Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

8.4.2011/311

Lag om utsläppshandel

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt sätt främja minskningen av utsläppen av växthusgaser.

Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, nedan utsläppshandelsdirektivet, med undantag för bestämmelserna om handel med utsläppsrätter för luftfart.

Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410 om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar, och beslut (EU) 2015/1814. (15.3.2019/291)

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på koldioxidutsläpp från följande verksamheter och dessutom på sådana andra växthusgasutsläpp som nämns i anslutning till de verksamheter som avses i 25–28 punkten: (17.1.2014/11)

1) förbränning av bränsle i anläggningar med en sammanlagd tillförd effekt på mer än 20 megawatt, dock inte förbränning av avfall i anläggningar eller sådana delar av anläggningar där man i enlighet med villkoren i ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) iakttar de krav som ställs på förbränningsanläggningar för avfall, (27.6.2014/533)

2) raffinering av mineralolja,

3) produktion av koks,

4) rostning, sintring och pelletering av metallhaltig malm, inklusive sulfid malm,

5) järn- och ståltillverkning, inklusive stränggjutning, om produktionskapaciteten överstiger 2,5 ton per timme,

6) produktion eller bearbetning av järnmetaller, inklusive ferrolegeringar, där förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt på mer än 20 megawatt används,

7) produktion eller bearbetning av icke-järnmetaller, inklusive legeringar, där förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt, inklusive bränslen som används som reduktionsmedel, på mer än 20 megawatt används,

8) produktion av cementklinker i roterugn med en produktionskapacitet som överstiger 500 ton per dag, eller i andra typer av ugnar med en produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dag,

9) produktion av kalk eller bränning av dolomit eller magnesit i roterugn eller i andra typer av ugnar med en produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dag,

10) tillverkning av glas, inklusive glasfibrer, om smältningskapaciteten överstiger 20 ton per dag,

11) tillverkning av keramiska produkter genom bränning, om produktionskapaciteten överstiger 75 ton per dag,

12) tillverkning av mineralull som görs av glas, sten eller slagg, om smältningskapaciteten överstiger 20 ton per dag,

13) torkning eller bränning av gips eller framställning av gipsplattor och andra gipsprodukter, där förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt på mer än 20 megawatt används,

14) framställning av pappersmassa av trä eller andra fibermaterial,

15) framställning av papper eller kartong, om produktionskapaciteten överstiger 20 ton per dag,

16) produktion av kimrök, som inbegriper förkolning av organiska ämnen, där förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt på mer än 20 megawatt används,

17) produktion av ammoniak,

18) produktion av organiska baskemikalier i stor skala genom krackning, reformering, delvis eller full oxidation eller genom liknande processer och där produktionskapaciteten överstiger 100 ton per dag,

19) produktion av vätgas och syntesgas genom reformering eller partiell oxidation och där produktionskapaciteten överstiger 25 ton per dag,

20) produktion av natriumkarbonat och natrium bikarbonat,

21) avskiljning av växthusgaser från anläggningar som omfattas av denna lag för transport och geologisk lagring i en lagringsanläggning som är godkänd enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och 2008/1/EG samt förordning (EG) nr 1013/2006, nedan direktivet om geologisk lagring av koldioxid,

22) transport av växthusgaser via pipelines för geologisk lagring i en lagringsanläggning som är godkänd enligt direktivet om geologisk lagring av koldioxid,

23) geologisk lagring av växthusgaser i lagringsanläggningar som är godkända enligt direktivet om geologisk lagring av koldioxid,

24) produktion av sekundäraluminium där förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt på mer än 20 megawatt används,

25) produktion av primäraluminium, samt utsläpp av perfluorkarboner från produktionen,

26) produktion av salpetersyra, samt dikväveoxidutsläpp från produktionen,

27) produktion av adipinsyra, samt dikväveoxidutsläpp från produktionen,

28) produktion av glyoxal och glyoxalsyra, samt dikväveoxidutsläpp från produktionen.

Om en anläggning eller en del av anläggningen används i en verksamhet för vilken något tröskelvärde i form av sammanlagd tillförd effekt för förbränningsenheterna enligt 1 mom. inte anges, avgörs frågan om huruvida verksamheten omfattas av tillämpningsområdet för denna lag i första hand utifrån det tröskelvärde för produktionskapacitet som nämns i 1 mom. Denna lag tillämpas dock på anläggningens enheter som förbränner bränsle och vars sammanlagda tillförda effekt överstiger 20 megawatt i enlighet med 1 mom. 1 punkten också i det fall att anläggningens produktionskapacitet understiger produktionskapaciteten enligt 1 mom.

Denna lag tillämpas inte på en anläggning eller en del av en anläggning vars huvudsakliga syfte är att undersöka, utveckla eller prova nya produkter eller metoder. Denna lag tillämpas inte heller på en anläggning som uteslutande använder biomassa med undantag för när anläggningen eller förbränningsenheten startas eller stoppas.

Bestämmelser om utsläppshandel för luftfarten finns i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010).

3 §
Sammanräkning av kapaciteten

Om flera olika verksamheter som omfattas av samma punkt i 2 § 1 mom. bedrivs i samma anläggning, avgörs frågan om huruvida verksamheterna omfattas av tillämpningsområdet för denna lag utifrån den sammanräknade kapaciteten.

Om frågan huruvida en anläggning omfattas av tillämpningsområdet för denna lag avgörs utifrån den sammanlagda tillförda effekten hos förbränningsenheter enligt 2 § 1 mom., sammanräknas de tillförda effekterna hos samtliga tillhörande tekniska enheter i vilka bränsle förbränns. När den sammanlagda tillförda effekten beräknas beaktas inte förbränningsenheter vars tillförda effekt är mindre än 3 megawatt och inte heller enheter som uteslutande använder biomassa med undantag för när enheten startas eller stoppas.

Om en anläggning omfattas av lagens tillämpningsområde med stöd av 2 § 1 mom., tillämpas denna lag på samtliga enheter inom anläggningen eller inom delar av anläggningen i vilka bränsle förbränns, dock inte på enheter som iakttar villkoren för förbränningsanläggningar för avfall i enlighet med de villkor som tagits in i ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen.

4 §
Tillämpningen av lagen på anläggningar som anslutits till ett fjärrvärmenät

Denna lag tillämpas på en anläggning med en sammanlagd tillförd effekt som underskrider den som nämns i 2 § 1 mom. 1 punkten, när det huvudsakliga syftet med anläggningen är att producera värme för ett fjärrvärmenät, om

1) den tillförda effekten i minst en anläggning som anslutits till samma fjärrvärmenät överskrider 20 megawatt och den anläggningen producerar värme i huvudsak för fjärrvärmenätet,

2) den anläggning som nämns i 1 punkten har anslutits till fjärrvärmenätet senast den 30 april 2010, och

3) Europeiska kommissionen, nedan kommissionen, godkänner att anläggningen i fråga inbegrips i systemet för handel med utsläppsrätter.

5 §
Avskiljning och sjötransport av utsläpp

Om utsläppen från en anläggning avskiljs i enlighet med 2 § 1 mom. 21 punkten och transporteras sjövägen för geologisk lagring inom Europeiska unionen, kan denna lag på ansökan från anläggningens verksamhetsutövare tillämpas på ovan nämnda avskiljning, transport och lagring av utsläpp, under förutsättning att kommissionen godkänner att avskiljningen, transporten och lagringen av utsläpp inkluderas i systemet för handel med utsläppsrätter.

En ansökan enligt 1 mom. ska lämnas in till arbets- och näringsministeriet. Närmare bestämmelser om innehållet i ansökan och om verifiering, övervakning och rapportering av utsläpp utfärdas vid behov genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

6 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) växthusgaser koldioxid, metan, dikväveoxid, fluorkolväten, perfluorkarboner och svavelhexafluorid samt andra gasformiga beståndsdelar i atmosfären, både naturliga och antropogena, som absorberar och återkastar infraröd strålning,

2) utsläpp utsläpp i atmosfären av växthusgaser från en anläggning,

3) en mängd som motsvarar ett ton koldioxid eller ett ton koldioxidekvivalenter ett ton koldioxid eller en mängd av någon annan växthusgas som har samma potential för global uppvärmning som ett ton koldioxid,

4) utsläppsrätt den rätt som avses i utsläppshandelsdirektivet att i atmosfären släppa ut ett ton koldioxidekvivalenter under en bestämd period,

5) handelsperiod en period för vilken det avgiftsfritt har beviljats eller kommer att beviljas eller annars tilldelas utsläppsrätter,

6) anläggning en fast, teknisk enhet där en eller flera av de verksamheter som anges i 2 § bedrivs, liksom annan därmed direkt förknippad verksamhet, som tekniskt eller funktionellt är knuten till denna och som kan påverka utsläpp och föroreningar,

7) förbränning varje oxidation av bränslen, oavsett hur den värme, el eller mekaniska energi som produceras genom denna process används, och all annan direkt därtill anknuten verksamhet, inbegripet rening av rökgaser,

8) verksamhetsutövare en fysisk eller juridisk person som utövar ett faktiskt bestämmande inflytande över verksamheten i en anläggning,

9) elproducent en anläggning som den 1 januari 2005 eller senare har producerat el för försäljning till tredje part och i vilken ingen verksamhet som anges i 2 § bedrivs utom förbränning av bränsle,

10) en anläggnings produktionskapacitet den produktionsmängd inom den industriella produktionen som en anläggning eller en del av en anläggning kan producera under ett år om den är i drift 24 timmar i dygnet under 365 dagar med full nominell effekt och som anges närmare i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter,

11) standardfaktor för kapacitetsutnyttjande den tid för användning av produktionskapaciteten som anges årligen för varje sektor eller del av sektor i enlighet med kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter,

12) klimatkonventionen Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (FördrS 61/1994),

13) avtalspart i bilaga I en avtalspart som är nämnd i bilaga I till klimatkonventionen och som har ett kvantifierat åtagande om begränsning av utsläpp eller skyldighet att minska utsläpp i enlighet med Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (FördrS 13/2005), nedan Kyotoprotokollet, och som har ratificerat Kyotoprotokollet,

14) projektverksamhet sådan verksamhet som en eller flera av avtalsparterna i bilaga I har godkänt i enlighet med artikel 6 eller 12 i Kyotoprotokollet och de beslut som antagits i enlighet med Kyotoprotokollet,

15) utsläppsminskningsenhet en räkneenhet som härrör från en utsläppsminskning som uppnåtts genom projektverksamhet genomförd i en annan stat som är nämnd i bilaga I till klimatkonventionen och som har utfärdats i enlighet med artikel 6 i Kyotoprotokollet och de beslut som antagits i enlighet med Kyotoprotokollet,

16) certifierad utsläppsminskning en räkneenhet som härrör från en utsläppsminskning som uppnåtts genom projektverksamhet genomförd i en stat som inte omfattas av bilaga I till klimatkonventionen och som har utfärdats i enlighet med artikel 12 i Kyotoprotokollet och de beslut som antagits i enlighet med Kyotoprotokollet,

17) projektenhet en utsläppsminskningsenhet och certifierad utsläppsminskning,

18) kommissionens registerförordning förordning som antagits av kommissionen på grundval av artikel 19.3 i utsläppshandelsdirektivet,

19) kommissionens övervakningsförordning en förordning om övervakning av utsläpp som kommissionen antagit på grundval av artikel 14.1 i utsläppshandelsdirektivet,

20) kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter kommissionens beslut 2011/278/EU om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, (15.3.2019/291)

20 a) kommissionens verifieringsförordning kommissionens förordning om verifiering av rapporter om utsläpp av växthusgaser och ackreditering av kontrollörer som antagits med stöd av artikel 15 i utsläppshandelsdirektivet, (15.3.2019/291)

21) utsläppshandelsmyndighet Energimyndigheten, (15.3.2019/291)

22) kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter kommissionens förordning om harmoniserade regler för gratis tilldelning av utsläppsrätter som antagits med stöd av artikel 10a.1 i utsläppshandelsdirektivet, (15.3.2019/291)

23) kommissionens rättsakt om justering av gratis tilldelning av utsläppsrätter kommissionens rättsakt om ändring av antalet gratis tilldelade utsläppsrätter som antagits med stöd av artikel 10a.21 i utsläppshandelsdirektivet, (15.3.2019/291)

24) sektorsövergripande korrigeringsfaktor den faktor som kommissionen anger för varje år med stöd av artikel 10a.5 i utsläppshandelsdirektivet för eventuell minskning av antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis, (15.3.2019/291)

25) ny deltagare i utsläppshandeln en anläggning som har fått tillstånd för utsläpp av växthusgaser första gången under den period som avses i artikel 3 h i utsläppshandelsdirektivet, (15.3.2019/291)

26) befintlig anläggning i utsläppshandeln en anläggning som har fått tillstånd för utsläpp av växthusgaser första gången senast den dag som avses i definitionen av befintlig anläggning enligt kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter, (15.3.2019/291)

27) plan över metoder för övervakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter en i kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter avsedd plan för övervakning av uppgifter om utsläppsrätter som tilldelas gratis. (15.3.2019/291)

Om tillämpningen se 78 §. KB 2011/278/EU om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG har upphävts genom KF (EU) 2019/331 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG.

7 §
Verksamhetsutövarens allmänna skyldigheter

Verksamhetsutövaren ska

1) för en anläggning ansöka om tillstånd för utsläpp av växthusgaser samt godkännande av en plan för övervakning av utsläpp eller av en i artikel 13 i kommissionens övervakningsförordning avsedd standardiserad och förenklad plan för övervakning av utsläpp, (27.11.2020/913)

2) övervaka utsläppen från sin anläggning, årligen utarbeta en rapport om utsläppen och sörja för att rapporten verifieras,

3) årligen till utsläppshandelsmyndigheten överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de totala utsläppen från anläggningen under föregående kalenderår,

4) till utsläppshandelsmyndigheten lämna de uppgifter som behövs för tilldelning och beviljande av utsläppsrätter som tilldelas gratis, om verksamhetsutövaren ansöker om utsläppsrätter som tilldelas gratis, (15.3.2019/291)

5) till utsläppshandelsmyndigheten anmäla ändringar i anläggningens verksamhet, ändringar som gäller övervakningen av utsläppen och byte av verksamhetsutövare,

6) övervaka de uppgifter som krävs för beviljande av utsläppsrätter som tilldelas gratis och till utsläppshandelsmyndigheten anmäla årliga uppgifter om anläggningens produktionsnivå samt ändringar i anläggningens verksamhet, om verksamhetsutövaren har ansökt om utsläppsrätter som tilldelas gratis. (15.3.2019/291)

2 kap

Tillstånd för utsläpp av växthusgaser och plan för övervakning av utsläpp (15.3.2019/291)

8 § (15.3.2019/291)
Behovet av tillstånd och en plan för övervakning av utsläpp

En anläggning ska ha tillstånd för utsläpp av växthusgaser och en godkänd plan för övervakning av utsläpp. Tillståndet beviljas och planen för övervakning av utsläpp godkänns av utsläppshandelsmyndigheten. Tillståndet beviljas och planen för övervakning av utsläpp godkänns tills vidare eller av särskilda skäl för viss tid.

