Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

28.6.2013/497

Lag om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa att djur hålls och används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål enbart av behövliga och viktiga orsaker.

Syftet med lagen är dessutom att säkerställa att så få djur som möjligt används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål och att djuren tillfogas så lite smärta, lidande, ångest eller bestående men som möjligt.

2 § (27.11.2020/912)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas

1) när levande bläckfiskar eller ryggradsdjur används, föds upp eller hålls för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål, samt

2) när djur som avses i 1 punkten föds upp för att deras organ eller vävnader ska doneras för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål.

Vid tillämpningen av denna lag jämställs med djur ett yngel som självt intar föda samt däggdjurs-, fågel- och kräldjursfoster under den sista tredjedelen av dess normala utveckling. Vid tillämpningen av denna lag jämställs med djur också en individ i ett tidigare utvecklingsstadium än vad som nämns ovan, om den sannolikt upplever smärta, lidande eller ångest eller får bestående men till följd av försök efter att ha uppnått utvecklingsstadiet i fråga.

Denna lag tillämpas fastän smärta och lidande elimineras hos djuret samt ångest och bestående men förebyggs med anestesi, smärtlindring eller andra metoder.

Denna lag ska tillämpas fram till dess att de djur som avses i 1 mom. har avlivats, utplacerats i hem eller återförts till en lämplig livsmiljö eller ett lämpligt djurhållningssystem.

3 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Denna lag ska inte tillämpas på

1) metoder av icke-experimentell art inom jordbruk,

2) metoder av icke-experimentell art inom klinisk veterinärmedicin,

3) kliniska veterinärmedicinska prövningar som krävs för godkännande för försäljning av ett veterinärmedicinskt läkemedel,

4) metoder som används som ett led i normal djurhållning,

5) metoder som vidtas i det primära syftet att identifiera ett djur,

6) metoder som sannolikt inte orsakar smärta, lidande, ångest eller bestående men i lika stor utsträckning som, eller i större utsträckning än, ett nålstick som utförts i enlighet med god veterinärmedicinsk praxis.

4 §
Förhållande till annan lagstiftning

Om inte något annat föreskrivs i denna lag eller med stöd av den eller om inte något annat följer av ett tillstånd eller godkännande som utfärdats med stöd av denna lag, ska vid hållande, skötsel, behandling och hantering av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål iakttas vad som föreskrivs i djurskyddslagen (247/1996) eller med stöd av den.

Bestämmelser om tillämpning av genteknik på djur finns i gentekniklagen (377/1995). Bestämmelser om djurtransporter finns i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97, samt i lagen om transport av djur (1429/2006). Bestämmelser om användning av djur för att testa kosmetiska produkter finns i lagen om kosmetiska produkter (22/2005). Bestämmelser om fångst, innehav och dödande av vilda djur finns dessutom i naturvårdslagen (1096/1996) och jaktlagen (615/1993). Bestämmelser om kliniska prövningar som utförs med läkemedel för djur finns i läkemedelslagen (395/1987).

5 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) projekt ett sådant arbetsprogram med angivet vetenskapligt mål eller undervisningsmål som omfattar åtminstone ett försök,

2) försök:

a) all användning av djur i experimentsyfte, för andra vetenskapliga ändamål eller för undervisningsändamål, som kan orsaka djuret smärta, lidande, ångest eller bestående men som kan jämföras med minst en förnimmelse av ett nålstick som utförts i enlighet med god veterinärmedicinsk praxis, och

b) alla åtgärder som har som mål, eller som kan leda till, att det föds eller kläcks ett genetiskt modifierat djur eller något annat djur eller framställs och upprätthålls en genetiskt modifierad djurstam på ett sådant sätt att djuren kan orsakas smärta, lidande, ångest eller bestående men som avses i underpunkt a, (27.11.2020/912)

3) uppfödare varje fysisk eller juridisk person som föder upp djur som avses i 16 § 1 mom. för att använda dem i projekt eller för att deras vävnader eller organ ska användas för vetenskapligt ändamål eller undervisningsändamål, eller som föder upp andra djur huvudsakligen för ovan nämnda ändamål,

4) leverantör varje fysisk eller juridisk person, annan än en uppfödare, som säljer, förmedlar eller i övrigt överlåter djur för att använda dem i projekt eller för att deras vävnader eller organ ska användas för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål; som leverantör betraktas likväl inte en fysisk eller juridisk person som tillfälligt säljer eller överlåter ett enskilt djur eller i övrigt ett mindre antal djur för att använda dem i ett projekt eller för att deras vävnader eller organ ska användas för vetenskapligt ändamål eller undervisningsändamål,

5) användare varje fysisk eller juridisk person som genomför projekt,

6) verksamhetsutövare varje uppfödare, leverantör och användare,

7) anläggning alla slags anläggningar, byggnader, grupper av byggnader och andra lokaler som är i verksamhetsutövarens besittning och som anknyter till verksamhet som avses i denna lag, (27.11.2020/912)

8) principen för ersättning, begränsning och förfining en princip som syftar till att ersätta användningen av djur med andra metoder alltid när det är möjligt; om djur måste användas, används så få djur som möjligt utan att projektets syfte äventyras och man strävar efter att minimera den smärta, det lidande, den ångest eller de bestående men som djuren orsakas, (27.11.2020/912)

9) djur uppfött för ändamålet djur som har fötts upp för att användas för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål. (27.11.2020/912)

Ett i 1 mom. 2 punkten avsett försök för ett enskilt djurs vidkommande inleds när djuret första gången förbereds för att användas för ett försök och avslutas när observationerna av ett levande djur har slutförts. (27.11.2020/912)

Som sådana försök som avses i 1 mom. 2 punkten betraktas likväl inte

1) avlivning av djur med godkända metoder, då avlivningen utförs av en kompetent person, eller

2) uppfödning av genetiskt modifierade djur eller djur med en spontan mutation efter det att djurstammen har framställts, om inte modifieringen eller mutationen orsakar djuren smärta, lidande, ångest eller bestående men som kan jämföras med minst en förnimmelse av ett nålstick.

2 kap

Krav på verksamhetsutövare

6 §
Allmänna krav

Vid uppfödning, hållande och skötsel av djur ska det strävas efter att allt som kan vålla djuren smärta, lidande, ångest eller bestående men elimineras eller begränsas. Verksamhetsutövare ska vid skötseln av djur beakta de särskilda behoven och egenskaperna hos varje djurart samt sträva efter att främja djurens hälsa och välbefinnande. (27.11.2020/912)

En verksamhetsutövare ska ha tillräckliga och lämpliga lokaler, anordningar och redskap för den verksamhet som bedrivs. En användares lokaler, anordningar och redskap ska dessutom till sin konstruktion och funktion vara sådana att projekt kan genomföras så ändamålsenligt som möjligt och med ett så litet antal djur som möjligt samt så att djuren tillfogas så lite smärta, lidande, ångest eller bestående men som möjligt.

För medicinsk behandling av djuren samt för djurens hälso- och sjukvård ska verksamhetsutövaren ha veterinärvård som har ordnats på behörigt sätt.

