Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

29.4.1966/258

Jordlegolag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden.

1 §

På avtal, varigenom fastighet eller område för viss tid eller tills vidare upplåtes på lega mot bestämd avgift, skall tillämpas vad i denna lag stadgas.

2 §

Med legogivare avses, om icke annat stadgas, även den, till vilken legogivarens rätt till legoområdet efter legoavtalets ingående lagligen övergått.

3 §

Legoavtal skall upprättas skriftligen och undertecknas av kontrahenterna. Avser legoavtal i 71 § åsyftad jord för lantbruksändamål eller ingås avtal om sådan annan jordlega, som avses i 72 §, må dock avtalet ingås muntligen, såframt legotiden ej överstiger två år samt i fråga om sistnämnda slag av jordlega även då avtalet är avsett att gälla tills vidare.

I legoavtal, som skall upprättas skriftligen, skola intagas samtliga avtalsvillkor. Villkor, som icke är intaget i kontraktet, är ogiltigt. Ändring av eller tillägg till avtalsvillkor och överlåtelse av legorätt skola likaså avfattas skriftligen.

Om någon med stöd av ett avtal som i strid med bestämmelserna i 1 mom. ingåtts muntligen har tagit en fastighet eller ett område i sin besittning i arrenderingssyfte, skall den avtalspart som motsätter sig ett skriftligt legoavtal som stämmer överens med det muntliga avtalet ersätta motparten den skada som orsakats denne genom att ett legoförhållande inte kommer till stånd. Ett avtalsvillkor som strider mot detta är ogiltigt. (15.8.2003/739)

4 §

Ett legoavtal får hävas och ett tidsbestämt legoavtal sägas upp endast på grunder som anges i denna lag. Ett avtalsvillkor som strider mot detta är ogiltigt, utom i legoavtal som avses i 4 och 5 kap. Ogiltig är också en bestämmelse i avtalet om att inskrivning av en legorätt inte får sökas, att ett tomtlegoavtal inte får registreras eller att legotagaren inte får kvitta en legoavgift med en motfordran. (17.12.2010/1140)

Prövas tillämpning av villkor i legoavtal strida mot god sed i jordlegoförhållanden eller eljest vara oskälig, må villkoret jämkas eller lämnas utan avseende. (19.4.1974/303)

På jämkning av ett legoavtal mellan en konsument och en näringsidkare tillämpas konsumentskyddslagen (38/78). På jämkning av hyrans belopp tillämpas likväl denna lag. (16.12.1994/1262)

5 §

Legotagaren äger rätt att i enlighet med legoavtalets syftemål nyttja legoområdet och allt vad därtill hör, såframt icke annat är avtalat eller i denna eller annan lag särskilt är stadgat. Legotagaren må dock icke, om ej nedan annorlunda stadgas eller annat följer av legoavtalet, utan legogivarens samtycke överlåta eller under legotiden bortföra något, som hör till området, och ej heller fälla eller skada på legoområdet växande träd och buskar.

Utan hinder av stadgandena i 1 mom. äger legogivaren rätt att, såvitt sådant för eget behov erfordras, på legoområdet anlägga elektricitets-, telefon-, vatten- och avloppsledningar samt andra dylika ledningar och anordningar, såframt icke annat följer av legoavtalet. Tillskyndas legotagaren härav skada eller olägenhet, skall den ersättas av legogivaren.

6 §

Upplåtelse av legoområde eller del därav i annans besittning är förbjuden, där icke annat är avtalat. Angående överlåtelse av legorätt i vissa fall stadgas nedan.

7 §

Legoavgiften skall bestämmas i penningar. Hava kontrahenterna likväl avtalat, att legoavgiften skall utgå i naturprodukter eller i arbete, skall på yrkande av någondera kontrahenten eller vid utsökning av legoavgiften denna omräknas i penningar enligt sitt värde på den ort, där legoområdet är beläget, och vid den tidpunkt, då yrkandet framställdes eller legoavgiften, som är föremål för utsökning, förföll till betalning.

I legoavtal må även överenskommas, att legoavgiften under legotiden skall stiga eller sjunka enligt avtalad grund och att den, som icke uppfyller avtalsvillkor, skall erlägga avtalsvite.

Vad i 4 § 2 mom. är stadgat om jämkning av oskäligt villkor i legoavtal gäller även betalningsvillkor. (19.4.1974/303)

Angående jämkning av oskäligt betalningsvillkor rörande lega som avses i 2 och 3 kap. gäller dessutom vad därom stadgas i nämnda kapitel. (19.4.1974/303)

8 § (18.1.2013/34)

Om det inte har avtalats om tiden för betalning av legoavgiften, ska avgiften betalas årligen senast tre månader före legoårets utgång eller, om legotiden är kortare än ett år, senast vid legotidens utgång.

En legoavgift i pengar får betalas genom bank eller någon annan betaltjänstleverantör. Ett avtalsvillkor som strider mot detta är ogiltigt.

En legoavgift som betalats till legogivaren genom en betaltjänstleverantör anses ha blivit betald den dag då den debiterades inbetalarens konto eller betalades kontant på betaltjänstleverantörens verksamhetsställe. Ett avtalsvillkor som strider mot detta är ogiltigt. I stället för vad som föreskrivs ovan i detta moment tillämpas emellertid 82 § i betaltjänstlagen (290/2010), om legogivaren är näringsidkare och legotagaren är näringsidkare eller en sådan upphandlande enhet som avses i 2 § i lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal (30/2013).

9 §

Är den avtalade legotiden längre än i denna lag medgivits, upphör legoförhållandet, sedan den längsta medgivna legotiden gått till ända.

Är den avtalade legotiden kortare än den i lagen medgivna längsta legotiden, må avtal om dess förlängning ingås, dock så att legotiden jämte förlängning, utom i fråga om tomtlega, icke må överskrida den i lagen stadgade längsta tiden.

10 §

Legotagaren skall, om icke annat är avtalat, draga försorg om, att legoområdet och därtill hörande odlingar samt legogivaren tillhöriga byggnader och hans övriga egendom på området under legotiden hållas i stånd.

Har legotagaren åsidosatt den underhållsskyldighet, som enligt 1 mom. åvilar honom, skall han då legoförhållandet upphör ersätta den skada han genom sitt förfarande föranlett.

11 §

Nyttjar legotagaren legoområdet eller del därav eller där belägen byggnad, anordning eller anläggning för annat än i legoavtalet avsett ändamål, skall han ersätta uppkommen skada. Domstol äger förbjuda sådant olovligt förfarande och ålägga legotagaren att på egen bekostnad avlägsna, eller ändra vad som olovligen på legoområdet utförts, därest icke saken enligt vad särskilt stadgats skall handläggas av annan myndighet.

