Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

30.12.2010/1396

Lag om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att främja produktionen av el från förnybara energikällor, öka konkurrenskraften för dessa energikällor, diversifiera elproduktionen och förbättra självförsörjningsgraden av el.

2 § (13.6.2018/441)
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om ett inmatningspris som ska betalas av statliga medel för el som produceras från förnybara energikällor och om annat produktionsstöd som ska betalas på basis av ett anbudsförfarande.

3 §
Förhållande till annan lagstiftning

Det produktionsstöd som betalas ut enligt denna lag betraktas inte som statsunderstöd enligt statsunderstödslagen (688/2001).

4 §
Myndigheter och deras uppgifter

Arbets- och näringsministeriet svarar för den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av verksamheten enligt denna lag.

Energimarknadsverket utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och sköter andra uppgifter som ankommer på verket enligt denna lag.

5 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) nätinnehavare nätinnehavare enligt elmarknadslagen (588/2013), (6.6.2014/434)

2) vindkraftverk kraftverk där el produceras med vindturbiner ur rörelseenergin i strömmande luftmassa i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos nätinnehavaren,

3) biogas produkt som bildas när organiskt material bryts ner under anaeroba förhållanden och där de huvudsakliga komponenterna är metan och koldioxid,

4) biogaskraftverk kraftverk där el produceras från biogas, som har förts över direkt eller via gasnätet till kraftverket, i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos nätinnehavaren,

5) biogasanläggning anläggning där biogas alstras genom rötning av biomassa i ett slutet rum i en bioreaktor,

6) skogsflis bränsleflis eller bränslekross som tillverkas av trä som kommer direkt från skogen,

7) skogsfliskraftverk kraftverk där el produceras från skogsflis i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos nätinnehavaren,

8) trädbränsle skogsflis samt sådana biprodukter från industrin som uppkommer som bi- eller restprodukt från ved i träförädlingsprocessen inom skogsindustrin,

9) trädbränslekraftverk kraftverk där värme och el produceras från trädbränsle i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos nätinnehavaren,

10) avverkningsobjekt för grovt virke objekt där det har genomförts i skogslagen (1093/1996) avsedd

a) förnyelseavverkning eller

b) beståndsvårdande avverkning, så att beståndet efter avverkningen anses tillhöra minst utvecklingsklassen äldre gallringsskog,

(20.3.2015/261)

11) utsläppsrätt utsläppsrätt enligt lagen om utsläppshandel (311/2011), (6.6.2014/434)

12) elproducent fysisk eller juridisk person som innehar ett kraftverk eller som förbereder uppförande av ett kraftverk, (13.6.2018/441)

13) solkraftverk kraftverk där el produceras med solens strålningsenergi inom ett eller flera system för solcellsenergi som är kopplade till samma mätare hos nätinnehavaren, (13.6.2018/441)

14) vågkraftverk kraftverk där el produceras från vågornas rörelseenergi i en generator eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos nätinnehavaren, (13.6.2018/441)

15) små enheter för förnybar energi vindkraftverk, biogaskraftverk, trädbränslekraftverk, solkraftverk eller vågkraftverk som producerar högst 10 000 megawatt el under ett kalenderår och som bildar en självständig och funktionell helhet som är belägen under ett enhetligt område, (13.6.2018/441)

16) kraftverk för förnybar energi ett vindkraftverk, biogaskraftverk, trädbränslekraftverk, solkraftverk eller vågkraftverk som bildar en självständig och funktionell helhet som är belägen inom ett enhetligt område, eller en helhet som innehas av en och samma elproducent, som består av flera små enheter för förnybar energi och som använder sig av samma källa för förnybar energi. (13.6.2018/441)

2 kap

Hur kraftverk godkänns för tariffsystemet

6 §
Tariffsystemet

I tariffsystemet får en elproducent vars vindkraftverk, biogaskraftverk, skogsfliskraftverk eller trädbränslekraftverk är godkänt för systemet, under en viss tid rörligt stöd som grundar sig på marknadspriset på el eller på priset på en utsläppsrätt (inmatningspris) för stödberättigande produktion.

I systemet kan följande godkännas:

1) skogsfliskraftverk,

2) vindkraftverk till dess att den sammanlagda nominella effekten för generatorerna i för systemet godkända vindkraftverk överstiger 2 500 megavoltampere,

3) biogaskraftverk till dess att den sammanlagda nominella effekten för generatorerna i för systemet godkända biogaskraftverk som huvudsakligen använder biogas från biogasanläggningar överstiger 19 megavoltampere, och

4) trädbränslekraftverk till dess att de för systemet godkända trädbränslekraftverken är fler än 50 och den sammanlagda nominella effekten för deras generatorer överstiger 150 megavoltampere.

Den elproducent som först har ansökt om godkännande enligt 14 § har företräde att få sitt biogaskraftverk och trädbränslekraftverk godkänt för tariffsystemet. Bestämmelser om företräde att få en kvot av den maximala sammanlagda effekten för tariffsystemet enligt 2 mom. 2 punkten i denna paragraf (vindkraftverkens totala kapacitet) fastställd för ett vindkraftverk finns i 17 a §. (23.10.2015/1274)

7 §
Allmänna förutsättningar för godkännande

Ett vindkraftverk, biogaskraftverk, skogsfliskraftverk eller trädbränslekraftverk kan godkännas för tariffsystemet, om det är beläget i Finland eller på finskt territorialvatten och är kopplat till ett elnät där. Dessutom ska kraftverket ha verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för elproduktion.

Bestämmelser om förutsättningarna för att kraftverk ska kunna godkännas finns i 8–11 §.

8 §
Särskilda förutsättningar för godkännande av skogsfliskraftverk

Ett skogsfliskraftverk kan godkännas för tariffsystemet bara om

1) den sammanlagda nominella effekten för generatorerna är minst 100 kilovoltampere, och

2) det inte hör eller tidigare har hört till tariffsystemet eller premiesystemet. (13.6.2018/441)

Ett skogsfliskraftverk enligt 1 mom. kan godkännas för tariffsystemet såsom berättigat till inmatningspris höjt med förgasarpremie, om kraftverket har en förgasare där skogsflis förgasas för att användas som bränsle i en pulverförbränningspanna. (30.11.2012/687)

9 §
Särskilda förutsättningar för godkännande av vindkraftverk

Ett vindkraftverk kan godkännas för tariffsystemet bara om en kvot av vindkraftverkens totala kapacitet har fastställts för vindkraftverket genom ett beslut och (23.10.2015/1274)

1) det inte har fått statligt stöd,

2) det är nytt och inte innehåller begagnade delar, och

3) den sammanlagda nominella effekten för generatorerna är minst 500 kilovoltampere.

Ett pilotprojekt för havsbaserade vindkraftverk som beviljats statligt stöd för investering ska godkännas för tariffsystemet. (23.10.2015/1274)

10 §
Särskilda förutsättningar för godkännande av biogaskraftverk

Ett biogaskraftverk kan godkännas för tariffsystemet bara om

1) det inte har fått statligt stöd,

2) det är nytt och inte innehåller begagnade delar,

3) den sammanlagda nominella effekten för generatorerna är minst 100 kilovoltampere, och

4) det som bränsle använder biogas som alstrats i en biogasanläggning som inte har fått statligt stöd, som är ny och som inte innehåller begagnade delar.

Ett biogaskraftverk som avses 1 mom. kan godkännas för systemet såsom berättigat till ett inmatningspris höjt med värmepremie, om

1) det vid elproduktion också producerar nyttiggjord värme, och

2) det har en total effektivitet på minst 50 procent eller, då generatorerna har en sammanlagd nominell effekt på 1 megavoltampere eller mer, på minst 75 procent.

11 §
Särskilda förutsättningar för godkännande av trädbränslekraftverk

Ett trädbränslekraftverk kan godkännas för tariffsystemet bara om

1) det inte har fått statligt stöd,

2) det är nytt och inte innehåller begagnade delar,

3) den sammanlagda nominella effekten för generatorerna är minst 100 kilovoltampere och högst 8 megavoltampere,

4) det vid elproduktion också producerar nyttiggjord värme, och

5) det har en total effektivitet på minst 50 procent eller, då generatorerna har en sammanlagd nominell effekt på 1 megavoltampere eller mer, på minst 75 procent.

12 §
Närmare bestämmelser om förutsättningarna för godkännande

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för godkännande för tariffsystemet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 § (23.10.2015/1274)

13 § har upphävts genom L 23.10.2015/1274.