Verksamhetsutövaren ska göra upp en handlingsplan med tanke på störningssituationer som hotar djurens välbefinnande. I planen ska de åtgärder beskrivas som verksamhetsutövaren vidtar för att trygga djurens välbefinnande vid eldsvåda, elavbrott, avbrott i telekommunikationen, störningar i vattendistributionen och andra liknande händelser. (27.11.2020/912)

Närmare bestämmelser om skötseln av djuren, lokaler som behövs för bedrivande av verksamheten samt ordnandet av veterinärvård utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Personal

Verksamhetsutövaren ska ha ett med hänsyn till verksamhetens art och omfattning tillräckligt antal kompetenta anställda på den plats där verksamheten bedrivs. (27.11.2020/912)

Verksamhetsutövaren ska utse en person som är förtrogen med de krav för verksamheten som anges i denna lag och som föreskrivs och bestäms med stöd av den (person som ansvarar för verksamheten). Den som ansvarar för verksamheten ska se till att de krav som föreskrivs och bestäms iakttas i verksamheten. Verksamhetsutövaren ska se till att den person som ansvarar för verksamheten har möjlighet att sköta sina uppgifter i enlighet med bestämmelser och tillståndsvillkor.

Verksamhetsutövaren ska för varje anläggning utse en eller flera personer som ansvarar för anläggningen och som har till uppgift att

1) ansvara för övervakningen av djurens välbefinnande och skötsel,

2) se till att den personal som arbetar med djuren har tillgång till information om de djur som hålls på anläggningen, och

3) se till att personalen har adekvat utbildning och kompetens för sina uppgifter.

Den person eller de personer som ansvarar för anläggningen ska finnas på plats i anläggningen när en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna förutsätter det. (27.11.2020/912)

Verksamhetsutövaren ska ha tillgång till en utsedd veterinär för veterinärvården och för rådgivning som gäller djurens välbefinnande och behandling. Om det på grund av den djurart som hålls eller av något annat motsvarande skäl är lämpligare, kan någon annan tillräckligt kvalificerad utsedd expert ha hand om den rådgivning som gäller djurens välbefinnande och behandling. Den utsedda veterinären och experten ska besitta sakkunskap i att använda djur för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål. Användarens utsedda veterinär och expert måste ha avlagt de studier som avses i 8 § 1 mom. och som gäller användning av djur för vetenskapliga ändamål.

Närmare bestämmelser om personalens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Krav på personalens utbildning och behörighet

Projekt får planeras av personer som avlagt en för ändamålet lämplig högre högskoleexamen och som dessutom har genomfört sådana studier i användningen av djur för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål som omfattas av undervisningsprogrammet vid ett universitet eller en högskola eller som godkänts av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland godkänner på ansökan dem som har genomfört behövliga studier någon annanstans än i Finland såsom behöriga att planera projekt i Finland. För ett godkännande krävs att de genomförda studierna till sitt innehåll motsvarar de studier som avses i 1 mom.

En person som utför försök, sköter eller avlivar djur ska ha visat att han eller hon har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att utföra uppgiften innan han eller hon tar sig an den.

Bestämmelser om innehållet i de studier som avses i 1 mom. och om genomförandet av dem utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om kraven på personalens utbildning och behörighet utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Djurskyddsgruppen

Verksamhetsutövaren ska utse en djurskyddsgrupp till vilken hör åtminstone den eller de personer som ansvarar för anläggningen och som avses i 7 § 3 mom., den utsedda veterinär eller kvalificerade expert som avses i 7 § 4 mom. samt, om verksamhetsutövaren är användare, åtminstone en representant för prövningen. En djurskyddsgrupp behövs emellertid inte om verksamheten är småskalig och verksamhetsutövaren på annat sätt uppfyller de förpliktelser som föreskrivits för djurskyddsgruppen.

Djurskyddsgruppen har till uppgift att

1) ge råd till personalen i frågor som gäller djurens välbefinnande,

2) utveckla och granska övervakningen, rapporteringen och uppföljningen i anslutning till djurens välbefinnande,

3) följa utvecklingen och resultaten av projekt med tanke på djurens välbefinnande, och

4) besluta om att djur som använts eller varit avsedda att användas i projekt överlåts eller återförs till ett lämpligt djurhållningssystem.

Journal ska föras över alla råd som djurskyddsgruppen ger och alla beslut som fattas i anslutning till råden. Journalerna ska sparas i minst tre år efter det att den sista anteckningen gjorts i dem.

Närmare bestämmelser om djurskyddsgruppens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om djurskyddsgruppens sammansättning och journaler får utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Journaler och statistik över djur

Verksamhetsutövaren ska föra journal över

1) antal och art för djur som föds upp, förvärvas, levereras, används i försök, utplacerats någon annanstans och släppts fria, namn och adresser för dem som levererar och tar emot djur samt datum när djuren har förvärvats, levererats, släppts fria eller utplacerats någon annanstans,

2) djurens ursprung och huruvida de är uppfödda för ändamålet, (27.11.2020/912)

3) läkemedel som har givits djuren, och

4) antal och art för djur som har avlivats eller dött i varje anläggning samt över avlivnings- eller dödsorsaken, om den är känd. (27.11.2020/912)

Verksamhetsutövaren ska på begäran utarbeta statistik över de uppgifter som nämns i 1 mom. 1 och 4 punkten och sända den till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

En verksamhetsutövare som är användare ska dessutom föra journal över projekt som genomförs och utarbeta statistik över de djur som använts i projekten samt över försökens faktiska svårhetsgrad. Statistiken ska varje år lämnas in till Regionförvaltningsverket i Södra Finland senast tre månader efter kalenderårets utgång.

Journalerna enligt 1 och 3 mom. och statistiken enligt 2 mom. ska bevaras i minst fem år efter det att den sista anteckningen gjorts i dem. (27.11.2020/912)

Närmare bestämmelser om innehållet i journalerna och statistiken samt om förande och bevarande av dem utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om de djurarter över vilka det dessutom ska föras individuella journaler utfärdas genom förordning av statsrådet. En individuell journal ska bevaras i minst tre år efter djurets död eller djurets utplacering i hem. (27.11.2020/912)

3 kap

Projekt och försök

11 §
Ersättning av projekt och försök med andra metoder

Ett projekt får genomföras endast om det för att uppnå det eftersträvade resultatet i praktiken inte är möjligt att använda andra vetenskapligt tillfredsställande metoder eller teststrategier som inte kräver att levande djur används.

I projekt får inte fler djur användas än vad som krävs för att syftet med projektet ska uppnås. Projekt och försök ska ersättas, även delvis, om det är möjligt för att uppnå det eftersträvade resultatet, med andra vetenskapligt tillfredsställande metoder som inte kräver att levande djur används, eller med metoder där det totala antalet djur eller den smärta, det lidande, den ångest eller de bestående men som orsakas djuren kan minskas.

