Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

29.4.2011/415

Postlag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (8.11.2019/1060)
Lagens syfte och tillämpningsområde

Lagens syfte är att säkerställa att posttjänster och i synnerhet samhällsomfattande tjänster finns att tillgå på rättvisa villkor i hela landet.

Denna lag tillämpas på tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänster och andra posttjänster.

Denna lag tillämpas inte på tillhandahållande av tjänster som gäller

1) tidningar och tidskrifter, med undantag av 6 a kap. om statsunderstöd för tidningsutdelning,

2) oadresserade försändelser,

3) brevförsändelser, om verksamheten är småskalig, dess ekonomiska betydelse är ringa och dess omfattning sådan att den inte är av väsentlig betydelse för tillgången till samhällsomfattande tjänster,

4) kurirtjänst för brevförsändelser,

5) postpaket som inte ingår i de samhällsomfattande tjänsterna, eller

6) postverksamhet som behövs för en näringsidkares egen verksamhet eller som hänför sig till den.

(16.2.2023/178)

Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte på internationell postbefordran till den del något annat följer av internationella fördrag som är förpliktande för Finland.

Trots vad som föreskrivs i 3 mom. 5 punkten ska 75 § också tillämpas på överträdelser av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) postverksamhet tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster och andra posttjänster enligt denna lag,

2) posttjänster regelbunden avgiftsbelagd insamling, sortering, transport och utdelning av brevförsändelser och sådana postpaket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna från en avsändare eller ett postföretag till en adressat eller ett annat postföretag,

3) samhällsomfattande tjänster de posttjänster om vilka föreskrivs i 3 kap. och som ska vara tillgängliga i hela landet,

4) brevförsändelse en för befordran lämnad adresserad försändelse som väger högst två kilogram och som innehåller ett meddelande på ett fysiskt medium,

5) postpaket en adresserad varuförsändelse som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och som har lämnats för transport,

6) adresserad direktreklam en adresserad brevförsändelse som enbart består av reklam-, marknadsförings- eller promotionsmaterial och som utöver adressatens namn, adress, individualiseringsnummer samt andra skillnader som inte ändrar meddelandets natur endast innehåller ett meddelande med samma innehåll som adresserats till en betydande mängd adressater,

7) postföretag ett företag som bedriver postverksamhet som gäller brevförsändelser, (3.6.2016/408)

8) den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster postföretag som har ålagts en i 4 kap. avsedd skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster,

9) avsändare en person som har lämnat en brevförsändelse eller ett postpaket till ett postföretag för att få dem förmedlade mot gällande avgift,

10) adressat en person som finns antecknad på en brevförsändelse eller ett postpaket och som försändelsen är adresserad till, (16.2.2023/178)

11) tidning en avgiftsbelagd tidning som är möjlig att prenumerera på och som utkommer minst tre vardagar i veckan och som innehåller nationellt nyhetsmaterial eller lokalt nyhetsmaterial som gäller ett område som omfattas av urvalsförfarandet för statsunderstödet för tidningsutdelning, (16.2.2023/178)

11 punkten har tillfogats genom L 178/2023 och gäller temporärt 1.3.2023–31.12.2029.

12) morgondistribution sådan tidningsutdelning minst fem dagar i veckan som börjar på natten och vanligen avslutas före klockan 7, (16.2.2023/178)

12 punkten har tillfogats genom L 178/2023 och gäller temporärt 1.3.2023–31.12.2029.

13) nät för morgondistribution det område som bildas av de utdelningsställen till vilka adressaten, om denne så önskar, har möjlighet att få en tidning som morgondistribution, (16.2.2023/178)

13 punkten har tillfogats genom L 178/2023 och gäller temporärt 1.3.2023–31.12.2029.

14) understödsberättigande område ett sådant av Transport- och kommunikationsverket bestämt område där det inte finns något nät för morgondistribution av tidningar på kommersiella villkor och inte tillgång till en heltäckande morgondistribution fem dagar i veckan. (16.2.2023/178)

14 punkten har tillfogats genom L 178/2023 och gäller temporärt 1.3.2023–31.12.2029.

2 kap

Tillhandahållande av posttjänster

3 § (3.6.2016/408)

3 § har upphävts genom L 3.6.2016/408.

4 § (16.2.2023/178)
Anmälningsförfarande

Postföretag ska göra en anmälan till Transport- och kommunikationsverket innan deras postverksamhet inleds.

En anmälan ska innehålla företagets företags- och organisationsnummer, adress och uppgifter om kontaktpersoner samt en beskrivning av verksamheten. Beskrivningen bör åtminstone innehålla postföretagets verksamhetsområde och kundgrupp. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas, om anmälningens form och om hur den ska lämnas in.

Postföretag ska utan dröjsmål underrätta Transport- och kommunikationsverket om ändringar i de uppgifter som lämnats i den anmälan som avses i 1 och 2 mom. och om avslutande av postverksamheten.

Om ett postföretag inte längre, av någon orsak som inte kunnat förutses, kan tillhandahålla sina kunder tjänster enligt leveransvillkoren, ska företaget utan dröjsmål eller senast två veckor innan tjänsten upphör meddela sina kunder samt Transport- och kommunikationsverket att tjänsten upphör.

5 § (23.11.2018/997)
Förteckning över anmälningar

Transport- och kommunikationsverket ska föra en offentlig förteckning över anmälningar som avses i 4 §.

Transport- och kommunikationsverket ska ge ett postföretag som gjort en anmälan en bekräftelse på mottagandet av anmälan inom en vecka från det att anmälan tagits emot.

6 § (3.6.2016/408)

6 § har upphävts genom L 3.6.2016/408.

7 § (3.6.2016/408)

7 § har upphävts genom L 3.6.2016/408.

8 § (3.6.2016/408)

8 § har upphävts genom L 3.6.2016/408.

9 § (3.6.2016/408)

9 § har upphävts genom L 3.6.2016/408.

10 § (3.6.2016/408)

10 § har upphävts genom L 3.6.2016/408.

11 § (3.6.2016/408)

11 § har upphävts genom L 3.6.2016/408.

12 § (3.6.2016/408)

12 § har upphävts genom L 3.6.2016/408.

13 § (3.6.2016/408)

13 § har upphävts genom L 3.6.2016/408.

3 kap

Innehållet i de samhällsomfattande tjänsterna

14 §
Tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster

I hela landet ska det finnas ett permanent utbud av samhällsomfattande posttjänster som ska vara tillgängliga på jämlika villkor.

I detta kapitel föreskrivs om innehållet i de samhällsomfattande tjänsterna.

15 §
Postförsändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna

Till de samhällsomfattande tjänsterna hör ett permanent utbud av posttjänster som avser följande postförsändelser:

1) brevförsändelser som väger högst två kilogram, som betalas genom allmänt använda kontantbetalningssätt och som användaren har möjlighet att lämna till ett insamlingsställe för att transporteras av ett postföretag; i fråga om inrikes brevförsändelser ska åtminstone sådana brevprodukter tillhandahållas som är avsedda att delas ut den fjärde vardagen från inlämningsdagen och som kvalitetsnormen enligt 19 § för samhällsomfattande tjänster tillämpas på, (8.9.2017/614)

2) postpaket som väger högst tio kilogram och som betalas genom allmänt använda kontantbetalningssätt och som användaren har möjlighet att lämna till ett verksamhetsställe för post eller något annat lämpligt ställe för att transporteras av ett postföretag och hämta från ett sådant verksamhetsställe,

3) postförsändelser som väger högst tjugo kilogram som ankommer till landet, samt

4) rekommendations- och försäkringstjänster för de postförsändelser som avses i 1 och 2 punkten.

I de samhällsomfattande tjänster som avses i denna paragraf ingår både inrikestjänster och utrikestjänster.

16 §
Verksamhetsställen

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska ha verksamhetsställen där produkter och tjänster som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna tillhandahålls. Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska med till buds stående medel sörja för att verksamhetsställena är tillgängliga för dem som vill uträtta ärenden. Verksamhetsställena ska placeras så att användarna av samhällsomfattande tjänster kan uträtta ärenden vid ett verksamhetsställe som ligger på ett rimligt avstånd från den stadigvarande bostaden. När beslut fattas om placeringen av verksamhetsställena och vad som är rimligt avstånd ska avseende fästas vid områdets befolkningstäthet och areal, de behov att uträtta ärenden som framkommer på området, placeringen av tjänster i allmänhet och andra lokala förhållanden samt utvecklingen av nya former av posttjänster. Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska ha minst ett verksamhetsställe som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster i varje kommun.

Ett verksamhetsställe kan också vara annat än ett fast verksamhetsställe, om dess användning inte äventyrar tillgången till samhällsomfattande tjänster.

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster kan utöver de verksamhetsställen som avses i 1 mom. också ha andra verksamhetsställen.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om placeringen av verksamhetsställena. Genom förordning av statsrådet kan bestämmelser utfärdas också om tekniska frågor som hänför sig till ordnandet av ett nät av verksamhetsställen.

17 § (16.2.2023/178)
Insamling, utdelning och informationsskyldighet som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna

Brevförsändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna ska samlas in och delas ut tre vardagar i veckan, med undantag av söckenhelger, med iakttagande av kvalitetsnormen enligt 19 § för samhällsomfattande tjänster.

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster är skyldig att informera hushållen om sina insamlings- och utdelningsdagar samt ändringar i dem. Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster är dessutom skyldig att upprätthålla information om insamlings- och utdelningsdagarna på sin webbplats.

Undantag från den insamlings- och utdelningsskyldighet som föreskrivs i 1 mom. får göras, om insamling eller utdelning av post förhindras av orsaker som beror på adressaten, lag, trafikavbrott eller andra motsvarande oöverstigliga hinder som inte har kunnat beaktas vid postutdelningen.

Avsändare ska ha möjlighet att på ett insamlingsställe som ligger på ett rimligt avstånd från bostaden lämna in de brevförsändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna för att transporteras av postföretaget.

Postpaket ska delas ut inom rimlig tid med iakttagande av kvalitetsnormen enligt 19 §. Vid utdelning av försändelser som ska kvitteras och vid utdelning av postpaket kan ankomstavi användas.

18 § (16.2.2023/178)
Undantag från insamlings- och utdelningsfrekvensen

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster har rätt att göra undantag från den insamlings- och utdelningsfrekvens som föreskrivs i 17 § om det är fråga om hushåll i svårtillgängliga skärgårdsområden. Som svårtillgängligt skärgårdsområde kan betraktas ett område för vilket det inte finns färje- eller förbindelsefartygstrafik enligt tidtabell året om minst en gång varje sådan insamlings- och utdelningsdag för samhällsomfattande tjänster som avses i den paragrafen. Insamling och utdelning ska för dessa hushåll ske åtminstone en gång i veckan Undantaget får omfatta sammanlagt högst 500 hushåll i hela landet.

