Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

17.8.2001/731

Lag om Folkpensionsanstalten

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Ställning

Folkpensionsanstalten är en självständig offentligrättslig inrättning, vars förvaltning och verksamhet övervakas av fullmäktige som väljs av riksdagen.

2 §
Uppgifter

Bestämmelser om Folkpensionsanstaltens uppgifter som gäller social trygghet och uppgifter som gäller informationshanteringstjänster inom social- och hälsovården finns i separata lagar. Folkpensionsanstalten kan genom lag också ges andra uppgifter. (21.5.2021/425)

Folkpensionsanstalten kan enligt avtal också handha annan verkställighet som hänför sig till social trygghet samt tillhandahålla andra tjänster.

Folkpensionsanstalten skall dessutom

1) informera om förmånerna och om sin service,

2) bedriva forskning som tjänar utvecklandet av förmånssystemen och den egna verksamheten,

3) utarbeta statistik, beräkningar och prognoser, samt

4) ge förslag till utvecklande av lagstiftningen angående sitt verksamhetsområde.

2 kap

Förvaltning

3 §
Förvaltningsorgan

Folkpensionsanstaltens förvaltningsorgan är fullmäktige och styrelsen.

4 §
Fullmäktige

Riksdagen väljer tolv fullmäktige och för var och en av dem en suppleant samt antar en instruktion för fullmäktige.

Fullmäktige tillsätts under valperiodens första riksmöte för hela valperioden.

En fullmäktig anses ha avgått om han eller hon kallas till medlem av statsrådet eller utses till ledamot eller suppleant i något annat organ inom Folkpensionsanstalten eller om han eller hon tagit emot en befattning som enligt enhälligt beslut av de övriga fullmäktige är olämplig att handhas vid sidan av uppdraget som fullmäktig. (26.7.2002/637)

5 §
Fullmäktiges uppgifter

Fullmäktige skall

1) övervaka Folkpensionsanstaltens förvaltning och verksamhet med beaktande bland annat av kvaliteten på anstaltens tjänster och tillgången till dem,

2) förordna styrelseledamöterna och fastställa deras arvode,

3 punkten har upphävts genom L 21.12.2007/1342. (21.12.2007/1342)

4) utse ett behövligt antal revisorer och revisorssuppleanter, av vilka minst två revisorer och revisorssuppleanter ska vara CGR- eller OFGR-revisorer, samt fastställa en instruktion för dem, (18.9.2015/1162)

5) på framställning av styrelsen fastställa grunderna för anstaltens bokslut,

6) fastställa anstaltens bokslut och besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, samt

7) årligen avge en berättelse över sin verksamhet till riksdagen.

6 §
Styrelsen

Styrelsen har högst tio ledamöter som förordnas av fullmäktige. Styrelsens mandatperiod är tre år. Om en styrelseledamots uppgift blir vakant innan mandatperioden gått ut, ska en ny ledamot förordnas för den återstående mandatperioden. Fullmäktige förordnar ordförande och vice ordförande för styrelsen. (21.12.2007/1342)

När styrelseledamöterna förordnas skall sakkunskap i systemen för social trygghet, ledning, förvaltning samt i ekonomi och placeringsverksamhet beaktas. Av styrelseledamöterna är en representant för social- och hälsovårdsministeriet, en för arbetsgivarnas centralorganisationer, en för löntagarnas centralorganisationer och en för jord- och skogsbruksproducenternas centralorganisationer.

En person i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande hos Folkpensionsanstalten kan inte förordnas till styrelseledamot. En representant för Folkpensionsanstaltens personal har dock rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens möten. (21.12.2007/1342)

En styrelseledamot är skyldig att ersätta skada som han eller hon genom att handla i strid med lag eller andra bestämmelser eller annars uppsåtligen eller av oaktsamhet har förorsakat Folkpensionsanstalten. Om skadan är en följd av flera styrelseledamöters förfarande, ansvarar de solidariskt för ersättandet av skadan.

