Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

31.1.2013/100

Lag om rättegång i marknadsdomstolen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (25.8.2016/678)
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om marknadsdomstolens behörighet, om hur mål och ärenden blir anhängiga och behandlas i marknadsdomstolen och om sökande av ändring i marknadsdomstolens avgöranden.

Bestämmelser om marknadsdomstolen finns dessutom i domstolslagen (673/2016).

2 §
Konkurrens- och tillsynsärenden

Marknadsdomstolen handlägger som konkurrens- och tillsynsärenden de ärenden som hör till dess behörighet enligt

1) konkurrenslagen (948/2011),

2) elmarknadslagen (588/2013), (9.8.2013/594)

3) naturgasmarknadslagen (508/2000),

3 a) lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013), (9.8.2013/594)

3 b) lagen om ett jämförelseverktyg för elleveransavtal (498/2023), (23.3.2023/501)

4) järnvägslagen (304/2011),

5) lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter (210/2011),

6) lagen om avskiljning och lagring av koldioxid (416/2012),

7 punkten har upphävts genom L 28.12.2017/1095. (28.12.2017/1095)

8) lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd (22/2014). (17.1.2014/23)

Marknadsdomstolen handlägger som konkurrens- och tillsynsärenden också följande ärenden som hör till dess behörighet:

1) ärenden som gäller påförande av påföljdsavgift enligt 122 § i kommunikationsmarknadslagen (393/2003),

2) ärenden som gäller påförande av påföljdsavgift enligt 334 § i informationssamhällsbalken (917/2014), (29.12.2016/1495)

3) besvär över Energimyndighetens beslut enligt 21 § 3 mom. i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning (117/2011), (29.3.2019/417)

4) besvär över Energimyndighetens beslut enligt lagen om förbjudande av energiutvinning ur kol (416/2019), (9.7.2020/568)

5) konsumentombudsmannens framställningar om påförande av påföljdsavgift enligt lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna (566/2020), (29.1.2021/117)

6) livsmedelsmarknadsombudsmannens beslut om offentlig varning och förbud enligt 11 och 11 a § i livsmedelsmarknadslagen (1121/2018) samt ärenden som gäller påförande av påföljdsavgift enligt 12 a § i den lagen, (22.12.2021/1287)

7) Polisstyrelsens framställningar om påförande av påföljdsavgift enligt lotterilagen (1047/2001). (22.12.2021/1287)

NaturgasmarknadsL 508/2000 har huvudsakligen upphävts genom NaturgasmarknadsL 587/2017. JärnvägsL 304/2011 har upphävts genom SpårtrafikL 1302/2018. KommunikationsmarknadsL 393/2003 har upphävts genom Informationssamhällsbalk 917/2014. Rubriken i L 917/2014 har ändrats genom L 68/2018, se L om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014 333 §.

3 §
Upphandlingsärenden

Marknadsdomstolen handlägger som upphandlingsärenden de ärenden som hör till dess behörighet enligt

1) lagen om offentlig upphandling (348/2007),

2) lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007),

3) lagen om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem (698/2011),

4) lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011),

5) kollektivtrafiklagen (869/2009),

6) lagen om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon (1509/2011).

Som upphandlingsärenden handlägger marknadsdomstolen också de besvär över Energimarknadsverkets beslut enligt 21 § 2 mom. i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning som hör till dess behörighet.

Marknadsdomstolen handlägger som upphandlingsärenden de förvaltningstvistemål som enligt 67 § 2 mom. i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021) hör till dess behörighet. (29.6.2021/661)

L om offentlig upphandling 348/2007 och L om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem 698/2011 har upphävts genom L om offentlig upphandling och koncession 1397/2017. L om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster 349/2007 har upphävts genom L om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster 1398/2016. KollektivtrafikL 869/2009 har upphävts genom L om transportservice 320/2017. L om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon 1509/2011 har upphävts genom L om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster 740/2021.

4 §
Mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt

Marknadsdomstolen handlägger som mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt de mål och ärenden som hör till dess behörighet enligt

1) patentlagen (550/1967),

2) lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar (656/1967),

3) lagen om rätt till uppfinningar vid högskolor (369/2006),

4) lagen om uppfinningar av betydelse för landets försvar (551/1967),

5) lagen om nyttighetsmodellrätt (800/1991),

6) lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/1991),

7) varumärkeslagen (544/2019), (26.4.2019/549)

8 punkten har upphävts genom L 26.4.2019/549. (26.4.2019/549)

9) mönsterrättslagen (221/1971),

10) firmalagen (128/1979),

11) handelsregisterlagen (564/2023), (23.3.2023/584)

12) lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013), (26.4.2019/549)

13) lagen om växtförädlarrätt (1279/2009),

14) lagen om domännamn (228/2003),

15) upphovsrättslagen (404/1961).

Som mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt handlägger marknadsdomstolen även tvistemål som hör till dess behörighet enligt lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978).

Marknadsdomstolen handlägger som mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt dessutom de mål och ärenden som hör till dess behörighet enligt 7 kap. i rättegångsbalken samt enligt lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter (344/2000).

Marknadsdomstolen handlägger som mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt även tvistemål som hör till dess behörighet enligt lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (1494/2016). (29.12.2016/1495)

Marknadsdomstolen handlägger som mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt även tvistemål som hör till dess behörighet enligt lagen om företagshemligheter (595/2018). (10.8.2018/600)

Se L om Patent- och registerstyrelsen 578/2013 6 och 7 §. L om domännamn 228/2003 har upphävts genom Informationssamhällsbalk. Rubriken i L 917/2014 har ändrats genom L 68/2018, se L om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014 21 kap.

5 § (10.8.2018/600)
Behörighet i tvistemål som hänför sig till ett mål som gäller industriella rättigheter eller upphovsrätt

I samband med ett tvistemål som hör till dess behörighet enligt någon lag som nämns i 4 § 1 mom. 1–10, 13 eller 15 punkten eller i 2 eller 4 mom. får marknadsdomstolen pröva även något annat tvistemål, om käranden väcker talan samtidigt mot samma svarande eller mot olika svarande och käromålen stöder sig på väsentligen samma grund. Av särskilda skäl kan marknadsdomstolen pröva ett sådant annat tvistemål fastän talan inte har väckts samtidigt. Talan måste i så fall väckas innan förberedelsen enligt 5 kap. 28 § 1 mom. i rättegångsbalken har förklarats avslutad eller innan en utsatt tid enligt 22 § i det kapitlet har löpt ut, om parten har förelagts en utsatt tid.

I samband med ett tvistemål som hör till dess behörighet enligt den lag som nämns i 4 § 5 mom. får marknadsdomstolen pröva även något annat tvistemål, om käranden väcker talan samtidigt mot samma svarande eller mot olika svarande och käromålen stöder sig på väsentligen samma grund och, om det finns flera svarande, svarandena är juridiska personer eller sådana fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Av särskilda skäl kan marknadsdomstolen pröva ett sådant annat tvistemål fastän talan inte har väckts samtidigt. Talan måste i så fall väckas innan förberedelsen enligt 5 kap. 28 § 1 mom. i rättegångsbalken har förklarats avslutad eller innan en utsatt tid enligt 22 § i det kapitlet har löpt ut, om parten har förelagts en utsatt tid.

I samband med ett tvistemål som hör till dess behörighet enligt någon lag som nämns i 4 § 1 mom. 1–10, 13 eller 15 punkten eller i 2 eller 4 mom. får marknadsdomstolen pröva även ett genkäromål som svaranden har väckt mot käranden i något annat mål, om genkäromålet gäller samma sak som huvudkäromålet eller en sak som har samband med det målet. I samband med ett tvistemål som hör till dess behörighet enligt den lag som nämns i 4 § 5 mom. får marknadsdomstolen pröva även ett genkäromål som svaranden har väckt mot käranden i något annat mål, om genkäromålet gäller samma sak som huvudkäromålet eller en sak som har samband med det målet och käranden är en juridisk person eller en sådan fysisk person som bedriver näringsverksamhet.

Vad som föreskrivs i 1–3 mom. förutsätter dock att något annat inte följer av ett avtal om behörig domstol som parterna har ingått eller av exklusiv behörighet för någon annan domstol.

Marknadsdomstolen fortsätter att vara behörig att pröva ett mål enligt 1–3 mom. även om de omständigheter som behörigheten grundar sig på förändras efter det att målet inleddes.

