Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

7.3.2014/162

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

I AVDELNINGEN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag ska tillämpas på

1) juridiska personer vars normala verksamhet består i förvaltning av en eller flera alternativa investeringsfonder (AIF-fonder),

2) erbjudande av andelar i AIF-fonder till professionella kunder,

3) förvaringsinstitutsverksamhet för AIF-fonder.

Bestämmelser om erbjudande av andelar i AIF-fonder till icke-professionella kunder finns i 13 kap.

2 §
Nedre gräns för skyldigheten att ha auktorisation

En förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) ska ha auktorisation enligt denna lag (tillståndspliktig AIF-förvaltare) om den förvaltar AIF-fonder vars sammanlagda tillgångar

1) inklusive tillgångar som förvärvats med användning av finansiell hävstång överstiger tröskelvärdet 100 miljoner euro, eller

2) överstiger tröskelvärdet 500 miljoner euro om de förvärvats utan finansiell hävstång och utan rätt till inlösen under en period på fem år från dagen för den första placeringen i respektive fond.

Vid beräkning av tillgångar som avses i 1 mom. ska också sådana AIF-fonders tillgångar beaktas som förvaltas indirekt genom ett företag till vilket förvaltaren är kopplad genom gemensam ledning eller bestämmande inflytande eller genom ett väsentligt direkt eller indirekt innehav.

3 § (19.11.2021/975)
Registreringsskyldiga

En AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder vars sammanlagda tillgångar understiger de tröskelvärden som anges i 2 § ska vara föremål för registrering enligt 5 kap. (registreringsskyldig AIF-förvaltare). På en registreringsskyldig AIF-förvaltare tillämpas dessutom 12, 13 a och 21–23 kap.

4 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag ska inte tillämpas på AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder vars enda investerare är förvaltaren själv eller företag som hör till samma koncern, under förutsättning att inget av företagen som hör till koncernen är en AIF-fond.

Denna lag ska inte tillämpas på sådan gemensam affärsverksamhet där kollektiva investeringar inte bedrivs i en AIF-fond.

Denna lag gäller inte

1) holdingbolag,

2) arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) och andra pensionsanstalter som sköter lagstadgade uppgifter,

3) tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser och EES-tilläggspensionskassor enligt lagen tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021) som bedriver premie- och avtalsbaserad tilläggspensionsverksamhet eller som bedriver frivillig, förmånsbaserad tilläggspensionsverksamhet eller andra institut som bedriver avtalsbaserad tilläggspensionsverksamhet och hör till tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, (19.11.2021/958)

4) Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken, Nordiska investeringsbanken, Världsbanken, Internationella valutafonden, europeiska finansiella institut för utveckling och andra överstatliga institutioner och liknande internationella organisationer, när dessa förvaltar AIF-fonder som dessutom agerar i allmänhetens intresse,

5) Finlands Bank och övriga nationella centralbanker,

6) Statskontoret och nationella, regionala eller lokala offentliga samfund och andra organ eller anstalter som förvaltar fonder som är kopplade till system för social trygghet och pensionssystem,

7) personalfonder som avses i personalfondslagen (934/2010) och inte heller andra program för personalens ekonomiska delaktighet och program för anställdas sparande,

8) specialföretag för värdepapperisering.

5 § (22.2.2019/214)
Förhållande till lagen om placeringsfonder

Sådana fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (213/2019) och som förvaltar AIF-fonder ska ansöka om auktorisation eller registrera sig enligt denna lag. Finansinspektionen får då inte förutsätta att fondbolaget lämnar in uppgifter eller handlingar som det redan lämnat in i samband med sin ansökan om verksamhetstillstånd enligt lagen om placeringsfonder och som fortfarande är aktuella.

Ett sådant fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder kan inte vara ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.

6 §
Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om AIF-förvaltares skyldigheter som emittenter finns i värdepappersmarknadslagen (746/2012).

Lagen om investeringstjänster (747/2012) ska tillämpas på AIF-förvaltare enligt vad som föreskrivs i denna lag och i 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster.

Trots det som föreskrivs i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) ska en fastighetsfond som avses i 2 § i den lagen eller en sammanslutning som förvaltar fonden ansöka om auktorisation eller registrera sig i enlighet med denna lag.

Trots det som föreskrivs i 3 kap. 1 § behöver värdepappersföretag och kreditinstitut inte ha auktorisation enligt denna lag för att tillhandahålla investeringstjänster för AIF-fonder.

Bestämmelser om europeiska riskkapitalfonder finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, nedan förordningen om europeiska riskkapitalfonder. (22.2.2019/214)

Bestämmelser om europeiska fonder för socialt företagande finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, nedan förordningen om europeiska fonder för socialt företagande. (22.2.2019/214)

Bestämmelser om europeiska långsiktiga investeringsfonder finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, nedan förordningen om europeiska långsiktiga investeringsfonder. (19.11.2021/975)

Bestämmelser om penningmarknadsfonder och deras förvaltare finns, utöver i denna lag, i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 om penningmarknadsfonder. (22.2.2019/214)

Bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. (7.5.2021/381)

Bestämmelser om marknadsföring av AIF-fonder finns förutom i denna lag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013, (EU) nr 346/2013 och (EU) nr 1286/2014, nedan förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder. (19.11.2021/975)

7 §
Bestämmelser som är tillämpliga på utländska AIF-förvaltare

Denna lags 19 kap. ska tillämpas på EES-baserade AIF-förvaltares verksamhet i Finland. Denna lags 20 kap. ska tillämpas på i tredjeländer etablerade AIF-förvaltares verksamhet i Finland.

8 §
Bestämmelser som är tillämpliga på vissa typer av AIF-förvaltare

Bestämmelserna i 18 kap. ska tillämpas på AIF-förvaltare som

1) självständigt eller tillsammans på grundval av ett avtal som syftar till att förvärva bestämmande inflytande, förvärvar bestämmande inflytande över ett onoterat bolag eller en emittent,

2) som samarbetar med en eller flera andra AIF-förvaltare på grundval av ett avtal enligt vilket AIF-fonder som förvaltas av dessa AIF-förvaltare tillsammans förvärvar bestämmande inflytande över ett onoterat bolag eller en emittent.

Trots det som föreskrivs i 1 mom. ska 18 kap. 1 § tillämpas också på AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder som förvärvar en icke-kontrollerande position i ett onoterat bolag.

Det som föreskrivs i 18 kap. ska dock inte tillämpas på sådana AIF-förvaltare som avses ovan i 1 och 2 mom. om de onoterade bolagen i fråga är

1) små och medelstora företag i den mening som avses i artikel 2.1 i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag, eller

2) bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag eller andra specialföretag vars syfte är att förvärva, inneha eller administrera fastigheter.

9 §
Europeiska unionens bestämmelser

Bestämmelser om AIF-förvaltare finns, förutom i denna lag, i föreskrifter och bestämmelser som utfärdats med stöd av den och i genomförandeförordningarna till direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, också i de tekniska standarder som avses i direktivet och som kommissionen antagit genom förordning eller beslut.

2 mom. har upphävts genom L 19.11.2021/975. (19.11.2021/975)

2 kap

Definitioner

1 §
AIF-fond

Med en AIF-fond avses ett företag eller kollektiva investeringar i annan form där kapital tas emot från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare och som inte kräver auktorisation enligt artikel 5 i fondföretagsdirektivet.

Med en specialplaceringsfond avses en AIF-fond enligt 16 a kap. 1 § som ska förvaltas med iakttagande av de förpliktelser som avses i det kapitlet. (22.2.2019/214)

Under de förutsättningar som anges i lagen om placeringsfonder och lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) avses med AIF-fond också ett sådant företag eller kollektiva investeringar i annan form och sådan förmedling av gräsrotsfinansiering som inte kräver auktorisation enligt artikel 5 i fondföretagsdirektivet, där kapital tas emot från en eller flera investerare genom gräsrotsfinansiering, kreditförmedling eller på något annat sätt för kollektiv investering och investeras i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare. (25.8.2016/739)

2 §
AIF-förvaltare

Med AIF-förvaltare avses en juridisk person vars normala verksamhet består i sådan förvaltning av AIF-fonder som avses i 3 §. En AIF-förvaltare ska ha auktorisation, som kan beviljas aktiebolag och europabolag, eller registrera sig.

Med EES-baserad AIF-förvaltare avses ett företag som i någon annan EES-stat än Finland har fått auktorisation som motsvarar en sådan auktorisation för AIF-förvaltare som avses i denna lag.

3 §
Förvaltning av alternativa investeringsfonder

Med förvaltning av alternativa investeringsfonder, nedan förvaltning av AIF-fonder, avses både portföljförvaltning och riskhantering i form av investeringsförvaltningsfunktioner.

Förvaltning av AIF-fonder kan dessutom omfatta en eller flera av följande funktioner i samband med investeringsförvaltningsfunktioner som avses i 1 mom.:

1) förvaltning som kan innehålla juridiska tjänster och redovisningstjänster avseende fondförvaltning, förfrågningar från kunder, värdering och prissättning, upprättande av skattedeklarationer, övervakning av att tillämpliga bestämmelser följs, upprätthållande av andels- eller aktieägarregister, fördelning av intäkter, emission och inlösen av andelar, affärsavveckling och registrering av uppgifter om utskick av certifikat,

2) marknadsföring,

3) verksamhet med koppling till en AIF-fonds tillgångar, vilket kan inbegripa tjänster som är nödvändiga för att AIF-förvaltaren ska uppfylla sina skyldigheter som förvaltare, resursförvaltning, fastighetsförvaltning, rådgivning till företag om kapitalstruktur, industriell strategi och därtill hörande frågor, rådgivning och tjänster som rör fusioner och företagsomstruktureringar samt andra tjänster med anknytning till förvaltningen av AIF-fonden och de företag eller andra tillgångar som den har investerat i.

4 §
Definitioner med anknytning till AIFM-direktivet

I denna lag avses med

1) specialföretag för värdepapperisering ett företag vars enda syfte är att genomföra en eller flera värdepapperiseringstransaktioner i den mening som avses i artikel 1.2 i Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 24/2009 om statistik över tillgångar och skulder hos finansiella företag som deltar i värdepapperiseringstransaktioner, och annan lämplig verksamhet för att uppnå detta mål,

2) AIF-förvaltare som är registreringsskyldig i EES en AIF-förvaltare som är registrerad enligt AIFM-direktivet och som har stadgeenligt säte i en annan EES-stat än Finland,

3) EES-baserad AIF-fond en AIF-fond som avses i AIFM-direktivet och är auktoriserad eller registrerad i en EES-stat enligt tillämplig nationell lagstiftning eller en AIF-fond som inte är auktoriserad eller registrerad i en EES-stat men har sitt stadgeenliga säte eller huvudkontor i en EES-stat,

4) holdingbolag ett företag med aktieinnehav i ett eller flera andra företag, vars affärsidé är att fullfölja en affärsstrategi eller affärsstrategier genom sina dotterföretag, intresseföretag eller ägarintressen för att bidra till deras värde på lång sikt och som antingen är ett företag som handlar för egen räkning och vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i en EES-stat eller inte har etablerats huvudsakligen för att generera avkastning åt sina investerare genom avyttring av sina dotterföretag eller intresseföretag, vilket framgår av företagets verksamhetsberättelse eller andra offentliga handlingar,

5) mottagarfond till en AIF-fond en AIF-fond i vilken en annan AIF-fond investerar eller mot vilken denna fond har en exponering,

6) marknadsföring direkt eller indirekt erbjudande eller placering, på AIF-förvaltarens initiativ eller för AIF-förvaltarens räkning, av andelar eller aktier i en AIF-fond som denne förvaltar och som riktar sig till investerare,

6 a) sonderande marknadsföring direkt eller indirekt tillhandahållande av information om investeringsstrategier eller investeringsidéer från en AIF-förvaltare, eller på förvaltarens vägnar, till investerare, i syfte att pröva deras intresse för en AIF-fond som ännu inte är etablerad, eller en AIF-fond som är etablerad men ännu inte har anmälts för marknadsföring i enlighet med 12 kap. 1 §, 19 kap. 4 eller 5 § eller 20 kap. 2 eller 3 §, i den EES-stat där investeraren har sin hemvist eller sitt säte, något som i varje enskilt fall inte ska förstås som ett erbjudande till investerare att investera i andelar eller aktier i den AIF-fonden, (19.11.2021/975)

7) bestämmande inflytande bestämmande inflytande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG; den procentuella röstandel som ger bestämmande inflytande och sättet för beräkning av andelen bestäms enligt 11 kap. 20 § i värdepappersmarknadslagen,

8) bestämmande inflytande över onoterade bolag kontroll av över hälften av rösträtterna i företagen, varvid det vid beräkning av rösträtternas procentuella andel, utöver de rösträtter som innehas direkt av den berörda AIF-fonden, i beräkningen ska tas med rösträtter som innehas av företag där fondens bestämmande inflytande fastställts och av fysiska eller juridiska personer som agerar i eget namn men för AIF-fondens räkning eller för ett sådant företags räkning där fondens bestämmande inflytande fastställts; procentandelen rösträtter ska beräknas på grundval av alla aktier som medför rösträtt även om utövandet av denna rättighet har avbrutits,

9) andel en aktie, en rättighet, ett depositionsbevis eller någon annan andel som anger ägarrätt i en AIF-fond och som kan vara ett värdepapper eller ett finansiellt instrument, beroende på dess rättsliga form,

10) primärmäklare ett kreditinstitut eller fondföretag som erbjuder professionella kunder tjänster för att primärt finansiera eller utföra transaktioner med finansiella instrument som motpart och som även kan tillhandahålla andra tjänster såsom clearing och avveckling, förvaringstjänster, värdepapperslån, skräddarsydda tekniska lösningar och stödtjänster,

11) internt förvaltad AIF-fond en AIF-fond där styrelsen eller någon annan intern resurs svarar för förvaltningen och som inte har någon extern AIF-förvaltare,

12) matarfond till en AIF-fond en AIF-fond som investerar minst 85 procent av sina tillgångar i andelar eller aktier i en annan AIF-fond (mottagarfond till AIF-fonden) eller investerar minst 85 procent av sina tillgångar i mer än en mottagarfond till en AIF-fond, förutsatt att dessa mottagarfonder har identiska investeringsstrategier, eller på något annat sätt har en exponering på minst 85 procent av sina tillgångar mot en sådan mottagarfond,

13) förvaringsinstitutsverksamhet förvaring av en AIF-fonds tillgångar och övervakning av att verksamheten följer lag, övriga bestämmelser och föreskrifter samt fondens stadgar,

14) arbetstagarrepresentanter sådana företrädare för personalgrupperna som avses i 5 § i samarbetslagen (1333/2021), (30.12.2021/1358)

15) externt förvaltad AIF-fond en AIF-fond för vilken det har utsetts en extern AIF-förvaltare,

16) delegering ett sådant arrangemang i anslutning till en AIF-förvaltares verksamhet som innebär att en annan tjänsteleverantör producerar sådana funktioner eller tjänster för AIF-förvaltaren som denne annars skulle ha utfört själv,

17) AIF-fondens hemmedlemsstat den EES-stat i vilken AIF-fonden är auktoriserad eller registrerad i enlighet med nationell lagstiftning eller, när det gäller flera auktorisationer eller registreringar, den EES-stat i vilken AIF-fonden först auktoriserades eller registrerades, eller om AIF-fonden varken är auktoriserad eller registrerad i en EES-stat, den EES-stat där fonden har sitt stadgeenliga säte eller huvudkontor,

18) AIF-förvaltarens hemmedlemsstat den EES-stat där förvaltaren har sitt stadgeenliga säte,

19) AIF-förvaltarens värdmedlemsstat en EES-stat, annan än hemmedlemsstaten, där en EES-baserad AIF-förvaltare

a) förvaltar EES-baserade AIF-fonder,

b) marknadsför andelar i en EES-baserad AIF-fond,

c) marknadsför andelar i en tredjelandsbaserad AIF-fond, och

d) tillhandahåller tjänster som avses i 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 §,

(28.12.2017/1078)

20) AIF-fondens stadgar AIF-fondens fondbestämmelser, bolagsavtal eller bolagsordning samt avtalstexter i omedelbar anknytning till dem,

21) finansiell hävstång en metod genom vilken en AIF-förvaltare ökar exponeringen för en förvaltad AIF-fond genom lån av kontanter eller värdepapper eller genom finansiell hävstång som härrör från derivatinstrument eller på något annat sätt.

5 §
Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning

I denna lag avses med

1) AIFM-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010,

2) kommissionens delegerade förordning kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn.

I denna lag avses med

1) prospektförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, (19.12.2018/1230)

2) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande om kommissionens beslut 2009/77/EG (Esmaförordningen),

3) Europeiska bankmyndigheten Europeiska bankmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG,

4) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG,

5) Europeiska systemrisknämnden Europeiska systemrisknämnden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd,

6) europabolag SE-bolag som avses i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag (SE-förordningen),

7) kreditinstitutsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, (8.8.2014/627)

8) kreditvärdering kreditbetyg som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut,

9) EU:s tillsynsförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, (8.8.2014/627)

10) direktivet om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, (28.12.2017/1078)

11) fondföretagsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), (29.6.2016/527)

12) marknadsmissbruksförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG, (21.4.2017/229)

13) förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter), (22.2.2019/214)

14) förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, (18.6.2021/528)

15) EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, (19.11.2021/975)

16) värdepapperiseringsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012. (19.11.2021/975)

I denna lag avses med

1) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) tredjeland en stat utanför EES,

3) tredjelands tillsynsmyndighet ett tredjelands behöriga myndighet som motsvarar Finansinspektionen,

4) utländsk EES-tillsynsmyndighet en sådan myndighet i en annan EES-stat än Finland som enligt lag eller någon annan författning är behörig att utöva tillsyn över EES-baserade AIF-förvaltare.

6 §
Definitioner med anknytning till finansmarknadslagstiftningen

I denna lag avses med utländskt EES-fondbolag detsamma som i 1 kap. 2 § 1 mom. 19 punkten i lagen om placeringsfonder. (22.2.2019/214)

I denna lag avses med

1) professionell kund och icke-professionell kund detsamma som i 1 kap. 23 § i lagen om investeringstjänster,

2) finansiellt instrument detsamma som i 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster,

3) värdepappersföretags filial detsamma som i 1 kap. 13 § i lagen om investeringstjänster,

4) investeringstjänster detsamma som i 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster,

5) utländskt EES-värdepappersföretag detsamma som i 1 kap. 13 § i lagen om investeringstjänster,

6) utländskt EES-försäkringsbolag detsamma som i 1 kap. 2 § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995).

(28.12.2017/1078)

Vad som i denna lag föreskrivs om utländska EES-värdepappersföretags filialer ska tillämpas på sådana utländska anknutna ombud för i Finland etablerade utländska EES-värdepappersföretag som avses i 4 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster. (28.12.2017/1078)

I denna lag avses med

1) värdepapper värdepapper enligt 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen,

2) värdepapperisering den värdepapperisering som avses i artikel 4.1.61 i EU:s tillsynsförordning, (8.8.2014/627)

3) emittent detsamma som i 2 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen,

4) utländskt EES-kreditinstitut ett sådant utländskt EES-kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 3 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014). (8.8.2014/627)

7 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med

1) koncern och dotterföretag koncerner och dotterföretag enligt bokföringslagen (1336/1997) och med dem jämförbara utländska koncerner och dotterföretag,

2) onoterat bolag bolag som har sitt stadgeenliga säte i en EES-stat och vars aktier inte har tagits upp till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017). (28.12.2017/1078)

I denna lag avses med

1) privat transaktion handel med finansiella instrument som bedrivs av en person med inflytande eller för en sådan persons räkning, när personen med inflytande handlar utanför ramarna för sin ställning, befattning eller uppgift, eller om handeln bedrivs för en person med inflytande eller för någon som hör till dennes familj eller annars står personen med inflytande nära, eller om handeln bedrivs för någon annans räkning och resultatet av handeln ger personen med inflytande någon annan väsentlig fördel än avgiften eller arvodet för utförandet av transaktionerna,

2) person med inflytande AIF-förvaltares styrelsemedlemmar, verkställande direktör och andra som hör till dess högsta ledning samt anställda och andra fysiska personer som under företagets överinseende deltar i förvaltningen av AIF-fonder eller i tillhandahållandet av investeringstjänster eller fysiska personer som deltar i organiseringen av verksamhet som en AIF-förvaltare har delegerat.

II AVDELNINGEN

RÄTT ATT FÖRVALTA AIF-FONDER

3 kap

Verksamhet som AIF-förvaltare

1 §
Tillståndsplikt

AIF-fonder får förvaltas endast av AIF-förvaltare som har auktorisation enligt denna lag.

Auktorisation får inte beviljas enbart för portföljförvaltning eller riskhantering som avses i 2 kap. 3 § 1 mom. eller för verksamhet som avses i 2 kap. 3 § 2 mom.

Trots det som föreskrivs i 1 mom. får en registreringsskyldig AIF-förvaltare förvalta AIF-fonder utan auktorisation. Andelar i en sådan AIF-fond får i Finland marknadsföras endast till professionella kunder, om inte något annat föreskrivs i 13 kap.

2 §
Andra tillåtna tjänster

En AIF-förvaltare av en externt förvaltad AIF-fond (extern AIF-förvaltare) som är auktoriserad i enlighet med lagen om placeringsfonder får förvalta placeringsfonder enligt vad som föreskrivs i den lagen.

En extern AIF-förvaltare som är auktoriserad i enlighet med 1 § i detta kapitel får dessutom tillhandahålla kapitalförvaltning enligt 1 kap. 15 § 4 punkten i lagen om investeringstjänster. (28.12.2017/1078)

På en AIF-förvaltare som tillhandahåller kapitalförvaltning enligt 2 mom. tillämpas 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster.

Bestämmelser om de AIF-förvaltares skyldighet att höra till ersättningsfonden för investerarskydd som bedriver verksamhet enligt 2 mom. och 3 § 2 punkten finns i lagen om investeringstjänster.

3 § (28.12.2017/1078)
Sidotjänster

En AIF-förvaltare med auktorisation enligt 2 § 2 mom. får i enlighet med auktorisationen dessutom som sidotjänster tillhandahålla

1) investeringsrådgivning enligt 1 kap. 15 § 5 punkten i lagen om investeringstjänster,

2) förvaring av finansiella instrument enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster i fråga om andelar i placeringsfonder och i AIF-fonder, (15.3.2019/298)

3) mottagande och förmedling av order enligt 1 kap. 15 § 1 punkten i lagen om investeringstjänster.

4 §
Firma

Den som inte är AIF-förvaltare eller EES-baserad AIF-förvaltare får inte i sin firma, i AIF-fondens namn, i den EES-baserade AIF-fondens namn eller annars i sin verksamhet i Finland använda benämningarna alternativ investeringsfond, alternativfond, AIF-fond, AIF-förvaltare, AIF eller AIFM eller på något annat sätt ge intryck av att den har rätt att förvalta AIF-fonder.

5 §
Skyldighet att utse AIF-förvaltare

För en AIF-fond ska utses en AIF-förvaltare enligt denna lag.

En internt förvaltad AIF-fond ska vara auktoriserad enligt denna lag eller registrerad enligt 5 kap.

Om en extern AIF-förvaltare inte kan säkerställa att en AIF-fond som den förvaltar eller en annan enhet som handlar för fondens räkning fullgör sina skyldigheter enligt denna lag, ska AIF-förvaltaren omedelbart underrätta Finansinspektionen och de utländska EES-tillsynsmyndigheterna i de stater där AIF-fonden är etablerad.

6 §
Förbud att ägna sig åt annan affärsverksamhet

En auktoriserad AIF-förvaltare får utöver förvaltning av AIF-fonder inte ägna sig åt annan affärsverksamhet än sådan som avses i 2 och 3 §.

Internt förvaltade AIF-fonder får utöver förvaltning av AIF-fonder inte ägna sig åt annan affärsverksamhet.

7 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning, i syfte att genomföra AIFM-direktivet utfärdas närmare bestämmelser om sidotjänster som avses i 3 §.

4 kap

Auktorisation

1 §
Ansökan om auktorisation

Auktorisation att vara verksam som AIF-förvaltare och att tillhandahålla tjänster som avses i 3 kap. 2 § och sidotjänster som avses i 3 kap. 3 § beviljas av Finansinspektionen på ansökan.

Till ansökan ska fogas tillräckliga utredningar om AIF-förvaltarens

1) innehav,

2) ledning och revisorer,

3) organisering av verksamheten,

4) ersättningspolicy och ersättningspraxis,

5) delegering av funktioner.

Till ansökan ska fogas tillräcklig information om de AIF-fonder som AIF-förvaltaren förvaltar eller avser att förvalta, dvs. om

1) fondernas investeringsstrategier, riskprofiler och andra särdrag,

2) de länder där AIF-fonderna är etablerade eller förväntas bli etablerade,

3) i vilket land mottagarfonden till en AIF-fond är etablerad om AIF-fonden är en matarfond till en AIF-fond,

4) stadgarna,

5) arrangemangen för att utse förvaringsinstitut,

6) uppgifter enligt anmälan som avses i 12 kap. 1 §.

2 §
Beslut om auktorisation

Finansinspektionen ska avgöra ansökan om auktorisation inom tre månader från det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för avgörandet. Om Finansinspektionen av vägande skäl i ett enskilt fall anser det vara behövligt kan den besluta förlänga tidsfristen med högst tre månader.

I auktorisationen ska nämnas vilka typer av AIF-fonder den omfattar samt de tjänster enligt 3 kap. 2 § och de sidotjänster enligt 3 kap. 3 § som AIF-förvaltaren har rätt att tillhandahålla. Finansinspektionen kan efter det att auktorisation beviljats göra ändringar i auktorisationen på ansökan av AIF-förvaltaren.

Finansinspektionen har efter att den hört sökanden rätt att uppställa sådana begränsningar och villkor för auktorisationen som gäller AIF-förvaltarens affärsverksamhet och som är nödvändiga med tanke på investerarskyddet, finansmarknadens stabilitet eller tillsynen.

