Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

17.12.1993/1189

Aravalag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

För nybyggnad, anskaffning och ombyggnad av ägar-, hyres- och bostadsrättsbostäder beviljas bostadslån (aravalån) av medel ur statens bostadsfond så som stadgas i denna lag.

Med stöd av denna lag beviljas inte lån för sådana bostäder för vilka lån eller räntestöd kan beviljas ur gårdsbrukets utvecklingsfond enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) eller lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) eller med stöd av någon annan lag. (26.8.2011/989)

2 §
De olika typerna av aravalån

Aravalån kan beviljas för nybyggnad, med vilket avses uppförande av en eller flera bostadsbyggnader, eller anskaffning, med vilket avses att en eller flera bostadslägenheter eller andra lokaler som skall användas för boende skaffas ur det befintliga bostadsbeståndet. Nybyggnaden och anskaffningen av en bostad kan också omfatta tomtanskaffning. Genom förordning stadgas om den tidpunkt fram till vilken anskaffningen av en nyligen färdigställd byggnad eller bostadslägenhet skall räknas som nybyggnad.

Aravalån kan också beviljas för ombyggnad, genom vilken

1) utrustningsnivån eller den övriga kvalitativa nivån på en bostad eller bostadsbyggnad eller dess gårdsområde eller övriga omedelbara omgivning höjs från den ursprungliga nivån eller genom andra åtgärder än årsreparation återförs till en nivå som motsvarar nivån i en ny bostad eller till den ursprungliga nivån, eller

2) befintliga lokaler ändras eller utvidgas för att huvudsakligen användas som bostäder eller därtill anslutna lokaler.

3 §
Fullmakt att bevilja aravalån och finansiering av lånen

Aravalån kan beviljas inom ramen för den bevillningsfullmakt som fastställts i statsbudgeten.

Statsrådet fastställer de regionala och övriga grunderna för användning av fullmakten att bevilja lån. Miljöministeriet kan inom ramen för dem på förslag av statens bostadsfond godkänna de kommunvisa fullmakter som behövs. Kommunen utser de låneobjekt för vilka fullmakten att bevilja lån kan användas när de allmänna villkoren för beviljande av aravalån är uppfyllda.

Om finansieringen av aravalångivningen genom inkomster av de amorteringar och räntor för beviljade lån som inflyter till fonden, upplåning som godkänns i samband med statsbudgeten, värdepapperisering av aravalån och ett anslag som överförs till bostadsfonden eller på annat sätt stadgas i lagen om statens bostadsfond (1144/89). Bostadsfonden styr utbetalningen av lånen.

4 §
Aravalånemyndigheter

Aravalån beviljas av statens bostadsfond och kommunerna enligt vad som stadgas närmare genom förordning. Kommunen skall tillställa miljöministeriet och bostadsfonden de planer, uppgifter och handlingar som behövs för skötseln av aravalångivningen.

Statskontoret betalar och bär upp de aravalån som bostadsfonden beviljat och kommunen de aravalån som kommunen beviljat.

Kommunens uppgifter och ansvar vid aravalångivningen ankommer på den kommun där aravalåneobjektet är beläget, om inte kommunerna sinsemellan kommer överens om något annat.

5 § (9.10.1998/728)
Allmänna villkor för beviljande av aravalån

Aravalån beviljas för utvecklande av bostadsförhållandena på basis av social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov. (18.8.2006/715)

De bostäder för vilka aravalån beviljas skall vara ändamålsenliga för boende och funktionella med tanke på boendemiljön, och kostnaderna för nybyggnaden, anskaffningen och ombyggnaden samt för underhåll och boende skall vara skäliga. Nybyggnad och ombyggnad skall med undantag för självbyggande basera sig på ett konkurrensförfarande, om inte bostadsfonden av särskilda skäl beviljar undantag från detta. Vederbörande ministerium har rätt att meddela föreskrifter och anvisningar om vad som bestäms i detta moment.

En upphandlingsenhet som avses i lagen om offentlig upphandling (1505/1992) skall dessutom iaktta nämnda lag och med stöd av den utfärdade författningar.

För att aravalån skall kunna beviljas skall låntagaren uppskattas ha tillräckliga förutsättningar att återbetala lånet.

Den myndighet som beviljar aravalånet skall kontrollera att de allmänna villkoren enligt denna paragraf är uppfyllda när lånet beviljas.

6 § (28.12.2018/1337)
Användnings- och överlåtelsebegränsningar

I aravabegränsningslagen (1190/1993) och lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) finns bestämmelser om begränsning av användningen och överlåtelsen av en bostadsbyggnad med aravalån och aktierna i det bolag som äger byggnaden samt en bostadslägenhet med aravalån och aktier som medför rätt att besitta en sådan. Anteckning om begränsningarna ska göras i lagfarts- och inteckningsregistret, i aktiebreven och aktieboken och, om lagen om ett bostadsdatasystem (1328/2018) är tillämplig på aktierna i bolaget, i bostadsdatasystemet på så sätt att anteckningen framgår av både aktielägenhetsregistret och aktieboken (anteckning om begränsning).

På användning och överlåtelse av ägarbostäder med aravalån ska endast tillämpas vad som gäller om aravalånebeslutet och överföring av lånet.

2 kap

Ägarbostadsaravalån

7 §
De olika slagen av ägarbostadsaravalän

En privatperson kan beviljas ägarbostadsaravalån för

1) nybyggnad av ett egnahemshus (egnahemslån),

2) anskaffning av ett egnahemshus (lån för anskaffning av egnahemshus),

3) aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet i ett bostadsaktiebolagshus som är under byggnad eller nyligen har färdigställts och som har godkänts för aravalån (bostadsaktielån),

4) förvärv av aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet i ett befintligt bostadsaktiebolagshus (lån för anskaffning av bostadsaktier), eller

5) ombyggnad av ett egnahemshus (ombyggnadslån för egnahemshus),

när dessa används som egen bostad.

Lån för anskaffning av bostadsaktier kan också beviljas den som enligt lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus har rätt att lösa in en bostad.

Ett bostadsaktiebolag kan beviljas ett kortfristigt aravalån för uppförande av ett bostadsaktiebolagshus (lån för byggnadstiden). Ett lån för byggnadstiden kan, till den del det motsvarar en bostadslägenhet, helt eller delvis ändras till ett bostadsaktielån eller till ett sådant hyresbostadslån som avses i 13 § 1 mom. 3 punkten.

