Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

17.5.1991/827

Lag om värdeandelskonton

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Tillämpningsområde
1 §

Denna lag gäller värdeandelskonton som hör till värdeandelssystemet, rättsverkningarna av anteckningar på dem samt skadeståndsansvar för dem som svarar för kontona.

2 mom. har upphävts genom L 14.12.2012/751. (14.12.2012/751)

Uppgifter som antecknas på värdeandelskonton
2 §

På ett värdeandelskonto skall antecknas uppgift om

1) kontoinnehavaren samt om övriga innehavare av rättigheter som hänför sig till de noterade värdeandelarna,

2) slag och mängd i fråga om de värdeandelar som har noterats på kontot, (7.3.2014/169)

3) de rättigheter och begränsningar som hänför sig till kontot och de noterade värdeandelarna.

Om de rättigheter och begränsningar som avses i 1 mom. 3 punkten endast gäller en del av de registrerade värdeandelarna, ska de värdeandelar som är föremål för rättigheterna eller begränsningarna specificeras så som värdepapperscentralen bestämmer. (14.12.2012/751)

Av ett värdeandelskonto ska framgå vilken kontoförvaltare som för det. Ett värdeandelskonto ska specificeras på det sätt som värdepapperscentralen bestämmer. (14.12.2012/751)

Förteckning över rättsinnehavarna
3 § (15.9.2000/796)

Värdepapperscentralen skall föra en förteckning över dem som innehar de rättigheter som hänför sig till de noterade värdeandelarna.

Rättsinnehavarens namn samt behövliga kontakt-, betalnings- och beskattningsuppgifter skall införas i förteckningen. Dessutom skall rättsinnehavarens finska personbeteckning anges eller, om sådan inte finns, ett identifikationssignum som överensstämmer med värdepapperscentralens föreskrifter.

Förteckning över slagen av värdeandelar
4 §

Värdepapperscentralen skall föra en förteckning över de värdeandelar som har överförts till värdeandelssystemet. (15.9.2000/796)

I förteckningen över värdeandelar ska de uppgifter om värdeandelarna införas som enligt 5 kap. 4 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) ska registreras på emissionskontot, med undantag av värdeandelarnas antal. (16.6.2017/350)

Värdeandelarna införs i förteckningen grupperade enligt slag. Options- och teckningsrätter antecknas som självständiga värdeandelar när de har lösgjorts från en aktie, andel eller huvudförbindelse och blivit rättigheter som kan överlåtas separat.

Förvaltningsbefogenhet och rätt att använda ett konto
5 §

På ett värdeandelskonto kan noteras

1) en obegränsad rätt att avföra värdeandelar från kontot eller i övrigt förfoga över de noterade värdeandelarna (förvaltningsbefogenhet),

2) rätt att avföra bestämda värdeandelar från kontot,

3) rätt att få uppgifter om kontots innehåll, samt

4) rätt att få den avkastning, options- eller teckningsrätt, amortering av kapitalet eller prestation av annat slag som hänför sig till den noterade värdeandelen.

Utan hinder av vad som har avtalats om giltighetstiden för de rättigheter som nämns i 1 mom. 1-3 punkten skall noteringen av rättigheten avföras på kontoinnehavarens ansökan, om denne visar att han har delgivit innehavaren av rättigheten sin ansökan om att noteringen avförs.

Förvaltningskonto (8.12.1995/1387)
5 a § (14.12.2012/751)

Värdeandelar får registreras på ett särskilt värdeandelskonto (förvaltningskonto) som kontoinnehavaren enligt uppdrag förvaltar för någon annans räkning, om det är fråga om värdeandelar som förvaltas för en utlännings, ett utländskt företags eller en utländsk stiftelses räkning. Av kontot ska det då framgå uppgifter om kontoinnehavaren och att det är fråga om ett förvaltningskonto.

På ett förvaltningskonto får registreras värdeandelar som förvaltas för en eller flera kunders räkning. Vad som på något annat ställe i denna lag föreskrivs om kontoinnehavares behörighet att förfoga över värdeandelar som har registrerats på ett konto gäller också innehavare av ett förvaltningskonto.

