Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

28.5.1948/404

Lag om skada, ådragen i militärtjänst

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

I enlighet med denna lag erlägges ersättning för av tjänsten orsakad kroppsskada eller sjukdom, därest densamma drabbat:

1) värnpliktig;

2) arbetspliktig i försvarsväsendets arbete; eller

3) annan sådan i försvarsväsendets tjänst anställd eller i dess uppdrag stadd person, om vars rätt att på grund av kroppsskada erhålla ersättning icke stadgas i lagen om innehavare av statens tjänst och befattning tillkommande skadestånd för olycksfall, ej heller i lagen om arbetares olycksfallsförsäkring.

I enlighet med denna lag erlägges likaså ersättning för kroppsskada, som genom olycksfall drabbat finsk medborgare i annat än i 1 mom. avsett fall, om den förorsakats av försvarsväsendet tillhöriga vapen, projektiler, minor, sprängämnen eller annan krigsmateriel, vilka icke på rättsstridigt sätt varit i annans än försvarsväsendets besittning.

Föreligger synnerlig orsak, kan genom förordning bestämmas, att stadgandena i denna lag skola tillämpas även på värvat manskap, så ock på i 1 mom. 3 punkten avsedd innehavare av tjänst och befattning samt på arbetare.

2 § (22.3.1967/122)

Kroppsskada anses vara orsakad av tjänsten, ifall den drabbat den skadade, då han för fullgörande av sina tjänsteåligganden befunnit sig på viss för honom bestämd tjänstgörings- eller arbetsplats eller därtill hörande område eller på färd, som hör till hans tjänsteåligganden, så ock då han företager färd för att omedelbart inträda i tjänstgöring eller vidtaga med arbete eller därifrån avlägsna sig eller begiva sig på permission, som förman beviljat, eller återvända från sådan permission. Kroppsskada, som utanför tjänstgörings- eller arbetsplatsen annars drabbat den skadade under permissionstiden, anses ej orsakad av tjänsten eller arbetet.

Vad i 1 mom. är sagt angående kroppsskada, som orsakats av tjänsten, gäller även sjukdom, ifall den på sannolika skäl kan anses vara orsakad av de till tjänstgöringen eller arbetet anslutna särskilda förhållandena eller om dessa väsentligen inverkat på att sjukdomen framträtt eller förvärrats. Sjukdom, som yppar sig först ett år efter det den sjukes tjänste- eller arbetsförhållande upphört, anses icke vara av tjänsten orsakad, såvida den icke är att anse såsom en följd av under tiden för tjänstgöringen eller arbetsförhållandet ådragen kroppsskada eller sjukdom, som under sagda tid yppat sig.

Kroppsskada eller sjukdom, som uppenbarligen har samband med sådan ytterlig mottaglighet eller fallenhet, som framkallats av kroppsskada eller sjukdom, vilken skall ersättas enligt 1 eller 2 mom., eller av särskilda förhållanden, som rått under krigsfångenskap, skall efter omständigheterna ersättas antingen helt eller delvis. (19.2.1971/180)

3 §

Ersättning erlägges ej för kroppsskada eller sjukdom, som den skadade eller insjuknade själv uppsåtligen vållat.

Ersättning kan förvägras eller nedsättas:

1) om den skadade eller insjuknade ådragit sig skadan eller sjukdomen vid begående av brottslig gärning eller om annan person uppsåtligen tillskyndat honom skadan eller sjukdomen, såvida detta icke skett på grund av hans militära befattning eller arbete eller då han utförde honom ombetrott uppdrag;

2) om orsaken till skada eller sjukdom varit grov vårdslöshet eller fylleri; eller

3) om skadan eller sjukdomen föranletts därav, att den skadade eller insjuknade icke iakttagit för skadas eller sjukdoms förhindrande utfärdade, i praktiken allmänt efterföljda anvisningar eller bestämmelser.

4 §

Såsom ersättning utgår till skadad eller insjuknad personligen sjukvård, dagpenning, livränta och tilläggsränta samt till hans anhöriga försörjningspension och tilläggsförsörjningspension samt till dödsbo begravningshjälp.

5 § (29.6.1953/289)

Med anhöriga avses i denna lag:

1) make samt barn under sjutton år; (5.12.1996/977)

2) föräldrar, om deras arbets- eller förvärvsförmåga och förmögenhet är så liten att de saknar skäligt underhåll, och andra underhållspliktiga anhöriga som kan sörja för underhållet inte finns samt, då det är fråga om försörjningspension, även föräldrar, om deras enda barn eller minst två barn dött eller försvunnit under sådana förhållanden att ersättning på grund av detta skall betalas enligt denna lag; samt (5.12.1996/977)

3) barn över sjutton år samt barnbarn och syskon under sagda ålder ävensom far- och morföräldrar, om nämnda personers arbets- eller förvärvsförmåga samt förmögenhet äro så ringa, att de för sitt uppehälle i avsevärd mån äro beroende av den skadade eller insjuknade. (19.2.1971/180)

(9.2.1962/138)

Såsom barn anses även adoptivbarn, makes barn samt sådant utom äktenskapet fött barn, beträffande vilket den skadades eller insjuknades underhållsplikt är fastställd genom domstols utslag eller genom avtal. Såsom föräldrar anses även adoptivföräldrar. (19.2.1971/180)

Föräldralöst benämnes i denna lag barn, om bägge föräldrarna äro döda eller om den ena av dem är död och ersättning på grund av den andras försvinnande bör erläggas enligt denna lag. Utom äktenskapet fött barn anses såsom föräldralöst, då dess moder och i 2 mom. avsedd underhållspliktig, om sådan funnits, äro döda eller om den ena av dem är död och ersättning på grund av den andras försvinnande bör erläggas enligt denna lag.

2 kap

Ersättningar

6 § (3.12.1965/622)

Till sjukvård hänföras:

1) av läkare lämnad eller föreskriven nödig vård eller, där sådan vård icke står till buds, av utbildad sjuksköterska lämnad eller annan nödig vård;

2) av läkare föreskrivna läkemedel samt nödiga desinfektionsmedel och förbandsmaterial;

3) anskaffning av nödiga proteser och andra hjälpmedel samt hjälpredskap, med äganderätt eller till begagnande, ävensom reparation och förnyelse av dem samt undervisning i nyttjandet av dem, då detta med hänsyn till förhållandena är skäligt; samt (26.5.1978/398)

4) enligt prövning ställande av ledarhund till förfogande för blind.

Såsom sjukvård ersättas likaså därav föranledda nödvändiga resekostnader.

Till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 10 procent kan betalas ersättning för redskap och anordningar som hör till hans bostad samt för ändringsarbeten i bostaden. (12.11.1999/1035)

Till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 20 procent och till en skadad eller insjuknad till följd av 1939–1945 års krig vars invaliditetsgrad är minst 10 procent, betalas ersättning för kostnaderna för hemservice enligt 14 § 1 mom. 5 punkten i socialvårdslagen (1301/2014), boendeservice enligt det momentets 7 punkt och service som stöder rörligheten enligt det momentets 9 punkt, stöd för närståendevård enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) samt kostnaderna för sjukvårdstjänster enligt 24 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). Hyror eller motsvarande avgifter för servicebostäder eller stödbostäder ersätts dock inte. Närmare bestämmelser om ersättning för hemservice och boendeservice och för stöd för närståendevård utfärdas genom förordning av statsrådet. (18.11.2016/977)

I enlighet med vad som bestäms genom förordning av statsrådet ersätts såsom sjukvård även periodisk läkarundersökning, rehabilitering som avser återställande eller bevarande av arbets- eller funktionsförmågan samt vård eller deltidsvård på anstalt. Till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 20 procent och till en med anledning av krigen 1939–1945 skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 10 procent kan ersättning betalas för vård eller deltidsvård på anstalt även då behovet därav beror på annan skada eller sjukdom än den som ersätts. Dessutom kan ersättning för rehabilitering, även om behovet därav inte beror på skada eller sjukdom som ersätts, betalas till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 10 procent. (19.12.2018/1268)

En skadad eller insjuknad kan enligt vad som stadgas genom förordning dela sin rehabiliteringsperiod med maken. (17.12.1993/1225)

Sjukvård skall lämnas med undvikande av onödiga kostnader, utan att dock äventyra den skadades eller insjuknades tillstånd.

