Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

3.6.2005/390

Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att förebygga och avvärja skador på person, miljö och egendom vilka förorsakas vid tillverkning, användning, överföring, upplagring, förvaring och annan hantering av farliga kemikalier samt explosiva varor. Syftet med lagen är dessutom att främja den allmänna säkerheten.

2 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om

1) industriell hantering och upplagring, överföring och förvaring av farliga kemikalier,

2) de krav som ställs på explosiva varor samt om tillverkning, import, användning, överföring, handel med, överlåtelse, innehav, upplagring, förvaring och förstöring av explosiva varor,

3) de krav som ställs på anordningar och aggregat som används vid de verksamheter som avses i 1 och 2 punkten och om de åtgärder som sammanhänger med säkerställandet av att anordningarna och aggregaten överensstämmer med kraven,

4) de krav som ställs på installering och underhåll av anordningar och aggregat som avses i 3 punkten samt om andra åtgärder för förhindrande av skador,

5) åtgärder för avvärjande av den explosionsrisk som damm medför i samband med industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier samt om tillverkning och upplagring av explosiva varor.

På industriell hantering, upplagring och förvaring av celluloid tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om industriell hantering, upplagring och förvaring av farliga kemikalier. Närmare bestämmelser om den kemikalieklass enligt vilken kraven på industriell hantering, upplagring och förvaring av celluloid bestäms, om uppdelningen av industriell hantering och upplagring av celluloid samt om säkerhetskrav för industriell hantering, upplagring och förvaring av celluloid utfärdas genom förordning av statsrådet. (16.12.2016/1142)

3 §
Tillämpning av lagen inom försvarsmakten

Denna lag tillämpas på verksamheten inom försvarsmakten, om inte något annat föreskrivs särskilt i denna lag.

De förordningar av statsrådet som utfärdats med stöd av denna lag gäller inte explosiva varor som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet och inte heller upplagring och industriell hantering av farliga kemikalier i objekt som ska ges särskilt skydd med tanke på landets försvar samt vid militära övningar, på övningsområden och vid fredsbevarande operationer. (7.4.2017/200)

Närmare bestämmelser om de explosiva varor som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet får utfärdas genom förordning av försvarsministeriet. Försvarsministeriets förordning gäller också försvarsmaktens explosiva varor som är i gränsbevakningsväsendets besittning och som är avsedda för militär verksamhet. Dessutom föreskrivs det genom förordning av försvarsministeriet närmare om upplagring och industriell hantering av farliga kemikalier i objekt som ska ges särskilt skydd med tanke på landets försvar samt vid militära övningar, på övningsområden och vid fredsbevarande operationer. (7.4.2017/200)

De uppgifter som gäller explosiva varor och som i denna lag har ålagts myndigheterna sköts inom försvarsmakten internt inom försvarsförvaltningen. Detsamma gäller också de explosiva varor som avses i 3 mom. och som har överlåtits till gränsbevakningsväsendet. På samma sätt sköts också de uppgifter som i denna lag ålagts en myndighet och som sammanhänger med upplagring och industriell hantering av farliga kemikalier i objekt som ska ges särskilt skydd med tanke på landets försvar samt vid militära övningar, på övningsområden och vid fredsbevarande operationer. De som sköter dessa uppgifter ska samarbeta med övriga myndigheter som avses i denna lag för att genomföra syftet med lagen. I fråga om skötseln av uppgifterna föreskrivs närmare genom förordning av försvarsministeriet. (7.4.2017/200)

4 § (10.4.2015/358)
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på

1) sådan transport som sker utanför en produktionsanläggnings område och som avses i lagen om transport av farliga ämnen (541/2023) eller på tillfällig upplagring som direkt anknyter till denna transport,

2) användning eller upplagring av farliga kemikalier i fartyg,

3) radioaktiva ämnen eller produkter som innehåller radioaktiva ämnen.

(23.3.2023/557)

Lagens bestämmelser om förebyggande av storolyckor orsakade av farliga kemikalier tillämpas inte på överföring av farliga kemikalier i rörsystem eller på pumpstationer i anslutning till rörsystem utanför produktionsanläggningens område.

Patroner för skjutvapen ska upplagras, förvaras och förstöras på det sätt som föreskrivs i denna lag. På tillverkningen av patroner tillämpas utöver denna lag skjutvapenlagen (1/1998). I övrigt tillämpas skjutvapenlagen på patroner för skjutvapen.

5 § (10.4.2015/358)
Förhållandet till annan lagstiftning

Bestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av kemikalier finns i kemikalielagen (599/2013) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) 1907/2006, nedan CLP-förordningen. Bestämmelser om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, nedan Reach-förordningen.

Bestämmelser om organiseringen av räddningsväsendets räddningsverksamhet finns i räddningslagen (379/2011).

För förhindrande av fara som är förknippad med tryck iakttas lagen om tryckbärande anordningar (869/1999).

Bestämmelser om elsäkerhet finns i elsäkerhetslagen (410/1996).

Bestämmelser om områdesplanering finns i lagen om områdesanvändning (132/1999) och bestämmelser om byggande i bygglagen (751/2023). (21.4.2023/798)

5 mom. har ändrats genom L 798/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Bestämmelser om planering av markanvändning och byggande finns i markanvändnings- och bygglagen (132/1999).

Bestämmelser om verifiering av pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven finns i lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015).

I fråga om skydd av arbetstagare och miljöskydd gäller dessutom vad som föreskrivs särskilt.

Om ett energiprojekt av gemensamt intresse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 förutsätter ett sådant tillstånd till omfattande industriell hantering och upplagring av en farlig kemikalie som avses i 23 § eller sådant tillstånd till byggande av ett rörsystem för överföring av en farlig kemikalie som avses i 37 §, ska på behandlingen av tillståndsärendet utöver denna lag tillämpas nämnda förordning av Europaparlamentet och rådet samt lagen om tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemensamt intresse inom Europeiska unionen (684/2014).

Bestämmelser om överensstämmelse med kraven samt analyser och tester i fråga om aerosoler samt visande och märkning av överensstämmelse med kraven för aerosoler finns i lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler (794/2020). (13.11.2020/795)

ElsäkerhetsL 410/1996 har upphävts genom ElsäkerhetsL 1135/2016, som gäller fr.o.m. 1.1.2017. Se ArbetarskyddsL 738/2002 och MiljöskyddsL 527/2014.

6 § (10.4.2015/358)
Definitioner

I denna lag avses med

1) kemikalie ämnen och blandningar enligt definitionerna i Reach-förordningen och CLP-förordningen,

2) farlig kemikalie ämnen och blandningar som ska klassificeras eller märkas enligt CLP-förordningen samt andra brännbara vätskor,

3) blandning en blandning eller lösning som består av två eller flera ämnen,

4) brännbar vätska en flytande kemikalie vars flampunkt är högst 100 °C,

5) explosiv vara sprängämne och föremål eller medel som innehåller sprängämne samt andra ämnen, blandningar, föremål eller medel som tillverkats för att alstra en detonation eller ett pyrotekniskt fenomen,

6) pyroteknisk artikel ett föremål eller ett medel som till följd av kemiska reaktioner innehåller ämnen eller blandningar som producerar värme, ljus, ljud, gas, rök eller kombinationer av dessa,

7) fyrverkeripjäs en pyroteknisk artikel som producerats för nöjesbruk,

8) industriell hantering tillverkning och användning samt annan motsvarande hantering av farliga kemikalier,

9) upplagring innehav av farliga kemikalier och explosiva varor inom en produktionsanläggning i en fast lagerbehållare eller lagersilo, en löscistern, ett emballage eller en transportanordning eller förvarade på något annat sätt,

10) förvaring innehav av små mängder farliga kemikalier och explosiva varor,

11) produktionsanläggning ett område som innehas av en verksamhetsutövare och där farliga kemikalier eller explosiva varor tillverkas, hanteras eller upplagras i en eller flera anläggningar; som produktionsanläggning betraktas också ett mobilt aggregat som används för tillverkning av explosiva varor,

12) anläggning en sådan teknisk enhet inne i en produktionsanläggning, antingen ovanför eller under marknivå, där farliga kemikalier eller explosiva varor tillverkas, hanteras eller upplagras, inklusive aggregat, rörsystem, maskiner, lager, lastnings- och lossningsplatser samt järnvägar, kajer och konstruktioner och anordningar i anknytning till dessa på produktionsanläggningens område,

13) anordning cistern, pump, ventil, del av rörsystem eller annan teknisk anordning som behövs vid hanteringen av en farlig kemikalie eller explosiv vara,

14) aggregat en teknisk helhet bestående av anordningar och rörsystem samt de tillbehör som hör samman med dem,

15) mobilt aggregat ett aggregat för tillverkning av explosiva varor för omedelbar användning på sprängningsplatsen,

16) produkt anordning, explosiv vara, säkerhetssystem eller annat föremål som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag,

17) storolycka betydande utsläpp, brand, explosion eller en annan händelse som orsakas av sådana okontrollerade händelseförlopp i samband med driften vid en produktionsanläggning vilken tillverkar, hanterar eller upplagrar farliga kemikalier eller explosiva varor som kan medföra allvarlig, omedelbar eller fördröjd fara för människors hälsa, miljön eller egendom inne i eller utanför anläggningen, samt där en eller flera farliga kemikalier eller explosiva varor ingår,

18) verksamhetsutövare en juridisk eller fysisk person som tillverkar, importerar, saluför, släpper ut på marknaden, överlåter, exporterar, lagrar, förpackar, distribuerar, innehar, förvarar, använder eller på något annat sätt som avses i denna lag hanterar en farlig kemikalie eller en explosiv vara eller någon annan produkt,

19) explosiv atmosfär en blandning i vilken den ena delen består av luft med normalt tryck och den andra delen av brännbara ämnen i form av gas, ånga, dimma eller damm och i vilken förbränningen efter antändning sprider sig till hela den oförbrända blandningen,

20) explosionsfarligt utrymme ett utrymme där explosiv atmosfär kan förekomma i sådan mängd att särskilda skyddsåtgärder behövs för att förebygga skada på personer, miljön och egendom och för att upprätthålla allmän säkerhet,

21) räddningsmyndighet den räddningsmyndighet som avses i 26 § 2 mom. i räddningslagen, (8.7.2022/642)

22) allmänheten fysiska personer, grupper av fysiska personer, juridiska personer samt sammanslutningar,

23) den berörda allmänheten den allmänhet som påverkas eller sannolikt påverkas av en olycka och vars intressen ett beslut i en fråga gäller, samt de registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja naturvård, miljöskydd, eller hälsoskydd i det område som beslutet avser, (22.12.2021/1231)

24) celluloid ett ämne som innehåller över sextio viktprocent cellulosanitrat och dessutom kamfer. (16.12.2016/1142)

2 kap

Säkerhetskrav

Allmänna säkerhetsprinciper
7 §
Skyldighet att inhämta information

Verksamhetsutövaren skall i fråga om de farliga kemikalier eller explosiva varor som utövaren tillverkar, hanterar och upplagrar skaffa sig sådan information om de fysikaliska och kemiska, brand- och explosionsfarliga samt hälso- och miljöfarliga egenskaperna och klassificeringen av dessa som skäligen kan fås och som är tillräckliga för att de förpliktelser som föreskrivs i denna lag skall kunna uppfyllas.

8 §
Skyldighet att välja

I syfte att förebygga och avvärja skador som förorsakas av farliga kemikalier och explosiva varor skall verksamhetsutövaren, när det rimligen är möjligt, bland till buds stående alternativ välja den kemikalie, explosiva vara eller metod som orsakar minst fara.

9 §
Omsorgsplikt

Verksamhetsutövaren skall iaktta tillräcklig omsorg och försiktighet med beaktande av den farliga kemikaliens och den explosiva varans mängd och farlighet så att skador på person, miljön och egendom kan förebyggas.

Om vårdslös eller ovarsam hantering av en farlig kemikalie eller en explosiv vara leder till att konstruktioner eller miljön förorenas, skall verksamhetsutövaren eller någon annan som har orsakat föroreningen se till att konstruktionerna och miljön återställs i sådant skick att de inte längre medför fara för människors hälsa eller för miljön.

Organiserandet av verksamheten i en produktionsanläggning
10 §
Förebyggande av olyckor

Verksamhetsutövaren ska vidta alla behövliga åtgärder för att förebygga olyckor och begränsa följderna av dem för människors hälsa och miljön samt egendom. (10.4.2015/358)

De åtgärder som gäller förebyggande av olyckor skall täcka verksamheten i hela produktionsanläggningen. De skall vara planenliga och systematiska och basera sig på identifiering av de risker som verksamheten medför samt på fastställandet av mål och verksamhetssätt som gäller begränsning av riskerna. Verksamhetsutövaren skall följa och bedöma hur åtgärderna har genomförts och vilken verkan de har haft samt vid behov vidta korrigerande åtgärder.

Verksamhetsutövaren skall sörja för att ändringar i produktionsanläggningen görs utan att säkerheten äventyras och i enlighet med de verksamhetsprinciper som har fastställts i produktionsanläggningen.

11 §
Organisation och personal

Verksamhetsutövaren skall sörja för att ledningens och personalens uppgifter och ansvarsområden som sammanhänger med produktionsanläggningens säkerhet är klart definierade på alla nivåer inom organisationen.

Verksamhetsutövaren skall ge personalen sådan utbildning, vägledning och handledning som en säker drift vid produktionsanläggningen förutsätter.

Verksamhetsutövaren skall sörja för att personalen vid övriga företag som är verksamma på produktionsanläggningens område har tillräcklig information om produktionsanläggningens verksamhet, de riskfaktorer som sammanhänger med den och hur man kan förbereda sig inför dem samt att dessa företags personal har fått utbildning och vägledning i en sådan omfattning som en säker verksamhet i deras uppgifter förutsätter. Verksamhetsutövaren skall dessutom övervaka att utomstående personal verkar i enlighet med bestämmelserna och de verksamhetssätt som skall följas i produktionsanläggningen.

12 §
Drift och underhåll av en produktionsanläggning

Verksamhetsutövaren skall sörja för att aggregaten och anordningarna i en produktionsanläggning drivs på ett säkert sätt och i enlighet med de bruksanvisningar som getts för dem så att verksamheten vid sedvanlig drift eller exceptionella situationer som kan förutses inte kan medföra sådana explosioner, bränder eller kemikalieutsläpp av vilka följer omedelbara skador på person, miljön eller egendom i eller utanför produktionsanläggningen.

Verksamhetsutövaren skall sörja för underhållet av aggregat och anordningar samt de anordningar och system som är avsedda för att garantera säkerheten och tillräckligt ofta försäkra sig om att de kan användas säkert och att de fungerar korrekt.

Aggregat och anordningar som innehåller farliga kemikalier eller explosiva varor får placeras i en byggnad endast i en sådan mängd som är nödvändig för att verksamheten ska kunna organiseras. (10.4.2015/358)

I produktionsutrymmen får farliga kemikalier eller explosiva varor finnas endast i sådana mängder som är motiverade med tanke på verksamheten och säkerheten.

Planering och byggande av en produktionsanläggning
13 §
Aggregat och anordningar

En produktionsanläggnings aggregat och anordningar för tillverkning, upplagring och hantering skall planeras, dimensioneras, byggas och placeras så att sedvanlig användning av dem och exceptionella situationer som kan förutses inte medför sådana explosioner, bränder eller kemikalieutsläpp av vilka följer omedelbara skador på person, miljön eller egendom i och utanför produktionsanläggningen.

Aggregat och anordningar skall placeras så att de kan användas, underhållas och besiktigas på ett ändamålsenligt sätt.

