Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

18.9.2015/1141

Revisionslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (12.8.2016/622)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag, på

1) revision av bokföringsskyldiga sammanslutningar och stiftelser enligt 1 kap. 1 § i bokföringslagen (1336/1997),

2) uppdrag som en revisor har enligt någon annan lag eller förordning eller i vilka revisorn ger ett skriftligt utlåtande till en myndighet eller domstol.

På verksamhet som omfattas av lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015) tillämpas 2 kap. 7 § 3 mom., 4 kap. 2, 4 och 5 §, 6–8 kap., 9 kap. 1 § 1 mom. 1–3 punkten, 10 kap. 1–4, 7 och 8 § samt 11 kap. i denna lag.

Denna lag tillämpas inte på en revisors verksamhet i hans eller hennes egenskap av tjänsteman vid statens revisionsverk.

När en revisor i denna egenskap utövar annan verksamhet än sådan som avses i 1, 2 eller 3 mom. tillämpas på verksamheten bestämmelserna i 4 kap. 1–3 och 8 §, 7 och 8 kap., 9 kap. 1 §, 10 kap. 1–4, 7 och 8 § samt 11 kap. 1 §.

Vad som i denna lag föreskrivs om revision av en sammanslutnings och stiftelses bokföring och bokslut tillämpas också på en i Finland registrerad utländsk näringsidkares filial, om den utländska näringsidkarens bokslut inte upprättas, revideras och offentliggörs i överensstämmelse med Europeiska unionens rättsakter eller på motsvarande sätt. Denna lag tillämpas dock inte på revisionen av filialer till utländska kreditinstitut eller till utländska finansiella institut. På revisionen av utländska försäkringsbolags representationer tillämpas denna lag så som föreskrivs i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995).

Bestämmelser om revision av företag av allmänt intresse finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG, nedan Europeiska unionens revisionsförordning.

2 § (12.8.2016/622)
Definitioner

I denna lag avses med

1) revisor en fysisk person som har godkänts som GR-, CGR- eller OFGR-revisor eller en sammanslutning som har godkänts som revisionssammanslutning i enlighet med 6 kap. 1 §,

2) GR-revisor en fysisk person som efter att ha uppfyllt förutsättningarna enligt 6 kap. 2 § har godkänts som revisor,

3) CGR-revisor en fysisk person som har godkänts som GR-revisor och som efter att ha uppfyllt förutsättningarna enligt 6 kap. 3 § 1 eller 4 mom. har godkänts för specialkompetensen som CGR-revisor för företag av allmänt intresse,

4) OFGR-revisor en fysisk person som har godkänts som GR-revisor och som efter att ha uppfyllt förutsättningarna enligt 6 kap. 3 § 2 eller 4 mom. har godkänts för specialkompetensen som OFGR-revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin,

5) revisionssammanslutning en sammanslutning som efter att ha uppfyllt förutsättningarna enligt 6 kap. 5 § har godkänts som revisionssammanslutning,

6) koncern en koncern som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen,

7) koncernföretag ett koncernföretag enligt 1 kap. 6 § i bokföringslagen,

8) sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad en sammanslutning vars värdepapper har tagits upp till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017), (28.12.2017/1092)

9) företag av allmänt intresse ett företag av allmänt intresse enligt 1 kap. 9 § i bokföringslagen,

10) kedja ett stort nätverk för samarbete mellan revisorer till vilket en revisor hör, samt andra stora helheter som dessa revisorer bildar och som klart syftar till en fördelning av vinster eller kostnader eller som har gemensamt ägande, bestämmande inflytande eller ledning, gemensamma anvisningar och förfaranden för kvalitetssäkring, eller gemensam affärsplan eller som använder ett gemensamt namn för marknadsföring eller utnyttjar gemensamma sakkunnigresurser,

11) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 kap

Skyldighet att låta utföra revision

1 §
Revisors allmänna behörighet

En person för vilken det har förordnats en intressebevakare, vars handlingsbehörighet har begränsats, som är omyndig, som är försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara verksam som revisor.

Om en eller flera fysiska personer har valts till revisor, ska minst en av dem vara bosatt i en EES-stat.

2 §
Revisionsskyldighet

Sammanslutningar och stiftelser ska välja revisorer och låta utföra revision enligt vad som föreskrivs i denna lag och i någon annan lag.

Om inte något annat föreskrivs i någon annan lag behöver en revisor inte väljas i en sammanslutning där högst en av följande förutsättningar har uppfyllts såväl under den avslutade räkenskapsperioden som under den omedelbart föregående perioden:

1) balansomslutningen överstiger 100 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro, eller

3) antalet anställda överstiger i medeltal tre.

En revisor behöver inte heller väljas i en sammanslutning när denna inleder sin verksamhet och ännu inte har räkenskapsperioder enligt 2 mom., om det inte är uppenbart att förutsättningar att avstå från att välja revisor saknas.

En revisor ska dock alltid väljas i en sammanslutning vars huvudsakliga bransch är ägande och hantering av värdepapper och som utövar ett sådant betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen av en annan bokföringsskyldig som avses i 1 kap. 8 § i bokföringslagen.

Om en sammanslutning eller stiftelse inte enligt 1, 2 eller 3 mom. är skyldig att välja en revisor, kan det i bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna finnas bestämmelser om utförande av revision. (12.8.2016/622)

I en sammanslutnings eller stiftelses bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar kan det finnas bestämmelser om val av flera revisorer. (12.8.2016/622)

3 §
Skyldighet att välja revisorssuppleant

Om endast en revisor har valts för en sammanslutning och revisorn inte är en revisionssammanslutning, ska åtminstone en revisorssuppleant väljas.

Vad som i denna eller någon annan lag föreskrivs om revisorer ska på motsvarande sätt tillämpas på revisorssuppleanter.

4 §
Lämnande av bokslut och verksamhetsberättelse till revisorn

Om beslut om fastställelse av bokslutet fattas vid ett sammanträde som hålls av sammanslutningens eller stiftelsens organ, ska bokslutet och verksamhetsberättelsen lämnas till revisorn senast en månad före detta sammanträde.

5 § (12.8.2016/622)
Skyldighet att välja CGR-revisor eller revisionssammanslutning

Minst en av de revisorer som bolagsmännen, bolagsstämman eller motsvarande organ väljer ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning vars huvudansvariga revisor är CGR-revisor, om det är fråga om ett företag av allmänt intresse eller om en sammanslutning eller stiftelse som under den avslutade räkenskapsperioden uppfyller minst två av följande förutsättningar:

1) balansomslutningen överstiger 25 000 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 50 000 000 euro, eller

3) antalet anställda i sammanslutningen eller stiftelsen överstiger i medeltal 300.

6 §
Revisionsskyldighet i koncerner

På moderföretaget i en koncern tillämpas på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 2–4 §, om koncernen uppfyller minst två av de tre villkoren i 2 §, och vad som föreskrivs i 5 § om den uppfyller minst två av de tre villkoren i den paragrafen.

I ett dotterföretag ska minst en av moderföretagets revisorer väljas till revisor. Undantag kan göras endast av grundad anledning.

7 § (12.8.2016/622)
Huvudansvarig revisor

Om en revisionssammanslutning har valts till revisor, ska den meddela den sammanslutning eller stiftelse där revision ska utföras vilken revisor i revisionssammanslutningen som bär det huvudsakliga ansvaret för utförandet av revisionen. Den huvudansvariga revisorn ska väljas så att en oberoende och yrkeskunnig revision säkerställs.

Den huvudansvariga revisorn ska ha minst samma kompetens som krävs av en fysisk person som väljs till revisor. Han eller hon ska också delta aktivt i revisionsuppdraget.

Vad som i denna lag föreskrivs om revisorer tillämpas också på huvudansvariga revisorer.

8 §
Patent- och registerstyrelsens skyldighet att förordna revisor

Patent- och registerstyrelsen ska på anmälan förordna en behörig revisor för en sammanslutning eller stiftelse, om

1) en revisor inte har valts enligt denna eller någon annan lag,

2) en revisor inte har behörighet enligt 1 § eller inte är oberoende enligt 4 kap. 6 och 7 §, eller

3) en föreskrift i bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet om antalet revisorer eller deras behörighet inte har iakttagits.

Patent- och registerstyrelsen ska begära utlåtande av revisionsnämnden i ett ärende som avses i 1 mom. 2 punkten och som gäller oberoende innan ärendet avgörs.

Anmälan kan i de fall som nämns ovan i denna paragraf göras av vem som helst. Styrelsen, ett därmed jämförbart organ eller en bolagsman är skyldig att göra anmälan, om inte den som ska välja revisor utan dröjsmål väljer en behörig revisor. En tyst bolagsman i ett kommanditbolag är dock inte skyldig att göra anmälan.

Innan ett förordnande enligt denna paragraf ges ska sammanslutningens eller stiftelsens styrelse, motsvarande organ eller bolagsmännen höras. Förordnandet kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills en revisor i föreskriven ordning valts för sammanslutningen eller stiftelsen i stället för den revisor som Patent- och registerstyrelsen förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga har fastställts och beslutet om det har vunnit laga kraft.

9 §
Revisors entledigande och avgång

Den som valt en revisor eller förordnat en revisor till hans eller hennes uppdrag eller anvisat revisorn det kan under mandattiden entlediga revisorn. För att en revisor ska kunna entledigas under mandattiden ska det finnas en grundad anledning. Om en revisor entledigas under mandattiden, ska den som entledigat revisorn ge den i 7 kap. 1 § avsedda Revisionstillsynen en redogörelse för entledigandet och skälen till det.

En revisor kan under mandattiden lämna sitt uppdrag genom att meddela sammanslutningen eller stiftelsen om sin avgång. Revisorn ska anmäla sin avgång för registrering inom två veckor efter meddelandet. Dessutom ska revisorn ge Revisionstillsynen en redogörelse för avgången och ange en grundad anledning till den.

Om en revisors uppdrag upphör under mandattiden eller om en revisor mister sin behörighet för uppdraget och någon revisorssuppleant inte finns, ska bolagsmännen, styrelsen eller motsvarande organ som deltar i val av revisor se till att en ny revisor väljs för den återstående mandattiden.

10 §
Lämnande av uppgifter till efterträdande revisor

När en revisor avgår, entledigas eller revisorns mandattid upphör ska revisorn på begäran ge sin efterträdare de uppgifter som behövs för att revision ska kunna utföras.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också den revisionssammanslutning hos vilken revisorn har varit anställd.

11 § (12.8.2016/622)
Förbud mot avtalsvillkor som begränsar valet av revisor

Ett sådant villkor i avtal mellan en sammanslutning eller stiftelse och en tredje part som begränsar bolagsmännens, bolagsstämmans eller motsvarande organs beslutanderätt vid valet av revisor för sammanslutningen eller stiftelsen är ogiltigt.

3 kap

Revisionens innehåll

1 § (12.8.2016/622)
Revisionsobjektet

Revision enligt denna lag omfattar en sammanslutnings eller stiftelses bokföring och bokslut för samt förvaltning under räkenskapsperioden.

Förutsätts revision i övrigt i lagstiftningen, ska på revisionen tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om revision för en räkenskapsperiod och om dess innehåll.

2 § (12.8.2016/622)
Revision i koncern

Revisorn i moderföretaget ska också granska koncernbokslutet samt försäkra sig om att revisorerna i de företag som ingår i koncernen har utfört revisionen på korrekt sätt.