Har skadad eller insjuknad själv erlagt kostnader för sjukvård, skall ersättning för dessa ansökas särskilt för sig.

6 a § (8.7.2022/569)

Till den myndighet som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovård och som ordnat i 6 § 4 mom. nämnd service eller i 5 mom. nämnd rehabilitering eller anstaltsvård, ersätts de kostnader som vården av den skadade eller insjuknade orsakat myndigheten. Kostnaderna för sjukvård som avses i 6 § 4 mom. ersätts dock endast till den del det är fråga om sjukvård eller medicinsk rehabilitering. För service, rehabilitering eller anstaltsvård som ersätts tas ingen avgift eller ersättning ut hos den skadade eller insjuknade.

För vård och rehabilitering som en sjukvårdsanstalt ger och för vård och rehabilitering som en hälsovårdscentral ger eller ordnar får den myndighet som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovård ersättning i enlighet med 58 § i hälso- och sjukvårdslagen. När dessa ersättningar uträknas beaktas likväl inte de klientavgifter som tas ut hos dem som begagnar servicen som sådana verksamhetsintäkter som ska dras av. Ersättning för socialservice uträknas på samma sätt som för vård som en hälsovårdscentral ger eller ordnar, enligt de kostnader och prestationer som hänför sig till funktionen i fråga.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om rätten för den myndighet som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovård till ersättning för socialservice tillämpas när det gäller landskapet Åland på kommunerna i landskapet Åland.

6 b § (8.7.2022/569)

Ersättning för kostnader som orsakas den myndighet som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovård av hemservice, boendeservice och sjukvårdstjänster som nämns i 6 § 4 mom. ska betalas i förskott.

Om inte något annat följer av denna lag, ska i fråga om den förskottsersättning som betalas till den myndighet som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovård, i tillämpliga delar iakttas vad lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/1973) föreskriver om betalning av statsandel för driftskostnader. Vederbörande statsmyndighet är Statskontoret, som för den myndighet som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovård ska fastställa ersättningens slutliga belopp.

Statskontoret betalar förskottet senast den 20 dagen i varje månad eller, när den dagen är en lördag eller helgdag, den första vardagen därefter. Förskottet betalas i tolv lika stora poster enligt en uppskattning som den myndighet som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovård har förelagt Statskontoret.

Genom förordning utfärdas närmare bestämmelser om hur ersättningen ska betalas och utredas.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om rätten för den myndighet som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovård till förskottsersättning på grundval av socialvårdstjänster tillämpas när det gäller landskapet Åland på kommunerna i landskapet Åland.

6 c § (3.3.1995/322)

Har för ersättning som nämns i 6 b § lämnats oriktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållits uppgifter och har detta inverkat på beviljandet av ersättning, kan olycksfallsverket återkräva ersättningen eller den överbetalda delen av den ökad med 50 procent och med en årlig ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen från den 1 februari året efter det då förskottet betalades.

6 d § (21.12.2016/1306)

För betalning av följande ersättningar kan också penningspelsbolagets avkastning enligt 17 § i lotterilagen (1047/2001) användas inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet i statsbudgeten:

1) ersättning som ska betalas till den myndighet som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovård för sådana kostnader för öppenvård som avses i 6 § 4 mom., (8.7.2022/569)

2) ersättning för sådan vård eller deltidsvård på anstalt eller sådan rehabilitering som avses i 6 § 5 mom. om ersättningen betalas till den anstalt som ordnat servicen i fråga.

Ersättningarna betalas av Statskontoret.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om den ersättning som ska betalas till den myndighet som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovård tillämpas när det gäller landskapet Åland på kommunerna i landskapet Åland. (8.7.2022/569)

6 e § (19.11.2010/992)

Till en skadad eller insjuknad som bor stadigvarande i Sverige och vars invaliditetsgrad är minst 20 procent och till en skadad eller insjuknad till följd av 1939–1945 års krig som bor stadigvarande i Sverige och vars invaliditetsgrad är minst 10 procent kan ersättning betalas för kostnader för av kommunen anordnad hemservice och annan socialservice som underlättar boende i hemmet. Närmare bestämmelser om ersättningens belopp och betalning av ersättningen utfärdas genom förordning av statsrådet. (18.11.2016/977)

Till den som avses i 1 mom. kan dessutom betalas ersättning för skäliga kostnader för en daglig måltid. Separat måltidsersättning betalas dock inte under tiden för sådan av Statskontoret ersatt vård som motsvarar vård eller deltidsvård på anstalt eller utgör anstaltsrehabilitering och inte heller om kostnaderna för måltiderna ingår i de kostnader som ersätts med stöd av 1 mom. Närmare bestämmelser om hur måltiderna ska ordnas och om måltidsersättningens belopp utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 § (3.12.1965/622)

I dagpenning betalas, om den skadade eller insjuknade varit oförmögen att handha sina åligganden eller att utföra sitt arbete under minst tre på varandra följande dagar, 27,99 euro per dag från den dag sådan arbetsoförmåga började till dess skadan eller sjukdomen botats, likväl högst för en tid av ett år från det skadan uppstod eller sjukdomen yppade sig. (14.6.2001/536)

Dagpenning erlägges till fullt belopp, om den skadade eller insjuknade är helt oförmögen till arbete. Har hans arbetsförmåga endast nedgått, erlägges en denna nedgång motsvarande proportionell del av dagpenningens fulla belopp. Dagpenning utgår likväl icke, såframt ej arbetsförmågan nedgått med minst tjugo procent.

3 mom. har upphävts genom L 31.12.1985/1116. (31.12.1985/1116)

8 § (3.12.1965/622)

Är den skadades eller insjuknades invaliditetsgrad minst tio procent, tilldelas honom livränta. Med invaliditetsgrad avses det tal, som utvisar, i vilken mån den vanförhet den skadade eller insjuknade ådragit sig i allmänhet bör anses minska möjligheterna att reda sig i livet.

Livräntans fulla belopp är 6 665,23 euro om året. Från ingången av det år, då den skadade eller insjuknade fyller femtiosex år, till utgången av det år, då han fyller sextiofem år, är livräntans fulla belopp likväl 7 198,44 euro om året. Av livräntans fulla belopp betalas en så stor del som utvisas av den skadades eller insjuknades invaliditetsgrad. (14.6.2001/536)

3 mom. har upphävts genom L 31.12.1985/1116. (31.12.1985/1116)

Utbetalningen av livränta begynner från och med dagen efter den dag, då utbetalningen av dagpenning upphört. Utgår icke dagpenning till följd av att i 7 § stadgade förutsättningar saknas, erlägges livräntan från det invaliditeten inträtt.

9 § (3.12.1965/622)

Dagpenning och livränta betalas till den som skall försörja sin make och i 5 § avsedda barn under sjutton år, förhöjd med 30 procent av dagpenningen eller livräntan för den första anhöriga och med 20 procent för varje följande anhörig. Har den skadades eller insjuknades invaliditetsgrad fastställts till minst 80 procent, betalas dagpenning eller livränta dock förhöjd med 60 procent för den första anhöriga. (5.12.1996/977)

På ansökan må bestämmas, att dagpenning eller livränta skall utbetalas med i 1 mom. nämnd förhöjning även till den, som har föräldrar att försörja eller som, då kroppsskadan uppstod eller sjukdomen yppade sig, hade och fortfarande har andra än ovan i denna paragraf avsedda anhöriga att försörja.

