Beaktats t.o.m. FörfS 939/2023.

28.12.2017/1070

Lag om handel med finansiella instrument

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

I AVDELNINGEN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 kap

Tillämpningsområde och definitioner

1 § (29.6.2021/598)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på ordnande av handel med finansiella instrument och på offentliggörande av information om handel med finansiella instrument.

Denna lag tillämpas på utländska organisationer som motsvarar börser i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap.

Bestämmelser om offentliggörande av information om handel med finansiella instrument och om handel med derivatinstrument finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. I den förordningen finns det också bestämmelser om rapportering till den behöriga myndigheten av transaktioner med finansiella instrument, om icke-diskriminerande tillträde till clearing och till uppgifter om referensvärden samt om datarapporteringstjänster.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) finansiella instrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster (747/2012),

2) värdepapper värdepapper enligt 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012),

3) derivatinstrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § 1 mom. 3–9 punkten i lagen om investeringstjänster,

4) multilateralt system ett system där flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument kan interagera inom systemet,

5) reglerad marknad ett multilateralt system som drivs av en börs eller av en motsvarande marknadsoperatör i någon annan EES-stat och där köp- och säljbud på finansiella instrument eller inbjudningar till erbjudande i enlighet med regler som upprättats av marknadsoperatören sammanförs så att detta leder till bindande avslut,

6) marknadsoperatör en eller flera personer som leder eller driver verksamhet på en reglerad marknad och får vara den reglerade marknaden själv,

7) börs ett finländskt aktiebolag som driver en reglerad marknad i Finland,

8) multilateral handelsplattform ett multilateralt system som är av ett annat slag än enligt 5 eller 11 punkten och som drivs av en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel eller av en motsvarande marknadsplatsoperatör i någon annan EES-stat och där köp- och säljbud på finansiella instrument eller inbjudningar till erbjudande i enlighet med regler som upprättats av marknadsplatsoperatören sammanförs så att detta leder till bindande avslut,

8 a) DLT-baserad multilateral handelsplattform en multilateral handelsplattform som endast tillåter handel medfinansiella instrument som baseras på teknik för distribuerade liggare (DLT), (23.3.2023/367)

8 b) DLT-baserat handels- och avvecklingssystem en sådan DLT-baserad multilateral handelsplattform och ett sådant DLT-avvecklingssystem som kombinerar tjänster som tillhandahålls av både en DLT-baserad multilateral handelsplattform och ett DLT-avvecklingssystem, (23.3.2023/367)

9) tillväxtmarknad för små och medelstora företag en särskild multilateral handelsplattform som är registrerad i enlighet med 6 kap.,

10) små och medelstora företag företag vars genomsnittliga börsvärde understeg 200 000 000 euro beräknat på slutkurser för de tre föregående kalenderåren,

11) organiserad handelsplattform ett multilateralt system som är av ett annat slag än enligt 5, 8 och 9 punkten och som drivs av en marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel eller av en motsvarande marknadsplatsoperatör i någon annan EES-stat och där föremål för handel är endast obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter eller derivat,

12) marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel en börs, ett värdepappersföretag och ett tredjelandsföretags filial som avses i lagen om investeringstjänster samt ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (610/2014) och som i Finland driver system som avses i 8 punkten och med marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel en börs, ett värdepappersföretag och ett tredjelandsföretags filial som avses i lagen om investeringstjänster samt ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen och som i Finland driver system som avses i 11 punkten,

13) handelsplats en reglerad marknad, en multilateral och en organiserad handelsplattform,

14) tillhandahållare av investeringstjänster i lagen om investeringstjänster avsedda värdepappersföretag och utländska EES-värdepappersföretag och i kreditinstitutslagen avsedda kreditinstitut och utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet,

15) handelspart tillhandahållare av investeringstjänster och andra personer som en börs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel har auktoriserat att bedriva handel på en viss handelsplats,

16) systematisk internhandlare ett värdepappersföretag som i en organiserad, frekvent, systematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när det utför kundorder utanför en reglerad marknad utan att utnyttja ett multilateralt system,

17) algoritmisk handel handel med finansiella instrument där en datoralgoritm automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar,

18) matchad principalhandel en transaktion där en mellanhand själv träder emellan transaktionens köpare och säljare på ett sådant sätt att den under transaktionens utförande aldrig exponeras för marknadsrisk och där båda sidor av transaktionen genomförs samtidigt och där transaktionen genomförs till ett pris där mellanhanden inte gör någon vinst eller förlust, förutom tidigare tillkännagivna arvoden eller avgifter för transaktionen,

19 punkten har upphävts genom L 29.6.2021/598. (29.6.2021/598)

20) leverantör av datarapporteringstjänster en person som avses i artikel 2.1.36a i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, (29.6.2021/598)

21 punkten har upphävts genom L 29.6.2021/598. (29.6.2021/598)

22 punkten har upphävts genom L 29.6.2021/598. (29.6.2021/598)

23 punkten har upphävts genom L 29.6.2021/598. (29.6.2021/598)

24 punkten har upphävts genom L 29.6.2021/598. (29.6.2021/598)

25) EES-stat en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

26) tredjeland en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

27) utländskt EES-värdepappersföretag ett sådant utländskt EES-värdepappersföretag som avses i 1 kap. 13 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster,

28) utländskt EES-kreditinstitut ett sådant EES-kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 3 mom. i kreditinstitutslagen och som har verksamhetstillstånd för att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster,

29) tredjelandsföretag sådana företag i tredjeländer som avses i 1 kap. 13 § 1 mom. 9 punkten i lagen om investeringstjänster,

30) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG,

31) ledning styrelsen för en tillhandahållare av investeringstjänster eller en börs, och om företaget har ett förvaltningsråd, förvaltningsrådet, verkställande direktören och alla som är direkt underställda verkställande direktören och som sköter företagets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet, (29.6.2021/598)

32) verkställande ledning företagets verkställande direktör samt alla som är direkt underställda verkställande direktören och sköter företagets högsta ledningsuppgifter eller i praktiken leder dess verksamhet,

33) limiterad order en order att köpa eller sälja ett finansiellt instrument till ett angivet högsta eller lägsta pris eller bättre och avseende en angiven volym,

34) likvid marknad en marknad för ett finansiellt instrument eller en klass av finansiella instrument, där det ständigt finns beredda och villiga köpare och säljare, enligt en bedömning utifrån följande kriterier och med beaktande av de specifika marknadsstrukturerna för det finansiella instrumentet eller klassen av finansiella instrument, dvs.

