Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

24.8.1984/634

Yrityskiinnityslaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yrityskiinnityksen soveltamisala

1 §
Yrityskiinnitys

Kaupparekisteriin merkityn elinkeinonharjoittajan omistama elinkeinotoimintaan kuuluva irtain omaisuus voidaan kiinnittää ja sen hallintaa luovuttamatta pantata saamisen vakuudeksi siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §
Panttivelkakirja

Yrityskiinnitys voidaan vahvistaa elinkeinonharjoittajan antaman haltijalle taikka nimetylle henkilölle tai hänen määräämälleen asetetun velkakirjan pääoman ja koron sekä velkakirjassa ilmoitettujen perimiskustannusten maksamisen vakuudeksi.

3 §
Kiinnityskelpoinen omaisuus

Yrityskiinnitys koskee 1 §:ssä tarkoitetun elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan kuuluvasta irtaimesta omaisuudesta;

1) rakennuksia, rakennelmia, koneita, kalustoa ja näihin verrattavaa käyttöomaisuutta;

2) tavaramerkkioikeutta, toiminimioikeutta, mallioikeutta, patenttioikeutta ja muuta immateriaalioikeutta sekä vuokraoikeutta, käyttöoikeutta, irrottamisoikeutta ja muuta erityistä oikeutta sekä muuta käyttöomaisuutta;

3) aineita, tarvikkeita, valmisteita, tavaroita ja muuta vaihto-omaisuutta; sekä

4) kassavaroja, saatavia, arvopapereita, arvo-osuuksia ja muuta rahoitusomaisuutta. (17.5.1991/833)

Yrityskiinnitys ei koske veronpalautusta.

4 §
Yrityskiinnityksen suhde muihin vakuusmuotoihin

Yrityskiinnitys ei koske sellaista omaisuutta, johon voidaan vahvistaa kiinnitys muun lain mukaan. Yrityskiinnitys koskee kuitenkin autokiinnityslaissa (810/72) tarkoitettua kiinnityskelpoista omaisuutta. Jos tällaiseen omaisuuteen on vahvistettu kiinnitys ennen yrityskiinnityksen vahvistamista, yrityskiinnitys koskee autokiinnityslain mukaan kiinnitetystä omaisuudesta saatavaa kauppahintaa siltä osin kuin se ei mene autokiinnityksen perusteena olevan velan maksuun.

Jos rakennuksen tai yrityskiinnityksen kohteena olevan muun siihen verrattavan omaisuuden omistaja saa omistusoikeuden kiinteistöön, jolla kiinnitetty omaisuus sijaitsee, tai yrityskiinnityksen kohteena oleva rakennus tai muu omaisuus luovutetaan sanotun kiinteistön omistajalle, yrityskiinnitys pysyy voimassa yrityskiinnityksen alaiseen omaisuuteen siitä huolimatta, että tämän on katsottava kuuluvan kiinteistöön, ja yrityskiinnitys tuottaa etuoikeuden maksun saantiin omaisuuden arvosta ennen kiinteistöön aikaisemmin vahvistettuja kiinnityksiä. Yrityskiinnitys pysyy voimassa ja tuottaa etuoikeuden maksun saantiin myös, jos yrityskiinnityksen kohteena olevan omaisuuden omistajan ja kiinteistön omistajan välistä sopimusta kiinteistön käytöstä muutetaan siten, että käyttöoikeuteen ja rakennuksiin voidaan vahvistaa kiinnitys kiinteän omaisuuden kiinnittämistä koskevien säännösten nojalla. Yrityskiinnitys raukeaa kuitenkin kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun yrityskiinnityksenhaltija sai tiedon omaisuuden luovutuksesta tai muusta oikeustoimesta, jonka johdosta yrityskiinnityksen kohteena oleva omaisuus tuli kiinteistön osaksi tai kiinteistön käyttöoikeuden yllä mainitusta muutoksesta, ja viimeistään kahden vuoden kuluttua sanotusta tapahtumasta, jollei hän siihen mennessä hae saatavansa maksua kiinnitetystä omaisuudesta ja ilmoita siitä rekisteriviranomaiselle. (8.2.1991/240)

Yrityskiinnityksen kohteena olevaa omaisuutta ei saa antaa pantiksi muulla tavoin kuin tämän lain säännöksiä noudattaen eikä sellainen panttaus sido kiinnityksenhaltijaa. Sanottu ei kuitenkaan koske arvopapereita, arvo-osuuksia eikä saatavia. (17.5.1991/833)

5 §
Kiinnitettävän omaisuuden yksilöinti

Yrityskiinnitys koskee kaikkea elinkeinonharjoittajan kiinnitystä vahvistettaessa omistamaa ja myöhemmin saamaa kiinnityskelpoista omaisuutta.