Är ett barn, om vilket den skadade eller insjuknade skall dra försorg, sedan det fyllt sjutton år oförmöget att försörja sig på grund av en kroppslig eller själslig defekt som uppstått därförinnan, betalas dagpenningen eller livräntan på ansökan förhöjd med det belopp som nämns i 1 mom. Kan barn, sedan det fyllt sjutton år, på grund av studier icke vara i förvärvsarbete och kan det icke med egna inkomster bekosta sina studier, skall dagpenningen eller livräntan på ansökan utgå förhöjd med ovan i 1 mom. nämnt belopp tills barnet fyller tjugofyra år. (17.12.1993/1225)

10 § (3.12.1965/622)

Såsom tilläggsdel till dagpenning eller livränta kan betalas

1) till den som på grund av en kroppsskada eller sjukdom har råkat i ett så hjälplöst läge att han inte kan reda sig utan någon annans hjälp eller vars svåra skada eller sjukdom annars åsamkar honom osedvanligt men, högst 26,66 euro per dag så länge nämnda förutsättningar föreligger, dock inte längre tid än sex månader från inledandet av sådan vård på sjukhus eller någon annan anstalt som ersätts med stöd av denna lag och som uppskattas bli bestående,

2) till den vars protes eller annat hjälpmedel eller vars skada eller sjukdom som sådan medför en särskild förslitning av gångkläder, högst 719,84 euro om året,

3) till den som har en motordriven invalidcykel eller i dess ställe något annat motordrivet fordon, för drifts- och servicekostnader 533,22 euro om året, likväl så att för drifts- och servicekostnader för bil betalas 1 066,44 euro om året,

4) till blind som har en utbildad ledarhund, 4,27 euro per dag, samt

5) till den vars invaliditetsgrad är minst 20 procent och vars utkomst på grund av kostnader för sjukdom som drabbat honom eller en i 9 § 1 och 3 mom. nämnd anhörig eller av andra särskilda skäl har försvårats, högst 2 266,18 euro om året; om den skadade eller insjuknade har fyllt 65 år eller om det kan bedömas att de förhållanden som här avses kommer att fortbestå tills vidare, kan tilläggsdel till livränta även beviljas i förskott, dock inte längre tid än sex månader från inledandet av sådan vård på sjukhus eller någon annan anstalt som ersätts med stöd av denna lag och som uppskattas bli bestående.

(14.6.2001/536)

Till den som är svårt invalidiserad eller sjuk och som för att kunna reda sig i hemvård fortlöpande åsamkas betydande kostnader, vilka försvårar hans utkomst, kan såsom i 1 mom. 5 punkten avsedd tilläggsdel betalas högst 5 332,18 euro om året. (14.6.2001/536)

Åt den som är svårt invalidiserad eller sjuk och som för att kunna reda sig i hemvård fortlöpande åsamkas betydande kostnader, vilka försvåra hans utkomst, kan såsom i 1 mom. 5 punkten avsedd tilläggsdel beviljas högst 4 000 mark om året. (26.5.1978/398)

11 §

Har skadad eller insjuknad icke fyllt sjutton år, erlägges åt honom intill sagda ålder enligt prövning skäligt nedsatt dagpenning och livränta.

Hade den skadade eller insjuknade, då skadan eller sjukdomen inträffade, lidit av kroppsskada, fel, sjukdom eller disposition för sjukdom, varigenom kroppsskadans eller sjukdomens följder väsentligt förvärrats, tages detta i betraktande vid bestämmande av livräntan, så ock vid fastställande av storleken av den dagpenning, som bör erläggas till följd av sjukdomen.

12 §

Har skada eller sjukdom förvärrats eller förbättring fördröjts till följd av att den skadade eller insjuknade icke underkastat sig av läkare föreskriven vård, eller har han uppsåtligen förhindrat förbättringen genom att uraktlåta att iakttaga läkares föreskrifter eller på annat sätt, eller vägrar han av annan orsak än för att undgå farlig vårdåtgärd att underordna sig av läkare föreskriven vård, som avser förbättrande av hans arbetsförmåga, kan till honom utgående ersättning antingen helt eller delvis innehållas.

13 § (16.12.1960/481)

Understiger invaliditetsgraden varaktigt trettio procent, är statens olycksfallsbyrå berättigad att med livräntetagarens samtycke erlägga honom tillkommande livränta eller del därav i motsvarande kapital till den dag han fyller sextiofem år, varefter livräntan åter erlägges enligt stadgandena i 8 §.

Är invaliditetsgraden minst trettio procent, må utbyte till kapital äga rum blott med försäkringsdomstolens samtycke och i övrigt under förenämnda villkor.

Utbyte av livränta till däremot svarande kapital inverkar icke på den skadades eller insjuknades rätt att erhålla sjukvård eller på hans rätt att under de i 25 och 26 §§ stadgade förutsättningarna vinna ändring i ersättningsbelopp, för såvitt fråga är om invaliditetsgraden.

Grunderna för beräkningen av kapitalbeloppet fastställas av socialministeriet.

14 § (3.12.1965/622)

Har skada eller sjukdom, som drabbat i 1 § avsedd person, lett till döden eller har sådan person utan eget förvållande försvunnit under omständigheter, på grund av vilka ersättning borde utgå vid dödsfall, erlägges försörjningspension till dem, som vid dödsfallet eller försvinnandet voro hans i 5 § avsedda anhöriga, till förälder även då han senare kan bli sådan anhörig. Vad ovan är sagt skall likaså äga tillämpning, om den skadade eller insjuknade vid sin död åtnjöt för minst ett år fastställd livränta enligt en till minst 80 procent uppskattad invaliditetsgrad. Om det kan beräknas, att ovan avsedd invaliditet skulle ha varat minst ett år, erlägges försörjningspension även om invaliditetsgraden på grund av dödsfallet icke kunnat fastställas för sagda tid. (9.5.1975/304)

Försörjningspensionens årliga belopp är

1) för änka 5 630,78 euro,

2) för barn 3 167,32 euro och för föräldralöst barn 6 334,63 euro,

3) för förälder 3 167,32 euro,

4) för annan anhörig 1 407,70 euro.

(11.5.2007/578)

I annat än i 1 mom. nämnt fall erlägges, om den skadade eller insjuknade vid sin död åtnjöt en för minst ett år fastställd livränta enligt en till minst 30 procent uppskattad invaliditetsgrad, till hans i 5 § 1 mom. 1 punkten avsedda anhöriga i försörjningspension tre fjärdedelar av pensionens i 2 mom. nämnda årliga belopp, om invaliditetsgraden var minst 60 procent, hälften av det årliga beloppet, om invaliditetsgraden var mindre än 60 men minst 50 procent, och en tredjedel av det årliga beloppet, om invaliditetsgraden var mindre än den sistnämnda. Skall med anledning av dödsfallet utgivas ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring eller enligt däri stadgade grunder, erlägges i detta moment stadgad försörjningspension endast såframt och till den del den överstiger för samma tid enligt lagen om olycksfallsförsäkring utgående ersättning. Om det kan beräknas, att ovan avsedd invaliditet skulle ha varat minst ett år, erlägges försörjningspension även om invaliditetsgraden på grund av dödsfallet icke kunnat fastställas för sagda tid. (9.5.1975/304)

Vid avgörande av ärende angående försörjningspension, som grundar sig på invaliditetsgraden, skall vad i 3 § är stadgat äga motsvarande tillämpning.

5 mom. har upphävts genom L 11.5.2007/578. (11.5.2007/578)

Den som skulle vara berättigad till försörjningspension efter två eller flere anhöriga, erhåller dock försörjningspension endast på grund av den anhörigas frånfälle, efter vilken försörjningspensionen är störst.

15 § (3.12.1965/622)

Har äktenskap ingåtts efter det kroppsskada uppstått eller sjukdom yppat sig, äger änka icke rätt till försörjningspension, om äktenskapet var barnlöst eller varat kortare tid än tre år. Makas barn äger icke rätt till försörjningspension, om icke den skadade eller insjuknade under en tid av minst tre år före sin död dragit försorg om barnet. Icke heller adoptivbarn, som adopterats efter det kroppsskada uppstått eller sjukdom yppat sig, äger rätt till försörjningspension, såframt icke adoptivförhållandet varat tre år. (19.2.1971/180)

Rätten till försörjningspension för efterlevande make och i 5 § avsett barn under sjutton år, med undantag för i samma paragrafs 2 mom. nämnt, utom äktenskapet fött barn, är icke beroende av ersättningsansökan, såframt ersättningsärendet till annan del anhängiggjorts vid statskontoret. I annat fall skall om försörjningspension ansökas särskilt. (5.12.1996/977)

Försörjningspension erlägges från dödsdagen eller, försåvitt den avlidne erhållit livränta, från utgången av den tid, för vilken livränta erlagts. Åt anhörig till försvunnen person erlägges försörjningspension från och med den dag, som vid dödförklaring skulle kunna fastslås såsom den försvunnes tidigaste tänkbara dödsdag. Åt föräldrar erlägges försörjningspension tidigast från ingången av det kalenderkvartal, då ansökan inkommit till statens olycksfallsbyrå. Till den, som uppbär försörjningspension efter sin make, erlägges pensionen så länge hon är änka. Ingår sådan änka nytt äktenskap, erlägges likväl försörjningspension till henne på en gång för tre år. Erhåller hustru skillnad i äktenskapet med försvunnen make, upphör hennes rätt till försörjningspension, så snart beslutet om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft.

