Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

16.3.2001/244

Företags- och organisationsdatalag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på givande och användning av enhetliga beteckningar som specificerar företag och organisationer samt på anmälan om, insamling och lagring av identifikations- och basuppgifter om företag och organisationer i företags- och organisationsdatasystemet, på upprätthållande av detta system och på utlämnande av uppgifter ur systemet. (28.12.2018/1352)

Denna lag tillämpas också på det sätt som bestäms i denna och annan lag på anmälan och överlåtelse av de uppgifter som gäller företag och organisationer till de stamregister som sammanhänger med företags- och organisationsdatasystemet.

Patent- och registerstyrelsen ska svara för det tekniska underhållet och utvecklandet av företags- och organisationsdatasystemet. Anteckningar i företags- och organisationsdatasystemet och i registret över företags- och organisationsnummer får göras av Patent- och registerstyrelsen och av Skatteförvaltningen. (28.12.2018/1352)

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) företags- och organisationsnummer en identifikation som skall ges varje registreringsskyldig och som specificerar denne och består av ett ordningsnummer och ett kontrollnummer,

2) organisation privat- och offentligrättsliga juridiska personer som nämns i 3 § 1 mom.,

3) företag en organisation som bedriver näringsverksamhet samt en fysisk persons näringsverksamhet samt andra i 3 § 1 mom. nämnda enheter som skall registreras,

4) registreringsskyldig företag och organisationer samt enheter som nämns i 3 § 2 mom. och som skall registreras,

5) företags- och organisationsdatasystemet ett enhetligt informationssystem som upprätthålls med hjälp av automatisk databehandling och som bildas av de registreringsskyldigas identifikations- och basuppgifter vilka lagras för Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens bruk och av det register som innehåller dessa uppgifter samt av behövliga förbindelser med de system som upprätthåller uppgifter och med de allmänna datanäten, (28.12.2018/1352)

6) registret över företags- och organisationsnummer ett för allmänt bruk avsett register som innehåller de uppgifter om vilka det i denna lag bestäms att de ska lagras i företags- och organisationsdatasystemet, (7.3.2014/192)

7) stamregister handelsregistret, föreningsregistret, stiftelseregistret och registret över religionssamfund som förs av Patent- och registerstyrelsen samt arbetsgivarregistret, förskottsuppbördsregistret och registret över mervärdesskattskyldiga som förs av skatteförvaltningen, vilka samtliga anknyter till företags- och organisationsdatasystemet, (28.6.2017/464)

8) internationell identifieringskod för juridiska personer en identifikation som ska ges varje registreringsskyldig på ansökan och som specificerar denne och består av en alfanumerisk kod bestående av 20 tecken. (7.3.2014/192)

3 §
Enheter som skall registreras i företags- och organisationsdatasystemet

I företags- och organisationsdatasystemet registreras följande företag och organisationer som skall registreras i ett eller flera av stamregistren i fråga:

1) fysiska personer eller dödsbon som bedriver näringsverksamhet,

2) öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag, föreningar, stiftelser och andra privaträttsliga juridiska personer,

3) staten och statliga inrättningar, kommuner, samkommuner, församlingar och andra religionssamfund samt andra offentligrättsliga juridiska personer,

4) europabolag, europaandelslag samt europeiska ekonomiska intressegrupperingar, (19.10.2006/909)

5) utländska organisationers eller stiftelsers filialer i Finland,

6) utländska näringsidkare som i enlighet med mervärdesskattelagen (1501/1993) skall föras in i registret över mervärdesskattskyldiga,

7) närings- eller beskattningssammanslutningar som avses i inkomstskattelagen (1535/1992), samt

8) samfällda förmåner som avses i inkomstskattelagen.

Det som i denna lag föreskrivs om registrering av ett företag och en organisation i företags- och organisationsdatasystemet tillämpas också på andra än i 1 mom. avsedda

1) arbetsgivare som avses i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) och som skall föras in i arbetsgivarregistret,

2) fysiska personer som avses i lagen om förskottsuppbörd och som skall föras in i förskottsuppbördsregistret eller utländska organisationer eller stiftelser som är verksamma i Finland utan filialer,

3) mervärdesskattskyldiga som avses i mervärdesskattelagen och sökande som önskar bli mervärdesskattskyldiga på det sätt som avses i lagen i fråga, samt

4) betalningsskyldiga i fråga om skatt på försäkringspremie som avses i lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966).

