Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

15.3.2013/192

Lag om verkställighet av jordbruksstöd

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde (30.12.2014/1361)

Denna lag tillämpas på verkställigheten av de stöd som avses i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), nedan lagen om direktstöd, på verkställigheten av de stöd som avses i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan lagen om nationella stöd, och på verkställigheten av ärenden som gäller de stöd som avses i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014). På förvaltningen av de program och medel som hänför sig till ersättning som avses i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare tillämpas lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (27/2014). (30.12.2014/1361)

Denna lag tillämpas också på verkställigheten av skördeskadeersättningar och ersättningar som betalas av statens medel för skador orsakade av exceptionella översvämningar samt på verkställigheten av stöd som beviljas för energihanteringstjänster för gårdsbruksenheter, om inte annat föreskrivs någon annanstans.

2 §
Tillämpning av lagen i landskapet Åland

Denna lag tillämpas i landskapet Åland på verkställigheten av de stöd som avses i lagen om direktstöd och i lagen om nationella stöd, om ärendet hör till rikets lagstiftningsbehörighet enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991).

3 §
Förhållande till annan lagstiftning

Denna lag tillämpas på verkställigheten av stöd som finansieras av medel från Europeiska unionen, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning.

Om det i de lagar som nämns i 1 § finns bestämmelser som avviker från denna lag, tillämpas de i stället för denna lag.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) den horisontella förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008, (27.6.2014/501)

2) förordningen om utbetalande organ kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet, (30.12.2014/1358)

2 a) den delegerade förordningen om utbetalande organ kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron, (30.12.2014/1358)

3) stödförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, (30.12.2014/1358)

4) administrationsförordningen kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor, (30.12.2014/1358)

5) kontrollförordningen kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor, (30.12.2014/1358)

5 a) landsbygdsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005, (27.6.2014/501)

6) tvärvillkor de villkor för beviljande av stöd som avses i artiklarna 91–95 i den horisontella förordningen. (30.12.2014/1358)

2 kap.

Myndigheternas uppgifter och behörighet

5 §
Jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för den allmänna styrningen och utvecklingen av förvaltningen av jordbruksstöd. Dessutom ansvarar ministeriet för beredningen av de olika stödsystemen och programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, planeringen av användningen av medel samt uppföljningen av genomförandet och effekterna av stödprogrammet.

6 § (18.5.2018/373)
Livsmedelsverket

Livsmedelsverket svarar för planeringen, genomförandet, utvecklandet och uppföljningen av verkställigheten av stödsystemen och programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland samt för en ändamålsenlig förvaltning av och tillsyn över användningen av medel. Livsmedelsverket styr och övervakar verkställigheten av stödsystemen samt styr och övervakar övriga myndigheter då dessa sköter uppdrag som med stöd av artikel 7 i den horisontella förordningen hör till det utbetalande organets ansvarsområde. Dessutom svarar Livsmedelsverket för kontroll och godkännande av utgifter som hänför sig till stödet, för utbetalningar och för andra administrativa uppgifter som hänför sig till stödsystemen.

Livsmedelsverket beslutar om det transportbidrag och det stöd för tjänster inom husdjursskötsel som avses i 6 § 2 punkten i lagen om nationella stöd samt om den miljöersättning som avses i 5 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare när ersättningen grundar sig på ett sådant avtal om upprätthållande av klonarkiv för ursprungsväxter eller ett sådant avtal om bevarande av lantrasers genom som avses i 7 mom. i den paragrafen. På handläggningen av ärendet vid Livsmedelsverket tillämpas denna lag.

Livsmedelsverket är den förvaltnings- och kontrollmyndighet som avses i artikel 7.1 i den horisontella förordningen. Livsmedelsverket beslutar om behållande av belopp som avses i artikel 55 andra stycket och i artikel 100 i den horisontella förordningen.

7 § (18.5.2018/373)

7 § har upphävts genom L 18.5.2018/373.

7 a § (18.5.2018/373)

7 a § har upphävts genom L 18.5.2018/373.

8 §
Närings-, trafik- och miljöcentralen

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om

1) beviljande av den miljöersättning som avses i 5 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, när ersättningen grundar sig på ett miljöavtal som avses i 3 och 5 mom. eller på ett avtal som avses i 6 mom. i den paragrafen, (30.12.2014/1361)

2) beviljande av de stöd för lagring av träd- gårdsprodukter, stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp, stöd för växthusproduktion, stöd för renhushållning och stöd för biodling som avses i 6 § i lagen om nationella stöd,

3) beviljande av sådana stödrättigheter som avses i 17 § i lagen om direktstöd samt om räkning av stödrättigheternas värde,

4) indragning av stödrättigheter som inte använts eller som beviljats utan grund,

5) upphörande av de stödrättigheter som avses i 11 § i lagen om direktstöd, (30.12.2014/1358)

6 punkten har upphävts genom L 30.12.2015/1691. (30.12.2015/1691)

7) den ersättning för jordbruksrådgivning som avses i 10 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, (30.12.2014/1361)

8) den ersättning för ekologisk produktion som avses i 8 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, (30.12.2014/1361)

9) beviljande av den ersättning för icke-produktiva investeringar som avses i 9 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare. (30.12.2014/1361)

Närings-, trafik- och miljöcentralen övervakar dessutom stöden och tvärvillkoren så som föreskrivs nedan.

9 §
Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket övervakar tvärvillkoren så som föreskrivs nedan.