Yrityskiinnitys voidaan myös vahvistaa rajoitettuna siten, että se koskee vain sellaista kiinnityskelpoista omaisuutta, joka kuuluu elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnan määrättyyn osaan taikka yhdessä tai useammassa kunnassa tai läänissä harjoitettavaan elinkeinotoimintaan.

Yrityskiinnitystä ei saa vahvistaa siten, että se rajoitusperusteeltaan poikkeaa toisesta saman elinkeinonharjoittajan irtaimeen omaisuuteen vahvistetusta tai aiemmin haetusta kiinnityksestä.

6 §
Yhteisen kiinnityksen kielto

Kiinnitystä ei saa vahvistaa kahden tai useamman elinkeinonharjoittajan omaisuuteen saman sitoumuksen vakuudeksi.

2 luku

Yrityskiinnityksen oikeusvaikutukset

7 §
Yrityskiinnityksen tuottama oikeus

Yrityskiinnitys tuottaa panttioikeuden elinkeinonharjoittajan kiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Panttioikeus syntyy, kun panttivelkakirja, johon merkityn sitoumuksen vakuudeksi yrityskiinnitys on vahvistettu, on annettu eri sitoumuksen täyttämisestä pantiksi siten kuin erikseen on säädetty.

8 §
Yrityskiinnityksen voimaantulo sekä yrityskiinnitysten keskinäinen etuoikeus

Vahvistettu yrityskiinnitys on voimassa siitä päivästä, jona kiinnityshakemus annettiin rekisteriviranomaiselle.

Aikaisemmin haetulla kiinnityksellä on etuoikeus ennen myöhemmin haettua. Samana päivänä haetut kiinnitykset tuottavat yhtäläisen oikeuden, jollei hakemuksen perusteella ole kiinnitystä vahvistettaessa toisin määrätty.

9 §
Kiinnitetyn omaisuuden luovutus

Yrityskiinnityksen estämättä kiinnitettyä omaisuutta saa luovuttaa ja käyttää siten kuin elinkeinotoimintaan kuuluva säännöllinen tavaranvaihto tai omaisuuden tarpeellinen uusiminen taikka muu normaali liiketoiminta edellyttää.

Yrityskiinnityksen tuottama panttioikeus luovutettuun omaisuuteen lakkaa. Jos se, jolle omaisuus on luovutettu, on saanut sen vilpittömässä mielessä, panttioikeus lakkaa, vaikka omaisuus on luovutettu vastoin 1 momentin säännöstä.

Jos elinkeinonharjoittaja myy tai muutoin luovuttaa yrityskiinnityksen kohteena olevan omaisuuden kokonaisuudessaan tai pääosin, yrityskiinnitys pysyy voimassa ja tuottaa etuoikeuden maksun saamiseen luovutetusta omaisuudesta ennen luovutuksensaajan omaisuuteen vahvistettua yrityskiinnitystä. Kiinnitys raukeaa kuitenkin kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun kiinnityksenhaltija sai tiedon luovutuksesta ja viimeistään kahden vuoden kuluttua luovutuksesta, jollei hän siihen mennessä hae saatavansa maksua kiinnitetystä omaisuudesta ja ilmoita siitä rekisteriviranomaiselle. Luovutettu omaisuus vapautuu kiinnityksestä kiinnityksenhaltijan saatavan tultua suoritetuksi tai kun kiinnityksenhaltija on luopunut perinnästä tai antanut vapautumiseen muutoin suostumuksensa. (8.2.1991/240)

10 § (8.2.1991/240)
Yrityksen luovutus ja kiinnityksen vastattavaksi ottaminen

Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja voi ottaa vastatakseen toisen elinkeinonharjoittajan hänelle luovuttamaan elinkeinotoimintaan kuuluvaan omaisuuteen vahvistetusta yrityskiinnityksestä. Edellytyksenä vastattavaksi ottamiselle on elinkeinotoiminnan ja kaiken siihen kuuluvan kiinnityskelpoisen omaisuuden luovuttaminen sekä se, että luovutettuun omaisuuteen ja luovutuksensaajan omaisuuteen vahvistettujen yrityskiinnityksien haltijat antavat tähän suostumuksensa ja sopivat kiinnitysten keskinäisestä etuoikeudesta. Vastattavaksi ottamista on yrityskiinnityksen vastattavaksi ottavan elinkeinonharjoittajan haettava rekisteriviranomaiselta kolmen kuukauden kuluessa luovutuksesta. Vastattavaksi ottaminen tapahtuu, kun siitä tehdään merkintä yrityskiinnitysrekisteriin. Vastattavaksi ottamisen jälkeen yrityskiinnitys kohdistuu vastaanottajan kaikkeen yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen.