(22.12.2006/1227)
4 §
Uppgifter som skall lagras i företags- och organisationsdatasystemet

I företags- och organisationsdatasystemet lagras förutom företags- och organisationsnumret följande identifikationsuppgifter om de registreringsskyldiga, utgående från anmälan:

1) uppgifter om under vilket eller vilka namn verksamheten bedrivs,

2) hemort eller den kommun från vilken verksamheten leds,

3) namn och personbeteckning när det är fråga om en fysisk person eller, om personen i fråga inte kan ges personbeteckning, hans eller hennes födelsetid och i anslutning till den systemets interna beteckning, samt

4) post- och besöksadress samt annan kontaktinformation som den registreringsskyldige eventuellt har lämnat.

I företags- och organisationsdatasystemet lagras i fråga om de registreringsskyldiga i tillämpliga delar också basuppgifter om

1) de anteckningar som görs i skatteförvaltningens register och som gäller verksamhetsområde eller verksamhetens art samt språk,

2) i vilken juridisk form verksamheten bedrivs,

3) införande i registret över mervärdesskattskyldiga och grunden för detta,

4) skyldigheten att betala skatt på försäkringspremie,

5) införande i förskottsuppbördsregistret,

6) införande i arbetsgivarregistret,

7) införande av ett företag eller en organisation som annan enhet för beskattningen än en sådan som avses i 3–6 punkten,

8) anmälan till och införande i handelsregistret,

9) anmälan till och införande i stiftelseregistret,

9 a) anmälan till och införande i föreningsregistret, (28.6.2017/464)

9 b) anmälan till och införande i registret över religionssamfund, (28.6.2017/464)

10) upplösning av ett företag eller en organisation, avbrott i och nedläggning av verksamheten samt en fysisk persons nedläggning av sin näringsverksamhet, (7.3.2014/192)

11) ett företags eller en organisations juridiska handlingsförmåga i övrigt, (7.3.2014/192)

12) den internationella identifieringskoden för juridiska personer, (16.12.2021/1162)

13) EUID-koden enligt artikel 16.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 om vissa aspekter av bolagsrätt. (16.12.2021/1162)

Om det i fråga om en registreringsskyldig fysisk person har gjorts en spärrmarkering i befolkningsdatasystemet enligt 36 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009), är den registreringsskyldige inte skyldig att anmäla i 1 mom. 4 punkten avsedda kontaktuppgifter för lagring i företags- och organisationsdatasystemet. (23.3.2023/567)

5 § (28.12.2018/1352)
Uppgifter som ska föras in i registret över företags- och organisationsnummer

I registret över företags- och organisationsnummer förs de uppgifter in som räknas upp i 4 §, med undantag av följande uppgifter som endast registreras med tanke på beskattningen:

1) en fysisk persons personbeteckning, personens namn i det fall att han eller hon använder en registrerad firma i sin verksamhet, och en adress som är avsedd för annat än allmänt bruk,

2) identifikations- och basuppgifter om en fysisk person och ett dödsbo som bedriver annan verksamhet än näringsverksamhet, med undantag av de uppgifter som avses i 4 § 2 mom. 2–7 och 10 punkten, samt

3) en beskattningssammanslutnings identifikations- och basuppgifter, med undantag av de uppgifter som avses i 4 § 2 mom. 2–7 och 10 punkten.

I registret över företags- och organisationsdatanummer förs uppgifter enligt 1 mom. 1 punkten inte heller in om uppgifterna upprätthålls med tanke på företags- och organisationsdatasystemet.

I fråga om sådana företag och organisationer samt andra registreringsskyldiga vars verksamhet anses ha upphört helt och hållet, utplånas kontaktinformationen ur registret över företags- och organisationsnummer ett år efter det att verksamheten upphörde.