Finansinspektionen ska tillfråga den behöriga utländska EES-tillsynsmyndigheten innan auktorisation beviljas en AIF-förvaltare som är

1) dotterföretag till en EES-baserad AIF-förvaltare, ett utländskt EES-fondbolag, ett utländskt EES-värdepappersföretag, ett utländskt EES-kreditinstitut eller ett utländskt EES-försäkringsbolag,

2) dotterföretag till moderföretaget till en EES-baserad AIF-förvaltare, ett utländskt EES-fondbolag, ett utländskt EES-värdepappersföretag, ett utländskt EES-kreditinstitut eller ett utländskt EES-försäkringsbolag,

3) ett bolag där bestämmande inflytande utövas av samma fysiska eller juridiska personer som de som utövar bestämmande inflytande över en annan EES-baserad AIF-förvaltare, ett utländskt EES-fondbolag, ett utländskt EES-värdepappersföretag, ett utländskt EES-kreditinstitut eller ett utländskt EES-försäkringsbolag,

Om inget beslut har meddelats inom utsatt tid enligt 1 mom., kan sökanden anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses då gälla avslag på ansökan. Besvär får anföras tills beslut har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter överklagandet.

3 §
Förutsättningar för auktorisation

Auktorisation ska beviljas ett finländskt aktiebolag då dess verksamhet som AIF-förvaltare framgår av verksamhetsområdet enligt handelsregistret och om det utifrån de upplysningar som har inkommit kan säkerställas att AIF-förvaltarens ägare uppfyller de krav som föreskrivs i 4 § och att AIF-förvaltaren uppfyller de krav på verksamheten som föreskrivs i 6–11 kap. och 12 kap. 8 § 3 mom.

Finansinspektionen ska vägra auktorisation om tillsynen i praktiken är förhindrad eftersom den försvåras av

1) nära förbindelser mellan AIF-förvaltaren och andra fysiska eller juridiska personer,

2) lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter i ett tredjeland som gäller för fysiska eller juridiska personer med vilka AIF-förvaltaren har nära förbindelser, eller

3) svårigheter vid tillämpningen av dessa lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter.

Auktorisation kan också beviljas ett nytt företag innan det registreras.

Med nära förbindelser avses i denna lag en situation där två eller flera fysiska eller juridiska personer är förenade genom ett innehav, direkt eller genom bestämmande inflytande, av 20 procent eller mer av rösterna eller kapitalet i ett företag och en situation där två eller flera fysiska eller juridiska personer upprätthåller en varaktig förbindelse till en och samma person genom bestämmande inflytande.

4 §
Betydande ägares tillförlitlighet

Den som direkt eller indirekt äger minst tio procent av en AIF-förvaltares aktiekapital eller en andel som medför minst tio procent av samtliga röster, antingen utifrån aktieinnehav eller på något annat sätt, ska vara tillförlitlig.

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de fem senaste åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren före bedömning har dömts till bötesstraff för brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig som ägare i AIF-förvaltare, eller

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig som ägare i AIF-förvaltare.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft kan den dömde dock fortsätta att utöva beslutanderätt som ägare i AIF-förvaltaren, om detta kan anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

5 §
Skyldighet att anmäla väsentliga ändringar i förutsättningarna för auktorisation

En AIF-förvaltare ska underrätta Finansinspektionen om väsentliga förändringar i de förutsättningar för auktorisationen som avses i 3 §, innan ändringarna genomförs.

Om Finansinspektionen förbjuder genomförandet av ändringarna eller beslutar att uppställa begränsningar eller villkor för auktorisationen i enlighet med 2 §, ska den inom en månad från mottagandet av anmälan informera AIF-förvaltaren om detta. Om Finansinspektionen av vägande skäl inte kan lämna förvaltaren besked inom en månad, kan den besluta förlänga tiden med högst en månad efter att ha informerat AIF-förvaltaren om detta.

6 §
Anmälan om auktorisation

Finansinspektionen ska anmäla AIF-förvaltares auktorisation till handelsregistret för registrering.

Finansinspektionen ska kvartalsvis anmäla auktorisationer som beviljats med stöd av detta kapitel till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för registrering.

7 §
Inledande av verksamhet

En AIF-förvaltare får, om inte annat följer av auktorisationsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter det att auktorisationen beviljats. Om auktorisation har beviljats för ett nytt aktiebolag, ska bolaget dessutom ha registrerats. AIF-förvaltaren ska meddela Finansinspektionen när den inleder sin verksamhet.

På ansökan kan en AIF-förvaltare som lämnat in fullständiga uppgifter i enlighet med 1 § 2 mom. 1–4 punkten och 1 § 3 mom. 1 punkten beviljas villkorlig auktorisation så att verksamheten kan inledas en månad räknat från den dag då fullständiga uppgifter enligt 1 § 2 mom. 5 punkten och 1 § 3 mom. 2–6 punkten har lämnats in.

8 §
Återkallande av auktorisation och begränsning av verksamhet

Vid återkallande av auktorisation gäller 26 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008). Dessutom kan Finansinspektionen återkalla auktorisationen om AIF-förvaltaren

1) inte driver verksamhet enligt auktorisationen inom tolv månader från det att auktorisation beviljats,

2) uttryckligen avstår från auktorisationen,

3) under de närmast föregående sex månaderna inte har bedrivit verksamhet som avses i denna lag,

4) har fått auktorisation genom att lämna falska uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt,

5) inte längre uppfyller förutsättningarna för auktorisation,

6) inte längre uppfyller kraven i lagen om investeringstjänster, om auktorisationen omfattar också kapitalförvaltning som avses i 3 kap. 2 § 2 mom. i den här lagen, eller

7) allvarligt och systematiskt har överträtt denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av dem.

Finansinspektionen ska anmäla återkallanden av auktoriseringar för registrering samt för kännedom till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Bestämmelser om begränsning av verksamheten finns i 27 § i lagen om Finansinspektionen.

9 §
Auktorisation för europabolag

Trots bestämmelserna i 3 § ska auktorisation att verka som AIF-förvaltare beviljas också europabolag som fått motsvarande tillstånd i någon annan EES-stat och har för avsikt att i enlighet med artikel 8 i SE-förordningen flytta sitt säte till Finland. Finansinspektionen ska då begära ett yttrande om ansökan av den utländska EES-tillsynsmyndigheten i EES-staten i fråga. Flyttningen av sätet får inte registreras förrän auktorisationen har beviljats. Detsamma gäller när ett europabolag bildas genom fusion så att det övertagande bolaget med säte i någon annan stat registreras som europabolag i Finland.

9 a § (29.12.2022/1343)
Flyttning av säte till en annan EES-stat

Om en AIF-förvaltare har för avsikt att flytta sitt säte till en annan EES-stat i enlighet med artikel 8 i europabolagsförordningen eller 17 a kap. 1 § i aktiebolagslagen, ska AIF-förvaltaren sända Finansinspektionen en kopia av det förslag om flyttning som avses i artikel 8.2 och den redogörelse som avses i artikel 8.3. i europabolagsförordningen eller en flyttningsplan enligt 17 a kap. 4 § i aktiebolagslagen och en styrelsens redogörelse enligt 6 § i den nämnda lagen utan dröjsmål efter att AIF-förvaltaren har anmält planen för registrering. Av en revisor enligt 17 a kap. 9 § 1 mom. i aktiebolagslagen förutsätts sådan behörighet som anges i 6 kap. 6 § 2 mom. i denna lag eller av en annan oberoende sakkunnig motsvarande godkänd behörighet i destinationsstaten.

Om en AIF-förvaltare avser fortsätta att förvalta alternativa investeringsfonder i Finland efter flyttningen av sätet, tillämpas på den vad som föreskrivs om rätten för EES-baserade AIF-förvaltare att utöva sådan verksamhet i Finland.

Registermyndigheten får inte utfärda ett intyg enligt 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004) eller 17 a kap. 21 § 4 mom. i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan ett tillstånd enligt 9 § 2 mom. i lagen om europabolag eller 17 a kap. 21 § 2 mom. i aktiebolagslagen beviljats har meddelat registermyndigheten att AIF-förvaltaren inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av sätet eller om fortsättande eller avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. och 17 a kap. 11 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig flyttning av sätet.

9 b § (29.12.2022/1343)
Fusion eller delning till en annan EES-stat

Om en AIF-förvaltare deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda ett intyg över fusion enligt 4 § 3 mom. i lagen om europabolag eller 16 kap. 26 § 4 mom. i aktiebolagslagen eller intyg över delning enligt 17 kap. 25 § 4 mom. i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan tillstånd beviljats har meddelat registermyndigheten att AIF-förvaltaren inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller delning eller om fortsättande eller avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig det förfarande som tillståndet avser. Av en revisor enligt 16 kap. 4 § 1 mom. eller 17 kap. 4 § 1 mom. i aktiebolagslagen förutsätts behörighet enligt 6 kap. 6 § 2 mom. i denna lag.

Om ett övertagande bolag som är registrerat i någon annan stat har för avsikt att efter fusionen eller delningen fortsätta att förvalta AIF-fonder i Finland, ska på bolaget tillämpas vad som föreskrivs om rätten för EES-baserade AIF-förvaltare att utöva sådan verksamhet i Finland.

10 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning, i syfte att genomföra AIFM-direktivet utfärdas närmare bestämmelser om

1) de tillräckliga utredningar som ska fogas till en ansökan som avses i 1 §,

2) de handlingar och utredningar för avgörande av ärendet som avses i 2 §,

3) anmälningar som avses i 6 §.

5 kap

Registrering

1 §
Registreringsskyldighet

Av de anteckningar om en registreringsskyldig AIF-förvaltares verksamhetsområde som införts i handelsregistret ska framgå verksamheten som AIF-förvaltare. En sådan AIF-förvaltare ska registrera sig i det offentliga register som förs av Finansinspektionen i enlighet med detta kapitel.

2 §
Finansinspektionens register

Finansinspektionen ska föra ett offentligt register över

1) registreringsskyldiga AIF-förvaltare som avses i 1 §,

2) AIF-förvaltare som fått auktorisation enligt 4 kap.,

3) förvaltare av europeiska riskkapitalfonder som avses i 1 kap. 6 § och vars säte enligt den i paragrafen avsedda förordningen finns i Finland,

4) sådana europeiska långsiktiga investeringsfonder som avses i 1 kap. 6 § och vars säte enligt den i paragrafen avsedda förordningen finns i Finland, (25.8.2016/739)

5) sådana förvaltare av europeiska långsiktiga investeringsfonder som avses i 1 kap. 6 § och vars säte enligt den i paragrafen nämnda förordningen finns i Finland, (22.2.2019/214)

6) sådana förvaltare av europeiska fonder för socialt företagande som avses i 1 kap. 6 § och vars säte enligt den i paragrafen nämnda förordningen finns i Finland. (22.2.2019/214)

3 § (19.11.2021/975)
Villkor för registrering

En registreringsskyldig AIF-förvaltare ska i samband med sin registreringsansökan ge Finansinspektionen sina identifieringsuppgifter och identifieringsuppgifterna för de förvaltade AIF-fonderna samt information om investeringsstrategierna för AIF-fonderna. På en registreringsskyldig AIF-förvaltare tillämpas bestämmelserna i 4 kap. 4 § om betydande ägares tillförlitlighet och bestämmelserna i 6 kap. 5 § om ledningens tillförlitlighet samt bestämmelserna i 7 kap. 9 § om skyldighet att anmäla förvärv och avyttring av aktier.

4 §
Registreringsskyldigas rapporteringsskyldighet

En registreringsskyldig AIF-förvaltare ska årligen rapportera till Finansinspektionen om de huvudsakliga finansiella instrument som den bedriver handel med och om de huvudsakliga exponeringarna och de största koncentrationerna i fråga om de förvaltade AIF-fonderna.

En registreringsskyldig AIF-förvaltare ska omedelbart meddela Finansinspektionen om den inte längre uppfyller de förutsättningar som anges i 1 kap. 3 §.

5 §
Ansökan om auktorisation

En registreringsskyldig AIF-förvaltare har rätt att ansöka om auktorisation i enlighet med 4 kap. oberoende av hur stora tillgångar den förvaltar, så som föreskrivs i kommissionens delegerade förordning.

En registreringsskyldig AIF-förvaltare ska ansöka om auktorisation enligt 4 kap. inom 30 dagar från det att de tillgångar den förvaltar överskrider den nedre gräns för skyldigheten att ha auktorisation som anges i 1 kap. 2 §.

6 §
Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter

Finansinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter om skyldigheten att lämna uppgifter enligt 3 § och om den årliga rapporteringen enligt 4 § 1 mom., om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning.

7 §
Kommissionens delegerade förordning

I kommissionens delegerade förordning föreskrivs om beräkning, fortlöpande övervakning och tillfälligt överskridande av den nedre gräns för skyldigheten att ha auktorisation som avses i 1 kap. 2 § och om vilka uppgifter som ska lämnas i samband med registrering enligt 1 § och rapporteringsskyldigheten enligt 4 §.

III AVDELNINGEN

VERKSAMHET

6 kap

Verksamhetsförutsättningar

1 §
Allmänna principer

En AIF-förvaltare ska

1) handla hederligt, med vederbörlig skicklighet och omsorg samt opartiskt under utförandet av sin verksamhet,

2) handla så att det bäst gagnar de förvaltade AIF-fondernas och deras investerares intressen och utan att riskera marknadens integritet,

3) ha och effektivt utnyttja de resurser och förfaranden som är nödvändiga för att den egna verksamheten ska fungera väl,

4) vidta alla rimliga åtgärder för att undvika intressekonflikter och, om sådana inte kan undvikas, för att identifiera, hantera och övervaka och, vid behov, redovisa dessa intressekonflikter i syfte att hindra dem från att påverka AIF-fondens och dess investerares intressen negativt och se till att de AIF-fonder som den förvaltar behandlas rättvist,

5) iaktta alla regler för verksamhetens bedrivande, så att det bäst gagnar de AIF-fonder som den förvaltar eller dem som investerar i dessa och marknadens integritet,

6) behandla alla investerare i AIF-fonderna rättvist.

En AIF-förvaltare ska organisera sin verksamhet med beaktande av all verksamhet som den bedriver samt de förvaltade AIF-fondernas art, storlek, utformning och eventuella särdrag.

Ingen investerare i AIF-fonder får särbehandlas om inte sådan särbehandling är tillåten enligt AIF-fondens stadgar.

2 §
Minimikapital

En extern AIF-förvaltare ska ha ett aktiekapital på minst 125 000 euro. En AIF-förvaltare av en internt förvaltad AIF-fond (intern AIF-förvaltare) ska ha ett aktiekapital på minst 300 000 euro. Aktiekapitalet ska vara inbetalt i sin helhet då auktorisation beviljas.

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. ska en AIF-förvaltare i kapitalbasen ha ett kompletterande belopp som motsvarar 0,02 procent av det belopp varmed värdet av AIF-förvaltarens AIF-fonder sammanlagt överstiger 250 miljoner euro (extra kapitalbasmedel). Kapitalbasen behöver dock inte överstiga 10 miljoner euro.

Vid beräkning av kapitalkravet enligt 2 mom. ska i de förvaltade AIF-fondernas värde räknas in alla AIF-fonder enligt AIFM-direktivet som AIF-förvaltaren förvaltar samt de AIF-fonder där förvaltningen av investeringsverksamheten uppdragits åt ett annat bolag.

Trots de krav som föreskrivs i 2 mom. får en AIF-förvaltares kapitalbas inte underskrida det belopp som anges i artikel 13 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag eller, om det efter att bokslutet fastställdes har skett väsentliga förändringar i förvaltarens verksamhet, det belopp som Finansinspektionen fastställt på ansökan av AIF-förvaltaren. (18.6.2021/528)

En AIF-förvaltare får underskrida det kompletterande beloppet i kapitalbasen enligt 2 mom. med högst 50 procent, om den har beviljats en garanti på samma belopp. Garantin ska beviljas av ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag som har sitt stadgeenliga säte i en EES-stat eller i ett tredjeland där det omfattas av sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som av de behöriga myndigheterna anses likvärdiga med dem som fastställs i EU:s lagstiftning.

Trots vad som föreskrivs i 1–4 mom. ska en AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 kap. 3 § alltid uppfylla de krav som föreskrivs i 6 kap. 1 § 2 eller 4 mom. i lagen om investeringstjänster. (18.6.2021/528)

Det som föreskrivs i denna paragraf ska inte tillämpas på AIF-förvaltare som också är sådana fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder.

3 §
Investering av kapitalbasen och kapitalbasens kvalitet (18.6.2021/528)

Kapitalbasen som avses i 2 § 1 mom. och de extra kapitalbasmedel som avses i 4 § ska investeras i likvida tillgångar eller tillgångar som enkelt kan omvandlas till likvida medel på kort sikt, och de får inte innehålla spekulativa positioner.

Vid beräkning av AIF-förvaltarens kapitalbas tillämpas artikel 26.1 a–e i EU:s tillsynsförordning. (18.6.2021/528)

4 §
Täckning av potentiella risker

En AIF-förvaltare ska antingen ha tillräckliga extra kapitalbasmedel eller ha en i alla EES-stater gällande ansvarsförsäkring för att täcka skador som har sin grund i fel eller försumlighet i verksamheten och som AIF-förvaltaren är ansvarig för enligt denna lag.

5 §
Ledning och tillförlitlighet

AIF-förvaltarens styrelse, verkställande direktör, övriga högsta ledning och de som svarar för affärsverksamheten ska leda AIF-förvaltaren enligt sunda och ändamålsenliga affärsprinciper. De ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De ska dessutom ha sådan allmän kännedom om investeringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av AIF-förvaltarens verksamhet. Vad som föreskrivs i detta moment tillämpas på motsvarande sätt på AIF-förvaltarens moderbolag.

Den anses inte vara tillförlitlig som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen har dömts till bötesstraff för brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig som styrelsemedlem, ersättare för en styrelsemedlem, verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktören eller medlem av den övriga högsta ledningen i en AIF-förvaltare, eller

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för ett uppdrag enligt 1 punkten.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft kan den dömde dock fortsätta i sitt uppdrag enligt 1 mom., om detta ska anses uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

En AIF-förvaltare ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om förändringar i fråga om personer i ledande ställning enligt 1 mom.

Centrala beslut om bedrivande av en AIF-förvaltares affärsverksamhet ska fattas av minst två personer som uppfyller villkoren i 1 mom.

6 § (18.9.2015/1214)
Revision och revisorer

På en AIF-förvaltares revision och revisorer tillämpas revisionslagen (1141/2015) och aktiebolagslagen (624/2006). Vad som i detta moment föreskrivs om AIF-förvaltares revision och revisorer tillämpas också på AIF-förvaltarens moderbolags revision och revisorer. (12.8.2016/641)

Av en AIF-förvaltares revisorer ska minst en vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.

Finansinspektionen ska för AIF-förvaltare och deras holdingföretag förordna en revisor enligt 2 kap. 8 § i revisionslagen och 7 kap. 5 § i aktiebolagslagen och om särskild granskning och granskare enligt 7 kap. 7–10 § i aktiebolagslagen. När det gäller förordnande av revisor och särskild granskare i de ovan avsedda fallen tillämpas i övrigt relevanta bestämmelser i revisionslagen och aktiebolagslagen. Finansinspektionen ska dessutom förordna en behörig revisor för en AIF-förvaltare och dess holdingföretag, om förvaltaren eller företaget inte har en revisor som uppfyller de i 2 mom. angivna kraven.

7 §
Självreglering

En AIF-förvaltare ska direkt eller indirekt höra till ett oberoende organ som representerar stora delar av branschens aktörer och har inrättats i Finland och som ger rekommendationer i syfte att främja öppenhet och insyn i AIF-fondernas verksamhet eller så ska den förbinda sig att iaktta organets rekommendationer eller offentliggöra en motivering till att den inte förbinder sig.

Det organ som avses i 1 mom. eller ett jämförbart organ kan i syfte att främja god praxis ge också andra rekommendationer om denna lags tillämpningsområde än sådana som avses i 1 mom.

En AIF-förvaltare ska underrätta Finansinspektionen om vilket i 1 och 2 mom. avsett organ den hör till eller vilket eller vilka organs rekommendationer den följer. På begäran av Finansinspektionen ska organisationen till inspektionen ge in sina stadgar och de för tillsynen behövliga uppgifter om sin verksamhet som Finansinspektionen ber om.

8 §
Driftställe

En AIF-förvaltare ska för sin verksamhet ha minst ett fast driftställe. Den kan dessutom bedriva verksamhet på andra driftställen.

En AIF-förvaltare ska ha sitt huvudkontor i Finland.

9 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning, får närmare bestämmelser om minimikapital enligt 2 § och om täckning av potentiella risker enligt 4 § utfärdas genom förordning av finansministeriet, i syfte att genomföra AIFM-direktivet.

10 §
Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter

Finansinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om investering av tillgångar som avses i 3 §, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning.

11 §
Kommissionens delegerade förordning

I kommissionens delegerade förordning föreskrivs om de allmänna principerna i 1 § och om potentiella risker och täckning av dem enligt 4 §.

7 kap

Organisering av verksamheten

1 §
Resurser

AIF-förvaltare ska ha tillräckliga och ändamålsenlig personella och tekniska resurser som krävs för att kunna förvalta AIF-fonder på ett korrekt sätt.

2 §
Rutiner för administration och kontroll

En AIF-förvaltare ska ha tillförlitliga förfaranden för administration och redovisning och tillförlitliga kontroll- och säkerhetsrutiner för elektronisk databehandling.

En AIF-förvaltare ska ha tillräckliga interna kontrollmekanismer.

En AIF-förvaltare ska ha regler för de anställdas privata transaktioner och, vid behov, regler för innehav eller förvaltning av investeringar för förvaltarens egen räkning. Det ska genom kontrollen kunna säkerställas att varje transaktion för en AIF-fonds räkning är möjlig att rekonstruera med avseende på dess ursprung, parter, art, tidpunkt och plats och att tillgångarna i de AIF-fonder som förvaltaren förvaltar investeras i enlighet med AIF-fondens stadgar och gällande lagstiftning.

3 §
Rapportering till Finansinspektionen

En AIF-förvaltare ska regelbundet för varje AIF-fond som den förvaltar rapportera tillräcklig information till Finansinspektionen om

1) de marknader där den är medlem eller bedriver aktiv handel,

2) de finansiella instrument och andra objekt som den handlar med,

3) de viktigaste investeringsobjekten,

4) de största riskkoncentrationerna,

5) AIF-fondernas användning av finansiell hävstång,

6) andra för systemrisken relevanta faktorer,

7) för tillsynen behövliga övriga uppgifter och handlingar.

4 §
Utseende av förvaringsinstitut

En AIF-förvaltare ska på behörigt sätt sörja för förvaringen av tillgångar och övrig förvaringsverksamhet för varje AIF-fond som den förvaltar. För varje AIF-fond ska utses ett förvaringsinstitut som är etablerat i samma EES-stat som den, om inte ett institut som är etablerat i ett tredjeland ska utses för fonden i enlighet med vad som närmare föreskrivs med stöd av 15 kap. 8 § 4 punkten. En registreringsskyldig AIF-förvaltare är emellertid inte skyldig att utse förvaringsinstitut för de AIF-fonder som den förvaltar.

5 §
Kundskydd i samband med investeringstjänster

En AIF-förvaltare som tillhandahåller kapitalförvaltning i enlighet med 3 kap. 2 § 2 mom. får inte utan att kunden på förhand har gett sitt godkännande investera kundens tillgångar i andelar i de AIF-fonder som den förvaltar.

En AIF-förvaltare ska ha effektiva förfaranden för att i behörig ordning och så snabbt som möjligt behandla sådana klagomål från icke-professionella kunder som gäller kapitalförvaltning eller sidotjänster. Vid behandlingen av kundklagomål ska iakttas 10 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster. (28.12.2017/1078)

6 §
Hantering av intressekonflikter

Utöver vad som föreskrivs i 6 kap 1 § och i 2 § i det här kapitlet ska en AIF-förvaltare vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera och förebygga intressekonflikter och, då konflikter uppkommer, behandla investerarna i enlighet med god värdepappersmarknadssed. AIF-förvaltaren ska vid organiseringen av sin verksamhet upprätta tillräckliga skiljelinjer mellan ansvarsområden och uppgifter som kan uppfattas som inbördes oförenliga i den meningen som avses i denna paragraf eller som kan ge upphov till systematiska intressekonflikter.

Om en intressekonflikt inte kan undvikas ska AIF-förvaltaren ge investerarna tillräcklig information om intressekonfliktens karaktär eller orsaker innan den genomför en transaktion för en investerares räkning. Informationen ska ges skriftligen eller i någon annan varaktig form så att den kan bevaras, lagras och återges i oförändrad form eller så att informationen finns tillgänglig på AIF-förvaltarens webbsidor så länge som det kan antas att investeraren behöver den.

AIF-förvaltare ska ha principer för de förfaranden som ska iakttas vid identifiering och förebyggande av intressekonflikter.

6 a § (12.4.2019/516)
Principerna för AIF-förvaltares ägarstyrning i börsbolag

En AIF-förvaltare som investerar sina förvaltade AIF-fonders tillgångar i aktier i bolag som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument ska för dessa AIF-fonder utarbeta principer för ägarstyrningen.

Av ägarstyrningsprinciperna ska framgå sambandet mellan ägarstyrningen och AIF-fondens investeringsstrategi. Av principerna ska framgå förfarandena för uppföljning av sådana bolags verksamhet som avses i 1 mom. i ärenden som är relevanta för AIF-fondens investeringsstrategi samt för utövande av rösträtten och andra rättigheter som har samband med aktierna. Dessutom ska av principerna framgå hur AIF-förvaltaren för en dialog med bolag som avses i 1 mom. samt med dess övriga aktieägare och referensgrupper.