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska årligen lämna Transport- och kommunikationsverket uppgift om antalet hushåll som avses i 1 mom. och var de är belägna. Transport- och kommunikationsverket ska vid behov fatta beslut om vilka hushåll som får omfattas av det undantag som gjorts från insamlings- och utdelningsfrekvensen.

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska utan dröjsmål underrätta den adressat som omfattas av undantaget när postpaket eller försändelser från en myndighet ankommer. Adressaten ska underrättas senast den tredje dagen från försändelsens ankomst, om adressaten är anträffbar per telefon, e-post eller på något annat sätt.

19 § (8.9.2017/614)
Kvalitetsnorm för samhällsomfattande tjänster

Inrikes brevförsändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och som har lämnats in för förmedling av den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster och för vilka gällande avgift har betalats ska delas ut så att minst 50 procent av försändelserna är framme senast den fjärde vardagen och minst 97 procent senast den femte vardagen från inlämningsdagen.

Gränsöverskridande post inom Europeiska unionen ska delas ut så att minst 50 procent av försändelserna är framme den tredje dagen och 97 procent av försändelserna är framme den femte dagen från inlämningsdagen.

20 § (23.11.2018/997)
Säkerställande av språkliga rättigheter

Tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster eller sådana företag som med stöd av avtal som ingåtts med en tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster tillhandahåller kunderna dess tjänster ska i sin verksamhet

1) ge service på finska och svenska med iakttagande av vad som föreskrivs i språklagen, och

2) ge service på samiska med iakttagande av vad som föreskrivs i samiska språklagen.

Transport- och kommunikationsverket får ålägga ett annat postföretag än en tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster en skyldighet enligt 1 mom. i sådana situationer där ingen skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster har ålagts.

21 § (16.2.2023/178)
Delgivningsförfarande

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska se till att det delgivningsförfarande per post som föreskrivs i lag kan användas och på behörigt sätt genomföras i hela landet.

En myndighet kan avtala om genomförande av ett sådant delgivningsförfarande per post som föreskrivs i lag också med ett annat postföretag än den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster. En myndighet kan ingå ett sådant avtal endast med ett sådant postföretag som har förutsättningar att sköta denna uppgift på behörigt sätt.

På personer som är anställda hos den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster eller hos ett företag som med stöd av ett avtal som företaget ingått med den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster tillhandahåller kunder tjänster som tillhandahålls av den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster och på personer som är anställda hos ett företag som har ingått ett i 2 mom. avsett avtal med en myndighet tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter som avses i denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

4 kap

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster

22 § (23.11.2018/997)
Utvärdering av marknaden

Transport- och kommunikationsverket ska regelbundet utvärdera marknaden för brev- och pakettjänster. Utbudet av tjänster på olika håll i landet ska då utredas så att Transport- och kommunikationsverket kan bedöma behovet av att ålägga skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. På basis av utvärderingen av marknaden ska Transport- och kommunikationsverket besluta om det för tryggande av de samhällsomfattande tjänsterna är behövligt att ålägga skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

Transport- och kommunikationsverket ska både genom en i denna paragraf avsedd utvärdering av marknaden och genom att följa marknaden mellan utvärderingarna följa tillhandahållandet av tjänster och de faktorer som enligt 23 § påverkar nödvändigheten att ålägga skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

23 § (23.11.2018/997)
Åläggande av skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster

Transport- och kommunikationsverket ska genom sitt beslut ålägga ett eller flera postföretag skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, om bedömningen av marknaden visar det vara nödvändigt för tryggande av de samhällsomfattande tjänsterna. Beslutet ska grunda sig på principerna om öppenhet, proportionalitet och icke-diskriminering.

De samhällsomfattande tjänsterna ska anses vara tryggade, om

1) tjänster finns tillgängliga till alla delar för alla användare,

2) de tjänster som tillhandahålls är rimliga till sina priser och de tillhandahålls på rimliga och jämlika villkor, och

3) det på området finns sinsemellan konkurrerande företag som tillhandahåller motsvarande tjänster.

Transport- och kommunikationsverket ska vid åläggande av skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster fastställa

1) hurdana i 15 § avsedda tjänster postföretaget ska tillhandahålla, och

2) på vilket område tjänsterna ska tillhandahållas.

Genom beslut om skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster får olika postföretag inte åläggas samma skyldigheter. Genom beslut om skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster får inte heller åläggas överlappande skyldigheter med bestämmelserna i denna lag eller med bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller med annan lagstiftning.

24 § (23.11.2018/997)
Förutsättningarna för åläggande av skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster

Transport- och kommunikationsverket kan ålägga ett postföretag en skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

Skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster ska åläggas det företag som har de bästa förutsättningarna för det.

Ett postföretag kan genom ett beslut av Transport- och kommunikationsverket åläggas en skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster också på andra områden än det område som det i enlighet med 4 § har anmält till Transport- och kommunikationsverket eller åläggas att tillhandahålla också andra samhällsomfattande tjänster än de som företaget har tillhandahållit, om det med tanke på tryggandet av tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster är nödvändigt och åläggandet av skyldigheten inte är orimligt för postföretaget.

24 a § (23.11.2018/997)
Operatorer utsedda av Världspostkonventionen

Transport- och kommunikationsverket ålägger en tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster eller ett annat postföretag en skyldighet att vara verksamt som en sådan utsedd operator som avses i Världspostkonventionen (FördrS 66/2015) och att iaktta avtalen i Världspostkonventionen.

25 § (23.11.2018/997)
Ändring av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster

Transport- och kommunikationsverket kan ändra skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster på ansökan av den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster eller med dennes medgivande. För att en skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster ska kunna ändras på ansökan av tillhandahållaren, ska tillhandahållaren visa att det av en särskild orsak är nödvändigt.

Transport- och kommunikationsverket kan ändra skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster även annars, om det i de faktorer som legat som grund för beslutet sker väsentliga ändringar och ändringen av skyldigheten är nödvändig för tryggandet av de samhällsomfattande tjänsterna.

5 kap

Prissättning och kostnadsredovisning hos den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster

26 § (16.2.2023/178)
Prissättning av samhällsomfattande tjänster

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska prissätta sina posttjänster så att prissättningen av varje samhällsomfattande tjänst är rimlig, öppen för insyn och icke-diskriminerande.

Information om ändringar i prissättningen ska lämnas till allmänheten och kunderna minst en månad innan ändringen sker.

27 §
Enhetlig prissättning och individuella prisavtal

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska i hela landet iaktta en enhetlig prissättning för vanliga inrikes brevförsändelser som betalas genom allmänt använda betalningssätt för enstaka brev och som är avsedda att bli utdelade den fjärde vardagen från inlämningsdagen. (8.9.2017/614)

Användningen av i denna paragraf avsedd enhetlig prissättning hindrar inte den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster att ingå individuella prisavtal med användarna om produkter och tjänster som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna.

Om den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ingår individuella prisavtal om produkter och tjänster som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna, ska avtalsvillkoren och de priser som grundar sig på dem överensstämma med de principer som anges i 26 §. (8.9.2017/614)

28 § (23.11.2018/997)
Användning av kostnadsredovisningssystem

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska använda ett kostnadsredovisningssystem där det av de insamlade uppgifterna framgår om priserna för olika tjänster är rimliga och hur de förhåller sig till kostnaderna.

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster får själv välja sitt kostnadsredovisningssystem. Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska upprätta en beskrivning av sitt kostnadsredovisningssystem för Transport- och kommunikationsverket av vilken framgår åtminstone huvudklasserna för kostnaderna och hur kostnaderna fördelas.

29 § (23.11.2018/997)
Fördelning av kostnaderna

I det kostnadsredovisningssystem som avses i 28 § ska den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster fördela kostnaderna så att

1) de kostnader som direkt kan hänföras till vissa tjänster eller produkter hänförs till de tjänsterna och produkterna,

2) de kostnader som inte direkt kan fördelas ska i första hand fördelas på basis av en direkt analys av deras ursprung eller, om detta inte är möjligt, på basis av påvisade samband med en annan kostnadsgrupp eller i förhållande till kostnader som kan hänföras till alla tjänster och produkter, och

3) de kostnader som inte kan hänföras i enlighet med punkt 1 och som behövs både för tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster och för tillhandahållande av andra än samhällsomfattande tjänster hänförs genom tillämpning av samma kostnadsfaktorer både för de samhällsomfattande tjänsterna och för andra tjänster.

Närmare bestämmelser om fördelning av kostnader i enlighet med principerna i 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om uppgifter som ska samlas in genom kostnadsredovisningssystemet samt om beskrivningen av kostnadsredovisningssystemet. Föreskrifterna kan gälla

1) de uppgifter som är nödvändiga för att påvisa sambandet mellan kostnadsredovisningssystemet och prissättningen,

2) innehållet i och formen av beskrivningen av kostnadsredovisningssystemet, samt

3) ingivande av beskrivningen av kostnadsredovisningssystemet till Transport- och kommunikationsverket.

30 § (23.11.2018/997)
Tillsynen över kostnadsredovisningssystemet

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska välja en i revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor för att granska kostnadsredovisningssystemet i samband med revisionen av företaget. Revisorn ska utarbeta en berättelse över granskningen. Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska ge in berättelsen till Transport- och kommunikationsverket före utgången av den augusti månad som följer på utgången av tillhandahållarens räkenskapsperiod.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter och vilket material revisorns berättelse ska innehålla. Föreskrifterna kan gälla

1) allmänna uppgifter om det granskade företaget och sättet för granskning,

2) det material som varit föremål för granskningsskyldigheten,

3) kriterier genom vilka det kan konstateras om företagets verksamhet motsvarar de skyldigheter som det ålagts i fråga om kostnadsredovisningssystemet, samt

4) det material som ska bifogas revisorns berättelse.

Transport- och kommunikationsverket ska årligen publicera en berättelse om hur kostnadsredovisningssystemen iakttas i företagen.

31 § (23.11.2018/997)
Skyldighet att redogöra för prissättning samt kostnadsredovisning

Transport- och kommunikationsverket är inte när det utövar tillsyn över prissättningens lagenlighet skyldigt att i sin bedömning iaktta de principer som den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster har följt i sin kostnadsredovisning. Tillhandahållaren av de samhällsomfattande tjänsterna är skyldig att visa att det pris som den tar ut för en produkt uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag.

6 kap

Beräkning och ersättning av nettokostnaderna för samhällsomfattande tjänster

32 §
Nettokostnaderna för samhällsomfattande tjänster

Med nettokostnader för samhällsomfattande tjänster avses de kostnader som hänför sig till och som behövs för samhällsomfattande tjänster.