Ett förvaltningskonto kan innehas av en värdepapperscentral, en centralbank eller en kontoförvaltare. Som kontoförvaltare kan värdepapperscentralen godkänna också ett sådant kreditinstitut eller värdepappersföretag som har rätt att tillhandahålla förvaring av finansiella instrument enligt lagen om investeringstjänster (747/2012), ett utländskt samarbetsorgan enligt 2 kap. 10 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet eller någon annan sådan utländsk organisation som står under tillräcklig offentlig tillsyn och vars finansiella verksamhetsbetingelser och förvaltning uppfyller kraven på en tillförlitlig skötsel av uppgifterna. (28.12.2017/1082)

På ett förvaltningskonto som förvaltas av en utländsk värdepapperscentral som avses i 2 kap. 10 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet får trots bestämmelserna i 1 mom. registreras också sådana värdeandelar som avses i 4 kap. 3 § 2 mom. i den lagen och som förvaltas för en finsk medborgare, ett finländskt bolag eller en finländsk stiftelse. (16.6.2017/350)

På värdepapperskonton som innehavaren av ett förvaltningskonto i Finland för över sina kunders värdeandelar ska tillämpas lagen om värdepapperskonton (750/2012). Om innehavaren av ett förvaltningskonto eller kontoinnehavarens uppdragsgivare för ett register eller ett konto i någon annan stat över rättigheter som gäller värdeandelar ska den statens lag tillämpas på rättsinnehavarens rättigheter, om inte något annat följer av registreringarna gällande värdeandelskontot eller av lagen.

Pantsättning och utmätning
6 §

Pantsättning av en värdeandel, dock inte företagsinteckning, samt utmätning och säkerhetsåtgärder som hänför sig till värdeandelar kan registreras på ett värdeandelskonto. Föremål för en sådan registrering är hela värdeandelskontot. Om det önskas att registreringen ska hänföra sig till endast en del av de värdeandelar som har registrerats på värdeandelskontot, ska ett särskilt konto öppnas för dessa andelar. (14.12.2012/751)

Vid notering av rättigheter, begränsningar eller åtgärder som nämns i 1 mom. skall anges den förbindelse eller grund av annat slag enligt vilken noteringen har gjorts samt huruvida den avkastning eller det kapital som hör till värdeandelen skall betalas till kontoinnehavaren eller panthavaren eller till utsökningsmyndigheten. Om inte något annat har avtalats eller bestämts, betalas dividender, räntor eller annan dylik avkastning till kontoinnehavaren, medan amorteringar, tecknings- och optionsrätter, rätten att få en ny aktie samt övriga sådana prestationer som kan anses utgöra de pantsatta värdeandelarnas kapital tillfaller panthavaren eller utsökningsmyndigheten. (5.11.1993/919)

I en panträtt som har registrerats på ett värdeandelskonto kan en pantsättning inte registreras. På ett värdeandelskonto på vilket en pantsättning redan har registrerats får inte heller registreras panträtt på grund av en annan förbindelse. (14.12.2012/751)

7 § (20.1.2004/13)

På ett pantsatt värdeandelskonto kan noteras ett i 5 § lagen om finansiella säkerheter (11/2004) avsett avtalsvillkor som gäller panthavarens förfoganderätt. Noteringen av villkoret får inte avlägsnas utan panthavarens samtycke.

Om panthavaren med stöd av sin förfoganderätt enligt 1 mom. överlåter eller annars överför äganderätten till den pantsatta värdeandelen, noteras den på förvärvarens värdeandelskonto. Om panthavaren upplåter en ny panträtt, överförs värdeandelen till dennes värdeandelskonto på vilket den nya pantsättningen noteras.

Samägande
8 §

Värdeandelar som tillhör två eller flera personer gemensamt skall noteras på ett konto för vilket alla samägare antecknas som kontoinnehavare.

Överlåtelsebegränsning
9 §

På ett värdeandelskonto kan noteras att en värdeandel har överlåtits men att överlåtelsen inte ännu har blivit slutlig på grund av ett ägarförbehåll eller någon annan dylik omständighet.