Mitä 1 momentissa säädetään, on soveltuvin osin voimassa silloin kun kysymys on yrityksen osan ja siihen kuuluvan sellaisen omaisuuden luovuttamisesta, johon on vahvistettu yrityskiinnitys rajoitettuna siten kuin 5 §:n 2 momentissa säädetään. Vastattavaksi ottamisen edellytyksenä on lisäksi se, että kiinnitykset vastattavaksi ottamisen jälkeen täyttävät 5 §:n 3 momentissa säädetyt vaatimukset.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, on soveltuvin osin voimassa, kun rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen osallistuvan yhteisön elinkeinotoiminta ja siihen liittyvä kiinnityskelpoinen omaisuus Suomessa siirtyy toiseen valtioon rekisteröitävän vastaanottavan yhteisön Suomeen perustettavalle sivuliikkeelle. Sama koskee eurooppayhtiön (SE) säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2157/2001 8 artiklassa ja eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1435/2003 7 artiklassa tarkoitettua eurooppayhtiön ja eurooppaosuuskunnan kotipaikan siirtämistä Suomesta toiseen valtioon siten, että yhtiön tai osuuskunnan liiketoiminta ja siihen liittyvä kiinnityskelpoinen omaisuus Suomessa siirtyy yhtiön tai osuuskunnan Suomeen perustettavalle sivuliikkeelle. (28.12.2007/1420)

11 § (8.2.1991/240)
Elinkeinonharjoittajaa koskevat muutokset

Elinkeinonharjoittajan yhteisömuodon muuttaminen taikka osakeyhtiölain (624/2006) 19 luvun 4 §:n 3 momentissa tai osuuskuntalain (421/2013) 22 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu toiminnan jatkaminen yksityisenä elinkeinonharjoittajana ei vaikuta yrityskiinnityksen voimassaoloon eikä kiinnityksen tuottamaan etuoikeuteen, jos muutos merkitään kaupparekisteriin yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 11 §:ssä säädetyn muutosilmoituksen perusteella ja jos osakeyhtiön tai osuuskunnan toimintaa jatkavan elinkeinonharjoittajan omaisuuteen ei ole vahvistettu yrityskiinnitystä. Sama koskee yksityisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnan ja kaiken siihen kuuluvan omaisuuden luovuttamista toiselle elinkeinonharjoittajalle, avoimelle yhtiölle tai kommandiittiyhtiölle, jos luovutuksensaajan omaisuuteen ei ole vahvistettu yrityskiinnitystä ja luovutuksensaaja ilmoittaa rekisteriviranomaiselle jatkavansa luovuttajan elinkeinotoimintaa. Ilmoitus tästä on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa luovutuksesta. (14.6.2013/431)

Yrityskiinnityksen voimassaolosta ja kiinnityksen tuottamasta etuoikeudesta yhteisön tai säätiön sulautuessa taikka osakeyhtiön tai osuuskunnan jakautuessa on voimassa, mitä asianomaista yhteisöä tai säätiötä koskevassa laissa säädetään. (24.4.2015/492)

12 § (8.2.1991/240)
Elinkeinonharjoittajan perinnönjako ja omaisuuden ositus

Kun elinkeinonharjoittaja, jonka omaisuuteen on vahvistettu yrityskiinnitys, kuolee, yrityskiinnitys kohdistuu kuolinpesään kuuluvaan yrityksen kiinnityskelpoiseen omaisuuteen.

Jos kuolinpesässä toimitetaan jako tai omaisuuden ositus elinkeinotoiminnan lopettamiseksi, kiinnitys pysyy voimassa. Kiinnityksenhaltijan on kuitenkin oikeutensa säilyttämiseksi noudatettava, mitä 9 §:n 3 momentissa säädetään. (16.3.2001/246)

13 §
Kiinnityksenhaltijan oikeus vakuutuskorvaukseen

Kiinnityksenhaltijalla on kiinnitetyn omaisuuden vahingoittumisesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen yhtäläinen oikeus kuin hänellä olisi ollut omaisuuteen.