6 §
Beständigheten hos en fysisk persons företags- och organisationsnummer

En fysisk person får för sina verksamheter som avses i 3 § ett företags- och organisationsnummer som är bestående. En fysisk persons företags- och organisationsnummer förblir oförändrat också när näringsverksamheten senare, efter att ha varit nedlagd, återupptas antingen inom samma eller inom ett nytt verksamhetsområde. Ett företags- och organisationsnummer, som en fysisk person har fått, kan inte överlåtas till en annan person, och det kan inte överföras till en annan företagsform som uppkommer vid ändring av verksamhetsformen.

Om det oskiftade dödsboet efter en fysisk person fortsätter med personens näringsverksamhet, används den avlidnes företags- och organisationsnummer i verksamheten till utgången av det tredje året efter dödsåret. Efter detta anses det att näringsverksamheten i beskattningshänseende utövas av en sammanslutning som ges ett eget företags- och organisationsnummer.

En fysisk persons konkursbo ges ett eget företags- och organisationsnummer.

7 §
Beständigheten hos en juridisk persons företags- och organisationsnummer

En juridisk persons företags- och organisationsnummer är bestående under hela den tid den juridiska personen är verksam. Numret ändras inte heller om den juridiska personens form ändras på det sätt som bestäms i lag.

Vid en fusion bibehålls den övertagande juridiska personens företags- och organisationsnummer. Företags- och organisationsnumren för de överlåtande juridiska personerna upphör att gälla. Vid en fusion där minst två juridiska personer fusioneras genom att de tillsammans grundar en övertagande juridisk person får den nya juridiska person som uppstår ett nytt företags- och organisationsnummer.

Vid delning där den ursprungliga juridiska personens alla tillgångar och skulder överförs till två eller flera övertagande juridiska personer, får var och en av de nya juridiska personerna ett nytt företags- och organisationsnummer. Om delningen genomförs så att endast en del av den ursprungliga juridiska personens tillgångar och skulder överförs till en eller flera övertagande juridiska personer, bibehålls den ursprungliga juridiska personens företags- och organisationsnummer, och den eller de juridiska personer som grundas får var och en ett nytt företags- och organisationsnummer.

Om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag anses ha upplösts, ges den fysiska person som fortsätter verksamheten ett eget företags- och organisationsnummer, på vilket tillämpas bestämmelsen i 6 § i denna lag om beständigheten hos en fysisk persons företags- och organisationsnummer.

Konkursboet efter en juridisk person får ett eget företags- och organisationsnummer.

Ett europabolags och ett europaandelslags företags- och organisationsnummer upphör att gälla när bolagets eller andelslagets hemort flyttas till någon annan stat. (19.10.2006/909)

8 §
Beständigheten hos övriga registrerings- skyldigas nummer

Företags- och organisationsnumret för en annan registreringsskyldig än en som avses i 6 och 7 §, såsom en beskattningssammanslutning och ett partrederi som avses i inkomstskattelagen, övergår på en ny enhet vid en sådan i 24 § inkomstskattelagen avsedd ändring av verksamhetsformen, vid vilken tillgångarna och skulderna från den tidigare verksamheten till samma värden överförs till den som fortsätter verksamheten.

9 § (28.12.2018/1352)
Givandet av företags- och organisationsnummer

En registreringsskyldig ges ett företags- och organisationsnummer utgående från en etableringsanmälan som denne har gjort och som avses i 10 §. Numret ges och förs in i registret av antingen Patent- och registerstyrelsen eller Skatteförvaltningen. Numret kan också ges på initiativ av nämnda myndigheter, om detta behövs för att myndigheterna ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.

9 a § (7.3.2014/192)
Givande av internationell identifieringskod för juridiska personer

En registreringsskyldig ges en internationell identifieringskod för juridiska personer på dennes ansökan. Koden ges av Patent- och registerstyrelsen, som för in den i registret.