10 §

Utan medgivande av rättsinnehavaren får en värdeandel inte avföras från ett värdeandelskonto, om överlåtelsen skulle kränka de rättigheter eller begränsningar som har noterats på kontot. En pantsatt värdeandel får inte avföras från ett konto utan panthavarens medgivande.

Behörighet att ansöka om registrering (14.12.2012/751)
11 §

Behörig att ansöka om notering på ett värdeandelskonto är kontoinnehavaren, hans lagbestämda företrädare eller dödsboet efter honom och den på vilken den kontoförda värdeandelen, rättigheten eller begränsningen har överförts. Samägare har endast tillsammans rätt att ansöka om noteringar på kontot, om inte något annat har avtalats.

Innehavaren av den rättighet som noterats på ett värdeandelskonto och hans successor kan framställa ansökningar inom ramen för den kontoförda rättigheten.

12 §

En pantsättning noteras på ansökan av panthavaren. För notering krävs ett skriftligt medgivande av kontoinnehavaren.

13 §

Utmätning och säkerhetsåtgärder noteras efter anmälan av myndigheten i fråga. En notering kan också göras på värdeandelskontot för värdeandelsägarens fångesman, om värdeandelarna inte har noterats på ägarens värdeandelskonto.

Konkurs noteras efter anmälan av konkursboet. Om gäldenärens värdeandel inte har noterats på hans värdeandelskonto, kan konkursboets rätt noteras på värdeandelskontot för gäldenärens fångesman.

Uppgift om att saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering (47/93) har börjat eller upphört noteras efter anmälan av utredaren. (25.1.1993/53)

14 § (15.9.2000/796)

Förordnande av intressebevakare eller begränsning av en rättsinnehavares handlingsbehörighet registreras på anmälan av intressebevakaren, förmyndarmyndigheten eller rättsinnehavaren själv.

15 § (15.9.2000/796)

Enligt värdepapperscentralens beslut kan till värdeandelssystemet överföras en rättsinnehavares identifieringsuppgifter från befolkningsdatasystemet eller registret över förmynderskapsärenden, samt uppgifter om rättsinnehavarens rätt att förfoga över värdeandelarna. Motsvarande uppgifter kan överföras också från handelsregistret samt övriga register över sammanslutningar och stiftelser.

Kommissionskonto
16 § (14.12.2012/751)

En värdepapperscentrals, en centralbanks, en kontoförvaltares och en clearingmedlems eller dessas kunders värdeandelar kan så som närmare anges i värdepapperscentralens regler registreras på ett särskilt värdeandelskonto (kommissionskonto) i syfte att organisera sådan clearingverksamhet som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet. Som innehavare av ett kommissionskonto kan värdepapperscentralen godkänna också ett utländskt samarbetsorgan enligt 2 kap. 10 § i den lagen eller någon annan utländsk organisation som står under tillräcklig offentlig tillsyn och vars finansiella verksamhetsbetingelser och förvaltning uppfyller kraven på en tillförlitlig skötsel av uppgifterna. (16.6.2017/350)

En kontoinnehavares och dess kunders värdeandelar får inte registreras på samma kommissionskonto.

På skyldigheten för innehavaren av ett kommissionskonto att föra register över sina kunders värdeandelar och på kundernas rättigheter ska på motsvarande sätt tillämpas vad som i lagen om värdepapperskonton föreskrivs om att föra värdepapperskonton och om kontoinnehavares rättigheter. Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om vilka tekniska förfaranden som ska tillämpas vid registerföringen och om vilka uppgifter som ska föras in i registret.

Bestämmelser om panträtt i värdeandelar som registrerats på kommissionskonton enligt denna paragraf finns i 3 kap. 5 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet. (16.6.2017/350)

Registreringsförfarande (15.9.2000/796)
16 a § (15.9.2000/796)

Värdepapperscentralen eller ett annat kontoförande institut kan på uppdrag öppna värdeandelskonton för kunder.

2 mom. har upphävts genom L 14.12.2012/751. (14.12.2012/751)

16 b § (14.12.2012/751)

Ett värdeandelskonto med dess registreringar kan på kontoinnehavarens begäran överföras till en annan kontoförvaltare. En sådan överföring kan göras också när kontoförvaltarens verksamhet har avslutats eller dess verksamhet begränsats.