Fullmäktige kan skilja en styrelseledamot från uppdraget under mandatperioden, om han eller hon inte längre uppfyller de krav uppdraget ställer eller har gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse. (21.12.2007/1342)

7 §
Styrelsens uppgifter

Styrelsen leder och utvecklar Folkpensionsanstaltens verksamhet. Styrelsen skall utöver annat

1) årligen fastställa en verksamhets- och ekonomiplan för anstalten,

2) årligen upprätta verksamhetsberättelse och bokslut för anstalten,

3) fastställa anstaltens arbetsordning, i vilken meddelas närmare bestämmelser om förvaltningen och om behandlingen av ärenden, (21.12.2007/1342)

4) besluta om allmänna principer för placeringen av anstaltens medel,

5) besluta om köp och försäljning av fast egendom,

6) besluta om arbetsfördelningen mellan generaldirektören och direktörerna,

7) anställa de ledande tjänstemännen i arbetsavtalsförhållande,

8) fastställa generaldirektörens och de övriga direktörernas löneförmåner och andra förmåner, (19.12.2003/1192)

9) fastställa grunderna för tjänstemännens löner, arbetstid, semester och resekostnadsersättningar, samt (19.12.2003/1192)

10) avgöra andra frågor av principiell natur eller annars viktiga ärenden.

Styrelsen kan överföra behörighet på generaldirektören, direktörerna samt tjänstemännen.

8 §
Beslutsfattande i styrelsen

Styrelsen är beslutför när styrelsens ordförande eller vice ordförande och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.

Som beslut gäller den mening som majoriteten omfattar. När rösterna fördelas jämnt avgör ordförandens mening.

9 §
Generaldirektören och direktörerna

Folkpensionsanstalten har en generaldirektör och högst fem direktörer, vilka republikens president utnämner på framställning av fullmäktige. Republikens president förordnar en av direktörerna till ställföreträdare för generaldirektören.

Om generaldirektörens och direktörernas behörighetsvillkor bestäms genom förordning av statsrådet. Statsrådet kan av särskilda skäl bevilja dispens från de behörighetsvillkor som anges genom förordning.

Generaldirektören svarar för Folkpensionsanstaltens strategiska planering samt dess operativa ledning och utveckling, för föredragningen av ärenden för styrelsen och verkställandet av styrelsens beslut, samt utarbetar en arbetsordning som styrelsen fastställer. (21.12.2007/1342)

10 § (21.5.2021/425)
Folkpensionsanstaltens organisation

Verksamhetsområdet för Folkpensionsanstalten är hela landet. I Folkpensionsanstaltens arbetsordning meddelas närmare föreskrifter om Folkpensionsanstaltens organisation, enheter och uppgifter och om organiseringen av dem.

11 §
Generaldirektörens, direktörernas och tjänstemännens ställning

I fråga om generaldirektörens och direktörernas anställningsförhållande till Folkpensionsanstalten iakttas i tillämpliga delar vad som i statstjänstemannalagen (750/1994) föreskrivs om ansvaret, uppsägningsgrunderna och anställningsvillkoren för de högsta statstjänstemännen.

I fråga om anstaltens tjänstemäns anställningsförhållande till Folkpensionsanstalten tillämpas arbetsavtalslagen (55/2001). Om anställningsvillkoren avtalas genom ett kollektivavtal mellan Folkpensionsanstalten och de föreningar som representerar tjänstemännen.

3 kap

Delegationer

12 §
Delegationen för Folkpensionsanstalten

Folkpensionsanstalten har en delegation för Folkpensionsanstalten, som har till uppgift att främja och utveckla samarbetet mellan de myndigheter och samfund som deltar i verkställigheten när det gäller social trygghet samt beaktandet av servicetagarnas synvinkel. Folkpensionsanstaltens styrelse tillsätter delegationen för tre år i sänder. I delegationen skall myndigheter, samfund och intresseorganisationer samt Folkpensionsanstaltens personal vara företrädda.

Folkpensionsanstalten kan dessutom ha andra delegationer i enlighet med vad som föreskrivs annanstans eller vad Folkpensionsanstalten beslutar.