Aggregat och anordningar skall förses med sådana varnings- och säkerhetspåskrifter som är ändamålsenliga med tanke på verksamheten och de risker den medför och som förutsätts för en säker användning och för att beredskap skall finnas vid olyckor.

14 §
Planering av en produktionsanläggnings område

De anläggningar som finns på en produktionsanläggnings område samt aggregat, konstruktioner och byggnader som hör till anläggningarna och andra byggnader, objekt och verksamheter på produktionsanläggningens område skall placeras och vid behov skyddas så att det kan förhindras att olyckor sprider sig från en anläggning till en annan eller till andra byggnader eller konstruktioner på produktionsanläggningens område och så att verkningarna av olyckor kan begränsas till ett så litet område som möjligt.

De utrymmen och områden som är avsedda för industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier skall placeras åtskilda från de utrymmen och områden där människor arbetar i andra uppgifter än sådana som direkt sammanhänger med industriell hantering och upplagring av kemikalier. De enheter eller verksamheter som orsakar särskild fara skall vid behov placeras åtskilda från övriga verksamheter.

Anläggningar och aggregat samt andra funktioner som finns på produktionsanläggningens område skall placeras så att de som befinner sig på ett område där en olycka sker har möjlighet att tryggt avlägsna sig från området, så att de som deltar i bekämpningsåtgärderna har tillträde till olycksobjekten och så att det är möjligt att köra ned processen på ett tryggt sätt eller stanna övrig verksamhet.

15 §
Byggnader och konstruktioner

Byggnader och konstruktioner skall planeras, byggas och vid behov utrustas med tillräckliga konstruktioner och system som skyddar dem mot effekter av olyckor eller förhindrar sådana på så sätt att följderna av en explosion, brand eller ett kemikalieutsläpp som eventuellt sker i en byggnad kan begränsas så att de blir så små som möjligt och att en olycka utanför en byggnad inte medför risk för allvarliga skador för personer inne i byggnaden.

Tillverknings-, hanterings- och upplagringsutrymmen eller tillverknings-, hanterings- och upplagringsplatser för farliga kemikalier och explosiva varor skall utrustas med de märkningar som förutsätts för en säker användning och för att beredskap skall finnas vid olyckor.

Byggnaderna skall planeras så att man tryggt kan avlägsna sig från dem vid farosituationer.

16 §
Förhindrande av obehörigt tillträde

Verksamhetsutövaren skall med konstruktionsåtgärder eller på något annat sätt som är tillräckligt effektivt med hänsyn till verksamhetens art sörja för att obehöriga inte får tillträde till produktionsanläggningens område. Verksamhetsutövaren skall dessutom sörja för att obehöriga inte får tillgång till farliga kemikalier eller explosiva varor.

Placering av en produktionsanläggning
17 §
Placering på bebyggt område

Verksamhetsutövaren skall vid planeringen av platsen för en produktionsanläggning som tillverkar, hanterar eller lagrar farliga kemikalier eller explosiva varor beakta att produktionsanläggningen skall placeras på ett sådant avstånd från bosättningsområden, byggnader och områden som är i allmän användning, skolor, vårdinrättningar, industrianläggningar, upplag, trafikleder samt annan verksamhet utanför anläggningen att explosioner, bränder och kemikalieutsläpp som kan förutses inte medför fara för skador på person, miljön eller egendom i dessa objekt.

18 §
Placering i närheten av naturobjekt och grundvattenområden

Verksamhetsutövaren skall vid planeringen av platsen för en produktionsanläggning som tillverkar, hanterar eller lagrar farliga kemikalier eller explosiva varor beakta att produktionsanläggningen skall placeras på ett tillräckligt avstånd från områden som är särskilt viktiga och särskilt känsliga med tanke på naturen, från övriga objekt som är viktiga med tanke på miljöskyddet samt från rekreationsområden så att sådana explosioner, bränder och kemikalieutsläpp i produktionsanläggningen som kan förutses inte orsakar fara för miljöskador i dessa objekt.

En produktionsanläggning får inte utan särskild, grundad anledning placeras på ett viktigt grundvattenområde eller ett annat grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning, om det inte på basis av kemikaliernas egenskaper kan påvisas att dessa inte medför någon fara för grundvattnet. Om en produktionsanläggning där farliga kemikalier eller explosiva varor tillverkas, lagras eller hanteras dock placeras på ett sådant grundvattenområde, skall det genom åtgärder i fråga om konstruktion och driftteknik ses till att verksamheten vid anläggningen inte medför risk för att grundvattnet förorenas.

19 §
Beaktandet av utomstående verksamhet

Platsen för en produktionsanläggning väljs så att verksamhet utanför anläggningen och förhållanden i naturen inte medför risk för olyckor i anläggningen.

20 § (21.4.2023/798)
Beaktandet av planläggningen

Vid placeringen av produktionsanläggningar som tillverkar, hanterar eller lagrar farliga kemikalier eller explosiva varor ska beaktas placeringsplatsens och omgivningens nuvarande och kommande användningssyfte som har anvisats i en plan med rättsverkningar enligt lagen om områdesanvändning liksom också de planbestämmelser som eventuellt gäller området.

20 § har ändrats genom L 798/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

20 §
Beaktandet av planläggningen

Vid placeringen av produktionsanläggningar som tillverkar, hanterar eller lagrar farliga kemikalier eller explosiva varor skall beaktas placeringsplatsens och omgivningens nuvarande och kommande användningssyfte som har anvisats i en plan med rättsverkningar enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) liksom också de planbestämmelser som eventuellt gäller området.

Kompletterande bestämmelser
21 §
Bemyndigande att utfärda förordning om säkerhetskrav

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas närmare om de allmänna säkerhetsprinciperna, organiserandet av verksamheten i produktionsanläggningar samt planeringen, byggandet och placeringen av produktionsanläggningar, om vilka föreskrivs i detta kapitel.

3 kap

Hantering och upplagring av farliga kemikalier

Industriell hantering och upplagring
22 §
Uppdelning av verksamheten

Industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier delas enligt de farliga kemikaliernas mängd och farlighet upp i omfattande och liten industriell hantering och upplagring.

När uppdelningen av industriell hantering och upplagring i omfattande och liten samt andra skyldigheter som gäller industriell hantering och upplagring bestäms beaktas samtliga farliga kemikalier som hanteras och upplagras i samma verksamhetsutövares produktionsanläggning.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om uppdelningen av industriell hantering och upplagring.

23 §
Tillståndsplikt

Omfattande industriell hantering och upplagring av en farlig kemikalie får endast utövas med Säkerhets- och kemikalieverkets tillstånd. Verksamhetsutövaren ska ansöka om tillståndet hos Säkerhets- och kemikalieverket. I ansökan ska det anges namnet på den person som ansvarar för verksamheten vid produktionsanläggningen samt uppgifter och utredningar om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen. (10.4.2015/358)

Om flera verksamhetsutövare är verksamma på samma plats och en del av dem bedriver omfattande industriell hantering och upplagring och en del bedriver liten industriell hantering och upplagring, och om verksamhetsutövarnas verksamhet bildar en funktionell helhet, beviljar Säkerhets- och kemikalieverket tillstånd och fattar beslut på basis av anmälan. (21.12.2010/1271)

Verksamhetsutövaren skall göra en anmälan eller ansöka om tillstånd för betydande ändringar i den verksamhet som avses i 1 mom.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om tillståndsförfarandet för industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier när verksamheten inleds, om det tillstånds- och anmälningsförfarande som sammanhänger med ändringssituationer, om hur tillstånd skall sökas och anmälan göras samt om de uppgifter och utredningar som skall ingå i ansökan och anmälan.

23 a § (10.4.2015/358)
Beviljande av tillstånd och behandling av ändringsanmälningar

Säkerhets- och kemikalieverket beviljar ett tillstånd som avses i 23 § om verksamhetsutövaren visar att verksamheten uppfyller säkerhetskraven enligt 2 kap. Tillståndet kan förenas med de villkor som behövs för att säkerhetskraven ska uppfyllas.

Efter att ha fått en sådan ändringsanmälan som avses i 23 § 3 mom. fattar Säkerhets- och kemikalieverket beslut i saken, där verket kan ställa sådana villkor för verksamheten som behövs för att säkerhetskraven enligt 2 kap. ska uppfyllas.

Bestämmelser om kungörelse och information om tillståndsansökningar finns nedan i 12 a kap.

24 §
Anmälningsskyldighet

Liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier får bedrivas endast om en anmälan om detta görs. Verksamhetsutövaren ska göra anmälan till räddningsmyndigheten, om inte anmälan med stöd av 23 § 2 mom. ska göras till Säkerhets- och kemikalieverket. I anmälan ska ingå uppgifter och utredningar om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen. (21.12.2010/1271)

Verksamhetsutövaren skall göra en anmälan om betydande ändringar i den verksamhet som avses i 1 mom.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om anmälningsförfarandet vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier när verksamheten inleds och i ändringssituationer, om hur anmälan skall göras samt om de uppgifter och utredningar som skall ingå i anmälan.

25 § (10.4.2015/358)
Behandling av anmälningar

Efter att ha fått en sådan anmälan som avses i 24 § 1 eller 2 mom. fattar tillsynsmyndigheten beslut i saken, där det kan ställas sådana villkor för verksamheten som behövs för att säkerhetskraven enligt 2 kap. ska uppfyllas.

26 § (22.12.2021/1231)
Beaktande av miljökonsekvensbedömningen i tillstånd

Vid ansökan om tillstånd som avses i 23 och 58 § ska verksamhetsutövaren lämna in de handlingar som avses i 25 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017), om det är fråga om ett sådant projekt som avses i den lagen och som kräver miljökonsekvensbedömning.

Säkerhets- och kemikalieverket ska i ett beslut på en tillståndsansökan som avses i 1 mom. beakta den motiverade slutsatsen, miljökonsekvensbedömningen och resultaten av eventuella internationella höranden och ta in den motiverade slutsatsen i tillståndsbeslutet med tillämpning av vad som föreskrivs i 26 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, samt säkerställa att den motiverade slutsatsen är uppdaterad med tillämpning av vad som föreskrivs i 27 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

Närmare bestämmelser om innehållet i ett tillståndsbeslut och om information om tillståndsbeslut får utfärdas genom förordning av statsrådet.

26 a § (10.4.2015/358)
Tillsyn och inspektion av produktionsanläggningar där det bedrivs omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

Säkerhets- och kemikalieverket ska övervaka det tekniska genomförandet av produktionsanläggningar där omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier bedrivs och av objekt som avses i 23 § 2 mom. samt övervaka att deras verksamhetsprinciper, verksamhetssätt och ledningssystem stämmer överens med kraven och fungerar. Säkerhets- och kemikalieverket ska planmässigt, systematiskt och med bestämda intervaller inspektera de övervakade produktionsanläggningarna i den omfattning deras verksamhet förutsätter enligt riskbedömningen.

Det tekniska genomförandet, verksamhetsprinciperna och ledningssystemen vid produktionsanläggningar som bedriver omfattande industriell hantering och upplagring ska inspekteras vid en ibruktagandeinspektion innan anläggningen tas i bruk samt regelbundet enligt tillsynsprogrammet.

Verksamhetsutövaren är skyldig att lämna behövliga uppgifter och att vidta alla åtgärder som behövs för genomförandet av inspektionerna.

Närmare bestämmelser om inspektionernas innehåll, tidsfrister och tidpunkter samt om anmälningar till andra myndigheter och om det praktiska genomförandet av inspektionerna i övrigt utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 § (10.4.2015/358)
Tillsynsplan och tillsynsprogram

Säkerhets- och kemikalieverket ska utarbeta en tillsynsplan för produktionsanläggningar där omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier bedrivs samt för objekt som avses i 23 § 2 mom. Tillsynsplanen ska omfatta de allmänna målen för tillsynsverksamheten för förebyggande av person-, miljö- och förmögenhetsskada som orsakas av produktionsanläggningar.

Säkerhets- och kemikalieverket ska dessutom för produktionsanläggningar där omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier bedrivs samt för objekt som avses i 23 § 2 mom. utarbeta tillsynsprogram för den regelbundna tillsynen, där inspektionsintervallerna för olika anläggningstyper fastställs.

Närmare bestämmelser om innehållet i och utarbetandet av tillsynsplaner och tillsynsprogram utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 a § (10.4.2015/358)
Tillsyn och inspektion av produktionsanläggningar där det bedrivs liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

Räddningsmyndigheten ska övervaka att det tekniska genomförandet och verksamhetssätten vid produktionsanläggningar där liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier bedrivs stämmer överens med kraven och fungerar samt att produktionsanläggningen stämmer överens med bestämmelserna och det beslut som avses i 25 §.

Räddningsmyndigheten ska inspektera att verksamhetssätten och det tekniska genomförandet i en produktionsanläggning som bedriver liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier stämmer överens med kraven innan anläggningen tas i bruk.

Räddningsmyndigheten ska planmässigt, systematiskt och med bestämda intervaller inspektera de produktionsanläggningar som omfattas av tillsynen i den omfattning deras verksamhet förutsätter enligt riskbedömningen. Inspektionerna ska tas in i den tillsynsplan som avses i 79 § i räddningslagen.

Närmare bestämmelser om tillsynens och inspektionernas innehåll, anmälningar till andra myndigheter och det praktiska genomförandet av tillsynen och inspektionerna i övrigt utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 §
Intern räddningsplan

Verksamhetsutövaren skall göra upp en intern räddningsplan för produktionsanläggningen, om den industriella hanteringen och upplagringen är omfattande.

I den interna räddningsplanen fastställs de åtgärder med vilka man avvärjer verkningarna av en olycka som kan förutses, begränsar följderna så att de blir så små som möjligt samt gör förberedelser för att spåren efter en olycka skall kunna undanröjas och miljön rengöras.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om uppgörandet av interna räddningsplaner, om deras innehåll, förnyandet av dem, övningar enligt dem och om ingivande av räddningsplaner till tillsynsmyndigheterna.

29 §
Ansvarig person för industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

Verksamhetsutövaren skall utse en ansvarig person, om den industriella hanteringen och upplagringen är omfattande. Den ansvariga personen skall se till att verksamheten i produktionsanläggningen stämmer överens med de bestämmelser och tillståndsvillkor som gäller farliga kemikalier samt med uppgjorda verksamhetsprinciper och planer.

Den ansvariga personen skall känna till verksamheten i produktionsanläggningen, de bestämmelser som gäller den samt förutsättningarna för en säker verksamhet.

Den ansvariga personen ska visa sin kompetens vid ett prov som ordnas av Säkerhets- och kemikalieverket. Personen i fråga ges ett intyg över godkänt prov. (21.12.2010/1271)

Genom förordning av statsrådet föreskrivs vid behov närmare om hur den ansvariga personen skall utses, om hans eller hennes uppgifter, kompetenskrav och visande av kompetens.

30 § (10.4.2015/358)
Åtgärder för förebyggande av storolyckor orsakade av farliga kemikalier

I en produktionsanläggning där hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier kan orsaka en storolycka ska verksamhetsutövaren utifrån kemikaliernas mängd och farlighet upprätta ett dokument som beskriver verksamhetsprinciperna eller en säkerhetsrapport, där verksamhetsutövaren redogör för sina verksamhetsprinciper för förebyggande och begränsning av storolyckor och visar att de tillämpas, samt lämnar behövliga uppgifter om den organisation och det säkerhetsledningssystem som behövs för att de ska kunna iakttas.