Tillstånd och godkännande av planen för övervakning av utsläpp ska sökas för de anläggningar som avses i 4 och 5 §. Tillståndet kan beviljas och planen för övervakning av utsläpp godkännas i enlighet med 9–11 § på villkor att tillståndet och planen gäller förutsatt att kommissionen godkänner att anläggningarna i fråga inbegrips i systemet för handel med utsläppsrätter. Om kommissionens godkännande inte erhålls, förfaller behandlingen av ansökan eller, om tillstånd redan har beviljats och planen för övervakning redan godkänts, tillståndet och godkännandet av planen för övervakning av utsläpp.

8 a § (27.11.2020/913)
Standardiserad och förenklad plan för övervakning av utsläpp

En verksamhetsutövare kan ansöka om godkännande av en i artikel 13.1 i kommissionens övervakningsförordning avsedd standardiserad och förenklad plan för övervakning av utsläpp hos utsläppshandelsmyndigheten för en i artikel 47.2 i den förordningen avsedd anläggning som bedriver verksamhet som orsakar låga utsläpp, om anläggningen med stöd av artikel 19.3 i den förordningen endast har bränsle- eller materialmängder som klassificerats i kategorin mindre eller ringa omfattning. Utsläppshandelsmyndigheten godkänner eller avslår den standardiserade och förenklade planen för övervakning av utsläpp på basis av en förenklad riskbedömning enligt artikel 13.2 i den förordningen.

En godkänd standardiserad och förenklad plan för övervakning av utsläpp betraktas som en i 8 § 1 mom. avsedd godkänd plan för övervakning av utsläpp. Det som i 8–12, 14 och 16 § samt 56 § 1 mom. och 59 § föreskrivs om planer för övervakning av utsläpp ska tillämpas på standardiserade och förenklade planer för övervakning av utsläpp.

Närmare bestämmelser om utförande av en i 1 mom. avsedd förenklad riskbedömning av standardiserade och förenklade planer för övervakning av utsläpp samt om de omständigheter som ska granskas i fråga om anläggningens verksamhet och övervakningsmetoderna för utsläpp inom ramen för den förenklade riskbedömningen får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

9 § (15.3.2019/291)
Ansökan om tillstånd och om godkännande av planen för övervakning av utsläpp

Till ansökan ska fogas för tillståndsprövningen behövliga uppgifter om anläggningen, dess verksamhet och utsläppskällor samt en plan för övervakning av utsläppen och planerade åtgärder för rapportering av utsläppen. Innan tillstånd beviljas ska dessutom en utredning om att anläggningens verksamhet får utövas med stöd av bestämmelserna om miljöskydd ges in till utsläppshandelsmyndigheten. Bestämmelser om det närmare innehållet i tillståndsansökan får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

Ansökan ska lämnas in till utsläppshandelsmyndigheten minst sex månader innan verksamheten enligt planerna ska inledas.

Utsläppshandelsmyndigheten ska fatta beslut om tillståndet och om godkännande av planen för övervakning av utsläpp senast två månader efter det att ansökan och eventuella kompletteringar av den har lämnats in till utsläppshandelsmyndigheten.

Ansökan om tillstånd och om godkännande av planen för övervakning av utsläpp ska lämnas in på en blankett som fastställts av utsläppshandelsmyndigheten. (27.11.2020/913)

10 § (15.3.2019/291)
Villkor för beviljande av tillstånd och godkännande av planen för övervakning av utsläpp

Tillstånd för utsläpp av växthusgaser beviljas verksamhetsutövaren för en anläggning, om

1) verksamhetsutövarens plan för övervakning av utsläpp och planerade åtgärder för rapportering av utsläpp är tillräckliga och adekvata, och

2) verksamhetsutövaren får utöva verksamheten med stöd av bestämmelserna om miljöskydd.

Utsläppstillstånd kan beviljas trots att ett beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen inte har vunnit laga kraft.

Bestämmelser om upprättandet och godkännandet av planen för övervakning av utsläpp finns i kommissionens övervakningsförordning. Närmare bestämmelser om innehållet i planen för övervakning av utsläpp och om genomförandet av kommissionens övervakningsförordning i fråga om planen för övervakning av utsläpp får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

11 § (15.3.2019/291)
Tillståndsbeslut och beslut om planen för övervakning av utsläpp

Ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser och en plan för övervakning av utsläpp kan gälla en eller flera anläggningar som samma verksamhetsutövare har på samma förläggningsplats.

Ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser och en plan för övervakning av utsläpp kan av särskilda skäl gälla en eller flera anläggningar som innehas av flera verksamhetsutövare på samma förläggningsplats.

Om flera verksamhetsutövare gemensamt ansökt om ett utsläppstillstånd och godkännande av en plan för övervakning av utsläpp, svarar de solidariskt för att skyldigheterna enligt tillståndet och kraven på övervakningen av utsläpp fullgörs. Verksamhetsutövarna ska när de ansöker om tillstånd och godkännande av en plan för övervakning ange vem som svarar för kontakten med myndigheterna.

Tillståndet och beslutet om godkännande av planen för övervakning av utsläpp ska innehålla uppgifter om verksamhetsutövaren, utsläppen, anläggningens verksamhet samt anläggningens produktionskapacitet eller sammanlagda tillförda effekt. Beslutet om godkännande av planen för övervakning av utsläpp ska dessutom innehålla uppgifter om

1) utsläppskällorna och de krav som gäller övervakningen av utsläpp och som anger övervakningsmetoder och övervakningsfrekvens, och

2) de krav som gäller rapportering av utsläpp.

12 § (15.3.2019/291)
Ändring av ett tillstånd och en plan för övervakning av utsläpp

Verksamhetsutövaren ska på förhand till utsläppshandelsmyndigheten anmäla sådana ändringar i anläggningens verksamhet eller kapacitet eller i övervakningen av utsläpp, vilka kan förutsätta att tillståndet för utsläpp av växthusgaser eller planen för övervakning av utsläpp ändras.

Om den ändring som verksamhetsutövaren anmäler är betydande enligt kommissionens övervakningsförordning ska utsläppshandelsmyndigheten ändra villkoren i utsläppstillståndet eller beslutet om planen för övervakning av utsläpp. I annat fall ska utsläppshandelsmyndigheten utan dröjsmål meddela verksamhetsutövaren om detta och vid behov uppmana verksamhetsutövaren att utan dröjsmål uppdatera sin plan för övervakning av utsläpp till följd av ändringen.

Om det i kommissionens övervakningsförordning förutsätts att planen för övervakning av utsläpp ändras ska utsläppshandelsmyndigheten uppmana verksamhetsutövaren att ansöka om ändring av planen för övervakning av utsläpp. Verksamhetsutövaren ska lämna in ansökan om ändring av planen för övervakning av utsläpp inom den tidsfrist som utsläppshandelsmyndigheten sätter ut.

13 §
Tillfälligt tillstånd för utsläpp av växthusgaser

En anläggning som kommer att ingå i systemet för handel med utsläppsrätter från och med 2013 och som vid denna lags ikraftträdande inte har något utsläppstillstånd för växthusgaser ska ha ett sådant tillstånd eller ett tillfälligt tillstånd för utsläpp av växthusgaser senast den 30 juni 2011. En anläggning som fått tillfälligt tillstånd ska ha tillstånd för utsläpp av växthusgaser senast den 1 januari 2013.

En anläggning som kommer att ingå i systemet för handel med utsläppsrätter från och med 2013 ska lämna en tillståndsansökan till utsläppshandelmyndigheten senast den 31 maj 2011. En anläggning som fått tillfälligt tillstånd för utsläpp av växthusgaser ska lämna in en ansökan om tillstånd för utsläpp av växthusgaser senast den 30 juni 2012.

För tillfälligt tillstånd för utsläpp av växthusgaser ska till tillståndsansökan fogas de upplysningar som anges i 9 § 1 mom., med undantag för planen för övervakning av utsläppen och för sändandet av rapporter om utsläppen.

Utsläppshandelsmyndigheten ska senast den 30 juni 2011 fatta beslut om beviljande av tillfälligt tillstånd för utsläpp av växthusgaser för en anläggning som från och med 2013 ska ingå i systemet för handel med utsläppsrätter. En sådan anläggning beviljas tillfälligt tillstånd för utsläpp av växthusgaser om utsläppshandelsmyndigheten inte hinner fatta beslut om tillstånd för utsläpp av växthusgaser senast den 30 juni 2011.

Tillfälligt tillstånd får beviljas utan det villkor som nämns i 10 § 1 mom. 1 punkten, och tillståndet innehåller inte de tillståndsvillkor som nämns i 11 § 4 mom. 1 och 2 punkten.

14 § (15.3.2019/291)
Byte av verksamhetsutövare

Om en ny verksamhetsutövare träder i stället för en verksamhetsutövare som beviljats tillstånd, ska den nya verksamhetsutövaren anmäla saken till utsläppshandelsmyndigheten. Utsläppshandelsmyndigheten ska med anledning av anmälan justera tillståndet för utsläpp av växthusgaser och planen för övervakning av utsläpp inom 30 dagar från den dag då anmälan och behövliga utredningar har lämnats in till myndigheten eller från en senare tidpunkt som verksamhetsutövarna har kommit överens om. Uppgifterna om den nya verksamhetsutövaren ska antecknas i tillståndet och planen för övervakning av utsläpp.

Om endast en del av den verksamhet i anläggningen eller anläggningarna som ingår i ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser övergår till den nya verksamhetsutövaren, ska bestämmelserna om beviljande och ändring av ett tillstånd och bestämmelserna om godkännande och ändring av en plan för övervakning av utsläpp följas, med undantag för den tidsfrist för ansökan om tillstånd som anges i 9 § 2 mom. Utsläppshandelsmyndigheten ska med anledning av anmälan fatta beslut om beviljande och ändring av ett tillstånd samt om godkännande och ändring av en plan för övervakning av utsläpp inom 30 dagar från den dag då anmälan och behövliga utredningar och planer lämnades in till myndigheten eller från en senare tidpunkt som verksamhetsutövarna har kommit överens om.

Den nya verksamhetsutövaren svarar i fråga om en anläggning som denne har bestämmande inflytande över för de skyldigheter som anges i 7 § samt för uppfyllandet av de tillståndsvillkor och krav på övervakning av utsläpp som utsläppshandelsmyndigheten fastställt med stöd av 11 § från den dag då tillståndet och planen för övervakning av utsläpp justerades eller tillståndet beviljades och planen för övervakning av utsläpp godkändes.

15 §
Verksamhetsutövarens konkurs

Efter det att en anläggnings verksamhetsutövare försatts i konkurs svarar konkursboet för skyldigheterna enligt 7 § 2 och 5 punkten. Konkursboet ska dessutom till utsläppshandelsmyndigheten ge in en enligt 56 § upprättad och verifierad separat rapport om till vilka delar utsläppen under det föregående kalenderåret uppstått efter det att verksamhetsutövaren försattes i konkurs. Konkursboet är skyldigt att i enlighet med 7 § 3 punkten och 53 § överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de verifierade utsläpp som uppstått efter det att anläggningens verksamhetsutövare försattes i konkurs.

Konkursboets boförvaltare ska underrätta utsläppshandelsmyndigheten om verksamhetsutövarens konkurs inom 30 dagar från konkursens början. (17.1.2014/11)

16 § (17.1.2014/11)
Återkallande av tillstånd och beslut om en plan för övervakning av utsläpp (15.3.2019/291)

Verksamhetsutövaren ska underrätta utsläppshandelsmyndigheten om att verksamheten vid anläggningen har upphört, om att ett miljötillstånd som gäller anläggningens verksamhet har upphört att gälla med stöd av 88 § i miljöskyddslagen eller om att ett miljötillstånd har återkallats med stöd av 93 § i miljöskyddslagen. Anmälan ska göras utan dröjsmål före utgången av det år när verksamheten vid anläggningen har upphört eller miljötillståndet har upphört att gälla eller återkallats. (27.6.2014/533)

Utsläppshandelsmyndigheten ska återkalla tillstånd eller tillfälligt tillstånd för utsläpp av växthusgaser, om

1) det miljötillstånd som gäller anläggningens verksamhet har upphört att gälla med stöd av 88 § i miljöskyddslagen eller återkallats med stöd av 93 § i miljöskyddslagen, (27.6.2014/533)

2) verksamheten vid anläggningen har upphört på det sätt som anges i 16 a §, eller

3) tillståndshavaren meddelar att verksamheten inte inleds.

Utsläppshandelsmyndigheten får återkalla ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser, om

1) tillståndshavaren väsentligt har brutit mot sina skyldigheter som gäller årligt överlämnande av utsläppsrätter eller övervakning, anmälan och verifiering av utsläpp, och inte trots utsläppshandelsmyndighetens uppmaning har fullgjort sina skyldigheter, eller

2) tillståndshavaren trots uppmaning från utsläppshandelsmyndigheten inte har anmält att anläggningen utvidgats eller att verksamheten upphört eller minskat eller andra sådana ändringar av verksamheten eller av övervakningen av utsläpp som kan förutsätta att utsläppstillståndet eller planen för övervakning av utsläpp ändras. (15.3.2019/291)

Ett ärende som gäller återkallande av utsläppstillstånd kan inledas av verksamhetsutövaren eller utsläppshandelsmyndigheten. När en anläggnings tillstånd för utsläpp av växthusgaser återkallas, återkallas också godkännandet av anläggningens plan för övervakning av utsläpp. (15.3.2019/291)

16 a § (15.3.2019/291)
Upphörande med verksamheten vid en anläggning

Bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas för att en anläggning ska kunna anses ha upphört med sin verksamhet finns i kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Verksamhetsutövaren ska omedelbart efter det att verksamheten har upphört meddela utsläppshandelsmyndigheten om att verksamheten vid en anläggning har upphört.

