Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

21.7.2006/612

Lag om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

I enlighet med denna lag beviljas sådana lantbruksföretagare avträdelsestöd som för att förbättra jordbrukets struktur varaktigt upphör med att bedriva jordbruk så som anges i denna lag.

2 § (12.12.2014/1064)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på åtgärder på grundval av vilka bedrivandet av jordbruk upphör 2007–2018.

På avträdelsestödet tillämpas motsvarande principer som inom det system för förtidspensio-nering från jordbruk som regleras i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Avträdelsestödet beviljas dock helt och hållet av nationella medel.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) gårdsbruksenhet en enhet för bedrivande av gårdsbruk som består av en eller flera lägenheter eller lägenhetsdelar som innefattar åker, och som har de produktionsbyggnader som behövs med beaktande av gårdsbruksenhetens produktionsinriktning; då renhushållning bedrivs betraktas också en renhushållningslägenhet eller naturnäringslägenhet som avses i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) eller en annan därmed jämförbar lägenhet som en gårdsbruksenhet, (26.8.2011/999)

2) jordbruk åkerbruk, boskapsskötsel, pälsdjursuppfödning och annan djurhållning, växthusproduktion, grönsaksodling, bär- och fruktodling samt annan trädgårdsodling, fiskodling, biodling, renhushållning, yrkesmässig jakt, bär- och svampplockning samt annan med ovan i denna punkt avsedd verksamhet jämförbar produktion som angår djuruppfödning, produktion av kött eller andra animaliska produkter, produktion av spannmål eller andra levande växter eller annan produktion av sådana produkter som avses i bilaga I till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

3) gårdsbruk jordbruk samt skogsbruk som bedrivs i samband med jordbruk,

4) lantbruksföretagare en person som bedriver jordbruk på det sätt som avses i 5 §,

5) pensionsanstalt Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), (28.12.2012/1000)

6) kommunens landsbygdsnäringsmyndighet en funktionell helhet som är bildad i enlighet med 4 § i lagen om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna (210/2010), (28.12.2012/1000)

7) avträdelsestödets kapitalvärde ersättning som förvärvaren kan åläggas att betala till pensionsanstalten och som fastställs på basis av det avträdelsestöd som beviljats avträdaren. (28.12.2012/1000)

Närmare bestämmelser om vad som betraktas som produktion av sådana produkter som avses i bilaga I till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 § (22.12.2011/1412)
Avträdelse

Med avträdelse avses att bedrivandet av jordbruk upphör så att avträdaren genomför en generationsväxling på sin gårdsbruksenhet genom att överlåta gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader till någon som fortsätter med gårdsbruket. (28.12.2012/1000)

Om avträdaren bedriver renhushållning avses med avträdelse att bedrivandet av renhushållning upphör så att avträdaren genomför en generationsväxling på sin renhushållningslägenhet genom att överlåta produktionsbyggnaderna och produktionskonstruktionerna jämte sina renar till någon som fortsätter med renhushållningen eller sina renar som tillskottsrenar till någon annan som bedriver renhushållning på det sätt som föreskrivs i denna lag.

Avträdelsen anses ha skett när

1) en överlåtelsehandling som gäller generationsväxlingsöverlåtelse enligt denna lag har undertecknats och besittningsrätten till gårdsbruksenheten har överförts på förvärvaren; om besittningen inte överförs den dag då överlåtelsehandlingen undertecknas, anses av tidpunkterna för undertecknandet av överlåtelsehandlingen och för överföringen av besittningen den senare som tidpunkt för avträdelsen, (28.12.2012/1000)

2) vid generationsväxlingsöverlåtelse enligt denna lag överlåtelsehandlingen som gäller överlåtelse av bolagsandelen eller aktierna har undertecknats, eller

3) överlåtelsehandlingen har undertecknats, om avträdarens eller dennes makes lägenhet är en renhushållningslägenhet.

5 §
Lantbruksföretagare

I denna lag avses med lantbruksföretagare

1) en person som för egen eller gemensam räkning bedriver jordbruk och själv deltar i arbetet,

2) en person som bedriver jordbruk i ett öppet bolag eller kommanditbolag så att han eller hon såsom ansvarig bolagsman har tagit en försäkring för minimipensionsskydd enligt 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, och (22.12.2006/1282)

3) en person som bedriver jordbruk för ett aktiebolags räkning så att han eller hon såsom lantbruksföretagare enligt 3 § 6 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare har tagit en försäkring för minimipensionsskydd enligt 10 § i nämnda lag. (22.12.2006/1282)

Det som i denna lag bestäms om lantbruksföretagares make tillämpas även på en person som lantbruksföretagaren utan att ingå äktenskap fortgående lever tillsammans med i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden och som för sin verksamhet har tagit en försäkring för minimipensionsskydd enligt 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare. (22.12.2006/1282)

2 kap

Villkor som gäller avträdaren

6 §
Avträdare

Rätt till avträdelsestöd har den som varaktigt upphör med att bedriva jordbruk för egen eller gemensam räkning och är

1) lantbruksföretagare som äger en gårdsbruksenhet eller en del därav,

2) make till en lantbruksföretagare som avses i 1 punkten, fastän han eller hon inte har äganderätt till gårdsbruksenheten, och

3) efterlevande make till en lantbruksföretagare som avses i 1 punkten, om den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen hör till egendom i vilken den efterlevande maken har giftorätt.

Rätt till avträdelsestöd har dessutom en lantbruksföretagare som varaktigt upphör med att bedriva jordbruk i ett bolag som avses i 5 § 1 mom. 2 och 3 punkten, om den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen är i bolagets ägo och besittning.

Det som föreskrivs i 1 mom. 2 och 3 punkten tillämpas också på maken till en person som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten.

En person som avses i 1–3 mom. benämns nedan avträdare.

7 §
Verksamhet som lantbruksföretagare

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren under tio år före avträdelsen har bedrivit jordbruk såsom lantbruksföretagare enligt 5 § och att han eller hon under en tid av minst fem år omedelbart före avträdelsen har varit försäkrad såsom lantbruksföretagare med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare. Med försäkringens giltighetstid jämställs härvid den tid försäkringen varit avbruten med anledning av rehabiliteringsstöd som lantbruksföretagaren fått på grundval av arbetsoförmåga.

Med försäkringens giltighetstid jämställs också den tid försäkringen har varit avbruten med anledning av delinvalidpension som beviljats lantbruksföretagaren på grundval av arbetsoförmåga som börjat före den 1 januari 2007. Det som föreskrivs i detta moment tillämpas dock endast på tiden före den 1 januari 2008.

8 § (12.12.2014/1064)
Villkor som gäller avträdarens ålder

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren har fyllt

1) 56 år, om avträdelsen sker genom överlåtelse av renar åren 2015 och 2016 och 57 år, om avträdelsen sker genom överlåtelse av renar åren 2017 och 2018,

2) 59 år, om avträdelsen sker åren 2015 och 2016 genom överlåtelse av gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader till ett barn eller en annan nära släkting till avträdaren för att genomföra en generationsväxling på gårdsbruksenheten,

3) 60 år, om avträdelsen sker åren 2017 och 2018 genom överlåtelse av gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader till en person som avses i 2 punkten för att genomföra en generationsväxling på gårdsbruksenheten,

4) 60 år, om avträdelse sker genom överlåtelse av gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader för att genomföra en generationsväxling och förvärvaren inte är en person som avses i 2 punkten.

Trots det som föreskrivs i 1 mom. 1 och 3 punkten är ett villkor för avträdelsestöd då avträdelsen genomförs 2017 att en sådan avträdare som avses i 1 mom. 1 punkten har fyllt 56 år och att en sådan avträdare som avses i 1 mom. 3 punkten har fyllt 59 år, om avträdelsestöd söks senast den 31 december 2016.

Ett villkor för avträdelsestöd är dock att avträdaren inte har fyllt 63 år när avträdelsen sker.

Med annan nära släkting avses i 1 mom. avträdarens barns make, avträdarens makes barn och dennes make, avträdarens brors eller systers barn och dennes make samt avträdarens makes brors eller systers barn och dennes make. Det som i 1 mom. bestäms om make tillämpas även på en person som avses i 5 § 2 mom.

Åldersgränserna i 1–3 mom. tillämpas också då avträdelsen sker genom att överlåta andelar eller aktier i ett bolag som äger en gårdsbruksenhet.

9 §
Avträdelse innan minimiåldern uppnås

Om avträdarna är makar och den äldre av dem är berättigad till avträdelsestöd i enlighet med bestämmelserna i denna lag, har den yngre av makarna rätt till avträdelsestöd, om avträdelsen sker tidigast fem år innan han eller hon uppnår den ålder som anges i 8 §.

Om avträdaren är efterlevande make till en lantbruksföretagare eller make till en person som får tills vidare beviljad full invalidpension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, har avträdaren rätt till avträdelsestöd, om avträdelsen sker tidigast fem år innan avträdaren uppnår den ålder som anges i 8 §.

Om avträdaren är en lantbruksföretagare som på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen har bedrivit jordbruk som delägare till enheten tillsammans med ett äldre syskon som är berättigat till avträdelsestöd i enlighet med bestämmelserna i denna lag, har det yngre syskon som bedrivit jordbruk på detta sätt rätt till avträdelsestöd, om avträdelsen sker tidigast fem år innan han eller hon uppnår den ålder som anges i 8 §. (29.12.2009/1787)

Avträdelsestöd betalas dock inte till avträdare som avses i 1–3 mom. för den tid som föregår uppnåendet av den ålder som anges i 8 § 1 mom.

10 § (9.12.2016/1075)
Pensioner som förhindrar avträdelsestöd

Rätt till avträdelsestöd har inte en avträdare som vid avträdelsen får

1) sjukpension som beviljats tills vidare eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen (568/2007) eller lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007), eller

2) full invalidpension som beviljats tills vidare, deltidspension eller partiell förtida ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

11 § (29.12.2009/1787)
Villkor som gäller avträdelsen och gårdsbruksenheten

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren ansöker om avträdelsestöd innan den slutliga överlåtelsehandling som avses i 4 § 3 mom. undertecknas och att avträdelse enligt 4 § sker inom tolv månader efter det att ett villkorligt beslut enligt 36 § har meddelats.

Ett villkor för avträdelsestöd är att en väsentlig del av den åkermark som hör till den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen inte har överlåtits under de tre senaste åren före avträdelsen på ett sätt som strider mot de mål som föreskrivs i denna lag. Som sådan överlåtelse av en väsentlig del som strider mot målen i denna lag betraktas också att en gårdsbruksenhet skiftas mellan ägarna eller att de områden som hört till gårdsbruksenheten överförs för att odlas som en del av en annan gårdsbruksenhet.

Som överlåtelse som strider mot målen i denna lag betraktas dock inte sådan överlåtelse

1) som har berott på tvingande ekonomiska omständigheter,

2) som har berott på en stegvis genomförd generationsväxling,

3) genom vilken en jordbrukare i grannskapet förvärvar tillskottsmark till sin gårdsbruksenhet, om en eller flera sådana överlåtelser tillsammans har omfattat högst en fjärdedel av åkerarealen på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen,

4) genom vilken annan än tomtmark överförs på staten eller en kommun, om staten eller kommunen hade haft rätt att få det överlåtna området genom tvångsinlösning eller till följd av utövande av förköpsrätt,

5) genom vilken åkermark överlåts till staten för sådant nyskifte som avses i 9 kap. 67 § i fastighetsbildningslagen (554/1995),

6) som berott på ett annat vägande skäl som är jämförbart med de skäl som nämns i 1–5 punkten, eller

7) som omfattar ett område av ringa storlek.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för att de överlåtelser som avses i 3 mom. inte ska betraktas som överlåtelser som strider mot målen i denna lag.

12 §
Begränsningar som gäller avträdaren efter avträdelsen

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren och dennes make efter avträdelsen varaktigt upphör med att bedriva kommersiellt jordbruk och att avträdaren inte utför leveransarbete i skogsbruket. Maken till en person som upphör med att bedriva renhushållning kan dock fortsätta att bedriva renhushållning, om han eller hon har ett eget renmärke, enligt vad som föreskrivs nedan. (29.12.2009/1787)

Som bedrivande av kommersiellt jordbruk anses inte hållande av djur som sällskapsdjur, om de inte föds upp för produktionsändamål. Efter avträdelsen får avträdaren och dennes make ha sammanlagt högst två hästar, som inte får användas för avel. Efter avträdelsen kan var och en avträdare hålla högst sex renar för eget bruk. (29.12.2009/1787)

Utan hinder av 1 mom. får avträdaren dock utföra följande arbeten som främjar användningen och skötseln av skogarna:

1) skogsförnyelse,

2) vård av ungskog,

3) hyggesbränning,

4) tillvaratagande av energivirke i samband med vård av ungskog,

5) iståndsättningsdikning,

6) skogsvitaliseringsgödsling, och

7) byggande av skogsväg.

