Seurattu SDK 335/2022 saakka.

23.12.1988/1184

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Rintamaveteraani voi saada kuntoutusta siten kuin tässä laissa säädetään. Kuntoutusta ei kuitenkaan anneta, jos rintamaveteraanilla on oikeus saada vahingon tai ammattitaudin perusteella kuntoutusta sotilasvammalain (404/48), liikennevakuutuslain (279/59), tapaturmavakuutuslain (608/48) tai maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81) taikka näitä vastaavan aikaisemman lain nojalla.

Rintamaveteraanilla tarkoitetaan henkilöä, jolle on annettu rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus.

Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua kuntoutukseen yhdessä veteraanin kanssa sen mukaan kuin asetuksella säädetään. (17.12.1993/1227)

Rintamaveteraani saa kotona asumista tukevia palveluja siten kuin tässä laissa tarkemmin säädetään. (18.1.2019/54)

2 §
Kuntoutus

Kuntoutuksen tarkoituksena on rintamaveteraanin toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että hän mahdollisimman pitkään selviytyy itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan. Kuntoutus voidaan järjestää avo- tai laitoskuntoutuksena ja siihen kuuluu tarpeellinen tutkimus ja hoito.

Kuntoutukseen voidaan valita rintamaveteraani, jolle kuntoutuksen antaminen toimintakyvyn edistämiseksi, säilyttämiseksi tai muusta syystä on tarpeellista.

Rintamaveteraaneja kuntoutukseen valittaessa tulee ottaa huomioon kuntoutuksen tarve ja kiireellisyys. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että veteraanilla, jonka vamma tai sairaus aiheuttaa toimintakyvyn häiriötä, on mahdollisuus päästä kuntoutukseen.

3 §
Kuntoutukseen hyväksyminen

Kuntoutukseen otettavat hyväksyy se rintamaveteraanin kotikunnan monijäseninen toimielin, joka huolehtii kansanterveystyön toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä. Toimielin voi määrätä alaisensa viranhaltijan päättämään kuntoutukseen hyväksymisestä vahvistamiensa perusteiden ja ohjeiden mukaan. Rintamaveteraanin, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, hyväksyy kuntoutukseen Valtiokonttori. (28.11.1997/1040)

Perusteiden ja ohjeiden tulee perustua 2 §:ssä tarkoitettuihin valintaperusteisiin sekä ohjeisiin, jotka sosiaali- ja terveysministeriö kuntoutukseen kuuluvasta tutkimuksesta ja hoidosta antaa. (27.11.1992/1097)

4 § (14.12.1998/977)
Palvelujen tuottajat

Kuntoutusta voi antaa yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu palvelujen tuottaja ja 3 momentissa tarkoitettu itsenäinen ammatinharjoittaja, terveyskeskus, erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tarkoitettu sairaala ja siitä erillään oleva sairaanhoidon toimintayksikkö sekä Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetussa laissa (1064/1989) tarkoitettu toimintayksikkö.

Ulkomailla vakinaisesti asuvan rintamaveteraanin kuntoutus voidaan järjestää myös kuntoutettavan asuinmaassa sijaitsevassa kuntoutusyksikössä. Suomen ulkopuolella annettavan kuntoutuspalvelun hankkimisesta ja järjestämisestä päättää Valtiokonttori.

L Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta 1064/1989 on kumottu L:lla Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain kumoamisesta 242/1999. Ks. kunnan maksuvelvollisuudesta A rintamaveteraanien kuntoutuksesta 1348/1988 5 §.

5 §
Määräraha

Kuntoutuksesta sekä siihen liittyvästä ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset korvataan valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa. Tämän lain mukaisesta kuntoutuksesta ja siihen liittyvästä ylläpidosta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen voidaan käyttää myös arpajaislain (1047/2001) 17 §:ssä tarkoitettua rahapeliyhtiön tuottoa valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa. (21.12.2016/1307)

Valtiokonttori jakaa 1 momentissa tarkoitetun määrärahan kunnille kunnan 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen käyttöön 9 §:ssä tarkoitettuja matkakustannuksia lukuun ottamatta. Määrärahan myöntäminen perustuu Valtiokonttorin arvioon kunnassa asuvien rintamaveteraanien määrästä. (28.11.1997/1040)

Kunta voi järjestää palvelut itse tai hankkia kuntoutuspalvelut 4 §:n mukaan kuntoutuspalveluja antamaan oikeutetuilta palvelujen tuottajilta. (17.12.1993/1227)

Kotona asumista tukevien palveluiden kustannukset korvataan valtion varoista. Kotona asumista tukevien palveluiden korvaamiseen voidaan käyttää myös arpajaislain 17 §:ssä tarkoitettua rahapeliyhtiön tuottoa valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa. (18.1.2019/54)

6 § (28.11.1997/1040)
Valtion korvauksen maksaminen

Kunnille jaettava määräraha suoritetaan kunnan 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulle toimielimelle ennakkona. Ennakko maksetaan neljännesvuosittain yhtä suurina erinä helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa Valtiokonttorin arvioon perustuvan kuntakohtaisen kiintiön mukaisena.