Ett bostadsaktiebolag eller något annat samfund som äger en byggnad som omfattar minst två bostadslägenheter kan beviljas aravalån för ombyggnad (ombyggnadslån till samfund). Detta lån kan, till den del det motsvarar en bostadslägenhet, helt eller delvis ändras så att det skall betalas av ägaren till bostadslägenheten (lån för ombyggnad av bostadslägenhet).

Genom ett lån för anskaffning av egnahemshus eller ett lån för anskaffning av bostadsaktier, med undantag av ett anskaffningslån för inlösen av bostad, kan anskaffas endast ett sådant egnahemshus eller en sådan bostadslägenhet för vars uppförande eller anskaffning inte tidigare har beviljats aravalån eller, om aravalån har beviljats, lånet har återbetalts. Anskaffningslån kan beviljas endast förutsatt att det inte är motiverat att bygga bostäder på området i fråga när bostadsbehovet på lång sikt beaktas, och att det är förmånligare att förvärva huset än att bygga ett motsvarande nytt hus.

7 a § (18.8.2006/715)
Grunderna för beviljande av stöd för ägarbostadsaravalån

Beviljandet av stöd för ägarbostadsaravalån grundar sig på social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov, vilka bedöms på grundval av hushållets bostadsbehov, förmögenhet och inkomster.

När ägarbostadsaravalån enligt 7 § 1 mom. 1 och 5 punkten beviljas ges de hushåll företräde som har det mest brådskande behovet av bostad, är minst bemedlade och har de lägsta inkomsterna. Undantag från företrädesordningen kan göras i enskilda fall, om detta är motiverat med beaktande av ett hushålls speciella förhållanden och bostadssituationen på orten.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om grunderna för beviljande av stöd för ägarbostadsaravalån.

8 §
Behörig myndighet i frågor som gäller ägarbostadsaravalän

Privatpersoner beviljas ägarbostadsaravalän av kommunen.

Bostadsfonden beviljar lån för byggnadstiden och ombyggnadslån till samfund. Kommunen beviljar dock ombyggnadslån till samfund, om det efter ombyggnaden finns högst två bostadslägenheter i huset.

Kommunen beslutar, i fråga om den del av lånet som motsvarar en bostadslägenhet, om ändring av ett lån för byggnadstiden till ett bostadsaktielån eller hyresbostadslån och om ändring av ett ombyggnadslån till samfund till ett lån för ombyggnad av bostadslägenhet.

Miljöministeriet kan på ansökan av kommunen helt eller delvis överföra bostadsfondens befogenheter i fråga om beviljandet av lån för byggnadstiden och ombyggnadslån till samfund på kommunen. Ministeriet kan på ansökan av kommunen eller av särskilda skäl återkalla överföringen av befogenheterna.

För att bostadsaktielån skall kunna beviljas skall ett bostadsaktiebolagshus som uppförs godkännas för aravalån av bostadsfonden.

9 §
Ägarbostadsaravalån som uppbärs i form av annuiteter

Ägarbostadsaravalån som uppbärs i form av annuiteter är egnahemslån, lån för anskaffning av egnahemshus, bostadsaktielån och lån för anskaffning av bostadsaktier.

I annuiteten, som uppbärs årligen i två poster, ingår räntor och amorteringar på lånet. Av annuiteten betalas först ränta på lånet. Storleken av annuiteten kan fastställas antingen så att i den alltid ingår minst hela ränteandelen eller så att annuiteten inte räcker för betalning av hela räntan, varvid återstoden av räntan läggs till lånekapitalet.

10 §
Storleken av ägarbostadsaravalän som uppbärs i form av annuiteter

De ägarbostadsaravalån som uppbärs i form av annuiteter uppgår till högst 80 procent av låneobjektets lånevärde. Ett lån för anskaffning av bostadsaktier som beviljats för inlösen av en aravahyresbostad uppgår dock till högst 80 procent av det inlösningspris som avses i 12 § lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus. Lånet kan också vara ett maximilån på ett visst eurobelopp som fastställts för ett egnahemshus eller en bostadslägenhet eller en kvadratmeter bostadsyta i ett egnahemshus eller en bostadslägenhet. (27.7.2001/698)

Om räntor och amorteringar som ingår i annuiteten, betalning och justering av annuiteten samt om den fasta ränta som uppbärs på ett lån innan den första annuiteten träder i kraft stadgas genom förordning.

11 §
Ägarbostadsaravalån som inte uppbärs i form av annuiteter

Ett lån för byggnadstiden uppgår till högst 80 procent av låneobjektets lånevärde samt ett ombyggnadslån till samfund, ett lån för ombyggnad av egnahemshus och ett lån för ombyggnad av bostadslägenhet till högst 60 procent eller, om det är fråga om ett kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefullt objekt, till högst 80 procent av de godkända kostnaderna för ombyggnaden. Lånet kan också vara ett maximilån på ett visst eurobelopp som fastställts för ett egnahemshus eller en bostadslägenhet eller en kvadratmeter bostadsyta i ett egnahemshus eller en bostadslägenhet. (27.7.2001/698)

Lånetiden för ett lån för byggnadstiden är högst två år. Lånetiden för ett ombyggnadslån till samfund är högst 10 år och lånetiden för ett lån för ombyggnad av egnahemshus och ett lån för ombyggnad av bostadslägenhet högst 25 år.

Om räntan på ett lån för byggnadstiden, ett ombyggnadslån till samfund, ett lån för ombyggnad av egnahemshus och ett lån för ombyggnad av bostadslägenhet samt om betalningen av räntor och amorteringar på dessa lån stadgas genom förordning.

12 §
Överföring av ägarbostadsaravalån

En överföring av ett ägarbostadsaravalån eller en del av ett sådant förutsätter att låneobjektets nya ägare uppfyller de villkor som enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag gäller den som erhåller ägarbostadsaravalånet i fråga. Kommer ett objekt för ägarbostadsaravalån i kommunens ägo, kan ägarbostadsaravalånet eller en del av det överföras på kommunen. Statskontoret beslutar om överföring av ett lån som bostadsfonden beviljat och kommunen om överföring av ett lån som kommunen beviljat. Om lånet inte överförs, skall statskontoret eller kommunen säga upp lånet till omedelbar betalning. (3.12.2002/1035)

I ett beslut om överföring av ett ägarbostadsaravalån som uppbärs i form av annuiteter skall samtidigt bestämmas om annuitetens nivå och belopp så att de motsvarar den förändrade situationen.