12 § (12.4.1995/548)

Om legorättens bestånd gentemot den som förvärvat fastigheten, andra innehavare av legorätt och övriga särskilda rättigheter samt gentemot fastighetens rätte ägare gäller jordabalken (540/95). Legorätten binder senare förvärvare av fastigheten och övriga konkurrerande rättsinnehavare, om legotagaren har fått fastigheten i sin besittning före överlåtelsen eller upplåtelsen av rättigheten. När området säljs på exekutiv auktion är legorätten bindande för köparen endast i det fall att försäljningen har förenats med sådana villkor.

Legorätten förblir utan hinder av 1 mom. i kraft, om inte fastighetsägaren lämnar meddelande om att legoavtalet upphör till legotagaren inom tre månader från förvärvet eller från det då en dom angående åtkomstklander vunnit laga kraft eller, om han då inte kände till legoavtalet, inom samma tid från det att han fick vetskap om avtalet. Meddelandet har samma verkan som en uppsägning.

Om inskrivning av legorätt och pantsättning av den stadgas i jordabalken.

13 § (12.4.1995/548)

13 § har upphävts genom L 12.4.1995/548.

14 § (12.4.1995/548)

14 § har upphävts genom L 12.4.1995/548.

15 §

Har legoförhållande upphört av orsak, som avses i 12, 13 eller 14 §, äger legotagare, som ingått legoavtalet i god tro, rätt att av den ursprungliga legogivaren utfå ersättning för den skada honom tillskyndats på grund av att legoförhållandet upphört i förtid, såframt icke annat följer av vad i 2 mom. stadgas.

Har legoförhållande upphört till följd av att legorätten icke blivit bestående vid exekutiv auktion, är envar, som efter den ursprungliga legogivaren kommit i legogivares ställning, solidariskt med den ursprungliga legogivaren ansvarig för i 1 mom. avsett skadestånd. Legogivarna äro dock fritagna från ansvar, om icke inteckning till säkerhet för legorättens bestånd sökts inom sex månader från legoavtalets ingående eller om sådan inteckning upphört att gälla av orsak, som beror av legotagaren.

Har endast en del av legoområdet frångått legotagaren, äger denne rätt att få legoavgiften omprövad i enlighet med de förändrade förhållandena. Hava likväl förhållandena undergått sådan förändring, att legoavtalets vidmakthållande icke kan anses skäligt, äger legotagare, som ingått legoavtalet i god tro, rätt att uppsäga avtalet inom tre månader från det förändringen inträffade, och gäller härvid angående skadestånd vad i 1 och 2 mom. är stadgat.

Legotagaren äger i de fall, som avses i 1 och 3 mom., rätt att i enlighet med i denna lag stadgade grunder av legoområdets nya ägare utfå lösen och ersättning för de förbättringar han utfört på området och han är skyldig att ersätta denne den skada han under tiden för sin besittning åsamkat legoområdet.

Annat förbehåll är ogiltigt.

16 §

Minska möjligheterna att nyttja legoområde väsentligt av orsak, som inverkar på området och som ej beror av sakägare, såsom till följd av naturtilldragelse eller annan sådan orsak eller med anledning av bestämmelser om planläggning eller annat nyttjande av området, gäller angående omprövning av legoavgiften och om rätt till uppsägning vad i 15 § 3 och 5 mom. är stadgat. (19.4.1974/303)

Därest möjligheterna att nyttja legoområde väsentligen ökas av i 1 mom. avsedd orsak, äger legogivaren enahanda rätt till omprövning av legoavgiften eller, utom vid tomtlegoavtal, till uppsägning av legoavtalet som legotagare då möjligheterna att nyttja området minskas.

17 §

Utöver vad särskilt stadgats om inverkan av lantmäteriförrättning och expropriation på legoavtal, gäller angående legotagarens rätt att påyrka omprövning av legoavgiften och att uppsäga legoavtalet, vad i 15 § 3 mom. stadgas. Har legorätt till legoområde på grund av lantmäteriförrättning eller expropriation helt eller delvis upphört, äger legotagaren rätt att i enlighet med i denna lag stadgade grunder av legogivaren utfå lösen och ersättning för de förbättringar han utfört på det frångångna området och han är skyldig att ersätta legogivaren den skada han under tiden för sin besittning åsamkat legoområdet.

Har legotagare på grund av lantmäteriförrättning i stället för mark, som frångått honom, erhållit annan mark och har legorätten till följd därav blivit väsentligt värdefullare för honom, äger legogivaren rätt att få legoavgiften omprövad.

3 mom. har upphävts genom L 19.4.1974/303. (19.4.1974/303)

18 §

Kostnader för torrläggnings-, vägbyggnads- och annat därmed jämförligt arbete, beträffande vilka skyldighet enligt lag föreligger att deltaga för legoområdets del, skola bestridas av legogivaren, därest icke annorlunda avtalats.

19 § (17.12.2010/1140)

Legogivaren har rätt att häva ett legoavtal, om legotagarens egendom avträds till konkurs och konkursboet inte inom en av legogivaren utsatt tid om minst en månad meddelar att boet åtar sig ansvaret för de förpliktelser som följer av legoavtalet efter det att konkursen har börjat. Om legorätten inte får överlåtas till någon annan utan legogivarens tillstånd, förutsätter legogivarens hävningsrätt dessutom att legotagaren inte inom nämnda utsatta tid ställt säkerhet för fullgörande av förpliktelserna. Om legotagaren ställer säkerheten senare än vad som föreskrivs i detta moment men före delfående av meddelandet om hävning, har legogivaren dock inte rätt att häva legoavtalet.

Ett avträdande av legotagarens egendom till konkurs hindrar inte att legoavtalet sägs upp eller hävs på någon annan i denna lag angiven grund. Sedan konkursen börjat har legogivaren emellertid inte rätt att häva avtalet av den anledningen att det finns lega som är obetald för tiden före konkursens början.

Konkursboet svarar för betalningen av lega enligt legoavtalet under den tid det använder legoområdet, även om det inte åtagit sig att svara för att förpliktelserna enligt legoavtalet uppfylls. Som användning av legoområdet betraktas inte att konkursboet endast lämnar kvar egendom som tillhör gäldenären på legoområdet. De kostnader som avlägsnande av egendom och sanering av området orsakar legogivaren är konkursfordringar. (17.5.2019/670)

När ett legoavtal hävs på den grund som nämns i 1 mom. har legogivaren rätt att få ersättning för den skada som vållats honom.

