Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

20.7.1992/654

Fastighetsskattelag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Skatteobjekt och skattetagare

1 §
Fastighetsskatt

I denna lag stadgas om fastighetsskatt, som årligen skall betalas till kommunen på basis av fastighetens värde.

Fastighetsskatten tillfaller den kommun där fastigheten är belägen.

2 §
Fastighet

Med fastighet avses i denna lag en sådan tomt, lägenhet och annan självständig enhet i Finland som har införts eller bör införas som fastighet i det fastighetsregister som avses i fastighetsregisterlagen (392/1985). (24.11.2023/1048)

1 mom. har ändrats genom L 1048/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

Med fastighet avses i denna lag sådan tomt, lägenhet och annan självständig enhet för jordinnehav i Finland som har införts eller bör införas som fastighet i det fastighetsregister som avses i fastighetsregisterlagen (392/1985). (22.12.2005/1152)

Denna lags bestämmelser om fastigheter tillämpas även

1) på byggnader och konstruktioner som är någon annans än markägarens och som värderas enligt de grunder som nämns i 15 §,

2) på ett outbrutet område som hör till en fastighet,

3) på byggnadsmark som hör till en samfällighet som avses i lagen om samfälligheter (758/1989) eller en samfälld skog som avses i lagen om samfällda skogar (109/2003).

(24.11.2023/1048)

2 mom. har ändrats genom L 1048/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

Denna lags stadganden om fastigheter tillämpas även

1) på byggnader och konstruktioner som är någon annans än markägarens och som värderas enligt de grunder som nämns i 15 §,

2) på outbrutet område som hör till fastighet. (3.12.1993/1084)

3) på byggnadsmark som hör till samfällighet som avses i lagen om samfälligheter (758/89) eller samfälld skog som avses i lagen om samfällda skogar (37/91). (3.12.1993/1084)

En byggnad och andra beståndsdelar av en fastighet anses höra till fastigheten till den del de beaktas vid tillämpningen av de värderingsgrunder som nämns i 15 §.

L om samfällda skogar 37/1991 har upphävts genom L 109/2003. Se L om beskattningsförfarande 1558/1995 10 §.

3 §
Fastigheter som är helt eller delvis befriade från skatt

Fastighetsskatt ska inte betalas för

1) skog eller jordbruksjord,

2) ödekyrkor, slott, fästningar eller kloster,

3) byggnader eller konstruktioner som används för övervakning av Finlands territorium eller för andra fastigheter till den del de används för Försvarsmaktens behov som fästningsverk, militär-, flyg- eller flottbas, forsknings- eller försöksanstalt, förråd eller depå,

4) områden som skyddats med stöd av 47 § i naturvårdslagen (9/2023), med undantag för byggnader och konstruktioner som finns på området och dessa byggnaders och konstruktioners byggplatser, (5.1.2023/47)

4 punkten har ändrats genom L 47/2023, som trädde i kraft 1.6.2023. Den tidigare formen lyder:

4) områden som skyddats med stöd av 24 § i naturvårdslagen (1096/1996), med undantag för byggnader och konstruktioner som finns på området och dessa byggnaders och konstruktioners byggplatser,

5) vattenområden.

(17.12.2020/1060)

Fastighetsskatt skall inte heller betalas för en fastighet till den del den används

1) som torg, öppen plats, gata, byggnadsplaneväg, allmän väg, allmän spårtrafikled eller ett allmänt flygfälts rullbana, (3.12.1993/1084)

2) som begravningsplats, vilken grundats av en församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan eller det ortodoxa kyrkosamfundet eller annars med behörigt tillstånd. En privat gravplats anses dock inte utgöra en sådan begravningsplats.

En kommun skall inte betala skatt för en fastighet som den äger på sitt eget område.

4 § (3.12.1993/1084)
Skattefrihet på grundval av internationella avtal

För en fastighet skall inte betalas skatt, om beskattningen strider mot föreskrifterna i ett internationellt avtal som binder Finland.

2 kap

Skattskyldighet

5 §
Ägare och innehavare som är likställd med ägare

Med en fastighets ägare avses den som äger fastigheten vid ingången av kalenderåret.

Med innehavare som är likställd med ägare avses den som vid ingången av kalenderåret

1) har ständig besittningsrätt till fastigheten, eller

2) har vederlagsfri besittningsrätt till fastigheten med stöd av 3 kap. 1 a § 2 mom. i ärvdabalken (40/1965), testamente eller någon annan sådan grund, vars giltighet inte grundar sig på ett avtal som ingåtts av fastighetens ägare eller tidigare ägare.

(22.12.2005/1152)

Denna lags stadganden om ägare tillämpas även på innehavare som är likställda med ägare.

6 §
Ägares skattskyldighet

Skyldig att betala skatten för en fastighet är fastighetsägaren, om inte annat stadgas nedan.

Skyldigt att betala skatten för ett dödsbos fastighet är dödsboet.

Skyldig att betala skatten för en byggnad eller konstruktion är byggnadens eller konstruktionens ägare, oberoende av hans rätt till den mark på vilken byggnaden eller konstruktionen står.

Skyldig att betala skatten för ett outbrutet område är den som äger det outbrutna området.

Skyldig att betala skatt för byggnadsmark som avses ovan i 2 § 2 mom. 3 punkten är den samfällda förmån som avses i samma lagrum. (3.12.1993/1084)

7 §
Skattskyldighet för innehavare som är likställd med ägare

En innehavare som är likställd med ägare är skyldig att av skatten för fastigheten betala ett belopp, motsvarande den del av fastigheten som är i hans besittning.