3 kap

Hyresbostadsaravalån

13 §
De olika slagen av hyresbostadsaravalån

Hyresbostadsaravalån kan beviljas för

1) nybyggnad av ett hyreshus (hyreshuslån) ,

2) anskaffning av ett hyreshus (lån för anskaffning av hyreshus) ,

3) aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet som används som hyresbostad i ett bostadsaktiebolagshus som är under byggnad eller som nyligen färdigställts och som godkänts för aravalån (hyresbostadslån) ,

4) förvärv av aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet som används som hyresbostad i ett befintligt bostadsaktiebolagshus (lån för anskaffning av hyresbostad) , eller

5) ombyggnad av ett hyreshus eller en bostadslägenhet som används som hyresbostad (långfristigt ombyggnadslån för hyresboende eller kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende) .

Förutsättningar för att ett lån för anskaffning av hyreshus och ett lån för anskaffning av hyresbostad skall beviljas är att

1) anskaffningen av hyreshuset eller hyresbostaden är förmånligare än att bygga motsvarande hus eller motsvarande bostad, och

2) byggande av bostäder på området i fråga inte är motiverat med tanke på bostadsbehovet på sikt, såvida låntagaren inte är en kommun eller ett bolag i en kommuns faktiska ägo.

(11.12.2002/1105)

Vid anskaffning av ett hyreshus av vars bostäder minst 30 procent enligt en av statens bostadsfond godkänd plan anvisas till hyresbostäder för bostadslösa, flyktingar, zigenare eller personer som hör till andra motsvarande särskilda grupper, tillämpas förutsättningarna i 2 mom. inte då lån för anskaffning beviljas. Härvid kan anskaffningslån beviljas enbart kommuner, bolag som är i kommuners faktiska ägo eller sammanslutningar som verkar för att förbättra levnadsförhållandena för personer som hör till särskilda grupper genom att erbjuda dem bostad. (11.12.2002/1105)

När det gäller anskaffning av en hyresbostad till bostad för en bostadslös, flykting, zigenare eller en person som hör till en annan motsvarande särskild grupp tillämpas förutsättningarna i 2 mom. inte då anskaffningslån beviljas. (11.12.2002/1105)

14 § (5.6.1998/399)

14 § har upphävts genom L 5.6.1998/399.

15 § (30.4.1999/571)
Hyresbostadsaravalåntagare

Hyresbostadsaravalån kan beviljas

1) kommuner och andra offentliga samfund,

2 punkten har upphävts genom L 13.8.2004/734. (13.8.2004/734)

3) samfund som uppfyller förutsättningarna enligt 15 a § och som statens bostadsfond med stöd därav har angett, samt

4) aktiebolag eller bostadsaktiebolag i vilket något eller några i 1–3 punkten avsedda samfund har sådant direkt bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten i bokföringslagen (1336/1997). (18.8.2006/715)

15 a § (9.12.2016/1061)
Allmännyttighet

Ett samfund enligt 15 § 3 punkten och ett bolag i vilket samfundet har ett sådant bestämmande inflytande som avses 1 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten i bokföringslagen ska uppfylla följande krav och handla i enlighet med dem:

1) samfundets verksamhetsområde är att låta bygga och anskaffa hyres- eller bostadsrättsbostäder och att hyra ut dem på sociala grunder eller erbjuda dem för användning som bostadsrättsbostäder i syfte att för de boende tillhandahålla goda och trygga boendeförhållanden till skäliga kostnader,

2) samfundet meddelar offentligt att bostäderna kan sökas,

3) samfundet betalar inte till sina ägare annat än skälig avkastning på de medel som ägaren placerat i samfundet, vilken är minst två procentenheter större än räntan på statens femåriga obligationslån och om vars beräkningsgrunder och storlek föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet,

4) samfundet ordnar ägandet av bostäderna så att en utjämning av hyrorna eller bruksvederlagen är möjlig och skapar inte en sådan struktur att samfundets ansvar för hyres- eller bostadsrättshus i ekonomiska svårigheter äventyras,

5) samfundet tar inte andra risker än de som hör samman med verksamheten enligt 1 punkten, beviljar inte lån till andra samfund än de som avses i 15 b § och ställer inte säkerhet för förpliktelser för andra samfund än de som avses i 15 b §, utom när det är fråga om ett lån som ett annat samfund inom samma koncern tar och investerar i sådan anskaffning eller sådant byggande av hyresbostäder som ett samfund som avses i 15 b § bedriver,

6) samfundets aktier eller andelar är inte föremål för offentlig handel.

Den begränsning som avses i 1 mom. 3 punkten gäller inte avkastningen på de medel som ägaren har investerat i aravahyresbostäder för vilka lån har beviljats före den 1 januari 1980, och dessa medel räknas inte heller in i grunderna för beräkning av denna avkastning. Avkastningen ska dock användas så att finansieringen av egna medel för nyproduktion och ombyggnad av hyresbostäder som ägs av samfundet eller av ett samfund enligt 15 b § inom samma koncern kan säkerställas. Betalningen av avkastningen får inte heller äventyra den ekonomiska situationen för samfundet eller för ett samfund enligt 15 b § inom samma koncern eller underhållet av hyresbostäderna.

15 b § (30.4.1999/571)
Allmännyttighet i en koncern

Då de i 15 a § angivna förutsättningarna tillämpas inom en koncern, skall som en helhet behandlas ett i 15 § 3 punkten avsett samfund samt till samma koncern hörande

1) andra i 15 § 3 punkten avsedda samfund,

2) samfund som innehar bostäder som är underställda begränsningar i fråga om användning och överlåtelse enligt lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus, eller aktier som berättigar till besittning av dem,

3) samfund som innehar bostäder som är underställda den användningsbegränsningstid på 20 år som avses i 10 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980), eller aktier som berättigar till besittning av dem, samt

4) samfund som har sådana i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) avsedda bostäder för vilka lån beviljats enligt 6 § 1 mom. 8 punkten i lagen om bostadsproduktion (247/1966), 21 § i denna lag, 3 § i lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993) eller 20 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) eller aktier som medför rätt att besitta sådana bostäder, förutsatt att bostäderna eller aktierna omfattas av begränsningarna i fråga om bruksrättigheter och överlåtelse enligt lagen om bostadsrättsbostäder. (29.12.2005/1211)

15 c § (9.12.2016/1061)
Tillsyn över allmännyttigheten

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet utövar tillsyn över att samfund som avses i 15 § 3 punkten, ett bolag i vilket samfundet har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten i bokföringslagen och ett samfund som avses i 15 b § uppfyller kraven enligt 15 a § och handlar i enlighet med dem.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet och en av centralen befullmäktigad person har rätt att av de samfund som avses i 1 mom. och av samfundens revisorer få de uppgifter som behövs för tillsynen. Samfunden ska på förhand informera centralen om sådana omständigheter som kan inverka på att kraven enligt 15 a § uppfylls.