20 § (17.12.2010/1140)

Legotagaren har rätt att häva ett legoavtal, om

1) legogivaren inte överlåter legoområdet till legotagaren vid avtalad tidpunkt,

2) ett myndighetsbeslut eller en myndighetsföreskrift som gällde när avtalet ingicks, förhindrar eller försvårar användningen av legoområdet för det syfte som anges i avtalet och legogivaren inte har underrättat legotagaren om beslutet eller föreskriften som legotagaren inte heller annars haft kännedom om,

3) legoområdet vid överlåtelsetidpunkten inte är i det skick som avtalats,

4) legoområdet, om inget har avtalats om dess skick, vid överlåtelsetidpunkten inte är i ett sådant skick som legotagaren med beaktande av legoområdets användningsändamål, avtalsvillkoren och övriga förhållanden skäligen kan kräva, eller

5) legogivaren underlåter att sätta eller hålla legoområdet i ett visst skick trots en utfästelse om detta.

För att legotagaren ska ha rätt att häva legoavtalet i de fall som avses i 1 mom. 3–5 punkten krävs det dessutom att legotagaren har uppmanat legogivaren att avhjälpa bristen inom skälig tid och legogivaren har underlåtit att göra detta, eller att bristen inte kan avhjälpas. Om legogivaren inte avhjälper bristen inom utsatt tid, får legotagaren i stället för att häva legoavtalet avhjälpa bristen på legogivarens bekostnad. Legotagaren får dock inte göra detta, om bristen beror på att den byggnad som finns på legoområdet är halvfärdig eller en myndighet har förbjudit användningen av legoområdet eller egendom som hör till legoområdet. Legotagaren ska se till att de kostnader som avhjälpandet av bristen orsakar legogivaren förblir skäliga.

För att legotagaren ska ha rätt att häva legoavtalet krävs det dessutom att den omständighet som ligger till grund för hävningen är av väsentlig betydelse för legotagaren med beaktande av föremålet för legoavtalet, legoområdets användningsändamål, den överenskomna giltighetstiden för avtalet och övriga förhållanden.

Legotagarens rätt att häva legoavtalet förfaller, om legogivarens försummelse rättas eller en brist som gäller legoområdet avhjälps innan legotagaren häver legoavtalet på en i 1 mom. avsedd grund. Legotagarens rätt att häva legoavtalet förfaller också, om legotagaren inte häver legoavtalet inom skälig tid från det att han fick kännedom om det beslut eller den föreskrift som avses i 1 mom. 2 punkten eller från det att den i 2 mom. angivna tiden löpte ut.

20 a § (17.12.2010/1140)

Legoförhållandet upphör omedelbart när legotagaren häver legoavtalet.

20 b § (17.12.2010/1140)

Legotagaren har rätt att få befrielse från betalning av lega eller skälig nedsättning av lega för den tid under vilken legoområdet inte kan användas eller användningen försvåras på grund av en sådan försummelse från legogivarens sida som avses i 20 § 1 mom. 1 punkten eller en sådan brist i legoområdet som avses i 2–5 punkten i nämnda moment. Om det är fråga om en brist i legoområdet, får legotagaren dock inte den rätt som avses i detta moment förrän legogivaren får kännedom om bristen.

Om den försummelse eller brist som avses i 20 § 1 mom. beror på vårdslöshet från legogivarens sida, har legotagaren dessutom rätt att få ersättning av legogivaren för skada som vållats av försummelsen eller bristen.

När ett legoavtal hävs i enlighet med 20 § har legotagaren rätt att enligt de grunder som anges i denna lag av legogivaren få lösen och ersättning för sina förbättringar på legoområdet och legotagaren är skyldig att ersätta den skada som legotagaren vållat legoområdet under den tid som det varit i hans besittning.

20 c § (17.12.2010/1140)

Om legotagaren är en fysisk person eller ett dödsbo och legotagaren inte utan legogivarens samtycke får överlåta legorätten till någon annan, kan domstolen på ansökan berättiga legotagaren att säga upp ett tidsbestämt legoavtal eller överlåta det till någon annan, om

1) legotagarens möjlighet att använda legoområdet för det syfte som anges i avtalet har upphört eller väsentligt försvårats på grund av sjukdom eller handikapp hos legotagaren eller en familjemedlem till denne eller av någon annan därmed jämförbar orsak, och

2) det vore uppenbart oskäligt för legotagaren att avtalet fortsätter till utgången av den avtalade tiden.

Legogivaren har rätt att få skälig ersättning av legotagaren för den skada som vållas legogivaren genom att avtalet upphör i förtid.

När legoavtalet sägs upp med stöd av 1 mom. är legogivaren inte skyldig att lösa in byggnader eller annan egendom på legoområdet. I fråga om ersättning för förbättringar som har utförts och skada som orsakats legoområdet gäller 20 b § 3 mom.

Legogivaren ska ges tillfälle att bli hörd i ett ärende som avses i denna paragraf.

20 d § (17.12.2010/1140)

Ett avtalsvillkor som begränsar de rättigheter som legotagaren har enligt 19, 20, 20 a eller 20 c § är ogiltigt.

21 § (17.12.2010/1140)

En legogivare kan häva ett legoavtal, dock inte ett tomtlegoavtal, om

1) legotagaren har överlåtit legorätten eller upplåtit legoområdet eller en del av det i någon annans besittning i strid med denna lag eller legoavtalet,

2) legotagaren har underlåtit att betala legoavgiften inom den tid som anges i lag eller i legoavtalet och inte efter uppmaning fullgjort sin betalningsskyldighet inom en för honom utsatt tid, som omfattar minst en månad, eller ställt godtagbar säkerhet inom samma tid, eller

3) legotagaren i väsentlig grad har åsidosatt skyldigheten att underhålla legoområdet och egendom som hör till legoområdet eller har använt legoområdet eller egendom som hör till legoområdet i strid med denna lag eller legoavtalet och inte efter uppmaning inom en för honom utsatt skälig tid rättat sin försummelse eller sitt förfarande.

Legogivarens rätt att häva legoavtalet förfaller, om legotagaren har rättat sin försummelse eller sitt lagstridiga eller avtalsstridiga förfarande innan legogivaren har hävt legoavtalet på en i 1 mom. avsedd grund.

Legogivarens rätt att häva legoavtalet förfaller också om legogivaren inte har hävt legoavtalet inom skälig tid efter att ha fått kännedom om den hävningsgrund som avses i 1 mom. 1 punkten eller från det att den i 2 eller 3 punkten angivna tiden löpte ut.