a) den genomsnittliga transaktionsfrekvensen och transaktionsvolymen under ett antal marknadsvillkor, med beaktande av produkternas art och livscykel inom klassen av finansiella instrument,

b) antalet och typen av marknadsaktörer, inbegripet förhållandet mellan antalet marknadsaktörer och antalet instrument som handlas när det gäller en särskild produkt,

c) den genomsnittliga storleken på spreadar, när uppgift finns,

(19.11.2021/940)

35) jordbruksråvaruderivat derivatinstrument som avser de produkter som anges i artikel 1 och bilaga I, del I–XX och XXIV/1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 och de produkter som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000, (19.11.2021/940)

36) kritiska eller signifikanta råvaruderivat derivat i vilka summan av alla slutpositionsinnehavarares nettopositioner utgör storleken på deras öppna kontrakt och utgör minst 300 000 poster i genomsnitt under en period av ett år, (19.11.2021/940)

37) värdepapperiserade råvaruderivat värdepapper som avses i 2 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen och som har koppling till råvaran eller den underliggande tillgången för ett finansiellt instrument som avses i 1 kap. 14 § 1 mom. 9 punkten i lagen om investeringstjänster, (19.11.2021/940)

38) huvudsakligen kommersiell koncern en koncern som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 4 a-punkten i lagen om investeringstjänster. (19.11.2021/940)

(15.3.2019/295)

Frekvensen och systematiken i en sådan systematisk internhandlares handel som avses i 1 mom. 16 punkten ska bedömas utifrån volymen på OTC-handel som tillhandahållaren av investeringstjänster bedriver för egen räkning med specifikt finansiellt instrument när den utför kundorder. Den relevanta volymen på den OTC-handel tillhandahållaren av investeringstjänster bedriver ska bedömas antingen i förhållande till den totala handeln med ett specifikt finansiellt instrument inom värdepappersföretaget eller genom att jämföra volymen på tillhandahållarens OTC-handel med den totala handeln med ett specifikt instrument inom unionen. Definitionen av systematisk internhandlare ska endast tillämpas när de på förhand uppsatta gränserna för vad som är en frekvent och systematisk omfattning och en väsentlig omfattning båda överskrids eller när en tillhandahållare av investeringstjänster väljer att ansluta sig till ordningen för en systematisk internhandlare.

Sådana enskilda orderparametrar som avses ovan i 1 mom. 17 punkten är huruvida ordern ska initieras, tidpunkt, pris och kvantitet för ordern eller hur ordern ska behandlas efter det att den har lagts, med begränsat eller inget mänskligt ingripande och inbegriper inte system som används endast för dirigering av order till en eller flera handelsplatser eller för expediering av order utan att några handelsparametrar har fastställts eller för bekräftelse av order eller bearbetning efter handeln av utförda transaktioner.

3 §
Annan lagstiftning som är tillämplig på börser

På börser tillämpas aktiebolagslagen (624/2006), om inte något annat följer av denna lag eller av annan lagstiftning som gäller börser.

I börsens egen verksamhet och vid verksamhet på börsen får inte tillämpas förfaranden som strider mot god värdepappersmarknadssed enligt 1 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen.

4 §
Europeiska unionens lagstiftning

I denna lag avses med

1) direktivet om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU,

2) EU:s förordning om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

3) europabolagsförordningen rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag (SE),

4) direktivet om börslistor Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som ska offentliggöras beträffande sådana värdepapper (SE),

5) blankningsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar,

6) EU:s marknadsmissbruksförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG, (23.3.2023/367)

7) DLT-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/858 om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare och om ändring av förordningarna (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 samt direktiv 2014/65/EU. (23.3.2023/367)

5 §
Bestämmelser som ska iakttas av operatörer av multilaterala system samt av systematiska internhandlare

Alla multilaterala system ska i sin verksamhet iaktta vad som i denna lag föreskrivs antingen om reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar eller organiserade handelsplattformar. I avdelning III i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs om systematiska internhandlares skyldighet att offentliggöra handelsinformation.

Vid transaktioner som avser finansiella instrument och som inte genomförs i ett multilateralt system eller hos en systematisk internhandlare ska iakttas bestämmelserna i avdelning III i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, vilket dock inte begränsar tillämpningen av artiklarna 23 och 28 i den förordningen.

II AVDELNINGEN

HANDELSPLATSER FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT (15.3.2019/295)

2 kap

Drift av reglerade marknader

Verksamhetstillstånd och förvaltning
1 § (29.6.2021/598)
Tillstånd att driva en reglerad marknad och annan tillåten verksamhet

En reglerad marknad får inte drivas utan tillstånd som beviljats av finansministeriet.

En börs får utöver en reglerad marknad driva en multilateral handelsplattform och en organiserad handelsplattform och tillhandahålla databehandlingstjänster och andra tjänster i anslutning till omsättning och förvaring av finansiella instrument samt utbildnings- och informationstjänster för utveckling av värdepappers-, derivat- och finansmarknaden samt bedriva annan verksamhet som har nära samband med verksamhet som avses i detta moment.

En börs får verka som clearingmedlem samt som kontoförande institut med iakttagande av lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017).

Bestämmelser om en börs rätt att tillhandahålla datarapporteringstjänster finns i artikel 27b.2 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument.

En börs får inte bedriva annan verksamhet än sådan som avses i denna paragraf.

1 a § (23.3.2023/367)
Specifikt tillstånd för drift av en DLT-baserad multilateral handelsplattform eller ett DLT-baserat handels- och avvecklingssystem

Bestämmelser om specifika tillstånd att driva en DLT-baserad multilateral handelsplattform eller ett DLT-baserat handels- och avvecklingssystem finns i 5 kap. 1 a §.

2 §
Börsens säte

Börsens säte ska vara beläget i Finland.

3 §
Firma

Företag som saknar börstillstånd får inte i sin firma eller annars för att beskriva sin verksamhet använda ordet eller sammansättningsleden fondbörs eller derivatbörs.

4 §
Ansökan om verksamhetstillstånd

Finansministeriet kan på ansökan av ett finländskt aktiebolag bevilja bolaget börstillstånd. Tillstånd kan sökas också för ett nybildat bolags räkning.