8 §
Partiell skattskyldighet för ägare

Om någon annan än fastighetens ägare är skyldig att betala skatt för en del av fastigheten, är ägaren skyldig att betala skatt endast för den övriga delen av fastigheten.

9 §
Fastigheter vilka är i gemensam ägo genom vissa andelar

Om flera personer äger en fastighet genom vissa andelar, är var och en skyldig att betala skatt för sin egen andel av fastigheten.

10 §
Fastigheter som förvärvats för ett oregistrerat samfunds räkning

Om en fastighet har förvärvats för ett bolag som skall bildas eller för annat oregistrerat samfund, är den skattskyldig som har förvärvat fastigheten, till dess att äganderätten övergår till samfundet eller bolaget i fråga eller till en annan mottagare av överlåtelsen.

10 a § (29.12.2009/1739)
Helsingfors universitets skattskyldighet

Trots av vad som bestäms i 75 § 3 mom. i universitetslagen (558/2009) är Helsingfors universitet skyldigt att betala fastighetsskatt så som föreskrivs nedan i denna lag.

UniversitetsL 558/2009 75 § 3 mom. har upphävts genom L 1707/2015.

3 kap

Skattens belopp och värdering av fastighet

11 §
Allmänna fastighetsskatteprocentsatser (24.11.2023/1048)

Rubriken har ändrats genom L 1048/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder: Allmän fastighetsskatteprocentsats

Fastighetsskatten är en på basis av fastighetsskatteprocentsatsen bestämd andel av fastighetens värde.

Kommunfullmäktige bestämmer årligen på förhand storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser och fastställer samtidigt inkomstskattesatsen för finansåret. Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundradels procents noggrannhet. (13.12.2001/1266)

Den allmänna fastighetsskatteprocentsats för mark och den allmänna fastighetsskatteprocentsats för byggnader som kommunfullmäktige bestämt tillämpas på de fastigheter som enligt denna lag är skattepliktiga, om inte något annat följer av 12, 12 a, 12 b, 13, 13 a eller 14 §. (24.11.2023/1048)

3 mom. har ändrats genom L 1048/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

Den allmänna fastighetsskatteprocentsats som kommunfullmäktige bestämt tillämpas på de fastigheter som enligt denna lag är skattepliktiga, om ingenting annat följer av 12, 12 a, 12 b, 13, 13 a eller 14 §. Den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen bestäms till minst 0,93 och högst 2,00. (2.11.2017/724)

Den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen för mark bestäms till minst 1,30 och högst 2,00. (24.11.2023/1048)

4 mom. har tillfogats genom L 1048/2023, som träder i kraft 1.1.2024.

Den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen för byggnader bestäms till minst 0,93 och högst 2,00. Den tillämpas även på konstruktioner. (24.11.2023/1048)

5 mom. har tillfogats genom L 1048/2023, som träder i kraft 1.1.2024.

Kommunen ska meddela fastighetsskatteprocentsatserna till Skatteförvaltningen senast den 17 november året före skatteåret. Skatteförvaltningen kan förlänga tidsfristen för meddelandet. Har anmälan inte gjorts inom utsatt tid, får fastighetsskatteprocentsatsen för det föregående året iakttas i beskattningen, dock minst den lägsta skatteprocentsatsen enligt lagen. Om den fastighetsskatteprocentsats som kommunen meddelat Skatteförvaltningen avviker från vad som föreskrivs i denna lag, får i beskattningen iakttas den närmaste skatteprocentsatsen enligt lagen. (24.11.2023/1048)

6 mom. (tidigare 4 mom.) har ändrats genom L 1048/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

Kommunen ska meddela fastighetsskatteprocentsatserna till Skatteförvaltningen senast den 17 november året före skatteåret. Skatteförvaltningen kan förlänga tidsfristen för meddelandet. Har anmälan inte gjorts inom föreskriven tid, får fastighetsskatteprocentsatsen för det föregående året iakttas i beskattningen, dock minst den lägsta skatteprocentsatsen enligt lagen. (11.6.2010/527)

12 §
Skatteprocentsats för byggnader som används för stadigvarande boende

För byggnader som huvudsakligen används för stadigvarande boende bestämmer kommunfullmäktige skatteprocentsatsen till minst 0,41 och högst 1,00. (2.11.2017/724)

En byggnad anses vara använd huvudsakligen för stadigvarande boende om minst hälften av byggnadens lägenhetsyta används för detta ändamål. En lägenhet anses vara använd för nämnda ändamål om den i huvudsak är avsedd för sådan användning och inte är i annan användning.

En byggnad anses också vara använd huvudsakligen för stadigvarande boende, om den har börjat byggas med tanke på i huvudsak sådan användning.

På separata ekonomibyggnader och garagebyggnader i anslutning till sådana byggnader som avses i denna paragraf tillämpas en skatteprocentsats som bestämts enligt 1 mom.