Nettokostnaderna för samhällsomfattande tjänster ska räknas ut som en skillnad mellan de nettokostnader som orsakas den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster å ena sidan av den verksamhet som omfattas av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, å andra sidan av den verksamhet som inte omfattas av denna skyldighet.

33 § (23.11.2018/997)
Kostnadsersättning till den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska av statsmedel få ersättning för den del av nettokostnaderna för samhällsomfattande tjänster som för tillhandahållaren utgör en orimlig ekonomisk belastning med beaktande av

1) företagets storlek,

2) företagsverksamhetens natur,

3) omsättningen av den verksamhet som företaget bedriver, och

4) andra omständigheter som är jämförbara med dem som avses i 1–3 punkten.

Beslut om ersättning för de kostnader som avses i 1 mom. fattas av kommunikationsministeriet på basis av en nettokostnadsberäkning som utarbetats av Transport- och kommunikationsverket. De övriga postföretagen ska delta i kostnadsersättningarna till den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster. Bestämmelser om hur den ersättning som de övriga postföretagen ska betala bestäms samt om grunderna för den utfärdas särskilt genom lag.

34 § (23.11.2018/997)
Ansökan om ersättning och beräkning av nettokostnaderna för samhällsomfattande tjänster

Ansökan om ersättning för de kostnader som avses i 33 § ska göras hos kommunikationsministeriet. Ersättning betalas retroaktivt för högst ett år från det att yrkandet framställdes.

Kommunikationsministeriet ska begära att Transport- och kommunikationsverket beräknar nettokostnaderna för samhällsomfattande tjänster om en tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster kräver det och lägger fram sannolika grunder för att tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster utgör en orimlig ekonomisk belastning för den.

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster är skyldig att ge Transport- och kommunikationsverket de uppgifter som behövs för att beräkna nettokostnaderna. Transport- och kommunikationsverket är inte skyldigt att använda de uppgifter som den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster gett eller iaktta de principer som tillhandahållaren använt vid kostnadsberäkningen.

35 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om beräkning av nettokostnaderna kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 a kap (16.2.2023/178)

Statsunderstöd för tidningsutdelning

35 a § (16.2.2023/178)
Syftet med statsunderstödet för tidningsutdelning

Syftet med statsunderstödet för tidningsutdelning är att skapa förutsättningar för tidningsutdelning fem vardagar i veckan i områden där det inte finns något nät för morgondistribution av tidningar på kommersiella villkor och inte heller finns tillgång till en heltäckande morgondistribution fem dagar i veckan, och på detta sätt främja tillgången till samhälleligt viktig informationsförmedling, stödja mångfald inom nyhetsverksamheten samt en högklassig och mångsidig informationsförmedling.

På statsunderstöd för tidningsutdelning tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat föreskrivs i detta kapitel.

35 a § har tillfogats genom L 178/2023 och gäller temporärt 1.3.2023–31.12.2029.

35 b § (16.2.2023/178)
Skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster i fråga om tidningsutdelning

Skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster inbegriper tidningsutdelning de två vardagar i veckan då det i de understödsberättigande områdena inte finns i 3 kap. föreskriven utdelning enligt skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

Transport- och kommunikationsverket ålägger skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster i sitt understödsbeslut om statsunderstödet, i vilket också tidpunkten för när skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster inträder och dess varaktighet bestämts.

Statsunderstöd kan betalas endast för den tid skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster föreligger.

35 b § har tillfogats genom L 178/2023 och gäller temporärt 1.3.2023–31.12.2029.

35 c § (16.2.2023/178)
Transport- och kommunikationsverkets marknadsanalys

Innan urvalsförfarandet för statsunderstödet för tidningsutdelning inleds ska Transport- och kommunikationsverket göra en marknadsanalys, av vilken framgår de områden som inte omfattas av något nät för morgondistribution av tidningar, de tidningar som delas ut i dessa områden, upplagorna för dessa tidningar samt pris- och kostnadsnivån.

Transport- och kommunikationsverket ska utreda omfattningen av de på marknaden verksamma distributionsföretagens nät för morgondistribution, de tidningar som delas ut utanför näten för morgondistribution, upplagorna för dessa tidningar samt pris- och kostnadsskillnaderna.

Transport- och kommunikationsverket bestämmer utifrån marknadsanalysen de områden där det inte finns något nät för morgondistribution av tidningar på kommersiella villkor och inte heller finns tillgång till en heltäckande morgondistribution fem dagar i veckan. I marknadsanalysen bestämmer Transport- och kommunikationsverket de understödsberättigande områdena.

Transport- och kommunikationsverket ska årligen granska till vilka delar det har uppstått eller gjorts ändringar i näten för morgondistribution av tidningar samt vid behov bestämma de understödsberättigande områdena på nytt.

35 c § har tillfogats genom L 178/2023 och gäller temporärt 1.3.2023–31.12.2029.

35 d § (16.2.2023/178)
Beviljande av statsunderstöd för tidningsutdelning

Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan bevilja statsunderstöd i de understödsberättigande områdena enligt vad som närmare föreskrivs i statsunderstödslagen. Statsunderstöd kan beviljas ett distributionsföretag per understödsberättigande område som närmare bestäms av Transport- och kommunikationsverket och för högst två år åt gången.

Statsunderstöd kan beviljas endast för utdelning sådana vardagar då området inte har i 17 § avsedd utdelning som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna. Statsunderstöd beviljas årligen inom ramen för den finansiering som står till förfogande i statsbudgeten.

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster får inte under understödsperioden göra ändringar i insamlings- och utdelningsdagarna i de områden som omfattas av statsunderstödet.

35 d § har tillfogats genom L 178/2023 och gäller temporärt 1.3.2023–31.12.2029.

35 e § (16.2.2023/178)
Allmänna förutsättningar för statsunderstöd för tidningsutdelning

Statsunderstöd kan beviljas en sökande som i enlighet med lagstiftningen i etableringslandet är registrerad i ett yrkes- eller näringsregister och som är införd i förskottsuppbördsregistret, och i registret över mervärdesskattskyldiga samt i arbetsgivarregistret i enlighet med lagen om förskottsuppbörd (1118/1996). Den sökande ska också ha betalat skatter, socialskyddsavgifter och sina pensionsförsäkringsavgifter och andra lagstadgade avgifter i det land där den sökande finns. Den sökande ska ha en tillräcklig ansvarsförsäkring för verksamheten i förhållande till riskerna med den bedrivna verksamheten.

Statsunderstöd kan områdesvis beviljas den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster, ett distributionsföretag eller någon annan sådan sökande som har erfarenhet av den verksamhet som är föremål för urvalsförfarandet och tillräckligt med personal för att ansvara för den tjänst som är föremål för urvalsförfarandet.

Statsunderstöd kan inte beviljas en sökande som är ett sådant företag i svårigheter som avses i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

En förutsättning för beviljande av statsunderstöd är att den sökande förbinder sig att fullgöra den skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster som avses i 35 b § på basis av Transport- och kommunikationsverkets beslut enligt 35 b § 2 mom.

35 e § har tillfogats genom L 178/2023 och gäller temporärt 1.3.2023–31.12.2029.

35 f § (16.2.2023/178)
Riktande av statsunderstöd för tidningsutdelning

Transport- och kommunikationsverket kan rikta det anslag som anvisats för statsunderstödet för tidningsutdelning till understödsberättigande områden områdesvis innan urvalsförfarandet inleds, med beaktande av det uppskattade antalet prenumerationer på tidningar som delas ut i områdena och de uppskattade kostnaderna för utdelningsverksamheten i områdena.

Om det anslag som anvisats för statsunderstödet för tidningsutdelning inte efter urvalsförfarandet fullt ut räcker till för att täcka tidningsutdelningen enligt den skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster som avses i 35 b § i alla understödsberättigande områden, riktas anslaget i första hand till de områden där det finns flest tidningsprenumerationer.

35 f § har tillfogats genom L 178/2023 och gäller temporärt 1.3.2023–31.12.2029.

35 g § (16.2.2023/178)
Särskild skyldighet för den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster att genomföra tidningsutdelning enligt skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster

Transport- och kommunikationsverket kan genom beslut ålägga den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster en i 35 b § avsedd temporär skyldighet som gäller i högst två år att tillhandahålla offentliga tjänster i fråga om tidningsutdelning, om

1) något av de områden som omfattas av urvalsförfarandet för statsunderstödet för tidningsutdelning blir utan ett distributionsföretag som uppfyller villkoren för urvalsförfarandet och för åläggande av skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster,

2) ett område där det före urvalsförfarandet för statsunderstödet för tidningsutdelning fanns tillgång till en heltäckande morgondistribution fem dagar i veckan utesluts från nätet för morgondistribution under den pågående understödsperioden, eller

3) det anslag som anvisats för statsunderstödet för tidningsutdelning inte räcker till för att täcka alla områden som inte omfattas av ett nät för morgondistribution, varvid statsunderstödet i första hand riktas till de områden där det finns flest tidningsprenumerationer.

Transport- och kommunikationsverket bestämmer i sitt beslut enligt 1 mom. från fall till fall den tid inom vilken den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska inleda tidningsutdelning enligt 35 b §.

Transport- och kommunikationsverket ska i sitt beslut enligt 1 mom. bestämma en rimlig prisnivå enligt vilken den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster kan ta ut avgifter av tidningsutgivarna för utdelning enligt skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster.

Transport- och kommunikationsverket ska i de situationer som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten inom ramen för det anslag som anvisats för statsunderstödet för tidningsutdelning ersätta den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster för kostnaderna för fullgörandet av skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster, förutsatt att det återstår anslag. Kostnaderna ska ersättas till den del de inte täcks inom ramen för de avgifter som tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster tar ut av utgivarna enligt den rimliga prisnivå som Transport- och kommunikationsverket bestämt.

Transport- och kommunikationsverkets beslut om åläggande av en skyldighet enligt 1 mom. är verkställbart även om det inte har vunnit laga kraft. I fråga om beslutet får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

35 g § har tillfogats genom L 178/2023 och gäller temporärt 1.3.2023–31.12.2029.

35 h § (16.2.2023/178)
Myndighetens rätt att få uppgifter

Transport- och kommunikationsverket har för utförande av en marknadsanalys som avses i 35 c § och för åläggande av en sådan skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster som avses i 35 b § rätt att få nödvändiga uppgifter av de distributionsföretag som är verksamma i ett område för vilket Transport- och kommunikationsverket gör eller har gjort en marknadsanalys eller ålägger en skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster samt av de tidningsutgivare vars tidningar delas ut i området.

Uppgifterna ska lämnas ut gratis, utan dröjsmål och i den form som myndigheten begär.