17 § (15.3.2019/291)

17 § har upphävts genom L 15.3.2019/291.

3 kap

Den totala kvantiteten utsläppsrätter och tilldelningsmetoder

18 § (15.3.2019/291)
Den totala kvantiteten utsläppsrätter

Kommissionen bestämmer och offentliggör den totala årliga kvantiteten utsläppsrätter för 2013 för samtliga anläggningar som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, nedan EU:s utsläppshandelssystem, i enlighet med artiklarna 9 och 9a i utsläppshandelsdirektivet. Efter 2013 minskar den totala kvantiteten utsläppsrätter årligen linjärt med 1,74 procent fram till 2020 och från 2021 årligen linjärt med 2,2 procent i enlighet med artikel 9 i utsläppshandelsdirektivet.

19 §
Metoderna för tilldelning av utsläppsrätter för handelsperioden 2013–2020

Under handelsperioden 2013–2020 tilldelas utsläppsrätterna inom hela Europeiska unionen enligt harmoniserade tilldelningsmetoder.

För de anläggningar som omfattas av lagens tillämpningsområde tilldelas utsläppsrätterna gratis i enlighet med kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt följande:

1) för elproduktion och till avskiljningsanläggningar, rörsystem och lagringsanläggningar för koldioxid endast för el som produceras med rökgaser,

2) för övriga verksamheter 2013, 80 procent av den kvantitet som beräknas i enlighet med kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter och därefter med en lika stor minskning årligen så att 30 procent av utsläppsrätterna tilldelas gratis 2020,

3) till sektorer eller delsektorer som enligt kommissionens beslut med stöd av artikel 10a.13 i utsläppshandelsdirektivet anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage (koldioxidläckagesektor) den kvantitet i dess helhet som beräknats i enlighet med kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter. Kommissionen kan ta med nya koldioxidläckagesektorer eller stryka sektorer i förteckningen över koldioxidläckagesektorer också under handelsperioden 2013–2020.

Antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis för produktion av värme och kyla genom högeffektiv kraftvärme enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG, nedan högeffektiv kraftvärme, och till de nya deltagare som avses i 27 § minskas årligen linjärt med 1,74 procent i enlighet med artikel 9 i utsläppshandelsdirektivet. Antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis till andra anläggningar minskas vid behov genom att antalet utsläppsrätter multipliceras med den korrigeringsfaktor som kommissionen bestämmer för varje år med stöd av artikel 10a.5 i utsläppshandelsdirektivet, sådant det gällde den 19 mars 2018, nedan det gamla utsläppshandelsdirektivet. (15.3.2019/291)

Genom auktion fördelas Finlands andel av de utsläppsrätter som inte inom EU:s utsläppshandelssystem

1) tilldelas gratis i enlighet med artikel 10a i det gamla utsläppshandelsdirektivet och kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter, som antagits med stöd av direktivet,

2) används till att stödja de demonstrationsprojekt som avses i artikel 10a.8 i det gamla utsläppshandelsdirektivet, eller

3) från och med den 1 januari 2019 överförs till den reserv för utsläppsrätter, nedan reserven för marknadsstabilitet, som upprättats genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/1814 om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG.

(15.3.2019/291)

Kommissionen beräknar kvantiteten av Finlands utsläppsrätter som auktioneras ut i enlighet med artikel 10.2 i det gamla utsläppshandelsdirektivet. (15.3.2019/291)

EPRDir 2004/8/EG om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG har upphävts genom EPRDir 2012/27/EU om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG.

19 a § (15.3.2019/291)
Metoderna för tilldelning av utsläppsrätter för handelsperioden 2021–2030

Utsläppsrätterna tilldelas enligt enhetliga tilldelningsmetoder i alla länder som ingår i EU:s utsläppshandelssystem.

Inom EU:s utsläppshandelssystem ska för fördelning mellan de länder som ingår i systemet auktioneras ut de utsläppsrätter som inte

1) tilldelas gratis,

2) används för att modernisera energisektorn i de EU-medlemsstater som avses i utsläppshandelsdirektivet eller för att främja innovationer i tekniker och processer med låga koldioxidutsläpp i enlighet med artikel 10 och 10a i utsläppshandelsdirektivet,

3) överförs till reserven för marknadsstabilitet,

4) annulleras i enlighet med artikel 12.4 i utsläppshandelsdirektivet, om elproduktionskapacitet stängs på grund av ytterligare nationella åtgärder, eller

5) annulleras för att fullgöra utsläppsminskningsåtagandet för en sektor utanför utsläppshandeln under perioden 2021–2030 på det sätt som föreskrivs i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av förordning (EU) nr 525/2013, nedan förordningen om ansvarsfördelning.

Finlands andel av kvantiteten utsläppsrätter som auktioneras ut i enlighet med artiklarna 10 och 10a i utsläppshandelsdirektivet auktioneras ut i enlighet med 6 kap. Antalet utsläppsrätter som auktioneras ut minskas dock, om statsrådet beslutar att

1) annullera utsläppsrätter för att fullgöra utsläppsminskningsåtagandet för en sektor utanför utsläppshandeln under perioden 2021–2030 i enlighet med artikel 6 i förordningen om ansvarsfördelning, eller

2) annullera utsläppsrätter i enlighet med artikel 12.4 i utsläppshandelsdirektivet, om elproduktionskapacitet på Finlands territorium stängs på grund av ytterligare nationella åtgärder.

4 kap

Gratis tilldelning av utsläppsrätter för handelsperioden 2013–2020

20 §
Reglerna för gratis tilldelning av utsläppsrätter för handelsperioden 2013–2020

Kommissionen godkänner med stöd av artikel 10a.1 i utsläppshandelsdirektivet harmoniserade regler för gratis tilldelning av utsläppsrätter för handelsperioden 2013–2020. Bestämmelser om genomförandet av kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter får vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

Kommissionen godkänner för varje sektor eller delsektor, i den mån detta är möjligt, riktmärken som ska fungera som incitament till att minska utsläppen av växthusgaser och till att införa mer energieffektiv teknik. Dessutom beaktar kommissionen den mest energieffektiva tekniken, ersättningsmöjligheter, alternativa produktionsmetoder, högeffektiv kraftvärme, effektiv användning av energin från rökgaser, användning av biomassa samt avskiljning och lagring av koldioxid, om det finns anläggningar för avskiljning och lagring av koldioxid. Riktmärken godkänns för produkter och inte för insatsvaror. Vid godkännandet av riktmärken utgår man från den genomsnittliga effekten hos anläggningar som hör till den 10 procent av anläggningarna inom varje sektor eller delsektor inom Europeiska unionen som är mest effektiva 2007–2008.

När de utsläppsrätter som årligen ska tilldelas en anläggning eller en del av en anläggning beräknas, multipliceras riktmärket med medianen eller medelvärdet av den årliga produktionsmängden under den period som anges i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter och på det sätt som föreskrivs där eller med produkten av standardfaktorn för kapacitetsutnyttjande och produktionskapaciteten eller med något annat tal som beskriver anläggningens årsproduktion eller årliga drift.

För anläggningar eller delar av anläggningar på vilka de av kommissionen godkända riktmärkena inte tillämpas beräknas de utsläppsrätter som ska tilldelas gratis enligt andra tilldelningsregler som anges i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

21 §
Beräkning av utsläppsrätter per anläggning

I fråga om de anläggningar som senast den 30 juni 2011 beviljats ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser enligt 11 § eller ett tillfälligt tillstånd för utsläpp av växthusgaser enligt 13 § beräknas de utsläppsrätter som ska tilldelas gratis i enlighet med 2 och 3 mom. i denna paragraf.

För beräkning av utsläppsrätterna delas vid behov anläggningen och dess produktion in i flera delar på det sätt som förutsätts i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter. En anläggnings utsläppsrätter beräknas särskilt för delarna i anläggningen och dess produktion och anläggningens totala utsläppsrätter är lika med summan av de särskilt beräknade utsläppsrätterna.

De utsläppsrätter som ska beviljas anläggningen och en del av anläggningen och som motsvarar ett år beräknas så att

1) det riktmärke som kommissionen godkänt multipliceras på det sätt som förutsätts i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter med det tal som beskriver anläggningens eller en anläggningsdels årsproduktion eller årliga drift enligt 20 § 3 mom. eller så beräknas utsläppsrätterna i enlighet med sådana andra tilldelningsregler som avses i 20 § 4 mom.,

2) det antal utsläppsrätter som beräknats i enlighet med 1 punkten multipliceras år 2013 med 0,8, och åren därpå minskas antalet utsläppsrätter årligen med lika kvantiteter så att det antal utsläppsrätter som beräknats enligt 1 punkten multipliceras med 0,3 år 2020; koefficienten tillämpas dock inte på en anläggning eller del av en anläggning som det berörda året hör till de koldioxidläckagesektorer som kommissionen beslutat om med stöd av artikel 10a.13 i utsläppshandelsdirektivet,

3) det antal utsläppsrätter för en anläggning som erhållits i enlighet med 1 och 2 punkten multipliceras vid behov med den korrigeringsfaktor som kommissionen med stöd av artikel 10a.5 i det gamla utsläppshandelsdirektivet bestämt för varje år; antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis till en anläggning som klassificerats som elproducent för den produktion av värme eller kyla som sker genom högeffektiv kraftvärme minskas årligen linjärt med 1,74 procent i enlighet med artikel 9 i utsläppshandelsdirektivet och på en sådan anläggning tillämpas inte den korrigeringsfaktor som kommissionen bestämt. (15.3.2019/291)

22 §
Ansökan om utsläppsrätter samt de uppgifter som ska lämnas till ministeriet

Verksamhetsutövaren ska ansöka om de utsläppsrätter som tilldelas gratis genom en ansökan som riktas till arbets- och näringsministeriet. Verksamhetsutövare som har gemensamt utsläppstillstånd eller som i enlighet med 11 § 2 mom. gemensamt har ansökt om utsläppstillstånd ska ansöka gemensamt om utsläppsrätter.

För gratis tilldelning av utsläppsrätter ska verksamhetsutövaren i ansökan lämna behövliga uppgifter om anläggningen, dess verksamhet, källor till och utsläpp av växthusgaser, produkter som produceras i anläggningen och produktionsmängderna samt andra uppgifter som förutsätts i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter. Uppgifterna ska lämnas i den omfattning och form som anges i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter och de ska verifieras av en oberoende kontrollör på det sätt som förutsätts i kommissionens rättsakt. Närmare bestämmelser om innehållet i och verifikationen av uppgifterna och om det sätt på vilket uppgifterna ska lämnas utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

För handelsperioden 2013–2020 ska ansökan lämnas in inom tre månader från denna lags ikraftträdande. Tidsfristen kan förlängas genom förordning av arbets- och näringsministeriet, om kommissionens eventuella riktlinjer och elektroniska tabeller för genomförandet av kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter inte har utfärdats vid lagens ikraftträdande.

23 §
Preliminärt antal utsläppsrätter

Arbets- och näringsministeriet bereder det preliminära antal utsläppsrätter som ska tilldelas verksamhetsutövarna för åren 2013–2020 i enlighet med de tilldelningsregler som anges i 21 § utifrån de uppgifter som verksamhetsutövarna lämnat. På det preliminära antalet utsläppsrätter tillämpas inte den korrigeringsfaktor som för varje år fastställs av kommissionen med stöd av artikel 10a.5 i utsläppshandelsdirektivet.

För beräkning av korrigeringsfaktorn beräknar ministeriet också kalkylmässiga utsläppsrätter per anläggning på vilka den koefficient som avses i 21 § 3 mom. 2 punkten inte tillämpas.

Arbets- och näringsministeriet fattar beslut om det preliminära antalet utsläppsrätter och det antal kalkylmässiga utsläppsrätter som ska anmälas till kommissionen. Kalkylerna per anläggning görs vid behov i den form som kommissionen kräver. Av det preliminära antalet utsläppsrätter per anläggning ska framgå vilka tilldelningsregler och i kalkylen använda uppgifter som beräkningarna av antalet utsläppsrätter baserar sig på.

Arbets- och näringsministeriet informerar verksamhetsutövaren om beslutet om det preliminära antal utsläppsrätter som beviljas anläggningen.

24 §
Anmälan om nationella genomförandeåtgärder till kommissionen

Arbets- och näringsministeriet offentliggör elektroniskt och tillställer kommissionen senast den 30 september 2011 en förteckning över anläggningar som omfattas av denna lags tillämpningsområde och uppgift per anläggning om det i 23 § avsedda preliminära antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis och kalkylmässiga antalet utsläppsrätter.

Utifrån de nationella genomförandeåtgärder som medlemsstaterna i Europeiska unionen meddelat bestämmer kommissionen med stöd av artikel 10a.5 i utsläppshandelsdirektivet vid behov en korrigeringsfaktor för varje år.

25 §
Beslut om beviljande av utsläppsrätter

Arbets- och näringsministeriet fattar beslut om det antal utsläppsrätter per anläggning som beviljas gratis för åren 2013–2020 efter det att kommissionen med stöd av artikel 10a.5 i utsläppshandelsdirektivet angett korrigeringsfaktorn för varje år. Ett villkor för beviljandet av utsläppsrätter är att kommissionen inte har avvisat förslaget om att anläggningen antecknas i den förteckning som avses i 24 § 1 mom.

Av beslutet om beviljande av utsläppsrätter ska framgå

1) antalet utsläppsrätter per anläggning som beviljas gratis för vart och ett av åren,

2) de tilldelningsregler och i kalkylen använda uppgifter som beräkningarna av antalet utsläppsrätter baserar sig på,

3) vid behov andra motiveringar till beslutet än de som anges i 2 punkten.

Utsläppshandelsmyndigheten ändrar det antal utsläppsrätter som anges i beslutet om beviljande av utsläppsrätter efter det att beslutet meddelats, om de produkter som produceras i anläggningen eller en del av anläggningen inbegrips i förteckningen över de koldioxidläckagesektorer som beslutats av kommissionen med stöd av artikel 10a.13 i utsläppshandelsdirektivet eller om en sektor som hör till koldioxidläckagesektorerna genom kommissionens beslut stryks från förteckningen. Dessutom ändrar utsläppshandelsmyndigheten antalet utsläppsrätter, om ändringar i utsläppshandelsdirektivet eller i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter kräver det. Antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis ändras för de år som berörs av kommissionens beslut om ändring av koldioxidläckagesektorerna eller av ändringar i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter eller i direktivet. (15.3.2019/291)

26 § (15.3.2019/291)
Delgivning av och information om beslutet om beviljande av utsläppsrätter

Beslutet om beviljande av utsläppsrätter ska delges verksamhetsutövaren.