6 §
Marknadsrättsliga ärenden

Marknadsdomstolen handlägger som marknadsrättsliga ärenden de ärenden som hör till dess behörighet enligt

1) konsumentskyddslagen (38/1978),

2) lagen om Konkurrens- och konsumentverket (661/2012),

3) lagen om tillhandahållande av tjänster (1166/2009),

4) lagen om indrivning av fordringar (513/1999),

5) betaltjänstlagen (290/2010),

6 punkten har upphävs genom L 1287/2021. (22.12.2021/1287)

7) lagen om andelslag (1488/2001),

8) lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare (1062/1993),

9) lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal (30/2013),

10) lagen om grupptalan om åtgärder för förbudsföreläggande (1101/2022), (20.12.2022/1104)

11) alkohollagen (1102/2017), (28.12.2017/1124)

12) tobakslagen (549/2016), (14.12.2018/1122)

13 punkten har upphävts genom L 29.1.2021/117. (29.1.2021/117)

14) lagen om förbudsförfarande i fråga om onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer (464/2020). (11.6.2020/465)

Som marknadsrättsliga ärenden handlägger marknadsdomstolen också följande ärenden som hör till dess behörighet:

1) ärenden som gäller meddelande av förbud enligt 6 § i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet,

2) ärenden som gäller Kommunikationsverkets beslut om förbud enligt 121 a § i kommunikationsmarknadslagen samt ärenden som gäller konsumentombudsmannens beslut om att stänga ett nummer eller en tjänst enligt 121 b § i den lagen,

3) ärenden som avses i 330 § 2 mom. i informationssamhällsbalken och övervakas av konsumentombudsmannen, (29.12.2016/1495)

4) ärenden som gäller meddelande av förbud enligt 66 § i lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, (9.7.2020/568)

5) ärenden som avses i 12 § i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna, (22.12.2021/1287)

6) andra ärenden enligt lotterilagen än de som gäller påförande av påföljdsavgift. (22.12.2021/1287)

L om andelslag 1488/2001 har upphävts genom L om andelslag 421/2013. KommunikationsmarknadsL 393/2003 har upphävts genom Informationssamhällsbalk 917/2014. Rubriken i L 917/2014 har ändrats genom L 68/2018, se L om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014.

1 a kap (25.8.2016/678)

Allmänna bestämmelser om behandling av mål och ärenden

1 § (25.8.2016/678)
Marknadsdomstolens domförhet

Marknadsdomstolen är domför i en sammansättning med tre lagfarna ledamöter, om inte något annat föreskrivs nedan.

2 § (25.8.2016/678)
Domförhet i patentmål och patentärenden

I ett tvistemål eller ansökningsärende som i någon lag som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1–6 punkten anges höra till marknadsdomstolens behörighet är marknadsdomstolen domför i en sammansättning med tre lagfarna ledamöter och en marknadsrättsingenjör. Om avgörandet inte förutsätter teknisk sakkunskap, är marknadsdomstolen domför även i en sammansättning med tre lagfarna ledamöter.

När ett tvistemål eller ansökningsärende som avses i 1 mom. samt något annat tvistemål eller ansökningsärende eller ett marknadsrättsligt ärende behandlas tillsammans, är marknadsdomstolen domför i den sammansättning som anges i 1 mom.

I ärenden som gäller besvär över beslut som Patent- och registerstyrelsen meddelat i fråga om patent, nyttighetsmodell eller kretsmönster för integrerade kretsar är marknadsdomstolen domför i en sammansättning med en lagfaren ledamot och en marknadsrättsingenjör samt ytterligare en marknadsrättsingenjör eller en sakkunnigledamot som avses i 17 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen. Om alla marknadsrättsingenjörerna är förhindrade att delta i behandlingen av ett ärende, är marknadsdomstolen dock domför i en sammansättning med två lagfarna ledamöter och en sakkunnigledamot som avses i 17 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen.

3 § (25.8.2016/678)
Domförhet med två ledamöter

I andra ärenden än tvistemål och ansökningsärenden är marknadsdomstolen domför i en sammansättning med två ledamöter, om inte ärendets art eller omfattning kräver en sammansättning enligt 1 § eller 2 § 3 mom.

I ärenden som avses i 2 § 3 mom. är marknadsdomstolen då domför i en sammansättning med en lagfaren ledamot och en marknadsrättsingenjör eller en sakkunnigledamot som avses i 17 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen och i andra ärenden som avses i 1 mom. i en sammansättning med två lagfarna ledamöter.

Om domstolen i en sammansättning med två ledamöter så beslutar eller om ledamöterna inte är eniga om avgörandet i ett ärende, ska ärendet hänskjutas till den sammansättning som avses i 1 § eller 2 § 3 mom.

4 § (25.8.2016/678)
Domförhet med en ledamot i tvistemål och ansökningsärenden som gäller industriella rättigheter eller upphovsrätt

I tvistemål och i ansökningsärenden har marknadsdomstolen en sammansättning med en lagfaren ledamot

1) i ett ansökningsärende vars behandling inte fortsätter i den ordning som föreskrivs för behandlingen av tvistemål,

2) vid förberedelse,

3) när bevisning tas upp utom huvudförhandlingen,

4) när ett ärende som gäller säkringsåtgärder som avses i 7 kap. i rättegångsbalken behandlas separat, (10.8.2018/600)

5) när ett ärende som gäller interimistiskt förbud enligt 9 § i lagen om företagshemligheter behandlas separat. (10.8.2018/600)

Behandlingen av tvistemål eller ansökningsärenden som avses i 1 mom. i denna paragraf får fortsätta i den sammansättning som anges i 1 § eller 2 § 1 eller 2 mom., även om målet eller ärendet under rättegången förändras så att det ska behandlas i den sammansättning som anges i 1 mom. i denna paragraf. Detsamma gäller om ett mål eller ärende som har blivit anhängigt senare och som ska behandlas i den sammansättning som anges i 1 mom. i denna paragraf förenas med huvudsaken för behandling i samma rättegång.

I ärenden som avses i 1 mom. är marknadsdomstolen domför även i en sammansättning med två eller tre lagfarna ledamöter.

Om ett ärende som avses i 1 mom. hör samman med ett tvistemål som avses i 2 § 1 eller 2 mom., är marknadsdomstolen dock domför även i en sammansättning till vilken utöver det som föreskrivs i 1 eller 3 mom. även hör en marknadsrättsingenjör.

5 § (25.8.2016/678)
Domförhet med en ledamot i övriga ärenden

I övriga ärenden än de som avses i 4 § får en lagfaren ledamot vid marknadsdomstolen ensam

1) besluta om förberedelsesammanträde, muntlig förhandling eller sammanträde och om andra åtgärder som behövs vid förberedelsen av ärendet samt hålla förberedelsesammanträde,

2) besluta om ett ärende som gäller förbud mot eller avbrytande av verkställighet eller om något annat ärende som gäller verkställighet eller någon motsvarande interimistisk åtgärd,

3) besluta om ett ärende som avses i 26 § 2 mom., 36 § eller 45 § 2 mom. i konkurrenslagen,

4) träffa avgörande när besvär, en ansökan eller en framställning återtas eller när ett ärende avvisas eller avskrivs, samt fastställa förlikning,

5) besluta om att bevilja eller ändra rättshjälp eller att rättshjälpen ska upphöra eller om att förordna ett biträde, återkalla ett biträdes förordnande eller förordna ett nytt biträde i marknadsdomstolen,

6) besluta om ersättningar till den som fått rättshjälp och om arvode och ersättning till ett biträde, om bestämmande av självriskandelen och ersättningsskyldighet för rättshjälpstagarens motpart,

7) besluta om skyldighet att ersätta rättegångskostnader och bevisningskostnader i ärenden som avses ovan i detta moment.

I ärenden som gäller besvär över beslut som Patent- och registerstyrelsen meddelat i fråga om patent, nyttighetsmodell eller kretsmönster för integrerade kretsar får en marknadsrättsingenjör ensam besluta om förberedelsesammanträde eller muntlig förhandling och om andra åtgärder som behövs vid förberedelsen av ärendet samt hålla förberedelsesammanträde. I ett sådant ärende får en marknadsrättsingenjör dessutom ensam träffa avgörande, om besvär återkallas eller ett ärende avvisas eller avskrivs, och får då även besluta om skyldigheten att ersätta rättegångskostnader och bevisningskostnader.

6 § (25.8.2016/678)
Domförhet vid beslut om brådskandeförklaring

En ansökan om brådskandeförklaring som avses i 6 kap. 6 § avgörs av överdomaren eller, om det finns anledning, av en marknadsrättsdomare med iakttagande av marknadsdomstolens arbetsordning.

7 § (25.8.2016/678)
Sammansättningens ordförande

Ordförande för marknadsdomstolen är överdomaren eller en marknadsrättsdomare.

8 § (25.8.2016/678)
Sammansättningen vid hinder för en lagfaren ledamot

Om en lagfaren ledamot i den sammansättning som avses i 1 § eller i 2 § 1 eller 2 mom. får förhinder efter det att huvudförhandlingen, den muntliga förhandlingen eller sammanträdet har inletts, är marknadsdomstolen domför om de lagfarna ledamöterna är minst två.

9 § (25.8.2016/678)
Förstärkning av sammansättningen med en extra ledamot

Den sammansättning som avses i 1 och 2 § kan förstärkas med ytterligare en lagfaren ledamot, om det ska anses motiverat med hänsyn till målets eller ärendets art eller omfattning eller av någon annan orsak. Under samma förutsättningar kan den sammansättning som avses i 2 § 1 och 2 mom. förstärkas med ytterligare en marknadsrättsingenjör.