En AIF-förvaltare ska kostnadsfritt på sin webbplats offentliggöra de principer som avses i 1 mom. samt årligen offentliggöra en utredning om hur principerna genomförts. AIF-förvaltaren ska offentliggöra information om de viktigaste omröstningarna samt om hur den rösträtt som tillkommer AIF-förvaltaren har utövats under rapportperioden. Dessutom ska AIF-förvaltaren lägga fram en utredning om eventuellt anlitande av röstningsrådgivare enligt värdepappersmarknadslagen.

Om en AIF-förvaltare helt eller delvis underlåter att utarbeta principer som avses i 1 och 2 mom. eller att offentliggöra principerna eller en utredning om dem på det sätt som avses i 3 mom., ska AIF-förvaltaren motivera avvikelsen.

6 b § (12.4.2019/516)
AIF-förvaltares rapporteringsskyldighet

Med institutionell investerare avses i denna paragraf försäkringsbolag som bedriver livförsäkring enligt försäkringsbolagslagen (521/2008), tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor enligt lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor samt motsvarande institutionella investerare som är verksamma inom EES-området och som har investerat i en AIF-fond som avses i 6 a § 1 mom. (19.11.2021/958)

En AIF-förvaltare ska årligen informera en institutionell investerare om hur den följer arrangemanget som avtalats med investeraren och främjar uppnåendet av investerarens avkastningsmål. Någon rapport behöver inte ges om AIF-förvaltaren offentliggör informationen i anslutning till information som avses i 11 kap. 1 § eller 12 kap. 4 § eller på sin webbplats.

Information som avses i 2 mom. ska lämnas om

1) relevanta risker som är förenade med gjorda investeringar,

2) investeringsportföljens struktur, investeringarnas omsättningshastighet samt kostnaderna i anslutning till omsättningshastigheten,

3) anlitande av röstningsrådgivare för engagemang i bolag som är investeringsobjekt, värdepappersutlåning i anslutning till engagemang samt användning av värdepappersutlåning för engagemang på bolagsstämman,

4) grunderna för investeringsbeslut och beslutsförfaranden, samt om

5) eventuella intressekonflikter och hantering av sådana.

7 §
Ersättningssystem

AIF-förvaltarens ersättningssystem ska vara förenliga med en sund och effektiv riskhantering. Ersättningssystemet får inte uppmuntra till risktagande som strider mot riskprofilen eller stadgarna för AIF-förvaltaren eller förvaltade AIF-fonder.

En AIF-förvaltares ersättningssystem ska stämma överens med affärsstrategin, målen och värderingarna för förvaltaren, förvaltade AIF-fonder eller dem som investerat i fonderna samt vara uppbyggt på ett sådant sätt att intressekonflikter kan undvikas.

Denna paragraf tillämpas endast på sådana personer i en AIF-förvaltares anställning som i tjänsten utövar ett väsentligt inflytande på riskprofilen för AIF-förvaltaren eller de AIF-fonder som den förvaltar. Sådana personer är

1) verkställande direktören och de personer som utöver verkställande direktören faktiskt deltar i ledningen av AIF-förvaltaren,

2) andra som i tjänsten utövar ett väsentligt inflytande på riskprofilen för AIF-förvaltaren eller de AIF-fonder som den förvaltar,

3) personer som för AIF-förvaltaren sköter sådana interna tillsynsfunktioner som är oberoende av affärsfunktionerna,

4) sådana andra personer som avses i första meningen i detta moment och som får ersättningar som sammanlagt inte avsevärt avviker från summan av de ersättningar som betalas till en person som avses i 1 eller 2 punkten.

8 §
Privata transaktioner

En AIF-förvaltare ska vidta tillräckliga åtgärder i syfte att förhindra att personer med inflytande i företaget genomför privata transaktioner som kan orsaka intressekonflikter med transaktioner eller tjänster som de deltar i på grund av sin ställning i företaget, om den person som har inflytande har insiderinformation som avses i värdepappersmarknadslagen eller har konfidentiell information om AIF-förvaltarens investerare eller kunder eller om deras transaktioner. Åtgärder ska vidtas i syfte att också i övrigt säkerställa informationens konfidentialitet.

2 mom. har upphävts genom L 28.12.2017/1078. (28.12.2017/1078)

9 §
Skyldighet att anmäla förvärv och avyttring av aktier

Den som har för avsikt att direkt eller indirekt förvärva aktier i en AIF-förvaltare ska på förhand underrätta Finansinspektionen om detta, om

1) förvärvaren på grund av förvärvet kommer att inneha minst 10 procent av AIF-förvaltarens aktiekapital,

2) innehavet blir så stort att det motsvarar minst 10 procent av röstetalet för samtliga aktier,

3) innehavet annars ger rätt att utöva ett inflytande som är jämförbart med ett innehav som avses i 2 punkten eller ett annars betydande inflytande i AIF-förvaltarens förvaltning.

Om avsikten är att öka ett innehav enligt 1 mom. till minst 20, 30 eller 50 procent av AIF-förvaltarens aktiekapital eller så att innehavet kommer att medföra en lika stor andel av det röstetal som samtliga aktier medför eller så att AIF-förvaltaren blir ett dotterföretag, ska också detta förvärv på förhand anmälas till Finansinspektionen.

Vid beräkning av ägarandelar och röstandelar som avses i 1 och 2 mom. ska 2 kap. 4 § och 9 kap. 4–7 § i värdepappersmarknadslagen tillämpas. Vid tillämpningen av detta moment beaktas inte aktier som den anmälningsskyldige för högst ett år förvärvat i samband med en värdepappersemission eller med stöd av sin verksamhet som marknadsgarant och med vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att utöva rösträtt i ett företag eller i övrigt påverka verksamheten i företagets ledning.

En anmälan enligt 1 eller 2 mom. ska göras också när det antal aktier som ingår i innehavet sjunker under någon av de gränser för innehav som anges i 1 eller 2 mom. eller om AIF-förvaltaren upphör att vara ett dotterföretag till det anmälningsskyldiga företaget. AIF-förvaltaren och dess holdingföretag ska minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om ägare till andelar enligt 1 och 2 mom. och om innehavens storlek samt utan dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägarandelarna som har kommit till dess kännedom.

En anmälan som avses i 1 och 2 mom. ska innehålla behövliga uppgifter och utredningar om

1) den anmälningsskyldige samt om dennes tillförlitlighet och ekonomiska situation,

2) den anmälningsskyldiges innehav och övriga bindningar i AIF-förvaltaren,

3) avtal om och finansiering av förvärv och, i sådana fall som avses i 2 mom., om syftet med innehavet.

10 §
Begränsning av aktieförvärv

I 32 a § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs det om Finansinspektionens rätt att förbjuda förvärv av ägarandelar enligt 9 § i detta kapitel. I 32 b § i den lagen föreskrivs det om förfarandet i samband med förbudsbeslut.

Före utgången av tidsfristen enligt 32 b § i lagen om Finansinspektionen får den anmälningsskyldige förvärva aktier som avses i 9 § endast om Finansinspektionen har gett sitt samtycke.

11 §
Tystnadsplikt

En AIF-förvaltares, AIF-fonds och ett i denna lag avsett förvaringsinstituts eller särskilt förvaringsinstituts styrelsemedlemmar, verkställande direktör, revisorer och anställda är skyldiga att hemlighålla vad de i sitt uppdrag har fått veta om en kunds eller AIF-fondinvesterares ekonomiska ställning eller företagshemligheter. (10.8.2018/635)

En AIF-förvaltare, en AIF-fond och ett i denna lag avsett förvaringsinstitut eller särskilt förvaringsinstitut har rätt att lämna upplysningar som avses i 1 mom. endast till åklagar- eller förundersökningsmyndigheter för utredning av brott och till myndigheter som enligt lag annars har rätt att få sådana uppgifter.

Om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan allmänna dataskyddsförordningen, har en AIF-förvaltare, en AIF-fond och ett i denna lag avsett förvaringsinstitut eller särskilt förvaringsinstitut dessutom rätt att (29.3.2019/400)

1) lämna upplysningar som avses i 1 mom. till företag som hör till samma koncern, samma finansiella företagsgrupp och till samma finans- och försäkringskonglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004), för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, för marknadsföring och för koncernens, den finansiella företagsgruppens eller finans- och försäkringskonglomeratets riskhantering,

2) lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som behövs för marknadsföring samt för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som AIF-förvaltaren, AIF-fonden eller ett sådant förvaringsinstitut eller särskilt förvaringsinstitut som avses i denna lag, om den som tar emot uppgifterna har tystnadsplikt enligt denna lag eller motsvarande tystnadsplikt.

Det som föreskrivs i 3 mom. gäller inte utlämnande av sådana uppgifter som avses i artiklarna 9.1 och 10 i allmänna dataskyddsförordningen. (29.3.2019/400)

En AIF-förvaltare, en AIF-fond och ett i denna lag avsett förvaringsinstitut eller särskilt förvaringsinstitut har dessutom rätt att lämna ut sådana uppgifter som avses i 1 mom. till i lagen om handel med finansiella instrument avsedda börser, marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel och marknadsplatsoperatörer som ordnar organiserad handel och likaså till i en EES-stat verksamma företag som är jämförbara med börser, marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel och marknadsplatsoperatörer som ordnar organiserad handel, om uppgifterna är nödvändiga för att de ska kunna utföra sina tillsynsuppgifter. (15.3.2019/298)

12 §
Bemyndiganden att utfärda förordning

Om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning, utfärdas närmare bestämmelser om de uppgifter som ska fogas till anmälningar enligt 9 § 1 och 2 mom. genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av finansministeriet ska, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning, utfärdas närmare bestämmelser om genomförande av AIFM-direktivet när det gäller

1) rapportering enligt 3 §,

2) hantering av intressekonflikter enligt 6 §,

3) ersättningssystem som avses i 7 § och hur storleken och den rättsliga och administrativa strukturen på AIF-förvaltaren och dess finansiella företagsgrupp, verksamhetens karaktär och omfattning samt varje ersättningstagares uppgifter och ansvar ska beaktas när systemet granskas.

13 §
Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter

Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om rapportering enligt 3 § som kompletterar finansministeriets förordningar samt närmare föreskrifter om förfaranden för hantering av intressekonflikter som avses i 6 § och om sådana privata transaktioner som avses i 8 §, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning.

14 §
Kommissionens delegerade förordning

I kommissionens delegerade förordning föreskrivs om rapporterings- och informationsskyldigheter, om de allmänna principerna när det gäller organisatoriska krav, om intressekonflikter och om privata transaktioner.

8 kap

Riskhantering

1 §
Organisering av riskhantering

En AIF-förvaltare ska ha i förhållande till sin verksamhet tillräcklig intern kontroll och riskhantering. Arrangemangen ska ses över och vid behov uppdateras minst en gång per år.

Riskhanteringen ska organiseras så att det går att identifiera, mäta, hantera och övervaka alla de väsentliga risker som är relevanta för varje AIF-fonds investeringsstrategi och för vilka fonden är exponerad eller kan komma att exponeras.

2 §
Separation av riskhanteringsfunktionen

En AIF-förvaltare ska med arrangemang som är tillräckliga i förhållande till verksamheten hålla riskhanteringsfunktionen funktionellt och hierarkiskt åtskild från de övriga funktionerna, inklusive kapitalförvaltningstjänster enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och sidotjänster enligt 3 kap. 3 §.

En AIF-förvaltare ska alltid kunna visa att särskilda skyddsmekanismer mot intressekonflikter möjliggör en oberoende riskhanteringsverksamhet och att riskhanteringsrutinerna uppfyller kraven i detta kapitel och är genomgående effektiva.

Separationen av riskhanteringen ska granskas med beaktande av arten och omfattningen av AIF-förvaltarens verksamhet.

3 §
Riskhanteringsåtgärder

En AIF-förvaltare ska vid investeringen av en AIF-fonds tillgångar iaktta lämplig aktsamhet med beaktande av fondens investeringsstrategi, mål och riskprofil.

AIF-förvaltaren ska säkerställa att riskerna i samband med varje enskild placering som ingår i AIF-fonden och deras samlade effekt på fondens tillgångar fortlöpande kan identifieras och mätas. Sådana risker och deras samlade effekt måste kunna hanteras och övervakas korrekt, också genom användning av lämpliga stresstester.

AIF-förvaltaren ska säkerställa att AIF-fondens riskprofil motsvarar den storlek, de fondtillgångar och den investeringsstrategi som fastställts för AIF-fonden i fondens stadgar, prospekt och marknadsföringsmaterial.

AIF-förvaltaren får inte använda externa kreditvärderingar som enda grund eller mekaniskt för bedömning av kreditvärdigheten för en AIF-fonds investeringsobjekt.

4 §
Hantering av hävstångsrisk

AIF-förvaltare ska bestämma och fastställa den finansiella hävstång som de får använda för var och en av de förvaltade AIF-fonderna så som föreskrivs i 17 kap. En AIF-förvaltare ska ha en i förhållande till sin verksamhet tillräcklig och lämplig riskhantering för identifiering, mätning, hantering och övervakning av de risker som användningen av finansiell hävstång orsakar i de förvaltade AIF-fonderna.

5 § (14.12.2018/1110)
Värdepapperiserade tillgångsposter

AIF-förvaltare ska vidta behövliga åtgärder för att trygga investerarnas intressen, om en AIF-fonds medel har investerats i sådana värdepapperiseringar som avses i värdepapperiseringsförordningen och som inte längre uppfyller de förutsättningar som avses i den förordningen.

6 §
Hantering av likviditetsrisk

AIF-förvaltare ska använda sig av ett lämpligt system för likviditetshantering för att trygga likviditeten för de AIF-fonder som de förvaltar. AIF-fondernas investeringsstrategi, likviditetsprofil och inlösenpolicy ska vara konsekventa sinsemellan.

AIF-förvaltare ska i syfte att säkerställa likviditeten regelbundet genomföra stresstester som gör det möjligt att bedöma likviditetsrisker.

Denna paragraf ska inte tillämpas på förvaltade slutna AIF-fonder utan finansiell hävstång.

7 §
Kommissionens delegerade förordning

I kommissionens delegerade förordning föreskrivs om organisering av riskhanteringen enligt 1–3 §, om investering i värdepapperiserade tillgångsposter enligt 5 § och om likviditetshantering enligt 6 §.

9 kap

Värdering

1 §
Värderingsförfarande

En AIF-förvaltare ska se till att varje förvaltad AIF-fond tillämpar ett konsekvent förfarande för värdering av fondens tillgångar och värde. Värderingen ska utföras opartiskt, med vederbörlig skicklighet och med aktsamhet och omsorg.

2 §
Fristående värdering

En AIF-förvaltare får sköta värderingsfunktionen själv under förutsättning att den är funktionellt och i övrigt oberoende av portföljförvaltningen.

Värderingen delegeras i enlighet med 10 kap. 5 §.

3 §
Förfarande

Värderingen av AIF-fonders tillgångar och beräkningen av nettotillgångsvärdet (NAV) ska göras med allmänt godkända förfaranden som baserar sig på lagstiftning, självreglering eller andra allmänt godkända regler. Förfarandena ska nämnas i AIF-fondens stadgar om de inte är baserade på tvingande bestämmelser i lag.

4 §
Regelbunden värdering

Genom värderingsmetoderna ska det säkerställas att tillgångarna värderas och att nettotillgångsvärdet per andel eller aktie beräknas minst en gång om året.

Om AIF-fonden är öppen ska sådana värderingar och beräkningar även genomföras med intervaller som är lämpliga med beaktande av både de tillgångar som innehas av fonden och AIF-fondens emissions- och inlösensintervaller.

Om AIF-fonden är sluten ska värderingarna och beräkningarna även genomföras i fall av en ökning eller minskning av kapitalet i fonden.

5 §
Rapportering av värden

Investerarna ska informeras om AIF-fonders nettotillgångsvärde per andel eller aktie minst en gång om året, om inte något annat följer av stadgarna för den berörda AIF-fonden.

Investerarna ska informeras om värdering och beräkning av nettotillgångsvärden på det sätt som föreskrivs i AIF-fondens stadgar.

En AIF-förvaltare ska utan dröjsmål rätta väsentliga fel som skett vid värderingen av andelar i AIF-fonder. Fel som skett vid värderingen ska omedelbart rapporteras till Finansinspektionen.

6 §
Finansinspektionens tillsyn

Om värderingsfunktionen inte utförs av en extern värderare får Finansinspektionen kräva att förvaltaren låter sina värderingsförfaranden eller värderingar eller båda kontrolleras av en extern värderare eller vid behov av en revisor.

7 §
Värderarens ansvar

AIF-förvaltaren är ansvarig för en korrekt värdering av en AIF-fonds tillgångar, beräkningen av fondens nettotillgångsvärde och för redovisningen av detta värde.

Delegering av värderingen påverkar inte AIF-förvaltarens ansvar gentemot AIF-fonden och dess investerare.

En AIF-förvaltare har rätt till ersättning för skada som den som värderingen delegerats till har orsakat genom att av oaktsamhet eller uppsåtligen ha försummat att utföra sina uppgifter. Ersättningsansvaret enligt detta moment kan inte begränsas genom avtal.

8 §
Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter

Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om sådana förfaranden och metoder för värdering av AIF-fonders tillgångar som avses i 1 och 3–5 §, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning.

9 §
Kommissionens delegerade förordning

I kommissionens delegerade förordning föreskrivs om sådana förfaranden för värdering av tillgångar och beräkning av nettotillgångsvärde som avses i 1 och 3 § och om intervaller som avses i 4 § 2 mom.

10 kap

Delegering

1 §
Delegering av funktioner

En AIF-förvaltare får delegera en del av sina funktioner. AIF-förvaltaren får delegera funktioner enligt denna lag endast om delegeringen inte inverkar negativt på förvaltarens riskhantering, den interna kontrollen, någon annan funktion som är viktig för verksamheten eller tillsynen över verksamheten. AIF-förvaltaren får inte delegera så mycket av sina funktioner att den inte längre kan anses bedriva förvaltning av AIF-fonder. Förvaltaren ansvarar oberoende av att den delegerat funktioner för att alla de förpliktelser uppfylls som följer av denna lag.

AIF-förvaltaren ska fortlöpande utvärdera de tjänster som tillhandahålls av den till vilken uppgifter delegerats, för att säkerställa att villkoren för delegeringen är uppfyllda och att AIF-förvaltaren uppfyller sina lagstadgade förpliktelser.

2 §
Villkor för delegering av funktioner

En AIF-förvaltare som efter att ha beviljats auktorisation avser att delegera en funktion som med tanke på verksamheten är betydelsefull ska på förhand underrätta Finansinspektionen om delegeringen.

AIF-förvaltaren ska handla omsorgsfullt vid delegeringen av funktioner. En funktion får inte delegeras om det inte finns en grundad anledning till delegeringen och arrangemangen i samband med den. Den som uppgifter har delegerats till måste förfoga över tillräckliga resurser för att utföra uppgifterna, och de personer som i praktiken bedriver verksamheten ska ha tillräckligt gott anseende och tillräcklig erfarenhet.

Verksamhet som kräver auktorisation får delegeras endast till den som har behövlig auktorisation eller rätt att utföra uppgiften. Finansinspektionen får bevilja undantag från detta till ett företag som hör till samma koncern eller av annat vägande skäl. Undantag kan beviljas om den som verksamheten delegerats till dessutom kan visa Finansinspektionen att den uppfyller de villkor som lagen ställer för skötsel av sådana uppgifter.

AIF-förvaltaren ska se till att den för myndighetstillsynen, riskhanteringen och den interna kontrollen fortlöpande får de uppgifter som den behöver av den som sköter den delegerade verksamheten och att AIF-förvaltaren har rätt att överlämna informationen till Finansinspektionen.

AIF-förvaltaren ska ingå ett skriftligt avtal om delegering av en betydande funktion. Uppdragets innehåll och avtalets giltighetstid samt övriga villkor som är väsentliga för delegeringen ska framgå av avtalet. Förvaltaren ska underrätta Finansinspektionen om avtalets innehåll. Finansinspektionen ska omedelbart underrättas om väsentliga förändringar i ett avtalsförhållande mellan AIF-förvaltaren och den som sköter delegerade uppgifter.

AIF-förvaltaren ska kunna visa att den som uppgifter delegerats till är kvalificerad och har kapacitet att utföra uppgifterna i fråga och att den valts med all tillbörlig omsorg. Dessutom ska AIF-förvaltaren kunna visa att den själv alltid effektivt kan övervaka de delegerade funktionerna och när som helst ge ytterligare instruktioner till den som uppgifterna delegerats till. AIF-förvaltaren ska med omedelbar verkan kunna återkalla delegeringen, om investerarnas intressen så kräver.

3 §
Vidaredelegering av funktioner

Den som en AIF-förvaltare har delegerat en funktion till får vidaredelegera funktionen, om AIF-förvaltaren har gett sitt skriftliga samtycke till vidaredelegeringen och om 2 § tillämpas på vidaredelegeringen. Den som en funktion har delegerats till ska göra en sådan utvärdering som avses i 1 § 2 mom. av de funktioner som den vidaredelegerat.

4 §
Delegering av portföljförvaltning eller riskhantering

Portföljförvaltning eller riskhantering får inte delegeras eller vidaredelegeras

1) till ett förvaringsinstitut som AIF-förvaltaren utsett eller till den som förvaringsinstitutet delegerat uppgifter till,

2) till någon annan sammanslutning vars intressen kan stå i konflikt med AIF-förvaltarens eller AIF-fondens investerares intressen, när sammanslutningen inte håller de uppgifter som avses i denna paragraf funktionellt och hierarkiskt åtskilda från eventuellt oförenliga uppgifter och den inte har lämpliga metoder för intressekonflikter.

Den som delegerar portföljförvaltning eller riskhantering till ett företag som är verksamt i ett tredjeland ska före delegeringen kontrollera att Finansinspektionen och tredjelandets tillsynsmyndighet har tillräckliga arrangemang för att sköta tillsynssamarbetet.

5 §
Delegering av värderingsfunktionen

En extern värderare ska vara oberoende av AIF-fonden, AIF-förvaltaren och andra personer med nära koppling till fonden eller förvaltaren.

AIF-förvaltaren ska visa att den externa värderaren registrerats i ett lagstadgat, obligatoriskt yrkesregister eller omfattas av lagar, andra författningar eller yrkesetiska regler. Förvaltaren ska dessutom visa att den externa värderaren kan lämna tillräckliga yrkesmässiga garantier för att effektivt kunna utföra den relevanta värderingsfunktionen i enlighet med 9 kap. och att delegeringen har skett så som föreskrivs i 10 kap. Om Finansinspektionen anser att den externa värderaren inte uppfyller de villkor som nämns i detta moment kan den kräva att en annan extern värderare utses i stället för denne.

Ett förvaringsinstitut som utsetts för en AIF-fond kan utses till extern värderare för fonden endast om den håller utförandet av sina förvaringsinstitutsfunktioner funktionellt och hierarkiskt åtskilda från sina uppgifter som extern värderare och om eventuella intressekonflikter identifieras, hanteras, övervakas och redovisas för AIF-fondens investerare på ett korrekt sätt.

En extern värderare får inte vidaredelegera värderingsfunktioner.

6 §
Kommissionens delegerade förordning

I kommissionens delegerade förordning föreskrivs om villkoren för att de krav ska vara uppfyllda som ställs på delegering av en AIF-förvaltares funktioner, om förutsättningarna för att en AIF-förvaltare i enlighet med 1 § 1 mom. kan anses ha delegerat en alltför betydande del av sina funktioner och om sådana yrkesmässiga garantier som avses i 5 § 2 mom.

IV AVDELNINGEN

INFORMATIONSSKYLDIGHET, MARKNADSFÖRING OCH SONDERANDE MARKNADSFÖRING (19.11.2021/975)

11 kap

Krav på öppenhet

1 §
Bokslut och verksamhetsberättelse

En AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond som den förvaltar och för varje AIF-fond som den marknadsför tillhandahålla bokslut och verksamhetsberättelse samt sådan i 3 mom. avsedd information som inte framgår av dem och på begäran överlämna dem till investerarna inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

En AIF-fonds bokslut och verksamhetsberättelse ska upprättas i enlighet med den nationella reglering om bokföring och bokslut i en EES-stat eller ett tredjeland som gäller för fonden eller i enlighet med redovisningsstandarderna i den EES-stat eller det tredjeland där AIF-fonden är etablerad och i enlighet med de redovisningsstandarder som fastställs i fondens stadgar.

Trots det som annars föreskrivs om bokslutsskyldighet ska AIF-fonden i anslutning till bokslutet

1) upprätta en balansräkning eller en redovisning av tillgångar och skulder,

2) upprätta en resultaträkning för räkenskapsperioden,

3) upprätta en verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden,

4) redovisa för väsentliga förändringar i den information som avses i 12 kap. 4 och 5 § under den räkenskapsperiod som berättelsen omfattar,

5) redovisa för det sammanlagda ersättningsbelopp för räkenskapsperioden, fördelat på fasta och rörliga ersättningar, som AIF-förvaltaren betalat ut till sin personal och för antalet betalningsmottagare och i förekommande fall för de vinstutdelningsandelar som AIF-fonden betalat ut,

6) redovisa för det totala ersättningsbeloppet, fördelat på högsta ledning och den personal hos AIF-förvaltaren vars verksamhet väsentligt påverkar fondens riskprofil.

Om AIF-fonden ska offentliggöra bokslutet i enlighet med 7 kap. i värdepappersmarknadslagen ska endast den information som avses i 2 mom. på begäran ges investerarna, antingen separat eller som en tilläggsdel till bokslutet.

2 §
Revision och särskild granskning

På en AIF-fonds revision och revisorer tillämpas revisionslagen.