Värdepapperscentralen sköter överföring av värdeandelskonton inom värdeandelsregistret. En ny kontoförvaltare ska underrätta alla innehavare av rättigheter som hänför sig till de på kontot registrerade värdeandelarna om överföringen.

På ett värdeandelskonto kan på panthavarens begäran registreras förbud mot överföring av ett värdeandelskonto på vilket panträtt har registrerats. Kontot får då inte på kontoinnehavarens begäran överföras utan panthavarens medgivande.

16 c § (15.9.2000/796)

Registreringsavgörandet ska fattas av den kontoförvaltare som har hand om kontot. (14.12.2012/751)

På uppdrag av kontoinnehavaren kan också en annan än i 1 mom. avsedd kontoförvaltare göra registreringar på kontot. På ett värdeandelskonto ska antecknas uppgifter om kontoförvaltaren i fråga och om begränsningar av kontoförvaltarens befogenheter att göra registreringar. (14.12.2012/751)

Värdepapperscentralen kan göra registreringar som har samband med sådan clearingverksamhet som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, oavsett vilken kontoförvaltare som har hand om värdeandelskontot. En kontoförvaltare kan, på villkor som överensstämmer med värdepapperscentralens regler, i samband med en transaktion som har överlämnats till clearing och avveckling göra en tillfällig registrering på ett värdeandelskonto som en annan kontoförvaltare har hand om. (16.6.2017/350)

Värdepapperscentralen kan på värdeandelskonton registrera emittenters prestationer, värdeandelars egenskaper, myndigheters anmälningar eller beslut eller överföring av uppgifter från myndigheters register. Värdepapperscentralen kan dessutom göra registreringar som har samband med upprätthållandet av värdeandelsregistret och avhjälpandet av störningar.

17 §

Den som gör en ansökan om notering skall visa rättsgrunden för sin ansökan.

Beslutet om registrering fattas så att avgörandet antecknas på värdeandelskontot. Anteckningen ska göras utan dröjsmål. Klockslaget för beslutet ska antecknas på kontot så som värdepapperscentralen bestämmer. Om ansökan helt eller delvis avslås eller avvisas, ska ett särskilt beslut dock meddelas. I samband med detta ska grunden för beslutet nämnas. (14.12.2012/751)

18 §

Om den utredning som har lagts till grund för en ansökan om registrering är bristfällig och ansökan inte genast skall avvisas eller avslås, skall med anledning av att ansökan blir anhängig göras en tillfällig registrering och sökanden uppmanas att lämna tillräckliga tilläggsuppgifter. Sökanden skall underrättas om på vilket sätt ansökan är bristfällig, vilken dag denne senast skall komplettera sin ansökan och vilka följderna är om kompletteringsuppmaningen inte iakttas. Vid behov kan en ny uppmaning ges. (15.9.2000/796)

Om sökanden inte senast den dag som avses i 1 mom. kompletterar sin ansökan på det sätt som behövs, skall ansökan avvisas eller avslås.

Lämnar sökanden inom utsatt tid de uppgifter som har begärts, skall det anses att en notering har skett vid den tidpunkt då den tillfälliga noteringen gjordes. I annat fall har den tillfälliga noteringen ingen verkan.

19 § (14.12.2012/751)

Värdepapperscentralen ska se till att det av varje registrering tas en säkerhetskopia som inte kan ändras i efterhand. Kontoförvaltaren ska förvara handlingarna om beslutsgrunderna i tio år.

Kontoförvaltaren ska föra en förteckning över de registreringsansökningar som har avvisats eller avslagits.

Bestämmelser om värdepapperscentralens skyldighet att bevara säkerhetskopior finns i artikel 29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012. (16.6.2017/350)

20 § (14.12.2012/751)

Kontoförvaltaren får inte ta ut avgifter för registreringar som avses i 13–15 §.

2 mom. har upphävts genom L 16.6.2017/350. (16.6.2017/350)

Korrigering av anteckningar (14.12.2012/751)
21 §

Det kontoförande institutet kan avföra en registrering som grundar sig på en klart felaktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart felaktig tillämpning av lag och avgöra ärendet på nytt. (15.9.2000/796)

En förutsättning för att ett sakfel skall få rättas är att alla vilkas rätt saken berör har hörts och att de vilkas rätt försvagas av rättelsen har gett sitt samtycke till den.