Överdomaren beslutar om förstärkning av sammansättningen med en extra ledamot enligt 1 mom.

10 § (25.8.2016/678)
Sakkunnigledamöter i sammansättningen

I den sammansättning som avses i 1, 2, 4 och 5 § kan det dessutom ingå högst två sakkunnigledamöter, om målets eller ärendets art kräver det. Sakkunnigledamöterna får dock inte vara i majoritet i sammansättningen.

Ordföranden vid sammanträdet utser sakkunnigledamöter att delta i behandlingen på i marknadsdomstolens arbetsordning närmare angivna grunder med beaktande av arten av den sakkunskap som krävs vid behandlingen av ett mål eller ärende.

11 § (25.8.2016/678)
Hänskjutande av ett ärende till förstärkt sammanträde eller plenum

Ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende kan i behövlig omfattning hänskjutas till förstärkt sammanträde eller plenum, om det vid överläggningen om avgörandet i målet eller ärendet eller en del av det visar sig att sammansättningens ståndpunkt i saken avviker från den ståndpunkt som har intagits tidigare i rättspraxis. Även ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende som annars är av principiell eller vidsträckt betydelse får i sin helhet eller till vissa delar hänskjutas till förstärkt sammanträde eller plenum.

Beslut om hänskjutande av ett mål eller ärende till förstärkt sammanträde eller plenum fattas av överdomaren.

12 § (25.8.2016/678)
Domförhet vid förstärkt sammanträde

Det förstärkta sammanträdet är domfört med sju lagfarna ledamöter. I ett mål eller ärende som avses i 2 § är det förstärkta sammanträdet dock domfört med sex lagfarna ledamöter och en marknadsrättsingenjör.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. kan högst två sakkunnigledamöter delta i det förstärkta sammanträdet, om målets eller ärendets art kräver det.

När överdomaren beslutar att ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende ska hänskjutas till förstärkt sammanträde ska överdomaren samtidigt utse de ledamöter och sakkunnigledamöter som ska delta i behandlingen av målet eller ärendet. De ledamöter och sakkunnigledamöter som har deltagit i den tidigare behandlingen av målet eller ärendet deltar i behandlingen av det också vid det förstärkta sammanträdet.

13 § (25.8.2016/678)
Domförhet vid plenum

Plenum är domfört med minst två tredjedelar av marknadsdomstolens ledamöter.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. kan högst två sakkunnigledamöter delta i plenum, om målets eller ärendets art kräver det.

När överdomaren beslutar att ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende ska hänskjutas till plenum ska överdomaren samtidigt utse de sakkunnigledamöter som ska delta i behandlingen av målet eller ärendet. De assessorer och sakkunnigledamöter som har deltagit i den tidigare behandlingen av målet eller ärendet deltar i behandlingen av det också vid plenum.

14 § (25.8.2016/678)
Förberedelse och avgörande av mål och ärenden

För förberedelsen av ett mål eller ärende i marknadsdomstolen svarar en av dess ledamoter.

En beredare vid marknadsdomstolen får delta i förberedelsen med iakttagande av arbetsordningen.

Vid marknadsdomstolens sammanträden avgörs målen och ärendena utan föredragning.

15 § (25.8.2016/678)
Fördelning av mål och ärenden

Bestämmelser om fördelning av mål och ärenden vid marknadsdomstolen finns i 8 kap. 7 och 8 § i domstolslagen.

2 kap

Handläggning av konkurrens- och tillsynsärenden

1 §
Handläggning av konkurrens- och tillsynsärenden

Bestämmelser om förberedelsesammanträde samt muntlig förhandling i konkurrens- och tillsynsärenden finns i 4 kap. 10 och 11 § samt 14 §.

Till den del något annat inte bestäms i de lagar som nämns i 1 kap. 2 §, ska konkurrens- och tillsynsärenden i övrigt handläggas i marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). (5.7.2019/815)

3 kap

Handläggning av upphandlingsärenden

1 §
Handläggning av upphandlingsärenden

Bestämmelser om förberedelsesammanträde samt muntlig förhandling i upphandlingsärenden finns i 4 kap. 10 och 11 § samt 14 §.

Till den del något annat inte bestäms i de lagar som nämns i 1 kap. 3 §, ska upphandlingsärenden i övrigt handläggas i marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. (5.7.2019/815)

4 kap

Handläggning av mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt

1 §
Kapitlets tillämpningsområde

Ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt någon lag som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1 och 5–14 punkten (besvärsärende) och gäller överklagande av ett beslut av Patent- och registerstyrelsen eller av någon annan behörig myndighet (registermyndighet) ska handläggas i marknadsdomstolen på det sätt som bestäms i 2–16 §.

Ett tvistemål eller ansökningsärende som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt någon lag som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1–10, 13 eller 15 punkten eller i 2, 4 eller 5 mom. (ett tvistemål eller ansökningsärende som gäller industriella rättigheter eller upphovsrätt) samt ett tvistemål som avses i det kapitlets 5 § ska handläggas i marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i detta kapitels 17–24 §. (10.8.2018/600)

2 §
Handläggning av besvärsärenden i marknadsdomstolen

Ett besvärsärende som gäller ett beslut av en registermyndighet handläggs och avgörs i marknadsdomstolen på grundval av besvären, det överklagade beslutet och övrigt skriftligt rättegångsmaterial.

Handläggningen av ett besvärsärende kan kompletteras genom förberedelsesammanträde, muntlig förhandling eller syn.

Bestämmelser om överklagande av registermyndighetens beslut samt om vem som får överklaga beslutet och hur besvär ska anföras finns i de lagar som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1 och 5–14 punkten.

3 §
Inledande av förberedelsen

Förberedelsen av ett besvärsärende i marknadsdomstolen börjar när besvären kommer in till domstolen.

Marknadsdomstolen kan bereda en särskild del av besvärsärendet eller en rättegångsfråga separat.

4 §
Syftena med förberedelsen

Vid förberedelsen ska beroende på ärendets natur klarläggas

1) de delar av registermyndighetens beslut som överklagas,

2) de yrkanden som framställs i marknadsdomstolen och de grunder som åberopas till stöd för yrkandena,

3) vad rättegångsparterna är oense om i marknadsdomstolen, samt

4) de bevis som kommer att läggas fram i marknadsdomstolen och vad som ska styrkas med varje enskilt bevis.

5 §
Komplettering av besvären

På komplettering av bristfälliga besvär tillämpas 40 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. (5.7.2019/815)

Av särskilda skäl får marknadsdomstolen ge en ändringssökande vars besvär också efter komplettering är bristfälliga ett nytt tillfälle att komplettera dem, inom den tid som domstolen bestämmer.

Om ändringssökanden inte iakttar uppmaningen och besvären är så bristfälliga att de inte kan läggas till grund för rättegång i marknadsdomstolen, ska besvären avvisas. Samtidigt som marknadsdomstolen uppmanar ändringssökanden att komplettera besvären ska den ange vilka påföljderna kan vara om uppmaningen försummas.

6 §
Skriftligt bemötande

Marknadsdomstolen ska uppmana ändringssökandens motpart att skriftligt bemöta besvären inom den tid som marknadsdomstolen bestämmer. I uppmaningen kan marknadsdomstolen bestämma vilken fråga motparten särskilt ska yttra sig om i bemötandet. I samband med uppmaningen ska marknadsdomstolen dessutom delge motparten besvären och de handlingar som fogats till dem.

Marknadsdomstolen får avgöra ärendet även om ändringssökandens motpart inte har inkommit med sitt bemötande inom den utsatta tiden. Samtidigt som marknadsdomstolen uppmanar ändringssökandens motpart att bemöta besvären ska den ange vilka påföljderna kan vara om uppmaningen försummas.

Bemötande behöver dock inte begäras om besvären avvisas eller genast förkastas, eller om det av någon annan orsak är uppenbart onödigt att begära ett bemötande.

7 §
Bemötandets innehåll

I bemötandet, som ska ställas till marknadsdomstolen, ska uppges

1) det ärende som bemötandet gäller,

2) motpartens åsikt om ändringssökandens yrkanden och om grunderna för dem,

3) de grunder som motparten stöder sig på,

4) de bevis som motparten tänker lägga fram och vad som ska styrkas med varje enskilt bevis.

På de uppgifter som lämnas i bemötandet tillämpas dessutom 15 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Till bemötandet ska fogas de handlingar som motparten åberopar, om de inte har lämnats in till registermyndigheten tidigare. (5.7.2019/815)

Marknadsdomstolen kan vid behov ge motparten tillfälle att komplettera sitt bemötande inom den tid som domstolen bestämmer.

8 §
Registermyndighetens utlåtande i ett besvärsärende

Marknadsdomstolen ska be registermyndigheten om ett utlåtande om besvären inom den tid som domstolen bestämmer. Marknadsdomstolen kan i sin begäran bestämma vilken fråga myndigheten särskilt ska yttra sig om i utlåtandet.