Om revisorn i moderföretaget inte kan granska koncernbokslutet eller försäkra sig om att revisionen i ett företag som ingår i koncernen har utförts på korrekt sätt i enlighet med 1 mom., ska han eller hon vidta lämpliga åtgärder för att rätta till saken och underrätta Revisionstillsynen om detta.

3 §
Internationella revisionsstandarder

Utöver det som föreskrivs i denna lag och i författningar som utfärdats med stöd av den ska i ett uppdrag som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten följas de revisionsstandarder som har godkänts för att tillämpas inom unionen och som avses i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (internationella revisionsstandarder).

Internationella revisionsstandarder kan i lämplig omfattning tillämpas vid revision i små företag enligt 1 kap. 4 a § i bokföringslagen, med iakttagande av god revisionssed i enlighet med 4 kap. 3 § i denna lag. (12.8.2016/622)

4 §
Revisionsanteckning

När revisionen har slutförts ska revisorn göra en anteckning om detta på bokslutet och i den hänvisa till revisionsberättelsen.

5 § (12.8.2016/622)
Revisionsberättelse

En revisor ska avge en daterad och undertecknad revisionsberättelse för varje räkenskapsperiod. I revisionsberättelsen ska det bokslut som är föremål för berättelsen specificeras samt meddelas vilket bokslutsregelverk som har följts vid upprättande av bokslutet. I revisionsberättelsen ska det anges vilka revisionsstandarder som har följts vid revisionen. Dessutom ska revisorns verksamhetsställe uppges i revisionsberättelsen.

I revisionsberättelsen ska det finnas ett yttrande om huruvida

1) bokslutet enligt det bokslutsregelverk som följts ger en rättvisande bild av sammanslutningens eller stiftelsens verksamhetsresultat och dess ekonomiska ställning,

2) bokslutet uppfyller de lagstadgade kraven,

3) verksamhetsberättelsen har upprättats enligt de bestämmelser som ska följas vid upprättande av verksamhetsberättelser, samt

4) uppgifterna i räkenskapsperiodens verksamhetsberättelse och bokslut är enhetliga.

Det yttrande som avses i 2 mom. kan lämnas utan reservation, med reservation eller med avvikande mening. Om revisorn inte har kunnat ge något yttrande, ska han eller hon meddela detta i revisionsberättelsen.

I revisionsberättelsen ska det dessutom finnas ett konstaterande om huruvida revisorn utifrån de uppgifter som han eller hon har fått i samband med revisionen har upptäckt väsentliga felaktigheter i verksamhetsberättelsen samt uppges av vilken natur dessa felaktigheter är.

Revisorn ska i revisionsberättelsen anmärka på att en bolagsman, styrelsemedlem, medlem av förvaltningsrådet eller motsvarande organ, ordföranden eller en vice ordförande för styrelsen, förvaltningsrådet eller motsvarande organ, verkställande direktören eller någon annan ansvarig i en sammanslutning eller stiftelse har

1) gjort sig skyldig till en gärning eller försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet gentemot sammanslutningen eller stiftelsen, eller

2) brutit mot en lag som gäller sammanslutningen eller stiftelsen eller mot sammanslutningens eller stiftelsens bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar.

Revisionsberättelsen ska också innehålla andra uttalanden som baserar sig på revisionen och som bolagsstämman eller något annat organ inom sammanslutningen eller stiftelsen kräver.

I revisionsberättelsen ska behövliga tilläggsuppgifter ges om omständigheter som revisorn fäster särskild vikt vid samt om omständigheter som kan ge väsentlig orsak att tvivla på sammanslutningens eller stiftelsens förmåga att fortsätta sin verksamhet.

Om en sammanslutning eller stiftelse har minst två revisorer ska revisorerna avge en gemensam revisionsberättelse. Om revisorerna inte är eniga om ett yttrande enligt 2 mom., en anmärkning enligt 5 mom. eller ett uttalande enligt 6 mom., ska var och en i berättelsen tydligt framföra sin egen ståndpunkt och ange skälet till oenigheten.

Revisorn för en sammanslutning eller stiftelse som är moderföretag och som upprättar koncernbokslut ska avge en berättelse om koncernen med iakttagande av det som föreskrivs i  1–7 mom. När det är fråga om ett företag av allmänt intresse enligt 1 kap. 9 § i bokföringslagen ska revisorn dessutom för revisionskommittén upprätta en kompletterande rapport enligt artikel 11 i Europeiska unionens revisionsförordning.

5 a § (12.8.2016/622)
Meddelande om bristfälligheter i revisionsberättelsen

Revisionsnämnden har rätt att på sin webbplats offentliggöra ett meddelande om att en revisors revisionsberättelse inte följer de bestämmelser som gäller för en sådan berättelse. I meddelandet ska det anges vilken revisionsberättelse och revisor det är fråga om.

6 § (12.8.2016/622)
Lämnande av revisionsberättelse och den kompletterande rapporten för revisionskommittén till en sammanslutning eller stiftelse

Revisorn ska lämna revisionsberättelsen till styrelsen för sammanslutningen eller stiftelsen eller till motsvarande organ senast två veckor före det sammanträde där bokslutet ska läggas fram för fastställelse.

Den kompletterande rapport till revisionskommittén som avses i artikel 11 i Europeiska unionens revisionsförordning ska lämnas till ett organ enligt 1 mom. senast när revisionsberättelsen lämnas.

7 § (12.8.2016/622)
Revisionsprotokoll

En revisor kan för styrelsen, förvaltningsrådet, verkställande direktören eller andra ansvariga påpeka också sådana omständigheter som inte framgår av revisionsberättelsen eller av den kompletterande rapport till revisionskommittén som avses i 6 § 2 mom. Dessa påpekanden antecknas i ett protokoll. Protokollet ska lämnas till sammanslutningens eller stiftelsens styrelse eller motsvarande organ. Organet ska utan dröjsmål behandla protokollet och förvara det på ett betryggande sätt.

8 §
Fastställande av revisionsarvode

Det arvode som ska betalas till revisorn för en revision får inte fastställas på ett sätt som kan äventyra revisorns oberoende.

9 §
Skyldighet för en sammanslutnings eller stiftelses organ att biträda revisorn

Bolagsmännen, styrelsen, verkställande direktören eller motsvarande organ ska ge revisorn möjlighet att utföra revisionen i den omfattning som revisorn finner behövlig samt ge den utredning och hjälp som revisorn begär. Bolagsmännen, styrelsen, verkställande direktören eller motsvarande organ i ett dotterföretag har samma skyldigheter gentemot en revisor i moderföretaget.

10 §
Revisors närvaro vid en sammanslutnings eller stiftelses sammanträden

En revisor har rätt att närvara och yttra sig när sammanslutningens eller stiftelsens organ sammanträder, om sammanträdet behandlar frågor som anknyter till revisorns uppdrag.

En revisor ska vara närvarande vid ett sammanträde som behandlar sådana frågor att revisorns närvaro behövs.

En revisor ska på begäran av bolagsstämman eller motsvarande organ ge närmare uppgifter om omständigheter som kan påverka bedömningen av ett ärende som behandlas vid stämman. Uppgifterna får dock inte ges om de skulle orsaka sammanslutningen väsentlig olägenhet.

4 kap

Övriga bestämmelser om revisorer

1 § (12.8.2016/622)
Yrkesetiska principer

En revisor ska utföra sina uppgifter enligt denna lag med yrkeskunskap, integritet och objektivitet och med bevarande av sin yrkesmässiga kriticism samt med en sådan omsorg som beaktar det allmänna intresset.

2 §
Bibehållande och utvecklande av yrkeskunskap

En revisor är skyldig att bibehålla och utveckla sin yrkeskunskap.

3 §
Skyldighet att iaktta god revisionssed

En revisor ska iaktta god revisionssed vid utförandet av uppgifter som avses i denna lag.

En revisor ska följa de särskilda anvisningar som bolagsmännen samt bolagsstämman eller motsvarande organ ger, om anvisningarna inte står i strid med lag, bolagsordningen, stadgarna, bolagsavtalet, internationella revisionsstandarder, god revisionssed eller de yrkesetiska principerna.

4 §
Förvaring av material

En revisor ska förvara de handlingar som gäller ett uppdrag som avses i 1 kap. 1 § 1 och 2 mom. i minst sex år.

5 §
Kvalitetssäkring

En revisor ska sörja för sitt revisionsarbetes kvalitet och delta i den kvalitetsgranskning som avses i 7 kap. 9 § 1 mom. 1 punkten.

6 § (12.8.2016/622)
Revisors oberoende ställning

En revisor ska vara oberoende vid utförandet av ett uppdrag enligt 1 kap. 1 § 1 mom. och under den tid som det granskade bokslutet omfattar samt organisera sin verksamhet på ett sätt som tryggar oberoendet.

Om det inte finns förutsättningar för en oberoende verksamhet, ska revisorn vägra ta emot uppdraget eller avstå från det. Revisorn behöver dock inte vägra ta emot eller avstå från ett uppdrag, om

1) de faktorer som utgör ett hot mot oberoendet som helhet bedömda ska anses betydelselösa, eller

2) revisorn har vidtagit åtgärder som tryggar oberoendet.

Åtgärder för att trygga oberoendet ska åtminstone vidtas om

1) revisorn har ekonomiska eller andra intressen i en sammanslutning eller stiftelse eller revisorn har en annan relation till sammanslutningen eller stiftelsen än en sedvanlig affärsförbindelse,

2) revisorns egen verksamhet är föremål för revisionen,

3) revisorn handlar för eller mot sammanslutningen eller stiftelsen i en rättegång eller något annat ärende,

4) revisorn har en nära relation till en person som hör till sammanslutningens eller stiftelsens ledning eller som i egenskap av anställd hos sammanslutningen eller stiftelsen har deltagit i det ärende som är föremål för uppdraget, eller

5) revisorn utsätts för påtryckning.

De faktorer som hotar oberoendet och som avses i 2 mom. och de åtgärder som tryggar oberoendet och som avses i 3 mom. ska tas upp i det material som gäller uppdraget.

Det som i 3 mom. föreskrivs om en sammanslutning eller stiftelse gäller också sammanslutningar och stiftelser som dessa har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen samt en sammanslutning eller stiftelse under vars omedelbara bestämmande inflytande sammanslutningen står.

Vid den bedömning som avses i 2 mom. ska också sådana faktorer beaktas som hotar revisorns oberoende och som hänför sig till

1) den revisionssammanslutning där revisorn arbetar,

2) en person som i betydande grad deltar i uppdraget under revisorns övervakning,

3) en person som direkt leder eller övervakar revisorns verksamhet, eller

4) en sådan ägare av eller person i ledningen för en i 1 punkten avsedd revisionssammanslutning, som arbetar vid en sådan enhet i revisionssammanslutningen som i betydande grad deltar i uppdraget.

Om oberoendet äventyras på grund av företagsarrangemang som påverkar den sammanslutning eller stiftelse som är revisionsobjekt, ska revisorn inom tre månader efter det att han eller hon fick kännedom om företagsarrangemanget vidta åtgärder för att trygga oberoendet eller avstå från uppdraget.