12 §
Syftet med projekten

Projekt får endast genomföras i följande syften:

1) grundforskning,

2) translationell eller tillämpad forskning med något av följande syften, nämligen

a) undvikande, förebyggande, diagnosticering eller behandling av sjukdom, ohälsa eller annan avvikelse eller deras effekter på människor, djur eller växter,

b) utvärdering, påvisande, reglering eller modifiering av fysiologiska tillstånd hos människor, djur eller växter, eller

c) djurens välbefinnande och förbättrande av produktionsdjurens förhållanden,

3) för något av de syften som avses i 2 punkten i samband med utveckling, tillverkning eller testning av kvalitet, effekt och säkerhet av läkemedel, livsmedel, foder och andra ämnen eller produkter,

4) skydd av miljön för att bevara människors eller djurs hälsa eller välbefinnande,

5) forskning som syftar till artskydd,

6) rättsmedicinska undersökningar, och

7) högre utbildning eller utbildning för att förvärva, upprätthålla eller förbättra yrkesfärdigheter.

13 §
Allmänna principer som gäller försök

Ett försök får utföras endast i ett projekt. Försöket ska med beaktande av att syftet ska nås utföras på djur med den minsta förmågan att uppleva smärta, lidande, ångest eller bestående men. Försöket ska väljas och utföras så att djuren orsakas så lite smärta, lidande, ångest eller bestående men som möjligt, och att projektet likväl sannolikt ger ett tillförlitligt resultat. Försöket får endast utföras i användarens anläggning. (27.11.2020/912)

Sådana försök är förbjudna som medför svår smärta, svårt lidande eller svår ångest som sannolikt kommer att bli långvarig och som inte kan lindras. Undantag från förbudet är möjliga endast i undantagsfall och av vetenskapligt välgrundade skäl enligt artikel 55.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Försök får inte utföras för att undersöka djurets förmåga att uthärda smärta eller lidande.

Användning av döden som slutpunkt i ett försök ska undvikas och detta ska om möjligt ersättas av tidiga och humana slutpunkter. Om det är oundvikligt att använda döden som slutpunkt, ska försöket utformas så att det resulterar i att så få djur som möjligt dör.

Uppgifter som baserar sig på ett försök som genomförts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen ska godtas, om försöket genomförts med en testmetod som anges i Europeiska unionens lagstiftning. Nya försök får krävas endast om det behövs ytterligare uppgifter för att skydda folkhälsan, säkerheten eller miljön. (27.11.2020/912)

Närmare bestämmelser om valet av de djur som ska användas i ett försök utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om valet av försök och minskande av smärta, lidande, ångest eller bestående men som orsakas djuret får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Användning av smärtlindring

Smärta, lidande, ångest eller bestående men som orsakas djur vid försök ska alltid lindras på alla sätt som är möjliga med tanke på försökets syfte, om inte smärtlindringen tillfogar djuret smärta, lidande, ångest eller bestående men i lika stor utsträckning, eller i större utsträckning, som själva försöket.

Försök som innebär allvarliga skador som kan ge upphov till svår smärta får inte utföras utan anestesi.

Djur får inte utan tillräcklig anestesi eller smärtlindring ges läkemedel som hindrar dem från eller begränsar deras möjlighet att uttrycka smärta.

Närmare bestämmelser om användningen av anestesi och smärtlindring får utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Klassificering av försökens svårhetsgrad

Den smärta, det lidande, den ångest eller de bestående men som ett försök orsakar djur ska bedömas innan försöket inleds. Försökens svårhetsgrad fastställs utifrån den smärta, det lidande, den ångest eller de bestående men som ett enskilt djur antas uppleva under försöket. (27.11.2020/912)

Försökens svårhetsgrader är

1) terminal,

2) ringa svårhet,

3) måttlig svårhet, och

4) avsevärd svårhet.

Närmare bestämmelser om klassificeringen av försökens svårhetsgrad utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 kap

Djur

16 §
Krav på uppfödning för ändamålet och djurens ursprung

Om möjligt ska alltid djur uppfött för ändamålet användas i projekt. Om inte annat följer av 26 § 3 mom., ska djur som allmänt används i projekt vara uppfödda för ändamålet. Närmare bestämmelser om de djurarter som ska vara uppfödda för ändamålet utfärdas genom förordning av statsrådet. (27.11.2020/912)

Om inte annat följer av 26 § 3 mom., får i projekt inte användas

1) herrelösa eller förvildade djur av en husdjursart, eller

2) djur som infångats i naturen.

I sådana fall då djur anskaffas för projekt någon annanstans än av uppfödare eller leverantörer, ska överlåtaren informeras om vad djuret kommer att användas till.

17 §
Djur som fångas i naturen

Om det med stöd av 26 § 3 mom. är tillåtet att fånga in djur i naturen, får djur infångas endast av en person med tillräckliga kunskaper om fångstteknik och tillräckliga färdigheter för att hantera djuret. Infångandet ska ske med en metod som godkänts i projektgodkännandet och som inte orsakar djuret smärta, lidande, ångest eller bestående men som kan undvikas.

Om ett djur i samband med eller efter infångandet konstateras vara skadat eller vid dålig hälsa ska en veterinär eller annan kompetent person undersöka djuret och se till att djurets lidande minimeras. (27.11.2020/912)

Närmare bestämmelser om infångande av djur samt om kompetenskraven för den som fångar in djur får utfärdas genom förordning av statsrådet.

18 §
Individualisering av djur

Djur ska märkas eller kunna identifieras. Närmare bestämmelser om märkning och identifiering av djur utfärdas genom förordning av statsrådet.

19 §
Användning av djur på nytt

Om inte annat följer av 26 § 3 mom. får ett djur som redan använts i ett eller flera försök användas i ett nytt försök när ett annat djur på vilket inga försök tidigare har utförts även kunde ha använts, enbart om:

1) den faktiska svårhetsgraden för de tidigare försöken har varit ringa svårhet eller måttlig svårhet,

2) det har visats att djurets allmänna hälsotillstånd och välbefinnande helt har återställts,

3) det nya försöket inte hör till svårhetsgraden avsevärd svårhet, och

4) användningen på nytt sker enligt anvisningar av den utsedda veterinär som avses i 7 § 4 mom. där hänsyn tas till djurets erfarenhet under dess livstid.

20 §
Avlivning av djur

Ett djur ska avlivas på ett sådant sätt att det tillfogas så lite smärta, lidande och ångest som möjligt.

Ett djur ska avlivas utan dröjsmål, om det framkommer sådana symptom eller förändringar i dess beteende, fysiologiska funktioner eller yttre uppenbarelse utifrån vilka det kan förmodas att djuret förnimmer sådan svår smärta, sådant svårt lidande eller sådan svår ångest som inte förutsetts i projektgodkännandet och som inte kan avhjälpas genom läkemedelsbehandling eller andra åtgärder.

Ett djur ska avlivas efter försöket, om det är troligt att det kommer att fortsätta att uppleva måttlig eller svår smärta, måttligt eller svårt lidande, måttlig eller svår ångest eller få måttliga eller svåra bestående men.

