Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

31.12.1994/1583

Förordning om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av lagen den 16 december 1994 (1293/94) om avträdelsestöd för lantbruksföretagare:

Allmänna stadganden
1 § (30.3.2000/369)

I denna förordning avses med

1) lag om avträdelsestöd lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), och

2) pensionsanstalt lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som nämns i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969).

2 § (30.3.2000/369)

Som jordbruk enligt 2 § 1 mom. 3 punkten lagen om avträdelsestöd anses

1) åkerbruk,

2) boskapsskötsel och annan djurhållning,

3) växthusproduktion, grönsaksodling, bär- och fruktodling samt annan trädgårdsodling,

4) fiskodling,

5) biodling,

6) renhushållning,

7) yrkesmässig jakt,

8) yrkesmässig bär- och svampplockning, samt

9) annan härmed jämförbar djuruppfödning, produktion av kött och andra animaliska produkter samt produktion av spannmål och andra levande växter samt annan produktion av sådana produkter som avses i bilaga I till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

3 § (30.3.2000/369)

3 § har upphävts genom L 30.3.2000/369.

3 a § (30.3.2000/369)

3 a § har upphävts genom L 30.3.2000/369.

3 b § (30.3.2000/369)

3 b § har upphävts genom L 30.3.2000/369.

3 c § (30.3.2000/369)

3 c § har upphävts genom L 30.3.2000/369.

3 d § (30.3.2000/369)

3 d § har upphävts genom L 30.3.2000/369.

3 e § (30.3.2000/369)

3 e § har upphävts genom L 30.3.2000/369.

3 f § (30.3.2000/369)

3 f § har upphävts genom L 30.3.2000/369.

3 g § (30.3.2000/369)

3 g § har upphävts genom L 30.3.2000/369.

Villkor för avträdelsestöd (4.4.1996/231)
4 §

Som i 8 § 1 mom. lagen om avträdelsestöd nämnd överlåtelse betraktas inte:

1) överlåtelse som kan anses ha berott på tvingande ekonomiska svårigheter,

2) överlåtelse till en förvärvare som avses i 9 § lagen om avträdelsestöd, om upphörandet sker genom överlåtelse av lägenhetens åkermark till samma förvärvare,

3) överlåtelse som har förbättrat områdets övriga lantbruksföretagares möjligheter att bedriva jordbruk och som inte har omfattat över en fjärdedel av åkerarealen på den lägenhet som är föremål för överlåtelsen; åkerarealen vid den tidpunkt överlåtelsen sker betraktas som lägenhetens åkerareal, och inte heller

4) överlåtelse till kommun eller staten för annat ändamål än som tomtmark, när kommunen eller staten skulle ha haft rätt att inlösa det överlåtna området med stöd av lagen om naturskydd (71/23), byggnadslagen (370/58) eller lagen om allmänna vägar (243/54).

5 § (30.3.2000/369)

Till en gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelse anses också höra utarrenderade åkerområden, om dessa inte på grund av sitt läge eller av någon annan motsvarande orsak kan anses vara åtskilda från den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelse.

Gårdsbruksenheten anses vara belägen i den kommun där dess driftscentrum är beläget.

6 § (30.3.2000/369)

När förvärvarens yrkesskicklighet prövas i fall som avses i 9 § lagen om avträdelsestöd beaktas yrkesskicklighet som förvärvats såväl genom utbildning som genom praktisk erfarenhet. Som tillräcklig yrkesskicklighet betraktas en yrkesutbildning i naturbruk som förvärvats på minst andra stadiet eller annan motsvarande utbildning. Om förvärvaren inte har ovan avsedd utbildning förutsätts att han har minst tre års arbetserfarenhet av bedrivande av jordbruk och en utbildning som omfattar minst 20 studieveckor inom ett område som är ändamålsenligt med beaktande av verksamheten på lägenheten eller renhushållningsföretagets verksamhet och av vilken minst 10 studieveckor skall bestå av i ekonomiska ämnen. Att kravet på utbildning är uppfyllt kan även visas med läroavtalsutbildning eller en fristående examen.