7 § (12.8.2016/622)
Revisors jäv

En revisor är inte oberoende på det sätt som avses i 6 § åtminstone om

1) revisorn är bolagsman, styrelsemedlem eller medlem av förvaltningsrådet, verkställande direktör eller en person med motsvarande ställning i sammanslutningen eller stiftelsen eller i en sammanslutning eller stiftelse som hör till samma koncern eller i ett intresseföretag enligt 1 kap. 8 § i bokföringslagen,

2) revisorn har i uppgift att sköta sammanslutningens eller stiftelsens bokföring eller medelsförvaltning eller tillsynen över dessa,

3) revisorn är anställd hos sammanslutningen eller stiftelsen eller hos en person som avses i 1 eller 2 punkten,

4) revisorn har direkt eller indirekt äganderätt eller annan rätt till en aktie eller andel i en sammanslutning som eftersträvar vinst,

5) revisorn har ett penninglån, en säkerhet eller motsvarande förmån som beviljats eller ställts av sammanslutningen, stiftelsen eller en person som hör till dess ledning eller revisorn har gett nämnda aktör en sådan förmån,

6) revisorn eller någon som hör till hans eller hennes närmaste krets enligt 12 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) äger finansiella instrument som den sammanslutning eller stiftelse som är revisionsobjekt har emitterat eller garanterat, eller på något annat sätt får väsentlig och direkt ekonomisk fördel av sådana finansiella instrument eller deltar i en transaktion som gäller sådana finansiella instrument,

7) den person som avses i 1 eller 2 punkten är revisorns make, bror eller syster eller släkting i rakt upp- eller nedstigande led till revisorn, eller

8) revisorns make eller en person som är släkt med revisorn i rakt nedstigande led har en sådan äganderätt eller annan rätt som avses i 4 punkten, och denna rätt inte är obetydlig.

Det som föreskrivs i 1 mom. 4 punkten gäller inte en sammanslutning där medlemskap är en förutsättning för att de nödvändighetstjänster som den bjuder ut ska få användas. I en sådan sammanslutning får revisorn endast ha en sådan andel som berättigar till användning av tjänsterna, dock inte större andel än en hundradel.

Om revisorn efter att ha mottagit ett uppdrag får en rätt som avses i 1 mom. 4 punkten, ska revisorn avstå från rätten eller uppdraget inom en skälig tid från det han eller hon fick kännedom om sitt förvärv och hade rätt att avstå från det. Om revisorn inte avstår från rätten inom en skälig tid, ska han eller hon avstå från uppdraget.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om en sammanslutning eller stiftelse gäller också sammanslutningar som i enlighet med 1 kap. 5 § i bokföringslagen står under dess bestämmande inflytande samt en sammanslutning eller stiftelse under vars omedelbara bestämmande inflytande sammanslutningen står.

VärdepappersmarknadsL 746/2012 12 kap. 4 § har upphävts genom L om ändring av värdepappersmarknadslagen 1445/2016.

8 § (12.8.2016/622)
Revisors tystnadsplikt

En revisor eller revisorns biträde får inte för någon utomstående röja omständigheter som han eller hon i sitt uppdrag enligt denna lag fått kännedom om, om inte något annat föreskrivs i 2 eller 3 mom.

Tystnadsplikten gäller dock inte en omständighet som

1) revisorn ska meddela om eller yttra sig om med stöd av lag eller Europeiska unionens revisionsförordning,

2) får röjas i enlighet med samtycke av den i vars intresse tystnadsplikt har föreskrivits,

3) en myndighet eller domstol eller någon annan person med stöd av lag har rätt att få kännedom om, eller som

4) har kommit till allmän kännedom.

Trots tystnadsplikten får en revisor eller revisionssammanslutning lämna en annan revisor uppgifter som denne behöver för en revision.

9 § (12.8.2016/622)
Klientregister

En revisor ska föra ett klientregister, som ska innehålla åtminstone följande uppgifter för varje revisionsklient:

1) namn, adress och verksamhetsställe,

2) namnet på revisionssammanslutningens huvudansvariga revisor, och

3) arvoden som tagits ut för revision och arvoden som tagits ut för andra tjänster än revision under klientens respektive räkenskapsperioder.

2 mom. har upphävts genom L 14.12.2018/1131. (14.12.2018/1131)

Klientregistrets uppgifter om en revisionsklient ska bevaras i 10 år från det att det revisionsuppdrag som klienten i fråga gett har avslutats.

10 § (12.8.2016/622)
Revisionsdokumentation

I uppdrag som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten ska revisorn upprätta revisionsdokumentation över betydelsefulla uppgifter och handlingar som gäller uppdraget. Revisionsdokumentationen ska avslutas senast 60 dygn från undertecknandet av revisionsberättelsen.

11 § (12.8.2016/622)
Revisors övergång till anställning hos en granskad sammanslutning

En revisor eller en huvudansvarig revisor som utför revision för en revisionssammanslutnings räkning får inte förrän minst ett år har förflutit sedan revisionen ta emot

1) uppdrag som hör till en nyckelperson i ledningen för den granskade sammanslutningen,

2) medlemskap i den granskade sammanslutningens revisionskommitté eller i ett organ som utför uppgifter som motsvarar uppgifterna för revisionskommittén,

3) medlemskap i den granskade sammanslutningens förvaltningsorgan utan att höra till den verkställande ledningen eller medlemskap i den granskade sammanslutningens tillsynsorgan.

Tidsfristen enligt 1 mom. är 2 år, om revisionsobjektet är ett företag av allmänt intresse.

Det som i 1 mom. föreskrivs om en revisor ska tillämpas också på de anställda hos den revisor eller revisionssammanslutning som utför revision och på andra aktieägare i revisionssammanslutningen än de huvudansvariga revisorerna, samt på andra fysiska personer som tillhandahåller tjänster som sådana revisorer eller revisionssammanslutningar kan anlita eller som de utövar bestämmande inflytande över och som är personligen godkända revisorer. Tidsfristen beräknas då från den tidpunkt när de har deltagit direkt i det uppdrag som gäller revisionen i fråga.

12 § (12.8.2016/622)
Organisering av revisorers verksamhet

En revisor ska organisera sin verksamhet i enlighet med god revisionssed med beaktande av verksamhetens omfattning och komplexitet samt dokumentera de sätt på vilka detta säkerställs. Verksamhetsmetoderna ska omfatta tillräckliga principer för riskhantering, intern kvalitetskontroll som utvärderas årligen, dokumentering av uppdragsmaterial per uppdrag, tillräcklig resurstilldelning för revisionsuppdrag, belöning, årlig uppföljning av förseelser och klagomål och förfarande för anmälan av misstänkta förseelser.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. behöver man vid revision av små företag som avses i 1 kap. 4 a § i bokföringslagen (1336/1997) inte

1) utvärdera det interna kvalitetskontrollsystemet årligen,

2) säkerställa kontinuiteten i verksamheten genom enhetliga verksamhetsmetoder,

3) göra upp uppdragsspecifik dokumentering över resurstilldelningen för revisionsuppdragen,

4) upprätta principer för belöningen,

5) göra upp en årlig rapport om förseelser och klagomål.

13 § (12.8.2016/622)
Anmälan om misstankar

En revisor ska tillhandahålla sina anställda ett internt förfarande som säkerställer att de anonymt kan anmäla sina misstankar om brott mot bestämmelserna om revision.

Anmälningsförfarandet ska omfatta åtgärder som skyddar den som gjort en anmälan och tryggar skyddet för personuppgifter för den som gjort en anmälan och den som är föremål för anmälan. Anmälningsförfarandet ska även innehålla anvisningar för skyddande av anmälarens identitet, om det inte föreskrivs annat i lag för att utreda en förseelse eller för att tillgodose myndigheternas rätt till uppgifter. (14.12.2018/1131)

Revisorn ska lagra de nödvändiga uppgifterna om en sådan anmälan som avses i 1 mom. Uppgifterna ska raderas fem år efter anmälan, såvida det inte finns skäl att bevara dem för att säkerställa en brottsutredning, en pågående rättegång, en myndighetsutredning eller rättigheterna för den som gjort anmälan eller den som är föremål för anmälan. Behovet av att bevara uppgifterna ska utredas senast tre år efter föregående kontroll. En anteckning om utförd kontroll ska göras.

Utöver vad som föreskrivs i 34 § 1 mom. i dataskyddslagen (1050/2018), har den som är föremål för en anmälan enligt 1 mom. i denna paragraf inte den registrerades rätt till tillgång enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, i fråga om sådana om den registrerade insamlade uppgifter som avses i 1 och 2 mom. i denna paragraf, om utlämnande av uppgifterna till honom eller henne kan störa utredningen av misstänkta förseelser. När den registrerades rätt begränsas ska 34 § 2–4 mom. i dataskyddslagen iakttas. (14.12.2018/1131)

Revisionstillsynen kan utfärda närmare föreskrifter om hur en anmälan enligt 1 mom. ska göras upp och behandlas.

5 kap (12.8.2016/622)

Särskilda bestämmelser om revisorer i och revision av företag av allmänt intresse

1 § (12.8.2016/622)
Maximal mandattid

Den sammanräknade mandattiden för en revisor eller en revisionssammanslutning som valts till revisor för ett företag av allmänt intresse får uppgå till högst tio år.

En revisor eller en revisionssammanslutning får efter den maximala mandattiden enligt 1 mom. väljas till revisor endast om revisionen konkurrensutsätts på det sätt som avses i artikel 16.2–5 i Europeiska unionens revisionsförordning. Efter konkurrensutsättningen får revisorn eller revisionssammanslutningen verka som revisor i sammanslutningen så att mandattiden före och efter konkurrensutsättningen uppgår till sammanlagt högst tjugo år.

En revisors mandattid får undantagsvis förlängas till tjugofyra år om

1) den maximala tiden enligt 1 mom. har uppnåtts,

2) fler än en revisor eller revisionssammanslutning har anlitats samtidigt,

3) de revisorer som avses i 2 punkten avger en gemensam revisionsberättelse.

Då den maximala tiden enligt 1 och 2 mom. beräknas ska också sådana mandattider beaktas under vilka revisorn har varit en fysisk person som verkar vid en revisionssammanslutning enligt 1 eller 2 mom.

Val av revisor får efter att den maximala tiden enligt 1 mom. löpt ut avse en revisor i en revisionssammanslutning enligt 1 eller 2 mom. endast under samma förutsättningar som valet får avse revisionssammanslutningen i fråga.

2 § (12.8.2016/622)
Entledigande av revisor genom domstolsbeslut

En domstol ska entlediga en revisor i ett företag av allmänt intresse under mandattiden om det finns grundad anledning till det. Revisorn får emellertid inte entledigas efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga har fastställts och beslutet om fastställande har vunnit laga kraft.

Talan enligt 1 mom. kan vid allmän underrätt väckas av

1) de aktieägare i ett aktiebolag som företräder minst en tjugondedel av det röstetal aktierna medför eller av aktiekapitalet och de medlemmar i ett andelslag som företräder minst en tjugondedel av medlemmarna i andelslaget,

2) Revisionstillsynen och

3) Finansinspektionen.

Entledigande av en revisor ska behandlas skyndsamt vid domstolen.

Domstolen ska till Revisionstillsynen ge in uppgift om en lagakraftvunna dom i ett ärende enligt 2 mom. genom vilken revisorn har entledigats från sin uppgift.

3 § (12.8.2016/622)
Begränsning av andra tjänster än revisionstjänster

Bestämmelser om rätten för en revisor att tillhandahålla den granskade sammanslutningen och dess koncernföretag också andra tjänster än revisionstjänster finns i artikel 5 i Europeiska unionens revisionsförordning.

