Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

10.5.2019/650

Lag om behandling av personuppgifter inom Tullen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag ska denna lag tillämpas på behandling av personuppgifter som behövs för skötseln av de övervakningsuppdrag som Tullen har enligt lag och för att förebygga, avslöja eller utreda brott eller föra brott till åtalsprövning, om

1) behandlingen är helt eller delvis automatisk, eller

2) personuppgifterna utgör eller är avsedda att utgöra ett personregister eller en del av ett sådant.

Dessutom innehåller denna lag bestämmelser om förverkligande och begränsning av den registrerades rättigheter, om Tullens rätt att få personuppgifter och andra uppgifter som behövs för skötseln av Tullens lagstadgade uppdrag samt om rätten att lämna ut personuppgifter och andra uppgifter.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Om inte något annat föreskrivs i denna lag

1) tillämpas på behandlingen av personuppgifter i syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott eller föra brott till åtalsprövning, samt för att skydda mot eller förebygga hot mot den allmänna säkerheten lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018), nedan dataskyddslagen avseende brottmål,

2) tillämpas på rätten till information och annat utlämnande av personuppgifter ur myndigheternas personregister vad som föreskrivs om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och i dataskyddslagen (1050 /2018).

I fråga om Tullens informationsinhämtning och befogenheter i anknytning till den gäller vad som föreskrivs särskilt.

3 §
Principer för behandlingen av personuppgifter samt förbud mot diskriminering

Vid behandlingen av personuppgifter ska bestämmelserna i 6 kap. i tullagen (304/2016) om respekt för de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, proportionalitetsprincipen, principen om minsta olägenhet och principen om ändamålsbundenhet iakttas.

Behandlingen av personuppgifter får inte utan godtagbart skäl grunda sig på en persons ålder, kön, ursprung, nationalitet, bosättningsort, språk, religion, övertygelse, åsikt, politiska verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuella läggning eller någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

4 §
Behandling av uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter

Tullen får behandla uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter endast om behandlingen är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

5 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) tullbrott

a) brott som innebär överträdelse av en sådan bestämmelse i tullagen eller någon annan lag vars iakttagande Tullen ska övervaka eller som Tullen ska verkställa,

b) mot tullman riktat hindrande av tjänsteman enligt 16 kap. 3 § i strafflagen (39/1889) och tredska mot tullman enligt 4 b § i det kapitlet,

c) olaga befattningstagande med infört gods enligt 46 kap. 6 och 6 a § i strafflagen,

d) ett sådant brott i vilket ingår import, export eller transitering genom Finland av egendom,

2) skattekontroll utförande av en övervakningsuppgift som gäller ett visst skatteslag och som särskilt föreskrivits för Tullen,

3) SIS-förordningarna Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU, (9.9.2022/820)

4) VIS-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen), (9.9.2022/820)

5) Europolförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF, (20.12.2022/1208)

5 punkten har ändrats genom L 1208/2022, som träder i kraft genom förordning. Den tidigare formen lyder:

5) Europolförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF.

6) EES-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011, (20.12.2022/1208)

6 punkten har tillfogats genom L 1208/2022, som träder i kraft genom förordning.

7) Etias-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU)2016/399, (EU)2016/1624 och (EU) 2017/2226. (20.12.2022/1208)

7 punkten har tillfogats genom L 1208/2022, som träder i kraft genom förordning.

2 kap

Behandling av personuppgifter

6 §
Behandling av grundläggande personuppgifter

Tullen får för de ändamål som anges i 7, 9 och 11–13 § behandla följande grundläggande personuppgifter:

1) namn,

2) födelsedatum och födelseort,

3) personbeteckning,

4) kön,

5) modersmål,

6) kontaktspråk,

7) civilstånd,

8) medborgarskap eller avsaknad av medborgarskap samt nationalitet,

9) hemvist och bostadsort,

10) yrke och utbildning,

11) kontaktuppgifter,

12) uppgifter ur handlingar som behövs för att fastställa identiteten,

13) i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn, medborgarskap och nationalitet,

14) uppgifterna i ett resedokument samt övrig information som gäller inresa och passerande av gräns,

15) fordons registreringstecken,

16) klientnummer som en myndighet gett,

17) uppgift om att personen avlidit eller förklarats död,

18) uppgift om intressebevakning, försättande i konkurs eller näringsförbud.

7 §
Behandling av personuppgifter inom undersökningsuppdrag

Tullen får behandla personuppgifter för utredning av tullbrott eller en annan åtgärd i anknytning till att föra brott till åtalsprövning.

Dessutom krävs det att de i 1 mom. avsedda uppgifterna anknyter till personer som

1) är misstänkta för brott eller för medverkan till brott,

2) är under 15 år och misstänkta för en brottslig gärning,

3) är föremål för förundersökning,

4) har anmält ett brott eller uppträder som målsägande,

5) är vittnen,

6) är offer,

7) på något annat sätt lämnat tilläggsuppgifter som har anknytning till ett ärende.

De uppgifter som Tullen har erhållit vid utförandet av sina uppgifter ska raderas utan dröjsmål efter att det blivit klart att de inte behövs för behandling enligt 1 mom. eller 15 § 1 mom.