13 §
Upphörande med jordbruk som bedrivits i en sammanslutning

Det som i 12 § föreskrivs om upphörande med att bedriva kommersiellt jordbruk gäller också sådant jordbruk som avträdaren har bedrivit i en sammanslutning som han eller hon äger helt eller delvis eller i bestämmande ställning i en annan sammanslutning som bedriver jordbruk.

Efter avträdelsen får avträdaren ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar i ett annat än ett i 19 eller 21 § avsett aktiebolag som bedriver jordbruk enligt 3 § 1 mom. 2 punkten inneha ett sådant antal aktier som medför en andel om högst 15 procent av rösterna. Avträdaren skall dock efter avträdelsen upphöra med arbete i ledande ställning i ett sådant aktiebolag som bedriver jordbruk och där han eller hon äger aktier ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar. Efter avträdelsen får avträdaren inte vara ansvarig bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag som bedriver jordbruk enligt 3 §.

I 2 mom. avses med familjemedlem avträdarens make samt en person som bor i samma hushåll som avträdaren och är släkt med honom eller henne i rakt upp- eller nedstigande led.

Med ledande ställning avses arbete som styrelsemedlem eller verkställande direktör eller i annan motsvarande ställning i ett aktiebolag.

14 § (22.6.2022/482)

14 § har upphävts genom L 22.6.2022/482.

3 kap

Avträdelseformer

15 §
Generationsväxlingsöverlåtelse

Upphörandet med att bedriva jordbruk kan ske så att avträdaren genomför en generationsväxling på sin gårdsbruksenhet genom att överlåta gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader för bedrivande av jordbruk till en förvärvare som fortsätter med gårdsbruket och

1) som har tillräcklig yrkesskicklighet för att bedriva jordbruk,

2) som inte har fyllt 40 år,

3) vars inkomster av varaktig natur av annat än gårdsbruk och kompletterande verksamhet till gårdsbruket som bedrivs utifrån gårdsbruksenheten, uppskattade vid avträdelsetidpunkten, inte överstiger 60 000 euro om året, (29.12.2009/1787)

4) som med en affärsplan visar att den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen eller den gårdsbruksenhet som bildas för förvärvaren vid avträdelsen är ekonomiskt livskraftig och att företagsverksamheten på gårdsbruksenheten under fem år efter avträdelsen ger en inkomst på minst 15 000 euro per år för varje förvärvare eller för de äkta makar som är förvärvare, varav det jordbruk som bedrivs på gårdsbruksenheten ger minst 12 000 euro per år, (12.12.2014/1064)

5) vars gårdsbruksenhet som bildas kan anses uppfylla de krav som enligt annan lagstiftning hänför sig till dess produktionsinriktning och som gäller miljö och djurskydd samt de krav i livsmedelslagen (23/2006) som gäller bedrivande av jordbruk enligt denna lag, och

6) som förbinder sig att odla gårdsbruksenheten och bo på den eller på sådant avstånd från den att förvärvaren kan svara för bedrivandet av jordbruk och regelbundet delta i arbetet på gårdsbruksenheten så att den, med beaktande av bestämmelserna i djurskyddslagen (247/1996) och andra motsvarande bestämmelser, kan skötas på ett ändamålsenligt sätt så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock under minst fem år; om en gårdsbruksenhet överlåts till två förvärvare för gemensam odling, ska båda förvärvarna uppfylla förpliktelserna i den förbindelse som avses i denna punkt. (29.12.2009/1787)

Om villkoren i 1 mom. 1, 4 och 5 punkten inte uppfylls vid avträdelsetidpunkten, skall förvärvaren avge en förbindelse om att villkoret enligt 1 punkten uppfylls senast under de två följande kalenderåren efter avträdelsen och villkoren i 4 och 5 punkten under de tre följande åren efter avträdelsen.

Som generationsväxlingsöverlåtelse enligt 1 mom. anses ändå inte överlåtelse av gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader till en sådan förvärvare som redan före överlåtelsen enligt 1 mom. har börjat med gårdsbruk så att han eller hon har beviljats startstöd till unga jordbrukare enligt 6 § i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) eller motsvarande startstöd till unga jordbrukare eller andra startstöd enligt tidigare lagstiftning och gårdsbruk inte har inletts på samma gårdsbruksenhet som avträdaren ansöker om avträdelsestöd för. (29.12.2009/1787)

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om de omständigheter som skall ingå i affärsplanen och som beaktas när gårdsbruksenhetens ekonomiska livsduglighet bedöms, om bestämmandet av gårdsbruksenhetens företagsinkomst och om de utredningar som skall företes pensionsanstalten för bestämmande av företagsinkomsten. Genom förordning av statsrådet föreskrivs också närmare om hur det påvisas att gårdsbruksenheten uppfyller de krav som gäller miljön, hygienen och djurs välfärd samt om den utbildning och praktiska erfarenhet som krävs av förvärvaren.

16 § (28.12.2012/1000)

16 § har upphävts genom L 28.12.2012/1000.

17 §
Upphörande med renhushållning

Om avträdarens lägenhet är en renhushållningslägenhet eller en därmed jämförbar lägenhet kan avträdelsen ske

1) genom att renarna jämte för förvärvaren nödvändiga produktionsbyggnader och produktionskonstruktioner överlåts till en förvärvare som uppfyller villkoren i 15 § 1 mom. 1–3 punkten och börjar bedriva renhushållning, förutsatt att det för förvärvaren efter överlåtelsen bildas en renbesättning på minst 80 djur, eller

2) genom att renarna överlåts till en renägare som redan bedriver renhushållning, som i egenskap av renägare har tecknat en försäkring för minimipensionsskydd i enlighet med 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, som inte har fyllt 50 år och vars företag till följd av överlåtelsen växer med minst 20 renar. (28.12.2012/1000)

Förvärvaren skall förbinda sig att bedriva renhushållning så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock under minst fem år.

Som en generationsväxlingsöverlåtelse enligt 1 mom. betraktas ändå inte överlåtelse av renar och produktionsbyggnader till en förvärvare som redan tidigare har börjat med renhushållning så att han eller hon har beviljats startstöd till unga näringsidkare enligt 3 § 2 punkten i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar eller motsvarande stöd för etablering eller startstöd enligt tidigare lagstiftning. (26.8.2011/999)

17 a § (29.12.2009/1787)

När makar som bedriver renhushållning upphör med verksamheten vid olika tidpunkter

Om avträdarens lägenhet är en renhushållningslägenhet eller en därmed jämförbar lägenhet, kan avträdarens make fortsätta att bedriva renhushållning för egen räkning utan hinder av 12 § 1 mom., om

1) han eller hon äger renar vid den tidpunkt maken upphör med att bedriva renhushållning genom att överlåta de renar som han eller hon äger till någon annan än sin make på det sätt som avses i 4 §,

2) han eller hon under minst fem års tid omedelbart innan makens ansökan om avträdelsestöd anhängiggjordes har varit försäkrad som renägare med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare, och

3) avträdaren inte under de senaste fem åren före den tidpunkt som avses i 2 punkten har överlåtit några renar till sin make som fortsätter att bedriva renhushållning, och inte heller därefter överlåter renar till sin make.

Båda makarna kan var för sig upphöra med verksamheten på det sätt som avses i 17 § 1 mom. 1 punkten endast om båda äger var sin renhushållningslägenhet eller en därmed jämförbar lägenhet.

4 kap

Avträdelseformer som gäller bolag

18 §
Generationsväxling i personbolag

Om avträdaren är en i 5 § 1 mom. 2 punkten avsedd lantbruksföretagare, kan upphörandet med att bedriva jordbruk också ske genom en sådan generationsväxlingsöverlåtelse där avträdaren överlåter sin bolagsandel i ett öppet bolag eller kommanditbolag som äger den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen till en förvärvare som

1) uppfyller villkoren i 15 § och för bolagets räkning avger en förbindelse som avses i 15 § 1 mom. 6 punkten,

2) efter avträdelsen uppfyller villkoren för försäkring enligt 3 och 7 § i lagen om pension för lantbruksföretagare på grundval av det gårdsbruk som han eller hon bedriver på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen, och (22.12.2006/1282)

3) förbinder sig att inte överlåta sin bolagsandel och att arbeta i bolaget som ansvarig bolagsman så länge som avträdelsestöd betalas, dock under minst fem år.

Ett bolag som avses i 1 mom. skall förbinda sig att behålla den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen i sin ägo och besittning och att odla den så länge som avträdelsestöd betalas, dock under minst fem år. Bolaget skall också förbinda sig att uppfylla villkoren i 15 § 1 mom. 4 och 5 punkten.

Då avträdaren är en i 1 mom. avsedd lantbruksföretagare kan upphörandet med att bedriva jordbruk ske genom en generationsväxlingsöverlåtelse även så att ett öppet bolag eller kommanditbolag överlåter gårdsbruksenhetens åkrar och produktionsbyggnader på det sätt som anges i 15 §.

19 §
Generationsväxling i aktiebolag

Då avträdaren är en i 5 § 1 mom. 3 punkten avsedd lantbruksföretagare kan upphörandet med att bedriva jordbruk ske genom en generationsväxlingsöverlåtelse så att alla aktier i det aktiebolag som äger den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen överlåts till en förvärvare som

1) uppfyller villkoren i 15 § och för aktiebolagets räkning avger en förbindelse som avses i 15 § 1 mom. 6 punkten,

2) efter avträdelsen uppfyller villkoren för försäkring enligt 3 och 7 § i lagen om pension för lantbruksföretagare i egenskap av i 3 § 6 punkten i nämnda lag avsedd lantbruksföretagare på grundval av det gårdsbruk som han eller hon bedriver på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen, och (22.12.2006/1282)

3) förbinder sig att i sin ägo behålla ett sådant antal aktier i detta aktiebolag att han eller hon på grundval av dem har bestämmande inflytande i aktiebolaget så länge som avträdelsestöd betalas, dock under minst fem år.

Vid överlåtelse enligt 1 mom. skall aktiebolaget förbinda sig att behålla den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen i sin ägo och besittning och att odla den så länge som avträdelsestöd betalas, dock under minst fem år. Aktiebolaget skall också förbinda sig att uppfylla villkoren i 15 § 1 mom. 4 och 5 punkten.

En förvärvare som avses i 1 mom. anses ha bestämmande inflytande i bolaget, om han eller hon ensam eller tillsammans med sin make äger över hälften av bolagets aktier eller om han eller hon ensam eller tillsammans med sin make på grund av aktieinnehavet har över hälften av rösterna.

Om det är fråga om en avträdare som avses i 1 mom., kan upphörandet med att bedriva jordbruk även ske så att det aktiebolag för vars räkning avträdaren har bedrivit jordbruk överlåter åkrarna och produktionsbyggnaderna på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen på det sätt som anges i 15 §.

20 §
Generationsväxlingsöverlåtelse till personbolag

Upphörandet med att bedriva jordbruk kan också ske så att avträdaren överlåter gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader genom en generationsväxlingsöverlåtelse till ett öppet bolag eller kommanditbolag som bedriver jordbruk enligt 3 § 1 mom. 2 punkten, om

1) de ansvariga bolagsmännen i det bolag som förvärvar gårdsbruksenheten uppfyller villkoren i 15 § och avger en förbindelse enligt 15 § 1 mom. 6 punkten,

2) de ansvariga bolagsmännen enligt 1 punkten efter avträdelsen uppfyller villkoren för försäkring enligt 3 och 7 § i lagen om pension för lantbruksföretagare på grundval av den verksamhet de bedriver på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen, och (22.12.2006/1282)

3) de ansvariga bolagsmännen enligt 1 punkten förbinder sig att inte överlåta sina bolagsandelar och att arbeta som ansvarig bolagsman i bolaget så länge som avträdelsestöd betalas, dock under minst fem år.

Ett bolag som avses i 1 punkten skall förbinda sig att behålla den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen i sin ägo och besittning och att odla den så länge som avträdelsestöd betalas, dock under minst fem år. Bolaget skall också förbinda sig att uppfylla villkoren i 15 § 1 mom. 4 och 5 punkten.

21 §
Generationsväxlingsöverlåtelse till aktiebolag

Upphörandet med att bedriva jordbruk kan ske även så att avträdaren överlåter gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader genom en generationsväxlingsöverlåtelse till ett aktiebolag som bedriver jordbruk enligt 3 § 1 mom. 2 punkten på följande villkor:

1) bestämmande inflytande i det aktiebolag som förvärvar gårdsbruksenheten innehas av en lantbruksföretagare som uppfyller villkoren i 15 § och som för aktiebolagets räkning avger en förbindelse enligt 15 § 1 mom. 6 punkten,

2) den i 1 punkten avsedda lantbruksföretagaren uppfyller efter avträdelsen villkoren för försäkring enligt 3 och 7 § i lagen om pension för lantbruksföretagare i egenskap av i 3 § 6 punkten i nämnda lag avsedd lantbruksföretagare på grundval av den verksamhet han eller hon bedriver på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen, (22.12.2006/1282)

3) den i 1 punkten avsedda lantbruksföretagaren förbinder sig att behålla ett sådant antal aktier i aktiebolaget i sin ägo att han eller hon på grundval av dem har bestämmande inflytande i aktiebolaget så länge som avträdelsestöd betalas, dock under minst fem år,

4) det i 1 punkten avsedda aktiebolaget förbinder sig att behålla den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen i sin ägo och besittning och att odla den så länge som avträdelsestöd betalas, dock under minst fem år, och att uppfylla villkoren i 15 § 1 mom. 4 och 5 punkten.