Trots bestämmelserna i artikel 5 i Europeiska unionens revisionsförordning får en revisor, den revisionssammanslutning i vilken revisorn är verksam och en medlem i den kedja till vilken revisorn eller den revisionssammanslutning i vilken revisorn är verksam hör dock tillhandahålla den granskade sammanslutningen och dess koncernföretag värderingstjänster samt skattetjänster i samband med

1) ifyllande av skatteblanketter,

2) specificering av offentliga stöd eller skatteincitament,

3) bistånd vid skattegranskning,

4) beräkning av direkt eller indirekt skatt eller latent skatt,

5) skatterådgivning.

Revisorn får tillhandahålla de tjänster som avses i 2 mom. endast, om de inte har direkt inverkan eller har obetydlig inverkan, separat eller sammantaget på det granskade bokslutet. Bedömningen av verkningarna ska dokumenteras och redogöras för i den kompletterande rapport till revisionskommittén som avses i 3 kap. 5 § 9 mom.

Vid tillhandahållande av de tjänster som avses i 1–2 mom. ska bestämmelserna om oberoende ställning i 4 kap. 6 §, jäv i 7 § och de yrkesetiska principerna i 1 § i det kapitlet iakttas. Vad som i 1–3 mom. föreskrivs om revisorn ska också tillämpas på den revisionssammanslutning i vilken revisorn är verksam och en medlem i den kedja till vilken revisorn eller den revisionssammanslutning i vilken revisorn är verksam hör.

4 § (12.8.2016/622)
Maximibelopp av andra arvoden än revisionsarvoden

Vid tillämpning av bestämmelserna om arvoden i artikel 4 i Europeiska unionens revisionsförordning på sådana sammantagna arvoden som revisionsobjektet betalar till revisorn, räknas också de arvoden som betalas till revisionssammanslutningen in i det sammantagna arvodet, om revisorn är verksam i en revisionssammanslutning.

Bestämmelserna i artikel 4.2 i Europeiska unionens revisionsförordning om maximibeloppet av andra arvoden än revisionsarvoden som betalas till revisorn tillämpas inte, om Revisionstillsynen på ansökan av revisorn har gett tillstånd att avvika från maximibeloppet.

Revisionstillsynen kan ge tillstånd till avvikelse enligt 2 mom. om särskilda grunder föreligger på basis av den granskade sammanslutningens verksamhet.

Tillstånd till avvikelse kan ges för högst två räkenskapsperioder i följd.

6 kap

Godkännande och registrering

1 §
Godkännande som revisor

Revisionstillsynen ska på ansökan godkänna en sökande som uppfyller de villkor för godkännande som anges i 2 § som GR-revisor, en sökande som uppfyller de villkor för godkännande av specialkompetens som anges i 3 § som CGR- eller OFGR-revisor och en sökande som uppfyller de villkor för godkännande av revisionssammanslutning som anges i 5 § som revisionssammanslutning.

Ett godkännande som avses i 1 mom. är i kraft tills vidare.

Närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

2 §
Villkor för godkännande som GR-revisor

Som GR-revisor ska godkännas en fysisk person

1) som inte är försatt i konkurs, som inte har meddelats näringsförbud, som inte är omyndig, vars handlingsbehörighet inte har begränsats och för vilken det inte har förordnats en intressebevakare,

2) som inte genom sin verksamhet har visat sig vara olämplig för revisorsuppdrag,

3) som har avlagt högskoleexamen eller som har minst sju års erfarenhet av yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik,

4) som har genomfört de studier i redovisning och juridik samt andra studier i de ekonomiska vetenskaperna som revisorsuppdraget förutsätter,

5) som under minst tre års tid har förvärvat praktisk erfarenhet av revision av bokslut eller koncernbokslut eller av granskning av motsvarande ekonomiska kalkyler eller som under minst 15 års tid har förvärvat praktisk erfarenhet av yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik,

6) som har presterat ett godkänt resultat i revisorsexamen, nedan GR-examen, samt

7) som efter godkänt resultat i GR-examen har avgett en revisorsförsäkran inför domstol.

Undantag från kraven i 1 mom. 4 punkten kan göras, om personen har presterat ett godkänt resultat i extra uppgifter som behandlar studieämnena.

En person är olämplig för revisorsuppdrag på det sätt som avses i 1 mom. 2 punkten, om personen genom en lagakraftvunnen dom under de senaste tre åren har dömts till bötesstraff eller under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff för ett brott som visar att han eller hon är olämplig som revisor. Personen anses inte heller vara lämplig för uppgiften, om han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för revisorsuppdrag.

En person vars godkännande har återkallats helt och hållet med stöd av 10 kap. 2 § 1 mom. 1 eller 2 punkten kan inte på nytt godkännas som GR-revisor förrän tre år förflutit från återkallandet.

Trots 1 mom. ska som GR-revisor godkännas en revisor som har godkänts i en EES-stat och en person som har yrkesbehörighet att utöva verksamhet som revisor i en stat med vilken Europeiska unionen och dess medlemsstater har ingått ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet. Personen ska före godkännandet genomgå ett behörighetsprov med godkänt resultat.

Närmare bestämmelser om de studier, den möjlighet att ersätta studier med extra uppgifter, de krav på erfarenhet, de examina och examensfordringar, det innehåll i revisorsförsäkran samt det behörighetsprov som avses i denna paragraf utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

3 §
Villkor för godkännande av specialkompetenserna CGR och OFGR

Som CGR-revisor ska godkännas en GR-revisor som fortfarande uppfyller de villkor för godkännande som anges i 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten och

1) som har avlagt högre högskoleexamen eller som i minst fem års tid har varit verksam som GR-revisor eller som har minst sju års erfarenhet av yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik, och

2) som har presterat ett godkänt resultat i specialiseringsexamen för revisor för företag av allmänt intresse, nedan CGR-specialiseringsexamen.

Som OFGR-revisor ska godkännas en GR-revisor som fortfarande uppfyller de villkor för godkännande som anges i 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten och

1) som har avlagt högre högskoleexamen eller som i minst fem års tid har varit verksam som GR-revisor eller som har minst sju års erfarenhet av yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik,

2) som har genomfört de studier i redovisning och juridik som uppgiften som revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin förutsätter eller som under minst ett år och sex månader har förvärvat erfarenhet av uppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin, och

3) som har presterat ett godkänt resultat i specialiseringsexamen för revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin, nedan OFGR-specialiseringsexamen.

Undantag från kraven i 2 mom. 2 punkten kan göras, om revisorn har presterat ett godkänt resultat i extra uppgifter som behandlar studieämnena.

Trots 1 och 2 mom. ska som CGR- och OFGR-revisor godkännas en revisor som har godkänts i en EES-stat och en person som har yrkesbehörighet att utöva verksamhet som revisor i en stat med vilken Europeiska unionen och dess medlemsstater har ingått ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet. Personen ska före godkännandet genomgå ett behörighetsprov med godkänt resultat.

Närmare bestämmelser om de studier, den möjlighet att ersätta studier med extra uppgifter, de krav på erfarenhet, de examina och examensfordringar samt det behörighetsprov som avses i denna paragraf utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

4 §
Examina och deltagande i examina

GR-examen samt CGR- och OFGR-specialiseringsexamina ordnas minst en gång per kalenderår.

I examen kan delta en fysisk person som av Revisionstillsynen har fått tillstånd att delta i examen. Ett tillstånd att delta i examen är i kraft under det år tillståndet beviljas och de fem därpå följande kalenderåren.

Tillstånd att delta i GR-examen ska på ansökan beviljas en fysisk person som uppfyller det behörighetskrav som anges i 2 § 1 mom. 3 punkten, som med godkänt resultat har genomfört de studier som avses i 4 punkten och som har förvärvat den praktiska erfarenhet som avses i 5 punkten så att endast 12 månader av den föreskrivna tiden saknas. Undantag från kravet på genomförda studier kan göras, om personen utför extra uppgifter som behandlar de studieämnen som saknas.

Tillstånd att delta i CGR-specialiseringsexamen ska på ansökan beviljas en fysisk person som med godkänt resultat har avlagt den GR-examen som avses i 2 § 1 mom. 6 punkten eller som har beviljats tillstånd att delta i en sådan examen och som uppfyller det behörighetskrav som anges i 3 § 1 mom. 1 punkten. Om personen inte har avlagt högre högskoleexamen, får tillstånd beviljas om högst 12 månader saknas av den praktiska erfarenhet som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten.

Tillstånd att delta i OFGR-specialiseringsexamen ska på ansökan beviljas en fysisk person som med godkänt resultat har avlagt den GR-examen som avses i 2 § 1 mom. 6 punkten eller som har beviljats tillstånd att delta i en sådan examen och som uppfyller det behörighetskrav som anges i 3 § 2 mom. 1 och 2 punkten. Om personen inte har avlagt högre högskoleexamen, får tillstånd beviljas om högst 12 månader saknas av den praktiska erfarenhet som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten. Om personen inte har genomfört de studier som avses i 3 § 2 mom. 2 punkten, får tillstånd beviljas om högst sex månader saknas av den praktiska erfarenhet som avses i den punkten. Undantag från kravet på genomförda studier kan göras, om personen utför extra uppgifter som behandlar de studieämnen som saknas.

Om personen har beviljats tillstånd att delta i såväl GR-examen som CGR- eller OFGR-specialiseringsexamen, men han eller hon inte har presterat ett godkänt resultat i GR-examen, kan personen delta i specialiseringsexamen endast om han eller hon samtidigt deltar i GR-examen. Om personen då presterar ett godkänt resultat endast i specialiseringsexamen, är prestationen i kraft de fem följande kalenderåren efter examensåret. Om personen inte presterar ett godkänt resultat i GR-examen under den tid specialiseringsexamen är i kraft, upphör resultatet av specialiseringsexamen att gälla.

Närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

5 §
Villkor för godkännande som revisionssammanslutning

Som revisionssammanslutning ska godkännas ett aktiebolag, andelslag, kommanditbolag eller öppet bolag som utövar revisionsverksamhet och

1) som har förutsättningar att vara verksam som en oberoende revisionssammanslutning i enlighet med denna lag,

2) där majoriteten av bolagsmännen i ett öppet bolag eller av de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag är av bolaget anställda revisorer, revisionssammanslutningar eller i en EES-stat godkända revisorer eller revisionssammanslutningar eller där majoriteten av det röstetal som aktiebolagets aktier eller av det röstetal som andelslagens medlemmar och fullmäktige medför innehas av de ovan avsedda revisorerna eller revisionssammanslutningarna,

3) där mer än hälften av medlemmarna och ersättarna i samt ordföranden och vice ordföranden för styrelsen i ett aktiebolag eller andelslag är revisorer eller i en EES-stat godkända revisorer, vilka arbetar i sammanslutningen, och

4) där de ansvariga bolagsmännen, verkställande direktören, dennes ställföreträdare, medlemmarna eller suppleanterna i styrelsen inte genom sin verksamhet har visat sig vara olämpliga för uppgiften som ansvarig i en revisionssammanslutning.

En person är olämplig för uppgiften på det sätt som avses i 1 mom. 4 punkten, om personen genom en lagakraftvunnen dom under de senaste tre åren har dömts till bötesstraff eller under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff för ett brott som visar att han eller hon är olämplig som ansvarig i en revisionssammanslutning. Personen anses inte heller vara lämplig för uppgiften, om han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppgiften som ansvarig i en revisionssammanslutning.