Marknadsdomstolen får avgöra ärendet även om registermyndigheten inte har inkommit med sitt utlåtande inom den utsatta tiden. Samtidigt som marknadsdomstolen ber registermyndigheten om ett utlåtande ska den ange vilka påföljderna kan vara om utlåtande inte ges.

Utlåtande behöver dock inte begäras om det är onödigt.

Registermyndigheten ska i sitt utlåtande lägga fram sin uppfattning om de yrkanden som framställs i besvären samt om grunderna för yrkandena. Registermyndigheten ska på marknadsdomstolens begäran ge in de handlingar som det överklagade beslutet grundar sig på och övriga nödvändiga handlingar till domstolen.

9 §
Skriftlig utsaga

Marknadsdomstolen kan uppmana en part eller registermyndigheten att ge in en skriftlig utsaga till domstolen inom den tid som domstolen bestämmer. Marknadsdomstolen ska då bestämma vilken fråga rättegångsparten ska yttra sig om.

Marknadsdomstolen får avgöra ärendet även om rättegångsparten inte har inkommit med sin utsaga inom den utsatta tiden. Samtidigt som marknadsdomstolen uppmanar en rättegångspart att ge in en utsaga ska den ange vilka påföljderna kan vara om utsaga inte ges.

10 §
Förberedelsesammanträde

I samband med förberedelsen får marknadsdomstolen hålla förberedelsesammanträde för att nå de syften med förberedelsen som anges i 4 §.

Förberedelsesammanträdet kan också hållas per telefon eller med hjälp av någon annan lämplig informationsförmedling där de som deltar i sammanträdet kan tala med varandra, om detta är ändamålsenligt med hänsyn till arten och omfattningen av de frågor som ska behandlas vid sammanträdet.

11 §
Handläggningen av ett ärende vid förberedelsesammanträde

Till förberedelsesammanträdet ska marknadsdomstolen kalla parterna och en företrädare för registermyndigheten vid äventyr att utevaro inte hindrar att ärendet handläggs.

På delgivning av en kallelse och på protokollföring vid förberedelsesammanträdet tillämpas 47 § 3 mom., 62 § och 9 kap. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. (5.7.2019/815)

12 §
Övriga åtgärder vid förberedelsen

Vid förberedelsen får marknadsdomstolen besluta om ett sakkunnigutlåtande ska inhämtas, en handling eller ett föremål visas upp, syn förrättas eller någon annan nödvändig åtgärd vidtas.

Vid förberedelsen får marknadsdomstolen även besluta om muntlig förhandling ska hållas och om parterna ska höras personligen, samt om vilka vittnen, sakkunniga och andra personer som ska höras i bevissyfte vid den muntliga förhandlingen.

Under förberedelsen ska marknadsdomstolen göra en skriftlig sammanfattning av de yrkanden som framställts i ärendet och grunderna för dem samt av bevisen och vad som ska styrkas med varje enskilt bevis, om detta anses främja förberedelsen. Parterna och registermyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig om sammanfattningen.

13 §
Tidsfrist för att lägga fram rättegångsmaterialet

För att förhindra dröjsmål eller av någon annan grundad anledning får marknadsdomstolen uppmana en part att inom en tid som domstolen bestämmer

1) framställa sina yrkanden och grunderna för dem,

2) uppge alla de bevis som parten tänker lägga fram och vad som ska styrkas med varje enskilt bevis,

3) lägga fram alla de skriftliga bevis som parten åberopar.

Den uppmaning som avses i 1 mom. ska ges vid äventyr att parten inte efter denna tid får åberopa nya yrkanden eller omständigheter eller uppge nya bevis, om inte parten gör sannolikt att det finns giltigt skäl för detta.

Om en part önskar åberopa ett nytt yrkande eller en ny omständighet eller uppge nya bevis efter att den tid som avses i 1 mom. har gått ut, ska parten utan dröjsmål meddela marknadsdomstolen detta och samtidigt redogöra för varför han eller hon inte har följt marknadsdomstolens uppmaning.

14 § (5.7.2019/815)
Muntlig förhandling

På muntlig förhandling tillämpas 7 kap. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Marknadsdomstolen får med samtycke av en part eller registermyndigheten anförtro parten eller myndigheten uppgiften att kalla ett vittne, en sakkunnig eller någon annan som ska höras i bevissyfte till den muntliga förhandlingen, om domstolen anser att det finns grundad anledning till det.

15 §
Underrättelse till registermyndigheten i ett besvärsärende

Marknadsdomstolen ska genast underrätta den behöriga registermyndigheten om att ett besvärsärende har väckts. Underrättelse behöver inte göras i fråga om besvärsärenden som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt de lagar som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 10 och 11 punkten eller i fråga om besvärsärenden som avses i 5 § 1 mom. 6 punkten i lagen om patent- och registerstyrelsen.

Marknadsdomstolen ska skicka en kopia av beslutet i ett besvärsärende till den behöriga registermyndigheten och samtidigt meddela om beslutet har vunnit laga kraft.

L om patent- och registerstyrelsen 575/1992 har upphävts genom L 578/2013, se L om Patent- och registerstyrelsen 578/2013 6 § 1 mom. 6 p.

16 § (5.7.2019/815)
Tillämpning av lagen om rättegång i förvaltningsärenden

Till den del något annat inte bestäms i denna lag eller i de lagar som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1 eller 5–14 punkten, tillämpas på handläggningen av besvärsärenden i marknadsdomstolen vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

17 § (28.1.2022/100)
Tillämpning av rättegångsbalken

Om inte något annat följer av denna lag eller, i fråga om ett tvistemål eller ansökningsärende som gäller industriella rättigheter eller upphovsrätt, av någon lag som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1–10, 13 eller 15 punkten eller 2, 4 eller 5 mom., tillämpas på handläggningen i marknadsdomstolen av de tvistemål och ansökningsärenden som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt de lagar som anges i de nämnda bestämmelserna samt av de tvistemål som avses i 5 § i det kapitlet vad som i rättegångsbalken föreskrivs om handläggningen av tvistemål och ansökningsärenden i tingsrätten. Muntlig bevisning som tas emot i dessa mål eller ärenden ska dock dokumenteras med iakttagande av 26 kap. 27 § 4 mom. i rättegångsbalken.

17 § har ändrats genom L 100/2022, som träder i kraft genom lag. Den tidigare formen lyder:

17 § (10.8.2018/600)
Tillämpning av rättegångsbalken

Om inte något annat följer av denna lag eller, i fråga om ett tvistemål eller ansökningsärende som gäller industriella rättigheter eller upphovsrätt, av någon lag som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1–10, 13 eller 15 punkten eller i 2, 4 eller 5 mom., tillämpas på handläggningen i marknadsdomstolen av de tvistemål och ansökningsärenden som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt de lagar som anges i de nämnda bestämmelserna samt av de tvistemål som avses i det kapitlets 5 § vad som i rättegångsbalken föreskrivs om handläggningen av tvistemål och ansökningsärenden i tingsrätten.

18 §
Bestämmelser om tvistemål och ansökningsärenden som gäller industriella rättigheter

På handläggningen i marknadsdomstolen av de tvistemål och ansökningsärenden som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt de lagar som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1–10 och 13 punkten tillämpas i tillämpliga delar utöver 17 § vad som föreskrivs nedan i detta kapitel.

19 §
Skyldighet att anmäla och underrätta

Den som tänker väcka talan om att en sådan registrerad industriell rättighet eller registrering av en industriell rättighet som avses i någon lag som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1, 5–9 eller 13 punkten ska ogiltigförklaras, förverkas eller upphävas eller om att rättigheten ska överföras eller tvångslicens som gäller rättigheten i fråga ska meddelas, ska anmäla detta till den behöriga registermyndigheten och dessutom underrätta varje licens- eller panträttsinnehavare som är antecknad i registret om saken. Om en licensinnehavare tänker väcka talan om intrång i den ensamrätt som en registrerad industriell rättighet som avses i någon lag som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1, 5–9 eller 13 punkten medför, ska han eller hon på motsvarande sätt underrätta innehavaren av rättigheten om detta.

Den skyldighet att anmäla och underrätta som avses i 1 mom. anses ha fullgjorts när anmälan eller underrättelsen har postats som en rekommenderad försändelse under den adress som antecknats i det register där rättigheten i fråga finns införd.

Om det när talan väcks inte visas att anmälan eller underrättelse har gjorts enligt 1 och 2 mom., ska marknadsdomstolen ge käranden nödvändig tid till detta. Om käranden försitter denna tid, ska talan avvisas.