Om ett samfund som avses i 1 mom. vidtar företagsarrangemang, gör överföringar av medel eller vidtar andra åtgärder som strider mot 15 a §, ska Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet uppmana samfundet att rätta till situationen inom den tidsfrist som centralen bestämmer. Om situationen inte rättas till inom den angivna tidsfristen ska centralen utifrån vad läget kräver ge order om att situationen ska rättas till eller meddela ett förbud mot att fortsätta förfarandet.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet kan förena en order eller ett förbud enligt 3 mom. med ett förbud för samfundet att i form av hyra ta ut ränta som beräknas på den självfinansieringsandel som avses i 10 § 1 mom. 1 punkten i aravabegränsningslagen och att betala avkastning enligt 15 a § 1 mom. 3 punkten i denna lag under högst fyra år räknat från centralens beslut samt skjuta upp behandlingen av de ansökningar om statligt understöd som gäller bostadsproduktion som är anhängiga vid centralen och som samfundet eller ett samfund inom samma koncern har lämnat in.

15 d § (30.4.1999/571)
Återkallande av angivande

Statens bostadsfond kan återkalla det angivande av ett samfund som avses i 15 § 3 punkten, om

1) samfundet eller ett i 15 b § avsett samfund inom samma koncern inte längre uppfyller förutsättningarna enligt 15 a § eller verkar i strid med dem,

2) samfundet eller ett i 15 b § avsett samfund inom samma koncern har vidtagit faktiska åtgärder vars syften strider mot den i 15 a § definierade allmännyttighetens innehåll eller med de angivna förutsättningarna, eller om

3) samfundet ansöker om att angivandet av det skall återkallas.

15 e § (13.8.2004/734)
Avkastning som skall gottskrivas kommunen och andra offentliga samfund

Ett i 15 § 4 punkten avsett samfund i vilket ett i 15 § 1 punkten avsett samfund har sådant bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten i bokföringslagen får inte gottskriva ägaren med mer än den avkastning som bestäms enligt 15 a § 1 mom. 3 punkten, om samfundet äger (18.8.2006/715)

1) bostäder som är underställda begränsning i fråga om användning och överlåtelse enligt aravabegränsningslagen, eller aktier som berättigar till besittning av dem,

2) bostäder som är underställda den 20 års begränsning i fråga om användningen som avses i 10 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån, eller aktier som berättigar till besittning av dem,

3) bostäder som avses i 17 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), eller aktier som berättigar till besittning av dem, eller

4) i lagen om bostadsrättsbostäder avsedda bostäder för vilka lån beviljats enligt 6 § 1 mom. 8 punkten i lagen om bostadsproduktion, 21 § i denna lag, 3 § i lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån eller 20 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån eller aktier som medför rätt att besitta sådana bostäder, förutsatt att bostäderna eller aktierna omfattas av begränsningarna i fråga om bruksrättigheter och överlåtelse enligt lagen om bostadsrättsbostäder. (29.12.2005/1211)

Om samma koncern omfattar flera samfund som innehar i 1 mom. 1–4 punkten avsedda bostäder eller aktier som berättigar till besittning av dem, behandlas dessa samfund som en helhet vid bestämning av storleken på den avkastning som får gottskrivas.

16 §
Behörig myndighet i frågor som gäller hyresbostadsaravalån

Kommunen beviljar hyresbostadslån och lån för anskaffning av hyresbostad. Lånet beviljas dock av bostadsfonden, om sökanden är ett samfund som i riksomfattande skala anskaffar bostäder huvudsakligen för bostadslösa, flyktingar eller zigenare.

Bostadsfonden beviljar hyreshuslån, lån för anskaffning av hyreshus samt långfristiga och kortfristiga ombyggnadslån för hyresboende. Kommunen beviljar dock hyreshuslån och lån för anskaffning av hyreshus, om det finns högst två bostadslägenheter i huset, samt långfristigt och kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende, om det efter ombyggnaden finns högst två bostadslägenheter i huset.

Miljöministeriet kan på ansökan av kommunen helt eller delvis överföra bostadsfondens befogenheter i fråga om beviljandet av hyresbostadsaravalån på kommunen. Ministeriet kan på ansökan av kommunen eller av särskilda skäl återkalla överföringen av befogenheterna.

För att hyresbostadslån skall kunna beviljas skall ett bostadsaktiebolagshus som uppförs godkännas för aravalån av bostadsfonden.

17 § (8.8.2003/719)
Återbetalning av hyresbostadsaravalån

Ett hyresbostadsaravalån kan uppbäras som annuiteter i vilka räntan och amorteringarna ingår eller så att räntan och amorteringen uppbärs skilt för sig. Kortfristiga ombyggnadslån uppbärs dock inte som annuiteter.

Räntan och amorteringen på ett hyresbostadsaravalån bärs upp två gånger om året. Av annuiteten betalas först räntan på lånet.

Räntan på ett hyresbostadsaravalån skall vara skälig i relation till de räntor som allmänt tas ut på lån för liknande ändamål. Räntan och amorteringarna eller annuiteterna får inte resultera i oskäligt höga boendeutgifter för de boende.

Räntan och amorteringen eller annuiteten på ett hyresbostadsaravalån kan sättas ned, om den genomsnittliga hyran i ett hyreshus eller hyran för en hyresbostad är högre än de maximala boendeutgifter som avses i 7 § lagen om bostadsbidrag (408/1975), eller av något annat särskilt skäl.

Närmare bestämmelser om räntan och amorteringarna eller annuiteterna i fråga om ett hyresbostadsaravalån, om betalningen och justeringen av dem, om nedsättning av dem och om den fasta ränta som uppbärs innan den första annuiteten eller amorteringen aktualiseras utfärdas genom förordning av statsrådet.

