Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

17.12.1993/1169

Lag om Forststyrelsen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om Forststyrelsen 30.12.2004/1378.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Ställning inom förvaltningen

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. I ärenden som gäller naturskydd leds Forststyrelsen av miljöministeriet.

2 §
Uppgifter

Forststyrelsen skall på ett hållbart och effektivt sätt vårda, använda och skydda naturresurser och annan egendom som den har i sin besittning. Forststyrelsen kan utföra även andra motsvarande uppgifter. Skyddandet av den biologiska mångfalden och en ändamålsenlig ökning av denna skall som en väsentlig del av den hållbara skötseln och användningen av naturresurserna, tillsammans med de övriga mål som uppställts för skogarnas del, beaktas i tillräcklig grad.

Forststyrelsen sköter de naturskyddsuppgifter som genom de stadganden som gäller naturskyddsområden som inrättats med stöd av lagen om naturskydd (71/23) samt genom andra stadganden anförtrotts den, samt sköter de andra uppgifter som anförtros den när servicemålen och målen för den övriga verksamheten samt resultatmålet fastställs.

Forststyrelsen sköter de myndighetsuppgifter som har anförtrotts den genom

1) lagen om fiske (286/82),

2) skoltlagen (611/84),

3) naturnäringslagen (610/84),

4) terrängtrafiklagen (670/91),

5) jaktlagen (615/93),

6) lagen om skyddsskogar (196/22),

7) lagen om friluftsliv (606/73) och

8) vattenlagen (264/61)

samt handhar övriga myndighetsuppgifter som enligt stadganden eller bestämmelser ankommer på den.

Forststyrelsen sköter dessutom de uppgifter i anslutning till användning av naturen för rekreation, och till skötseln av sysselsättningen samt de övriga till dess verksamhetsområde anknutna samhälleliga uppgifter som anförtros den när servicemålen och målen för den övriga verksamheten samt resultatmålet fastställs.

Genom förordning och statsrådsbeslut kan även andra lämpliga uppgifter anförtros Forststyrelsen och genom förordning närmare stadganden utfärdas om indelning av uppgifter i affärsverksuppgifter och myndighetsuppgifter.

3 §
Styrning och ordnande av naturskyddsuppgifterna

Forststyrelsen sköter myndighetsuppgifter och övriga uppgifter i anslutning till naturskydd med iakttagande av de mål samt de villkor som gäller användningen av anslag som miljöministeriet uppställer inom ramen för de servicemål och övriga verksamhetsmål riksdagen godkänner och de anslag den beviljar i statsbudgeten.

För skötseln av naturskyddsuppgifterna finns i Forststyrelsen en särskild enhet, vars chef eller den som han förordnat därtill, med avvikelse från vad lagen om statens affärsverk (627/87) stadgar om befogenheter för ett affärsverks styrelse och verkställande direktör, avgör särskilt de myndighetsfrågor beträffande naturskydd som avses i 2 § 2 mom. och vilkas avgörande har anförtrotts Forststyrelsen.

Ändring i beslut av Forststyrelsen i frågor som avses i 2 § 2 mom. söks genom besvär hos regionalt behörig länsrätt eller om en sådan inte finns, hos länsrätten i Uleåborgs län, i den ordning som stadgas i lagen om ändrigssökande i förvaltningsärenden (154/50).

4 §
Ordnande av myndighetsuppgifterna

För skötseln av de myndighetsuppgifter som avses i 2 § 3 mom. finns i Forststyrelsen en särskild enhet, vars chef eller den som han förordnat därtill, med avvikelse från vad lagen om statens affärsverk stadgar om befogenheter för ett affärsverks styrelse och verkställande direktör, avgör särskilt de myndighetsfrågor som avses i 2 § 3 mom. och vilkas avgörande har anförtrotts Forststyrelsen.

Ändring i beslut av Forststyrelsen i myndighetsfrågor som avses i 2 § 3 mom. söks genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd vid jord- och skogsbruksministeriet i den ordning som stadgas i lagen om ändrigssökande i förvaltningsärenden.

5 §
Service- och verksamhetsmål

Forststyrelsen skall med beaktande av kundernas och hela samhällets behov se till att det finns ett ändamålsenligt utbud på produkter och service som har samband med Forststyrelsens verksamhet samt sörja för utvecklandet av dessa produkter och denna service.