10 §
Etableringsanmälan

Bildande av ett registreringsskyldigt företag, grundande av en registreringsskyldig organisation, inledande av näringsverksamhet och flyttning av hemort till Finland ska anmälas på en blankett för etableringsanmälan som har fastställts för detta syfte eller i en e-tjänst. Anmälan kan lämnas till Patent- och registerstyrelsen eller Skatteförvaltningen. (23.3.2023/567)

I etableringsanmälan skall följande uppgifter och handlingar lämnas:

1) i anmälans grunddel de uppgifter som ska föras in i företags- och organisationsdatasystemet och om vilka det föreskrivs i 4 § 1 mom., uppgift om vilka register anmälan gäller samt kontaktinformation för ombudet eller någon annan kontaktperson, (28.12.2018/1352)

2) i Skatteförvaltningens del av blanketten de uppgifter som behövs för att den som gör anmälan ska kunna registreras som mervärdesskattskyldig, försäkringspremieskattskyldig eller arbetsgivare som regelbundet betalar lön samt uppgifter för att den som gör anmälan ska kunna införas i förskottsuppbördsregistret och förskottet ska kunna fastställas, om uppgifterna inte har lämnats direkt till Skatteförvaltningen, (28.12.2018/1352)

3) i Patent- och registerstyrelsens del av blanketten sådana uppgifter som ska registreras i handelsregistret, föreningsregistret, stiftelseregistret och registret över religionssamfund och som inte har anmälts i grunddelen samt bilagor enligt verksamhetsform. (28.6.2017/464)

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. och 2 mom. 3 punkten ska de uppgifter som anmäls till handelsregistret genom etableringsanmälan och andra än endast de beskattningsrelaterade uppgifter som lagras i företags- och organisationsdatasystemet och som avses i 4 § 1 mom. avseende den registreringsskyldiga som införs i handelsregistret, med undantag för enskilda näringsidkare, föreningar och stiftelser, lämnas i en e-tjänst. Patent- och registerstyrelsen kan dock av särskilda skäl godkänna att andra uppgifter än sådana som gäller bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) lämnas på en blankett för anmälan som fastställts för detta syfte. Om den registreringsskyldige trots uppmaning inte inom utsatt tid gör en anmälan till registret i en e-tjänst eller lägger fram särskilda skäl för att använda blanketten för anmälan iakttas vad som i 17 § i handelsregisterlagen (564/2023) föreskrivs om avskrivning av registeranmälan. (23.3.2023/568)

3 mom. har ändrats genom L 568/2023, som träder i kraft 1.1.2026. Den tidigare formen lyder:

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. och 2 mom. 3 punkten ska följande uppgifter anmälas till handelsregistret i en e-tjänst:

1) uppgift om verkliga förmånstagare till i 3 § 1 mom. 1, 4 och 5 punkten i handelsregisterlagen (564/2023) avsedda sammanslutningar, med undantag av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt lagen om bostadsaktiebolag,

2) uppgift om utländska trusters verkliga förmånstagare, och

3) uppgifter om bildande av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag.

(23.3.2023/567)

Fysiska personer som avses i 3 § 2 mom. 1–3 punkten och som inte enligt bestämmelserna i lagen om förskottsuppbörd eller mervärdesskattelagen är skyldiga att anmäla sig för registrering i Skatteförvaltningens arbetsgivar- eller förskottsuppbördsregister eller registret över mervärdesskattskyldiga samt fysiska personer som avses i 4 punkten i det momentet kan ge sina uppgifter separat på en för detta syfte fastställd blankett eller i en e-tjänst. (23.3.2023/567)

Utöver vad som föreskrivs ovan ska en etableringsanmälan för ett bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag innehålla personuppgifter om bolagets aktieägare så att Lantmäteriverket kan anteckna dem i aktielägenhetsregistret. (28.12.2018/1334)

11 §
Anmälan om ändring och nedläggning

När en omständighet som har lagrats i företags- och organisationsdatasystemet i enlighet med 4 § 1 mom. ändras ska detta utan dröjsmål anmälas på en för ändamålet fastställd blankett eller i en e-tjänst. Anmälan ska också göras när de uppgifter som avses i 4 § 2 mom. 2–10 punkten eller grunderna för dem ändras. Anmälan ska dessutom göras vid sådan förändring av förhållandena som enligt gällande bestämmelser ska anmälas till stamregistret. (23.3.2023/567)

Om anmälan om ändring och nedläggning, med undantag för enskilda näringsidkare, föreningar och stiftelser, gäller andra uppgifter än endast de skatterelaterade uppgifter som avses i 4 § 1 mom. för den registreringsskyldige som ska införas i handelsregistret eller som har införts i handelsregistret, ska anmälan trots det som föreskrivs i 1 mom. lämnas i en e-tjänst. (23.3.2023/568)