18 § (8.8.2003/719)
Hyresbostadsaravalånets belopp

Andra hyresbostadsaravalån än kortfristiga ombyggnadslån kan uppgå till högst 95 procent av låneobjektets lånevärde eller av de godkända ombyggnadskostnaderna. Ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende kan också vara ett maximilån på ett visst eurobelopp som fastställts för ett hyreshus eller en bostadslägenhet eller en kvadratmeter bostadsyta i ett hyreshus eller en bostadslägenhet.

19 §
Betalning av ett kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende

Ett kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende uppgår till högst 60 procent eller, om det är fråga om ett kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefullt objekt, till högst 80 procent av de godkända kostnaderna för ombyggnaden. Lånet kan också vara ett maximilån på ett visst eurobelopp som fastställts för ett hyreshus eller en bostadslägenhet eller en kvadratmeter bostadsyta i ett hyreshus eller en bostadslägenhet. (27.7.2001/698)

Lånetiden för ett kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende är högst 10 år. Om betalning av räntor och amorteringar på lånet stadgas genom förordning.

20 §
Överföring av hyresbostadsaravalån

Kommer ett objekt för hyresbostadsaravalån i kommunens ägo, överförs lånet på kommunen. I annat fall förutsätter en överföring av ett hyresbostadsaravalån eller en del av ett sådant att låneobjektets nya ägare uppfyller de villkor som enligt lag eller stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av lag gäller den som erhåller hyresbostadsaravalånet i fråga. Statskontoret beslutar om överföring av ett lån som bostadsfonden beviljat och kommunen om överföring av ett lån som kommunen beviljat. Om överföringen av ett lån inte godkänns, skall statskontoret eller kommunen säga upp lånet till omedelbar betalning.

4 kap

Aravalån för bostadsrättshus

21 §
De olika slagen av aravalån för bostadsrättshus

Aravalån kan beviljas i form av hyreshuslån för uppförande, i form av lån för anskaffning av hyreshus för anskaffning och i form av långfristigt eller kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende för ombyggnad av ett sådant bostadsrättshus som avses i 1 § lagen om bostadsrättsbostäder.

22 § (30.4.1999/571)
Mottagare av aravalån för bostadsrättshus

Aravalån för ett bostadsrättshus kan beviljas

1) kommuner och andra offentliga samfund,

2) samfund som fyller förutsättningarna i 15 a § och som statens bostadsfond med stöd därav har angett, samt

3) aktiebolag eller bostadsaktiebolag i vilket någon eller några i 1 eller 2 punkten avsedda samfund har sådant direkt bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten i bokföringslagen. (18.8.2006/715)

På låntagare som avses i 1 mom. 2 punkten och på bolag i vilka de har i 1 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten i bokföringslagen avsett bestämmande inflytande tillämpas 15 a–15 d §. (18.8.2006/715)

23 §
Övriga villkor

Storleken på ett aravalån för bostadsrättshus uppgår, då lånet är ett hyreshuslån eller ett lån för anskaffning av hyreshus, till högst 90 procent av låneobjektets lånevärde. På aravalån för bostadsrättshus tillämpas i övrigt vad som stadgas eller bestäms om hyreshuslån, lån för anskaffning av hyreshus eller långfristigt eller kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende, om inte något annat föranleds av denna eller någon annan lag eller stadganden som utfärdats med stöd av dem.

5 kap

Sammanlagda maximilånebelopp, säkerheter och statsborgen

24 §
Det sammanlagda maximibeloppet av aravalån och andra lån

När aravalån beviljas, får det sammanlagda beloppet av bostadsaktielån och lån för ombyggnad av bostadslägenhet samt lån med bättre förmånsrätt än dessa och den andel av bostadsaktiebolagets lån som uträknats för en bostadslägenhet uppgå till högst 90 procent av den andel av husets anskaffningsvärde som fastställts för bostadslägenheten. Det sammanlagda beloppet av annat ägarbostadsaravalån och lån med bättre förmånsrätt än det får uppgå till högst 90 procent av låneobjektets anskaffningsvärde eller, när det är fråga om ett lån för anskaffning av bostadsaktier som beviljats för inlösen av en aravahyresbostad, det inlösningspris som avses i 12 § lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus. Det sammanlagda beloppet av hyresbostadsaravalån och annat lån får, räknat enligt motsvarande grunder, uppgå till högst 95 procent, ett kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende dock till högst 90 procent av nämnda anskaffningsvärde.

25 §
Säkerheter för lån

Till säkerhet för återbetalningen av aravalån skall aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet pantsättas eller rätt till efterförpantning av dem ges eller inteckning eller annan säkerhet skaffas samt vid behov tillräcklig tilläggssäkerhet ställas. Till säkerhet för återbetalningen av ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende kan, med beaktande av sökandens förmåga att sköta lånet, krävas säkerhet för ett belopp som är större än lånekapitalet, dock högst för ett belopp som är en och en halv gång så stort som detta.

Den myndighet som beviljar ett lån godkänner säkerheterna för lånet. Tilläggssäkerheter kan inte senare krävas för ett lån. Statskontoret kan godkänna en temporär säkerhet för ett aravalån som bostadsfonden beviljat.

Om låntagaren är en kommun eller en samkommun, skall säkerhet inte krävas.

26 §
Lån som godkänns med bättre förmånsrätt än aravalån

När kommunen beviljar ett ägarbostadsaravalån kan den godkänna att aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet pantsätts eller en inteckning med bättre förmånsrätt än aravalånet fastställs som säkerhet för ett lån som behövs som självfinansieringsandel. Kommunens tillstånd krävs för att en sådan säkerhet skall kunna användas på nytt.

Den myndighet som beviljar lånet kan, när den beviljar lån för anskaffning av hyreshus eller ombyggnadslån för hyresboende, till säkerhet för betalning av ett annat lån godkänna en inteckning med bättre förmånsrätt än lånet för anskaffning eller ombyggnad av hyreshus. Till säkerhet för betalning av ett annat lån kan en inteckning fastställas med bättre förmånsrätt än det beviljade hyresbostadsaravalånet, om statskontoret när det gäller ett lån som beviljats av bostadsfonden och kommunen när det gäller ett lån som beviljats av kommunen, av särskilda skäl ger sitt tillstånd till detta. För att dessa säkerheter skall kunna användas på nytt krävs tillstånd av kommunen, när det gäller ett lån som beviljats av kommunen, och annars tillstånd av statskontoret.