Om ett distributionsföretag eller en tidningsutgivare trots Transport- och kommunikationsverkets begäran inte lämnar ut de uppgifter som avses i 1 mom. kan Transport- och kommunikationsverket ålägga företaget att lämna ut uppgifterna. Åläggandet kan förenas med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

35 h § har tillfogats genom L 178/2023 och gäller temporärt 1.3.2023–31.12.2029.

35 i § (16.2.2023/178)
Statsbidragsmyndighet

Transport- och kommunikationsverket är statsbidragsmyndighet enligt 4 § 1 punkten i statsunderstödslagen.

35 i § har tillfogats genom L 178/2023 och gäller temporärt 1.3.2023–31.12.2029.

35 j § (16.2.2023/178)
Uppgifter om statsunderstödet för tidningsutdelning

Transport- och kommunikationsverket följer hur statsunderstödet för tidningsutdelning verkställs och för ett separat register för detta ändamål. I registret kan följande uppgifter om statsunderstödet för tidningsutdelning, den som ansöker om understöd, understödsmottagaren och användningen av understödet föras in:

1) den sökandes namn och kontaktuppgifter,

2) namn och kontaktuppgifter för den sökandes kontaktperson,

3) uppgifter om utdelningsverksamheten och utdelningsområdet,

4) uppskattningar av kostnaderna och den totala finansieringen i anslutning till utdelningen samt uppgifter om hur dessa har realiserats,

5) uppgifter om understöds- eller utbetalningsansökan och hur den har avgjorts samt specificerande uppgifter om understödet,

6) uppgifter om understöd som har beviljats och betalats ut med stöd av 35 d §,

7) uppgifter om granskningar och vad som iakttagits i samband med dem,

8) uppgifter om understöd som återkrävs av understödsmottagaren samt om hur återkravet utfallit,

9) andra än 1–8 punkten avsedda nödvändiga uppgifter som erhållits vid behandlingen av ansökan.

Uppgifterna i registret bevaras i tre år från utbetalningen av statsunderstödet.

35 j § har tillfogats genom L 178/2023 och gäller temporärt 1.3.2023–31.12.2029.

6 a kap. har tillfogats genom L 178/2023 och gäller temporärt 1.3.2023–31.12.2029.

7 kap

Samarbete mellan postföretagen samt informationssystem

36 §
Förmedling och transitering av postförsändelser som inlämnats av misstag och undantag från skyldigheten att förmedla brevförsändelser från utlandet

Ett postföretag är skyldigt att se till att en brevförsändelse som av misstag lämnats in till företaget för förmedling vidarebefordras för att förmedlas av ett annat postföretag, om adressplatsen för brevförsändelsens adressat inte är belägen inom det utdelningsområde som anges i det förstnämnda postföretagets anmälan enligt 4 §. Förmedlingen ska göras till ett kostnadsorienterat pris och på villkor som är öppna för insyn och icke-diskriminerande. (3.6.2016/408)

Ett postföretag som verkar som en i 24 a § avsedd utsedd operator ska på det säkraste sättet och längs de snabbaste vägar som företaget använder för sina egna försändelser transportera sluten post och brevförsändelser i öppen transit som en annan utsedd operator har lämnat till företaget. (3.6.2016/408)

Trots vad som föreskrivs i 2 mom. är en utsedd operatör inte skyldig att transportera eller att dela ut till adressaten brevförsändelser som avsändarna postar eller låter posta i ett annat land än Finland för att dra fördel av de förmånligare avgifter som tillämpas där. Den utsedda operatören får ta ut inrikesavgift av avsändaren, eller om denne vägrar att betala, av den utsedda operatören i ursprungslandet. Om dessa vägrar att betala inom utsatt tid, får den utsedda operatören returnera försändelserna till ursprungslandets utsedda operatör och kräva ersättning för de kostnader som föranletts av sändningen.

37 § (16.2.2023/178)
Postnummersystemet

Transport- och kommunikationsverket ska se till att det finns ett postnummersystem för skötseln av postverksamheten. Det allmänna postnummersystemet är bundet till geografiska områden. Dessutom kan till enskilda kunders bruk ges postnummer som inte är bundna till geografiska områden. Ett postnummer är ett kännetecken som består av fem siffror som placeras före adress-ortens namn.

Transport- och kommunikationsverket ålägger den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster eller ett annat postföretag en skyldighet att förvalta postnummersystemet. På dem som är anställda hos den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster eller hos postföretaget tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför i denna paragraf nämnda uppgifter som hänför sig till förvaltandet av postnummersystemet. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

Det postföretag som förvaltar postnummersystemet ska hålla de uppgifter som postnummersystemet innehåller offentligt framlagda på sin webbplats. Uppgifterna ska fås avgiftsfritt i en tillgänglig form så att de lätt kan laddas ner elektroniskt.

Information om ändringar i postnumren ska lämnas senast 60 dagar innan ändringen genomförs. Information om ändringen ska samtidigt lämnas i synnerhet till

1) de användare av posttjänster som ändringen gäller,

2) de kommuner som ändringen gäller,

3) de övriga postföretagen,

4) förvaltaren av befolkningsdatasystemet, räddningsmyndigheterna samt Nödcentralsverket.

Den tidsfrist som föreskrivs i 4 mom. tillämpas inte på ändringar som gäller endast enskilda adressathushåll eller ett sådant postnummer som getts till en enskild kund och som inte är bundet vid det allmänna geografiska postnummersystemet.

38 § (16.2.2023/178)
Adressregister

Postföretagen har rätt att för bedrivande av postverksamheten och för förmedling av andra försändelser än dem som ingår i postverksamheten förvalta ett adressregister över adressater. Ett postföretag får avtala om förvaltande av adressregistret med ett annat företag.

I adressregistret registreras utöver adressaternas namn- och adressuppgifter personbeteckning samt andra uppgifter som är nödvändiga för säkerställandet av försändelsernas frambefordran och adressaternas rättigheter. Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster har för bedrivande av postverksamhet, för säkerställande av att försändelserna kommer fram och för att trygga adressaternas rättigheter rätt att från befolkningsdatasystemet få uppgifter om personbeteckningar och ändringar i dem, för- och efternamn, ändringar i dem och tidpunkten för ändringen, adressuppgifter för personer som fötts och flyttat till landet samt för personer som finns i adressregistret utan adress, uppgifter om födda och avlidna personer, om adressaternas modersmål samt om adresser som uppstår genom planläggning och utveckling av adresserna i glesbygden och om ändringar i dem, koordinater för byggnader, byggnads- och fastighetsbeteckningar, byggnadsklassificering och ändringar i byggnads- och fastighetsuppgifterna och tidpunkten för ändringarna. Rätten att få uppgifter gäller alla ovannämnda uppgifter om personer som registrerats i befolkningsdatasystemet, med undantag av personer som har en gällande spärrmarkering enligt lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009).

Uppgifterna i adressregistret får användas för att frambefordra försändelser samt för att kontrollera och korrigera de namn- och adressuppgifter som innehas av de avsändare som ingått avtal om adresstjänster. Namn- och adressuppgifter i adressregistret får vidarelämnas för att uppfylla adressregistrets ändamål. Sammanslutningars uppgifter i adressregistret får lämnas vidare. En personbeteckning i adressregistret får dock inte lämnas vidare.

Ett postföretag som förvaltar ett adressregister och ett företag som avtalat med detta om att förvalta adressregistret ska på begäran lämna ett annat postföretag en adressats namn- och adressuppgifter som de fått av adressaten eller av myndigheten samt uppgifter om uppdrag som gäller ändringar i utdelningen, om det andra postföretaget behöver dem för skötseln av sin postverksamhet. Postföretag ska på begäran även lämna ut de ändringar som görs i de nämnda uppgifterna alltid när uppgifterna uppdateras. Uppgifterna ska lämnas ut i en form som är användbar med tanke på skötseln av postverksamhet, på villkor som är öppna för insyn och icke-diskriminerande. För utlämnandet av uppgifter får det tas ut en avgift som baserar sig på kostnaderna för framtagningen av adressuppgifter ur adressregistret och på ordnandet av utlämnandet av dem.

Postföretag är inte skyldiga att lämna ut de uppgifter som avses i denna paragraf, om utlämnandet av adressuppgifterna kan äventyra den nationella säkerheten eller försvaret. Postföretag ska sända begäranden om utlämnande av uppgifter till Transport- och kommunikationsverket. Transport- och kommunikationsverket bedömer ärendet tillsammans med säkerhetsmyndigheterna och fattar beslut antingen om utlämnande av uppgifterna eller om förbud mot utlämnande av dem.

En registrerad kan trots vad som föreskrivs i denna paragraf förbjuda att hans eller hennes personuppgifter lämnas ut i samband med tjänster för granskning och korrigering av adresser.

Postföretaget ska avföra en uppgift ur adressregistret senast 20 år efter det att postföretaget har fått kännedom om en ändring av uppgiften.

39 § (16.2.2023/178)
Konstruktioner och uppgifter om placeringen som används vid utdelningen

Ett postföretag är skyldigt att ordna tillträde för ett annat postföretag till postboxar som är i dess besittning eller till någon annan sådan konstruktion där adressatens adressplats finns. Ett postföretag får ordna tillträdet på valfritt sätt som dock inte får utgöra ett hinder för ett annat postföretags verksamhet. I denna paragraf avsett tillträde ska verkställas till ett kostnadsbaserat pris samt på villkor som är öppna för insyn och icke-diskriminerande.

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska avgiftsfritt ge andra postföretag alla de adressuppgifter om den exakta placeringen av postlådorna som behövs för skötseln av deras postverksamhet. För utlämnande av exakta uppgifter om koordinaterna för postlådornas placering får den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ta ut en rimlig avgift för att täcka sina kostnader. I denna paragraf avsett utlämnande av koordinater för placeringen ska ske till ett kostnadsbaserat pris samt på villkor som är öppna för insyn och icke-diskriminerande.

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster är inte skyldig att lämna ut de uppgifter som avses i denna paragraf, om utlämnandet av uppgifterna om placeringen kan äventyra den nationella säkerheten eller försvaret. Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska sända begäranden om utlämnande av uppgifter till Transport- och kommunikationsverket. Transport- och kommunikationsverket bedömer ärendet tillsammans med säkerhetsmyndigheterna och fattar beslut antingen om utlämnande av uppgifterna eller om förbud mot utlämnande av dem.

8 kap

Mottagande och utdelning av försändelser

40 §
Mottagande, förmedling och beslag av postförsändelser (8.9.2017/614)

Varje postföretag är skyldigt att mot gällande avgift av var och en som så önskar ta emot och till adressaten förmedla brevförsändelser och postpaket i enlighet med sina leveransvillkor. (8.9.2017/614)

Ett postföretag får dock vägra att ta emot eller förmedla brevförsändelser och postpaket, om

1) försändelsen innehåller farliga ämnen, föremål eller produkter som det enligt lag är förbjudet att transportera, som på annat sätt är lagstridiga eller som av grundad anledning kan misstänkas orsaka fara för människor eller egendom,

2) försändelsen innehåller levande insekter eller andra levande djur,

3) försändelsens innehåll är synnerligen känsligt för värme eller kyla,

4) försändelsen innehåller föremål som kan gå sönder eller brytas eller försändelsen innehåller flytande ämnen,

5) en oförsäkrad försändelse som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna eller en försändelse som inte ingår i de samhällsomfattande tjänsterna innehåller pengar, värdepapper eller något annat värdefullt.