22 § (14.12.2012/751)

Om uppgifterna på ett värdeandelskonto innehåller ett klart skriv- eller räknefel, ett tekniskt fel eller andra därmed jämförbara fel eller brister, ska kontoförvaltaren göra de rättelser som behövs.

23 § (15.9.2000/796)

Vid rättelse av fel iakttas 16 c–19 § i tillämpliga delar. Om ett felaktigt avgörande eller en felaktig anteckning har gjorts av något annat än det kontoförande institut som har hand om värdeandelskontot, kan också den som gjort registreringen rätta felet.

Om ett ärende som gäller en registrering är anhängigt vid domstol, skall denna underrättas om att ett rättelseärende har väckts och tillställas avgörandet i saken.

Kontobesked
24 § (14.12.2012/751)

Kontoförvaltaren ska regelbundet, minst fyra gånger per år, lämna kontoinnehavaren besked om vilka registreringar som gjorts på kontot efter det föregående beskedet. Dessutom ska kontoförvaltaren omedelbart lämna kontoinnehavaren besked om avgöranden som avses i 21 §. Andra som innehar rättigheter som har registrerats på kontot ska omedelbart lämnas besked om registreringar och sådana avgöranden som avses i 21 §, om beslutet gäller deras rätt. I beskeden ska grunderna för besluten nämnas.

Kontoförvaltaren ska varje år i god tid före utgången av januari lämna kontoinnehavaren ett kontoutdrag över de registreringar som var i kraft vid utgången av föregående år, om det inte med kontoinnehavaren har avtalats om en annan tidpunkt för kontoutdraget. På begäran av kontoinnehavaren ska på kontoutdraget antecknas de förändringar på värdeandelskontot som har ägt rum under kalenderåret eller under någon annan räkenskapsperiod. Kontoutdrag som avses i detta moment ska ges avgiftsfritt.

25 § (15.9.2000/796)

25 § har upphävts genom L 796/2000.

Registreringens rättsverkningar (14.12.2012/751)
26 § (14.12.2012/751)

Förvärv som har registrerats på ett värdeandelskonto och rättigheter som hänför sig till värdeandelar och som har registrerats på ett värdeandelskonto har företräde framför förvärv och rättigheter som inte har registrerats på kontot. Om rättigheter som hänför sig till samma värdeandel är sinsemellan motstridiga, har en rättighet som tidigare registrerats på kontot företräde framför en som har registrerats senare.

Tidigare förvärv och rättigheter får trots 1 mom. företräde framför förvärv och rättigheter som uppkommit senare, om

1) det senare förvärvet eller den senare rättigheten grundar sig på avvittring eller arv, på fusion, delning eller upplösning av en juridisk person eller på delning av gemensam egendom, eller

2) den som åberopar det senare förvärvet eller den senare rättigheten vid förvärvet, när rättigheten uppkom eller när förvärvet eller rättigheten registrerades på kontot kände till eller borde ha känt till det tidigare förvärvet eller den tidigare rättigheten.

27 § (14.12.2012/751)

Om en värdeandel eller en rättighet som hänför sig till den har överlåtits av någon som enligt registreringarna på värdeandelskontot hade rätt att göra det, är det inte ett hinder för förvärvarens rätt att överlåtaren inte hade rätt att förfoga över värdeandelen, utom i det fall att förvärvaren vid förvärvet, när rättigheten uppkom eller när förvärvet eller rättigheten registrerades på kontot kände till eller borde ha känt till detta.

28 §

Gentemot förvärvaren av en värdeandel eller en rättighet som hänför sig till en värdeandel kan inte göras en invändning om en i 4 § 2 mom. nämnd omständighet som inte vid överlåtelsetidpunkten har framgått av uppgifterna i värdeandelsregistret, om förvärvaren varken kände eller borde ha känt till omständigheten. (15.9.2000/796)

En värdeandelsemittent kan inte gentemot en förvärvare som nämns i 1 mom. åberopa en omständighet som avses i 15 § 1 mom. lagen om skuldebrev (622/47). Han kan dock göra gällande att en värdeandel eller en rättighet som hänför sig till en värdeandel är ogiltig eller förverkad på en grund som avses i 16 och 17 §§ lagen om skuldebrev.