12 a § (12.11.1999/1026)
Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser

Kommunfullmäktige kan för sådana obebyggda byggplatser som avses i 2 mom. särskilt bestämma en skatteprocentsats som är minst 2,00 och högst 6,00. (18.11.2016/970)

Den särskilda skatteprocentsatsen tillämpas på obebyggda byggplatser, om

1) detaljplanen enligt lagen om områdesanvändning (132/1999) har varit i kraft minst ett år före ingången av kalenderåret, (21.4.2023/782)

1 punkten har ändrats genom L 782/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

1) detaljplanen har varit i kraft minst ett år före ingången av kalenderåret,

2) över hälften av byggrätten för byggplatsen enligt detaljplanen har planlagts för bostadsändamål,

3) det på byggplatsen inte finns någon bostadsbyggnad som används för boende och byggande av en bostadsbyggnad på den före ingången av kalenderåret inte påbörjats på det sätt som avses i 108 § i bygglagen (751/2023), (21.4.2023/782)

3 punkten har ändrats genom L 782/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

3) det på byggplatsen inte finns någon bostadsbyggnad som används för boende och byggande av en bostadsbyggnad på den före ingången av kalenderåret inte påbörjats på det sätt som avses i 149 c § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999),

4) det till byggplatsen finns en i 44 § 1 mom. 3 punkten i bygglagen avsedd användbar infartsväg eller det är möjligt att ordna en sådan, (21.4.2023/782)

4 punkten har ändrats genom L 782/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

4) det till byggplatsen finns en i 135 § i markanvändnings- och bygglagen avsedd användbar infartsväg eller det är möjligt att ordna en sådan,

5) byggplatsen kan anslutas till den allmänna vattenledningen och till avlopp på det sätt som avses i 10 § i lagen om vattentjänster (119/2001),

6) det för byggplatsen inte har utfärdats ett sådant byggförbud som avses i 38 eller 53 § eller i 58 § 5 mom. i lagen om områdesanvändning, och om (21.4.2023/782)

6 punkten har ändrats genom L 782/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

6) det för byggplatsen inte har utfärdats ett sådant byggförbud som avses i 38 eller 53 § eller i 58 § 5 mom. i markanvändnings- och bygglagen, och om

7) byggplatsen är i samma ägares ägo.

(30.10.2015/1291)

En byggplats anses vara i samma ägares ägo då makar tillsammans äger byggplatsen eller byggplatsen annars är samägd i kvotdelar. Likaså anses en byggplats vara i samma ägares ägo då en del av byggplatsen ägs av ett bolag eller en annan sammanslutning som huvudsakligen är i den skattskyldiges ägo eller då byggplatsen ägs av bolag som hör till samma koncern.

Med byggplats för bostadsbyggnad enligt detaljplanen avses

1) en sådan tomt eller annan byggplats enligt detaljplanen som antecknats i fastighetsregistret,

2) en byggplats enligt detaljplanen och enligt bindande eller riktgivande tomtindelning, och

3) ett kvarter som antecknats i detaljplanen och som inte omfattas av bindande eller riktgivande tomtindelning.

Denna paragraf gäller inte byggplatser som planlagts för fritidsbebyggelse.

12 b § (24.11.2023/1048)
Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser i vissa kommuner

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 12 a § 1 mom. ska kommunfullmäktige i Borgnäs, Grankulla, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Träskända, Vanda och Vichtis kommuner för obebyggda byggplatser bestämma en skatteprocentsats som är minst 3,00 procentenheter högre än den allmänna fastighetsskatteprocentsats för mark som kommunfullmäktige bestämt. Skatteprocentsatsen för en obebyggd byggplats kan dock bestämmas till högst 6,00.

12 b § har ändrats genom L 1048/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

12 b § (18.11.2016/970)
Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser i vissa kommuner

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 12 a § 1 mom. ska kommunfullmäktige i Borgnäs, Grankulla, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Träskända, Vanda och Vichtis kommuner för obebyggda byggplatser bestämma en skatteprocentsats som är minst 3,00 procentenheter högre än den allmänna fastighetsskatteprocentsats som kommunfullmäktige bestämt. Skatteprocentsatsen för en obebyggd byggplats kan dock bestämmas till högst 6,00.

13 §
Skatteprocentsats för andra bostadsbyggnader

Kommunfullmäktige bestämmer särskilt en skatteprocentsats för byggnader av vilkas lägenhetsyta mer än hälften används huvudsakligen för annat boende än stadigvarande boende enligt 12 §. Skatteprocentsatsen bestäms till minst 0,93 och högst 2,00. (2.11.2017/724)

Som sådan användning som avses i 1 mom. anses också det att en byggnad hålls reserverad huvudsakligen för annat boende än stadigvarande boende. Även på en byggnad som börjat uppföras med tanke på användning för det ändamål som avses i 1 mom. tillämpas en skatteprocentsats enligt 1 mom.

På separata ekonomibyggnader och garagebyggnader i anslutning till sådana byggnader som avses i 1 mom. tillämpas en skatteprocentsats som bestämts enligt 1 mom.

Den skatteprocentsats som avses i 1 mom. tillämpas inte på byggnader som hör till en härbärgeringsrörelse, vilken drivs som näringsverksamhet, ej heller på byggnader som används för härbärgeringsverksamhet som enbart bedrivs i samband med gårdsbruk. (3.12.1993/1084)

13 a § (26.6.1998/476)
Skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund

Med avvikelse från vad som i 11 § föreskrivs om den nedre gränsen för fastighetsskatteprocentsatsen kan kommunfullmäktige bestämma att procentsatsen för en byggnad ägd av ett allmännyttigt samfund som avses i 22 § inkomstskattelagen och dess mark skall vara lägre än vad som bestäms ovan, om byggnaden på fastigheten huvudsakligt är i allmänt eller allmännyttigt bruk. Fastighetsskatteprocentsatsen för en fastighet som avses i denna paragraf kan också bestämmas vara 0,00.