10 §
Statens ämbetsverk på Åland

I landskapet Åland beslutar Statens ämbetsverk på Åland om

1) beviljande av de stöd för lagring av trädgårdsprodukter, stöd för växthusproduktion och stöd för biodling som avses i 6 § i lagen om nationella stöd,

2) beviljande av sådana stödrättigheter som avses i 17 § i lagen om direktstöd samt om räkning av stödrättigheternas värde,

3) indragning av stödrättigheter som inte använts eller som beviljats utan grund,

4) upphörande av de stödrättigheter som avses i 11 § i lagen om direktstöd. (30.12.2014/1358)

Statens ämbetsverk på Åland övervakar dessutom i landskapet Åland stöden och tvärvillkoren så som föreskrivs nedan.

11 §
Kommunen

Kommunen beslutar om

1) beviljande av stöd och bidrag som avses i 3 § i lagen om direktstöd,

2) överföring av stödrättigheter som avses i 14 § i lagen om direktstöd,

3 punkten har upphävts genom L 30.12.2014/1358. (30.12.2014/1358)

3 a) beviljande av förhandsgodkännande som avses i 5 § i lagen om direktstöd och om återställningsskyldighet som avses i 6 och 6 a § i den lagen, (30.12.2015/1691)

4) beviljande av stöd som avses i 6 § i lagen om nationella stöd, om inte behörigheten enligt 6 § 2 mom. i denna lag tillkommer Landsbygdsverket eller närings-, trafik- och miljöcentralen enligt 8 § 1 mom. 2 punkten eller Statens ämbetsverk på Åland enligt 10 § 1 mom. 1 punkten,

5) överföring och delning av de referenskvantiteter för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning som avses i 10 f § i lagen om nationella stöd, (30.12.2014/1358)

6) beviljande av ersättning som avses i 5–7 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, om inte Landsbygdsverket är behörig enligt 6 § 2 mom. i denna lag eller närings-, trafik- och miljöcentralen är behörig enligt 8 § 1 mom. 1 punkten i denna lag. (30.12.2014/1361)

Kommunen handhar den överföring av information till ett elektroniskt system som avses i artikel 17.3 b i kontrollförordningen. (30.12.2014/1358)

Vad som i denna lag bestäms om kommuner gäller också samkommuner och sådana samarbetsområden som avses i lagen om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna (210/2010).

12 §
Myndighetens regionala behörighet

Om inte något annat föreskrivs om behörighet med stöd av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) är den i 8–11 § i denna lag avsedda myndighet behörig inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum ligger. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum är den myndighet behörig inom vars verksamhetsområde merparten av gårdsbruks-enhetens åkrar finns. (30.12.2015/1691)

Om inte något annat föreskrivs om behörighet med stöd av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna är med avvikelse från bestämmelserna i 1 mom. den närings-, trafik- och miljöcentral behörig inom vars verksamhetsområde

1) investeringen genomförs, om ansökan gäller en icke-produktiv investering,

2) det område som avtalet gäller finns, om den som ansöker om ett miljöavtal är en sådan registrerad förening eller vattenrättslig sammanslutning som avses i 5 § 5 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare,

3) produktlagret finns, om ansökan gäller stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp,

4) biodlarens verksamhetsställe finns, om ansökan gäller stöd för biodling.

(30.12.2015/1691)

I ärenden som gäller stöd för renhushållning är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland behörig myndighet.

3 kap.

Förfarande vid ansökan om stöd

13 § (18.5.2018/373)
Ansökan om stöd

Ansökan om stöd ska göras på en blankett som fastställts av Livsmedelsverket. Ansökan ska undertecknas. De utredningar som behövs för beviljande av stöd ska fogas till ansökan.

På en anmälan som gäller stöd tillämpas det som i denna lag föreskrivs om formen för stödansökan, behövliga utredningar och inlämnande av ansökan.

Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om de blanketter som ska användas för ansökan eller anmälan om stöd och bilagorna till dem, om andra utredningar som krävs av den som ansöker om eller får stöd samt om tidsfristen för ändring av de uppgifter som anges i ansökan.

14 §
Gemensam ansökan om stöd

Om en ansökan om stöd gäller en gårdsbruksenhet som innehas av flera än en fysisk eller juridisk person tillsammans, ska alla innehavare underteckna ansökan. Gårdsbruksenhetens innehavare kan dock ge en fysisk person fullmakt att underteckna ansökan, att meddela de uppgifter som behövs för behandling av ansökan och att av myndigheterna ta emot handlingar som gäller stödet.

Sökandena ansvarar solidariskt för stödansökan och för att de uppgifter som ingår i den är fullständiga och korrekta.

15 § (18.5.2018/373)
Inlämnande och anhängiggörande av ansökan

En ansökan om stöd anses ha blivit anhängig när den har kommit in till den behöriga myndigheten. En ansökan om stöd, eller en annan handling som hänför sig till ansökan, som sänts per post adresserad till den behöriga myndigheten anses dock vara inlämnad i tid, om den är poststämplad senast den sista dagen av den utsatta tiden.

Livsmedelsverket meddelar närmare föreskrifter om tidsfrister för inlämnandet av stödansökan samt andra blanketter och utredningar.

16 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Sökanden ska ge myndigheterna tillräckliga uppgifter om förutsättningarna för beviljande och utbetalning av stöd.