Utsläppshandelsmyndigheten offentliggör elektroniskt en förteckning över de anläggningar som beviljats gratis utsläppsrätter och över de utsläppsrätter per anläggning som beviljats gratis.

5 kap

Nya deltagare samt upphörande eller minskning av verksamheten vid anläggningar under handelsperioden 2013–2020 (15.3.2019/291)

27 §
Nya deltagare under handelsperioden 2013–2020

Av det antal utsläppsrätter som enligt artikel 10a.7 i det gamla utsläppshandelsdirektivet reserverats för nya deltagare i hela Europeiska unionen beviljas gratis utsläppsrätter för handelsperioden 2013–2020 i enlighet med kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt följande: (15.3.2019/291)

1) för de anläggningar som efter den 30 juni 2011 beviljats ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser enligt 11 § eller ett tillfälligt tillstånd för utsläpp av växthusgaser enligt 13 §, och

2) för en betydande utvidgning av en anläggning som anges i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

28 §
Beräkning av utsläppsrätterna för nya deltagare

Nya deltagare tilldelas utsläppsrätter för handelsperioden 2013–2020 i enlighet med kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter. Bestämmelser om genomförandet av kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter utfärdas genom förordning av statsrådet.

För beräkning av utsläppsrätterna delas vid behov anläggningen och dess produktion eller utvidgning av anläggningen upp i flera delar i enlighet med kommissionens rättsakt om gratis tilldening av utsläppsrätter. Utsläppsrätterna för en anläggning eller en betydande utvidgning av anläggningen beräknas separat för anläggningen och för delarna av anläggningen, och nya deltagares sammanlagda utsläppsrätter fås av summan av de separat beräknade utsläppsrätterna.

Utsläppsrätterna för ett år för en anläggning eller en del av anläggningen eller en utvidgning av anläggningen beräknas så att

1) det riktmärke som kommissionen godkänt multipliceras med produkten av standardfaktorn för kapacitetsutnyttjande och produktionskapaciteten eller med något annat tal som beskriver anläggningens eller en anläggningsdels årsproduktion eller så beräknas utsläppsrätterna i enlighet med sådana andra tilldelningsregler som avses i 20 § 4 mom.,

2) det antal utsläppsrätter som beräknats enligt 1 punkten multipliceras år 2013 med 0,8 och åren därpå med ett tal som minskar stegvis för varje år så att det antal utsläppsrätter som beräknats enligt 1 punkten år 2020 multipliceras med 0,3; koefficienten tillämpas dock inte på en anläggning eller del av en anläggning som det berörda året hör till de koldioxidläckagesektorer som kommissionen beslutat om med stöd av artikel 10a.13 i utsläppshandelsdirektivet,

3) det antal utsläppsrätter för en anläggning eller del av en anläggning som erhållits i enlighet med 1 och 2 punkten minskas årligen linjärt med 1,74 procent i enlighet med artikel 9 i utsläppshandelsdirektivet.

Om det antal utsläppsrätter som reserverats för nya deltagare tar slut ska det antal utsläppsrätter som beräknas enligt 2 mom. minskas eller utsläppsrätter inte tilldelas på det sätt som bestämts i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

29 §
Ansökan om utsläppsrätter för nya deltagare samt de uppgifter som ska lämnas till utsläppshandelsmyndigheten (15.3.2019/291)

Verksamhetsutövaren ska ansöka om de utsläppsrätter för nya deltagare som tilldelas gratis genom en ansökan som riktas till utsläppshandelsmyndigheten. Verksamhetsutövare som har gemensamt utsläppstillstånd eller som i enlighet med 11 § 2 mom. gemensamt har ansökt om utsläppstillstånd ska ansöka gemensamt om utsläppsrätter. Bestämmelser om tidpunkten för insändande av ansökan och om andra förfaranden i samband med ansökan om utsläppsrätter utfärdas genom förordning av statsrådet. (15.3.2019/291)

För gratis tilldelning av utsläppsrätter ska verksamhetsutövaren i ansökan lämna behövliga uppgifter om anläggningen eller utvidgning av anläggningen, när anläggningen eller dess utvidgning tagits i drift, de produkter som produceras vid anläggningen och annan verksamhet vid anläggningen samt andra uppgifter som förutsätts enligt kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter. Uppgifterna ska lämnas in på det sätt som anges i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter. Närmare bestämmelser om innehållet i och verifieringen av uppgifterna utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

30 § (15.3.2019/291)
Preliminärt antal utsläppsrätter som tilldelas nya deltagare

Utsläppshandelsmyndigheten bereder det preliminära antal utsläppsrätter som tilldelas nya deltagare gratis för handelsperioden 2013–2020 i enlighet med de tilldelningsregler som anges i 28 § utifrån de uppgifter som verksamhetsutövarna lämnat.

Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om det preliminära antalet utsläppsrätter. Kalkylerna per anläggning görs vid behov i den form som kommissionen kräver. Av det preliminära antalet utsläppsrätter per anläggning ska framgå de tilldelningsregler och i kalkylen använda uppgifter som beräkningarna av antalet utsläppsrätter baserar sig på.

Utsläppshandelsmyndigheten informerar verksamhetsutövaren om beslutet om det preliminära antal utsläppsrätter som beviljas anläggningen och lämnar in beslutet till kommissionen.

31 §
Beslut om beviljande av utsläppsrätter till en ny deltagare

Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om det antal utsläppsrätter som en ny deltagare beviljas gratis för handelsperioden 2013–2020 efter det att kommissionen har slagit fast att den nya deltagaren kan beviljas utsläppsrätter. Av beslutet om beviljande av utsläppsrätter ska framgå (15.3.2019/291)

1) antalet utsläppsrätter som den nya deltagaren beviljas gratis för vart och ett av åren,

2) de tilldelningsregler och i kalkylen använda uppgifter som beräkningarna av antalet utsläppsrätter baserar sig på,

3) vid behov andra motiveringar till beslutet än de som anges i 2 punkten.

Ett villkor för att utsläppsrätterna beviljas är att anläggningen har beviljats tillstånd till utsläpp av växthusgaser eller att tillståndet har ändrats eller justerats till följd av en ändring av anläggningen.

Utsläppshandelsmyndigheten ändrar det antal utsläppsrätter som anges i beslutet om beviljande av utsläppsrätter efter det att beslutet meddelats, om de produkter som produceras i anläggningen eller en del av anläggningen inbegrips i förteckningen över de koldioxidläckagesektorer som beslutats av kommissionen med stöd av artikel 10a.13 i utsläppshandelsdirektivet eller om en sektor som hör till koldioxidläckagesektorerna genom kommissionens beslut stryks från förteckningen. Dessutom ändrar utsläppshandelsmyndigheten antalet utsläppsrätter, om ändringar i utsläppshandelsdirektivet eller i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter kräver det. Antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis ändras för de år som berörs av kommissionens beslut om ändring av koldioxidläckagesektorerna eller av ändringar i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter eller i direktivet. (15.3.2019/291)

32 § (15.3.2019/291)
Delgivning av och information om beslutet om beviljande av utsläppsrätter

Beslutet om beviljande av utsläppsrätter ska delges verksamhetsutövaren.

Utsläppshandelsmyndigheten offentliggör elektroniskt uppgifterna om anläggningar och utvidgning av anläggningar samt det antal gratis utsläppsrätter som beviljats anläggningarna av det antal utsläppsrätter som reserverats för nya deltagare.

33 §
Minskning av anläggningars verksamhet

Med stöd av artikel 10a.1 och 10a.20 i utsläppshandelsdirektivet definierar kommissionen i rättsakten om gratis tilldelning av utsläppsrätter partiell nedläggning av verksamheten vid en anläggning och betydande minskning av en anläggnings kapacitet, vilka leder till att antalet utsläppsrätter minskar. Antalet gratis beviljade utsläppsrätter som anläggningen tilldelats för handelsperioden 2013–2020 minskas till följd av den partiella nedläggningen av verksamheten eller minskningen av kapaciteten på det sätt som anges i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter. Verksamhetsutövaren ska till arbets- och näringsministeriet anmäla en partiell nedläggning av verksamheten vid anläggningen eller en betydande minskning av anläggningens kapacitet.

Bestämmelser om genomförandet av kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter samt om innehållet i och tidpunkten för insändandet av de uppgifter som ska tillställas ministeriet utfärdas genom förordning av statsrådet.

34 §
Beslut om minskning av antalet utsläppsrätter

Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om minskning av antalet utsläppsrätter som beviljats gratis för en anläggning till följd av en sådan partiell nedläggning av verksamheten eller minskning av en anläggnings kapacitet som avses i 33 §. Av beslutet ska framgå (15.3.2019/291)

1) hur mycket antalet gratis beviljade utsläppsrätter minskas för vart och ett av åren och vilket det antal utsläppsrätter är som beviljas anläggningen för vart och ett av åren efter ändringen,

2) vilka kriterier enligt 33 § och i kalkylen använda uppgifter som beräkningarna om minskning av antalet utsläppsrätter baserar sig på,

3) vid behov andra motiveringar till beslutet än de som anges i 2 punkten.

35 § (15.3.2019/291)
Delgivning av och information om beslutet om minskning av antalet utsläppsrätter

Beslutet om minskning av antalet utsläppsrätter ska delges verksamhetsutövaren och lämnas in till kommissionen.

Utsläppshandelsmyndigheten offentliggör elektroniskt uppgifterna om minskning av antalet utsläppsrätter för en anläggning och det antal gratis utsläppsrätter som anläggningen beviljas för vart och ett av åren efter ändringen.

5 a kap (13.6.2018/443)

Utsläppsrätter som tilldelas gratis under handelsperioder som inleds efter 2020 (15.3.2019/291)

35 a § (15.3.2019/291)
Allmänna tilldelningsregler under handelsperioden 2021–2030

De anläggningar som omfattas av tillämpningsområdet för lagen tilldelas utsläppsrätter gratis för handelsperioden 2021–2030 enligt följande:

1) för elproduktion och till avskiljningsanläggningar, rörsystem och lagringsanläggningar för koldioxid endast för el som produceras med rökgaser,

2) till sektorer eller delsektorer som enligt kommissionens rättsakt som antagits med stöd av artikel 10b.5 i utsläppshandelsdirektivet hör till de sektorer eller delsektorer som löper risk för koldioxidläckage den totala kvantitet som beräknas enligt artikel 10a i utsläppshandelsdirektivet,

3) för fjärrvärmeproduktion enligt kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter 30 procent av den kvantitet som beräknas enligt artikel 10a i utsläppshandelsdirektivet,

4) 2021–2026 till övriga sektorer eller delsektorer 30 procent av den kvantitet som beräknas enligt artikel 10a i utsläppshandelsdirektivet och därefter med en lika stor minskning årligen så att inga utsläppsrätter tilldelas gratis 2030.

Antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis beräknas på basis av kommissionens riktmärken. Kommissionen godkänner med stöd av artikel 10a.2 i utsläppshandelsdirektivet uppdaterade riktmärken för en sektor eller delsektor för perioden 2021–2025 och perioden 2026–2030. Bestämmelser om beviljande av utsläppsrätter finns i kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Antalet utsläppsrätter minskas enligt följande:

1) antalet utsläppsrätter som beviljas för den produktion av värme eller kyla som i en befintlig anläggning i utsläppshandeln sker genom kraftvärme som avses i artikel 10a.4 i utsläppshandelsdirektivet minskas linjärt med 2,2 procent årligen, med undantag för de år då antalet utsläppsrätter minskas med den sektorsövergripande korrigeringsfaktorn,

2) antalet utsläppsrätter som beviljas andra befintliga anläggningar i utsläppshandeln än de befintliga anläggningar i utsläppshandeln som avses i 1 punkten minskas vid behov med den sektorsövergripande korrigeringsfaktorn,

3) utsläppsrätter som beviljas nya deltagare i utsläppshandeln minskas linjärt med 2,2 procent årligen.

35 b § (15.3.2019/291)
Antalet utsläppsrätter som reserverats för nya deltagare i utsläppshandeln under handelsperioden 2021–2030

Av det gemensamma antal utsläppsrätter i EU:s utsläppshandelssystem som reserverats för nya deltagare i utsläppshandeln beviljas gratis utsläppsrätter för handelsperioden 2021–2030

1) till nya deltagare i utsläppshandeln,

2) till anläggningar vars produktionsnivå har stigit med mer än 15 procent beräknat på basis av det glidande medelvärdet för två år.

Det antal utsläppsrätter som reserverats för nya deltagare i utsläppshandeln utökas med de utsläppsrätter som blir otilldelade för att antalet gratis tilldelade utsläppsrätter minskas på grund av att anläggningens produktionsnivå har sjunkit med mer än 15 procent beräknat på basis av det glidande medelvärdet för två år. Antalet utsläppsrätter utökas även med de utsläppsrätter som blir otilldelade för att anläggningen har upphört med sin verksamhet.

35 c § (15.3.2019/291)
Ändringar i anläggningarnas produktionsnivå under handelsperioden 2021–2030

Antalet gratis tilldelade utsläppsrätter ökas eller minskas årligen för anläggningar vars produktionsnivå har stigit eller sjunkit med mer än 15 procent beräknat på basis av det glidande medelvärdet för två år jämfört med den ursprungliga nivån som använts när antalet gratis tilldelade utsläppsrätter bestämts för perioden i fråga, 2021–2025 eller 2026–2030. Bestämmelser om ökning och sänkning finns i kommissionens rättsakt om justering av gratis tilldelning av utsläppsrätter.

35 d § (15.3.2019/291)
Myndighetsuppgifter under handelsperioder som inleds efter 2020

Utsläppshandelsmyndigheten sköter de uppgifter som i kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter och kommissionens rättsakt om justering av gratis tilldelning av utsläppsrätter har anvisats den behöriga myndigheten och Finland under de handelsperioder som inleds efter 2020. Arbets- och näringsministeriet ansvarar dock i fråga om perioden 2021–2025 för behandlingen av de uppgifter som behövs för den förteckning som avses i artikel 11.1 i utsläppshandelsdirektivet och för att förteckningen lämnas in till kommissionen.