Till barn, barnbarn och syskon betalas försörjningspension fram till sjutton års ålder. Om en sådan försörjningspensionstagare eller ett sådant barn som vid den skadades eller insjuknades död hade fyllt sjutton år till följd av någon därförinnan uppkommen kroppslig eller själslig defekt inte kan försörja sig, betalas till honom på ansökan försörjningspension. Likaså betalas till ett barn som har fått försörjningspension och som efter att ha fyllt sjutton år på grund av studier inte kan vara i förvärvsarbete och som inte med egna inkomster kan bekosta sina studier, på ansökan försörjningspension tills barnet fyller tjugofyra år. Försörjningspension betalas under här stadgade förutsättningar och till samma belopp även till den skadades eller insjuknades barn, som denne vid sin död försörjde och som hade fyllt sjutton år. (17.12.1993/1225)

16 § (3.12.1965/622)

Till en änka som får försörjningspension eller som blivit förvägrad försörjningspension på grund av någon annan ersättning som nämns i 14 § 3 mom. kan på ansökan beviljas tilläggsförsörjningspension för viss tid eller, om hon har fyllt 65 år, tills vidare, om hennes möjligheter att reda sig med egna inkomster på grund av förvärvsoförmåga, sjukdom eller sina försörjningspension åtnjutande barns sjukdom eller av andra särskilda skäl har försvårats. (17.12.1993/1225)

Till ett föräldralöst barn eller en förälder som får försörjningspension kan likaså för tryggande av en skälig utkomst på ansökan beviljas tilläggsförsörjningspension för viss tid eller, vid uppnådd 65 års ålder, tills vidare. (17.12.1993/1225)

Tilläggsförsörjningspensionens årliga belopp utgör för änka och föräldralöst barn högst 4 932,27 euro och för förälder högst 2 666,09 euro. (14.6.2001/536)

16 a § (9.5.1975/304)

Är i 5 § 1 mom. 1 punkten nämnd anhörig icke berättigad till ovan i 14 § avsedd försörjningspension på grund av att den skadades eller insjuknades invaliditetsgrad vid hans död var mindre än 30 procent men likväl 10 procent, erlägges på ansökan till anhörig en engångsersättning, såframt denne saknar skälig utkomst. Såsom ersättning erlägges till efterlevande make ett belopp motsvarande full försörjningspension för ett år och till barn, med beaktande av barnets ålder och övriga omständigheter, högst detta belopp.

Ovan avsedd ersättning i enlighet med 1 mom. må erläggas även då beslut angående däri nämnd försörjningspension icke vunnit laga kraft. Om vederbörande person senare konstateras vara berättigad till försörjningspension, avdrages från denna den åt honom erlagda engångsersättningen.

17 § (21.12.2007/1399)

Har en kroppsskada eller sjukdom lett till döden eller var den skadades eller insjuknades invaliditetsgrad vid hans död minst 20 procent, betalas i begravningshjälp 1 599,65 euro till den avlidnes dödsbo. Om andra än dödsboets medel har använts till begravningskostnaderna kan begravningshjälp betalas till den som svarat för begravningskostnaderna, dock så att det totala beloppet av begravningshjälp inte överskrider beloppet enligt denna paragraf.

18 § (19.12.1969/809)

En skadad eller insjuknad, vars invaliditetsgrad enligt 8 § har fastställts till minst 20 procent, kan på ansökan beviljas tilläggsränta för viss tid eller, om han har fyllt 65 år, tills vidare. Tilläggsräntans fulla belopp är 6 398,62 euro om året, om sökandens invaliditetsgrad är minst 30 procent, och 4 265,74 euro om året, om sökandens invaliditetsgrad är lägre än 30 procent. (11.5.2007/578)

Till en skadad eller insjuknad som inte har fasta årsinkomster eller vars fasta årsinkomster når upp högst till en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd gräns betalas tilläggsränta till fullt belopp, överskrider årsinkomsten den fastställda inkomstgränsen för full tilläggsränta, minskas den tilläggsränta som skall utbetalas med ett belopp som motsvarar det överskjutande beloppet. Som fast årsinkomst, till vilken inte räknas ersättning som enligt denna lag betalas på grundval av egen skada eller sjukdom, anses enligt prövning den sannolika regelbundna inkomsten per år. (17.12.1993/1225)

Tilläggsränta må ej beviljas, såframt den skadade eller insjuknade utan godtagbart skäl vägrar mottaga invalidvård eller lämnar för honom såsom sådan vård anordnad arbetsplats eller om avsaknaden av på tilläggsräntans belopp inverkande varaktiga inkomster eller dessas ringa storlek är tillfällig. Utbetalning jämväl av redan beviljad tilläggsränta må avbrytas på grund av vägran att mottaga vård eller avgång från arbetsplats.

19 § (19.2.1971/180)

Om ej synnerliga skäl föreligga, må i 10 § avsedd tilläggsdel till dagpenning eller livränta, med undantag av tilläggsdel, som beviljas på grund av hjälplöshet, ej beviljas retroaktivt för längre tid än ett år, ej heller tilläggsförsörjningspension, tilläggsränta, förhöjning, som utgår enligt 9 § 2 mom. på grund av försörjning av föräldrar eller enligt 3 mom. i sagda paragraf, eller enligt 15 § 4 mom. utgående försörjningspension för längre tid än tre månader före den dag, då ansökan inkom till olycksfallsverket.

3 kap

Sökande av ersättning, dess fastställande och ändringssökande

20 §

I denna lag nämnda ersättningsärenden handläggas i första instans av statens olycksfallsbyrå.

21 § (3.12.1965/622)

Synes kroppsskada eller sjukdom, som drabbat i 1 § 1 mom. nämnd person, uppenbarligen berättiga till ersättning enligt denna lag, skall därom på åtgärd av vederbörande myndighet före tjänstgörings- eller arbetsförhållandets upphörande insändas enligt fastställt formulär uppgjord anmälan till statens olycksfallsbyrå, som på grundvalen av densamma bör upptaga ärendet till behandling. Göres ej anmälan, skall den skadade eller insjuknade underrättas därom. Under tiden för tjänstgörings- eller arbetsförhållandet inträffat dödsfall eller försvinnande skall likväl alltid ofördröjligen anmälas till statens olycksfallsbyrå.

Har i 1 mom. avsedd kroppsskada eller sjukdom ansetts vara sådan, att den icke berättigar till ersättning, och har den skadade eller insjuknade underrättats därom eller har sjukdomen konstaterats eller av kroppsskada eller sjukdom föranledd arbetsoförmåga inträtt eller har dödsfallet inträffat efter tjänstgörings- eller arbetsförhållandets upphörande, skall ersättning sökas skriftligen hos statens olycksfallsbyrå inom ett år, räknat från den i 22 § stadgade tidpunkten, vid äventyr att rätten till ersättning eljest är förverkad.

För kroppsskada, vilken föranletts av olycksfall, som avses i 1 § 2 mom., skall ersättning sökas såsom ovan i 2 mom. är stadgat.