14 §
Ansökan

Elproducenten ska ansöka hos Energimyndigheten om att bli godkänd i systemet. (26.2.2021/164)

Ansökan ska göras innan ett vindkraftverk, ett biogaskraftverk och en biogasanläggning som producerar biogas för kraftverket eller ett trädbränslekraftverk tas i kommersiell drift. När det gäller vindkraftverk, med undantag för pilotprojektet för havsbaserade vindkraftverk, ska ansökan dessutom göras innan kvotbeslutet upphör att gälla. Ansökan om godkännande av ett skogsfliskraftverk kan göras också när kraftverket har tagits i kommersiell drift. Ansökan om godkännande av biogaskraftverk och trädbränslekraftverk i tariffsystemet med inmatningspris ska dock lämnas in till Energimyndigheten senast den 31 december 2018 och ansökan om godkännande av skogsfliskraftverk i tariffsystemet med inmatningspris senast den 15 mars 2021. (26.2.2021/164)

Ansökan ska innehålla den information om elproducenten, kraftverksprojektet och kraftverket som behövs för myndighetens prövning. Av en ansökan om godkännande för ett vindkraftverk, ett biogaskraftverk eller ett trädbränslekraftverk ska det också framgå när kraftverket enligt planerna kommer att tas i kommersiell drift.

I ansökan ska det ingå en plan för hur produktionen av stödberättigande el ska följas upp. I den ska också ingå en verifiering från en kontrollör

1) som visar att kraftverkets läge och nätanslutning uppfyller förutsättningarna enligt 7 §,

2) som visar att kraftverket uppfyller förutsättningarna enligt 8 § 1 mom. 1 punkten och 8 § 2 mom., 9 § 2 och 3 punkten, 10 § 1 mom. 2–4 punkten och 10 § 2 mom. samt 11 § 2–5 punkten,

3) av en preciserad kalkyl av kraftverkets årliga produktion.

(30.11.2012/687)

Närmare bestämmelser om ansökan och bilagor till den och om verifiering från kontrollören får utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Beslut om godkännande

Energimyndigheten ska godkänna ett kraftverk för tariffsystemet, om det av ansökan framgår att förutsättningarna enligt denna lag är uppfyllda och det enligt denna lag inte finns något hinder för att godkänna kraftverket. (23.10.2015/1274)

Beslutet om godkännande ska innehålla uppgifter om elproducenten och bestämmelser om

1) kraftverket och den sammanlagda nominella effekten för generatorerna,

2) det produktionsstöd som ska tillämpas,

3) den totala elproduktion som inmatningspriset högst ska betalas ut för under beslutets giltighetstid, om det är fråga om ett vindkraftverk, biogaskraftverk eller skogsfliskraftverk, och

4) övrig information som är nödvändig med tanke på ett allmänt eller enskilt intresse och som hänför sig till förutsättningarna för att fatta beslutet.

Ett beslut om godkännande kan med avvikelse från 1 mom. fattas först efter det att Europeiska kommissionen godkänt det stöd som betalas till elproducenten som förenligt med den inre marknaden, eller dessförinnan som villkorligt, om det är fråga om

1) förgasarpremie,

2) pilotprojekt för havsbaserade vindkraftverk, eller

3) ett kraftverk vars kapacitet för produktion av förnybar elenergi tack vare produktionsstödet överskrider tröskelvärdet för den detaljerade statsstödsgranskningen.

(6.6.2014/434)

Närmare bestämmelser om den kapacitet för produktion av elenergi som avses i 3 mom. 3 punkten får utfärdas genom förordning av statsrådet. (6.6.2014/434)

16 §
Rätt till inmatningspris

Inmatningspris betalas ut för den el som produceras under en tremånadersperiod (prisperiod). Elproducentens rätt till inmatningspris börjar den prisperiod som följer efter det att beslutet om godkännande har vunnit laga kraft. Om beslutet om godkännande är villkorligt med stöd av 15 § 3 mom., börjar elproducentens rätt till inmatningspris från den prisperiod som följer efter det att Europeiska kommissionen godkänt stödet som förenligt med den inre marknaden. (6.6.2014/434)

Elproducenten kan få inmatningspris i högst tolv år från och med den tidpunkt då rätten till inmatningspris inträder.

Elproducenten har dock inte rätt att få

1) inmatningspris för den el från ett vindkraftverk, biogaskraftverk eller skogsfliskraftverk som överstiger den totala mängd som har fastställts i den bestämmelse som meddelats med stöd av 15 § 2 mom. 3 punkten i beslutet om godkännande,

2) mer än 750 000 euro för fyra prisperioder i rad i inmatningspris när det gäller el från ett trädbränslekraftverk.

Närmare bestämmelser om indelningen av ett kalenderår i prisperioder och den elproduktion som utbetalningen av inmatningspriset grundar sig på får utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 §
Förhandsbesked om verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för elproduktion

På skriftlig ansökan från elproducenten ska Energimarknadsverket ge besked om projektet uppfyller de verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna enligt 7 § 1 mom. eller inte (förhandsbesked). Förhandsbeskedet ska ges för en bestämd tid, dock för högst två år. I sin ansökan ska elproducenten lämna den information om de verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för elproduktion som myndigheten behöver för sin prövning.

Under giltighetstiden är Energimarknadsverket skyldigt att följa förhandsbeskedet i sina beslut enligt 15 §.

Närmare bestämmelser om ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 a § (6.6.2014/434)
Ansökan om fastställande av en kvot av vindkraftverkens totala kapacitet

Elproducenten kan hos Energimyndigheten ansöka om att myndigheten fastställer en kvot av vindkraftverkens totala kapacitet för ett vindkraftverk som är under planering (kvotbeslut). Den elproducent som först lämnat in en ansökan på det sätt som föreskrivs i 2 mom. har företrädesrätt till kvotbeslut.

En ansökan kan göras efter det att de bygglov och åtgärdstillstånd som enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) behövs för vindkraftverkets turbiner har vunnit laga kraft och ett sådant avtal enligt elmarknadslagen som möjliggör anslutning av vindkraftverket till elnätet har ingåtts med nätinnehavaren. I ansökan ska ingå utredningar om elproducenten, vindkraftverket och den nominella effekten för dess generatorer, tidtabellen för genomförande av investeringen samt övriga uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna bedömas och avgöras.

Närmare bestämmelser om ansökan om kvotbeslut får utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 b § (6.6.2014/434)
Kvotbeslut som gäller vindkraftverk

Energimyndigheten ska fatta ett kvotbeslut om ansökan uppfyller de förutsättningar som anges i 17 a § och det enligt denna lag inte föreligger något hinder för godkännande. Kvotbeslutet ska innehålla uppgifter om elproducenten, vindkraftverket och den sammanlagda nominella effekten för dess generatorer samt vindkraftverkets förläggningsplats.

Energimyndigheten ska avslå en ansökan om kvotbeslut, om det föreligger vägande skäl att misstänka att elproducenten på grund av det stora antalet vindturbiner vid vindkraftverket eller av andra orsaker inte har förutsättningar eller uppenbarligen inte någon avsikt att ansöka om godkännande för tariffsystemet. Energimyndigheten ska också avslå ansökningarna om kvotbeslut efter det att vindkraftverkens totala kapacitet till följd av besluten om godkännande för tariffsystemet, kvotbesluten och det i 9 § 2 mom. avsedda pilotprojektet för havsbaserade vindkraftverk första gången har uppnåtts. (23.10.2015/1274)

Kvotbeslutet gäller i två år från det att beslutet vunnit laga kraft, dock högst till och med den 1 november 2017. (23.10.2015/1274)

17 c § (6.6.2014/434)
Ändring och överföring av kvotbeslut samt anmälningsskyldighet

1 mom. har upphävts genom L 23.10.2015/1274. (23.10.2015/1274)

Om det vindkraftverk som avses i ett kvotbeslut byggs i flera etapper, ska Energimyndigheten utan att höra elproducenten ändra kvotbeslutet genom att minska generatorernas sammanlagda nominella effekt så att den motsvarar det som godkänts för tariffsystemet i enlighet med beslutet om godkännande för tariffsystemet.

Energimyndigheten ska överföra kvotbeslutet på en annan elproducent, om den elproducent som nämns i kvotbeslutet gör en skriftlig anmälan om saken till Energimyndigheten och lämnar behövliga uppgifter om kvotmottagaren och dennes samtycke till överföringen.

Ett beslut om ändring av ett kvotbeslut och ett beslut om överföring av ett kvotbeslut är i kraft enligt vad som anges om giltigheten för ett kvotbeslut som meddelats med stöd av 17 b §.

Närmare bestämmelser om anmälningar om ändring av den nominella effekten och om kvotmottagaren får utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 d § (6.6.2014/434)
Återkallande av kvotbeslut

Energimyndigheten kan återkalla ett kvotbeslut, om

1) ansökan eller bilagorna till den innehåller felaktiga eller bristfälliga uppgifter som i väsentlig grad har inverkat på beslutet eller påverkat prövningen av ansökan, eller

2) elproducenten på ett väsentligt sätt har försummat anmälningsskyldigheten enligt 17 c § 1 mom. eller i sin anmälan lämnat väsentligen felaktiga eller bristfälliga uppgifter och de anmärkningar och varningar som getts elproducenten i fråga inte har lett till korrigering av påtalade brister i verksamheten.

Energimyndigheten ska besluta att ett kvotbeslut återkallas, om elproducenten ansöker om detta.