Vad som ovan föreskrivs om aktiebolag, andelslag, kommanditbolag och öppna bolag tillämpas på utländska sammanslutningar som motsvarar dem.

6 §
Rätt att använda yrkesbeteckning

Yrkesbeteckningen GR-revisor och den förkortning som syftar på denna får endast användas av en fysisk person som godkänts som GR-revisor i enlighet med 1 §.

Yrkesbeteckningen CGR-revisor och den förkortning som syftar på denna får endast användas av en fysisk person som godkänts som CGR-revisor i enlighet med 1 §.

Yrkesbeteckningen OFGR-revisor och den förkortning som syftar på denna får endast användas av en fysisk person som godkänts som OFGR-revisor i enlighet med 1 §.

Yrkesbeteckningen revisionssammanslutning får endast användas av en revisionssammanslutning som godkänts i enlighet med 1 §.

7 §
Avbrytande och återställande av ett godkännande

Revisionstillsynen avbryter ett godkännande

1) på begäran av revisorn,

2) på grund av att revisorn avlidit,

3) om revisorn inte har betalat de avgifter som avses i 11 kap. 2 § inom rimlig tid efter det att han eller hon fått en anmärkning om saken.

Om godkännandet har avbrutits med stöd av 1 mom. 1 punkten, ska godkännandet återställas på ansökan, om sökanden fortfarande uppfyller villkoren för godkännande och kravet i 4 kap. 2 § på bibehållande och utvecklande av yrkeskunskapen. För att godkännandet ska kunna återställas i ett fall som avses i 1 mom. 3 punkten i denna paragraf krävs dessutom att sökanden har betalat de avgifter som förfallit till betalning.

8 §
Revisorsexamensregistret

Revisionstillsynen för ett revisorsexamensregister över dem som deltagit i revisors- och specialiseringsexamina och i behörighetsprovet. Registret förs för bevarande av uppgifter om examina och prov, för skötseln av Revisionstillsynens uppgifter samt för uppföljning av hur väl systemet fungerar.

I registret införs namn och personbeteckning för den som deltagit i en examen eller ett prov samt uppgifter om examens eller provets namn och resultat samt tidpunkten för examen eller provet. Om en avlagd specialiseringsexamen upphör att gälla enligt 4 § 6 mom., ska detta antecknas i registret.

Uppgifterna ska bevaras i registret i 50 år.

9 § (12.8.2016/622)
Revisorsregistret

Revisionstillsynen ska föra ett register över revisorer (revisorsregistret) för att kunna specificera dem som har rätt att utföra revision samt för att övervaka revisorernas verksamhet och återställa godkännanden. I registret antecknas uppgifter som specificerar fysiska personer som godkänts som revisorer och sammanslutningar som godkänts som revisionssammanslutningar samt andra behövliga uppgifter som gäller revisorers yrkesutövning och affärsverksamhet.

I registret ska åtminstone följande uppgifter föras in:

1) i fråga om fysiska personer namn och personbeteckning eller, om personbeteckning saknas, födelsetid samt i fråga om sammanslutningar firma samt företags- och organisationsnummer,

2) registreringsdatum och identifikationsnummer,

3) postadress och eventuell e-postadress samt telefonnummer,

4) godkännande som GR-, CGR- eller OFGR-revisor eller som revisionssammanslutning samt tidpunkten för godkännandet och när godkännandet upphört,

5) tidpunkten för när ett godkännande upphört på revisorns eget initiativ och tidpunkten för återställande av ett godkännande,

6) anmärkning, varning, återkallande av godkännande och tidpunkt för återkallandet samt tidsbundet verksamhetsförbud, påföljdsavgift, vite och bristfälligheter i revisionsberättelsen,

7) i fråga om revisionssammanslutningens ägare namn och personbeteckning eller, om personbeteckning saknas, födelsetider eller företags- och organisationsnummer och postadresser samt, i fråga om medlemmar i styrelsen eller motsvarande organ samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare, namn och personbeteckning eller, om personbeteckning saknas, födelsetid och postadress.

Uppgifterna ska bevaras i revisorsregistret enligt följande:

1) de uppgifter som avses i 2 mom. 1, 2, 4 och 5 punkten ska bevaras i 30 år från det att godkännandet genom ett lagakraftvunnet beslut helt och hållet har avbrutits med stöd av 7 § eller återkallats med stöd av 10 kap. 2 §,

2) de i 2 mom. 6 punkten avsedda uppgifterna om återkallande ska bevaras i 10 år, uppgifterna om varning i sex år och uppgifterna om anmärkning i tre år från det att beslutet om sanktionen i fråga har vunnit laga kraft,

3) övriga registrerade uppgifter än de som avses i 1 och 2 punkten ska bevaras tills godkännandet genom ett lagakraftvunnet beslut helt och hållet har avbrutits med stöd av 7 § eller återkallats med stöd av 10 kap. 2 §.

I registret antecknas uppgifter om revisionssammanslutningar som godkänts och registrerats i en EES-stat och vars huvudansvariga revisor uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt 6 kap. 2 eller 3 §. Om en sådan revisionssammanslutning är införd i revisorsregistret i en EES-stat som samtidigt är revisionssammanslutningens hemstat, ska Revisionstillsynen anmäla registreringen till den behöriga myndighet i revisorns hemstat som svarar för revisorsregistret.

I registret antecknas uppgifter också om en revisor som har godkänts och registrerats i en annan stat än en EES-stat och som avger en revisionsberättelse om ett bokslut eller ett koncernbokslut samt om en verksamhetsberättelse för en sammanslutning som har registrerats i en annan stat än en EES-stat, om sammanslutningens värdepapper är föremål för handel på en börs som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om handel med finansiella instrument. Den som ska registreras ska dessutom uppfylla de förutsättningar i fråga om yrkeskunskap, revisionssammanslutningens förvaltning, utförande av revision och offentliggörande av uppgifter om vilka det utfärdas närmare bestämmelser genom förordning av statsrådet. Registreringen gäller inte en revisor i en sådan sammanslutning av vars värdepapper endast sådana icke-aktierelaterade värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad vilkas nominella värde eller bokföringsmässiga motvärde per enhet är minst

1) 50 000 euro eller ett belopp i en annan valuta som på emissionsdagen motsvarar detta om emissionen har skett före den 31 december 2010, eller

2) 100 000 euro eller ett belopp i en annan valuta som på emissionsdagen motsvarar detta om emissionen har skett den 31 december 2010 eller därefter.

(28.12.2017/1092)

Närmare bestämmelser om registeranmälningar och registeranteckningar samt om andra uppgifter än personuppgifter som ska antecknas i registret får utfärdas genom förordning av statsrådet. (14.12.2018/1131)

10 §
Skyldighet att anmäla ändringar i villkoren för godkännande och i registeruppgifterna

En revisor ska utan dröjsmål anmäla ändringar i villkoren för godkännande och i uppgifterna i revisorsregistret till Revisionstillsynen.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om revisorns skyldighet att anmäla ändringar i registeruppgifterna tillämpas också på sådana revisorer från en annan stat än en EES-stat som har registrerats enligt 9 § 4 mom.

11 §
Erhållande av uppgifter ur registren

Trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får Revisionstillsynen lämna ut uppgifter ur revisorsregistret över det allmänna datanätet, dock inte slutleden till personbeteckning. Uppgifterna ska avlägsnas från den offentliga informationstjänsten utan obefogat dröjsmål, om godkännandet av en revisor helt och hållet har avbrutits med stöd av 7 § eller återkallats med stöd av 10 kap. 2 § genom ett lagakraftvunnet beslut. (12.8.2016/622)

Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag ur och kopior av uppgifter i revisorsexamensregistret och revisorsregistret. Trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att elektroniskt få uppgifter om, utdrag ur och intyg över de anteckningar som gjorts i registren. Vad som bestäms ovan i detta moment gäller slutleden till fysiska personers personbeteckning, om uppgiften behövs för att skydda fördelar eller rättigheter eller om det finns någon annan godtagbar grund för att lämna ut den.

7 kap

Styrning, utveckling och tillsyn

1 §
Revisionstillsynen

Revisionstillsynen finns vid Patent- och registerstyrelsen.

Närmare bestämmelser om organiseringen av Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen samt om det förfarande som ska tillämpas vid tillsynen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 §
Revisionstillsynens uppgifter

Revisionstillsynen svarar för den allmänna styrningen och utvecklingen av revisionen samt för tillsynen över revisorer. Revisionstillsynen

1) godkänner revisorer samt ansvarar för systemet för godkännande och utvecklingen av systemet,

2) utövar tillsyn över att revisorerna i sin verksamhet följer denna lag, bestämmelser som utfärdats med stöd av den och lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin,

3) utövar tillsyn över att revisorerna bibehåller och utvecklar sin yrkeskunskap och bibehåller förutsättningarna för godkännande,

4) övervakar revisionens kvalitet och svarar för utvecklingen av systemet för kvalitetskontroll,

5) svarar för den allmänna styrningen och utvecklingen av revisionen,

6) deltar i internationellt samarbete och informationsutbyte,

7) fullgör sina övriga uppgifter enligt denna lag.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska Revisionstillsynen sköta de övriga uppgifter som föreskrivits för Patent- och registerstyrelsen och som anvisats Revisionstillsynen.

Revisionstillsynen är behörig myndighet enligt artikel 20.1 i Europeiska unionens revisionsförordning med undantag för den bedömning och uppföljning av hur väl revisionskommittéerna utfört sitt arbete som avses i artikel 27.1 c i Europeiska unionens revisionsförordning, där Finansinspektionen är behörig myndighet. (12.8.2016/622)

3 § (12.8.2016/622)
Tillsynsobjekt

Revisionstillsynen utövar tillsyn över revisorer.

Revisionstillsynen utövar dessutom tillsyn i fråga om den revision som revisionssammanslutningar som godkänts och registrerats i en EES-stat i enlighet med 6 kap. 9 § 4 mom. utför i Finland.

Revisionstillsynen utövar tillsyn också över de revisorer som registrerats enligt 6 kap. 9 § 5 mom. och som har godkänts i en annan stat än en EES-stat, med iakttagande av vad som föreskrivs om tillsynen över revisorer, om inte tillsynen i staten i fråga har bedömts motsvara tillsynen över revisorer i EES-staterna. Vid bedömning av motsvarigheten ska Europeiska kommissionens beslut om motsvarigheten i tillsynen över revisorer från en annan stat än en EES-stat följas. Om något sådant beslut inte har fattats, ska Revisionstillsynen bedöma motsvarigheten i den statens tillsyn över revisorer eller följa en motsvarighetsbedömning som gjorts i en annan EES-stat.

Revisionstillsynen får inte pröva en revisors verksamhet, om det har förflutit mer än sex år sedan händelserna.

Revisionstillsynen kan avstå från att pröva en revisors verksamhet och revisionsnämnden kan avstå från att påföra en påföljd, om godkännandet av revisorn helt och hållet har avbrutits med stöd av 6 kap. 7 § eller återkallats med stöd av 10 kap. 2 §.

4 §
Revisionsnämnden

Vid Revisionstillsynen finns revisionsnämnden, som är självständig i sina avgöranden.

5 §
Revisionsnämndens beslutsrätt

Revisionsnämnden avgör i denna lag avsedda ärenden som gäller

1) den allmänna styrningen och utvecklingen av revisionen,

2) påförande av och avstående från administrativa påföljder som avses i 10 kap. 1 och 2 §,

3) begäran om omprövning som avses i 11 kap. 1 § 1 mom.,

4) sådant överklagande av förvaltningsdomstolens beslut som avses i 11 kap. 1 § 5 mom.