8 §
Innehållet i personuppgifter som behandlas inom undersökningsuppdrag

Tullen får i fråga om i 7 § avsedda personer utöver de grundläggande personuppgifter som avses i 6 § behandla också följande personuppgifter:

1) specificeringar, beskrivningar och klassificeringar i anknytning till Tullens uppgifter, åtgärder och händelser,

2) signalementsuppgifter för fastställande av identiteten, inklusive finger-, hand- och fotavtryck, handstils-, röst- och luktprov, DNA-profil, ansiktsbild och andra biometriska uppgifter,

3) uppgifter för att trygga säkerheten för en person som är föremål för en åtgärd eller en myndighets säkerhet i arbetet om en persons hälsotillstånd och hur hälsotillståndet följs eller om personens vård, om ett övervakningsobjektets eller en persons farlighet eller oberäknelighet samt uppgifter som beskriver eller är avsedda att beskriva en brottslig gärning, ett straff eller någon annan påföljd för brott,

4) identifieringsuppgift om avgörande av åklagare eller domstol och uppgift om någon har dömts till straff, om det fattats beslut om åtalseftergift eller domseftergift, om ett åtal förkastats, lämnats utan prövning eller avskrivits samt uppgift om ett avgörandes laga kraft.

9 §
Behandling av personuppgifter för förebyggande eller avslöjande av brott

Tullen får behandla personuppgifter för förebyggande eller avslöjande av tullbrott.

Dessutom krävs det att de i 1 mom. avsedda uppgifterna anknyter till personer som

1) med fog kan antas ha gjort sig eller göra sig skyldiga till brott för vilka det strängaste straffet enligt lag är fängelse,

2) har kontakt med en i 1 punkten avsedd person eller påträffas i dennes sällskap, och kontakten eller sammanträffandena på grund av att de har upprepats, omständigheterna eller personens beteende kan antas ha samband med ett brott,

3) är föremål för observation enligt 3 kap. 9 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015) eller för tullövervakning eller tullbrottsbekämpning.

Tullen får, om det är nödvändigt för förebyggande eller avslöjande av ett tullbrott, behandla i 1 mom. avsedda uppgifter också i fråga om följande personer:

1) vittnen till ett brott,

2) offer för ett brott,

3) den som har anmält ett brott eller uppträder som målsägande.

Beslut om inledande av behandling av personuppgifter i anknytning till en brottsanalys som behövs för förebyggande eller avslöjande av brott fattas av chefen för Tullens brottsbekämpning eller av en av denne till uppgiften förordnad chef för en verksamhetsenhet inom Tullens brottsbekämpning.

Tullen får dessutom behandla uppgifter om observationer som gjorts av tullmän och uppgifter som anmälts till Tullen i anslutning till händelser eller personer som utifrån omständigheterna eller en persons uppträdande med fog kan bedömas ha samband med tullbrott.

De uppgifter som Tullen har erhållit vid utförandet av sina uppgifter ska raderas utan dröjsmål efter att det blivit klart att de inte behövs för behandling enligt 1 mom. eller 15 § 1 mom.

10 §
Innehållet i personuppgifter som anknyter till förbyggande eller avslöjande av brott

Tullen får i fråga om i 9 § avsedda personer utöver de grundläggande personuppgifter som avses i 6 § behandla också följande personuppgifter:

1) specificeringar, beskrivningar och klassificeringar i anknytning till Tullens uppgifter, åtgärder och händelser,

2) uppgifter som gäller en persons kontakter, livsstil, ekonomiska situation, hobbyer och andra intressen,

3) signalementsuppgifter för fastställande av identiteten, inklusive röstprov, ansiktsbild och andra biometriska uppgifter,

4) uppgifter för att trygga säkerheten för en person som är föremål för en åtgärd eller en myndighets säkerhet i arbetet om en persons hälsotillstånd och hur hälsotillståndet följs eller om personens vård, om ett övervakningsobjekts eller en persons farlighet eller oberäknelighet samt uppgifter som beskriver eller är avsedda att beskriva en brottslig gärning, ett straff eller någon annan påföljd för brott.

Till personuppgifterna ska det om möjligt fogas en bedömning av uppgiftslämnarens eller källans tillförlitlighet och uppgifternas riktighet.

11 §
Behandling av uppgifter om informationskällor

Tullen får, utöver sådana grundläggande personuppgifter som avses i 6 § i denna lag, om en i 3 kap. 39 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen eller 10 kap. 39 § i tvångsmedelslagen (806/2011) avsedd person som har använts som informationskälla, behandla

1) uppgifter om användningen och övervakningen av informationskällan,

2) uppgifter om det huvudsakliga innehållet i de uppgifter som informationskällan har lämnat.

12 §
Behandling av personuppgifter vid tullövervakning och skattekontroll

Tullen får för utförande av tullövervakning och skattekontroll behandla i 6 § avsedda personuppgifter

1) med anknytning till anmälningar och annan information som lämnas till Tullen med stöd av lag,

2) som gäller tullövervaknings- och skattekontrollåtgärder som vidtagits och fortsatta åtgärder som föreslagits på basis av dem.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får behandlingen omfatta

1) identifieringsuppgifter om en utredningsbegäran eller anmälan om brott som gjorts på basis av en inspektion eller om ett yrkande eller avgörande som avses i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010),

2) importuppgifter som har samband med varuimport samt uppgifter om antalet gränsöverskridningar och deras tidpunkter för inriktningen av tullövervakning och skattekontroll.