Vad i 2 mom. är stadgat om sökande av ersättning gäller även sådant slag av ersättning eller ock tillägg, vilka stadgats att erläggas på särskild ansökan. Enligt 9 § 2 mom. på grund av försörjning av föräldrar och enligt 3 mom. i sagda paragraf utgående förhöjning, enligt 15 § 4 mom. utgående försörjningspension samt tilläggsdel till dagpenning eller till livränta, tilläggsförsörjningspension och tilläggsränta må likväl sökas oberoende av utsatt tid, så ock föräldrars försörjningspension, försåvitt frågan därom, huruvida kroppsskada, sjukdom, dödsfall eller försvinnande berättigar till ersättning enligt denna lag, på åtgärd av vederbörande, annan sökande eller myndighet inom föreskriven tid blivit anhängiggjord vid olycksfalls verket och denna rätt icke blivit förvägrad. (19.2.1971/180)

22 § (3.12.1965/622)

Ovan i 21 § stadgad fatalietid räknas:

1) om i 1 § 1 mom. avsedd persons kroppsskada uppstått eller sjukdom konstaterats under tiden för tjänstgörings- eller arbetsförhållandet, för värnpliktig från dettas upphörande samt för annan skadad eller insjuknad från det denne erhållit underrättelse om, att i 21 § 1 mom. avsedd anmälan icke göres, samt, om sjukdomen konstaterats eller av kroppsskada eller sjukdom föranledd arbetsoförmåga inträtt efter utgången av tjänstgörings- eller arbetsförhållandet, från den dag sjukdomen konstaterades eller arbetsoförmågan inträdde;

2) om i 1 § 2 mom. avsedd person ådragit sig kroppsskada, från olycksfallet;

3) om ersättning sökes på grund av dödsfall, från dödsdagen eller från den dag, då utslag om dödförklaring vunnit laga kraft, och, om ersättning sökes med anledning av försvinnande, från utgången av det kalenderår, under vilket tre år förflutit från försvinnandet, likväl tidigast från den dag, då försvinnandet delgivits den försvunnes anhöriga ;

4) om ansökan avser i 9 § 2 mom. nämnd förhöjning på annan grund än försörjning av föräldrar, från den dag, då ersättningstagaren fått del av statens olycksfallsbyrås första beslut om beviljande av dagpenning eller livränta;

5 punkten har upphävts genom L 19.2.1971/180. (19.2.1971/180)

6) om ansökan avser i 6 § 3 eller 7 mom. eller i 24 eller 26 § nämnda kostnader, från utgången av det kalenderår under vilket de har betalts. (31.12.1985/1116)

23 §

Ersättningsansökan översändes till statens olycksfallsbyrå eller till militärdistriktets stab. Har sådan ansökan avsänts med posten, anses den hava inkommit i rätt tid, därest den före fristens utgång inlämnats till posten under adress till nämnda myndighet. Person, som står i tjänsteförhållande till försvarsväsendet, kan även inlämna sin ansökan till sitt befäl och person i arbetsförhållande till sin förman.

24 §

Kunna de slutliga följderna av kroppsskada eller sjukdom vid ärendets behandling ännu ej bedömas, beviljas ersättning på viss tid, och sökanden ålägges att för beviljande av fortsatt ersättning uppvisa ny utredning om sitt tillstånd. Kostnaderna för utredningen bestridas av statens olycksfallsbyrå.

Företes icke utredning inom utsatt tid och har icke godtagbar anledning förelegat för sökandens uraktlåtenhet, kan ersättning för den tid, som förlupit intill den dag utredning framlagts, förvägras.

25 § (17.12.1993/1225)

Grundar sig ett laga kraft vunnet beslut som meddelats med stöd av denna lag på en oriktig eller bristfällig utredning eller är beslutet uppenbart inte lagenligt, kan försäkringsdomstolen på olycksfallsverkets framställning efter att ha hört sakägaren, eller på ansökan av den som saken gäller, undanröja beslutet och ta upp ärendet till ny behandling eller bestämma att olycksfallsverket skall ta upp ärendet till ny behandling. Sedan olycksfallsverket har gjort en ovan nämnd framställning kan verket, tills saken har avgjorts på nytt, avbryta utbetalningen av ersättning tillfälligt eller betala den till ett belopp som överensstämmer med framställningen.

Utan hinder av tidigare beslut kan även olycksfallsverket ta upp ett ärende till ny behandling, om det är fråga om beviljande av förvägrad förmån eller höjning av beviljad förmån.

Om extraordinärt ändringssökande gäller dessutom 31 kap. rättegångsbalken.

26 § (16.12.1960/481)

Undergå de omständigheter, av vilka storleken av livränta, tilläggsränta eller tilläggsförsörjningspension är beroende, väsentlig förändring, må statens olycksfallsbyrå rätta ersättningsbeloppet. Livränta må dock icke förändras på den grund, att förvärvsförmågan ökats.

Har livräntan nedsatts enligt i 11 § 2 mom. nämnda grunder, må olycksfallsbyrån, såvida rättspraxis senare undergått väsentlig förändring, rätta beslutet, dock icke till skada för livräntetagaren.

Livräntetagare bör, vid äventyr att han annars förlorar sin rätt till livräntan, underkasta sig undersökning av läkare, som därtill av olycksfallsbyrån förordnats.

Kostnaderna för läkarundersökning och annan utredning bestridas av olycksfallsbyrån, om ersättningsbeloppet rättas eller kostnadernas ersättande eljest finnes skäligt. I annat fall skola sagda kostnader bestridas av sökanden.

27 § (3.6.1976/470)

Upphör eller avbrytes utbetalning av eller minskas livränta eller försörjningspension av sådan orsak, att man icke på förhand kan ha kännedom om tidpunkten för dess framträdande, eller med anledning av att barn uppnår ovan i 9 eller 15 § nämnd ålder, skall såsom tidpunkt för ändringen anses den förfallodag, som följer närmast efter orsakens framträdande.

28 § (22.3.1967/122)

Har ansökan, som bör göras inom viss tid, inkommit till olycksfallsverket efter utgången av denna tid, må förseningen, om billighetsskäl det påkalla, lämnas utan avseende. Ersättningen beviljas dock i detta fall tidigast från ingången av det kalenderkvartal, under vilket ansökan om ersättning inkommit till olycksfallsverket.

Har besvärsskrift eller annan inlaga, som skall ingivas till försäkringsdomstolen, inkommit efter den utsatta tidens förlopp, må densamma det oaktat under i 1 mom. nämnda förutsättningar upptagas till prövning.

29 § (7.8.2015/1031)

Omprövning av beslut som fattats av Statskontoret får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Försäkringsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär.

29 a § (5.3.1999/299)

29 a § har upphävts genom L 5.3.1999/299.

4 kap

Utbetalning av ersättning

30 §

Livränta, tilläggsränta, försörjningspension och tilläggsförsörjningspension betalas månatligen, om inte något annat föreskrivs genom förordning. (14.6.2001/536)

Har skadad eller insjuknad, vars invaliditetsgrad är minst 30 procent, beviljats i 24 § avsedd, för viss tid gällande livränta och har beslut om fortsatt ersättning icke fattats vid utgången av den utsatta tiden, utbetalas till honom, försåvitt den för erhållande av fortsatt ersättning erforderliga nya utredningen företetts inom den tid, som utsatts för densamma, i förskott ett belopp, motsvarande den livränta han erhåller, till utgången av den betalningsperiod under vilken beslutet om fortsatt ersättning gives. Är förskottet större än den livränta, som senare måhända bestämts för honom, må det överskjutande beloppet icke återindrivas. (9.5.1975/304)

Har beslut om livränta eller om försörjningspension med anledning av ändringssökande undanröjts och ärendet återförvisats till olycksfalls verket för ny behandling, erlägges till sökanden ersättning i förskott i enlighet med det undanröjda beslutet eller i enlighet med andra därpå grundade beslut angående ersättning, likväl högst till utgången av den betalningsperiod, under vilken nytt beslut om livräntan gives. I förskott måhända överbetalt belopp återindrives icke. (9.5.1975/304)

Har den som får försörjningspension tillfälligt fått av Folkpensionsanstalten utbetald folkpension eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp och bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) för den tid för vilken han på grund av besvär beviljas försörjningspension retroaktivt, skall Statskontoret utbetala den retroaktiva försörjningspensionen till Folkpensionsanstalten, till den del försörjningspensionen motsvarar beloppet av folkpension, extra fronttillägg, efterlevandepensionens kompletteringsbelopp och bostadsbidrag för pensionstagare som Folkpensionsanstalten utbetalat till ett för stort belopp för samma tid. (11.5.2007/578)