En veterinär eller någon annan kompetent person ska besluta om djuret ska avlivas. Med kompetent person avses en person som har tillräckliga kunskaper för att kunna bedöma djurets hälsotillstånd och välbefinnande och graden av smärta, lidande och ångest som djuret erfar.

Djuret ska avlivas i lokaler i verksamhetsutövarens anläggning, om det inte är fråga om ett projekt som genomförs under fältförhållanden.

Om djuret inte avlivas efter försöket, ska man sörja för dess välbefinnande och det ska få den skötsel det behöver. Närmare bestämmelser om avlivning av djur utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 kap

Tillståndsplikt för bedrivande av verksamhet

21 §
Verksamhetstillstånd och hur det söks

En verksamhetsutövare ska ha tillstånd av Regionförvaltningsverket i Södra Finland eller Regionförvaltningsverket i Östra Finland för bedrivande av verksamhet (verksamhetstillstånd).

Verksamhetstillstånd ska sökas hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, om sökanden har sin hemort inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland eller Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, och hos Regionförvaltningsverket i Östra Finland, om sökanden har sin hemort inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Regionförvaltningsverket i Norra Finland eller Regionförvaltningsverket i Lappland.

Av tillståndsansökan ska framgå de uppgifter enligt 6, 7 och 9 § som krävs för att tillstånd ska beviljas. Närmare bestämmelser om innehållet i tillståndsansökan utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 §
Beviljande av verksamhetstillstånd

Verksamhetstillstånd beviljas, om

1) sökanden förfogar över lämpliga lokaler, anordningar och redskap för sin verksamhet,

2) sökanden har behörig personal för sin verksamhet,

3) den veterinärvård som verksamheten kräver har ordnats i enlighet med 6 § 3 mom., och

4) övriga krav för bedrivande av verksamheten som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den uppfylls.

I verksamhetstillståndet ska anges den person enligt 7 § 2 mom. som ansvarar för verksamheten och den person eller de personer enligt 7 § 3 mom. som ansvarar för anläggningen samt den utsedda veterinär eller expert som avses i 7 § 5 mom. (27.11.2020/912)

Ett verksamhetstillstånd kan också beviljas för viss tid.

Anläggningar som är avsedda för bedrivande av verksamhet ska inspekteras innan verksamhetstillstånd beviljas.

23 §
Ändringar som gäller personalen och verksamheten

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål underrätta det regionförvaltningsverk som beviljat verksamhetstillståndet om de personer som avses i 7 § 2–4 mom. byts ut. En användare ska utan dröjsmål underrätta Regionförvaltningsverket i Södra Finland då de personer som avses i 25 § 2 mom. byts ut.

Verksamhetstillstånd måste sökas på nytt, om verksamheten eller anläggningens struktur ändras i betydande utsträckning på ett sätt som kan påverka djurens välbefinnande negativt. Om verksamheten avslutas, ska det regionförvaltningsverk som beviljat tillståndet omedelbart underrättas om detta.

6 kap

Krav på projektgodkännande

24 §
Projektgodkännande och sökande av projektgodkännande

Projekt får genomföras endast med godkännande av nämnden för projektgodkännanden (projektgodkännande).

För projektet ska det upprättas en ansökan om projektgodkännande, som ska innefatta

1) ett projektförslag, av vilket framgår de motiveringar enligt 11–14 § som gäller projektet och användningen av djur för projektet,

2) en bedömning av klassificeringen av svårhetsgraden för de försök som ingår i projektet,

3) en icke-teknisk sammanfattning av projektet, och

4) namnet på den person som har det övergripande ansvaret för genomförandet av projektet och för dess överensstämmelse med projektgodkännandet. (27.11.2020/912)

Närmare bestämmelser om innehållet i ansökan om projektgodkännande utfärdas genom förordning av statsrådet.

24 a § (27.11.2020/912)
Projektbedömning

Innan projektgodkännande beviljas ska nämnden för projektgodkännanden bedöma ansökan om projektgodkännande så ingående som det är lämpligt för typen av projekt, med beaktande av projektets omfattning och varaktighet samt hur allvarlig skada djuren orsakas. Vid bedömningen ska det säkerställas att

1) projektets syften motiverar användning av djur,

2) projektet är motiverat från vetenskaplig synpunkt eller utbildningssynpunkt, eller lagstadgat, och

3) projektet är upplagt så att försöken kan utföras på ett så humant och miljövänligt sätt som möjligt.

Dessutom ska det i samband med bedömningen av projektgodkännandet säkerställas att

1) en verksamhetsutövare som är användare har verksamhetstillstånd,

2) projektet genomförs för ett ändamål som är godtagbart enligt 12 §,

3) den som planerar projektet är behörig enligt 8 § 1 mom.,

4) den nytta som projektet förväntas medföra för människor, djur eller miljön anses stå i en etiskt godtagbar proportion till den skada som orsakas djuren i projektet,

5) de övriga kraven för användning av djur i projekt som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den uppfylls.

I samband med bedömningen av projektgodkännandet bedöms svårhetsgraden enligt 15 § för de försök som ingår i projektet samt avgörs om projektet ska utvärderas i efterhand, och i så fall tidpunkten för denna utvärdering.

25 § (27.11.2020/912)
Beviljande av projektgodkännande och godkännandets innehåll

Projektgodkännande beviljas, om

1) en verksamhetsutövare som är användare har verksamhetstillstånd,

2) projektet genomförs för ett ändamål som är godtagbart enligt 12 §,

3) den som planerar projektet är behörig enligt 8 § 1 mom.,

4) projektets syften motiverar användning av djur,

5) projektet är motiverat från vetenskaplig synpunkt eller utbildningssynpunkt, eller lagstadgat,

6) den nytta som projektet förväntas medföra för människor, djur eller miljön anses stå i en etiskt godtagbar proportion till den skada som orsakas djuren i projektet,

7) projektet är upplagt så att försöken kan utföras på ett så humant och miljövänligt sätt som möjligt, och

8) de övriga kraven för användning av djur i projekt som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den uppfylls.

I projektgodkännandet ska ingå uppgifter om

1) den användare som genomför projektet,

2) den person som avses i 24 § 2 mom. 4 punkten, och

3) de anläggningar i vilka projektet genomförs.

Dessutom ska i godkännandet ingå uppgifter om i godkännandet uppställda särskilda villkor samt uppgift om huruvida projektet ska utvärderas i efterhand, och i så fall tidpunkten för denna utvärdering.

Ett projektgodkännande kan också beviljas för en serie projekt, om projekten genomförs i syfte att uppfylla kraven i lagstiftningen eller om det i projekten används djur för produktion eller för diagnostik med etablerade metoder.

Ett projektgodkännande kan beviljas för högst fem år åt gången.

26 §
Villkor som uppställs i godkännandet och undantag

I projektgodkännandet kan det uppställas särskilda villkor för att trygga djurens välbefinnande under projektet. (27.11.2020/912)

I projektgodkännandet kan det bestämmas att en utvärdering i efterhand ska genomföras även av ett sådant projekt som innefattar försök som klassificerats i svårhetsgraden måttlig svårhet, om det behövs (27.11.2020/912)

1) med hänsyn till projektets omfattning eller antalet försök,

2) med hänsyn till antalet djur som används i projektet eller den ovanliga djurarten, eller

3) av något annat motsvarande skäl.