Verksamhetsprinciperna ska utformas så att de säkerställer en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön. De ska stå i proportion till risken för storolyckor i produktionsanläggningen. De ska inbegripa verksamhetsutövarens allmänna mål och verksamhetsprinciper, ledningens roll och ansvar samt åtagandet att kontinuerligt förbättra hanteringen av riskerna för storolyckor och säkerställa en hög skyddsnivå.

Säkerhetsrapporten ska lämnas till Säkerhets- och kemikalieverket för bedömning av om åtgärderna i produktionsanläggningen är tillräckliga.

Verksamhetsutövarna vid två eller flera produktionsanläggningar som är belägna nära varandra ska samarbeta för att förebygga storolyckor och förhindra att olyckor sprider sig.

Genom förordning av statsrådet utfärdas det närmare bestämmelser om hur skyldigheterna att förebygga risker för storolyckor bestäms samt om innehållet i behövliga verksamhetsprinciper och säkerhetsrapporter, om skyldigheterna att förnya och uppdatera dem och tidpunkterna för detta, om behandlingen av säkerhetsrapporterna samt om verksamhetsutövarnas skyldigheter att samarbeta för att förebygga storolyckor.

31 § (10.4.2015/358)
Verksamhetsutövares informationsskyldighet

Verksamhetsutövaren vid en produktionsanläggning som avses i 30 § ska informera om de säkerhetsåtgärder som gäller produktionsanläggningen och om handlingsdirektiv vid fall av storolycka. Informationen ska hållas aktuell och sammanställas i ett dokument samt ständigt hållas tillgänglig för allmänheten också i elektronisk form.

Verksamhetsutövaren vid en produktionsanläggning för vilken en säkerhetsrapport krävs ska lämna informationen till sådana personer samt sådana närliggande skolor, sjukhus och andra byggnader i allmänt bruk samt produktionsanläggningar som kan beröras av en storolycka som har fått sin början i den produktionsanläggning för vilken säkerhetsrapporten krävs. Informationen ska innehålla uppgifter om verksamheten i produktionsanläggningen, de kemikalier som orsakar risk för storolycka, riskernas art samt hur befolkningen varnas och hur den förväntas agera i olyckssituationer. Informationen om åtgärder som gäller produktionsanläggningen och handlingsdirektiven i fall av storolycka ska ges på båda nationalspråken.

Den information som avses i 2 mom. ska lämnas minst vart femte år.

Närmare bestämmelser om verksamhetsutövarens informationsskyldighet och fullgörandet av den samt om informationens innehåll utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

32 § (10.4.2015/358)
Framläggande av säkerhetsrapporten

Verksamhetsutövaren ska hålla produktionsanläggningens säkerhetsrapport och den förteckning över farliga kemikalier som anknyter till den framlagd för allmänheten.

Med Säkerhets- och kemikalieverkets samtycke kan verksamhetsutövaren begränsa de uppgifter som i säkerhetsrapporten ges allmänheten och som verksamhetsutövaren anser vara företagshemligheter eller annars med fog konfidentiella. (10.8.2018/659)

Närmare bestämmelser om verksamhetsutövarens skyldighet att hålla säkerhetsrapporten framlagd utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

Upplagsområde
33 §
Ansökan om fastställande av ett område som upplagsområde

Utöver vad som föreskrivs i 23 § ska för ett upplagsområde där två eller flera verksamhetsutövare som bedriver omfattande upplagring av farliga kemikalier är verksamma, verksamhetsutövarna se till att det hos Säkerhets- och kemikalieverket ansöks om att det fastställs att området ska vara upplagsområde för farliga kemikalier, om (21.12.2010/1271)

1) upplagen använder gemensamma aggregat, trafikområden, lastnings- och lossningskajer eller med dessa jämförbara arrangemang, eller om

2) det har planerats att brandbekämpningen vid upplagen och övrig beredskap för olyckor helt eller delvis skall skötas med gemensamma aggregat och utrustningar.

Kommunen, upplagsområdets ägare eller innehavare eller den som verksamhetsutövarna på upplagsområdet har befullmäktigat till detta i ett gemensamt avtal, kan ansöka om att det fastställs att upplagsområdet skall vara upplagsområde för farliga kemikalier.

I en ansökan om fastställande av ett område som upplagsområde skall ingå uppgifter och utredningar om upplagsområdets verksamhet och säkerhetsarrangemang.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om fastställande av ett område som upplagsområde, om ansökan om fastställande, om de uppgifter och utredningar som skall ingå i ansökan samt om behandlingen av ansökan.

34 §
Beslut om fastställande

En förutsättning för fastställande av ett område som upplagsområde är att de aggregat och arrangemang som avses i 33 § 1 mom. uppfyller säkerhetskraven enligt 2 kap.

I beslutet om fastställande av ett område som upplagsområde kan uppställas sådana villkor för de i 33 § 1 mom. avsedda aggregaten och arrangemangen som är nödvändiga med tanke på säkerheten på upplagsområdet.

Bestämmelser om förvaring av en farlig kemikalie
35 §
Förvaring av farliga kemikalier

Den som i sin besittning har en farlig kemikalie skall iaktta omsorg och försiktighet vid förvaringen av kemikalien.

Farliga kemikalier skall på platser som har reserverats för dem förvaras i emballage som stämmer överens med kraven. Dessutom skall den som innehar en kemikalie sörja för att obehöriga inte får tillgång till kemikalien. I ett utrymme där en farlig kemikalie förvaras skall dessutom ombesörjas att ordningen och luftcirkulationen är sakenlig samt att kemikalien kan samlas upp eller göras ofarlig i ett skadefall.

Kemikalier som reagerar sinsemellan skall förvaras åtskilda från varandra, om följden av att de reagerar med varandra kan vara brand, ansenlig värmeutveckling, utveckling av farliga gaser eller uppkomst av instabila ämnen.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs vid behov närmare om de krav som gäller förvaring av farliga kemikalier.

36 §
Farliga kemikaliers förvaringsmängder och begränsningar i dem

Mängderna farliga kemikalier som förvaras och deras förvaringsplatser skall vara sådana att kemikalierna inte medför fara.

Räddningsmyndigheten kan i ett enskilt fall begränsa de mängder farliga kemikalier som förvaras eller för förvaringen fastställa andra begränsningar eller villkor som har ansetts nödvändiga med tanke på säkerheten.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs vid behov närmare om begränsningar som gäller farliga kemikaliers förvaringsmängder och förvaringsplatser.

Överföring av en farlig kemikalie
37 §
Krav som gäller överföringen av farliga kemikalier

När en farlig kemikalie överförs i ett rörsystem utanför produktionsanläggningen tillämpas de i 2 kap. ställda säkerhetskraven på rörsystemet.

För byggandet av ett sådant rörsystem som avses i 1 mom. krävs byggnadstillstånd av Säkerhets- och kemikalieverket. En förutsättning för att tillstånd ska beviljas är att de säkerhetskrav som föreskrivs i 2 kap. uppfylls. I övrigt gäller i fråga om tillståndsförfarandet och beviljandet av tillstånd 23 och 25 §. (21.12.2010/1271)

38 §
Besiktningar av rörsystem

Verksamhetsutövaren skall se till att rörsystemet besiktigas innan det tas i bruk och därefter periodiskt. Besiktningarna görs av ett besiktningsorgan som avses i 100 §.

Säkerhets- och kemikalieverket kan godkänna att rörsystemets skick i stället för genom periodiska besiktningar övervakas enligt verksamhetsutövarens eget besiktningssystem. En förutsättning för godkännande är att iakttagandet av besiktningssystemet garanterar motsvarande säkerhetsnivå som de periodiska besiktningarna. (21.12.2010/1271)

39 §
Ansvarig person för rörsystem

Verksamhetsutövaren skall utse en ansvarig person för ett sådant rörsystem som avses i 37 §. På den ansvariga personens uppgifter och kompetenskrav tillämpas 29 §.

40 §
Bemyndigande att utfärda förordning om rörsystem

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om de krav som skall ställas på ett rörsystem som är avsett för överföring av en farlig kemikalie, om förfarandet för byggnadstillstånd för rörsystemet, om ansökan om tillstånd samt om de uppgifter och utredningar som skall ingå i ansökan.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs också närmare om besiktning av rörsystem och om tidsfrister och tidpunkter för dem samt om de objekt för vilka besiktning inte krävs och om ansvariga personer samt om de krav som skall ställas på verksamhetsutövarens eget besiktningssystem och om förfarandena för godkännande av det.

4 kap

Förebyggande av och skyddande mot explosioner

41 §
Bedömning av explosionsrisk

Verksamhetsutövaren skall bedöma de riskfaktorer som explosiva atmosfärer orsakar och de faror som explosionsrisken medför. Bedömningen skall uppdateras regelbundet och alltid vid betydande förändringar.

42 §
Principerna för förebyggande av och skyddande mot explosioner

Verksamhetsutövaren skall för förebyggande av och skyddande mot explosioner vidta adekvata tekniska och administrativa åtgärder genom vilka uppkomsten av explosiva atmosfärer förhindras. Om detta med tanke på verksamhetens art inte är möjligt, skall

1) antändningen av explosiva atmosfärer förhindras, eller

2) de skadliga verkningarna av en explosion minskas så att människors hälsa och säkerhet garanteras.

Vid behov skall de åtgärder som nämns i 1 mom. kombineras och kompletteras med åtgärder som förhindrar att en explosion sprider sig.

43 §
Klassificering av utrymmen

Verksamhetsutövaren skall klassificera de utrymmen där explosiva atmosfärer kan förekomma enligt förekomstfrekvensen för explosiva atmosfärer och deras varaktighet. Dessutom skall verksamhetsutövaren märka ut ingångarna till dessa utrymmen och vidta de åtgärder som är nödvändiga för förebyggande av de risksituationer som dessa utrymmen medför.

Verksamhetsutövaren skall klassificera de utrymmen där explosiva varor tillverkas, hanteras eller lagras. Klassificeringen görs utgående från förekomstfrekvensen och varaktigheten av den explosionsrisk som de explosiva varornas dammbildning eller avdunstning medför.

44 §
Explosionsskyddsdokument

Verksamhetsutövaren skall sörja för att ett explosionsskyddsdokument utarbetas vid bedömningen av de riskfaktorer som de explosiva atmosfärerna medför och de faror som explosionsrisken medför.

45 §
Bemyndigande att utfärda förordning om explosionsrisk

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om bedömning av explosionsrisken, om åtgärder för förhindrande av och skyddande mot explosioner, om klassificeringen av de utrymmen som innehåller explosiva atmosfärer eller explosiva varor och om de krav som gäller dessa utrymmen samt om innehållet i explosionsskyddsdokumentet.

5 kap

Produkter som är förknippade med farliga kemikalier

46 § (16.12.2016/1142)

46 § har upphävts genom L 16.12.2016/1142.

47 § (27.6.2018/505)

47 § har upphävts genom L 27.6.2018/505.

48 § (13.11.2020/795)

48 § har upphävts genom L 13.11.2020/795.

49 §
Krav i fråga om cisterner för en farlig kemikalie

Cisterner som är avsedda för lagring av en farlig kemikalie skall planeras, dimensioneras och tillverkas så att de är täta och hållfasta samt tål verkningarna av de kemikalier som skall upplagras i dem samt påfrestningar av de bruksförhållanden som är förenliga med bruksändamålet och av förutsägbara bruksförhållanden samt störningssituationer så att de kemikalier som skall upplagras inte okontrollerat kommer ut ur cisternen. När egenskaperna hos de kemikalier som lagras i en cistern förutsätter detta, skall vid konstruktionen av cisternen dessutom beaktas att verkningarna av den tryckstegring som en antändning förorsakar kan förhindras.

50 § (16.12.2016/1142)
Visande av överensstämmelse med kraven

Den som på marknaden släpper ut en sådan produkt som avses i 49 § ska säkerställa och visa att produkten uppfyller de krav som gäller den. Vid bedömningen av överensstämmelse med kraven ska ett besiktningsorgan som avses i 100 § anlitas när produktens egenskaper och användningsändamål kräver detta. (13.11.2020/795)

En cistern som är avsedd för lagring av en farlig kemikalie och som har tillverkats eller släppts ut på marknaden i en annan stat som är medlem i Europeiska unionen eller tillverkats i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska anses stämma överens med de krav som avses i 49 §, om

1) överensstämmelsen med kraven har bedömts i enlighet med de krav som avses i 49 § och de metoder som avses i 50 § 1 mom. eller i enlighet med krav och metoder som säkerställer motsvarande kvalitets- och säkerhetsnivå, och resultaten visar att cisternen uppfyller de krav som ställs på den, samt

2) bedömningen av överensstämmelsen med kraven har utförts av ett besiktningsorgan som har godkänts av vederbörande stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med iakttagande av krav som motsvarar vad som föreskrivs i 101 §.

Verksamhetsutövaren ska på begäran till tillsynsmyndigheten lämna ut de uppgifter och dokument som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag på finska eller svenska eller på något annat språk som tillsynsmyndigheten godtar.

51 § (13.11.2020/795)
Anvisningar och märkningar

Den som på marknaden släpper ut en produkt som avses i 49 § ska se till att med produkten följer de uppgifter och anvisningar som förutsätts för att produkten ska kunna installeras, tas i bruk, användas och underhållas på ett säkert sätt.

Den som på marknaden släpper ut en produkt som avses i 49 § ska se till att produkten har försetts med de märkningar som krävs för säker användning av produkten och för identifiering av den samt för utredning av vem som är tillverkaren av och vem som har släppt ut produkten på marknaden samt med märkningar som visar att produkten stämmer överens med kraven.

52 § (13.11.2020/795)
Bemyndigande att utfärda förordning om produkter som är förknippade med farliga kemikalier

Genom förordning av statsrådet utfärdas det i fråga om de produkter som avses i 49 § närmare bestämmelser om detaljerade säkerhetskrav, visande av överensstämmelse med kraven och anlitande av besiktningsorgan vid bedömningen av överensstämmelsen med kraven, märkningar av produkter samt de anvisningar och uppgifter som ska följa med produkterna.

6 kap

Installation och underhåll av aggregat som är förknippade med farliga kemikalier

53 §
Installation och underhåll av aggregat

Tillverknings-, överförings-, upplagrings- och förbrukningsaggregat för farliga kemikalier skall installeras och underhållas med sakkunskap och omsorg så att drivandet av dem inte medför risk för skada på person, miljön och egendom.

54 §
Periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner

Ägaren eller innehavaren skall se till att underjordiska oljecisterner som är belägna på viktiga grundvattenområden eller på andra grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning genomgår periodiska besiktningar.

En cistern som vid en sådan besiktning som avses i 1 mom. upptäcks orsaka risk för oljeskada skall repareras eller tas ur bruk. En cistern som orsakar omedelbar fara skall genast tas ur bruk.

55 §
Installations-, service- och besiktningsrörelsers behörighet

Installation och service av förbrukningsanordningar för naturgas, flytgas, oljeeldningsaggregat och gasrörsystem av plast samt besiktning av underjordiska oljecisterner som avses i 54 § får utföras endast av en installations-, service- och besiktningsrörelse som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket. (21.12.2010/1271)

En installations-, service- och besiktningsrörelse skall ha

1) tillräckligt med yrkeskunnig personal,

2) de anordningar, redskap och system som verksamheten förutsätter,

3) en kompetent ansvarig person i sin tjänst.

