Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

10.12.2010/1062

Lag om statliga affärsverk

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (17.12.2020/1019)
Lagens tillämpningsområde och syfte

Denna lag tillämpas på statliga affärsverk som producerar tjänster för staten i enlighet med principerna i 3 §. I denna lag föreskrivs om grunderna för affärsverkens verksamhet, ekonomi, förvaltning och styrning.

Bestämmelser om enskilda affärsverk finns dessutom i en särskild lag om respektive affärsverk. Ett affärsverk kan på det sätt som föreskrivs i den särskilda lagen ha ett eller flera dotteraffärsverk som bildar en koncern mellan affärsverken. Denna lag tillämpas på den verksamhet som bedrivs av affärsverket och dess dotteraffärsverk, om inte något annat föreskrivs i lagen om affärsverket.

2 § (17.12.2020/1019)
Ställning och uppgifter

Ett affärsverk tillhandahåller enligt serviceavtal tjänster för statliga ämbetsverk och inrättningar, statliga fonder utanför statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen.

Ett affärsverk kan enligt serviceavtal tillhandahålla tjänster också för

1) sådana sammanslutningar och stiftelser som staten har bestämmande inflytande över och vars uppgift enligt bestämmelser i lag eller med stöd av lag är att bedriva annan än ekonomisk verksamhet,

2) sådana sammanslutningar som tillhandahåller tjänster för staten i egenskap av anknutna enheter enligt lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016),

3) sådana sammanslutningar och stiftelser vars verksamhet främst finansieras med anslag som tagits in i statsbudgeten och som inte är sådana kunder som avses i 1 punkten.

3 § (17.12.2020/1019)
Principerna för affärsverkens verksamhet

Ett affärsverk ska skötas enligt företagsekonomiska principer. I den utsträckning ett affärsverk självt tillhandahåller tjänster i ett konkurrensläge på marknaden eller producerar tjänster till nytta för kunderna i ett konkurrensläge på marknaden, ska affärsverket prissätta sina tjänster på marknadsvillkor. Ett affärsverk kan endast i liten utsträckning bedriva verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden.

Ett affärsverk svarar för sina förbindelser med statlig egendom som överförts i dess besittning. Om ett affärsverk inte förmår svara för sina förbindelser, svarar staten för dem.

2 kap

Affärsverkens ekonomi

4 §
Eget kapital

Varje affärsverk har ett eget kapital som består av grundkapital, övrigt eget kapital och en uppskrivningsfond.

Grundkapitalet är kapital som har placerats i affärsverket och som utgör grund för intäktsföringen av vinsten.

Övrigt eget kapital är kapital som har anvisats affärsverket av dess vinst, eller kapital som har överförts till affärsverket såsom övrigt eget kapital. Uppskrivningsfonden visar med vilket belopp värdet av anläggningstillgångarna har skrivits upp. Övrigt eget kapital kan överföras till grundkapitalet.

5 §
Upptagande av lån och beviljande av borgen

Ett affärsverk får för finansieringen av sin verksamhet uppta lån inom ramen för det samtycke som riksdagen gett i samband med behandlingen av statsbudgeten.

Med riksdagens samtycke får ett affärsverk bevilja borgen för lån som upptas av ett sådant dotterbolag i aktiebolagsform som avses i 1 kap. 5 § och 6 § 1 mom. i bokföringslagen (1336/1997). Affärsverket får dock inte ställa borgen för lån som upptas av ett sådant dotterbolag som ensamt eller tillsammans med något annat dotterbolag kontrollerar ett annat företag.

För lån som upptagits och borgen som ställts av ett affärsverk tas det ut en borgensavgift enligt lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988).

Närmare bestämmelser om upptagande av lån enligt 1 mom., om villkoren för upplåning, om vad lånen får användas till och om hur den avgift som avses i 3 mom. bestäms och tas ut utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap

Styrningen av affärsverken

6 §
Riksdagens styrning av affärsverken

I samband med behandlingen av statsbudgeten ska riksdagen

1) godkänna affärsverkets viktigaste servicemål och andra verksamhetsmål,

2) godkänna ökning och nedsättning av affärsverkets grundkapital samt besluta om intagande av anslag i statsbudgeten för att beviljas för ökning av affärsverkets grundkapital,

3) ge sitt samtycke till att affärsverket upptar lån för finansiering av verksamheten,

4) godkänna maximibeloppet för affärsverkets investeringar under nästa räkenskapsperiod samt bemyndiganden för affärsverket att ingå sådana förbindelser för investeringar som medför utgifter under senare räkenskapsperioder.