5 b kap (15.3.2019/291)

Beviljande av utsläppsrätter till befintliga anläggningar i utsläppshandeln för handelsperioden 2021–2030

35 e § (15.3.2019/291)
Ansökan om utsläppsrätter för befintliga anläggningar i utsläppshandeln

Beviljande av gratis tilldelade utsläppsrätter till befintliga anläggningar i utsläppshandeln förutsätter att verksamhetsutövaren lämnar in en ansökan till utsläppshandelsmyndigheten inom föreskriven tid. Ansökan för perioden 2021–2025 ska lämnas in senast den 30 april 2019 och ansökan för perioden 2026–2030 senast den 30 april 2024.

När det gäller sådana anläggningar som inleder sin verksamhet senast den 30 juni det år då ansökan ska lämnas in, ska ansökan lämnas in senast den 28 juni det året.

Verksamhetsutövare som har gemensamt utsläppstillstånd eller som gemensamt har ansökt om utsläppstillstånd ska ansöka gemensamt om utsläppsrätter.

Den tidsfrist för inlämnande av ansökan och lämnande av uppgifter som anges i 1 mom. kan genom förordning av arbets- och näringsministeriet förlängas med högst två månader, om kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter inte har trätt i kraft två veckor före tidsfristen i fråga eller om kommissionens riktlinjer och elektroniska tabeller som bereds för genomförandet av kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter inte har meddelats två månader före tidsfristen i fråga.

35 f § (15.3.2019/291)
Bilagor till ansökan

Bestämmelser om de handlingar och uppgifter som ska fogas till en i 35 e § avsedd ansökan och om verifiering av uppgifterna finns i kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter. De handlingar som fogas till ansökan ska lämnas in på en blankett som fastställts av den myndighet som svarar för behandlingen av handlingen i fråga.

Verksamhetsutövaren ska för att få gratis utsläppsrätter i enlighet med utsläppshandelsdirektivet för den aktuella femårsperioden komplettera handlingarna och uppgifterna inom den tid som bestäms av den myndighet som svarar för behandlingen av dem.

Närmare bestämmelser om lämnande av handlingar och uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om innehållet i och verifieringen av handlingar och uppgifter får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

35 g § (15.3.2019/291)
Preliminärt antal utsläppsrätter för handelsperioden 2021–2030

Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om det preliminära antal utsläppsrätter som tilldelas varje anläggning gratis för den aktuella femårsperioden efter det att kommissionen har fastställt de uppdaterade riktmärkena för beräkningen av antalet utsläppsrätter. En förutsättning för beslut är att kommissionen inte har avvisat förslaget om att anläggningen ska antecknas på listan över anläggningar som beviljas utsläppsrätter gratis.

35 h § (15.3.2019/291)
Beslut om beviljande av utsläppsrätter under handelsperioden 2021–2030

Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om antalet utsläppsrätter som tilldelas varje anläggning gratis för den aktuella femårsperioden efter det att kommissionen har fastställt värdet på den sektorsövergripande korrigeringsfaktor som tillämpas respektive år.

Utsläppshandelsmyndigheten ändrar antalet utsläppsrätter, om ändringar av utsläppshandelsdirektivet eller av kommissionens rättsakter som antas med stöd av det direktivet kräver det.

5 c kap (15.3.2019/291)

Beviljande av utsläppsrätter till nya deltagare i utsläppshandeln för handelsperioden 2021–2030

35 i § (15.3.2019/291)
Ansökan om utsläppsrätter för nya deltagare i utsläppshandeln

Beviljande av gratis tilldelade utsläppsrätter till nya deltagare i utsläppshandeln för perioden 2021–2025 eller perioden 2026–2030 förutsätter att verksamhetsutövaren lämnar in en ansökan för den aktuella perioden till utsläppshandelsmyndigheten inom föreskriven tid. Bestämmelser om tidsfristen för inlämnande av ansökan och om ansökningsförfarandena utfärdas genom förordning av statsrådet.

Verksamhetsutövare som har gemensamt utsläppstillstånd eller som gemensamt har ansökt om utsläppstillstånd ska ansöka gemensamt om utsläppsrätter.

Bestämmelser om bilagor till ansökan och verifiering av dem finns i kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Närmare bestämmelser om innehållet i och verifieringen av bilagorna till ansökan får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

35 j § (15.3.2019/291)
Beslut om beviljande av utsläppsrätter till nya deltagare i utsläppshandeln för handelsperioden 2021–2030

Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om antalet utsläppsrätter som tilldelas nya deltagare i utsläppshandeln gratis för den aktuella femårsperioden.

En förutsättning för beviljande av utsläppsrätter är att anläggningen har beviljats tillstånd för utsläpp av växthusgaser.

Utsläppshandelsmyndigheten ändrar antalet utsläppsrätter, om ändringar av utsläppshandelsdirektivet eller av kommissionens rättsakter som antas med stöd av det direktivet kräver det.

Närmare bestämmelser om tidsfristen för och förfarandena i samband med beslutsfattandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 d kap (15.3.2019/291)

Skyldigheterna i anslutning till utsläppsrätter som tilldelas gratis och ändringar i antalet utsläppsrätter under handelsperioden 2021–2030

35 k § (15.3.2019/291)
Godkännande av en plan över metoder för övervakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter

En plan över metoder för övervakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter godkänns av utsläppshandelsmyndigheten.

Bestämmelser om tidsfristen för fattande av beslut om en plan över metoder för övervakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

35 l § (15.3.2019/291)
Ändring av en plan över metoder för övervakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter

Bestämmelser om när en verksamhetsutövare ska ändra sin plan över metoder för övervakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter finns i kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Verksamhetsutövaren ska på förhand anmäla ändringar till utsläppshandelsmyndigheten.

Om den ändring som verksamhetsutövaren anmäler är betydande enligt kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter ska utsläppshandelsmyndigheten ändra beslutet om planen över metoder för övervakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter. I annat fall ska utsläppshandelsmyndigheten utan dröjsmål meddela verksamhetsutövaren om detta och vid behov uppmana verksamhetsutövaren att utan dröjsmål uppdatera sin plan över metoder för övervakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter till följd av ändringen.

35 m § (15.3.2019/291)
Övervaknings- och anmälningsskyldighet

Bestämmelser om verksamhetsutövarens skyldighet att övervaka uppgifterna om utsläppsrätter som tilldelas gratis finns i kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Bestämmelser om verksamhetsutövarens skyldighet att anmäla sådana ändringar i anläggningens verksamhet som påverkar antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis finns i kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter. Anmälan ska göras till utsläppshandelsmyndigheten.

En verksamhetsutövare på vilken kommissionens rättsakt om justering av gratis tilldelning av utsläppsrätter tillämpas ska årligen till utsläppshandelsmyndigheten anmäla uppgifter om anläggningens verksamhet i enlighet med kraven i rättsakten i fråga.

Bestämmelser om tidsfristen för och förfarandena i samband med de anmälningar som avses i 2 och 3 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om innehållet i och verifieringen av de uppgifter som ska anmälas och om övervakningen av de uppgifter som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

35 n § (15.3.2019/291)
Beslut om ändring av antalet utsläppsrätter

Antalet utsläppsrätter som beviljats en anläggning ändras om anläggningens produktionsnivå har förändrats med mer än 15 procent beräknat på det sätt som avses i 35 c § eller om det har skett en annan förändring i anläggningens verksamhet som påverkar antalet utsläppsrätter.

Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om ändring av antalet utsläppsrätter i enlighet med kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter och kommissionens rättsakt om justering av gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Närmare bestämmelser om genomförandet av kommissionens rättsakt om justering av gratis tilldelning av utsläppsrätter, med undantag för innehållet i och verifieringen av de uppgifter som med stöd av 35 m § ska anmälas till utsläppshandelsmyndigheten, får utfärdas genom förordning av statsrådet.

35 o § (15.3.2019/291)
Fusion och delning

Bestämmelser om skyldigheten att lämna uppgifter om fusion av anläggningar och om delning av en anläggning finns i kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter. Uppgifterna ska lämnas till utsläppshandelsmyndigheten.

Bestämmelser om tidsfristen för lämnande av uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om antalet utsläppsrätter som gratis tilldelas den anläggning som är resultatet av en fusion eller de anläggningar som är resultatet av en delning. Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om antalet utsläppsrätter också i en situation där ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser inbegriper minst två anläggningar och en del av anläggningarna i sin helhet övergår till en eller flera nya verksamhetsutövare.

5 e kap (15.3.2019/291)

Avstående från utsläppsrätter under handelsperioden 2021–2030

35 p § (15.3.2019/291)
Ansökan om avstående från utsläppsrätter

Bestämmelser om verksamhetsutövarens möjlighet att helt eller delvis avstå från sin rätt till utsläppsrätter som tilldelas gratis finns i kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter. För att avstå från utsläppsrätter ska verksamhetsutövaren lämna in en ansökan till utsläppshandelsmyndigheten.

35 q § (15.3.2019/291)
Beslut om avstående från utsläppsrätter

Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om ändring av antalet utsläppsrätter utifrån den ansökan som avses i 35 p §.

6 kap

Auktionering av utsläppsrätter (15.3.2019/291)

36 §
Utsläppsrätter som ska auktioneras ut och auktioneringsförfarande

Finlands andel av de utsläppsrätter som auktioneras ut ska auktioneras ut via en auktionsplattform som väljs gemensamt av kommissionen och medlemsstaterna i Europeiska unionen. (15.3.2019/291)

Auktionen ska genomföras på ett öppet, samordnat, kostnadseffektivt, icke diskriminerande och förutsebart sätt så att alla aktörer har lika förutsättningar för att delta i auktionen. Det språk som används vid auktioneringen är engelska. Auktionerna kan genomföras med hjälp av elektroniska system.

Utöver vad som i denna lag föreskrivs om genomförande av auktioner och reglerna för auktioner och deltagandet i auktioner iakttas kommissionens förordning om tidsscheman, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser, nedan auktionsförordningen, som utfärdats med stöd av artikel 10 i utsläppshandelsdirektivet. Genom förordning av statsrådet får vid behov utfärdas bestämmelser om verkställigheten av auktionsförordningen.

Energimyndigheten svarar i Finland för den nationella informationen om genomförandet av auktioner och för den eventuella utbildningen i hur auktioner genomförs. (17.1.2014/11)

37 § (15.3.2019/291)
Auktionsförrättare

Auktionsförrättare i Finland är utsläppshandelsmyndigheten. Arbets- och näringsministeriet meddelar kommissionen auktionsförrättarens namn och kontaktuppgifter.

Auktionsförrättaren auktionerar i enlighet med auktionsförordningen ut de utsläppsrätter som för Finlands del ska auktioneras ut. Auktionsplattformen ansvarar för genomförandet av auktionerna.

Auktionsförrättaren tar emot Finlands auktionsintäkter och redovisar intäkterna till staten.

Auktionsförrättaren auktionerar ut de utsläppsrätter som Finland i enlighet med auktionsförordningen ska auktionera ut för att främja de innovationer i tekniker och processer med låga koldioxidutsläpp som avses i artikel 10a.8 i utsläppshandelsdirektivet. Auktionsförrättaren tar emot intäkterna och redovisar dem, minskade med de enligt auktionsförordningen tillåtna kostnaderna, till det konto som kommissionen uppger.

38 §
Auktionsövervakare

En auktionsövervakare förordnas för högst fem år efter ett gemensamt upphandlingsförfarande mellan kommissionen och Europeiska unionens medlemsstater. Auktionsövervakarens efterträdare ska förordnas minst tre månader innan auktionsövervakarens förordnande löper ut eller avslutas.

Auktionsövervakarens uppgift är att övervaka varje auktion som genomförs enligt auktionsförordningen. Närmare bestämmelser om auktionsövervakarens uppgifter finns i auktionsförordningen.

39 §
Rätt att delta i en auktion

Endast fysiska eller juridiska personer som enligt auktionsförordningen är behöriga att lägga bud och som med stöd av den förordningen fått tillstånd att lägga bud får själva lägga bud direkt i en auktion.

Följande fysiska eller juridiska personer har rätt att ansöka om tillstånd att lägga direkta bud i auktioner:

1) en verksamhetsutövare eller en luftfartygsoperatör som har ett verksamhetsutövardepåkonto och som lägger bud för egen räkning, inbegripet moderföretag, dotterföretag eller anknutna företag som ingår i samma grupp av företag som verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören,

2) värdepappersföretag som har auktoriserats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, och som lägger bud för sin egen eller för sina kunders räkning, (15.3.2019/291)

3) kreditinstitut som har auktoriserats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, och som lägger bud för sin egen eller för sina kunders räkning, (15.3.2019/291)

4) företagsgrupper av personer som nämns i 1 punkten som lägger bud för egen räkning och fungerar som agent för sina medlemmar,

5) offentliga juridiska personer eller statligt ägda företag som utövar bestämmande inflytande över sådana juridiska personer som nämns i 1 punkten.

Om de juridiska personer som nämns i 2 mom. 2 och 3 punkten lägger bud för sina kunders räkning, ska de säkerställa att kunderna är behöriga att ansöka om tillstånd att lägga direkta bud. Detsamma gäller också för alla senare kunder i kedjan som lägger indirekta bud i auktionerna.

Följande fysiska eller juridiska personer har inte rätt att ansöka om tillstånd att lägga direkta eller indirekta bud i auktioner:

1) auktionsförrättare,

2) auktionsplattformar och de clearing- och avvecklingssystem som är kopplade till dem,

3) personer som direkt eller indirekt i hög grad kan påverka ledningen för de juridiska personer som nämns i 1 eller 2 punkten,

4) personer som arbetar för dem som nämns i 1 eller 2 punkten.

Auktionsövervakaren eller personer som direkt eller indirekt i hög grad kan påverka ledningen för auktionsövervakaren samt personer som arbetar för auktionsövervakaren i samband med auktionerna får inte heller delta i någon auktion direkt eller indirekt.

Närmare bestämmelser om villkoren för tillstånd att lägga bud, ansökan om tillstånd att lägga bud och behandlingen av den, avslag på ansökan om tillstånd, upphävande och avbrytande av ett tillstånd samt om övervakning av auktionsplattformens förhållande till budgivare finns i auktionsförordningen.

7 kap

Användning av projektenheter under handelsperioden 2013–2020

40 § (17.1.2014/11)
Maximal användning av projektenheter

Verksamhetsutövaren för en anläggning som under handelsperioden 2008–2012 omfattades av lagen om utsläppshandel (683/2004) får använda projektenheter upp till det maximiantal som anges i beslutet om beviljande av utsläppsrätter för perioden 2008–2012 också under perioden 2013–2020 till den del det maximala antalet projektenheter inte har använts för fullgörande av skyldigheten enligt 53 § i denna lag under perioden 2008–2012.