Valtiokonttori vahvistaa kunnilta saamansa selvityksen perusteella kunnittain korvauksen lopullisen määrän. Kunnan on palautettava ennakkona liikaa saamansa määrä Valtiokonttorille sen asettamassa määräajassa.

Korvausten kokonaismäärä ei saa ylittää ennakkona maksettujen korvausten määrää.

7 § (28.11.1997/1040)
Korvausten perusteet

Kunnalle korvataan terveyskeskuksessa järjestetystä kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset noudattaen, mitä terveydenhuoltolain (1326/2010) 58 §:ssä säädetään. Kunnan terveyskeskukselle suoritettavaa korvausta laskettaessa palvelujen käyttäjiltä perittäviä asiakasmaksuja ei kuitenkaan lueta korvauksesta vähennettäviksi toimintatuloiksi. (30.12.2010/1339)

Valtiokonttori vahvistaa muille laitoskuntoutusta antaville toimintayksiköille kuin terveyskeskuksille valtion varoista kunnan suoritettavien korvausten määrät ja perusteet.

Valtiokonttori vahvistaa Suomen ulkopuolella annettavasta kuntoutuksesta valtion varoista suoritettavien korvausten määrät ja perusteet. (14.12.1998/977)

8 § (17.12.1993/1227)
Asiakasmaksut

Tämän lain nojalla järjestettävästä kuntoutuksesta ei peritä maksua tai korvausta 1 §:n mukaan kuntoutukseen oikeutetulta henkilöltä.

9 § (17.12.1993/1227)
Matkakustannukset

Kuntoutusmäärärahasta korvataan 1 §:n mukaan kuntoutukseen oikeutettujen henkilöiden kuntoutuksesta aiheutuneet matkakustannukset siltä osin kuin niitä ei korvata muun lain perusteella.

Matkakustannuksista korvataan tämän lain nojalla se määrä, jonka matka olisi tullut maksamaan halvinta matkustustapaa käytettäessä. Jollei kuntoutukseen oikeutettu ole käyttänyt halvinta matkustustapaa, todelliset matkakustannukset voidaan erityisistä syistä korvata kokonaan tai osittain.

10 §
Matkakustannusten korvaaminen

Korvauksen tämän lain nojalla korvattavista matkakustannuksista myöntää ja maksaa kansaneläkelaitos valtion varoista noudattaen soveltuvin osin, mitä sairausvakuutuslaissa (364/63) on säädetty matkakustannusten korvauksen suorittamisesta.

Valtiokonttori suorittaa kansaneläkelaitokselle ennakkoa matkakustannusten suorittamiseksi siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Valtion korvauksen lopullinen määrä ei saa ylittää ennakkona maksettujen korvausten määrää. (28.11.1997/1040)

Jos korvauksen saamiseksi matkakustannuksiin on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tai salattu tietoja ja tämä on vaikuttanut korvauksen myöntämiseen, korvaus on palautettava kokonaan tai asianomaiselta osalta välittömästi valtiolle 16 prosentin vuotuisine korkoineen korvauksen nostopäivästä lukien.

SairausvakuutusL 364/1963 on kumottu L:lla 21.12.2004/1224. Ks. matkakustannusten korvaamisesta SairausvakuutusL 1224/2004 4 luku. Ks. Valtiokonttorin suorittamasta ennakosta A rintamaveteraanien kuntoutuksesta 1348/1988 6 §.

11 §
Ansionmenetyksen korvaaminen

Kuntoutettavan ansionmenetyksen korvaamisesta ja muusta toimeentuloturvasta kuntoutuksen aikana on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

12 § (17.1.1991/90)
Tutkimus ja seuranta

Osa rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan varatusta määrärahasta voidaan käyttää kuntoutuksen tutkimus- ja seurantatyöhön. Määrärahan osasta ja sen käytöstä päättää sosiaali- ja terveysministeriö.