14 § (22.12.2005/1131)
Skatteprocentsatsen för vissa anläggningar

Kommunfullmäktige kan särskilt fastställa en skatteprocentsats som ska tillämpas på byggnader och konstruktioner som hör till ett kraftverk eller en slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Denna skatteprocentsats kan fastställas till högst 3,10. (30.10.2015/1291)

Den skatteprocentsats som avses i 1 mom. får tillämpas endast om kraftverkets nominella effekt överskrider 10 megavoltampere eller, om flera kraftverk är anslutna till ett distributionsnät enligt 3 § 2 punkten eller ett högspänningsdistributionsnät enligt 3 § 3 punkten i elmarknadslagen (588/2013) eller ett stamnät enligt 31 § 1 mom. 1 punkten i den lagen via en gemensam anslutningspunkt, den sammanräknade nominella effekten överskrider 10 megavoltampere. (2.11.2017/723)

Kraftverkets ägare ska lägga fram en utredning om kraftverkets nominella effekt. Skatteförvaltningen kan meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas samt om när och hur de ska lämnas. (11.6.2010/527)

15 § (22.12.2005/1152)
Värdering av fastighet

Vid tillämpningen av denna lag anses som en fastighets värde det värde som enligt 5 kap. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) samt de bestämmelser och beslut som meddelats med stöd av den räknas ut för kalenderåret före det år då fastighetsskatten påförs. Värdet av en fastighet som hör till företagsförmögenhet räknas ut enligt samma grunder.

4 kap

Deklarationsskyldighet och skyldighet att lämna uppgifter (25.5.2012/253)

16 § (12.1.2018/19)
Den skattskyldiges deklarationsskyldighet

I samband med påförande av fastighetsskatt sänder Skatteförvaltningen den skattskyldige en utredning om de fastighetsuppgifter som använts som grund vid fastighetsbeskattningen. Den skattskyldige ska granska de i utredningen antecknade uppgifterna om markens areal, byggrätt, planläggning, strandrätt, användningsändamål samt ägande- och besittningsrätt liksom de uppgifter och det användningsändamål som använts som grund för beräkningen av en byggnads återanskaffningsvärde. Den skattskyldige ska till Skatteförvaltningen anmäla eventuella fel i uppgifterna. Den skattskyldige ska dessutom anmäla fastigheter och byggnader som saknas i utredningen liksom ombyggnader och betydande reparationsåtgärder, uppgifter om i 31 § 1 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen avsedda stenbrott samt grus-, ler- och torvtäkter eller andra motsvarande förmåner och uppgift om att en byggnad har rivits eller tagits ur bruk. En utredning om fastighetsuppgifter kan vid behov sändas även när fastighetsskatt inte påförs den skattskyldige. Skatteförvaltningen ska ge den skattskyldige skälig tid att komplettera och rätta utredningen. (24.11.2023/1048)

1 mom. har ändrats genom L 1048/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

I samband med påförande av fastighetsskatt sänder Skatteförvaltningen den skattskyldige en utredning om de fastighetsuppgifter som använts som grund vid fastighetsbeskattningen. Den skattskyldige ska granska de i utredningen antecknade uppgifterna om markens areal, byggrätt, planläggning, strandrätt, användningsändamål samt ägande- och besittningsrätt liksom de uppgifter och det användningsändamål som använts som grund för beräkningen av en byggnads återanskaffningsvärde. Den skattskyldige ska till Skatteförvaltningen anmäla eventuella fel i uppgifterna. Fastigheter och byggnader som saknas i utredningen liksom ombyggnader och betydande reparationsåtgärder samt uppgift om att en byggnad har rivits eller tagits ur bruk ska också anmälas. En utredning om fastighetsuppgifter kan vid behov sändas även när fastighetsskatt inte påförs den skattskyldige. Skatteförvaltningen ska ge den skattskyldige skälig tid att komplettera och rätta utredningen.

Uppgifterna anses vara lämnade när de har kommit in till Skatteförvaltningen. Bestämmelser om ankomsttidpunkten för uppgifter som lämnas elektroniskt finns i 10 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och bestämmelser om ankomsttidpunkten för uppgifter som lämnas i pappersform finns i 18 § i förvaltningslagen (434/2003). Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas, om hur och när uppgifterna ska lämnas och om förfarandet i övrigt för att lämna uppgifter. (24.11.2023/1048)

2 mom. har ändrats genom L 1048/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

Uppgifterna anses vara lämnade när de har kommit in till Skatteförvaltningen. Bestämmelser om ankomsttidpunkten för uppgifter som lämnas elektroniskt finns i 10 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och bestämmelser om ankomsttidpunkten för uppgifter som lämnas i pappersform i 18 § i förvaltningslagen (434/2003). Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om hur och när uppgifterna ska lämnas och om förfarandet i övrigt för att lämna uppgifter.

En skattskyldig som inte har fått den utredning som avses i 1 mom. och som vid ingången av kalenderåret har ägt en skattepliktig fastighet ska för fastighetsbeskattningen utan uppmaning lämna Skatteförvaltningen de uppgifter om mark och byggnader som avses i 1 mom. (24.11.2023/1048)

3 mom. har tillfogats genom L 1048/2023, som träder i kraft 1.1.2024.

Om den skattskyldige inte korrigerar uppgifterna som ligger till grund för fastighetsbeskattningen, anses han för fastighetsbeskattningen ha lämnat uppgifter som stämmer överens med den utredning som har sänts till honom.