Jos korvaus suoritetaan 15 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta tapahtumasta, velallinen saa nostaa sen vain kiinnityksenhaltijan suostumuksella.

14 §
Yrityskiinnitys ulosmittauksessa ja konkurssissa

Kiinnityksenhaltijalla on oikeus saada maksu saatavalleen ulosmittauksessa ja konkurssissa siitä omaisuudesta, jota yrityskiinnitys koskee, laissa erikseen säädetyn etuoikeusjärjestyksen mukaan.

Kiinnityksenhaltijalla ei ole etuoikeutta maksuun omaisuudesta, joka ennen yrityskiinnityksen hakemista on ulosmitattu tai luovutettu konkurssiin.

Jos kiinnitettyä omaisuutta ulosmitataan muusta velasta, kiinnityksenhaltija saa vaatia ulosottolaissa säädetyllä tavalla maksun tämän omaisuuden myyntihinnasta tai siitä ulosotossa muulla tavoin kertyvistä varoista, vaikka hänen saatavansa ei olisikaan erääntynyt. Oikeutta maksun saamiseen ei kuitenkaan ole, jos jäljelle jäävä kiinnitetty omaisuus ilmeisesti riittää täydeksi vakuudeksi yrityskiinnityksen haltijalle.

Ks. L velkojien maksunsaantijärjestyksestä 1578/1992 5 §. UlosottoL 37/1895 on kumottu L:lla 705/2007, ks. Ulosottokaari 705/2007 6 luku 17 § ja KonkurssiL 120/2004 12 luku 11 §.

15 §
Velkojan oikeus välittömään maksuun

Velkoja saa hakea maksun kiinnitetystä omaisuudesta, vaikkei saatava olisikaan erääntynyt:

1) jos sellaisen yrityksen tai yrityksen osan toiminta, jonka omaisuuteen on vahvistettu yrityskiinnitys, lopetetaan tai koko yritys tai sen osa luovutetaan taikka yrityksen omaisuutta luovutetaan 9 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla tai vastoin 9 §:n 1 momentin säännöstä taikka kiinnitetty omaisuus tulee kiinteistön osaksi tai muutoin kiinteistökiinnityksen kohteeksi kelpaavaksi 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla; (8.2.1991/240)

2) jos koko yrityskiinnityksen kohteena oleva omaisuus tai suurin osa siitä tuhoutuu tulipalon tai muun siihen verrattavan tapahtuman johdosta;

3) jos velallinen kieltäytyy antamasta velkojan pyytämiä 34 §:ssä tarkoitettuja tietoja; tai

4) jos kiinnitettyä omaisuutta hoidetaan huonosti tai se on vähentynyt ja kiinnityksenhaltijan vakuuden arvo on tämän vuoksi huomattavasti pienentynyt.

Oikeus saatavan perimiseen 1 momentin nojalla lakkaa, jollei kiinnityksenhaltija kolmen kuukauden kuluessa 1 momentissa mainitusta seikasta tiedon saatuaan hae saatavaa velalliselta. Silloin kun vaatimus perustuu 1 momentin 1 kohtaan, vaatimus on esitettävä 9 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa. (8.2.1991/240)

3 luku

Kiinnitysmenettely ja yrityskiinnitysrekisteri

16 §
Rekisteriviranomainen

Yrityskiinnitysasiat käsittelee patentti- ja rekisterihallitus (rekisteriviranomainen).

Rekisteriviranomainen pitää yrityskiinnityksistä yrityskiinnitysrekisteriä, joka on yhteinen koko maalle.

17 §
Yrityskiinnityksen hakeminen

Yrityskiinnitystä haetaan rekisteriviranomaiselta. Yrityskiinnitystä voi hakea elinkeinonharjoittaja tai velkoja.

Hakemus on laadittava rekisteriviranomaisen vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle. Hakemukseen on liitettävä rekisteriviranomaisen vahvistaman kaavan mukainen panttivelkakirja. Milloin velkoja hakee kiinnitystä, velkakirjasta on käytävä ilmi elinkeinonharjoittajan kiinnityssuostumus.