Av en AIF-fonds revisorer ska minst en vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor. (18.9.2015/1214)

Den revisor som avses i 2 kap. 8 § i revisionslagen ska förordnas av Finansinspektionen. Dessutom ska Finansinspektionen förordna en behörig revisor för en AIF-fond, om en revisor som uppfyller de krav som anges i 2 mom. i den här paragrafen inte har utsetts för fonden. (18.9.2015/1214)

En AIF-förvaltare som i EES-stater marknadsför en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland kan låta utföra revisionen av fonden i enlighet med gällande internationella redovisningsstandarder i tredjelandet, vilket innebär att 2 och 3 mom. inte tillämpas på AIF-fonden.

3 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning får närmare bestämmelser om följande utfärdas genom förordning av finansministeriet:

1) hur förändringar i AIF-fondens värde ska tas upp i fondens bokslut,

2) balans- och resultaträkningens uppställningsformer,

3) upplysningar som ska ges i noterna till balans- och resultaträkningen och finansieringsanalysen samt i verksamhetsberättelsen,

4) koncernbalansräkningens och koncernresultaträkningens uppställningsformer,

5) upplysningar som ska ges i noterna till koncernens balans- och resultaträkning och finansieringsanalys,

6) specifikationer till balansräkningen och noterna,

7) revision.

Innan finansministeriet utfärdar förordningen ska ministeriet be Finansinspektionen och bokföringsnämnden om utlåtanden.

4 §
Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter

Finansinspektionen får efter att ha bett bokföringsnämnden inkomma med ett utlåtande, som komplettering till finansministeriets förordning utfärda närmare föreskrifter om hur AIF-fonders bokslut ska upprättas, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning.

5 §
Kommissionens delegerade förordning

I kommissionens delegerade förordning föreskrivs om verksamhetsberättelse.

6 § (22.2.2019/214)
Lämnande av information om transaktioner för värdepappersfinansiering

Bestämmelser om den information om transaktioner för värdepappersfinansiering och om totalavkastningsswappar som ska lämnas i en AIF-fonds bokslut finns i artikel 13 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning.

12 kap

Erbjudande av andelar

1 §
Rätt att marknadsföra AIF-fonder

En AIF-förvaltare har rätt att i Finland marknadsföra andelar i en AIF-fond som den förvaltar efter att till Finansinspektionen ha gett in en anmälan om den AIF-fond vars andelar den avser att marknadsföra, inklusive handlingar och uppgifter som behövs för bedömningen.

En förutsättning för rätten att marknadsföra enligt 1 mom. för en matarfond till en AIF-fond är dessutom att dess mottagarfond är en AIF-fond som är etablerad i en EES-stat och förvaltas av en EES-baserad AIF-förvaltare.

En AIF-förvaltare kan börja marknadsföra en AIF-fond i Finland efter att ha underrättats om saken av Finansinspektionen.

AIF-förvaltaren ska skriftligen underrätta Finansinspektionen om förändringar i den information som avses i 1 mom. senast en månad innan den planerade ändringen genomförs eller omedelbart efter att en oförutsedd förändring skett.

Ett värdepappersföretag får direkt eller indirekt erbjuda andelar i AIF-fonder endast till investerare i EES-stater efter det att AIF-förvaltaren för de fonderna har fått underrättelse av Finansinspektionen enligt 3 mom. och med iakttagande av vad som föreskrivs i detta kapitel och 19 kap. 4 §.

2 §
God värdepappersmarknadssed

Vid marknadsföring av andelar i AIF-fonder får inte sådana förfaranden tillämpas som strider mot god värdepappersmarknadssed enligt 1 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen.

Det som föreskrivs i 1 mom. gäller också när investeraren själv har kontaktat den som erbjuder AIF-fonder.

3 § (19.11.2021/975)
Förbud mot att lämna osann eller vilseledande information

Vid uppfyllande av informationsskyldigheten enligt denna lag får osann eller vilseledande information inte ges. Om det efter att informationen getts framgår att den är vilseledande eller osann på ett sätt som kan ha en väsentlig betydelse för investerare, ska den utan dröjsmål rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträckning.

Det som föreskrivs i 1 mom. gäller också när investeraren själv har kontaktat den som erbjuder AIF-fonder.

Bestämmelser om de krav som gäller marknadsföringsmaterial som riktar sig till investerare finns förutom i denna lag också i artikel 4 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder.

4 § (19.11.2021/975)
Skyldighet att informera investerare

En AIF-förvaltare som förvaltar en AIF-fond vars andelar marknadsförs i Finland eller i någon annan EES-stat ska hålla väsentlig och tillräcklig information om varje EES-baserad AIF-fond som den förvaltar tillgänglig för investerarna innan de investerar i AIF-fonden.

Uppgifter om väsentliga förändringar i sådan väsentlig och tillräcklig information som avses i 1 mom. ska hållas tillgängliga för investerarna.

Det som föreskrivs i 2 mom. gäller också AIF-förvaltare som är skyldiga att i enlighet med 1 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen opartiskt tillhandahålla investerarna information.

AIF-förvaltaren ska informera investerare innan de investerar i AIF-fonden om arrangemang som förvaringsinstitutet gjort för att avtalsrättsligt friskriva sig från sitt ansvar enligt 16 kap. 1 § 1 mom. i enlighet med 3 § 2 mom. AIF-förvaltaren ska även utan dröjsmål informera investerarna om ändringar som gäller förvaringsinstitutets ansvar.

Om en AIF-förvaltare är skyldig att offentliggöra prospekt som avses i prospektförordningen eller basinformationsdokument som avses i 3 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen, ska den separat eller som kompletterande information i prospektet eller basinformationsdokumentet offentliggöra den i 1 och 4 mom. avsedda information som inte ingår i prospektet eller basinformationsdokumentet.

Den som marknadsför andelar i en AIF-fond ska hålla väsentlig och tillräcklig information som avses i 1 mom. tillgänglig för investerarna och informera investerarna om de arrangemang som avses i 4 mom. innan de investerar i fonden. Informationsskyldigheten gäller också när investeraren själv har kontaktat den som erbjuder AIF-fonder. Professionella kunder kan genom specifikt skriftligt samtycke avstå från sin rätt enligt detta moment att få information gällande en AIF-förvaltare.

5 §
Regelbunden informationsskyldighet

En AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond och EES-baserad AIF-fond som den förvaltar och för varje annan AIF-fond som den marknadsför i en EES-stat regelbundet lämna information till investerarna om

1) andelen för de av AIF-fondens tillgångar för vilka särskilda ordningar gäller på grund av deras illikvida natur,

2) eventuella nya ordningar för AIF-fondens likviditetshantering,

3) AIF-fondens aktuella riskprofil och de riskhanteringssystem som AIF-förvaltaren tillämpar på dessa risker.

6 §
Skyldighet att informera investerare om finansiell hävstång

En AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond och EES-baserad AIF-fond som den förvaltar och för varje annan AIF-fond som den marknadsför i en EES-stat, när dessa använder finansiell hävstång, regelbundet lämna information om

1) ändringar i den högsta nivå av finansiell hävstång som AIF-förvaltaren får använda för en AIF-fonds räkning och eventuell rätt att förfoga över säkerheter eller andra garantier som lämnats enligt ordningen för finansiell hävstång,

2) det totala beloppet för den finansiella hävstång som den AIF-fonden använt.

7 §
Investering av tillgångar i enlighet med vad som angivits

En AIF-förvaltare ska i fråga om en förvaltad AIF-fonds investeringar iaktta den information om investering av tillgångar som den gett investerarna med stöd av informationsskyldigheten enligt 4 §.

8 §
Kundkontroll

En AIF-förvaltare ska ha kännedom om sina kunder. Förvaltaren ska känna till kundernas verkliga förmånstagare och personer som handlar för kundernas räkning. När skyldigheterna enligt detta moment fullgörs kan system som avses i 2 mom. nyttiggöras.

AIF-förvaltaren ska ha tillräckliga riskhanteringssystem för att bedöma de risker som kunderna medför för dess verksamhet.

AIF-förvaltaren ska utan dröjsmål rapportera tvivelaktiga transaktioner eller misstanke om finansiering av terrorism till centralen för utredning av penningtvätt så som föreskrivs i 4 kap. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017). (28.6.2017/452)

Det som föreskrivs i 1 mom. ska inte tillämpas på AIF-förvaltare som har sitt stadgeenliga säte i en EES-stat och vars aktier är föremål för handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument. (28.12.2017/1078)

Bestämmelser om kundkontroll finns dessutom i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

9 § (19.12.2018/1230)
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet ska, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning, i syfte att genomföra AIFM-direktivet närmare bestämmelser utfärdas om de handlingar och den information som

1) ska ingå i en anmälan enligt 1 § 1 mom.,

2) investerarna enligt 4 § åtminstone ska ges och om den information som kan tas in i ett sådant prospekt som avses i prospektförordningen eller i ett sådant basinformationsdokument som avses i 3 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen eller ges utöver prospektet eller basinformationsdokumentet.

10 §
Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om de förfaranden för kundkontroll som avses i 8 § 1 mom. och om de riskhanteringssystem som avses i 8 § 2 mom., om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning.

11 §
Kommissionens delegerade förordning

I kommissionens delegerade förordning föreskrivs om regelbunden information till investerare.

12 § (22.2.2019/214)
Skyldighet att informera om transaktioner för värdepappersfinansiering

Bestämmelser om den information enligt 4 § som ska hållas tillgänglig för investerare när det gäller transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar finns i artikel 14 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning.

13 kap

Marknadsföring till icke-professionella kunder

1 §
Villkor för marknadsföring

Vid marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella kunder i Finland ska bestämmelserna i detta kapitel iakttas.

Vid marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella kunder i Finland ska dessutom också konsumentskyddslagen (38/1978) iakttas.

Den som marknadsför AIF-fonder ska innan ett investeringsbeslut fattas sända en icke-professionell kund ett faktablad enligt förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter. (25.11.2022/954)

Icke-professionella kunder ska ges information som avses i 12 kap. 4 § på ett enhetligt sätt i en enda handling, om det inte finns vägande skäl för att med Finansinspektionens tillstånd avvika från detta. (25.11.2022/954)

Trots bestämmelserna i detta kapitel får en AIF-förvaltare marknadsföra en AIF-fond till icke-professionella kunder i en annan EES-stat eller ett tredjeland i enlighet med bestämmelserna i det landet.

2 §
Auktorisationsvillkor

En AIF-förvaltare som riktar marknadsföring till icke-professionella kunder ska vara auktoriserad enligt denna lag eller inneha motsvarande tillstånd i en annan EES-stat.

Trots bestämmelserna i 1 mom. kan andelar i en registreringsskyldig AIF-förvaltare eller en AIF-förvaltare som är registreringsskyldig i EES, när den är en internt förvaltad AIF-fond vars aktier har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument, alltid marknadsföras till icke-professionella kunder i Finland. (28.12.2017/1078)

Finansinspektionen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja en registreringsskyldig AIF-förvaltare rätt att marknadsföra förvaltade AIF-fonder till icke-professionella kunder i Finland.

3 §
Rättsliga villkor när det gäller AIF-fonder

Till icke-professionella kunder får endast sådana AIF-fonder marknadsföras som är

1) aktiebolag,

2) kommanditbolag,

3) specialplaceringsfonder, (22.2.2019/214)

4) registrerade föreningar,

5) andelslag, eller

6) i AIFM-direktivet avsedda utländska motsvarigheter till sådana sammanslutningar som nämns i 1–5 punkten.

Till icke-professionella kunder får endast sådana AIF-fonder i form av kommanditbolag marknadsföras vars vinstutdelning begränsas i bolagsavtalet, under förutsättning att det har fastställts lämpliga påföljder för överträdelse av begränsningen.

Endast EES-baserade AIF-fonder får marknadsföras till icke-professionella kunder.

Finansinspektionen kan av synnerligen vägande skäl på ansökan bevilja en AIF-förvaltare rätt att marknadsföra AIF-fonder som inte är EES-baserade till icke-professionella kunder.

En AIF-förvaltare med auktorisation ska dessutom vidta åtgärder för att säkra att den förvaltade AIF-fonden lämpar sig för den planerade målgruppen, om fonden marknadsförs till icke-professionella kunder. (22.2.2019/214)

4 § (25.11.2022/954)

4 § har upphävts genom L 25.11.2022/954.

5 § (25.11.2022/954)

5 § har upphävts genom L 25.11.2022/954.

6 §
Förbud mot förhandsteckning och tidigt mottagande av avgifter

Andelar i AIF-fonder får inte marknadsföras till icke-professionella kunder förrän Finansinspektionen har tillställts de handlingar och uppgifter som avses i 12 kap. 1 §.

En AIF-fond får inte av en icke-professionell kund ta emot betalning för teckning av andelar i fonden eller andra motsvarande betalningar innan den har identifierat investerarna i enlighet med 12 kap. 8 §.

Andelar i AIF-fonder får inte marknadsföras till icke-professionella kunder, om förvärv av en andel medför skyldighet till ytterligare investeringar. Att ålägga en icke-professionell kund en sådan investering binder inte kunden.

Finansinspektionen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja en AIF-förvaltare rätt att avvika från kraven i 2 och 3 mom. (19.11.2021/975)

6 a § (19.11.2021/975)
Funktioner som är tillgängliga för icke-professionella investerare

För att marknadsföra AIF-fonder till icke-professionella kunder i Finland ska AIF-förvaltaren genomföra de funktioner som behövs för att utföra följande uppgifter:

1) behandla teckningar, återköp och inlösen av andelar i AIF-fonden och utbetalningar i anslutning till dessa i enlighet med de villkor som anges i de handlingar och uppgifter som avses i 12 kap. 4 §,

2) tillhandahålla icke-professionella investerare information om hur order som avses i 1 punkten kan göras och hur återköp och inlösen betalas,

3) underlätta hanteringen av information om hur investerarna kan utöva de rättigheter som följer av deras investering i AIF-fonden,

4) tillhandahålla icke-professionella kunder de handlingar och uppgifter som avses i 11 kap. 1 § och 12 kap. 4–6 § för att de ska kunna konsultera dem och ta kopior,

5) tillhandahålla icke-professionella kunder relevant information om de uppgifter som funktionerna utför skriftligen eller i någon annan varaktig form så att kunderna kan bevara och lagra informationen och återge den i oförändrad form,

6) fungera som kontaktpunkt för kommunikation med Finansinspektionen och utländska EES-tillsynsmyndigheter.

De funktioner som avses i 1 mom. ska tillhandahållas på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänner.

De funktioner som avses i 1 mom. kan på AIF-förvaltarens vägnar eller tillsammans med AIF-förvaltaren tillhandahållas av en tredje part som omfattas av regler och tillsyn för de uppgifter som ska utföras. AIF-förvaltaren ska ha ett skriftligt avtal som bevis på utnämnandet av den tredje parten där det preciseras vilka av de uppgifter som avses i 1 mom. som inte utförs av AIF-förvaltaren och där det fastställs att den tredje parten har rätt att av AIF-förvaltaren få alla handlingar och uppgifter som krävs för att utföra uppgifterna. (25.11.2022/954)

Det som föreskrivs ovan om funktioner som ska tillhandahållas icke-professionella kunder begränsar inte tillämpningen av artikel 26 i förordningen om europeiska långsiktiga investeringsfonder.

6 b § (19.11.2021/975)
Marknadsföringsmaterial

Bestämmelser om de krav som gäller marknadsföringsmaterial som riktar sig till icke-professionella kunder finns förutom i denna lag också i artikel 4 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder.

2 mom. har upphävts genom L 25.11.2022/954. (25.11.2022/954)

Finansinspektionen har i enlighet med artikel 7 i den förordning som nämns i 1 mom. rätt att begära att i förväg bli underrättad om marknadsföringsmaterial som AIF-förvaltaren använder, om AIF-fonden marknadsförs till icke-professionella kunder i Finland.

7 § (25.11.2022/954)
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får i syfte att genomföra AIFM-direktivet utfärdas närmare bestämmelser om förutsättningarna för att Finansinspektionen ska bevilja undantag som avses i 2 § 3 mom. och 6 § 4 mom.

13 a kap (19.11.2021/975)

Sonderande marknadsföring

1 § (19.11.2021/975)
Förutsättningar för sonderande marknadsföring

AIF-förvaltare har rätt att bedriva sonderande marknadsföring av AIF-fonder i Finland, om de uppgifter som lämnas till investeraren inte

1) är tillräckliga för att tillåta investerarna att förbinda sig att förvärva andelar i en viss AIF-fond,

2) motsvarar teckningsblanketten eller motsvarande handlingar eller utkast till dem, och

3) utgör stadgar, ett prospekt eller erbjudandehandlingar i slutversion för en ännu ej etablerad AIF-fond.

Om ett utkast till prospekt eller erbjudandehandling för AIF-fonden tillhandahålls inom ramen för sonderande marknadsföring, får det inte innehålla så exakta uppgifter att investeraren kan fatta ett investeringsbeslut. I utkastet till prospekt eller erbjudandehandling ska det tydligt anges att

1) de inte utgör ett erbjudande eller en uppmaning att teckna andelar i en AIF-fond, och

2) den information som presenteras inte ska ses som tillförlitlig, eftersom den är ofullständig och kan komma att förändras.

En AIF-förvaltare ska säkerställa att den sonderande marknadsföringen dokumenteras på ett tillfredsställande sätt.

2 § (19.11.2021/975)
Anmälan om sonderande marknadsföring

Inom två veckor efter det att den sonderande marknadsföringen inletts ska AIF-förvaltaren sända en fritt formulerad anmälan till Finansinspektionen med följande uppgifter:

1) de EES-stater där sonderande marknadsföring bedrivs eller har bedrivits,

2) perioderna för sonderande marknadsföring,

3) en kort beskrivning av den sonderande marknadsföringen, av vilken framgår de investeringsstrategier som presenteras, och

4) vid behov en förteckning över de AIF-fonder som är föremål för sonderande marknadsföring.

3 § (19.11.2021/975)
Förvärv av andelar i AIF-fonder genom sonderande marknadsföring

AIF-förvaltaren ska säkerställa att investerare inte förvärvar andelar i en AIF-fond genom sonderande marknadsföring och att de investerare i Finland som är föremål för sonderande marknadsföring kan förvärva andelar i AIF-fonden först när det med stöd av denna lag är tillåtet att marknadsföra AIF-fonden i Finland.

Om en investerare inom 18 månader från det att sonderande marknadsföring har inletts i Finland tecknar andelar i en AIF-fond som avses i den information som lämnats inom ramen för den sonderande marknadsföringen, eller i en AIF-fond som etablerats som ett resultat av den sonderande marknadsföringen, ska teckningen betraktas som ett resultat av marknadsföringen och omfattas av det som i 12 kap. 1 § föreskrivs om rätt att marknadsföra AIF-fonder.

4 § (19.11.2021/975)
Sonderande marknadsföring som bedrivs av en tredje part

För en AIF-förvaltares räkning får sonderande marknadsföring i Finland bedrivas av andra AIF-förvaltare, värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster, kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen, fondbolag enligt lagen om placeringsfonder och aktörer som är auktoriserade i en annan EES-stat för motsvarande verksamhet samt anknutna ombud enligt lagen om investeringstjänster.

På tredje parter som bedriver sonderande marknadsföring tillämpas 1–3 § om förutsättningarna för sonderande marknadsföring.

V AVDELNINGEN

FÖRVARINGSINSTITUT

14 kap

Auktorisation att verka som förvaringsinstitut

1 §
Förvaringsinstitut

Följande företag får vara förvaringsinstitut för en AIF-fond:

1) ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen eller en filial till ett sådant utländskt EES-kreditinstitut som avses i 3 mom. i den paragrafen, (8.8.2014/627)

2) ett värdepappersföretag som tillhandahåller förvaring av finansiella instrument enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster och har en kapitalbas som alltid uppgår till minst 750 000 euro på det sätt som föreskrivs i 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster, (18.6.2021/528)

2 a) ett utländskt EES-värdepappersföretags filial som fått auktorisation motsvarande verksamhetstillstånd enligt 3 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster i någon annan stat än Finland och som uppfyller de villkor för värdepappersföretag som föreskrivs ovan i 2 punkten, (28.12.2017/1078)

3) ett aktiebolag som fått ett sådant verksamhetstillstånd för ett förvaringsinstitut som avses i 20 kap. 2 § i lagen om placeringsfonder. (22.2.2019/214)

Bestämmelser om i tredjeländer baserade AIF-fonders förvaringsinstitut finns i 20 kap. 4 §.

2 §
Hantering av intressekonflikter

Ett förvaringsinstitut får inte bedriva verksamhet som kan skapa intressekonflikter mellan AIF-fonden, AIF-fondens investerare, AIF-förvaltaren och förvaringsinstitutet självt, såvida det inte håller utförandet av sina förvaringsinstitutsuppgifter funktionellt och hierarkiskt åtskilda från sina övriga uppgifter. En förutsättning är dessutom att eventuella intressekonflikter identifieras, hanteras och övervakas samt att de på ett lämpligt sätt redovisas för AIF-fondens investerare.

En AIF-förvaltare får inte fungera som förvaringsinstitut för AIF-fonder.

Villkoren i 1 mom. gäller också en primärmäklare som är motpart till en AIF-fond. Förvaringsinstitut får delegera sina förvaringsfunktioner till en sådan mäklare endast om också de villkor som avses i 15 kap. 5 § är uppfyllda.

3 §
Särskilda förvaringsinstitut

En värdepapperscentral som avses i 1 kap. 3 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012) kan utan särskild auktorisation fungera som särskilt förvaringsinstitut för en AIF-fond.

Ett aktiebolag som enligt denna lag auktoriserats som förvaringsinstitut kan fungera som särskilt förvaringsinstitut för en AIF-fond. Detsamma gäller andelslag, varvid bestämmelserna om aktiebolag och aktiekapital på motsvarande sätt ska gälla andelslag och andelskapital.

Ett särskilt förvaringsinstitut kan förvara endast sådana AIF-fonders tillgångar som saknar rätt till inlösen under en period på fem år från dagen för den första investeringen, och

1) som i enlighet med målen för sin investeringsstrategi i allmänhet inte investerar i sådana finansiella instrument som avses i 15 kap. 2 § 1 mom., eller

2) som generellt investerar i emittenters eller onoterade bolags värdepapper i syfte att potentiellt förvärva bestämmande inflytande i sådana bolag.

I övrigt ska på ett särskilt förvaringsinstituts uppgifter och ansvar tillämpas vad som föreskrivs i 15 och 16 kap.

L om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 749/2012 har upphävts genom L om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 348/2017, se L om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 348/2017 1 kap. 3 §.

4 §
Ansökan om auktorisation

Finansinspektionen beviljar ett särskilt förvaringsinstitut auktorisation på ansökan.

Till ansökan ska fogas tillräckliga utredningar om sökanden och om de verksamhetsförutsättningar som avses i denna lag.

Förvaringsinstitutet får på de villkor som nämns i auktorisationen utföra förvaringsinstitutsuppgifter enligt denna lag som en del av sin yrkes- eller affärsverksamhet.

5 §
Beslut om auktorisation

Finansinspektionen ska avgöra en ansökan om auktorisation för ett särskilt förvaringsinstitut inom sex månader från det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för avgörandet. Om Finansinspektionen av något vägande skäl i det enskilda fallet anser det vara behövligt kan den besluta förlänga tidsfristen med högst sex månader.

I auktorisationen ska nämnas de i 4 § 3 mom. avsedda tjänster utöver vilka det särskilda förvaringsinstitutet utför förvaringsinstitutsuppgifter. Finansinspektionen kan efter att ha beviljat auktorisationen på ansökan av förvaringsinstitutet ändra auktorisationen till de delar som avses i detta moment.

Finansinspektionen har, efter att ha hört sökanden, rätt att i auktorisationen uppställa sådana begränsningar och villkor för det särskilda förvaringsinstitutets affärsverksamhet som är nödvändiga med tanke på investerarskyddet, finansmarknadens stabilitet eller tillsynen eller nödvändiga begränsningar och villkor som gäller kundförhållande, innehav eller medlemskap i fråga om särskilda förvaringsinstitut.

Om inget beslut har meddelats inom den tid som nämns i 1 mom. får sökanden anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses då gälla avslag på ansökan. Besvär får anföras tills beslut har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter överklagandet.

6 §
Villkor för beviljande av auktorisation

Auktorisation för ett särskilt förvaringsinstitut ska beviljas ett finländskt aktiebolag om det på basis av vad som utretts kan säkerställas att institutet samt dess ägare och ledning uppfyller kraven enligt detta kapitel.

Av ett särskilt förvaringsinstituts verksamhetsområde, som är infört i handelsregistret, ska framgå förvaringsinstitutets verksamhet som förvaringsinstitut för AIF-fonder. Också ett nytt företag kan beviljas auktorisation innan det registreras.

7 § (18.6.2021/528)
Minimikapital

Ett särskilt förvaringsinstitut ska ha ett aktiekapital på minst 150 000 euro. Hela aktiekapitalet ska vara tecknat när auktorisationen beviljas.

8 §
Ledning och tillförlitlighet

Ett särskilt förvaringsinstituts styrelse och verkställande direktör ska leda förvaringsinstitutet med yrkesskicklighet och enligt sunda och ändamålsenliga affärsprinciper. Styrelsen, verkställande direktören och den övriga högsta ledningen ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De ska dessutom ha sådan allmän kännedom om förvaringsinstitutsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av förvaringsinstitutets verksamhet.

Den anses inte vara tillförlitlig som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen har dömts till bötesstraff för brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig som styrelsemedlem, ersättare för en styrelsemedlem, verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktören eller medlem av den övriga högsta ledningen i ett förvaringsinstitut, eller

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdrag som avses i 1 punkten.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft kan den dömde dock fortsätta i sitt uppdrag enligt 1 mom., om detta ska anses uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

Ett särskilt förvaringsinstitut ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om förändringar i fråga om personer i ledande ställning enligt 1 mom.

9 §
Betydande ägares tillförlitlighet

Den som direkt eller indirekt äger minst tio procent av ett särskilt förvaringsinstituts aktiekapital eller en andel som medför minst tio procent av den rösträtt som dess samtliga aktier medför ska vara tillförlitlig.