(17.12.2020/1019)

Efter att riksdagen beslutat om statsbudgeten ska vederbörande ministerium besluta om målen för affärsverkets tjänster, resultatmål och intäktsföringsmål.

4 kap

Affärsverkens förvaltning

7 §
Styrelse

Ett affärsverk ska ha en styrelse med högst åtta medlemmar.

Det ministerium till vars förvaltningsområde affärsverket hör utser styrelsemedlemmarna för högst tre år i sänder. Ministeriet förordnar en av medlemmarna att vara styrelsens ordförande och en att vara vice ordförande. Minst en av medlemmarna ska företräda personalen vid affärsverket eller dess dottersammanslutning. Den medlem som företräder personalen ska vara anställd hos affärsverket eller dottersammanslutningen. Närmare bestämmelser om styrelsens sammansättning och mandatperiodens längd får utfärdas genom förordning av statsrådet, vilken utfärdas särskilt för varje affärsverk. (17.12.2020/1019)

Det ministerium till vars förvaltningsområde affärsverket hör kan befria styrelsen eller en medlem av styrelsen från uppdraget. (17.12.2020/1019)

I fråga om styrelsens beslutsfattande, jäv för medlemmarna, styrelsens sammanträden, styrelsens protokoll och överföring av uppgifter på styrelsen ska tillämpas vad som i aktiebolagslagen (624/2006) föreskrivs om dem i fråga om aktiebolag.

8 §
Styrelsens uppgifter

Styrelsen leder och övervakar affärsverkets verksamhet. Styrelsen har hand om affärsverkets förvaltning och ser till att verksamheten ordnas på behörigt sätt samt särskilt att affärsverket sköts enligt riksdagens och övriga myndigheters beslut och föreskrifter samt att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

Styrelsen ska särskilt

1) göra framställning om budgetförslaget för affärsverket och i anslutning därtill om förslag till servicemål och andra verksamhetsmål för affärsverket för det följande året, (17.12.2020/1019)

2) göra framställning om resultatmål och intäktsföringsmål,

3) besluta om utveckling av affärsverkets verksamhet inom ramen för de mål som vederbörande ministerium uppställt för ekonomin samt följa och rapportera hur målen nås,

4) välja och avskeda verkställande direktören,

5) besluta om affärsverkets upplåning,

6) besluta om affärsverkets betydande investeringar och övriga utgifter med lång verkningstid,

7) i fråga om de aktier som affärsverket innehar besluta om utövandet av aktieägarens rättigheter i enlighet med vad som föreskrivs om ämbetsverk och inrättningar i 6 § i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007),

8) upprätta affärsverkets bokslut och den verksamhetsberättelse som ingår i det och i anslutning till dem ett förslag till åtgärder beträffande affärsverkets vinst eller förlust samt sända bokslutet, verksamhetsberättelsen och nämnda förslag till statsrådet för fastställelse,

9) besluta vem som ska företräda affärsverket och vem som har rätt att teckna affärsverkets namn,

10) inom ramen för de beslut som ministeriet fattar med stöd av 6 § besluta om införande och tillämpning av ett i personalfondslagen (934/2010) avsett vinstpremiesystem vid affärsverket,

11 punkten har upphävts genom L 17.12.2020/1019. (17.12.2020/1019)

12) behandla och avgöra övriga ärenden som är vittgående eller viktiga.

Närmare bestämmelser om styrelsens uppgifter kan utfärdas genom en förordning av statsrådet, vilken utfärdas för varje affärsverk.

9 §
Verkställande direktör

Ett affärsverk ska ha en verkställande direktör som leder och utvecklar affärsverkets verksamhet, sköter affärsverkets löpande förvaltning samt ser till att bokföringen är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt sätt. I fråga om verkställande direktören tillämpas vad som i 6 kap. 17–20 § i aktiebolagslagen bestäms om ett aktiebolags verkställande direktör.

Verkställande direktören ska se till att styrelsens beslut verkställs och följa styrelsens föreskrifter samt informera styrelsen om åtgärder och händelser som är betydelsefulla med hänsyn till affärsverkets verksamhet.

