Beaktats t.o.m. FörfS 872/2021.

28.12.2017/1098

Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd åren 2018–2022

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av energistöd enligt statsbudgeten.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) investeringsprojekt en investering i anläggningstillgångar,

2) utredningsprojekt energikartläggningar och energianalyser, andra utredningar som hänför sig direkt till investeringar samt utredningar i syfte att utveckla en ny metod, dock inte enskilda företags sedvanliga förstudier inför etablering av affärsverksamhet eller utvidgning av verksamheten, genomförbarhetsstudier, utvecklings-, planerings- och marknadsanalyser, bakgrundsstudier och andra motsvarande utredningar,

3) biodrivmedel biodrivmedel enligt 4 § 5 punkten i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013).

3 §
Statsbidragsmyndighet

Arbets- och näringsministeriet beslutar om beviljande av stöd för investeringsprojekt, om projektets godtagbara kostnader överstiger 5 000 000 euro eller projektet hänför sig till ny teknik och dess godtagbara kostnader överstiger 1 000 000 euro, och sköter andra uppgifter i samband med det.

Beslut om beviljande av annat stöd än stöd enligt 1 mom. fattas och andra uppgifter i samband med det sköts av Innovationsfinansieringsverket Business Finland (Finansieringsverket).

4 §
Energistödets förenlighet med Europeiska unionens inre marknad

En förutsättning för att energistöd ska kunna beviljas är att bestämmelserna om förutsättningarna för beviljande av stöd och de specifika villkor för beviljande av miljöstöd som anges i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget iakttas.

För att energistöd ska kunna beviljas förutsätts dock att Europeiska kommissionen har godkänt det enskilda stödet i fråga som förenligt med den inre marknaden, om

1) stödet överstiger 15 miljoner euro,

2) stödet hänför sig till en investering för främjande av produktionen eller användningen av sådant biodrivmedel som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport(446/2007), eller

3) stödet inte annars omfattas av tillämpningsområdet för den förordning som nämns i 1 mom.

Energistödet kan i de fall som avses i 2 mom. beviljas villkorligt innan kommissionen har godkänt det.

Om det energistöd som beviljas inte omfattas av tillämpningsområdet för den förordning som nämns i 1 mom., men stödet uppfyller villkoren i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, ska den förordningen iakttas på beviljandet av stöd i stället för den förordning som nämns i 1 mom.

5 §
Projekt som kan få stöd

Energistöd kan beviljas för sådana investerings- eller utredningsprojekt som

1) främjar produktionen eller användningen av förnybar energi,

2) främjar energisparande eller effektivisering av energiproduktionen eller användningen av energi, eller

3) annars främjar omvandlingen av energisystemet till koldioxidsnålt.

Energistöd kan dock enligt målet i 1 mom. 1 punkten beviljas endast för sådana investeringsprojekt som främjar ny teknik och kommersiellt utnyttjande av den eller som innebär investering i en ny anläggning eller när det är fråga om en sådan ersättande investering som i betydlig grad bidrar till ökning av produktionen av förnybar energi eller när någon annan betydande positiv energieffekt enligt målet uppnås. En ytterligare förutsättning för att energistöd ska kunna beviljas är att

1) målet för ett investeringsprojekt för produktion eller användning av biodrivmedel är produktion av sådana biodrivmedel som visats uppfylla hållbarhetskriterierna enligt lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen och vars råvaror består av avfall eller restprodukter eller andra råvaror som avses i den lagen, med undantag för ätbara delar av näringsväxter,

2) ett investeringsprojekt som gäller ett vattenkraftverk är förenligt med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.

Energistöd kan dock enligt målet i 1 mom. 2 punkten beviljas endast för

1) investeringsprojekt vars syfte inte är att säkerställa fullgörandet av en obligatorisk skyldighet som gäller stärkande av nivån på miljöskyddet,

2) utredningsprojekt som inte hänför sig till obligatoriska energibesiktningar av ett företag enligt energieffektivitetslagen (1429/2014).

Energistöd kan beviljas för ett investeringsprojekt som hänför sig till sådan verksamhet som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel (311/2011) till den del projektet innehåller ny teknik eller, när det är fråga om ett i 1 mom. 2 punkten avsett mål, också till den del projektet omfattas av ett system med energieffektivitetsavtal enligt energieffektivitetslagen och den ekonomiska nytta som fås av utsläppshandeln är ringa på grund av investeringen.