29 § (14.12.2012/751)

Om emittenten har gjort en värdeandelsbaserad betalning till den som enligt uppgifterna på värdeandelskontot eller i den förteckning som avses i 4 kap. 3 § 1 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet på förfallodagen eller på en avstämningsdag som bestämts enligt 3 kap. 14 c § 2 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) eller enligt ett andelslags eller en placeringsfonds stadgar hade rätt att ta emot betalningen, men om det senare framgår att betalningsmottagaren inte hade rätt att ta emot betalningen, är betalningen dock giltig, utom i det fall att emittenten visste eller borde ha vetat att betalningen skedde till fel person. (16.6.2017/350)

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas på motsvarande sätt då nya värdeandelar samt teckningsrätt och andra sådana rättigheter utges till den som enligt uppgifterna på värdeandelskontot eller, i enlighet med vad som föreskrivs särskilt, enligt uppgifterna i en förteckning som avses i 4 kap. 3 § 1 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet hade rätt att få andelen eller rättigheten. (16.6.2017/350)

Om värdepapperscentralen, kontoförvaltaren eller ett sådant ombud för obligationsinnehavare som avses i lagen om ombud för obligationsinnehavare (574/2017) har getts i uppdrag att sköta betalningen, ska på dem tillämpas vad som i 1 mom. föreskrivs om emittenten. Mot emittenten kan inte framställas några krav, om denne har gjort betalningen till värdepapperscentralen, kontoförvaltaren eller ombudet för obligationsinnehavare i tid. Detsamma gäller vid emission av andelar eller rättigheter enligt 2 mom. (25.8.2017/579)

Skadeståndsskyldighet
30 § (14.12.2012/751)

Kontoförvaltaren är oberoende av oaktsamhet skyldig att ersätta skada i samband med värdeandelskonton som den har hand om, om skadan har uppkommit

1) genom felaktiga avgöranden som gäller registrering eller rättelse, felaktiga anteckningar på värdeandelskonton eller kontobesked eller andra sådana fel eller brister i registreringsverksamheten,

2) genom tekniska fel eller funktionsavbrott vid behandlingen av uppgifter som gäller värdeandelar eller rättsinnehavare,

3) genom att uppgifter om värdeandelar eller rättsinnehavare olovligen har lämnats ut, röjts eller utnyttjats, eller

4) genom att kontoförvaltaren har försummat att utföra prestationer som grundar sig på värdeandelar, när detta inte beror på emittentens förfarande eller på att kontoförvaltarens betalning enligt 29 § inte är giltig gentemot rättsinnehavaren.

En skada behöver emellertid inte ersättas om kontoförvaltaren kan visa att skadan har orsakats av en sådan exceptionell och oförutsedd händelse utanför värdeandelssystemet som kontoförvaltaren inte har kunnat förhindra och vars konsekvenser den inte kunnat undvika med iakttagande av all tänkbar omsorgsfullhet.

Kontoförvaltaren är skyldig att ersätta skada som den av någon annan orsak än vad som nämns i 1 mom. har vållat genom att bryta mot denna lag endast om skadan har orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

31 § (14.12.2012/751)

Om en skada beror på att den rösträtt som hänför sig till en aktie eller till en annan värdeandel inte har kunnat utnyttjas eller på att en värdeandel inte har kunnat säljas till ett visst pris vid en viss tidpunkt, är kontoförvaltaren skyldig att ersätta skadan endast om kontoförvaltaren gjort sig skyldig till oaktsamhet som är grövre än lindrig.

31 a § (14.12.2012/751)

Om ett felaktigt avgörande eller en felaktig anteckning har gjorts av någon annan än den kontoförvaltare som har hand om värdeandelskontot är, med avvikelse från 30 §, den som vidtagit registreringsåtgärden ansvarig för den sålunda orsakade skadan.

Om en emittent har gett värdepapperscentralen i uppdrag att sköta en prestation som hänför sig till en värdeandel, gäller i fråga om värdepapperscentralens skadeståndsansvar vad som föreskrivs om kontoförvaltares skadeståndsansvar.