2 mom. har ändrats genom L 568/2023, som träder i kraft 1.1.2026. Den tidigare formen lyder:

Följande uppgifter ska anmälas till handelsregistret i en e-tjänst:

1) uppgift om verkliga förmånstagare till i 3 § 1 mom. 1, 4 och 5 punkten i handelsregisterlagen avsedda sammanslutningar, med undantag av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt lagen om bostadsaktiebolag,

2) uppgift om utländska trusters verkliga förmånstagare,

3) uppgifter om ändring av bolagsordningen för ett bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag, om lagen om ett bostadsdatasystem (1328/2018) tillämpas på bolagets aktier, och

4) bolagsordningen för bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag, som utan att innehållet ändras ska anmälas till registret i elektronisk form samt ändringar i ett sådant bolags elektroniskt registrerade bolagsordning.

(23.3.2023/567)

Patent- och registerstyrelsen kan av särskilda skäl godkänna att en anmälan om ändring och nedläggning som avses i 2 mom. lämnas på en blankett för anmälan som fastställts för detta syfte, med undantag för uppgifter om ändring av bolagsordningen för ett bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag, om lagen om ett bostadsdatasystem tillämpas på bolagets aktier, samt uppgifter om bolagsordningen för bostadsaktiebolag eller ömsesidiga fastighetsaktiebolag, som utan att innehållet ändras ska anmälas till registret i elektronisk form också vad gäller anmälan om ändring i en elektroniskt registrerad bolagsordning. Med avseende på avskrivning av registeranmälan iakttas vad som föreskrivs i 10 § 3 mom. (23.3.2023/568)

3 mom. har tillfogats genom L 568/2023, som träder i kraft 1.1.2026.

När anmälan ges in ska i övrigt iakttas bestämmelserna i 10 § 1 mom. om lämnande av etableringsanmälan. (28.12.2018/1352)

12 §
Avbrott i verksamheten

Om en registreringsskyldig inte har inlett sin näringsverksamhet eller den inledda verksamheten har avbrutits antingen för viss tid eller tills vidare, skall om detta göras anmälan med iakttagande av vad som i 10 och 11 § bestäms om etablerings- och ändringsanmälan. Om verksamheten avbryts tills vidare, lagras i företags- och organisationsdatasystemet en uppgift om att näringsidkaren avförts ur förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över mervärdesskattskyldiga. När verksamheten inleds på nytt skall detta utan dröjsmål anmälas med en ändringsanmälan.

13 §
Myndigheternas anteckningar

Beträffande en sådan ändring av en uppgift som ingår i företags- och organisationsdatasystemet vilken registrerats i vederbörande stamregister utan någon särskild anmälan utgående från meddelande från domstol eller myndighet, eller vilken den som för stamregistret annars med stöd av bestämmelserna om registret i fråga har rätt att göra på tjänstens vägnar, görs också motsvarande ändring i företags- och organisationsdatasystemet på tjänstens vägnar.

14 §
Ansvaret för att anmälningarna görs

Ansvariga för att en anmälan till registret görs är

1) en enskild näringsidkare,

2) för ett öppet bolag bolagsmännen,

3) för ett kommanditbolag de personligen ansvariga bolagsmännen,

4) för ett partrederi redarna,

5) för ett aktiebolag, andelslag, en sparbank, hypoteksförening, försäkringsförening, bostadsrättsförening och stiftelse styrelsens ordinarie medlemmar,

6) för statens affärsverk styrelsens ordinarie medlemmar,

7) för en ideell förening de myndiga medlemmar i styrelsen som anmälts till föreningsregistret, (29.6.2016/498)

7 a) för ett religionssamfund de myndiga medlemmar i styrelsen som anmälts till registret över religionssamfund, (28.6.2017/464)

8) för en utländsk näringsidkares filial den person som valts att teckna dess firma eller valts till dess företrädare samt för en utländsk sammanslutning vid gränsöverskridande fusion och delning medlemmarna av sammanslutningens styrelse eller av något annat organ som har rätt att företräda sammanslutningen, (28.12.2007/1419)

9) för ett europabolags och ett europaandelslags räkning förvaltningsorganets eller ledningsorganets ordinarie medlemmar och för en europeisk ekonomisk intressegruppering dess företagsledare, (19.10.2006/909)

10) de deklarationsskyldiga som nämns i 9 § lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) eller delägarna i en sammanslutning som avses i 13 § mervärdesskattelagen för övriga registreringsskyldiga som skall föras in i skatteförvaltningens register.