En installations-, service- och besiktningsrörelse ska ansöka om godkännande enligt 1 mom. hos Säkerhets- och kemikalieverket. I ansökan ska ingå en utredning om att de krav som föreskrivs i 2 mom. uppfylls. Säkerhets- och kemikalieverket kan ställa villkor som gäller uppfyllandet av de krav som ställs på rörelserna. (21.12.2010/1271)

Installations-, service- och besiktningsrörelserna skall utföra sina uppgifter med iakttagande av god installations-, service- och besiktningspraxis samt med beaktande av de bestämmelser och rekommendationer som gäller objektet. Rörelserna skall följa utvecklingen av bestämmelserna på verksamhetsområdet.

56 §
Ansvarig person för en installations-, service- och besiktningsrörelse

En installations-, service- och besiktningsrörelse skall i sin tjänst ha en ansvarig person, som har till uppgift att se till att rörelsen verkar i enlighet med de bestämmelser som gäller den och de villkor som tillsynsmyndigheten har ställt.

Den ansvariga personen skall ha tillräcklig arbetserfarenhet och utbildning med tanke på den verksamhet som bedrivs samt kännedom om de bestämmelser som gäller verksamheten.

Den ansvariga personen ska visa sin kompetens vid ett prov som ordnas av Säkerhets- och kemikalieverket eller av ett bedömningsorgan som godkänts av verket. Personen i fråga ges ett intyg över godkänt prov. (21.12.2010/1271)

På ett sådant bedömningsorgan som avses i 3 mom. tillämpas det som föreskrivs i 100 § 2–4 mom., 101 § 1 och 4 mom., 103, 121 och 127 § samt med stöd av 104 §.

57 §
Bemyndigande att utfärda förordning om installation, service och besiktning av aggregat

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om tidsfristerna för de periodiska besiktningarna av underjordiska oljecisterner, om klassificeringen av cisternerna och om de åtgärder som skall vidtas utgående från de periodiska besiktningarna.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om godkännandet av installations-, service- och besiktningsrörelser, om ansökan om godkännande och om de uppgifter och utredningar som skall ingå i ansökan samt om de krav som skall ställas på rörelserna och om utförandet av uppgifterna. Genom förordning av statsrådet föreskrivs också närmare om den ansvariga personens uppgifter, kompetenskrav och visande av kompetens.

7 kap

Tillverkning och upplagring av explosiva varor

Tillståndspliktig tillverkning och upplagring
58 § (10.4.2015/358)
Tillståndsplikt för tillverkning och upplagring av explosiva varor

Tillverkning och upplagring av explosiva varor får endast bedrivas med Säkerhets- och kemikalieverkets tillstånd, om inte något annat föreskrivs nedan.

Verksamhetsutövaren ska ansöka om sådant tillstånd som avses i 1 mom. hos Säkerhets- och kemikalieverket. I ansökan ska det ingå uppgifter och utredningar om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen.

Verksamhetsutövaren ska göra en anmälan eller ansöka om tillstånd för betydande ändringar i den verksamhet som avses i 1 mom.

Bestämmelser om kungörelse och information om tillståndsansökningar finns i 12 a kap.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om

1) tillståndsförfarandet i fråga om tillverkning och upplagring av explosiva varor när verksamheten inleds,

2) när det ska ansökas om tillstånd för eller göras en anmälan om betydande ändringar i verksamheten,

3) hur tillstånd söks,

4) hur anmälan görs, samt

5) de uppgifter och utredningar som ska ingå i ansökan och anmälan.

58 a § (10.4.2015/358)
Tillståndsplikt för tillverkning av explosiva varor med mobila aggregat

Tillverkning med mobila aggregat av explosiva varor som är avsedda att användas omedelbart på sprängningsplatsen får endast ske med Säkerhets- och kemikalieverkets tillstånd.

Verksamhetsutövaren ska ansöka om sådant tillstånd som avses i 1 mom. hos Säkerhets- och kemikalieverket. I ansökan ska det ingå uppgifter och utredningar om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen.

Verksamhetsutövaren ska göra en anmälan eller ansöka om tillstånd för betydande ändringar i den verksamhet som avses i 1 mom.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om

1) tillståndsförfarandet i fråga om tillverkning av explosiva varor med mobila aggregat när verksamheten inleds,

2) när det ska ansökas om tillstånd för eller göras en anmälan om betydande ändringar i verksamheten,

3) hur tillstånd söks,

4) hur anmälan görs, samt

5) de uppgifter och utredningar som ska ingå i ansökan och anmälan.

58 b § (10.4.2015/358)
Tillståndsplikt för tillfällig upplagring av explosiva varor

Tillfällig upplagring av explosiva varor för sprängnings- och brytningsarbeten får endast ske med Säkerhets- och kemikalieverkets tillstånd.

Verksamhetsutövaren ska ansöka om sådant tillstånd som avses i 1 mom. hos Säkerhets- och kemikalieverket. I ansökan ska det ingå uppgifter och utredningar om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen.

Verksamhetsutövaren ska göra en anmälan eller ansöka om tillstånd för betydande ändringar i den verksamhet som avses i 1 mom.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om

1) tillståndsförfarandet i fråga om tillfällig upplagring av explosiva varor,

2) när det ska ansökas om tillstånd för eller göras en anmälan om betydande ändringar i verksamheten,

3) hur tillstånd söks,

4) hur anmälan görs,

5) de uppgifter och utredningar som ska ingå i ansökan och anmälan, samt

6) hur länge tillfällig upplagring får pågå och de största tillåtna mängderna explosiva varor.

59 § (10.4.2015/358)
Beviljande av tillstånd som gäller explosiva varor och behandling av ändringsanmälningar

Tillstånd enligt 58, 58 a och 58 b § beviljas, om verksamhetsutövaren visar att verksamheten uppfyller säkerhetskraven enligt 2 kap. Tillståndet kan förenas med de villkor som behövs för att säkerhetskraven ska uppfyllas.

Efter att ha fått en sådan ändringsanmälan som avses i 58 § 3 mom., 58 a § 3 mom. eller 58 b § 3 mom. fattar Säkerhets- och kemikalieverket beslut i saken, där verket kan ställa sådana villkor för verksamheten som behövs för att säkerhetskraven enligt 2 kap. ska uppfyllas.

59 a § (10.4.2015/358)
Tillsyn och inspektion som avser tillverkning och upplagring av explosiva varor

Säkerhets- och kemikalieverket ska övervaka det tekniska genomförandet av produktionsanläggningar som bedriver i 58 § avsedd tillverkning och upplagring av explosiva varor, av mobila aggregat som avses i 58 a § och av tillfällig upplagring av explosiva varor enligt 58 b §, samt övervaka att deras verksamhetsprinciper, verksamhetssätt och ledningssystem stämmer överens med kraven och fungerar. Säkerhets- och kemikalieverket ska planmässigt, systematiskt och med bestämda intervaller inspektera de övervakade produktionsanläggningarna i den omfattning deras verksamhet förutsätter enligt riskbedömningen.

Det tekniska genomförandet, verksamhetsprinciperna och ledningssystemen vid produktionsanläggningar som bedriver hantering och upplagring av explosiva varor, för mobila aggregat enligt 58 a § samt för tillfällig upplagring av explosiva varor enligt 58 b § ska inspekteras vid en ibruktagandeinspektion före ibruktagandet samt regelbundet enligt tillsynsprogrammet.

Verksamhetsutövaren är skyldig att lämna alla behövliga uppgifter och vidta alla åtgärder som behövs för genomförandet av inspektionerna.

Säkerhets- och kemikalieverket kan i sitt tillståndsbeslut, efter att ha hört den berörda räddningsmyndigheten, godkänna att ibruktagningsinspektionen av tillfällig upplagring av explosiva varor ersätts med en inspektion som utförs av räddningsmyndigheten.

Närmare bestämmelser om inspektionernas innehåll, tidsfrister och tidpunkter samt om anmälningar till andra myndigheter och om det praktiska genomförandet av inspektionerna i övrigt utfärdas genom förordning av statsrådet.

60 § (10.4.2015/358)
Tillsynsplan och tillsynsprogram

Säkerhets- och kemikalieverket ska utarbeta en tillsynsplan för produktionsanläggningar som bedriver i 58 § avsedd tillverkning och upplagring av explosiva varor, för mobila aggregat som avses i 58 a § och för tillfällig upplagring av explosiva varor enligt 58 b §. Tillsynsplanen ska omfatta de allmänna målen för tillsynsverksamheten för förebyggande av person-, miljö- och förmögenhetsskada som orsakas av produktionsanläggningar.

Säkerhets- och kemikalieverket ska för produktionsanläggningar som bedriver tillverkning och upplagring av explosiva varor, för mobila aggregat som avses i 58 a § och för tillfällig upplagring av explosiva varor enligt 58 b § utarbeta ett tillsynsprogram för den regelbundna tillsynen, där inspektionsintervallerna för olika anläggnings- och aggregattyper fastställs.

Närmare bestämmelser om innehållet i och utarbetandet av tillsynsplaner och tillsynsprogram utfärdas genom förordning av statsrådet.

61 §
Ansvarig person för tillverkning och upplagring av explosiva varor

Verksamhetsutövaren skall utse en ansvarig person som skall se till att verksamheten i produktionsanläggningen stämmer överens med de bestämmelser och tillståndsvillkor som gäller explosiva varor samt med uppgjorda verksamhetsprinciper och planer.

Den ansvariga personen skall känna till verksamheten vid produktionsanläggningen, de bestämmelser som gäller den samt förutsättningarna för en säker verksamhet.

Den ansvariga personen ska visa sin kompetens vid ett prov som ordnas av Säkerhets- och kemikalieverket. Personen i fråga ges ett intyg över godkänt prov. (21.12.2010/1271)

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas närmare om hur den ansvariga personen skall utses, om hans eller hennes uppgifter, kompetenskrav och visande av kompetens.

62 §
Åtgärder för att förebygga storolyckor orsakade av explosiva varor

Verksamhetsutövaren skall utarbeta de verksamhetsprinciper eller den säkerhetsrapport som behövs för förebyggande av risken för en storolycka vilken orsakas av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor samt en intern räddningsplan. I fråga om dessa gäller på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 28 och 30 §.

En verksamhetsutövare som har ett objekt för vilket krävs en säkerhetsrapport skall se till att säkerhetsrapporten hålls framlagd i enlighet med 31 § och att informationsskyldigheten fullgörs i enlighet med 32 §.

Upplagring i samband med handel
63 § (11.12.2009/1030)
Upplagring i samband med handel (10.4.2015/358)

Angående upplagring i samband med handel av sådana fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar av liten farlighetsgrad som godkänts för enskild konsumtion ska det i stället för den tillståndsansökan som avses i 58 § göras en anmälan till räddningsmyndigheten innan upplagringen inleds. (10.4.2015/358)

I anmälan ska ingå uppgifter om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen.

Efter att ha fått den anmälan som avses i 1 mom. fattar räddningsmyndigheten ett beslut i saken, i vilket nödvändiga villkor kan ställas.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om i 1 mom. avsedda fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar av liten farlighetsgrad som godkänts för enskild konsumtion samt om anmälningsförfarandet i fråga om upplagring av sådana varor i samband med handel, om hur anmälan görs och om de tidsfrister som ska iakttas, om de uppgifter och utredningar som ska ingå i anmälan samt om det beslut som fattas på basis av en anmälan. (10.4.2015/358)

64 § (10.4.2015/358)
Tillsyn och inspektion av upplagring i samband med handel

Räddningsmyndigheten ska övervaka att det tekniska genomförandet och verksamhetssätten vid sådan upplagring som avses i 63 § stämmer överens med kraven och fungerar samt att upplagringen stämmer överens med bestämmelserna och det beslut som avses i 63 § 3 mom.

Räddningsmyndigheten ska inspektera att verksamhetssätten och det tekniska genomförandet vid ett sådant lager som avses i 1 mom. stämmer överens med kraven.

Räddningsmyndigheten ska planmässigt, systematiskt och med bestämda intervaller inspektera sådana lager som avses i 1 mom. i den omfattning deras verksamhet förutsätter enligt riskbedömningen. Inspektionerna ska tas in i den tillsynsplan som avses i 79 § i räddningslagen.

Närmare bestämmelser om tillsynens och inspektionernas innehåll, anmälningar till andra myndigheter och det praktiska genomförandet av tillsynen och inspektionerna i övrigt utfärdas genom förordning av statsrådet.

64 a § (10.4.2015/358)
Upplagring av patroner för skjutvapen, tändhattar och krut i affärer

Upplagring av patroner för skjutvapen, tändhattar och krut i affärer får ske utan sådant tillstånd som avses i 58 §, om verksamhetsutövaren har tillstånd enligt skjutvapenlagen för handel med skjutvapen och patroner till skjutvapen.

65 §
Ansvarig person för handel med explosiva varor

En rörelse som bedriver handel med explosiva varor skall i sin tjänst ha en ansvarig person som skall se till att handeln och upplagringen sköts i enlighet med bestämmelserna om explosiva varor och de villkor som tillsynsmyndigheterna har ställt.

Den ansvariga personen skall känna till de explosiva varor som upplagras samt de bestämmelser som gäller handel med och upplagring av explosiva varor.

Den ansvariga personen ska visa sin kompetens vid ett prov som ordnas av Säkerhets- och kemikalieverket. Personen i fråga ges ett intyg över godkänt prov. Intyget gäller i 10 år. (21.12.2010/1271)

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om den ansvariga personens uppgifter, kompetenskrav och visande av kompetens.

66 §
Maximimängder explosiva varor som får upplagras

I en butik och i utrymmen i anslutning till den får upplagras högst sådana mängder explosiva varor att den risk för person- och egendomsskador som upplagringen av dem medför är så låg som det är motiverat med beaktande av behovet att distribuera explosiva varor.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om de maximimängder explosiva varor som får upplagras i samband med handel och om de begränsningar som gäller dem.

8 kap

Godkännande, import och överföring av explosiva varor

Godkännande av explosiva varor
67 §
Allmänna krav som gäller explosiva varor

De explosiva varor som släpps ut på marknaden skall planeras och tillverkas så att den fara de orsakar människors säkerhet, egendom och miljön är så liten som möjligt under normala och förutsägbara användningsförhållanden.

De explosiva varor som avses i 1 mom. skall lämpa sig för sitt syfte, och oavsiktlig antändning av dem skall med beaktande av de explosiva varornas användningssyfte vara så osannolik som det skäligen är möjligt. De explosiva varorna skall dessutom vara sådana att upplagringen eller användningen av dem enligt deras användningssyfte inte annars heller medför fara för människors hälsa eller för miljön.

Vad som i detta kapitel föreskrivs om utsläppande på marknaden av explosiva varor gäller på motsvarande sätt explosiva varor som tas i bruk inom försvarsmakten. I de krav som gäller explosiva varor som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet skall dock varornas särskilda karaktär och försvarsmaktens lagstadgade uppgifter beaktas.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om de tekniska krav som skall ställas på explosiva varor och om klassificeringen av explosiva varor.

68 § (11.12.2009/1030)
Krav i fråga om pyrotekniska artiklar

Utöver det som föreskrivs i 67 § ska pyrotekniska artiklar fungera på rätt sätt när de används för avsett ändamål. Pyrotekniska artiklar ska konstrueras och tillverkas så att de kan förstöras på ett säkert sätt.

Pyrotekniska artiklar ska vara korrekt förpackade och med dem ska följa de uppgifter och anvisningar som en säker upplagring och användning förutsätter. De ska dessutom förses med de märkningar som en säker användning förutsätter.

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas närmare om de krav som ska ställas på pyrotekniska artiklar och deras förpackningar.

69 § (16.12.2016/1142)
Visande av överensstämmelse med kraven samt märkningar när det gäller explosiva varor avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet

När det gäller en explosiv vara som är avsedd för försvarsmaktens militära verksamhet ska dess överensstämmelse med kraven bedömas och i samband med bedömningen säkerställas och kunna visas att den explosiva varan uppfyller de krav som gäller den.