En kontoförvaltare har, för skadestånd som den är tvungen att betala, regressrätt mot värdepapperscentralen eller mot en annan kontoförvaltare, om skadan har orsakats genom värdepapperscentralens eller den andra kontoförvaltarens åtgärd eller försummelse eller av en brist eller ett fel i någon del av systemet som dessa upprätthåller. Den skadelidande kan framställa sitt skadeståndsanspråk också direkt till den organisation som ansvarar för skadan.

32 § (15.9.2000/796)

Bestämmelser om det sekundära skadeståndsansvar som vilar på värdepapperscentralens registreringsfond finns i 4 kap. 5, 6 och 10–12 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet. (16.6.2017/350)

Ett före uppkomsten av en skada ingånget avtal som försämrar den skadelidandes rätt till skadestånd är utan verkan.

Domstolen ska på tjänstens vägnar underrätta värdepapperscentralen om anhängiga tvister som gäller kontoförvaltares skadeståndsskyldighet och som enligt 4 kap. 6 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet kan leda till sekundärt skadeståndsansvar för registreringsfonden. (16.6.2017/350)

Utlämnande av uppgifter från ett värdeandelskonto
33 §

En innehavare av ett värdeandelskonto, kontoinnehavarens lagstadgade företrädare, dödsboet efter honom samt boets utredningsman och skiftesman, en god man som med stöd av 60 § äktenskapslagen (234/29) är utsedd att göra upp en förteckning över kontoinnehavarens förmögenhet och en skiftesman som är utsedd att förrätta avvittring mellan kontoinnehavaren och dennes make har rätt att få upplysningar om de noterade värdeandelarna och övriga omständigheter som har noterats på kontot.

Den till vilken rätten till de på värdeandelskontot noterade värdeandelarna har övergått, eller som har panträtt eller någon annan begränsad rätt till de noterade värdeandelarna, har rätt att få uppgifter om kontots innehåll till den del uppgifterna berör hans rätt.

3 mom. har upphävts genom L 796/2000. (15.9.2000/796)

34 § (16.6.2017/350)

Värdepapperscentralen har rätt att av kontoförvaltare få kopior av de handlingar samt redogörelser för de övriga utredningar med stöd av vilka registreringar har gjorts på värdeandelskontona. När det gäller värdeandelar som avses i 4 kap. 3 § 1 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet har emittenten motsvarande rätt att få uppgifter om förvärv av värdeandelar.

35 § (15.9.2000/796)

Denna lag begränsar inte den rätt att kontrollera och begära rättelse av uppgifter i register som följer av personuppgiftslagen (523/1999).

Särskilda bestämmelser (15.9.2000/796)
35 a § (14.12.2012/751)

Finansinspektionen övervakar att denna lag och med stöd av den utfärdade och fastställda bestämmelser, föreskrifter och stadgar iakttas.

36 § (15.9.2000/796)

36 § har upphävts genom L 796/2000.

37 § (15.9.2000/796)

37 § har upphävts genom L 796/2000.

38 § (15.9.2000/796)

38 § har upphävts genom L 796/2000.

39 § (15.9.2000/796)

39 § har upphävts genom L 796/2000.

40 § (15.9.2000/796)

40 § har upphävts genom L 796/2000.

41 § (15.9.2000/796)

Har ett kontobesked om ett registreringsbeslut eller en handling som innehåller beslutet sänts till parten eller dennes befullmäktigade ombud per post eller med bud, skall det, om inte något annat visas, anses att parten har fått del av beslutet den sjunde dagen efter den då kontobeskedet eller handlingen postades under partens adress utan krav på mottagningsbevis, eller den dag då handlingen gavs till ett bud.

42 § (15.9.2000/796)

42 § har upphävts genom L 796/2000.

Närmare stadganden
43 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

Ikraftträdande
44 §

Om införandet av denna lag stadgas genom lag.

Regeringens proposition 104/90, Bankutsk. bet. 11/90, Stora utsk. bet. 240/90

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1992/1624:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 120/92, LaUB 16/92

25.1.1993/53:

Denna lag träder i kraft den 8 februari 1993.