I projektgodkännandet kan undantag beviljas från

1) kravet i 13 § 1 mom. att försöket endast får genomföras i användarens anläggning, om det finns ett motiverat vetenskapligt behov för undantaget,

2) kravet på uppfödning för ändamålet i 16 § 1 mom., om det finns ett motiverat vetenskapligt behov för undantaget,

3) förbudet i 16 § 2 mom. 1 punkten, om ett särskilt viktigt behov av undersökningar som gäller djurens hälsa och välbefinnande eller allvarliga hot mot miljön eller folkhälsan och djurhälsan kräver detta, och om man vetenskapligt kan motivera att projektets syfte kan uppnås endast genom att använda ett herrelöst eller förvildat djur av en husdjursart,

4) förbudet i 16 § 2 mom. 2 punkten, om man vetenskapligt kan motivera att projektets syfte inte kan uppnås genom att använda djur uppfödda för ändamålet,

5) kravet i 17 § 2 mom., om det är vetenskapligt motiverat, och

6) kravet i 19 § 1 punkten, om exceptionella skäl kräver det; undantag kan beviljas endast under förutsättning att djuret inte har använts oftare än en gång i ett försök som är förknippat med svår smärta, svårt lidande eller motsvarande ångest och att en veterinär besiktar djuret innan det används på nytt.

(27.11.2020/912)

Närmare bestämmelser om innehållet i ett beslut om godkännande får utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Ändring av projektgodkännande

Godkännande för genomförande av ett projekt på ett sätt som avviker från det godkännande som erhållits ska sökas hos nämnden för projektgodkännanden. Av ansökan ska framgå motiveringen till ändringen av projektet.

Trots bestämmelserna i 1 mom. kan Regionförvaltningsverket i Södra Finland bevilja godkännande för smärre ändringar i ett projekt, om

1) det är absolut nödvändigt för att projektet ska kunna fortgå och det inte utan äventyrande av projektets syfte finns tid att få ärendet behandlat av nämnden för projektgodkännanden eller någon av dess sektioner, och ändringen i projektet inte kan leda till en sådan ändring i svårhetsgraden som är skadligare för djuret, eller

2) det är fråga om en kortvarig förlängning av projektgodkännandets giltighet eller en smärre ökning av antalet djur som används.

På bedömning av ändring av godkännande och på ändring av godkännande tillämpas 24 a, 25 och 26 §. (27.11.2020/912)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska underrätta nämnden för projektgodkännanden om ändringar som gäller godkännandet.

28 §
Försättande i frihet, överlåtelse och återförande av djur som använts eller varit avsedda att användas i projekt

I ett projektgodkännande kan det tillåtas att ett i naturen infångat djur som använts eller varit avsett att användas i projekt återförs till en lämplig livsmiljö, om (27.11.2020/912)

1) djurets hälsotillstånd medger det,

2) det inte finns några risker för folkhälsan, djurhälsan eller miljön när djuret försätts i frihet, och

3) det kan antas att djuret utan svårigheter anpassar sig till ett liv i naturtillstånd.

Djurskyddsgruppen kan besluta att ett djur som använts eller varit avsett att användas i projekt utplaceras i hem eller återförs till ett djurhållningssystem som lämpar sig för arten, om (27.11.2020/912)

1) djurets hälsotillstånd tillåter det,

2) överlåtelsen eller återförandet inte medför några risker för folkhälsan, djurhälsan eller miljön, och

3) det kan antas att djuret anpassar sig till de nya förhållandena.

Vid behov ska djuret före överlåtelsen, återförandet eller försättandet i frihet gradvis anpassas till de nya förhållanden som avses i 1 eller 2 mom. (27.11.2020/912)

Innan ett ärende som gäller försättande av ett djur i frihet avgörs ska utlåtande om godkännandeansökan vid behov begäras av den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde djuret avses bli försatt i frihet i naturen. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska vid behov höra andra myndigheter i ärendet.

Närmare bestämmelser om villkoren gällande anpassning, överlåtelse, återförande och frisläppande av djur får utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 §
Utvärdering i efterhand

Utvärdering i efterhand ska genomföras av alla sådana projekt som använder apor och av projekt som innefattar försök som klassificerats i svårhetsgraden avsevärd svårhet. Vid utvärderingen av ett projekt i efterhand utvärderas

1) hur syftet med projektet har uppnåtts,

2) den skada som orsakats djuren, inklusive det antal djur och de djurarter som använts och försökens faktiska svårhetsgrad, och

3) alla faktorer som kan bidra till ett utökat genomförande av principen för ersättning, begränsning och förfining.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland gör utvärderingen av projekt i efterhand. Innehavare av projektgodkännande ska senast tre månader efter det att projektet har avslutats lämna de uppgifter som behövs för en utvärdering i efterhand till regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska sända de resultat av utvärderingen i efterhand som avses i 1 mom. för kännedom till innehavaren av projektgodkännandet och nämnden för projektgodkännanden.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas för utvärderingen i efterhand samt om de faktorer som ska utvärderas enligt 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 a § (27.11.2020/912)
Bevarande av projekthandlingar

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska bevara alla handlingar som gäller ett projekt i minst tre år efter det att projektgodkännandets giltighetstid löpt ut eller efter det att den tidsfrist som avses i 31 § 2 mom. löpt ut.

De handlingar som gäller projekt som ska utvärderas i efterhand ska bevaras tills utvärderingen har avslutats, dock i minst tre år efter det att projektgodkännandets giltighetstid löpt ut.

7 kap

Nämnden för projektgodkännanden

30 §
Tillsättande av nämnden för projektgodkännanden och dess sammansättning

Nämnden för projektgodkännanden tillsätts av statsrådet på framställning av jord- och skogsbruksministeriet för fem år åt gången. Nämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande samt 16 övriga ledamöter och personliga ersättare för dem. I nämndens sammansättning ska hänsyn tas till att olika delar av landet är jämnt företrädda med tanke på bedrivandet av den verksamhet som avses i denna lag. Nämnden finns i anslutning till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Om ordföranden, vice ordföranden, en annan ledamot eller en ersättare avgår under mandatperioden, kallar jord- och skogsbruksministeriet i dennes ställe en ny ledamot för den återstående mandatperioden. (27.11.2020/912)

Ordföranden och vice ordföranden ska ha avlagt juris magisterexamen eller någon annan högre högskoleexamen som lämpar sig för uppgiften. Nämndens ledamöter och ersättare ska vara erkänt skickliga och erfarna personer som känner till användningen av djur för vetenskapliga ändamål och fyra av dem ska företräda sakkunskap inom vetenskaplig forskning, fyra ska företräda sakkunskap inom skötsel av djur som används för vetenskapliga ändamål och försök som utförs på djur, fyra ska företräda veterinärmedicinsk sakkunskap och fyra ska företräda sakkunskap inom praktiskt djurskyddsarbete eller i etiska frågor.