13 §
Behandling av personuppgifter i Tullens övriga lagstadgade uppgifter

Tullen får behandla i 6 § avsedda personuppgifter för gränskontrolluppgifter, utförande av handräckningsuppdrag samt upprätthållande av ordningen och säkerheten i förvaringslokaler.

14 §
Behandling av personuppgifter som erhållits genom teknisk övervakning

Tullen har rätt att behandla i 6 § avsedda personuppgifter som har erhållits genom teknisk övervakning, inklusive biometriska uppgifter, för att övervaka efterlevnaden av tullagstiftningen och annan lagstiftning som omfattas av Tullens tillsynsbehörighet och för identifiering av personer i enlighet med 28 § i tullagen.

Personuppgifter som erhållits genom teknisk övervakning får också behandlas vid automatisk ansiktsidentifiering genom att jämföra uppgifterna med personuppgifter som har lagrats med stöd av 8 och 10 §, för förebyggande, utredning eller avslöjande av brott eller förande av brott till åtalsprövning eller för användning av tvångsmedel.

15 §
Behandling av personuppgifter för andra ändamål än det ursprungliga

Tullen får behandla personuppgifter som avses i 7–14 § för andra ändamål med behandlingen än det ursprungliga för

1) att förebygga eller avslöja tullbrott,

2) att utreda ett tullbrott för vilket det strängaste straffet enligt lag är fängelse,

3) att påträffa en efterlyst,

4) en utredning som stöder det att någon är oskyldig,

5) förhindrande av betydande fara för någons liv, hälsa eller frihet eller betydande miljö-, egendoms- eller förmögenhetsskada,

6) skyddande av den nationella säkerheten,

7) att utreda identiteten i samband med en sådan åtgärd av Tullen som nödvändigt kräver att identiteten styrks,

8) utförande av handräckningsuppdrag,

9) inriktning av Tullens brottsbekämpningsverksamhet,

10) Tullens indrivningsuppdrag.

Dessutom får Tullen behandla personuppgifter som avses i 7, 8 och 11–13 § för andra ändamål med behandlingen än det ursprungliga för beslut eller utlåtanden som gäller beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens, tillståndshavarens eller deras ansvariga personers brottslighet eller någon annan verksamhet i strid med bestämmelserna.

Utöver vad som föreskrivs om behandling av personuppgifter i 5 § 3 mom. i dataskyddslagen avseende brottmål får uppgifter i Tullens personregister trots sekretessbestämmelserna behandlas även för laglighetsövervakning, analys, planering och utveckling. Uppgifter får också användas för utbildning, om de är nödvändiga för att utbildningen ska kunna genomföras.

3 kap

Rätt att få uppgifter

16 §
Tullens rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem

Utöver vad som föreskrivs annanstans i lag har Tullen trots sekretessbestämmelserna rätt att ur vissa register genom en teknisk anslutning eller som en datamängd få information för att utföra sina uppgifter och föra sina personregister, på det sätt som avtalas om tillvägagångssättet med den personuppgiftsansvarige, enligt följande:

1) av samfund och sammanslutningar uppgifter som gäller passagerare och fordons personal samt fordon och varor som transporteras för förhindrande, avslöjande och utredning av tullbrott och förande av tullbrott till åtalsprövning samt för att nå efterlysta personer; i lagen om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet (657/2019) föreskrivs om rätten att få uppgifter ur flygtrafikens PNR-uppgifter,

2) ur Skatteförvaltningens datasystem och register uppgifter och identifieringsuppgifter om en skattskyldig för beskattning, skattekontroll, indrivning och tullbrottsbekämpning samt för tillståndsprövning uppgifter om tillståndssökandens eller dennes ansvariga personers fullgörande av sin skattebetalningsskyldighet och betalningsarrangemangen i anslutning till betalningen av dessa skatter, samt uppgifter om överträdelser av tullagstiftningen eller skattelagstiftningen, om dessa är en förutsättning för beviljande av tillstånd,

3) ur det trafik- och transportregister som avses i lagen om transportservice (320/2017) sådana uppgifter som är nödvändiga för utförande av Tullens lagstadgade uppdrag,

4) ur Patent- och registerstyrelsens handelsregister sådana uppgifter om anmälningar och meddelanden som gäller näringsidkare för tullövervakning, skattekontroll, tillståndsprövning, beskattning, indrivning och tullbrottsbekämpning, samt för tullövervakning, skattekontroll och brottsbekämpning uppgifter ur handelsregistret om registrerade förmånstagare och identifieringsuppgifter om dem,

5) ur polisens personregister sådana uppgifter som behövs för tullövervakning, skattekontroll och tullbrottsbekämpning samt för Tullens övriga uppdrag i enlighet med de ändamål som uppgifterna har registrerats för och, i de fall som avses i 15 §, för andra ändamål än de som uppgifterna har registrerats för,