20 §
Väckande av genkäromål om ogiltigförklaring

Om det i ett mål som gäller intrång i den ensamrätt som en industriell rättighet som avses i någon lag som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1, 7–10 eller 13 punkten medför görs en invändning om att registrerad industriell rättighet eller registrering av en industriell rättighet ska ogiltigförklaras, förverkas eller upphävas, ska marknadsdomstolen, om inte talan om detta har väckts, bestämma att talan ska väckas inom en viss tid, vid äventyr att invändningen avvisas. Ett yrkande om att växtförädlarrätt ska förklaras förverkad ska dock framställas hos Evira.

Marknadsdomstolen handlägger och avgör den talan om intrång som avses i 1 mom. och genkäromålet vid samma rättegång. Marknadsdomstolen får dock av särskilda skäl avbryta handläggningen av talan om intrång tills genkäromålet har avgjorts slutligt.

Vad som i 1 och 2 mom. föreskrivs om industriella rättigheter som avses i de lagar som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1, 7–10 och 13 punkten gäller i tillämpliga delar även nyttighetsmodeller och kretsmönster för integrerade kretsar. Yrkande på ogiltigförklaring av registreringen av en nyttighetsmodell eller ett kretsmönster för integrerade kretsar ska dock framställas hos Patent- och registerstyrelsen.

Det som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller också i tillämpliga delar när det i ett ärende som gäller intrång i den ensamrätt som ett inarbetat varumärke medför görs en invändning om att varumärket ska förklaras förverkat.

21 §
Fastställelsetalan

Vad som i 19 § föreskrivs om licensinnehavarens skyldigheter när denne tänker väcka talan om intrång i en industriell rättighet som grundar sig på registrering och avses i någon lag som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1, 5–9 eller 13 punkten, gäller i tillämpliga delar också mål där en fastställelsetalan förs om den ensamrätt som den industriella rättigheten medför existerar eller käranden åtnjuter skydd mot annan på grundval av den ensamrätten.

Vad som i 20 § 1 och 2 mom. föreskrivs om mål som gäller intrång i industriella rättigheter som avses i de lagar som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1, 7–10 och 13 punkten, gäller i tillämpliga delar också mål där en fastställelsetalan förs om den ensamrätt som den industriella rättigheten medför existerar eller om käranden åtnjuter skydd mot annan på grundval av den ensamrätten. Ett yrkande om att växtförädlarrätt ska förklaras förverkad ska dock framställas hos Evira. Vad som i detta moment föreskrivs om industriella rättigheter som avses i de lagar som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1, 7–10 och 13 punkten gäller i tillämpliga delar även nyttighetsmodeller och kretsmönster för integrerade kretsar. Yrkande på ogiltigförklaring av registreringen av en nyttighetsmodell eller ett kretsmönster för en integrerad krets ska dock framställas hos Patent- och registerstyrelsen.

Vad som i 20 § 4 mom. föreskrivs om mål som gäller intrång i den ensamrätt som ett inarbetat varumärke medför gäller i tillämpliga delar också mål där en fastställelsetalan förs om den nämnda ensamrätten existerar eller om käranden åtnjuter skydd mot annan på grundval av den ensamrätten.

22 §
Registermyndighetens utlåtande i tvistemål och ansökningsärenden

Marknadsdomstolen får be den behöriga registermyndigheten om ett utlåtande i ett tvistemål eller ansökningsärende som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt de lagar som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1–10 och 13 punkten.

I begäran om utlåtande ska marknadsdomstolen specificera de frågor som ska tas upp i utlåtandet.

23 §
Anmälan till registermyndigheten i ett tvistemål

Marknadsdomstolen ska skicka en kopia av avgörandet i ett tvistemål som avses i de lagar som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1–10 och 13 punkten till den behöriga registermyndigheten och samtidigt meddela om avgörandet har vunnit laga kraft.

Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om marknadsdomstolens skyldighet att göra anmälan om sina avgöranden i tvistemål som avses i 1 mom. genom att registrera uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till den behöriga registermyndigheten. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och vad som föreskrivs med stöd av den.

L om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem 372/2010 har upphävts genom L om justitieförvaltningens nationella informationsresurs 955/2020.

24 §
Europeiskt patent och skyddssystemen för industriella rättigheter inom Europeiska unionen

Vad som bestäms ovan i detta kapitel om handläggning i marknadsdomstolen av tvistemål och ansökningsärenden som gäller patent, tillämpas även på handläggningen av ärenden som gäller europeiskt patent enligt 70 f § i patentlagen. Vad som bestäms i 19, 22 och 23 § om behörig registermyndighet ska tillämpas på Patent- och registerstyrelsen.

Bestämmelser om handläggningen av ett tvistemål eller ansökningsärende som gäller gemenskapsformgivning eller ett EU-varumärke och som hör till marknadsdomstolen finns i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken. På handläggningen av dessa mål och ärenden i marknadsdomstolen tillämpas dessutom vad som föreskrivs i 17, 18 och 20 § samt i 21 § 2 mom. (26.4.2019/549)

Bestämmelser om handläggningen av ett tvistemål eller ansökningsärende som gäller gemenskapens växtförädlarrätt och som hör till marknadsdomstolen finns i rådets förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt. På handläggningen av dessa mål och ärenden i marknadsdomstolen tillämpas dessutom i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 17, 18 och 20 § samt i 21 § 2 mom.

5 kap

Handläggning av marknadsrättsliga ärenden

1 §
Hur ett marknadsrättsligt ärende väcks

Ett marknadsrättsligt ärende väcks genom att en skriftlig ansökan ges in till marknadsdomstolen.

2 §
Vem som har rätt att väcka ett ärende

Ansökan enligt 1 § får göras av

1) konsumentombudsmannen och den näringsidkare eller annan person mot vilken konsumentombudsmannens förbud riktas i ärenden som avses i konsumentskyddslagen, (9.7.2020/568)

2) konsumentombudsmannen och den näringsidkare eller annan person mot vilken konsumentombudsmannens förbud riktas i ärenden som avses i lagen om Konkurrens- och konsumentverket, (9.7.2020/568)

3) konsumentombudsmannen och den näringsidkare eller annan person mot vilken konsumentombudsmannens förbud riktas i ärenden som avses i 13 § 1 mom. i lagen om indrivning av fordringar och, i ärenden som avses i 2 mom. i den paragrafen, den näringsidkare som ett förfarande som strider mot 4, 4 a, 4 b, 5 b eller 7 § i den lagen riktas mot samt en registrerad förening som bevakar näringsidkarnas intressen, (29.4.2022/301)

4) konsumentombudsmannen och den näringsidkare mot vilken konsumentombudsmannens förbud riktas i ärenden som avses i betaltjänstlagen, (9.7.2020/568)

5) en revisor som granskar sparkasseverksamhet eller en registrerad förening som bevakar medlemsplacerarnas intressen och av vars medlemmar minst hälften är medlemsplacerare, i ärenden som avses i lagen om andelslag,

6) en registrerad förening som bevakar näringsidkarnas intressen eller den näringsidkare eller upphandlande enhet mot vilken tillämpningen av ett avtalsvillkor eller avtalspraxis riktas, i ärenden som avses i lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare, samt också av livsmedelsmarknadsombudsmannen, i de fall som avses i 7 § 2 mom. i livsmedelsmarknadslagen, (14.12.2018/1122)

7) en godkänd enhet i ärenden som avses i lagen om grupptalan om åtgärder för förbudsföreläggande, enligt vad som föreskrivs närmare i den lagen, (20.12.2022/1104)

8) en fysisk eller juridisk person på vilken ett avtalsvillkor eller förfarande som avses i 65 § i lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt skulle tillämpas eller en registrerad förening som bevakar näringsidkarnas intressen och som har förhandlat fram avtalet i fråga för två eller flera näringsidkare som den representerar, i ärenden som gäller meddelande av förbud enligt 66 § i den lagen, (11.6.2020/465)

9) en företagsanvändare eller företagsanvändare av webbplatser som det otillbörliga förfarandet riktar sig mot eller ett offentligt organ, en organisation eller en sammanslutning som avses i artikel 14.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster, i ärenden som gäller meddelande av förbud enligt 2 § i lagen om förbudsförfarande i fråga om onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer, (9.7.2020/568)

10) i ärenden som avses i 12 § i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna den som beslutet riktar sig mot och den näringsidkare som brutit mot bestämmelserna. (9.7.2020/568)

I ärenden som gäller meddelande av ett förbud som avses i 6 § i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet får ansökan enligt 1 § i detta kapitel göras av den näringsidkare som ett i 1–3 § i den lagen avsett förfarande riktas mot eller vars verksamhet det kan skada eller av en registrerad förening som bevakar näringsidkarnas intressen samt, i de fall som avses i 7 § 2 mom. i livsmedelsmarknadslagen, också av livsmedelsmarknadsombudsmannen. (14.12.2018/1122)

I ärenden som avses i 121 a och 121 b § i kommunikationsmarknadslagen och som gäller meddelande av ett förbud eller åläggande att stänga ett nummer eller en tjänst får ansökan enligt 1 § i detta kapitel göras av det teleföretag som Kommunikationsverkets eller konsumentombudsmannens beslut riktar sig mot, samt i ärenden som avses i 121 b § och som gäller åläggande att stänga ett nummer eller en tjänst även av den tjänsteleverantör som tillhandahåller den tjänst vars användning hindras.