I fråga om den skattskyldiges skyldighet att lämna uppgifter för verkställande av fastighetsbeskattningen tillämpas förutom denna lag vad som i 2 kap. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) föreskrivs om den skattskyldiges deklarationsskyldighet.

16 a § (12.1.2018/19)
Inlämnande av samfunds och samfällda förmåners fastighetsuppgifter

Samfund och samfällda förmåner ska lämna de uppgifter som avses i 16 § elektroniskt.

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl godkänna att uppgifterna lämnas i pappersform.

17 § (11.6.2010/527)

17 § har upphävts genom L 11.6.2010/527.

18 § (11.6.2010/527)
Skatteförvaltningens rätt att få uppgifter samt att utföra granskning

I fråga om Skatteförvaltningens rätt att för verkställande av fastighetsbeskattningen få uppgifter av utomstående och myndigheter samt i fråga om rätten att granska dem gäller i tillämpliga delar vad som i 3 kap. i lagen om beskattningsförfarande bestäms om utomståendes och myndigheters skyldighet att lämna uppgifter.

19 §
Granskning av fastighetsuppgifter

Skatteförvaltningen har rätt att vid behov för granskning tillställa den som för fastighetsregistret, byggnadsmyndigheten i den kommun där fastigheten är belägen eller någon annan myndighet i kommunen uppgifter om fastigheten, inklusive signumuppgifter rörande ägaren.

Myndigheten i fråga är skyldig att granska uppgifternas riktighet i den utsträckning saken framgår av de uppgifter som myndigheten har i sin besittning.

5 kap

Beskattning och ändringssökande

20 § (11.6.2010/527)

20 § har upphävts genom L 11.6.2010/527.

20 a § (22.12.2005/1131)
Kommunens skyldighet att lämna uppgifter

En kommun som fastställer den skatteprocentsats som avses i 12 a eller 12 b § utreder samtidigt årligen de byggplatser som avses i 12 a eller 12 b § och meddelar dem samt andra behövliga uppgifter och handlingar till Skatteförvaltningen för verkställande av beskattningen och för ändringssökande. (11.6.2010/527)

2 mom. har upphävts genom L 18.11.2013/811. (18.11.2013/811)

Skatteförvaltningen kan meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas samt om när och hur de ska lämnas. (11.6.2010/527)

21 § (26.7.1996/541)
Förhandsavgörande

Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan av den skattskyldige meddela förhandsavgörande som gäller fastighetsskatt. (11.6.2010/527)

I ansökan skall individualiseras den fråga i vilken förhandsavgörande söks och framläggas den utredning som behövs för avgörande av ärendet.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande skall på yrkande av sökanden iakttas med bindande verkan så som bestäms i avgörandet.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen. (9.9.2016/786)

22 § (11.6.2010/527)
Verkställande av beskattning

Skatteförvaltningen verkställer fastighetsbeskattningen.

Fastighetsskatt påförs inte om beloppet av den skattskyldiges skatt skulle bli mindre än 10 euro. (12.1.2018/19)

Skatteförvaltningen verkställer fastighetsbeskattningen utifrån de uppgifter som finns i Skatteförvaltningens register, de uppgifter som den skattskyldige har lämnat och de uppgifter som har fåtts av utomstående uppgiftsskyldiga med stöd av 3 kap. i lagen om beskattningsförfarande samt utifrån annan utredning som har fåtts i ärendet. (25.5.2012/253)

I fråga om allmänna principer som ska iakttas vid beskattningen, gemensam behandling av ärenden, hörande, automatiserat avgörande av ärenden och motivering av beslut tillämpas vad som i lagen om beskattningsförfarande föreskrivs om detta. (14.4.2023/667)

4 mom. har ändrats genom L 667/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

I fråga om allmänna principer som ska iakttas vid beskattningen, gemensam behandling av ärenden, hörande och motivering av beslut tillämpas vad som föreskrivs om detta i lagen om beskattningsförfarande. (12.1.2018/19)

22 a § (12.1.2018/19)
Tidpunkten för slutförande av beskattningen

Fastighetsbeskattningen av den skattskyldige slutförs den dag som har antecknats i beskattningsbeslutet.

Om den skattskyldige kompletterar eller rättar fastighetsuppgifterna före slutförandet av beskattningen, slutförs beskattningen den dag som har antecknats i det nya beskattningsbeslutet.

Skatteförvaltningen kan trots dagen för slutförande av beskattningen fortsätta beskatta den skattskyldige, om en kontrollåtgärd är oavslutad. Skatteförvaltningen ska före slutförandet av beskattningen meddela den skattskyldige att beskattningen fortsätter. Beskattningen slutförs då den dag som har antecknats i det nya beskattningsbeslutet.

Beskattningen får av orsaker som hänför sig till skattekontrollen slutföras vid olika tidpunkter för de skattskyldiga.

Fastighetsbeskattningen slutförs senast vid utgången av oktober under skatteåret.

23 § (9.9.2016/786)
Skatteår

Skatteåret är det kalenderår för vilket fastighetsskatt ska betalas.