Revisionsnämnden har också till uppgift att på ett ändamålsenligt sätt främja skötseln av Revisionstillsynens uppgifter enligt denna lag.

6 §
Tillsättande av revisionsnämnden och revisionsnämndens sammansättning

Statsrådet tillsätter revisionsnämnden för tre år i sänder. Nämnden har en ordförande, en vice ordförande samt minst fem och högst åtta andra medlemmar. Nämnden har dessutom två permanenta sakkunniga. Varje medlem, med undantag för ordföranden och vice ordföranden, har en personlig suppleant och den permanenta sakkunniga har en suppleant. Revisionsnämndens ordförande och vice ordförande förordnas efter föredragning från arbets- och näringsministeriet.

Alla medlemmar ska vara väl förtrogna med revision. Minst två av medlemmarna ska ha avlagt en annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt. Nämnden som helhet ska ha den övriga sakkunskap som krävs för uppgifterna. De permanenta sakkunniga ska vara revisorer.

Till medlem i nämnden kan inte utses en revisor, en delägare i en revisionssammanslutning eller en person i motsvarande ställning, en medlem i en revisionssammanslutnings styrelse eller motsvarande organ eller någon som står i anställnings- eller uppdragsförhållande till en revisionssammanslutning. Majoriteten av medlemmarna ska vara personer i fråga om vilka det förflutit mer än tre år sedan de arbetade i nämnda uppgifter.

Det som ovan föreskrivs om medlemmarna gäller på motsvarande sätt deras suppleanter.

7 §
Behandlingen av ett ärende i revisionsnämnden

Revisionsnämnden är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt minst tre andra medlemmar eller suppleanter, av vilka minst en har avlagt högre högskoleexamen i juridik, är närvarande. Nämnden fattar beslut med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens röst eller, om vice ordföranden är ställföreträdare för ordföranden, vice ordförandens röst. De permanenta sakkunniga får inte delta i beslutfattandet.

Revisionsnämnden avgör ärenden efter föredragning, om vilken det föreskrivs närmare i Patent- och registerstyrelsens arbetsordning.

Nämnden får för skötseln av sina uppgifter höra utomstående sakkunniga och inrätta sektioner.

Revisionsnämndens medlemmar, suppleanter, sakkunniga och sektionsmedlemmar handlar under straffrättsligt tjänsteansvar vid utförandet av uppgifter enligt denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

I nämndens arbetsordning, som fastställs av ordföranden, bestäms närmare om organiseringen av arbetet i nämnden.

Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas i nämnden får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Ordnande av examina och prov

Revisionstillsynen svarar för ordnandet av de examina, prov och extra uppgifter som avses i 6 kap. 2 och 3 §. Revisionstillsynen får anlita utomstående sakkunniga för uppgifterna. På utomstående sakkunniga tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 8 § 4 mom.

Revisionstillsynen kan besluta att bemyndiga revisionsnämnden eller en sådan sammanslutning som med avseende på oberoende, tillförlitlighet, sakkunskap och andra omständigheter är att betrakta som lämplig för uppdraget att sköta de uppgifter som avses i 1 mom. Revisionstillsynen ska övervaka skötseln av de uppgifter som överförts.

Vid skötseln av de uppgifter som överförts med stöd av 2 mom. ska bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet iakttas. Den som sköter sådana uppgifter som överförts med stöd av 2 mom. handlar under straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

9 § (12.8.2016/622)
Kvalitetskontroll

Vid övervakningen av revisionens kvalitet ska Revisionstillsynen

1) förordna en revisor till kvalitetsgranskning minst vart sjätte år,

2) förordna en eller flera oberoende kvalitetsgranskare att utföra kvalitetsgranskningar,

3) besluta om kvalitetsgranskningens innehåll och om det sätt på vilket den utförs med beaktande av hur omfattande och komplex den granskade revisorns verksamhet är,

4) behandla resultaten av kvalitetsgranskningen och fatta beslut om de åtgärder som kvalitetsgranskningen föranleder.

Revisionstillsynen får anlita utomstående sakkunniga för kvalitetsgranskningen.

Utomstående kvalitetsgranskare ska utan dröjsmål ge Revisionstillsynen en utredning över utförd kvalitetsgranskning.

På utomstående kvalitetsgranskare tillämpas dessutom bestämmelserna om sakkunniga i 8 kap. 8 §.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på revisorer som granskar företag av allmänt intresse.

8 kap

Tillsynsbefogenheter

1 §
Rätt att få uppgifter av revisorer

En revisor ska trots sekretessbestämmelserna utan obefogat dröjsmål lämna Revisionstillsynen de upplysningar och redogörelser som den begär och som behövs för tillsynen, öppet och sanningsenligt samt även i övrigt bistå vid utredandet av ett tillsynsärende.

Revisionstillsynen har rätt att av revisorn få alla de handlingar och övriga upptagningar som den anser behövliga för tillsynen, i en för tillsynen relevant form samt att avgiftsfritt få behövliga kopior av dessa.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller också en revisor i en sammanslutning eller stiftelse som är ett moderföretag, om det inte finns sådana hinder för att ge uppgifter om koncernrevisionen som föranleds av lagstiftningen i en annan stat eller något annat hinder som inte beror på revisorn. Revisorn ska visa att hindret existerar.

2 §
Rätt att få uppgifter av andra

Revisionstillsynen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av revisionsobjektet, den som har sådant bestämmande inflytande i revisionsobjektet som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen eller den som revisionsobjektet har bestämmande inflytande i, få alla sådana uppgifter som de har om revisorn eller revisionen och som Revisionstillsynen behöver för att fullgöra sitt lagstadgade tillsynsuppdrag.

Revisionstillsynen har trots sekretessbestämmelserna rätt att för en specificerad tillsynsåtgärd få nödvändiga uppgifter av andra än dem som avses ovan i denna paragraf, om de av grundad anledning kan antas vara i besittning av sådana uppgifter.

3 §
Granskningsrätt

Revisionstillsynen har trots sekretessbestämmelserna rätt att på revisorns verksamhetsställe granska handlingar, övriga upptagningar och datasystem som gäller revisorns verksamhet och förvaltning i den utsträckning som behövs för att Revisionstillsynen ska kunna fullgöra sitt lagstadgade tillsynsuppdrag.

Granskning får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om revisorer gäller också företag som i egenskap av ombud för revisorn eller annars på uppdrag av revisorn sköter uppgifter i anslutning till dennes affärsverksamhet, bokföring, datasystem, riskhantering eller interna kontroll.

Revisionstillsynen har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att av personer, sammanslutningar och stiftelser som avses i 2 § för granskning få handlingar och upptagningar som innehåller uppgifter av det slag som avses i nämnda paragraf och få kopior av dessa.

4 §
Undantag från rätten att få uppgifter och granska när det gäller rättegångsombud, rättegångsbiträden och advokater

Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan i detta kapitel har Revisionstillsynen inte rätt att av en advokat som avses i lagen om advokater (496/1958) eller av dennes biträde få uppgifter, handlingar eller upptagningar om advokatens klienter eller att granska dessa och inte heller av någon annan få uppgifter, handlingar eller upptagningar som erhållits i samband med uppdrag som rättegångsombud eller rättegångsbiträde eller att granska dessa. Som sådana uppdrag räknas, utöver egentliga rättegångsrelaterade uppdrag, juridisk rådgivning om klienters rättsliga ställning vid förundersökning till följd av brott eller vid annan behandling av ärenden före rättegång eller juridisk rådgivning för inledande eller undvikande av rättegång.

5 §
Rätt att få uppgifter ur bötesregistret och straffregistret

Revisionstillsynen har rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få de uppgifter som behövs för att utreda om en revisor eller en sådan ansvarig i en revisionssammanslutning som avses i 6 kap. 5 § 1 mom. 4 punkten i denna lag har den lämplighet som förutsätts.

Revisionstillsynens rätt att få uppgifter ur straffregistret grundar sig på straffregisterlagen (770/1993).

6 § (14.12.2018/1131)
Erhållande av uppgifter av andra myndigheter

Revisionstillsynen har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag, på begäran få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen enligt denna lag. Uppgifterna får hämtas genom en teknisk anslutning utan samtycke av den vars intressen sekretessen är avsedd att skydda. Vad som föreskrivs ovan gäller dock inte personuppgifter som hör till de särskilda kategorierna av personuppgifter enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen och personuppgifter som rör en brottslig gärning, ett straff eller någon annan påföljd för ett brott samt någons behov av socialvård eller de socialvårdstjänster, stödåtgärder och andra förmåner inom socialvården som någon erhållit.

7 §
Vite

Revisionstillsynen kan ålägga den som avses i 1–3 § att fullgöra sin skyldighet enligt nämnda paragrafer vid vite, om försummelsen inte är obetydlig.

En fysisk persons skyldighet enligt denna lag att lämna information får inte förenas med vite, om personen är misstänkt för brott och informationen har samband med det ärende som brottsmisstanken hänför sig till.

Revisionstillsynen beslutar om föreläggande och utdömande av vite. Bestämmelser om sökande av ändring i beslut om vite finns i denna lag.

8 § (12.8.2016/622)
Anlitande av utomstående sakkunniga

Revisionstillsynen får för en utredning som behövs för tillsynen och som kräver särskild sakkunskap anlita utomstående sakkunniga.

Sakkunniga ska ha tillräcklig sakkunskap med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Om de sakkunniga arbetar som utomstående kvalitetsgranskare, ska de vara väl förtrogna med revision och ha specialutbildning i kvalitetsgranskning.

Sakkunniga får inte arbeta som kvalitetsgranskare vid kvalitetsgranskning av revisorer eller revisionssammanslutningar förrän det har förflutit tre år sedan den sakkunnigas anställning hos den revisorn upphört eller sedan den sakkunniga upphört att vara aktieägare i revisionssammanslutningen eller att på något annat sätt ha bindningar till den revisorn eller revisionssammanslutningen.

Bestämmelserna om en revisors rättigheter i 1 § samt i 3 § 1 och 2 mom. tillämpas också på sakkunniga.

Bestämmelser om de principer för god förvaltning som en sakkunnig ska iaktta finns i förvaltningslagen, språklagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Sakkunniga handlar under straffrättsligt tjänsteansvar vid utförande av lagstadgade offentligrättsliga förvaltningsuppgifter. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

Revisionstillsynen kan bestämma att de utomstående sakkunnigas arvoden ska betalas av revisorn, om det är fråga om kvalitetsgranskning av revisorn eller om det finns någon särskild med revisorns verksamhet sammanhängande orsak till att anlita sakkunniga. Arvodet ska motsvara den allmänna arvodesnivån inom branschen.

9 kap

Utlämnande av uppgifter samt myndighetssamarbete

1 §
Rätt att lämna ut uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna har Revisionstillsynen rätt att lämna ut handlingar och andra uppgifter

1) för skötseln av Patent- och registerstyrelsens övriga uppgifter,

2) till andra finländska myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag för skötseln av deras uppgifter,

3) till organ eller andra myndigheter inom Europeiska unionen, om detta förutsätts i unionslagstiftningen,

4) till en EES-stats tillsynsorgan, som med stöd av lag sköter motsvarande uppgifter i sin hemstat.