18 §
Hur beslutet om godkännande förfaller

Beslutet om godkännande förfaller när elproducenten inte längre har rätt till inmatningspris enligt 16 §.

Energimarknadsverket kan besluta att beslutet om godkännande förfaller, om

1) verksamheten vid kraftverket har varit nedlagd utan avbrott i minst ett år av orsaker som beror på elproducenten,

2) verksamheten vid kraftverket inte har startat eller åtgärder som är väsentliga för verksamhetsstarten inte har vidtagits senast fem år efter det att beslutet om godkännande har vunnit laga kraft, eller

3) elproducentens egendom har utmätts, elproducenten har försatts i likvidation eller konkurs eller domstolen har beslutat att skuldsanering eller saneringsförfarande ska inledas för elproducenten.

Energimarknadsverket ska besluta att beslutet om godkännande förfaller, om elproducenten gör en ansökan om det.

19 §
Ändring av beslutet om godkännande

Energimarknadsverket kan ändra beslutet om godkännande, om det sker sådana förändringar i någon av grunderna för en bestämmelse i beslutet som ska anses vara varaktiga.

Elproducenten kan ansöka om höjning av den sammanlagda nominella effekten för generatorerna enligt beslutet eller av den totala elproduktionen enligt beslutet eller om rätt att få värmepremie för elproduktion i ett biogaskraftverk eller om rätt att få förgasarpremie för elproduktion i ett skogsfliskraftverk. (30.11.2012/687)

Ansökan ska åtföljas av en plan och verifieringar som avses i 14 § 4 mom. På beslutet om ansökan tillämpas vad som i 15 § föreskrivs om beslut om godkännande för tariffsystemet.

20 §
Återkallelse av beslutet om godkännande

Energimarknadsverket kan återkalla beslutet om godkännande, om

1) ansökan eller någon bilaga till den innehåller felaktiga eller bristfälliga uppgifter som i väsentlig grad har påverkat beslutet eller i övrigt har påverkat prövningen av ansökan, eller

2) kraftverkets läge eller nätanslutning inte längre uppfyller kraven i 7 §, någon förutsättning för godkännande enligt 8–11 § inte längre uppfylls eller elproducenten på ett väsentligt sätt har försummat eller överträtt en skyldighet eller en begränsning enligt denna lag eller en bestämmelse i beslutet om godkännande och trots anmärkningar och varningar inte har rättat till bristerna i verksamheten.

21 §
Överföring av beslutet om godkännande

Om besittningen av ett kraftverk som nämns i ett beslut om godkännande överförs på en ny elproducent och det fortfarande finns verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för elproduktion, ska Energimarknadsverket överföra beslutet på den nya elproducenten. Elproducenten är då skyldig att skriftligt underrätta Energimarknadsverket att besittningen av kraftverket har överförts och lämna nödvändig information om den övertagande parten och dennes samtycke till övertagandet.

Den övertagande parten ska svara för elproducentens skyldigheter enligt denna lag i fråga om kraftverket och har rätt till inmatningspris efter att ha fått besked om att beslutet om godkännande har överförts.

I samband med beslutet att överföra beslutet om godkännande ska Energimarknadsverket se över beslutet när de gäller de omständigheter som avses i 15 § 2 mom.

Närmare bestämmelser om anmälan om överföring får utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 §
Elproducentens allmänna skyldigheter

Elproducenten ska utan dröjsmål underrätta Energimarknadsverket om följande:

1) varaktiga förändringar i de förutsättningar som avses i 7–11 § eller i någon av grunderna för en bestämmelse i beslutet om godkännande,

2) förändringar i besittningsförhållandena för det kraftverk som är godkänt för tariffsystemet,

3) dröjsmål med att ta i drift ett kraftverk som är godkänt för tariffsystemet, och

4) avbrott i elproduktionen som pågår längre än tre månader.

Om kraftverket kan använda olika slags bränslen, är elproducenten skyldig att ha en tillförlitlig bokföring över de bränslen som används i kraftverket och deras energiinnehåll för varje prisperiod.

Elproducenten är skyldig att ha en tillförlitlig bokföring över den nyttiggjorda värmen i trädbränslekraftverk eller i ett i 10 § 2 mom. avsett biogaskraftverk samt kraftverkets totala effektivitet.

Närmare bestämmelser om anmälningspliktiga ärenden och bokföringen enligt 2 och 3 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap

Utbetalning av inmatningspris

23 §
Riktpris och rörligt produktionsstöd

Riktpriset för el från ett för tariffsystemet godkänt vindkraftverk, biogaskraftverk och trädbränslekraftverk är 83,50 euro per megawattimme.

För el från ett för tariffsystemet godkänt skogsfliskraftverk betalas ett rörligt produktionsstöd så att skogsflisen som bränsle behåller sin konkurrenskraft i relation till torv vid samproduktion av el och värme. (30.11.2012/687)

24 §
Elproduktion som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd

Elproduktion som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd är el som har producerats i ett kraftverks generator minskad med den elenergi som kraftverkets apparater för egen förbrukning förbrukar. Apparater för egen förbrukning är anordningar och aggregat som kraftverket behöver för att producera antingen el eller både el och värme och för att upprätthålla produktionsberedskapen samt anordningar och aggregat som behövs för att undanröja och minska de miljöskador som anläggningen orsakar.

Den elproduktion som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd bestäms enligt mätarställningen hos den nätinnehavare till vars nät elproducenten är ansluten. Elproduktionen kan också bestämmas utifrån mätarställningen på elproducentens eller elförbrukarens mätare, när det är fråga om någon annan el än den som matas in i distributionsnätet. Elproduktionen berättigar dock inte till riktpris eller rörligt produktionsstöd för de timmar då marknadspriset på el är negativt på den ort där kraftverket är beläget.

I ett biogaskraftverk är det bara elproduktion baserad på biogas som alstras i biogasanläggningen som berättigar till riktpris. Till riktpris i ett trädbränslekraftverk berättigar bara elproduktion baserad på trädbränsle. Till rörligt produktionsstöd i ett skogsfliskraftverk berättigar bara elproduktion baserad på skogsfils.

Närmare bestämmelser om elproduktion som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 §
Inmatningspris

I inmatningspris för elproduktion som berättigar till riktpris betalas i ett vindkraftverk, biogaskraftverk och trädbränslekraftverk riktpriset minskat med medelvärdet för marknadspriset på el under tre månader på den ort där kraftverket är beläget.

Om medelvärdet för marknadspriset på el för tre månader är under 30 euro per megawattimme, betalas i inmatningspris riktpriset minskat med 30 euro per megawattimme.

I rörligt produktionsstöd för sådan elproduktion i ett skogsfliskraftverk som berättigar till produktionsstöd betalas ett inmatningspris som bestäms på följande grunder:

1) skillnaden mellan förmågan att betala för trä och det skattefria priset på torv allokerad på elproduktionen och med beaktande av typanläggningens totala effektivitet,

2) skatten på torv, samt

3) kostnaden för en utsläppsrätt för torv och medeltalet för marknadspriset på utsläppsrätten under tre månader.

(30.11.2012/687)

Det rörliga produktionsstödet utgör 60 procent av inmatningspriset enligt 3 mom., om skogsflisen har framställts av stockar eller massaved som härstammar från avverkningsobjekt för grovt virke och som lämpar sig för förädling. (20.3.2015/261)

Närmare bestämmelser om inmatningspriset, marknadspriset på el och utsläppsrätter, formeln för beräkning av det rörliga produktionsstödet samt om skogsflis som används för produktion av el för vilken sänkt produktionsstöd betalas får utfärdas genom förordning av statsrådet. (20.3.2015/261)

26 §
Inmatningspris höjt med värmepremie

Inmatningspriset kan höjas med en värmepremie som är 20 euro per megawattimme för el från trädbränslekraftverk och 50 euro per megawattimme för el från biogaskraftverk.

Värmepremie betalas ut, om det i ett trädbränslekraftverk eller biogaskraftverk i samband med elproduktionen produceras nyttiggjord värme och kraftverkets totala effektivitet under den avslutade prisperioden och de tre föregående prisperioderna i genomsnitt har varit sådan som anges i 11 § 5 punkten. Dessutom ska ett biogaskraftverk vara godkänt för tariffsystemet som ett kraftverk enligt 10 § 2 mom.

Har ett trädbränslekraftverk eller biogaskraftverk ingått i systemet mindre än fyra prisperioder, höjs inmatningspriset med värmepremien om kraftverket i beslutet om godkännande har konstaterats uppfylla förutsättningarna i 10 § 2 mom. eller 11 § 4 och 5 punkten.

Bestämmelserna i 24 § om elproduktion som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd gäller också elproduktion som berättigar till värmepremie.

Närmare bestämmelser om värmepremien och elproduktion som berättigar till värmepremie får utfärdas genom förordning av statsrådet.