En lantbruksföretagare som avses i 1 mom. 1 punkten anses ha bestämmande inflytande i ett aktiebolag om han eller hon ensam eller tillsammans med sin make äger över hälften av bolagets aktier eller om han eller hon ensam eller tillsammans med sin make på grund av aktieinnehavet har över hälften av rösterna.

Det som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas också på en förvärvare som uppfyller villkoren i 15 § och som förvärvar en gårdsbruksenhet i sin ägo för ett aktiebolag som skall bildas. Förvärvaren skall då avge de förbindelser som avses i 1 mom. 4 punkten för bolagets räkning.

5 kap

Gemensamma bestämmelser för olika avträdelseformer

22 §
Överlåtelseformer

Överlåtelse av åker och produktionsbyggnader kan ske genom köp, gåva eller byte till annat än jord- och skogsbruksmark. Överlåtelse av en bolagsandel eller aktier enligt 18 § 1 mom. och 19 § 1 mom. kan ske genom köp eller gåva.

Om avträdaren är en person som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten betraktas också avvittring och arvskifte mellan den efterlevande maken och arvingarna som en överlåtelse.

3 mom. har upphävts genom L 22.12.2011/1412. (22.12.2011/1412)

Om avträdarens lägenhet är en renhushållningslägenhet eller en därmed jämförbar lägenhet kan överlåtelsen av renar och produktionsbyggnader samt produktionskonstruktioner enligt 17 § 1 mom. ske genom köp eller gåva.

23 § (29.12.2009/1787)
Antalet förvärvare

En överlåtelse som avses i 15 §, 18 § 3 mom., 19 § 4 mom. och 77 a § kan också ske till två förvärvare och deras makar gemensamt. Om en gårdsbruksenhet överlåts på det sätt som avses i 15 §, 18 § 3 mom. eller 19 § 4 mom. till två förvärvare för gemensam odling, ska båda förvärvarna uppfylla det som föreskrivs om förvärvare i 15 §. När gårdsbruksenhetens åkrar överlåts på det sätt som avses i 77 a § till två förvärvare för gemensam odling ska båda förvärvarna uppfylla det som föreskrivs om förvärvare i 77 a §. Om överlåtelsen dock sker till makar gemensamt, ska åtminstone den ena maken vid överlåtelse för att genomföra en generationsväxling uppfylla det som föreskrivs om förvärvare i 15 §, och vid överlåtelse av tillskottsmark i samband med en påbörjad generationsväxling uppfylla det som föreskrivs om förvärvare i 77 a §. (28.12.2012/1000)

Om gårdsbruksenhetens åkrar eller en del av dem överlåts till sådana förvärvare gemensamt som avses i 1 mom. för gemensam odling, ska förvärvarna förbinda sig att behålla åkrarna oskiftade i sin ägo och besittning under den tid de förbindelser som anges i denna lag är i kraft. Det som föreskrivs ovan tillämpas också när åkrarna överlåts till makar gemensamt även om bara den ena av dem uppfyller villkoren för en förvärvare.

En överlåtelse som avses i 19 § 1 mom. och 21 § kan också ske till förvärvaren och dennes make gemensamt. Då ska den ena av makarna uppfylla alla villkoren och bägge ska förbinda sig att tillsammans med sin make behålla ett sådant antal aktier i sin ägo att förvärvarna tillsammans har bestämmande inflytande i ett aktiebolag enligt 19 eller 21 § så länge som avträdelsestöd betalas, dock under minst fem år.

4 mom. har upphävts genom L 22.12.2011/1412. (22.12.2011/1412)

24 §
Generationsväxlingsöverlåtelse för odling separat

Utan hinder av det som föreskrivs i 23 § kan en generationsväxlingsöverlåtelse enligt 15 §, 18 § 3 mom. och 19 § 4 mom. ske även så att av den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen överlåts separata gårdsbruksenheter till förvärvare som uppfyller villkoren i 15 § för att odlas separat,

1) om gemensam odling av gårdsbruksenheter som överlåts separat inte är ändamålsenlig med beaktande av avståndet mellan lägenheterna samt deras produktionsinriktning eller omständigheter som kan jämföras med produktionsinriktningen, på respektive gårdsbruksenhet finns de bostads- och produktionsbyggnader som förvärvaren behöver och varje gårdsbruksenhet som överlåts separat enligt förvärvarnas utredningar är ekonomiskt livskraftig på det sätt som avses i 15 §, eller

2) om de gårdsbruksenheter som överlåts separat har de produktionsbyggnader som behövs med beaktande av produktionsinriktningen, och den inkomst som bedrivandet av jordbruk på gårdsbruksenheten ger från varje gårdsbruksenhet som överlåts separat under de fem följande kalenderåren efter överlåtelsen kan uppskattas vara minst två och en halv gånger så stor som den inkomst som enligt 15 § 1 mom. 4 punkten förutsätts i fråga om den inkomst som jordbruket på en livskraftig gårdsbruksenhet ger. (12.12.2014/1064)

Vid beräkning och uppskattning av den inkomst som bedrivandet av jordbruk på gårdsbruksenheten ger enligt 1 mom. 2 punkten iakttas i tillämpliga delar det som med stöd av 15 § genom förordning av statsrådet bestäms om uppskattning av en gårdsbruksenhets ekonomiska livsduglighet. Närmare bestämmelser om minimibeloppet av den inkomst som bedrivandet av jordbruk på gårdsbruksenheten ger som avses ovan och om beloppet av minimiavdragen från den inkomst som bedrivandet av jordbruk på gårdsbruksenheten ger utfärdas genom förordning av statsrådet. Förvärvaren av en gårdsbruksenhet som överlåts separat ska för pensionsanstalten förete en utredning om att villkoret i 1 mom. 2 punkten uppfylls. (12.12.2014/1064)

På gårdsbruksenheter som överlåts separat tillämpas också det som föreskrivs i 23 § 1 och 2 mom.

25 § (29.12.2009/1787)
Överlåtelse av renar till flera förvärvare

En överlåtelse enligt 17 § 1 mom. 1 eller 2 punkten kan ske till flera förvärvare separat, om det för respektive förvärvare bildas en renbesättning på minst 150 livrenar till följd av överlåtelsen.

26 §
Gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelse och tillåtna undantag

Avträdelsen skall gälla gårdsbruksenhetens hela åkermark. Till den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen anses höra även utarrenderade åkerområden, om dessa inte på grund av sitt läge eller av någon annan motsvarande orsak kan anses vara åtskilda från den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen.

Avträdarna har dock rätt att utanför avträdelsen lämna följande områden av skälig storlek:

1) ett driftscentrumområde, på vilket bostadshusen och, i andra än i 15 och 18–21 § nämnda fall, gårdsbruksenhetens ekonomibyggnader är belägna, och

2) ett sådant åkerområde för eget bruk som är högst två hektar stort eller av särskilda skäl som beror på områdets läge eller kvalitet är något större än detta. (29.12.2009/1787)

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas närmare om de situationer där en avträdare har ett i 2 mom. 2 punkten avsett särskilt skäl att behålla ett över två hektar stort åkerområde för eget bruk. (29.12.2009/1787)

26 a § (29.12.2009/1787)
Skifte av gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelse

Om avträdaren ensam eller tillsammans med sin make äger en gårdsbruksenhet tillsammans med en eller flera andra och gårdsbruksenheten odlas gemensamt, kan gårdsbruksenheten trots 11 § 2 mom. och 26 § 1 mom. avträdas på så sätt att avträdelsen bara gäller en del av gårdsbruksenheten. Ett villkor för avträdelsestöd är att den inkomst som bedrivandet av jordbruk på gårdsbruksenheten ger från den gemensamt ägda gårdsbruksenheten kan beräknas överstiga 50 000 euro om året och att det av gårdsbruksenheten kan bildas flera funktionellt självständiga gårdsbruksenheter på det sätt som föreskrivs i 2 mom. Om överlåtelsen av en gårdsbruksenhet som bildats på detta sätt i övrigt uppfyller villkoren för en generationsväxlingsöverlåtelse enligt 15 §, kan avträdelsestöd beviljas till den avträdare som har ägt en del av den gårdsbruksenhet som varit i gemensam ägo och odlats gemensamt samt till dennes make. (12.12.2014/1064)

Före avträdelsen kan gårdsbruksenheten skiftas så att den bildar flera gårdsbruksenheter, om

1) gårdsbruksenheten består av flera, ursprungligen separata gårdsbruksenheter som har behövliga bostadshus och produktionsbyggnader, eller

2) det inte är ändamålsenligt med gemensam odling på de gårdsbruksenheter som bildas med tanke på lägenheternas ägarförhållanden, avståndet mellan lägenheterna, produktionsinriktningen eller med dem jämförbara omständigheter och om var och en av de gårdsbruksenheter som bildas har behövliga bostadshus och produktionsbyggnader.

En gårdsbruksenhet som har bildats i enlighet med 1 och 2 mom. och som ska avträdas ska enligt förvärvarens utredningar och affärsplan vara ekonomiskt livskraftig så att förvärvaren under de fem år som följer efter avträdelsen kan få minst 25 000 euro per år i inkomst från bedrivandet av jordbruk på gårdsbruksenheten. I fråga om uträknandet och uppskattandet av den inkomst som bedrivandet av jordbruk på gårdsbruksenheten ger en i 1 mom. avsedd gårdsbruksenhet och en gårdsbruksenhet som överlåts till en förvärvare iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs om inkomst av företagsverksamheten och upprättandet av en affärsplan i en förordning som statsrådet utfärdat med stöd av 15 §. (12.12.2014/1064)

27 §
Avträdarens skyldighet att avträda all åkermark

Om avträdaren ensam eller tillsammans med sin make eller avträdarens make äger flera gårdsbruksenheter, skall åkermarken på dem alla avträdas på det sätt som anges i denna lag. Om avträdaren eller avträdarens make utöver den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen äger endast en del av en annan gårdsbruksenhet, förutsätts inte att de övriga delägarna till denna gårdsbruksenhet avstår från åkermarken. Avträdaren och avträdarens make skall dock upphöra med att bedriva jordbruk för egen eller gemensam räkning även på en dylik lägenhet.

Om en avträdare som avses i 5 § 1 mom. 2 och 3 punkten vid sidan av jordbruk som han eller hon bedrivit i ett bolag har bedrivit jordbruk för egen eller gemensam räkning på åkermark som ägs av avträdaren ensam eller tillsammans med sin make eller av maken skall avträdaren och avträdarens make avträda även ovan nämnda åkermark på det sätt som anges i denna lag.

6 kap

Fastställande av avträdelsestödet

28 §
Avträdelsestödets delar

Avträdelsestödet består av ett grundbelopp och en kompletteringsdel.

Avträdelsestödets grundbelopp grundar sig på den arbetsinkomst som med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare har fastställts för lantbruksföretagaren.

29 §
Fastställande av grundbeloppet

Avträdelsestödets grundbelopp är lika stort som den invalidpension som enligt lagen om pension för lantbruksföretagare skulle ha beviljats lantbruksföretagaren, om han eller hon när avträdelsen skedde hade haft rätt till full invalidpension. På grundbeloppet tillämpas bestämmelserna i lagen om pension för lantbruksföretagare i den lydelse de hade när lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (75/2016) och lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (77/2016) trädde i kraft. Livslängdskoefficienten enligt 78 § i lagen om pension för lantbruksföretagare samt lönekoefficienten enligt 84 § i den lagen fastställs dock enligt de bestämmelser om fastställande av lönekoefficient och livslängdskoefficient som finns i lagen om pension för arbetstagare och som gällde vid avträdelsetidpunkten. (9.12.2016/1075)

När storleken på grundbeloppet fastställs ska dock inte beaktas rätten till pension på basis av de förmåner som räknas upp i 74 § i lagen om pension för arbetstagare och inte heller en förmån enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003). De inkomster som ligger till grund för ovannämnda förmåner eller de kalkylerade inkomster som avses i 76 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare beaktas inte som inkomst som ligger till grund för pension för återstående tid. Då grundbeloppets storlek fastställs ska inte heller sådan rätt till pension beaktas som grundar sig på stipendiatarbete enligt 10 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare, på lantbruksföretagarens arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller på annan företagarverksamhet än den som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare. (9.12.2016/1075)

På grundbeloppet tillämpas det som i 80 § i lagen om pension för arbetstagare bestäms om fastställande av invalidpensionen på tidigare grunder, om avträdaren före avträdelsen har fått invalidpension i form av rehabiliteringsstöd. Pension eller förmån som intjänats av de förmåner som uppräknas i 74 § i lagen om pension för arbetstagare eller på grundval av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier beaktas dock inte när grundbeloppet fastställs.