Till ansökan ska fogas en plan för börsens verksamhet och för sådan annan eventuell verksamhet som avses i 1 § 2 mom. samt en ansökan om fastställelse av börsens regler enligt 3 kap. 7 §. Dessutom ska till ansökan fogas tillräckliga utredningar om börsens

1) ägande,

2) ledning och revisorer,

3) interna kontroll och riskhantering,

4) hantering av eventuella intressekonflikter och bindningar

5) ekonomiska verksamhetsförutsättningar,

6) tillsynsuppgift och hur den är ordnad.

Om verksamhetstillstånd söks för ett nybildat bolags räkning ska till ansökan dessutom fogas tillräckliga utredningar om sökanden.

Sökanden ska på begäran av finansministeriet tillställa ministeriet de tilläggsutredningar som behövs för att verksamhetstillstånd ska kunna beviljas.

5 §
Förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd

Finansministeriet ska bevilja verksamhetstillstånd, om ministeriet utifrån vad som utretts kan förvissa sig om att

1) sökanden och den planerade verksamheten uppfyller de krav för drivande av en reglerad marknad som föreskrivs i denna lag och i bestämmelser om föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument,

2) börsens ägare uppfyller de krav som anges i 6 §,

3) börsens ledning uppfyller de krav som föreskrivs i 16–18 § och att det inte finns någon grundad anledning att misstänka ledningen för att äventyra en effektiv och försiktig ledning av den reglerade marknaden eller förtroendet för marknaden,

4) ägandet i börsen inte äventyrar dess verksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper.

6 §
Betydande ägares tillförlitlighet

Den som direkt eller indirekt äger minst tio procent av en börs aktiekapital eller en andel som medför minst tio procent av det röstetal som samtliga aktier i börsen medför måste vara tillförlitlig.

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de fem senaste åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig som ägare i en börs, eller

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig som ägare i en börs.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft, kan den dömde dock fortsätta att utöva beslutanderätt som ägare i börsen, om detta ska anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av den dömdes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkade omständigheter.

7 §
Tillståndsbeslut och inledande av en börs verksamhet

En tillståndsansökan ska avgöras inom sex månader efter det att den tagits emot eller, om ansökan är bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och upplysningar som behövs för avgörandet. Ett tillståndsbeslut ska dock alltid fattas inom tolv månader efter det att ansökan tagits emot. Bestämmelser om anförande av besvär på den grunden att beslut inte har meddelats inom föreskriven tid finns i 11 kap. 1 §.

Finansministeriet ska innan ärendet avgörs be Finlands Bank och Finansinspektionen yttra sig om ansökan.

Finansministeriet har efter att ha hört sökanden rätt att förena tillståndet med sådana begränsningar och villkor i fråga om verksamheten som är nödvändiga för tillsynen.

En börs får, om inte annat följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter det att tillstånd beviljats och de regler som avses i 3 kap. 7 § har fastställts. Om tillstånd har beviljats ett nybildat bolag, får verksamheten inledas efter det att börsen registrerats.

Vad som i 3 kap. 1 § 4 mom. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om företag som ansöker om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag, ska tillämpas också på aktiebolag som ansöker om verksamhetstillstånd för börs. (15.3.2019/295)

8 §
Verksamhetstillstånd för europabolag

Börstillstånd ska beviljas också ett europabolag som avses i europabolagsförordningen, om bolaget har beviljats motsvarande tillstånd i någon annan EES-stat och har för avsikt att flytta sitt säte till Finland enligt artikel 8 i den förordningen. Finansministeriet ska begära ett yttrande om ansökan av den tillsynsmyndighet som övervakar värdepappersmarknaden i den berörda staten. Flyttningen av sätet får inte registreras förrän tillstånd har beviljats. Detsamma gäller när ett europabolag bildas genom fusion så att det övertagande bolaget som har sitt säte i någon annan stat registreras som europabolag i Finland.

9 §
Registrering av verksamhetstillstånd

Finansministeriet ska anmäla verksamhetstillstånd till handelsregistret.

Tillstånd som har beviljats nygrundade börser och sådana europabolag som flyttar sitt säte till Finland ska registreras samtidigt som företaget registreras.

10 §
Ekonomiska verksamhetsförutsättningar

En börs ska ha tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar, med beaktande av omfattningen och arten av börsens verksamhet.

En börs ska ha ett till fullo inbetalt aktiekapital på minst 730 000 euro.

11 §
Anmälan om aktieförvärv

Den som har för avsikt att direkt eller indirekt förvärva aktier i en börs ska på förhand underrätta Finansinspektionen, om förvärvarens innehav till följd av förvärvet

1) utgör minst tio procent av börsens aktiekapital,

2) blir så stort att det motsvarar minst tio procent av röstetalet för samtliga aktier, eller

3) annars ger rätt att utöva ett inflytande som kan jämställas med ett innehav som avses i 2 punkten eller ett annars betydande inflytande på börsens förvaltning.

Om avsikten är att utöka ägarandelen till minst 20, 30 eller 50 procent av börsens aktiekapital eller röstetalet i börsen, ska Finansinspektionen på förhand underrättas också om detta förvärv. Motsvarande anmälan ska göras också när ägarandelen minskas så att den underskrider de gränser som anges i detta moment eller i 1 mom.

Vid beräkning av innehav och röstetal som avses i 1 och 2 mom. ska 2 kap. 4 § och 9 kap. 4–6, 6 a, 6 b och 7 § i värdepappersmarknadslagen tillämpas.

En börs ska minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om de i 1 och 2 mom. angivna andelarnas ägare och om dessas andel av börsens aktiekapital och det röstetal som aktierna medför, om börsen känner till dessa fakta. Börsen ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om sådana förändringar i innehavet i andelar som har kommit till dess kännedom. I anmälningarna kan lämnas tillräckliga uppgifter om innehavens storlek och om ägarna samt övriga uppgifter, enligt vad Finansinspektionen bestämmer.

Av en anmälan som avses ovan i 1 och 2 mom. ska framgå behövliga uppgifter och utredningar om

1) den anmälningsskyldige samt om dennes tillförlitlighet och ekonomiska situation,

2) den anmälningsskyldiges innehav och andra bindningar till börsen,

3) med förvärvet förknippade avtal, finansiering av förvärvet och, i de fall som avses i 2 mom., om syftet med innehavet.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om anmälningar om förvärv av ägarandelar i en börs gäller också företag som har ett sådant bestämmande inflytande i en börs som avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen (börsens holdingföretag).

12 §
Förbud mot att förvärva aktier

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att förbjuda förvärv av sådana ägarandelar som avses i 11 § finns i 32 a § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Finansinspektionen ska fatta beslut om förbud enligt 1 mom. inom tre månader efter att ha tagit emot en anmälan som avses i 11 §.