I ärenden som avses i 330 § 2 mom. i informationssamhällsbalken får ansökan enligt 1 § i detta kapitel göras av konsumentombudsmannen. (29.12.2016/1495)

En ansökan som gäller utdömande av vite som ett förbud har förenats med får dock göras av

1) konsumentombudsmannen i ärenden som avses i 2 kap. 18 § i konsumentskyddslagen,

2) konsumentombudsmannen i ärenden som gäller vite som konsumentombudsmannen förelagt i ärenden enligt 13 § 1 mom. i lagen om indrivning av fordringar,

3) Kommunikationsverket i ärenden som gäller vite som Kommunikationsverket har förelagt i ett ärende som avses i kommunikationsmarknadslagen samt, på motsvarande sätt, konsumentombudsmannen i ärenden som gäller vite som konsumentombudsmannen har förelagt i ett ärende som avses i den lagen.

Bestämmelser om vem som har rätt att väcka ärenden som avses i lotterilagen, alkohollagen och tobakslagen utfärdas särskilt.

KommunikationsmarknadsL 393/2003 har upphävts genom Informationssamhällsbalk 917/2014, se Informationssamhällsbalk 917/2014 42 kap. 336 §. Rubriken i L 917/2014 har ändrats genom L 68/2018, se L om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014.

3 § (29.12.2016/1495)
Subsidiär rätt att väcka ärenden

Om konsumentombudsmannen vägrar att till marknadsdomstolen föra ett ärende som avses i konsumentskyddslagen, lagen om Konkurrens- och konsumentverket, 13 § 1 mom. i lagen om indrivning av fordringar eller 330 § 2 mom. i informationssamhällsbalken och som gäller förbud mot en marknadsföringsåtgärd, ett avtalsvillkor eller ett indrivningsförfarande, får ansökan enligt 1 § göras av en registrerad förening som bevakar löntagarnas och konsumenternas intressen.

4 §
Ansökan

I ansökan ska uppges

1) sökandens preciserade yrkande,

2) de omständigheter som yrkandet baserar sig på,

3) i den mån det är möjligt de bevis som sökanden har för avsikt att lägga fram till stöd för sin ansökan och vad han eller hon har för avsikt att styrka med varje enskilt bevis,

4) ett yrkande om ersättning för rättegångskostnaderna i ett mål eller ärende som gäller påförande av förbud enligt 6 § i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, om sökanden anser det befogat.

Om ärendet väcks efter ett myndighetsbeslut ska till ansökan även fogas beslutet i original eller som kopia samt ett bevis över dagen för delfåendet av beslutet.

I ansökan ska uppges parternas namn och hemorter samt hur parternas lagliga företrädare eller ombud kan nås och den postadress samt en eventuell annan adress till vilken kallelser, uppmaningar och meddelanden som gäller målet eller ärendet kan sändas (processadress). Marknadsdomstolen ska också på lämpligt sätt meddelas hur parterna kan nås per telefon och på något annat sätt. Om någon av uppgifterna ändras senare, ska sökanden meddela marknadsdomstolen detta utan dröjsmål.

Ansökan ska undertecknas av parten eller, om parten inte själv har uppsatt den, av den som har gjort det. Denna person ska samtidigt uppge sitt yrke och sin boningsort.

5 §
Förberedelse

Förberedelsen av ett ärende börjar när ansökan kommer in till marknadsdomstolen. Förberedelsen kan vara skriftlig eller muntlig.

Vid förberedelsen ska klarläggas

1) parternas yrkanden och grunderna för dem,

2) vad parterna är oense om,

3) vilka bevis som kommer att läggas fram och vad som ska styrkas med varje enskilt bevis.

6 §
Delgivning av ansökan

Marknadsdomstolen ska delge ansökan den näringsidkare eller person som yrkandet riktas mot. Om ansökan gäller ett beslut eller ett föreläggande av en myndighet, ska ansökan dessutom delges den myndighet vars beslut eller föreläggande ansökan gäller.

Marknadsdomstolen ska i delgivningen uppmana mottagaren att skriftligt bemöta ansökan inom utsatt tid. I bemötandet ska mottagaren

1) yttra sig om sökandens yrkande och grunderna för yrkandet,

2) nämna de fakta som bemötandet baserar sig på,

3) i den mån det är möjligt uppge de bevis som mottagaren har för avsikt att lägga fram till stöd för sitt bemötande och vad som ska styrkas med varje enskilt bevis,

4) uppge ett yrkande om ersättning för rättegångskostnaderna i ett mål eller ärende som gäller meddelande av förbud enligt 6 § i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, om mottagaren anser det befogat.

Marknadsdomstolen kan dessutom uppmana mottagaren att yttra sig om någon särskild fråga.

I delgivningen ska mottagaren uppmanas att lämna uppgifter om hur mottagarens lagliga företrädare eller ombud kan nås och att också uppge den postadress samt en eventuell annan adress till vilken kallelser, uppmaningar och meddelanden som gäller målet kan sändas (processadress). I delgivningen ska meddelas att en handling kan delges parten genom att den sänds till den processadress som parten har uppgett i bemötandet. Mottagaren ska också på lämpligt sätt meddela marknadsdomstolen hur mottagaren själv kan nås per telefon och på något annat sätt. Om någon av uppgifterna ändras senare, ska mottagaren meddela marknadsdomstolen detta utan dröjsmål.

I delgivningen ska dessutom meddelas att ett bemötande ska undertecknas av parten eller, om parten inte själv har uppsatt det, av den som har gjort det och att denna person ska uppge sitt yrke och sin hemort.

Delgivningen ska verkställas på det sätt som bestäms i 11 kap. 3, 3 b och 4 §, 5 § 1 mom. samt 7–10 § i rättegångsbalken.

7 §
Delgivning av en ansökan som gäller meddelande av förbud enligt 6 § i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

Marknadsdomstolen ska delge konsumentombudsmannen en ansökan som avses i 2 § 2 mom.

8 §
Delgivning av en ansökan i vissa andra fall

Marknadsdomstolen ska delge andelslagets revisor som granskar sparkassan en ansökan av en förening som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten.

Marknadsdomstolen ska delge konsumentombudsmannen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller Kommunikationsverket en ansökan av en utländsk organisation eller myndighet som avses i 2 § 1 mom. 7 punkten i ärenden som hör till respektive tillsynsmyndighet. Myndigheten i fråga ska ges tillfälle att bli hörd, om inte detta i onödan fördröjer avgörandet av ärendet.

9 §
Handläggning av ett yrkande på temporärt förbud

Ett yrkande på att ett temporärt förbud ska meddelas får handläggas i skriftligt förfarande.

Ett yrkande av konsumentombudsmannen på att ett temporärt förbud ska meddelas i ett ärende som avses i konsumentskyddslagen, lagen om Konkurrens- och konsumentverket, 13 § 1 mom. i lagen om indrivning av fordringar eller 330 § 2 mom. i informationssamhällsbalken får avgöras även om yrkandet inte har kunnat delges den som yrkandet riktar sig mot. (29.12.2016/1495)

10 §
Sammanträde

Marknadsdomstolen ska hålla sammanträde i marknadsrättsliga ärenden. Muntlig bevisning som tas emot vid ett sammanträde ska dokumenteras med iakttagande av 26 kap. 27 § 4 mom. i rättegångsbalken. (28.1.2022/100)

1 mom. har ändrats genom L 100/2022, som träder i kraft genom lag. Den tidigare formen lyder:

Marknadsdomstolen ska hålla sammanträde i marknadsrättsliga ärenden.

Sammanträde behöver dock inte hållas till den del ett ärende avvisas eller avskrivs eller förlikning stadfästs i det. Marknadsdomstolen får även avgöra ett ärende utan att hålla sammanträde, om ärendet är av sådan art att ett sammanträde inte är nödvändigt för att det ska kunna avgöras och ingen av parterna motsätter sig att ärendet avgörs i ett skriftligt förfarande.

Marknadsdomstolen får besluta att handläggningen av ett ärende efter förberedelsen ska fortsätta på det sätt som i 6 kap. i rättegångsbalken bestäms om huvudförhandling i tvistemål. I annat fall får ärendet vid sammanträdet handläggas så att endast någon eller några frågor utreds. Efter sammanträdet får handläggningen av ärendet då fortsätta i kansliet eller vid ett nytt sammanträde.

11 §
Kallelse till sammanträde

Till marknadsdomstolens sammanträde ska kallas sökanden och motparten samt övriga personer och tillsynsmyndigheter i partsställning. Om ärendet har väckts på ansökan av en näringsidkare enligt 2 kap. 18 § i konsumentskyddslagen är konsumentombudsmannen den tillsynsmyndighet som ska kallas till sammanträdet.