I aktiebolag, europabolag, andelslag, europaandelslag, sparbanker, försäkringsföreningar, stiftelser och statliga affärsverk samt utländska sammanslutningar är också verkställande direktören ansvarig för att ändringsanmälan görs samt i bolag på vilka lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) tillämpas och i bostadsrättsföreningar dessutom disponenten. Om en enskild näringsidkare, en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag avlider, är också delägarna i hans eller hennes dödsbo ansvariga för att ändringsanmälan görs. Ett sådant ansvar har dock inte en delägare som inte har fått någon fördel ur boet och som utöver att ha tagit del i bouppteckningen inte har vidtagit några andra åtgärder än sådana som avses i 18 kap. 3 § i ärvdabalken (40/1965). (23.3.2023/567)

Etablerings-, ändrings- eller nedläggningsanmälan ska göras av en person som är ansvarig för att den görs, eller av en person som har fått fullmakt av denne, med en blankett för anmälan som fastställts för detta syfte eller i en e-tjänst så som föreskrivs i 10 och 11 §. Den som gör anmälan ska underteckna blanketten för anmälan och personen som gör anmälan i en e-tjänst ska identifieras på det sätt som avses i 6 § 2 mom. i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Patent- och registerstyrelsen kan dessutom kräva att identiteten på personen som lämnar uppgifterna på blanketten för anmälan kontrolleras vid någon av Patent- och registerstyrelsens eller Skatteförvaltningens servicepunkter. (23.3.2023/567)

4 mom. har upphävts genom L 28.12.2018/1352. (28.12.2018/1352)

15 § (21.7.2006/637)
Uppgifter som skall anges i brev och blanketter samt på webbsidor

En sådan registreringsskyldig som har registrerats i företags- och organisationsdatasystemet och som också har registrerats i handelsregistret, registret över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregistret eller arbetsgivarregistret skall i sina brev och blanketter ange sitt företags- och organisationsnummer. I ett konkursbos brev och blanketter skall också anges konkursgäldenärens företags- och organisationsnummer. Skyldigheten att ange företags- och organisationsnummer gäller inte brev och blanketter som hänför sig till en fysisk persons privathushåll.

I ett aktiebolags brev och blanketter skall utöver företags- och organisationsnummer anges bolagets registrerade firma, hemort och adress samt eventuell likvidation. Aktiebolaget skall dessutom ange sitt företags- och organisationsnummer på sina eventuella webbsidor.

I en utländsk näringsidkares filials brev och blanketter skall utöver företags- och organisationsnummer anges näringsidkarens firma, juridiska form, hemort, det register där näringsidkaren är införd i sitt hemland, registernumret i detta register samt eventuell likvidation.

16 §
Utlämnande av uppgifter ur registret över företags- och organisationsnummer

Var och en har rätt att få uppgifter, utdrag och intyg över anteckningarna i registret över företags- och organisationsnummer. Trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) kan uppgifter ur registret över företags- och organisationsnummer lämnas ut genom teknisk anslutning eller på något annat sätt i elektronisk form. (28.6.2017/464)

Uppgifter ur registret över företags- och organisationsnummer fås gratis via allmänna datanät. I fråga om de avgifter som skall tas ut iakttas i övrigt det som bestäms särskilt i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Med avseende på utlämnande av kontaktinformation för ombudet eller någon annan kontaktperson som anmälts med etablerings-, ändrings- eller nedläggningsanmälan tillämpas vad som föreskrivs i 2 § 2 mom. i handelsregisterlagen om utlämnande av personbeteckningens slutled och utomlands bosatta fysiska personers hemadress som lagrats i handelsregistret. (23.3.2023/567)