24 § (22.12.2005/1087)
Beskattningsbeslut

Till en skattskyldig som har påförts fastighetsskatt ska det sändas ett beskattningsbeslut och anvisningar för sökande av ändring. (12.1.2018/19)

I beskattningsbeslutet antecknas uppgifter som specificerar den skattskyldige samt den myndighet som verkställt beskattningen jämte kontaktuppgifter, de fastigheter för vilka den skattskyldige ska betala skatt, dessa fastigheters värde samt beloppet av den skatt som ska betalas. Om en byggnad hör till de klasser som avses i 12–14 §, ska också detta antecknas i beskattningsbeslutet. På beskattningsbeslut tillämpas dessutom vad som i 53 g § 1 mom. i förvaltningslagen föreskrivs om meddelande om automatiserat avgörande av ärenden. (14.4.2023/667)

2 mom. har ändrats genom L 667/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

I beskattningsbeslutet antecknas uppgifter som specificerar den skattskyldige samt den myndighet som verkställt beskattningen jämte kontaktuppgifter, de fastigheter för vilka den skattskyldige skall betala skatt, dessa fastigheters värde samt beloppet av den skatt som skall betalas. Om en byggnad hör till de klasser som avses i 12–14 §, skall också detta antecknas i beskattningsbeslutet.

25 § (25.5.2012/253)
Förseningsavgift, skatteförhöjning, kompletterande beskattningsbeslut, rättelse av beskattningen och följdändring (12.1.2018/19)

I fråga om förseningsavgift, skatteförhöjning, kompletterande beskattningsbeslut, rättelse av beskattningen och följdändring tillämpas vad som föreskrivs om detta i lagen om beskattningsförfarande. Förseningsavgift och skatteförhöjning påförs dock inte, om det i de uppgifter som den skattskyldige har lämnat för fastighetsbeskattningen finns fel som den skattskyldige rimligen inte kan antas ha varit medveten om. Förseningsavgiften redovisas till kommunerna i samma proportion som fastighetsskatt som påförs den skattskyldige. (12.1.2018/19)

Vid beräkning av tidsfristerna för ändring av beskattningen avses med skatteår det skatteår som anges i 23 §. (9.9.2016/786)

Såsom uppgifter som den skattskyldige lämnat beaktas vid bedömningen av förutsättningarna för skatteförhöjning eller rättelse av beskattningen, förutom uppgifter som avses i 16 §, även uppgifter och handlingar som den skattskyldige har lämnat för verkställande av sin inkomstbeskattning eller om sin förmögenhet med stöd av lagen om beskattningsförfarande.

Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel behöver inte verkställas, om den skatt som inte påförts är obetydlig och om inte kravet på jämlikhet vid beskattningen eller någon annan orsak kräver att beskattningen rättas.

26 § (9.9.2016/786)
Ändringssökande

Den skattskyldige eller någon annan som är ansvarig för skatten, den som ansöker om förhandsavgörande samt Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt eller den kommun där fastigheten är belägen får söka ändring i beskattningen eller ett förhandsavgörande på det sätt som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande.

Vid beräkning av tidsfristerna för ändringssökande avses med skatteår det skatteår som anges i 23 §.

Ett beslut med anledning av en begäran om omprövning och ett förhandsavgörande får överklagas genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hör. Om personer på vilka inkomstskattelagens (1535/1992) bestämmelser om makar tillämpas har sin hemkommun inom domkretsen för olika förvaltningsdomstolar, ska ändring i skatterättelsenämndens beslut sökas hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets hemkommunen för den äldre personen hör. Är personerna lika gamla, är förvaltningsdomstolen för den vars personbeteckning har ett lägre individuellt nummer behörig förvaltningsdomstol. Kan nämnda grunder inte tillämpas, ska besvären anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

27 § (9.9.2016/786)

27 § har upphävts genom L 9.9.2016/786.

27 a § (15.12.2003/1069)
Delgivning

Angående delgivning av beslut och andra handlingar gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om beskattningsförfarande.

6 kap

Skatteuppbörd och redovisning

28 § (12.1.2018/19)
Skatteuppbörd

På uppbörd, indrivning och återbäring av fastighetsskatt tillämpas lagen om skatteuppbörd (11/2018).

29 § (18.12.1995/1560)
Påföljder vid dröjsmål

Om påföljderna vid försummelse att inom utsatt tid betala fastighetsskatt gäller lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/95).

29 a § (12.1.2018/19)
Ränta på belopp som återbärs

Om skatt återbärs till följd av rättelse av beskattningen eller ändringssökande, betalas på återbäringen krediteringsränta enligt lagen om skatteuppbörd från dagen efter den dag då skatten betalades till den dag då återbäringen debiteras Skatteförvaltningens konto eller används till betalning av skatt.

30 § (10.7.1998/532)

30 § har upphävts genom L 10.7.1998/532.

31 § (9.9.2016/786)
Redovisning till skattetagarna

Fastighetsskatten redovisas till kommunerna på det sätt som föreskrivs i lagen om skatteredovisning (532/1998).

32 § (10.7.1998/532)

32 § har upphävts genom L 10.7.1998/532.

33 § (9.9.2016/786)
Preskription av skatt

På preskription av fastighetsskatt tillämpas lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007), med undantag av dess bestämmelser om grundbesvär.

7 kap

Särskilda stadganden

34 § (8.7.2022/687)
Fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket vid fastighetsbeskattningen för 2022

Skatteförvaltningen sänker den fastighetsskatt som för skatteåret 2022 påförts för en i 23 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen avsedd produktionsbyggnad inom jordbruket på det sätt som föreskrivs i denna paragraf.

Skatten på produktionsbyggnader inom jordbruket som ägs av den som bedriver jordbruk sänks med högst 35 000 euro. Skatten sänks dock inte om beloppet av den skatt som ska sänkas understiger 10 euro.