Om förvärvaren inte uppfyller det krav på yrkesskicklighet som nämns i 1 mom., kan han ges en tidsfrist på högst två kalenderår räknat från avträdelsetidpunkten inom vilken han skall ha förvärvat tillräcklig yrkesskicklighet. En utredning av vilken framgår att kravet på yrkesskicklighet har uppfyllts skall tillställas pensionsanstalten senast inom två månader efter det att tidsfristen har löpt ut.

Som arbetserfarenhet räknas bedrivande av jordbruk för egen eller gemensam räkning, i egenskap av familjemedlem eller som arbetstagare i jordbruket.

7 § (30.3.2000/369)

Förvärvarens inkomster av annat än gårdsbruk och kompletterande verksamhet till gårdsbruket som bedrivs på lägenheten vilka uppskattas ha en varaktig natur och avses i 9 § 1 mom. 3 punkten lagen om avträdelsestöd får inte överstiga 50 000 euro om året. Som annan inkomst betraktas i detta sammanhang förvärvarens inkomster av annan förvärvsverksamhet än näringsidkande eller yrkesutövning enligt 3 § 1 mom. 2–4 punkten lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999). (2.12.2004/1053)

En uppskattning av inkomsternas belopp och varaktighet görs när avträdelsestöd beviljas. Utgångspunkten är förvärvarens beskattningsbara inkomster för de två senaste kalenderåren. Vid uppskattningen beaktas dessutom den utredning som förvärvaren företer om förändringar i inkomsterna och om inkomsternas varaktighet.

8 § (30.3.2000/369)

När det i enlighet med 9 § 1 mom. 4 punkten lagen om avträdelsestöd visas att en gårdsbruksenhet är ekonomiskt livskraftig skall i synnerhet lönsamheten och kontinuiteten hos verksamheten på lägenheten, företagets ekonomiska situation och likviditet samt möjligheterna för marknadsföring av produkter och tjänster beaktas.

En gårdsbruksenhet anses vara ekonomiskt livskraftig om det med en kalkyl som gjorts upp för de fem kalenderår som följer efter året för överlåtelsen kan visas att inkomsten av företagsverksamheten på gårdsbruksenheten varje år är minst 9 000 euro. Med inkomst av företagsverksamheten på gårdsbruksenheten avses i detta sammanhang jordbruksinkomsten, den företagarinkomst som förvärvaren får för den kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten samt skogsbruksinkomsten, för vilken den inkomst som motsvarar skogens uthålliga avverkningsmängd används som grund. Jordbruksinkomsten räknas ut genom att de till jordbruket hänförliga rörliga och fasta kostnaderna, avskrivningarna och räntorna på skulder dras av från intäkterna av jordbruket. Företagarinkomsten av den kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten räknas ut på motsvarande sätt som jordbruksinkomsten. Som avskrivningar som hänför sig till jordbruket betraktas dock alltid minst 3 000 euro om året.

För att visa att gårdsbruksenheten är ekonomiskt livskraftig skall förvärvaren förete en utredning över de omständigheter som nämns i 1 och 2 mom. Den kalkyl som nämns ovan i 2 mom. skall göras upp på grundval av bokföringsuppgifterna för de två kalenderår som föregått ansökan om avträdelsestöd eller en annan utredning som kan anses tillförlitlig. Om förvärvaren ändrar produktionsinriktningen på lägenheten eller vidtar andra åtgärder som inverkar på lägenhetens livskraft, görs kalkylen upp på basis av en annan utredning som kan anses tillförlitlig. De handlingar, ur vilka de viktigaste uppgifterna som ligger till grund för kalkylen framgår, skall bifogas kalkylen.

Om gårdsbruksenheten inte uppfyller kraven på ekonomisk livskraft vid överlåtelsetidpunkten, skall förvärvaren lägga fram en plan över de åtgärder genom vilka gårdsbruksenheten blir ekonomiskt livskraftig senast inom de tre år som följer efter överlåtelsetidpunkten och lägga fram en i 2 mom. avsedd kalkyl som gjorts upp på basis av de planerade åtgärderna. En utredning av vilken framgår att åtgärderna har genomförts skall tillställas pensionsanstalten senast inom två månader efter det att tidsfristen har löpt ut.

