Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

7.8.2015/1069

Lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 22.12.2021/1301, som gäller fr.o.m. 4.4.2022.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om förande av sådana personregister som behövs för skötseln av verkställighet av straff och andra uppdrag som hör till Brottspåföljdsmyndigheten samt om annan behandling av personuppgifter. Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på sekretess för och utlämnande av personuppgifter lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och på annan behandling av personuppgifter Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, samt dataskyddslagen (1050/2018) och lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018). (5.12.2018/1059)

Vad som i denna lag föreskrivs om intagna i en enhet vid Brottspåföljdmyndigheten gäller även den som ålagts häktningsarrest enligt 2 kap. 12 a § tvångsmedelslagen (806/2011) eller som meddelats förstärkt reseförbud enligt 5 kap. 1 a § i den lagen. (30.1.2018/105)

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) brottsmisstänkt en person för vilken det för utdömande av samhällspåföljd utarbetas en påföljdsutredning eller plan för strafftiden eller för vilken det bereds någon annan åtgärd eller ett utlåtande före domen,

2) dömd den som av en domstol dömts till fängelsestraff, förvandlingsstraff för böter eller samhällspåföljd,

3) fånge den som avtjänar fängelsestraff eller förvandlingsstraff för böter,

4) intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten den som häktats eller i övrigt med stöd av lag intagits i fängelse eller i en annan enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten,

5) besökare den som lovligen besöker en fånge eller en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten,

6) utomstående någon annan än den som avses ovan i 1–5 punkten och som lovligen uppehåller sig på området för en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten,

7) den som avtjänar samhällspåföljd den som dömts till övervakning av villkorligt fängelse, den som avtjänar ungdomsstraff, utför samhällstjänst eller avtjänar övervakningsstraff, den som försatts i övervakad frihet på prov eller den som befinner sig i villkorlig frihet och som ställts under övervakning. (22.2.2019/275)

2 kap

Brottspåföljdsmyndighetens personregister

3 §
Brottspåföljdsmyndighetens riksomfattande personregister

För behandling av uppgifter som avses i denna lag förvaltar Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet Brottspåföljdsmyndighetens informationssystem med tillhörande register. (30.12.2015/1644)

Brottspåföljdsmyndighetens informationssystem omfattar följande personregister:

1) verkställighetsregistret,

2) samhällspåföljdsregistret,

3) övervaknings- och verksamhetsregistret,

4) säkerhetsregistret.

(30.12.2015/1644)

I Brottspåföljdsmyndighetens informationssystem ingår även det besökarregister som gäller besökare som avses i 2 § 5 punkten.

4 §
Uppgifter för specificering

Som uppgifter som behövs för specificering av en dömd, en fånge, en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och den som avtjänar samhällspåföljd införs i Brottspåföljdsmyndighetens i 3 § 2 mom. nämnda personregister den registrerades namn, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, hemkommun och adress samt eventuella signalement. Nämnda uppgifter för specificering i fråga om brottsmisstänkta får även lagras i de register som nämns i 3 § 2 mom.

En i ett i 3 § 2 mom. nämnt register registrerad fånge eller intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten eller en i ett sådant register registrerad person som avtjänar övervakningsstraff eller som försatts i övervakad frihet på prov kan fotograferas och fotografiet lagras i personens uppgifter för specificering.

I besökarregistret införs som uppgifter och sökidentifikation som behövs för specificering av en registrerad besökare den registrerades namn och personbeteckning.

5 §
Verkställighetsregistret

Verkställighetsregistret innehåller följande uppgifter som behövs för verkställighet av straff när det gäller dömda, fångar, intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och dem som avtjänar samhällspåföljder samt för verkställighet av häktning:

1) uppgifter om brott och domar,

2) uppgifter om när verkställigheten av straffet eller häktningen har inletts och avslutats.

Verkställighetsregistret innehåller dessutom andra uppgifter som är nödvändiga för verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff samt för verkställighet av häktning.

6 §
Samhällspåföljdsregistret

Samhällspåföljdsregistret innehåller uppgifter som hänför sig till påföljdsutredningar och planer för strafftiden och den kartläggning som behövs för dessa samt uppgifter som gäller andra förberedande åtgärder och utlåtanden som genomförts och lämnats för utdömande av samhällspåföljd.

Samhällspåföljdsregistret innehåller även följande uppgifter som gäller verkställigheten av en samhällspåföljd och som har tagits in i planen för strafftiden:

1) innehållet i och villkoren för planen för strafftiden för övervakning av villkorligt fängelse, brott mot skyldigheterna och påföljderna för dem samt andra uppgifter som hänför sig till övervakningen,

2) innehållet i och villkoren för planen för strafftiden för ungdomsstraff, brott mot skyldigheterna och påföljderna för dem samt andra uppgifter som hänför sig till verkställigheten av ungdomsstraff,

3) innehållet i och villkoren för planen för strafftiden för samhällstjänst, brott mot skyldigheterna och påföljderna för dem samt andra uppgifter som hänför sig till verkställigheten av samhällstjänst,

4) innehållet i och villkoren för planen för strafftiden för övervakningsstraff, läkemedel som den dömde använder och som ger positivt utslag i drogtest, brott mot skyldigheterna och påföljderna för dem samt andra uppgifter som hänför sig till verkställigheten av övervakningsstraff,

5) innehållet i och villkoren för planen för strafftiden för övervakad frihet på prov, läkemedel som den dömde använder och som ger positivt utslag i drogtest, brott mot skyldigheterna och påföljderna för dem samt andra uppgifter som hänför sig till verkställigheten av övervakad frihet på prov,

6) innehållet i och villkoren för planen för strafftiden för villkorligt frigivna, brott mot skyldigheterna och påföljderna för dem samt andra uppgifter som hänför sig till övervakningen,

7) andra uppgifter som är nödvändiga för verkställigheten av samhällspåföljder och som inte gäller omständigheter som avses i 1–6 punkten.