Statskontoret betalar också en försörjningspension som det beviljat retroaktivt till Folkpensionsanstalten för ersättande av folkpension, extra fronttillägg, efterlevandepensionens kompletteringsbelopp och bostadsbidrag för pensionstagare som Folkpensionsanstalten utbetalat till ett för stort belopp för samma tid. (11.5.2007/578)

I de fall som avses i 4 och 5 mom. betalas försörjningspension till Folkpensionsanstalten för att ersätta bostadsbidrag för pensionstagare som Folkpensionsanstalten utbetalat till ett för stort belopp endast om försörjningspension samtidigt betalas för ersättande av folkpension, extra fronttillägg eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp som utbetalats till ett för stort belopp. (11.5.2007/578)

Försörjningspensionen betalas till Folkpensionsanstalten endast under förutsättning att yrkandet om betalning av pensionen har framställts hos Statskontoret minst två veckor före den dag då försörjningspensionen skall utbetalas. (11.5.2007/578)

31 §

Därest åt skadad eller insjuknad eller hans anhöriga på statens bekostnad eljest beviljas i denna lag stadgade, mot penningersättning svarande förmåner, erlägges oberoende av deras storlek ersättning enligt denna lag från och med den dag de förstnämnda förmånerna icke längre utfalla. Inkallas skadad eller insjuknad, åt vilken ersättning begynt utbetalas, ånyo i krigstjänst eller begynner han av annan orsak åtnjuta mot ersättningen svarande förmåner, skall utbetalningen av densamma icke av denna orsak avbrytas.

Begravningshjälp erlägges likväl utan hinder av vad i 1 mom. stadgats.

32 § (3.12.1965/622)

Åt ersättningstagare, som dömts till frihetsstraff eller är intagen i allmän arbetsinrättning eller skolhem eller annan sådan anstalt, utgår ersättning icke för den tid frihetsstraffet eller vistelsen i anstalten varar utöver tre månader.

I dessa fall erläggas likväl till skadads eller insjuknads i 9 § avsedda anhöriga i sagda paragraf nämnda förhöjningar av dagpenning eller av livränta samt en femtedel av dagpenningens eller livräntans belopp. (19.2.1971/180)

33 §

Med stöd av denna lag beviljade personliga ersättningar må icke utmätas, ej heller utan tillstånd av statens olycksfallsbyrå överföras på annan person.

På framställning av vårdnämnd kan statens olycksfallsbyrå även förordna, att ersättningen eller del av densamma utbetalas till vårdnämnden för att användas för den ersättningsberättigades eller hans anhörigas framtida vård.

33 a § (10.8.1984/583)

Har arbetsgivare med anledning av kroppsskada eller sjukdom som skall ersättas med stöd av 2 § såsom förmån för sjukdomstiden, på grundval av arbets- eller läroavtal eller tjänste- eller annat offentligrättsligt tjänstgöringsförhållande till skadad eller insjuknad betalt lön, förskott eller andra prestationer för sådan tid för vilken dagpenning ges enligt denna lag, har arbetsgivaren rätt att av olycksfallsverket mot redovisning få ersättning för motsvarande tid, dock högst till det utbetalda beloppet. Har två eller flera arbetsgivare betalt ovan nämnd lön eller förmån till skadad eller insjuknad, skall arbetsgivarens ersättning delas mellan arbetsgivarna i proportion till de förmåner som de har gett för samma tid. De förmåner som ges skadad eller insjuknad för semestertid inräknas dock inte i dessa betalningar.

Arbetsgivare skall framställa yrkande på dagpenning inom två månader från den dag då den ersättningsberättigades tjänstgöringstid har upphört.

34 §

Har ersättningsbelopp, som förfallit till betalning, icke lyftats inom tre år, räknat från förfallodagen, har rätten till detsamma förverkats.

5 kap

Lagens tillämpning på med stöd av vissa tidigare stadganden utgående ersättningar och pensioner

35 § (15.6.1956/390)

35 § har upphävts genom L 15.6.1956/390.

36 § (15.6.1956/390)

36 § har upphävts genom L 15.6.1956/390.

37 § (15.6.1956/390)

37 § har upphävts genom L 15.6.1956/390.

38 § (15.6.1956/390)

38 § har upphävts genom L 15.6.1956/390.

39 § (15.6.1956/390)

39 § har upphävts genom L 15.6.1956/390.

40 § (15.6.1956/390)

40 § har upphävts genom L 15.6.1956/390.

6 kap

Särskilda stadganden

41 §

Var, som erhållit ersättning enligt denna lag, är berättigad att fordra ersättning även av den, som enligt annan lag är ersättningsskyldig. Likväl skall förordnas, att åt honom, av den ersättning, som sålunda fastställes, bör erläggas endast det belopp, med vilket sagda ersättning överstiger motsvarande ersättning enligt denna lag.

Statens olycksfallsbyrå är likaså berättigad att återkräva av densamma erlagt belopp av i 1 mom. avsedd ersättningspliktig person, likväl icke av den, som, då olycksfallsbyrån utbetalade ersättningen, redan i god tro fullgjort sin ersättningsplikt. Den ersättning, som tillkommer olycksfallsbyrån, bör icke fastställas till ett större belopp än vad skadad eller insjuknad eller dennes anhöriga enligt någon lag vore berättigad till.

42 §

Har den ersättningsberättigade i ond tro oriktigt meddelat eller hemlighållit någon omständighet, som är av betydelse för ersättningens storlek, gånge helt eller delvis förlustig sin ersättning och ersatte den skada han möjligen vållat.

Ersättning som erlagts eller utbetalning som skett utan grund må återindrivas även sålunda, att den avdrages vid framtida utbetalningar av ersättning. Var gång en ersättningsrat utbetalas, må från den likväl icke, utan ersättningstagarens samtycke, avdragas mer än en sjättedel. (19.2.1971/180)

Återindrivning av ersättning, som utbetalats utan grund, må lämnas därhän, om beviljandet av ersättningen eller utbetalningen icke bör anses ha föranletts av svikligt förfarande från ersättningstagarens eller hans företrädares sida eller ock om återindrivningen eljest vore uppenbart oskälig. (19.2.1971/180)

43 § (8.7.2022/569)

Om den, om vars ersättning det är fråga, på grund av ålder eller sjukdom eller av en annan sådan orsak inte själv klarar av att sköta sina angelägenheter och personen inte har en förmyndare, kan en nära anhörig eller även en annan person, som i huvudsak sörjt för personen, eller den vederbörande myndighet som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovård föra personens talan i ersättningsärenden.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om rätten för den myndighet som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovård att föra talan på grundval av en socialvårdstjänst tillämpas när det gäller landskapet Åland på kommunerna i landskapet Åland.

43 a § (29.12.1976/1107)

Ersättningsbeloppen enligt denna lag indexjusteras med iakttagande på motsvarande sätt av vad som bestäms i 98 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). (11.5.2007/578)

Har pensionsnivån till följd av indexutvecklingen i väsentlig mån förändrats, skall social- och hälsovårdsministeriet justera den i det med stöd av 18 § 2 mom. utfärdade beslutet avsedda inkomstgränsen för full tilläggsränta, på ett sätt som motsvarar indexutvecklingen. (19.12.1980/973)

44 § (17.4.2020/251)

En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Statskontoret begränsar behandlingen av personuppgifter när Statskontoret sköter en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat.

45 §

Statens olycksfallsbyrå äger inför domstolar och förvaltande myndigheter å statens vägnar kära och svara i ärenden, som röra enligt denna lag utgående ersättningar eller som härflyta av dem.

45 a § (30.6.1955/345)

Regeringen äger rätt att, utan hinder av vad i denna lag är stadgat, på basen av reciprocitetsprincipen med främmande land träffa avtal om erläggande av i 1 § 2 mom. avsedd ersättning åt medborgare även i det land, med vilket avtal träffats.

46 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.