9 § (30.3.2000/369)

Det krav som nämns i 9 § 1 mom. 5 punkten lagen om avträdelsestöd förutsätter att det som i Europeiska gemenskapens lagstiftning bestäms om djurens välfärd, hygien och miljö iakttas på gårdsbruksenheten. Vidare skall förvärvaren iaktta vad som bestäms om ovan nämnda omständigheter i den nationella lagstiftningen eller vad jord- och skogsbruksministeriet, i fråga om miljökrav efter att ha hört miljöministeriet, har föreskrivit särskilt med stöd av lag. Jord- och skogsbruksministeriet skall hålla en förteckning över de författningar och föreskrifter som skall iakttas tillgänglig för förvärvarna. Avträdelsestöd får inte beviljas, om man av uppgifterna i ansökan kan dra den slutsatsen eller det annars är uppenbart att de ovan nämnda kraven inte uppfylls.

Om gårdsbruksenheten inte uppfyller minimikraven i fråga om miljö, hygien och djurens välfärd vid överlåtelsetidpunkten, skall förvärvaren lägga fram en plan över de åtgärder genom vilka de ovan nämnda minimikraven uppfylls senast inom de tre år som följer efter överlåtelsetidpunkten. Om det emellertid är fråga om iakttagande av djurskyddslagen (247/1996) eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, får tidsfristen anges endast enligt bestämmelserna i den nämnda lagstiftningen. En utredning av vilken framgår att villkoren uppfyllts skall tillställas pensionsanstalten senast inom två månader efter det att tidsfristen har löpt ut.

10 § (30.3.2000/369)

10 § har upphävts genom L 30.3.2000/369.

11 § (30.3.2000/369)

Som den i 9 § 2 mom. lagen om avträdelsestöd avsedda minimistorleken på den renbesättning som förvärvaren skall ha efter generationsväxlingsöverlåtelsen betraktas 80 renar.

12 §

Om avträdelsen sker på det sätt som avses i 10 § lagen om avträdelsestöd måste förvärvarens gårdsbruksenhet vara belägen på sådant avstånd från den åkerareal som skall avträdas som tillskottsmark att det är möjligt att bedriva sambruk.

2 mom. har upphävts genom L 30.3.2000/369. (30.3.2000/369)

13 § (30.3.2000/369)

13 § har upphävts genom L 30.3.2000/369.

14 § (12.7.2002/593)

14 § har upphävts genom L 12.7.2002/593.

15 § (30.3.2000/369)

Det sammanlagda antal renar som avträdaren och maken enligt 16 a § lagen om avträdelsestöd kan kvarhålla för eget bruk kan vara högst tre.

16 § (30.3.2000/369)

16 § har upphävts genom L 30.3.2000/369.

16 a § (30.3.2000/369)

16 a § har upphävts genom L 30.3.2000/369.

16 b § (30.3.2000/369)

16 b § har upphävts genom L 30.3.2000/369.

16 c § (30.3.2000/369)

16 c § har upphävts genom L 30.3.2000/369.

17 § (30.12.2004/1389)

17 § har upphävts genom L 30.12.2004/1389.

18 § (30.12.2004/1389)

18 § har upphävts genom L 30.12.2004/1389.

Avgörande av ansökan och betalning av avträdelsestöd
19 § (30.12.2004/1389)

19 § har upphävts genom L 30.12.2004/1389.

20 § (30.3.2000/369)

20 § har upphävts genom L 30.3.2000/369.

21 §

Avträdelsestödet betalas månatligen till det penninginstitut som sökanden har valt på ett konto som han uppgett.