Sökanden ska utan dröjsmål skriftligen meddela den behöriga myndigheten, om stödansökan är eller har blivit felaktig.

Sökanden är skyldig att meddela skriftligen till den behöriga myndigheten sådana förändringar i förhållandena som kan påverka stödbeloppet eller medföra att stödet återkrävs eller att utbetalningen avbryts eller inställs. Ett meddelande om force majeure och exceptionella omständigheter ska lämnas inom 15 arbetsdagar efter att det blev möjligt att lämna meddelandet. Också stödtagaren eller hans eller hennes rättsinnehavare är anmälningsskyldig på det sätt som avses ovan. (30.12.2014/1358)

17 §
Återtagande av ansökan

En ansökan om stöd kan återtas helt eller delvis. Den behöriga myndigheten ska underrättas skriftligen om återtagandet av en ansökan.

Bestämmelser om återtagande av ansökan om stöd som avses i lagen om nationella stöd finns i 25 § i den lagen.

18 § (18.5.2018/373)
Överföring av ansökan

En stödansökan kan helt eller delvis överföras på den nya innehavaren av en gårdsbruksenhet. För överföringen av ansökan kan det bestämmas en tidsfrist. Överföringen ska göras skriftligen på en blankett som Livsmedelsverket fastställt för ändamålet.

Närmare bestämmelser om förfarandet för överföring av en ansökan utfärdas genom förordning av statsrådet. Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om blanketter och om på vilket sätt en utredning över en överföring av ansökan ska göras samt om tidsfristen.

4 kap.

Behandling av ansökan hos myndigheten samt beslutsfattande

19 § (18.5.2018/373)
Beslut om stöd

Stödbeslut som utarbetats med hjälp av automatisk databehandling och de handlingar som hänför sig till behandlingen av ärendet får undertecknas maskinellt.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om de blanketter som ska användas för stödbeslut, om behandlingen av betalningsmaterialet, om betalningssätten och om registrering av betalningarna i ett datasystem.

20 §
Rättelse

Har sökanden fått stöd till ett mindre belopp än han eller hon borde ha fått eller stödet utan grund har avslagits helt och hållet, får myndigheten trots att beslutet vunnit laga kraft och utan särskild ansökan rätta sitt felaktiga beslut.

21 §
Ränta på stöd

Om en rättelse som avses i 20 § leder till att sökanden beviljas stöd eller det beviljade stödbeloppet höjs eller om stöd som blivit obetalt på grund av ett misstag från myndighetens sida betalas till sökanden, ska på det stödbelopp som rättelsen avser eller på det obetalda stödbeloppet betalas en fast årlig ränta på sex procent räknat från den dag då det beslut som ska rättas fattades fram till den dag då rättelsebeslutet fattas. Ränta betalas emellertid inte, om behovet av rättelse har uppstått på grund av sökandens verksamhet.

Om sökande av ändring leder till att sökanden beviljas stöd eller att stödbeloppet höjs, kan på detta belopp betalas en fast årlig ränta på sex procent räknat från den dag då det ursprungliga beslutet fattades fram till den dag då besvärsmyndigheten fattar sitt beslut. Besvärsmyndigheten beslutar om betalning av ränta.

5 kap.

Tillsyn

22 §
Tillsyn på plats och utvidgad tillsyn

Livsmedelsverket väljer inom de olika stödsystemen ut ett sampel av sökande för att utföra tillsyn på plats hos dem. Livsmedelsverket väljer därtill ut ett sampel av gårdsbruksenheter för tillsyn över tvärvillkoren. (18.5.2018/373)

2 mom. har upphävts genom L 18.5.2018/373. (18.5.2018/373)

Om det i samband med den i denna lag avsedda tillsynen eller någon annan tillsyn upptäcks eller den myndighet som utför tillsynen får kännedom om ett fel eller en försummelse som gäller förutsättningarna för beviljande av stöd enligt denna lag eller tvärvillkoren, ska tillsynen utvidgas till tillsyn över stöd enligt denna lag eller tvärvillkoren.

Om myndigheten annars får kännedom om ett fel eller en försummelse som gäller förutsättningarna för beviljande av stöd eller tvärvillkoren eller om myndigheten annars anser det vara behövligt, får myndigheten oberoende av resultaten av det sampel som avses i 1 och 2 mom. utföra inspektion hos den som ansöker om stöd.

Kommer ett fel eller en försummelse till en myndighets kännedom i en i 3 eller 4 mom. avsedd situation och myndigheten inte har behörighet att utöva tillsyn över stöd eller tvärvillkor, ska den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller det behöriga regionförvaltningsverket underrättas om saken.

Närmare bestämmelser om tillsyn på plats och utvidgad tillsyn får utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om tillsynen över stödvillkoren i den omfattning som förutsätts i administrationsförordningen och kontrollförordningen, om minimiantalet inspektioner och förfarandet vid tillsynen, om bestämmandet av de yttre och inre gränserna för bas- och jordbruksskiften samt om mätmetoden, mätsätten, mätnoggrannheten och toleransen. (30.12.2014/1358)

23 §
Administrativ kontroll och jämförande kontroller

Kommunen, närings-, trafik- och miljöcentralen och Statens ämbetsverk på Åland ska kontrollera uppgifterna i stödansökan.