Jos hakemus koskee kiinnityksen vahvistamista rajoitettuna siten kuin 5 §:n 2 momentissa on säädetty, hakemuksessa on ilmoitettava kiinnitetyn omaisuuden yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

18 §
Yrityskiinnitysasian ratkaiseminen

Yrityskiinnitys vahvistetaan tekemällä asiassa annetusta ratkaisusta merkintä yrityskiinnitysrekisteriin. Kiinnityksen vahvistamisesta rekisteriviranomainen merkitsee velkakirjaan kiinnitystodistuksen.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös yrityskiinnityksen kuolettamista ja laajentamista sekä yrityskiinnitysten yhdistämistä ja jakamista. (14.2.1997/149)

Kun hakemus yrityskiinnitysasiassa hylätään, jätetään tutkimatta tai todetaan rauenneeksi, rekisteriviranomaisen on annettava asiasta erillinen päätös, johon on liitettävä valitusosoitus.

19 §
Hakemuksen käsittelyn siirtäminen

Jos hakemus on puutteellinen tai rekisteriviranomainen havaitsee muun esteen kiinnityksen vahvistamiselle eikä hakemusta ole heti hylättävä tai jätettävä tutkimatta, sen on varattava hakijalle määräajassa tilaisuus lausunnon antamiseen taikka hakemuksen täydentämiseen tai oikaisemiseen uhalla, että hakemus muuten todetaan rauenneeksi. Päätökseen, jolla uhka asetetaan, ei saa erikseen hakea muutosta.

20 §
Kiinnityksen laajentaminen

Yrityskiinnitys, joka on vahvistettu 5 §:n 2 momentin mukaan rajoitettuna, voidaan elinkeinonharjoittajan hakemuksesta laajentaa koskemaan 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua omaisuutta, jos kiinnityksenhaltija on antanut siihen suostumuksensa.

Kiinnityksen etuoikeus määräytyy laajennuksen jälkeen kiinnityksen hakemispäivän mukaan.

21 §
Kiinnitysten yhdistäminen

Yrityskiinnitykset, jotka koskevat saman elinkeinonharjoittajan kaikkea irtainta omaisuutta taikka ovat vahvistetut samaan yrityksen osaan tai samalla määrätyllä alueella harjoitettavaan elinkeinotoimintaan kuuluvaan irtaimeen omaisuuteen, voidaan elinkeinonharjoittajan hakemuksesta ja kiinnityksenhaltijoiden annettua siihen suostumuksensa yhdistää yhdeksi kiinnitykseksi, jos kiinnityksillä on yhtäläinen oikeus tai ne seuraavat etuoikeusjärjestyksessä välittömästi toisiaan. Tällaisella kiinnityksellä on sama etuoikeus kuin yhdistettävistä kiinnityksistä huonoimmalla sijalla olleella.

21 a § (28.12.2001/1493)
Kiinnityksen jakaminen

Yrityskiinnitykset, jotka koskevat osakeyhtiölaissa tarkoitetun jakautuvan osakeyhtiön kaikkea elinkeinotoimintaan kuuluvaa irtainta omaisuutta tai on vahvistettu yhtiön määrättyyn osaan tai määrätyllä alueella harjoitettavaan elinkeinotoimintaan kuuluvaan irtaimeen omaisuuteen, voidaan jakautuvan yhtiön hakemuksesta jakaa yhtiön ja kiinnityksenhaltijoiden sopimalla tavalla kokonaan tai osittain vastaanottaville osakeyhtiöille. Sama koskee osuuskuntalaissa tarkoitetun jakautuvan osuuskunnan omaisuuteen vahvistetun yrityskiinnityksen jakamista. (14.6.2013/431)

Kiinnitystä ei saa jakaa siten, että se on voimassa kahden tai useamman yhtiön tai osuuskunnan omaisuuteen saman sitoumuksen vakuudeksi.

22 §
Kiinnityksen voimassaolo

Yrityskiinnitys on uudistamatta voimassa, kunnes se kuoletetaan. Panttivelkakirjaan ei sovelleta määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille 9 päivänä marraskuuta 1868 annetun asetuksen säännöksiä saatavan vanhentumisesta.

Yrityskiinnityksen poistamisesta rekisteristä säädetään 27 §:ssä.

23 §
Kiinnityksen kuolettaminen

Yrityskiinnitys voidaan velallisen hakemuksesta tai velkojan hakemuksesta velallisen suostumuksella kuolettaa kokonaan tai osaksi.

Kuolettamista haettaessa on esitettävä alkuperäinen velkakirja rekisteriviranomaiselle.

23 a § (14.12.1998/966)
Kiinnityksen muuntaminen euroiksi

Yrityskiinnityksen rahamäärä saadaan panttivelkakirjan haltijan hakemuksesta muuntaa euroyksiköksi tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1103/97 4 ja 5 artiklan mukaisesti.