Samhällspåföljdsregistret innehåller uppgifter som hänför sig till verkställigheten av övervakningstiden enligt lagen om verkställighet av kombinationsstraff (801/2017) om innehållet och bestämmelserna i planen för strafftiden, om läkemedel som den övervakade använder och som syns som positiva resultat i drogtest, om brott mot skyldigheter och påföljderna för dessa samt andra uppgifter som hänför sig till verkställigheten. (1.12.2017/805)

I samhällspåföljdsregistret ingår ett klientregister för socialvård som innehåller uppgifter som har samband med de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. om behovet av socialvård för brottsmisstänkta eller personer som avtjänar samhällspåföljder och om socialvårdstjänster, stödåtgärder eller andra förmåner inom socialvården som dessa får. Bestämmelser om sekretessplikten när det gäller uppgifter som ingår i det klientregister för socialvård som avses ovan och om övrig behandling av uppgifter finns i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om klienthandlingar inom socialvården (254/2015). (1.12.2017/805)

I uppgifterna om brottsmisstänkta eller personer som avtjänar samhällspåföljder kan det även ingå sådana för behandlingen av de frågor som avses i 1–4 mom. nödvändiga uppgifter som gäller nära anhöriga till brottsmisstänkta eller till dem som avtjänar samhällspåföljder, eller som gäller andra personer. (1.12.2017/805)

7 §
Övervaknings- och verksamhetsregistret

Övervaknings- och verksamhetsregistret innehåller uppgifter som behövs för upprätthållandet av anstaltsordningen samt för övervakningen av fångar och intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och för deras deltagande i verksamheten. Dessa uppgifter i fråga om fångar och intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten är

1) uppgifter om placering i Brottspåföljdsmyndigheten och en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten,

2) uppgifter om ordnande av övervakning och upprätthållande av säkerheten,

3) uppgifter om fullgörande av skyldigheten att delta och om deltagande i annan verksamhet samt om betalad brukspenning, sysselsättningspenning och lön samt de innehållningar som ska göras på den,

4) uppgifter om utbildning, arbetserfarenhet och social situation,

5) uppgifter om vilken arbets- och funktionsförmågan bedöms vara, om planen för strafftiden samt om andra bedömningar och planer som gjorts för placering i en viss verksamhet,

6) uppgifter om kontakter utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, inklusive de kopior av brevväxling, telefonsamtal och elektronisk kommunikation som lagrats med stöd av fängelselagen (767/2005) och häktningslagen (768/2005),

7) uppgifter om förberedelse för frigivning och frigivningsplanen,

8) uppgifter om disciplinära förseelser och påföljder,

9) uppgifter om rymning och otillåten avvikelse från öppen anstalt samt om brott mot villkoren för tillstånd att avlägsna sig, mot tillstånd till studier och tillstånd till civilt arbete samt om brott mot villkoren för placering i en anstalt utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, (8.1.2016/17)

10) uppgifter om en anmälan till målsäganden om att en fånge eller en intagen har frigivits eller avlägsnat sig från fängelset eller någon annan förvaringslokal samt om målsägandens begäran om detta och målsägandens kontaktinformation. (8.1.2016/17)

Registret innehåller även med hänsyn till registrets användningsändamål behövliga uppgifter om beslut som med stöd av fängelselagen eller häktningslagen har fattats om fångar eller personer som är intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och som gäller placering i fängelse och inom fängelset, förflyttning från ett fängelse till ett annat, deltagande i verksamhet, förvägran av deltagande i fritidsverksamhet, brevväxling, telefonsamtal, besök och övriga kontakter utanför fängelset, tillstånd att avlägsna sig, disciplin, granskning samt säkerhetsåtgärder och användning av maktmedel. Registret omfattar uppgifter som behövs med tanke på syftet med registret även i fråga om anmälningar om hot mot personalen och anmälningar om övriga exceptionella situationer.

I övervaknings- och verksamhetsregistret ingår ett klientregister för socialvård som innehåller uppgifter om behovet av socialvård för fångar eller personer som är intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och uppgifter om de socialvårdstjänster, stödåtgärder och andra förmåner inom socialvården som dessa får. Bestämmelser om sekretessplikten för uppgifter som ingår i det ovan avsedda klientregistret för socialvård och om övrig behandling av uppgifter finns i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården, lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården och lagen om klienthandlingar inom socialvården.

I uppgifterna om fångar och intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten kan det även ingå sådana för behandlingen av de frågor som avses i 1–3 mom. och för upprätthållande av anstaltsordningen och säkerheten nödvändiga uppgifter som gäller nära anhöriga till fångar eller intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, eller som gäller andra personer.