Landsbygdsverket gör jämförande kontroller av de uppgifter som finns i datasystemen. Vid de jämförande kontrollerna jämförs uppgifterna i datasystemen med de uppgifter som uppgetts i stödansökan. Närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland utför de inspektioner som behövs i fråga om stödsökande som till följd av jämförande kontroll blivit föremål för tillsyn.

Om det stöd som betalas utifrån arealen minskas på grund av skillnaden mellan den areal som uppges i sökandens stödansökan och den senast digitaliserade arealen för skiftet, får minskningen göras utan att stödtagaren hörs i det fall att skillnaden mellan arealen enligt stödansökan och den senast digitaliserade arealen per skifte och sett till helheten kan anses vara obetydlig. Sökanden måste dock höras om skillnaden gäller den areal som i ansökan uppgetts för odling av trädgårdsväxter eller växthusproduktion.

Närmare bestämmelser om administrativ kontroll och hur den utförs får utfärdas genom förordning av statsrådet.

23 a § (19.12.2018/1265)
Användning av nya tekniker vid tillsyn

Nya tekniker får användas vid tillsyn över arealstöd och vid kontroller enligt artikel 40 a i kontrollförordningen.

När tillsyn utövas enligt artikel 40 a i kontrollförordningen och fotografier som innehåller geografisk information används ska ett förfarande tillämpas som inte äventyrar en persons rättigheter eller skyddet för privatlivet eller något annat integritetsskydd i enlighet med vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och i dataskyddslagen (1050/2018). Om en obemannad luftfarkost används vid tillsynen har den myndighet som handlar under tjänsteansvar rätt att använda luftfarkosten vid tillsynen. Stödsökanden ska informeras om att en luftfarkost används vid tillsynen, i samband med att stödsökanden meddelas om tillsynen eller senast i samband med själva tillsynen.

Närmare bestämmelser om användningen av nya tekniker vid tillsyn, om de tekniska kraven på de nya teknikerna och om utövandet av sådan tillsyn som avses i denna paragraf får utfärdas genom förordning av statsrådet.

24 §
Rätt till insyn

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket, Säkerhets- och kemikalieverket, Statens ämbetsverk på Åland, närings-, trafik- och miljöcentralen och regionförvaltningsverket har rätt att utföra inspektioner hos stödsökandena och stödtagarna i syfte att utöva tillsyn över stöd enligt denna lag och tvärvillkor. Om tillsynen över förutsättningarna för erhållande av stöd så förutsätter, får inspektion utföras i slakterier och i företag som förädlar eller förmedlar jordbruksprodukter. (30.12.2015/1691)

Den myndighet som utövar tillsynen har rätt att i den omfattning som tillsynsuppdraget kräver inspektera sökandens bokföring, jordbruks- och trädgårdsprodukter, djur, foder och livsmedel, produktionsförhållanden, produktionsbyggnader och produktionsanläggningar, förädlingsanläggningar, lager, anordningar, transportutrustning, odlingar, betesmarker, landskapselement och specialstödsavtalsområden utanför åker samt andra förutsättningar för beviljande och utbetalning av stöd. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för permanent boende.

Livsmedelsverket har rätt att närvara vid inspektioner som gäller stödsökande eller stödtagare och som någon annan myndighet utför och att följa hur inspektionerna utförs. (18.5.2018/373)

Tillsynsmyndigheten har rätt att vid behov få handräckning vid fullgörandet av inspektion så som bestäms i 9 kap 1 § i polislagen (872/2011). (19.12.2018/1265)

25 §
Särskilda bestämmelser i fråga om tvärvillkor

Närings-, trafik- och miljöcentralen utövar tillsyn över efterlevnaden av naturvårdslagen (1096/1996) och miljöskyddslagen (527/2014) till den del tillsynen gäller iakttagandet av de lagbestämda verksamhetskrav i tvärvillkoren som hänför sig till miljön samt kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. (30.12.2014/1358)

Närings-, trafik- och miljöcentralen och regionförvaltningsverket utövar tillsyn över efterlevnaden av livsmedelslagen (297/2021), lagen om djursjukdomar (76/2021), lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014), foderlagen (1263/2020), lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) och djurskyddslagen (247/1996) till den del tillsynen gäller iakttagandet av andra tvärvillkor än de som avses i 1 mom. Närings-, trafik- och miljöcentralen utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) till den del tillsynen gäller iakttagandet av tvärvillkoren. Utöver vad som föreskrivs i denna lag ska bestämmelserna om tillsyn och tillsynsmyndigheter i de nämnda lagarna och i veterinärvårdslagen (765/2009) iakttas. (3.12.2021/1072)

Närmare bestämmelser om tillsynen över att de lagbestämda verksamhetskraven samt att kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden iakttas utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får bestämmelser som preciserar den horisontella förordningen utfärdas om tillsyn och det förfarande som ska iakttas vid tillsynen samt om objekten för den tillsyn som avses i de lagar som nämns i 2 mom. (30.12.2014/1358)

I landskapet Åland ansvarar Statens ämbetsverk på Åland för tillsynen över att kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden iakttas.

26 §
Myndighetens rätt att få upplysningar och hjälp

Myndigheten har rätt att få för tillsynen behövliga handlingar och uppgifter av stödsökanden eller dennes representant. Med handlingar avses även material som skapats eller lagrats med hjälp av automatisk databehandling eller på något annat sätt. Myndigheten har också rätt att få uppgifter av slakterier, företag som förädlar eller förmedlar jordbruksprodukter och av stambokförande sammanslutningar som avses i 3 § i lagen om djuravelsverksamhet (319/2014) samt av renbeteslagen. De som ansöker om stöd samt ovan avsedda slakterier och företag som förädlar eller förmedlar jordbruksprodukter ska tillåta att det tas prover i den omfattning en inspektion förutsätter. Material och prover ska överlåtas utan ersättning. (30.12.2015/1691)

Den som ansöker om stöd eller dennes företrädare ska på begäran av myndigheten lämna behövlig hjälp under tillsynen.