Vid prövning av beviljandet av energistöd ska företräde ges investeringsprojekt som främjar ny teknik och det kommersiella utnyttjandet av den. Om det inom ramen för den fullmakt som enligt statsbudgeten står till förfogande är möjligt att bevilja stöd också för andra projekt, ska företräde då ges långt förberedda projekt som på ett kostnadseffektivt sätt främjar de positiva energieffekterna enligt 1 mom.

6 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av energistöd

Energistöd kan beviljas om

1) projektet inte skulle genomföras eller den nya teknik som ingår i projektet inte skulle tas i bruk utan stödet, och

2) det före beslutet om beviljande av stöd

a) i fråga om investeringsprojekt inte har fattats något sådant bindande investeringsbeslut, gjorts någon sådan beställning av en huvudanordning, fattats något sådant beslut om inledande av byggnadsarbetet eller ingåtts någon annan sådan förbindelse som innebär att det inte längre är möjligt att inhibera projektet utan betydande ekonomisk förlust,

b) i fråga om utredningsprojekt inte har gjorts någon sådan bindande beställning eller ingåtts någon annan sådan förbindelse som innebär att det inte längre är möjligt att inhibera projektet utan betydande ekonomisk förlust.

Energistöd kan dock beviljas för andelen ny teknik i ett investeringsprojekt, en energieffektivitetsåtgärd eller annars i begränsad omfattning, om den avgränsade del av projektet som finansieras med stödet i fråga inte har inletts i enlighet med 1 mom. 2 punkten underpunkt a, fastän projektet i övrigt har inletts. Det föreligger inte något hinder enligt 1 mom. 2 punkten underpunkt a för beviljandet av energistöd, om röjnings- och jordbyggnadsarbetena i samband med investeringsprojektet har inletts innan beslutet om beviljande av stöd har fattats.

En ytterligare förutsättning för beviljande av energistöd är att stödmottagaren finansierar minst 25 procent av projektet med sådan finansiering som inte inbegriper offentligt stöd. Detta tillämpas dock inte på projekt som genomförs av en kommun eller en sammanslutning som huvudsakligen ägs av en kommun till den del det är fråga om finansiering som beviljas av kommunen.

7 §
Mottagaren av energistöd

Energistöd kan beviljas till företag, kommuner och andra sammanslutningar.

Energistöd beviljas dock inte till

1) organisationer vars verksamhet finansieras genom statsbudgeten,

2) ämbetsverk, institutioner och andra organ som hör till den ekonomiförvaltningsorganisation som avses i lagen om statsbudgeten (423/1988),

3) anläggningsprojekt som får statsandel,

4) bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter eller gårdsbruksenheter eller projekt i anslutning till dem, med undantag av sådana projekt i anslutning till gårdsbruksenheter där den producerade energin används utanför produktionsverksamheten inom jordbruket,

5) sådana företag i svårigheter som avses i Europeiska unionens regler om statligt stöd.

Om fler än ett företag, en kommun eller en sammanslutning av annat slag deltar i genomförandet av ett projekt som avses i 3 § 1 mom., kan stöd beviljas och betalas ut till det företag, den kommun eller den sammanslutning som för hela projektets del har förbundit sig att ansvara för användningen av stödet (samordnare). Om stödet beviljas till en samordnare, ska denne ingå ett sådant avtal som avses i 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) med dem som genomför projektet.

8 §
Energistödets maximibelopp

Energistöd som beviljas på basis av prövning från fall till fall får för investeringsprojekt utgöra högst 30 procent och för utredningsprojekt högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna.

Energistödet för ett investeringsprojekt kan höjas med tio procentenheter till den del projektet inbegriper ny teknik. Energistödet för ett utredningsprojekt kan höjas med tio procentenheter, om stödet beviljas till en kommun eller till sådana små eller medelstora företag som är förenliga med kommissionens rekommendation om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (2003/361/EG).

Samordnaren kan få ersättning för sina skäliga kostnader för samordningen. De samordningskostnader som ersätts får dock utgöra högst 10 procent av de sammanlagda godtagbara kostnaderna för det projekt som får stöd.