Övervaknings- och verksamhetsregistret innehåller också sådana uppgifter om händelser och personer som på grund av omständigheterna eller en persons uppträdande med fog kan bedömas vara av betydelse med tanke på upprätthållandet av anstaltsordningen och anstaltssäkerheten. Uppgifterna kan också innehålla upptagningar som hänför sig till övervakning enligt 16 kap. 1 a § i fängelselagen, om upptagningarna är nödvändiga för upprätthållandet av anstaltsordningen och anstaltssäkerheten. (9.4.2021/292)

När uppgifter registreras ska de om möjligt åtföljas av en bedömning av uppgifternas tillförlitlighet och riktighet. (9.4.2021/292)

8 § (9.4.2021/292)
Säkerhetsregistret

Säkerhetsregistret innehåller sådana uppgifter som hänför sig till förhindrandet av brott som begås under fängelsestraff eller till upprätthållandet av anstaltssäkerheten och vilka gäller fångar och intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten som med fog kan misstänkas göra sig skyldiga till brott för vilka det strängaste straffet enligt lag är fängelse.

Registret kan också innehålla uppgifter om exceptionella händelser i fängelset som äventyrar säkerheten.

Säkerhetsregistret kan utöver de uppgifter för specificering av en person som avses i 4 § också innehålla följande uppgifter som hänför sig till misstankar enligt 1 mom. och händelser enligt 2 mom.:

1) uppgifter som hänför sig till övervakning av användningen av betalkort enligt 9 kap. 3 a § i fängelselagen och 5 kap. 3 a § i häktningslagen,

2) uppgifter som hänför sig till brevväxling, besök, telefonsamtal, användning av internet och andra teleförbindelser enligt 12 och 13 kap. i fängelselagen och i 8 och 9 kap. i häktningslagen,

3) uppgifter som hänför sig till granskning enligt 16 och 17 kap. i fängelselagen och 11 och 12 kap. i häktningslagen,

4) uppgifter som erhållits vid övervakning enligt 16 kap. 1 och 1 a § i fängelselagen,

5) sådana uppgifter som kan kopplas till den registrerade och som Brottspåföljdsmyndigheten fått ur andra myndigheters register,

6) tips av andra myndigheter eller enskilda.

Brottspåföljdsmyndigheten får behandla sådana uppgifter som avses i 1, 2 och 5 punkten och som är nödvändiga med tanke på registrets användningsändamål och som gäller någon annan än en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, om personen med fog kan misstänkas göra sig skyldig till brott för vilka det strängaste straffet enligt lag är fängelse eller med fog kan misstänkas äventyra säkerheten i fängelset.

Grunden för registrering av en person i säkerhetsregistret ska antecknas.

När uppgifter registreras ska de om möjligt åtföljas av en bedömning av uppgiftslämnarens tillförlitlighet och uppgifternas riktighet.

9 §
Besökarregistret

För upprätthållande av anstaltsordningen och säkerheten förs det ett besökarregister över personer som lovligen besöker fångar eller intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten. Besökarregistret innehåller följande uppgifter:

1) besökarens namn och personbeteckning,

2) vem besökaren kommer för att träffa,

3) tidpunkten för besöket,

4) besöksförbud enligt 13 kap. 10 § i fängelselagen eller 9 kap. 8 § i häktningslagen, innehållet i och grunden för förbudet samt hur länge förbudet är i kraft.

10 § (30.12.2015/1644)

10 § har upphävts genom L 30.12.2015/1644.

3 kap

Principer för behandling av uppgifter

11 § (5.12.2018/1059)
Ansvar för uppgifternas riktighet

Den personuppgiftsansvarige och den enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten som har fört in en uppgift i registret svarar för att den registrerade uppgiften är riktig.

12 §
Behandling av känsliga uppgifter

För personregister som avses i denna lag får det samlas in och i dem registreras personuppgifter som är nödvändiga för att Brottspåföljdsmyndigheten ska kunna sköta sina uppgifter och vars syfte är att i fråga om en brottsmisstänkt, en dömd, en fånge, en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten eller en person som avtjänar samhällspåföljd beskriva hans eller hennes kriminella gärning, straff eller annan påföljd för brott.

För det patientregister som avses i 10 § får det samlas in och i det registreras personuppgifter som är nödvändiga för att Brottspåföljdsmyndigheten ska kunna sköta sina uppgifter och vars syfte är att i fråga om en brottsmisstänkt, en dömd, en fånge, en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten eller en person som avtjänar samhällspåföljd beskriva hans eller hennes hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp eller vårdåtgärder eller därmed jämförbara åtgärder som avser honom eller henne.

För det klientregister för socialvård som avses i 6 § 3 mom. och 7 § 3 mom. får det samlas in och i det registreras personuppgifter som är nödvändiga för att Brottspåföljdsmyndigheten ska kunna sköta sina uppgifter och vars syfte är att i fråga om en brottsmisstänkt, en dömd, en fånge, en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten eller en person som avtjänar samhällspåföljd beskriva hans eller hennes behov av socialvård eller de socialvårdstjänster, stödåtgärder och andra förmåner inom socialvården som han eller hon har fått.