Före utgången av den tidsfrist som avses i 2 mom. får den anmälningsskyldige förvärva aktier som avses i 11 § endast om Finansinspektionen har gett sitt samtycke.

13 §
En börs bindningar

En betydande bindning mellan en börs och en annan juridisk person eller en fysisk person får inte hindra en effektiv tillsyn över börsen. En effektiv tillsyn får inte heller hindras av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter som i ett tredjeland ska tillämpas på fysiska eller juridiska personer med sådana bindningar.

När det efter att verksamhetstillstånd har beviljats sker förändringar i de uppgifter om bindningar som anmälts i tillståndsansökan ska Finansinspektionen omedelbart underrättas om dessa.

Med betydande bindningar avses i denna paragraf nära förbindelser enligt artikel 4.1.38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

14 §
Återkallelse av verksamhetstillstånd

Finansministeriet kan helt eller delvis återkalla verksamhetstillståndet för en börs, om

1) det i börsens verksamhets har skett väsentliga överträdelser av lagar, av bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem, av EU:s förordning om marknader för finansiella instrument eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller av tillståndsvillkoren eller börsreglerna,

2) den reglerade marknaden inte har haft verksamhet på sex månader,

3) de föreskrivna väsentliga förutsättningarna för verksamhetstillstånd inte längre uppfylls,

4) den reglerade marknadens verksamhet eller en del av den inte har inletts inom 12 månader efter det att tillståndet beviljades, eller om

5) det i börsens ansökan om verksamhetstillstånd lämnats i något väsentligt avseende felaktiga eller bristfälliga uppgifter om omständigheter som är relevanta för den reglerade marknadens verksamhet.

Finansministeriet ska innan det fattar beslut enligt 1 mom. be Finlands Bank och Finansinspektionen om yttranden, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur. Innan finansministeriet återkallar börsens verksamhetstillstånd på en grund som avses i 1 mom. 1 eller 3 punkten ska finansministeriet sätta ut en skälig tid inom vilken börsen ska avhjälpa de brister som uppdagats i verksamheten, om det inte är nödvändigt att omedelbart återkalla verksamhetstillståndet på grund av ärendets brådskande natur eller för att trygga stabiliteten och en tillförlitlig verksamhet på värdepappersmarknaden.

Finansministeriet kan på ansökan av en börs återkalla dess verksamhetstillstånd, om börsen har beslutat upphöra med att driva en reglerad marknad. Innan beslutet fattas ska finansministeriet be Finlands Bank och Finansinspektionen om yttranden.

Om finansministeriet med stöd av 1 eller 3 mom. återkallar börsens verksamhetstillstånd, kan ministeriet samtidigt bestämma hur verksamheten ska avslutas. Finansministeriet ska underrätta registermyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om återkallelse av verksamhetstillstånd.

15 §
Finansministeriets rätt att avbryta en börs verksamhet

Finansministeriet kan förordna att verksamheten vid en börs ska avbrytas för viss tid, om det i verksamheten har konstaterats oskicklighet eller vårdslöshet eller om störningar har förekommit i omsättningen av finansiella instrument som är föremål för handel och det är uppenbart att fortsatt verksamhet allvarligt skulle skada finansmarknadens tillförlitlighet eller stabilitet eller investerarnas ställning.

Finansministeriet ska innan det fattar beslut enligt 1 mom. höra börsen samt be Finlands Bank och Finansinspektionen om yttranden, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

16 §
Tillförlitlighets- och kompetenskrav på börsledningen

Börsens styrelsemedlemmar och de som hör till den verkställande ledningen ska vara tillförlitliga personer som har ett gott anseende. De får inte vara försatta i konkurs eller ha meddelats näringsförbud och deras handlingsbehörighet får inte heller ha begränsats.

Tillförlitlig och med gott anseende anses inte den vara som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig för uppdrag som avses i 1 mom., eller som

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdrag som avses i 1 mom.

Tidsfristen som avses i 2 mom. § 1 punkten ska räknas från det att domen har vunnit laga kraft till tidpunkten då uppdraget tas emot. Om domen inte har vunnit laga kraft får den dömde dock fortsätta utöva beslutanderätt som medlem av värdepappersföretags ledning, om detta kan anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av den dömdes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra relevanta omständigheter.

Börsen ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om förändringar som berör de personer som avses i 1 mom. samt också om sådan ny information som berör börsledningen, som behövs för bedömningen av om ledningen uppfyller de krav som avses i 16–18 §. Vad som i denna paragraf föreskrivs om en börs ska på motsvarande sätt tillämpas på dess holdingbolag.

17 §
Börsledningens tidsdisposition

Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ska avsätta tillräckligt med tid för att kunna utföra sina uppgifter. Vid bedömningen av det antal uppdrag i andra ledningsorgan som en person samtidigt får inneha ska beaktas omständigheterna i det enskilda fallet samt arten och omfattningen av och komplexiteten i börsens verksamhet.

Den som är styrelsemedlem eller verkställande direktör i en börs får samtidigt inneha högst en av följande kombinationer av ledningsuppdrag:

1) en kombination av ett styrelseuppdrag eller uppdrag som verkställande direktör i huvudsyssla som baserar sig på ett anställningsförhållande och två andra slags styrelseuppdrag,

2) fyra styrelseuppdrag, av vilket ingetdera baserar sig på ett anställningsförhållande som utgör huvudsyssla.

(15.3.2019/295)

Som ett (1) ledningsuppdrag betraktas styrelseuppdrag eller uppdrag som verkställande direktör

1) i företag som hör till samma koncern, och

2) i företag där börsen har ett kvalificerat innehav.

(15.3.2019/295)

Finansinspektionen får ge en styrelsemedlem och verkställande direktören tillåtelse att utöver vad som föreskrivs i 2 mom. ta emot ytterligare ett uppdrag, om det inte äventyrar iakttagandet av de principer som nämns i 1 och 2 mom. Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om undantaget. (15.3.2019/295)

Vad som föreskrivs i 2 mom. ska inte tillämpas på en person som har valts in i börsledningen som statens representant och inte heller på den som är styrelsemedlem eller verkställande direktör i ett bostadsaktiebolag, i ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), i en ideell eller ekonomisk förening eller i ett annat företag vars huvudsakliga syfte inte är att generera vinst åt aktie- eller andelsägarna, om uppdraget inte äventyrar iakttagandet av de principer som anges i 1 och 2 mom. (15.3.2019/295)

18 §
Krav som gäller börsledningens sammansättning och arbete

Börsledningen ska ha tillräckliga och mångsidiga kunskaper och erfarenheter för att kunna sköta sina uppgifter. Styrelsen ska ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter av börsens verksamhet och om de centrala risker som är förenade med den. Börsen ska avsätta tillräckliga resurser för att introducera styrelsemedlemmarna i uppdraget.