9 §
Ansökan om energistöd

Ansökan om energistöd ska lämnas till Finansieringsverket. Den som ansöker om stöd ska lämna sådana uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna bedömas och avgöras.

I ansökan om energistöd för investeringsprojekt och dess bilagor ska åtminstone följande uppgifter lämnas:

1) sökandens officiella namn, adressuppgifter, e-postadress, företags- och organisationsnummer samt företagets storlek,

2) det primära målet för projektet enligt 5 § 1 mom., en beskrivning av projektet samt planen och tidtabellen för projektets genomförande,

3) en uppskattning av projektets energiekonomiska effekter, projektets konsekvenser i fråga om utsläpp av växthusgaser och andra betydelsefulla miljökonsekvenser av projektet samt projektets sysselsättningseffekter och andra effekter,

4) projektets specificerade kostnadsförslag,

5) projektets finansieringsplan,

6) ett minimibelopp av stöd som projektet bedöms kunna komma igång med, och motiveringar därtill,

7) projektets lönsamhetskalkyl exklusive stöd och inklusive stöd,

8) en redogörelse för övriga offentliga stöd som har sökts och beviljats för projektet, inklusive de stöd som Europeiska unionen har beviljat.

Om det är fråga om ett investeringsprojekt som handlar om ny teknik, ska det i ansökan och dess bilagor redogöras för teknikens nyhetsvärde och riskerna med den samt möjligheterna att utnyttja tekniken och de extra kostnader som den nya tekniken medför jämfört med projekt med sedvanlig teknik.

Av en ansökan om energistöd för ett utredningsprojekt och dess bilagor ska åtminstone de uppgifter framgå som avses i 2 mom. 1–5 och 8 punkten samt det belopp av stöd som projektet bedöms kunna komma igång med, och motiveringar därtill.

10 §
Godtagbara kostnader för ett investeringsprojekt

Kostnader som kan godtas för ett investeringsprojekt är

1) kostnader för anskaffning och montering av maskiner och anordningar,

2) kostnader för byggnader,

3) kostnader för byggnadstekniska arbeten och övervakning av byggnadsarbetena, den anslutningsavgift som distributionsnätsinnehavaren tar ut för elproduktionen samt kostnader för byggandet av en stamledning som behövs för anslutning till fjärrvärmenätet för ett fjärrvärmeverk som ska byggas,

4) kostnader för anskaffning av markområden som direkt hänför sig till investeringen, till den del kostnaderna inte överstiger 10 procent av de sammanlagda godtagbara kostnaderna för projektet, samt kostnader för röjnings- och jordbyggnadsarbeten,

5) berednings- och planeringskostnader, till den del kostnaderna inte överstiger 20 procent av de godtagbara kostnaderna för projektet,

6) löner för de personer som deltagit i genomförandet av projektet under den effektiva arbetstiden i projektet enligt stödmottagarens arbetstidskontroll samt indirekta arbetskraftskostnader till högst 50 procent av lönerna för den effektiva arbetstiden i projektet,

7) kostnader för idrifttagning och utbildning av den driftspersonal som idrifttagningen förutsätter,

8) kostnader för uppföljning av investeringen för högst ett år efter det att investeringen tagits i bruk, om detta är motiverat på grund av projektets särdrag eller av andra särskilda skäl.

Om det är fråga om ett investeringsprojekt enligt målet i 5 § 1 mom. 2 punkten, är de extra investeringskostnader som behövs för att uppnå målet godtagbara kostnader.

Godtagbara kostnader för ett investeringsprojekt är inte stödmottagarens omkostnader, representationsutgifter, räntor eller andra finansieringskostnader, andra anslutningsavgifter än de som avses i 1 mom. 3 punkten, avgifter som baserar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), avsättningar med tanke på kostnader, stödmottagarens resekostnader och inte heller de mervärdeskatter som stödmottagaren betalat. Kostnaderna kan dock godkännas inklusive mervärdesskatter, om finansieringsmottagaren inte är mervärdesskatteskyldig. Kostnader som inkluderar mervärdesskatt kan också godkännas, om de hänför sig till mervärdesskattefri verksamhet och den mervärdesskatt som betalas kvarstår som en slutlig utgift för stödmottagaren.