Om sökanden uteblir från sammanträdet, avskrivs ärendet. Om motparten uteblir får ärendet avgöras trots utevaron.

Kallelsen till sammanträde delges i enlighet med 11 kap. 3, 3 a, 3 b och 4 §, 5 § 1 mom. samt 7–10 § i rättegångsbalken.

12 § (10.8.2018/600)
Utredning av ärenden

Marknadsdomstolen får skaffa upplysningar på eget initiativ i ett ärende och ålägga en näringsidkare att lämna sådana uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna utredas. Ingen får dock förpliktas att röja en företagshemlighet om det inte finns särskilda skäl. Ett åläggande kan förenas med vite.

13 §
Förbud mot och avbrytande av verkställighet

Om det i en ansökan är fråga om en myndighets beslut eller föreläggande får marknadsdomstolen, när det finns skäl för det, innan ansökan avgörs bestämma att myndighetens beslut eller föreläggande inte tills vidare ska verkställas eller att verkställigheten ska avbrytas.

Ett ärende enligt 1 mom. som gäller förbud mot och avbrytande av verkställighet kan handläggas i skriftligt förfarande.

14 §
Beslut

Ett avgörande av marknadsdomstolen i ett ärende som avses i detta kapitel är ett beslut. I beslutet, som utformas som en separat handling, ska anges

1) domstolens namn samt den dag då beslutet meddelas eller avkunnas,

2) parternas namn,

3) en redogörelse för parternas yrkanden och bemötanden samt grunderna för dem,

4) en förteckning över de personer som blivit hörda i bevissyfte och över övriga framlagda bevis,

5) motiveringarna,

6) slutsatsen,

7) namnet på de ledamöter som har tagit del i avgörandet av målet och deras tjänsteställning, och huruvida omröstning har skett.

Om beslutet har fattats genom omröstning ska till beslutet fogas de skiljaktiga meningarna.

Om beslutet innehåller ett förbud eller ett föreläggande att vidta en rättelseåtgärd, ska i beslutet anges vem förbudet eller föreläggandet gäller och den tidpunkt från vilken förbudet eller föreläggandet ska iakttas.

15 §
Ersättning av statens medel

Till den som hörts i marknadsdomstolen som vittne eller sakkunnig i ärenden som avses i konsumentskyddslagen, lagen om Konkurrens- och konsumentverket, 13 § 1 mom. i lagen om indrivning av fordringar, lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande och 330 § 2 mom. i informationssamhällsbalken betalas ersättning av statens medel enligt vad som föreskrivs i lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel (666/1972). (29.12.2016/1495)

Marknadsdomstolen kan i sitt beslut ålägga en annan part än konsumentombudsmannen samt en utländsk myndighet eller organisation som avses i 2 § 1 mom. 7 punkten att ersätta staten för kostnader enligt 1 mom. som har betalts av statens medel.

Rubriken i Informationssamhällsbalk 917/2014 har ändrats genom L 68/2018, se L om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014. L om gränsöverskridande förbudsförfarande 1189/2000 har upphävts genom L om grupptalan om åtgärder för förbudsföreläggande 1101/2022.

16 §
Rättegångskostnader och avgifter

Parterna svarar själva för sina rättegångskostnader i marknadsdomstolen i de ärenden som avses i detta kapitel. I ärenden som gäller meddelande av förbud enligt 6 § i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet tillämpas dock rättegångsbalkens bestämmelser om ersättning för rättegångskostnader.

Bestämmelser om de avgifter som tas ut i marknadsdomstolen utfärdas särskilt. Av parterna och av dem som har kallats att höras tas expeditionslösen för protokollsutdrag eller beslut inte ut.

17 §
Tillämpning av rättegångsbalken

Till den del något annat inte bestäms i denna lag eller i de lagar som nämns i 1 kap. 6 §, ska de marknadsrättsliga ärenden som avses i detta kapitel i övrigt i tillämpliga delar handläggas i marknadsdomstolen på det sätt som i rättegångsbalken bestäms om handläggning av tvistemål.

6 kap

Särskilda bestämmelser

1 §
Handläggning av tvistemål som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt i samma rättegång

Tvistemål mellan samma eller olika parter och som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt de lagar som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1–10, 13 och 15 punkten samt i 2, 4 och 5 mom. får handläggas i samma rättegång, om detta främjar utredningen av målen. (10.8.2018/600)

Marknadsdomstolen kan, om det finns orsak till det, avskilja de mål som avses i 1 mom. för att handläggas separat.

2 § (10.8.2018/600)
Handläggning av ett tvistemål som gäller industriella rättigheter eller upphovsrätt och ett annat tvistemål i samma rättegång

Ett tvistemål som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt någon lag som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1–10, 13 eller 15 punkten eller i 2, 4 eller 5 mom. och ett tvistemål enligt 5 § i det kapitlet ska handläggas i samma rättegång.

Om talan enligt 1 kap. 5 § 2 mom. väcks efter att förberedelsen i ett tvistemål som avses i det kapitlets 4 § 1 mom. 1–10, 13 eller 15 punkt eller i 2, 4 eller 5 mom. har förklarats avslutad i enlighet med 5 kap. 28 § 1 mom. i rättegångsbalken, får marknadsdomstolen handlägga tvistemålen separat, om de inte utan olägenhet kan handläggas i samma rättegång. Marknadsdomstolen kan förfara på samma sätt om talan enligt 1 kap. 5 § 2 mom. väcks efter att den tid som enligt 5 kap. 22 § i rättegångsbalken har satts ut för en part har löpt ut.

3 §
Handläggning av ett tvistemål som gäller industriella rättigheter eller upphovsrätt och ett marknadsrättsligt ärende i samma rättegång

Ett tvistemål som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt någon lag som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1–10, 13 eller 15 punkten eller i 2, 4 eller 5 mom. och ett marknadsrättsligt ärende får handläggas i samma rättegång, om de har anknytning till varandra och kan handläggas tillsammans utan olägenhet. (10.8.2018/600)

Efter att marknadsdomstolen har bestämt att mål och ärenden som avses i 1 mom. ska handläggas i samma rättegång, fortsätter handläggningen på det sätt som föreskrivs om handläggning av tvistemål. Trots detta tillämpas vad som föreskrivs i 5 kap. 2 och 3 §, 6 § 1 mom. samt 7–9, 13, 15 och 16 §.

Om det finns orsak till det, får marknadsdomstolen skilja åt mål och ärenden som avses i 1 mom. och behandla dem som olika mål och ärenden.

4 §
Handläggning av marknadsrättsliga ärenden i samma rättegång

Marknadsrättsliga ärenden mellan samma eller olika parter får handläggas i samma rättegång, om det främjar utredningen av ärendena.

Om det finns orsak till det, får marknadsdomstolen skilja åt ärenden som avses i 1 mom. och behandla dem som olika ärenden.

5 §
Rättegångens offentlighet

Bestämmelser om rättegångens offentlighet i marknadsdomstolen i konkurrens- och tillsynsärenden, i upphandlingsärenden samt i besvärsärenden finns i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007). Bestämmelser om rättegångens offentlighet i marknadsdomstolen finns i övrigt i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007).

6 § (25.8.2016/678)
En snabb rättegång, behandlingsordningen och brådskandeförklaring

Målen och ärendena i marknadsdomstolen ska behandlas utan ogrundat dröjsmål och inom en skälig tid.

Om inte något annat föreskrivs särskilt, ska målen och ärendena i marknadsdomstolen behandlas i den ordning som de blir anhängiga, om det inte finns orsak att avvika från den ordningen särskilt med hänsyn till hur länge behandlingen av målet eller ärendet varar, målets eller ärendets art och dess betydelse för parten.

På skriftlig ansökan av en rättegångspart kan marknadsdomstolen besluta att målet eller ärendet förklaras brådskande, om det finns synnerligen vägande skäl för att behandla målet eller ärendet före andra mål eller ärenden med beaktande av hur länge rättegången pågår, målets eller ärendets art och dess betydelse för parten samt de övriga grunderna för brådskandeförklaring. På ansökan om brådskandeförklaring och på behandlingen av ansökan i marknadsdomstolen tillämpas 19 kap. i rättegångsbalken. Bestämmelser om marknadsdomstolens domförhet vid avgörande av en ansökan om brådskandeförklaring finns i 1 a kap. 6 §. I marknadsdomstolens beslut om att förklara ett mål eller ärende brådskande får ändring inte sökas separat.

7 §
Meddelande eller avkunnande av beslut i förvaltningsprocessärenden

I konkurrens- och tillsynsärenden, upphandlingsärenden och besvärsärenden meddelar marknadsdomstolen sitt beslut efter att beslutsöverläggningen har avslutats.

I ärenden där marknadsdomstolen håller muntlig förhandling, får beslut trots det som sägs i 1 mom. även avkunnas efter att beslutsöverläggningen har avslutats. När beslutet avkunnas ska motiveringen till det och utgången i ärendet meddelas, om det inte är nödvändigt att beslutet avkunnas i sin helhet. Om parterna samtycker till det kan motiveringen då uppges endast i huvuddrag. Om det har röstats om beslutet, ska detta meddelas när beslutet avkunnas.