En explosiv vara som avses i 1 mom. ska förses med de märkningar som förutsätts för en säker användning av varan.

Närmare bestämmelser om bedömning av överensstämmelse med kraven samt märkningar utfärdas genom förordning av statsrådet.

69 a § (16.12.2016/1142)

69 a § har upphävts genom L 16.12.2016/1142.

70 § (11.12.2009/1030)

70 § har upphävts genom L 11.12.2009/1030.

71 § (11.12.2009/1030)
Övervakning av pyrotekniska artiklars kvalitet

Den som tillverkar, importerar eller distribuerar pyrotekniska artiklar ska genom tillräcklig kvalitetsövervakning se till att artiklarna innan de säljs eller annars överlåts stämmer överens med kraven enligt 67 och 68 §.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om kvalitetsövervakningen av pyrotekniska artiklar.

72 §
Avgränsning som gäller bestämmelserna om explosiva varor

Bestämmelserna i 67–71 § gäller inte patroner som används i startpistoler och verktyg, tändhattar till patroner eller belysnings- och signalutrustningar och andra motsvarande utrustningar.

Bestämmelserna i 69 och 71 § gäller inte pyrotekniska artiklar som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet och för gränsbevakningsväsendets bruk. (16.12.2016/1142)

Import och överföring av explosiva varor
73 §
Importtillstånd för explosiva varor

Explosiva varor får importeras från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast med tillstånd av Säkerhets- och kemikalieverket. (21.12.2010/1271)

Tillstånd till import av explosiva varor söks hos Säkerhets- och kemikalieverket. I ansökan ska ingå uppgifter om de explosiva varor som avses att importeras, de explosiva varornas användningsändamål samt en utredning om hur de explosiva varorna kommer att upplagras. (21.12.2010/1271)

En förutsättning för att tillstånd skall beviljas är att importören visar att de explosiva varorna uppfyller de krav som gäller dem och att en upplagring i enlighet med bestämmelserna av de explosiva varor som importeras har säkerställts. Till tillståndet kan fogas villkor.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om tillståndsförfarandet i fråga om importen av explosiva varor, hur ansökan om tillstånd skall göras samt om de uppgifter och utredningar som skall ingå i ansökan.

74 §
Överföring av explosiva varor

Explosiva varor får överföras endast till sådana fysiska och juridiska personer som har fått ett dokument som berättigar till överföring av explosiva varor (överföringsintyg).

En explosiv vara får inte överlåtas för överföring, om inte mottagaren av den explosiva varan har överlämnat ett överföringsintyg för explosiva varor som erhållits av den behöriga myndigheten på destinationsorten.

Överföringsintyg beviljas i Finland en fysisk eller juridisk person som är verksam inom branschen för explosiva varor och som har gjort en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket för registrering och som har rätt att förvärva explosiva varor. Överföringsintyget eller en kopia av det ska på begäran visas för tillsynsmyndigheterna. (21.12.2010/1271)

Bestämmelserna i 1–3 mom. tillämpas inte inom polisen.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om överföring av explosiva varor och om överföringsintyget.

75 §
Transitering av explosiva varor

Innan explosiva varor överförs skall godkännande dessutom fås av de behöriga myndigheterna i de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom vilkas territorium de explosiva varorna transporteras.

Om explosiva varor överförs till en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, krävs ett överföringsintyg när de explosiva varorna överförs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

76 § (11.12.2009/1030)
Pyrotekniska artiklar

Bestämmelserna i 74 och 75 § gäller inte överföring och transitering av pyrotekniska artiklar.

Plastiska explosiva varor
77 §
Märkning av plastiska explosiva varor

Sådana plastiska explosiva varor som avses i konventionen om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte (FördrS 8/2002) får inte införas i landet, tillverkas, innehas eller överlåtas om inte detekteringsmedel har införts i dem i enlighet med konventionen.

Det förbud som avses i 1 mom. och som gäller införsel, tillverkning, innehav och överlåtelse av plastiska explosiva varor gäller inte plastiska explosiva varor som i små kvantiteter behövs för

1) forskning, utveckling eller provning av nya eller ändrade explosiva varor,

2) träning i detektering av explosiva varor eller utveckling och provning av utrustning för detektering av explosiva varor, eller

3) kriminaltekniska undersökningar, utveckling av brottsutredningsmetoder och för vetenskapliga ändamål med anknytning till dem.

Utan hinder av 1 mom. får plastiska explosiva varor införas i Finland även om de inte har märkts i enlighet med konventionen, om mottagaren av de explosiva varorna är försvarsmakten, polisen eller gränsbevakningsväsendet.

Bestämmelser om export av försvarsmateriel finns i lagen om export av försvarsmateriel (282/2012). (8.6.2012/286)

Närmare bestämmelser om de sprängämnestekniska krav som gäller införande av detekteringsmedel i plastiska explosiva varor utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 kap

Användning, överlåtelse och förvaring av explosiva varor

Skyldigheter som gäller användning av explosiva varor
78 §
Användning av explosiva varor

Explosiva varor skall användas så att de inte medför skada på person, miljön och egendom.

Vid användningen av explosiva varor skall föreskrivna säkerhetskrav samt de bruksanvisningar som tillverkaren eller importören har gett följas.

Explosiva varor som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet skall användas på det sätt som avses i 1 mom. med beaktande av den speciella natur som försvarsmaktens lagstadgade uppgifter har.

79 § (10.4.2015/358)
Anmälan om sprängningsarbete

Sprängningsarbeten ska anmälas till polisen innan de inleds. Närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet, om de uppgifter som krävs i anmälan och om tidsfristerna för anmälan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Polisen kan på basis av en anmälan besluta om sådana begränsningar i den tilltänkta användningen av de explosiva varorna som behövs för en säker behandling av dem och vid behov bestämma om de försiktighetsåtgärder som användningen förutsätter. Polisen kan förbjuda användningen, om användningen på den tilltänkta platsen vid den tilltänkta tidpunkten kan anses orsaka uppenbar risk för person-, miljö- eller egendomsskada.

80 §
Laddares kompetens samt ordningsregler

Bestämmelser om kompetenskrav för laddare och ordningsregler för sprängnings- och brytningsarbeten finns i lagen om laddare (219/2000) och i arbetarskyddslagen (738/2002).

81 § (10.4.2015/358)
Anmälan om användning av explosiva varor eller farliga kemikalier som specialeffekter

Explosiva varor eller farliga kemikalier får användas som specialeffekter vid sådana allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som avses i lagen om sammankomster (530/1999), om en anmälan om detta har gjorts till räddningsmyndigheten senast 14 dygn innan tillställningen arrangeras.

I anmälan ska en ansvarig person namnges, som ska ha sådan kompetens för specialeffekter som avses i lagen om laddare.

Den ansvariga personen ska se till att explosiva varor eller farliga kemikalier i samband med de tillställningar som avses i 1 mom. används i enlighet med bestämmelserna och de begränsningar och villkor som räddningsmyndigheten har ställt.

Räddningsmyndigheten kan på basis av en anmälan besluta om sådana begränsningar i och villkor för den tilltänkta användningen som behövs för en säker hantering av specialeffekterna. Räddningsmyndigheten kan förbjuda användningen, om användningen på den tilltänkta platsen vid den tilltänkta tidpunkten kan anses medföra uppenbar risk för person-, miljö- eller egendomsskada.

Närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet, om de uppgifter som krävs i anmälan, om tidsfristerna för anmälan och om den ansvariga personens uppgifter utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

Överlåtelse, innehav och förvaring av explosiva varor
82 § (10.4.2015/358)
Begränsningar i fråga om överlåtelse av explosiva varor

Explosiva varor får överlåtas till

1) den som har tillstånd att tillverka eller upplagra explosiva varor,

2) en verksamhetsutövare som utför sprängnings- och brytningsarbeten som näringsverksamhet och som i sin tjänst har en i lagen om laddare avsedd laddare.

Den som tar emot explosiva varor i enlighet med 1 mom. ska ha ett överföringsintyg.

Det är förbjudet att överlåta explosiva varor till berusade och personer under 18 år.

Närmare bestämmelser om överlåtelse och begränsningarna i fråga om överlåtelse av explosiva varor utfärdas genom förordning av statsrådet.

82 a § (10.4.2015/358)
Begränsningar i fråga om överlåtelse av pyrotekniska artiklar

Pyrotekniska artiklar får överlåtas till

1) en i 81 § avsedd användare av specialeffekter,

2) en i 93 § avsedd verksamhetsutövare som svarar för tillverkning eller import av fyrverkeripjäser,

3) en i 94 § avsedd arrangör av ett fyrverkeri.

Pyrotekniska artiklar får dessutom överlåtas till en verksamhetsutövare som i sitt arbete eller sin näringsverksamhet behöver pyrotekniska artiklar. Det krävs dessutom att verksamhetsutövaren i sin tjänst har en specialist som har tillräckliga kunskaper om säker användning och hantering av de pyrotekniska artiklar som överlåts samt en av tillverkaren eller importören eller en organisation som dessa bemyndigat anordnad produktspecifik utbildning som klarlägger egenskaperna och riskfaktorerna hos samt detaljerna kring installationen, underhållet och förstöringen av pyrotekniska artiklar.

Närmare bestämmelser om överlåtelse och begränsningarna i fråga om överlåtelse av pyrotekniska artiklar samt om utbildningen av, kompetenskraven för och konstaterande av kompetensen hos specialister som avses i 2 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

83 §
Överlåtelse av explosiva varor för enskild konsumtion

Endast följande explosiva varor får överlåtas för enskild konsumtion:

1) pyrotekniska artiklar som har godkänts för enskild konsumtion,

2) patroner som används i startpistoler och verktyg,

3) godkända belysnings- och signalutrustningar och andra motsvarande utrustningar.

(11.12.2009/1030)

Det är förbjudet att till berusade och personer under 18 år överlåta explosiva varor som är avsedda för enskild konsumtion. (11.12.2009/1030)

Utan hinder av det som bestäms i 1 mom. får krut och tändhattar som används i skjutvapen och i patroner till dem överlåtas till personer som har rätt att inneha skjutvapen.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om maximimängderna av det krut och de tändhattar som får överlåtas på basis av 3 mom. (11.12.2009/1030)

Genom förordning av statsrådet kan försäljningen av fyrverkeripjäser som är avsedda för enskild konsumtion förbjudas under en viss tid med tanke på den allmänna säkerheten.

83 a § (11.12.2009/1030)
Begränsningar i fråga om överlåtelse av fyrverkeripjäser

För konsumentbruk får inte överlåtas fyrverkeripjäser som

1) genom stor explosionskraft eller rörelseenergi orsakar fara för människor, djur eller egendom,

2) stör människors eller djurs trivsel till följd av högt ljud, eller

3) tänds på annat sätt än genom låga.

För konsumentbruk får inte heller överlåtas fyrverkeripjäser som med hänsyn till deras egenskaper är lätta att missbruka så att

1) användningen orsakar fara för människors hälsa, eller

2) användningen orsakar skada och störningar på grund av okynne.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om fyrverkeripjäsernas mått, struktur, laddningarnas massa, laddningarnas kemiska sammansättning och om andra egenskaper, som inverkar på deras explosionskraft, rörelseenergi, ljudegenskaper eller möjligheterna till missbruk.

84 § (10.4.2015/358)
Innehav av explosiva varor

Explosiva varor får innehas endast av dem till vilka sådana får överlåtas enligt 82, 82 a eller 83 §.

85 § (10.4.2015/358)
Överlåtelse av explosiva varor till polisen och gränsbevakningsväsendet

Oberoende av 82, 82 a, 83, 83 a och 84 § får explosiva varor överlåtas i polisens och gränsbevakningsväsendets besittning.

86 §
Bokföringsskyldighet i fråga om explosiva varor

En rörelse som idkar handel med explosiva varor skall föra bok över överlåtelse av sådana explosiva varor som avses i 82 § 1 mom. och 83 § 3 mom.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om bokföringen av sådana explosiva varor som avses i 1 mom.

87 §
Begränsningar i fråga om förvaringen av explosiva varor

Explosiva varor får förvaras i små mängder utan sådant upplagringstillstånd som avses i 58 § eller sådan anmälan som avses i 63 §, om detta inte medför fara.

Vid förvaringen av explosiva varor skall tillräcklig omsorg och försiktighet iakttas med tanke på de explosiva varornas art och mängd samt förhållandena.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte inom polisen och gränsbevakningsväsendet.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas närmare om de krav som skall ställas på förvaringsutrymmena och om de begränsningar som gäller förvaringsmängderna.

Bestämmelser om förstöring av explosiva varor
88 §
Förstöring av explosiva varor

Explosiva varor skall förstöras på ett så tryggt sätt som möjligt på ett tillräckligt avstånd från platser där människor vistas.

En explosiv vara som har blivit defekt eller som misstänks ha blivit defekt får inte användas och inte heller överlåtas för annat ändamål än förstöring.

89 §
Ansvar för förstöringen av explosiva varor

Ägaren eller innehavaren av en fabrik, ett upplag eller en butik för explosiva varor samt den som importerar explosiva varor skall se till att de explosiva varor denne har i sin besittning förstörs när de har blivit defekta eller det annars finns skäl att betvivla deras användbarhet.

Polisen och gränsbevakningsväsendet skall se till att en explosiv vara, vilken såsom hittegods eller på något annat sätt kommit i deras händer, transporteras, förvaras samt förstörs på behörigt och säkert sätt.

Om det är fråga om en explosiv vara som tillhört eller som på grund av sin art skall antas ha tillhört antingen Finlands försvarsmakt eller något annat lands försvarsväsen, skall försvarsmakten omhänderta den explosiva varan. Försvarsmakten skall se till att varan transporteras, förvaras och förstörs på behörigt och säkert sätt.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om förstöringen av explosiva varor.

90 §
Kompetens för personer som förstör explosiva varor

Explosiva varor får förstöras endast av personer som känner till de explosiva varornas egenskaper samt förstöringsmetoderna och de säkerhetsåtgärder dessa förutsätter.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om kompetenskraven för personer som förstör explosiva varor.

10 kap

Särskilda bestämmelser som gäller fyrverkeripjäser

91 § (10.4.2015/358)
Användningen av fyrverkeripjäser

Fyrverkeripjäser ska användas så att användningen inte medför risk för skada på person och egendom.

Vid användning av fyrverkeripjäser är det obligatoriskt att använda skyddsglasögon. Avvikelse från detta får göras om fyrverkeripjäserna medför endast mycket liten risk. Bestämmelser om hurdana fyrverkeripjäser som får användas utan obligatoriska skyddsglasögon får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Användningen av fyrverkeripjäser ska på förhand anmälas till räddningsmyndigheten. Räddningsmyndigheten kan på basis av anmälan fatta beslut i saken, där det för användningen kan ställas behövliga villkor eller där användningen av fyrverkeripjäser kan förbjudas, om den medför särskild fara.

Genom förordning av statsrådet får det föreskrivas att fyrverkeripjäser vid en viss tidpunkt får användas utan att anmälan görs till räddningsmyndigheten.

92 §
Beaktandet av lokala förhållanden när fyrverkeripjäser används

Räddningsmyndigheten kan utfärda sådana allmänna föreskrifter om användningen av fyrverkeripjäser vilka föranleds av lokala förhållanden och gäller ett räddningsområde eller en del av det. I dessa föreskrifter kan räddningsmyndigheten tillåta användningen av fyrverkeripjäser vid vissa tidpunkter och på vissa platser utan anmälan till räddningsmyndigheten. Likaså kan räddningsmyndigheten förbjuda användningen av fyrverkeripjäser på sådana platser inom räddningsområdet där användningen kan anses förorsaka särskild fara.