12 a § (18.1.2019/54)
Kotona asumista tukevat palvelut

Rintamaveteraanille korvataan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisista kotipalveluista, 7 kohdan mukaisista asumispalveluista ja 9 kohdan mukaisista liikkumista tukevista palveluista, omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta sekä terveydenhuoltolain 24 §:n mukaisista sairaanhoitopalveluista aiheutuneet kustannukset (kotona asumista tukevat palvelut).

Rintamaveteraanilta ei peritä maksua tai korvausta kotona asumista tukevista palveluista.

12 b § (18.1.2019/54)
Kotona asumista tukevien palvelujen korvaukset kunnille ja kuntayhtymille

Kunnalle tai kuntayhtymälle korvataan kustannukset, jotka ovat aiheutuneet 12 a §:ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä. Sairaanhoitopalveluista aiheutuneet kustannukset korvataan kuitenkin vain siltä osin kuin kysymyksessä on koti-, päivä- tai yösairaanhoito taikka lääkinnällinen kuntoutus.

Valtiokonttori korvaa kotona asumista tukevien palveluiden järjestämisestä aiheutuneet kustannukset ennakkona. Kunnan tai kuntayhtymän on tehtävä selvitys määrärahan käytöstä ja palautettava ennakkona liikaa saamansa määrä Valtiokonttorille sen asettamassa määräajassa.

13 § (28.11.1997/1040)
Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitettuihin Valtiokonttorin, 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja kansaneläkelaitoksen päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla muussa kuin 10 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa.

Jos 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulle toimielimelle sanotun lainkohdan nojalla kuuluva asia on siirretty viranhaltijan päätettäväksi, viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Viranhaltijan on saatettava asia toimielimen ratkaistavaksi, jos päätökseen tyytymätön 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan vaatii sitä kirjallisesti. Päätökseen on liitettävä ohjeet, joista ilmenee, miten päätökseen tyytymättömän on meneteltävä asian saattamiseksi toimielimen käsiteltäväksi.

14 § (28.11.1997/1040)
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkemmat säännökset korvauksen suorittamisesta ja tämän lain muusta täytäntöönpanosta annetaan asetuksella. Valtiokonttori voi antaa määräyksiä korvausten suorittamisesta ja kuntoutuksen järjestämistä koskevasta menettelystä.

15 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Lailla kumotaan rintamaveteraanien kuntoutuksesta 14 päivänä tammikuuta 1983 annettu laki (60/83) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Hallituksen esitys 99/88, Talousvaliok. miet. 28/88, Suuren valiok. miet. 180/88

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.1.1991/90:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90, Sosiaalivaliok. miet. 44/90, Suuren valiok. miet. 227/90

27.11.1992/1097:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla antamat ohjeet jäävät edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa ne.

HE 264/92, StVM 38/92

17.12.1993/1227:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tämän lain 5 §:n 1 momentti on voimassa 31 päivään joulukuuta 1994. Sitä sovelletaan suoritettaessa korvauksia vuodelta 1994.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 170/93, StVM 32/93

19.8.1994/767:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 1995. Sitä sovelletaan suoritettaessa korvauksia vuodelta 1995.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 75/94, StVM 9/94

18.12.1995/1529:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 1996. Sitä sovelletaan suoritettaessa korvauksia vuodelta 1996.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 95/95, StVM 10/95, EV 57/95

5.12.1996/978:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 1997. Sitä sovelletaan suoritettaessa korvauksia vuodelta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 177/1996, StVM 23/1996, EV 139/1996

28.11.1997/1040:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Lain 5 §:n 1 momentti on voimassa 31 päivään joulukuuta 1999. Sitä sovelletaan suoritettaessa korvauksia vuosilta 1998 ja 1999.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 154/1997, StVM 16/1997, EV 135/1997

14.12.1998/977:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 227/1998, StVM 22/1998, EV 162/1998

5.11.1999/1024:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 50/1999, StVM 7/1999, EV 26/1999

30.12.2010/1339:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011.

Ennen tämän lain voimaan tuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 90/2010, StVM 40/2010, EV 244/2010

21.12.2016/1307:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 132/2016, HaVM 25/2016, EV 240/2016

18.1.2019/54:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

Valtiokonttori maksaa vuoden 2019 ennakot kotona asumista tukevien palveluiden osalta kunnille ja kuntayhtymille 1 päivänä marraskuuta 2019.

HE 207/2018, StVM 21/2018, EV 177/2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.