(8.9.2017/614)

I fråga om beslag och kvarhållande av brevförsändelser föreskrivs särskilt.

40 a § (8.8.2014/658)
Synskadades försändelser

Ett postföretag som ålagts skyldighet enligt 24 a § att verka som en i Världspostkonventionen avsedd utsedd operator ska erbjuda privatpersoner möjlighet att avgiftsfritt, med undantag för flygtilläggsavgift, skicka försändelser som innehåller punktskrift och väger mindre än sju kilogram. (8.9.2017/614)

Den synskadade ska på begäran av ett postföretag som avses i 1 mom. visa upp ett bevis om sin funktionsnedsättning.

41 § (16.2.2023/178)
Leveransvillkor för samhällsomfattande tjänster

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska utarbeta leveransvillkor för de posttjänster som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna. Leveransvillkoren för de posttjänster som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna ska offentliggöras på tillhandahållarens webbplats och på begäran finnas gratis tillgängliga i pappersform.

Av de leveransvillkor som den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster följer ska framgå

1) rättigheterna och skyldigheterna för användarna av posttjänster och postföretaget,

2) de medel som användare av posttjänster har till sitt förfogande i sådana fall där en försändelse har försenats, försvunnit, blivit stulen eller skadats, eller där tjänsternas kvalitetsnormer inte har iakttagits; dessa medel ska vara klara, enkla och rimliga till sina kostnader,

3) rättsmedlen för användare av posttjänster,

4) möjligheten för användare av posttjänster att föra sådana fall där användaren och postföretaget inte har enats till behörig myndighet för behandling,

5) förfarandet enligt vilket avgifterna bestäms eller fastställs,

6) förfarandet enligt vilket användarna av posttjänster informeras om ändringar i avgifterna,

7) grunderna för säkerheter eller andra avvikande betalningsgarantier som krävs av posttjänst-användare.

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster får inte ha leveransvillkor som innehåller villkor eller begränsningar som är oskäliga för användarna av posttjänster.

En prislista över avgifterna för de posttjänster som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna ska publiceras på tillhandahållarens webbplats och på begäran dessutom finnas gratis tillgänglig i pappersform. Om ett anbud om tillhandahållande av posttjänster som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna lämnas eller avtal om saken ingås, ska det göras i skriftlig eller elektronisk form så att anbudets eller avtalets innehåll inte ensidigt kan ändras och så att det finns tillgängligt för båda parterna.

Användarna ska informeras om nya leveransvillkor minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft.

41 a § (3.6.2016/408)
Märkning av postförsändelser

Ett postföretag ska förse dess försändelser med de märkningar som behövs för att identifiera och särskilja dem från motsvarande försändelser från andra postföretag.

42 § (23.11.2018/997)
Kontroll av posttjänsternas kvalitet

Varje postföretag ska årligen publicera uppgifter om tjänsternas kvalitet, av vilka dessutom ska framgå antalet klagomål och hur de har behandlats. Den undersökning som mäter hur den i 19 § föreskrivna kvalitetsnormen uppfylls ska utföras av ett organ som är oberoende av den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster. Uppgifterna och undersökningen ska skickas till Transport- och kommunikationsverket för kännedom.

43 § (16.2.2023/178)
Utdelning

Brevförsändelser till småhus ska bäras ut till en postlåda som med beaktande av de lokala förhållandena är belägen på ett rimligt avstånd från adressatens adressplats. Brevförsändelser som delas ut till bostadslägenheter i höghus ska bäras ut till de enskilda höghusens fastighetsboxar eller till de enskilda lägenheternas brevinkast.

När beslut fattas om utdelningsstället kan avseende dessutom fästas vid lokala omständigheter samt adressatens personliga specialbehov som beror på ålder, rörelsehinder eller nedsatt funktionsförmåga. Begäran om anpassning av utdelningsstället ska kunna framställas på ett för den sökande lämpligt och tillgängligt sätt.

Ankomstavi får användas vid utdelning av försändelser som ska kvitteras och postpaket samt vid utdelning av försändelser som på grund av sin storlek inte lämpar sig för utdelning. Postföretaget har rätt att på överlåtelsedokumenten för brevförsändelser som ska kvitteras anteckna adressatens personbeteckning och den handling där personbeteckningen har kontrollerats.

Adressaten kan mot en rimlig avgift ingå avtal med postföretaget om arrangemang som avviker från bestämmelserna i denna paragraf.

43 a § (23.11.2018/997)
Returnering av försändelser som utdelats felaktigt

Ett postföretag ska i varje kommun inom dess verksamhetsområde som det anmält till Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 4 § ordna en tjänst för returnering av försändelser som utdelats felaktigt.

44 § (23.11.2018/997)
Placering av postlådor

Placeringen av postlådor fastställs av den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster för brevtjänster eller, om ingen skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster har ålagts, av ett annat postföretag genom beslut av Transport- och kommunikationsverket. Vid fastställandet av placeringen ska kraven i 43 och 45 § och de föreskrifter som har meddelats med stöd av 48 § beaktas.

En part som är missnöjd med placeringen av en postlåda kan föra ärendet till kommunens byggnadstillsynsmyndighet för avgörande. Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster kan hos byggnadstillståndsmyndigheten begära ett avgörande i en meningsskiljaktighet som gäller placering av en postlåda, om adressaten inte placerar postlådan på det ställe som tillhandahållaren anger men inte bestrider ärendet.

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet ska i sitt beslut beakta annan användning av stället i fråga, kraven för en ändamålsenlig postverksamhet samt kraven i 43 och 45 § och de föreskrifter som har meddelats med stöd av 48 §.

45 §
Placering av anordningar och konstruktioner som behövs för postutdelning

En kommun är skyldig att tillåta att sådana anordningar och mindre konstruktioner, såsom postlådor, som behövs för insamling och utdelning av brevförsändelser placeras på sådana allmänna områden som anvisats i en detaljplan, om de inte kan placeras på något annat för postföretaget eller adressaten rimligt sätt och till rimliga kostnader. Anordningar och mindre konstruktioner som behövs för insamlingen och utdelningen får inte medföra onödig fara för trafiken eller väsentlig olägenhet för underhåll, renhållning och annan användning av ett allmänt område.

Ägaren till en tomt, någon annan fastighet eller en byggnad är skyldig att tillåta att anordningar eller mindre konstruktioner som behövs för insamlingen och utdelningen fästs på en vägg, en port eller vid ett staket eller placeras på marken under de förutsättningar som anges i 1 mom. Skyldigheten kan dock påföras endast om den är rimlig med hänsyn till ägaren.

Anordningar eller mindre konstruktioner som behövs för insamling och utdelning får placeras vid sådana landsvägars skydds- eller frisiktsområden som avses i landsvägslagen (503/2005), om placeringen eller användningen av lådorna inte medför onödig fara för trafiken eller väsentlig olägenhet för väghållningen.

46 §
Ersättning för placering av postlådor

Men och skada som postlådor orsakar ska ersättas enligt lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter. Ett avtal om ersättning binder också en senare ägare till fastigheten eller byggnaden.

47 § (8.9.2017/614)
Förvaring av adressatens postförsändelser för avhämtning

Ett postföretag har rätt att förvara brevförsändelser för avhämtning på det verksamhetsställe som bestäms enligt adressatens adress eller på ett annat motsvarande avhämtningsställe, om

1) adressaten och postföretaget inte har kommit överens om arrangemangen för mottagandet av post och frågan inte har avgjorts genom ett lagakraftvunnet avgörande,

2) adressaten har ingripit i arrangemangen för mottagningen av post så att postföretaget inte kan dela ut brevförsändelser till adressaten i en postlåda som är placerad i enlighet med 44 §.

I fall som avses i 1 mom. 1 punkten får postföretaget kräva att adressaten ska ingå ett i 43 § 4 mom. avsett avtal om postavhämtningen.

48 § (16.2.2023/178)
Transport- och kommunikationsverkets rätt att meddela föreskrifter

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter

1) om placering av anordningar och mindre konstruktioner som behövs för mottagning och utdelning av brevförsändelser,

2) om hur lokala förhållanden eller adressatens personliga specialbehov som beror på minst 75 års ålder, rörelsehinder eller nedsatt funktionsförmåga ska beaktas i postutdelningen.

9 kap

Postföretagets ansvar

49 §
Postföretagets ansvar

Ett postföretag ansvarar för skador som avsändaren eller adressaten orsakas av att en försändelse försenas, försvinner eller skadas.

Om en försändelse är försenad har en avsändare eller en adressat som lidit skada på grund av förseningen rätt till ersättning.

Om en försändelse har försvunnit har avsändaren rätt till ersättning.

Om en försändelse har skadats har

1) avsändaren rätt till ersättning tills försändelsen överlåtits till adressaten, eller

2) adressaten rätt till ersättning från och med den tidpunkt när denne tagit emot försändelsen.

Ett postföretags ansvar börjar när avsändaren lämnat försändelsen till ett insamlingsställe eller på annat sätt till postföretaget för transport. Ansvaret upphör när försändelsen enligt överenskommet leveranssätt antingen har lämnats i adressatens anordning eller konstruktion för postutdelning eller överlämnats till adressaten eller dennes företrädare eller när behövlig kvittering över mottagen försändelse har fåtts.

50 §
Befrielse från ansvar och begränsning av ansvaret för postföretag

Ett postföretag befrias från skadeståndsansvar, om det visar att skadan har orsakats av en omständighet som företaget inte har kunnat undvika och vars konsekvenser det inte har kunnat förhindra.

Om ett postföretag eller någon vars förfarande postföretaget ansvarar för har orsakat skadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, kan de inte åberopa bestämmelserna i 1 mom. eller i 51 § om befrielse från ansvar eller begränsning av ansvaret.

Ett avtalsvillkor som till nackdel för avsändaren eller adressaten avviker från ansvarsbestämmelserna i denna lag är ogiltigt. Avvikelse från bestämmelserna får dock göras genom avtal med någon annan än en konsument som avses i 1 kap. 4 § i konsumentskyddslagen (38/1978), om avvikelsen är rimlig med hänsyn till avtalsparternas ställning, försändelsens exceptionella karaktär eller andra särskilda omständigheter.