Styrelsen ska för börsen godkänna verksamhetsprinciper i syfte att främja mångfald i styrelsens sammansättning. Styrelsen ska som mål för börsen godkänna att könen är jämlikt representerade i styrelsen samt utarbeta en policy för att uppnå och upprätthålla detta mål.

Den enskilde styrelsemedlemmen ska i sitt uppdrag agera på ett oberoende sätt så att styrelsen effektivt kan ifrågasätta den verkställande ledningens beslut samt övervaka och följa dess beslutsfattande. Styrelsens arbete ska organiseras på ett sådant sätt att en enskild styrelsemedlem eller en minoritet av medlemmarna inte på ett sätt som är osakligt eller strider mot kreditinstitutets intressen dominerar styrelsens beslutsprocess.

Styrelsen ska för börsen fastställa förvaltnings- och styrningssystem för att säkerställa att företaget sköts på ett effektivt och stabilt sätt som främjar förtroendet för marknaden.

Styrelsen och verkställande direktören ska övervaka efterlevnaden av de i 4 mom. avsedda förvaltnings- och styrningssystemen, regelbundet utvärdera deras effektivitet och vidta åtgärder för att avhjälpa brister.

Styrelsemedlemmarna ska få tillgång till den information och de dokument som de behöver för att fullgöra sina uppgifter.

19 §
Revision och skyldighet att sända in kopior av vissa dokument

Minst en av en börs revisorer ska vara en CGR-revisor eller revisionssammanslutning vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.

En börs ska utan obefogat dröjsmål till Finansinspektionen sända in kopior av

1) bokslutet och sin verksamhetsberättelse,

2) revisionsberättelsen,

3) protokoll från den bolagsstämma som behandlat bokslutet.

3 mom. har upphävts genom L 15.3.2019/295. (15.3.2019/295)

20 § (29.12.2022/1344)
Flyttning av en börs säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om en börs har för avsikt att flytta sitt säte till en annan EES-stat i enlighet med artikel 8 i europabolagsförordningen eller 17 a kap. 1 § i aktiebolagslagen, ska börsen sända Finansinspektionen en kopia av det förslag om flyttning som avses i artikel 8.2 och den redogörelse som avses i artikel 8.3. i europabolagsförordningen eller en flyttningsplan enligt 17 a kap. 4 § i aktiebolagslagen och en styrelsens redogörelse enligt 6 § i den nämnda lagen utan dröjsmål efter att börsen har anmält planen för registrering. Av en revisor enligt 17 a kap. 9 § 1 mom. i aktiebolagslagen förutsätts sådan behörighet som anges i 19 § i detta kapitel eller av en annan oberoende sakkunnig motsvarande godkänd behörighet i destinationsstaten.

Registermyndigheten får inte utfärda ett intyg enligt 9 § 5 mom. i lagen om europabolag eller 17 a kap. 21 § 4 mom. i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan ett tillstånd enligt 9 § 2 mom. i lagen om europabolag eller 17 a kap. 21 § 2 mom. i aktiebolagslagen beviljats har meddelat registermyndigheten att börsen inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av sätet eller om avslutande av verksamheten i Finland. Intyg får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 a kap. 11 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig flyttning av sätet.

21 § (29.12.2022/1344)
En börs deltagande i fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om en börs deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda ett intyg över fusionen enligt 4 § i lagen om europabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen eller intyg över delning enligt 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan tillstånd beviljats har meddelat registermyndigheten att börsen inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller delning eller om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen, delningen eller flyttningen av sätet i samband med att ett europabolag bildas. Av en revisor enligt 16 kap. 4 § 1 mom. eller 17 kap. 4 § 1 mom. i aktiebolagslagen förutsätts behörighet enligt 19 § i detta kapitel.

3 kap

Organisering av verksamheten på en reglerad marknad

1 § (15.3.2019/295)
Krav som gäller organisering av verksamheten på en reglerad marknad

En börs ska organisera sin verksamhet på ett tillförlitligt sätt med beaktande av arten och omfattningen av dess affärsverksamhet. Börsen ska i alla situationer säkerställa den verksamhetsrelaterade riskhanteringen och verksamhetens kontinuitet.

En börs ska ha principer för identifiering, förebyggande och hantering av intressekonflikter i anslutning till börsens verksamhet. I principerna ska i synnerhet beaktas intressekonflikter som kan ha relevans för börsens verksamhet eller för en tillförlitlig skötsel av börsens tillsynsuppgift enligt 2 §, inklusive differentiering av uppgifterna för att förhindra intressekonflikter. Börsen ska ha öppna och icke-diskriminerande regler och förfaranden för att trygga en ordnad handel på lika villkor samt för att tillämpa opartiska grunder för effektivt utförande av order.

Börsen ska säkerställa att dess system och förfaranden också i störningssituationer tryggar tillförlitligheten och kontinuiteten i handelssystemet. Börsen ska säkerställa att dess handelssystem är motståndskraftiga, har tillräcklig kapacitet för att hantera toppbelastning i fråga om order- och meddelandevolymer och säkerställa ordnad handel under svåra förhållanden på marknaden. Börsen ska regelbundet testa handelssystemets funktion med belastningstestför att uppfylla de krav som beskrivs ovan.

När börsen sköter sina uppgifter enligt denna lag ska på verksamheten inte tillämpas förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003) eller samiska språklagen (1086/2003). På dem som hör till börsens ledning och på börsens anställda ska då inte heller tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om börser ska på motsvarande sätt tillämpas på börsers holdingföretag.

En börs får inte på en reglerad marknad utföra kundorder med utnyttjande av eget kapital eller bedriva handel genom matchad principalhandel.

2 §
Börsens tillsynsuppgifter

En börs ska ha effektiva arrangemang och förfaranden samt de resurser som behövs för att i börsens verksamhet övervaka efterlevnaden av denna lag och värdepappersmarknadslagen samt med stöd av dem utfärdade bestämmelser och föreskrifter, EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s marknadsmissbruksförordning och med stöd av dem eller direktivet om marknader för finansiella instrument antagna förordningar och utfärdade beslut från kommissionen samt börsreglerna.