I enskilda fall kan med den registrerades uttryckliga samtycke även andra känsliga uppgifter än de som avses i 1–3 mom. samlas in och registreras, om uppgifterna är nödvändiga med tanke på registrets användningsändamål.

13 §
Behörighet att behandla uppgifter

Tjänstemännen vid Brottspåföljdsmyndigheten har rätt att behandla uppgifter i Brottspåföljdsmyndighetens personregister i den utsträckning som de behöver det för att sköta sina tjänsteuppdrag.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. får

1) uppgifterna i det klientregister för socialvård som ingår i samhällspåföljdsregistret och i det klientregister för socialvård som ingår i övervaknings- och verksamhetsregistret behandlas endast av personer som deltar i skötseln av uppgifter inom socialvården,

2) uppgifterna i säkerhetsregistret behandlas endast av sådana tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som särskilt utsetts av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet.

(30.12.2015/1644)

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. 1 punkten iakttas dessutom vad som i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården föreskrivs om övervakning av användningen. (30.12.2015/1644)

14 §
Utlämnande av uppgifter till polisen, Migrationsverket och förläggningar

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna på begäran och också på eget initiativ till polisen lämna ut följande specificerade uppgifter om brottsmisstänkta, dömda, fångar, intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för förhindrande, avslöjande, utredning eller överlämnande för åtalsprövning av brott, gripande av en efterlyst person eller för ett sådant tillstånd eller godkännande från polisen som förutsätter att personen i fråga är tillförlitlig:

1) de uppgifter för specificering som avses i 4 § 1 och 2 mom.,

2) ur verkställighetsregistret uppgifter om brott och domar, uppgifter om behovet av avskildhet och begränsningar av kontakterna för en häktad och om andra särskilda föreskrifter som gäller den häktade samt om när verkställigheten av straff eller häktning har inletts och avslutats,

3) ur samhällspåföljdsregistret uppgifter om innehållet i och villkoren för den plan som utarbetats för verkställighet av samhällspåföljd och om brott mot verkställighetsvillkoren som personer som avtjänar samhällspåföljd gjort sig skyldiga till,

4) ur övervaknings- och verksamhetsregistret uppgifter om placering vid Brottspåföljdsmyndigheten av en fånge och en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, kontakter utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, rymning och otillåten avvikelse från öppen anstalt, brott mot villkoren för tillstånd att avlägsna sig, mot tillstånd till studier och tillstånd till civilt arbete samt om brott mot villkoren för placering i en anstalt utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten.

(9.4.2021/292)

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna till polisen och Migrationsverket lämna ut följande specificerade uppgifter om brottsmisstänkta, dömda, fångar, intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för behandling av ett ärende som gäller vistelse i landet, internationellt skydd, avlägsnande ur landet, medborgarskap eller meddelande eller återkallande av inreseförbud:

1) ur verkställighetsregistret uppgifter om brott och domar samt när verkställigheten av straff eller häktning har inletts och avslutats,

2) ur samhällspåföljdsregistret uppgifter om brott mot verkställighetsvillkoren som personer som avtjänar samhällspåföljd gjort sig skyldiga till,

3) ur övervaknings- och verksamhetsregistret uppgifter om placering vid Brottspåföljdsmyndigheten av fångar och intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, rymning och otillåten avvikelse från öppen anstalt, brott mot villkoren för tillstånd att avlägsna sig, mot tillstånd till studier och tillstånd till civilt arbete samt om brott mot villkoren för placering i en anstalt utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten.

(9.4.2021/292)

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna till en förläggning lämna ut följande specificerade uppgifter om fångar och intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, om uppgifterna behövs för ordnande av mottagningstjänster:

1) ur verkställighetsregistret uppgifter om brott och domar samt om när verkställigheten av straff eller häktning har inletts eller avslutats,

2) ur övervaknings- och verksamhetsregistret uppgifter om fullgörande av skyldigheten att delta och om deltagande i annan verksamhet, betald brukspenning, sysselsättningspenning och lön samt om de innehållningar som ska göras på den, om utbildning och arbetserfarenhet samt om förberedelse för frigivning och frigivningsplanen.

15 §
Utlämnande av uppgifter till Rättsregistercentralen

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna till Rättsregistercentralen lämna ut följande specificerade uppgifter om dömda, fångar, intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för vidtagande av åtgärder som riktar sig mot förmögenhet eller för verkställighet av förvandlingsstraff:

1) ur verkställighetsregistret uppgifter om brott och domar samt om när verkställigheten av straff eller häktning har inletts eller avslutats,

2) ur övervaknings- och verksamhetsregistret uppgifter om placering vid Brottspåföljdsmyndigheten av en fånge och en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, om till en fånge och en intagen vid en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten betalad brukspenning, sysselsättningspenning och lön samt om de innehållningar som ska göras på den.

16 §
Utlämnande av uppgifter till en utsökningsmyndighet

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna till en utsökningsmyndighet lämna ut följande uppgifter om dömda, fångar, intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för utsökning eller för verkställighet av straff:

1) ur verkställighetsregistret uppgifter om brott och domar samt om när verkställigheten av straff eller häktning har inletts eller avslutats,

2) ur övervaknings- och verksamhetsregistret uppgifter om placering vid Brottspåföljdsmyndigheten av en fånge och en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, fullgörande av skyldigheten att delta genom tillstånd till civilt arbete och civil arbetsplats, om till en fånge och en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten betalad brukspenning, sysselsättningspenning och lön samt om de innehållningar som ska göras på den.