Trots vad som föreskrivs i 5 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 2 mom. har en myndighet och en i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) avsedd rapporteringsskyldig i det syfte som avses i 1 kap. 1 § i den lagen rätt att av Patent- och registerstyrelsen få uppgift om ett företags- och organisationsnummer som tilldelats en fysisk person som identifierats av ovan avsedda myndighet eller rapporteringsskyldig. I fråga om avgiften iakttas med avvikelse från 2 mom. vad som föreskrivs i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992). (23.3.2023/567)

16 a § (23.3.2023/567)
Utlämnande av uppgifter från en registeranmälan som anhängiggjorts

För att säkerställa anmälans riktighet har Patent- och registerstyrelsen rätt att på tjänstens vägnar lämna ut uppgift om en registeranmälan som anhängiggjorts till de personer som den anser behöva uppgifterna. En sådan persons samtycke eller annan utredning över registeranmälans riktighet krävs inte för att göra en registeranteckning.

17 § (28.12.2018/1352)
Myndigheternas ansvar för registreringarna

Rättsverkningarna av de uppgifter som lagras i företags- och organisationsdatasystemet bestäms enligt bestämmelserna om stamregistren. För riktigheten av de anteckningar som görs i registret över företags- och organisationsnummer ansvarar den myndighet i vars stamregister uppgiften i fråga har lagrats eller som gör anteckningen i företags- och organisationsdatasystemet.

Personuppgiftsansvariga i samband med behandlingen av personuppgifter som ingår i företags- och organisationsdatasystemet är Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen.

Patent- och registerstyrelsen eller Skatteförvaltningen kan på tjänstens vägnar radera den registreringsskyldiges post- eller besöksadress eller någon annan kontaktuppgift från företags- och organisationsdatasystemet om kontaktuppgiften är uppenbart felaktig. (23.3.2023/567)

18 §
Sökande av ändring och rättelse

Vid sökande av ändring och vid rättelse iakttas vad som bestäms om detta beträffande stamregistret i fråga eller annars särskilt.

19 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att göra en anmälan som avses i 10 eller 11 § eller låter bli att anmäla att en avbruten verksamhet som avses i 12 § återupptas ska, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för försummande av företags- och organisationsdataanmälan dömas till böter. (28.12.2018/1334)

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på försummelse av en sådan i 10 § 3 mom. eller 11 § 2 mom. avsedd anmälan från ett bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag vars inlämnande med en blankett för anmälan myndigheten inte kan godkänna ens av särskilda skäl, och då den person som ansvarar för registeranmälan faktiskt inte haft möjlighet att göra en anmälan i en e-tjänst. (23.3.2023/567)

2 mom. har ändrats genom L 567/2023 och träder i kraft 1.1.2026. Den tidigare formen lyder:

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas på försummande av anmälan av uppgifter enligt 10 § 3 mom. och 11 § 2 mom. endast om den person som ansvarar för registeranmälan faktiskt har haft möjlighet att göra en elektronisk anmälan. (28.12.2018/1334)

Den som uppsåtligen låter bli att iaktta vad som i 15 § bestäms om de uppgifter som skall anges i brev och blanketter, skall för försummande av användning av företags- och organisationsnummer dömas till böter.

20 § (28.12.2018/1352)
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om mottagandet av anmälningar, givandet av företags- och organisationsnummer och om dess tekniska form, om hur uppgifter om företag och organisationer som har upphört med sin verksamhet ska behandlas i registret över företags- och organisationsnummer, fastställandet av innehållet i anmälningarna, bevaringen och arkiveringen av handlingar samt om de tekniska förbindelserna mellan företags- och organisationsdatasystemet och stamregistren utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2001. Lagens 16 § träder dock i kraft först den 1 juni 2001.

Genom denna lag upphävs förordningen den 22 mars 1991 om affärs- och samfundssignum (598/1991).

Det som annanstans i lagstiftningen bestäms om affärs- och samfundssignum samt om handels- eller stiftelseregisternummer tillämpas sedan denna lag har trätt i kraft på företags- och organisationsnummer.

22 §
Övergångsbestämmelser

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. I denna lag avsedda registreringsskyldiga kan ges företags- och organisationsnummer redan före lagens ikraftträdande.