93 §
Skyldigheter för verksamhetsutövare som tillverkar eller importerar fyrverkeripjäser

En verksamhetsutövare som svarar för tillverkning eller import av fyrverkeripjäser skall i sin tjänst ha en kompetent ansvarig person, upplag som lämpar sig för fyrverkeripjäser, en plats, anordningar och utrustningar som lämpar sig för kvalitetsövervakning och provning av fyrverkeripjäser samt en med tanke på verksamhetens art och omfattning tillräcklig ansvarsförsäkring.

Angående fel som uppdagats i produkterna och om försäljningsförbud skall en verksamhetsutövare som avses i 1 mom. omedelbart informera dem som eventuellt innehar sådana produkter samt se till att defekta fyrverkeripjäser förstörs på ett tryggt sätt.

En verksamhetsutövare som avses i 1 mom. ska göra en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket innehållande en utredning om huruvida de krav som föreskrivs i 1 mom. uppfylls samt om de förfaranden och medel som står till buds för att skyldigheterna i 2 mom. ska uppfyllas. Säkerhets- och kemikalieverket kan ställa villkor som gäller uppfyllandet av de krav som har ställts på en verksamhetsutövare. (21.12.2010/1271)

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas närmare om de krav som skall ställas på verksamhetsutövare, om innehållet i informationsskyldigheten i fråga om fel som uppdagats i produkter och försäljningsförbudet samt om anmälningsförfarandet, om hur anmälan skall göras och om de uppgifter och utredningar som skall ingå i anmälan.

94 §
Arrangör av fyrverkerier

En arrangör av fyrverkerier förutsätts vidta de åtgärder som behövs för garanterande av säkerheten i fråga om de fyrverkeripjäser som används, ha en kompetent ansvarig person i sin tjänst, upplagsutrymmen som lämpar sig för fyrverkeripjäser, anordningar och utrustningar som behövs för avfyrandet av pjäserna samt en med beaktande av verksamhetens art och omfattning tillräcklig ansvarsförsäkring.

En arrangör av ett fyrverkeri ska till Säkerhets- och kemikalieverket göra en anmälan i vilken en utredning ska ges om att de krav om vilka föreskrivs i 1 mom. uppfyllts. Arrangerandet av ett fyrverkeri får inte påbörjas förrän Säkerhets- och kemikalieverket har bedömt att kraven uppfylls. Säkerhets- och kemikalieverket kan ställa villkor som gäller uppfyllandet av de krav som har ställts på arrangören av ett fyrverkeri. (21.12.2010/1271)

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om de krav som skall ställas på arrangörer av fyrverkerier samt om anmälningsförfarandet, om hur anmälan skall göras och om de uppgifter och utredningar som skall ingå i anmälan.

94 a § (10.4.2015/358)
Skyldigheter för arrangörer av fyrverkerier

Arrangörer av fyrverkerier ska genom systematiskt agerande säkerställa att de fyrverkeripjäser som används och avfyringsanordningarna för dem är funktionellt pålitliga.

Arrangörer av fyrverkerier ska genomföra tillräckliga provskjutningar av varje parti för att försäkra sig om att fyrverkeripjäserna är säkra. Protokollen från kvalitetsövervakningen ska bevaras ett år.

Arrangörer av fyrverkerier ska ha skriftliga anvisningar för hur de behövliga skyddsavstånden för varje artikel bestäms vid fyrverkerierna.

95 §
Ansvarig person för verksamhet som avser fyrverkeripjäser

Den ansvariga person som avses i 93 och 94 § skall se till att bestämmelserna om fyrverkeripjäser samt de beslut om godkännande och de tillstånd som getts följs vid tillverkningen och importen av och handeln med fyrverkeripjäser och vid arrangerandet av fyrverkerier.

Den ansvariga personen skall känna till de fyrverkeripjäser som tillverkas, importeras eller används och deras egenskaper, de bestämmelser som gäller fyrverkeripjäser samt förutsättningarna för en säker verksamhet.

Den ansvariga personen ska visa sin kompetens vid ett prov som ordnas av Säkerhets- och kemikalieverket. Personen i fråga ges ett intyg över godkänt prov. (21.12.2010/1271)

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om den ansvariga personens uppgifter, kompetenskrav och visande av kompetens.

96 § (11.12.2009/1030)

96 § har upphävts genom L 11.12.2009/1030.

97 §
Anmälan om fyrverkerier

Arrangerandet av ett fyrverkeri som avses i 94 § skall anmälas till polisen innan fyrverkeriet arrangeras.

Polisen kan ställa sådana villkor och begränsningar för arrangerandet av ett fyrverkeri som är nödvändiga med tanke på en trygg hantering av fyrverkeripjäserna och allmän säkerhet.

Polisen kan förbjuda arrangerandet av ett fyrverkeri, om tillräckliga krav med tanke på en trygg hantering av fyrverkeripjäserna och allmän säkerhet inte uppfylls.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om innehållet i anmälan och om tidsfristerna för den samt om polisens uppgifter vid övervakningen av fyrverkerier.

11 kap

Olyckor som omfattar kemikalier eller explosiva varor

98 §
Skyldighet att anmäla en olycka som omfattar kemikalier eller explosiva varor

En allvarlig olycka som skett i en produktionsanläggning skall av verksamhetsutövaren utan dröjsmål anmälas till den tillsynsmyndighet som saken gäller. På motsvarande sätt skall ägaren eller innehavaren av ett rörsystem anmäla en allvarlig olycka som skett vid överföringen av en farlig kemikalie. I anmälan skall olyckssituationen beskrivas och tillsynsmyndigheten ges de utredningar som är nödvändiga med tanke på dess tillsynsåtgärder.

Räddningsmyndigheten ska underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om en anmälan om en olycka vid liten industriell hantering eller upplagring av farliga kemikalier. (21.12.2010/1271)

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om innehållet i den anmälan som verksamhetsutövaren skall göra.

99 § (21.12.2010/1271)
Undersökning av en olycka som omfattar kemikalier eller explosiva varor

Säkerhets- och kemikalieverket ska undersöka en allvarlig olycka som har skett i en av verket övervakad produktionsanläggning eller vid överföring av en kemikalie, om detta behövs för att reda ut orsaken till olyckan eller förebygga olyckor.

Säkerhets- och kemikalieverket kan också undersöka andra olyckor inom sitt verksamhetsområde, om detta behövs för att reda ut orsaken till olyckan eller förebygga olyckor.

Räddningsmyndigheten kan på motsvarande sätt undersöka en olycka som har skett i en av myndigheten övervakad produktionsanläggning. Säkerhets- och kemikalieverket kan vid behov också undersöka en olycka som har skett i en sådan produktionsanläggning.

Angående undersökning av storolyckor föreskrivs särskilt.

12 kap

Besiktningsorgan

100 §
Godkännande av ett besiktningsorgan

Arbets- och näringsministeriet godkänner de besiktningsorgan som deltar i bedömningen av överensstämmelse med kraven i fråga om de produkter som avses i 69 § samt sörjer för att organen anmäls till Europeiska kommissionen och till övriga medlemsstater. (13.11.2020/795)

Säkerhets- och kemikalieverket godkänner andra besiktningsorgan än sådana som avses i 1 mom. (21.12.2010/1271)

I beslutet om godkännande fastslås besiktningsorganets kompetensområde, fastställs de arrangemang som sammanhänger med övervakningen av organet samt ställs vid behov också andra krav, begränsningar och villkor som gäller organets verksamhet och med vilka det säkerställs att uppgifterna utförs på adekvat sätt. Beslutet kan ges för viss tid.

Ett besiktningsorgan som har godkänts av en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet motsvarar ett sådant besiktningsorgan som avses i 1 och 2 mom., om motsvarande krav som de om vilka föreskrivs i 101 § har följts vid godkännandet.

101 §
Förutsättningarna för godkännande av ett besiktningsorgan

Förutsättningarna för att ett besiktningsorgan skall godkännas är att

1) besiktningsorganet är oberoende i sin verksamhet som omfattar besiktningsorgansuppgifter,

2) besiktningsorganet till sitt förfogande har tillräckligt med yrkesskicklig personal, vars oberoende verksamhet har säkerställts i fråga om besiktningsorgansuppgifterna,

3) besiktningsorganet har de anordningar, redskap och system som verksamheten förutsätter,

4) besiktningsorganet har en med beaktande av verksamhetens art och omfattning tillräcklig ansvarsförsäkring eller ett annat motsvarande arrangemang som kan anses tillräckligt.

Dessutom skall ett besiktningsorgan som avses i 100 § 1 mom. vara en i Finland registrerad juridisk person eller en del av en sådan juridisk person.

Besiktningsorganet skall genom externa utvärderingar visa att det uppfyller de förutsättningar om vilka föreskrivs i 1 mom.

Besiktningsorganet skall till den myndighet som fattat beslutet om godkännande anmäla alla sådana förändringar som kan påverka uppfyllandet av de förutsättningar som nämns i 1 mom.

102 § (13.11.2020/795)
Besiktningsorganets uppgifter

Ett besiktningsorgan ska utföra de besiktningar av rörsystem som avses i 38 § samt uppgifter som anknyter till visande av överensstämmelse med kraven i fråga om de produkter som avses i 49 och 69 §, genom vilka det säkerställs att dessa uppfyller de krav som föreskrivits för produkterna i denna lag.

103 §
Utförande av besiktningsorgansuppgifter

Ett besiktningsorgan skall utföra uppgifterna med iakttagande av god besiktningspraxis med beaktande av de bestämmelser och rekommendationer som gäller objektet.

Besiktningsorganet skall följa hur bestämmelserna och standarderna på verksamhetsområdet utvecklas.

Besiktningsorganet skall samarbeta med övriga besiktningsorgan inom sitt verksamhetsområde på det sätt som är nödvändigt för att säkerställa att verksamhetssätten är enhetliga.

Besiktningsorganet skall när det sköter offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag iaktta lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003).

104 §
Bemyndigande att utfärda förordning om godkännande av besiktningsorgan

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om förfarandet vid godkännande av besiktningsorgan, om förutsättningarna för godkännande och bedömningen av förutsättningarna samt om besiktningsorganens uppgifter och utförandet av dem.

12 a kap (10.4.2015/358)

Kungörelse och information om tillståndsärenden

104 a § (10.4.2015/358)
Anmärkningar och åsikter

Innan ett tillståndsärende som gäller omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier eller tillverkning och upplagring av explosiva varor avgörs ska Säkerhets- och kemikalieverket ge den berörda allmänheten möjlighet att framställa anmärkningar med anledning av ärendet.

Allmänheten ska ges möjlighet att framföra sin åsikt i tillståndsärenden som gäller omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier eller tillverkning och upplagring av explosiva varor.

En med hänsyn till ärendets natur tillräcklig tidsfrist ska bestämmas för framställande av anmärkningar och framförande av åsikter.

104 b § (10.4.2015/358)
Delgivning av tillståndsansökan (22.12.2021/1231)

Säkerhets- och kemikalieverket ska delge tillståndsansökningar genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Kungörelsen och ansökningshandlingarna ska dock hållas tillgängliga i minst 30 dygn. Kungörelsen och ansökningshandlingarna får trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet innehålla verksamhetsutövarens namn och uppgifter om verksamhetsställets placering. De personuppgifter som ska publiceras på en myndighets webbplats ska raderas från webbplatsen när beslutet har vunnit laga kraft. (22.12.2021/1231)

Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen (410/2015) också publiceras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Dessutom ska information om offentliggörande av kungörelsen publiceras i minst en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av verksamheten, om inte ärendet är av ringa betydelse eller publicering annars är onödig. Säkerhets- och kemikalieverket ska delge den berörda allmänheten tillståndsansökningar separat med iakttagande av vad som i förvaltningslagen föreskrivs om delgivning av handlingar. (22.12.2021/1231)

Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldigheter i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. (22.12.2021/1231)

En samfällighets ickekonstituerade delägarlag informeras om ansökan genom delgivning till en sådan företrädare för samfälligheten som avses i 26 § 4 mom. i lagen om samfälligheter (758/1989). Om en sådan företrädare inte har utsetts, delges någon av delägarna och dessutom lämnas information om ansökan i enlighet med 1 mom. i denna paragraf genom kungörelse i tidning.

Närmare bestämmelser om kungörelsen, dess innehåll och publiceringen av den samt om annan information om tillståndsansökningar får utfärdas genom förordning av statsrådet.

104 c § (10.4.2015/358)
Hörande

Utöver vad som föreskrivs i förvaltningslagen ska sökanden och den berörda allmänheten ges möjlighet att avge bemötande när det gäller sådana krav och utredningar i utlåtanden och anmärkningar som kan påverka hur ärendet avgörs. Med anledning av bemötandet ska sökanden eller den berörda allmänheten ges möjlighet att avge genmäle, om bemötandet kan påverka hur ärendet avgörs.

104 d § (10.4.2015/358)
Information och hörande i försvarsförvaltningen

Inom försvarsförvaltningens verksamhet får avvikelse göras från vad som i detta kapitel föreskrivs om kungörelser och information, om de förutsättningar för handlingssekretess som anges i 24 § 1 mom. 10 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004) uppfylls, eller om en avvikelse annars är nödvändig med hänsyn till försvarets karaktär eller särskilda uppgifter.

104 e § (19.6.2019/772)
Tillämpning av lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden

Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (764/2019) tillämpas på behandlingen av en tillståndsansökan som gäller omfattande industriell hantering och upplagring av en farlig kemikalie eller tillverkning och upplagring av explosiva varor, ska 11 § i den lagen tillämpas i stället för 104 b § i denna lag.

104 f § (22.12.2021/1231)
Delgivning av tillståndsbeslut

Säkerhets- och kemikalieverket ska delge tillståndsbeslut genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Dessutom ska den berörda allmänheten delges beslutet separat.

Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldigheter i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden tillämpas på ett tillståndsbeslut, ska 14 § i den lagen tillämpas i stället för 1 och 2 mom. i denna paragraf.

13 kap

Förbud och begränsningar

105 § (21.12.2010/1271)
Verksamhetsutövarens skyldighet att vidta åtgärder

Om en fara som anknyter till en produkt som avses i 5 kap. eller en explosiv vara vid sedvanliga och förutsägbara användningsförhållanden effektivt kan avvärjas eller förebyggas eller farans omfattning avsevärt minskas med hjälp av reparations-, rättelse- eller informationsåtgärder, kan Säkerhets- och kemikalieverket ålägga verksamhetsutövaren att vidta dylika åtgärder inom en tidsfrist och på ett sätt som verket bestämmer.

106 § (21.12.2010/1271)
Förbjudande av en produkt eller en explosiv vara

Om en produkt som avses i 5 kap. eller en explosiv vara inte uppfyller bestämmelserna i denna lag eller vid sedvanliga och förutsägbara användningsförhållanden kan äventyra människors säkerhet eller orsaka fara för miljön eller egendom, ska Säkerhets- och kemikalieverket förbjuda verksamhetsutövaren att tillverka den, att släppa ut den på marknaden, att saluföra, sälja eller annars överlåta den i samband med näringsverksamhet. Om det är fråga om en pyroteknisk artikel ska Säkerhets- och kemikalieverket dessutom återta sitt godkännande.

Säkerhets- och kemikalieverket kan i samband med ett beslut om förbud ålägga verksamhetsutövaren att effektivt och omedelbart från marknaden avlägsna de produkter eller explosiva varor som avses i 1 mom.