Verksamhetsutövaren för en anläggning som under handelsperioden 2008–2012 omfattades av lagen om utsläppshandel (683/2004) får använda ett större antal projektenheter än det maximiantal som anges i 1 mom. och verksamhetsutövare för övriga anläggningar som omfattas av denna lag får under handelsperioden 2013–2020 använda projektenheter så som föreskrivs i den förordning av kommissionen som antas med stöd av artikel 11a i det gamla utsläppshandelsdirektivet. (15.3.2019/291)

Utsläppshandelsmyndigheten beräknar den maximala användningen av projektenheter vid en anläggning i enlighet med den förordning av kommissionen som avses i 2 mom. och lämnar in beräkningarna av maximiantal per anläggning till kommissionen för granskning.

41 § (17.1.2014/11)
Begränsningar som gäller projektenheter

En verksamhetsutövare får inte använda projektenheter som genererats genom

1) markanvändning, förändrad markanvändning eller skogsbruksverksamhet,

2) kärnkraftsprojekt,

3) verksamheter med destruktion av trifluorometan (HFC-23), eller

4) verksamheter med destruktion av dikväveoxid (N2O) från produktion av adipinsyra.

Bestämmelser om genomförande av andra begränsningar som föreskrivs i den förordning av kommissionen som antas med stöd av artikel 11a i utsläppshandelsdirektivet utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

42 §
Deltagande i projektverksamhet samt annat förvärvande av projektenheter

För att fullgöra sin skyldighet enligt 53 § 1 mom. kan verksamhetsutövaren använda projektenheter som verksamhetsutövaren har förvärvat genom projekt som denne deltar i eller som verksamhetsutövaren har förvärvat på något annat sätt.

43 §
Projektverksamhet som genomförs i Finland

Utsläppsminskningsenheter kan inte beviljas för minskning eller begränsning av utsläpp från en anläggning som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag.

44 § (17.1.2014/11)
Utbyte av projektenheter mot utsläppsrätter

När det gäller projektverksamhet som inte är i 41 § avsedd verksamhet kan en verksamhetsutövare be utsläppshandelsmyndigheten byta ut projektenheter som beviljats för utsläppsminskningar som har genomförts före utgången av 2012 mot utsläppsrätter som gäller från och med 2013. Verksamhetsutövaren kan begära ett sådant utbyte till den del maximiantalet projektenheter enligt 40 § är outnyttjad. Ett sådant utbyte ska utföras av utsläppshandelsmyndigheten fram till den 31 mars 2015.

Mot utsläppsrätter som gäller från och med 2013 får verksamhetsutövaren, när det gäller projektverksamhet som inte är i 41 § avsedd verksamhet, för projekt som registrerats före 2013 byta ut projektenheter som motsvarar utsläppsminskningar som genomförts 2013 eller därefter. Verksamhetsutövaren kan utföra ett sådant utbyte till den del maximiantalet projektenheter enligt 40 § är outnyttjat. Ett sådant utbyte ska utföras av utsläppshandelsmyndigheten fram till den tidpunkt som anges i kommissionens registerförordning. (15.3.2019/291)

Mot utsläppsrätter som gäller från och med 2013 får verksamhetsutövaren, när det gäller projektverksamhet som har inletts 2013 eller därefter i ett utvecklingsland och som inte är i 41 § avsedd verksamhet, byta ut certifierade utsläppsminskningar som motsvarar utsläppsminskningar som genomförts 2013 eller därefter. Verksamhetsutövaren kan utföra ett sådant utbyte till den del maximiantalet projektenheter enligt 40 § är outnyttjat. Ett sådant utbyte ska utföras av utsläppshandelsmyndigheten fram till den tidpunkt som anges i kommissionens registerförordning. (15.3.2019/291)

Närmare bestämmelser om förfarandet vid utbyte av projektenheter utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

45 § (17.1.2014/11)
Utredning om projektenheternas ursprung

Verksamhetsutövaren är skyldig att säkerställa att de projektenheter som den byter ut i enlighet med 44 § inte härstammat från sådan verksamhet som avses i 41 §. Verksamhetsutövaren ska på utsläppshandelsmyndighetens begäran lämna utredning om projektenheternas ursprung. Utsläppshandelsmyndigheten kan förbjuda ett utbyte av projektenheter till dess att den har fått en utredning om projektenheternas ursprung.

8 kap

Register

46 §
Förande av register

Utsläppshandelsmyndigheten är registeransvarig för den nationella registerfunktionen inom ramen för Europeiska unionens register enligt artikel 19 i utsläppshandelsdirektivet, i syfte att säkerställa att årsregistrering, innehav, överlåtelse och annullering av utsläppsrätter bokförs noggrant. Utsläppshandelsmyndigheten kan till en utomstående överlåta uppgifter som anknyter till förvaltningen av den nationella registerfunktionen.

Registret är också nationellt register för bokföring av utsläppsenheter enligt Kyotoprotokollet, om inte något annat bestäms i kommissionens registerförordning. Utsläppshandelsmyndigheten är också ansvarig registermyndighet enligt Kyotoprotokollet.

I fråga om upprättande och förande av registret och i fråga om registerfunktionerna iakttas kommissionens registerförordning. På brottsbekämpning och på förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism i registret tillämpas kommissionens registerförordning och de bestämmelser som det hänvisas till i den. (17.1.2014/11)

47 §
Registrets anslutning till kommissionens registersystem

De nationella registerfunktionerna är anslutna till kommissionens registersystem som genomför automatiska kontroller av alla transaktioner i registersystemet för att säkerställa att årsregistreringen, överlåtelsen och annulleringen av utsläppsrätter sker i överensstämmelse med bestämmelserna.

Registersystemet består av elektroniska databaser som innehåller gemensamma uppgifter med hjälp av vilka årsregistreringen, innehavet, överlåtelsen och annulleringen av utsläppsrätter följs och det kan säkerställas att överlåtelserna inte är oförenliga med skyldigheter enligt Kyotoprotokollet.

48 §
De krav som gäller registret och bokföringen av utsläppsenheter

I fråga om införandet i registret av årsregistreringen av utsläppsrätter samt innehavet, överlåtelsen och annulleringen av utsläppsrätter och projektenheter samt allmänhetens rätt att bekanta sig med de uppgifter som ingår i registret och uppgiftssekretessen finns bestämmelser i kommissionens registerförordning. Genom förordning av statsrådet får vid behov föreskrivas om verkställande av kommissionens registerförordning.

49 §
Innehav och överlåtelse av utsläppsrätter

En fysisk eller juridisk person kan inneha utsläppsrätter. I registret bokförs separat utsläppsrätterna för varje sådan person på vars konto utsläppsrätter årligen utfärdas eller till eller från vilket sådana överlåts.

Utsläppsrätter kan överlåtas mellan personer inom Europeiska unionen. Utsläppsrätterna kan överlåtas mellan personer inom Europeiska unionen och personer i tredjeländer, om utsläppsrätter i enlighet med utsläppshandelssystemen i tredjeländer har erkänts stämma överens med det förfarande som avses i artikel 25 i utsläppshandelsdirektivet.

9 kap

Registrering, överlämnande och annullering av utsläppsrätter samt deras giltighet

50 § (15.3.2019/291)
Årlig registrering av utsläppsrätter

Utsläppshandelsmyndigheten registrerar årligen senast den 28 februari det antal utsläppsrätter som stämmer överens med beslutet om beviljande av utsläppsrätter för en anläggning på utsläppstillståndshavarens registerkonto för anläggningen i fråga.

Ett villkor för att utsläppsrätter ska få registreras är att anläggningen har ett giltigt tillstånd för utsläpp av växthusgaser.

Bestämmelser om förbud mot att efter det att verksamheten vid en anläggning har upphört registrera utsläppsrätter på anläggningens konto i registret finns i kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter. Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om att utsläppsrätter inte längre ska registreras.

Om en anläggning avbryter sin verksamhet tills vidare kan utsläppshandelsmyndigheten från det år som följer på avbrytandet, i enlighet med kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter, avbryta registreringen på anläggningens konto i registret av det antal utsläppsrätter som enligt beslutet om beviljande av utsläppsrätter årligen ska registreras där. Utsläppshandelsmyndigheten fattar beslut om att registreringen av utsläppsrätter ska avbrytas.

51 § (15.3.2019/291)

51 § har upphävts genom L 15.3.2019/291.

51 a § (15.3.2019/291)
Registrering av ändrat antal utsläppsrätter

Om antalet utsläppsrätter som gratis tilldelas en anläggning minskar till följd av en förändring som avses i 33 eller 35 n § och det inte är möjligt att före den 28 februari fatta ett beslut enligt 34 eller 35 n § om minskning av antalet utsläppsrätter, ska utsläppshandelsmyndigheten oberoende av 50 §, så snart som möjligt efter det att beslutet om minskning av antalet utsläppsrätter har fattats, registrera de utsläppsrätter på verksamhetsutövarens konto som gratis tilldelas anläggningen.

Om antalet utsläppsrätter som gratis tilldelas en anläggning ökar till följd av en förändring som avses i 35 n § och det inte är möjligt att före den 28 februari fatta ett beslut enligt 35 n § om ökning av antalet utsläppsrätter, kan utsläppshandelsmyndigheten, om kommissionens rättsakt om justering av gratis tilldelning av utsläppsrätter tillåter det, på verksamhetsutövarens konto registrera antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis enligt det gällande delningsbeslutet före den 28 februari och skillnaden mellan det antal utsläppsrätter som registrerats på kontot och det ökade antalet utsläppsrätter så snart som möjligt efter det att beslutet om ökning av antalet utsläppsrätter har fattats.

51 b § (19.11.2021/1020)
Återlämnande och återkrav av utsläppsrätter

En verksamhetsutövare på vars konto i registret det har registrerats fler utsläppsrätter än vad verksamhetsutövaren enligt kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter, kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter eller kommissionens rättsakt om justering av gratis tilldelning av utsläppsrätter är berättigad till, ska utan dröjsmål återlämna ett mot den överskjutande delen svarande antal utsläppsrätter enligt det avtal om återlämnande som verksamhetsutövaren slutit med Energimyndigheten. Det överskjutande antalet utsläppsrätter som har tilldelats kan även kvittas mot det antal utsläppsrätter som gratis tilldelas verksamhetsutövaren, om detta är tillåtet enligt kommissionens registerförordning och om verksamhetsutövaren har slutit ett avtal om kvittning med Energimyndigheten. Energimyndigheten ska fatta beslut om återkrav av ett överskjutande antal utsläppsrätter, om verksamhetsutövaren inte har slutit ett avtal om återlämnande eller kvittning av utsläppsrätter.

51 c § (19.11.2021/1020)
Tidsfrist för återkrav samt preskriptionstid

Energimyndigheten ska fatta beslut om återkrav av utsläppsrätter utan dröjsmål efter det att Energimyndigheten har fått kännedom om att verksamhetsutövaren blivit tilldelad fler utsläppsrätter än vad denna är berättigad till och denna inte har slutit ett avtal om återlämnande eller kvittning av utsläppsrätter.

Åtgärder för återkrav av utsläppsrätter får inte längre vidtas när tio år har förflutit från det att utsläppsrätterna registrerades.

Närmare bestämmelser om förfarandet för återkrav av utsläppsrätter och om tidsfristerna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

52 § (15.3.2019/291)
Registrering av utsläppsrätter när verksamhetsutövaren byts

När verksamhetsutövaren för en anläggning byts, registreras de utsläppsrätter som årligen ska registreras och som beviljats anläggningen på den nya verksamhetsutövarens konto i registret för anläggningen från den tidpunkt då den nya verksamhetsutövaren har antecknats i tillståndet för utsläpp av växthusgaser i enlighet med 14 § 1 mom.

53 §
Skyldighet att överlämna utsläppsrätter och utsläppsrätternas giltighet

Verksamhetsutövaren ska årligen senast den 30 april till det register som avses i 46 § överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de utsläpp som varje anläggning har gett upphov till under det föregående kalenderåret och som har verifierats i enlighet med 10 kap. De utsläppsrätter som överlämnas får i fråga om utsläpp som orsakas under handelsperioden 2013–2020 inte vara sådana utsläppsrätter som tilldelats inom systemet för handel med utsläppsrätter för luftfart. De utsläppsrätter som överlämnas får inte heller vara sådana utsläppsrätter vilkas överlämnande förhindrats med stöd av kommissionens registerförordning för att de skyldigheter som gäller verksamhetsutövarna eller luftfartygsoperatörerna i den medlemsstat som beviljat de aktuella utsläppsrätterna i enlighet med artikel 12.3a i utsläppshandelsdirektivet håller på att förfalla. Bestämmelserna i 5 § i lagen om beräknande av laga tid (150/1930) tillämpas inte på tidsfristen. (15.3.2019/291)

Verksamhetsutövaren kan fullgöra sin skyldighet enligt 1 mom. genom att överlämna utsläppsrätter som den behöriga myndigheten i Finland eller i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har beviljat eller utauktionerade utsläppsrätter eller utsläppsrätter som har beviljats i ett tredjeland, om utsläppsrätterna i tredjelandet har erkänts i enlighet med artikel 25 i utsläppshandelsdirektivet.

Verksamhetsutövaren kan fullgöra sin skyldighet enligt 1 mom. till det maximiantal som anges i 40 § genom att använda projektenheter så som föreskrivs i 44 §.

Skyldigheten att överlämna utsläppsrätter gäller inte i förhållande till utsläpp som verifierats som avskilda och transporterade för permanent lagring till en anläggning som har giltigt tillstånd i enlighet med direktivet om geologisk lagring av koldioxid.

Utsläppsrätter som beviljats den 1 januari 2013 eller därefter är giltiga tills vidare. Från och med den 1 januari 2021 ska till utsläppsrätterna fogas en anteckning om under vilken tioårsperiod från och med den 1 januari 2021 de beviljats. Utsläppsrätterna är giltiga för de utsläpp som uppkommer från och med den aktuella tioårsperiodens första år. (15.3.2019/291)

54 §
Annullering av utsläppsrätter

Utsläppshandelsmyndigheten annullerar utsläppsrätter som har överlämnats i enlighet med 53 § 1 mom. efter överlämnandet.

En fysisk eller juridisk person på vars konto i registret utsläppsrätter finns kan skriftligen be utsläppshandelsmyndigheten att annullera dem. Utsläppshandelsmyndigheten ska utan dröjsmål annullera utsläppsrätterna.