26 a § (30.11.2012/687)
Inmatningspris höjt med förgasarpremie

För el som produceras i ett skogsfliskraftverk som godkänts för tariffsystemet med stöd av 8 § 2 mom. betalas, för att säkerställa förgasarens lönsamhet, ett inmatningspris höjt med en förgasarpremie som är rörlig i förhållande till skatten på torv, till den del elektriciteten har producerats i en pulverförbränningspanna med sådan skogsflis som först har förgasats i en förgasare.

Bestämmelserna i 24 § om elproduktion som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd gäller också elproduktion som berättigar till förgasarpremie.

Närmare bestämmelser om förgasarpremien och elproduktion som berättigar till förgasarpremie får utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Rapport för utbetalning av inmatningspris

Elproducenten är skyldig att sammanställa en tillförlitlig rapport om den elproduktion i kraftverket som under prisperioden berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd med stöd av 24 §, till värmepremie med stöd av 26 § och till förgasarpremie med stöd av 26 a §. (30.11.2012/687)

Närmare bestämmelser om innehållet i och tidpunkten för rapporten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 §
Hur inmatningspriset bestäms

För att få inmatningspris ska elproducenten lämna in en ansökan till Energimarknadsverket senast två månader efter det att prisperioden är slut.

En ansökan om inmatningspris för el från skogsflis får samtidigt gälla högst fyra på varandra följande prisperioder. För att få inmatningspris ska elproducenten lämna in sin ansökan till Energimarknadsverket senast två månader efter det att den sista av dessa prisperioder gått ut.

Ansökan ska åtföljas av en rapport som avses i 27 §, kontrollörens verifiering av uppgifterna i rapporten och riktiga och tillräckliga uppgifter om andra omständigheter som ska föreligga för att inmatningspris ska kunna betalas ut.

På grundval av ansökan ska Energimarknadsverket fatta beslut om hur stort inmatningspriset till elproducenten ska vara.

Närmare bestämmelser om hur ansökan ska lämnas in, vilka uppgifter som ska ingå, verifiering av uppgifterna och hur inmatningspriset ska bestämmas får utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 §
Utbetalning av inmatningspriset till elproducenten

Energimarknadsverket betalar ut inmatningspris till elproducenten på grundval av den producerade elen i ett godkänt kraftverk för en prisperiod, om elproducenten har lämnat in en ansökan till Energimarknadsverket i enlighet med 28 §.

För att förgasarpremie ska betalas förutsätts att Europeiska kommissionen har gjort den bedömningen att de stöd som elproducenten får är förenliga med den gemensamma marknaden. (30.11.2012/687)

4 kap (13.6.2018/441)

Premiesystem som baserar sig på anbudsförfarande

30 § (13.6.2018/441)
Anbudsförfarande

En elproducent kan delta i ett anbudsförfarande för kraftverk för förnybar energi, om

1) kraftverket uppfyller den allmänna förutsättningen för läge enligt 7 §,

2) kraftverket är, med undantag av kraftverksbyggnaden och fundamentet till den, helt nytt och innehåller inte begagnade delar,

3) inget statligt stöd har beviljats för driften av kraftverket eller investering i det, ingen ansökan om godkännande för tariffsystemet eller premiesystemet är aktuell och inget ärende om beviljande av energistöd med stöd av statsunderstödslagen är aktuellt för dess del,

4) kraftverket byggs inte på platsen för ett sådant tidigare kraftverk som beviljats statligt stöd för investering och som har återstående teknisk drifttid i mer än ringa utsträckning,

5) inget bindande beslut om anskaffning av anläggningstillgångar för eller inledande av byggnadsarbetena på kraftverket har fattats,

6) en detaljplan, en generalplan som styr byggandet av vindkraftverk, ett avgörande som gäller planeringsbehov, ett bygglov och ett åtgärdstillstånd, vilka krävs enligt markanvändnings- och bygglagen och utgör förutsättningar för byggande av kraftverket, samt undantagsbeslut som avses i 171 § i den lagen, är i kraft, och

7) elnätsinnehavaren har lämnat ett anbud på anslutning som gör det möjligt att ansluta kraftverket till ett i elmarknadslagen avsett elnät med beaktande av de villkor i fråga om nätets kapacitet som angetts i anbudet, eller, om elnätsinnehavaren inte lämnat något anbud på anslutning, ett i elmarknadslagen avsett anslutningsavtal om anslutning av kraftverket till elnätet har ingåtts med elnätsinnehavaren.

Energimyndigheten ska ordna ett anbudsförfarande på ett opartiskt och icke diskriminerande sätt samt informera om tidsfrister och andra omständigheter som är av väsentlig betydelse med tanke på anbudsförfarandet och lämnandet av anbud.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för deltagande i anbudsförfarandet och om ordnande av anbudsförfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

31 § (13.6.2018/441)
Anbud

Elproducenten ska senast på en av Energimyndigheten utsatt dag lämna anbud på premien och årsproduktionen av el samt namnge det kraftverk där elektriciteten ska produceras. Elproducenten får inte göra ändringar i uppgifterna eller dra bort sitt anbud efter den utsatta dagen.

I anbudet ska det anges en prisperiod från och med vilken stödtiden börjar löpa. Prisperioden ska vara senast den första prisperiod som inleds efter det att tre år har gått från det att beslutet om godkännande av kraftverket för premiesystemet meddelades. Anbudet ska dessutom innehålla för myndighetens prövning behövlig information om elproducenten, kraftverket och små enheter för förnybar energi som eventuellt hör till kraftverket, om uppfyllandet av förutsättningarna för deltagande i anbudsförfarandet och om sådana omständigheter som är av betydelse för godkännandet i premiesystemet. Anbudet ska göras på en blankett som fastställts av Energimyndigheten och det ska också i övrigt överensstämma med kraven på samt villkoren och grunderna för anbudsförfarandet.

Elproducenten ska senast på den utsatta dag som avses i 1 mom. till förmån för Energimyndigheten lämna en deltagandesäkerhet vars belopp i euro är lika med den i anbudet angivna årliga elproduktionen i megawattimmar multiplicerad med två. Som deltagandesäkerhet godkänns borgen, försäkring eller en pantsatt deposition. Den som ställer säkerheten ska vara ett kreditinstitut, en försäkringsanstalt eller något annat yrkesmässigt finansiellt institut med hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Deltagandesäkerheten ska gälla i sex månader efter den utsatta dag som avses i 1 mom.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas i anbudet och om anbudsblanketten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

32 § (13.6.2018/441)
Godkännande för premiesystemet

Energimyndigheten kan på basis av anbudsförfarandet för premiesystemet godkänna kraftverk för förnybar energi högst upp till den årsproduktion av el som konkurrensutsätts vid anbudsförfarandet. Bland anbuden godkänns de som har den lägsta premien, förutsatt att också förutsättningarna enligt 30 och 31 § är uppfyllda och att det inte föreligger något hinder för godkännande enligt denna lag. Energimyndigheten kan vid behov be elnätsinnhavaren bekräfta att det är möjligt att ansluta kraftverket till elnätet. Ett kraftverk kan dock inte godkännas för premiesystemet, om

1) den erbjudna premien inte underskrider acceptpriset vid anbudsförfarandet, som är högst den maximala stödnivån enligt 25 § 1 och 2 mom.,

2) elproducenten har blivit föremål för en åtgärd eller ett beslut som nämns i 18 § 2 mom. 3 punkten eller elproducenten är ett sådant företag i svårigheter som avses i Europeiska unionens regler för statligt stöd,

3) Energimyndigheten har kännedom om en i 84 § i lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016) avsedd grund som förutsätter att elproducenten ska uteslutas ur anbudsförfarandet vid ett anbudsförfarande som ordnats i enlighet med den lagen,

4) Energimyndigheten har grundad anledning att misstänka att den erbjudna premien leder till en situation där den ersättning som elproducenten får i betydlig grad överskrider de godtagbara kostnader för elproduktion som kan betraktas som skäliga, när sådant avkastningskrav på kapital som allmänt tillämpas på motsvarande projekt inom branschen används som jämförelsegrund,

5) anbudet har baserat sig på sådana avtal mellan elproducenter eller mellan en elproducent och en annan part, beslut av sammanslutningar av elproducenter eller av en elproducent och en annan part eller samordnade förfaranden av elproducenter eller av en elproducent och en annan part som har till syfte att på ett betydande sätt hindra, begränsa eller snedvrida anbudsförfarandet eller som leder till att anbudsförfarandet på ett betydande sätt hindras, begränsas eller snedvrids, eller

6) anbud inte lämnats på årlig elproduktion i en omfattning som med minst 20 procent överskrider den årliga produktionskapacitet för el som högst kan godkännas på basis av anbudsförfarandet.