27 §
Statsborgen

Statsborgen kan, när aravalångivningen kräver detta, beviljas inom ramen för vad som fastställts i statsbudgeten. Genom förordning stadgas vid behov närmare om beviljandet av borgen och om borgensvillkor.

6 kap

Förhållandet mellan staten och kommunerna vid aravalångivningen

28 §
Skuldförhållandena

Kommunen beviljar inom ramen för sina befogenheter aravalån av medel som bostadsfonden anvisar den såsom statligt lån (dubbelt skuldförhållande). Inget skuldebrev görs upp mellan staten och kommunen över det lån som kommunen på detta sätt erhåller.

Aravalåntagaren står i fråga om de aravalån som bostadsfonden beviljat i skuldförhållande till staten och i fråga om de aravalån som kommunen beviljat i skuldförhållande till kommunen. Ett sammanslaget lån anses i sin helhet som beviljat av den myndighet som beviljat det nya lånet.

29 §
Kommunens betalningar till staten

Ett lån som kommunen enligt 28 § fått av staten skall betalas till statskontoret allt efter som aravalåntagarna skall betala sitt lån till kommunen. Om låntagarna betalar mera än vad lånevillkoren förutsätter, skall kommunen utan dröjsmål amortera sin skuld till staten i motsvarande mån. Om en privatperson som erhållit ägarbostadsaravalån med stöd av ett avtal som han ingått med kommunen betalar ränta eller amorteringar till kommunen i flera poster än vad lånevillkoren förutsätter, skall kommunen dock amortera sin skuld till staten enligt lånevillkoren.

30 §
Värdepapperisering av aravalån som beviljats av kommunen

Bostadsfonden har rätt att värdepapperisera aravalån som kommunen beviljat efter att ha erhållit kommunens samtycke härtill. Som aravalån som beviljats av kommunen betraktas också sådana bostadslån som bostadsstyrelsen före 1981 beviljat privatpersoner och där skuldförhållandet är dubbelt. Värdepapperiseringen av ett aravalån ändrar inte det dubbla skuldförhållandet.

31 §
Ansvarsfördelning

Om en aravalåntagare som står i skuldförhållande till kommunen har blivit permanent insolvent, skall statskontoret besluta att staten svarar för 50 procent av den del av aravalånet som inte har kunnat uppbäras. Om lånet efter denna ansvarsfördelning betalas till kommunen, skall de medel som erhållits fördelas lika mellan staten och kommunen.

32 §
Bostadsfondens samtycke

Är den som anhåller om ett hyreshuslån som beviljas av kommunen en kommun, en samkommun eller ett aktiebolag som dessa de facto äger, krävs bostadsfondens samtycke för beviljandet av lånet.

33 §
Uppsägning av kommunens lån

Bostadsfonden kan av vägande skäl helt eller delvis säga upp ett lån som kommunen enligt 28 § fått av staten till omedelbar återbetalning, om kommunen har handlat i strid med denna lag eller stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Om de statliga lån som ingår i en betalningspost för en kommun grundar sig på värdepapperiserade aravalån och betalningsposten fördröjs mer än 30 dagar från förfallodagen, skall bostadsfonden till återbetalning säga upp alla de statliga lån till kommunen som ingår i betalningsposten. Den som på basis av värdepapperiseringen har rätt att använda säkerheterna för ett lån har rätt att få säkerheterna för de aravalån som beviljats på basis av det uppsagda lånet i sin besittning.

Efter att ett sådant i 2 mom. avsett lån av staten till kommunen har sagts upp anses skuldförhållandet mellan kommunen och låntagaren ha brutits, och låntagaren anses ha kommit att stå i direkt skuldförhållande till staten. Statskontoret uppbär då aravalånebetalningarna direkt av låntagaren. Statskontoret skall omedelbart underrätta låntagaren om att uppbörden av betalningarna har ändrats.

7 kap

Särskilda stadganden

34 §
Närmare stadganden och bestämmelser som inverkar på lånets storlek

Om fastställandet av lånevärdet, anskaffningsvärdet och de godkända kostnaderna för ett låneobjekt och om grunderna för dem samt om beaktandet av tomtkostnader stadgas genom förordning.

Statsrådet har rätt att utfärda närmare bestämmelser om storleken av låneandelen och maximilånet samt av tomtkostnaderna som godkänns årligen.

35 §
Användning av index

Genom förordning kan stadgas att justeringen av annuiteten, den ränta som ingår i annuiteten och annan ränta på aravalån än den som uppbärs i annuiteten är beroende av förändringar i ett index som beskriver utvecklingen av priser, löner, förtjänst eller andra kostnader.

36 § (8.8.2003/719)
Tillsyn

Miljöministeriet, statens bostadsfond, statskontoret och kommunen har rätt att styra och övervaka efterlevnaden av denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Myndigheterna har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna få tillgång till de handlingar som behövs för tillsynen. Låntagaren är skyldig att på anmodan tillställa inspektören handlingarna för inspektion.

37 §
Uppsägning av aravalån

Ett aravalån kan sägas upp till omedelbar återbetalning helt eller delvis, om

1) betalningen av en annuitetspost eller av ränta eller amortering på lån fördröjs mer än 30 dagar från förfallodagen,

2) låntagaren har använt lånet för något annat ändamål än det för vilket lånet beviljats,

3) låntagaren när han ansökte om lånet eller annars har gett en väsentligt oriktig uppgift eller hemlighållit en omständighet som väsentligt inverkar på beviljandet av lån,

4) byggnadsarbetet utförs så att en väsentlig avvikelse görs från de ritningar, den byggnads-beskrivning eller de lånevillkor som godkänts,

5) låntagaren handlar så att tillräcklig säkerhet för lånet inte kan fås eller säkerhetens värde försämras väsentligt,

6) låneobjektet utmäts till försäljning eller låntagaren eller en borgensman försätts i konkurs, eller om

7) låntagaren annars inte iakttar denna lag eller stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller lånevillkoren.