22 § (30.3.2000/369)

Den som får avträdelsestöd är skyldig att underrätta pensionsanstalten

1) om att han har beviljats sådan pension som avses i 23 § lagen om avträdelsestöd eller sådan förmån som avses i 8 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/1961),

2) om att han har inlett förvärvsarbete som ger en förvärvsinkomst som uppgår till minst det belopp som nämns i 25 § 1 mom. lagen om avträdelsestöd eller om att förvärvsinkomsten av förvärvsarbetet ökat till minst det nämnda beloppet,

3) om att arbetsinsatsen och förhållandena på gårdsbruksenheten har ändrats så att det huvudsakliga ansvaret för bedrivandet av jordbruk skall anses ha återgått till stödtagaren på det sätt som avses i 25 § 2 mom. lagen om avträdelsestöd,

4) om att han börjat bedriva jordbruk kommersiellt eller utföra leveransarbete i skogsbruk i strid med 7 § lagen om avträdelsestöd, och (30.12.2002/1362)

5) om sådana ändringar i familjeförhållandena vilka enligt 19 § 1 eller 4 mom. lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare inverkar på avträdelsestödets storlek. (30.12.2002/1362)

23 §

Utbetalningen av avträdelsestöd vars betalning avbrutits med stöd av 25 § lagen om avträdelsestöd återupptas efter skriftlig anmälan av stödtagaren från den tidpunkt han åter har rätt till stöd, dock inte retroaktivt för en längre tid än sex månader före anmälan. Till anmälan skall fogas en utredning över att förvärvsinkomsterna i ett fall som avses i 25 § 1 mom. lagen om avträdelsestöd understiger det belopp som nämns i stadgandet eller att det huvudsakliga ansvaret för bedrivandet av jordbruk i ett fall som avses i 2 mom. i sagda paragraf bärs av någon annan än stödtagaren.

24 § (12.7.2002/593)

24 § har upphävts genom L 12.7.2002/593.

25 §

Rätten till avträdelsestöd upphör vid ingången av den månad som följer efter stödtagarens dödsdag.

Särskilda stadganden
26 §

När pensionsnämnden behandlar ett ärende vars avgörande i väsentlig mån är beroende av tillämpningen av lagen om avträdelsestöd eller av stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, skall åtminstone en av de närvarande medlemmarna vara en person som avses i 18 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare.

27 §

Pensionsanstalten skall på det sätt som pensionsskyddscentralen bestämmer utan dröjsmål underrätta denna om när avträdelsestödet börjar och när det upphör. Pensionsanstalten skall även lämna pensionsskyddscentralen andra uppgifter om avträdelsestödet på det sätt som pensionsskyddscentralen närmare bestämmer.

28 § (21.7.2006/613)

28 § har upphävts genom L 613/2006.

29 §

Om pensionsanstalten utfärdar en expedition med hjälp av maskinell databehandling eller på något annat sätt åtminstone delvis genom tryckning, kan expeditionen undertecknas maskinellt.

30 §

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer senast den 25 november varje år beloppet av det i 38 § 3 mom. lagen om avträdelsestöd nämnda förskottet för följande kalenderår. Senast den 25 juni varje år fastställer ministeriet beloppet av de kostnader för avträdelsestöden för föregående kalenderår som avses i nämnda paragrafs 1 mom. och justerar samtidigt förskottsposternas belopp för årets senare hälft. Dessutom justerar ministeriet senast den 25 november varje år beloppet av den förskottspost som skall betalas för december.

Förskottet betalas i tolv lika stora månatliga poster. Då förskottet justeras enligt 1 mom. fördelas den höjning eller sänkning som hänför sig till den förflutna tiden jämnt på de återstående förskottsposterna. Förskottet skall stå till pensionsanstaltens förfogande varje månad den första vardag då det betalningssystem som bankerna allmänt använder för sina inbördes betalningar är i bruk. (31.1.2001/91)

Skillnaden mellan det betalda förskottet och det för samma år fastställda belopp som staten skall betala beaktas i samband med utbetalningen av det förskottsbelopp som skall betalas efter att beloppet har fastställts.

