet på något annat lämpligt sätt.

6 §
Förmedling av meddelanden i vissa fall

När en tingsrätt eller en hovrätt dömer ut ett disciplinstraff enligt lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, ska Rättsregistercentralen som verkställighetshandling sända en utskrift av de uppgifter som förts in i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden till kommendören enligt 13 § i militära disciplinlagen. I ett ärende som hovrätten har avgjort som första instans ska utskriften sändas till huvudstaben. En kopia av högsta domstolens avgörande ska sändas till ovan avsedda kommendör eller, om avgörandet gäller ett ärende som hovrätten har handlagt som första instans, till huvudstaben.

Rättsregistercentralen ska i form av en utskrift ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden sända

1) meddelande om jaktförbud till polisen på den persons hemort som meddelats jaktförbud och till den som ansvarar för jägarregistret, om tingsrätten eller hovrätten har fattat beslut om att meddela ett jaktförbud enligt jaktlagen,

2) anmälan om förlust av militär grad till huvudstaben, om tingsrätten eller hovrätten med stöd av 2 kap. 14 a § i strafflagen (39/1889) har dömt någon att förlora sin militära grad.

En kopia av högsta domstolens avgörande som gäller jaktförbud eller förlust av militär grad ska sändas till myndigheterna med iakttagande av vad som föreskrivs i 2 mom.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.