Riksdagen godkänner årligen i samband med behandlingen av statsbudgeten utöver andra verksamhetsmål dessutom de mål som gäller i vilken omfattning naturskyddsområden skall förvärvas med inkomsterna av överlåtelsen av den fasta egendom vars besittning Forststyrelsen avstår ifrån genom överlåtelse och de mål som gäller i vilken omfattning jord- och vattenegendom i Forststyrelsens besittning kan användas som bytesobjekt vid förvärv av skyddsområden.

6 §
Nationalegendom i Forststyrelsens besittning

Den nationalegendom som Forststyrelsen besitter omfattar naturskyddsområden, ödemarksområden och övriga motsvarande områden så som närmare stadgas genom förordning.

Nationalegendomen hör till balansposten annat eget kapital i Forststyrelsens balansräkning. För nationalegendomen uppställs inget krav på avkastning och varken den eller uppskrivningar av den får överföras till grundkapitalet.

7 §
Finansiering av samhälleliga uppgifter

Skötseln av Forststyrelsens samhälleliga uppgifter kan finansieras genom anslag som anvisas särskilt i statsbudgeten eller genom att kostnaderna för skötseln av dessa uppgifter beaktas som en minskande faktor när resultatmålen uppställs.

8 §
Upplåning

Forststyrelsen har rätt att inom gränsen för riksdagens samtycke ta upp lån, vars återbetalningstid är minst ett år.

9 §
Prissättning

Forststyrelsens service prissätts enligt företagsekonomiska grunder. Avgifter som ansluter sig till naturskydd, fiske, jakt, friluftsverksamhet samt annan därmed jämförbar samhällelig service får på särskilda grunder fastställas till ett lägre belopp än ett pris som fastställs enligt företagsekonomiska grunder, eller också får servicen vara helt och hållet avgiftsfri. Den lokala befolkningens rättigheter, intressen och levnadsförhållanden eller andra därmed jämförbara skäl utgör en särskild grund för prissänkning eller avgiftsfrihet.

Genom förordning stadgas närmare om den samhälleliga service som avses i 1 mom. samt om avgiftsbeläggandet av denna service.

De avgifter som uppbärs för Forststyrelsens offentligrättsliga prestationer fastställs med iakttagande av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

10 §
Jord- och skogsbruksministeriets styrningsuppgifter som gäller Forststyrelsen

Sedan riksdagen har godkänt statsbudgeten samt Forststyrelsen lagt fram sin preliminära resultat- och finansieringsplan skall jord- och skogsbruksministeriet besluta om

1) målen för Forststyrelsens service och för den övriga verksamheten inom den ram som riksdagen har godkänt,

2) Forststyrelsens resultatmål och vid behov om delar därav, samt

3) de mål för Forststyrelsens ekonomi och verksamhet som gäller en längre tidsperiod än ett år.

11 §
Direktionen

Styrelse för Forststyrelsen är en direktion, om vilken gäller vad lagen om statens affärsverk stadgar om ett affärsverks styrelse.

12 § (19.8.1994/756)

12 § har upphävts genom L 19.8.1994/756.

13 §
Delegationer

Till hjälp för det beslutsfattande som gäller användningen av jord- och vattenområden i Forststyrelsens besittning finns det läns- eller områdesvis, för tryggande av lokalbefolkningens ställning delegationer, om vilka stadgas närmare genom förordning.

14 §
Tillämpning av lagen om statens affärsverk

På Forststyrelsen tillämpas lagen om statens affärsverk, om inte något annat stadgas i denna lag.

15 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna lag upphävs lagen den 8 februari 1991 om forststyrelsen (264/91).

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

17 §
Övergånsstadganden

De rättigheter och förpliktelser som forststyrelsen har samt de uppgifter som har tilldelats den genom lag eller förordning överförs på den Forststyrelse som avses i denna lag.

Tjänsterna vid forststyrelsen överförs till den Forststyrelse som avses i denna lag, med undantag av generaldirektörstjänsten, som indras när denna lag träder i kraft.

Forststyrelsens personal i tjänsteförhållande och arbetsavtalsförhållande övergår i tjänst hos den Forststyrelse som avses i denna lag samt bibehåller sina rättigheter och har samma skyldigheter som i det tidigare anställningsförhållandet.

Forststyrelsen skall sköta de bokföringsuppgifter som har ankommit på forststyrelsen i egenskap av räkenskapsverk och som gäller verksamheten 1993.

RP 257/93, JsUB 27/93

Ikraftträdelsestadganden:

19.8.1994/756:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

RP 60/94, FvUB 6/94

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.