Sänkningen av skatten förutsätter att den andel som foder, bränsle, smörjmedel, el och gödselmedel utgör av utgifterna för jordbruksinkomstens förvärvande före reserveringarna enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967), avskrivningarna enligt 8–10 § i den lagen samt räntekostnaderna är minst 15 procent.

Om den som bedriver jordbruk tidigare har beviljats annat stöd enligt kommissionens meddelande om en tillfällig krisram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina (2022/C 131 I/01), ska stöd enligt denna paragraf inte beviljas till den del det sammanlagda beloppet av stöden överskrider

1) 35 000 euro, om det andra stödet är stöd för primär jordbruksproduktion,

2) 400 000 euro, om det andra stödet är något annat stöd än stöd för primär jordbruksproduktion.

Stöd beviljas inte direkt eller indirekt till de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ eller med dem förbundna fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Skatten sänks på ansökan av den skattskyldige. Ansökan ska göras senast den 31 oktober 2022. Sökanden ska lämna en tillräcklig redogörelse för att villkoren för stödet uppfylls. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om det förfarande som tillämpas vid ansökan och de uppgifter som behövs för redogörelsen.

På sänkning av skatten och på återbetalning av fastighetsskatt till följd av sänkningen tillämpas vad som föreskrivs om sänkning av fastighetsskatt till följd av ändringssökande och om återbetalning av fastighetsskatt.

På rättelse, ändringssökande, dröjsmålspåföljder, ränta som återbärs, skatteförhöjning, straffpåföljder, skatteuppbörd och indrivning i fråga om stöd enligt denna paragraf tillämpas de bestämmelser som gäller för fastighetsbeskattning och fastighetsskatt för skatteåret 2022.

34 § har tillfogats genom L 687/2022, som gällde temporärt 31.8.2022–31.12.2022. Den tidigare formen lyder:

34 § (30.12.1999/1348)

34 § har upphävts genom L 30.12.1999/1348.

35 § (18.12.1995/1560)
Straffstadganden

Om straffpåföljder gäller 9 kap. lagen om beskattningsförfarande.

36 §
Ansvar för skatt

I fråga om skatteansvaret gäller i tillämpliga delar lagen om beskattningsförfarande och lagen om skatteuppbörd. (9.9.2016/786)

Om äganderätten till en fastighet under ett kalenderår som avses i 5 § på basis av avtal övergår till någon annan, svarar även den nya ägaren och med ägare likställd innehavare för fastighetsskatt som debiterats och inte betalas nämnda år. (30.12.1992/1589)

37 § (21.12.2012/885)

37 § har upphävts genom L 21.12.2012/885.

38 § (30.12.1992/1589)

38 § har upphävts genom L 30.12.1992/1589.

39 § (18.12.1995/1560)
Tillämpning av lagen om beskattningsförfarande

Vid sådan tillämpning av stadganden i lagen om beskattningsförfarande som stöder sig på en hänvisning i denna lag, skall stadgandena tillämpas också på sådana skattskyldiga som lagen om beskattningsförfarande annars inte tillämpas på.

40 §
Avdragsgillhet i fråga om skatt

Om fastighetsskattens avdragsgillhet vid inkomstbeskattningen stadgas särskilt.

41 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

8 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

42 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1992.

Fastighetsskatt påförs första gången 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

43 §
Övergångsstadgande

Den uppmaning som avses ovan i 16 § kan ges redan innan denna lag träder i kraft.

Kommunen är skyldig att avgiftsfritt på begäran av skatteförvaltningen lämna skattebyrån i det skattedistrikt, inom vars område kommunen är belägen, uppgifter som kommunen har och som behövs för påförande och debitering av gatuavgift. De uppgifter som ligger till grund för den gatuavgift som påförs 1992 skall överlämnas till skattebyrån senast den 31 augusti 1992.

RP 50/92, StaUB 28/92

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1992/1589:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 181/92, LaUB 13/92

3.12.1993/1084:

Denna lag träder i kraft den 15 december 1993.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 1994. Lagens 3 § 2 mom. 1 punkten, 4 §, 25 § 1 mom., 26 och 29 a §§ tillämpas dock första gången redan vid fastighetsbeskattningen för 1993. Lagens 3 § 1 mom. 4 och 5 punkten tillämpas endast vid fastighetsbeskattningen för 1993.

RP 159/93, StaUB 56/93

2.8.1994/698:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

Lagen tillämpas när ändring söks i ett utslag som givits av en länsrätt efter att denna lag trätt i kraft.

RP 143/93, LaUB 11/94

3.3.1995/280:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 1996.

LM 64/94, StaUB 95/94

18.12.1995/1560:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95, StaUB 37/95, RSv 124/95

26.7.1996/541:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 46/96, StaUB 20/96, RSv 105/96

26.6.1998/476:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 1999. Lagens 13 a § tillämpas första gången i ändrad form vid beskattningen för 2000.

RP 29/1998, StaUB 17/1998, RSv 74/1998

10.7.1998/506:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 15/1998, StaUB 11/1998, RSv 64/1998

10.7.1998/532:

RP 54/1998, StaUB 18/1998, RSv 75/1998

12.11.1999/1026:

Denna lag träder i kraft den 15 november 1999.

Denna lag tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2000.

Kommunfullmäktige kan för 2001 första gången fastställa skatteprocentsatsen för sådana obebyggda byggplatser som avses i 12 a §.