Denna lag skall tillämpas från och med den 1 januari 1948, och genom densamma upphävas i 35 § 3 mom. 1, 3, 4 samt 7–9 punkterna nämnda lagar och statsrådsbeslut ävensom lagen den 27 oktober 1944 om trolovad kvinnas rätt till försörjningspension, som i krigsolycksfallslagen avses (738/44).

Skillnaden mellan enligt denna lag utgående ersättning och den vid lagens ikraftträdande erlagda ersättningen får utbetalas även senare än i denna lag stadgats, dock senast den 31 december 1948. Vid bestämmandet av ersättning, som skall erläggas för tilländalupen tid, bör för sagda tid tidigare erlagd ersättning beaktas.

Ikraftträdelsestadganden:

7.7.1950/359:

Denna lag skall tillämpas från och med den 1 maj 1950.

29.6.1953/289:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1953 och tillämpas från och med sagda dag jämväl på tidigare skadade och insjuknade samt deras anhöriga.

30.6.1955/345:
15.6.1956/390:
17.1.1958/16:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1958.

16.12.1960/481:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1961, och den tillämpas räknat från sagda dag även i det fall, att enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst, utgående ersättning skall erläggas på grund av skada, insjuknande, dödsfall eller försvinnande, som inträffat före denna lags ikraftträdande. I enlighet med tidigare stadganden utgående livränta och försörjningspension erläggas likväl redan från och med den 1 maj 1960 till de belopp denna lag stadgar.

I 10 § 1 mom. 4 punkten avsedd, vid lagens ikraftträdande utgående tilläggsdel till dagpenning och livränta samt tilläggsränta och tilläggsförsörjningspension, som beviljats medelst beslut, utfärdat före denna lags ikraftträdande, erläggas även efter lagens ikraftträdande till tidigare belopp för den tid, för vilken sagda ersättning beviljats.

Har i anhängigt ärende talan förts i enlighet med vad i 43 § stadgas, skall talan anses bevarad.

Genom denna lag upphävas lagen den 28 december 1956 om utbetalning av de i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst, utgående ersättningarna, efter det indexförhöjningen upphävts (678/56) och lagen den 14 juni 1958 om höjning av ersättningarna i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst (261/58) samt lagen den 20 juni 1960 om höjning av vissa ersättningar i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst (306/60).

9.2.1962/138:

I 14 § avsedd försörjningspension, som grundar sig på invaliditetsgraden, och i 15 § avsedd försörjningspension, som grundar sig på den tid äktenskapet varat, utgår under förutsättningar, som stadgas i nämnda lagrum, även med anledning av dödsfall, som inträffat före denna lags ikraftträdande, om den skadade eller insjuknade ägt rätt till ersättning med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst, eller med stöd av den lag, som nämnes i 1 § 2 mom. lagen den 15 juni 1956 angående utvidgad tillämpning av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (390/56). Försörjningspension må sökas utan iakttagande av fatalietid, och upptages ansökningen till prövning utan hinder av tidigare beslut. Försörjningspension erlägges tidigast från ingången av det kalenderårskvartal, under vilket ansökan inkommit till statens olvcksfallsbyrå.

3.12.1965/622:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1966 och tillämpas räknat från nämnda dag även i det fall, att enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst, utgående ersättning skall erläggas på grund av skada eller insjuknande, som inträffat före denna lags ikraftträdande.

22.3.1967/122:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1967, likväl så, att lagens 2 § i dess ändrade form tillämpas från och med den 1 juli 1966. Lagen tillämpas även, om ersättning, som avses i lagen om skada, ådragen i militärtjänst, skall utgå på grund av kroppsskada eller insjuknande, som inträffat före denna lags ikraftträdande.

Har i de i 2 § 3 mom. avsedda fallen ersättning förvägrats, eller har ansökan om sagda ersättning eller annan ersättning förkastats på den grund, att förseningen av ansökan icke föranletts av vägande skäl, må olycksfallsverket utan hinder av det tidigare beslutet eller utslaget på ansökan upptaga ärendet till förnyad behandling.

Har i de i 2 § 3 mom. avsedda fallen kroppsskada eller sjukdom framträtt eller döden inträffat före denna lags ikraftträdande, skall ersättning sökas inom ett år från lagens ikraftträdande. Inom samma tid skall ersättning sökas även, om ersättningsansökan förkastats på den grund, att förseningen av ansökan icke föranletts av vägande skäl. Beträffande sökande och utbetalning av ersättning skola stadgandena i lagen om skada, ådragen i militärtjänst i övrigt tillämpas.

19.12.1969/809:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1970 och tillämpas räknat från nämnda dag även i det fall, att enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst, utgående ersättning skall erläggas på grund av skada eller insjuknande, som inträffat före denna lags ikraftträdande.

På invaliditetsgraden baserad, i 14 § avsedd försörjningspension erlägges under i lagrummet stadgande förutsättningar även med anledning av dödsfall, som inträffat före denna lags ikraftträdande, om den skadade eller insjuknade ägt rätt till ersättning med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst, eller på grund av någon i 1 § 2 mom. av lagen den 15 juni 1956 om utvidgad tillämpning av lagen om skada, ådragen i militärtjänst, (390/56) nämnd lag. Försörjningspension må sökas oberoende av termin, och ansökan upptages till prövning utan hinder av tidigare beslut. Försörjningspension erlägges tidigast från och med början av det kalenderkvartal, under vilket ansökan inkommit till olycksfallsverket.

Till tilläggsräntor som beviljats efter det lagen trätt i kraft erlägges icke, till den del de hänför sig till tiden efter lagens ikraftträdande, förhöjningar som enligt gällande stadganden lagts till tilläggsräntorna före lagens ikraftträdande.

19.2.1971/180:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1971. Det förfarande för justering av ersättningar, varom är stadgat i lagens 43 a §, iakttages från och med den 1 januari 1972, varvid tillämpas det löneindex, som fastställes i november 1971. Lagen äger tillämpning även i det fall, att enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst, utgående ersättning skall erläggas på grund av skada eller insjuknande, som inträffat före denna lags ikraftträdande.

Till anhörig, vars försörjningspension vid lagens ikraftträdande är mindre än den försörjningspension, som utgår enligt denna lag, erlägges försörjningspensionen utan särskild ansökan från lagens ikraftträdande i enlighet med denna lag.

Grundar sig ersättningsanspråk på i 2 § 3 mom. avsedd kroppsskada eller sjukdom, som har samband med sådan ytterlig mottaglighet eller fallenhet, som framkallats av de särskilda förhållanden som rått under krigsfångenskap, skall ersättning, såframt skadan eller sjukdomen uppkommit eller dödsfallet inträffat före denna lags ikraftträdande, sökas inom ett år från lagens ikraftträdande.

I övrigt äger anhörig, som vid lagens ikraftträdande icke varit berättigad till i denna lag avsedd försörjningspension, rätt att söka försörjningspension oberoende av utsatt tid, och ansökan upptages till prövning utan hinder av tidigare beslut. Försörjningspension erlägges tidigast från början av det kalenderkvartal, under vilket ansökan inkommit till olycksfallsverket.

Vid ansökan om ersättning och utbetalning därav skola stadgandena i lagen om skada, ådragen i militärtjänst, i övrigt tillämpas.

10.1.1975/6:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1975.

9.5.1975/304:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975, likväl så, att lagens 18 § 2 mom. tillämpas redan från den 1 januari 1975. Lagen tillämpas likaså såframt för skada eller sjukdom. som inträffat före lagens ikraftträdande, skall utgå ersättning enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

Vid justeringen av de ersättningar, som avses i 10 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkterna samt 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst, i den ordning som stadgas i lagens 43 a § motsvarar deras markbelopp det för år 1971 fastställda löneindextalet.

Beträffande rätt till i 14 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedd, på invaliditetsgrad baserad försörjningspension skall, försåvitt dödsfallet inträffat före ikraftträdandet av denna lag, därom ansökas inom ett år från det lagen träder i kraft och ansökan upptagas till prövning utan hinder av tidigare beslut. Vid fastställandet av invaliditetsgraden efter skadad eller insjuknad persons död kan i 2 § 5 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst nämnd skada eller sjukdom beaktas, även om för skadan eller sjukdomen icke tidigare ansökts om ersättning.