Tillförlitligheten bedöms enligt de grunder som nämns i 8 § 2 och 3 mom.

Den som har för avsikt att direkt eller indirekt förvärva aktier i ett särskilt förvaringsinstitut ska på förhand underrätta Finansinspektionen om detta i enlighet med 7 kap. 9 §. Vad som i 7 kap. 9 § föreskrivs om AIF-förvaltare gäller vid tillämpningen av detta moment särskilda förvaringsinstitut.

Ett särskilt förvaringsinstitut ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om förändringar i fråga om sådana betydande ägare som avses i 1 mom.

10 §
Skyldighet att anmäla väsentliga ändringar i förutsättningarna för auktorisation

Ett särskilt förvaringsinstitut ska underrätta Finansinspektionen om väsentliga förändringar i de förutsättningar för auktorisationen som avses i 5 §, innan ändringarna genomförs.

Om Finansinspektionen förbjuder genomförandet av ändringarna eller beslutar att uppställa begränsningar eller villkor för auktorisationen i enlighet med 14 §, ska den inom en månad från mottagandet av anmälan informera det särskilda förvaringsinstitutet om detta. Om Finansinspektionen av vägande skäl inte kan lämna institutet besked inom en månad, kan den besluta förlänga anmälningstiden med högst en månad efter att ha informerat förvaringsinstitutet om detta.

11 §
Registrering av auktorisation

Finansinspektionen ska anmäla auktorisationer till handelsregistret för registrering. Auktorisation som har beviljats ett nytt förvaringsinstitut ska registreras samtidigt som företaget registreras.

12 §
Register över förvaringsinstitut

Finansinspektionen för ett offentligt register över sådana särskilda förvaringsinstitut som avses i detta kapitel.

13 §
Inledande av verksamhet

Ett särskilt förvaringsinstitut får, om inte annat följer av auktorisationsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter att ha beviljats auktorisation. Om auktorisation har beviljats ett nytt aktiebolag ska bolaget dessutom ha registrerats. Ett särskilt förvaringsinstitut ska meddela Finansinspektionen när det inleder sin verksamhet.

14 §
Återkallande av auktorisation och begränsning av verksamhet

I 26 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om återkallande av ett särskilt förvaringsinstituts auktorisation. Finansinspektionen ska anmäla återkallanden för registrering samt för kännedom till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

I 27 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om begränsning av ett särskilt förvaringsinstituts verksamhet.

15 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning, utfärdas närmare bestämmelser om tillräckliga utredningar som ska fogas till en sådan ansökan om auktorisation som avses i 4 §.

15 kap

Förvaringsinstitutens uppgifter

1 §
Utförande av ett förvaringsinstituts uppgifter

Ett förvaringsinstitut ska i enlighet med 2 § förvara AIF-fondens tillgångar och utföra övriga uppgifter som avses i denna lag.

Förvaringsinstitutet ska utföra sina uppgifter självständigt, i AIF-fondens och investerarnas intresse.

Förvaringsinstitutet ska utföra sina uppgifter hederligt, opartiskt och professionellt.

2 §
Förvaringsinstitutens förvaringsuppgifter

Ett förvaringsinstitut ska förvara de av en AIF-fonds finansiella instrument som kan registreras på ett konto för finansiella instrument som har öppnats hos förvaringsinstitutet i AIF-fondens eller, då detta inte är möjligt, i AIF-förvaltarens namn eller som kan levereras fysiskt till förvaringsinstitutet.

Förvaringsinstitutet ska regelbundet i fråga om andra tillgångar än de finansiella instrument som avses i 1 mom. kontrollera att AIF-fonden eller dess förvaltare äger tillgångarna i fråga och föra ett uppdaterat register över de tillgångar som den anser att AIF-fonden har äganderätten till. Bedömningen av äganderätten ska bygga på uppgifter eller handlingar från AIF-fonden eller AIF-förvaltaren och på externa bevis, om sådana finns.

Förvaringsinstitutets tillgångar ska hållas åtskilda från AIF-fondens tillgångar och från övriga kunders och AIF-fonders tillgångar samt förvaras på ett tillförlitligt sätt. En AIF-fonds tillgångar får inte utmätas för förvaringsinstitutets skuld. En AIF-fonds tillgångar får inte utan förhandsgodkännande av AIF-förvaltaren pantsättas eller överlåtas i annat än AIF-fondens intresse.

3 §
Förvaringsinstitutens övriga uppgifter

Ett förvaringsinstitut ska se till att

1) AIF-fondens penningflöden övervakas korrekt,

2) alla betalningar i samband med teckning och inlösen i en AIF-fond har gjorts,

3) AIF-fondens medel har satts in på vederbörligt sätt.

Förvaringsinstitutet ska dessutom se till att

1) försäljning, emission, återköp, inlösen och makulering av andelar i AIF-fonder genomförs i enlighet med lag och AIF-fondens stadgar,

2) värdet av andelarna i AIF-fonden beräknas i enlighet med lag, myndighetsföreskrifter och AIF-fondens stadgar,

3) AIF-förvaltarens order genomförs såvida inte dessa strider mot lag, myndighetsföreskrifter eller AIF-fondens stadgar,

4) ersättningar för transaktioner som berör en AIF-fonds tillgångar inbetalas inom sedvanliga tidsfrister,

5) att en AIF-fonds intäkter används i enlighet med lag och AIF-fondens stadgar.

4 §
Förvaringsavtal

AIF-förvaltaren och förvaringsinstitutet ska skriftligen avtala om att utse institutet till förvaringsinstitut för AIF-fonden och om de uppgifter som avses i 2 och 3 §. Avtalet ska reglera det informationsutbyte som anses vara nödvändigt för att förvaringsinstitutet ska kunna utföra sina uppgifter enligt denna lag. I avtalet ska också föreskrivas om eventuellt byte av förvaringsinstitut.

AIF-förvaltaren ska omedelbart till Finansinspektionen ge in avtal om förvaringsinstitut för förvaltade AIF-fonder och ändringar i avtalet.

AIF-förvaltare ska på begäran visa upp det avtal som avses i 1 mom. eller en kopia av avtalet för personer som investerat eller avser att investera i fonden.

5 §
Delegering av förvaringsuppgifter

Ett förvaringsinstitut får till tredje part delegera endast de förvaringsuppgifter som avses i 2 §, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

1) uppgifterna delegeras inte i avsikt att kringgå kraven i denna lag,

2) förvaringsinstitutet kan visa att det finns ett objektivt skäl till delegeringen,

3) förvaringsinstitutet har handlat med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg när det väljer den som det önskar delegera en uppgift till och vid översynen och kontrollen av den tredje parten när den delegerade uppgiften fullgörs,

4) förvaringsinstitutet ser till att den tredje parten uppfyller delegeringsvillkoren under utförandet av den delegerade uppgiften.

Den som en uppgift har delegerats till får vidaredelegera uppgiften på de villkor som nämns i 1 mom.

Att inom tredjeländers avvecklingssystem tillhandahålla sådana tjänster som avses i 1 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999) eller motsvarande tjänster anses inte som delegering av förvaringsfunktioner.

6 §
Förvaringsinstituts meddelande till Finansinspektionen

Om ett förvaringsinstitut beslutar att inte sköta en AIF-förvaltares uppdrag eller om det finner att det annars finns skäl till anmärkningar mot förvaltarens verksamhet enligt 2 eller 3 § och om AIF-förvaltaren inte återtar sitt beslut eller ändrar sitt förfarande, ska förvaringsinstitutet underrätta Finansinspektionen om saken.

7 §
Primärmäklare

Om det för en AIF-fond har utsetts en primärmäklare ska denna iaktta vad som i kommissionens delegerade förordning föreskrivs om rapporteringsskyldigheter för prime brokers.

8 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet ska, om inte något annat föreskrivs i kommissionens delegerade förordning, i syfte att genomföra AIFM-direktivet utfärdas närmare bestämmelser om

1) att hålla tillgångar åtskilda enligt 2 § 3 mom.,

2) insättning av medlen på vederbörligt sätt enligt 3 § 1 mom.,

3) de villkor som avses i 5 § 1 mom. 4 punkten,

4) i 5 § avsedd delegering av ett förvaringsinstituts uppgifter när den som uppgiften delegeras till befinner sig i ett tredjeland,

5) hur storleken och den rättsliga och administrativa strukturen på förvaringsinstitutet samt verksamhetens karaktär och omfattning ska beaktas när bestämmelser som utfärdats med stöd av 1–4 punkten tillämpas.

9 §
Kommissionens delegerade förordning

I kommissionens delegerade förordning föreskrivs det vilka uppgifter som ska ingå i ett skriftligt avtal med ett förvaringsinstitut, om förvaringsfunktioner, om uppgifter som kräver vederbörlig omsorg och om skyldigheten att hålla tillgångar åtskilda.

16 kap

Förvaringsinstitutens ansvar

1 §
Ansvar vid förlust av finansiella instrument

Om inte något annat föreskrivs i detta kapitel är ett förvaringsinstitut oberoende av om det handlat oaktsamt ersättningsskyldigt gentemot en AIF-fond och dess investerare för skada som orsakats av förlust av finansiella instrument som förvarats i enlighet med 15 kap. 2 § 1 mom.

Vid förlust enligt 1 mom. av ett finansiellt instrument ska förvaringsinstitutet i första hand återlämna ett finansiellt instrument av identisk typ eller motsvarande belopp till AIF-fonden eller dess förvaltare.

Förvaringsinstitutet är skyldigt att ersätta en skada som det uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat AIF-fonden eller dess investerare genom ett förfarande i strid med denna lag eller bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller genom att försumma sina skyldigheter.

I 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974) föreskrivs om jämkning av skadeståndsansvar och om fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga.

2 §
Villkor för ansvarsbefrielse

Skada som avses i 1 § behöver inte ersättas om förvaringsinstitutet kan visa att skadan har orsakats av en sådan yttre exceptionell och oförutsedd händelse som institutet inte har kunnat förhindra och vars konsekvenser det inte har kunnat undvika med iakttagande av all tänkbar omsorgsfullhet.

3 §
Villkor för ansvarsbefrielse då förvaringsfunktioner har delegerats

Delegering av förvaringsuppgifter påverkar inte förvaringsinstitutets ansvar enligt denna lag, om inte annat följer av denna paragraf.

Ett förvaringsinstitut kan befrias från ansvar enligt 1 § 1 mom. om det visar att det iakttagit tillräckligt omsorg vid delegeringen av uppgifterna.

Om förvaringsuppgifter har delegerats till ett institut som är etablerat i ett tredjeland, kan förvaringsinstitutet befrias från ansvar enligt 1 § 1 mom. om tredjelandets lagstiftning förutsätter att ett lokalt institut förvarar ett visst finansiellt instrument och om förvaringsinstitutet visar att det iakttagit tillräcklig omsorg vid delegeringen av uppgifterna.

4 §
Rätt att kräva ersättning för skada

En investerare som har investerat i en AIF-fond eller en AIF-förvaltare som investerat för investerarens räkning har rätt att kräva att förvaringsinstitutet ska ersätta skada som i enlighet med 1 § har orsakats investeraren.

Det som föreskrivs i 1 mom. begränsar inte en AIF-förvaltares rätt att kräva ersättning för skada som orsakats AIF-fonden.

5 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet ska, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning, i syfte att genomföra AIFM-direktivet utfärdas närmare bestämmelser om förutsättningarna för tillräcklig omsorg enligt 3 § 2 och 3 mom. och om hur storleken och den rättsliga och administrativa strukturen på förvaringsinstitutet samt verksamhetens karaktär och omfattning ska beaktas när de förordningar som utfärdas med stöd av denna paragraf tillämpas.

6 §
Kommissionens delegerade förordning

I kommissionens delegerade förordning föreskrivs om uppkomsten av förvaringsinstituts ansvar och villkoren för ansvarsbefrielse, om de allmänna grunderna för bedömning av sådan reglering och tillsyn som avser stabiliteten i tredjeländers verksamhet och om förutsättningarna för utförande av förvaringsuppgifter.

VI AVDELNINGEN

SÄRSKILDA FONDTYPER

16 a kap (22.2.2019/214)

Specialplaceringsfonder

1 § (22.2.2019/214)
Särskilda bestämmelser som tillämpas på specialplaceringsfonder och dem som förvaltar sådana

En AIF-förvaltare som har auktorisation som AIF-förvaltare eller som är registrerad hos Finansinspektionen så som föreskrivs i denna lag får förvalta specialplaceringsfonder med iakttagande ytterligare av vad som i 2 kap. 10, 11 och 14 §, 7 kap. 3 §, 8 kap. 2 och 3 § samt 9 § 2 och 3 mom., 9 kap. 1–7 §, 10–12, 17 och 18 kap., 19 kap. 5–8 § samt 26 kap. 9, 10 och 12 § i lagen om placeringsfonder föreskrivs om fondbolag och förvaltning av placeringsfonder.

På fusion av specialplaceringsfonder tillämpas 16 kap. i lagen om placeringsfonder på det sätt som i 16 kap. 1 § 3 mom. i den lagen föreskrivs om annan fusion av placeringsfonder än gränsöverskridande fusion eller inhemsk fusion med internationell koppling.

Om auktorisationen återkallas för en sådan AIF-förvaltare som förvaltar en specialplaceringsfond, om förvaltaren träder i likvidation eller dess tillgångar överlämnas till konkurs eller om förvaltaren annars upphör med sin verksamhet tillämpas 19 kap. 4 § i lagen om placeringsfonder.

På en sådan specialplaceringsfond som kan ha mindre än 30 fondandelsägare tillämpas inte vad som föreskrivs i 9 kap. 2 och 3 §, 12 kap. 9 § eller 26 kap. 9, 10 och 12 § i lagen om placeringsfonder.

På en specialplaceringsfond vars förvaltare inte är skyldig att ansöka om auktorisation för AIF-förvaltare tillämpas dock 6 kap. 1 §, 7 kap. 4 §, 10 kap. 4 §, 15 kap. 4 § och 21 kap. 8 § i denna lag.

Till en specialplaceringsfond kan bildas delfonder. Vad som i 1 kap. 6 § i lagen om placeringsfonder föreskrivs om delfonder ska också tillämpas på delfonder till en specialplaceringsfond. På delfonder till en specialplaceringsfond tillämpas dessutom bestämmelserna i 4 § i detta kapitel om specialplaceringsfonders minimikapital och öppethållande och bestämmelserna i 5 § om specialplaceringsfonders utdelning.

2 § (22.2.2019/214)
Specialplaceringsfonders namn och marknadsföring

Namnet på en specialplaceringsfond ska innehålla ordet specialplaceringsfond. Ingen annan än en specialplaceringsfond som avses i denna lag får använda denna benämning. Namnet får inte vara sådant att det kan vilseleda investerarna. Namnet på en specialplaceringsfond ska tydligt skilja sig från namnet på andra specialplaceringsfonder som tidigare lämnat sina stadgar till Finansinspektionen. En specialplaceringsfond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i fastigheter eller fastighetsvärdepapper har rätt att i sitt namn eller för att annars ange sin verksamhet använda en benämning som har samband med fastighetsinvestering.

Av en specialplaceringsfonds marknadsföringsmaterial ska det tydligt framgå varför placeringsfonden betraktas som en specialplaceringsfond.

3 § (22.2.2019/214)
Specialplaceringsfonders stadgar

En specialplaceringsfonds stadgar ska vara tydliga och förenliga med 8 kap. 2 och 3 § i lagen om placeringsfonder. Stadgarna ska delges Finansinspektionen på det sätt som föreskrivs i 12 kap. 1 § i denna lag.

En ändring av en specialplaceringsfonds stadgar träder i kraft en månad efter det att ändringen har delgetts Finansinspektionen på det sätt som avses i 12 kap. 1 § och delgetts fondandelsägarna på det sätt som anges i stadgarna för specialplaceringsfonden.

En AIF-förvaltare får inte börja marknadsföra andelar i en förvaltad specialplaceringsfond till allmänheten och specialplaceringsfonden får inte ta emot medel förrän fondens stadgar har godkänts av AIF-förvaltarens styrelse. AIF-förvaltaren ska meddela Finansinspektionen när specialplaceringsfondens verksamhet inleds. Om AIF-förvaltaren inte har inlett specialplaceringsfondens verksamhet inom två år från det att dess stadgar första gången lämnades till Finansinspektionen i enlighet med denna paragraf, ska delgivningen av stadgarna anses ha förfallit.

På en specialplaceringsfond som i enlighet med 4 § kan ha färre än tio fondandelsägare tillämpas inte 2 och 3 mom. i denna paragraf.

4 § (22.2.2019/214)
Specialplaceringsfonders minimikapital och öppethållande

En specialplaceringsfond är öppen för allmänheten. I stadgarna för en specialplaceringsfond får det dock, med avvikelse från 8 kap. 8 § i lagen om placeringsfonder, bestämmas om begränsningar i fråga om fondens öppethållande.

För en specialplaceringsfond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i fastigheter och fastighetsvärdepapper är det emellertid tillräckligt att den har tio fondandelsägare, om varje fondandelsägare enligt fondens stadgar ska teckna fondandelar för minst 1 miljon euro. Trots bestämmelserna i 1 mom. ska andra specialplaceringsfonder dock ha minst tio fondandelsägare. Om varje fondandelsägare enligt en sådan specialplaceringsfonds stadgar ska teckna fondandelar för minst 500 000 euro, får fonden ha mindre än tio fondandelsägare, dock under förutsättning att fondens sammanlagda kapital enligt stadgarna är minst 2 miljoner euro. Om minst en fondandelsägare enligt en sådan fonds stadgar ska teckna fondandelar för minst 2 miljoner euro, räcker det dock att specialplaceringsfonden har en fondandelsägare. När en specialplaceringsfond har färre än 30 fondandelsägare ska dessa vara professionella kunder eller med sådana jämförbara förmögna enskilda personer.

När antalet fondandelsägare räknas ska som en helhet betraktas en fondandelsägare och sådana sammanslutningar eller därmed jämförbara utländska företag som fondandelsägaren har bestämmande inflytande i på det sätt som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen. En fondandelsförvaltare som uppfyller kraven i 11 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder ska inte betraktas som en (1) fondandelsägare.

Specialplaceringsfondens minimikapital och minimiantalet fondandelsägare ska uppnås inom ett år efter det att fonden har inlett sin verksamhet.

5 § (22.2.2019/214)
Specialplaceringsfonders utdelning av avkastning

En specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper samt en specialplaceringsfond som har färre än 30 fondandelsägare ska varje år till alla fondandelsägare i samma förhållande dela ut minst tre fjärdedelar av räkenskapsperiodens vinst, med undantag för icke-realiserade värdeförändringar.

6 § (22.2.2019/214)
Investering av specialplaceringsfonders tillgångar

En specialplaceringsfonds tillgångar ska investeras utan obefogat dröjsmål. Om andelar i specialplaceringsfonden får erbjudas icke-professionella kunder ska AIF-förvaltaren vid investering av specialplaceringsfondens tillgångar sprida de risker som fondens investeringsverksamhet medför.

Om andelar i en specialplaceringsfond får erbjudas icke-professionella kunder, ska det i dess stadgar nämnas till vilka delar det vid investeringen av specialplaceringsfondens tillgångar avviks från bestämmelserna i 13 kap. i lagen om placeringsfonder samt hur specialplaceringsfondens tillgångar investeras.

En specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter ska iaktta vad som i 3 och 4 kap. i lagen om fastighetsfonder föreskrivs om investering av en fastighetsfonds tillgångar, kredittagning, värdering av egendom samt om fastighetsvärderare och fastighetsvärdering.

7 § (22.2.2019/214)
Värdeberäkning och inlösen av specialplaceringsfonder

En AIF-förvaltare ska beräkna fondandelsvärdet varje sådan dag som inlåningsbanker i allmänhet håller öppet (bankdag), med undantag för en specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper och vars värde ska beräknas och offentliggöras månatligen den sista bankdagen varje månad.

När en specialplaceringsfonds investeringsverksamhet förutsätter det kan det i specialplaceringsfondens stadgar avvikas från vad som föreskrivs i 1 mom. och i 10 kap. 1, 4 och 5 § i lagen om placeringsfonder. Om en specialplaceringsfonds stadgar innehåller ett undantag från rätten att lösa in fondandelar enligt 10 kap. 5 § i lagen om placeringsfonder, ska det i stadgarna anges på vilka villkor en fondandelsägare kan kräva inlösen av en fondandel när beslut har fattats om ändring av stadgarna eller överlåtelse av förvaltningen av specialplaceringsfonden eller fusionering eller delning av fonden.

8 § (22.2.2019/214)
Betalning av teckning av specialplaceringsfonder genom apport

Teckningspriset för en fondandel i en specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper kan också betalas med fastigheter eller fastighetsvärdepapper vars sammanlagda marknadsvärde motsvarar värdet av den fondandel som ges mot dem, om specialplaceringsfondens stadgar innehåller en bestämmelse om att en fondandel kan tecknas med rätt eller skyldighet att i specialplaceringsfonden mot andelen sätta in annan egendom än pengar (apportegendom). Teckningspriset för fondandelar i andra specialplaceringsfonder än ovannämnda specialplaceringsfonder som placerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper kan genom apport betalas med sådana finansiella instrument som avses i 13 kap. i lagen om placeringsfonder. I fråga om sådana specialplaceringsfonder krävs det dessutom att det i stadgarna finns en bestämmelse om att varje fondandelsägare ska teckna fondandelar till ett belopp av minst 1 miljon euro.

Innan fondandelar tecknas ska det i fråga om apportegendomens värde och dess konsekvenser med tanke på fondandelsägarnas likställighet inhämtas en bedömning hos en i lagen om fastighetsfonder avsedd opartisk och utomstående fastighetsvärderare eller, om apportegendomen inte omfattar fastigheter eller fastighetsvärdepapper, ett utlåtande hos en CGR-revisor eller hos en revisionssammanslutning där den revisor som är ansvarig för utlåtandet ska vara en CGR-revisor.

17 kap

AIF-fonder som använder finansiell hävstång

1 §
Gränser för finansiell hävstång

En AIF-förvaltare ska bestämma rimliga gränser för användningen av finansiell hävstång för varje AIF-fond som den förvaltar och vid varje tidpunkt respektera dessa gränser.

2 §
Högsta nivå av finansiell hävstång

En AIF-förvaltare ska bestämma och fastställa den högsta nivå av finansiell hävstång som de förvaltade AIF-fonderna får använda och i vilken utsträckning det finns förfoganderätt över säkerheter som får medges eller garantier som får lämnas enligt arrangemanget för finansiell hävstång.

Nivån enligt 1 mom. ska bestämmas med hänsyn till

1) kategori av AIF-fond, AIF-fondens investeringsstrategi och AIF-fondens källor för den finansiella hävstången,

2) varje annan koppling eller relevant förhållande till andra institut inom finanstjänstesektorn som skulle kunna utgöra en systemrisk,

3) behovet att begränsa exponeringen mot en enskild motpart,

4) den säkerhet som finns för den finansiella hävstången,

5) förhållandet mellan tillgångar och skulder,

6) storlek, art och omfattning av AIF-förvaltarens verksamhet på de berörda marknaderna.

3 §
Informationsskyldighet vid användning av finansiell hävstång i betydande grad

Utöver vad som föreskrivs i 2 § ska en AIF-förvaltare som i betydande grad använder finansiell hävstång fortlöpande hålla tillräcklig information om nivån på den finansiella hävstången tillgänglig för Finansinspektionen.

4 §
Finansinspektionens tillsyn

Finansinspektionen ska bedöma de systemrisker på finansmarknaden, de risker för störningar på marknaderna och de risker för den ekonomiska tillväxten på lång sikt som användningen av finansiell hävstång medför.

Finansinspektionen ska uppställa gränser för användningen av finansiell hävstång för AIF-förvaltaren, om Finansinspektionen anser det vara nödvändigt för att säkerställa stabilitet och integritet på finansmarknaden.

Finansinspektionen kan för att säkerställa investerarskyddet eller stabiliteten på finansmarknaden uppställa sådana begränsningar för förvaltningen av AIF-fonder som kan begränsa bidraget från användningen av finansiell hävstång till uppbyggnad av systemrisker på finansmarknaden eller risker för störningar på marknaderna.

5 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning, i syfte att genomföra AIFM-direktivet utfärdas närmare bestämmelser om vad som i 3 § avses med tillräcklig information.

6 §
Kommissionens delegerade förordning

I kommissionens delegerade förordning föreskrivs om hävstångsmetoder, om beräkning av hävstångseffekter, om användning av hävstång i betydande grad och om begränsning av förvaltningen av AIF-fonder som använder finansiell hävstång.

18 kap

AIF-fonder som investerar i onoterade bolag

1 §
Anmälan om större ägarandelar

En AIF-förvaltare ska göra en anmälan om större ägarandelar till Finansinspektionen när en förvaltad AIF-fond förvärvar avyttrar eller innehar aktier i ett onoterat bolag, och när den andel rösträtter i det onoterade bolaget som innehas av AIF-fonden når, överskrider eller underskrider tröskelvärdena 10 procent, 20 procent, 30 procent, 50 procent eller 75 procent.

De anmälningar som avses i 1 mom. ska göras utan onödigt dröjsmål, dock senast tio bankdagar efter den dag då den rättshandling ägde rum som innebar att AIF-fonden nådde, överskred eller underskred de relevanta tröskelvärdena i det onoterade bolaget.

2 §
Anmälan om bestämmande inflytande

När en AIF-fond förvärvar bestämmande inflytande i ett onoterat bolag ska dess AIF-förvaltare, utöver vad som föreskrivs i 1, 3 och 4 §, underrätta Finansinspektionen om det bestämmande inflytandet.

I den anmälan som avses i 1 mom. ska nämnas

1) rösträtternas fördelning efter transaktionen,

2) de förhållanden under vilka bestämmande inflytande förvärvades, inbegripet uppgifter om vilka som är de olika berörda aktieägarna, varje fysisk eller juridisk person som har rätt att utöva rösträtten för deras räkning och i tillämpliga fall den kedja av företag genom vilken rösträtten i praktiken innehas,

3) den dag då bestämmande inflytande förvärvades.