RP 182/92, LaUB 15/92

5.11.1993/919:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

En notering av pantsättning, utmätning eller säkerhetsåtgärd som har antecknats på ett värdeandelskonto innan denna lag har trätt i kraft och av vilken den förbindelse på grundval av vilken noteringen gjorts inte framgår så som förutsätts i 6 § 2 mom. skall inom sex månader från det lagen trätt i kraft ersättas med notering enligt nämnda lagrum.

RP 136/93, EkUB 31/93

8.12.1995/1387:

Denna lag träder i kraft den 15 december 1995.

RP 98/95, EkUB 21/95, RSv 110/95

8.11.1996/820:

Denna lag träder i kraft den 15 november 1996.

Genom denna lag upphävs 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 8 december 1995 om ändring av lagen om väeceandelssystemet (1386/95).

RP 102/1996, EkUB 16/1996, RSv 125/1996

20.12.1996/1074:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Värdepapperscentralen skall börja föra de förteckningar som avses i 3 § 1 mom. senast den 31 december 1998 och de förteckningar som avses i 4 § 1 mom. inom tolv månader efter ikraftträdandet.

RP 192/1996, EkUB 23/1996, RSv 219/1996

14.2.1997/153:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 89/1996, EkUB 24/1996, RSv 233/1996

8.5.1998/325:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

RP 209/1997, EkUB 1/1998, RSv 16/1998

18.12.1998/993:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 127/1998, EkUB 24/1998, RSv 184/1998

29.1.1999/53:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999.

RP 202/1998, EkUB 35/1998, RSv 219/1998

26.11.1999/1085:

Denna lag träder i kraft den 11 december 1999.

RP 99/1999, EkUB 10/1999, RSv 56/1999, Rådets direktiv 98/26 EG, EGT nr L 166, 11.6.1998, s. 45

15.9.2000/796:

Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2000.

Den dag då denna lag träder i kraft överförs alla värdeandelskonton till värdepapperscentralens värdeandelsregister. De tidigare värdeandelsregistren fungerar som kontoförande institut enligt denna lag tills deras koncession upphör i enlighet med ikraftträdelsebestämmelserna för lagen om ändring av lagen om värdeandelssystemet (795/2000).

De bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft skall tillämpas på skada som har uppkommit före ikraftträdandet och likaså på det ansvar som värdepapperscentralen och det andelslag som har fört aktiecentralregistret har för sådan skada. Värdepapperscentralen kan använda den i 18 § lagen om värdeandelssystemet nämnda registreringsfondens medel för att ersätta före denna lags ikraftträdande uppkommen skada för vilken ersättningsansvaret primärt vilar på någon annan registeransvarig.

Förfarandet med sådan överföring av värdeandelskonton på kontoinnehavarens begäran som avses i 16 b § 1 mom. i denna lag samt förfarandet med sådan registreringsfullmakt som avses i 16 c § 2 mom. i denna lag tas i bruk vid en senare tidpunkt som fastställs i värdepapperscentralens regler.

Om rättelse har sökts i en registeransvarigs beslut när denna lag träder i kraft, skall ärendet behandlas enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 28/2000, EkUB 15/2000, RSv 80/2000

28.12.2001/1520:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 184/2001, EkUB 22/2001, RSv 218/2001

8.11.2002/925:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2002.

RP 89/2002, EkUB 18/2002, RSv 120/2002

20.1.2004/13:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2004.

RP 133/2003, EkUB 9/2003, RSv 121/2003

21.7.2006/633:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005, EkUB 7/2006, RSv 63/2006

14.12.2012/751:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012, EkUB 11/2012, RSv 117/2012

7.3.2014/169:

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013, EkUB 38/2013, GrUU 43/2013, RSv 4/2014

16.6.2017/350:

Denna lag träder i kraft den 21 juni 2017.

RP 28/2016, EkUB 7/2017, RSv 44/2017, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 (32014R0909); EUT L 257, 23.7.2014, s. 1

25.8.2017/579:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2017.

RP 48/2017, EkUB 12/2017, RSv 85/2017

28.12.2017/1082:

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

RP 151/2017, EkUB 22/2017, RSv 187/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.