När ett legoavtal hävs på en i 1 mom. avsedd grund upphör legoförhållandet omedelbart och legogivaren har rätt att få ersättning av legotagaren för den skada som vållas legogivaren genom att legoförhållandet upphör i förtid.

22 §

Har legoavtal ingåtts för viss tid, upphör legoförhållandet utan uppsägning vid legotidens slut.

Legoavtal, som gäller tills vidare, må när som helst uppsägas.

23 § (17.12.2010/1140)

När legogivaren säger upp ett legoavtal ska legotagaren lämnas ett skriftligt uppsägningsmeddelande där det nämns vid vilken tidpunkt legoförhållandet upphör. Vid uppsägning av ett tidsbestämt legoavtal ska dessutom grunden för uppsägningen nämnas i uppsägningsmeddelandet. Som uppsägningsmeddelande gäller också en stämning där det yrkas att legoförhållandet ska upphöra.

När legotagaren säger upp legoavtalet ska legogivaren ges ett skriftligt uppsägningsmeddelande. Uppsägningsmeddelandet kan också ges till den som legogivaren har gett i uppdrag att ta ut lega, dock inte till en penninginrättning. Vid uppsägning av ett tidsbestämt legoavtal ska grunden för uppsägningen nämnas i uppsägningsmeddelandet.

Uppsägning ska ske bevisligen. Uppsägningen har också skett på behörigt sätt, om det som gäller vid delgivning av stämning har iakttagits vid delgivningen av uppsägningen.

Om legotagaren inte är känd, får uppsägningsmeddelandet också delges legotagaren så att meddelandet publiceras i den officiella tidningen. Om det finns en byggnad på legoområdet, ska dessutom ett tillkännagivande om uppsägningen lämnas i byggnaden. Meddelandet anses ha kommit till legotagarens kännedom den dag då tidningen kommer ut.

Om uppsägningen inte har verkställts så som föreskrivs i denna paragraf, är uppsägningen utan verkan.

23 a § (17.12.2010/1140)

En legogivare eller legotagare som vill utnyttja rätten enligt denna lag att häva legoavtalet ska lämna ett skriftligt hävningsmeddelande. I det ska nämnas hävningsgrunden och tidpunkten när legoförhållandet upphör, om avsikten är att legoförhållandet ska upphöra senare än vid den tidpunkt då hävningsmeddelandet delges. Som hävningsmeddelande gäller också en stämning där hävning av legoavtalet yrkas.

I fråga om hävning av legoavtal gäller i tillämpliga delar vad som i 23 § 3–5 mom. föreskrivs om uppsägning.

24 § (17.12.2010/1140)

När ett legoavtal har sagts upp upphör legoförhållandet, om inte något annat har avtalats

1) tre månader från början av den kalendermånad som infaller närmast efter uppsägningen, om den avtalsenliga legotiden överstiger två år, och

2) två veckor från uppsägningen, om den avtalsenliga legotiden är två år eller mindre eller om avtalet gäller tills vidare.

25 § (12.4.1995/548)

25 § har upphävts genom L 12.4.1995/548.

2 kap

Tomtlega och registrering av tomtlegoavtal.

Tomtlega.
26 §

Inom stadsplaneområde i byggnadskvarter belägen byggnadstomt, som är införd i tomtregistret eller jordregistret, och inom byggnadsplaneområde belägen, till självständig fastighet avskild byggnadsplats må upplåtas på lega för bostadsändamål med tomtlegorätt. Då fastighet sålunda upplåtits, tillämpas på sådan tomtlega, vad i detta kapitel samt i 1, 6 och 7 kap. är stadgat.

I tomtlegoavtal skall angivas, att upplåtelsen sker med tomtlegorätt.

I 1 mom. avsedda legoområden benämnas i denna lag tomter.

27 §

Ett tomtlegoavtal ska på ansökan av legotagaren eller, i legotagarens ställe och på dennes bekostnad, på ansökan av legogivaren registreras på det sätt som anges nedan. (24.7.2009/574)

Om registrering av tomtlegoavtal ej sökts inom en månad från den dag avtalet undertecknades eller har registrering vägrats, har avtalet förfallit.

Ändring i eller tillägg till tomtlegoavtal träder icke i kraft, förrän det registrerats. På sådan registrering skall tillämpas, vad i 1 mom. stadgas, dock så att registrering icke må äga rum, med mindre ansökan därom gjorts inom en månad från det avtal om ändringen eller tillägget ingicks.

28 §

Tomtlegoavtal skall ingås för viss tid, omfattande minst trettio och högst etthundra år.

Är legotiden icke angiven i legoavtalet, skall avtalet anses ingånget för trettio år.

29 § (19.4.1974/303)

Yrkas jämkning av villkor om betalning av legoavgift med stöd av 4 § 2 mom. och 7 § 3 mom. skall vid frågans avgörande, efter vad skäligt prövas, legoavgifternas gängse nivå, det sätt, på vilket tomten nyttjas, och tomtens värde på orten samt övriga på legoavgiftens storlek inverkande omständigheter beaktas.

Vid jämkning av betalningsvillkor kan med beaktande av omständigheterna samtidigt förordnas att legogivaren, då legoavgiften nedgår, till legotagaren skall återbära överbetald legoavgift för viss tid, likväl ej för längre tid än de senaste två åren. Likaså kan vid jämkning, då legoavgiften stiger, förordnas att förhöjningen träder i kraft först sedan en tid om högst ett år förflutit efter det beslutet om jämkning vunnit laga kraft.

30 §

Legotagare äger rätt att utan legogivarens samtycke överlåta tomtlegorätten till annan.

Tomtlegorätt är ärftlig och därom må förordnas genom testamente.

Annat förbehåll är ogiltigt.

31 §

Tomtlegorätten omfattar de byggnader och de för varaktigt bruk avsedda anordningar och anläggningar, som finnas eller uppföras på tomten, samt på tomten växande träd och buskar. I 5 § 2 mom. avsedda ledningar och anordningar på tomten omfattas dock icke av tomtlegorätten.

Omfattar tomtlegorätten enligt 1 mom. egendom, som icke tidigare tillhört legotagaren, övergår äganderätten därtill till legotagaren, och äger legogivaren, såframt ej annat är överenskommet i legokontraktet, rätt till ersättning därför av legotagaren.

32 §

I tomtlegorätt, med allt vad därtill enligt 31 § hör, må inteckning fastställas till säkerhet för fordran eller annan rättighet, enligt vad därom är särskilt stadgat.