På avträdelsestödets grundbelopp tillämpas det som i 92–95 § i lagen om pension för arbetstagare bestäms om primära förmåner som dras av från pensionen samt det som föreskrivs om barnförhöjning i 29 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare (1281/2006). Grundbeloppet justeras i enlighet med förändringarna i den allmänna löne- och prisnivån så som bestäms i 98 § i lagen om pension för arbetstagare. (22.12.2006/1282)

30 §
Grundbeloppet till den som får delinvalidpension

Avträdelsestödets grundbelopp för en lantbruksföretagare som får delinvalidpension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare är lika stort som den fulla invalidpension som enligt lagen om pension för lantbruksföretagare hade beviljats lantbruksföretagaren, om hans eller hennes delinvalidpension hade ändrats till full pension när avträdelsen skedde. När grundbeloppet fastställs beaktas en pension eller förmån som intjänats av de förmåner som uppräknas i 74 § i lagen om pension för arbetstagare eller på grundval av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier, dock inte till ett belopp som motsvarar full invalidpension. I övrigt tillämpas på grundbeloppet det som föreskrivs i 29 § 2 och 4 mom.

I 1 mom. avsedd delinvalidpension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare ändras till avträdelsestödets grundbelopp från den tidpunkt då avträdelsestöd börjar betalas i enlighet med 38 § i denna lag. Betalningen av delinvalidpension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare upphör från nämnda tidpunkt.

31 § (21.12.2007/1293)
Avträdelsestödets kompletteringsdel

Avträdelsestödets kompletteringsdel är lika stor som den folkpension som skulle ha beviljats avträdaren, om han eller hon då avträdelsen skedde hade haft rätt till folkpension som beviljats i form av sjukpension. När kompletteringsdelen beräknas tillämpas dock inte bestämmelserna i 21 § i folkpensionslagen om avvägning av pensionens belopp till boendetiden i Finland. När kompletteringsdelen fastställs beaktas som inkomst fortlöpande pension eller ersättning som betalas från utlandet och som motsvarar pension eller ersättning enligt 22 § 1 mom. i folkpensionslagen.

När kompletteringsdelen beräknas tillämpas bestämmelserna i folkpensionslagen om fastställande av pension för makar även i sådana fall där det är fråga om personer som avses i 5 § 2 mom. i denna lag. På kompletteringsdelen tillämpas emellertid inte 5 § 2 mom. i folkpensionslagen. Efter det att avträdelsestöd har beviljats justeras kompletteringsdelens belopp endast till följd av sådana förändringar i familjeförhållandena som avses i 24 § 1 mom. 1 och 2 punkten i folkpensionslagen.

Kompletteringsdelen indexjusteras enligt det som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001).

Till avträdelsestödet fogas en sådan barnförhöjning som avses i 10 kap. i folkpensionslagen på de villkor som anges i kapitlet.

Trots 2 mom. omvandlas kompletteringsdelens belopp för en person som får eller som har rätt till avträdelsestödets kompletteringsdel den 1 januari 2020 från nämnda tidpunkt i överensstämmelse med 19 § i folkpensionslagen. (4.12.2019/1230)

7 kap

Ansökan och beslut om avträdelsestöd

32 § (28.12.2012/1000)
Ansökan om avträdelsestöd

Avträdelsestöd kan sökas tidigast två år innan den ålder som anges i 8 § 1 mom. uppnås. Efter att ansökan gjorts kan avträdelsen ske redan innan avträdaren uppnår den ålder som anges i 8 § 1 mom. Avträdelsestöd betalas dock tidigast från den tidpunkt som anges i 38 §.

Sökanden ska för ett villkorligt beslut till sin undertecknade ansökan foga ett av parterna undertecknat föravtal eller utkast till överlåtelsehandling och en av förvärvaren undertecknad förbindelse enligt 15 § 1 mom. 6 punkten, 17 § 2 mom. eller 77 a § 2 mom. 7 punkten och vid behov enligt 15 § 2 mom. Om avträdelsen sker på det sätt som anges i 18–21 §, ska det till ansökan dessutom fogas av bolaget och en förvärvare som uppfyller villkoren i 15 § undertecknade förbindelser enligt ovan nämnda bestämmelser samt handlingar som visar att de som avgett förbindelsen har rätt att teckna firma och att avge förbindelse. Till ansökan ska det också fogas en förbindelse enligt 23 § 2 och 3 mom. undertecknad av förvärvarens make.

Avträdelsestöd ska sökas och de förbindelser som avses i 2 mom. ska avges på en blankett som har godkänts av pensionsanstalten.

Den som ansöker om avträdelsestöd ska lämna pensionsanstalten de uppgifter som behövs för att behandla och avgöra ärendet.

33 § (29.12.2009/1787)
Utredningar som ska bifogas ansökan

Till ansökan ska fogas en utredning om äganderätten och arealen beträffande den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen samt vid generationsväxlingsöverlåtelse utredningar om förvärvarens yrkesskicklighet, om att den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen är ekonomiskt livskraftig och att kraven i fråga om miljön, hygienen och djurs välfärd uppfylls. Till ansökan ska dessutom fogas en utredning om de arealbaserade stöd som avträdaren har ansökt om.

Om avträdaren är en sådan avträdare som avses i 6 § 2 mom., ska till ansökan fogas ett handelsregisterutdrag över det bolag som äger den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen samt vid överlåtelser som avses i 19 § 1 mom. och 21 § 1 mom. en kopia av aktieboken och aktieägarförteckningen samt av bolagsordningen för aktiebolaget.

Om överlåtelsen sker på det sätt som anges i 18 eller 20 §, skall pensionsanstalten tillställas det öppna bolagets eller kommanditbolagets bolagsavtal samt vid en överlåtelse enligt 18 § en utredning om att de andra bolagsmännen samtycker till avträdarens planerade överlåtelse av bolagsandelen, om inte något annat följer av bolagets bolagsavtal.

Om avträdelsen i fråga om en renhushållningslägenhet eller en därmed jämförbar lägenhet sker på det sätt som föreskrivs i 17 a §, ska till ansökan fogas ett intyg av en renvärd enligt 19 § i renskötsellagen (848/1990) där det redogörs för handeln med renar mellan avträdaren och dennes make under de fem år som föregått avträdarens ansökan om avträdelsestöd och där det också uppges hur många renar vardera maken har.

Pensionsanstalten kan kräva att också andra utredningar som behövs för att avgöra ansökan ska fogas till den.

34 § (29.12.2009/1787)
Anhängiggörande av ansökan

Ansökan om avträdelsestöd och de handlingar och förbindelser som avses i 15, 17 och 18–21 §, 23 § 2 och 3 mom. samt 33 och 77 a § ska lämnas till pensionsanstalten eller pensionsanstaltens ombud. Ansökan anses ha blivit anhängiggjord den dag då den har kommit in till pensionsanstalten eller pensionsanstaltens ombud. I 18 § i förvaltningslagen (434/2003) anges närmare vilken dag ansökan anses ha kommit in. (28.12.2012/1000)

I stället för till pensionsanstalten eller pensionsanstaltens ombud kan ansökan lämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Ansökan anses ha blivit anhängiggjord på det sätt som avses i 1 mom. den dag den anlänt. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ska utan dröjsmål skicka ansökan jämte bilagor till pensionsanstalten.

Pensionsanstalten eller pensionsanstaltens ombud kan efter att ha tagit emot ansökan begära att den som ansöker om avträdelsestöd inom utsatt skälig tid lämnar sådan tilläggsutredning som behövs för att avgöra saken.

Om den som ansöker om stöd inte inom utsatt skälig tid lämnar nödvändig tilläggsutredning till den som enligt 3 mom. begärt tilläggsutredning, kan pensionsanstalten avvisa ansökan utan prövning eller avgöra den utan tilläggsutredning.

35 § (29.12.2009/1787)
Utlåtanden

Pensionsanstalten kan vid behov be att den landsbygdsnäringsmyndighet som avses i 34 § 2 mom. eller närings-, trafik- och miljöcentralen ger ett utlåtande om huruvida villkoren för avträdelsestöd uppfylls. Om avträdaren bedriver renhushållning, kan pensionsanstalten även begära Renbeteslagsföreningens utlåtande om ansökan.

Pensionsanstalten avgör en ansökan om avträdelsestöd efter att ha fått det utlåtande som avses i 1 mom.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid givande av utlåtanden kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

36 §
Villkorligt beslut

Pensionsanstalten skall efter att ha fått nödvändiga utlåtanden och utredningar avgöra ansökan om avträdelsestöd utan dröjsmål.

Om beslutet fattas med stöd av ett utkast till överlåtelsehandling eller ett föravtal, skall i pensionsanstaltens villkorliga beslut nämnas alla villkor för beviljande av avträdelsestöd. Ett villkor i beslutet skall vara att sökanden inom tolv månader från den tidpunkt då beslutet gavs skall genomföra en avträdelse enligt 4 § samt tillställa pensionsanstalten en slutlig överlåtelsehandling eller kopia därav som motsvarar utkastet eller föravtalet. Ett villkorligt beslut förfaller om avträdelsen inte har genomförts inom föreskriven tid.

När en ansökan avgörs villkorligt på det sätt som bestäms i 2 mom., anses vid bedömningen av villkoret i 7 § såsom avträdelsetidpunkt den tidpunkt då ansökan om avträdelsestöd gjordes. Genom det villkorliga beslutet meddelas en uppskattning av avträdelsestödets belopp varvid som stödets begynnelsetidpunkt betraktas ingången av den kalendermånad under vilken det villkorliga beslutet ges.

37 §
Beslut om avträdelsestödets belopp

Sedan avträdelsen skett skall pensionsanstalten efter att ha fått nödvändiga utredningar fastställa avträdelsestödets belopp genom ett överklagbart beslut med iakttagande av 29–31 §.

Det som föreskrivs i 1 mom. iakttas också när delinvalidpension ändras till avträdelsestöd.

38 § (22.6.2022/482)
Betalning av avträdelsestöd

Avträdelsestöd betalas från den avträdelsetidpunkt som bestäms enligt 4 § 3 mom. för avträdelseformen i fråga. Avträdelsestöd betalas dock inte förrän

1) avträdaren har uppnått den ålder som anges i 8 § 1 mom.,

2) avträdaren har upphört med att bedriva kommersiellt jordbruk och med leveransarbeten i skogsbruket så som avses i 12 och 13 §,

3) betalningen av rehabiliteringsstöd har upphört, om avträdaren har haft rätt till rehabiliteringsstöd då avträdelsen skedde,

4) besittningen av åkermarken på den lägenhet som är föremål för avträdelsen, äganderätten till de överlåtna renarna och, i de fall som avses i 15 §, 17 § 1 mom. 1 punkten och 18–21 §, besittningen av produktionsbyggnaderna och produktionskonstruktionerna har övergått till förvärvaren,

5) förvärvaren har börjat infria sin förbindelse enligt 15 § 1 mom. 6 punkten, 17 § 2 mom. eller 77 a § 1 mom. 7 punkten,

6) förvärvaren vid avträdelser enligt 18–21 § har lämnat in en utredning om att han eller hon är ansvarig bolagsman i de bolag som avses i nämnda paragrafer eller att han eller hon har bestämmande inflytande i aktiebolaget och att han eller hon tagit en försäkring för minimipensionsskydd enligt lagen om pension för lantbruksföretagare för sin verksamhet på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen,

7) bolaget vid avträdelser enligt 18–21 § har börjat infria sin förbindelse enligt 18 § 2 mom., 19 § 2 mom., 20 § 2 mom. eller 21 § 1 mom. 4 punkten.

1 mom. tillämpas fr.o.m. 1.1.2022.

Avträdaren kan innan betalning av avträdelsestöd börjar skriftligt meddela pensionsanstalten att avträdelsestöd inte ska börja betalas till honom eller henne. Betalningen av avträdelsestöd till en avträdare som lämnat ett sådant meddelande börjar när han eller hon skriftligt hos pensionsanstalten ansöker om att avträdelsestöd ska börja betalas. Avträdelsestöd betalas från ingången av den månad som följer från det att ansökan om betalning av avträdelsestöd kommit in.

Avträdelsestöd betalas inte för en kalendermånad som inte är hel.

När de villkor som nämns i 1 eller 2 mom. har uppfyllts meddelar pensionsanstalten ett beslut om att avträdelsestöd ska börja betalas.

39 § (22.12.2009/1499)
Delgivning av beslut

Pensionsanstalten delger mottagaren sitt beslut genom att sända det per brev under den postadress mottagaren uppgivit. Närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ska informeras om avgörandet. Om avträdaren har bedrivit renhushållning, ska dessutom Renbeteslagsföreningen informeras om avgörandet.

40 § (28.12.2012/1000)
Pensionsanstaltens informationsskyldighet

I samband med beslutet om att avträdelsestöd börjar betalas ska pensionsanstalten för infriande av förbindelserna också meddela de förvärvare som avses i 15, 17, 18–21 och 77 a § och de bolag som avses i 18–21 § hur länge avträdaren kommer att betalas avträdelsestöd. Om betalningen av avträdelsestödet varaktigt upphör tidigare än vad som meddelats, ska pensionsanstalten också meddela förvärvaren detta.