27 §
Sakkunniga som anlitas vid inspektioner

Vid en inspektion kan en revisor som avses i revisionslagen (1141/2015) anlitas, om ett behörigt utförande av inspektionen förutsätter det. En revisionssammanslutning ska utse en ansvarig revisor för inspektionen. Vid utförande av inspektionsuppdrag tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). (18.9.2015/1161)

På revisorer som utför inspektionsuppdrag tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På skador som orsakats i samband med utförande av inspektionsuppdrag tillämpas skadeståndslagen (412/1974).

28 §
Förfarandet vid tillsynen

Personer som utför tillsynsuppdrag ska ha ett tillsynspass som utfärdats av Landsbygdsverket eller en av Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket, Säkerhets- och kemikalieverket, närings-, trafik- och miljöcentralen, regionförvaltningsverket eller Statens ämbetsverk på Åland utfärdad handling som intygar rätten till insyn. Tillsynspasset eller handlingen ska på begäran visas för den som ansöker om stöd eller dennes representant innan tillsynen inleds. (30.12.2015/1691)

Över en inspektion upprättas ett protokoll med de observationer som gjorts. Den stödsökande eller dennes företrädare ska ges möjlighet att foga sina kommentarer till protokollet. Sökanden ska få en kopia av protokollet.

29 § (30.12.2014/1358)
Påföljder som föranleds av tillsynen

För fel som uppdagas vid administrativa kontroller, jämförande kontroller och tillsynen på plats bestäms påföljder i enlighet med lagen om nationella stöd, den horisontella förordningen, administrationsförordningen och kontrollförordningen samt rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

På försummelse av tvärvillkoren tillämpas det system för tidig varning som avses i artikel 99.2 andra stycket i den horisontella förordningen.

30 § (30.12.2014/1358)
Meddelande om tillsyn

Stödsökanden meddelas om tillsyn så som föreskrivs i artikel 25 i kontrollförordningen.

6 kap.

Återbetalning och återkrav av stöd

31 §
Återkrav av stöd

Stöd som betalats ut felaktigt eller utan grund ska återkrävas, om

1) förutsättningarna för beviljande eller utbetalning av stödet inte har uppfyllts,

2) stödvillkoren inte har följts,

3) stödtagaren har lämnat felaktig eller bristfällig information som i väsentlig grad har påverkat beviljandet eller utbetalningen av stödet,

4) stödtagaren hindrar genomförandet av en inspektion,

5) Europeiska unionens lagstiftning om stödet kräver det.

Om stöd har beviljats flera stödtagare gemensamt, svarar alla mottagare solidariskt för betalningen av stödet. Återkravet frångås, om det belopp som ska återkrävas är högst 100 euro exklusive ränta per stödtagare och per stöd som beviljats, om inte något annat följer av 1 eller 3 mom. (30.12.2015/1691)

Bestämmelser om återkrav av stöd som helt eller delvis finansierats av Europeiska unionen, beräkning av det belopp som ska återkrävas samt räntan och tidsfristen för återkravet finns i stödförordningen, den horisontella förordningen, kontrollförordningen och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen. (30.12.2014/1358)

32 § (30.12.2014/1358)
Räntan på det belopp som återkrävs

På belopp som återkrävs ska det betalas en årlig dröjsmålsränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982). Räntan beräknas enligt den tid som börjar 60 dagar efter beslutet om återkrav och slutar när återbetalningen sker eller, om det belopp som återkrävs dras av från en post som ska betalas senare, när avdraget görs.

33 §
Höjning av det belopp som återkrävs och avstående från återkrav

Om den sökande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har gett en bristfällig, vilseledande eller felaktig uppgift eller handling eller hemlighållit en uppgift eller en handling, får det stöd som beviljas, efter andra tillsynspåföljder, minskas ytterligare med högst 20 procent eller, om det är fråga om ett synnerligen grovt förfarande, med högst 100 procent.

Man kan helt eller delvis avstå från att återkräva stöd som betalats ut felaktigt eller utan grund eller ränta som ska betalas på beloppet, om det som en helhet betraktat med hänsyn till stödtagarens omständigheter och verksamhet skulle vara oskäligt att återkräva det fulla beloppet. Återkravet och indrivningen av ränta ska dock ske till fullt belopp, om Europeiska unionens lagstiftning om stöd som i sin helhet eller delvis finansieras av Europeiska unionen eller i sin helhet finansieras med nationella medel kräver det.

34 §
Förfaranden vid återkrav

Den myndighet som beviljat stödet beslutar om återkrav. Beslut om återkrav ska fattas utan obefogat dröjsmål efter det att myndigheten har fått vetskap om grunden för återkravet och inom tio år från det att stödet eller den sista posten av det har betalats.

Livsmedelsverket svarar för verkställigheten av återkravsbeslut. Det belopp som ska återkrävas plus ränta kan tas ut genom att det dras av från ett annat stöd eller bidrag enligt denna lag som ska betalas till samma stödtagare. (18.5.2018/373)

Beslutet om återkrav kan verkställas genom utsökning efter det att det har vunnit laga kraft. På verkställande av beslutet tillämpas lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

7 kap.