3 mom. har upphävts genom L 15.3.2019/291. (15.3.2019/291)

55 § (15.3.2019/291)

55 § har upphävts genom L 15.3.2019/291.

10 kap

Övervakning, anmälan och verifiering av utsläpp

56 § (17.1.2014/11)
Övervakning av, rapport om och verifiering av utsläpp

Verksamhetsutövaren ska på ett heltäckande, samstämmigt, tillförlitligt och exakt sätt övervaka utsläppen från sin anläggning och göra upp en rapport över dem för varje kalenderår i enlighet med denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kommissionens övervakningsförordning, den godkända planen för övervakning av utsläpp och villkoren i tillståndet för utsläpp av växthusgaser. (15.3.2019/291)

Verksamhetsutövaren ska sörja för att utsläppsrapporten verifieras samt för att den rapport som gjorts upp över utsläppen under varje kalenderår och den verifieringsrapport som innehåller kontrollörens utlåtande om rapporten lämnas till utsläppshandelsmyndigheten senast den 31 mars följande år.

Verksamhetsutövaren ska bereda kontrollören tillträde till samtliga lokaler och utrymmen i verksamhetsutövarens besittning som inte omfattas av hemfriden och som är föremål för verifiering samt lämna kontrollören alla uppgifter som behövs för verifieringsuppgiften.

56 a § (19.11.2021/1020)
Hållbarhet hos flytande biobränslen

Om verksamhetsutövaren i sin utsläppsrapport uppger noll som emissionsfaktor för flytande biobränslen som använts vid förbränning i anläggningen, ska de flytande biobränslena uppfylla hållbarhetskriterierna i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen (393/2013) och verksamhetsutövaren ska visa detta på det sätt som anges i den lagen. Med flytande biobränslen avses flytande biobränslen enligt den lagen.

De hållbarhetskriterier som avses i 1 mom. ska inte visas, när verksamhetsutövaren i sin utsläppsrapport uppger noll som emissionsfaktor för flytande biobränslen som använts vid förbränning i anläggningen år 2022. (22.6.2022/477)

2 mom. har tillfogats genom L 477/2022, som gäller temporärt 23.6.2022–31.12.2022.

56 b § (19.11.2021/1020)
Hållbarhet hos biomassabränslen

Om verksamhetsutövaren i sin utsläppsrapport uppger noll som emissionsfaktor för biomassabränslen som använts vid förbränning i anläggningen, ska biomassabränslena uppfylla hållbarhetskriterierna i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen och verksamhetsutövaren ska visa detta på det sätt som anges i den lagen. Med biomassabränslen avses biomassabränslen enligt den lagen.

De hållbarhetskriterier som avses i 1 mom. ska inte visas, när verksamhetsutövaren i sin utsläppsrapport uppger noll som emissionsfaktor för biomassabränslen som använts vid förbränning i anläggningen år 2022. (22.6.2022/477)

2 mom. har tillfogats genom L 477/2022, som gäller temporärt 23.6.2022–31.12.2022.

57 §
Kontrollör som ska användas

Verksamhetsutövaren ska vid verifieringen av utsläppsrapporten använda en kontrollör som har godkänts i Finland med stöd av denna lag.

58 §
Utförandet av verifieringsuppgifterna

Verifieringen gäller omfattningen, tillförlitligheten, trovärdigheten och exaktheten hos en anläggnings övervakningssystem, de uppgifter som övervakningssystemen producerar och de anmälda utsläppsmängderna.

Kontrollören ska utföra sin uppgift med yrkesskicklighet och eftersträva god praxis samt beakta denna lag och de bestämmelser, anvisningar och rekommendationer som utfärdas med stöd av den samt den förordning som kommissionen antagit med stöd av artikel 15 i utsläppshandelsdirektivet, nedan kommissionens förordning om verifiering av utsläpp.

Kontrollören ska följa utvecklingen av de bestämmelser, standarder och förfaranden som gäller utsläppshandeln.

Kontrollören kan i verifieringsuppgiften använda sig av utomstående personer. Kontrollören svarar också för de personers verksamhet som har bistått denne.

Bestämmelser om kontrollörens utförande av offentliga förvaltningsuppgifter finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003).

59 § (15.3.2019/291)
Verifieringsutlåtande

Kontrollören gör upp en verifieringsrapport om utsläppsrapporten, som innehåller ett verifieringsutlåtande. I verifieringsutlåtandet konstateras det om utsläppsrapporten är tillfredställande eller inte. Av verifieringsrapporten och utlåtandet ska framgå de faktorer som är väsentliga med tanke på verifieringen enligt kraven i kommissionens verifieringsförordning. Utsläppsrapporten betraktas som tillfredsställande, om den har gjorts upp i enlighet med 56 § 1 mom. och kontrollören kan konstatera att övervakningen av utsläpp har skett i enlighet med den godkända planen för övervakning av utsläpp så att samtliga utsläppskällor omfattas och att det inte finns väsentliga feltolkningar i utsläppsrapporten.

60 § (17.1.2014/11)
Bedömning av utsläppsmängden i en situation där ett fel förekommit

Utsläppshandelsmyndigheten ska göra en bedömning med en uppskattning av de verkningar som felaktig eller bristfällig övervakning eller verifiering kan ha haft på de totala utsläppsmängderna från en anläggning, om kraven enligt 56 § på övervakning av utsläpp, på utarbetande och lämnande av en utsläppsrapport eller på verifiering av utsläppsrapporten inte har iakttagits. De uppskattade verkningarna anges i ton koldioxidekvivalenter och bedömningen ska motiveras.

61 § (17.1.2014/11)
Godkännande av kontrollör

Utsläppshandelsmyndigheten godkänner kontrollörer som avses i 57 §.

En förutsättning för att en kontrollör ska godkännas är att

1) kontrollören är funktionellt och ekonomiskt oberoende,

2) kontrollören har tillräckligt med yrkesskicklig och opartisk personal till sitt förfogande,

3) kontrollören har de kunskaper som krävs för att i sin verksamhet tillämpa förfaranden för, bestämmelser om, standarder för och anvisningar om övervakning och verifiering av utsläpp,

4) kontrollören känner till utsläppskällorna för verksamheterna på sitt behörighetsområde, sätten på vilka utsläpp uppstår och sätten att bestämma vilka uppgifter som krävs vid fastställande av utsläpp och de krav som gäller fastställande, beräkning och rapportering av totala utsläpp,

5) kontrollören har den utrustning och de instrument och system som verksamheten kräver,

6) kontrollören har med tanke på verksamhetens art och omfattning tillräckliga ekonomiska resurser för att organisera verksamheten på behörigt sätt och för att täcka eventuellt skadeståndsansvar, och

7) kontrollören är en i Finland registrerad juridisk person eller en del av en sådan juridisk person.

Kontrollören kan även ansöka om godkännande för verifiering av i 29 § 2 mom. och 33 § avsedda uppgifter som behövs för tilldelningen av de utsläppsrätter som tilldelas gratis samt för verifiering av de uppgifter som ska verifieras enligt kommissionens genomförandeakter som antagits med stöd av utsläppshandelsdirektivet. I kommissionens verifieringsförordning föreskrivs det närmare om de krav som ställs på kontrollören. (15.3.2019/291)

Närmare bestämmelser om de förutsättningar för godkännande som anges i 2 mom. 1–5 punkten finns i kommissionens verifieringsförordning. Den som ansöker om godkännande som kontrollör ska genom en bedömning av ett utomstående ackrediteringsorgan som utsetts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan ackrediteringsförordningen, visa att den uppfyller de förutsättningar som anges i 2 mom. Närmare bestämmelser om ackreditering av kontrollörer av de uppgifter enligt 3 mom. som ska verifieras för gratis tilldelning av utsläppsrätter och om krav på ackrediteringsorgan finns i kommissionens verifieringsförordning. (15.3.2019/291)

I beslutet om godkännande anges kontrollörens behörighetsområde och vid behov ställs där också sådana andra icke-diskriminerande villkor för kontrollörens verksamhet som säkerställer att kontrollören sköter sina uppgifter på behörigt sätt.

62 § (17.1.2014/11)
Godkännande av en kontrollör som ackrediterats eller certifierats i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Utsläppshandelsmyndigheten godkänner en kontrollör som har ackrediterats eller certifierats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om

1) kontrollören har ackrediterats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för verifieringsuppgifter enligt utsläppshandelsdirektivet,

2) verksamheten utövas i form av en sammanslutning, och

3) kontrollören har ackrediterats av ett utomstående ackrediteringsorgan som utsetts i enlighet med ackrediteringsförordningen, eller

4) den fysiska personen har certifierats som kontrollör av en annan nationell myndighet i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som avses i artikel 54.2 i kommissionens verifieringsförordning.

I beslutet om godkännande anges kontrollörens behörighetsområde och vid behov ställs där också sådana andra icke-diskriminerande villkor för kontrollörens verksamhet som säkerställer att kontrollören sköter sina uppgifter på behörigt sätt.

63 §
Kontrollörens anmälningsskyldighet

Kontrollören ska till utsläppshandelsmyndigheten anmäla alla sådana ändringar i sin verksamhet som kan inverka på villkoren för att godkänna kontrollören.

64 § (15.3.2019/291)
Återkallande av godkännandet av en kontrollör

Om en kontrollör inte uppfyller kraven enligt 61 eller 62 § eller handlar väsentligt i strid med denna lag, bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kommissionens verifieringsförordning eller villkoren i beslutet om godkännande, kan utsläppshandelsmyndigheten ge kontrollören en anmärkning eller en varning. Utsläppshandelsmyndigheten kan återkalla ett godkännande, om det i kontrollörens verksamhet framkommit väsentliga och allvarliga brister eller försummelser och den anmärkning eller varning som getts kontrollören inte har lett till att bristerna eller försummelserna i verksamheten korrigerats inom den av utsläppshandelsmyndigheten utsatta tidsfristen.

65 §
Bemyndigande att utfärda förordning

På övervakningen av utsläpp och utsläppsrapporten tillämpas kommissionens övervakningsförordning. På godkännandet av kontrollörer och utförandet av verifieringsuppgifter tillämpas kommissionens förordning om verifiering av utsläpp.

Närmare bestämmelser om verkställandet av de förordningar av kommissionen som nämns i 1 mom. samt om övervakningen av utsläpp, utsläppsrapporten, verifieringsutlåtandet, förfarandet för godkännande av kontrollörer, villkoren för godkännande av kontrollörer och utförandet av verifieringsuppgifter får vid behov utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

11 kap

Övervakning och påföljder

66 §
Styrning och tillsyn

Arbets- och näringsministeriet sörjer för den allmänna styrningen av och tillsynen över verkställigheten av denna lag.

Utsläppshandelsmyndigheten har till uppgift att övervaka att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs.

67 §
Insyns- och granskningsrätt

Oberoende av den sekretess som föreskrivs i lag har utsläppshandelsmyndigheten rätt att ur datasystemet för miljövårdsinformation och av verksamhetsutövarna och kontrollörerna få de uppgifter som är nödvändiga för övervakningen och för verkställandet av denna lag. (27.6.2014/533)

Oberoende av den sekretess som föreskrivs i lag har arbets- och näringsministeriet rätt att av utsläppshandelsmyndigheten, ur datasystemet för miljövårdsinformation och av verksamhetsutövarna få de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av denna lag och för tillsynen över verkställigheten. (27.6.2014/533)

Oberoende av sekretessbestämmelserna har utsläppshandelsmyndigheten rätt att av de kontoinnehavare och de kontoombud som avses i kommissionens registerförordning utan ogrundat dröjsmål få de uppgifter och utredningar som myndigheten begär och som behövs för skötseln av de uppgifter som anges i 7 kap. 1 § 4 mom. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017). (13.6.2018/443)

För övervakning av att bestämmelserna i denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs har utsläppshandelsmyndigheten rätt att utföra granskningar i de lokaler och utrymmen som verksamhetsutövaren besitter och som inte omfattas av hemfriden. Verksamhetsutövaren ska på krav från den myndighet som utför granskningen visa upp de handlingar och registreringar i datasystemet och ordna tillträde till de anordningar och utrustningar som kan ha betydelse vid övervakningen av att denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs. Den tjänsteman som utför granskningen har rätt att gratis ta kopior av de handlingar som ska granskas och utskrifter av de registreringar som finns i datasystemet.

67 a § (17.1.2014/11)
Utsläppshandelsmyndighetens rätt att lämna ut uppgifter till myndigheter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har utsläppshandelsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information till

1) Finansinspektionen för skötseln av de uppgifter som avses i auktionsförordningen och för tillsynen över derivatmarknaden för utsläppsrätter,

2) centralkriminalpolisen och centralen för utredning av penningtvätt för skötseln av deras uppgifter,

3) statistikcentralen och Finlands miljöcentral för skötseln av deras uppgifter, och

4) skattemyndigheterna för skötseln av deras uppgifter.

68 §
Avgift för överskriden utsläppsrätt

Utsläppshandelsmyndigheten ska ålägga verksamhetsutövaren att till staten betala en avgift för överskriden utsläppsrätt, om verksamhetsutövaren inte senast den 30 april överlämnar ett antal utsläppsrätter som motsvarar verksamhetsutövarens utsläpp under föregående kalenderår.

Överskridningsavgiften är 100 euro per ton koldioxidekvivalenter för vilket utsläppsrätter inte har överlämnats. Den avgift för överskridning av utsläppsrätten som tillämpas på de utsläppsrätter som beviljas den 1 januari 2013 eller senare ska höjas i enlighet med förändringarna i det europeiska konsumentprisindexet.

Utsläppshandelsmyndigheten kan tills vidare låta bli att besluta om en överskridningsavgift, om verksamhetsutövaren har begärt omprövning av verifieringsutlåtandet eller ändring har sökts i ett beslut som kontrollören har fattat med anledning av en begäran om omprövning. Överskridningsavgiften ska bestämmas när det antal utsläppsrätter som verksamhetsutövaren är skyldig att överlämna har avgjorts på ett sätt som har vunnit laga kraft.

69 §
Verkställande av överskridningsavgiften

Överskridningsavgiften är direkt utsökbar. Föreskrifter om indrivning av avgiften finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Verkställandet av överskridningsavgiften sköts av Rättsregistercentralen.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om anmälningsskyldighet mellan myndigheterna gällande överskridningsavgiften, återbetalning av överskridningsavgiften och andra motsvarande omständigheter som är nödvändiga med tanke på verkställandet av avgiften.