Nämnden för projektgodkännanden indelas i fyra sektioner. Nämnden för projektgodkännanden utser ledamöterna och ersättarna i sektionerna så att nämndens sakkunskap inom olika områden är jämnt företrädd i varje sektion. Trots vad som i 1 mom. föreskrivs om personliga ersättare, kan flera ersättare som företräder sakkunskap inom samma område utnämnas för en ledamot vid tillsättandet av sektioner. Nämnden utser en ordförande och en vice ordförande för varje sektion. (27.11.2020/912)

Nämnden för projektgodkännanden har rätt att höra utomstående sakkunniga.

31 §
Beredning och behandling av ärenden i nämnden

De ärenden som behandlas i nämnden eller dess sektioner bereds vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland, från vilket ärendena också föredras. Nämnden och dess sektioner sammankallas av nämndens eller sektionens ordföranden eller vid förhinder för ordföranden av vice ordföranden.

Beslut om en ansökan om godkännande som gäller ett projekt ska meddelas senast 40 arbetsdagar efter det att alla uppgifter som behövs för avgörandet av ärendet har lämnats till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska utan dröjsmål till den som sökt projektgodkännande skicka ett meddelande om de ansökningar som verket tagit emot samt om den tidsfrist på 40 arbetsdagar inom vilken beslut fattas. Om det är motiverat av projektets komplexitet eller tvärvetenskapliga art, kan tidsfristen för beslutet förlängas med 15 arbetsdagar. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska meddela sökanden om förlängd tidsfrist och om motiveringen till denna innan den förstnämnda tidsfristen löper ut.

Vid nämndens och sektionernas möten ska föras protokoll. Protokollet undertecknas av mötets ordförande och sekreterare. Nämndens eller sektionernas beslut undertecknas av föredraganden. (27.11.2020/912)

Närmare föreskrifter om den interna arbetsfördelningen och behandlingen av ärenden i nämnden för projektgodkännanden samt om organiseringen av nämndens verksamhet i övrigt utfärdas i en arbetsordning som fastställs av jord- och skogsbruksministeriet.

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på nämndens och dess sektioners ordförande samt på övriga ledamöter och ersättare när de behandlar ärenden som avses i denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

32 §
Beslutanderätt

Godkännande för att genomföra projekt beviljas av en sektion inom nämnden för projektgodkännanden eller, om den inte är enig om godkännandet, av nämnden för projektgodkännanden. Om en sektion inte beviljar godkännande för att genomföra ett projekt, hänskjuts ärendet till nämnden för projektgodkännanden.

Nämnden för projektgodkännanden är beslutför när mötesordföranden och minst åtta andra ledamöter eller ersättare är närvarande. En sektion är beslutför när mötesordföranden och tre andra ledamöter eller ersättare är närvarande.

Om det i nämnden för projektgodkännanden uppstår meningsskiljaktighet om hur ett ärende ska avgöras, fattas beslut om saken genom omröstning. Som nämndens beslut gäller det förslag som majoriteten omfattar och vid lika röstetal det förslag som mötesordföranden har biträtt.

Nämndens ordförande avgör de ärenden i anslutning till den interna administrationen som gäller nämnden. I arbetsordningen kan beslutanderätten i dessa frågor också överföras på nämndens vice ordförande och en föredragande. (27.11.2020/912)

33 §
Nämndens personal

Nämnden för projektgodkännanden har föredragande och byråsekreterare i huvudsyssla, vilka anställs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Behörighetsvillkor för föredragandena är lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med användningen av djur för vetenskapliga ändamål och undervisningsändamål.

8 kap

Myndigheter och deras uppgifter

34 §
Allmän styrning och tillsyn

Den allmänna styrningen av och tillsynen över verkställigheten av denna lag utövas av jord- och skogsbruksministeriet.

35 §
Tillsynsmyndigheter

För tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den och för ordnandet av tillsynen svarar Regionförvaltningsverket i Södra Finland inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, och Regionförvaltningsverket i Östra Finland inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Regionförvaltningsverket i Norra Finland och Regionförvaltningsverket i Lappland.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Regionförvaltningsverket i Östra Finland kan vid tillsynen även anlita andra regionförvaltningsverk.

36 § (27.11.2020/912)
Vissa uppgifter som ska skötas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Utöver vad som någon annanstans i denna lag föreskrivs om uppgifterna för Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ska verket

1) samla in och för allmänheten elektroniskt hålla tillgängliga statistiska uppgifter om användningen av djur för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål samt fullgöra skyldigheterna att tillhandahålla Europeiska kommissionen information enligt artikel 54 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål,

2) till de icke-tekniska projektsammanfattningarna foga uppgift om huruvida projektet ska utvärderas i efterhand och uppgift om tidpunkten för utvärderingen samt se till att projektsammanfattningarna uppdateras inom sex månader efter det att projekten har utvärderats i efterhand,

3) för offentliggörande lämna in de icke-tekniska projektsammanfattningarna och eventuella uppdateringar av dem till Europeiska kommissionen senast inom sex månader efter beviljandet av projektgodkännande, och

4) sköta de stödtjänster som nämnden för projektgodkännanden och den delegation som avses i 53 § behöver.

9 kap

Tillsyn

37 § (27.11.2020/912)
Allmänna principer för ordnande av tillsyn

Verksamhetsutövarnas verksamhet ska övervakas opartiskt och regelbundet. Tillsynen ska effektiviseras, om det finns misstanke om att en verksamhetsutövares verksamhet eller anläggning inte uppfyller kraven i denna lag eller de krav som föreskrivs eller bestäms med stöd av den. En lämplig andel av inspektionerna ska genomföras utan föregående varning.

38 §
Tillsynsplan

Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Regionförvaltningsverket i Östra Finland ska varje år utarbeta en tillsynsplan för ordnandet av tillsynen. Av tillsynsplanen ska framgå de inspektioner som ska utföras, olika typer av tillsynsobjekt och inspektionsfrekvensen. I planen ska dessutom läggas fram grunderna för riskutvärderingen av de olika typerna av tillsynsobjekt och grunderna för utvärderingen av hur planen genomförts.

Närmare bestämmelser om tillsynsplanen och innehållet i den får utfärdas genom förordning av statsrådet.

39 §
Rätt att få uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet samt tillsynsmyndigheten har rätt att av verksamhetsutövare, innehavare av projektgodkännande samt av statliga myndigheter och nämnden för projektgodkännanden få de uppgifter och handlingar som är nödvändiga för tillsyn och inspektioner enligt denna lag.

Rätten att få uppgifter gäller också sådana uppgifter som är nödvändiga för tillsynen och som annars skulle vara sekretessbelagda på grund av att de gäller en enskilds eller sammanslutnings affärsverksamhet, yrkesutövning eller ekonomiska ställning eller en enskilds personliga förhållanden.