Börsen ska utan obefogat dröjsmål underrätta Finansinspektionen om

1) förfaranden som uppenbart strider mot bestämmelser eller föreskrifter som avses i 1 mom. eller mot börsreglerna,

2) otillbörliga handelsförhållanden,

3) systemavbrott som rör ett finansiellt instrument, eller om

4) förfaranden som kan vara förbjudna enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Finansinspektionen ska vidarebefordra information som avses i 2 mom. till andra EES-staters myndigheter som motsvarar Finansinspektionen och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Förfarande som avses i 2 mom. 4 punkten ska emellertid rapporteras endast om Finansinspektionen är övertygad om att förfarandet strider mot EU:s marknadsmissbruksförordning. (15.3.2019/295)

3 §
Rapportering av överträdelser

En börs ska ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska kunna rapportera misstankar om överträdelser av bestämmelser och föreskrifter om finansmarknaden. I rapporteringsförfarandet ska ingå lämpliga och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna, skydda rapportören och säkerställa skyddet av personuppgifterna för rapportören och den som är föremål för rapporten. När det gäller skydd för rapporterande personer tillämpas även lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (1171/2022). Rapporteringsförfarandet ska dessutom innehålla anvisningar som tryggar skyddet för rapportörens identitet, om det inte för utredande av en överträdelse eller annars i fråga om myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag. (20.12.2022/1178)

Börsen ska bevara relevant information om rapporter som avses i 1 mom. Informationen ska avföras fem år efter rapporteringen, om den inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en pågående rättegång eller myndighetsundersökning eller för att trygga de rättigheter som rapportören eller den som är föremål för rapporten har. Senast tre år efter den föregående undersökningen ska behovet av fortsatt bevarande undersökas. En anteckning ska göras om undersökningen.

Utöver vad som föreskrivs i dataskyddslagen (1050/2018) har en sådan registrerad person som en rapport enligt 1 mom. avser inte rätt till insyn i den information som avses i 1 och 2 mom., om utlämnande av uppgifterna skulle kunna hindra utredning av misstänkta överträdelser. (29.3.2019/399)

Finansinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter om rapportering enligt 1 mom. och om börsens behandling av rapporterna.

4 §
Utkontraktering av en börs verksamhet

Med utkontraktering avses sådana arrangemang i samband med börsens verksamhet som innebär att en tjänsteleverantör för en börs producerar funktioner eller tjänster som börsen annars själv skulle producera.

En börs kan utkontraktera andra för dess verksamhet viktiga funktioner än sådana som avser drivande av en reglerad marknad, om utkontrakteringen inte medför olägenhet för börsens riskhantering, interna kontroll eller skötsel av någon annan funktion som är viktig för börsens affärsverksamhet eller någon annan verksamhet eller olägenhet för Finansinspektionens tillsyn. Trots att en funktion har utkontrakterats svarar börsen för sina åtaganden enligt denna lag, värdepappersmarknadslagen, EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt förordningar som kommissionen antagit och beslut som den utfärdat med stöd av dem eller med stöd av direktivet om marknader för finansiella instrument. Börsen ska handla med omsorg när den utkontrakterar funktioner som är viktiga för dess verksamhet.

En funktion är viktig för en börs verksamhet om ett fel eller en brist i funktionen väsentligt kan försvåra iakttagandet av lagarna om börsens verksamhet, av bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem eller av tillståndsvillkoren eller börsens finansiella ställning eller börsverksamhetens kontinuitet.

Utkontraktering av funktioner som är viktiga för en börs verksamhet ska regleras i ett skriftligt avtal varav framgår uppdragets innehåll och avtalets giltighetstid.

En börs ska av uppdragstagaren fortlöpande inhämta information som behövs för myndighetstillsynen över börsen, för riskhanteringen och för den interna kontrollen samt vidarebefordra informationen till Finansinspektionen.

5 §
Information om utkontraktering

En börs som efter att den beviljats verksamhetstillstånd har för avsikt att utkontraktera en funktion som är viktig för dess verksamhet ska på förhand informera Finansinspektionen om saken. Finansinspektionen ska informeras om betydande förändringar i avtalsförhållandet mellan börsen och uppdragstagaren.

6 § (15.3.2019/295)
Börsreglernas minimiinnehåll

En börs ska upprätta och ge allmänheten tillgång till reglerna för en reglerad marknad med närmare föreskrifter åtminstone om

1) hur handeln ska bedrivas,

2) hur och på vilka grunder finansiella instrument tas upp till handel samt hur och på vilka grunder handel med finansiella instrument kan avbrytas eller avslutas,

3) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som i fråga om fullgörandet av åtaganden enligt denna lag, värdepappersmarknadslagen och med stöd av dem utfärdade bestämmelser och föreskrifter, EU:s marknadsmissbruksförordning samt enligt börsreglerna gäller för värdepappersemittenter samt deras administration och förvaltnings- och styrningssystem,

4) hur och på vilka grunder handelsparter godkänns och godkännanden återkallas,

5) de skyldigheter som följer av de professionella krav som ställs på personalen hos tillhandahållare av investeringstjänster som är verksamma på en reglerad marknad,

6) på vilka villkor andra personer än värdepappersföretag och kreditinstitut kan godkännas som handelsparter,

7) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som gäller för handelsparter i fråga om fullgörandet av åtaganden enligt denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt börsreglerna eller annars,

8) vilka påföljder för överträdelse av börsreglerna som kan påföras värdepappersemittenter och handelsparter samt hur påföljderna bestäms,

9) villkoren för handel med derivat,

10) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som gäller i fråga om fastställande och avveckling av transaktioner.

Reglerade marknader får som medlemmar uppta i lagen om investeringstjänster avsedda värdepappersföretag och utländska EES-värdepappersföretag, i kreditinstitutslagen avsedda kreditinstitut och utländska EES-kreditinstitut, som tillhandahåller investeringstjänster, samt andra personer som

1) har tillräckligt god vandel,

2) besitter tillräcklig handelsförmåga, handelskompetens och handelserfarenhet,

3) i tillämpliga fall har lämplig organisation, och som

4) har tillräckliga resurser för sin uppgift med beaktande av de olika finansiella arrangemang som den reglerade marknaden har upprättat för att garantera korrekt avveckling av transaktioner.