33 §

Så länge tomtlegorätt är gällande, må ej därtill hörande egendom utmätas eller beläggas med kvarstad annorledes än att åtgärden omfattar tomtlegorätten i dess helhet.

34 §

Då legoförhållandet upphör, är legogivaren, om ej annat stadgas i denna lag, skyldig att lösa byggnader, träd och buskar samt för varaktigt bruk avsedda anordningar och anläggningar på tomten, vilka vid legoförhållandets upphörande övergå i hans ägo.

Lösninggskyldigheten omfattar icke uppenbara lyxanordningar, ej heller anordningar och anläggningar, som nyttjats för annat än i legoavtalet avsett ändamål.

Lösen skall utgå med det belopp, vartill egendomens varde uppskattas enligt gängse pris på orten vid den tidpunkt legoförhållandet upphör och med beaktande av det skick, vari egendomen då befinner sig. Kunna byggnader, anordningar och anläggningar fortfarande användas för sitt tidigare ändamål, skall jämväl deras avkastning beaktas vid värderingen.

Annat förbehåll är ogiltigt.

35 §

Då sakägarna jämlikt 9 § 2 mom. avtalat om förlängning av legotiden eller då tomt vid avtalets upphörande omedelbart ånyo upplåtes på lega till den förra legotagaren, framskjutes legogivarens skyldighet att erlägga i 34 § avsedd lösen till utgången av den nya legotiden eller till dess avtalet eljest upphör att gälla.

36 §

Har legogivaren senast sex månader innan legoavtalet upphör att gälla meddelat legotagaren, att han är villig att med omedelbar fortsättning av det föregående tomtlegoavtalet ingå nytt avtal på tidigare villkor, men har legotagaren ej antagit anbudet, förfaller legogivarens i 34 § avsedda lösningsskyldighet.

37 §

Legotagaren är icke skyldig att vid legoförhållandets upphörande avträda tomten och därtill hörande egendom, förrän legogivaren erlagt lösen i enlighet med 34 § eller ställt godtagbar säkerhet därför. Legotagaren är, så länge han innehar tomten, ansvarig för vården av tomten och därtill hörande egendom samt för gäldande av ett vederlag, som motsvarar den vid legoförhållandets upphörande erlagda legoavgiften. Legotagaren är likväl icke skyldig att försäkra egendomen.

Annat förbehåll är ogiltigt.

38 §

Är legogivaren jämlikt 34 § 2 mom. ej skyldig att erlägga lösen eller har lösningsskyldigheten enligt 36 § förfallit, åligger det legotagaren, såframt ej annat är avtalat, att vid legoförhållandets upphörande bortföra honom tillhöriga byggnader, anordningar och anläggningar samt träd och buskar ävensom att iståndsätta platsen för dem. Undanskaffas ej byggnader, anordningar och anläggningar eller träd och buskar inom sex månader från legoförhållandets upphörande, äger legogivaren rätt att för legotagarens räkning sälja dem på offentlig auktion och ombesörja platsens iståndsättande.

39 §

Förlänges legotiden eller upplåtes tomten, då legoavtalet upphör, omedelbart ånyo på lego till den förra legotagaren, är i tomtlegorätten beviljad inteckning gällande med samma förmånsrätt som tidigare.

40 §

Om äganderätten till tomten och tomtlegorätten förenas hos samma person, upphör tomtlegorätten inte att gälla förrän registreringen av tomtlegoavtalet har avförts. (24.7.2009/574)

För den händelse egendom, som omfattas av tomtlegorätten, under den tid äganderätten till tomten och tomtlegorätten äro förenade hos samma person, till följd av vanvård eller av annan sådan orsak förfares så, att den säkerhet, som tillkommer innehavare av inteckning i tomtlegorätten, avsevärt minskas, äger inteckningshavaren rätt att till gäldande av sin fordran utfå betalning ur tomtlegorätten, även om fordran ännu icke vore förfallen till betalning.

41 § (1.11.1996/797)

Om en tomtlegorätt på grund av inteckning utgör säkerhet för en fordran eller någon annan rättighet, skall inteckningshavaren ha samma rätt till i denna lag avsedd lösen eller ersättning som han annars skulle ha haft till själva pantföremålet. Lösen eller ersättning kan betalas till legotagaren endast i det fall att han har ställt en av inteckningshavaren godkänd säkerhet eller att inteckningshavaren har lämnat sitt samtycke till betalningen. I annat fall skall beloppet deponeras hos länsstyrelsen, som lagligen skall fördela beloppet.

42 §

Överenskomma sakägarna under legotiden om ändring i eller tillägg till tomtlegoavtalet, är ändringen eller tillägget, utom i fråga om förlängning av legotiden, utan verkan mot innehavare av inteckning i tomtlegorätten, såframt icke registrering av ändringen eller tillägget förelåg, då inteckningen söktes, eller inteckningshavaren skriftligen godkänt ändringen eller tillägget.

Registrering av tomtlegoavtal.
43 § (24.7.2009/574)

Ett tomtlegoavtal registreras genom inskrivningen av den tomtlegorätt som baserar sig på avtalet. Om inte något annat följer av denna lag, ska på inskrivningen tillämpas vad som i jordabalken föreskrivs om inskrivning av särskilda rättigheter.

44 §

Förutsättning för registrering är:

1) att legoavtalet är upprättat i lagstadgad form och att det även eljest står i överensstämmelse med denna lag;

2) att tomten inte belastas av en inteckning, inskriven lagstadgad panträtt eller inskrivning av en särskild rättighet eller begränsad förfoganderätt och att något inskrivningsärende som gäller tomten inte är anhängigt, och (24.7.2009/574)

3) att tomten inte har utmätts före upplåtelsen av rättigheten, att ingen ansökan om säkringsåtgärder har gjorts i fråga om tomten, att det inte i lagfarts- och inteckningsregistret finns någon anteckning om att ägaren gått i konkurs och att någon tvist om äganderätten eller besittningsrätten till tomten inte är anhängig. (24.7.2009/574)

45 §

På registrering av ändring i eller tillägg till tomtlegoavtal skall vad ovan är stadgat äga motsvarande tillämpning.

46 § (12.4.1995/548)

46 § har upphävts genom L 12.4.1995/548.

47 § (24.7.2009/574)

47 § har upphävts genom L 24.7.2009/574.

48 § (12.4.1995/548)

48 § har upphävts genom L 12.4.1995/548.