I det fall att ansökan avslås efter avträdelsen, och denna har skett på det sätt som avses i 4 §, ska en förvärvare som avgett en förbindelse enligt 15, 17, 18–21 §, 23 § 2 och 3 mom. eller 77 a § och ett bolag som avses i 18–21 §, efter att beslutet vunnit laga kraft, meddelas att förbindelsen inte är bindande för förvärvaren eller för bolaget.

41 §
Erhållande och intjänande av pension för tiden för avträdelsestöd

För den tid för vilken avträdelsestöd betalas har dess mottagare inte rätt att få pension på grundval av företagarverksamhet som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare. Erhållandet av avträdelsestöd hindrar dock inte att pensionsrätt uppkommer på grund av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller annan företagarverksamhet än sådan som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare.

Avträdaren kan inte intjäna pension med stöd av lantbruksföretagarverksamhet som avses i 3 och 13 § i lagen om pension för lantbruksföretagare för den tid för vilken avträdelsestöd betalas till honom eller henne. Efter avträdelsen kan avträdaren inte heller intjäna pensionsskydd såsom idkare av gårdsbruk eller renägare enligt 3 eller 13 § i lagen om pension för lantbruksföretagare för den tid för vilken avträdelsestöd ännu inte har börjat betalas på grund av att villkoren i 38 §, eller något av dem, inte har uppfyllts. (19.12.2008/999)

När avträdelsestöd har börjat betalas på grundval av 38 § intjänar mottagaren av avträdelsestöd pension av annat förvärvsarbete än sådan lantbruksföretagarverksamhet som avses i 3 eller 13 § i lagen om pension för lantbruksföretagare enligt det som i de arbetspensionslagar som avses i 3 § i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om arbete under tid med pension. (19.12.2008/999)

42 §
Ändring av avträdelsestödets grundbelopp till ålderspension

Avträdelsestödets grundbelopp ändras till en lika stor ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare vid ingången av månaden efter den månad under vilken mottagaren av avträdelsestöd fyller 63 år.

Till ålderspension enligt 1 mom. läggs dock

1) den pension som mottagaren av avträdelsestöd har rätt till med stöd av de förmåner som anges i 74 § i lagen om pension för arbetstagare samt den förmån som intjänats med stöd av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier, och

2) sådan pension som intjänats med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare och som vid avträdelsetidpunkten enligt bestämmelserna i denna lag inte skall beaktas när avträdelsestödets grundbelopp fastställs.

3 mom. har upphävts genom L 29.12.2009/1787, som gäller enligt F 797/2010 fr.o.m. 1.1.2011.

Pensionsanstalten kan på ansökan bevilja den som får ålderspension enligt 1 mom. sådan ålderspension som intjänats i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller annan företagarverksamhet än en sådan som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare, så som föreskrivs om beviljande av ålderspension i de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare. (9.12.2016/1075)

Om avträdelsestödets grundbelopp av skäl som avses i 38 § 2 mom. inte har börjat betalas ut, kan utbetalningsstarten för i 42 § 1 mom. avsedd ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare skjutas upp på ansökan av avträdaren, om ansökan görs innan avträdaren fyller 63 år. Ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare beviljas då på särskild ansökan. Ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare fastställs enligt 42 § 1 och 2 mom. tidigast från ingången av månaden efter den då ansökan om ålderspension gjordes. I fråga om andra arbetspensioner enligt 3 § i lagen om pension för arbetstagare iakttas 42 § 4 mom. (22.6.2022/482)

43 §
När betalningen av avträdelsestödets kompletteringsdel upphör

Avträdelsestödets kompletteringsdel betalas tills avträdaren fyller 65 år.

Kompletteringsdelen betalas utöver i 42 § avsedd ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, om inte något annat följer av 3 och 4 mom.

Om mottagaren av avträdelsestöd beviljas sjukpension, individuell förtidspension, arbetslöshetspension, ålderspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller lagen om införande av folkpensionslagen, indras avträdelsestödets kompletteringsdel. (21.12.2007/1293)

Om mottagaren av avträdelsestöd beviljas annan än i 2 mom. avsedd full invalidpension, arbetslivspension, ålderspension eller förtida ålderspension enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare eller i lagar om införande av dem, dras avträdelsestödets kompletteringsdel in. Vad som föreskrivs ovan tillämpas också på motsvarande pensioner enligt de lagar eller den pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/1961), nedan 1961 års lag om pension för arbetstagare. (9.12.2016/1075)

5 mom. har upphävts genom L 29.12.2009/1787.

43 a § (29.12.2009/1787)
Tidpunkten för när betalningen av avträdelsestödets kompletteringsdel upphör och när betalningen av kompletteringsdelen återupptas

Betalningen av kompletteringsdelen upphör från det att sådan pension som avses i 43 § 3 eller 4 mom. börjar betalas.

Om den pension enligt 43 § 3 och 4 mom. som beviljats en mottagare av avträdelsestöd upphör, inleds betalningen av kompletteringsdelen på nytt från ingången av den månad som följer på pensionens upphörande.

44 §
Verkan av att mottagaren av avträdelsestöd avlider

När mottagaren av avträdelsestöd avlider indras avträdelsestödet vid ingången av den månad som följer på mottagarens dödsdag.

När storleken av familjepensionen efter en mottagare av avträdelsestöd fastställs anses det att förmånslåtaren vid sin död haft rätt att på grund av sin i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda företagarverksamhet erhålla full invalidpension som är lika stor som grundbeloppet enligt 29 eller 30 § i denna lag.

45 § (22.6.2022/482)
När betalningen av avträdelsestöd avbryts

Betalningen av avträdelsestöd kan avbrytas, om det huvudsakliga ansvaret för bedrivandet av jordbruk med beaktande av den arbetsinsats som mottagaren av avträdelsestöd står för och förhållandena på den överlåtna gårdsbruksenheten ska anses ha återgått till mottagaren av avträdelsestöd annat än tillfälligt.

Betalningen av avträdelsestödet återupptas omedelbart när pensionsanstalten har fått underrättelse om att orsaken till avbrottet har undanröjts. Mottagaren av avträdelsestödet ska skriftligt underrätta pensionsanstalten om att avbrottet har undanröjts. Bestämmelser om förfarandet när ett avbrutet avträdelsestöd börjar betalas på nytt utfärdas genom förordning av statsrådet. Avträdelsestöd betalas emellertid inte retroaktivt för längre tid än sex månader före underrättelsen.

45 § tillämpas fr.o.m. 1.1.2022.

8 kap

Uppfyllande av förpliktelserna i förbindelsen och skyldighet att lämna uppgifter

46 §
Indragning av avträdelsestöd

Avträdelsestödet indras, om avträdaren börjar bedriva jordbruk eller skogsbruk i strid med det förbud som avses i 12 och 13 §.

Om avträdarens i 1 mom. avsedda verksamhet eller försummelse av förbindelsen skall anses vara ringa eller om det funnits andra särskilda skäl för en sådan verksamhet eller försummelse, kan avträdelsestödet indras för viss tid eller beslut fattas om att avträdelsestödet betalas till samma belopp som tidigare. Kompletteringsdelen kan även indras delvis.

Avträdelsestödet kan dras in från den tidpunkt då den verksamhet som avses i 1 mom. inleddes eller försummelsen skedde.

47 § (28.12.2012/1000)
Avbrytande av infriandet av förbindelsen

Förvärvaren har rätt att avbryta infriandet av sin förbindelse enligt 15 § 1 mom. 6 punkten, 17 § 2 mom. och 77 a § 2 mom. 7 punkten på grund av fullgörande av värnplikt, yrkesstudier som gäller eller stödjer gårdsbruksverksamheten eller av något annat godtagbart skäl. Varar ett sådant hinder längre än ett år, ska pensionsanstalten förlänga förbindelsetiden med den tid som hindret varar, om inte förvärvaren visar att han eller hon själv, förvärvarens make eller en annan förvärvare uppfyller förpliktelserna i förbindelsen.

Det som bestäms ovan tillämpas också på

1) personer som avses i 18 § 1 mom. 1 punkten, 19 § 1 mom. 1 punkten, 20 § 1 mom. 1 punkten och 21 § 1 mom. 1 punkten,

2) andra än i 77 a § avsedda personer som i egenskap av förvärvare har avgett en förbindelse som motsvarar en förbindelse enligt 77 a § 2 mom. 7 punkten och förutsatt att avträdelsen har genomförts så att åkermarken har avträtts för att bli tilläggsmark och att avträdelsestöd har sökts senast den 31 december 2012,

3) personer som i egenskap av förvärvare har avgett en förbindelse enligt 2 punkten och förutsatt att avträdelsen har genomförts genom arrendering av åkermarken som tilläggsmark och att avträdelsestöd har sökts senast den 31 december 2011.

48 §
Underlåtenhet att infria förbindelsen

Om en förvärvare eller arrendator som avses i 15 eller 17 §, 47 § 2 mom. 2 eller 3 punkten eller 77 a § inte infriar sin förbindelse och detta inte beror på ett i 47 § 1 mom. nämnt godtagbart skäl, ska pensionsanstalten ålägga honom eller henne att ersätta pensionsanstalten för avträdelsestödets kapitalvärde, vilket fastställs på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämt genom ett beslut som utfärdats på ansökan av pensionsanstalten. (28.12.2012/1000)

Det som föreskrivs i 1 mom. gäller också förvärvare och bolag enligt 18–21 §. En förvärvare som uppfyller villkoren i 15 § samt ett bolag som avses i 18–21 § ansvarar solidariskt för att avträdelsestödets kapitalvärde ersätts, om en förbindelse enligt 15 § 1 mom. 4, 5 eller 6 punkten inte infrias.

Om försummelsen av förbindelsen måste anses vara ringa eller om vägande skälighetssynpunkter annars talar för det, kan pensionsanstalten dock besluta att helt eller delvis avstå från att driva in avträdelsestödets kapitalvärde. Pensionsanstalten avstår helt från att driva in avträdelsestödets kapitalvärde om förvärvaren genomför en generationsväxling enligt denna lag i samband med vilken förbindelsen enligt 47 § 2 mom. 2 och 3 punkten överförs på den som fortsätter jordbruket. (28.12.2012/1000)

På kapitalvärdet ska det betalas en årlig ränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) från det att 30 dagar förflutit från den dag en förvärvare enligt 15, 17 eller 18–21 §, 47 § 2 mom. 2 eller 3 punkten eller 77 a § i denna lag eller ett bolag har fått del av beslutet om skyldighet att betala kapitalvärdet. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som meddelats pensionsanstalten, om inte något annat visas. (28.12.2012/1000)

49 §
Avträdelsestödtagarens skyldighet att lämna uppgifter

Den som får avträdelsestöd är skyldig att omedelbart underrätta pensionsanstalten om han eller hon inleder sådan verksamhet som avses i 46 § 1 mom. eller annars avbryter infriandet av en förbindelse som avses i denna lag.

Den som får avträdelsestöd är skyldig att underrätta pensionsanstalten om följande förändringar som inverkar på hans eller hennes rätt att få avträdelsestöd eller på beloppet av det avträdelsestöd han eller hon erhåller:

1) att han eller hon har beviljats pension enligt 43 § 3 eller 4 mom. eller en primär förmån enligt 92 och 93 § i lagen om pension för arbetstagare,

2 punkten har upphävts genom L 22.6.2022/482. (22.6.2022/482)

3) att arbetsinsatsen och förhållandena på gårdsbruksenheten ändras så att det huvudsakliga ansvaret för bedrivandet av jordbruk skall anses ha återgått till mottagaren av avträdelsestöd på det sätt som avses i 45 § 3 mom.,

4) att det har inträffat en sådan förändring i familjeförhållandena eller någon annan förändring i förhållandena som enligt 31 § inverkar på avträdelsestödets belopp.

Pensionsanstalten kan utan hinder av den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 1 mom. kräva att den som får avträdelsestöd lämnar en utredning om de omständigheter som påverkar avträdelsestödets belopp och rätten till avträdelsestöd, om pensionsanstalten har grundad anledning att misstänka att det har inträffat förändringar i dessa omständigheter.

50 § (22.12.2009/1499)
Rätt att kräva utredning av mottagaren av avträdelsestöd

Pensionsanstalten, närings-, trafik- och miljöcentralen eller kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan av grundad anledning av den som får avträdelsestöd kräva utredning om att han eller hon fortfarande uppfyller villkoren för erhållande av avträdelsestöd. Om stödtagaren inte inom en för honom eller henne utsatt skälig tid, som inte får vara kortare än en månad, lämnar nämnda utredning, kan pensionsanstalten besluta att betalningen av avträdelsestödet avbryts tills utredningen har lämnats.

51 § (29.12.2009/1787)
Förvärvarens skyldighet att lämna uppgifter

Om förvärvaren avbryter eller upphör med infriandet av en förbindelse som avses i denna lag, ska han eller hon omedelbart meddela pensionsanstalten om detta.