Det slutliga beslutet ska meddelas inom 30 dagar efter att den muntliga förhandlingen avslutades. Om beslutet av särskilda skäl inte kan meddelas inom denna tid, ska det meddelas så snart som möjligt. När ett ärende avgörs utan att det hålls muntlig förhandling, ska beslutet meddelas utan dröjsmål.

På delgivning av beslut tillämpas 9 kap. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. (5.7.2019/815)

8 §
Avkunnande eller meddelande av avgöranden i andra mål och ärenden

I tvistemål och ansökningsärenden som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt de lagar som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1–10, 13 och 15 punkten samt i 2, 4 och 5 mom., i tvistemål enligt det kapitlets 5 § och i marknadsrättsliga ärenden avkunnas marknadsdomstolens avgörande efter att beslutsöverläggningen har avslutats eller meddelas avgörandet i marknadsdomstolens kansli. Ett avgörande som har avkunnats dateras dagen för avkunnandet och ett avgörande som har meddelats i kansliet dateras den dag då det finns tillgängligt för parterna. (10.8.2018/600)

När avgörandet avkunnas ska motiveringen till det och domslutet eller slutsatsen meddelas, om det inte är nödvändigt att avgörandet avkunnas i sin helhet. Om parterna samtycker till det kan motiveringen då uppges endast i huvuddrag. Om det har röstats om avgörandet, ska detta meddelas när avgörandet avkunnas.

Domen och det slutliga beslutet ska meddelas inom 30 dagar från den dag då huvudförhandlingen eller sammanträdet avslutades. Om avgörandet av särskilda skäl inte kan meddelas inom denna tid, ska det meddelas så snart som möjligt. När ett ärende avgörs utan att det hålls huvudförhandling eller sammanträde, ska avgörandet meddelas utan dröjsmål.

Marknadsdomstolen ska sända ett exemplar av sitt avgörande till alla parterna. Dessa exemplar får sändas med posten, om inte något annat delgivningssätt anses nödvändigt.

7 kap

Sökande av ändring i marknadsdomstolens avgöranden

1 §
Sökande av ändring i konkurrens- och tillsynsärenden och upphandlingsärenden

Ändring i ett beslut av marknadsdomstolen i ett konkurrens- eller tillsynsärende eller upphandlingsärende får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i de lagar som nämns i 1 kap. 2 och 3 §.

2 §
Sökande av ändring i besvärsärenden

Ändring i ett beslut av marknadsdomstolen i ett besvärsärende får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen meddelar besvärstillstånd. Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av marknadsdomstolens beslut.

Om ändring inte kan sökas inom föreskriven tid i ett ärende som avses i 1 mom. på grund av laga förfall eller av något annat godtagbart skäl, ska marknadsdomstolen på ansökan sätta ut en ny tid för ändringssökande. Ansökan om ny tid ska göras skriftligt hos marknadsdomstolen innan den ursprungliga tiden har löpt ut. Till ansökan ska fogas en utredning om det förhinder som drabbat sökanden eller om annat skäl för ansökan.

På anförande av besvär tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. (5.7.2019/815)

3 §
Handläggning av besvärsärenden i högsta förvaltningsdomstolen

På handläggningen i högsta förvaltningsdomstolen av ett ärende som avses i 2 § tillämpas i tillämpliga delar 4 kap. 13 § och 15 § 2 mom.

4 §
Sökande av ändring i tvistemål och ansökningsärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt samt i marknadsrättsliga ärenden

Ändring i ett avgörande av marknadsdomstolen i ett tvistemål eller ansökningsärende som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt någon lag som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1–10, 13 eller 15 punkten eller i 2, 4 eller 5 mom., i ett tvistemål enligt 1 kap. 5 § samt i ett marknadsrättsligt ärende får sökas genom besvär hos högsta domstolen, om högsta domstolen meddelar besvärstillstånd med stöd av 30 kap. 3 § i rättegångsbalken. (10.8.2018/600)

Besvärsskriften, som ska innehålla tillståndsansökan och de besvär som anförs, ska tillsammans med marknadsdomstolens avgörande lämnas in till marknadsdomstolens registratorskontor. På förfarandet vid sökande av besvärstillstånd och behandlingen av ärendet tillämpas i övrigt vad som i 30 kap. i rättegångsbalken bestäms om fullföljd i ärenden som hovrätten handlagt i andra instans.

Marknadsdomstolens avgörande verkställs på det sätt som föreskrivs om verkställighet av en lagakraftvunnen dom. Högsta domstolen kan emellertid bestämma att ett avgörande inte får verkställas tills vidare eller att en påbörjad verkställighet inte får fortgå.

Vid extraordinärt ändringssökande som gäller ett mål eller ärende som avses i denna paragraf iakttas i tillämpliga delar vad som i 31 kap. i rättegångsbalken bestäms om tvistemål, dock så att även klagan ska anföras hos högsta domstolen.

5 §
Handläggning i högsta domstolen av tvistemål och ansökningsärenden som gäller industriella rättigheter

På handläggningen i högsta domstolen av ett tvistemål eller ansökningsärende som avses i 4 kap. 18 § tillämpas det kapitlets 20 §, 21 § 2 och 3 mom. samt 22–24 § i tillämpliga delar.

8 kap

Ikraftträdande

1 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Genom denna lag upphävs lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001).

Om det i någon annan lag eller i förordning hänvisas till lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden, ska motsvarande bestämmelse i denna lag tillämpas.

2 §
Övergångsbestämmelser

Ett mål eller ärende som har blivit anhängigt i marknadsdomstolen innan denna lag träder i kraft handläggs enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012, LaUB 15/2012, RSv 158/2012

Ikraftträdelsestadganden:

9.8.2013/594:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

RP 20/2013, EkUB 17/2013, MiUU 7/2013, RSv 88/2013, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 (32009R0714); EUT L 211, 14.8.2009, s. 15, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 (32009R0715); EUT L 211, 14.8.2009, s. 36, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG (32009L0072); EUT L 211, 14.8.2009 s. 55, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (32009L0073); EUT L 211, 14.8.2009 s. 94

17.1.2014/23:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

RP 89/2013, EkUB 26/2013, RsV 133/2013

29.6.2016/554:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2016.

RP 15/2016, ShUB 7/2016, RSv 83/2016

25.8.2016/678:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till en sådan bestämmelse i lagen om marknadsdomstolen (99/2013) som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, ska motsvarande bestämmelse i denna lag tillämpas i stället för den bestämmelsen.

RP 7/2016, LaUB 8/2016, RSv 99/2016

29.12.2016/1495:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Fotnoten (1495/2016) har tillfogats som rättelse.

RP 119/2016, KuUB 14/2016, RSv 204/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU (32014L0026); EUT L 84, 20.3.2014, s. 72

28.12.2017/1095:

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

Ärenden som inletts vid marknadsdomstolen när denna lag träder i kraft ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft.

RP 151/2017, EkUB 22/2017, RSv 187/2017

28.12.2017/1124:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

RP 100/2017, ShUB 24/2017, StoUB 1/2017, RSv 186/2017

10.8.2018/600:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

På behandlingen av ärenden som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

14.12.2018/1122:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 121/2018, JsUB 16/2018, RSv 135/2018

29.3.2019/417:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 200/2018, MiUU 41/2018, GrUU 55/2018, EkUB 33/2018, RSv 275/2018

26.4.2019/549:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.

RP 201/2018, EkUB 38/2018, RSv 281/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2436/EU (32015L2436); EUVL L 336, 16.12.2015, s. 1

5.7.2019/815:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 29/2018, LaUB 18/2018, RSv 295/2018

11.6.2020/465:

Denna lag träder i kraft den 12 juli 2020.

RP 22/2020, EkUB 9/2020, RSv 49/2020

9.7.2020/568:

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2020.

RP 54/2019, RP 10/2020, EkUB 13/2020, RSv 81/2020

29.1.2021/117:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2021.

RP 199/2020, JsUB 16/2020, RSv 223/2020

29.6.2021/661:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 241/2020, ShUB 16/2021, RSv 111/2021

22.12.2021/1287:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 135/2021, FvUB 18/2021, RSv 226/2021

28.1.2022/100:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas särskilt genom lag.

RP 133/2021, LaUB 16/2021, RSv 214/2021

29.4.2022/301:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2022.

RP 241/2021, LaUB 2/2022, RSv 32/2022

20.12.2022/1104:

Denna lag träder i kraft den 25 juni 2023.

RP 111/2022, LaUB 20/2022, RSv 204/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1828 (32020L1828); EUT L 409, 4.12.2020, s.1

23.3.2023/501:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 318/2022, EkUB 49/2022, RSv 318/2022

23.3.2023/584:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 244/2022, EkUB 46/2022, RSv 320/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.