49 §

Registreringen kan avföras på tomtägarens ansökan efter att den avtalade legotiden gått ut eller tomtlegorätten före det upphört på grund av ett avtal mellan kontrahenterna eller efter att äganderätten till tomten och tomtlegorätten förenats hos samma person. (24.7.2009/574)

Ansökan skall likväl icke bifallas, därest sökanden ej visar, då i 1 mom. avsedd ansökan göres innan en månad förflutit från utgången av den avtalade legotiden, att legotiden icke förlängts och att tomten icke omedelbart ånyo upplåtits på lega till den förra legotagaren, samt då ansökan grundas på kontrahenternas avtal om legorättens upphörande i förtid eller på att äganderätten och tomtlegorätten förenats hos samma person, att innehavare av inteckning i legorätten skriftligen samtyckt till registreringens dödande.

50 § (24.7.2009/574)

50 § har upphävts genom L 24.7.2009/574.

3 kap

Annan lega av bostadsområde.

51 §

Upplåtes tomt utan tomtlegorätt eller annan fastighet eller område på lega för bostadsändamål och i sådant syfte byggnad, som antingen tillhör legotagaren eller är avsedd att uppföras av honom, stadigvarande bebos, skall på dylik annan lega av bostadsområde tillämpas, vad i detta kapitel samt i 1, 6 och 7 kap. är stadgat.

2 mom. har upphävts genom L 17.12.2010/1140. (17.12.2010/1140)

52 §

Legoavtal angående bostadsområde skall ingås för viss tid, högst etthundra år.

Ingås legoavtal angående område, vilket i enlighet med avtalets syfte skall bebyggas med byggnader, som huvudsakligen uppföras av legotagaren, må legotiden ej understiga trettio år.

Är legotiden ej angiven i legoavtalet eller har den i fall, som nämnes i 2 mom., avtalats kortare än trettio år, skall avtalet i det fall som avses i 2 mom. anses ingånget för trettio år och annars för två år.

53 §

Legotagare äger rätt att utan legogivarens samtycke överlåta legorätten till annan, såframt överlåtelse ej är förbjuden i legokontraktet.

Föreligger enligt legokontraktet icke förbud mot överlåtelse av legorätten till annan, är legorätten ärftlig och därom må förordnas genom testamente.

Får legorätten på grund av förbehåll i legokontraktet icke utan legogivarens samtycke överlåtas till annan, förblir legorätten gällande vid legotagarens död, därest legotagaren efterlämnar änka, bröstarvinge eller adoptivbarn och en eller flera av dem sådant önska samt därom meddela legogivaren inom tre månader från legotagarens död. Gives intet meddelande, anses legoavtalet uppsagt den dag meddelandet senast borde hava gjorts eller, om förenämnda anhöriga till legotagaren därförinnan förklara, att de ej önska fortsätta legoförhållandet, den dag sådan förklaring gavs.

54 § (17.12.2010/1140)

Om det i legoavtalet har avtalats om omfattningen av legotagarens byggnadsskyldighet och om den tid inom vilken den ska fullgöras, men legotagaren inte inom utsatt tid har fullgjort sin skyldighet, har legogivaren rätt har häva legoavtalet. Legogivaren har dock inte rätt att häva legoavtalet, om legotagarens försummelse är ringa.

Legogivarens rätt att häva legoavtalet förfaller, om legotagaren har rättat sin försummelse innan legogivaren har hävt legoavtalet på den grund som avses i 1 mom.

55 §

Då legoavtal angående fastighet eller område, som i enlighet med avtalets syfte huvudsakligen bebyggts med byggnader uppförda av legotagaren, upphör att gälla, är legogivaren, om ej annat år avtalat, skyldig att lösa på området befintliga legotagaren tillhöriga byggnader, av honom uppförda, för varaktigt bruk avsedda anordningar och anläggningar samt av honom planterade träd och buskar.

Om inlösningen gäller därjämte, vad i 34 § 2 och 3 mom. är stadgat.

56 § (19.4.1974/303)

Är legoavgiften för bostadsområde som avses i detta kapitel oskälig, skall vid jämkning av betalningsvillkoret vad i 29 § är stadgat äga motsvarande tillämpning.

Angående lega för bostadsområde gäller därutöver i tillämpliga delar vad i 35–38 §§ är stadgat.

4 kap

Lega av bebyggd brukningsdel samt av jord för lantbruksändamål.

Lega av bebyggd brukningsdel.
57 §

En brukningsdel där det finns bostads- och ekonomibyggnader som behövs för att bedriva lantbruk kan för viss tid, högst 25 år, upplåtas på lega för att användas huvudsakligen för bedrivande av lantbruk. På lega för en sådan bebyggd brukningsdel tillämpas förutom detta kapitel bestämmelserna i 1, 6 och 7 kap. (17.12.2010/1140)

Är legotiden ej angiven i legoavtalet, skall avtalet anses ingånget för två år.

Är staten eller kommun legogivare och annan än enskild person legotagare, må avtalas, att på legan skall i stället för stadgandena i detta kapitel tillämpas, vad i 5 kap. är stadgat. Legorätten må härvid likväl icke överlåtas till enskild person.

58 §

Legotagare må icke utan legogivarens tillstånd överlåta legorätten till annan, såframt ej legogivaren i legokontraktet lämnat sitt samtycke därtill.

Därest legorätten utan legogivarens tillstånd kan överlåtas till annan, är legorätten ärftlig och därom må förordnas genom testamente.

Kan legorätten icke utan legogivarens tillstånd överlåtas till annan, skall på legoavtalets bestånd vid legotagarens död tillämpas, vad i 53 § 3 mom. är stadgat.

59 §

Hälften av utrymmena i brukningsdelens byggnader skall ställas till legogivarens eller av honom anvisad persons förfogande fjorton dagar före den i legoavtalet överenskomna legotidens utgång.

60 § (17.12.2010/1140)

60 § har upphävts genom L 17.12.2010/1140.

61 §

Blir genom vådeld eller annorledes, utan legotagarens vållande, en för legoområdets nyttjande nödvändig, legogivaren tillhörig byggnad förstörd eller så väsentligt skadad, att den måste uppföras på nytt eller undergå grundlig iståndsättning, och utför legogivaren icke byggnads- eller iståndsättningsarbetet inom skälig tid, gäller angående omprövning av legoavgiften och om rätt till uppsägning, vad i 15 § 3 och 5 mom. är stadgat. Är den skada som drabbat byggnaden mindre än ovan avsetts, äger legotagaren likaså rätt till omprövning av legoavgiften.

62 §

Har legogivaren skriftligen lämnat legotagaren tillstånd att uppföra byggnad på legoområdet, skall byggnaden, om ej annat avtalats, tillhöra legotagaren och äger legotagaren vid legoförhållandets upphörande rätt, om han icke önskar bortföra byggnaden, att erhålla lösen för denna enligt i 34 § 3 mom. stadgade grunder. Byggnad, för vilken lösen skall erläggas, övergår i legogivarens ägo.