52 §
Förhandsbeslut

Den som får avträdelsestöd har rätt att av pensionsanstalten få ett bindande förhandsbeslut om huruvida en av honom eller henne planerad åtgärd leder till att betalningen av avträdelsestödet avbryts enligt 45 § eller dras in enligt 46 §.

En förvärvare har rätt att av pensionsanstalten få ett bindande förhandsbeslut om huruvida ett av honom eller henne planerat förfarande skall betraktas som ett i 47 § nämnt avbrytande av infriandet av förbindelse eller som en i 48 § nämnd åtgärd och vilka påföljder förfarandet medför enligt 47 eller 48 §.

I ansökan om förhandsbesked skall ställas en specificerad fråga och ges den utredning som behövs för dess avgörande. Förhandsbesked ges inte om ansökan som gäller saken är anhängig eller om saken har avgjorts av en myndighet eller pensionsanstalten.

Ett beslut om förhandsbesked gäller ett år från den tidpunkt då det gavs. Det är bindande för pensionsanstalten under förutsättning att de åtgärder som anges i ansökan om förhandsbesked vidtas i enlighet med ansökan och att de uppgifter som lämnats i ansökan även i övrigt är korrekta och tillräckliga för att bedöma det som skall avgöras.

9 kap

Återkrav och preskriptionsbestämmelser

53 § (29.12.2009/1787)
Återkrav av avträdelsestöd

Om avträdelsestöd har betalats utan grund eller till ett för stort belopp, ska pensionsanstalten återkräva det som betalats för mycket.

Återkrav kan avstås från helt eller delvis, om detta anses skäligt och om den grundlösa betalningen av avträdelsestöd inte har berott på svikligt förfarande från mottagarens eller dennes företrädares sida eller om det belopp som har betalats utan grund är ringa. Efter att ett beslut om återkrav har meddelats kan återkrav också avstås från helt och hållet i de fall det inte är ändamålsenligt att fortsätta återkravet med hänsyn till mottagarens ekonomiska situation eller när fortsatt återkrav skulle orsaka oskäliga kostnader i förhållande till det avträdelsestöd som inte ännu indrivits.

Återkrav ska dock inte avstås från, om återkravet beror på att det stöd som betalats inte har motsvarat de regler för statligt stöd till jord- och skogsbruket som ligger till grund för godkännandet av systemet med avträdelsestöd.

54 §
Kvittning av delinvalidpension som betalts utan grund

Om delinvalidpension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare utan grund enligt 30 § 2 mom. har betalats till avträdaren efter avträdelsen, kan den pension som betalts utan grund i sin helhet kvittas mot avträdelsestödets grundbelopp, som betalas till avträdaren för samma tidsperiod.

55 §
Kvittning av avträdelsestöd som betalts utan grund

Avträdelsestöd som betalts utan grund får även återkrävas genom att det kvittas mot framtida poster av avträdelsestöd. Av en avträdelsestödspost som skall betalas får dock inte utan mottagarens samtycke dras av mera än en sjättedel av den del av avträdelsestödsposten som återstår efter att förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) har verkställts på den.

Med samma begränsningar kan det avträdelsestöd som betalts utan grund återkrävas genom att det kvittas mot framtida poster av invalid- eller ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

56 §
Preskriptionsbestämmelser

Beslut om återkrav av avträdelsestöd som har betalts utan grund skall fattas inom fem år räknat från utbetalningsdagen. En fordran som fastställts genom beslut om återkrav preskriberas fem år efter det att beslutet gavs, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen av en fordran som fastställts genom beslut om återkrav avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem års preskriptionstid.

Erhållandet av en förmån enligt denna lag preskriberas fem år från den dag då den borde ha betalts, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Från avbrytandet av preskriptionen börjar en ny fem års preskriptionstid. Preskriptionen avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § i lagen om preskription av skulder.

Den preskriptionstid på fem år som avses ovan i 1 och 2 mom. kan förlängas på det sätt som föreskrivs i 11 § 3 mom. i lagen om preskription av skulder.

10 kap

Ändringssökande

57 § (15.1.2021/34)
Sökande av ändring

För sökande av ändring finns besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolen. Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i domstolslagen (673/2016).

I ett beslut eller förhandsbeslut som pensionsanstalten meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på det sätt som föreskrivs i denna lag och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

I ett beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden meddelat i ett besvärsärende får en part söka ändring genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i denna lag och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

58 §
Tid för sökande av ändring och procedurbestämmelser

Tiden för sökande av ändring är 30 dagar från den dag då parten har fått del av pensionsanstaltens eller besvärsnämndens för arbetspensionsärenden beslut. En part anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som parten har uppgett, om det inte visas något annat i samband med sökande av ändring.

En part skall lämna in besvärsskriften inom tiden för sökande av ändring till den pensionsanstalt som meddelat det överklagade beslutet eller till ett ombud som den bemyndigat. En besvärsskrift som gäller ett beslut som meddelats av besvärsnämnden för arbetspensionsärenden skall likaså lämnas till den pensionsanstalt som meddelat beslutet i ärendet eller till ett ombud som den bemyndigat.

På behandlingen av fullföljdsärenden och överföringen av besvär till besvärsinstans tillämpas 133 § 1 och 4 mom. och 134 § i lagen om pension för arbetstagare.

59 §
Besvär som inkommit efter besvärstidens utgång

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden eller försäkringsdomstolen kommit till pensionsanstalten, besvärsnämnden för arbetspensionsärenden eller försäkringsdomstolen efter utgången av den tid som bestäms i 58 §, kan besvären ändå tas upp till behandling, om det finns vägande orsaker till förseningen.

60 §
Rättelse och undanröjande av beslut samt nytt avgörande av ett ärende (17.6.2011/683)

Skriv- eller räknefel i beslut som meddelats med stöd av denna lag rättas på det sätt som föreskrivs i 137 § i lagen om pension för arbetstagare. Pensionsanstalten kan rätta ett sakfel i sitt beslut på det sätt som föreskrivs i 138 § i lagen om pension för arbetstagare.

På rättelse av ett lagakraftvunnet beslut på basis av ny utredning tillämpas det som föreskrivs i 139 § i lagen om pension för arbetstagare.

På undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut tillämpas det som föreskrivs i 140 § i lagen om pension för arbetstagare. Om pensionsanstalten yrkar att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta betalningen av avträdelsestödet eller betala detta enligt sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

På ett nytt avgörande av ett ärende med anledning av retroaktivt beviljad primär förmån eller annan pension tillämpas bestämmelserna i 140 a § i lagen om pension för arbetstagare. (17.6.2011/683)

61 § (22.12.2006/1282)
De försäkrades företrädare

De medlemmar i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden som förordnats med stöd av 103 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare företräder dem som försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare även när denna lag tillämpas.

62 §
Verkställighet av beslut

Pensionsanstaltens beslut skall iakttas trots att ändring har sökts till dess ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.

Pensionsanstaltens och besvärsnämndens för arbetspensionsärenden lagakraftvunna beslut får verkställas såsom en lagakraftvunnen dom i tvistemål.

11 kap

Bestämmelser om lagens verkställighet

63 § (22.12.2009/1499)
Verkställighet av lagen

För verkställigheten av denna lag svarar kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Landsbygdsverket, jord- och skogsbruksministeriet och pensionsanstalten.

64 § (22.12.2009/1499)
Verkställighet av lagen i landskapet Åland

I landskapet Åland svarar Statens ämbetsverk på Åland för skötseln av de uppgifter som enligt denna lag ankommer på närings-, trafik- och miljöcentralerna.

65 § (13.4.2007/441)
Ordnandet av tillsyn

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för tillsynen över användningen av avträdelsestöd. Landsbygdsverket ansvarar för genomförandet av tillsynen. Ministeriet har rätt att styra och övervaka pensionsanstaltens verksamhet till den del pensionsanstalten utför uppgifter som avses i denna lag. Landsbygdsverket har rätt att granska pensionsanstaltens verksamhet i fråga om verkställandet av det stödsystem som avses i denna lag.

När pensionsanstalten verkställer stödsystemet skall den se till att stöd inte betalas i strid med förbindelserna. Pensionsanstalten skall ordna sin verksamhet så att jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket kan övervaka uppfyllandet av villkoren för beviljande och betalning av stöd samt fullgörandet av förbindelserna.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och närings-, trafik- och miljöcentralerna ska för sin del övervaka att förbindelserna fullgörs. (22.12.2009/1499)

66 §
Utförande av kontroller som gäller stödtagare och förbindelsegivare

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att låta sina anställda tjänstemän utan förhandsanmälan utföra sådana kontroller som behövs för tillsynen över att villkoren för beviljande och betalning av stöd enligt denna lag iakttas samt att förbindelserna fullgörs. (22.12.2009/1499)

En stödtagare och en förbindelsegivare är skyldig att utan ersättning för den som utför kontrollen visa upp de handlingar med vars hjälp det kan konstateras om det har funnits förutsättningar för beviljande och betalning av stödet och om förbindelserna har infriats. Med handlingar avses även motsvarande material som har skapats eller sparas med hjälp av automatisk databehandling eller på något annat sätt. Stödtagarna och förbindelsegivarna är även i övrigt skyldiga att bistå vid kontrollerna. Den som utför kontroller har rätt att i den omfattning som tillsynsuppgiften förutsätter granska de områden som omfattas av förbindelsen samt produktions- och ekonomibyggnader. Kontroll får inte förrättas i lokaler som omfattas av hemfriden.

67 § (29.12.2009/1787)
Kostnader för verkställigheten av lagen

De kostnader för avträdelsestöd jämte förvaltningskostnader som verkställigheten av denna lag åsamkar betalas av statens medel.

Den ersättning som betalas till pensionsanstalten för förvaltningskostnaderna får inte överstiga beloppet för skäliga förvaltningskostnader. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer genom sitt beslut på ansökan av pensionsanstalten på förhand grunderna för beräkning av de i 1 mom. avsedda skäliga förvaltningskostnaderna. De skäliga förvaltningskostnader som ersätts kan bestå av de personal-, databehandlings-, kontors- och lokalkostnader, administrativa kostnader och andra motsvarande kostnader som verkställigheten av lagen orsakar pensionsanstalten. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om de förvaltningskostnader som ersätts. Till pensionsanstalten betalas likväl ersättning endast för de faktiska förvaltningskostnaderna för verkställigheten av stödsystemet.

Staten ska i enlighet med det som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet varje år månatligen i förskott betala ett belopp som motsvarar vad staten enligt 1 mom. uppskattas vara skyldig att betala.

Om den i 2 mom. avsedda ersättning som under ett kalenderår betalats till pensionsanstalten enligt de skäliga förvaltningskostnaderna har överstigit pensionsanstaltens faktiska förvaltningskostnader, ska pensionsanstalten återbetala den del av ersättningen som har betalats till för stort belopp, om inte pensionsanstalten visar att det sammanlagda beloppet av ersättningar som ska betalas för det innevarande året och för de tre följande åren inte kommer att överstiga de skäliga förvaltningskostnaderna för dessa år. Om de ersättningar som betalats för hela perioden har överstigit de skäliga förvaltningskostnaderna för perioden, ska den överstigande andelen återbetalas till staten. Återbetalning krävs dock inte, om överskridningen har orsakats av oförutsedda extra kostnader som inte har berott på pensionsanstalten och om de kan beaktas i de skäliga förvaltningskostnader som fastställs för följande fyraårsperiod.

Om den ersättning som betalats till pensionsanstalten under kalenderåret har varit mindre än pensionsanstaltens faktiska förvaltningskostnader, kan skillnaden mellan den betalda ersättningen och de faktiska förvaltningskostnaderna beaktas vid betalningen av förskottet för det följande kalenderåret, om betalning av skillnaden inte leder till att de skäliga förvaltningskostnaderna för nämnda fyraårsperiod överskrids eller om det är fråga om sådana oförutsedda utgifter som avses i 4 mom.

12 kap

Lämnande, erhållande, förvaring och hemlighållande av uppgifter (18.1.2019/81)

68 §
Bestämmelser som tillämpas

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), nedan offentlighetslagen, tillämpas på offentligheten i fråga om pensionsanstaltens handlingar och verksamhet till den del pensionsanstalten utövar i 4 § 2 mom. i offentlighetslagen avsedd offentlig makt, om inte något annat bestäms i denna eller i någon annan lag.

Också när det inte är fråga om utövande av offentlig makt enligt 4 § 2 mom. i offentlighetslagen, tillämpas i pensionsanstalten i ärenden som hänför sig till verkställigheten av denna lag följande bestämmelser i offentlighetslagen:

1) handlingssekretess enligt 22 §,

2) tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande enligt 23 §,

3) sekretessbelagda handlingar enligt 22–24 §, och

4) straffbestämmelserna i 35 § som gäller brott mot skyldigheten att iaktta handlingssekretess samt mot tystnadsplikt och förbudet att utnyttja uppgifter enligt 23 §.