Om de åtgärder som avses i 1 och 2 mom. inte kan anses tillräckliga, kan Säkerhets- och kemikalieverket förordna att en produkt som avses i 5 kap. eller en explosiv vara som verksamhetsutövaren har i sin besittning eller en produkt eller explosiv vara som med stöd av 107 § har returnerats till verksamhetsutövaren ska förstöras eller, om detta inte anses ändamålsenligt, förordna hur det annars ska förfaras med produkten eller den explosiva varan.

Säkerhets- och kemikalieverket har rätt att vidta de åtgärder som avses i 1 och 2 mom., om den som på marknaden har släppt ut en produkt som avses i 5 kap. eller en explosiv vara inte lägger fram dokument som visar att produkten eller varan stämmer överens med kraven.

Verksamhetsutövaren ska inom en tid som Säkerhets- och kemikalieverket sätter ut ge verket en utredning om på vilket sätt det förbud som avses i 1 mom. eller ett förordnande som har fogats till det med stöd av 2 eller 3 mom. har verkställts.

107 §
Kompletterande åtgärder för avvärjande av skaderisk

När Säkerhets- och kemikalieverket med stöd av 106 § har meddelat ett beslut om förbud, kan verket ålägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder som gäller sålda eller på annat sätt i samband med näringsverksamhet överlåtna produkter som avses i 5 kap. eller explosiva varor, med stöd av vilka en skaderisk som anknyter till dessa kan avvärjas samt produktens eller den explosiva varans innehavares rättsliga ställning tryggas. (21.12.2010/1271)

Med ett sådant åläggande som avses i 1 mom. kan verksamhetsutövaren förpliktas att

1) reparera produkten eller den explosiva varan så att den risk som orsakas av ett fel eller en brist i dess konstruktion eller sammansättning eller av osanna eller vilseledande eller bristfälliga uppgifter undanröjs (reparation),

2) återta en produkt eller explosiv vara, som vid sedvanliga och förutsägbara användningsförhållanden kan äventyra människors säkerhet eller orsaka fara för miljön eller egendom, samt att i stället för den ge en likadan eller likartad produkt eller explosiv vara som inte är farlig på motsvarande sätt (byte), eller

3) häva köpet (hävning av köp).

Säkerhets- och kemikalieverket kan meddela ett sådant åläggande som avses i 1 mom. också när ett sådant beslut om förbud som avses i 106 § inte kan meddelas på grund av att produkterna eller de explosiva varorna inte längre är i verksamhetsutövarens besittning och det finns vägande skäl att meddela ett åläggande. (21.12.2010/1271)

108 §
Verksamhetsutövarens skyldighet att informera om Säkerhets- och kemikalieverkets förbud och ålägganden (21.12.2010/1271)

Om Säkerhets- och kemikalieverket har meddelat ett förbud som avses i 106 § eller ett åläggande som avses i 107 §, kan verket förelägga verksamhetsutövaren att inom en tidsfrist som verket ställer och på det sätt som det bestämmer informera om förbudet eller åläggandet, om den risk som är förknippad med produkten eller den explosiva varan eller med användningen av dem och om rättigheterna enligt 107 §. (21.12.2010/1271)

Ett föreläggande om information kan också meddelas när ett beslut om förbud som avses i 106 § inte kan meddelas på grund av att produkterna eller de explosiva varorna inte längre är i verksamhetsutövarens besittning och då det finns vägande skäl för informationsskyldighet.

109 §
Begränsning av en produktionsanläggnings verksamhet

Tillsynsmyndigheten skall förbjuda användningen av en produktionsanläggning eller en del av den eller helt eller delvis återkalla tillståndet att bedriva verksamhet, om det har konstaterats allvarliga brister i de åtgärder som verksamhetsutövaren har vidtagit för att förebygga och begränsa olyckor. Detsamma gäller också för överföring av farliga kemikalier.

Om verksamhetsutövaren inte inom föreskriven tid har lämnat in den anmälan eller de utredningar som krävs eller andra sådana uppgifter om sina åtgärder för att förebygga eller begränsa olyckor som förutsätts enligt bestämmelser som har utfärdats med stöd av denna lag eller om verksamheten annars har konstaterats förorsaka mindre fara än den som avses i 1 mom., skall tillsynsmyndigheten sätta ut en tillräcklig tidsfrist för verksamhetsutövaren för korrigering av saken. Tillsynsmyndigheten kan förbjuda användningen av en produktionsanläggning eller en del av den eller överföringen av en farlig kemikalie, om verksamhetsutövaren inte har korrigerat saken inom den utsatta tiden.

110 §
Åtgärder efter en olycka som omfattar kemikalier eller explosiva varor

Om en allvarlig olycka sker i en produktionsanläggning kan tillsynsmyndigheten bestämma att verksamheten i produktionsanläggningen eller i en del av den skall avbrytas till dess orsaken till olyckan och de åtgärder som behövs för garanterande av att den kommande verksamheten är säker har retts ut.

Utgående från utredningarna kan tillsynsmyndigheten förutsätta att produktionsanläggningen skall besiktigas för att verksamhetsbetingelserna i den skall kunna garanteras samt bestämma att nytt tillstånd skall sökas för en tillståndspliktig produktionsanläggning. För att garantera säkerheten kan tillsynsmyndigheten ställa begränsningar och villkor för att verksamheten skall få inledas efter en olycka.

111 §
Förbud mot försäljning av fyrverkeripjäser

Räddningsmyndigheten skall förbjuda försäljningen av fyrverkeripjäser, om det i samband med inspektionen av ett butiksupplag framgår att

1) upplagringen inte har anmälts enligt 63 §,

2) en ansvarig person enligt 65 § inte är på plats när fyrverkeripjäser överlåts till kunder,

3) fyrverkeripjäser överlåts till berusade eller personer som är yngre än den tillåtna åldern, eller

4) handeln med eller upplagringen av fyrverkeripjäser inte uppfyller vad som bestäms i denna lag och med stöd av den.

112 § (21.12.2010/1271)
Utnämning av en ny ansvarig person

Om Säkerhets- och kemikalieverket konstaterar att en ansvarig person som avses i denna lag sköter sin uppgift bristfälligt på ett sådant sätt att detta kan medföra fara, kan verket ålägga verksamhetsutövaren att utse en ny ansvarig person som uppfyller kompetenskraven.

113 § (21.12.2010/1271)
Återkallande av godkännande av ett besiktningsorgan

Om ett besiktningsorgan inte längre uppfyller de förutsättningar som anges i 101 § eller inte följer de villkor som har ställts i det beslut som avses i 100 § eller annars handlar väsentligt i strid med bestämmelserna, ska arbets- och näringsministeriet och på motsvarande sätt Säkerhets- och kemikalieverket ge besiktningsorganet en tillräckligt lång frist för att rätta till saken. Arbets- och näringsministeriet och på motsvarande sätt Säkerhets- och kemikalieverket ska återkalla sitt godkännande om besiktningsorganet inte har avhjälpt bristen inom utsatt tid.

14 kap

Tillsyn

114 § (11.12.2009/1030)
Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen

Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över efterlevnaden av denna lag ankommer på arbets- och näringsministeriet. Dessutom övervakar arbets- och näringsministeriet de besiktningsorgan som ministeriet har godkänt.

115 §
Tillsynsmyndigheter

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar att denna lag följs till den del denna uppgift inte i 2–4 mom. har ålagts någon annan myndighet. (21.12.2010/1271)

Räddningsmyndigheterna övervakar att denna lag följs, när det är fråga om

1) liten industriell hantering och upplagring eller förvaring av farliga kemikalier, om inte verksamheten utgör en del av en sådan funktionell helhet som avses i 23 § 2 mom., i vilket fall tillsynen av verksamheten ska utövas av Säkerhets- och kemikalieverket,

2) upplagring i samband med handel av sådana fyrverkeripjäser som har godkänts för enskild konsumtion och andra pyrotekniska artiklar av liten farlighetsgrad eller överlåtelse av dem för enskild konsumtion,

3) användningen av explosiva varor och farliga kemikalier för specialeffekter vid sådana tillställningar som nämns i 81 §.

(10.4.2015/358)

Polisen övervakar att denna lag följs, när det är fråga om

1) användning, överföring samt överlåtelse och därmed sammanhängande förvaring av explosiva varor,

2) upplagring av patroner för skjutvapen, tändhattar och krut i affärer,

3) förstöring av explosiva varor,

4) fyrverkerier.

(10.4.2015/358)

Utöver Säkerhets- och kemikalieverket övervakar också tullmyndigheten att bestämmelserna om import och överföring av explosiva varor följs. (21.12.2010/1271)

I fråga om övervakningen av explosiva varor i samband med gränsbevakningen och gränskontroller gäller dessutom det som föreskrivs i lagen om gränsbevakningsväsendet (320/1999).

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om uppgiftsfördelningen och samverkan mellan tillsynsmyndigheterna.

116 § (21.12.2010/1271)
Styrning och förenhetligande av tillsynen

Säkerhets- och kemikalieverket styr och förenhetligar räddningsmyndigheternas och polisens verksamhet vid tillsynen av att bestämmelserna i denna lag följs.

117 §
Tillsynsmyndighetens rätt att få information

Tillsynsmyndigheten har rätt att av de verksamhetsutövare och personer som skyldigheterna i denna lag gäller få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen över att bestämmelserna i denna lag följs.

118 §
Tillsynsmyndighetens granskningsrätt

Tillsynsmyndigheterna har rätt att få tillträde till ett område, en lokal och ett annat sådant utrymme som det med tanke på den tillsyn som avses i denna lag är nödvändigt att få tillträde till och att där utföra granskningar och vidta andra åtgärder som tillsynen förutsätter. Tillsynsåtgärderna kan dock utsträckas till sådana lokaliteter som är avsedda för boende endast, om det finns skäl att misstänka att ett brott som avses i 34 kap. 1, 3, 7–9 eller 10 § eller 44 kap. 11 eller 12 § i strafflagen (39/1889) har begåtts.

119 §
Rätt att få prover

Tillsynsmyndigheterna har rätt att av de verksamhetsutövare och övriga personer som skyldigheterna i denna lag gäller få sådana prover på produkter som avses i 5 kap. eller explosiva varor, vilka är nödvändiga för tillsynen över att denna lag följs.

Tillsynsmyndigheten skall ersätta de prover som avses i 1 mom. enligt gängse pris när verksamhetsutövaren eller en annan person som avses i 1 mom. kräver detta, om det inte konstateras att proverna strider mot denna lag.

Om en produkt som avses i 5 kap. eller en explosiv vara inte uppfyller kraven enligt bestämmelserna i denna lag och tillsynsmyndigheten tillämpar något förbud eller krav som avses i 105–107 §, kan tillsynsmyndigheten ålägga verksamhetsutövaren eller en annan person som avses i 1 mom. att ersätta kostnaderna för provningen och undersökningen.

120 §
Tillsynsmyndigheternas rätt att få uppgifter från en annan myndighet

Utan hinder av sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har tillsynsmyndigheterna rätt att av varandra få de uppgifter som behövs för tillsynen av att bestämmelserna i denna lag följs och rätt att använda varandras prover.

Utan hinder av sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får uppgifter som erhållits i samband med skötseln av uppgifter som avses i denna lag och som omfattas av sekretessen utlämnas till

1) åklagaren, polisen, gränsbevakningsväsendet och tullmyndigheten för förhindrande och utredning av brott,

2) arbetarskydds-, miljöskydds- och konsumentskyddsmyndigheterna när den handling som lämnas ut innehåller uppgifter som är centrala för denna myndighet när den sköter sina uppgifter.

121 §
Besiktningsorganens skyldighet att ge uppgifter

Utan hinder av sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är besiktningsorganen skyldiga att

1) ge andra besiktningsorgan som avses i denna lag de uppgifter som är nödvändiga med tanke på besiktningsorganens samarbete,

2) ge tillsynsmyndigheterna de uppgifter som behövs för tillsynen.

122 §
Handräckning

Polisen, tullmyndigheten och gränsbevakningsväsendet är skyldiga att vid behov ge handräckning för tillsynen över att bestämmelserna i denna lag följs.

15 kap

Tvångsmedel och påföljder

123 § (10.4.2015/358)
Administrativa tvångsmedel

En tillsynsmyndighet kan förena ett förbud eller åläggande som den har gett med stöd av denna lag med vite eller med hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande, på det sätt som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

124 §
Hänvisningsbestämmelser som gäller straff

Bestämmelser om straff för ingivande av osant intyg till myndighet finns i 16 kap. 8 § i strafflagen.

Bestämmelser om straff för allmänfarliga brott finns i 34 kap. i strafflagen.

Bestämmelser om straff för brott mot bestämmelserna om explosiva varor finns i 44 kap. 11 § i strafflagen.

Bestämmelser om straff för ovarsam hantering av en farlig kemikalie eller explosiv vara eller en sådan produkt som avses i 5 kap. i denna lag finns i 44 kap. 12 § i strafflagen.

Bestämmelserna om straff för miljöbrott finns i 48 kap. i strafflagen.

125 § (10.4.2015/358)
Brott mot bestämmelserna om explosiva varor

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med denna lag eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den bryter mot

1) en verksamhetsutövares allmänna skyldigheter enligt 7–20, 26 a eller 133 §,

2) tillståndsskyldigheten enligt 23, 37, 58, 58 a eller 58 b § eller skyldigheten att fastställa ett område som upplagsområde enligt 33 §,

3) anmälningsskyldigheten enligt 23, 24, 63, 79, 81, 91, 93, 94, 97, 101, 133 eller 134 §,

4) skyldigheten att begränsa och förebygga olyckor enligt 28, 30–32, 41–44 eller 62 § eller den skyldighet att anmäla olyckor som avses i 98 §,

5) skyldigheten enligt 5 kap. som gäller tillverkning, import eller utsläppande på marknaden av en produkt som avses i 49 § eller motsvarande skyldighet enligt 67–69 § som gäller explosiva varor, (13.11.2020/795)

6) kvalitetsövervakningsskyldigheten enligt 71 §, skyldigheterna enligt 91 § som gäller användningen av fyrverkeripjäser, skyldigheterna enligt 93 § för en verksamhetsutövare som svarar för tillverkningen eller importen av fyrverkeripjäser eller skyldigheterna enligt 94 och 94 a § för en arrangör av fyrverkerier,

7) tillståndsskyldigheten enligt 73 § i fråga om import av explosiva varor samt skyldigheterna enligt 74 § som gäller överföring, 75 § som gäller transitering, 77 § som gäller märkning, 78 § som gäller användning, 82, 82 a, 83 eller 83 a § som gäller överlåtelse eller 84 § som gäller innehav, bokföringsskyldigheten enligt 86 § eller skyldigheterna enligt 88–90 § som gäller förstöring,

8) besiktningsskyldigheten enligt 38 §, installations- eller underhållsskyldigheten enligt 53 §, besiktnings-, reparations- eller urbruktagningsskyldigheten enligt 54 §, skyldigheterna enligt 55 § som gäller installations-, service- eller besiktningsverksamhet eller skyldigheterna enligt 103 § som gäller utförande av besiktningsorgansuppgifter,

9) skyldigheterna enligt 29, 39, 56, 61, 65, 81, 93, 94 eller 112 § att utse ansvarig person eller skyldigheterna enligt 29, 39, 56, 61, 65, 81 eller 95 § för en ansvarig person,

10) skyldigheterna enligt 35 eller 36 § som gäller förvaring av farliga kemikalier eller skyldigheterna enligt 66 § som gäller upplagring av explosiva varor eller enligt 87 § som gäller förvaring av explosiva varor,

11) ett villkor eller en begränsning som har ställts med stöd av 25, 34, 36, 37, 55, 59, 63, 70, 73, 79, 81, 91, 93, 94, 97 eller 100 § eller ett förbud som meddelats med stöd av 79, 81, 91 eller 97 §,

12) ett förbud som meddelats med stöd av 83 § eller en föreskrift eller ett förbud som meddelats med stöd av 92 §,

13) ett förbud som meddelats med stöd av 106, 109 eller 111 § eller en skyldighet som påförts med stöd av 105–108 eller 110 §, eller

14) skyldigheten enligt 117 eller 121 § att lämna uppgifter,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om explosiva varor dömas till böter.