Ett postföretag och den vars förfarande postföretaget ansvarar för har rätt att åberopa bestämmelserna om begränsning av ansvaret och befrielse från ansvar i denna lag även när yrkandet på ersättning inte grundar sig på denna lag, om ersättning kunde ha yrkats med stöd av denna lag.

51 §
Begränsning av ansvaret

Till den som lidit skada av att en försändelse försenats ska i ersättning betalas skadeloppet, dock högst

1) 50 euro för en vanlig brevförsändelse,

2) 85 euro för en rekommenderad eller med mottagningsbevis försedd brevförsändelse,

3) 150 euro för andra brevförsändelser eller postpaket.

Till den som lidit skada av att en försändelse skadats eller försvunnit ska i ersättning betalas skadebeloppet, dock högst

1) 50 euro för en vanlig brevförsändelse,

2) det avtalade försäkringsvärdet för en försäkrad försändelse,

3) 340 euro för andra brevförsändelser,

4) 25 euro per kilogram för postpaket.

Skadeståndet enligt denna lag kan jämkas enligt vad som anses skäligt, om den skadelidande har medverkat till skadan eller om en annan omständighet som inte ingick i den skadevållande handlingen också har bidragit till skadans uppkomst.

52 §
Anmärkning och preskription

Vid äventyr att talerätten går förlorad ska anmärkning om att en försändelse skadats eller försenats framställas till ett postföretag inom en rimlig tid efter det att adressaten har upptäckt skadan eller förseningen eller borde ha upptäckt den. Anmärkning om en synlig skada ska dock framställas i samband med att försändelsen tas emot, om denna överlämnas personligen till adressaten eller dennes företrädare, som inte är konsument.

Rätten till ersättning är förverkad, om yrkandet inte framställs skriftligen till postföretaget inom ett år eller, om skadan eller förseningen har orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, inom tre år

1) från det att postföretagets ansvar enligt 49 § 5 mom. har upphört, om rätten grundar sig på att försändelsen har skadats eller försenats, eller

2) från det att postföretaget har meddelat avsändaren att försändelsen har försvunnit eller, i fråga om en vanlig brevförsändelse, från det att avsändaren borde ha upptäckt försvinnandet, om rätten grundar sig på att försändelsen har försvunnit.

Postföretaget ska behandla de yrkanden som framförts mot det genom enkla förfaranden och utan dröjsmål. Information om förfarandet för yrkande på ersättning ska hållas effektivt tillgänglig för användarna.

10 kap

Frambefordran av försändelser och behandling av obeställbara försändelser

53 §
Bestämmanderätten över postförsändelser

Avsändaren har rätt att bestämma över en postförsändelse tills försändelsen har överlåtits i adressatens besittning i enlighet med villkoren för försändelsen, om inte försändelsen i enlighet med gällande lagstiftning har tagits i beslag. Om avsändaren och adressaten samtidigt gör anspråk på en postförsändelse ska den ges till avsändaren.

När försändelsen är i ett postföretags besittning har avsändaren rätt att återta försändelsen, bestämma att försändelsen ska överlämnas till någon annan än den som finns antecknad som adressat och korrigera eller ändra den postadress som finns antecknad på försändelsen eller ge postföretaget andra motsvarande instruktioner.

Adressaten har rätt att bestämma över vidarebefordran av eller avbrott i utdelningen för försändelser som adresserats till honom. Avsändarens bestämmanderätt över försändelsen upphör när försändelsen har delats ut till det ställe som motsvarar adressatens instruktioner.

54 § (23.11.2018/997)
Postföretagets skyldighet att befordra en försändelse till adressaten och behandling av obeställbara försändelser

Postföretag är skyldiga att befordra brevförsändelser eller postpaket till den adress som finns antecknad på försändelsen.

Om adressuppgiften för en brevförsändelse eller ett postpaket är bristfällig eller felaktig, ska postföretaget med hjälp av sitt adressregister och allmänt tillgängliga offentliga register sträva efter att utreda adressatens rätta adress. Om adressaten har ingått en adressförändring eller ett avtal om vidarebefordran som är i kraft, ska brevförsändelser eller postpaket delas ut till den nya adressen, om inte postföretaget kommit överens om något annat med avsändaren. I fråga om brevförsändelser eller postpaket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna kan det dock inte avtalas annat med avsändaren om adressutredning.

Postföretaget ska returnera brevförsändelser eller postpaket till dess avsändare, om

1) adressatens adress inte kan utredas,

2) adressaten inte har velat ta emot försändelsen,

3) gällande avgift för försändelsen inte har betalats och adressaten inte har löst ut försändelsen trots att postföretaget erbjudit den för lösen, eller

4) det är fråga om en försändelse som postföretaget inte kan transportera vidare av någon annan orsak som inte är beroende av det.

Om en försändelse som avses i 3 mom. inte kan returneras till avsändaren av någon orsak som inte beror på postföretaget, ska det behandlas som obeställbart. Postföretag ska omedelbart sända obeställbara brevförsändelser till Transport- och kommunikationsverket för behandling.

Bestämmelserna i 2–4 mom. tillämpas inte på adresserad direktreklam.

Postföretagen får ta ut en avgift för ny befordran och returnering av paket samt för försändelser som ska återställas enligt bestämmelserna om distansförsäljning i 6 kap. i konsumentskyddslagen.

55 § (16.2.2023/178)
Postföretags rätt att öppna slutna försändelser

Ett postföretag har inte rätt att öppna ett slutet brev.

Ett postföretag har dock rätt att öppna ett postpaket, om

1) försändelsen är skadad och det är nödvändigt att öppna den för att skydda innehållet eller konstatera dess skick,

2) det är skäl att misstänka att försändelsen kan orsaka fara för hälsa eller egendom, eller

3) det är fråga om ett i 56 § avsett obeställbart postpaket som måste öppnas för försäljning eller förstöring.

Ett postpaket får i närvaro av en annan person, öppnas av en person som Transport- och kommunikationsverket har bemyndigat för denna uppgift. Innehållet i ett öppnat postpaket får inte granskas mera än vad som behövs med beaktande av orsaken till att det öppnas. På ett öppnat postpaket ska göras de anteckningar som bestäms av Transport- och kommunikationsverket. Över öppnandet ska det upprättas ett protokoll som ska undertecknas av dem som har deltagit i öppnandet, och protokollet ska sändas till Transport- och kommunikationsverket. På personer som är anställda hos ett postföretag tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter som nämns i denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

Om ett postpaket som avses i 2 mom. 3 punkten innehåller ett förtroligt meddelande ska det befordras till adressaten eller, om inte adressaten framgår av försändelsen, till Transport- och kommunikationsverket för behandling.

56 §
Förvaring och förstöring av försändelser

Ett postföretag får förstöra en postförsändelse vars innehåll uppenbart har förskämts.

Ett postföretag får förstöra en postförsändelse med avsändarens samtycke. Ett postföretag får också förstöra en sådan öppen försändelse i fråga om vilken det uppenbart inte går att hitta uppgifter som främjar utredandet av avsändaren eller adressaten.

Ett postföretag får förstöra obeställbara postpaket och försändelser som innehåller direktreklampost och om vars returnering det inte har avtalats med postförsändelsens avsändare.

Ett postföretag får förstöra ett i 3 mom. avsett postpaket tidigast tre månader efter det att adressaten har underrättats om försändelsens ankomst eller avsändaren underrättats om försändelsens returnering. Försändelsen ska förstöras på ett sätt som tryggar förtroligheten i meddelanden. (8.9.2017/614)

I stället för förstöring har postföretag rätt att sälja i denna paragraf avsedda obeställbara postförsändelser på det sätt som föreskrivs i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (688/1988). I stället för den förvaringstid som föreskrivs i den lagen ska postföretaget dock förvara postförsändelsen i sex månader före dess försäljning.

På varor som transporteras i postnätet och som inte längre går att koppla ihop med någon postförsändelse gäller vad som föreskrivs i hittegodslagen (778/1988).

57 § (23.11.2018/997)
Behandling av obeställbara försändelser vid Transport- och kommunikationsverket

Transport- och kommunikationsverket ska sträva efter att reda ut adressuppgifterna på adressaten eller avsändaren till en obeställbar postförsändelse som ett postföretag har sänt till verket i enlighet med 54 § 4 mom. Förfarandet för obeställbara försändelser tillämpas endast för att utreda avsändarens uppgifter, om det är fråga om en i 54 § 3 mom. 3 punkten avsedd försändelse.

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska ge Transport- och kommunikationsverket gratis tillgång till sitt adressregister för att reda ut adressuppgifterna på adressater eller avsändare.

Transport- och kommunikationsverket har vid behandlingen av obeställbara försändelser rätt att öppna ett slutet brev, om

1) det är nödvändigt för att reda ut adressatens adress så att försändelsen ska kunna frambefordras eller avsändarens adress för att försändelsen ska kunna returneras,

2) det är uppenbart att försändelsen kan orsaka fara för hälsa eller egendom, eller

3) det är uppenbart att innehållet i försändelsen av säkerhetsskäl hindrar försändelsen från att bli transporterad vidare.

Vid Transport- och kommunikationsverket får den som behandlar obeställbara försändelser öppna en postförsändelse endast i närvaro av en annan person. Innehållet i en öppnad postförsändelse får inte granskas mera än vad som behövs med beaktande av orsaken till att den öppnas. På en öppnad försändelses omslag eller i en särskild bilaga som följer med försändelsen ska antecknas orsaken till att försändelsen har öppnats, tid och plats för öppnandet samt den bestämmelse som öppnandet grundat sig på. Anteckningen ska undertecknas av dem som verkställt öppnandet. Över öppnandet ska också upprättas ett protokoll som avses i 55 §.

58 § (23.11.2018/997)
Returnering av försändelser från Transport- och kommunikationsverket till postföretag

Om en öppnad försändelse innehåller uppgifter som gör det möjligt för Transport- och kommunikationsverket att reda ut adressatens eller avsändarens adressuppgifter, ska Transport- och kommunikationsverket returnera försändelsen jämte anteckningarna om öppnandet till postföretaget. För säkerställandet av förtroligheten ska försändelsen returneras sluten.

Postföretaget ska befordra den av Transport- och kommunikationsverket returnerade försändelsen tillsammans med anteckningar om öppnandet till adressaten eller avsändaren, om deras adressuppgifter går att reda ut på basis av uppgifterna i försändelsen.

59 § (23.11.2018/997)
Behandling av öppnade försändelser vid Transport- och kommunikationsverket

Om det i en öppnad postförsändelse inte finns uppgifter som gör det möjligt att befordra försändelsen till adressaten eller returnera den till avsändaren, ska Transport- och kommunikationsverket förvara försändelsen i sex månader. Förvaringstiden räknas från den dag då försändelsen öppnades.

Om adressaten eller avsändaren av en obeställbar försändelse inte har kunnat redas ut inom förvaringstiden på sex månader, ska försändelsen förstöras på lämpligt sätt och så att förtroligheten tryggas. Om försändelsen innehåller annat än ett meddelande som är avsett att vara personligt, kan det övriga innehållet säljas på lämpligt sätt.