Vid ansökan och erläggande av ersättning skall i övrigt stadgandena i lagen om skada, ådragen i militärtjänst tillämpas.

3.6.1976/470:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976, varefter den tillämpas även på de i 18 § nämnda ersättningar, varom beslut givits under tiden mellan den 6 december 1975 och den 30 juni 1976, nämnda dagar medräknade.

26.5.1978/398:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978.

19.12.1980/972:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981

19.12.1980/973:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

För verkställigheten av denna lag erforderliga åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Social- och hälsovårdsministeriet skall första gången fastställa den i 18 § 2 mom. av denna lag avsedda inkomstgränsen för full tilläggsränta, i envar dyrhetsklass, sådan denna gräns vore enligt de vid denna lags ikraftträdande gällande stadgandena.

29.12.1983/1124:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Räknat från den 1 juli 1984 görs dock en förskottshöjning av ersättningsbeloppen enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst på det sätt som är stadgat i 2 mom. av ikraftträdelsestadgandet i lagen om upphävande av 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare (1120/83).

Regeringens proposition 146/83, Socialutsk. bet. 18/83, Stora utsk. bet. 157/83

10.8.1984/583:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

Lagen tillämpas på skade- och sjukdomsfall som inträffar efter lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 54/84, Socialutsk. bet. 6/84, Stora utsk. bet. 57/84

31.12.1985/1116:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På dagpenning och livränta, som betalas till skadade eller insjuknade vars sjukvård eller anstaltsvård eller anstaltsrehabilitering börjat före denna lags ikraftträdande, tillämpas fortfarande 7 § 3 mom. och 8 § 3 mom. sådana de lyder när denna lag träder i kraft.

Till en kommun eller ett kommunalförbund, som ordnat sådan sjukvård, hemservice, anstaltsvård eller rehabilitering som nämns i 6 § 4 eller 5 mom., betalas ersättning för de kostnader för vård av en skadad eller insjuknad som kommunen eller kommunalförbundet åsamkats. Har anstaltsvård eller rehabilitering som avses i 6 § 5 mom. likväl inletts före den 1 januari 1986, får kommunen eller kommunalförbundet ersättning för de avgifter eller ersättningar som skall uppbäras hos en krigsinvalid. (31.12.1986/1039)

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 95/85, Socialutsk. bet. 23/85, Stora utsk. bet. 214/85

8.8.1986/602:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1986.

Regeringens proposition 67/86, Socialutsk. bet. 12/86, Stora utsk. bet. 77/86

31.12.1986/1039:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 176/86, Socialutsk. bet. 20/86, Stora utsk. bet. 149/86

11.12.1987/1012:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 101/87, Socialutsk. bet. 12/87, Stora utsk. bet. 58/87

5.6.1992/494:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

I fråga om ikraftträdelseåret skall olycksfallsverket, med avvikelse från 6 b §, uppskatta storleken av det förskott som skall betalas till kommuner och kommunalförbund.

RP 26/92, ShUB 4/92

17.12.1993/1225:

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Stadgandet i 9 § 1 mom. tillämpas dock från och med den 1 juli 1994.

2. Genom denna lag upphävs 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 31 december 1985 om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (1116/85).

3. Om betalningen av den tilläggsdel till livränta som avses i 10 § 1 mom. 1 punkten med stöd av ett stadgande som varit gällande innan denna lag trätt i kraft har avbrutits till följd av att vård på anstalt fortgått i minst två månader, betalas inte nämnda tilläggsdel. Den här avsedda tilläggsdelen betalas dock till en skadad eller insjuknad som när lagen träder i kraft tillfälligt är frånvarande från anstaltsvård, så länge frånvaron pågår.

4. De beslut för viss tid som gäller skadade eller insjuknade som har fyllt 65 år innan lagen träder i kraft och som får sådan tilläggsdel till livränta enligt 10 § 1 mom. 5 punkten eller sådan tilläggsränta enligt 18 § som beviljats för viss tid ändras när lagen träder i kraft så att de gäller tills vidare.

5. Stadgandena i 25 § tillämpas även på de beslut av olycksfallsverket och de utslag av försäkringsdomstolen som meddelats innan denna lag trätt i kraft.

6. På de besvär som är anhängiga vid försäkringsdomstolen när lagen träder i kraft samt på de besvär som anförts över av olycksfallsverket före lagens ikraftträdande meddelade beslut och som inkommer till försäkringsdomstolen inom stadgad tid tillämpas 29 § sådan den lyder när denna lag träder i kraft.

7. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 169/93, ShUB 27/93

3.3.1995/322:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På räntan för tiden innan denna lag trädde i kraft på belopp som skall återkrävas tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den för den återbetalningsskyldige leder till ett lindrigare slutresultat än den tidigare lagen.

RP 292/94, EkUB 58/94

5.12.1996/977:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Den efterlevande maken skall särskilt ansöka om försörjningspension om hans maka som varit berättigad till ersättning enligt lnsen om skada, ådragen i militärtjänst avlidit innan denna lag har trätt i kraft.

Försörjningspension som på ansökan skall betalas med stöd av denna lag utbetalas från och med ikraftträdandet, om ärendet har blivit anhängigt inom ett år från det att liven har trätt i kraft. Om ärendet blir anhäivigt efter denna tidpunkt, betalas försörivingspensionen tidigast från och med iivången av det kalenderkvartal under vilket ärendet har anhängiggjorts.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 176/1996, ShUB 22/1996, RSv 138/1996

23.10.1998/776:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1998.

De beräkningsgrunder som nämns i 6 a § 2 mom. tillämpas dock från den 1 januari 1998 när kommunerna och samkommunerna räknar ut de kostnader anordnandet av sådana tjänster som avses i 6 § 4 och 5 mom. förorsakat under 1998.

RP 88/1998, ShUB 13/1998, RSv 97/1998

5.3.1999/299:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 83/1998, LaUB 22/1998, RSv 250/1998

12.11.1999/1035:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 67/1999, ShUB 15/1999, RSv 51/1999

14.6.2001/536:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Ersättningsbeloppen i euro anges enligt det indextal som med stöd av 9 § lagen om pension för arbetstagare (395/1961) fastställts för 1995.

Beslut och meddelande om förmånsbelopp enligt denna lag kan ges i euro redan innan lagen träder i kraft.

RP 59/2001, ShUB 13/2001, RSv 51/2001

20.12.2002/1204:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 150/2002, ShUB 26/2002, RSv 125/2002

26.11.2004/1022:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 157/2004, ShUB 20/2004, RSv 129/2004

18.11.2005/906:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 132/2005, ShUB 13/2005, RSv 116/2005

10.11.2006/990:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 137/2006, ShUB 22/2006, RSv 121/2006

11.5.2007/578:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för arbetspensionsindex enligt vilket beloppet av de ersättningar som betalades ut 1995 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2006, ShUB 56/2006, RSv 283/2006

21.12.2007/1399:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 102/2007, ShUB 25/2007, RSv 118/2007

19.11.2010/992:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 133/2010, ShUB 20/2010, RSv 141/2010

30.12.2010/1346:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2010, ShUB 40/2010, RSv 244/2010

21.12.2012/900:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 112/2012, ShUB 15/2012, RSv 97/2012

21.12.2012/901:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

LM 75/2012, ShUB 22/2012, RSk 31/2012

28.11.2014/996:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

LM 46/2014, ShUB 17/2014, RSk 35/2014

30.12.2014/1304:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 164/2014, ShUB 27/2014, RSv 195/2014

30.12.2014/1324:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

RP 164/2014, ShUB 27/2014, RSv 195/2014

7.8.2015/1031:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

20.11.2015/1341:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 52/2015, ShUB 2/2015, RSv 15/2015

18.11.2016/977:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 154/2016, ShUB 18/2016, RSv 118/2016

21.12.2016/1306:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 132/2016, FvUB 25/2016, RSv 240/2016

19.12.2018/1268:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

LM 85/2018, ShUB 26/2018, RSk 32/2018

17.4.2020/251:

Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.

RP 87/2019, ShUB 1/2020, RSv 12/2020

8.7.2022/569:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.