Ett kraftverk godkänns för premiesystemet så att stödtiden är högst 12 år. I beslutet om godkännande för premiesystemet ska det finnas uppgifter och bestämmelser om elproducenten, kraftverket och den förnybara energikälla som kraftverket drivs med, årsproduktionen av el och premien enligt anbudet samt om den period under vilken kraftverket omfattas av premiesystemet och om den prisperiod från och med vilken stödtiden börjar löpa och den prisperiod då stödtiden slutar. Beslutet ska dessutom innehålla uppgifter och bestämmelser om övrig information som är nödvändig med tanke på allmänt eller enskilt intresse och som hänför sig till förutsättningarna för beslutet.

Ett beslut om avslag på en elproducents anbud ska innehålla uppgifter om elproducenten, kraftverket samt övrig information som är nödvändig med tanke på allmänt eller enskilt intresse och som hänför sig till förutsättningarna för beslutet. Deltagandesäkerheten frisläpps när ett avslagsbeslut meddelas.

Närmare bestämmelser om acceptpriset vid anbudsförfarandet och den årsproduktion av el som är föremål för anbudsförfarande får utfärdas genom förordning av statsrådet.

33 § (13.6.2018/441)
Elproducentens skyldigheter i premiesystemet

En elproducent vars kraftverk har godkänts för premiesystemet ska

1) inom en månad från det att beslutet om godkännande för premiesystemet meddelades, till förmån för Energimyndigheten lämna en byggandesäkerhet vars belopp i euro är lika med den i anbudet angivna årliga elproduktionen i megawattimmar multiplicerad med 16 och som är i kraft tre år och sex månader, samt i fråga om byggandesäkerheten i övrigt iaktta vad som i 31 § 3 mom. föreskrivs om deltagandesäkerheten,

2) uppföra kraftverket så att det uppfyller de förutsättningar som anges i 30 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten,

3) efter det att beslutet om godkännande meddelats ansluta kraftverket till elnätet

a) åtminstone delvis inom tre år från beslutet, så att kraftverket producerar el till nätet, samt

b) i dess helhet inom fem år från beslutet, så att hela kraftverket producerar el till nätet,

4) till Energimyndigheten inom två månader från det att den frist som anges i 3 punkten underpunkt a löpt ut lämna de preciserade uppgifterna om kraftverket och inom två månader från det att den frist om anges i 3 punkten underpunkterna a och b löpt ut lämna ett av kontrollören verifierat meddelande om huruvida den skyldighet som anges i 2 punkten samt i 3 punktens underpunkt i fråga har fullgjorts,

5) tre månader innan den första prisperiod som berättigar till stöd inleds till Energimyndigheten lämna en uppföljningsplan för produktionen av sådan el som berättigar till stöd och som med tanke på besluten om premiebaserat stöd och underkapacitetsersättning ger en tillförlitlig utredning av elproduktionen vid kraftverket,

6) under varje kalenderår då kraftverket omfattas av premiesystemet

a) i kraftverket eller, om kraftverket omfattar små enheter för förnybar energi, också i varje sådan enhet, producera en större mängd el än vad en småproducent enligt lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) producerar per kalenderår,

b) vid ett biogaskraftverk producera minst 85 procent av elen, och om också värme produceras vid kraftverket också minst 85 procent av värmen, med biogas,

c) vid ett trädbränslekraftverk producera minst 85 procent av elen och värmen med andra trädbränslen än sådan skogsflis som avses i 25 § 4 mom. och vid elproduktionen producera värme för nyttobruk, så att det har en total effektivitet på minst 50 procent eller, då kraftverkets generatorer har en sammanlagd nominell effekt på minst 1 megavoltampere, på minst 75 procent,

7) under den period som består av de fyra första åren av stödtiden (första stödperioden) producera i genomsnitt minst 75 procent och under de följande fyraårsperioderna (andra och tredje stödperioden) i genomsnitt minst 80 procent av den årsproduktion av el som anges i beslutet om godkännande för premiesystemet,

8) till Energimyndigheten anmäla bestående ändringar som gäller förutsättningen enligt 30 § eller uppföljningsplanen, och ändringar i kraftverkets besittningsförhållanden, samt

9) iaktta vad som i 22 § 2 mom. föreskrivs om bokföringsskyldighet.

Närmare bestämmelser om byggandesäkerhet, anslutande av kraftverket till elnätet, produktion av el till nätet, nyttiggjord värme och kraftverkets totala effektivitet, uppföljningsplan och bränslebokföring får utfärdas genom förordning av statsrådet.

34 § (13.6.2018/441)
Premiebaserat stöd

Det premiebaserade stödet grundar sig på den mängd el som producerats vid ett kraftverk i enlighet med 33 § 1 mom. 6 punkten och besluten om godkännande för premiesystemet och godkännande av uppföljningsplanen, från vilken den elenergi som kraftverkets apparatur för egen förbrukning förbrukar dragits av. Bestämmelser om apparaturen för egen förbrukning finns i 24 § 1 mom. Stödet grundar sig dessutom på sådan elproduktion vid ett biogaskraftverk som baserar sig på biogas och sådan elproduktion vid ett trädbränslekraftverk som baserar sig på trädbränsle, dock inte el som producerats med sådan skogsflis som avses i 25 § 4 mom. På den elproduktion som utgör grunden för det premiebaserade stödet tillämpas dessutom vad som i 24 § 2 mom. föreskrivs om produktionen av sådan el som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd. Den elproduktion som utgör grunden för det premiebaserade stödet kan under en stödperiod dock vara i genomsnitt högst lika med den årsproduktion av el som anges i anbudet.

Beloppet av premiebaserat stöd beräknas på basis av den mängd el som producerats under prisperioden och som utgör grunden för det premiebaserade stödet, premien enligt beslutet om godkännande och riktpriset för el på 30 euro per megawattimme. Bestämmelser om prisperioderna finns i 16 § 1 mom.

Stödet beräknas enligt premien, om medelvärdet av marknadspriset för tre månader på el på den ort där kraftverket är beläget är högst lika med riktpriset på el. Det premiebaserade stödet minskas med skillnaden mellan medelvärdet av marknadspriset på el och riktpriset på el, när marknadspriset är högre än riktpriset, men lägre än summan av riktpriset och premien.

Närmare bestämmelser om den elproduktion som utgör grunden för premien och om det premiebaserade stödet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

35 § (13.6.2018/441)
Betalning av premiebaserat stöd

Inom två månader från det att en prisperiod löpt ut ska elproducenten lämna Energimyndigheten en tillförlitlig rapport om elproduktionen enligt 34 § under prisperioden och en ansökan om premiebaserat stöd samt korrekta och tillräckliga uppgifter om andra omständigheter som behövs för att det premiebaserade stödet ska kunna betalas ut. Till rapporten ska fogas en kontrollörs verifiering av att de uppgifter som lämnats i rapporten är riktiga.

Energimyndigheten fattar beslut om premiebaserat stöd på basis av ansökan och rapporten. Energimyndigheten betalar elproducenten premiebaserat stöd för prisperioden, om elproducenten lämnat in en ansökan enligt 1 mom. och de övriga förutsättningarna enligt denna lag är uppfyllda. Energimyndigheten ska dock godkänna uppföljningsplanen innan något premiebaserat stöd kan betalas till elproducenten. I beslutet om godkännande av uppföljningsplanen ska det ges uppgifter och bestämmelser om sådana omständigheter som är nödvändiga med tanke på allmänt och enskilt intresse och som har samband med uppfyllandet av förutsättningarna för beslutet.

Närmare bestämmelser om innehållet i rapporten, om inlämnandet av ansökan samt om de uppgifter som ska lämnas i ansökan och om verifiering av uppgifterna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

36 § (13.6.2018/441)
Underkapacitetsersättning och betalning av den

En elproducent ska betala underkapacitetsersättning till Energimyndigheten för den elproduktion med vilken den mängd el som enligt 33 § 1 mom. 7 punkten ska produceras under stödperioden underskrids. Någon underkapacitetsersättning ska dock inte betalas för sådana timmar under vilka marknadspriset på el på den ort där kraftverket är beläget är negativt eller om underkapaciteten uppstår av orsaker som beror på elnätsinnehavaren, om kontrollören har verifierat elmängden i fråga och orsaken till underkapacitet. På den elproduktion som förpliktar till betalning av underkapacitetsersättning tillämpas i övrigt vad som i 34 § 1 mom. föreskrivs om den elproduktion som utgör grunden för det premiebaserade stödet.

Underkapacitetsersättningens belopp beräknas enligt mängden producerad el som utgör grunden för ersättningen och utifrån premien enligt beslutet om godkännande för premiesystemet.

Energimyndigheten fattar beslut om underkapacitetsersättning efter utgången av en stödperiod, om underkapacitetsersättning ska påföras. Elproducenten är skyldig att betala underkapacitetsersättningen inom ett år från det att beslutet om skyldighet att betala underkapacitetsersättning vunnit laga kraft.

Energimyndigheten kan befria elproducenten från skyldigheten att betala underkapacitetsersättning till den del underlåtelsen att fullgöra skyldigheten enligt 33 § 1 mom. 7 punkten är en följd av ovanliga och oförutsedda omständigheter vilka åberopas av elproducenten, vilka inte kunnat påverkas av elproducenten och vilkas följder inte har kunnat undvikas trots iakttagande av aktsamhet och korrigerande åtgärder som elproducenten utan dröjsmål har vidtagit.