Om investeringsprojektet finansieras genom leasing, avbetalning eller på något annat motsvarande sätt eller genomförs med hjälp av ett avtal om energiprestanda, kan som utgifter godkännas högst de kostnader som motsvarar inköpspriset för anskaffningen, men inte förvaltnings-, finansierings-, försäkrings-, reparations- eller underhållskostnader eller andra motsvarande kostnader.

För ett investeringsprojekt kan kostnader för anskaffningar hos parter som står i ekonomisk intressegemenskap med stödmottagaren godkännas endast till den del stödmottagaren visar att kostnaderna motsvarar självkostnadspriset. Parterna i en affärstransaktion står i ekonomisk intressegemenskap med varandra, om den ena parten kan utöva bestämmande inflytande eller betydande inflytande över den andra parten vid beslutsfattande om dess ekonomi och affärsverksamhet eller om en tredje part ensam eller tillsammans med sin närståendekrets utövar bestämmande inflytande över båda parterna i affärstransaktionen.

11 §
Godtagbara kostnader för ett utredningsprojekt

Kostnader som kan godtas för ett utredningsprojekt är

1) löner för de personer som deltagit i genomförandet av projektet under den effektiva arbetstiden i projektet enligt stödmottagarens arbetstidskontroll samt indirekta arbetskraftskostnader till högst 50 procent av lönerna för den effektiva arbetstiden i projektet,

2) för projektets genomförande nödvändiga kostnader för hyrning av maskiner och anordningar och kostnader för tillbehör, till den delen kostnaderna inte överstiger 10 procent av projektets godtagbara kostnader,

3) nödvändiga resekostnader högst till ett belopp motsvarande skattefria ersättningar enligt gällande beslut av Skatteförvaltningen,

4) kostnader för konsulttjänster, sakkunnigtjänster och dataförvaltningstjänster och andra motsvarande direkta kostnader som föranleds av projektet.

Godtagbara kostnader för ett utredningsprojekt är inte stödmottagarens omkostnader, representationsutgifter, frivilliga personförsäkringar, räntor och andra finansieringskostnader, kostnader för anskaffning av kontorsmaskiner, bilar och andra motsvarande varaktiga konsumtionsvaror samt mervärdesskatter som stödmottagaren betalat. Kostnaderna kan dock godkännas inklusive mervärdeskatt på de grunder som anges i 10 § 3 mom.

12 §
Ansökan om utbetalning av energistöd

Energistödet betalas ut på ansökan (ansökan om utbetalning) i efterskott i den takt som projektet framskrider och enligt uppkomna, betalda kostnader.

Det energistöd som beviljats för investeringsprojekt kan sökas för utbetalning i en eller flera poster. I samband med varje ansökan om utbetalning ska stödmottagaren lägga fram ett utlåtande av stödmottagarens representant över hur projektet framskrider samt tillförlitlig utredning om hittills uppkomna och betalda kostnader. I ansökan om utbetalning av den första posten eller ansökan om utbetalning av stödet i en post ska sökanden dessutom presentera utredning om projektets totala finansiering. Ansökan om utbetalning av den sista betalningsposten (slutredovisning) ska lämnas till den som beviljat stödet inom fyra månader från den dag då projektet enligt stödbeslutet ska ha slutförts. I slutredovisningen ska en kostnadsredovisning som omfattar hela projektets faktiska kostnader lämnas. Den som beviljat stödet kan av särskilda skäl bevilja förlängd tid för lämnande av slutredovisning, om ansökan om detta lämnas in före utgången av den utsatta tiden.

En i 1 kap. 2 § 1 punkten i revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor ska i samband med slutredovisningen lämna en rapport om sina iakttagelser beträffande de kostnader som redovisats för projektet under hela projektperioden. Om stödmottagaren är en kommun, en samkommun eller en församling, lämnas rapporten av dess revisor. Vid projekt där antalet inköpsfakturor är högst fem kan den som beviljar stödet som ett alternativ till revisorsrapport godkänna att sökanden till redovisningen fogar kopior av inköpsfakturorna och betalningsverifikat som visar att fakturorna har betalats.