3 a kap (11.5.2007/587)

Fonder

12 a § (19.12.2008/987)
Folkpensionsanstaltens fonder

Folkpensionsanstaltens fonder är folkpensionsfonden, sjukförsäkringsfonden och allmänna fonden för social trygghet (förmånsfonder) samt servicefonden och pensionsansvarsfonden. (9.12.2011/1255)

Folkpensionsanstaltens fonder har rätt att av särskilda skäl och på de villkor som fonderna iakttar i sin kreditgivning låna varandra medel utan att kräva säkerhet.

12 b § (20.8.2010/714)
Folkpensionsfonden

Ur folkpensionsfonden betalas de förmåner som avses i 97 § i folkpensionslagen (568/2007) samt i lagen om garantipension (703/2010), lagen om handikappförmåner (570/2007), lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), lagen om frontmannapension (119/1977) och lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) och som Folkpensionsanstalten enligt lag ska verkställa samt de verksamhetskostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av verkställigheten av dem.

12 c § (19.12.2008/987)
Sjukförsäkringsfonden

Ur sjukförsäkringsfonden betalas de förmåner som avses i 18 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) och som Folkpensionsanstalten enligt lag ska verkställa samt de verksamhetskostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av verkställigheten av dem.

12 d § (19.12.2008/987)
Allmänna fonden för social trygghet

Ur allmänna fonden för social trygghet betalas andra förmåner som Folkpensionsanstalten enligt lag ska verkställa än de som avses i 12 b och 12 c § samt de verksamhetskostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av verkställigheten av förmånerna. Ur allmänna fonden för social trygghet betalas dessutom ersättningar enligt 22 § i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019) till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna för produktionen av studerandehälsovårdstjänster. (21.5.2021/425)

Medel som betalats in för finansiering av en förmån som hör till allmänna fonden för social trygghet kan tillfälligt användas för utbetalning av en annan förmån som ska betalas ur denna samma fond. Finansieringen av förmåner ska dock rättas till så snart som möjligt, senast vid utgången av det år utbetalningen har skett.

Oberoende av vad som föreskrivs om finansieringen av förmåner och verksamhetskostnader i någon annan lag ska de verksamhetskostnader som avses i 1 mom. ersättas av statens medel till den del de inte täcks av avkastningen på fondens placeringar.

Staten ska i januari betala Folkpensionsanstalten ett förskott på verksamhetskostnaderna för allmänna fonden för social trygghet som är minst en sjättedel av det årliga förskottets belopp och därefter det återstående beloppet i månatliga, lika stora poster. För tryggande av finansieringen kan förskottet periodiseras på ett sätt som avviker från vad som föreskrivs ovan. (9.12.2011/1255)

Närmare bestämmelser om fastställandet och betalningen av förskotten och statens slutliga andel samt om de uppgifter som behövs för detta utfärdas genom förordning av statsrådet. (9.12.2011/1255)

12 e § (9.12.2011/1255)
Servicefonden

Ur servicefonden betalas de kostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av skötseln av uppgifter enligt lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (703/2023) och lagen om elektroniska recept (61/2007). Ur servicefonden kan dessutom betalas också andra kostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av skötseln av de uppgifter som anknyter till de riksomfattande informationssystemtjänsterna och som avses i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019) eller 5 § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) eller någon annan lag. Ur servicefonden kan dessutom betalas de kostnader Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata orsakas av de certifikattjänster den producerar i enlighet med de lagarna. (14.4.2023/711)

1 mom. har ändrats genom L 711/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

Ur servicefonden betalas de kostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av skötseln av uppgifter enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007). Ur servicefonden kan dessutom betalas de kostnader Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata orsakas av de certifikattjänster den producerar i enlighet med de lagarna. (29.11.2019/1193)

Finansieringen av servicefonden baserar sig på de avgifter som enligt de lagar som nämns i 1 mom. tas ut hos användarna av de riksomfattande informationssystemtjänsterna inom social- och hälsovården samt producenter av informationssystemtjänster som deltar i interoperabilitetstestning. Staten kan dessutom i syfte att täcka kostnaderna för upprätthållande samt planering och realisering av informationssystemtjänsterna betala in medel till servicefonden enligt vad som särskilt föreskrivs eller besluts om dessa. (14.4.2023/711)