Muuntamisen yhteydessä kiinnityksen rahamäärää saadaan panttivelkakirjan haltijan hakemuksesta alentaa enintään lähimpään täyteen sataan euroon elinkeinonharjoittajan suostumuksetta.

Rekisteriviranomainen muuntaa 1 päivästä tammikuuta 2002 lukien kiinnityksen rahamäärän markoista euroiksi edellä tarkoitetulla tavalla, kun kiinnitystä muutoin muutetaan.

24 §
Kiinnitysten keskinäisen etuoikeuden muuttaminen

Yrityskiinnitysten keskinäistä etuoikeutta voidaan muuttaa, jos ne kiinnityksenhaltijat, joiden asema muuttamisen johdosta heikkenee, ovat siihen suostuneet.

Etuoikeusjärjestyksen muuttamista haettaessa on noudatettava soveltuvin kohdin, mitä kiinnityksen kuolettamisesta on säädetty.

25 §
Yrityskiinnitysrekisteriin tehtävät merkinnät

Yrityskiinnitysrekisteriin merkitään:

1) elinkeinonharjoittajan nimi, panttivelkakirjan antamispäivä, pääoma ja korko sekä kenelle velkakirja on annettu;

2) kiinnityksen hakemispäivä ja hakija;

3) kiinnityksen vahvistaminen, laajentaminen, yhdistäminen, jakaminen, muuntaminen ja kuolettaminen sekä etuoikeusjärjestyksen muuttaminen;

4) kiinnitettyyn omaisuuteen kohdistettu ulosmittaus, takavarikko tai vakuustakavarikko, elinkeinonharjoittajan omaisuuden hakeminen ja luovuttaminen konkurssiin sekä yrityksen toiminnan lopettaminen;

5) tiedot sellaisesta 18 §:n 3 momentissa tarkoitetusta ratkaisusta, johon on haettu muutosta;

6) rekisteriviranomaiselle ilmoitettu tieto panttivelkakirjan haltijasta ja hänen osoitteestaan.

(30.12.2013/1157)

Yrityskiinnitysrekisteriin voidaan merkitä muita tietoja sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

26 § (5.12.2003/1031)
Virheellisen ratkaisun ja rekisterimerkinnän korjaaminen

Yrityskiinnitysasiassa tehdyn virheellisen ratkaisun sekä yrityskiinnitysrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamisessa noudatetaan hallintolain (434/2003) säännöksiä.

27 §
Yrityskiinnityksen poistaminen rekisteristä

Elinkeinonharjoittajan lopetettua toimintansa konkurssin tai selvitys- tai suoritustilan johdosta yrityskiinnitys poistetaan yrityskiinnitysrekisteristä sen jälkeen, kun toiminnan lopettamisesta tai yhteisön purkamisesta on tätä koskevan ilmoituksen tai tiedonannon perusteella tehty merkintä kaupparekisteriin. Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön selvitystilan johdosta saadaan yrityskiinnitys poistaa rekisteristä vain, jos selvitysmenettelyssä on noudatettu, mitä avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain (389/88) 5 luvun 15 §:n 1–3 momentissa säädetään. (8.2.1991/240)

Rekisteriviranomainen voi poistaa yrityskiinnityksen rekisteristä, jos sellaista elinkeinonharjoittajaa koskevat merkinnät, jonka omaisuuteen yrityskiinnitys on vahvistettu, poistetaan kaupparekisteristä kaupparekisterilain (564/2023) 29 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Osakeyhtiön tai osuuskunnan omaisuuteen vahvistettu yrityskiinnitys voidaan poistaa kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun yhtiö tai osuuskunta on poistettu rekisteristä osakeyhtiölain 20 luvun 2 §:n tai osuuskuntalain 23 luvun 2 §:n perusteella. Säätiön omaisuuteen vahvistettu yrityskiinnitys voidaan poistaa kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun säätiö on poistettu säätiörekisteristä säätiölain (487/2015) 12 luvun 2 §:n perusteella. Ennen kuin kiinnitys poistetaan rekisteristä tässä momentissa tarkoitetusta syystä, rekisteriviranomaisen on varattava tiedossaan olevalle kiinnityksenhaltijalle tilaisuus tulla kuulluksi. (23.3.2023/582)

4 luku

Muutoksenhaku

28 §
Valittaminen rekisteriviranomaisten päätöksestä

Asianosainen voi valittaa rekisteriviranomaisen päätöksestä tässä laissa tarkoitetussa asiassa Helsingin hovioikeuteen.