Bestämmelsen i 19 § 2 mom. om påföljder vid försummelse som gäller de uppgifter som skall anges i brev och blanketter tillämpas inte under ett år från det lagen träder i kraft på sådana registreringsskyldiga som inte har varit skyldiga att använda motsvarande signum när lagen trädde i kraft. Som den benämning som motsvarar företags- och organisationsnummer kan i redan existerande brevblanketter och andra blanketter användas affärs- och samfundssignum eller förkortningen av det under tre år från lagens ikraftträdande.

I fråga om sådana företag och organisationer vilkas verksamhet har konstaterats ha upphört helt och hållet före 1999 hålls endast namnuppgifter, företags- och organisationsnummer och uppgiften om att verksamheten har upphört allmänt tillgängliga i registret över företags- och organisationsnummer.

RP 188/2000, EkUB 2/2001, RSv 13/2001

Ikraftträdelsestadganden:

28.12.2001/1491:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 176/2001, EkUB 21/2001, RSv 217/2001

13.8.2004/745:

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004, EkUB 13/2004, RSv 107/2004, Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

20.8.2004/789:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2004.

Denna lag tillämpas inte, om arvlåtaren har avlidit före lagens ikraftträdande.

RP 14/2004, LaUB 6/2004, RSv 100/2004

21.7.2006/637:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005, EkUB 7/2006, RSv 63/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/EG (32003L0058); EUT nr L 221, 4.9.2003, s. 13

19.10.2006/909:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2006.

RP 54/2006, EkUB 9/2006, RSv 99/2006, Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 (32003R1435); EGT nr L 207, 18.08.2003, s. 1

22.12.2006/1227:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 158/2006, FiUB 31/2006, RSv 179/2006

22.12.2006/1325:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2006.

RP 193/2006, EkUB 20/2006, RSv 222/2006

28.12.2007/1419:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2007.

RP 103/2007, EkUB 8/2007, RSv 115/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1–9

22.12.2009/1524:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

22.12.2009/1603:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 24/2009, MiUB 10/2009, RSv 206/2009

7.3.2014/192:

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

Patent- och registerstyrelsen får vidta nödvändiga åtgärder för anslutning till det internationella systemet med identifieringskoder för juridiska personer och ge internationella identifieringskoder för juridiska personer före lagens ikraftträdande.

RP 94/2013, EkUB 38/2013, GrUU 43/2013, RSv 4/2014

12.12.2014/1099:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2015.

RP 149/2014, RSv 153/2014, EkUB 19/2014

29.6.2016/498:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

L 498/2016 trädde i kraft 1.4.2023 enligt F 475/2023.

RP 33/2016, LaUB 6/2016, RSv 70/2016

28.6.2017/464:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 228/2016, FvUB 8/2017, RSv 57/2017

28.12.2018/1334:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 1334/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 1329/2018.

RP 127/2018, JsUB 18/2018, RSv 168/2018

28.12.2018/1352:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 132/2018, EkUB 22/2018, RSv 163/2018

16.12.2021/1162:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

RP 151/2021, EkUB 32/2021, RSv 168/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1151 (32019L1151); EUT L 186, 11.7.2019, s. 80

23.3.2023/567:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023. Lagens 19 § 2 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2026.

Om bolagsformen för ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag enligt 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag som registrerats före år 2019 inte har lagrats i företags- och organisationsdatasystemet ska bolaget anmäla sin juridiska form för lagring i företags- och organisationsdatasystemet inom ett år från ikraftträdandet av denna lag eller på uppmaning av registermyndigheten före utgången av tidsfristen på ett år. Registermyndigheten kan även göra en anteckning på tjänstens vägnar om det är uppenbart att det är fråga om ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag.

På en registeranmälan som anhängiggjorts före den 1 januari 2025 tillämpas inte bestämmelserna i 16 § 3 mom. om utlämnande av kontaktinformation för ombudet eller någon eventuell annan kontaktperson.

RP 244/2022, EkUB 46/2022, RSv 320/2022

23.3.2023/568:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

RP 244/2022, EkUB 46/2022, RSv 320/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.