6) ur Gränsbevakningsväsendets personregister uppgifter som behövs för tullövervakning, skattekontroll, tullbrottsbekämpning och in- och utresekontroll i enlighet med 31 § i tullagen samt för Tullens övriga uppdrag i enlighet med de ändamål som uppgifterna har registrerats för och, i de fall som avses i 15 §, för andra ändamål än de som uppgifterna har registrerats för,

7) ur det brottspåföljdsregister som avses i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdmyndigheten (1301/2021), i enlighet med 19 § i den lagen, för skötseln av myndighetens lagstadgade uppgifter enligt 1 § i dataskyddslagen avseende brottmål, (22.12.2021/1309)

8) av dem som utövar inkvarteringsverksamhet och av polisen uppgifter som avses i 6 § 1 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) för tullbrottsbekämpning,

9) sådana uppgifter som avses i 13–17 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) för tullövervakning, skattekontroll, beskattning, indrivning och tullbrottsbekämpning, (29.11.2019/1181)

10) ur det bötesregister som avses i lagen om verkställighet av böter (672/2002) uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem, ur det straffregister som avses i straffregisterlagen (770/1993) uppgifter om personer och juridiska personer för de ändamål som nämns i 4 och 4 a § i den lagen och ur det register över avgöranden och meddelanden om avgöranden som avses i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) uppgifter om avgöranden i brottmål och om avgörandenas laga kraft samt ur det rikssystem för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter som avses i den lagen uppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga vid åklagarmyndigheter och domstolar,

11) av justitieförvaltningsmyndigheterna uppgifter om personer som är efterlysta av justitieförvaltningen,

12) ur utrikesministeriets informationssystem uppgifter om ärenden som gäller visum och om dem som hör till personalen vid diplomatiska beskickningar och konsulat som representerar den utsändande staten i Finland och om dem som hör till personalen vid en internationell organisations organ i Finland eller något annat internationellt organ i samma ställning samt om dessa personers familjemedlemmar och om dem som är i privat tjänst hos dessa personer, för utförande av de uppdrag som Tullen har enligt utlänningslagen (301/2004) och för tullövervakning, skattekontroll och tullbrottsbekämpning,

13) ur Migrationsverkets informationssystem uppgifter om ärenden som gäller resedokument, vistelse, internationellt skydd, avlägsnande ur landet, inreseförbud och medborgarskap, för utförande av de uppdrag som Tullen har enligt utlänningslagen och för tullövervakning, skattekontroll och tullbrottsbekämpning,

14) av teleföretag uppgifter som avses i 10 kap. 6–8 § i tvångsmedelslagen och i 2 kap. 14 § 2 mom. och 3 kap. 4 och 5 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen, under de förutsättningar som anges i de lagarna, för tullbrottsbekämpning,

15) av Statens ämbetsverk på Åland, ur de uppgifter om registrering av fartyg, fartyg under byggnad och fartygs historik som avses i fartygsregisterlagen (512/1993), uppgifter om fartyg samt ägare och innehavare av fartyg för de uppdrag som Tullen sköter enligt lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004), för påförande av påföljdsavgift för transportör enligt 179 § i utlänningslagen samt för tullövervakning, skattekontroll, beskattning, indrivning och tullbrottsbekämpning,

16) av trafik-, fiske- och miljömyndigheterna samt av polisen, Gränsbevakningsväsendet och Försvarsmakten uppgifter om fordon och deras position samt om trafik, för tullövervakning, skattekontroll och tullbrottsbekämpning,

17) av myndigheter som har begärt handräckning uppgifter för att handräckning ska kunna ges,

18) ur regionförvaltningsverkets register för övervakning av penningtvätt uppgifter och identifieringsuppgifter om den registrerade för tullövervakning, skattekontroll och tullbrottsbekämpning,

19) av Lantmäteriverket för förhindrande, avslöjande och utredning av brott uppgifter ur det fastighetsdatasystem som avses i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002) och det bostadsdatasystem som avses i lagen om ett bostadsdatasystem  (1328/2018).

Tullen har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. avgiftsfritt, om inte något annat föreskrivs i lag.

När Tullen har fått personuppgifter av en personuppgiftsansvarig med stöd av 1 mom. ska Tullen på begäran lämna den personuppgiftsansvarige information om behandlingen av de utlämnade personuppgifterna.

L om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem 372/2010 har upphävts genom L om justitieförvaltningens nationella informationsresurs 955/2020.