Om det när förskottsbeloppet för december justeras enligt 1 mom. likväl framgår att som förskott redan före justeringen har betalats ett belopp som är större än det belopp som enligt uppskattning skall betalas av staten, skall skillnaden mellan det betalda förskottet och det belopp som enligt uppskattning skall betalas av staten återbetalas till staten den första vardagen i den månad som följer efter justeringen, med iakttagande på motsvarande sätt av vad som stadgas i 2 mom.

Förskottet kan också fastställas separat för kostnader som på basis av avträdelser vilka skett åren 2000–2002 och 2003–2006 föranletts av det system som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten lagen om avträdelsestöd och det nationella system som avses i 2 punkten i det nämnda momentet. (30.12.2002/1362)

31 §

För de åtgärder som nämns i 30 § 1 mom. skall pensionsanstalten före den 20 dagen i den månad som föregår åtgärden tillställa jord- och skogsbruksministeriet den utredning som ministeriet har bestämt.

Jord- och skogsbruksministeriet får av särskilda skäl på framställning av pensionsanstalten betala förskott med avvikelse från 30 § 2 mom., om pensionsanstaltens beredskap att betala förmåner enligt lagen om avträdelsestöd annars skulle äventyras. (31.1.2001/91)

31 a § (30.12.2002/1362)

Pensionsanstalten skall godkänna och betala avträdelsestöden samt sköta bokföringen av dem så att jord- och skogsbruksministeriet i fråga om dem kan sköta de uppgifter som ankommer på utbetalningsverket på det sätt som förutsätts i kommissionens förordning (EG) nr 1663/95 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 729/70 i fråga om förfarandet vid avslutande av räkenskaperna för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ). I villkoren i jord- och skogsbruksministeriets och pensionsanstaltens avtal om skötseln av utbetalningsverkets uppgifter skall åtminstone ingå en skyldighet för pensionsanstalten att tillställa jord- och skogsbruksministeriet

1) en månadsanmälan om det avträdelsestöd som betalats föregående månad inklusive uppgifter stödtagarvis,

2) månatligen en prognos om följande månaders utgifter och en utredning om redan betalda utgifter,

3) en månadsrapport om betalningen av avträdelsestöd för föregående kalendermånad,

4) kvartalsvis efter utgången av varje kvartal en utredning om missbruk och återkrav som hänför sig till avträdelsestödet,

5) halvårsvis efter utgången av varje halvår en fordringsförteckning över utestående fordringar och räntor som hänför sig till avträdelsestödet,

6) årligen för det avslutade räkenskapsåret en utredning om den del av årsredovisningen för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket som gäller avträdelsestödet,

7) de uppgifter som krävs för uppföljningen av hur avträdelsestödsprogrammet har verkställts, samt

8) på begäran även övrigt nödvändigt uppföljningsmaterial samt alla uppgifter som behövs för skötseln av jord- och skogsbruksministeriets uppgifter som utbetalningsverk.

Avtalet skall innehålla en bestämmelse om en tidpunkt för när de uppgifter som avses i 1 mom. 1–7 punkten skall lämnas.

Jord- och skogsbruksministeriet och pensionsanstalten kommer även överens om en riskanalys och uppföljning av övervakningen som utförs med för övervakningssamplingen.

31 b § (30.12.2002/1362)

Utbetalningsverkets uppgifter gällande avträdelsestöd som utbetalas i landskapet Åland ingår inte i de utbetalningsverksuppgifter som Ålands landskapsstyrelse annars sköter för jord- och skogsbruksministeriet.

Ikraftträdande
32 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Det förskottsbelopp som avses i 30 § och som gäller för det år lagen om avträdelsestöd träder i kraft fastställs och förskottsposten för den första kalendermånaden betalas av jord- och skogsbruksministeriet inom en månad efter det ministeriet har fått av pensionsanstalten den utredning som avses i 31 § 1 mom.

Ikraftträdelsestadganden:

3.2.1995/150:

Denna förordning träder i kraft den 8 februari 1995.

4.4.1996/231:

Denna förordning träder i kraft den 10 april 1996.