68 a § (18.1.2019/81)
Förvaring av handlingar och uppgifter

Pensionsanstalten ska förvara handlingar och uppgifter som hänför sig till behandlingen av avträdelsestöd under avträdarens livstid och fem år därefter. Om avträdelsestöd har beviljats flera avträdare på grund av samma avträdelse, ska alla handlingar och uppgifter som gäller samma avträdelse förvaras under samtliga avträdares livstid och fem år därefter.

Om en förbindelse som avses i 15, 17, 18–21, 23 eller 77 a § förpliktar den som avgett förbindelsen efter det att avträdaren eller avträdarna har dött, ska de handlingar och uppgifter som hänför sig till behandlingen av avträdelsestödet förvaras fem år efter det att förbindelsen har upphört att gälla.

På förvaring av handlingar som gäller överklagande tillämpas 218 § 5 punkten i lagen om pension för arbetstagare, om handlingarna inte enligt 1 mom. i denna paragraf ska förvaras en längre tid.

68 b § (18.1.2019/81)
Begränsning av den registrerades rätt

På sådan behandling av personuppgifter som avses i denna lag tillämpas inte det som anges i artikel 18.1 a och b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen.

69 §
Pensionsanstaltens rätt att få och använda uppgifter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och övriga bestämmelser om rätten att få uppgifter har pensionsanstalten rätt att av skattemyndigheterna, den registermyndighet som avses i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) samt renbeteslagen och renbeteslagsföreningen få de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av uppdrag enligt denna lag, enligt vad som föreskrivs i 143 § i lagen om pension för lantbruksföretagare. (22.12.2006/1282)

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och övriga bestämmelser om rätten att få uppgifter har pensionsanstalten rätt att av Pensionsskyddscentralen avgiftsfritt få nödvändiga uppgifter som påverkar avgörandet av ett ärende som behandlas med stöd av denna lag.

Pensionsanstalten har rätt att vid behandlingen av ett ärende enligt denna lag i enskilda fall använda uppgifter som den fått för skötseln av övriga uppgifter som anges i de lagar som nämns i 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, enligt vad som föreskrivs i 145 § i lagen om pension för lantbruksföretagare. (22.12.2006/1282)

Pensionsanstaltens rätt att få uppgifter gäller avträdaren, hans eller hennes make, en förvärvare som avgett en förbindelse och hans eller hennes make samt bolag som avses i 4 kap.

För verkställandet av ett tillsynsuppdrag har pensionsanstalten rätt att sammanställa och behandla personuppgifter enligt 1–3 mom. Sammanställda uppgifter som gäller avträdare och andra förbindelsegivare får förvaras högst två år efter att den förbindelse som avgivits av en avträdare eller annan förbindelsegivare har upphört att gälla. Sammanställda uppgifter får inte vidareutlämnas.

70 §
Rätt att få uppgifter för avgörande av ärenden och för verkställande av lagstadgade uppgifter

Pensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter få uppgifter för avgörandet av ett försäkrings-, pensions- eller förmånsärende samt för verkställandet av lagstadgade uppgifter, enligt vad som föreskrivs i 198 § i lagen om pension för arbetstagare.

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter av pensionsanstalten få de uppgifter om en mottagare av avträdelsestöd och förbindelsegivare som är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i 65 och 66 §. Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket har rätt att få uppgifter om alla mottagare av avträdelsestöd och förbindelsegivare. Närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har rätt att få uppgifter om de stödtagare och förbindelsegivare som har avgivit förbindelse om en gårdsbruksenhet som är belägen inom myndighetens verksamhetsområde. (22.12.2009/1499)

I fråga om rätten för de myndigheter som avses i 2 mom. att sammanställa personuppgifter som den fått från pensionsanstalten och andra myndigheter och som är nödvändiga för att övervaka användningen av stödet och infriandet av förbindelserna tillämpas det som föreskrivs i 69 § 5 mom.

71 § (18.1.2019/81)
Avträdarens och avträdelsestödsökandens rätt att få uppgifter

Pensionsanstalten ska på avträdarens begäran till honom eller henne lämna de uppgifter som pensionsanstalten har om avträdarens rätt till avträdelsestöd. Angående en parts rätt att få information, rätt att ta del av en handling som gäller parten själv samt rätt att kontrollera sådana uppgifter om sig själv som införts i ett register föreskrivs dessutom i offentlighetslagen och i dataskyddsförordningen.

Pensionsanstalten ska på ansökningsblanketten eller på annat motsvarande sätt informera dem som ansöker om avträdelsestöd om varifrån uppgifter om dem kan inhämtas och vart uppgifterna i regel kan lämnas ut.

72 §
Arbetsgivarnas skyldighet att lämna uppgifter

Arbetsgivaren är skyldig att lämna uppgifter om arbetstagarens arbete, arbetsförhållanden eller andra motsvarande omständigheter som behövs för avgörandet av avträdelsestödsärenden eller annars vid verkställigheten av uppdrag enligt denna lag, enligt vad som föreskrivs i 195 § i lagen om pension för arbetstagare.

73 §
Pensionsanstaltens rätt och skyldighet att lämna uppgifter

Pensionsanstalten skall lämna uppgifter till de i 19 § i trafikförsäkringslagen (279/1959) avsedda försäkringsbolagen, Trafikförsäkringscentralen, Statskontoret, Folkpensionsanstalten samt skatteförvaltningen i enlighet med 146 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. (22.12.2006/1282)

På avträdelsestöd tillämpas också det som i 204 och 205 § samt 206 § 1 mom. 1 punkten i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om utlämnande av uppgifter för frivilligt grupptilläggspensionsskydd och för utredning av brott och missbruk samt om utlämnande av uppgifter till myndigheter. Likaså tillämpas på avträdelsestöd det som i 208 § 1 och 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om vidareutlämnande av uppgifter.

Pensionsanstalten ska för uppföljning av och tillsyn över användningen av avträdelsestöd lämna jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket de i 70 § 2 mom. avsedda uppgifter som är nödvändiga för tillsynen över användningen av stödet och verkställigheten av stödsystemet. Närmare bestämmelser om lämnande av uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att av pensionsanstalten få personbeteckning samt kontaktuppgifter för mottagare av avträdelsestöd och hans eller hennes make samt för förbindelsegivare och hans eller hennes make. (22.12.2009/1499)

74 §
Registeranmälningar till Pensionsskyddscentralen

Pensionsanstalten skall omedelbart underrätta Pensionsskyddscentralen om när avträdelsestödet börjar och när det upphör. Pensionsanstalten skall också lämna Pensionsskyddscentralen andra nödvändiga uppgifter om avträdelsestödet.

75 §
Avgiftsfrihet

Pensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som de enligt denna lag har rätt att få. Om uppgifterna behövs i en viss form och detta förorsakar den som lämnar ut uppgifterna betydande merkostnader, skall kostnaderna dock ersättas.

76 §
Ansvaret beträffande den som vidareutlämnar uppgifter

Innan pensionsanstalten vidareutlämnar uppgifter skall den försäkra sig om att den som tar emot uppgifterna har rätt enligt lag att få de utlämnade uppgifterna av den som ursprungligen har lämnat uppgifterna.

När pensionsanstalten lämnar uppgifter vidare enligt de grunder som föreskrivs i detta kapitel ansvarar den för att innehållet i de uppgifter som lämnas ut motsvarar de uppgifter som erhållits av den som gav uppgifterna.

77 §
Teknisk anslutning

På utlämnande av uppgifter med hjälp av teknisk anslutning tillämpas det som föreskrivs i 210 § 1, 3 och 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

13 kap

Särskilda bestämmelser

77 a § (12.12.2014/1064)
Slutförande av en påbörjad generationsväxling åren 2013–2018 med avvikelse från regelrätt avträdelse

Trots det som föreskrivs i 4 § och i 3 kap. kan upphörandet med att bedriva jordbruk åren 2013–2018 även ske så att avträdaren överlåter gårdsbruksenhetens hela åkermark som tillskottsmark till förvärvarens eller förvärvarens makes gårdsbruksenhet, där förvärvaren bedriver jordbruk när överlåtelsen sker.

För att avträdelsestöd ska kunna betalas krävs att

1) avträdaren har uppnått den minimiålder som anges i 8 § 1 mom. 2 punkten, om avträdelsestöd söks åren 2015 och 2016, eller den minimiålder som anges i 8 § 1 mom. 3 punkten, om avträdelsestöd söks åren 2017 och 2018,

2) förvärvaren är barn till avträdaren eller en i 8 § 4 mom. avsedd nära släkting till avträdaren, antingen ensam eller tillsammans med make,

3) förvärvaren inte har fyllt 50 år,

4) förvärvaren i egenskap av idkare av gårdsbruk har tecknat en försäkring för minimipensionsskydd i enlighet med 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare,

5) förvärvaren har beviljats startstöd enligt 15 § 3 mom.,

6) den åkerareal som hör till förvärvarens gårdsbruksenhet ökar med minst två hektar till följd av överlåtelsen, och gårdsbruksenheten är belägen på ett sådant avstånd från den åkerareal som överlåts som tillskottsmark att sambruk är möjligt, och

7) förvärvaren förbinder sig att odla lägenheten så länge som avträdaren får avträdelsestöd, dock i minst fem års tid.

Vid en avträdelse som genomförs i enlighet med 1 mom. tillämpas bestämmelserna i 8 § 2 mom. om avträdare enligt 8 § 1 mom. 3 punkten.

I fråga om tidpunkten för en avträdelse som genomförs i enlighet med 1 mom. tillämpas det som i 4 § 3 mom. bestäms om överlåtelsehandlingen för en gårdsbruksenhet och överlåtelse av besittningsrätten. På en sådan avträdelse tillämpas 9 § på motsvarande sätt som vid en generationsväxling på en gårdsbruksenhet. Om en gårdsbruksenhet överlåts till två förvärvare för gemensam odling, ska båda förvärvarna uppfylla det som föreskrivs i denna paragraf. Om överlåtelsen dock sker till makar gemensamt, ska åtminstone den ena maken uppfylla det som föreskrivs i denna paragraf.

Närmare bestämmelser om maximiavståndet till tillskottsmark utfärdas genom förordning av statsrådet.

78 § (18.1.2019/81)
Hänvisningar till annan lagstiftning

Om inte något annat följer av denna lag, tillämpas på avträdelsestöd det som i 96–100 § i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om lönekoefficient och arbetspensionsindex, i 103 § om ansökan om pension på en annan persons vägnar, i 105 § 2 och 4 mom. om meddelande av interimistiskt beslut och om maskinellt undertecknande, i 112 § 1 mom. om utbetalning av pension, i 113 § 2 och 3 mom. om avbrytande av utbetalning av pension och indragning av pension till följd av att pensionstagaren sannolikt avlidit, i 115 och 116 § om dröjsmålsförhöjning för att utbetalningen av pensionen försenats, i 119 §, 120 § 2, 4 och 5 mom. samt 121 och 122 § om betalning av pension till Folkpensionsanstalten, en arbetslöshetskassa eller ett välfärdsområde, i 124 § 1 mom. om förbud mot överföring eller pantsättning av pension, i 180 § om pensionsanstaltens ansvar för Pensionsskyddscentralens kostnader, i 216 § om handräckning och i 217 § om jäv för anställda och styrelsemedlemmar i pensionsanstalten. (8.7.2022/648)

Om inte något annat följer av denna lag, tillämpas på avträdelsestöd även det som i 114 och 116–124 §, 125 § 2 mom., 126–132 och 134 § i lagen om pension för lantbruksföretagare föreskrivs om Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och i 103 § 1 mom. i den lagen om förordnande av medlemmar till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden.

79 §
Pensionsinkomstavdrag

Vid tillämpningen av 100 och 101 § i inkomstskattelagen (1535/1992) betraktas ett i denna lag avsett avträdelsestöds grundbelopp och kompletteringsdel som sådan pensionsinkomst som berättigar till pensionsinkomstavdrag.

80 §
Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen

1) i en handling som skall ges på grundval av denna lag eller ett dokument som givits med stöd av den ger felaktiga eller vilseledande uppgifter, eller

2) genom att ge felaktiga uppgifter eller genom att dölja de verkliga förhållandena har åstadkommit att avträdelsestöd betalts utan grund eller att man helt eller delvis avstått från att återkräva avträdelsestödets kapitalvärde,

skall, om strängare straff för gärningen inte föreskrivs på något annat ställe i lag, för brott mot bestämmelserna i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk dömas till böter.

14 kap

Ikraftträdande

81 §
Lagens ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

L 612/2006 träder i kraft enligt F 1075/2006 1.1.2007.

82 §
Ikraftträdandebestämmelser

Denna lag tillämpas om en avträdelse enligt 4 § sker den 1 januari 2007 eller därefter, dock senast den 31 december 2010. Om avträdelsen har skett senast den 31 december 2006 i enlighet med 15 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), bestäms rätten till avträdelsestöd på det sätt som föreskrivs i den lagen.