17 §
Uppgifter som andra myndigheter lämnar ut till Tullen genom registrering via direkt anslutning eller för registrering som en datamängd

Enligt avtal om tillvägagångssättet med den personuppgiftsansvarige får uppgifter lämnas ut till Tullens personregister genom direkt anslutning eller för registrering som en datamängd enligt följande:

1) av justitieförvaltningsmyndigheterna, Brottspåföljdsmyndigheten samt Rättsregistercentralen uppgifter om personer som de har efterlyst, av Brottspåföljdsmyndigheten signalementsuppgifter om personer som avtjänar eller har avtjänat straff som riktar sig mot friheten och av Rättsregistercentralen uppgifter om näringsförbud,

2) av polisen, Gränsbevakningsväsendet och militärmyndigheterna uppgifter om personer som de har efterlyst och av polisen och Gränsbevakningsväsendet uppgifter om identifiering av utlänningar och uppgifter för att förhindra, avslöja och utreda tullbrott,

3) av Försvarsmakten uppgifter för att förhindra, avslöja och utreda tullbrott samt för att skydda den nationella säkerheten,

4) av utrikesministeriet uppgifter om dem som hör till personalen vid diplomatiska beskickningar och konsulat som representerar den utsändande staten i Finland och om dem som hör till personalen vid en internationell organisations organ i Finland eller något annat internationellt organ i samma ställning samt om dessa personers familjemedlemmar och om dem som är i privat tjänst hos dessa personer,

5) av Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare uppgifter om vidtagna åtgärder som registrerats vid jakt- och fiskeövervakning som hör till deras behörighet.

När Tullen har fått personuppgifter av en personuppgiftsansvarig med stöd av 1 mom. ska Tullen på begäran lämna den personuppgiftsansvarige information om behandlingen av de utlämnade personuppgifterna.

18 §
Vite

Tullen kan ålägga den av vilken Tullen har rätt att få uppgifter som avses i 16 § 1 mom. 1 och 8 punkten att lämna uppgifterna inom en skälig tid. Tullen kan förena åläggandet med vite. Beslutet om föreläggande av vite ska iakttas även om ändring i beslutet söks. Vite får dock inte föreläggas om det finns skäl att misstänka någon för brott och det begärda materialet har samband med brottsmisstanken. Bestämmelser i övrigt om vite finns i viteslagen (1113/1990).

19 §
Behandling av personuppgifter som erhållits från en tredje stat eller en internationell organisation eller myndighet

Vid behandlingen av personuppgifter som erhållits från en tredje stat eller en internationell organisation eller myndighet ska i fråga om sekretess, tystnadsplikt, begränsningar i användningen av personuppgifter, vidarelämnande av personuppgifter eller återsändande av utlämnat material iakttas vad som anges i de villkor som den som lämnat ut uppgifterna ställt.

Om inte något annat följer av 1 mom., får Tullen använda de utlämnade personuppgifterna för andra ändamål än de för vilka uppgifterna lämnades ut, med iakttagande av 15 § 1 mom.

4 kap

Utlämnande av personuppgifter

20 §
Utlämnande av personuppgifter till en annan behörig myndighet som avses i dataskyddslagen avseende brottmål

Tullen får trots sekretessbestämmelserna genom en teknisk anslutning eller som en datamängd lämna ut sådana personuppgifter som avses i 7–10 och 13 § till polisen, Gränsbevakningsväsendet, Försvarsmakten, åklagare, domstolar, Rättsregistercentralen, Brottspåföljdsmyndigheten och andra behöriga myndigheter som avses i dataskyddslagen avseende brottmål för de uppgifter enligt 1 § i dataskyddslagen avseende brottmål som myndigheten har enligt lag.

21 §
Övrigt utlämnande av personuppgifter till myndigheter

Tullen får trots sekretessbestämmelserna genom en teknisk anslutning eller som en datamängd lämna ut personuppgifter som avses i 7–10 och 13 § för utförande av en uppgift som myndigheten har enligt lag, enligt följande:

1) till Skatteförvaltningen, utöver det som sägs ovan även personuppgifter enligt 12 §, för verkställande av beskattning, indrivning av skatter och avgifter, ändringssökande i skatteärenden, utsökning och bevakning av statens intresse eller rätt; bestämmelser om utlämnande av uppgifter till Skatteförvaltningen finns dessutom i 160 § 3 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i 29 § 6 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016),

2) till Transport- och kommunikationsverket, utöver det som sägs ovan, även sådana personuppgifter enligt 12 § som är nödvändiga för utförandet av verkets uppgifter i enlighet med 197 och 217 § i lagen om transportservice,

3) till Nödcentralsverket för utförande av de uppdrag som anges i 19 § 1 mom. i lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010) uppgifter för säkerställande av förberedande åtgärder och säkerheten i arbetet och för att stödja enheten i fråga, med iakttagande av vad som föreskrivs om begränsning av rätten att få uppgifter i 2 mom. i den paragrafen,

4) till räddningsmyndigheterna för räddningsverksamhet som avses i 32 § i räddningslagen (379/2011), brandutredning som avses i 41 § i den lagen och brandsyn och andra tillsynsuppgifter som avses i 80 § i den lagen,

5) till polisen och till en person som verkar utomlands i egenskap av en av Finland utsänd kontaktperson för polisen, för övervakning av personers inresa och utresa och utförande av den in- och utresekontroll som ingår i det, för övervakning av efterlevnaden av bestämmelserna om utlänningar samt för vidtagande av tullåtgärder, för andra polisuppdrag som uppgifterna har samlats in och registrerats för och för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för när det gäller de fall som avses 13 § och 14 § 1 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019), samt för stämning och annan delgivning,

6) till Gränsbevakningsväsendet för gränskontroll samt upprätthållande av gränssäkerheten och gränsordningen, för övervakning av efterlevnaden av bestämmelserna om utlänningar, för vidtagande av tullåtgärder, för de uppgifter som anges i sjöräddningslagen (1145/2001) samt för stämning och annan delgivning, för ändamål som motsvarar de som uppgifterna har samlats in och registrerats för samt för andra ändamål i de fall som avses i 16 och 17 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet (639/2019),