Om angivandet av ett i 15 § 3 punkten eller 15 b § avsett samfund återkallas med stöd av 15 d §, 2 d § lagen om räntestöd för hyresbostadslån eller 4 d § lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993), kan de statliga bostadslån som samfundet eller ett till samma koncern hörande i 15 b § avsett annat samfund har sägas upp så att de helt eller delvis skall återbetalas inom sex månader efter uppsägningen. Om orsaken till att angivandet återkallas inom denna tid avlägsnas, skall uppsägningen återkallas. (30.4.1999/571)

Ett aravalån som bostadsfonden beviljat kan på de grunder som avses i 1 mom. 2–4 och 7 punkten och i 2 mom. sägas upp av bostadsfonden och på de grunder som avses i 1 mom. 1, 3 och 5–7 punkten av statskontoret. Ett aravalån som kommunen beviljat kan sägas upp av kommunen. (30.4.1999/571)

Lånet får dock inte sägas upp om försummelsen enligt 1 mom. är ringa och utan dröjsmål rättas till.

När ett lån förfaller till betalning skall ett skuldebrev som getts som pant utan särskild uppsägning anses som förfallet till betalning, oberoende av vad som i skuldebrevet bestämts om betalningstiden.

6 mom. har upphävts genom L 24.6.2004/593. (24.6.2004/593)

38 §
Skuldsanering

Om skuldsanering och dess inverkan på betalningen och uppsägningen av ett aravalån samt på förhållandet mellan staten och kommunen stadgas i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/93) och lagen om företagssanering (47/93).

Kommunen kan i samband med frivillig skuldsanering som gäller ett aravalån som den har beviljat begära statskontorets samtycke till att skuldsaneringen blir bindande också i skuldförhållandet mellan kommunen och staten. Statskontoret kan meddela allmänna anvisningar om villkoren för sitt samtycke.

39 § (19.12.2019/1436)
Ändringssökande

En sökande får på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003) begära omprövning av ett beslut som meddelats av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Statskontoret eller kommunen, eller av en tjänsteinnehavare som lyder under kommunstyrelsen eller en kommunal nämnd. Omprövning av ett beslut av en tjänsteinnehavare som lyder under kommunstyrelsen eller en kommunal nämnd begärs dock hos kommunstyrelsen eller nämnden i fråga.

Beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning får dock inte överklagas genom besvär om det är fråga om

1) ett sådant beslut av en kommunal myndighet som gäller ett beslut som kommunen fattat med stöd av 8, 12 eller 16 §, 17 § 4 mom., 20 eller 26 §,

2) ett sådant beslut av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet som gäller ett beslut som centralen fattat med stöd av 5, 8, 16, 26 eller 32 §,

3) ett sådant beslut av Statskontoret som gäller ett beslut som Statskontoret fattat med stöd av 12 §, 17 § 4 mom., 20, 26, 31 eller 38 §.

I fråga om kommunens beslut enligt 3 § 2 mom. om objekt för vilka lån beviljas får omprövning inte begäras eller besvär anföras separat.

40 § (13.8.2004/734)

40 § har upphävts genom L 13.8.2004/734.

41 §
Tjänstemannaansvar

Den som utför uppgifter som anförtrotts honom enligt denna lag eller en förordning som utfärdats med stöd av den, ansvarar för sina åtgärder såsom en tjänsteman.

42 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om sökande av aravalån och uppförande av objekt samt om lyftande av aravalån, lånevillkor, inlösen, återbetalning av aravalån och annan verkställighet av denna lag utfärdas genom förordning.

8 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

43 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Genom denna lag upphävs lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion (247/66), nedan 1966 års lag om bostadsproduktion, och lagen den 19 januari 1979 om grundförbättring av bostäder (34/79), båda jämte ändringar.

44 §
övergångsstadgande

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Aravalåneansökningar som är anhängiga när denna lag träder i kraft behandlas enligt de stadganden som gällde när denna lag trädde i kraft, om ansökan har lämnats in till myndigheten före den 1 september 1993. Med sökandens samtycke kan i stället för ett lån som före den 1 september 1993 sökts för grundförbättring av hyreshus beviljas ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende.

Stadgandet om konkurrensförfarande i 5 § 2 mom. tillämpas först ett år efter att denna lag har trätt i kraft. De samfund som utsetts till hyresbostadsaravalåntagare eller låntagare som får aravalån för bostadsrättshus bibehåller sin behörighet enligt 15 eller 22 §. De kommuner på vilka med stöd av lagen om grundförbättring av bostäder har överförts befogenheter i ärenden som gäller beviljande av grundförbättringslån bibehåller sina befogenheter.

45 §
Lagens tillämpning på tidigare beviljade lån

Stadgandena i denna lag tillämpas också på lån som har beviljats enligt lagen den 15 december 1989 och lagen den 21 december 1990 om ändring av lagen om bostadsproduktion (1140/89 och 1185/90) samt enligt lagen om beviljande i vissa fall av anskaffningslån enligt lagen om bostadsproduktion (412/92).

Stadgandena i 12, 20, 25, 28-31, 33, 36 och 38-40 §§ i denna lag samt stadgandet i 37 §, till den del det är fråga om behörig myndighet tillämpas, oberoende av vad i skuldebrev till dessa delar bestämts, på lån som har beviljats enligt följande lagar

1) lagen den 29 mars 1949 om bostadslån, -garantier och -bidrag (224/49),

2) lagen den 29 mars 1949 om stödjande med statsmedel av bostadsbyggnadsproduktionen i tätorter (226/49),

3) lagen den 4 december 1953 om bostadsproduktion (488/53),

4) 1966 års lag om bostadsproduktion, med undantag av de lån som avses i 1 mom.,

5) lagen den 19 januari 1979 om grundförbättring av bostäder, samt

6) lagen den 25 januari 1982 om inlösen av hyresbostäder (82/82).

Rätten enligt de lagar som nämns i 2 mom. att genom förordning eller statsrådets beslut ändra räntorna på bostadslån blir fortfarande i kraft. På villkoren för dessa lån tillämpas i övrigt vad som i skuldebrevet har bestämts för respektive lån. De begränsningar i fråga om användningen och överlåtelsen av ägarbostäder med aravalån samt bostäder för vilka lån beviljats enligt lagen om räntestöd för lån som i stället för statligt lån beviljas för anskaffande av ägarbostad (76/89) som inskrivits i lagfarts- och inteckningsregistret samt bolagsordningar, aktiebrev och skuldebrev tillämpas dock inte längre efter att denna lag trätt i kraft.

Har för ett lån som avses i denna paragraf beviljats eller hänför sig till det statsborgen enligt 13 eller 13 a § i 1966 års lag om bostadsproduktion eller något annat motsvarande ansvar, förblir borgen och ansvaret i kraft som sådant.