Denna förordning tillämpas om avträdelsen sker eller, då stödet betalas med stöd av 21 § lagen om avträdelsestöd, ett villkorligt beslut enligt nämnda paragraf söks efter att denna förordning har trätt i kraft.

9.10.1997/923:

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1997. Förordningen tillämpas om avträdelsen sker eller, då stödet betalas med stöd av 21 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), ett villkorligt beslut enligt nämnda paragraf söks efter att denna förordning har trätt i kraft.

8.5.1998/327:

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1998.

Denna förordning tillämpas, om avträdelsen sker eller, då stödet grundar sig på 21 § lagen om avträdelsestöd, ett villkorligt beslut enligt nämnda paragraf söks efter att denna förordning har trätt i kraft.

Denna förordning kan tillämpas också i fråga om en sådan förvärvare av överlåtelse som har gett en förbindelse enligt 9 eller 10 § lagen om avträdelsestöd innan denna förordning träder i kraft.

30.3.2000/369:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. (29.6.2000/633)

Denna förordning tillämpas om avträdelsen skett den 1 januari 2000 eller därefter, dock senast den 31 december 2002. Beviljandet av avträdelsestöd förutsätter emellertid att stöd har sökts under de nämnda åren innan överlåtelsen skett.

På överlåtelser som skett den 1 januari 1995 eller därefter, dock senast den 31 december 1999, tillämpas de bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande. Med villkor för miljöbasstöd enligt miljöstödsprogrammet för jordbruket avses då de motsvarande villkoren för miljöstöd enligt den plan för utveckling av landsbygden som avses i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar. De nya villkor som är mer förpliktande än de villkor som gällde när förbindelsen ingicks gäller dock inte en sådan förvärvare.

Inom en månad efter det att denna förordning har trätt i kraft fastställer jord- och skogsbruksministeriet beloppet för år 2000 av förskottet enligt 30 § 5 mom. för kostnaderna för det system som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om avträdelsestöd. Inom samma tidsfrist betalar jord- och skogsbruksministeriet till pensionsanstaltenäven förskottsposterna för de kalendermånader som föregår fastställandet av förskottet för 2000.

29.6.2000/633:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

31.1.2001/91:

Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2001.

12.7.2002/593:

Lagens 19 § 4 mom. och 34 § 2–4 mom. träder i kraft den 1 augusti 2002. Till övriga delar träder lagen i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Om Europeiska gemenskapen inte godkänner stödsystemet i denna lag som sådant, kan lagen sättas i kraft genom förordning av statsrådet till de delar stödvillkoren godkänns. (L 593/2002 trädde i kraft enligt F 884/2002 den 1.12.2002)

Genom denna lag upphävs i förordningen den 31 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1583/1994) 14 och 24 §, av dessa 24 § sådan den lyder i förordning 369/2000. Bestämmelserna i nämnda förordning tillämpas dock på avträdelser som sker före den 1 januari 2003, sådana de lyder när denna lag träder i kraft.

Denna lag tillämpas om avträdelsen sker tidigast den 1 januari 2003 och senast den 31 december 2006. Lagens 10 § 2 mom., 13 § 2 mom. samt 14 § 3 mom. tillämpas dock endast om avträdelsen sker tidigast den 1 januari 2004 och senast den 31 december 2006.

De bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft tillämpas på avträdelser som sker före ikraftträdandet. Lagens 34 § 3 och 4 mom. tillämpas dock på avträdelser enligt 1 § 1 mom. 1 punkten lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare.

Lagens 7 § 4 mom. tillämpas på avträdelser som har skett 2000 eller därefter.

Utan hinder av 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen tillämpas 19 § 4 mom. i denna lag om avträdelsen har skett före 2003, förutsatt att avträdelsestöd betalas vid denna lags ikraftträdande eller börjar betalas efter ikraftträdandet. Barnförhöjning betalas dock tidigast från och med den 1 januari 2002 så att barnförhöjningen för tiden mellan nämnda dag och den tidpunkt när 19 § 4 mom. träder i kraft betalas efter att 19 § 4 mom. trätt i kraft.