Har legotagaren på legoområdet uppfört byggnad, till vars uppförande han ej erhållit skriftligt tillstånd av legogivaren, äger legogivaren rätt, om ej annat är avtalat, att före legoförhållandets upphörande lösa byggnaden för ett belopp, vilket bestämmes enligt de grunder som avses i ovan i 1 mom. nämnda lagrum. Löser legogivaren ej byggnaden, skall legotagaren bortföra den från området och iståndsätta platsen för byggnaden inom sex månader från legoförhållandets upphörande. Fullgör legotagaren icke sin skyldighet inom fastställd tid, äger legogivaren rätt för legotagarens räkning sälja byggnaden på offentlig auktion och ombesörja byggnadsplatsens iståndsättande.

63 §

Har legotagaren på legoområdet utfört andra än i 62 § avsedda grundförbättringar genom att röja ny åker eller betesmark, utföra stenröjning, förbättra jordens beskaffenhet med användande av jordförbättringsmedel, uppföra anläggningar, utföra grundlig iståndsättning av byggnader eller på annat sådant sätt eller genom att på området plantera träd eller buskar, äger han rätt att vid legoförhållandets upphörande utfå ersättning för sina åtgärder, såframt legogivaren lämnat skriftligt tillstånd till utförandet av förbättringsarbetet.

Har överenskommelse ej träffats om ersättningens belopp eller om grunderna för dess beräknande, skall ersättningen utgå enligt det ökade värde legoområdet och därtill hörande egendom till följd av förbättringarna äger vid legoförhållandets upphörande, dock icke med högre belopp än den kostnad, som vid legoförhållandets upphörande hade varit nödig för utförandet av förbättringarna.

Har legotagaren blivit gottgjord för förbättringarna genom nedsatt legoavgift eller friår eller på annat sätt, äger han till denna del icke rätt till ersättning.

64 §

Legotagare, som utfört andra än i 62 och 63 §§ avsedda förbättringar, äger rätt, om ej annat är avtalat, att vid legoförhållandets upphörande utfå skälig ersättning för förbättringarna av legogivaren, såframt han ej på sätt som avses i 63 § 3 mom. redan erhållit gottgörelse för dem. För legoområdets avtalsenliga nyttjande onyttiga eller onödiga förbättringar berättiga dock icke till ersättning.

65 §

Har legotagaren verkställt sådd på legoområdet men icke före legoförhållandets upphörande kunnat bärga skörden, tillfaller skörden legogivaren, men legogivaren är skyldig att ersätta legotagaren såningskostnaderna.

66 §

Legotagaren äger rätt att nyttja legoområdets skog, såframt därom i legoavtalet bestämts.

67 §

Till legoområde hörande rätt till fiske tillkommer legogivaren, såframt ej annat är avtalet i legokontraktet.

68 §

Angående legotagares rätt till jakt gäller vad därom är särskilt stadgat.

69 § (17.12.2010/1140)

69 § har upphävts genom L 17.12.2010/1140.

70 §

Legotagaren är icke skyldig att vid legoförhållandets upphörande avträda brukningsdelen, förrän legogivaren erlagt sådan ersättning eller lösen, vars erläggande enligt denna lag åligger honom och vars belopp före legoförhållandets upphörande fastställts genom avtal eller värdering vid syn, eller ock ställt godtagbar säkerhet därför. Legotagaren är, så länge han innehar brukningsdelen, ansvarig för vården av brukningsdelen och därtill hörande egendom samt för gäldande av ett vederlag, som motsvarar den vid legoförhållandets upphörande erlagda legoavgiften.

Annat förbehåll är ogiltigt.

Lega av jord för lantbruksändamål.
71 § (17.12.2010/1140)

Jord där det inte finns bostads- och ekonomibyggnader som behövs för att bedriva lantbruk eller där byggnaderna är otillräckliga för detta ändamål, kan för viss tid, högst 20 år, upplåtas på lega för att användas huvudsakligen för bedrivande av lantbruk. I fråga om lega för sådan jord gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs i detta kapitel.

5 kap

Annan jordlega.

72 §

Upplåtes fastighet eller område på lega för annat än ovan i 2–4 kap. nämnt ändamål, skall på sådan jordlega tillämpas, vad i detta kapitel samt i 1, 6 och 7 kap. är stadgat.

73 §

Legoavtal skall ingås för viss tid, högst etthundra år, eller att gälla tills vidare. Är legotiden ej angiven i legoavtalet skall avtalet anses ingånget att gälla tills vidare.

74 § (17.12.2010/1140)

74 § har upphävts genom L 17.12.2010/1140.

75 §

Legotagaren äger rätt att utan legogivarens samtycke överlåta legorätten till annan, såframt legoavtalet upprättats skriftligen och överlåtelse ej är förbjuden i legokontraktet.

Därest legorätten utan legogivarens samtycke kan överlåtas till annan, är legorätten ärftlig och därom må förordnas genom testamente.

Kan legorätten ej utan legogivarens samtycke överlåtas till annan, skall på legoavtalets bestånd vid legotagarens död tillämpas, vad i 53 § 3 mom. är stadgat.

76 §

Legotagaren äger rätt till ersättning för förbättringar på legoområdet endast ifall därom avtalats.

Har legotagaren på legoområdet uppfört byggnad eller anläggning, äger legogivaren rätt, om icke annat är avtalat, att lösa byggnaden eller anläggningen för ett belopp, som bestämmes enligt i 34 § 3 mom. stadgade grunder, såframt han före legoförhållandets upphörande skriftligen meddelat legotagaren härom. Löser legogivaren icke byggnaden eller anläggningen, skall legotagaren, om ej annat är avtalat, bortföra dem och iståndsätta platsen inom tre månader från det legoförhållandet upphörde. Legogivaren är i annat fall berättigad att för legotagarens räkning sälja dem på offentligt auktion och ombesörja platsens iståndsättande.

6 kap

Förfarandet vid handläggning av legoärenden.

77 § (15.8.2003/739)

77 § har upphävts genom L 15.8.2003/739.

78 § (17.12.2010/1140)

Tvister som gäller legoavtal kan föras till domstol för medling på det sätt som föreskrivs i lagen om medling i tvistemål i allmänna domstolar (663/2005).

Bestämmelser om hur meningsskiljaktigheter som gäller avtal mellan konsument och näringsidkare förs till konsumenttvistenämnden för behandling finns i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007).