Närmare bestämmelser om underkapacitetsersättningen och befrielse från skyldigheten att betala sådan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

37 § (13.6.2018/441)
När besluten i fråga om premiesystemet förfaller, ändras, återkallas eller överförs

Ett beslut om godkännande för premiesystemet förfaller om elproducenten inte lämnar byggandesäkerhet enligt 33 § 1 mom. 1 punkten eller uppför kraftverket enligt 33 § 1 mom. 2 punkten eller om kraftverket, av orsaker som beror på elproducenten, inte har anslutits till elnätet enligt 33 § 1 mom. 3 punkten underpunkt b så att kraftverket producerar el till nätet. Ett beslut om godkännande förfaller också när stödtiden enligt beslutet har löpt ut och elproducenten har betalat underkapacitetsersättningarna enligt besluten om dem.

Energimyndigheten kan ändra ett beslut om godkännande för premiesystemet, om bränslet till följd av en ändring av Europeiska unionens lagstiftning inte längre godkänns som förnybar energikälla eller främjandet av användningen av det genom en stödordning inte längre är tillåtet. Energimyndigheten kan ändra också ett beslut om godkännande av en uppföljningsplan, om det sker en ändring i grunden för en bestämmelse som meddelats i beslutet och ändringen betraktas som permanent.

Energimyndigheten kan återkalla ett beslut om godkännande för premiesystemet, om

1) elproducenten har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter som i väsentlig grad har påverkat beslutet om godkännande av ett kraftverk för premiesystemet eller annars prövningen i anslutning till det, eller

2) elproducenten på ett väsentligt sätt försummat eller brutit mot en skyldighet eller begränsning som föreskrivs i denna lag eller en bestämmelse som meddelats i beslutet om godkännande för premiesystemet eller beslutet om godkännande av uppföljningsplanen, och anmärkningar och varningar som getts elproducenten inte har resulterat i att bristerna i verksamheten avhjälpts.

Energimyndigheten ska överföra ett beslut om godkännande till annan elproducent, om elproducenten skriftligen meddelar att förvaltningen av det kraftverk som nämns i beslutet övergått till en annan elproducent och lämnar behövliga uppgifter om den som övertagit kraftverket och dennes samtycke till överföringen. Den övertagande parten svarar för fullgörandet av elproducentens skyldigheter enligt denna lag och iakttagandet av de bestämmelser som meddelats i beslutet om godkännande för det kraftverks del som denne innehar och har rätt till stöd efter att ha fått kännedom om överföring av beslutet om godkännande. När Energimyndigheten fattar beslut om överföring av ett beslut om godkännande ska myndigheten samtidigt se över beslutet i fråga om omständigheter som avses i 32 § 2 mom., om beslutet gäller godkännande för premiesystemet, och i fråga om omständigheter som avses i 35 § 2 mom., om beslutet gäller godkännande av uppföljningsplan.

4 kap (22.12.2011/1426)

(22.12.2011/1426)

4 kap. har upphävts genom L 22.12.2011/1426.

5 kap

Kontrollörer

38 §
Villkor för att bli godkänd som kontrollör

För att bli godkänd som kontrollör ska sökanden

1) vara oberoende i de verifieringsuppdrag som avses i denna lag,

2) ha tillräckligt stor, kvalificerad och oberoende personal för verifieringsuppdragen,

3) ha de anläggningar, utrustning och system som behövs för verksamheten, och

4) ha tillräcklig ansvarsförsäkring eller något annat motsvarande arrangemang som ska anses vara tillräckligt med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.

Närmare bestämmelser om villkoren för att bli godkänd som kontrollör får utfärdas genom förordning av statsrådet.

39 §
Godkännande av kontrollör

Energimarknadsverket godkänner på ansökan en finländsk sammanslutning eller stiftelse eller en del av en finländsk sammanslutning eller stiftelse som kontrollör, om det har visats att villkoren i 38 § är uppfyllda i enlighet med lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005).

I beslutet om godkännande ska kontrollörens kompetensområde anges och sådana bestämmelser om kontrollörens verksamhet ges som behövs för att trygga allmänna och enskilda intressen. Beslutet kan ges för viss tid.

En kontrollör som är godkänd i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet jämställs med en kontrollör som avses i 1 mom., om kontrollören är en sammanslutning eller en stiftelse eller en del av en sammanslutning eller en stiftelse och uppfyller villkoren i 38 § och om förfarandet vid godkännandet motsvarar det som föreskrivs i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven.

Närmare bestämmelser om godkännandeförfarandet och bedömningen av villkoren för godkännande får utfärdas genom förordning av statsrådet.

40 §
Kontrollörens uppgifter

Kontrollören lämnar den verifiering som avses i 14, 28, 33, 35 och 36 §. (13.6.2018/441)

Kontrollören ska bevaka hur bestämmelser och standarder inom dess ansvarsområde utvecklas och samverka med andra kontrollörer inom sitt ansvarsområde i den omfattning som behövs för att säkerställa att arbetsmetoderna är enhetliga.

Kontrollören ska underrätta Energimarknadsverket om förändringar som kan påverka möjligheterna att uppfylla villkoren i 38 §.

Kontrollören ska årligen lämna en rapport till Energimarknadsverket om sin verksamhet och resultaten av den.

Närmare bestämmelser om kontrollörens uppgifter, hur de ska utföras och rapporteringsskyldigheten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

41 §
Övrig lagstiftning som ska tillämpas på kontrollören

I offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag ska kontrollören följa lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003).

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar ska tillämpas på anställda hos kontrollören, när de utför uppgifter som avses i 1 mom.

Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

42 §
Ändring och återkallelse av ett beslut om godkännande av en kontrollör

Energimarknadsverket kan ändra kompetensområdet i beslutet om att godkänna kontrollören. På ändringar av kompetensområdet tillämpas vad som i 38 § och 39 § 1 mom. föreskrivs om godkännande av kontrollör och villkoren för att bli godkänd. Energimarknadsverket kan också ändra en bestämmelse i beslutet om godkännande, om det är nödvändigt för att säkerställa att kontrollörsuppgifterna utförs på behörigt sätt. Vid ändring av bestämmelserna tillämpas vad som i 39 § 2 mom. föreskrivs om innehållet i beslutet om godkännande. Ändring av kompetensområdet och en bestämmelse kan också initieras på ansökan av kontrollören.

Energimarknadsverket kan återkalla ett beslut om godkännande av en kontrollör, om

1) felaktiga eller bristfälliga uppgifter har uppgetts i ansökan eller någon bilaga och de har påverkat prövningen av beslutet i väsentlig grad,

2) kontrollören inte längre uppfyller villkoren för godkännande eller om kontrollören på ett väsentligt sätt har försummat eller överträtt en skyldighet eller en inskränkning enligt denna lag eller en bestämmelse i beslutet om godkännande och trots anmärkningar och varningar inte har rättat till bristerna i verksamheten.

6 kap

Tillsyn

43 §
Rätt att få information

Energimarknadsverket har rätt att få information som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag från elproducenter och nätinnehavare.

Trots sekretessbestämmelserna har Energimyndigheten rätt att från andra myndigheter få nödvändig information för tillsynen över efterlevnaden av denna lag om följande: (13.6.2018/441)

1) elproducentens ekonomiska ställning,

2) investeringsstöd och andra statliga stöd som elproducenten har fått,

3) andra omständigheter kring elproducenten som är av väsentlig betydelse för att godkänna producenten i stödsystemet eller för att bestämma, betala ut, avbryta utbetalningen av eller återkräva stödet eller för elproducentens betalningsskyldighet. (13.6.2018/441)

Trots sekretessbestämmelserna ska kontrollörerna lämna varandra uppgifter som behövs för samarbetet mellan dem och till Energimarknadsverket lämna de uppgifter som behövs för tillsynen.

44 §
Utlämnande av uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna har Energimyndigheten rätt att lämna ut information som myndigheten har fått vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna lag (6.6.2014/434)

1) till åklagare och polis för att brott ska kunna förhindras och utredas,

2) till arbets- och näringsministeriet för vidarebefordran till den behöriga EU-institutionen eller något annat EU-organ, om detta krävs enligt Europeiska unionens lagstiftning eller någon annan förpliktelse som har samband med Finlands medlemskap i Europeiska unionen. (6.6.2014/434)

45 §
Myndighetens inspektionsrätt

Energimarknadsverket har rätt att få tillträde till ett kraftverk eller andra lokaler eller områden som elproducenten eller kontrollören besitter och till den plats där nätinnehavarens mätare finns, om detta behövs för tillsynen enligt denna lag, samt att göra nödvändiga inspektioner där och vidta andra tillsynsåtgärder. Tillsynsåtgärder får dock vidtas i utrymmen som är avsedda för stadigvarande boende bara om det finns anledning att misstänka att ett brott enligt 16 kap. 8 § eller 29 kap. 5 eller 6 § i strafflagen (39/1889) har begåtts och inspektionen är nödvändig för att utreda de omständigheter som är föremål för inspektionen.