7) till utrikesministeriet och finska beskickningar för behandling av ärenden som hör till deras behörighet och som gäller pass eller något annat resedokument, visum, uppehållstillstånd för arbetstagare, uppehållstillstånd för företagare eller något annat uppehållstillstånd,

8) till arbets- och näringsmyndigheten för behandling av ärenden som gäller uppehållstillstånd för arbetstagare eller uppehållstillstånd för företagare,

9) till Migrationsverket för behandling och avgörande av sådana ärenden avseende utlänningar och finskt medborgarskap som enligt lag hör till Migrationsverket,

10) till en utmätningsman i enlighet med 3 kap. 67 § i utsökningsbalken (705/2007) för utsökningsutredningar eller annan verkställighet av utsökningsärenden,

11) till en tjänsteman som nämns i 1 eller 6 § i lagen om stämningsmän (505/1986), för stämning till en rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff samt till stämningsmän för delgivning av stämning samt annan delgivning, personuppgifter, uppgifter om säkerheten i arbetet och uppgifter om anhållna i informationssystemet för brottsbekämpning,

12) till Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare för jakt- och fiskeövervakning som hör till deras behörighet,

13) till de myndigheter som avses i lagen om transport av farliga ämnen (541/2023) för övervakningen av transporter av farliga ämnen, (23.3.2023/545)

14) till Strålsäkerhetscentralen för de tillsynsuppgifter som avses i 14 § i strålsäkerhetslagen (859/2018),

15) till finansministeriet för beredning av skattelagstiftning och uppföljning av verkställigheten av den samt för uppgörande av statsbudgeten.

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. får Tullen av grundad anledning trots sekretessbestämmelserna genom en teknisk anslutning eller som en datamängd till en myndighet lämna ut personuppgifter som är nödvändiga för utförande av en uppgift som i lag föreskrivits för myndigheten.

Innan personuppgifter lämnas ut ska mottagaren av uppgifterna för den personuppgiftsansvarige lägga fram en tillförlitlig utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut ska om möjligt bekräftas och uppgifterna ska vid behov förses med information som gör det möjligt för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifterna är. Om det framgår att felaktiga uppgifter har lämnats ut eller att uppgifter lämnats ut i strid med lag, ska detta utan dröjsmål meddelas mottagaren.

22 §
Utlämnande av personuppgifter via det allmänna datanätet

För att underrätta allmänheten och få in tips från allmänheten får Tullen trots sekretessbestämmelserna via det allmänna datanätet lämna ut uppgifter som Tullen behöver informera om för att brott ska kunna förebyggas, för att egendom ska kunna återställas till ägaren eller av skäl som har samband med utredningen. Personuppgifter ska kunna sökas endast som enskilda sökningar.

För att underrätta allmänheten och få in tips från allmänheten får Tullen dessutom trots sekretessbestämmelserna via det allmänna datanätet lämna ut uppgifter som det särskilt behöver informeras om för att saken är brådskande, för att det är fråga om en farosituation, för att brott ska kunna förebyggas, för att egendom ska kunna återställas till ägaren eller av skäl som har samband med en utredning. Personuppgifter får lämnas ut på något annat sätt än vad som avses i 1 mom. endast när det är av väsentlig betydelse för utförande av en för Tullen i lag föreskriven uppgift och utlämnandet av uppgifterna inte strider mot den registrerades legitima intresse. Uppgifter som erhållits från en annan myndighet får lämnas ut endast med samtycke av den myndighet som lämnat ut uppgifterna.

23 §
Utlämnande av personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionens medlemsstater och i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Tullen får trots sekretessbestämmelserna lämna ut personuppgifter som avses i 7–10, 13 och 14 § till sådana behöriga myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen och i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges i artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF, under samma förutsättningar som Tullen själv får behandla personuppgifterna i fråga.

Tullen får dessutom trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter som avses i 7–10 och 13 § till Eurojust och sådana andra institutioner som inrättats med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller förebygga och utreda brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning, för utförande av dessa uppdrag.

Uppgifter som avses i 1 och 2 mom. får lämnas ut också som en datamängd.

Utöver vad som föreskrivs i denna lag och i dataskyddslagen avseende brottmål finns bestämmelser om utlämnande av personuppgifter till de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet (26/2009).

24 § (9.9.2022/820)
Utlämnande av uppgifter till Europeiska unionens gemensamma informationssystem

Tullen får trots sekretessbestämmelserna lämna ut personuppgifter som avses i 7–10 och 13 § till

1) det i SIS-förordningarna avsedda SIS-systemet,

2) det i VIS-förordningen avsedda informationssystemet för viseringar.

Uppgifterna ska lämnas ut med iakttagande av bestämmelserna i de förordningar som nämns i 1 mom.

24 a § (20.12.2022/1208)
Utlämnande av personuppgifter till in- och utresesystemet och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd

Tullen får trots sekretessbestämmelserna lämna ut personuppgifter som avses i 7–10 och 13 § till

1) det in- och utresesystem som avses i EES-förordningen,

2) det EU-system för reseuppgifter och resetillstånd som avses i Etias-förordningen.