17 §
Utlämnande av uppgifter till en stämningsman

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna till en stämningsman lämna ut följande uppgifter om dömda, fångar och intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, om uppgifterna behövs för att delge stämning:

1) ur verkställighetsregistret uppgifter om när verkställigheten av straff eller häktning har inletts eller avslutats,

2) ur övervaknings- och verksamhetsregistret uppgifter om placering vid Brottspåföljdsmyndigheten av en fånge eller en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten.

18 §
Utlämnande av uppgifter till en åklagare

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna till en åklagare lämna ut följande uppgifter om brottsmisstänkta, dömda, fångar, intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för ett åtal, för ett ärende som gäller utlämning på grund av brott eller för något annat brottmål som hör till åklagarens uppgifter:

1) ur verkställighetsregistret uppgifter om brott och domar samt om när verkställigheten av straff eller häktning har inletts eller avslutats,

2) ur samhällspåföljdsregistret uppgifter om den utredning eller det utlåtande som utarbetats för utdömande av samhällspåföljd, om innehållet i och villkoren för den plan som utarbetats för verkställighet av samhällspåföljd samt om brott mot verkställighetsvillkoren som en person som avtjänar samhällspåföljd har gjort sig skyldig till,

3) ur övervaknings- och verksamhetsregistret uppgifter om placering vid Brottspåföljdsmyndigheten av en fånge och en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, kontakter utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, rymning och otillåten avvikelse från öppen anstalt, brott mot villkoren för tillstånd att avlägsna sig, mot tillstånd till studier och tillstånd till civilt arbete samt om brott mot villkoren för placering i en anstalt utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten.

19 §
Utlämnande av uppgifter till en domstol

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna till en domstol lämna ut följande uppgifter om brottsmisstänkta, dömda, fångar, intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för behandling av brottmål:

1) ur verkställighetsregistret uppgifter om brott och domar samt om när verkställigheten av straff eller häktning har inletts eller avslutats,

2) ur samhällspåföljdsregistret uppgifter om den utredning eller det utlåtande som utarbetats för utdömande av samhällspåföljd, om innehållet i och villkoren för den plan som utarbetats för verkställighet av samhällspåföljd samt om brott mot verkställighetsvillkoren som en person som avtjänar samhällspåföljd har gjort sig skyldig till,

3) ur övervaknings- och verksamhetsregistret uppgifter om placering vid Brottspåföljdsmyndigheten av en fånge och en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, kontakter utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, disciplinära förseelser och påföljder, rymning och otillåten avvikelse från öppen anstalt, brott mot villkoren för tillstånd att avlägsna sig, mot tillstånd till studier och tillstånd till civilt arbete samt om brott mot villkoren för placering i en anstalt utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten.

20 § (9.4.2021/292)
Utlämnande av uppgifter till Tullen

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna på begäran och också på eget initiativ till Tullen lämna ut följande uppgifter om brottsmisstänkta, dömda, fångar, intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för förhindrande, avslöjande, utredning eller överlämnande för åtalsprövning av brott:

1) de uppgifter för specificering som avses i 4 § 1 och 2 mom.,

2) ur verkställighetsregistret uppgifter om brott och domar samt om när verkställigheten av straff eller häktning har inletts och avslutats,

3) ur samhällspåföljdsregistret uppgifter om innehållet i och villkoren för den plan som utarbetats för verkställighet av samhällspåföljd och om brott mot verkställighetsvillkoren som personer som avtjänar samhällspåföljd gjort sig skyldiga till,

4) ur övervaknings- och verksamhetsregistret uppgifter om placering vid Brottspåföljdsmyndigheten av en fånge och en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, kontakter utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, rymning och otillåten avvikelse från öppen anstalt, brott mot villkoren för tillstånd att avlägsna sig, mot tillstånd till studier och tillstånd till civilt arbete samt om brott mot villkoren för placering i en anstalt utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten.

21 § (9.4.2021/292)
Utlämnande av uppgifter till Gränsbevakningsväsendet

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna på begäran och också på eget initiativ till Gränsbevakningsväsendet lämna ut följande uppgifter om brottsmisstänkta, dömda, fångar, intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för gränsbevakning, för att avlägsna en person ur landet, för att personer ska kunna påträffas eller för förhindrande, avslöjande, utredning eller överlämnande för åtalsprövning av brott eller för ett sådant tillstånd eller godkännande från Gränsbevakningsväsendet som förutsätter att personen i fråga är tillförlitlig:

1) de uppgifter för specificering som avses i 4 § 1 och 2 mom.,

2) ur verkställighetsregistret uppgifter om brott och domar samt om när verkställigheten av straff eller häktning har inletts och avslutats,

3) ur samhällspåföljdsregistret uppgifter om innehållet i och villkoren för den plan som utarbetats för verkställighet av samhällspåföljd och om brott mot verkställighetsvillkoren som personer som avtjänar samhällspåföljd gjort sig skyldiga till,

4) ur övervaknings- och verksamhetsregistret uppgifter om placering vid Brottspåföljdsmyndigheten av en fånge och en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, kontakter utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, rymning och otillåten avvikelse från öppen anstalt, brott mot villkoren för tillstånd att avlägsna sig, mot tillstånd till studier och tillstånd till civilt arbete samt om brott mot villkoren för placering i en anstalt utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten.