29 §
Tyytymättömyyden ilmoittaminen

Muutoksenhakijan on puhevallan menettämisen uhalla ilmoitettava tyytymättömyyttä päätökseen viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona päätös on annettu hänelle tiedoksi. Tyytymättömyyden ilmoitus tehdään rekisteriviranomaiselle. Tyytymättömyyden ilmoittamisen hyväksymisestä päättää rekisteriviranomaisessa se, joka on kiinnitysasian ratkaissut tai hänen sijaisensa.

30 §
Valituksen tekeminen

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää siitä päivästä, jona päätös annettiin muutoksenhakijalle tiedoksi. Viimeistään valitusajan päättymispäivänä on muutoksenhakijan puhevallan menettämisen uhalla toimitettava valituskirjelmä rekisteriviranomaiselle.

31 §
Oikeudenkäymiskaaren säännösten soveltaminen

Muutoksenhaussa noudatetaan tässä laissa säädetyn lisäksi soveltuvin osin, mitä oikeudenkäymiskaaren 25 luvussa on säädetty. Mitä siinä luvussa on sanottu alioikeudesta tai sen kansliasta, koskee tätä lakia sovellettaessa rekisteriviranomaista.

32 §
Muutoksenhaku hovioikeuden päätökseen

Muutosta hovioikeuden päätökseen tässä laissa tarkoitetussa asiassa haetaan korkeimmalta oikeudelta siten kuin oikeudenkäymiskaaren 30 luvussa on säädetty.

33 §
Valitusasian käsittelyn kiireellisyys

Yrityskiinnitystä koskevat valitusasiat on käsiteltävä kiireellisinä.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

34 § (28.12.2001/1493)
Kiinnityksenhaltijan oikeuden turvaaminen

Elinkeinonharjoittaja, jonka omaisuuteen on vahvistettu yrityskiinnitys, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan kiinnityksenhaltijalle yrityksen tai sen kiinnitetyn osan toiminnan lopettamisesta, yrityksen tai sen osan tai yrityksen 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun omaisuuden luovuttamisesta, yrityksen sulautumisesta, osakeyhtiön tai osuuskunnan jakautumisesta, elinkeinonharjoittajaa koskevista 11 §:ssä tarkoitetuista muutoksista, kiinnitettyä omaisuutta kohdanneesta 15 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta tapahtumasta sekä muista kiinnityksenhaltijan oikeuteen olennaisesti vaikuttavista tapahtumista yrityksessä. Hänen on annettava kiinnityksenhaltijalle tämän pyynnöstä myös muut kiinnitettyä omaisuutta koskevat vakuuden arvon toteamiseksi tarpeelliset tiedot.

35 §
Yrityskiinnitysrekisterin nojalla annettavat tiedot ja todistukset

Yrityskiinnitysrekisteriin tehdyistä merkinnöistä ja siihen kuuluvista asiakirjoista on jokaisella oikeus saada tietoja.

Yrityskiinnityksiä koskevien todistusten antamisesta säädetään asetuksella.

35 a § (14.5.2010/391)
Tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus

Korkeimman oikeuden ja hovioikeuden on viipymättä lähetettävä jäljennös yrityskiinnitystä koskevassa muutoksenhakuasiassa antamastaan päätöksestä rekisteriviranomaiselle. Hovioikeuden on myös ilmoitettava, onko sen päätökseen haettu muutosta.

Tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa ratkaisusta tekemällä sitä koskeva merkintä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään tai toimittamalla tiedot Oikeusrekisterikeskukselle tiedon välittämiseksi rekisteriviranomaiselle säädetään tarvittaessa oikeusministeriön asetuksella. Merkinnän tekemiseen ja tietojen toimittamiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa (372/2010) ja sen nojalla säädetään.

L oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä 372/2010 on kumottu L:lla oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta 955/2020.

36 § (5.12.2003/1031)
Asiakirjan lähettäminen

Yrityskiinnitysasiassa asiakirjojen lähettämiseen sovelletaan hallintolakia.

37 §
Valtuutussäännös

Tarkemmat säännökset kiinnitysmenettelystä ja yrityskiinnitysrekisteristä samoin kuin muut tarpeelliset säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

38 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Tällä lailla kumotaan 17 päivänä helmikuuta 1923 annettu irtaimistokiinnityslaki (55/23) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä sähkölaitoskiinteistöistä 17 päivänä joulukuuta 1948 annettu laki (936/48). Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleessa asiassa sovelletaan aikaisempaa lakia.