40 §
Inspektions- och närvarorätt

Den tillsynsmyndighet som avses i 35 § har rätt att utföra sådana inspektioner som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt att i detta syfte få tillträde till lokaler där det bedrivs verksamhet som avses i denna lag eller där det förvaras djur avsedda att användas för denna verksamhet, djurfoder eller dryck eller prov, ämnen, anordningar, redskap, tillbehör eller utrustning som används i verksamheten eller handlingar eller uppgifter om verksamheten. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Regionförvaltningsverket i Östra Finland har rätt att närvara när ett projekt genomförs och ett försök utförs. Regionförvaltningsverken har dessutom rätt att närvara vid nämnden för projektgodkännandens möten.

41 §
Rätt att ta prov

Tillsynsmyndigheten har rätt att vid behov och utan ersättning ta för tillsynen behövliga prov på djur som används vid bedrivande av verksamheten, djurens foder och dryck samt de ämnen som används i verksamheten.

42 §
Europeiska unionens inspektörer

Vad som bestäms i 39–41 § om finska myndigheters inspektionsrätt och rätt att få uppgifter och ta prov gäller även Europeiska unionens inspektörer. Om en inspektion utförs av en av Europeiska unionens inspektörer, ska tillsynsmyndigheten samarbeta med inspektören.

43 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Trots den sekretess som anges i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får uppgifter som erhållits vid tillsynen över efterlevnaden av denna lag eller de bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den och som gäller någon enskilds eller sammanslutnings ekonomiska ställning, företagshemlighet eller en enskilds personliga förhållanden lämnas ut (10.8.2018/688)

1) till de myndigheter som övervakar att denna lag iakttas, för utförande av uppdrag enligt denna lag,

2) till åklagar-, polis- och tullmyndigheterna, för utredning av brott som avses i 5 kap. 1 § i tvångsmedelslagen (450/1987),

3) till utländska aktörer och inspektörer som avses i Europeiska unionens lagstiftning eller internationella överenskommelser som är bindande för Finland, om detta krävs enligt Europeiska unionens lagstiftning eller överenskommelsen.

44 §
Handräckning

Tillsynsmyndigheten har rätt att få handräckning av polis- och tullmyndigheterna för utförande av uppgifter enligt denna lag samt bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

45 § (18.6.2021/567)
Register över verksamhetsutövare

För tillsynen och planeringen av tillsynen förs ett register över verksamhetsutövarna.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Regionförvaltningsverket i Östra Finland för in följande uppgifter i registret:

1) de identifieringsuppgifter som gäller verksamhetsutövaren,

2) de djurarter som är föremål för verksamheten,

3) tidpunkten då verksamheten påbörjas och beviljade verksamhetstillstånd,

4) uppgift om verksamhetsutövaren är uppfödare, leverantör eller användare,

5) namn och kontaktuppgifter för den person som ansvarar för verksamheten, de personer enligt 7 § 3 mom. som ansvarar för anläggningen och den utsedda veterinär och eventuella kvalificerade expert som avses i 7 § 5 mom.,

6) uppgift om avslutad verksamhet.

På registret tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (560/2021), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

46 §
Projektregister

För tillsynen och planeringen av tillsynen samt statistikföringen ska Regionförvaltningsverket i Södra Finland föra ett register över projektgodkännanden. I registret införs följande uppgifter:

1) användarens anläggning, där ett projekt genomförs,

2) projektgodkännandets nummer och innehavarens namn samt namnet på den person som ansvarar för projektet och som avses i 25 § 2 mom.,

3) syftet med projektet,

4) de djurarter som används i projektet och antalet djur per djurart,

5) den planerade tidpunkten för när projektet ska inledas och avslutas,

6) försökens svårhetsgrad,

7) uppgift om projektet ska utvärderas i efterhand, samt

8) uppgifterna om utvärderingen i efterhand.

Uppgifterna avförs ur registret tre år efter det att den tidsfrist som uppställts i projektgodkännandet har löpt ut. Om projektet ska utvärderas i efterhand, avförs uppgifterna ur registret dock först när tre år har förflutit från det att utvärderingen har avslutats.

Jord- och skogsbruksministeriet samt Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Regionförvaltningsverket i Östra Finland har rätt att använda registret i den omfattning som deras föreskrivna uppgifter förutsätter. Bestämmelser om inhämtande och registrering av personuppgifter samt om användning och utlämnande av uppgifterna i registret finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i dataskyddslagen (1050/2018) och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. (18.1.2019/71)

10 kap

Administrativa tvångsmedel och påföljder

47 §
Förbud, förelägganden och brådskande åtgärder

Om det vid en inspektion enligt 40 § eller annars konstateras att de bestämmelser eller föreskrifter som gäller verksamheten eller de tillstånds- eller godkännandevillkor som uppställts för genomförandet av verksamheten eller av ett projekt inte har iakttagits vid bedrivande av verksamheten, ska tillsynsmyndigheten förbjuda verksamhetsutövaren eller innehavaren av projektgodkännandet att fortsätta eller upprepa det förfarande som strider mot bestämmelserna, föreskrifterna eller tillstånds- eller godkännandevillkoren, eller bestämma att denna ska fullgöra sin skyldighet inom en tid som är tillräcklig med avseende på sakens natur.

Såsom en brådskande åtgärd kan tillsynsmyndigheten med avvikelse från 1 mom.

1) avliva eller bestämma att ett djur som används i ett projekt omedelbart ska avlivas, om det i djurets beteende, fysiologiska funktioner eller yttre uppenbarelse framkommer sådana symptom eller förändringar utifrån vilka det kan förmodas att djuret förnimmer sådan svår smärta, sådant svårt lidande eller sådan svår ångest som inte förutsetts i projektgodkännandet och som inte kan avhjälpas genom läkemedelsbehandling eller andra åtgärder,

2) avliva eller bestämma att ett annat djur som används vid bedrivandet av verksamheten än ett sådant som avses i 1 punkten omedelbart ska avlivas, om skäl som hänför sig till djurskyddet nödvändigtvis kräver det.

Om ett beslut enligt 1 eller 2 mom. fattas av en tillsynsmyndighet som avses i 35 § 2 mom., ska den behöriga myndighet som avses i 35 § 1 mom. utan dröjsmål underrättas om beslutet. Åtgärder enligt 2 mom. genomförs på verksamhetsutövarens bekostnad.

48 §
Indragning av projektgodkännande

Regionförvaltningsverket i Södra Finland eller Regionförvaltningsverket i Östra Finland kan dra in ett projektgodkännande, om det vid genomförandet av projektet på ett väsentligt sätt har brutits mot de bestämmelser, föreskrifter eller godkännandevillkor som gäller projektet, och missförhållandena inte har rättats till inom den skäliga tid som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland drar in ett projektgodkännande, om Europeiska kommissionen kräver det de på grunder som avses i artikel 55 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

Om ett projektgodkännande dras in, ska verksamhetsutövaren vidta de åtgärder som godkänts av det behöriga regionförvaltningsverket för att trygga djurens välfärd. Om inga andra åtgärder är ändamålsenliga eller rimligen är möjliga, ska djuren avlivas. (27.11.2020/912)

49 § (27.11.2020/912)
Indragning av verksamhetstillstånd och avbrytande av verksamheten

Regionförvaltningsverket kan dra in ett verksamhetstillstånd som det beviljat, om verksamhetsutövaren på ett väsentligt sätt bryter mot de krav på verksamheten som föreskrivs i denna lag eller djurskyddslagen eller med stöd av dem, eller mot tillståndsvillkoren, eller om verksamheten inte längre uppfyller villkoren för att tillstånd ska beviljas och verksamhetsutövaren inte rättar till missförhållandena inom den skäliga tid som regionförvaltningsverket bestämmer.