Anmälan ska också göras till det bolag vars rösträtter förvärvats och till de aktieägare vars identiteter och adresser AIF-förvaltaren har tillgång till eller som AIF-förvaltaren kan finna i den aktieägarförteckning som avses i 3 kap. 15 § i aktiebolagslagen eller i ett motsvarande utländskt register som förvaltaren har eller kan få tillgång till. AIF-förvaltaren ska i sitt meddelande till det onoterade bolaget begära att bolagets styrelse utan dröjsmål informerar arbetstagarrepresentanterna eller, om sådana representanter inte finns, de anställda själva, om att en förvaltad AIF-fond förvärvat bestämmande inflytande och ger den information som avses i 2 mom. AIF-förvaltaren ska genom skäliga åtgärder försöka se till att arbetstagarrepresentanterna eller, om sådana representanter inte finns, de anställda själva informeras av styrelsen.

De anmälningar som avses i denna paragraf ska göras utan onödigt dröjsmål, dock senast tio bankdagar efter den dag då den rättshandling ägde rum som innebar att AIF-fondens rösträtt överskred tröskelvärdet 50 procent.

3 §
Informationsskyldigheten vid förvärv av bestämmande inflytande

När en AIF-fond förvärvar bestämmande inflytande över ett onoterat bolag eller en emittent ska AIF-förvaltaren, utöver vad som föreskrivs i 1, 2 och 4 § tillhandahålla följande information:

1) uppgifter om de AIF-förvaltare som enskilt eller genom avtal med andra AIF-förvaltare förvaltar AIF-fonder som har förvärvat bestämmande inflytande,

2) den policy som tillämpas för att förebygga och hantera intressekonflikter, särskilt mellan AIF-förvaltaren, AIF-fonden och bolaget, inbegripet uppgifter om de särskilda skyddsmekanismer som inrättats för att se till att alla avtal såväl mellan AIF-förvaltaren och bolaget som mellan AIF-fonden och bolaget i förekommande fall ingås enligt normala marknadsmässiga villkor,

3) den policy som tillämpas för bolagets externa och interna kommunikation, särskilt till de anställda.

AIF-förvaltare ska göra den information som avses i 1 mom. tillgänglig för Finansinspektionen, det bolag där bestämmande inflytande förvärvats och de aktieägare vars identiteter och adresser AIF-förvaltaren har eller kan få tillgång till av det bolag som avses i 1 mom. eller genom ett register som AIF-förvaltaren har eller kan få tillgång till. I sitt meddelande till det bolag som avses i 1 mom. ska AIF-förvaltaren begära att företagets styrelse utan dröjsmål informerar arbetstagarrepresentanterna eller, om sådana representanter inte finns, de anställda själva om att en AIF-fond som AIF-förvaltaren förvaltar har förvärvat bestämmande inflytande och hålla den information som avses i 1 mom. tillgänglig.

Vid tillämpningen av denna paragraf ska den procentandel rösträtter som medför bestämmande inflytande och beräkningssättet av andelen hos emittenten bestämmas så som föreskrivs i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen.

4 §
Skyldighet att informera om avsikter

När en AIF-fond förvärvar bestämmande inflytande i ett onoterat bolag ska den AIF-förvaltare som förvaltar denna fond, utöver vad som föreskrivs i 1–3 §, informera om sina avsikter i fråga om bolagets affärsverksamhet.

Den information som avses i 1 mom. ska omfatta fondens avsikter i fråga om det onoterade bolagets framtida affärsverksamhet och förväntade effekter på sysselsättningen, inbegripet väsentliga ändringar i anställningsvillkoren.

AIF-förvaltaren ska rikta information som avses i 2 mom. till det bolag där rösträtter har förvärvats och till de av bolagets aktieägare vars identiteter och adresser AIF-förvaltaren har eller kan få tillgång till av det onoterade bolaget eller genom ett register som förvaltaren har eller kan få tillgång till. AIF-förvaltaren ska begära att det onoterade bolagets styrelse utan dröjsmål informerar arbetstagarrepresentanterna eller, om inga sådana representanter finns, de anställda själva om att en förvaltad AIF-fond förvärvat bestämmande inflytande och ge den information som avses i 2 mom.

5 §
Skyldighet att informera om hur förvärv av bestämmande inflytande finansierats

När en AIF-fond förvärvar bestämmande inflytande i ett onoterat bolag ska den AIF-förvaltare som förvaltar en sådan AIF-fond utöver vad som anges i 1–3 § tillhandahålla Finansinspektionen och AIF-fondens investerare information om hur förvärvet har finansierats.

6 §
Målbolagets verksamhetsberättelse

När en AIF-fond förvärvar bestämmande inflytande i ett onoterat bolag ska den AIF-förvaltare som förvaltar denna AIF-fond sammanställa en verksamhetsberättelse för målbolaget, om en sådan inte vederbörligen har sammanställts.

Verksamhetsberättelsen ska ge

1) en rättvisande och tillräckligt utförlig översikt över bolagets verksamhetsreslutat och ekonomiska ställning och hur de utvecklats under översiktsperioden,

2) en beskrivning av viktiga händelser och transaktioner efter räkenskapsperiodens slut samt deras inverkan på målbolagets verksamhetsresultat och ekonomiska ställning,

3) en beskrivning av betydande risker och osäkerhetsmoment i anslutning till målbolagets affärsverksamhet under den närmaste framtiden,

4) de uppgifter som avses i 8 kap. 8 § i aktiebolagslagen.

AIF-förvaltaren kan, i stället för att ta in den information som avses i 2 mom. i den verksamhetsberättelse som avses i 1 mom., ta in informationen i den verksamhetsberättelse som avses i 11 kap. 1 §.

AIF-förvaltaren ska begära att det onoterade bolagets styrelse utan dröjsmål för kännedom lämnar den verksamhetsberättelse som avses i 2 mom. till arbetstagarrepresentanterna eller, om inga sådana representanter finns, till de anställda själva.

Verksamhetsberättelsen ska tillhandahållas de anställda och investerarna inom den tidsfrist som anges i 3 kap. 6 § i bokföringslagen. Den verksamhetsberättelse som avses ovan i 3 mom. ska emellertid finnas tillgänglig för de anställda och investerarna senast sex månader efter räkenskapsperiodens utgång.

7 §
Tömning av bolag och emittenter på tillgångar

När en AIF-fond som avses i 1 § förvärvar bestämmande inflytande i ett onoterat bolag eller en emittent ska den AIF-förvaltare som förvaltar denna AIF-fond under en period på 24 månader efter förvärvet genom skäliga åtgärder försöka förhindra att bolaget eller emittenten töms på tillgångar.

En AIF-förvaltare som avses i 1 mom. får i synnerhet inte dela ut medel i strid med aktiebolagslagen.

Vid tillämpningen av denna paragraf ska den procentandel rösträtter som medför bestämmande inflytande och beräkningssättet av andelen hos emittenten bestämmas så som föreskrivs i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen.

8 § (30.12.2021/1358)
Personalrepresentanternas tystnadsplikt

Arbetstagarrepresentanter och sakkunniga som representerar arbetstagare ska hemlighålla sådana konfidentiella uppgifter som getts i enlighet med detta kapitel, med iakttagande av 40 § i samarbetslagen.

9 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet utfärdas, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning, i syfte att genomföra AIFM-direktivet närmare bestämmelser om det förfarande för förhindrande av att bolaget töms på tillgångar som avses i 7 § när det bolag där bestämmande inflytande har förvärvats är något annat än ett aktiebolag.

VII AVDELNINGEN

GRÄNSÖVERSKRIDANDE VERKSAMHET

19 kap

EES-staterna

1 § (28.12.2017/1078)
Rätt att förvalta EES-baserade AIF-fonder och tillhandahålla investeringstjänster i andra EES-stater

En auktoriserad AIF-förvaltare får förvalta AIF-fonder baserade i andra EES-stater eller i en annan EES-stat tillhandahålla kapitalförvaltning enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och sidotjänster enligt 3 § efter att till Finansinspektionen ha lämnat följande information:

1) uppgift om de EES-stater där den avser att förvalta AIF-fonder eller tillhandahålla kapitalförvaltning och sidotjänster,

2) en verksamhetsplan där det framgår vilka AIF-fonder som den avser att förvalta och vilka tjänster den avser att tillhandahålla.

Om verksamheten enligt 1 mom. bedrivs genom en filial ska dessutom följande information lämnas till Finansinspektionen innan verksamheten inleds:

1) filialens organisatoriska struktur,

2) en adress i AIF-fondens hemmedlemsstat där relevanta handlingar kan erhållas,

3) namn och kontaktuppgifter för de personer som ansvarar för ledningen av filialen.

AIF-förvaltaren får inleda verksamhet som avses i 1 mom. efter att ha tagit emot Finansinspektionens underrättelse om saken.

AIF-förvaltaren ska vid varje ändring av någon av de uppgifter som avses i denna paragraf skriftligen underrätta Finansinspektionen om denna ändring senast en månad innan en planerad ändring genomförs eller omedelbart efter det att en oplanerad ändring ägt rum.

2 § (28.12.2017/1078)
EES-baserade AIF-förvaltares rätt att förvalta AIF-fonder och tillhandahålla investeringstjänster i Finland

En EES-baserad AIF-förvaltare får utan att etablera dotterföretag eller filial förvalta AIF-fonder eller tillhandahålla kapitalförvaltning enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och sidotjänster enligt 3 § i Finland under samma förutsättningar som AIF-förvaltare som är auktoriserade enligt denna lag.

En AIF-förvaltare som avses i 1 mom. får börja förvalta AIF-fonder och tillhandahålla kapitalförvaltnings- och sidotjänster i Finland efter att ha fått en underrättelse om saken från sin hemmedlemsstats utländska EES-tillsynsmyndighet.

3 §
Rätt att i Finland bedriva marknadsföring och sonderande marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder (19.11.2021/975)

En auktoriserad AIF-förvaltare har rätt att i Finland marknadsföra andelar i förvaltade EES-baserade AIF-fonder så som föreskrivs i 12 kap. 1 §.

Bestämmelser om marknadsföring till icke-professionella kunder finns i 13 kap.

Auktoriserade AIF-förvaltare har rätt att med iakttagande av 13 a kap. i Finland bedriva sonderande marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder som de förvaltar. (19.11.2021/975)

4 §
Rätt att i andra EES-stater marknadsföra EES-baserade AIF-fonder

En auktoriserad AIF-förvaltare får marknadsföra andelar i en EES-baserad AIF-fond som den förvaltar i en annan EES-stat än Finland efter att till Finansinspektionen ha överlämnat en på engelska avfattad anmälan om den EES-baserade AIF-fond som den avser att marknadsföra i EES-staten. Anmälan ska innehålla den dokumentation och information som behövs för bedömning av ärendet.

Om den EES-baserade AIF-fonden är en matarfond, är den rätt att marknadsföra som avses i 1 mom. underkastad villkoret att mottagarfonden till AIF-fonden också är en EES-baserad AIF-fond och att den förvaltas av en EES-baserad AIF-förvaltare.

AIF-förvaltaren får börja marknadsföra andelar i en förvaltad EES-baserad AIF-fond i en annan EES-stat efter att ha fått Finansinspektionens underrättelse om saken.

Vid varje ändring av någon av de uppgifter som avses i denna paragraf ska AIF-förvaltaren skriftligen underrätta Finansinspektionen senast en månad innan en planerad ändring genomförs eller omedelbart efter det att en oplanerad ändring ägt rum.

Värdepappersföretag får marknadsföra andelar i EES-baserade AIF-fonder i en annan EES-stat efter det att AIF-förvaltaren för de fonderna har fått underrättelse av Finansinspektionen enligt 3 mom. och med iakttagande av vad som föreskrivs i denna paragraf.

4 a § (19.11.2021/975)
Rätt att i andra EES-stater bedriva sonderande marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder

Auktoriserade AIF-förvaltare får bedriva sonderande marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder till professionella kunder i en annan EES-stat än Finland, om de uppgifter och handlingar om den EES-baserade AIF-fonden som lämnas till professionella kunder uppfyller villkoren i 13 a kap. 1 § 1 och 2 mom.

AIF-förvaltaren ska göra en anmälan enligt 13 a kap. 2 § till Finansinspektionen inom två veckor från det att sonderande marknadsföring har inletts i en annan EES-stat.

AIF-förvaltaren ska säkerställa att investerare inte förvärvar andelar i en EES-baserad AIF-fond genom sonderande marknadsföring och att de investerare som är föremål för sonderande marknadsföring kan förvärva andelar i den EES-baserade AIF-fonden först när marknadsföring i den EES-staten är tillåten enligt 4 §.

Om en professionell kund i en annan EES-stat inom 18 månader från det att sonderande marknadsföring inleddes tecknar andelar i en EES-baserad AIF-fond som avses i den information som lämnats inom ramen för den sonderande marknadsföringen, eller i en AIF-fond som etablerats som ett resultat av den sonderande marknadsföringen, ska teckningen betraktas som ett resultat av marknadsföringen och omfattas av de anmälningsförfaranden som anges i 4 § 1 mom.

AIF-förvaltare ska säkerställa att deras sonderande marknadsföring i en annan EES-stat dokumenteras på ett tillfredsställande sätt.

För auktoriserade AIF-förvaltares räkning får sonderande marknadsföring bedrivas av andra AIF-förvaltare, värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster, kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen, fondbolag enligt lagen om placeringsfonder och aktörer som är auktoriserade i en annan EES-stat för motsvarande verksamhet samt anknutna ombud enligt lagen om investeringstjänster, med iakttagande av vad som föreskrivs i denna paragraf.

5 §
EES-baserade AIF-förvaltares rätt att marknadsföra AIF-fonder i Finland

En EES-baserad AIF-förvaltare får, utan att etablera dotterföretag eller filial, i Finland marknadsföra andelar i en AIF-fond eller EES-baserad AIF-fond som den förvaltar på samma villkor som AIF-förvaltare som är auktoriserade enligt denna lag. Marknadsföringen får inledas när AIF-förvaltaren av medlemsstatens utländska EES-tillsynsmyndighet har fått en underrättelse som tillåter marknadsföringen. Om andelar endast marknadsförs till professionella kunder ska Finansinspektionen dessutom underrättas om vilka åtgärder som kommer att vidtas för att förhindra att andelar i AIF-fonden marknadsförs till icke-professionella kunder.

EES-baserade AIF-förvaltare får marknadsföra andelar i EES-baserade AIF-fonder i Finland bara på det sätt som föreskrivs i 1 mom.

Den som har rätt att i Finland förmedla order enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster får marknadsföra andelar i EES-baserade AIF-fonder i Finland endast om förvaltaren av AIF-fonden i fråga har fått en sådan underrättelse från en EES-tillsynsmyndighet som avses i 1 mom. (28.12.2017/1078)

En AIF-förvaltare som är registreringsskyldig i EES får i Finland marknadsföra andelar i EES-baserade AIF-fonder som den förvaltar till professionella kunder efter att skriftligen ha anmält detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla en redogörelse för att förvaltaren

1) vid marknadsföringen av AIF-fonden iakttar vad som föreskrivs i 12 kap. 2–11 §,

2) i fråga om den AIF-fond som den marknadsför iakttar vad som föreskrivs i 5 kap. 4 §, 11 kap. 1 och 2 § samt 1 kap. 8 § och 18 kap.

Bestämmelser om erbjudande av andelar i AIF-fonder i Finland finns i 12 kap. och bestämmelser om marknadsföring till icke-professionella kunder i 13 kap.

5 a § (19.11.2021/975)
EES-baserade AIF-förvaltares rätt att bedriva sonderande marknadsföring av AIF-fonder i Finland

EES-baserade AIF-förvaltare kan i Finland bedriva sonderande marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder med iakttagande av 13 a kap. 1 §, 3 § 1 mom. och 4 § om förutsättningarna för sonderande marknadsföring. Efter att ha fått en underrättelse från en utländsk EES-tillsynsmyndighet i den EES-baserade AIF-förvaltarens hemmedlemsstat om den EES-baserade AIF-förvaltarens sonderande marknadsföring i Finland får Finansinspektionen begära att den utländska EES-tillsynsmyndigheten lämnar ytterligare information om denna sonderande marknadsföring.

AIF-förvaltare som är registreringsskyldiga i EES kan i Finland bedriva sonderande marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder med iakttagande av 13 a kap. 1 §, 3 § 1 mom. och 4 § om förutsättningarna för sonderande marknadsföring. Inom två veckor efter det att sonderande marknadsföring har inletts i Finland ska AIF-förvaltare som är registreringsskyldiga i EES sända en fritt formulerad anmälan till Finansinspektionen med följande uppgifter:

1) perioderna för sonderande marknadsföring,

2) en kort beskrivning av den sonderande marknadsföringen, av vilken framgår de investeringsstrategier som presenteras, och

3) vid behov en förteckning över de AIF-fonder som är föremål för sonderande marknadsföring.

Om en investerare inom 18 månader från det att sonderande marknadsföring har inletts i Finland tecknar andelar i en AIF-fond som avses i den information som lämnats inom ramen för sonderande marknadsföring som avses i 1 eller 2 mom. i denna paragraf, eller i en EES-baserad AIF-fond som etablerats som ett resultat av den sonderande marknadsföringen, ska teckningen betraktas som ett resultat av marknadsföringen och omfattas av det som i 5 § föreskrivs om rätt att marknadsföra andelar i EES-baserade AIF-fonder i Finland.

6 § (19.11.2021/975)
Rätt att upphöra med marknadsföring i en annan EES-stat

En auktoriserad AIF-förvaltare får upphöra med marknadsföringen av andelar i en EES-baserad AIF-fond som den förvaltar i den EES-stat där en anmälan gjorts i enlighet med 4 § 1 mom., om

1) ett allmänt erbjudande lämnas om att utan avgifter eller avdrag återköpa eller inlösa alla sådana andelar i AIF-fonden som innehas av investerare i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat, vilket offentliggörs under minst 30 bankdagar och riktas, direkt eller via förmedlare, individuellt till alla investerare vilkas identitet är känd,

2) en anmälan om AIF-förvaltarens avsikt att upphöra med marknadsföringen av andelar i AIF-fonden i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat offentliggörs på ett sätt som är allmänt tillgängligt och som är brukligt för marknadsföring av AIF-fonder och passande för en typisk investerare i AIF-fonder, och

3) avtalsarrangemang med förmedlare eller ombud ändras eller avslutas med verkan från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring, i syfte att förhindra direkta eller indirekta erbjudanden om eller placeringar av de andelar i en AIF-fond som anges i den anmälan som avses i 3 mom.

Vad som i 1 mom. 1 punkten föreskrivs om skyldigheten att lämna ett allmänt erbjudande om återköp eller inlösen tillämpas inte på slutna AIF-fonder eller på europeiska långsiktiga investeringsfonder enligt förordningen om europeiska långsiktiga investeringsfonder.

AIF-förvaltaren ska lämna en anmälan med de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten till Finansinspektionen.

AIF-förvaltaren ska upphöra med alla direkta eller indirekta erbjudanden till investerare om eller placeringar av andelar i den förvaltade AIF-fonden i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring i denna EES-stat.

AIF-förvaltaren ska lämna de handlingar och uppgifter som avses i 11 kap. 1 § och 12 kap. 4–6 § till de investerare som fortfarande innehar andelar i AIF-fonden samt till Finansinspektionen.

AIF-förvaltaren får inte inom 36 månader från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat bedriva sonderande marknadsföring av andelar i den AIF-fond som identifierats i anmälan eller tillhandahålla motsvarande information om investeringsstrategier eller investeringsidéer i denna EES-stat.

6 a § (19.11.2021/975)
EES-baserade AIF-förvaltares rätt att upphöra med marknadsföring i Finland

EES-baserade AIF-förvaltare som har gjort en i 5 § 1 mom. avsedd anmälan om marknadsföring i Finland av en EES-baserad AIF-fond får upphöra med marknadsföring i Finland av den AIF-fond som avses i anmälan, om

1) ett allmänt erbjudande lämnas om att utan avgifter eller avdrag återköpa eller inlösa alla sådana andelar i den EES-baserade AIF-fonden som innehas av investerare i Finland, vilket offentliggörs under minst 30 bankdagar och riktas, direkt eller via förmedlare, individuellt till alla investerare vilkas identitet är känd,

2) en anmälan om AIF-förvaltarens avsikt att upphöra med marknadsföringen av den EES-baserade AIF-fonden i Finland offentliggörs på ett sätt som är allmänt tillgängligt och som är brukligt för marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder och passande för en typisk investerare i sådana fonder, och

3) avtalsarrangemang med förmedlare eller ombud ändras eller avslutas med verkan från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring, i syfte att förhindra direkta eller indirekta erbjudanden om eller placeringar av andelar i den EES-baserade AIF-fonden.

Vad som i 1 mom. 1 punkten föreskrivs om skyldigheten att lämna ett erbjudande om återköp eller inlösen tillämpas inte på slutna AIF-fonder eller på europeiska långsiktiga investeringsfonder enligt förordningen om europeiska långsiktiga investeringsfonder.

AIF-förvaltaren ska upphöra med alla direkta eller indirekta erbjudanden till investerare i Finland om eller placeringar av andelar i EES-baserade AIF-fonder från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring.

AIF-förvaltaren ska lämna de handlingar och uppgifter som avses i 11 kap. 1 § och 12 kap. 4–6 § till de investerare som fortfarande innehar andelar i den EES-baserade AIF-fonden.

Den EES-baserade AIF-förvaltaren får inte inom 36 månader från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring av den EES-baserade AIF-fonden bedriva sonderande marknadsföring av andelar i den AIF-fonden eller tillhandahålla motsvarande information om investeringsstrategier eller investeringsidéer i Finland.

Efter att ha fått all information om ändringar i de handlingar och uppgifter som avses i leden b–f i bilaga IV till AIFM-direktivet av en utländsk EES-tillsynsmyndighet i den EES-baserade AIF-förvaltarens hemmedlemsstat kan Finansinspektionen inte längre kräva att den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland iakttar de marknadsföringskrav som avses i artikel 5 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder.

AIF-förvaltare som är registreringsskyldiga i EES och som i enlighet med 5 § 4 mom. har meddelat om marknadsföring i Finland av andelar i EES-baserade AIF-fonder som de förvaltar kan upphöra med marknadsföringen i Finland av den AIF-fond som avses i anmälan med iakttagande av vad som i 1–5 mom. föreskrivs om upphörande av marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder. AIF-förvaltare som är registreringsskyldiga i EES ska lämna en anmälan om upphörande av marknadsföring med de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten till Finansinspektionen.

7 § (28.12.2017/1078)
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning, för genomförande av AIFM-direktivet utfärdas närmare bestämmelser om sådan dokumentation och information som avses i 4 § 1 mom.

20 kap

Tredjeländer

1 §
Rätt att förvalta AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer

En auktoriserad AIF-förvaltare får förvalta AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer. AIF-förvaltaren ska iaktta de krav som föreskrivs i denna lag med undantag för skyldigheten enligt 7 kap. 4 § att ombesörja förvaring och skyldigheten enligt 11 kap. 1 § att sammanställa en verksamhetsberättelse. Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det tredjeland där AIF-fonden är etablerad ska ha infört lämpliga samarbetsarrangemang för att säkerställa ett effektivt informationsutbyte som gör det möjligt för Finansinspektionen att utföra sina uppgifter.

Den rätt att förvalta en AIF-fond som avses i 1 mom. inbegriper inte rätt att marknadsföra den fonden i EES-stater.

2 §
Rätt att marknadsföra AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer

En auktoriserad AIF-förvaltare får i Finland marknadsföra andelar i förvaltade AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer till professionella kunder efter att skriftligen ha anmält detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla en redogörelse för att

1) AIF-förvaltaren vid marknadsföringen av AIF-fonderna iakttar vad som föreskrivs i 12 kap.,

2) det finns lämpliga arrangemang för samarbete som avser övervakningen av systemrisker och som ligger i linje med internationella standarder, mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det tredjeland där den berörda AIF-fonden är etablerad, för att säkerställa ett effektivt informationsutbyte som gör det möjligt för Finansinspektionen att utföra sina uppgifter i enlighet med AIFM-direktivet,

3) det tredjeland där AIF-fonden är etablerad inte är upptaget i förteckningen över icke-samarbetsvilliga länder och territorier av arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

4) det tredjeland där AIF-fonden är etablerad har undertecknat en sådan överenskommelse med Finland som till fullo uppfyller normerna i artikel 26 i det modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet som godkänts av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden,

5) AIF-förvaltaren har tillställt Finansinspektionen uppgifter om de företag som svarar för de uppgifter som avses i 15 kap. 2 och 3 §.

Det som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas också på EES-baserade AIF-förvaltare vars hemmedlemsstats utländska EES-tillsynsmyndighet har infört ett sådant arrangemang för samarbete som avses i 1 mom. 2 punkten.

Det som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller också matarfonder som riktar sig till AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer.

En AIF-förvaltare som avses i 1 och 2 mom. är inte skyldig att iaktta vad som i 7 kap. 4 § eller med stöd av artikel 21 i AIFM-direktivet någon annanstans föreskrivs om förvaringsverksamhet, till den del som bestämmelserna gäller AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer. Då ska det i en anmälan till Finansinspektionen i enlighet med 1 mom. utredas hur man kan se till att en eller flera enheter har utsetts att utföra de förvaringsuppgifter och övriga uppgifter som föreskrivs i 15 kap. 2 och 3 § eller någon annanstans och som avses i artikel 21.7–21.9 i AIFM-direktivet. AIF-förvaltaren får inte själv utföra dessa uppgifter.

AIF-förvaltaren får börja marknadsföra andelar i en förvaltad AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland till professionella kunder efter att ha fått Finansinspektionens underrättelse om saken.