Irtaimistokiinnityslain mukaisesti vahvistetun irtaimistokiinnityksen voimassaolo päättyy viiden vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta. Niin kauan kuin irtaimistokiinnitys on voimassa tässä momentissa säädetyn mukaisesti, siihen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja irtaimistokiinnitys tuottaa tänä aikana etuoikeuden ennen tämän lain mukaan vahvistettua yrityskiinnitystä. Mitä muualla laissa on säädetty irtaimistokiinnityksestä, koskee tämän lain voimaan tultua yrityskiinnitystä.

Sähkölaitoskiinteistöistä annetun lain mukainen kiinteistön rekisteröinti sähkölaitoskiinteistöksi sekä tarpeiston rekisteröinti ovat voimassa viisi vuotta tämän lain voimaantulosta. Sähkölaitoskiinteistöön vahvistettu kiinnitys kohdistuu tämän jälkeen aikaisemmin sähkölaitoskiinteistönä rekisteröityyn kiinteistöön.

HE 190/83, lvk.miet. 3/84, svk.miet. 59/84

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

8.2.1991/240:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneen kiinnitetyn omaisuuden luovutuksen, yrityksen luovutuksen sekä elinkeinonharjoittajaa koskevan 11 §:ssä tarkoitetun muutoksen vaikutus yrityskiinnitykseen määräytyy tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

HE 139/90, lvk.miet. 12/90, svk.miet. 196/90

17.5.1991/833:

Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla. (L 833/1991 tuli L:n 1069/1991 mukaisesti voimaan 1.8.1991.)

HE 104/90, pankkivk.miet. 11/90, svk.miet. 240/90

14.2.1997/149:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

HE 89/1996, TaVM 24/1996, EV 233/1996

14.12.1998/966:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 156/1998, TaVM 21/1998, EV 165/1998

15.12.2000/1096:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001.

HE 69/2000, TaVM 18/2000, EV 113/2000

16.3.2001/246:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden 11 tai 12 §:n säännösten mukaiseen muutosilmoitukseen perustuvaan kiinnitysten siirtoon sekä kiinnityksen voimassaoloon ja etuoikeuteen sovelletaan aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä. Tämän lain 11 §:n 1 momentissa mainittu määräaika lasketaan lain voimaantulosta, jos elinkeinotoiminta ja siihen kuuluva omaisuus on luovutettu aikaisemmin.

Yhdistettäessä yksityisen elinkeinonharjoittajan, aatteellisen yhdistyksen tai säätiön elinkeinotoimintoja kaupparekisterilain muuttamisesta annetun lain (245/2001) siirtymäsäännöksen nojalla siirretään yrityskiinnitykset viran puolesta uudelle yksikölle. Jos useammassa kuin yhdessä yhdistettävässä yksikössä on voimassa olevia yrityskiinnityksiä, ei rekisteriin saa tehdä merkintää yhdistämisestä, ennen kuin kiinnityksenhaltijat ovat sopineet ja tehneet hakemuksen kiinnitysten etuoikeudesta tai kiinnitykset on kuoletettu.

HE 188/2000, TaVM 2/2001, EV 13/2001

28.12.2001/1493:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 176/2001, TaVM 21/2001, EV 217/2001

5.12.2003/1031:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

HE 79/2003, HaVM 6/2003, EV 61/2003

13.8.2004/747:

Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä lokakuuta 2004.

HE 55/2004, TaVM 13/2004, EV 107/2004, Neuvoston asetus (EY) N:o 2157/2001 (32001R2157); EYVL N:o L 294, 8.10.2001, s. 1

21.7.2006/631:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

HE 109/2005, TaVM 7/2006, EV 63/2006

19.10.2006/911:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2006.

HE 54/2006, TaVM 9/2006, EV 99/2006, Neuvoston asetus (EY) N:o 1435/2003 (32003R1435); EYVL N:o L 207, 18.08.2003, s. 1

28.12.2007/1420:

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2007.

HE 103/2007, TaVM 8/2007, EV 115/2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/56/EY , EYVL N:o L 310, 12.7.2005, s. 1–9

14.5.2010/391:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

HE 102/2009, LaVM 2/2010, EV 21/2010

14.6.2013/431:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 185/2012, TaVM 6/2013, EV 48/2013

30.12.2013/1157:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 14/2013, LaVM 17/2013, EV 203/2013

24.4.2015/492:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2015.

HE 166/2014, LaVM 20/2014, EV 276/2014

23.3.2023/582:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023.

HE 244/2022, TaVM 46/2022, EV 320/2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.