RP 100/1999, StaUB 14/1999, RSv 61/1999

30.12.1999/1348:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 149/1999, StaUB 30/1999, FvUU 10/1999, RSv 131/1999

26.10.2001/912:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2002.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

13.12.2001/1266:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 182/2001, FiUB 34/2001, RSv 184/2001

15.12.2003/1069:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 117/2003, FiUB 27/2003, RSv 67/2003

21.12.2004/1164:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna lag tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2005.

RP 213/2004, FiUB 30/2004, RSv 189/2004

22.12.2005/1087:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2007.

Lagens 26 § tillämpas dock första gången på besvär som anförs efter att lagen har trätt i kraft, när den som överklagar är en person som lever i registrerat partnerskap.

RP 91/2005, FiUB 22/2005, RSv 141/2005

22.12.2005/1131:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2006.

Fastighetsskatteprocentsatsen för vattenkraftverk som tas i bruk efter ingången av 2006 och vilkas nominella effekt är mer än 10 megavoltampere är med avvikelse från 14 § högst 1,40 i fastighetsbeskattningen för åren 2006–2017.

RP 145/2005, FiUB 39/2005, RSv 189/2005

22.12.2005/1152:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången när fastighetsskatten påförs för 2007.

RP 144/2005, FiUB 44/2005, RSv 218/2005

18.4.2008/245:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007, FiUB 5/2008, RSv 25/2008

27.11.2009/969:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2010.

RP 119/2009, FiUB 20/2009, RSv 152/2009

29.12.2009/1739:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2010.

Helsingfors universitet och de bolag som nämns i 2 § 1 mom. i lagen om vissa bestämmelser som gäller inkomst- och överlåtelsebeskattning i samband med universitetsreformen (1738/2009) ska senast den 31 mars 2010 lämna skattemyndigheterna en redogörelse för sitt fastighetsinnehav den 1 januari 2010 för fastighetsbeskattningen för 2010.

RP 244/2009, FiUB 43/2009, RSv 252/2009

11.6.2010/527:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009, FiUB 12/2010, RSv 37/2010

25.5.2012/253:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

Denna lag tillämpas första gången när fastighetsskatt för 2013 påförs.

RP 6/2012, FiUB 6/2012, RSv 22/2012

21.12.2012/885:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På ärenden som gäller befrielse från skatt eller uppskov med betalning av skatt och som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. På upplupen ränta till följd av uppskov med betalning av skatt som har beviljats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 76/2012, FiUB 29/2012, RSv 136/2012

18.11.2013/811:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2014.

RP 76/2013, RP 102/2013, FiUb 18/2013, RSv 123/2013

7.11.2014/861:

Denna lag träder i kraft den 10 november 2014.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2015.

RP 158/2014, FiUB 13/2014, RSv 111/2014

7.11.2014/862:

Denna lag träder i kraft den 10 november 2014.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2015.

RP 188/2014, FiUB 16/2014, RSv 127/2014

30.10.2015/1291:

Denna lag träder i kraft den 3 november 2015.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2016.

Lagens 11 § 3 mom. och 12 § 1 mom. tillämpas dock första gången först vid fastighetsbeskattningen för 2017. Vid fastighetsbeskattningen för 2016 tillämpas 11 § 3 mom. och 12 § 1 mom. som gällde vid ikraftträdandet.

RP 26/2015, FiUB 3/2015, RSv 16/2015

9.9.2016/786:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången vid den fastighetsbeskattning som verkställs för skatteåret 2017 och vid ändringssökande som gäller den.

Vid den fastighetsbeskattning som verkställs för ett skatteår som gått ut före lagens ikraftträdande och vid ändringssökande som gäller den samt vid sökande av ändring i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats efter ikraftträdandet och som gäller ett skatteår som gått ut före ikraftträdandet samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat efter ikraftträdandet av denna lag tillämpas bestämmelserna i denna lag.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

18.11.2016/970:

Denna lag träder i kraft den 19 november 2016.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2017.

RP 174/2016, FiUB 12/2016, RSv 136/2016

2.11.2017/723:

Denna lag träder i kraft den 7 november 2017.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2018.

RP 96/2017, FiUB 8/2017, RSv 106/2017

2.11.2017/724:

Denna lag träder i kraft den 7 november 2017.

Denna lag tillämpas på den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen och på skatteprocentsatsen för byggnader som används för annat boende än stadigvarande boende första gången vid fastighetsbeskattningen för 2018. Ändringen som gäller fastighetsskatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2019.

RP 133/2017, FiUB 9/2017, RSv 105/2017

12.1.2018/19:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020 och vid ändringssökande som gäller den.

Vid beskattningen för skatteåret 2019 eller tidigare skatteår och vid ändringssökande som gäller den tillämpas bestämmelserna i lagen om beskattningsförfarande sådana de lyder den 30 april 2018.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

17.12.2020/1060:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Denna lag tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2021.

RP 169/2020, FiUB 28/2020, RSv 177/2020

8.7.2022/687:

Denna lag träder i kraft den 31 augusti 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

RP 82/2022, FiUB 13/2022, RSv 86/2022

5.1.2023/47:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 76/2022, MiUB 17/2022, RSv 227/2022

14.4.2023/667:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

RP 224/2022, FiUB 45/2022, RSv 325/2022

21.4.2023/782:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

RP 139/2022, MiUB 27/2022, RSv 333/2022

24.11.2023/1048:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2024.

RP 39/2023, FiUB 2/2023, RSv 16/2023

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.