Lagens 29 § 2 mom. tillämpas, om en i momentet avsedd generationsväxling sker efter det att denna lag trätt i kraft och överlåtelsen som tillskottsmark har skett den 1 januari 2000 eller därefter.

Utan hinder av vad som i 5 § 1 mom. 3 punkten bestäms om åldersgränsen för avträdare förutsätter erhållandet av avträdelsestöd i fråga om avträdare som är födda 1947 eller tidigare att avträdaren när avträdelsen sker har fyllt 55 men inte 65 år. Om avträdarna är äkta makar och den äldre av makarna när avträdelsen sker uppfyller de villkor som anges i detta moment och i övrigt är berättigad till avträdelsestöd, är den yngre av makarna berättigad till avträdelsestöd, om han eller hon har fyllt 50 år när avträdelsen sker.

Om avträdarna är syskon som bedrivit jordbruk för en sammanslutning och den äldre av sammanslutningens delägare uppfyller villkoren i 8 mom., är den yngre delägaren berättigad till avträdelsestöd, om han eller hon har fyllt 50 år när avträdelsen sker. Avträdelsestöd betalas dock inte till i detta moment och i 8 mom. nämnda avträdare för tiden innan de fyller 55 år. Utan hinder av vad som i 5 § 1 mom. 1 punkten bestäms om åldersgränsen för avträdaren när avträdelsen sker 2005 eller 2006, tillämpas bestämmelserna om åldersgräns i denna ikraftträdelsebestämmelse även på en avträdare som är född 1949. På en yngre äkta make som bedrivit jordbruk tillsammans med en ovan nämnd avträdare samt på en i 5 § 4 mom. avsedd yngre delägare i en sammanslutning tillämpas på motsvarande sätt den åldersgräns på 50 år som föreskrivs i detta moment samt i 8 mom.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 246/2001, JsUB 5/2002, RSv 78/2002

2.12.2004/1053:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På ansökningar som är anhängiga när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller när förordningen träder i kraft.

30.12.2004/1389:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagens bestämmelser om preskription av fordringar tillämpas också på fordringar som uppkommit före lagens ikraftträdande. När preskriptionstiden för en sådan fordran räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Fordringarna i fråga preskriberas dock enligt denna lag tidigast tre år efter lagens ikraftträdande, om de inte preskriberas innan dess enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Genom denna lag upphävs 17–19 § i förordningen av den 31 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1583/1994), sådana de lyder i förordning 369/2000.

RP 192/2004, JsUB 11/2004, RSv 215/2004

21.7.2006/613:

Denna lag träder i kraft den 27 juli 2006.

Lagens 7 § 4 mom. tillämpas om avträdelsen har skett mellan den 1 januari 2000 och den 31 januari 2006.

Det som i 23 § 1 och 2 mom. föreskrivs om ålderspensionens inverkan på avträdelsestödets belopp tillämpas inte om avträdelsen har skett tidigare än den 1 januari 2000. Till övriga delar tillämpas 23 § på alla avträdelser som skett före lagens ikraftträdande.

Lagens 18 § 4 mom., 24 § och 25 § 3 och 4 mom. tillämpas på alla avträdelser som skett före lagens ikraftträdande. Lagens 25 § 4 mom. kan tillämpas även på avträdelsestöd som betalts utan grund före lagens ikraftträdande.

Utan hinder av 9 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare tillämpas hänvisningen i 40 § 1 mom. i denna lag till 125 § i lagen om pension för arbetstagare så att den preskriptionstid som avses i lagrummet är fem år från den 1 januari 2007. Preskriptionstiden enligt 31 § 3 mom. i denna lag tillämpas likaså från den 1 januari 2007. När de preskriptionstider som avses ovan beräknas beaktas också den tid som förflutit före lagens ikraftträdande.

Genom denna lag upphävs 28 § i förordningen av den 31 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1583/1994).

RP 34/2006, JsUB 8/2006, GrUU 18/2006, RSv 91/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.