På verkställande direktören tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar enligt vad som föreskrivs om dem i 40 kap. i strafflagen (39/1889) i fråga om offentligt anställda arbetstagare. På verkställande direktören tillämpas dessutom 40 kap. 7, 8, 9 och 10 § i strafflagen. (17.12.2020/1019)

Ett dotteraffärsverk kan ha en verkställande direktör. Om dotteraffärsverket har en verkställande direktör, tillämpas på honom eller henne vad som föreskrivs om affärsverkets verkställande direktör. (17.12.2020/1019)

10 §
Personalens deltagande

Den styrelsemedlem som företräder personalen har samma rättigheter och skyldigheter som de övriga styrelsemedlemmarna. Företrädaren för personalen har dock inte rätt att delta i behandlingen av ärenden som gäller val eller uppsägning av affärsverksledningen, ledningens avtalsvillkor, personalens anställningsvillkor eller stridsåtgärder.

Ett affärsverk kan besluta att samarbetslagen (1333/2021) ska tillämpas på det i stället för lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (1233/2013). (30.12.2021/1355)

Ett affärsverk som samarbetslagen tillämpas på kan ingå ett sådant avtal som avses i 38 § i den lagen. (30.12.2021/1355)

11 §
Styrelsens och verkställande direktörens omsorgsplikt

Affärsverkets styrelse och verkställande direktör ska omsorgsfullt främja affärsverkets intressen.

5 kap

Affärsverkens bokföring och bokslut

12 §
Bokföring och bokslut

Affärsverken är bokföringsskyldiga. På affärsverkens bokföring och bokslut tillämpas vad som i bokföringslagen och aktiebolagslagen föreskrivs om aktiebolags bokföring och bokslut.

Affärsverkens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Affärsverken ska upprätta ett bokslut för varje räkenskapsperiod före utgången av februari månad. Affärsverkets styrelse och verkställande direktör undertecknar affärsverkets bokslut. Affärsverket ska lämna in bokslutshandlingarna till vederbörande ministerium.

Statsrådet fastställer affärsverkens bokslut. Statsrådet beslutar på basis av bokslutet hur affärsverkets vinst ska intäktsföras i statsbudgeten samt om andra åtgärder som affärsverkets verksamhet och ekonomi föranleder.

13 §
Affärsverkets balansräkning

När ett affärsverk inleder sin verksamhet ska statsrådet med stöd av ett bemyndigande som riksdagen gett i samband med riksdagsbehandlingen av statsbudgeten besluta om vilken statlig egendom som ska överföras i affärsverkets besittning samt om vilken del av egendomen som ska antecknas som affärsverkets grundkapital, övrigt eget kapital eller given på lånevillkor. Egendomen värderas till sitt verkliga värde.

När egendom överförs i ett verksamt affärsverks besittning eller när egendom överförs från ett affärsverks besittning till statens budgetekonomi, ska beslut om överföringen fattas och balansräkningen uppgöras med iakttagande av 1 mom.

När statliga enskilda fastighetsförmögenhetsobjekt eller fastighetsförmögenhetskomplex vars verkliga värde är högst trettio miljoner euro överförs i ett affärsverks besittning eller från ett affärsverk till statens budgetekonomi, ska statsrådet besluta om överföringen. Överföringen redovisas som en ökning eller minskning av övrigt eget kapital för affärsverket eller som given på lånevillkor.

När statliga enskilda fastighetsförmögenhetsposter eller lös egendom som direkt anknyter till dem överförs mellan affärsverk, beslutar dessa med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. om överföringarna, när affärsverken enligt lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet har rätt att besluta om överlåtelse av egendom. Överföringen redovisas som en ökning eller minskning av övrigt eget kapital för affärsverket. (17.12.2020/1019)

Innan ett beslut enligt 1–4 mom. fattas ska affärsverkets revisorer göra en uppskattning av egendomen och förpliktelserna och värdet på dessa samt ge ett utlåtande därom. (17.12.2020/1019)

14 §
Revision

Ministeriet tillsätter årligen två revisorer för att granska affärsverkets förvaltning, ekonomi och räkenskaper. Den ena revisorn ska vara en OFGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en OFGR-revisor, och den andra antingen en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor. (18.9.2015/1187)

Affärsverkets revisorer ska granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut i fråga om affärsverket så som bestäms i revisionslagen. Revisionsberättelsen ska dessutom innehålla uttalanden om affärsverkets förvaltning har skötts enligt lag och förordning, enligt riksdagens, statsrådets och ministeriernas beslut och enligt övriga styrbeslut.