Vid en inspektion har Energimarknadsverket rätt att omhänderta handlingar som tillhör elproducenten, kontrollören eller nätinnehavaren samt annat material, om det är nödvändigt för att målen med inspektionen ska nås. Materialet ska återlämnas så snart det inte längre behövs för inspektionen.

Elproducenten, kontrollören och nätinnehavaren är skyldiga att bistå Energimarknadsverket vid inspektion.

46 §
Rättelse av förseelse eller försummelse

Energimarknadsverket kan

1) förbjuda den som bryter mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den att fortsätta tillämpa eller upprepa ett förfarande som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna, och

2) ålägga den som bryter mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den att fullgöra sin skyldighet.

Energimarknadsverket kan förena sitt förbud eller sitt föreläggande enligt denna lag med vite eller med hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande på det sätt som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

47 § (30.12.2013/1173)
Handräckning

Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i 9 kap. 1 § i polislagen (872/2011). Inom sitt ansvarsområde är tullmyndigheterna vid behov skyldiga att ge handräckning för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den.

48 §
Brott mot bestämmelserna om produktionsstöd (13.6.2018/441)

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot anmälnings- eller bokföringsskyldigheten enligt 22 § 1 mom. 1 punkten, 22 § 2 eller 3 mom. eller 33 § 1 mom. 8 eller 9 punkten, eller

2) lämnar en felaktig uppgift i en rapport som avses i 27 eller 35 §,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om produktionsstöd dömas till böter.

(13.6.2018/441)

För en gärning som avses i 1 mom. döms det dock inte ut straff, om gärningen med hänsyn till dess menlighet och skadlighet samt andra omständigheter som har samband med gärningen, som helhet bedömd är ringa.

Den som bryter mot ett förbud eller ett föreläggande som med stöd av 46 § har förenats med vite behöver inte dömas till straff för samma gärning.

49 §
Avbrytande av utbetalningen

Energimyndigheten kan besluta avbryta utbetalningen av stödet, om

1) det finns anledning att misstänka att elproducenten har blivit föremål för ett förfarande som avses i 18 § 2 mom. 3 punkten eller att förutsättningarna i 7–11 eller 30 § inte längre uppfylls,

2) det finns anledning att misstänka att elproducenten inte lämnar in riktiga eller tillräckliga uppgifter för bestämmande av stödet eller att denne i övrigt på ett väsentligt sätt försummar eller överträder en skyldighet eller inskränkning enligt denna lag eller en bestämmelse i beslutet om godkännande för tariffsystemet eller premiesystemet eller i beslutet om godkännande av uppföljningsplanen enligt premiesystemet, eller

3) elproducenten inte har följt ett förbud eller föreläggande som meddelats med stöd av 46 §.

(13.6.2018/441)

Energimyndigheten ska avbryta utbetalningen, om elproducenten inte har följt ett beslut om återkrävande av stöd enligt 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001). (13.6.2018/441)

På avbrytande av utbetalningen tillämpas dessutom vad som i 19 § 3 punkten i statsunderstödslagen föreskrivs om avbrytande av utbetalningen av statsunderstöd.

Energimarknadsmyndigheten kan återkalla sitt beslut att avbyta utbetalningen, om elproducenten har rättat till bristen eller försummelsen.

7 kap

Återbetalning och återkrav av stöd

50 § (13.6.2018/441)
Återbetalning

Elproducenten ska utan dröjsmål återbetala ett stöd eller en del av stödet som denne fått felaktigt utbetalt, till för högt belopp eller uppenbart grundlöst. Om det belopp som ska återbetalas uppgår till högst 10 euro, behöver det inte återbetalas.

51 §
Återkrav

Energimyndigheten ska besluta att ett redan utbetalt stöd ska återkrävas, om elproducenten

1) inte har följt ett beslut som avses i 49 § 2 mom., eller

2) har låtit bli att återbetala det stöd eller den del av stödet som ska återbetalas enligt 50 §.

(13.6.2018/441)

Energimyndigheten kan bestämma att ett redan utbetalt stöd eller en del av stödet ska återkrävas, om elproducenten

1) har blivit föremål för ett förfarande som avses i 18 § 2 mom. 3 punkten,

2) inte lämnar in riktiga och tillräckliga uppgifter för stödet eller för underkapacitetsersättningen, eller

3) har vägrat lämna uppgifter enligt 43 § 1 mom. eller material enligt 45 § 2 mom. eller bistå vid en inspektion enligt 45 § 3 mom.

(13.6.2018/441)

På återkrav tillämpas dessutom vad som i 21 § 3 punkten och 22 § 3 mom. i statsunderstödslagen föreskrivs om återkrav av statsunderstöd.

52 §
Ränta och dröjsmålsränta

På ränta och dröjsmålsränta som ska betalas på det belopp som ska återbetalas eller återkrävas tillämpas vad som i 24 och 25 § i statsunderstödslagen föreskrivs om ränta och dröjsmålsränta på statsunderstöd som ska återbetalas eller återkrävas.

53 § (13.6.2018/441)
Frist för återkrav och återbetalning

Energimyndigheten ska fatta beslut om återkrav utan dröjsmål efter det att en omständighet som avses i 51 § har kommit till myndighetens kännedom.

Ett återkrav på stödet eller på ränta eller dröjsmålsränta på stödet får inte längre inledas när det har gått tio år från det att beslutet om godkännande för tariffsystemet eller premiesystemet förföll eller återkallades. På motsvarande sätt upphör skyldigheten enligt 50 § att återbetala stödet när det har gått tio år från det att beslutet om godkännande förföll eller återkallades.

54 § (13.6.2018/441)
Kvittning

Energimyndigheten kan besluta om kvittning av det belopp som ska återbetalas eller återkrävas. På kvittning tillämpas vad som i 30 § i statsunderstödslagen föreskrivs om kvittning av statsunderstöd som ska återbetalas eller återkrävas.

Efter att ha underrättat elproducenten i fråga om kvittning kan Energimyndigheten besluta

1) att en post av den vindkraftsavgift som ska betalas med stöd av lagen om kompensationsområden för vindkraft (490/2013) kvittas mot det stöd som ska betalas ut enligt 29 eller 35 §,

2) att underkapacitetsersättning kvittas mot det stöd som ska betalas ut enligt 35 §.

8 kap

Särskilda bestämmelser

55 § (6.6.2014/434)
Sökande av ändring i Energimyndighetens beslut

Omprövning av Energimyndighetens beslut enligt 15, 17 och 17 b §, 18 § 2 mom. samt 28, 32, 33, 35–37, 39 och 54 § får begäras på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen. (13.6.2018/441)

I ett beslut med anledning av begäran om omprövning och i andra beslut som Energimyndigheten meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I Energimyndighetens beslut enligt 17 c §, 17 d § 2 mom., 18 § 3 mom., 19 och 21 §, 42 § 1 mom. samt 49 och 51 § i denna lag samt i Energimyndighetens beslut att inte ge förhandsbesked enligt 17 § eller meddela kvotbeslut enligt 17 b § får ändring dock inte sökas genom besvär. I förvaltningsdomstolens beslut som gäller Energimyndighetens beslut enligt 1 mom. får ändring sökas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvär över en avgift som Energimyndigheten tar ut för ett beslut anförs på samma sätt som besvär över huvudsaken.

55 a § (13.6.2018/441)
Gottgörelse

En elproducent vars anbud om godkännande för premiesystemet Energimyndigheten genom sitt beslut har avslagit i strid med denna lag har rätt att av Energimyndigheten få gottgörelse som kan uppgå till högst fyra procent av det stöd som beräknats på basis av den premie och den årsproduktion av el som elproducenten angett i sitt anbud och som hade kunnat betalas till elproducenten under den första stödperioden.

Yrkandet på gottgörelse behandlas som ett förvaltningstvistemål vid en förvaltningsdomstol. Yrkandet ska lämnas in till förvaltningsdomstolen inom sex månader från det att Energimyndighetens beslut enligt 1 mom. har delgetts elproducenten.

56 §
Överklagande av kontrollörens beslut

Ett beslut av kontrollören får inte överklagas genom besvär. Den som är missnöjd med beslutet får begära omprövning inom 30 dagar från delfåendet. Begäran ska ställas till kontrollören.

Kontrollörens beslut på begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

57 §
Verkställighet av beslut

Ett beslut som Energimyndigheten meddelat med stöd av 32 § 1 och 2 mom. eller 49 eller 54 § får verkställas även om det har överklagats, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något annat. (13.6.2018/441)

Ett beslut som Energimarknadsverket fattat med stöd av 42 § 2 mom. eller 46 eller 51 § ska iakttas även om det har överklagats, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något annat.