L om medling i tvistemål i allmänna domstolar 633/2005 har upphävts genom L om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar 394/2011.

79 § (17.12.2010/1140)

79 § har upphävts genom L 17.12.2010/1140.

80 § (17.12.2010/1140)

80 § har upphävts genom L 17.12.2010/1140.

81 § (17.12.2010/1140)

81 § har upphävts genom L 17.12.2010/1140.

82 § (17.12.2010/1140)

82 § har upphävts genom L 17.12.2010/1140.

83 § (17.12.2010/1140)

83 § har upphävts genom L 17.12.2010/1140.

84 § (17.12.2010/1140)

Det kan avtalas att tvistefrågor som beror på ett legoavtal ska avgöras av skiljemän på det sätt som föreskrivs i lagen om skiljeförfarande (967/1992).

Bestämmelser om bindande verkan för ett villkor om skiljeförfarande i ett avtal mellan en konsument och en näringsidkare finns i 12 kap. 1 d § i konsumentskyddslagen.

7 kap

Särskilda stadganden.

85 §

Kommunal byggnadsmyndighet skall på begäran av sakägare utfärda skriftligt intyg angående plan, tomtindelning, byggnadsordning eller byggnadsförbud rörande fastighet eller område, som skall upplåtas eller som blivit upplåtet på lega, samt angående annan bestämmelse, som är av betydelse för legoområdets nyttjande, ävensom utlåtande om fastighetens eller områdets lämplighet för det avsedda ändamålet.

86 §

På lega av staten tillhörig jord skola stadgandena i denna lag tillämpas, såframt ej annat är särskilt stadgat.

87 §

På lega av evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församlingars boställen och delar av dem skola stadgandena i denna lag tillämpas, såframt ej annat är särskilt stadgat.

Denna lag äger likväl ej tillämpning på sådan kyrkan tillhörig jord, som avses i 356 § kyrkolagen.

KyrkoL 635/1964 har upphävts genom L 1054/1993, se KyrkoL 1054/1993 14 kap. 3 och 4 §.

88 § (10.7.1987/655)

Denna lag tillämpas inte på avtal genom vilket en byggnad eller del av en byggnad hyrs ut och varigenom samtidigt också upplåts ett jordområde att nyttjas i förening med lägenheten.

89 §

Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

90 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1966, och genom densamma upphävas, om ej av stadgandena i 2 och 3 mom. annat följer, jordabalkens 16 kap. 10–16 §§ och 17 kap. 5 § samt handelsbalkens 13 kap., såvitt de innehålla gällande stadganden om jordlega, 20 § skogslagen av den 3 september 1886, lagen den 19 juni 1902 om lega av jord på landet, förordningen den 12 mars 1909 om lega av torp, landbolägenhet och backstuguområde samt förordningen av samma dag angående tillämpning av förordningen om lega av torp, landbolägenhet och backstuguområde, given den 12 mars 1909, å tidigare tillkomna legoförhållanden, lagen den 30 mars 1922 angående utarrendering av statens boställen och av dem bildade huvud- eller stomlägenheter samt odlings- och bostadslägenheter (74/22), till den del den gäller boställsområden, som förvaltas av forststyrelsen, samt lagen den 17 mars 1939 om tomtlega (75/39) och lagen av samma dag om inregistrering av tomtlegoavtal (76/39) jämte i dem senare gjorda tillägg och ändringar.

Denna lag skall likväl icke, frånsett vad i 91 § är stadgat, äga tillämpning på legoavtal som ingåtts före lagens ikraftträdande. Önska sakägarna förlänga i dylikt avtal bestämd legotid skall, såframt ej annat är särskilt stadgat om förlängning av legoförhållandet och om dess inverkan, därom avtalas med iakttagande av stadgandena i denna lag, och i legoförhållandet skola dessa stadganden därefter iakttagas. (19.4.1974/303)

Önska sakägarna förlänga i dylikt avtal bestämd legotid, skall, såvida om förlängning av legoförhållandet och dess inverkan annat icke särskilt är stadgat, därom avtalas med iakttagande av stadgandena i denna lag och skola dessa stadganden därefter tillämpas på legoförhållandet.

91 § (19.4.1974/303)

Vad i 29 § är stadgat om nedsättning av oskälig legoavgift och om återbäring av överbetald legoavgift skall även tillämpas på legoavtal, som ingåtts före den 1 september 1966 och genom vilka mark upplåtits på lega huvudsakligen för bostadsändamål.

Ikraftträdelsestadganden:

19.4.1974/303:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1974. Den tillämpas även på de jordlegoavtal som lyder under jordlegolagen och som är gällande sagda dag.

10.7.1987/655:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1987.

Regeringens proposition 127/84, Lagutsk. bet. 2/86, Stora utsk. bet. 35/86, Lagutsk. bet. 2/87

30.12.1992/1578:

RP 181/92, LaUB 13/92

16.12.1994/1262:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På avtal som ingåtts innan lagen har trätt i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

RP 218/94, EkUB 31/94

12.4.1995/548:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Om fastigheten har överlåtits eller en annan konkurrerande rättighet har upplåtits innan denna lag trätt i kraft skall på legorättens bestånd tillämpas de tidigare stadgandena.

RP 120/94, LaUB 27/94

1.11.1996/797:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996. Övergångsstadganden utfärdas särskilt genom lag.

RP 92/1996, LaUB 10/1996, RSv 123/1996

15.8.2003/739:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

En skuld som uppkommit före lagens ikraftträdande preskriberas i enlighet med 21 § 3 mom. lagen om preskription av skulder (728/2003).

RP 187/2002, EkUB 28/2002, RSv 278/2002

24.7.2009/574:

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 30/2009, JsUB 5/2009, RSv 89/2009

17.12.2010/1140:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2011.

På legoavtal som gäller när denna lag träder i kraft tillämpas i stället för bestämmelserna i 57 § 1 mom. och 71 § de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Om det efter ikraftträdandet av denna lag avtalas om förlängning av legotiden för ett legoavtal som gällde vid ikraftträdandet, tillämpas dock denna lag i fråga om den längsta tid som legoförhållandet får fortgå.

RP 145/2010, LaUB 26/2010, RSv 218/2010

18.1.2013/34:

Denna lag träder i kraft den 16 mars 2013.

RP 57/2012, LaUB 14/2012, RSv 126/2012

17.5.2019/670:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

Om konkursen har börjat före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på konkursboets ansvar för uppfyllandet av förpliktelserna enligt legoavtalet de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 221/2018, LaUB 23/2018, RSv 311/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.