Särskilda bestämmelser om förvaltning av Europeiska unionens medel

35 §
Finansiering från Europeiska unionen

Finansiering från Europeiska unionen intäktsförs i statsbudgeten.

36 §
Behörig myndighet enligt Europeiska unionens lagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriet är en sådan behörig myndighet som avses i artikel 1 i förordningen om utbetalande organ.

37 § (18.5.2018/373)
Utbetalande organ

Livsmedelsverket är ett sådant utbetalande organ som avses i artikel 7 i den horisontella förordningen.

38 § (30.12.2014/1358)
Landsbygdsverkets och Livsmedelssäkerhetsverkets rätt till insyn

I syfte att säkerställa en ändamålsenlig förvaltning och användning av Europeiska unionens medel har Landsbygdsverket rätt att utöva tillsyn över myndigheter till den del de sköter uppgifter som det utbetalande organet ska sköta enligt den delegerade förordningen om utbetalande organ. Livsmedelssäkerhetsverket utövar dock sådan tillsyn som avses i den delegerade förordningen om utbetalande organ till den del den hänför sig till den tillsyn regionförvaltningsverken utövar i fråga om tvärvillkor.

39 § (18.9.2015/1161)
Attesterande organ

Jord- och skogsbruksministeriet utser det attesterande organ som avses i artikel 9 i den horisontella förordningen. En myndighet eller en revisor som avses i revisionslagen kan utses till attesterande organ.

40 §
Det attesterande organets rätt att utföra inspektioner och få upplysningar

I syfte att utföra undersökningar som är nödvändiga för utfärdande av det intyg som avses i artikel 5 i förordningen om utbetalande organ och i syfte att utföra andra inspektioner som det attesterande organet ska utföra enligt Europeiska unionens lagstiftning får det attesterande organet utföra inspektioner hos myndigheter eller sammanslutningar som sköter uppgifter som det utbetalande organet ska sköta, samt inspektioner hos stödtagaren. Den som utför inspektionerna har rätt att i den omfattning som uppdraget kräver inspektera stödtagarens husdjursbyggnader, odlingar, lokaler och andra förhållanden som utgör förutsättningar för utbetalning av stödet. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för permanent boende.

Det attesterande organet har trots sekretessbestämmelserna rätt att av myndigheterna få de uppgifter som behövs för utförandet av de uppdrag som avses i 1 mom.

Vid utförandet av inspektionsuppdrag tillämpas förvaltningslagen, språklagen, samiska språklagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. På den som utför inspektionsuppdrag tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På skador som orsakats i samband med utförande av inspektionsuppdrag tillämpas skadeståndslagen.

8 kap.

Strödrättighetsregistret och mjölkregistret (30.12.2015/1691)

41 §
Stödrättighetsregister

För förvaltningen av gårdsstödsrättigheter och tillsynen över stöden förs ett stödrättighetsregister. På registret tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (560/2021). (18.6.2021/566)

I stödrättighetsregistret kan följande uppgifter föras in:

1) gårdsbruksenhetens identifikationsuppgifter,

2) stödrättighetens innehavare och ägare, kontaktuppgifter, personbeteckning eller företagets identifikationsuppgifter,

3) typ av stödrättighet och stödrättighetens värde,

4) datum då stödrättigheten erhållits,

5) datum då stödrättigheten senast nyttjats,

6) ändring i besittningen av stödrättigheten,

7) indragning av stödrättigheter till reserven och tilldelning ur reserven,

8) stödrättighetens ursprung, och

9) regionala restriktioner.

Också andra uppgifter kan införas i registret, om Europeiska unionens lagstiftning förutsätter det och om uppgifterna är nödvändiga med tanke på förvaltningen av stödrättighetsregistret.

För inskrivning i stödrättighetsregistret tas det inte ut någon avgift.

41 a § (30.12.2015/1691)
Mjölkregister

För planeringen, förvaltningen, beviljandet och tillsynen av stöd som beviljas på grundval av mjölkproduktion förs ett mjölkregister. På registret tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs. (18.6.2021/566)

I mjölkregistret kan följande uppgifter föras in:

1) den mjölkproducerande gårdsbruksenhetens identifikationsuppgifter,

2) den mjölkproducerande gårdsbruksenhetens innehavare och ägare, kontaktuppgifter, personbeteckning eller företagets identifikationsuppgifter,

3) litermängden producerad och insamlad mjölk som sålts för att marknadsföras och som godkänts för detta ändamål,

4) mjölkens fetthalt,

5) mjölkens produktionstidpunkt,

6) mejeriets kontaktuppgifter och tidpunkten för leveransen till mejeriet,

7) mängden mjölk i liter som sålts direkt till konsumenterna.

Också andra uppgifter kan införas i registret, om den nationella lagstiftningen eller Europeiska unionens lagstiftning förutsätter det och om uppgifterna är nödvändiga med tanke på förvaltningen av mjölkregistret. Mejerierna ska varje månad i fråga om varje producent lämna uppgifter till mjölkregistret om den mjölk som den mjölkproducerande gårdsbruksenheten levererat till mejeriet.

För inskrivning i mjölkregistret tas det inte ut någon avgift.