57 a § (13.6.2018/441)
Frigörande av deltagandesäkerhet och byggandesäkerhet

Energimyndigheten ska frigöra en deltagandesäkerhet utan dröjsmål, om elproducenten lämnar byggandesäkerhet enligt 33 § 1 mom. 1 punkten. I annat fall ska Energimyndigheten omsätta deltagandesäkerheten i pengar och redovisa dem till staten.

Energimyndigheten ska utan dröjsmål frigöra en byggandesäkerhet, om elproducenten fullgjort de skyldigheter som anges i 33 § 1 mom. 2 punkten och 3 punkten underpunkt a och de skyldigheter enligt 4 punkten som har samband med dem. Av byggandesäkerheten frigörs dock endast den andel som motsvarar kraftverkets nominella effekt till den del elproducenten fullgjort den skyldighet som anges i 33 § 1 mom. 3 punkten underpunkt a. Energimyndigheten ska omsätta byggandesäkerheten i pengar och redovisa dem till staten till den del säkerheten inte frigjorts efter det att den frist som anges i 33 § 1 mom. 3 punkten underpunkt a har löpt ut.

58 §
Avgifter

För att de totala kostnader som ordnandet av anbudsförfarande för godkännande för premiesystemet medför ska kunna täckas ska elproducenten senast den utsatta dag som avses i 31 § 1 mom. betala en deltagaravgift till Energimyndigheten. Deltagaravgiften återbetalas inte. Bestämmelser om deltagaravgiften utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet. Bestämmelser om de allmänna grunderna för när Energimyndighetens prestationer enligt denna lag är avgiftsbelagda, om de allmänna grunderna för storleken på avgifterna och om andra grunder för avgifterna finns i övrigt i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). (13.6.2018/441)

Avgifter och kostnader enligt denna lag får drivas in utan dom eller beslut på det sätt som anges i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

59 §
Bevaring av uppgifter

Elproducenten är skyldig att bevara materialet till rapporten för utbetalning av stöd till dess det har gått tio år sedan beslutet om godkännande för stödsystemet förföll eller återkallades. (13.6.2018/441)

Närmare bestämmelser om bevaring av uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

60 §
Hur uppgifter ska lämnas till Energimyndigheten (13.6.2018/441)

Elproducenten ska lämna den ansökan och rapport som avses i 28 och 35 § till Energimyndigheten på elektronisk väg. (13.6.2018/441)

Också övriga uppgifter som avses i denna lag får lämnas till Energimarknadsverket med hjälp av en teknisk anslutning eller i övrigt på elektronisk väg, om detta avtalats med Energimarknadsverket i förväg.

Närmare bestämmelser om att lämna uppgifter till Energimarknadsverket på elektronisk väg får utfärdas genom förordning av statsrådet.

60 a § (13.6.2018/441)
Anbudshandlingarnas offentlighet

De anbudshandlingar som hänför sig till premiesystemet, Energimyndighetens begäranden om komplettering samt de utredningar och övriga handlingar som avfattats med tanke på behandlingen av ett anbudsärende blir offentliga när de beslut som avses i 32 § har fattats, om det inte någon annanstans i lag föreskrivs något annat om en handlings offentlighet eller sekretess eller om någon annan begränsning av rätten att få information.

9 kap

Ikraftträdande

61 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Trots 1 mom. träder 15 §, 16 § 2 mom., 16 § 3 mom. 2 punkten, 23 §, 25 § 3 mom., 26 § 1 mom., 30 §, 34 § 2 mom. och 62 § 3 mom. i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Genom denna lag upphävs 8 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) sådan den paragrafen lyder i lagarna 1168/2002, 447/2005 och 1058/2006.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

62 §
Bestämmelser om stöd som betalas ut under övergångsperioden

På stöd till el som producerats innan lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Inmatningspriset enligt denna lag betalas ut första gången först när den tredje prisperioden har gått ut efter lagens ikraftträdande. Genom att lämna en ansökan till Energimarknadsverket inom två månader från det att den prisperioden gått ut kan elproducenten få inmatningspris också för de två första prisperioderna som följer på lagens ikraftträdande. I ansökan ska elproducenten då specificera de uppgifter som avses i 28 § 2 mom. för varje prisperiod.

Med avvikelse från 23 § 1 mom. är riktpriset på el från vindkraftverk 105,30 euro per megawattimme till och med den 31 december 2015. Ett inmatningspris som beräknas på det riktpriset betalas ut till elproducenten i högst tre år.

63 §
Godkännande av ett idrifttaget kraftverk för tariffsystemet

Trots bestämmelserna i 14 § 2 mom. kan ett vindkraftverk, biogaskraftverk eller trädbränslekraftverk som redan har tagits i kommersiell drift godkännas för tariffsystemet, om ansökan om godkännande lämnas in till Energimarknadsverket senast nio månader efter det att lagen har trätt i kraft.

Utöver vad som föreskrivs i 7 och 9–11 § förutsätter ett godkännande av ett kommersiellt idrifttaget kraftverk för tariffsystemet att kraftverket och i förekommande fall den biogasanläggning som alstrar biogas för ett biogaskraftverk har tagits i kommersiell drift som nya senare än den 1 januari 2009. Med avvikelse från vad som föreskrivs i de paragraferna kan ett kraftverk godkännas för tariffsystemet trots att det har fått statligt stöd, om stöden inklusive statligt stöd till biogasanläggningar som levererar biogas till biogaskraftverk har återbetalats med ränta som beräknats enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter från och med den tidpunkt då stöden gavs ut.

Om kraftverket har fått statligt stöd, ska elproducenten underrätta den statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen som fattat stödbeslutet om att den har lämnat in en ansökan enligt 1 mom.

Utöver vad som i 14 § föreskrivs om innehållet i och bilagor till ansökan ska ansökan åtföljas både av kontrollörens verifiering av att kravet i fråga om tidpunkten för idrifttagande enligt 2 mom. i denna paragraf är uppfyllt och av tillräckliga och tillförlitiga uppgifter om att utbetalt statligt stöd har återbetalats i enlighet med 2 mom.

Från det inmatningspris som elproducenten får för elproduktion i ett kraftverk som har godkänts för tariffsystemet med stöd av denna paragraf dras det av ett belopp som motsvarar det belopp som har betalats ut till producenten med stöd av 8 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen.

RP 152/2010, EkUB 30/2010, GrUU 37/2010, JsUU 21/2010, MiUU 20/2010, RSv 241/2010

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2011/1426:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På fast produktionsstöd för el som betalas för el som producerats före ikraftträdandet av lagen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Trots bestämmelserna i 14 § 2 mom. i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) kan, med stöd av de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande och med iakttagande av bestämmelserna i 63 § 2–5 mom. i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor, för tariffsystemet godkännas också vindkraftverk och biogaskraftverk som har tagits i kommersiell drift, om ansökan om godkännande lämnas in till Energimarknadsverket inom tre månader från lagens ikraftträdande.

RP 124/2011, RSv 101/2011, EkUB 11/2011

30.11.2012/687:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

För el som produceras från och med den 1 januari 2013 betalas produktionsstöd i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag. På stöd som betalas för el som producerats före nämnda datum tillämpas de bestämmelser som gällde vid den tidpunkten.

RP 107/2012, EkUB 7/2012, Rsv 93/2012

28.6.2013/491:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

RP 55/2013, EkUB 18/2013, FsUU 7/2013, RSv 84/2013

30.12.2013/1173:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 16/2013, FvUB 20/2013, RSv 207/2013

6.6.2014/434:

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2014. Bestämmelserna i 9 § 2 mom. och 15 § 3 mom. 2 punkten träder dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 15/2014, EkUB 2/2014, RSv 34/2014

20.3.2015/261:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

L 261/2015 trädde i kraft 29.2.2016 enligt F 148/2016.

Rörligt produktionsstöd betalas i enlighet med 25 § 4 mom. för el som produceras från och med ingången av det tredje kalenderår som följer efter denna lags ikraftträdande.

RP 360/2014, EkUB 32/2014, JsUU 52/2014, RSv 331/2014

23.10.2015/1274:

Denna lag träder i kraft den 26 oktober 2015.

På en ansökan om godkännande av ett vindkraftverk för tariffsystemet som är anhängig på det sätt som avses i 14 § vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 15/2015, EkUB 3/2015, RSv 8/2015

13.6.2018/441:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelserna i 14 § 2 mom. träder dock i kraft den 18 juni 2018.

L 441/2018 trädde i kraft 25.6.2018 enligt F 483/2018.

Den förutsättning som avses i 30 § 1 mom. 7 punkten i denna lag kan uppfyllas också genom ett anslutningsavtal som gör det möjligt att ansluta ett kraftverk till elnätet och som har ingåtts före ikraftträdandet av denna lag.

RP 175/2017, JsUU 26/2017, MiUU 27/2017, EkUB 6/2018, RSv 46/2018

26.2.2021/164:

Denna lag träder i kraft den 26 februari 2021.

RP 240/2020, EkUB 1/2021, RSv 2/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.