Uppgifterna ska lämnas ut med iakttagande av de förordningar som nämns i 1 mom.

Uppgifterna till Etias bevakningslista enligt artikel 34 i Etias-förordningen ska lämnas ut via den nationella Etias-enhet som avses i 18 § i gränsbevakningslagen.

24 a § har tillfogats genom L 1208/2022, som träder i kraft genom förordning.

25 §
Utlämnande av personuppgifter till Europol

Tullen får trots sekretessbestämmelserna lämna ut personuppgifter till Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning med iakttagande av bestämmelserna i Europolförordningen och lagen om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (214/2017).

26 §
Beslut om utlämnande av uppgifter

Beslut om rätten att lämna ut uppgifter ur Tullens personregister genom en teknisk anslutning eller som en datamängd samt om rätten för myndigheter som avses i 3 kap. att lämna ut uppgifter till Tullens informationssystem genom en teknisk anslutning eller som en datamängd fattas av den personuppgiftsansvarige eller av en sådan verksamhetsenhet inom Tullen som den personuppgiftsansvarige har förordnat till uppgiften.

När beslut om utlämnande fattas ska uppgifternas art beaktas för att den registrerades integritetsskydd och datasäkerheten ska kunna tryggas.

5 kap

Radering och arkivering av personuppgifter

27 §
Radering av personuppgifter som anknyter till brottmål

Uppgifterna i ett brottmål som överförts till en åklagare för avgörande ska raderas

1) 5 år efter det att brottmålet överfördes till åklagaren, om det grövsta misstänkta brottet i brottmålet kan leda till böter eller ett fängelsestraff på högst ett år,

2) 10 år efter det att brottmålet överfördes till åklagaren, om det grövsta misstänkta brottet i brottmålet kan leda till ett fängelsestraff på över ett och högst fem år,

3) 20 år efter det att brottmålet överfördes till åklagaren, om det grövsta misstänkta brottet i brottmålet kan leda till fängelse i över fem år.

De uppgifter som avses i 1 mom. raderas dock tidigast ett år efter det att åtalsrätten för brottet har preskriberats.

Uppgifterna i övriga brottmål än de som avses i 1 mom. ska raderas ett år efter det att åtalsrätten för det sista misstänkta brottet preskriberats, dock tidigast 5 år efter det att brottmålet registrerades.

De i 1 mom. avsedda personuppgifter som anknyter till brottmål får dock fortfarande bevaras, om de behövs med tanke på utredning eller övervakning eller av någon annan grundad anledning, eller för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon annan part eller en person som hör till Tullens personal har. Behovet av fortsatt bevarande av personuppgifterna ska bedömas minst vart femte år.

28 §
Radering av andra personuppgifter som behandlas i undersökningsuppgifter

Andra personuppgifter som behandlas för ändamål som avses i 7 § än de uppgifter som avses i 27 § ska raderas 5 år efter det att anmälan eller ärendet registrerades, om de inte hänför sig till ett brottmål som utreds.

Med avvikelse från vad som anges i 1 mom. ska

1) uppgifter om näringsförbud raderas 5 år efter det att näringsförbudet upphörde,

2) uppgifter om efterlysning eller reseförbud som behandlas för att personer ska kunna påträffas, övervakas, observeras och skyddas raderas 3 år efter det att efterlysningen eller förbudet upphörde.

De uppgifter som avses i 8 § 3 punkten raderas dock senast ett år efter den registrerades död.

De personuppgifter som avses i 1–3 mom. får dock fortfarande bevaras, om de behövs med tanke på utredning eller övervakning eller av någon annan grundad anledning, eller för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon annan part eller en person som hör till Tullens personal har. Behovet av fortsatt bevarande av personuppgifterna ska bedömas minst vart femte år.

29 §
Radering av personuppgifter som anknyter till förebyggande eller avslöjande av brott

Personuppgifter i anknytning till förebyggande och avslöjande av brott ska raderas senast 10 år från det att den sista uppgiften om ett brott, brottslig verksamhet eller ett uppdrag infördes. Uppgifter som avses i 9 § 5 mom. ska dock raderas senast sex månader från det att anteckningen infördes och uppgifter som avses i 10 § 1 mom. 4 punkten senast ett år efter den registrerades död.

Personuppgifter som avses i 1 mom. får dock fortfarande bevaras, om de behövs med tanke på utredning eller övervakning eller av någon annan grundad anledning, eller för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon annan part eller en person som hör till Tullens personal har. Behovet av fortsatt bevarande av personuppgifterna ska bedömas minst vart femte år.

30 §
Radering av uppgifter om informationskällor

Uppgifter om en informationskälla ska raderas senast 10 år från det att den sista uppgiften infördes.

31 §
Radering av personuppgifter som anknyter till tullövervakning och skattekontroll

Personuppgifter som anknyter till tullövervakning och skattekontroll ska raderas vid utgången av det sjätte kalenderår som följer på registreringen av uppgiften. De identifieringsuppgifter som avses i 12 § 2 mom. 1 punkten raderas dock med iakttagande av bestämmelserna i 27 och 28 §.