22 §
Utlämnande av uppgifter till militärmyndigheterna

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna till militärmyndigheterna lämna ut följande uppgifter om dömda, fångar, intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för förande av värnpliktsregistret samt till huvudstaben för förande av informationssystemet för militärrättsvården, samt till huvudstaben, om uppgifterna behövs för förande av säkerhetsdataregistret:

1) ur verkställighetsregistret uppgifter om brott och domar samt om när verkställigheten av straff eller häktning har inletts eller avslutats,

2) ur övervaknings- och verksamhetsregistret uppgifter om placering vid Brottspåföljdsmyndigheten av en fånge eller en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten.

23 §
Utlämnande av uppgifter till Folkpensionsanstalten

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna till Folkpensionsanstalten lämna ut följande uppgifter om dömda, fångar, intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för tillhandahållande av förmåner som Folkpensionsanstalten enligt lag ska verkställa:

1) ur verkställighetsregistret uppgifter om när verkställigheten av straff eller häktning har inletts eller avslutats,

2) ur samhällspåföljdsregistret uppgifter om innehållet i den plan som utarbetats för verkställigheten av övervakning av övervakad frihet på prov eller av villkorligt frihet,

3) ur övervaknings- och verksamhetsregistret uppgifter om placering vid Brottspåföljdsmyndigheten av en fånge och en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, samt om till en fånge och en intagen vid en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten betalad brukspenning, sysselsättningspenning och lön samt de innehållningar som ska göras på den.

24 §
Förfarandet för utlämnande av uppgifter i fall som avses i 14–23 §

1 mom. har upphävts genom L 9.4.2021/292. (9.4.2021/292)

Beslut om utlämnande av uppgifter enligt 14–23 § fattas av den personuppgiftsansvarige eller en av denne utsedd tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten. (5.12.2018/1059)

25 §
Utlämnande av uppgifter om verkställighet av samhällspåföljder till enskilda

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna till privata sammanslutningar, stiftelser och fysiska personer som sköter verkställighet av samhällspåföljder lämna ut uppgifter som är nödvändiga för verkställigheten.

26 § (9.4.2021/292)
Utlämnande av uppgifter ur säkerhetsregistret

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna på begäran och också på eget initiativ lämna ut sådana uppgifter i säkerhetsregistret till polisen, huvudstaben, Tullen och Gränsbevakningsväsendet som är nödvändiga för ändamål som motsvarar säkerhetsregistrets användningsändamål. När en uppgift lämnas ut ska det uppges hur tillförlitlig den är.

Beslut om utlämnande av uppgifter fattas av den personuppgiftsansvarige eller en av denne förordnad tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten.

27 § (30.12.2015/1644)

27 § har upphävts genom L 30.12.2015/1644.

28 §
Rätt att få uppgifter av andra myndigheter och uppgiftsskyldiga

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna rätt att av andra myndigheter få uppgifter som gäller en brottsmisstänkt, en dömd, en fånge, en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och en person som avtjänar samhällspåföljd och som behövs för verkställigheten av straff eller häktning eller för skötseln av någon annan uppgift som hör till Brottspåföljdsmyndigheten enligt följande:

1) ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgift om meddelandet om ett avgörande som gäller personen i fråga,

2) ur befolkningsdatasystemet uppgifter om personens namn, personbeteckning, medborgarskap, hemkommun, adress, släktskap, medboende, död och intressebevakning samt om hans eller hennes minderåriga barn och vårdnad, boende och umgängesrätt i fråga om dem,

3) ur polisens personregister uppgifter för utlåtandet till domstol om förutsättningarna för utdömande av samhällspåföljd, för verkställigheten av en samhällspåföljd, för uppföljning av efterlysningar och besöksförbud som gäller dömda, för placering av personer som dömts till ovillkorligt fängelsestraff, häktade och fångar, för internationell överflyttning av verkställigheten, för förhindrande av kriminalitet under häktningstiden eller fängelsetiden samt för behandling av tillståndsärenden i anslutning till verkställigheten av påföljder och för övervakning av att tillståndsvillkoren iakttas,

4) ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om vilket skede ett åtalsärende som gäller personen befinner sig i,

5) ur utsökningens informationssystem uppgifter om vilket skede ett verkställighetsärende som gäller personen befinner sig i,

6) av polisen, Gränsbevakningsväsendet och Migrationsverket uppgifter om ärenden som gäller vistelse i eller avlägsnande ur landet och verkställighet av beslut om avlägsnande ur landet samt inreseförbud och förbudets längd i fråga om utlänningar som är antecknade i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden och är eller har varit intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, (21.8.2020/625)

7) ur värnpliktsregistret uppgifter om fullgörande av värnplikt.

Brottspåföljdsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna rätt att för skötseln av sina uppgifter, efter specificering och motivering av sin begäran, få nödvändiga uppgifter av kommunala social- och hälsovårdsmyndigheter samt av övriga instanser med skyldighet att lämna uppgifter enligt 20 § 1 mom. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården enligt följande:

1) om en brottsmisstänkt uppgifter om anlitande av tjänster inom social- och hälsovården, arbetserfarenhet, funktionsförmåga, rusmedelsproblem eller övriga omständigheter som anknyter till utarbetandet av utlåtande till domstolen i fråga om verksamhetsplats för verkställighet av samhällspåföljd och för planering av verkställigheten av påföljden,

2) om en under 21 år gammal brottsmisstänkt uppgifter om levnadsförhållanden, rusmedelsbruk, missbrukarrehabilitering, mentala hälsa, anlitande av mentalvårdstjänster, barnskyddsåtgärder och övriga motsvarande omständigheter för uppgörande av påföljdsutredning och planering av verkställighet av påföljden,

3) om en fånge eller en person som avtjänar samhällspåföljd uppgifter om våld i en nära relation, anlitande av tjänster inom missbrukarvården och ärenden som gäller intressebevakning för att beakta dessa omständigheter vid verkställighet av fängelsestraff eller samhällspåföljd samt vid förberedelse av frigivning.

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. kan lämnas genom teknisk anslutning så som särskilt avtalas med den personuppgiftsansvarige. (5.12.2018/1059)

29 §
Rätt att få uppgifter av domstol (30.12.2015/1644)

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna rätt att av domstolarna få sådana uppgifter ur rättegångshandlingarna i fråga om en fånge som gjort sig skyldig till allvarliga våldsbrott eller sexualbrott som behövs när det vid utarbetandet av en plan för strafftiden enligt fängelselagen bedöms om fången behöver delta i ett verksamhetsprogram som ordnas i fängelset och syftar till att förebygga återfall i brott, när det väljs ut vilka fångar som ska delta i ett sådant program eller när programmet verkställs.

Den myndighet som lämnar ut handlingar som avses i 1 mom. ska innan handlingarna lämnas ut, ur dem gallra eller i dem med andra slags identifierare ersätta uppgifter genom vilka en part eller någon annan som har del i saken kan identifieras. Den dömdes identifieringsuppgifter och uppgifter om andra parters ålder, kön och släktskapsförhållande till den dömde får dock inte gallras ur handlingarna.

3 mom. har upphävts genom L 30.12.2015/1644. (30.12.2015/1644)

Handlingar som erhållits med stöd av denna paragraf får endast hanteras av sådana tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som nödvändigtvis behöver handlingarna för att utföra sina i 1 mom. nämnda uppgifter. Handlingarna ska förstöras så snart de inte längre behövs för de syften som anges i de momenten. (30.12.2015/1644)

29 a § (9.4.2021/292)
Rätt att få uppgifter av betaltjänstleverantörer

Brottspåföljdsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna rätt att av betaltjänstleverantörer som beviljar betalkort eller som förmedlar betalningar få de uppgifter som är nödvändiga för fullgörandet av de uppgifter i anslutning till användningen av betalkort godkända av Brottspåföljdsmyndigheten som anges i 9 kap. 3 och 4 § i fängelselagen och 5 kap. 3 och 4 § i häktningslagen och för den övervakning av betalningstransaktioner med betalkort som avses i 9 kap. 3 a § i fängelselagen och 5 kap. 3 a § i häktningslagen.

Det som i 1 mom. föreskrivs om rätten att få uppgifter tillämpas också på utländska betaltjänstleverantörer som tillhandahåller betaltjänster i Finland.

4 kap

Den registrerades rättigheter

30 § (5.12.2018/1059)
Information om behandling av uppgifter

Den personuppgiftsansvarige ska i enlighet med vad som föreskrivs i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen informera den registrerade om behandling av uppgifter. Undantag från informationsplikten får dock göras om det är nödvändigt för ordningen och säkerheten i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten.

31 § (5.12.2018/1059)
Inskränkningar i rätten till insyn

Utöver vad som föreskrivs i dataskyddsförordningen, dataskyddslagen eller lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten får den registrerades rätt till insyn begränsas, om utövande av rätten till insyn på sannolika grunder kan leda till ett allvarligt hot mot ordningen och säkerheten i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten eller mot säkerheten för en anställd vid Brottspåföljdsmyndigheten eller för någon annan. Den registrerade har inte rätt till insyn i uppgifter i säkerhetsregistret eller i de uppgifter om målsägande enligt 7 § 1 mom. 10 punkten i denna lag som ingår i övervaknings- och verksamhetsregistret.

32 § (5.12.2018/1059)
Utövande av rätten till insyn

Den registrerade ska personligen kontrollera sina uppgifter vid den enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten som den personuppgiftsansvarige anvisar. När begäran om insyn framställs ska den registrerade styrka sin identitet. Den ovan avsedda enheten vid Brottspåföljdsmyndigheten ger den registrerade tillfälle att så som den personuppgiftsansvarige bestämmer kontrollera de uppgifter som han eller hon har rätt till insyn i.