I fråga om jäv och tystnadsplikt för revisorerna gäller vad som föreskrivs i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015). (18.9.2015/1187)

Affärsverkens verksamhet granskas av Statens revisionsverk.

6 kap

Särskilda bestämmelser

15 §
Skadeståndsskyldighet

Ett affärsverks styrelsemedlemmar och verkställande direktör är på det sätt som i 22 kap. i aktiebolagslagen föreskrivs om ledningens skadeståndsskyldighet skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat affärsverket. Bestämmelser om skadeståndsskyldighet för revisorerna finns i 10 § i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin. (18.9.2015/1187)

Ministeriet beslutar om väckande av skadeståndstalan enligt 1 mom. för affärsverkets räkning. På preskription av talerätt tillämpas 22 kap. 8 § i aktiebolagslagen.

16 §
Uppträdande som part

Varje affärsverk kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar, hos myndigheter och vid förrättningar statens rätt och fördel i de ärenden som gäller affärsverket.

17 §
Pensioner och andra förmåner samt ersättningar

Pensioner till affärsverkens anställda samt andra förmåner och ersättningar som följer av anställningen och utbetalas centralt, liksom också de familjepensioner till de anställdas anhöriga som följer av anställningen, betalas av statens medel i enlighet med vad som särskilt föreskrivs om dessa förmåner och ersättningar.

Verkställande direktörens pensionsrätt och andra förmåner och ersättningar enligt 1 mom. bestäms på samma sätt som motsvarande förmåner och ersättningar till affärsverkets anställda, om inte något annat följer av det avtal som ingås med verkställande direktören.

De förmåner och ersättningar som avses i 1 och 2 mom. samt den avgift för skötseln av dem som bestäms enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) tas ut hos affärsverket, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag om uppbörden av förmånerna, ersättningarna eller avgiften eller om prissättningen av de tjänster som uppstår vid skötseln av förmånerna och ersättningarna.

18 §
Dotterbolag

Med tillstånd som statsrådet utfärdat av särskilda skäl kan ett affärsverk i sin besittning ha aktier i aktiebolag som avses i 1 kap. 5 § och 6 § 1 mom. i bokföringslagen. Ett sådant aktiebolag är affärsverkets dotterbolag.

Affärsverken får inte ge sina dotterbolag koncernbidrag.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. kan affärsverket förvärva och inneha aktier i dotterbolag som avses i 3 § 1 mom. c punkten i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet.

19 § (17.12.2020/1019)

19 § har upphävts genom L 17.12.2020/1019.

7 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna lag upphävs

1) lagen om statliga affärsverk (1185/2002), nedan den upphävda lagen, och

2) lagen om Senatfastigheter (1196/2003), nedan den tidigare lagen.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

21 §
Övergångsbestämmelser

Den upphävda lagen och bestämmelser som utfärdats med stöd av den tillämpas på Forststyrelsen till dess något annat bestäms om Forsstyrelsen.

På Lotsverket tillämpas den upphävda lagen tills något annat föreskrivs, dock längst till den 31 december 2013. Den upphävda lagen och med stöd av den utfärdade bestämmelser tillämpas på bokslut och revision för den räkenskapsperiod som går ut den 31 december 2010 när det gäller Senatfastigheter och på bokslut och revision för den sista räkenskapsperioden som går ut den 31 december när det gäller Lotsverket.

Senatfastigheters rättigheter och skyldigheter med stöd av den tidigare lagen övergår när denna lag träder i kraft på Senatfastigheter enligt denna lag. Senatfastigheters personal övergår i anställning hos Senatfastigheter enligt denna lag och behåller sina rättigheter och skyldigheter enligt den tidigare anställningen.

På av Senatfastigheter beviljad borgen enligt 4 § 1 mom. i den tidigare lagen och lån som avses i 4 § 3 mom. i samma lag tillämpas de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft till utgången av lånetiden enligt avtalsvillkoren.

RP 63/2010, FiUB 33/2010, RSv 146/2010

Ikraftträdelsestadganden:

18.9.2015/1187:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

17.12.2020/1019:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 31/2020, FsUB 2/2020, RSv 194/2020

30.12.2021/1355:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 159/2021, AjUB 18/2021, RSv 219/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.