Värdepappersföretag och sådana AIF-förvaltare som inte förvaltar fonden i fråga får marknadsföra andelar i en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland till professionella kunder i en EES-stat efter det att AIF-förvaltaren för den fonden har fått underrättelse av Finansinspektionen enligt 5 mom. och med iakttagande av vad som föreskrivs i denna paragraf.

2 a § (19.11.2021/975)
Rätt att bedriva sonderande marknadsföring av AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer

Auktoriserade AIF-förvaltare får bedriva sonderande marknadsföring av AIF-fonder som de förvaltar och som är etablerade i tredjeländer till professionella kunder i Finland. Vid sonderande marknadsföring av en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland ska 13 a kap. 1 §, 3 § 1 mom. och 4 § om sonderande marknadsföring i Finland iakttas.

Inom två veckor efter det att den sonderande marknadsföringen inletts ska AIF-förvaltaren sända en fritt formulerad anmälan till Finansinspektionen med följande uppgifter:

1) perioderna för sonderande marknadsföring,

2) en kort beskrivning av den sonderande marknadsföringen, av vilken framgår de investeringsstrategier som presenteras, och

3) vid behov en förteckning över de AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer och som är föremål för sonderande marknadsföring.

Om en professionell kund inom 18 månader från det att sonderande marknadsföring har inletts i Finland tecknar andelar i en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland och som avses i den information som lämnats inom ramen för den sonderande marknadsföringen, eller i en AIF-fond som etablerats i ett tredjeland som ett resultat av den sonderande marknadsföringen, ska teckningen betraktas som ett resultat av marknadsföringen och omfattas av det som i 2 § i detta kapitel föreskrivs om rätt att marknadsföra AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer.

Vad som föreskrivs i 1–3 mom. tillämpas också på EES-baserade AIF-förvaltare.

3 §
Marknadsföring från tredjeländer

En AIF-förvaltare som är etablerad i ett tredjeland får i Finland till professionella kunder marknadsföra andelar i sådana EES-baserade AIF-fonder eller i tredjeländer etablerade AIF-fonder som den förvaltar efter att skriftligen ha anmält detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla en redogörelse för att

1) den i tredjeland etablerade AIF-förvaltaren i fråga om de AIF-fonder som den marknadsför iakttar vad som föreskrivs i 7 kap. 3 §, 11 kap. 1 och 2 §, 12 kap. 2–8 §, 17 kap. 3 § samt i fråga om varje i 1 kap. 8 § 1 mom. avsedd AIF-fond dessutom 18 kap.,

2) det finns lämpliga arrangemang för samarbete, som syftar till övervakning av systemrisker och som ligger i linje med internationella standarder, mellan Finansinspektionen, tillsynsmyndigheterna i AIF-fondens hemmedlemsstat och tillsynsmyndigheterna i det tredjeland där AIF-förvaltaren och AIF-fonden är etablerade, i syfte att säkerställa ett effektivt informationsutbyte som gör det möjligt för Finansinspektionen att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag,

3) det tredjeland där AIF-förvaltaren eller AIF-fonden är etablerad inte är upptaget i förteckningen över icke-samarbetsvilliga länder och territorier av arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

4) det tredjeland där AIF-fonden är etablerad har undertecknat en sådan överenskommelse med Finland som till fullo uppfyller normerna i artikel 26 i det modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet som godkänts av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden.

En AIF-förvaltare som är etablerad i ett tredjeland får börja marknadsföra andelar i en förvaltad EES-baserad AIF-fond eller AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland till professionella kunder efter att ha fått Finansinspektionens underrättelse om saken.

Värdepappersföretag och sådana AIF-förvaltare som inte förvaltar en AIF-fond som avses i denna paragraf får marknadsföra andelar i den fonden till professionella kunder i en EES-stat efter det att fondens i ett tredjeland etablerade AIF-förvaltare har fått underrättelse av Finansinspektionen enligt 2 mom. och med iakttagande av vad som föreskrivs i denna paragraf.

3 a § (19.11.2021/975)
Sonderande marknadsföring från tredjeländer

AIF-förvaltare som är etablerade i ett tredjeland får till professionella kunder i Finland bedriva sonderande marknadsföring av andelar i sådana EES-baserade AIF-fonder eller i tredjeländer etablerade AIF-fonder som förvaltarna förvaltar. Vid sonderande marknadsföring ska AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer iaktta 13 a kap. 1 §, 3 § 1 mom. och 4 § om förutsättningarna för sonderande marknadsföring.

Inom två veckor efter det att sonderande marknadsföring har inletts i Finland ska AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer sända en fritt formulerad anmälan till Finansinspektionen med följande uppgifter:

1) perioderna för sonderande marknadsföring,

2) en kort beskrivning av den sonderande marknadsföringen, av vilken framgår de investeringsstrategier som presenteras, och

3) vid behov en förteckning över de EES-baserade AIF-fonder eller i tredjeländer etablerade AIF-fonder som är föremål för sonderande marknadsföring.

Om en professionell kund inom 18 månader från det att sonderande marknadsföring har inletts i Finland tecknar andelar i en EES-baserad AIF-fond eller i en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland och som avses i den information som lämnats inom ramen för den sonderande marknadsföringen, eller i en AIF-fond som etablerats i en EES-stat eller i ett tredjeland som ett resultat av den sonderande marknadsföringen, ska teckningen betraktas som ett resultat av marknadsföringen och omfattas av det som i 3 § i detta kapitel föreskrivs om rätten för AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer att bedriva marknadsföring i Finland.

4 §
Förvaringsinstitut

Trots det som föreskrivs i 7 kap. 4 § om förvaringsverksamhet får en AIF-förvaltare för en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland utse ett förvaringsinstitut som är etablerat i tredjelandet eller i Finland.

En AIF-förvaltare som utser ett förvaringsinstitut som är etablerat i ett tredjeland ska förvissa sig om att förvaringsinstitutet och etableringslandet uppfyller följande förutsättningar när det gäller tillsyn, informationsutbyte, reglering och investeraransvar:

1) Finansinspektionen och tillsynsmyndigheterna i det tredjeland där förvaringsinstitutet är etablerat har infört samarbetsarrangemang för att övervaka systemrisken, i syfte att säkerställa ett effektivt informationsutbyte som gör det möjligt för Finansinspektionen att fullgöra sina uppgifter enligt AIFM-direktivet,

2) förvaringsinstituten omfattas av effektiv reglering, inklusive minimikapitalkrav, och tillsyn av verksamheten som har samma verkan som EU:s harmoniserade lagstiftning och som tillämpas effektivt,

3) det tredjeland där förvaringsinstitutet är etablerat får inte vara upptaget i förteckningen över icke-samarbetsvilliga länder och territorier av arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

4) det tredjeland där förvaringsinstitutet är etablerat har undertecknat en sådan överenskommelse med Finland som till fullo uppfyller normerna i artikel 26 i det modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet som godkänts av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden,

5) förvaringsinstitutet ska enligt avtal vara ansvarigt gentemot AIF-fonden eller dess investerare i enlighet med artikel 21.12 och 21.13 i AIFM-direktivet och uttryckligen förbinda sig att iaktta dess artikel 21.11.

5 §
Gränsöverskridande investeringar i AIF-fonder

Bestämmelserna i detta kapitel påverkar inte investerares rätt att investera i sådana i ett tredjeland etablerade AIF-fonder som de valt. Professionella kunder kan genom specifikt skriftligt samtycke avstå från sin rätt till information enligt 12 kap. 4 § 6 mom. gällande en AIF-förvaltare som förvaltar en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland. (19.11.2021/975)

Finansinspektionen ska se till att information om AIF-fonder som är etablerade i tredjeland, när den har fått anmälan om marknadsföring av dessa fonder i Finland med stöd av 2 eller 3 §, och om deras förvaltare finns offentligt tillgänglig.

Trots det som föreskrivs i 12 kap. eller i detta kapitel får en AIF-förvaltare som är etablerad i ett tredjeland utan särskilda begränsningar rapportera om investeringar till investerarna.

5 a § (19.11.2021/975)
Rätt för AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer att upphöra med marknadsföring i Finland

AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer och som har gjort en anmälan enligt 3 § om marknadsföring i Finland av EES-baserade AIF-fonder eller AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer får upphöra med marknadsföringen av den i anmälan avsedda AIF-fonden, om

1) ett allmänt erbjudande lämnas om att utan avgifter eller avdrag återköpa eller inlösa alla sådana andelar i AIF-fonden som innehas av investerare i Finland, vilket offentliggörs under minst 30 bankdagar och riktas, direkt eller via förmedlare, individuellt till alla investerare vilkas identitet är känd,

2) en anmälan om den i ett tredjeland etablerade AIF-förvaltarens avsikt att upphöra med marknadsföringen av andelar i den EES-baserade AIF-fonden eller den i ett tredjeland etablerade AIF-fonden i Finland offentliggörs på ett sätt som är allmänt tillgängligt och som är brukligt för marknadsföring av sådana fonder och passande för en typisk investerare i sådana fonder, och

3) avtalsarrangemang med förmedlare eller ombud ändras eller avslutas med verkan från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring, i syfte att i Finland förhindra direkta eller indirekta erbjudanden om eller placeringar av andelar i den EES-baserade AIF-fonden eller den i ett tredjeland etablerade AIF-fonden.

Vad som i 1 mom. 1 punkten föreskrivs om skyldigheten att lämna ett erbjudande om återköp eller inlösen tillämpas inte på slutna AIF-fonder.

AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer ska lämna en anmälan med de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten till Finansinspektionen.

AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer ska upphöra med alla direkta eller indirekta erbjudanden till investerare i Finland om eller placeringar av andelar i EES-baserade AIF-fonder eller AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring.

Förvaltare som är etablerade i tredjeländer ska lämna de handlingar och uppgifter som avses i 11 kap. 1 § och 12 kap. 4–6 § till de investerare som fortfarande innehar andelar i den EES-baserade AIF-fonden eller den i ett tredjeland etablerade AIF-fonden.

AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer får inte inom 36 månader från den dag som avses i 4 mom. bedriva sonderande marknadsföring av andelar i en EES-baserad AIF-fond eller en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland eller tillhandahålla motsvarande information om investeringsstrategier eller investeringsidéer i Finland.

Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas också på sådana i 2 § 2 mom. avsedda EES-baserade AIF-förvaltare som upphör med marknadsföring i Finland av AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer och som de förvaltar.

6 §
Övriga bestämmelser som gäller tredjeländer

Efter det att den delegerade förordning av kommissionen som avses i artikel 67 i AIFM-direktivet har trätt i kraft ska artiklarna 35 och 37–41 i det direktivet iakttas.

7 §
Kommissionens delegerade förordning

I kommissionens delegerade förordning föreskrivs om bedömningsgrunderna för sådan reglering och tillsyn av verksamheten som ska tillämpas på förvaringsinstitut som är etablerade i tredjeländer och om särskilda bestämmelser som ska tillämpas på tredjeländer.

VIII AVDELNINGEN

TILLSYN OCH PÅFÖLJDER

21 kap

Bestämmelser som gäller Finansinspektionen

1 §
Tillsyn

Finansinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, så som föreskrivs i denna lag och i lagen om Finansinspektionen.

Finansinspektionen utövar tillsyn över förvaringsinstitutsverksamhet enligt denna lag.

Finansinspektionen kan utöver uppgifter som nämns särskilt i denna lag avkräva en enskild AIF-förvaltare också annan information, om det i enlighet med lagen om Finansinspektionen behövs för övervakning och hantering av systemrisker. Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om särskilda krav på tilläggsinformation utöver vad som föreskrivs i 7 kap. 3 §.

Bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att samarbeta med konsumentombudsmannen i fråga om kundskyddet finns i 5 kap. i lagen om Finansinspektionen.

2 §
Information om gränser för finansiell hävstång

Finansinspektionen ska innan den för en AIF-förvaltare uppställer begränsningar enligt 17 kap. 4 § 2 eller 3 mom. underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska systemrisknämnden och utländska EES-tillsynsmyndigheter.

Anmälan ska ske senast tio bankdagar innan den föreslagna åtgärden planeras träda i kraft eller förlängas.

Anmälan ska innehålla uppgifter om den föreslagna åtgärden, motivering av åtgärden och uppgift om när åtgärden ska träda i kraft eller förlängas. Under exceptionella omständigheter får Finansinspektionen besluta att den föreslagna åtgärden ska träda i kraft före utgången av den tidsfrist som anges i 2 mom.

Om Finansinspektionen genomför en i 1 mom. avsedd åtgärd som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i sitt yttrande motsatt sig, ska den underrätta myndigheten om detta och motivera sitt beslut. Motiveringen är offentlig.

3 §
Förvaltning av AIF-fonder och tillhandahållande av investeringstjänster i EES-stater (28.12.2017/1078)

Finansinspektionen ska efter att ha fått en anmälan enligt 19 kap. 1 § säkerställa om en AIF-förvaltare följer denna lag när den förvaltar AIF-fonder och tillhandahåller kapitalförvaltnings- och sidotjänster. Dessutom ska Finansinspektionen säkerställa om AIF-förvaltarens auktorisation omfattar sådan förvaltning av AIF-fonder samt tillhandahållande av kapitalförvaltnings- och sidotjänster som avses i den verksamhetsplan som fogats till anmälan. Finansinspektionen ska senast en månad efter det att den har tagit emot en fullständig anmälan överlämna handlingarna till de behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat. En förklaring om att anmälaren är en auktoriserad AIF-förvaltare enligt denna lag ska då bifogas. (28.12.2017/1078)

Om en filial etableras för verksamhet som avses i 19 kap. ska Finansinspektionen i stället för inom den tidsfrist som nämns i 1 mom. senast två månader efter att ha tagit emot en fullständig anmälan överlämna alla handlingar till de behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat.

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta AIF-förvaltaren om att informationen överlämnats.

4 § (22.2.2019/214)
Marknadsföring av AIF-fonder

Finansinspektionen ska efter att ha fått en i 12 kap. 1 § eller 19 kap. 3 § avsedd anmälan försäkra sig om att en AIF-förvaltare följer denna lag vid förvaltningen av en AIF-fond. Finansinspektionen ska inom 20 bankdagar efter att ha mottagit en fullständig anmälan underrätta AIF-förvaltaren om beslutet. Samtidigt ska Finansinspektionen underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i AIF-fondens hemmedlemsstat om saken.

Om Finansinspektionen inte anser sig ha fått tillräcklig information i de fall då den anmälan som avses i 1 mom. hänför sig till AIF-fonder som erbjuds icke-professionella kunder, ska Finansinspektionen meddela sitt negativa beslut i frågan inom 10 bankdagar från den dag då tilläggsuppgifterna tagits emot och senast inom 90 dagar från det att den anmälan som avses i 1 mom. tagits emot.

Finansinspektionen kan förbjuda att marknadsföring till icke-professionella kunder inleds, om den på grunder som anges närmare i beslutet anser att AIF-fonden inte uppfyller de villkor för marknadsföring som ställs i 13 kap.

Vad som i 2 och 3 mom. föreskrivs om Finansinspektionens rätt att förbjuda inledandet av marknadsföring av en AIF-fond tillämpas också på ändringsanmälan.

5 §
Marknadsföring av AIF-fonder i andra EES-stater

Finansinspektionen ska efter att ha fått en anmälan enligt 19 kap. 4 § försäkra sig om att en AIF-förvaltare följer denna lag vid förvaltningen av en AIF-fond. Finansinspektionen ska inom 20 bankdagar efter att ha mottagit en fullständig anmälan överlämna de handlingar och uppgifter som hör till anmälan till den utländska EES-tillsynsmyndigheten i den EES-stat där AIF-fonden ska marknadsföras. Finansinspektionen ska samtidigt bifoga en på engelska avfattad förklaring om att AIF-förvaltaren i fråga är auktoriserad att förvalta fonden i enlighet med en särskild investeringspolicy som den uppgett. Finansinspektionen ska samtidigt underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i den EES-stat där AIF-fonden är etablerad.

Efter att ha överlämnat handlingarna och uppgifterna ska Finansinspektionen utan dröjsmål underrätta AIF-förvaltaren om att så har skett.

5 a § (19.11.2021/975)
Sonderande marknadsföring av AIF-fonder i andra EES-stater

Finansinspektionen ska efter att ha fått en anmälan enligt 19 kap. 4 a § 2 mom. utan dröjsmål underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i den EES-stat där AIF-förvaltaren bedriver eller bedrev sonderande marknadsföring. Finansinspektionen ska på begäran ge den utländska EES-tillsynsmyndigheten ytterligare information om den sonderande marknadsföring som bedrivs eller har bedrivits i den berörda EES-staten.

6 § (19.11.2021/975)
Ändrade uppgifter om förvaltning av AIF-fonder eller tillhandahållande av investeringstjänster

Finansinspektionen ska bedöma planerade ändringar efter att ha fått en anmälan som avses i 19 kap. 1 § 4 mom. Om den planerade ändringen skulle leda till att AIF-förvaltaren inte längre följer denna lag, ska Finansinspektionen inom 15 bankdagar efter att ha fått all den information som avses i 19 kap. 1 § 4 mom. förbjuda genomförandet av ändringen.

Om en AIF-förvaltare trots Finansinspektionens förbud genomför en ändring som avses i 1 mom. eller om en oplanerad ändring som lett till att AIF-förvaltaren inte längre följer denna lag har ägt rum, ska Finansinspektionen vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att den verksamhet som strider mot bestämmelserna upphör. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i AIF-förvaltarens EES-värdmedlemsstat om detta.

Om ändringarna är godtagbara och Finansinspektionen kan försäkra sig om att AIF-förvaltaren följer denna lag, ska Finansinspektionen utan dröjsmål underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i AIF-förvaltarens EES-värdmedlemsstat om ändringarna.

6 a § (19.11.2021/975)
Ändrade uppgifter om marknadsföring

Finansinspektionen ska bedöma planerade ändringar efter att ha fått en anmälan som avses i 12 kap. 1 § 4 mom. Om en AIF-förvaltare på grund av en planerad ändring inte längre skulle följa denna lag, ska Finansinspektionen utan dröjsmål förbjuda genomförandet av ändringen.

Om en planerad ändring genomförs trots Finansinspektionens förbud eller om en oplanerad ändring som innebär att AIF-förvaltaren inte längre följer denna lag har ägt rum, ska Finansinspektionen vidta lämpliga åtgärder och vid behov förbjuda marknadsföringen av AIF-fonden för att säkerställa att den verksamhet som strider mot bestämmelserna upphör.

Om ändringarna är godtagbara och Finansinspektionen kan försäkra sig om att AIF-förvaltaren följer denna lag, ska Finansinspektionen utan dröjsmål meddela AIF-förvaltaren att den inte avser att förbjuda ändringarna.

6 b § (19.11.2021/975)
Ändrade uppgifter om marknadsföring i gränsöverskridande situationer

Finansinspektionen ska bedöma planerade ändringar efter att ha fått en anmälan som avses i 19 kap. 4 § 4 mom. Om den planerade ändringen skulle leda till att AIF-förvaltaren inte längre följer denna lag, ska Finansinspektionen inom 15 bankdagar efter att ha fått all den information som avses i 19 kap. 4 § 4 mom. förbjuda genomförandet av ändringen. Finansinspektionen ska underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i AIF-förvaltarens EES-värdmedlemsstat om detta.

Om en AIF-förvaltare trots Finansinspektionens förbud genomför en ändring som avses i 1 mom. eller om en oplanerad ändring som lett till att AIF-förvaltaren inte längre följer denna lag har ägt rum, ska Finansinspektionen vidta lämpliga åtgärder och vid behov förbjuda marknadsföringen av AIF-fonden för att säkerställa att den verksamhet som strider mot bestämmelserna upphör. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i AIF-förvaltarens EES-värdmedlemsstat om detta.

Om ändringarna är godtagbara och Finansinspektionen kan försäkra sig om att AIF-förvaltaren följer denna lag, ska Finansinspektionen inom en månad från mottagandet av anmälan underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i AIF-förvaltarens EES-värdmedlemsstat om ändringarna.

6 c § (19.11.2021/975)
Upphörande av marknadsföring i andra EES-stater

Efter att ha fått den anmälan som avses i 19 kap. 6 § 3 mom. ska Finansinspektionen granska anmälan och inom 15 bankdagar efter mottagandet av den fullständiga anmälan vidarebefordra den till EES-tillsynsmyndigheten i den EES-värdmedlemsstat som identifierats i anmälan samt till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Finansinspektionen ska omedelbart underrätta AIF-förvaltaren om att anmälan lämnats in.

Finansinspektionen ska till den utländska EES-tillsynsmyndighet som avses i 1 mom. lämna behövliga uppgifter om ändringar i de handlingar och uppgifter som AIF-förvaltaren lämnat i enlighet med 19 kap. 4 § 1 mom.

Genom förordning av finansministeriet utfärdas för genomförandet av AIFM-direktivet närmare bestämmelser om de i 2 mom. avsedda uppgifter som Finansinspektionen ska lämna.

7 §
Säkerställande av AIF-fonders lagenlighet

När Finansinspektionen får en anmälan enligt 3 kap. 5 § 3 mom. ska den kräva att AIF-förvaltaren i fråga vidtar behövliga åtgärder för att säkerställa att en AIF-fond eller en annan enhet som verkar för dess räkning uppfyller sina skyldigheter enligt denna lag.

Om AIF-fonden inte inom en rimlig tid efter ett sådant krav som avses i 1 mom. uppfyller sina skyldigheter enligt denna lag, ska Finansinspektionen genom ett beslut förbjuda AIF-förvaltaren att förvalta denna AIF-fond. AIF-fonden får i så fall inte längre marknadsföras i Finland eller andra EES-stater förrän det har utsetts en AIF-förvaltare enligt denna lag. Inte heller en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland och som inte har någon AIF-förvaltare får marknadsföras i Finland eller andra EES-stater. Finansinspektionen ska omedelbart underrätta de utländska EES-tillsynsmyndigheterna i fondens hemmedlemsstat och de utländska EES-tillsynsmyndigheterna i de EES-stater där de AIF-fonder marknadsförs som förvaltas av AIF-förvaltaren om förbudet.

8 §
Information som ska ges av förvaringsinstitut

Finansinspektionen kan be att få tillgång till den information som ett sådant förvaringsinstitut eller särskilt förvaringsinstitut som avses i denna lag har fått när det utför sina uppgifter, om Finansinspektionen behöver informationen för sin lagstadgade tillsyn.

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att få den information som avses i 1 mom. finns i 18 § i lagen om Finansinspektionen.

9 §
Skyldighet att bedöma en begäran om åtgärder från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Finansinspektionen ska bedöma varje begäran om åtgärder från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt artikel 47 i AIFM-direktivet och vidta tillräckliga åtgärder med anledning av begäran.

Åtgärderna ska effektivt hantera hotet mot finansmarknadens korrekta funktion och integritet eller mot stabiliteten i hela eller delar av det finansiella systemet i EES-staterna, eller avsevärt förbättra de behöriga myndigheternas förmåga att övervaka hotet. Åtgärderna får inte framkalla risk för regelarbitrage och inte heller inverka negativt på finansmarknadens effektivitet.

I övrigt ska samarbetet med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten följa 3 a § i lagen om Finansinspektionen.

10 §
Utbyte av information

Finansinspektionen ska ge utländska EES-tillsynsmyndigheter information som är av betydelse för att övervaka och förebygga sådana eventuella konsekvenser av AIF-förvaltares verksamhet när det gäller stabiliteten hos kreditinstitut, försäkringsanstalter och värdepappersföretag av betydelse för det finansiella systemet och när det gäller de marknaders funktion där AIF-förvaltarna är verksamma. Informationen ska också vidarebefordras till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden.

Om inte annat följer av villkoren i artikel 35 i Esmaförordningen ska Finansinspektionen överlämna uppgifter i aggregerad form beträffande verksamhet som bedrivs av de AIF-förvaltare som den ansvarar för till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden.

I övrigt ska 52 § i lagen om Finansinspektionen iakttas vid informationsutbyte.

11 §
Tillsynssamarbete

Finansinspektionen får begära att en utländsk EES-tillsynsmyndighet samarbetar i samband med tillsyn, kontroller eller utredningar på den andra EES-statens territorium, inom ramen för befogenheterna enligt AIFM-direktivet. Finansinspektionen kan begära att dess tjänstemän ska få vara närvarande vid en kontroll.

Då Finansinspektionen av en utländsk EES-tillsynsmyndighet tar emot en begäran om en kontroll eller utredning i Finland ska den själv utföra kontrollen eller utredningen.

Finansinspektionen kan av särskilda skäl ge en tjänsteman vid en utländsk EES-tillsynsmyndighet som framfört en i 2 mom. avsedd begäran tillstånd att vara närvarande vid en kontroll på plats eller delta i utredningen.

Finansinspektionen får vägra delta i tillsynssamarbete med en utländsk EES-tillsynsmyndighet på de grunder som nämns i 53 § i lagen om Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska övervaka att en EES-baserad AIF-förvaltare som förvaltar en AIF-fond i Finland eller marknadsför andelar i en AIF-fond i Finland via en filial iakttar 6 kap. 1 § och 7 kap. 5 och 6 §.

12 §
Tvistlösning hos Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Bestämmelser om hänskjutande av tvister mellan Finansinspektionen och en utländsk EES-tillsynsmyndighet till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten finns i 50 b § i lagen om Finansinspektionen.

13 §
Samarbete med tredjeländers tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen ska för övervakningen av efterlevnaden av denna lag ordna samarbete med tredjeländers tillsynsmyndigheter enligt vad som föreskrivs i 54 § i lagen om Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska offentliggöra en förteckning över de tillsynsmyndigheter som den tillämpar sådana samarbetsarrangemang med som avses i 1 mom.