Om regionförvaltningsverket har grundad anledning att misstänka att verksamhetsutövaren agerar på det sätt som avses i 1 mom. och att djurens välbefinnande på grund av det äventyras och situationen inte kan korrigeras tillräckligt snabbt eller med tillräcklig säkerhet genom i 47 § avsedda förbud, förelägganden eller andra åtgärder, kan verksamheten tillfälligt avbrytas helt eller delvis för utredande av ärendet. Beslutet om avbrytande av verksamheten gäller en viss tid eller tills vidare, tills regionförvaltningsverket ger sitt slutliga avgörande i ärendet.

Om verksamhetstillståndet dras in eller verksamheten avbryts, ska verksamhetsutövaren för att trygga djurens välfärd vidta de åtgärder som godkänts av det regionförvaltningsverk som beviljat tillståndet. Om inga andra åtgärder är ändamålsenliga eller rimligen är möjliga, ska djuren avlivas.

50 §
Vite och tvångsutförande

Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Regionförvaltningsverket i Östra Finland kan förena ett förbud eller föreläggande enligt 47 § med vite eller hot om tvångsutförande.

En fysisk persons skyldighet att lämna uppgifter får inte förenas med vite, om det finns anledning att misstänka personen för brott och om det är fråga om uppgifter som hänför sig till det ärende som är föremål för brottsmisstanke.

Bestämmelser om vite och hot om tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990).

51 §
Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) underlåter att ansöka om verksamhetstillstånd enligt 21 § 1 mom.,

2) genomför ett projekt utan godkännande enligt 24 § 1 mom. eller i strid med de villkor som har uppställts i ett godkännande,

3) anskaffar djur för att användas eller använder djur för ett projekt i strid med kraven i 16 § 1–3 mom.,

4) bryter mot skyldigheten enligt 18 § att individualisera djur,

5) använder ett djur på nytt i strid med 19 §,

6) försummar en skyldighet enligt 20 § 1–3 mom. som gäller avlivande av djur, bryter mot en skyldighet som avses i 20 § 6 mom. eller avlivar ett djur på annat sätt än med tillåtna avlivningsmetoder,

7) bryter mot skyldigheten enligt 10 § att föra journaler eller utarbeta statistik,

8) bryter mot anmälningsskyldigheten enligt 23 § 1 mom. eller

9) bryter mot förbud eller förelägganden som meddelats med stöd av 47 §,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller föreläggande som har meddelats med stöd av denna lag och som har förenats med vite, kan lämnas ostraffad för samma gärning.

52 §
Hänvisningsbestämmelser om straff

Bestämmelser om straff för djurskyddsförseelse finns i 54 § i djurskyddslagen.

Bestämmelser om straff för djurskyddsbrott finns i 17 kap. 14, 14 a och 15 § i strafflagen (39/1889).

11 kap

Särskilda bestämmelser

53 §
Delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

I anslutning till Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål. Delegationen har som mål att se till att principen för ersättning, begränsning och förfining genomförs. Statsrådet tillsätter delegationen för fem år åt gången.

Bestämmelser om delegationens uppgifter, sammansättning och organiseringen av dess verksamhet utfärdas genom förordning av statsrådet.

54 §
Avgifter

För myndigheternas eller nämnden för projektgodkännandens prestationer tas avgift ut till staten. När avgifterna fastställs iakttas bestämmelserna i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

55 §
Arvoden och kostnadsersättningar

Nämnden för projektgodkännandens ordförande, vice ordförande och ledamöter får arvode för sina uppdrag och ersättning för resekostnader på grunder som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.

56 § (15.1.2021/49)
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som påförts av en statlig myndighet finns i lagen om grunderna för avgifter till staten.

I ett beslut som fattas med stöd av denna lag kan det bestämmas att beslutet ska följas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

Besvär över beslut som fattats med stöd av denna lag och som gäller djurs välbefinnande ska behandlas skyndsamt.

12 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

57 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

Genom denna lag upphävs lagen om försöksdjursverksamhet (62/2006), nedan den upphävda lagen. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försöksdjursverksamhet (623/2006), som utfärdats med stöd av den upphävda lagen, förblir dock i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

58 §
Övergångsbestämmelser

Den som med stöd av den upphävda lagen har uppnått eller bibehållit behörighet att utföra djurförsök anses vara kompetent att planera projekt och utföra försök.

En försöksdjursanläggning som godkänts med stöd av den upphävda lagen och som är verksam när denna lag träder i kraft, ska inom tre månader från ikraftträdandet av denna lag lämna följande uppgifter till den behöriga myndighet som avses i 21 § 1 mom. i denna lag:

1) uppgift om huruvida djur hålls för uppfödning, leverans eller användning för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål,

2) namn och kontaktuppgifter för den person som ansvarar för verksamheten,

3) namn och kontaktuppgifter för de personer som ansvarar för anläggningen och som avses i 7 § 3 mom. i denna lag, och

4) sammansättningen i den djurskyddsgrupp som avses i 9 § 1 mom. i denna lag.

På tillstånd för djurförsök som beviljats med stöd av den upphävda lagen tillämpas de bestämmelser och tillståndsvillkor som gällde vid denna lags ikraftträdande, om djurförsöket upphör senast den 1 januari 2018. Ett djurförsök för vilket tillstånd har beviljats före denna lags ikraftträdande och som upphör efter den 1 januari 2018 ska ha projektgodkännande enligt denna lag senast den 1 januari 2018.

Djurförsöksnämnden, som är verksam när denna lag träder i kraft, fortsätter sin verksamhet som nämnden för projektgodkännanden, tills nämnden för projektgodkännanden tillsätts.

RP 150/2012, JsUB 2/2013, RSv 52/2013, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU (32010L0063) ; EUT nr L 276, 20.10.2010, s. 33

Ikraftträdelsestadganden:

10.8.2018/688:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

18.1.2019/71:

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018, JsUB 8/2018, RSv 115/2018

27.11.2020/912:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Det som i 2 § 2 mom. föreskrivs om att fågel- och kräldjursfoster jämställs med djur tillämpas från ingången av 2022.

Fotnoten (912/2020) har tillfogats som rättelse.

RP 125/2020, JsUB 8/2020, RSv 130/2020, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU (32010L0063); EUT L 276, 20.10.2010, s.33

15.1.2021/49:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020, JsUB 17/2020, RSv 222/2020

18.6.2021/567:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 262/2020, JsUB 7/2021, RSv 51/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.