42 § (30.12.2015/1691)
Myndighetens rätt att få upplysningar

Jord- och skogsbruksministeriet, attesterande organ som avses i 39 §, Livsmedelssäkerhetsverket, Säkerhets- och kemikalieverket, Naturresursinstitutet, Lantmäteriverket, närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionförvaltningsverken, Statens ämbetsverk på Åland och kommunernas myndigheter har trots sekretessbestämmelserna rätt att ur de i 41 och 41 a § avsedda registren få sådana uppgifter som de behöver för att kunna sköta sina i lag föreskrivna uppgifter i fråga om Europeiska unionens direktstöd och de nationella stöden till jordbruket och trädgårdsodlingen.

43 § (30.12.2015/1691)
Bevarande av uppgifter

Uppgifterna bevaras i de i 41 och 41 a § avsedda registren under en så lång tid som den nationella lagstiftningen eller Europeiska unionens lagstiftning kräver eller så länge det annars är nödvändigt för förvaltningen av stödrättigheter enligt stödförordningen.

9 kap.

Genomförande av systemet för jordbruksrådgivning

44 § (18.5.2018/373)
Systemet för jordbruksrådgivning

Rådgivningstjänster enligt artikel 15 i landsbygdsförordningen och artikel 12 i den horisontella förordningen ges av rådgivare som valts av Livsmedelsverket.

45 § (27.6.2014/501)
Val och godkännande av rådgivare

Rådgivarna väljs med iakttagande av artikel 15.3 i landsbygdsförordningen. Rådgivarna väljs och godkänns för viss tid, som löper ut när giltigheten för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 upphör. (19.12.2018/1265)

Valet och godkännandet av en rådgivare förutsätter att han eller hon har tillräcklig sakkunskap med hänsyn till rådgivningsuppgiftens art och omfattning. Rådgivaren ska dessutom uppfylla behörighetsvillkoren enligt 46 §.

Rådgivaren ska upprätthålla och utveckla sådan yrkesskicklighet som jordbruksrådgivningen kräver.

46 § (27.6.2014/501)
Behörighetsvillkor för rådgivare

En rådgivare ska ha sådan utbildning på minst andra stadiet som är lämplig med tanke på det ämnesområde som rådgivningen gäller samt lämplig erfarenhet av rådgivning. Rådgivaren eller, om rådgivaren är i någon annans tjänst, rådgivarens arbetsgivare ska vara införd i det register över mervärdesskattskyldiga som avses i 172 § i mervärdesskattelagen (1501/1993).

47 § (18.5.2018/373)
Återkallelse av godkännande

Livsmedelsverket kan återkalla godkännandet, om rådgivaren inte uppfyller förutsättningarna för godkännande eller av någon annan orsak inte kan anses vara lämplig för sin uppgift på grund av allvarliga eller upprepade fel eller försummelser i sitt förfarande. Innan ett godkännande återkallas ska Livsmedelsverket ge rådgivaren en skriftlig anmärkning samt höra honom eller henne.

Närmare bestämmelser om förfarandet för återkallelse av godkännande får utfärdas genom förordning av statsrådet.

48 §
Utförande av rådgivningsuppgiften

De som utför rådgivningsuppgifter handlar under tjänsteansvar. Den som utför rådgivningsuppgifter ska dessutom iaktta förvaltningslagen, språklagen, samiska språklagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Vid ersättning av skador som uppkommit i samband med utförandet av rådgivningsuppgiften tillämpas skadeståndslagen.

49 § (18.6.2021/566)
Rådgivningsregister

För rådgivningssystemet finns ett rådgivningsregister, i vilket införs behövliga identifieringsuppgifter om och kontaktuppgifter till rådgivarna i systemet för jordbruksrådgivning samt andra uppgifter som behövs för genomförande och uppföljning av rådgivningen. På registret tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs.

Livsmedelsverket, närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunernas myndigheter har trots sekretessbestämmelserna rätt att ur rådgivningsregistret få behövliga uppgifter som avses i 1 mom.

50 § (18.1.2019/77)
Utlämnande av uppgifter ur rådgivningsregistret samt bevaringstiden

Bestämmelser om offentligheten för uppgifterna i rådgivningsregistret samt om utlämnandet av och avgifterna för utlämnande av uppgifter ur rådgivningsregistret finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och dataskyddslagen (1050/2018).

De rådgivare som valts ska föras in i rådgivningsregistret. Uppgifterna bevaras i registret i tio år från det att programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 upphört att gälla.

10 kap.

Särskilda bestämmelser

51 §
Beslutsavgift och delgivning (27.6.2014/501)

För beslut om stöd enligt denna lag tas det inte ut några avgifter hos sökanden och stödtagaren. För beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning tas det dock ut en avgift i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Beslut som fattats av en kommun kan delges på det sätt som anges i 59 § i förvaltningslagen. (27.6.2014/501)

52 §
Ersättning som betalas till kommuner i landskapet Åland

Kommunerna i landskapet Åland får ersättning för uppdrag som deras myndigheter utför enligt denna lag. Ersättningen betalas enligt antalet stödansökningar.

Närmare bestämmelser om grunderna för den ersättning som betalas till kommunerna i landskapet Åland och om ersättningens storlek utfärdas genom förordning av statsrådet.