Vad som föreskrivs 1 mom. gäller dock inte personuppgifter som hör till de särskilda kategorierna av personuppgifter enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen och personuppgifter som rör en brottslig gärning, ett straff eller någon annan påföljd för ett brott samt någons behov av socialvård eller de socialvårdstjänster, stödåtgärder och andra förmåner inom socialvården som någon erhållit. (14.12.2018/1131)

2 § (12.8.2016/622)
Revisionstillsynens och Finansinspektionens tillsynssamarbete

Revisionstillsynen och Finansinspektionen ska samarbeta på ett ändamålsenligt sätt.

Om tillsynen över sådana tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer som avses i 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) kräver det, kan Finansinspektionen undersöka om en revisor har följt denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller de bestämmelser i Europeiska unionens revisionsförordning som ska tillämpas på sammanslutningarna i fråga. Finansinspektionen kan föra tillsynsärendet till revisionsnämnden för avgörande.

3 § (12.8.2016/622)
Internationellt tillsynssamarbete

Trots sekretessbestämmelserna ska Revisionstillsynen på begäran överlämna handlingar och andra uppgifter som behövs med tanke på tillsynen till ett i 1 § 1 mom. 4 punkten avsett tillsynsorgan i en EES-stat.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också när handlingar som behövs med tanke på tillsynen överlämnas till tillsynsorganet i en annan stat än en EES-stat som med stöd av lag sköter motsvarande uppgifter i sin hemstat, om

1) handlingarna hänför sig till revision i en sammanslutning som upprättar koncernbokslut i staten i fråga eller vars värdepapper i den staten har upptagits till handel på en marknad som motsvarar den reglerade marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument och om skyddet av sammanslutningens affärsintressen inte äventyras på grund av detta, (28.12.2017/1092)

2) tillsynen över revisorerna i staten i fråga har bedömts vara tillräcklig på det sätt som avses i 7 kap. 3 § 2 mom.,

3) det med tillsynsorganet i staten i fråga har överenskommits om överlåtelse av, användning av och sekretess för uppgifter,

4) dataskyddsförordningen iakttas vid informationsutbyte. (14.12.2018/1131)

Revisionstillsynen ska vidta tillsynsåtgärder på begäran av ett i 1 § 1 mom. 4 punkten avsett tillsynsorgan i en EES-stat eller tillåta att det tillsynsorgan som framfört begäran deltar i genomförandet av åtgärderna.

Revisionstillsynen kan av vägande skäl vägra tillmötesgå en begäran som avses i 1–3 mom. Revisionstillsynen kan också vägra tillmötesgå en begäran, om ett påföljdsförfarande som gäller den gärning eller revisor som avses i begäran pågår i Finland eller ett beslut eller en dom som vunnit laga kraft har meddelats om detta i Finland.

10 kap (12.8.2016/622)

Påföljder

1 § (12.8.2016/622)
Anmärkning och varning

Revisionsnämnden ska ge en revisor en anmärkning, om revisorn av oaktsamhet har handlat på ett sätt som strider mot denna lag, mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller mot lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin eller mot bestämmelser om revision i annan lagstiftning. En anmärkning är en tillräcklig påföljd om det klandervärda förfarandet är ringa, om det finns förmildrande omständigheter eller om förfarandet är ekonomiskt sett av ringa betydelse.

Om förfarandet enligt 1 mom. är sådant att en anmärkning inte anses vara en tillräcklig påföljd ska revisionsnämnden ge revisorn en varning.

2 § (12.8.2016/622)
Återkallande av ett godkännande

Revisionsnämnden ska återkalla ett godkännande, om en revisor

1) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har handlat på ett sätt som strider mot denna lag, mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller mot lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin eller mot bestämmelser om revision i annan lagstiftning, eller

2) inte uppfyller förutsättningarna för godkännande.

Om den grund som avses i 1 mom. 2 punkten hänför sig till revisorns verksamhet i ett uppdrag som kräver CGR- eller OFGR-revisor och den fysiska personen fortfarande har förutsättningar att vara verksam som revisor, ska revisionsnämnden återkalla endast godkännandet för specialkompetensen i fråga.

Återkallande av godkännande förutsätter att revisorn har fått en varning på basis av den omständighet som återkallandet grundar sig på och inte har rättat sitt förfarande.

Av synnerligen vägande skäl kan det bestämmas att ett beslut som gäller återkallande av ett godkännande ska verkställas trots att besvär har anförts.

Om godkännande av en revisor har återkallats eller om revisorn har meddelats förbud enligt 3 § att verka som revisor ska Revisionstillsynen utan dröjsmål efter att beslutet vunnit laga kraft informera behöriga myndigheter som för revisorsregister i EES-länder om återkallandet eller förbudet och orsakerna till det.

Om godkännandet har återkallats med stöd av 1 mom. 2 punkten, kan ett nytt godkännande beviljas med stöd av 6 kap. 1 § 1 mom., när sökanden uppfyller förutsättningarna för det godkännande som ansökan gäller. En revisor vars godkännande har återkallats med stöd av 1 mom. 1 punkten kan inte godkännas på nytt förrän tre år förflutit från det att beslutet om återkallande vann laga kraft.

3 § (12.8.2016/622)
Tidsbundet förbud att verka som revisor

Om revisionsnämnden anser att en varning är en för lindrig påföljd och återkallande av godkännande en för sträng påföljd kan revisionsnämnden förbjuda revisorn eller den huvudansvariga revisorn att utföra revisioner och underteckna revisionsberättelser under högst tre år.

4 § (12.8.2016/622)
Tidsbundet förbud att verka i en revisionssammanslutnings förvaltningsorgan

Revisionsnämnden kan förbjuda en revisor eller en annan aktieägare i en revisionssammanslutning att delta i revisionssammanslutningens bolagsrättsliga organ för högst tre år om revisorn såsom medlem i förvaltningsorganet i fråga på ett synnerligen klandervärt sätt har deltagit i fattande av ett sådant beslut som står i strid med bestämmelserna i Europeiska unionens revisionsförordning eller denna lag eller med bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa.

5 § (12.8.2016/622)
Påföljdsavgift och påförande av den

Revisionsnämnden får påföra en påföljdsavgift om revisorn bryter mot tidsfristerna enligt 4 kap. 11 § som gäller revisors övergång till anställning hos en granskad sammanslutning.

Påföljdsavgiften för brott mot en tidsfrist enligt 4 kap. 11 § är högst 50 000 euro.

Påföljdsavgiften ska betalas till staten.

6 § (12.8.2016/622)
Preskription och verkställighet av påföljdsavgift

Påföljdsavgift får inte påföras om en framställning inte har gjorts hos revisionsnämnden inom fem år från den dag då förseelsen inträffade.

En påföljdsavgift enligt denna lag jämte ränta är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av avgiften finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Påföljdsavgiften får dock verkställas endast på basis av ett beslut eller en dom som vunnit laga kraft. Rättsregistercentralen sköter verkställigheten av avgiften. Närmare bestämmelser om verkställigheten kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Revisionsnämnden ska meddela Rättsregistercentralen sitt beslut att påföra en påföljdsavgift. Förvaltningsdomstolen ska på motsvarande sätt meddela sitt beslut med vilket den ändrat eller undanröjt den påföljdsavgift som revisionsnämnden påfört, och högsta förvaltningsdomstolen ska meddela sitt beslut med vilket den ändrat eller undanröjt den påföljdsavgift som förvaltningsdomstolen påfört.

7 § (12.8.2016/622)
Omständigheter som ska beaktas vid beslut om påföljder

När ett beslut om en påföljd fattas ska alla relevanta omständigheter beaktas. Sådana är

1) hur allvarlig överträdelsen är och dess varaktighet,

2) graden av ansvar hos revisorn,

3) revisorns vilja att samarbeta med den behöriga myndigheten,

4) påföljder som revisorn påförts tidigare, och

5) omfattningen av den skada eller olägenhet som gärningen eller försummelsen orsakat.

Då beloppet av påföljdsavgiften bestäms ska utöver omständigheterna enligt 1 mom. följande omständigheter beaktas:

1) revisorns ekonomiska ställning,

2) beloppet av den vinning som revisorn fått.

8 § (12.8.2016/622)
Offentliggörande

Revisionsnämnden ska offentliggöra beslut om anmärkning, varning, återkallande av godkännande, verksamhetsförbud, vite och påföljdsavgift. Av offentliggörandet ska det framgå huruvida beslutet har vunnit laga kraft. Om beslutet ännu inte har vunnit laga kraft får revisionsnämnden inte offentliggöra specifika uppgifter om en fysisk eller juridisk person. Om besvärsmyndigheten upphäver beslutet ska revisionsnämnden offentliggöra besvärsmyndighetens beslut på samma sätt som nämndens beslut har offentliggjorts. Uppgifterna om påföljden ska finnas på Revisionstillsynens webbplats i fem år från det att rätten att söka ändring har utnyttjats till alla delar eller löpt ut.

Trots det som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får uppgifter om offentliggjorda påföljder, med undantag av uppgifter som ska hemlighållas, lämnas via det allmänna datanätet. Via det allmänna datanätet kan uppgifter endast sökas som enskilda sökningar med personens namn som sökkriterium. Till andra myndigheter får uppgifterna lämnas genom en teknisk anslutning.

Anmärkning, varning, återkallande av godkännande, verksamhetsförbud, vite och påföljdsavgift får offentliggöras utan namn på den som påföljden avser om offentliggörande enligt 1 mom. kan äventyra revisionsbranschens allmänna tillförlitlighet eller en pågående myndighetsutredning eller om det orsakar parterna oproportionerlig skada eller är oskäligt för en fysisk person.

9 § (12.8.2016/622)
Skadeståndsskyldighet

En revisor är skyldig att ersätta en skada som revisorn uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat sammanslutningen eller stiftelsen vid utförande av en uppgift enligt 1 kap. 1 § 1 mom. Detta gäller en skada som orsakats en aktieägare, bolagsman eller medlem i sammanslutningen eller någon annan person genom överträdelse av denna lag, en lag som gäller sammanslutningen eller stiftelsen, bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet. Revisorn svarar också för en skada som hans eller hennes biträde orsakat uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Med avvikelse från 1 mom. är en revisor skyldig att ersätta en ekonomisk skada som orsakats genom en sådan anmälan enligt artikel 7 i Europeiska unionens revisionsförordning som avses i 4 kap. 8 § 2 mom. 1 punkten endast om revisorn har orsakat skadan genom att uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämna felaktiga uppgifter om de omständigheter som utgör grund för misstanken.

Om en revisionssammanslutning är revisor, svarar sammanslutningen och den som bär det huvudsakliga ansvaret för utförandet av revisionen för skadan.

Bestämmelser om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga finns i skadeståndslagen.

10 § (12.8.2016/622)
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot bestämmelsen i 3 kap. 5 § om uppgörande av revisionsberättelse eller i ett uppdrag som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten i sitt yttrande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ger felaktiga eller vilseledande uppgifter ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för revisionsförseelse dömas till böter.

Den som i strid med 6 kap. 6 § uppsåtligen använder yrkesbeteckningen revisor eller någon annan benämning som kan leda till att någon felaktigt antar att han eller hon är revisor, ska för olovlig användning av yrkesbeteckningen revisor dömas till böter.

Bestämmelser om straff för revisionsbrott finns i 30 kap. 10 a § i strafflagen (39/1889).