32 §
Radering av personuppgifter som erhållits genom teknisk övervakning

Bild- och ljudupptagningar som erhållits genom teknisk övervakning ska raderas sex månader efter det att anteckningen infördes i datasystemet.

Uppgifter som gäller inspelning och identifiering av registreringsskyltar ska raderas vid utgången av det kalenderår som följer på registreringen av uppgiften.

33 §
Uppgifter som konstaterats vara felaktiga

Oberoende vad som i dataskyddslagen avseende brottmål och dataskyddsförordningen föreskrivs om rättelse av oriktiga uppgifter, får en uppgift som konstaterats vara felaktig bevaras tillsammans med den korrigerade uppgiften, om det behövs för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon annan part eller en person som hör till Tullens personal har. En sådan uppgift får användas endast i detta syfte.

En uppgift som konstaterats vara felaktig och som bevaras med stöd av 1 mom. ska raderas genast när den inte längre behövs för att trygga rättigheterna.

34 §
Arkivering av uppgifter

Bestämmelser om arkivfunktionens uppgifter och om handlingar som ska arkiveras finns i arkivlagen (831/1994).

6 kap

Den registrerades rättigheter

35 §
Tillgodoseende av den registrerades rätt till insyn

I syfte att tillgodose den registrerades rätt till insyn enligt 23 § i dataskyddslagen avseende brottmål och den registrerades rätt till tillgång till uppgifter enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen lämnar den personuppgiftsansvarige ut de behövliga personuppgifterna och andra uppgifter för utövande av insyn, om inte den personuppgiftsansvarige har förordnat en verksamhetsenhet inom Tullen att lämna ut uppgifterna.

En registrerad som vill utöva sin rätt till insyn ska framställa en personlig begäran om detta till den personuppgiftsansvarige eller någon annan i 1 mom. avsedd verksamhetsenhet inom Tullen samt styrka sin identitet. En begäran kan också framställas genom att använda sådan stark autentisering som avses i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009), om en sådan tjänst är tillgänglig.

36 §
Inskränkningar i rätten till insyn

Med avvikelse från 23 § i dataskyddslagen avseende brottmål har den registrerade inte rätt till insyn i fråga om

1) personuppgifter som avses i 11 §,

2) sådana uppgifter om Tullens taktiska eller tekniska metoder, observationsuppgifter, uppgifter om informationskällor eller uppgifter som används för teknisk undersökning, som ingår i de personuppgifter som avses i 7–10 och 12 §,

3) uppgifter för inspelning och identifiering av registreringsskyltar,

4) personuppgifter som erhållits genom de inhämtningsmetoder som avses i 3 kap. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen och 10 kap. i tvångsmedelslagen eller med stöd av 157 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014).

Bestämmelser om utövande av den registrerades rättigheter via dataombudsmannen finns i 29 § i dataskyddslagen avseende brottmål och i 34 § i dataskyddslagen. En begäran om utövande av rättigheterna ska lämnas till dataombudsmannen eller Tullen i enlighet med 35 § 2 mom. i denna lag. En begäran som lämnats till Tullen ska utan dröjsmål sändas till dataombudsmannen.

37 §
Den registrerades rätt till begränsning av behandling

Vad som i artikel 18 i dataskyddsförordningen föreskrivs om den registrerades rätt till begränsning av behandling ska inte tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som avses i denna lag.

7 kap

Särskilda bestämmelser

38 §
Personuppgiftsansvarig

Tullen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som avses i 2 kap. I fråga om den personuppgiftsansvarige för de signalementsuppgifter som avses i 8 § 2 punkten och 10 § 1 mom. 3 punkten gäller dock vad som föreskrivs särskilt.

39 §
Straffbestämmelse

Bestämmelser om straff för dataskyddsbrott finns i 38 kap. 9 § i strafflagen.

40 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

Genom denna lag upphävs lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (639/2015), nedan den upphävda lagen.

På radering av personuppgifter som avses i denna lag får de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas i fyra år från ikraftträdandet av lagen. Under denna övergångstid ska på radering av personuppgifter som avses i 7–10, 12 och 13 § tillämpas den upphävda lagens 19–23 § i den lydelse paragraferna hade vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 259/2018, FvUB 41/2018, RSv 321/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 (32016L0680); EUT L 119, 4.5.2016, s. 89, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (32016R0679); EUT L 119, 4.5.2016, s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

29.11.2019/1181:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

22.12.2021/1309:

Denna lag träder i kraft den 4 april 2022.

RP 246/2020, GrUU 27/2021, LaUB 13/2021, RSv 154/2021

9.9.2022/820:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

L 820/2022 trädde i kraft 7.3.2023 enligt F 210/2023.

RP 35/2021, FvUB 14/2022, RSv 92/2022

20.12.2022/1208:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

RP 173/2021, FvUB 23/2022, RSv 156/2022, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 (32017R2226); EUT L 327, 9.12.2017, s. 20, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 (32018R1240); EUT L 236, 19.9.2018, s. 1

23.3.2023/545:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2023.

RP 220/2021, RP 231/2022, KoUB 26/2022, RSv 287/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.