Den minimiålder på 57 år som nämns i 8 § 1 mom. 2 punkten tillämpas på avträdelser enligt 4 § som sker tidigast den 1 januari 2007 men senast den 31 december 2008. Den minimiålder på 60 år som nämns i 8 § 1 mom. 3 punkten tillämpas på avträdelser enligt 4 § som sker den 1 januari 2009 men senast den 31 december 2010.

De penningbelopp som nämns i 14 och 45 § motsvarar värdet 1 för lönekoefficienten enligt 96 § i lagen om pension för arbetstagare år 2004.

Lagens 16 § 2 mom. tillämpas om en avträdelse enligt 4 § har skett den 1 januari 2007 eller därefter, dock senast den 31 december 2008.

Den preskriptionstid som föreskrivs i 56 § tillämpas från den 1 januari 2007. När preskriptionstiden beräknas beaktas också tid som förflutit före lagens ikraftträdande.

Bestämmelserna i 60 § 3 mom. tillämpas på ansökningar om undanröjande som blir anhängiga den 1 januari 2007 eller därefter.

83 §
Övergångsbestämmelser

Utan hinder av det som i 8 § 1 mom. 3 punkten föreskrivs om minimiålder för avträdaren vid generationsväxlingsöverlåtelse till en annan än i 8 § 1 mom. 1 punkten avsedd person, är ett villkor för att en avträdare som är född 1950 eller tidigare skall få avträdelsestöd att avträdaren när avträdelsen sker har fyllt 56 år men ändå inte 63 år. Om avträdarna är makar och den äldre av avträdarna uppfyller villkoren i detta moment och annars är berättigad till avträdelsestöd, har den yngre maken rätt till avträdelsestöd om han eller hon har fyllt 51 år när avträdelsen sker. Det som föreskrivs ovan tillämpas också på den i 9 § 3 mom. avsedda yngre delägaren i en sammanslutning som bedrivit jordbruk för sammanslutningens räkning samt på en 1955 eller tidigare född i 9 § 2 mom. avsedd efterlevande make till en lantbruksföretagare. Avträdelsestöd betalas ändå inte till avträdare som avses i detta moment för tiden innan de fyllt 56 år.

Utan hinder av det som i 8 § 1 mom. 3 punkten föreskrivs om minimiålder för avträdaren när äganderätten till gårdsbruksenhetens åkermark 2009 och 2010 överlåts som tillskottsmark till en annan än i 8 § 1 mom. 1 punkten avsedd person, är ett villkor för att en avträdare som är född 1951 eller tidigare skall få avträdelsestöd att avträdaren har fyllt 57 år men ändå inte 63 år när avträdelsen sker. Om avträdarna är makar och den äldre av avträdarna uppfyller villkoren enligt detta moment och i övrigt är berättigad till avträdelsestöd, har den yngre maken rätt till avträdelsestöd om han eller hon har fyllt 52 år när avträdelsen sker. Det som föreskrivs ovan tillämpas också på den i 9 § 3 mom. avsedda yngre delägaren i en sammanslutning som bedrivit jordbruk för sammanslutningens räkning samt på en 1956 eller tidigare född i 9 § 2 mom. avsedd efterlevande make till en lantbruksföretagare. Avträdelsestöd betalas inte till avträdare som avses i detta moment för tiden innan de fyllt 57 år.

Utan hinder av det som i 8 § 1 mom. 1 punkten föreskrivs om minimiålder för avträdaren när avträdelsen genomförs genom att renar överlåts, är ett villkor för att en avträdare som är född 1951 eller tidigare skall få avträdelsestöd att avträdaren har fyllt 55 år men ändå inte 63 år när avträdelsen sker. Om avträdarna är makar och den äldre av avträdarna uppfyller villkoren enligt detta moment och i övrigt är berättigad till avträdelsestöd, har den yngre maken rätt till avträdelsestöd om han eller hon har fyllt 50 år när avträdelsen sker. Det som föreskrivs ovan tillämpas också på en 1956 eller tidigare född efterlevande make till en lantbruksföretagare. Avträdelsestöd betalas ändå inte till avträdare som avses i detta moment för tiden innan de fyllt 55 år.

RP 34/2006, JsUB 8/2006, GrUU 18/2006, RSv 91/2006

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2006/1282:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. I denna lag avses med företagarverksamhet och pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare också företagarverksamhet och pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969).

RP 196/2006, ShUB 42/2006, RSv 201/2006

13.4.2007/441:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006, JsUB 20/2006, RSv 282/2006

7.12.2007/1161:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Avträdelsestödets kompletteringsdel som avses i denna lag omvandlas utan ansökan. På begäran ges ett beslut om omvandlingen. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med omvandlingen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 95/2007, ShUB 9/2007, RSv 55/2007

21.12.2007/1293:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Lagens 16 § 1 mom. 3 punkt tillämpas på avträdelser som sker mellan den 1 januari 2008 och den 31 december 2010. Vad som bestäms i detta moment tillämpas dock inte på en sådan avträdelse för vilken stöd har beviljats senast den 31 december 2007.

Vad som i denna lag föreskrivs om pension enligt folkpensionslagen eller lagen om införande av folkpensionslagen gäller också motsvarande pension enligt folkpensionslagen (347/1956).

En kompletteringsdel som löper när denna lag träder i kraft och som har fastställts enligt dyrortsklass II i lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (955/1973) ändras vid denna lags ikraftträdande, utan hinder av 31 §, så att den från och med nämnda tidpunkt betalas enligt 19 § i folkpensionslagen. Kompletteringsdelen ändras utan ansökan. På begäran ges ett beslut om ändringen. Kompletteringsdelen justeras inte i övrigt i samband med ändringen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 91/2007, JsUB 5/2007, RSv 100/2007

19.12.2008/999:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 92/2008, ShUB 22/2008, RSv 132/2008

22.12.2009/1499:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

29.12.2009/1787:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Lagens 33 § 1 mom. och 34, 35 och 51 § träder dock i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna lag upphävs 10 § i statsrådets förordning av den 18 januari 2007 om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (26/2007).

Lagens 33 § 1 mom. samt 34, 35 och 51 § tillämpas vid ansökan om avträdelsestöd efter att dessa bestämmelser har trätt i kraft.

Bestämmelsen i 11 § 3 mom. 5 punkten och 26 a § tillämpas vid ansökan om avträdelsestöd den 1 januari 2011 eller därefter.

Lagens 43 a § tillämpas på avträdelsestöd vars mottagare beviljas sådan pension från den 1 januari 2011 eller därefter som medför att betalningen av avträdelsestödets kompletteringsdel upphör.

Lagens 53 § tillämpas också på avträdelsestöd som har beviljats innan denna lag trädde i kraft, om den åtgärd av vilken kan följa att stödet återkrävs har vidtagits efter denna lags ikraftträdande.

Lagens 67 § tillämpas på ersättningar som betalas efter det att nämnda paragraf har trätt i kraft.

Till övriga delar tillämpas denna lag, om avträdelsen sker den 1 januari 2011 eller därefter, dock senast den 31 december 2014. Om avträdelsen har skett innan denna lag trädde i kraft, tillämpas på avträdelsen de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Om avträdelsen dock sker tidigast den 1 januari 2011 men senast den 28 februari 2011 och den som ansöker om avträdelsestöd har meddelats ett villkorligt beslut enligt 36 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) senast den 31 december 2010, tillämpas på avträdelsen de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 205/2009, JsUB 12/2009, RSv 246/2009

17.6.2011/683:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

Denna lag tillämpas på förmåner eller pensioner som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

Denna lag tillämpas på avträdelser som har skett den 1 januari 2007 eller efter det.

RP 274/2010, ShUB 51/2010, RSv 300/2010

26.8.2011/999:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

På ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

L 999/2011 trädde i kraft 15.11.2017 enligt F 736/2017.

RP 247/2010, JsUB 34/2010, RSv 353/2010

22.12.2011/1412:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

De bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som

1) är anhängiga när denna lag träder i kraft,

2) gäller stöd som har beviljats utifrån de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 63/2011, JsUB 7/2011, RSv 55/2011

22.12.2011/1436:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 89/2011, ShUB 11/2011, RSv 48/2011

28.12.2012/1000:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

De bestämmelser som gäller när lagen träder i kraft tillämpas likväl på

1) ansökningar om stöd som är anhängiga vid ikraftträdandet,

2) ärenden som rör stöd som beviljats, villkorliga beslut som meddelats och villkorliga förbindelser som ingåtts enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Oberoende av det som föreskrivs i 8 § 1 mom. 2 punkten, kan en avträdare som fyllt 56 år få stöd för en avträdelse som genomförs 2014 förutsatt att ansökan om stöd görs senast den 31 december 2013.

Oberoende av det som föreskrivs i 8 § 1 mom. 2 punkten om avträdarens minimiålder vid generationsväxling på en gårdsbruksenhet som genomförs år 2014 enligt 15 eller 18–21 § så att gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader överlåts till ett barn eller en annan nära släkting till avträdaren, kan en avträdare som är född 1957 eller tidigare få avträdelsestöd förutsatt att avträdaren när avträdelsen sker har fyllt 56 år men inte 63 år. Om det finns två avträdare, dessa är makar och den äldre av dem uppfyller vad som föreskrivs i detta moment och även i övrigt är berättigad till avträdelsestöd, har den yngre maken rätt till avträdelsestöd förutsatt att han eller hon när avträdelsen sker har fyllt 51 år. Det som föreskrivs ovan tillämpas även på en i 9 § 3 mom. avsedd yngre delägare i en sammanslutning som har bedrivit jordbruk. Vid generationsväxling på en gårdsbruksenhet som genomförs år 2014 enligt 15 eller 18–21 § så att gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader överlåts till ett barn eller en annan nära släkting till avträdaren har en i 9 § 2 mom. avsedd 1962 eller tidigare född efterlevande make till en lantbruksföretagare eller make till en lantbruksföretagare med full invalidpension rätt till avträdelsestöd, förutsatt att han eller hon har fyllt 51 år när avträdelsen sker. Avträdelsestöd betalas dock inte till i detta moment avsedda avträdare för tiden innan de fyllt 56 år.

Det som föreskrivs i 2 och 3 mom. tillämpas även på avträdelse enligt 77 a §.

På avträdelse enligt 77 a § tillämpas, med undantag av 4 § 1 mom., 8 § 1 mom. och 23 § 1 mom., bestämmelserna i 1–5 kap. sådana de lydde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 103/2012, JsUB 6/2012, RSv 137/2012

12.12.2014/1064:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

L 1064/2014 trädde i kraft 1.1.2015 enligt F 1242/2014.

De bestämmelser som gäller när lagen träder i kraft tillämpas likväl på

1) ansökningar om stöd som är anhängiga vid ikraftträdandet,

2) ärenden som gäller stöd som beviljats, villkorliga beslut som meddelats och villkorliga förbindelser som ingåtts enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Om avträdelsen sker tidigast den 1 januari 2015 men senast den 28 februari 2015 och sökanden har getts ett i 36 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) avsett villkorligt beslut senast den 31 december 2014 eller en ansökan om avträdelsestöd som är anhängig då denna lag träder i kraft har anhängiggjorts senast den 31 december 2014, tillämpas på avträdelsen de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. Härvid tillämpas på en avträdelse som sker 2015 de bestämmelser som gäller avträdelser som sker 2014.

RP 141/2014, JsUB 18/2014, RSv 177/2014

25.8.2016/702:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 7/2016, LaUB 8/2016, RSv 99/2016

9.12.2016/1075:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagens 10 § samt 29 § 1 och 2 mom. tillämpas på avträdelser som skett efter lagens ikraftträdande. På avträdelser som skett innan denna lag trädde i kraft tillämpas 10 § och 29 § 1 och 2 mom. i den lydelse de hade vid lagens ikraftträdande.

Lagens 42 § 4 och 5 mom. tillämpas på avträdelser som har skett den 1 januari 2007 eller därefter och där pensionsfallet för ålderspension enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare infaller den 1 januari 2017 eller därefter. På avträdelser som skett den 1 januari 2007 eller därefter och där pensionsfallet för ålderspension enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare infaller före den 1 januari 2017 tillämpas 42 § 4 och 5 mom. i den lydelse de hade vid lagens ikraftträdande.

Lagens 43 § 4 mom. tillämpas på avträdelser som skett den 1 januari 2007 eller därefter.

RP 194/2016, JsUB 15/2016, RSv 174/2016

18.1.2019/81:

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018, JsUB 8/2018, RSv 115/2018

4.12.2019/1230:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

När denna lag träder i kraft omvandlas avträdelsestödets kompletteringsdel i överensstämmelse med denna lag från och med den 1 januari 2020 utan ansökan. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt meddelar ett beslut om ändringen på begäran av den som har rätt att få avträdelsestödets kompletteringsdel. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med ändringen.

RP 43/2019, ShUB 4/2019, RSv 21/2019

15.1.2021/34:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020, JsUB 17/2020, RSv 222/2020

22.6.2022/482:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

Bestämmelserna i 38 § 1 mom. och 45 § tillämpas från och med den 1 januari 2022.

RP 33/2022, JsUB 2/2022, RSv 54/2022

8.7.2022/648:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.