7 §
Fastställelse av börsregler

Finansministeriet fastställer på ansökan börsregler och ändringar i dem. Reglerna ska fastställas om de stämmer överens med denna lag och med bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den och om det enligt vad som utretts kan anses sannolikt att de tryggar en tillförlitlig och opartisk handel.

En ansökan ska avgöras inom tre månader efter att den mottagits eller, om den är bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för avgörandet. Beslut ska emellertid alltid fattas inom sex månader från mottagandet av ansökan. Finansministeriet ska be Finansinspektionen om ett yttrande innan det fastställer reglerna. Om beslutet gäller derivat vars underliggande tillgångar utgörs av elektricitet, naturgas eller utsläppsrätter ska också Energimyndighetens yttrande inhämtas.

Finansministeriet kan för att trygga handelns tillförlitlighet och opartiskhet förordna om ändringar eller kompletteringar av de fastställda reglerna. Innan finansministeriet ger ett sådant förordnande ska det höra börsen och be Finansinspektionen om ett yttrande.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om fastställelse av ändringar i reglerna ska inte tillämpas om ändringarna är av mindre betydelse eller av teknisk karaktär. Börsen ska emellertid innan ändringarna träder i kraft sända dem till finansministeriet och Finansinspektionen för kännedom. Om det uppstår oenighet om huruvida en ändring av börsreglerna är av mindre betydelse eller av teknisk karaktär, ska ärendet avgöras av finansministeriet.

8 §
Upptagande av finansiella instrument till handel på en reglerad marknad

En börs får på ansökan av emittenten ta upp värdepapper till handel på en reglerad marknad, om värdepapperen sannolikt i tillräcklig utsträckning är föremål för utbud och efterfrågan och om prisbildningen på dem sålunda kan bedömas vara tillförlitlig.

En börs får ta upp värdepapper till handel på en reglerad marknad också utan emittentens samtycke, om de krav som nämns i 1 mom. är uppfyllda och om samma värdepapper redan har tagits upp till handel på någon annan reglerad marknad. Emittenten får i så fall inte i börsreglerna åläggas informationsskyldighet. Innan handeln med värdepapperen inleds ska börsen underrätta emittenten om att värdepapperen tas upp till handel.

En börs får ta upp derivat till handel på en reglerad marknad om prisbildningen på dem är tillförlitlig och kan utredas på ett tillförlitligt sätt.

I den förordning som kommissionen antagit med stöd av direktivet om marknader för finansiella instrument föreskrivs om andra förutsättningar för att en börs ska få ta upp finansiella instrument till handel på en reglerad marknad. I 3 kap. i värdepappersmarknadslagen föreskrivs om prospekt som ska offentliggöras om värdepapper innan de tas upp till handel på en reglerad marknad. (19.12.2018/1232)

Bestämmelser om börsens skyldighet att underrätta Finansinspektionen om varje finansiellt instrument för vilket det lämnats in en ansökan om upptagande till handel på deras handelsplatser eller som har tagits upp till handel eller som handlas för första gången finns i artikel 4 i EU:s marknadsmissbruksförordning. Om handeln avser aktier som inte är föremål för handel på någon annan reglerad marknad, ska börsen samtidigt underrätta Finansinspektionen om sådana uppskattningar av aktien i fråga om förutsätts i artikel 2.1.17 b i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument.

Finansinspektionen kan bestämma att upptagande av finansiella instrument till handel på en reglerad marknad ska skjutas upp med högst tio på varandra följande bankdagar åt gången. Ett sådant uppskov förutsätter att Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att den som ansöker om att finansiella instrument ska tas upp till handel eller den som enligt uppdrag sköter ansökan om upptagande till handel, handlar i strid med denna lag, värdepappersmarknadslagen eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem. Innan Finansinspektionen ger förordnandet ska den ge den som beslutet avser tillfälle att bli hörd, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur eller av någon annan särskild orsak.

9 §
Notering av värdepapper

En börs får på ansökan av emittenten notera värdepapper på börslistan om de uppfyller kraven i 8 § 1 och 4 mom. och i denna paragraf. Närmare bestämmelser om de krav för att genomföra direktivet om börslistor som gäller för att en börs ska få notera värdepapper på börslistan och om undantag från dessa krav utfärdas genom förordning av finansministeriet.

Värdepapper som enligt aktiebolagslagen berättigar till aktier får noteras på börslistan endast om aktier av samma slag som värdepapperen berättigar till har tagits eller samtidigt tas upp till handel på en reglerad marknad som drivs av en börs.

Ansökan om att aktier av samma slag som de som redan finns på börslistan ska noteras på denna ska göras inom ett år efter att de emitterats, om inte emittenten har samtyckt till att börsen noterar dem utan särskild ansökan.

Emittenten ska ansöka om att till samma emission hörande värdepapper som avses i 2 kap. 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten i värdepappersmarknadslagen samtidigt noteras på börslistan.

En börs kan för att skydda investerarna avslå ansökningar om att notera värdepapper på börslistan.

En börs ska avgöra ansökningar om notering av värdepapper på börslistan inom sex månader efter att ha tagit emot dem. Om börsen under denna tid ber sökanden om ytterligare utredningar med anledning av ansökan, ska tiden räknas från den dag då börsen fick tilläggsutredningen. Om börsen inte avgör ansökan inom den utsatta tiden anses ansökan ha avslagits.

Emittenten har rätt att få ett noteringsbeslut enligt 5 och 6 mom. upptaget till prövning av Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet eller efter den i 6 mom. angivna tidsfristen.

10 §
Upprätthållande av börslista

En börs kan i enlighet med direktivet om börslistor upprätthålla en börslista över värdepapper som den har tagit upp till handel på en reglerad marknad.

11 §
Avbrytande eller avslutande av handel

En börs kan besluta avbryta eller avsluta handeln med finansiella instrument om ett finansiellt instrument eller emittenten inte längre uppfyller kraven i börsreglerna eller om det annars är nödvändigt på grund av förfarande som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna om börsens verksamhet, mot börsreglerna eller mot god sed.

En börs kan avbryta eller avsluta handel med finansiella instrument under motsvarande förutsättningar också på ansökan av den som emitterat instrumenten.

En börs får emellertid inte avbryta eller avsluta handeln med finansiella instrument om det skulle medföra avsevärd olägenhet för investerarna eller för finansmarknadens funktion.