Till straff för brott mot revisors tystnadsplikt enligt 4 kap. 8 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte gärningen utgör brott enligt 30 kap. 5 eller 6 § i strafflagen eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

11 kap

Särskilda bestämmelser

1 § (12.8.2016/622)
Ändringssökande

Den som är missnöjd med ett beslut av Revisionstillsynen får begära omprövning hos revisionsnämnden på det sätt som anges i förvaltningslagen. Ett beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Med avvikelse från det som föreskrivs i 1 mom. får den vars godkännande har avbrutits med stöd av 6 kap. 7 § eller som med stöd av 8 kap. 7 § har förelagts eller utdömts vite överklaga ett beslut av Revisionstillsynen genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen och överklaga förvaltningsdomstolens beslut genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Ett beslut av revisionsnämnden får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen och ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen av den

1) som har getts en anmärkning eller varning enligt 10 kap. 1 §,

2) som fått sitt godkännande återkallat med stöd av 10 kap. 2 §,

3) som med stöd av 10 kap. 3 § har förelagts tidsbundet förbud att verka som revisor,

4) som med stöd av 10 kap. 4 § har förelagts tidsbundet förbud att verka i en revisionssammanslutnings förvaltningsorgan, eller

5) som med stöd av 10 kap. 5 § har påförts en påföljdsavgift.

Ändring får inte sökas i beslut som gäller ett ärende som avses i 7 kap. 5 § 1 mom. 1 eller 4 punkten eller 7 kap. 9 § 1 mom. 1, 2 eller 3 punkten.

Revisionsnämnden har rätt att genom besvär hos förvaltningsdomstolen överklaga ett beslut genom vilket förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt ett i 3 mom. avsett beslut.

Ett i denna lag avsett beslut genom vilket ett beslut om återkallande av godkännande verkställs trots att ändring har sökts ska iakttas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Besvärsmyndigheten ska behandla ärendet skyndsamt.

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019.

2 § (17.12.2015/1513)
Revisorsavgifter

För deltagande i revisorsexamen, deltagande i behörighetsprov, deltagande i OFR-kompletteringsprov, intyg och utdrag ur revisorsexamens- och revisorsregistret liksom för ansökan om återställande av godkännande, för förhandsuppgift om uppfyllande av villkoren för godkännande, för kvalitetsgranskning och för behandling av ansökan om registrering av en revisor som kommer från en stat utanför EES ska det betalas en avgift. Bestämmelser om hur grunderna för avgiften ska bestämmas finns i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992) och i författningar som utfärdats med stöd av den.

Bestämmelser om årsavgiften och grundavgiften för kvalitetskontroll för revisorer, OFR-revisorer och OFR-sammanslutningar samt om tillsynsavgiften för kvalitetssäkring för revisorer finns i lagen om årsavgift och avgifter för kvalitetskontroll för revisorer (1512/2015).

12 kap

Ikraftträdande

1 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Genom denna lag upphävs revisionslagen (459/2007), nedan den upphävda lagen.

2 §
Övergångsbestämmelser

1. En hänvisning till den upphävda lagen i någon annan lag eller förordning avser efter denna lags ikraftträdande en hänvisning till denna lag.

2. Om en sammanslutning eller stiftelse enligt lag eller förordning eller bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna ska välja en GRM-revisor till revisor, ska sammanslutningen eller stiftelsen efter denna lags ikraftträdande välja en GR-, CGR- eller OFGR-revisor. Om sammanslutningen eller stiftelsen ska välja en CGR- eller GRM-sammanslutning till revisor, ska sammanslutningen eller stiftelsen efter denna lags ikraftträdande välja en revisionssammanslutning. Om sammanslutningen eller stiftelsen ska välja en CGR-sammanslutning, ska den huvudansvariga revisorn i revisionssammanslutningen vara CGR-revisor.

3. Trots vad som föreskrivs i 2 kap. 2, 5 och 6 § i denna lag och i 12 § i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin kan till revisor i en sådan sammanslutning eller stiftelse där en kommun eller samkommun har bestämmande inflytande i stället för en GR-revisor väljas en OFR-revisor för en räkenskapsperiod som löper ut senast den 31 december 2016. En OFR-revisor kan dock i en sammanslutning som avses ovan i detta moment väljas för en räkenskapsperiod som löper ut den 1 januari 2013 eller därefter, om sammanslutningen är ett aktiebolag eller ett sådant öppet bolag eller kommanditbolag där alla ansvariga bolagsmän är aktiebolag eller är sådana öppna bolag eller kommanditbolag där alla ansvariga bolagsmän är aktiebolag, endast om högst en av följande gränser överskrids såväl under den räkenskapsperiod som ska granskas som under den föregående räkenskapsperioden:

1) balansomslutningen är 4 400 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande avkastning är 8 800 000 euro,

3) sammanslutningen har i genomsnitt 50 anställda.

4. Om det i någon annan lag eller förordning föreskrivs om val av OFR-revisor eller OFR-sammanslutning, kan efter denna lags ikraftträdande en OFGR-revisor eller revisionssammanslutning väljas. Revisionssammanslutningens huvudansvariga revisor ska då vara OFGR- eller OFR-revisor.

5. En GRM- och CGR-revisor samt en GRM- och CGR-sammanslutning som har godkänts och registrerats i revisorsregistret före denna lags ikraftträdande kan fortsätta med sin verksamhet förutsatt att revisorn eller sammanslutningen inom tre månader från denna lags ikraftträdande registrerar sig hos Revisionstillsynen. Annars avbryts godkännandet. En GRM-revisor som registrerat sig hos Revisionstillsynen registreras i revisorsregistret som GR-revisor, en CGR-revisor registreras som GR- och CGR-revisor och en CGR- och GRM-sammanslutning registreras som revisionssammanslutning. Den vars godkännande har avbrutits med stöd av detta moment kan ansöka om återställande av godkännandet. På återställande av ett godkännande tillämpas vad som i 6 kap. 7 § i denna lag föreskrivs om återställande av ett godkännande. Den skyldighet att förnya en registrering som avses i detta moment gäller inte revisorer som registrerats i revisorsregistret enligt 37 § 2 mom. i den upphävda lagen och som har godkänts i en annan stat än en EES-stat.

6. Om en person har godkänts för GRM-examen före denna lags ikraftträdande, motsvarar godkännandet ett tillstånd att delta i GR-examen. Om en person har godkänts för CGR-examen före denna lags ikraftträdande, motsvarar godkännandet ett tillstånd att delta i GR-examen och CGR-specialiseringsexamen.

7. En GRM-examen som före denna lags ikraftträdande har avlagts med godkänt resultat motsvarar efter lagens ikraftträdande en godkänd GR-examen, och en CGR-examen motsvarar en godkänd GR-examen och CGR-specialiseringsexamen.

8. När denna lag träder i kraft upphör Centralhandelskammarens revisionsnämnd och handelskamrarnas revisionsutskott och de ärenden som är anhängiga överförs till Revisionstillsynen, liksom förandet av revisorsregistret. Även de förpliktelser som följer av samförståndsavtal som Centralhandelskammarens revisionsnämnd ingått inom ramen för det internationella samarbetet övergår till Revisionstillsynen.

9. På ordnandet av ställningen för den personal vid Centralhandelskammarens revisionsnämnd som står i arbetsavtalsförhållande till Centralhandelskammaren tillämpas bestämmelserna i arbetsavtalslagen (55/2001) om överlåtelse av rörelse. Personalen utnämns från och med den 1 januari 2016 till de tjänster som för detta ändamål inrättas vid Patent- och registerstyrelsen.

10. Revisionstillsynen ska ändra revisorsregistret så att det motsvarar de i denna lag föreskrivna kraven inom fem månader från denna lags ikraftträdande.

11. Revisionstillsynen ska se till att en verksamhetsberättelse upprättas för statens revisionsnämnds, Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts sista verksamhetsår.

12. Vad som i någon annan lag eller förordning föreskrivs om Centralhandelskammarens revisionsnämnd eller handelskamrarnas revisionsutskott gäller efter denna lags ikraftträdande Revisionstillsynen.

13. När denna lag träder i kraft upphör statens revisionsnämnd, och anhängiga ärenden som gäller sökande av ändring i beslut som gäller anmärkning och varning överförs till Helsingfors förvaltningsdomstol. Övriga anhängiga ärenden överförs till Revisionstillsynen. De ärenden som gäller ändringssökande och som överförs till Revisionstillsynen behandlas som begäran om omprövning med iakttagande av vad som i denna lag föreskrivs om behandling av begäran om omprövning. Ändring i ett beslut som meddelats i ett ärende som överförts med stöd av detta moment får sökas med iakttagande av vad som i denna lag föreskrivs om ändringssökande.

14. Ärenden som gäller ändringssökande och som vid denna lags ikraftträdande överförts till Revisionstillsynen, ärenden som överförts till Helsingfors förvaltningsdomstol och ärenden som är anhängiga vid högsta förvaltningsdomstolen behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande. Bestämmelser om ändringssökande finns dock i 13 mom.

15. Om den verksamhet som övervakas ägde rum före denna lags ikraftträdande, ska förutsättningarna för tilldelning av varning och anmärkning enligt 10 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten och förutsättningarna för återkallande av ett godkännande enligt 10 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten bedömas enligt den upphävda lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Revisionstillsynen kan inte pröva en revisors förfarande som har ägt rum före denna lags ikraftträdande, om godkännandet av revisorn har helt och hållet avbrutits eller återkallats.

16. På en skada som orsakats före denna lags ikraftträdande tillämpas bestämmelserna i den upphävda lagen.

17. På sökande av ändring i beslut om revisorsavgifter som fattats av Centralhandelskammaren eller handelskamrarna före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

18. De ärenden som gäller förordnande av revisor och som är anhängiga vid ett regionförvaltningsverk överförs vid denna lags ikraftträdande till Patent- och registerstyrelsen.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

Ikraftträdelsestadganden:

17.12.2015/1513:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 47/2015, EkUB 7/2015, RSv 31/2015

12.8.2016/622:

Denna lag träder i kraft den 19 augusti 2016.

Bestämmelserna i 3 kap. 1 § om revisionsobjekt och 5 § om revisionsberättelse tillämpas första gången på revisioner av bokslut som ska upprättas för räkenskapsperioder som utgår den 31 december 2016.

Bestämmelserna i 4 kap. 9 § i denna lag om klientregister, i 4 kap. 10 § om revisionsdokumentation, i 4 kap. 12 § om organisering av revisorers verksamhet och i 4 kap. 13 § om anmälan av misstankar tillämpas senast från och med den 1 januari 2017.

Bestämmelserna i 5 kap. 1 § i denna lag om maximal mandattid för revisorer, i 5 kap. 3 § om begränsning av andra tjänster än revisionstjänster och i 5 kap. 4 § om maximibelopp av andra arvoden än revisionsarvoden tillämpas första gången för den räkenskapsperiod som följer närmast efter att denna lag trätt i kraft.

Bestämmelserna i 10 kap. i denna lag tillämpas på sådana gärningar och försummelser av en revisor som har inträffat efter att denna lag trädde i kraft.

RP 70/2016, EkUB 16/2016, RSv 85/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU, (32014L0056); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 196, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 (32014R0537); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 77

28.12.2017/1092:

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

RP 151/2017, EkUB 22/2017, RSv 187/2017

14.12.2018/1131:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Statsrådets förordning om revision (1377/2015) förblir i kraft även till den del förordningen utfärdats med stöd av den bestämmelse i 6 kap. 9 § 6 mom. som har ändrats genom denna lag.

RP 98/2018, EkUB 15/2018, RSv 109/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.