Medel som influtit vid försäljning av innehållet i en försändelse ska redovisas till Transport- och kommunikationsverket minskade med kostnaderna för försäljningen. Också pengar som finns i en försändelse ska redovisas till Transport- och kommunikationsverket. Transport- och kommunikationsverket får också överlåta innehållet i försändelserna till allmännyttiga ändamål.

Transport- och kommunikationsverket ska från en i 57 § 2 mom. 3 punkten avsedd försändelse avlägsna innehåll som av säkerhetsskäl hindrar vidarebefordran av försändelsen. Avlägsnat innehåll får säljas, förstöras eller överlåtas på ett sätt som avses i 2 och 3 mom. i denna paragraf dock utan att den tidsfrist som anges i 1 mom. iakttas. Transport- och kommunikationsverket ska befordra försändelsen till postföretaget för vidarebefordran. Transport- och kommunikationsverket ska på försändelsen göra anteckningar om öppnande och avlägsnande av innehåll.

En försändelse får förstöras utan iakttagande av den i 1 mom. nämnda tiden, om det är fråga om

1) en försändelse vars innehåll uppenbart har förskämts,

2) en försändelse vars innehåll kan orsaka fara för hälsa eller egendom, eller

3) en försändelse som det av någon annan orsak är uppenbart onödigt att förvara.

60 § (23.11.2018/997)
Tjänsteansvar

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar ska också tillämpas på en person som står i ett annat anställningsförhållande än tjänsteförhållande eller motsvarande anställningsförhållande till Transport- och kommunikationsverket då han eller hon behandlar obeställbara försändelser.

61 § (23.11.2018/997)
Undantag från offentligheten för myndighetshandlingar samt tystnadsplikt

De postförsändelser och handlingar i dem som Transport- och kommunikationsverket har i sin besittning och som verket fått när det skött sitt uppdrag enligt detta kapitel, är sekretessbelagda.

Anställda vid Transport- och kommunikationsverket får inte röja sådan information om postförsändelser eller deras innehåll som de fått när de skött uppgifter enligt detta kapitel. I fråga om tystnadsplikt, förbud mot utnyttjande samt brott mot tystnadsplikten föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Trots vad som föreskrivs i denna paragraf får Transport- och kommunikationsverket till ett postföretag lämna ut uppgifter ur protokoll över öppnande av postförsändelser, om detta behövs för att utreda adressuppgifterna på en adressat eller en avsändare av en försändelse.

11 kap

Övriga skyldigheter för postföretag

62 §
Säkerställande av sekretessen i fråga om förtroliga meddelanden

Ett postföretag ska säkerställa sekretessen för förtroliga meddelanden. Samma skyldighet gäller också den som med stöd av avtal med ett postföretag behandlar postförsändelser eller tillhandahåller kunderna postföretagets tjänster.

63 §
Tystnadsplikt

Den som är anställd hos ett postföretag får inte röja vad han eller hon i sitt arbete har fått veta om en kund eller dennes angelägenheter, om röjandet av upplysningarna skulle göra intrång i sekretessen i fråga om förtroliga meddelanden eller skada ett affärs- eller kundförhållande. Tystnadsplikten gäller också den som med stöd av avtal med ett postföretag behandlar postförsändelser eller tillhandahåller kunderna postföretagets tjänster.

64 §
Beredskapsskyldighet för postföretag

Ett postföretag ska genom beredskapsplanering och genom att skapa beredskap för undantagsförhållanden se till att dess verksamhet fortsätter så ostört som möjligt också under sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen (1080/1991) samt i störningssituationer under normala förhållanden.

BeredskapsL 1080/1991 har upphävts genom L 1552/2011, som gäller fr.o.m. 1.3.2012.

65 § (23.11.2018/997)
Närmare bestämmelser om beredskap

Närmare bestämmelser om postföretagens beredskapsskyldighet enligt 64 § får utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelserna kan gälla ordnande av behövlig postverksamhet för att säkerställa ledandet av samhället eller samhällets säkerhet eller för att säkerställa näringslivets funktionsförmåga.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare tekniska föreskrifter om postföretags beredskapsskyldighet. Föreskrifterna kan gälla

1) posttjänsternas tekniska egenskaper,

2) handlingar som hänför sig till tryggande av postföretagens funktion och tjänster under undantagsförhållanden,

3) tekniska åtgärder för att minimera störningar, samt

4) andra jämförbara tekniska frågor.

66 §
Kostnader som föranleds av beredskap

Ett postföretag har rätt att få ersättning för kostnader som föranleds av beredskap ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992) endast om kostnaderna med beaktande av naturen hos och omfattningen av postföretagets verksamhet är betydande.

Beslut om ersättande av de kostnader som avses i 1 mom. fattas av Försörjningsberedskapscentralen på framställning av kommunikationsministeriet.

12 kap

Styrning och tillsyn över postverksamhet

67 § (8.11.2019/1060)
Allmän styrning, utveckling och tillsyn

Den allmänna styrningen och utvecklandet av postverksamheten ankommer på kommunikationsministeriet.

Transport- och kommunikationsverket ska utöva tillsyn över att denna lag och de bestämmelser som har utfärdats och de föreskrifter som har meddelats med stöd av den iakttas. Transport- och kommunikationsverket ska varje år publicera en berättelse över hur de kvalitetsnormer som anges i 19 § har iakttagits.

Transport- och kommunikationsverket är den nationella myndighet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket ska vid skötseln av uppgifter enligt denna lag vid behov samarbeta med konkurrensmyndigheterna och konsumentmyndigheterna.

67 a § (23.11.2018/997)
Behandling av tillsynsärenden vid Transport- och kommunikationsverket

Transport- och kommunikationsverket kan ta upp ärenden till prövning på en parts begäran eller på eget initiativ.

Transport- och kommunikationsverket kan ställa sina tillsynsuppgifter enligt denna lag i viktighetsordning. Transport- och kommunikationsverket får lämna ett ärende utan prövning, om

1) det är sannolikt att det inte är fråga om verksamhet som strider mot denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) ärendet trots en misstanke om fel eller försummelser endast har en ringa betydelse med tanke på postmarknadens funktion, posttjänsternas tillförlitlighet eller tryggandet av en störningsfri postmarknad och med tanke på intressena hos de som använder tjänsterna, eller

3) en begäran om åtgärder är uppenbart ogrundad.

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål fatta beslut om att i enlighet med 2 mom. inte ta upp ett ärende till prövning.

68 § (23.11.2018/997)
Tillsynsavgift för postverksamhet

Postföretagen ska betala en årlig tillsynsavgift för postverksamhet till Transport- och kommunikationsverket. Det sammanlagda beloppet av de tillsynsavgifter som tas ut hos postföretagen motsvarar de totala kostnader som Transport- och kommunikationsverket orsakas av skötseln av sådana uppgifter enligt denna lag som gäller postföretag.

69 § (23.11.2018/997)
Storleken på tillsynsavgiften för postverksamhet

Tillsynsavgiften för postverksamhet utgör 0,29 procent av omsättningen för den anmälningspliktiga postverksamhet enligt 4 § som ett postföretag bedrivit i Finland under den räkenskapsperiod som löpt ut två år innan tillsynsavgiften tas ut, dock minst 2 000 euro.

Den tillsynsavgift för postverksamhet som tas ut hos ett nytt postföretag är 1 000 euro under det första verksamhetsåret och 5 000 euro under det andra verksamhetsåret. Avgiften för det tredje året och de därpå följande åren bestäms på det sätt som föreskrivs i 1 mom.

Om räkenskapsperioden avviker från kalenderåret, omvandlas omsättningen att motsvara omsättningen för ett år genom att den multipliceras med talet 12 och divideras med antalet månader i räkenskapsperioden.

Om den i 1 mom. avsedda postverksamheten helt och hållet upphör under en faktureringsperiod, ska Transport- och kommunikationsverket bestämma avgiftens storlek för den tid enligt 1 mom. under vilken postverksamhet bedrivits. Om den i 1 mom. avsedda postverksamheten under tiden mellan utgången av den avgiftsgrundande räkenskapsperioden och avgiftens förfallodag har överlåtits till ett annat företag, ska Transport- och kommunikationsverket bestämma hur stor avgiften ska vara för det företag som bedriver verksamheten på avgiftens förfallodag, med beaktande av den fastställda omsättningen för den överlåtna postverksamheten enligt 1 mom. under den räkenskapsperiod som ligger till grund för avgiften.

Om det under tiden mellan utgången av den avgiftsgrundande räkenskapsperioden och avgiftens förfallodag har inträffat förändringar i företagets koncernförhållanden, bestäms avgiftens storlek utgående från vilken företagets andel har varit av den avgiftsgrundande räkenskapsperiodens omsättning för den i 1 mom. avsedda postverksamheten.

En avgift som tagits ut återbetalas inte även om företaget upphör med den postverksamhet som avses i 1 mom.

70 § (23.11.2018/997)
Omsättningen i en koncern som grund för bestämmande av avgiften

Om ett postföretag ingår i en i 1 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997) avsedd koncern, är grunden för postföretagets avgift företagets andel av den gemensamma omsättningen för den postverksamhet som de avgiftsskyldiga postföretagen i samma koncern bedriver i Finland, minskad med företagens inbördes omsättning av denna verksamhet. Avgiften bestäms på samma sätt också i sådana fall då moderbolaget inte är finskt.

Genom förordning av kommunikationsministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om hur de uppgifter som behövs för bestämmande av avgiften ska anmälas till Transport- och kommunikationsverket.

71 § (23.11.2018/997)
Bestämmande och uttagande av tillsynsavgift för postverksamhet

Tillsynsavgiften för postverksamhet tas ut årligen i fyra poster. Tillsynsavgiften för postverksamhet påförs av Transport- och kommunikationsverket. Närmare bestämmelser om verkställigheten av avgiften får utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

För bestämmande av avgiften har Transport- och kommunikationsverket rätt att av ett postföretag få uppgifter om omsättningen för den i 69 § avsedda postverksamhet som bedrivits av företaget i Finland under den räkenskapsperiod som löpt ut två år före det år avgiften tas ut. De postföretag som ingår i en koncern ska dessutom lämna Transport- och kommunikationsverket en utredning om vilka poster i koncernföretagens inbördes postverksamhet som i enlighet med 70 § 1 mom. har dragits av från postverksamhetens omsättning. Postföretaget ska ge in uppgifterna till Transport- och kommunikationsverket inom en månad efter det att bokslutet har fastställts. En kopia av det fastställda bokslutet och koncernbokslutet ska ges in som bilaga.