2 mom. har ändrats genom L 711/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

Finansieringen av servicefonden baserar sig på de avgifter som enligt de lagar som nämns i 1 mom. tas ut hos användarna av de riksomfattande informationssystemtjänsterna inom hälso- och sjukvården. Staten kan dessutom i syfte att täcka kostnaderna för upprätthållande samt planering och realisering av informationssystemtjänsterna betala in medel till servicefonden enligt vad som särskilt föreskrivs eller besluts om dessa.

De verksamhetskostnader Folkpensionsanstalten orsakas av skötseln av servicefondens uppgifter enligt lag fördelas inte som förmånsfondernas verksamhetskostnader.

12 f § (30.12.2013/1206)
Fördelning och finansiering av övriga verksamhetskostnader

Den del av Folkpensionsanstaltens verksamhetskostnader som inte orsakas av verkställigheten av förmåner fördelas som förmånsfondernas verksamhetskostnader i förhållande till kostnaderna för verkställigheten av förmånerna. De ersättningar som Folkpensionsanstalten betalar Skatteförvaltningen fördelas dock som förmånsfondernas verksamhetskostnader i förhållande till hur förmånsfonderna anlitar Skatteförvaltningens tjänster för uttagande och redovisning av premier och avgifter.

Folkpensionsanstaltens övriga verksamhetskostnader enligt 1 mom. finansieras på samma sätt som de verksamhetskostnader som orsakas av verkställigheten av förmåner.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas dock inte på verksamhetskostnaderna för kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Bestämmelser om finansieringen av kontaktpunkten finns i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013).

12 g § (19.12.2008/987)
Pensionsansvarsfonden

Pensionsansvarsfondens tillgångar utgör täckning för det pensionsskydd för Folkpensionsanstaltens personal som grundar sig på ett anställningsförhållande till pensionsanstalten. Av fondens medel betalas pensionerna och familjepensionerna enligt 13 §.

Tillgångarna i pensionsansvarsfonden ska vid utgången av varje kalenderår utgöra minst 30 procent av det fulla pensionsansvaret. Miniminivån får underskridas endast tillfälligt. (25.8.2016/745)

När det fulla pensionsansvaret beräknas iakttas grunderna enligt 43, 44 och 44 a § i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) för beräkning av pensionsansvaret när det gäller frivilliga tilläggspensioner, social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximiräntesatsen för beräkning av pensionsansvaret och Finansinspektionens närmare föreskrifter till pensionsstiftelserna om tillämpningen av de nämnda grunderna. (25.8.2016/745)

L om pensionsstiftelser 1774/1995 har upphävts genom L om införande av lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor, lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor och lagen om försäkringskassor 951/2021.

12 h § (19.12.2008/987)
Täckning av pensionsansvaret

För täckning av pensionsansvaret för Folkpensionsanstaltens personal och för betalning av pensionerna ska bidrag betalas ur förmånsfonderna till pensionsansvarsfonden. Bidraget är en del av förmånsfondernas verksamhetskostnader. Som verksamhetskostnader för en förmånsfond räknas emellertid inte den del av bidraget som betalas genom överföring av anläggnings- eller placeringstillgångar från förmånsfonden till pensionsansvarsfonden.

Den miniminivå som anges i 12 g § 2 mom. får överskridas av orsaker som hänger samman med fluktuationer i värdet på tillgångarna eller om pensionsansvaret täcks genom överföring av anläggnings- eller placeringstillgångar från förmånsfonderna till pensionsansvarsfonden. (25.8.2016/745)

De tillgångar som överförs till pensionsansvarsfonden värderas till verkligt värde.

4 kap

Personalpensioner

13 § (29.1.2016/101)
Pensionsskyddet för Folkpensionsanstaltens personal

Bestämmelser om pensionsskyddet för Folkpensionsanstaltens personal finns i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016). Skötseln och finansieringen av pensionsskyddet för Folkpensionsanstaltens personal betalas av Folkpensionsanstaltens medel.