53 §
Myndighetens rätt att få uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket, Säkerhets- och kemikalieverket samt andra behöriga myndigheter har trots sekretessbestämmelserna rätt att av statliga och kommunala myndigheter få sådana uppgifter om en sökande, dennes ekonomiska ställning och affärs- eller yrkesverksamhet eller andra förhållanden av betydelse för stödet som är nödvändiga för behandlingen av ärenden som gäller stöd. (30.12.2015/1691)

Myndigheter, organ och personer som utför tillsynsuppdrag enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt av andra myndigheter få för sitt uppdrag behövliga uppgifter om stödsökande, stödtagare och den produktion stödet gäller.

Sådana uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller företagshemligheter eller om en enskilds personliga förhållanden som erhållits vid utförandet av uppdrag som avses i denna lag får trots sekretessbestämmelserna lämnas ut till statliga och kommunala myndigheter för utförande av uppdrag enligt denna lag samt till åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för utredning av brott. (10.8.2018/662)

Jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket får trots sekretessbestämmelserna till behöriga institutioner inom Europeiska unionen lämna ut sådana i övrigt sekretessbelagda uppgifter som erhållits vid verkställigheten av denna lag och som behövs för tillsynen över efterlevnaden av Europeiska unionens lagstiftning. (18.5.2018/373)

54 § (15.1.2021/47)
Ändringssökande

Omprövning av en kommunal myndighets beslut enligt denna lag får begäras hos den närings-, trafik- och miljöcentral som är behörig enligt 12 §. Om begäran gäller ett beslut som fattats av en kommun i landskapet Åland, anförs begäran om omprövning hos Statens ämbetsverk på Åland.

I fråga om ett förvaltningsbeslut av Livsmedelsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Ändring i ett beslut som meddelats av Livsmedelsverket eller närings-, trafik- och miljöcentralen med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. Ändring i ett beslut som meddelats av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland med anledning av en begäran om omprövning och som gäller beviljande eller återkrav av stöd för renhushållning får sökas genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol. Ändring i ett beslut som meddelats av Statens ämbetsverk på Åland med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol. Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

11 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

55 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 19 mars 2013.

Genom denna lag upphävs lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) och lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994).

56 §
Övergångsbestämmelser

Tills något annat föreskrivs, tillämpas dock 3–5, 7 och 7 a § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik på sådan tillsyn som genomförandet av följande bestämmelser förutsätter:

1) bestämmelserna om utdelning av livsmedel till de sämst ställda i gemenskapen i artikel 27 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) och bestämmelserna om saluföring och produktion i del II avdelning II kapitel I i den förordningen,

2) rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel och rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel,

3) rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91.

De förordningar av statsrådet och jord- och skogsbruksministeriet, beslut av jord- och skogsbruksministeriet och föreskrifter av Landsbygdsverket som utfärdats med stöd av lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar och lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik förblir i kraft tills något annat bestäms eller föreskrivs.

På ansökningar som har blivit anhängiga före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 156/2012, JsUB 10/2012, RSv 7/2013

Ikraftträdelsestadganden:

17.1.2014/40:

Denna lag träder i kraft den 22 januari 2014.

RP 142/2013, JsUB 22/2013, RSv 209/2013

31.1.2014/76:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

L 76/2014 trädde i kraft 1.9.2014 enligt L 75/2014.

RP 121/2013, JsUB 17/2013, RSv 186/2013

27.6.2014/501:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014. Den finska språkdräkten i rubriken för 9 kap. samt 44–47, 49 och 50 § träder dock i kraft den 1 januari 2015.

Ett godkännande för att ge rådgivning som är giltigt när den finska språkdräkten i rubriken för 9 kap. samt 44–47, 49 och 50 § i denna lag träder i kraft upphör att gälla när den finska språkdräkten i rubriken för 9 kap. samt 44–47, 49 och 50 § i denna lag träder i kraft.

RP 27/2014, JsUB 10/2014, RSv 64/2014

27.6.2014/584:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 34/2014, JsUB 9/2014, RSv 63/2014

30.12.2014/1358:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På ansökningar som har blivit anhängiga före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 140/2014, JsUB 24/2014, RSv 229/2014

30.12.2014/1361:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 177/2014, JsUB 25/2014, RSv 230/2014

30.12.2014/1365:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 311/2014, JsUB 28/2014, RSv 246/2014

18.9.2015/1161:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

30.12.2015/1691:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Bestämmelserna i 31 § 2 mom. i denna lag tillämpas dock på stöd och bidrag som söks den 1 januari 2016 eller därefter.

De tillsynsuppgifter som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag slutförs i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 41/2015, JsUB 9/2015, RSv 104/2015

18.5.2018/373:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

De tillsynsuppgifter som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag slutförs i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 8/2018, KsUB 6/2018, RSv 30/2018

10.8.2018/662:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

19.12.2018/1265:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Beslut om godkännande av rådgivare som fattats före denna lags ikraftträdande förblir i kraft.

RP 196/2018, JsUB 17/2018, RSv 157/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 (32017R2393); EUT L 350, 29.12.2017 s. 15, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/746 (32018R0746); EUT L 125; 22.5.2018 s.1

18.1.2019/77:

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018, JsUB 8/2018, RSv 115/2018

15.1.2021/47:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020, JsUB 17/2020, RSv 222/2020

18.6.2021/566:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 262/2020, JsUB 7/2021, RSv 51/2021

3.12.2021/1072:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Behandlingen av ärenden som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag slutförs med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 101/2021, JsUB 15/2021, RSv 162/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.