Bestämmelser om tillsynsavgiftens direkta utsökbarhet utan utsökningsgrund finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Om tillsynsavgiften för postverksamhet inte betalas senast på förfallodagen, tas på det obetalda beloppet ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § i räntelagen (633/1982). I stället för dröjsmålsränta kan myndigheten ta ut en dröjsmålsavgift på fem euro, om dröjsmålsräntan skulle understiga detta belopp.

72 § (23.11.2018/997)
Skyldighet att lämna uppgifter

Trots vad som någon annanstans i lag föreskrivs om sekretess för handlingar är postföretagen skyldiga att samla in och överlämna till kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket sådana uppgifter om sin ekonomi och verksamhet enligt denna lag som dessa myndigheter behöver för att sköta uppgifter som avses i denna lag eller för att upprätta statistik som hänför sig till dessa uppgifter. Uppgifterna ska överlämnas gratis, utan obefogat dröjsmål och i den form som myndigheten begär.

Den skyldighet att samla in och överlämna uppgifter som avses i 1 mom. gäller också andra företag som i sin besittning har information som är nödvändig och av betydelse för postverksamhet eller de myndighetsuppgifter som avses i denna lag.

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket ska uppge användningsändamålet för uppgifterna samt motivera begäran om överlämnande av uppgifter.

Transport- och kommunikationsverket ska överlämna i 1 mom. avsedda uppgifter som fåtts vid utförandet av i denna lag föreskrivna uppgifter till kommunikationsministeriet på ministeriets begäran. Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål underrätta den som de överlämnade uppgifterna gäller om överlämnandet.

73 § (23.11.2018/997)
Användning av handlingar från utländska myndigheter

Kommunikationsministeriet eller Transport- och kommunikationsverket får använda sekretessbelagda handlingar som det tagit emot av utländska myndigheter endast för det ändamål för vilket de har getts.

74 § (23.11.2018/997)
Utlämnande av uppgifter till Europeiska kommissionen eller till en annan EES-stat

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket är skyldiga att på begäran av Europeiska kommissionen och tillsynsmyndigheten i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet överlämna uppgifter som behövs för tillsynen av den inre marknaden för posttjänster.

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket rätt att överlämna sekretessbelagda handlingar till samt röja sekretessbelagda uppgifter för Europeiska kommissionen och tillsynsmyndigheten i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det är nödvändigt för tillsynen av den inre marknaden för posttjänster.

13 kap

Tvångsmedel, påföljder och ändringssökande

75 § (16.2.2023/178)
Tvångsmedel

Om ett postföretag eller någon annan tillhandahållare av tjänster bryter mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller mot Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 om gränsöverskridande paketleveranstjänster, kan Transport- och kommunikationsverket ge en anmärkning eller ålägga företaget att rätta sitt fel eller sin försummelse.

Transport- och kommunikationsverket kan förena ett beslut som avses i 1 mom. med vite eller med hot om att verksamheten helt eller delvis avbryts eller att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad. Bestämmelser om vite, hot om avbrytande och hot om tvångsutförande finns i viteslagen.

Kostnaderna för en åtgärd som vidtagits på den försumliges bekostnad betalas i förskott av statens medel. Kostnaderna är direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivningen av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

76 § (23.11.2018/997)
Olovligt bedrivande av postverksamhet

Den som bedriver postverksamhet utan att ha gjort en i 4 § avsedd anmälan till Transport- och kommunikationsverket ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för olovligt bedrivande av postverksamhet dömas till böter.

Till straff döms inte om förseelsen är ringa.

77 §
Frankeringsförseelse

Den som för att bereda sig eller någon annan orättmätig ekonomisk vinning

1) förfalskar en frankering, imiterar en sådan eller bidrar till framställningen av en förfalskad eller imiterad frankering,

2) återanvänder, marknadsför, distribuerar, sprider, transporterar, ställer ut, uppvisar eller publicerar en förfalskad eller imiterad frankering, eller

3) använder eller återanvänder en redan använd frankering som porto,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för frankeringsförseelse dömas till böter.

Försök är straffbart.

I denna lag avses med frankering olika sätt att betala postförsändelser, såsom frimärken som befinner sig i omlopp eller har dragits tillbaka, frankostämpel, märkningar med frankeringsmaskin eller tryckpress eller internationella svarskuponger.

78 §
Brott mot tystnadsplikten

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 63 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om gärningen inte utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

79 § (23.11.2018/997)
Avgörande av meningsskiljaktigheter

Om ett postföretag eller en person vars rättighet, intresse eller skyldighet saken gäller anser att någon handlar i strid med denna lag eller med bestämmelser som utfärdats med stöd av den, får företaget eller personen i fråga föra ärendet till Transport- och kommunikationsverket för avgörande. Transport- och kommunikationsverket ska fatta beslut i ärendet inom fyra månader från det att ärendet har anhängiggjorts. Tidsfristen gäller inte exceptionellt omfattande ärenden och inte heller sådant som annars har skett under exceptionella förhållanden. Transport- och kommunikationsverket kan också på eget initiativ ta upp ärenden för avgörande.

Den som önskar få ett beslut av Transport- och kommunikationsverket i fråga om en omständighet som gäller honom eller henne själv ska ges information om hur begäran om beslut görs.

Transport- och kommunikationsverkets beslutanderätt omfattar inte frågor som gäller avtalsförhållanden mellan postföretag och kunder eller ersättningsansvaret.

80 § (30.12.2019/1538)
Ändringssökande

Beslut av kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket och kommunens byggnadstillsynsmyndighet får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Ett beslut av kommunikationsministeriet eller Transport- och kommunikationsverket ska iakttas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

14 kap

Särskilda bestämmelser

81 § (23.11.2018/997)
Handräckning

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket har rätt att få handräckning av polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet för verkställandet av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

82 § (23.11.2018/997)
Frimärksutgivning och användning av andra portomärken

Kommunikationsministeriet kan på ansökan bevilja postföretag rätt att utge internationellt godkända eller i Finland godkända frimärken. Rätten att utge frimärken gäller tills vidare.

Transport- och kommunikationsverket kan vid behov meddela föreskrifter om formen på portomärken som motsvarar frimärken och om deras placering på brevförsändelser samt om annan användning av dem.

15 kap

Ikraftträdande

83 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

Genom denna lag upphävs lagen om posttjänster (313/2001).

Genom denna lag upphävs lagen om avgift för tryggande av postförmedling i glesbygden (708/1997).

84 § (23.11.2018/997)
Övergångsbestämmelse

En koncession för postverksamhet som är i kraft vid ikraftträdandet av denna lag gäller tills en ny koncession har beviljats med stöd av denna lag. Koncessionen gäller dock högst till utgången av koncessionsperioden. Om villkoren i koncessionen strider mot bestämmelserna i denna lag, ska bestämmelserna i denna lag iakttas.

Ansökningar om koncession som är anhängiga när denna lag träder i kraft behandlas enligt bestämmelserna i denna lag.

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som är i kraft vid ikraftträdandet av denna lag gäller till dess att Transport- och kommunikationsverket meddelar ett beslut genom vilket en ny skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster åläggs eller genom vilket en skyldighet inte alls åläggs eller åläggs endast delvis. Innehållet i skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster bestäms enligt 3 kap. efter denna lags ikraftträdande med beaktande av vad som föreskrivs i 10 mom.

Transport- och kommunikationsverket ska första gången göra en i 22 § avsedd utvärdering av marknaden så att den är tillgänglig senast ett år efter lagens ikraftträdande.

Vad som i 38 § bestäms om adressregister tillämpas även på de uppgifter som finns i postföretagets register vid lagens ikraftträdande.

Ett postföretag som vid denna lags ikraftträdande har rätt att ge ut frimärken får fortsätta att ge ut frimärken under sin koncessionsperiod.

På avtal som gällde vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Om en försändelse har lämnats till ett postföretag för transport före denna lags ikraftträdande, ska på postföretagets ansvar tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Bestämmelserna i denna lag om behandling av obeställbara försändelser tillämpas också på sådana försändelser som lämnats för befordran före ikraftträdandet av denna lag och som postföretaget inte medan lagen om posttjänster var i kraft har kunnat sända till Transport- och kommunikationsverket eller sälja eller förstöra. Transport- och kommunikationsverket har rätt att förstöra dessa försändelser utan att öppna dem eller sälja deras innehåll utan att iaktta den tidsfrist som föreskrivs i 59 § 1 mom.

Vad som i 56 § 6 mom. bestäms om varor som transporterats i postnätet och som inte längre går att koppla ihop med någon postförsändelse tillämpas också på en sådan i bestämmelsen avsedd vara som var i postföretagets besittning vid lagens ikraftträdande.

Den i 16 § föreskrivna skyldigheten att sörja för verksamhetsställenas tillgänglighet tillämpas från och med sex månader från det att denna lag trädde i kraft.

RP 216/2010, KoUB 28/2010, GrUU 56/2010, RSv 351/2010

Fotnoten (415/2011) har tillfogats som rättelse.

Ikraftträdelsestadganden:

16.12.2011/1345:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 67/2011, KoUB 4/2011, RSv 33/2011

30.11.2012/663:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 108/2012, EkUB 9/2012, RSv 98/2012

8.8.2014/658:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 29/2014, KoUB 6/2014, RSv 48/2014

7.8.2015/1000:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

18.9.2015/1219:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

3.6.2016/408:

Denna lag träder i kraft den 9 juni 2016.

En utövare av postverksamhet som vid ikraftträdandet av denna lag har en giltig koncession för tillhandahållande av posttjänster behöver inte göra en i 4 § avsedd anmälan om den verksamhet som omfattas av den giltiga koncessionen.

En sådan skyldighet att vara verksam som en utsedd operator som avses i Världspostkonventionen, som gäller vid ikraftträdandet av denna lag, gäller tills den skyldighet som avses i 24 a § åläggs genom beslut av Kommunikationsverket.

En sådan skyldighet att förvalta postnummersystemet som gäller vid ikraftträdandet av denna lag gäller tills den skyldighet som avses i 37 § åläggs genom beslut av Kommunikationsverket.

RP 18/2016, KoUB 8/2016, RSv 59/2016

8.9.2017/614:

Denna lag träder i kraft den 15 september 2017. Lagens 17 § träder dock i kraft först den 1 juli 2018.

RP 272/2016, KoUB 9/2017, RSv 74/2016

23.11.2018/997:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 997/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

8.11.2019/1060:

Denna lag träder i kraft den 15 november 2019.

RP 6/2019, KoUB 4/2019, RSv 13/2019

29.11.2019/1189:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

30.12.2019/1538:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 91/2019, KoUB 9/2019, RSv 75/2019

16.2.2023/178:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2023. Bestämmelserna i 2 § 11–14 punkten och 6 a kap. träder dock i kraft den 1 mars 2023 och gäller till och med den 31 december 2029.

RP 58/2022, KoUB 22/2022, RSv 246/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.