14 § (21.12.2007/1342)
Arbetstagarens pensionsavgift

Arbetstagarens pensionsavgift för personer som är anställda hos Folkpensionsanstalten är lika stor som arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 153 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

Arbetsgivaren innehåller i samband med löneutbetalningen på den lön som betalas ut (arbetsinkomst) arbetstagarens pensionsavgift på det sätt som föreskrivs i 152 § i lagen om pension för arbetstagare och med stöd av den genom förordning av statsrådet. Medel som inflyter av arbetstagarens pensionsavgift redovisas till den pensionsansvarsfond som avses i 12 a § i denna lag.

Av de medel som består av arbetstagarens pensionsavgifter fonderas ett belopp som motsvarar den ansvarsskuld som ackumulerats av arbetstagarnas pensionsavgifter inom det pensionssystem som avses i lagen om pension för arbetstagare. (25.8.2016/745)

På sökande av ändring i ett ärende som gäller arbetstagarens pensionsavgift tillämpas det som i pensionslagen för den offentliga sektorn föreskrivs om sökande av ändring i pensionsbeslut. (29.1.2016/101)

5 kap

Placering av medel

15 §
Placering och placeringsplan

När tillgångar i Folkpensionsanstaltens fonder placeras ska placeringarna göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning. (19.12.2008/987)

Folkpensionsanstaltens styrelse skall utarbeta en plan för placeringen av anstaltens medel. I placeringsplanen skall särskilt beaktas fondernas karaktär och kraven på placeringsverksamheten.

6 kap

Bokföring, bokslut och revision

16 §
Bokföring

Folkpensionsanstalten skall i sin bokföring i tillämpliga delar iaktta bokföringslagen (1336/1997), om inte något annat följer av denna lag.

Anstaltens tillgångar skall i bokslutet tas upp till det belopp som styrelsen bestämmer, dock högst till gängse värde.

I bokföringen skall de medel som består av arbetstagarnas pensionsavgifter, vilka innehålls på lönerna för anstaltens personal, behandlas så att de kan särskiljas från pensionsansvarsfondens övriga medel.

17 §
Bokslut

Folkpensionsanstaltens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet, som omfattar balansräkning, resultaträkning och noter samt en verksamhetsberättelse, skall upprättas före utgången av mars året efter räkenskapsåret.

18 § (21.12.2007/1342)
Revision

Vid revision av Folkpensionsanstalten iakttas i tillämpliga delar revisionslagen (1141/2015). (18.9.2015/1162)

Revisorerna förrättar årligen revision av anstalten före utgången av april året efter räkenskapsåret. Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige.

19 §
Fastställande av bokslutet

Fullmäktige fastställer bokslutet och beslutar om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna före utgången av maj året efter räkenskapsåret.

7 kap

Särskilda bestämmelser

20 § (17.12.2010/1131)
Beslutanderätt vid avgörande av förmån

Rätten till sjukpension bedöms och beslut om sjukpension fattas centraliserat i Folkpensionsanstalten. Övriga förmånsbeslut fattas vid byråerna eller andra lokalförvaltningsenheter, om inte något annat bestäms i arbetsordningen. Folkpensionsanstalten kan för säkerställande av en enhetlig beslutspraxis meddela anvisningar om behandlingen av förmånerna.

20 a § (30.12.2003/1312)
Delgivning av beslut

Beslut om en förmån som Folkpensionsanstalten enligt lag skall verkställa sänds per post genom brev. Mottagaren anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte något annat visas.

Utöver vad som föreskrivs i någon annan lag får beslutet med partens samtycke delges som ett elektroniskt meddelande. Beslutet anses ha blivit delgivet den sjunde dagen efter det att meddelandet avsändes, om inte något annat visas. (21.5.2021/425)

21 §
Offentlighet i fråga om löneuppgifter

Uppgifter om den del av generaldirektörens, direktörernas och de ledande tjänstemännens löner som bestäms på grundval av den individuella arbetsinsatsen eller annars bestäms personligt, om löneklassen eller lönen enligt kvalifikationsgrupp eller om någon eventuell annan del av lönen samt om den totala avlöningen är offentliga.