16 kap

Ändringssökande

126 § (13.11.2020/795)
Sökande av ändring i ett beslut av ett ministerium och en tillsynsmyndighet

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Beslutet kan dock verkställas även om besvär anförs.

Omprövning av räddningsmyndighetens beslut om avgifter ska begäras innan ändring söks hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). (8.7.2022/642)

Bestämmelser om beslut enligt 131 § 2 mom. i denna lag om storleken på de avgifter som tas ut för räddningsmyndighetens prestationer och om sökande av ändring i dem finns i 16 kap. i lagen om välfärdsområden (611/2021). (8.7.2022/642)

126 a § (10.4.2015/358)
Verkställande av beslut trots ändringssökande

Av grundad anledning och förutsatt att verkställigheten inte gör ändringssökandet onödigt får Säkerhets- och kemikalieverket i ett tillståndsbeslut på sökandens begäran förordna att verksamheten trots ändringssökande får inledas i enlighet med tillståndsbeslutet, om sökanden ställer godtagbar säkerhet för återställande av miljön eller för ersättning av de förluster av förmåner eller de kostnader som en upphävning av tillståndsbeslutet eller en ändring av tillståndsvillkoren kan medföra. Kravet på ställande av säkerhet gäller inte staten eller dess inrättningar och inte heller kommuner och samkommuner. Säkerhets- och kemikalieverket kan vid behov förordna om inskränkningar i verkställigheten av tillståndsbeslutet och om tidpunkten för inledande av verkställigheten.

127 § (13.11.2020/795)
Sökande av ändring i ett beslut av ett besiktningsorgan

I ett beslut av ett besiktningsorgan om ett överensstämmelseintyg eller besiktningsintyg får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

127 a § (22.12.2021/1231)
Besvärsrätt

Utöver vad som föreskrivs i 7 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden får ändring i beslut om tillstånd som avses i 23 och 58 § sökas också av den berörda allmänheten samt av den kommun där den verksamhet som beslutet avser ska placeras.

17 kap

Särskilda bestämmelser

128 §
Bemyndigande att utfärda förordning om undantag

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om undantag från de tillstånds-, anmälnings-, installations-, service- eller besiktningsskyldigheter om vilka föreskrivs i denna lag, ifall den risk för skada på person, miljön och egendom som dessa objekt förorsakar är liten och det inte är nödvändigt att iaktta ifrågavarande skyldighet för att syftet med lagen skall nås.

128 a § (10.4.2015/358)
Information till Europeiska kommissionen om produktionsanläggningar och storolyckor

Säkerhets- och kemikalieverket ska förse Europeiska kommissionen med följande information om sådana produktionsanläggningar på finländskt territorium som kan orsaka storolyckor:

1) verksamhetsutövarens namn eller firma och produktionsanläggningens fullständiga adress,

2) den eller de aktiviteter som bedrivs vid produktionsanläggningen.

Säkerhets- och kemikalieverket ska också informera Europeiska kommissionen om storolyckor som inträffat på finländskt territorium.

Det som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller inte explosiva varor som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet och inte heller upplagring och industriell hantering av farliga kemikalier i objekt som ska ges särskilt skydd med tanke på landets försvar samt vid militära övningar, på övningsområden och vid fredsbevarande operationer. (7.4.2017/200)

Närmare bestämmelser om innehållet i den information om produktionsanläggningar och storolyckor som ska lämnas och om förfarandet när informationen lämnas utfärdas genom förordning av statsrådet.

129 §
Olyckor med verkningar utanför landets gränser

För förhindrande och begränsning av sådana verkningar av olyckor vilka sträcker sig utanför landets gränser gäller det som har överenskommits i konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor (FördrS 26/2000).

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om de åtgärder som verkställandet av ovan nämnda konvention förutsätter och vilka hör till tillämpningsområdet för denna lag.

130 § (10.4.2015/358)
Register

Säkerhets- och kemikalieverket för med tanke på tillsynen över och utvecklingen av hanteringen av farliga kemikalier och explosiva varor register över de tillsynsobjekt som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag.

I registret kan det införas uppgifter om

1) tillsynsobjektens namn,

2) arten av tillsynsobjektens verksamhet samt mängderna farliga kemikalier och explosiva varor,

3) beslut och tillstånd som gäller tillsynsobjekten samt besiktningar, granskningar och inspektioner som gjorts i dem,

4) namnet på och ansvarsområdena för ansvariga personer och personer som ansvarar för verksamheten.

Räddningsmyndigheten ska lämna registret uppgifterna om de anmälningspliktiga objekt där farliga kemikalier upplagras och hanteras industriellt. Vidare ska räddningsmyndigheten till registret sända de externa räddningsplaner som avses 48 § i räddningslagen och datum för övningar enligt dem samt rapporter över övningarna i fråga om sådana produktionsanläggningar som övervakas av Säkerhets- och kemikalieverket.

På utlämnande av uppgifter tillämpas vad som föreskrivs om detta någon annanstans i lag. De registeruppgifter som inte är personuppgifter ska kontrolleras och onödiga uppgifter utplånas i samband med kontrollen. I fråga om den personuppgiftsansvariges skyldigheter vid behandlingen av personuppgifter föreskrivs särskilt. (14.12.2018/1128)

Närmare bestämmelser om registret, sändande av uppgifter till registret och användningen av registret utfärdas genom förordning av statsrådet.

131 § (8.7.2022/642)
Avgifter

Bestämmelser om avgifterna för statliga myndigheters prestationer som avses i denna lag och om storleken på de avgifter som tas ut finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Beslut om när en räddningsmyndighets prestationer som avses i denna lag ska vara avgiftsbelagda och om storleken på de avgifter som tas ut fattas av välfärdsområdesfullmäktige på det sätt som föreskrivs i lagen om välfärdsområden.

Avgifter och kostnader som avses i denna lag får drivas in utan dom eller beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

132 § (16.12.2016/1142)
Delegationen för säkerhetsteknik

I fråga om utveckling och uppföljning av bestämmelserna i denna lag bistås arbets- och näringsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket av delegationen för säkerhetsteknik, som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder.

Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

133 §
Nedläggning av verksamheten vid en produktionsanläggning

Om verksamheten vid en produktionsanläggning upphör helt och hållet eller om någon del av produktionsanläggningen tas ur bruk, skall verksamhetsutövaren se till att produktionsanläggningens konstruktioner och områden eller den del av dem som tagits ur bruk, efter nedläggningen av verksamheten vid behov rengörs och farliga kemikalier och explosiva varor tas om hand på så sätt att de inte medför skador på person, miljön eller egendom.

Verksamhetsutövaren skall till ifrågavarande tillsynsmyndighet anmäla om nedläggningen av verksamheten vid en produktionsanläggning eller om avbrott i verksamheten som räcker längre än ett år. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om denna anmälan.

134 § (10.4.2015/358)
Ändring som gäller verksamhetsutövare eller ansvariga personer

Om en produktionsanläggning eller någon del av den övergår till en ny verksamhetsutövare eller om den person som ansvarar för produktionsanläggningen byts ut, ska den nya verksamhetsutövaren anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet, om de uppgifter som krävs i anmälan och om tidsfristerna för anmälan utfärdas genom förordning av statsrådet.

135 § (21.12.2010/1271)
Förteckning över standarder som anknyter till denna lag

Säkerhets- och kemikalieverket offentliggör en förteckning över de standarder vilka, om de följs, medför att kraven i de bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag anses uppfyllda samt håller denna förteckning tillgänglig för allmänheten.

18 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

136 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

137 §
Bestämmelser om upphävande

Genom denna lag upphävs lagen om explosionsfarliga ämnen (263/1953) jämte ändringar.

När det i andra lagar och i bestämmelser som utfärdats med stöd av dem hänvisas till lagen om explosionsfarliga ämnen, gäller hänvisningen denna lag sedan den trätt i kraft.

138 §
Författningar som förblir i kraft

Följande författningar som utfärdats med stöd av lagen om explosionsfarliga ämnen och de beslut av handels- och industriministeriet samt försvarsministeriet som meddelats med stöd av dem förblir alltjämt i kraft:

1) förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999),

2) förordningen om tändvätskor för grillkol (947/1973),

3) förordningen om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för explosionsfarliga luftblandningar (917/1996),

4) statsrådets förordning om förebyggande av fara som explosiv atmosfär orsakar arbetstagare (576/2003),

5) gasanordningsförordningen (1434/1993),

6) flytgasförordningen (711/1993),

7) naturgasförordningen (1058/1993),

8) aerosolförordningen (1433/1993),

9) förordningen om användning av väte eller annan brännbar gas som påfyllningsgas för ballonger (109/1973),

10) förordningen om explosiva varor (473/1993),

11) förordningen om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven (1384/1994),

12) förordningen om ammoniumnitrat (171/1984),

13) förordningen om oljeeldningsaggregat (1211/1995),

14) förordningen om delegationen för säkerhetsteknik (540/1993),

15) förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier inom försvarsmakten (78/1996),

16) förordningen om försvarsmaktens explosiva varor (648/1996),

17) förordningen om explosionsfarliga ämnen inom gränsbevakningsväsendet och polisen (731/1983),

18) handels- och industriministeriets förordning om införande av detekteringsmedel i plastiska sprängämnen (63/2002).

F om ammoniumnitrat 171/1984 har upphävts genom SRf 487/2005. FlytgasF 711/1993 har upphävts genom SRf om säkerhetskraven för flytgasanläggningar 858/2012. GasanordningsF 1434/1993 har upphävts genom SRf om upphävande av gasanordningsförordningen 857/2018, som gäller fr.o.m. 1.12.2018.

139 §
Övergångsbestämmelser

De tillstånd och godkännanden som har getts med stöd av de författningar som nämns i 138 § förblir i kraft tills vidare med de villkor som nämns i dem, om inget annat föreskrivs i ifrågavarande författning.

En verksamhetsutövare skall göra de anmälningar som avses i 93 och 94 § inom ett år från ikraftträdandet av denna lag.

Ett sådant rörsystem som avses i 37 § och som används för överföring av farliga kemikalier skall anmälas till säkerhetsteknikcentralen inom två år från ikraftträdandet av denna lag, om systemet inte har ett sådant tillstånd som avses i de förordningar som nämns i 138 §.

Ett ärende som har anhängiggjorts med stöd av lagen om explosionsfarliga ämnen och som är anhängigt när denna lag träder i kraft behandlas och avgörs i enlighet med bestämmelserna i lagen om explosionsfarliga ämnen.

RP 279/2004, EkUB 5/2005, RSv 32/2005

Ikraftträdelsestadganden:

11.12.2009/1030:

Denna lag träder i kraft den 16 december 2009. Lagens 69 a § träder dock i kraft den 5 april 2012.

Fyrverkeripjäser kan dock godkännas enligt 70 § till och med den 4 juli 2010 och andra pyrotekniska artiklar till och med den 4 juli 2013. I de beslut om godkännande gällande fyrverkeripjäser som meddelas efter det att lagen har trätt i kraft ska dock beaktas de begränsningar som föreskrivs i 83 a § och de bullerbegränsningar som har föreskrivits för fyrverkeripjäser.

De godkännanden som avses i 70 § gäller under den tid beslutet om godkännande är i kraft, dock högst till och med den 4 juli 2017. Fyrverkeripjäser som berörs av de begränsningar som föreskrivs i 83 a § och med stöd av den får dock överlåtas och användas endast till och med den 31 januari 2010. En verksamhetsutövare som har fått ett beslut om godkännande enligt 70 § ska utreda om de begränsningar som föreskrivs i 83 och 83 a § gäller den produkt som avses i beslutet om godkännande. Om ovan nämnda begränsningar gäller produkten, ska verksamhetsutövaren ansöka om återkallande av beslutet senast den 30 juni 2010.

De godkännanden enligt 70 § som gäller pyrotekniska artiklar för fordon gäller dock fram till utgången av giltighetstiden för beslutet om godkännande.

Arrangörer av fyrverkerier kan till och med den 4 juli 2013 vid fyrverkerier använda också sådana fyrverkeripjäser som inte har godkänts enligt 70 § eller vilkas överensstämmelse med kraven inte har visats enligt 69 §.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 215/2009, EkUB 21/2009, RSv 210/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/23/EG (32007L0023); EUT nr L 154, 14.6.2007, s. 21, Komissionens direktiv 2008/43/EG (32008L0043); EUT nr L 94, 5.4.2008, s. 12

21.12.2010/1271:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 173/2010, EkUB 27/2010, RSv 200/2010

8.6.2012/286:

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2012.

RP 93/2011, FsUB 3/2012, RSv 29/2012, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG (32009L0043); EUT nr L 146, 10.6.2009, s.1-36

7.6.2013/400:

Denna lag träder i kraft den 4 juli 2013.

RP 25/2013, EkUB 8/2013, RSv 54/2013, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/23/EG (32007L0023); EUT nr L 154, 14.6.2007, s. 21

22.8.2014/690:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 75/2014, EkUB 11/2014, RSv 77/2014, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 (32013R0347); EUT L 115, 25.4.2013, s. 39

10.4.2015/358:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

Trots vad som föreskrivs i 82 § 1 mom. får explosiva varor överlåtas till en sådan laddare som avses i lagen om laddare till och med den 31 maj 2020, förutsatt att laddaren har ett sådant överföringsintyg som avses i 74 §.

RP 275/2014, EkUB 26/2014, RSv 262/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU (32012L0018); EUT nr L 197, 24.7.2012, s. 1

16.12.2016/1142:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Tillstånd för hantering och upplagring av celluloid som beviljats med stöd av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag gäller till och med den 31 december 2018.

Den delegation för säkerhetsteknik som tillsatts före ikraftträdandet av denna lag fortsätter till utgången av sin mandattid.

RP 20/2016, EkUB 7/2016, RsV 149/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU (32014L0028); EUT nro L 96, 29.3.2014, s. 1

7.4.2017/200:

Denna lag träder i kraft den 17 april 2017.

RP 187/2016, FsUB 1/2017, RSv 3/2017

27.6.2018/505:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 50/2018, EkUB 5/2018, RSv 39/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 426/2016 (32016R0426); EUT L 81, 31.3.2016, s. 99

10.8.2018/659:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

14.12.2018/1128:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 98/2018, EkUB 15/2018, RSv 109/2018

19.6.2019/772:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

Ett tillståndsärende som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 269/2018, MiUB 22/2018, RSv 278/2018

13.11.2020/795:

Denna lag träder i kraft den1 december 2020.

RP 121/2020, EkUB 24/2020, RSv 121/2020

22.12.2021/1231:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2021.

RP 169/2021, EkUB 38/2021, RSv 228/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT L 26, 28.1.2012, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT L 124, 25.4.2014, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU (32012L0018); EUT L 197, 24.7.2012, s. 1

8.7.2022/642:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

23.3.2023/557:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2023.

RP 220/2021, RP 231/2022, KoUB 26/2022, RSv 287/2022

21.4.2023/798:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

RP 139/2022, MiUB 27/2022, RSv 333/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.