33 §
Bevaring av uppgifter som konstaterats vara oriktiga

Oberoende av vad som i dataskyddsförordningen, dataskyddslagen eller lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten föreskrivs om rättelse av oriktiga uppgifter i ett register får en oriktig uppgift bevaras i samband med den rättade uppgiften, om det behövs för att trygga rättigheterna för den registrerade, någon annan part eller en anställd vid Brottspåföljdsmyndigheten. En sådan uppgift får användas endast i det syfte som här avses. (5.12.2018/1059)

En uppgift som konstaterats vara oriktig enligt 1 mom. ska gallras ur registret genast när den inte längre behövs för att trygga rättigheter, dock senast fem år efter det att den föreskrivna gallringsfristen har löpt ut.

5 kap

Datasäkerhet och bevaring av uppgifter

34 §
Granskning av uppgifter och gallring av upp- gifter ur register

Uppgifterna om en person gallras ur Brottspåföljdsmyndighetens personregister när uppgifterna inte längre behövs för registrets användningsändamål, dock senast enligt följande:

1) ur verkställighetsregistret tio år efter det att personen senast frigavs från en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten eller slutförde avtjänandet av en samhällspåföljd,

2) ur samhällspåföljdsregistret tio år efter det att personen senast slutförde avtjänandet av en samhällspåföljd,

3) ur övervaknings- och verksamhetsregistret tio år efter det att personen senast frigavs från en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten,

4) ur säkerhetsregistret tio år efter den sista anteckningen,

5) ur besökarregistret fem år efter tidpunkten för besöket och i fråga om besöksförbud fem år efter förbudets upphörande.

Ett fotografi som med stöd av 4 § 2 mom. ingår i uppgifterna för specificering ska gallras ur registret inom sex månader efter det att straffet avtjänats eller häktningen eller någon annan grund för intagning i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten har upphört.

Den personuppgiftsansvarige eller den enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten som den personuppgiftsansvarige bestämt ska en gång per år granska om det finns behov av att bevara de uppgifter som lagrats och som ingår i säkerhetsregistret. Behovet av att bevara uppgifterna i besökarregistret ska granskas vartannat år. Behovet av att bevara uppgifterna i verkställighetsregistret, samhällspåföljdsregistret samt övervaknings- och verksamhetsregistret ska granskas vart tredje år. (5.12.2018/1059)

På granskning och gallring av sådana uppgifter i klientregistret för socialvård som ingår i ett register som avses i 1 mom. 2 eller 3 punkten tillämpas lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården samt lagen om klienthandlingar inom socialvården.

Den myndighet som lämnar ut uppgifter ska för mottagaren av uppgifterna uppge tidpunkterna för bevaringen och granskningen av uppgifterna.

Samtliga uppgifter som gäller en person gallras ur informationssystemet senast ett år efter den registrerades död.

Upptagningar från teknisk övervakning ska förstöras senast en månad efter det att upptagningen har upphört, om inte det är nödvändigt att bevara upptagningarna för ett ändamål som avses i 7 eller 8 §. (9.4.2021/292)

35 §
Registrering och dokumentation av överföring av personuppgifter

Varje överföring av personuppgifter ska registreras och dokumenteras för att det ska vara möjligt att övervaka att uppgifterna behandlas på det sätt som föreskrivs i lag och att datasäkerhet upprätthålls.

36 §
Varaktig bevaring av uppgifter

Av de uppgifter i verkställighetsregistret, samhällspåföljdsregistret samt övervaknings- och verksamhetsregistret som gallras ur databasen bildas index för varaktig bevaring av uppgifter. Uppgifterna gallras ur indexet då 50 år förflutit sedan personen i fråga senast frigavs från en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten eller slutförde avtjänandet av en samhällspåföljd.

Separata bestämmelser gäller för varaktig bevaring av uppgifter som gallrats ur informationssystemet.

På varaktig bevaring av sådana uppgifter i klientregistret för socialvård som ingår i samhällspåföljdsregistret och övervaknings- och verksamhetsregistret enligt 1 mom. tillämpas lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården samt lagen om klienthandlingar inom socialvården.

6 kap

Särskilda bestämmelser

37 §
Straffbestämmelser

Till straff för utlämnande av sekretessbelagda uppgifter i strid med 14–23 eller 25–27 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

Bestämmelser om straff för dataskyddsbrott finns i 38 kap. 9 § i strafflagen och bestämmelser om straff för dataintrång i 8 § och för grovt dataintrång i 8 a § i det kapitlet. (5.12.2018/1059)

38 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 november 2015.

Genom denna lag upphävs lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff (422/2002).

RP 292/2014, LaUB 37/2014, RSv 366/2014

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2015/1644:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 49/2015, ShUB 10/2015, RSv 107/2015

8.1.2016/17:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

RP 66/2015, LaUB 4/2015, RSv 83/2015, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU (32012L0029); EUT L 315, 14.11.2012, s. 57

1.12.2017/805:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 268/2016, GrUU 10/2017, LaUB 9/2017, RSv 104/2017

30.1.2018/105:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 252/2016, LaUB 10/2017, RSv 107/2017

5.12.2018/1059:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 31/2018, FvUB 14/2018, RSv 113/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/680/EU (32016L0680); EUT L 119, 4.5.2016, s. 89

22.2.2019/275:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 120/2018, LaUB 10/2018, RSv 155/2018

21.8.2020/625:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

RP 18/2019, FvUB 10/2020, RSv 87/2020

9.4.2021/292:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

RP 6/2020, LaUB 1/2021, RSv 18/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.