22 § (12.3.2021/212)
Folkpensionsanstaltens sakkunnigläkare

När en legitimerad läkare eller tandläkare deltar i beredningen av ett förmånsärende ska han eller hon anteckna sin motiverade bedömning i handlingarna och bestyrka den med orden ”i enlighet med befintlig information, min sakkunskap och mitt samvete”. Anteckningarna ska göras tydligt och med hjälp av allmänt kända begrepp så att de kan användas när beslutet motiveras.

22 a § (7.11.2014/875)
Motivering av förmånsbeslut

I fråga om motivering av förmånsbeslut tillämpas det som föreskrivs i 45 § i förvaltningslagen (434/2003). Om Folkpensionsanstalten avslår förmånsansökan helt eller delvis och beslutet till centrala delar grundar sig på medicinska omständigheter, ska motiveringen till beslutet innehålla de omständigheter som i huvudsak har inverkat på bedömningen och de slutsatser som dragits utifrån dessa omständigheter.

23 §
Behörig domstol i tvistemål

Tvistemål i vilka Folkpensionsanstalten är svarande handläggs vid Helsingfors tingsrätt.

24 § (7.8.2015/1030)
Ändringssökande

Ett beslut av Folkpensionsanstalten får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte annat föreskrivs någon annanstans i fråga om sökande av ändring. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genomL 808/2019, se L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019 3 kap. och 111 §.

25 §
Närmare bestämmelser

Bestämmelser om rätten att teckna Folkpensionsanstaltens namn och om annan verkställighet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

26 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna lag upphävs

1) i folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/1956) 1, 3–12, 12 a, 13, 14, 14 a och 15–19 § samt 2 och 3 kap.,

av dessa 5 § sådan den lyder i förordning 461/1962, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1146/1992, 9 § sådan den lyder i förordning 222/1994, 12 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda förordning, 12 a § sådan den lyder i förordningarna 806/1968, 1700/1991 och 1194/1994, 13 och 14 § sådana de lyder i förordning 229/1960, 14 a § sådan den lyder i förordning 27/1975, 19 § sådan den lyder i nämnda förordning 1700/1991 samt 2 och 3 kap. sådana de lyder jämte ändringar, samt

2) i sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/1963) 39, 42 och 43 §,

av dessa 39 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1215/1996 och 42 § sådan den lyder i förordning 1701/1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

27 §
Övergångsbestämmelse

När denna lag träder i kraft blir den som är ordförande för styrelsen generaldirektör och de som är ledamöter i styrelsen blir direktörer med samma villkor som tidigare.

Folkpensionsanstaltens reglementen och instruktioner som gäller när denna lag träder i kraft tillämpas tills den arbetsordning som avses i 7 § har trätt i kraft. Likaså tillämpas Folkpensionsanstaltens gällande pensions- och familjepensionsstadgor tills de i 7 § avsedda pensions- och familjepensionsstadgorna har trätt i kraft.

RP 10/2001, ShUB 20/2001, RSv 88/2001

Ikraftträdelsestadganden:

26.7.2002/637:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002.

LM 60/2002, ShUB 12/2002, RSk 10/2002

19.12.2003/1192:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Vad som i lagen om statens pensioner och lagen om statens familjepensioner samt i lagen angående införande av lagen om statens pensioner och i lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner bestäms om statskontoret samt om tjänste- och arbetsavtalsförhållanden gäller vid tillämpningen av denna lag även Folkpensionsanstalten och sådana anställningsförhållanden vid Folkpensionsanstalten som gäller före ikraftträdandet.

Bestämmelserna om lagen om statens pensioner och lagen om statens familjepensioner i de lagar som nämns i 2 mom. gäller vid tillämpningen av denna lag också Folkpensionsanstaltens pensionsstadga som fastställts den 31 juli 1967 och Folkpensionsanstaltens familjepensionsstadga som fastställts den 21 februari 1969 och som gällde före ikraftträdandet.