14 § (29.3.2019/400)
Bevarande och överföring av personuppgifter

Finansinspektionen ska bevara de personuppgifter som den fått då den skött uppgifter enligt denna lag. Uppgifterna ska avföras fem år efter rapporteringen, om de inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en pågående rättegång eller myndighetsundersökning. Behovet av fortsatt bevarande ska granskas senast tre år efter den föregående undersökningen av behovet. En anteckning ska göras om granskningen. Uppgifterna ska avföras omedelbart när det inte längre finns något behov av att behandla dem.

Finansinspektionen får från fall till fall överföra de uppgifter som den fått då den skött uppgifter enligt denna lag och analyser av uppgifterna till ett tredjeland, om överföringen behövs för tillsynen över att AIFM-direktivet följs. Uppgifterna får överföras endast på villkor att de inte utan Finansinspektionens skriftliga tillstånd överförs vidare.

15 §
Tystnadsplikt

All information som Finansinspektionen får i enlighet med AIFM-direktivet av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, utländska EES-tillsynsmyndigheter, Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden ska anses omfattas av tystnadsplikt, om inte Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, den behöriga myndigheten eller en annan berörd myndighet eller ett annat berört organ när informationen lämnas anger något annat eller om informationen överlåts till Finlands eller någon annan EES-stats åklagar- eller förundersökningsmyndighet för förhindrande eller utredning av brott.

På offentligheten och sekretessen i fråga om handlingar som Finansinspektionen innehar ska i övrigt tillämpas bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och i 71 § i lagen om Finansinspektionen.

16 §
Kommissionens delegerade förordning

I kommissionens delegerade förordning föreskrivs om utbyte av information om möjliga konsekvenser för det finansiella systemet.

22 kap

Påföljder, överklagande och rapportering om överträdelser (29.6.2016/527)

1 §
Ordningsavgift

Ordningsavgift påförs AIF-förvaltare som försummar att iaktta eller överträder följande bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen:

1) 12 kap. 6 § om skyldigheten att informera investerarna om finansiell hävstång och 7 § om skyldighet att iaktta informationen till investerarna om investering av tillgångar,

2) 16 a kap. 4 § om minimiantal fondandelsägare,

3) 16 a kap. 6 § om en specialplaceringsfonds investeringsverksamhet,

4) 17 kap. 1 § om gränser för finansiell hävstång och 3 § om informationsskyldighet vid användning av finansiell hävstång i betydande grad,

5) 18 kap. 1–6 § om anmälnings- och informationsskyldighet.

(22.2.2019/214)

Utöver vad som föreskrivs i denna paragraf är också närmare bestämmelser och föreskrifter samt bestämmelserna i sådana förordningar som kommissionen antagit med stöd av AIFM-direktivet sådana bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen, när de gäller de bestämmelser som avses i 1 och 2 mom. i den här paragrafen.

2 § (22.2.2019/214)
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs AIF-förvaltare som försummar att iaktta eller överträder följande bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen:

1) 4 kap. 5 § om skyldighet att anmäla väsentliga ändringar i förutsättningarna för auktorisation,

2) 6 kap. 2 § om minimikapital, 4 § om täckning av potentiella risker och 5 § om AIF-fonders ledning och tillförlitlighet,

3) 7 kap. 1 § om resurser, 2 § om rutiner för administration och kontroll, 4 § om utseende av förvaringsinstitut, 6 § om hantering av intressekonflikter och 7 § om ersättningssystem,

4) 8 kap. 1 § om organisering av riskhantering, 2 § om separation av riskhanteringsfunktionen, 3 § om riskhanteringsåtgärder och 6 § om hantering av likviditetsrisk,

5) 9 kap. 3 § om förfarande vid värdering,

6) 10 kap. 2 § om villkor för delegering av funktioner,

7) 11 kap. 1 § om bokslut och verksamhetsberättelse,

8) 12 kap. 3 § om osann och vilseledande marknadsföring, 4 § om skyldighet att informera investerare, 5 § om regelbunden informationsskyldighet och 8 § om kundkontroll,

9) 13 kap. 1 § 1, 3 och 4 mom. om villkor för marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella kunder, (25.11.2022/954)

10) 16 a kap. 2 § om skyldigheten att använda benämningen specialplaceringsfond,

11) 18 kap. 7 § om tömning av bolag på tillgångar,

12) 20 kap. 4 § om förvaringsinstitut.

Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen och som vid försummelse eller överträdelse leder till att påföljdsavgift påförs förvaringsinstitut enligt denna lag är dessutom

1) 10 kap. 3 § om vidaredelegering av funktioner,

2) 14 kap. 2 § om hantering av intressekonflikter,

3) 15 kap. 2 § om förvaringsinstitutens förvaringsuppgifter, 3 § om förvaringsinstitutens övriga uppgifter, 5 § om delegering av förvaringsuppgifter och 6 § om förvaringsinstituts meddelande till Finansinspektionen.

Bestämmelser och beslut som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är, utöver de som nämns i 1 och 2 mom. i denna paragraf, dessutom bestämmelserna i 7 kap. 9 § i denna lag om skyldigheten att anmäla förvärv och avyttring av aktier samt beslut enligt 32 a § i lagen om Finansinspektionen om förbud mot förvärv av ägarandelar och beslut enligt 32 c § i den lagen om begränsning av aktiebaserade rättigheter.

Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen, för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs påföljdsavgift, är utöver vad som anges i 1–3 mom. i fråga om AIF-fonder bestämmelserna om lämnande av information om transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar i artiklarna 13 och 14 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt i fråga om AIF-fonder bestämmelserna om kraven för marknadsföringsmaterial som riktas till investerare i artiklarna 4.1–4.5 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder. (19.11.2021/975)

Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är också, utöver vad som föreskrivs i denna paragraf, närmare bestämmelser och föreskrifter samt bestämmelser i förordningar som antagits av kommissionen med stöd av AIFM-direktivet eller förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning, när bestämmelserna och föreskrifterna i fråga gäller de bestämmelser som avses i 1 mom. 1–9 och 11 punkten, 2 mom. 1 och 2 punkten och 4 mom. i denna paragraf.

För överträdelse av bestämmelser som avses ovan i 1 mom. 7 och 8 punkten kan påföljdsavgift påföras också EES-baserade AIF-förvaltare.

3 § (28.12.2017/1078)
Bestämmande och verkställighet av administrativa påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om bestämmande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder.

4 § (19.11.2021/975)
Ändringssökande

Bestämmelser om överklagande av beslut som Finansinspektionen fattat med stöd av denna lag finns i 73 § i lagen om Finansinspektionen.

4 a § (19.11.2021/975)
Överklagande till följd av vissa EU-förordningar

Bestämmelser om överklagande av beslut som Finansinspektionen meddelat med stöd av förordningen om europeiska riskkapitalfonder och förordningen om europeiska fonder för socialt företagande finns i 73 § i lagen om Finansinspektionen.

Om ett i artikel 14 i förordningen om europeiska riskkapitalfonder avsett beslut om registrering av förvaltare eller ett i artikel 14 b i den förordningen avsett beslut om registrering av fonder, eller ett i artikel 15 i förordningen om europeiska fonder för socialt företagande avsett beslut om registrering av förvaltare eller ett i artikel 15 b i den förordningen avsett beslut om registrering av fonder, inte har meddelats inom föreskriven tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om beslutet har meddelats efter att besvär anförts.

5 § (22.2.2019/214)
AIF-brott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) förvaltar en AIF-fond i strid med 3 kap. 1 §, 5 kap. 1 §, 19 kap. 1 § eller 20 kap. 1 §,

2) förvaltar en AIF-fond i strid med ett beslut om återkallande av verksamhetstillstånd enligt 26 § i lagen om Finansinspektionen eller i strid med ett beslut om begränsning av tillståndsenlig verksamhet enligt 27 § i den lagen,

3) marknadsför andelar i en AIF-fond till professionella eller icke-professionella kunder i strid med 19 kap. 3 § 2 mom., 19 kap. 4 § eller 20 kap. 2 §,

4) såsom firma eller annars i sin affärsverksamhet använder en benämning som avses i 3 kap. 4 § i strid med den paragrafen,

5) använder benämningen specialplaceringsfond i strid med 16 a kap. 2 § 1 mom., eller

6) bedriver verksamhet som förvaringsinstitut för AIF-fonder i strid med 14 kap. 1 § eller 3 § 1–3 mom.,

ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för AIF-brott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

6 §
Brott mot tystnadsplikten

Den som bryter mot tystnadsplikten enligt 7 kap. 11 § eller 21 kap. 15 § ska dömas till straff enligt 38 kap. 1 och 2 § i strafflagen, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

7 § (28.6.2017/452)

7 § har upphävts genom L 28.6.2017/452.

8 §
Skadeståndsskyldighet

AIF-förvaltare och EES-baserade AIF-förvaltare är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat en AIF-fonds investerare eller andra personer genom förfarande som strider mot denna lag, mot förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder eller mot förordningar som kommissionens antagit med stöd av AIFM-direktivet. (19.11.2021/975)

En AIF-förvaltares och en EES-baserad AIF-förvaltares styrelsemedlemmar och verkställande direktör är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat AIF-förvaltare, aktieägare eller andra personer genom överträdelse av denna lag eller bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Vad som föreskrivs ovan i detta moment gäller inte skador som orsakats genom överträdelse av 7 kap. 3 §, 5 § 1 mom., 6 § 1 eller 2 mom. eller 7 §.

En AIF-förvaltares och en EES-baserad AIF-förvaltares aktieägare är skyldiga att ersätta skada som de genom att medverka till överträdelse av denna lag eller bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat AIF-förvaltare, aktieägare eller andra personer. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte skador som orsakats genom överträdelse av 7 kap. 3 §, 5 § 1 och 2 mom. eller 7 §.

Det som i 1 mom. föreskrivs om skadeståndsskyldighet gäller också den till vilken AIF-förvaltaren har delegerat en funktion i enlighet med 10 kap. Bestämmelser om revisorers skadeståndsskyldighet finns i 10 kap. 9 § i revisionslagen. (12.8.2016/641)

Det som i 1 mom. föreskrivs om skadeståndsskyldighet gäller också värdepappersföretag, kreditinstitut och andra personer som vid marknadsföring av andelar i AIF-fonder har

1) lämnat osann eller vilseledande information eller underlåtit att rätta sådan enligt 12 kap. 3 §,

2) försummat skyldigheten att i enlighet med 12 kap. 4 § 6 mom. informera investerarna. (19.11.2021/975)

Bestämmelser om jämkning av skadestånd och om fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga finns i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen.

En AIF-förvaltare kan med en professionell kund avtala annorlunda om skadeståndsskyldighet enligt denna paragraf.

9 § (29.6.2016/527)
Rapportering om överträdelser

En förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska kunna rapportera en misstanke om överträdelser av bestämmelser och föreskrifter om finansmarknaden. I rapporteringsförfarandet ska ingå lämpliga och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna, skydda rapportören och säkerställa skyddet av personuppgifterna för rapportören och den som är föremål för rapporten. När det gäller skydd för rapporterande personer tillämpas även lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (1171/2022). Rapporteringsförfarandet ska dessutom innehålla anvisningar som tryggar skyddet för rapportörens identitet, om det inte för utredande av en överträdelse eller annars i fråga om myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag. (20.12.2022/1179)

Förvaltare av alternativa investeringsfonder ska bevara behövlig information som gäller den rapport som avses i 1 mom. Informationen ska avföras fem år efter rapporteringen, om den inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en pågående rättegång eller en myndighetsundersökning eller för att trygga de rättigheter som rapportören eller den som är föremål för rapporten har. Senast tre år efter den föregående undersökningen ska behovet av fortsatt bevarande undersökas. En anteckning ska göras om undersökningen.

Utöver vad som föreskrivs i dataskyddslagen (1050/2018) har en sådan registrerad person som en rapport enligt 1 mom. avser inte rätt till insyn i den information som avses i 1 och 2 mom., om utlämnande av uppgifterna skulle kunna hindra utredningen av misstänkta överträdelser. (29.3.2019/400)

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur rapporter som avses i 1 mom. ska göras och behandlas.

IX AVDELNINGEN

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

23 kap

Övergångsbestämmelser

1 §
Ansökan om auktorisation samt registrering

Efter det att denna lag trätt i kraft ska en AIF-förvaltare kunna visa att den har vidtagit tillräckliga åtgärder som avses i 3–5 kap. för att följa denna lag, de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den och de förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av AIFM-direktivet.

En AIF-förvaltare ska lämna in en ansökan om auktorisation som AIF-förvaltare eller om registrering till Finansinspektionen och anpassa sin verksamhet till denna lag senast den 22 juli 2014.

Om en ansökan enligt 2 mom. inte har lämnats in senast den 22 juli 2014 ska verksamheten upphöra senast den dagen.

En ansökan om auktorisation som redan är inlämnad när lagen träder i kraft ska kompletteras i enlighet med lagens krav.

2 §
Slutna och temporära AIF-fonder

AIF-förvaltare som förvaltar slutna AIF-fonder som inte har gjort ytterligare investeringar efter den 22 juli 2013 betraktas inte som tillståndspliktiga eller registreringsskyldiga AIF-förvaltare. En sådan AIF-förvaltare ska senast en månad efter att denna lag har trätt i kraft anmäla till Finansinspektionen att den förvaltar en AIF-fond.

Det som föreskrivs i 1 mom. gäller även AIF-förvaltare av slutna och temporära AIF-fonder för vilka teckningstiden har upphört före den 22 juli 2013 och för vilka tidsfristen upphör senast den 22 juli 2016. Sådana AIF-förvaltare ska dessutom iaktta det som föreskrivs i 11 och 18 kap.

3 §
Förvaringsinstitut

Trots bestämmelserna i 14 kap. 1 § kan ett utländskt EES-kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 3 mom. i kreditinstitutslagen med Finansinspektionens tillstånd utses till förvaringsinstitut till och med den 22 juli 2017. Det utländska EES-kreditinstitutet ska i så fall iaktta de bestämmelser om genomförande av artikel 21 i AIFM-direktivet som utfärdats i den EES-stat där institutet har sitt säte. (8.8.2014/627)

Finansinspektionen beviljar ett i 1 mom. avsett tillstånd på ansökan av en AIF-förvaltare. Finansinspektionen kan vägra bevilja tillstånd, om den inte kan försäkra sig om att den får tillräcklig information av förvaringsinstitutet eller den utländska EES-tillsynsmyndigheten.

4 §
Marknadsföring

Trots bestämmelserna i 12 kap. 1 § och 19 kap. 3 och 5 § får marknadsföringen av andelar i AIF-fonder eller EES-baserade AIF-fonder till professionella kunder fortgå fram till den 22 juli 2014, om marknadsföringen har inletts innan denna lag trätt i kraft och en detaljerad anmälan om marknadsföringen har lämnats till Finansinspektionen inom en månad efter det att denna lag trätt i kraft. Någon sådan anmälan behövs inte, om en anmälan om marknadsföring av AIF-fonden har gjorts i enlighet med 19 kap. 5 §.

Trots bestämmelserna i 20 kap. 2 § får AIF-förvaltare eller EES-baserade AIF-förvaltare fram till den 22 juli 2014 i Finland marknadsföra andelar i en AIF-fond som etablerats i tredjeland till professionella kunder, om marknadsföringen har inletts innan denna lag trätt i kraft och en detaljerad anmälan om marknadsföringen har lämnats till Finansinspektionen inom en månad efter det att denna lag trätt i kraft.

Trots bestämmelserna i 20 kap. 3 § får AIF-förvaltare etablerade i tredjeland fram till den 22 juli 2014 i Finland marknadsföra andelar i en förvaltad EES-baserad AIF-fond eller AIF-fond som etablerats i tredjeland till professionella kunder, om marknadsföringen har inletts innan denna lag trätt i kraft och en detaljerad anmälan om marknadsföringen har lämnats till Finansinspektionen inom en månad efter det att denna lag trätt i kraft.

En anmälan som avses i 1–3 mom. ska innefatta en utredning av att verksamheten följer de allmänna principerna enligt 6 kap. 1 § och tillvägagångssätten enligt 12 kap. 2 och 3 §.

Det som föreskrivs i 12 och 13 kap. ska inte tillämpas på erbjudande av andelar i sådana AIF-fonder eller EES-baserade AIF-fonder till allmänheten över vilka det har offentliggjorts ett prospekt enligt 4 kap. i värdepappersmarknadslagen före denna lags ikraftträdande, medan prospektet är giltigt.

En utländsk AIF-förvaltare som innan denna lag träder i kraft har fått tillstånd av Finansinspektionen att marknadsföra en AIF-fond i Finland ska för att få fortsätta marknadsföringen av AIF-fonden i Finland på gällande villkor visa för Finansinspektionen att den uppfyller villkoren enligt 20 kap. 3 § före den 22 juli 2014.

5 §
Specialplaceringsfonder

Trots bestämmelserna i 12 och 13 kap. får ett fondbolag som fått verksamhetstillstånd enligt lagen om placeringsfonder och som iakttar skyldigheterna enligt 1 § 1 mom. och har ansökt om auktorisation eller registrerat sig inom den tid som anges i 1 § 2 mom., innan auktorisation beviljas eller innan registreringen erbjuda andelar i en specialplaceringsfond till professionella eller icke-professionella kunder, om specialplaceringsfonden har inlett sin verksamhet innan denna lag träder i kraft eller Finansinspektionen har fastställt specialplaceringsfondens stadgar.

Ett fondbolag som fått verksamhetstillstånd enligt lagen om placeringsfonder och som förvaltar specialplaceringsfonder vars sammanlagda tillgångar underskrider de tröskelvärden som avses i 1 kap. 2 § har också utan auktorisation enligt denna lag rätt att till icke-professionella kunder marknadsföra de specialplaceringsfonder som fondbolaget förvaltar och som det innan denna lag trätt i kraft enligt sina stadgar som fastställts av Finansinspektionen har kunnat erbjuda till icke-professionella kunder.

Ett fondbolag som fått verksamhetstillstånd enligt lagen om placeringsfonder har inte några skyldigheter att vidta sådana åtgärder som avses i 1 § 1 mom., ansöka om auktorisation som AIF-förvaltare eller registrera sig hos Finansinspektionen, om det före utgången av tidsfristen enligt 1 § 2 mom. har vidtagit åtgärder för att ombilda specialplaceringsfonder som fondbolaget förvaltar och som inlett sin verksamhet innan denna lag trätt i kraft till en sådan placeringsfond som avses i lagen om placeringsfonder. Om en specialplaceringsfond som avses i detta moment inte senast den 22 juli 2014 har ombildats till en placeringsfond får andelar i fonden erbjudas innan ombildningen har genomförts endast i det fall att Finansinspektionen har fastställt specialplaceringsfondens stadgar.

Ett fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder får inrätta nya specialplaceringsfonder efter det att denna lag trätt i kraft men före den 22 juli 2014 bara om det vid inrättandet av specialplaceringsfonden och förvaltningen av den iakttar bestämmelserna i 1 §.

En specialplaceringsfond som inrättats före ikraftträdandet och där det enligt stadgarna ska finnas minst tio fondandelsägare får inte omvandlas till en sådan specialplaceringsfond enligt 27 § i lagen om placeringsfonder där det får finnas mindre än tio fondandelsägare.

6 §
Utländska AIF-förvaltare

När denna lag trätt i kraft ska EES-baserade AIF-förvaltare, AIF-förvaltare som är registreringsskyldiga i EES och AIF-förvaltare etablerade i tredjeland kunna visa att de har vidtagit tillräckliga åtgärder för att iaktta denna lag, bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av AIFM-direktivet.

EES-baserade AIF-förvaltare, AIF-förvaltare som är registreringsskyldiga i EES och AIF-förvaltare etablerade i tredjeland ska se till att verksamheten överensstämmer med denna lag senast den 22 juli 2014.

7 §
Självreglering

En AIF-förvaltare ska senast den 22 juli 2014 meddela Finansinspektionen till vilket av de organ som avses i 6 kap. 7 § 1 mom. den hör eller vilket organ som gett en sådan rekommendation som avses i 6 kap. 7 § 1 och 2 mom. och som AIF-förvaltaren har förbundit sig att följa.

8 §
Kreditvärdering

Denna lags 8 kap. 3 § 4 mom. ska följas när 18 månader förflutit från den dag då Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/14/EU om ändring av direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg träder i kraft.

9 §
Rapportering

Bestämmelserna i 6 kap. 6 § ska tillämpas på revisionen av en AIF-förvaltares första hela räkenskapsperiod efter lagens ikraftträdande.

Bestämmelserna i 11 kap. ska tillämpas på bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionen för en AIF-fonds första hela räkenskapsperiod efter lagens ikraftträdande.

10 §
Beslut om tillämpning av lagen

Finansinspektionen ska på ansökan inom en rimlig tid fatta beslut om hur ett sådant ärende ska avgöras som är viktigt med avseende på lagens tillämpningsområde eller en enhetlig tillsynspraxis, särskilt om det gäller riktlinjer eller rekommendationer från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Beslutet kan i synnerhet gälla frågan om huruvida sökanden vid den tidpunkt då lagen träder i kraft

1) driver verksamhet som är sådan förvaltning av AIF-fonder som kräver auktorisation enligt denna lag, eller

2) förvaltar en AIF-fond som ska anses vara öppen eller sluten.

Ansökan om ett sådant beslut som avses i 1 mom. ska göras senast den 22 april 2014.

Finansinspektionens beslut enligt 1 mom. är bindande för Finansinspektionen så länge som de faktorer som beslutet är baserat på inte väsentligen förändras.

Trots det som föreskrivs i 2 mom. ska Finansinspektionen fatta ett sådant beslut som avses i 1 mom. om sökanden inleder eller planerar att inleda förvaltning av en AIF-fond efter det att denna lag trätt i kraft.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013, EkUB 38/2013, GrUU 43/2013, RSv 4/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

8.8.2014/627:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014

18.9.2015/1214:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

29.6.2016/527:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.

RP 65/2016, EkUB 14/2016, RSv 84/2016, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (32015R0596); EUT L 173, 12.6.2014, s.1

12.8.2016/641:

Denna lag träder i kraft den 19 augusti 2016.

RP 70/2016, EkUB 16/2016, RSv 85/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU, (32014L0056); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 196, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 (32014R0537); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 77

25.8.2016/739:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

RP 46/2016, EkUB 15/2016, RSv 98/2016

21.4.2017/229:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

De undantag från skyldigheten att upprätta faktablad som Finansinspektionen beviljat med stöd av det upphävda 13 kap. 4 § 4 mom. upphör att gälla fyra månader efter ikraftträdandet av denna lag, dock senast den 1 maj 2018.

RP 79/2016, EkUB 1/2017, RSv 14/2017, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 (32014R1286); EUT L 352, 9.12.2014, s. 1

28.6.2017/452:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 228/2016, FvUB 8/2017, RSv 57/2017

28.12.2017/1078:

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

En sådan årlig rapport som avses i 7 kap. 8 § 2 mom. i den lag som gällde när denna lag trädde i kraft behöver inte längre lämnas till Finansinspektionen för år 2017.

RP 151/2017, EkUB 22/2017, RSv 187/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (32014L0065); EUT L 173, 12.6.2014, s. 349

10.8.2018/635:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

14.12.2018/1110:

Denna lag träder i kraft den 19 december 2018.

RP 141/2018, EkUB 17/2018, RSv 114/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 (32017R2402); EUT L 347, 28.12.2017, s. 35

19.12.2018/1230:

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2019.

RP 111/2018, EkUB 16/2018, RSv 105/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (32017R1129); EUT L 168, 30.6.2017, s. 12

22.2.2019/214:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

Vad som i 28 kap. 2 § i lagen om placeringsfonder föreskrivs om övergångstider för stadgeändringar och granskning av värdeberäkningars riktighet tillämpas också på specialplaceringsfonder.

Registrerade AIF-förvaltare ska senast vid utgången av året efter ikraftträdandet av denna lag lämna en redogörelse till Finansinspektionen om tillförlitligheten hos betydande ägare och ledning som avses i 5 kap. 3 §.

RP 243/2018, EkUB 27/2018, RSv 221/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1991 (32017R1991); EUT L 293, 10.11.2017, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 (32017R1131) EUT L 169, 30.6.2017, s. 8, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 (32015R2365); EUT L 337, 23.12.2015, s. 1

15.3.2019/298:

Denna lag träder i kraft den 20 mars 2019.

RP 277/2018, EkUB 32/2018, RSv 243/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU; (32014L0065); EUT L 173, 12.6.2014, s. 349

29.3.2019/400:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 100/2018, EkUB 42/2018, RSv 294/2018

12.4.2019/516:

Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.

En AIF-förvaltares verksamhet enligt 7 kap. 6 a och 6 b § ska anpassas till lagens krav inom sex månader efter det att lagen trätt i kraft.

RP 305/2018, EkUB 34/2018, RSv 276/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 (32017L0828); EUT L 132, 20.5.2017, s. 1

7.5.2021/381:

Denna lag träder i kraft den 10 maj 2021.

RP 255/2020, EkUB 8/2021, RSv 40/2021, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 (32019R2088); EUT 317, 9.12.2019, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 (32020R0852); EUT 198, 22.6.2020, s. 13

18.6.2021/528:

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

RP 16/2021, EkUB 9/2021, RSv 41/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, (32019L2034), EUT L 314, 5.12.2019, s.64

19.11.2021/958:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 28/2021, ShUB 19/2021, RSv 123/2021

19.11.2021/975:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2021.

RP 110/2021, EkUB 23/2021, RSv 128/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1160 (32019L1160); EUT 188, 12.7.2019, s. 106

30.12.2021/1358:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 159/2021, AjUB 18/2021, RSv 219/2021

25.11.2022/954:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

Fotnoten (954/2022) har tillfogats som rättelse.

RP 69/2022, EkUB 22/2022, RSv 133/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1160 (32019L1160); EUT 188, 12.7.2019, s. 106

20.12.2022/1179:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 147/2022, AjUB 17/2022, RSv 195/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 (32019L1937); EUT L 305, 26.11.2019, s. 1

29.12.2022/1343:

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2023.

RP 146/2022, EkUB 26/2022, RSv 197/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121 (32019L2121); EUT L 321, 12.12.2019, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.