Ansökan om utbetalning av energistöd för utredningsprojekt ska lämnas till den som beviljat stödet inom fyra månader från den dag då projektet enligt stödbeslutet ska ha slutförts. I sin ansökan om utbetalning är stödmottagaren skyldig att presentera tillförlitlig utredning om projektets faktiska och betalda kostnader samt lämna en slutrapport om projektets resultat och möjligheterna att utnyttja dem. På ansökan om utbetalning tillämpas dessutom bestämmelserna om slutredovisning i 2 och 3 mom.

13 §
Utbetalning av energistöd

Den första posten av energistöd som beviljats för ett investeringsprojekt kan betalas ut när stödmottagaren gjort en bindande beställning av en huvudanordning och inlett byggandet samt minst 20 procent av kostnaderna har betalats.

Den sista posten av energistöd som beviljats för ett investeringsprojekt kan betalas ut när projektet har slutförts och den egendom som är föremål för stödet har försäkrats mot skada och slutredovisningen har godkänts. Den sista betalningsposten ska vara minst 20 procent av det beviljade stödet. I beslutet om utbetalning av den sista betalningsposten fastställs det slutliga beloppet av stödet. Om de faktiska godtagbara kostnaderna underskrider det belopp som nämns i stödbeslutet, är storleken på det slutliga stödet den andel av de faktiska godtagbara kostnaderna som stödprocenten anger.

Energistöd som beviljats för ett utredningsprojekt kan betalas ut när projektet har slutförts och slutredovisningen har godkänts. I beslutet om utbetalning fastställs det slutliga beloppet av stödet. På det slutliga beloppet av stödet tillämpas bestämmelserna i 2 mom.

Utbetalningen av energistödet ska avbrytas, om stödmottagaren inte har följt ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

14 §
Användnings- och överlåtelsebegränsningar som gäller egendomen

Egendom som varit föremål för energistöd ska användas för det ändamål som anges i stödbeslutet under fem års tid och får inte under denna tid överlåtas till någon annan eller överföras i någon annans ägo eller besittning. Det är dock möjligt att temporärt överföra äganderätten till ett finansieringsbolag eller motsvarande, om användnings- och besittningsrätten kvarstår hos stödmottagaren.

I stödbeslutet ska det anges när den tid som avses i 1 mom. börjar och löper ut.

Av särskilda skäl kan den som beviljat stödet på ansökan avvika från de användnings- och överlåtelsebegränsningar som anges i 1 mom.

15 §
Utrednings- och anmälningsskyldigheten för mottagare av energistöd

Mottagaren av energistöd ska inom två år från utbetalningen av den sista stödposten lämna den som beviljat stödet en redogörelse för projektets i 9 § 2 mom. 3 punkten avsedda effekter och konsekvenser.

Mottagaren av energistöd ska underrätta den som beviljat stödet om sådana förändringar i förhållandena som påverkar iakttagandet av användnings- och överlåtelsebegränsningarna eller användningen av egendomen för det ändamål som anges i stödbeslutet omedelbart efter det att förhållandena förändrats, dock senast två månader senare. Den som beviljar stöd kan av särskilda skäl på stödmottagarens ansökan besluta att ge ett förhandsbesked om huruvida ändringen av förhållandena kräver att sådana åtgärder som avses i statsunderstödslagen vidtas och huruvida det är möjligt att bevilja undantag med stöd av 14 § 3 mom. I ansökan om förhandsbesked ska det lämnas den information som behövs för att saken ska kunna bedömas och avgöras, och förhandsbesked kan sökas tidigast tre månader innan ändringen av förhållandena avses bli genomförd.

Om lagen om utsläppshandel börjar tillämpas på projektet, ska stödmottagaren inom två månader anmäla detta till den som beviljat stödet.

16 §
Bokföringsskyldigheten för mottagare av energistöd

Mottagaren av energistöd ska som en del av sin bokföring enligt bokföringslagen (1336/1997) föra bok över projektet med hjälp av ett eget kostnadsställe eller konto eller på annat sätt så att användningen av stödet kan övervakas utan svårighet.

Stödmottagaren ska bevara alla verifikationer och det övriga bokföringsmaterial som hänför sig till genomförandet av det understödda projektet på det sätt som avses i bokföringslagen.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till och med den 31 december 2022.

På sådana ansökningar om energistöd som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning och på energistöd som har beviljats före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På energistöd som närings-, trafik- och miljöcentralen har beviljat före ikraftträdandet av statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd (34/2017) tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av den förordningen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.