46 §
Amorteringar och räntor på samt anstånd med betalningen av vissa lån

Den maximala lånetiden för ett grundförbättringslån och ett personligt statligt bostadslån som beviljats enligt de lagar som nämns i 45 § 2 mom. är 25 år, om inte något annat bestämts i skuldebrevet för lånet, samt den maximala lånetiden för ett kortfristigt grundförbättringslån 10 år. På ansökan av låntagaren kan kommunen, inom ramen för det maximibelopp som årligen fastställs i statsbudgeten och utan att den maximala lånetiden förlängs, bevilja högst 10 års anstånd med betalningen av räntor och amorteringar på dessa lån.

Med avvikelse från villkoren i skuldebrevet för ett personligt bostadslån som med stöd av 1966 års lag om bostadsproduktion beviljats under tiden mellan den 1 mars 1982 och den 31 december 1990, kan kommunen på ansökan av låntagaren och på grunder som statsrådet fastställer bestämma att räntan på ett sådant lån från ingången av det åttonde låneåret till utgången av det elfte låneåret är tre eller sex procent.

47 §
Grundförbättringslån av understödstyp

Räntorna och amorteringarna på ett långfristigt grundförbättringslån som har beviljats enligt lagen om grundförbättring av bostäder anses utan betalning ha erlagts enligt lånevillkoren, om lånet har beviljats eller överförts på en 65 år fylld person som befinner sig i en svag ekonomisk ställning eller gemensamt på honom och hans maka, som befinner sig i en svag ekonomisk ställning, för egen bostad, och anteckning om detta har gjorts i skuldebrevet. Den bostad för vilken lånet har beviljats skall när amorteringarna och räntorna förfaller användas som egen bostad av låntagaren.

Om en låntagare uppfyller villkoren enligt 1 mom. först efter att ett långfristigt grundförbättringslån har beviljats eller överförts, kan på amorteringarna och räntorna på lånet på ansökan av låntagaren tillämpas 1 mom.

Kommunen kan, utan hinder av vad som föreskrivs i 12 §, på ansökan av låntagaren eller en nära anhörig till denna avstå från att säga upp ett grundförbättringslån av understödstyp och avstå från att helt eller delvis driva in lånet jämte ränta, om bostaden trots överförd äganderätt fortfarande stadigvarande bebos av den person som beviljades lånet av understödstyp eller som lånet överförts till, eller av en nära anhörig till denna, och om en indrivning skulle vara uppenbart oskälig med beaktande av omständigheterna och syftet med stödet. Amorteringarna och räntorna på lånet anses då utan betalning har erlagts enligt lånevillkoren på det sätt som föreskrivs i 1 mom. så länge jämkningsförutsättningarna föreligger. (24.6.2004/593)

Statskontoret kan ge anvisningar om tillämpningen av 3 mom. (24.6.2004/593)

48 §
Tillämpning av hänvisningsstadganden på annat ställe i lag

Hänvisas det i annan lagstiftning till stadganden i lagar som upphävts genom denna lag, skall hänvisningen anses avse ett stadgande i denna lag.

RP 177/93, MiUB 13/93

Ikraftträdelsestadganden:

5.6.1998/399:

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1998.

På beslut om sammanslagning av lån som fattats innan denna lag trädde i kraft, och på ansökningar om långfristigt ombyggnadslån för hyresboende som är anhängiga då lagen träder i kraft, tillämpas de bestämmelser och föreskrifter som gäller vid ikraftträdandet.

RP 44/1998, MiUB 1/1998, RSv 41/1998

9.10.1998/728:

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 1998.

RP 90/1998, MiUB 2/1998, RSv 88/1998

5.3.1999/269:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På beslut som fattats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller då denna lag träder i kraft.

RP 237/1998, MiUB 7/1998, RSv 251/1998

30.4.1999/571:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Beslut att ange ett samfund som mottagare av hyresbostadsaravalån eller bostadsrättshuslån som fattats innan denna lag träder i kraft förblir i kraft. Bestämmelserna i 15 a–15 d, 22 och 37 § i denna lag tillämpas också på dessa låntagare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 274/1998, MiUB 11/1998, RSv 306/1998

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

21.1.2000/50:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 50/2000 trädde i kraft enligt F 131/2001 den 21.2.2001.)

RP 104/1999, JsUB 16/1999, RSv 128/1999

27.7.2001/698:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 96/2000, MiUB 4/2001, RSv 56/2001

3.12.2002/1035:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Har ett aravalåneobjekt kommit i kommunens ägo innan denna lag träder i kraft, tillämpas 12 § 1 mom. sådant det lyder då denna lag träder i kraft.

RP 181/2002, MiUB 14/2002, RSv 151/2002

11.12.2002/1105:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 233/2002, MiUB 16/2002, RSv 153/2002

14.12.2003/129:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 100/2002, MiUB 20/2002, RSv 227/2002

8.8.2003/719:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 23/2003, MiUB 1/2003, RSv 19/2003

24.6.2004/593:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

Denna lag tillämpas på lån av understödstyp till den del lånen ännu inte har drivits in hos låntagaren eller kommunen när denna lag träder i kraft.

RP 63/2004, MiUB 9/2004, RSv 76/2004

13.8.2004/734:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

Lagens 15 e § tillämpas på den avkastning som gottskrivs för de räkenskapsperioder som börjar efter att denna lag har trätt i kraft.

På ett samfund som bedriver försäkringsverksamhet eller på ett sådant samfund inom samma koncern som inte äger andra aravahyresbostäder än sådana för vars byggande, anskaffning eller ombyggnad lån har beviljats före denna lags ikraftträdande tillämpas inte 15 a §, och samfundet anses inte höra till de samfund som avses i 15 b §.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 79/2004, MiUB 10/2004, RSv 77/2004

29.12.2005/1211:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 98/2005, MiUB 16/2005, RSv 177/2005

18.8.2006/715:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 47/2006, MiUB 4/2006, RSv 65/2006

26.8.2011/989:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

L 989/2011 trädde i kraft 15.11.2017 enligt F 736/2017.

RP 247/2010, JsUB 34/2010, RSv 353/2010

7.8.2015/1045:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

9.12.2016/1061:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 155/2016, MiUB 12/2016, RSv 158/2016

28.12.2018/1337:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 1337/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 1329/2018.

RP 127/2018, JsUB 18/2018, RSv 168/2018

19.12.2019/1436:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 72/2019, MiUB 2/2019, RSv 48/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.