70 §
Övriga påföljder som gäller försummelse av överlämnandet av utsläppsrätter

Verksamhetsutövaren ska överlämna ett antal utsläppsrätter som motsvarar de utsläpp som avses i 68 § 1 och 2 mom. och som överskrider de överlämnade utsläppsrätterna. Överlämnandet ska göras senast i samband med att utsläppsrätterna för följande år överlämnas. I fråga om överlämnande och annullering av en utsläppsrätt följs bestämmelserna i 53 och 54 §.

Utsläppshandelsmyndigheten offentliggör årligen uppgifter om de verksamhetsutövare som inte har överlämnat utsläppsrätter i enlighet med 53 § 1 mom.

Utsläppshandelsmyndigheten kvittar de utsläppsrätter som finns på kontot för en anläggning som drivits av en verksamhetsutövare som försatts i konkurs, om verksamhetsutövaren eller konkursboet inte senast den 30 april överlämnar det antal utsläppsrätter som motsvarar anläggningens utsläpp under det föregående kalenderåret eller kalenderåren före det, till den del det finns utsläppsrätter för kalenderåren i fråga som inte överlämnats. Från anläggningens konto kvittas i första hand det antal utsläppsrätter som motsvarar de utsläpp som uppstått efter konkursens början.

Utsläppshandelsmyndigheten kan låta bli att kvitta de utsläppsrätter som under kalenderåret i fråga registrerats på anläggningens konto, om konkursboet fortsätter verksamheten vid anläggningen.

71 §
Förbud att överlåta utsläppsrätter

Utsläppshandelsmyndigheten ska förbjuda en verksamhetsutövare att överlåta utsläppsrätter, om verksamhetsutövaren inte senast den 31 mars har lämnat in en verifierad rapport om föregående års utsläpp som konstaterats vara tillfredsställande. Förbudet gäller en enskild anläggning. Förbudet gäller tills vidare, till dess en rapport som har verifierats i enlighet med 59 § har lämnats in till utsläppshandelsmyndigheten.

Om en verksamhetsutövare försätts i konkurs, får utsläppsrätter inte överlåtas från kontot för en anläggning som var i den verksamhetsutövarens besittning förrän konkursboet eller anläggningens nya verksamhetsutövare har överlämnat det antal icke överlämnade utsläppsrätter som motsvarar utsläppen för tiden före konkursen och under konkurstiden.

Utsläppshandelsmyndigheten kan på ansökan av konkursboet bestämma att begränsningen av överlåtelse enligt 2 mom. gäller endast de icke överlämnade utsläppsrätterna för de föregående kalenderåren samt det antal utsläppsrätter som motsvarar de verifierade utsläpp som uppstått under kalenderåret och ett antal utsläpp som enligt utsläppshandelsmyndighetens uppskattning kommer att uppstå under kalenderåret.

Utsläppshandelsmyndigheten får meddela förbud att överlåta utsläppsrätter även för att trygga ett i 51 b § avsett återkrav av utsläppsrätter. Ett förbud att överlåta utsläppsrätter som har meddelats i syfte att trygga ett återkrav kan gälla alla de utsläppsrätter som verksamhetsutövaren har på sitt depåkonto eller en del av dem. (17.1.2014/11)

72 §
Administrativt tvång

Utsläppshandelsmyndigheten kan ålägga den som bryter mot denna lag eller mot en bestämmelse som utfärdats med stöd av den att rätta till sin försummelse eller annars fullgöra sin skyldighet. Andra skyldigheter än skyldigheten att överlämna utsläppsrätter kan förenas med vite eller hot om att verksamheten avbryts helt eller delvis eller att en åtgärd som lämnats ogjord utförs på den försumliges bekostnad.

Föreskrifter om vite, hot om avbrott och hot om tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990).

73 §
Utsläppshandelsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) försummar att ansöka om ett i 7 § 1 punkten avsett tillstånd för utsläpp av växthusgaser eller om godkännande av en plan för övervakning av utsläpp eller av en standardiserad och förenklad plan för övervakning av utsläpp, (27.11.2020/913)

2) försummar att göra anmälan enligt 12 § 1 mom. eller 14 eller 16 § eller anmäler felaktiga uppgifter,

3) lämnar in felaktiga uppgifter för tilldelning av och beslut om utsläppsrätter som tilldelas gratis,

4) för minskning av antalet utsläppsrätter försummar att lämna in de uppgifter som avses i 33 § eller i den förordning som utfärdats med stöd av den eller lämnar in felaktiga uppgifter om partiell nedläggning eller minskning av verksamheten vid anläggningen,

5) försummar att i enlighet med 45 § lämna in en utredning om projektenheternas ursprung till utsläppshandelsmyndigheten,

6) försummar att lämna utredning enligt 15 eller 56 § och att insända verifieringsutlåtande enligt de paragraferna eller anmäler felaktiga uppgifter, (13.6.2018/443)

7) försummar att visa upp de handlingar och registreringar som avses i 67 § 4 mom., eller (13.6.2018/443)

8) försummar att lämna uppgifter enligt 35 o § om fusion av anläggningar eller delning av en anläggning eller lämnar felaktiga uppgifter, (15.3.2019/291)

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för utsläppshandelsförseelse dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har utfärdats med stöd av denna lag och förenats med vite kan lämnas obestraffad för samma gärning.

74 §
Utsläppshandelsmyndighetens avgifter

Utsläppshandelsmyndigheten har rätt att ta ut en avgift för behandling av ett tillstånd, en anmälan, ett godkännande eller ett annat ärende enligt lag. Utsläppshandelsmyndigheten har dessutom rätt att ta ut en avgift för uppgifter som gäller skötseln av kontona i det register som avses i 46 §.

Bestämmelser om utsläppshandelsmyndighetens avgiftsbelagda prestationer och om de avgifter som ska tas ut för dem finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

12 kap

Överklagande och verkställande av beslut

75 § (7.8.2015/1014)
Sökande av ändring i utsläppshandelsmyndighetens beslut

Ett beslut som utsläppshandelsmyndigheten har fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ett beslut genom vilket utsläppshandelsmyndigheten med stöd av denna lag har beviljat utsläppsrätter som tilldelas gratis eller ändrat deras antal får dock överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Högsta förvaltningsdomstolen ska behandla besvär som gäller beviljande av utsläppsrätter och ändring av antalet utsläppsrätter skyndsamt. (15.3.2019/291)

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som avses i 16, 64, 68 eller 70–72 § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut som utsläppshandelsmyndigheten meddelat med stöd av 8 a, 11, 12, 14, 50, 61, 62 och 71 § och artikel 69 i kommissionens övervakningsförordning ska iakttas trots överklagande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Ett beslut som utsläppshandelsmyndigheten meddelat med stöd av 60 § eller artikel 70 i kommissionens övervakningsförordning ska, om utsläppsmängden korrigeras nedåt i beslutet, iakttas trots överklagande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. (19.11.2021/1020)

Ett beslut genom vilket utsläppshandelsmyndigheten har beviljat utsläppsrätter som tilldelas gratis eller ändrat antalet utsläppsrätter ska iakttas trots överklagande. Besvärsmyndigheten kan inte förbjuda eller avbryta verkställigheten eller meddela andra föreskrifter om verkställigheten. (15.3.2019/291)

Ändring av en avgift som utsläppshandelsmyndigheten har fastställt för en offentligrättslig prestation får sökas på det sätt som anges i lagen om grunderna för avgifter till staten.

Om tillämpningen se 78 §. FörvaltningsprocessL har upphävts genom L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019.

76 § (7.8.2015/1014)
Sökande av ändring i ett beslut av en kontrollör

Omprövning av ett verifieringsutlåtande får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

77 §
Överklagande av arbets- och näringsministeriets beslut

Beslut som arbets- och näringsministeriet har meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen ska behandla besvären skyndsamt.

Beslut av arbets- och näringsministeriet ska följas trots överklagande. De befogenheter att avbryta eller förbjuda verkställandet eller annars bestämma om verkställandet som fullföljdsdomstolen har med stöd av förvaltningsprocesslagen tillämpas inte på verkställandet av beslutet.

13 kap

Ikraftträdande

78 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

Lagens 1 kap., 8–12, 14–17 och 33–35 § samt 7 och 9–12 kap. träder i kraft den 1 januari 2013.

Lagens 8 kap. träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna lag upphävs lagen om utsläppshandel (683/2004).

Bestämmelserna i 1 kap., 8–11, 61, 62 och 65 §, 73 § 1 mom. 1 och 3 punkten, 74 §, 75 § 1 och 4 mom. och 77 § tillämpas dock på beredningen och beviljandet av tillstånd för utsläpp av växthusgaser för handelsperioden 2013–2020, godkännandet av kontrollörer för handelsperioden 2013–2020 och beredning av tilldelningen av utsläppsrätter och beviljandet av utsläppsrätter för handelsperioden 2013–2020.

79 §
Övergångsbestämmelser

En hänvisning till lagen om utsläppshandel i någon annan lag avser efter denna lags ikraftträdande en hänvisning till denna lag.

På de rättigheter och skyldigheter för anläggningarnas verksamhetsutövare, kontrollörerna och myndigheterna som gäller handelsperioderna 2005–2007 och 2008–2012 och på tillsynen, påföljderna, överklagandet och verkställigheten av beslut i anslutning till dem tillämpas lagen om utsläppshandel (683/2004).

En verksamhetsutövare vars anläggning ingår i systemet för handel med utsläppsrätter från och med 2013 ska för sin anläggning ansöka om ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser eller ett tillfälligt tillstånd för utsläpp av växthusgaser på det sätt som anges i 13 §. De skyldigheter som nämns i 7 § 1 mom. 2 och 3 punkten tillämpas på verksamhetsutövaren för den anläggningen från ingången av 2013.

Handels- och industriministeriets förordning om övervakning av koldioxidutsläpp och om den rapport som skall utarbetas om utsläppen (647/2007) och handels- och industriministeriets förordning om förfarandet för godkännande av kontrollörer av koldioxidutsläpp och om utförandet av kontrolluppgifter under utsläppshandelsperioden 2008–2012 (888/2007), vilka har utfärdats med stöd av lagen om utsläppshandel (683/2004), förblir i kraft tills något annat bestäms med stöd av denna lag.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 315/2010, EkUB 42/2010, RSv 315/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG; nr L 275, 25.10.2003, s. 32, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG; nr L 140, 5.6.2009, s. 63

Ikraftträdelsestadganden:

7.6.2013/396:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

Verksamhetsutövaren kan visa att de flytande biobränslen som före den 1 januari 2014 använts för energiproduktion vid en anläggning som omfattas av denna lag uppfyller hållbarhetskriterierna genom att iaktta sådana krav som motsvarar villkoren i 12 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen.

RP 13/2013, GrUU 12/2013, MiUU 8/2013, EkUB 9/2013, RSv 58/2013, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG

17.1.2014/11:

Denna lag träder i kraft den 22 januari 2014.

RP 169/2013, EkUB 36/2013, RSv 200/2013

27.6.2014/533:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013, MiUB 3/2014, RSv 67/2014

7.8.2015/1014:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

28.6.2017/466:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 228/2016, FvUB 8/2017, RSv 57/2017

13.6.2018/443:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 51/2018, EkUB 8/2018, RSv 49/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410 (32018L0410), EUT L 76, 19.3.2018, s. 3

15.3.2019/291:

Denna lag träder i kraft den 19 mars 2019.

Bestämmelserna i 7 § 1, 4 och 6 punkten, rubriken för 2 kap., bestämmelserna i 8–12 och 14 §, rubriken för 16 §, bestämmelserna i 16 § 3 mom. 2 punkten och 4 mom., 25 § 3 mom. och 26 §, rubriken för 29 §, bestämmelserna i 29 § 1 mom. och 30 §, det inledande stycket i 31 § 1 mom., bestämmelserna i 31 § 3 mom. och 32 §, det inledande stycket i 34 § och bestämmelserna i 35 §, 56 § 1 mom. och 59 § träder dock i kraft först den 1 januari 2021.

Bestämmelserna i 8–12 § tillämpas på beredningen och beviljandet av godkännande av utsläppstillstånd och planer för övervakning av utsläpp för handelsperioden 2021–2030 från det att lagen träder i kraft.

Bestämmelserna i 16 a, 50 och 52 § samt upphävandet av 17 och 51 § träder i kraft den 1 januari 2021. Efter den dagen tillämpas dock 16 a, 17, 50, 51 och 52 § på registrering av utsläppsrätter som beviljats för handelsperioden 2013–2020, sådana paragraferna lyder när denna lag träder i kraft.

En sådan ändring i antalet gratis tilldelade utsläppsrätter enligt 25 § 3 mom., 31 § 3 mom. eller 34 § eller en sådan ansökan om gratis tilldelade utsläppsrätter enligt 29 § som den 1 januari 2021 har inletts vid arbets- och näringsministeriet överförs den dagen till utsläppshandelsmyndigheten för behandling.

Arbets- och näringsministeriet har rätt att trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter till utsläppshandelsmyndigheten för skötsel av uppgifter som gäller gratis tilldelade utsläppsrätter för handelsperioden 2013–2020 och perioden 2021–2025.

RP 228/2018, EkUB 26/2018, RSv 217/2018, Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410 (32018L0410); EUT L 76, 19.3.2018, s.3

27.11.2020/913:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

En i 8 a § 1 mom. avsedd ansökan om godkännande av en standardiserad och förenklad plan för övervakning av utsläpp får göras redan innan lagen träder i kraft.

RP 161/2020, EkUB 31/2020, RSv 147/2020, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (32003L0087); EUT L 275, 25.10.2003, s. 32, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG (32009L0029); EUT L 140, 5.6.2009, s. 63, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410 (32018L0410); EUT L 76, 19.3.2018, s. 3, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 (32018R2066); EUT L 334, 31.12.2018, s. 1

19.11.2021/1020:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 128/2021, EkUB 26/2021, RSv 143/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (32003L0087); EUT L 275, 25.10.2003, s. 32, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG (32009L0029); EUT L 140, 5.6.2009, s. 63, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410 (32018L0410); EUT L 76, 19.3.2018, s. 3, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 (32018R2066); EUT L 334, 31.12.2018, s. 1, Kommissionens genomförandeförordning (EU), 2020/2085 (32020R2085); EUT L 423, 15.12.2020, s. 37

22.6.2022/477:

Denna lag träder i kraft den 23 juni 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

RP 44/2022, EkUB 10/2022, RSv 65/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/388

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.