I stället för vad som i 4 och 7 § lagen angående införande av lagen om statens pensioner bestäms om valet av pensionsskydd iakttas vid tillämpningen av denna lag 28 och 29 § i Folkpensionsanstaltens pensionsstadga som gällde före ikraftträdandet.

I stället för vad som i 2 § lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner bestäms om förmånslåtare och i 5 § 1 mom. i nämnda lag bestäms om tillämpningen av lagen (696/1956) och förordningen (697/1956) om familjepension och begravningshjälp för statstjänstemän, iakttas vid tillämpningen av denna lag 27 § och 30 § 1 mom. i Folkpensionsanstaltens familjepensionsstadga som gällde före ikraftträdandet.

När en person i samband med överföring av Folkpensionsanstaltens uppgifter övergår från anställning hos Folkpensionsanstalten till en statlig anställning, bestäms pensionsskyddet på basis av anställningen hos Folkpensionsanstalten på det sätt det skulle ha bestämts om han eller hon hade fortsatt att vara anställd hos Folkpensionsanstalten fram till pensionsfallet. Dessutom förutsätts att personen efter den övergång som avses ovan är i statens tjänst utan avbrott fram till pensionsfallet.

RP 85/2003, ShUB 26/2003, RSv 105/2003

30.12.2003/1312:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 160/2003, ShUB 29/2003, RSv 125/2003

11.5.2007/587:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen har upphävts genom L 19.12.2008/988. (19.12.2008/988)

RP 90/2006, ShUB 56/2006, RSv 283/2006

21.12.2007/1342:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Folkpensionsanstaltens arbetsordning som fastställts av Folkpensionsanstaltens fullmäktige och som gäller när denna lag träder i kraft tilllämpas tills den arbetsordning som avses i 7 § har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 135/2007, ShUB 29/2007, RSv 134/2007

19.12.2008/987:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Bestämmelsen i 12 d § tillämpas dock på underhållsstöd först från och med den 1 april 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 73/2008, ShUB 21/2008, RSv 126/2008

19.12.2008/988:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 73/2008, ShUB 21/2008, RSv 126/2008

20.8.2010/714:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

RP 50/2010, ShUB 10/2010, RSv 86/2010

10.12.2010/1094:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 118/2010, ShUB 21/2010, RSv 144/2010

17.12.2010/1131:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 242/2010, ShUB 35/2010

9.12.2011/1255:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Anläggningstillgångar vid Folkpensionsanstalten i anslutning till de riksomfattande informationssystemtjänsterna inom hälso- och sjukvården överförs till servicefonden när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 68/2011, ShUB 6/2011, RSv 26/2011

30.12.2013/1206:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 103/2013, ShUB 23/2013, RSv 171/2013, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, EUT L 88, 4.4.2011, s. 45

17.1.2014/24:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 184/2013, ShUB 27/2013, RSv 185/2013

7.11.2014/875:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 109/2014, ShUB 7/2014, RSv 97/2014

7.8.2015/1030:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

18.9.2015/1162:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

29.1.2016/101:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 16/2015, ShUB 5/2015, RSv 37/2015

25.8.2016/745:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Trots bestämmelserna i 12 g § 2 mom. ska tillgångarna i pensionsansvarsfonden vid utgången av 2017 utgöra minst 40,5 procent av det fulla pensionsansvaret. Därefter sjunker täckningsgradens miniminivå årligen med en halv procentenhet, så att miniminivån år 2038 är 30 procent.

RP 71/2016, ShUB 6/2016, RSv 67/2016

29.11.2019/1193:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

12.3.2021/212:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 213/2020, ShUB 45/2020, RSv 4/2021

21.5.2021/425:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2021.

RP 254/2020, ShUB 3/2021, RSv 43/2021

14.4.2023/711:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

Anläggningstillgångar vid Folkpensionsanstalten i anslutning till de riksomfattande informationssystemtjänsterna inom social- och hälsovården överförs till servicefonden när denna lag träder i kraft.

RP 246/2022, ShUB 48/2022, RSv 300/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.