En börs ska avbryta eller avsluta handeln också med derivat som har samband med finansiella instrument, om åtgärden behövs för målsättningarna i det beslut som avses i 1 mom. En börs ska likaså avbryta handeln med derivat baserade på el eller naturgas om handeln äventyrar el- eller naturgasförsörjningen eller skadar el- eller naturgasmarknaden eller om el- eller naturgassystemet störs av något annat vägande skäl som nämns i börsreglerna.

Finansinspektionen kan förordna att handeln ska avbrytas eller avslutas på en annan i Finland verksam reglerad marknad, en multilateral handelsplattform eller organiserad handelsplattform, eller förordna att en systematisk internhandlare ska avbryta eller avsluta handeln med samma finansiella instrument eller med relaterade derivat, om orsaken till avbrytandet eller avslutandet är

1) misstänkt marknadsmissbruk,

2) ett offentligt uppköpserbjudande, eller

3) undanhållande av insiderinformation om emittenten eller det finansiella instrumentet i strid med artiklarna 7 och 17 i EU:s marknadsmissbruksförordning.

En börs kan begära att Finansinspektionen fastställer ett sådant beslut om avbrytande eller avslutande av den handel som avses i 1, 2 eller 4 mom. Finansinspektionen ska, efter att ha fått en sådan begäran, utan obefogat dröjsmål besluta om den fastställer börsens beslut. Om Finansinspektionen inte fastställer börsens beslut ska börsen utan onödigt dröjsmål fortsätta handeln med det finansiella instrumentet. (29.6.2021/598)

Emittenten av finansiella instrument som är föremål för börshandel har rätt att hänskjuta beslut som börsen fattat med stöd av 1 eller 4 mom. till Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. Registrerade föreningar vars syfte är att bevaka investerarnas intressen och likaså sådana för obligationslånet i fråga utsedda ombud för obligationsinnehavare som avses i lagen om ombud för obligationsinnehavare (574/2017) samt investerare som äger sådana finansiella instrument eller till sådana berättigande finansiella instrument har, om detta beslutats vid obligationsinnehavarnas möte, rätt att hänskjuta börsens beslut med stöd av 1 eller 2 mom. till Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. Finansinspektionen ska underrätta börsen om att ärendet har hänskjutits till Finansinspektionen. Börsens beslut att avsluta handeln får verkställas trots att det hänskjutits till Finansinspektionen, om inte Finansinspektionen eller besvärsmyndigheten beslutar något annat.

Börsen ska omedelbart offentliggöra beslut om avbrytande eller avslutande av handeln eller om fortsatt handel med finansiella instrument. Dessutom ska börsen underrätta Finansinspektionen om beslutet och, om beslutet gäller derivat som avses i 4 mom. andra meningen, också Energimyndigheten.

Bestämmelser om börsens skyldighet att underrätta Finansinspektionen om att det inte längre handlas med ett finansiellt instrument eller om att instrumentet inte längre är föremål för handel, finns dessutom i artikel 4 i EU:s marknadsmissbruksförordning.

12 §
Finansinspektionens befogenheter att avbryta, avsluta eller förbjuda handel med finansiella instrument

Trots vad som föreskrivs i 11 § kan Finansinspektionen ålägga en börs att avbryta eller avsluta handeln eller förbjuda börsen att ordna handel med finansiella instrument, om det vid handeln, i samband med informationsskyldigheten om instrumenten eller vid fullgörande av informationsskyldigheten som gäller upptagandet till handel vidtas åtgärder som väsentligen strider mot denna lag eller värdepappersmarknadslagen eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem, EU:s förordning om marknader för finansiella instrument eller EU:s marknadsmissbruksförordning eller förordningar som kommissionen antagit och beslut som den utfärdat med stöd av dem eller med stöd av direktivet om marknader för finansiella instrument eller mot börsreglerna eller om det finns något annat särskilt tungt vägande skäl.

Ett sådant förbud får dock inte utfärdas om det medför avsevärd skada för investerarna eller leder till att finansmarknaden inte fungerar korrekt. Finansinspektionen ska före beslutet höra börsen, om inte annat följer av ärendets brådskande natur eller av något annat särskilt skäl.

13 §
Finansinspektionens uppgifter och skyldighet att informera Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Finansinspektionen ska omedelbart offentliggöra beslut som avses i 11 och 12 §.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och övriga EES-staters behöriga tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen om beslut som avses i 11 och 12 §.

Om det är fråga om ett beslut som avses i 11 § 4 mom. andra meningen ska Finansinspektionen vid behov underrätta också Energimyndigheten om beslutet. (15.3.2019/295)

Om en EES-stats myndighet som motsvarar Finansinspektionen har meddelat Finansinspektionen att den har avbrutit eller avslutat handeln med ett finansiellt instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad och samma finansiella instrument eller relaterade derivat är föremål för handel på en börs, på en multilateral eller på en organiserad handelsplattform eller hos en systematisk internhandlare i Finland, ska Finansinspektionen förbjuda handel under avbrottstiden eller förordna att den avslutas. Ett sådant förbud kan emellertid inte utfärdas om det medför betydande olägenhet för investerarna eller för finansmarknadens funktion.

14 §
Avnotering av värdepapper

På avnotering av värdepapper från börslistan tillämpas vad som i 11 § föreskrivs om avslutande av handel.

Emittenten har rätt att få ett beslut om avnotering av värdepapper och börsens beslut att med anledning av emittentens ansökan avstå från att avnotera värdepapper upptaget till prövning av Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. En registrerad förening vars syfte är att bevaka investerarnas intressen och för obligationslånet i fråga utsedda ombud för obligationsinnehavare, om detta har beslutats vid obligationsinnehavarnas möte, samt investerare som äger sådana värdepapper eller till sådana berättigande värdepapper har rätt att få börsens beslut om avnotering upptaget till prövning av Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. Finansinspektionen ska underrätta börsen om att ärendet har hänskjutits till Finansinspektionen.

15 §
Rätt att verka som handelspart

En börs ska som handelsparter godkänna finländska tillhandahållare av investeringstjänster och sådana tillhandahållare av investeringstjänster som har motsvarande auktorisation i en annan EES-stat och uppfyller de krav som följer av lag och börsreglerna.

Andra personer med säte i en EES-stat kan godkännas som handelsparter, om de uppfyller de krav som följer av börsreglerna och om det med hänsyn till vad som utretts om sökandens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och lämplighet i övrigt samt om hur sökanden organiserat sin verksamhet eller annars är sannolikt att sökandens deltagande i handeln inte äventyrar dess tillförlitlighet. Sökanden ska dessutom ha tillräckliga finansiella och övriga förutsättningar för att uppfylla de åtaganden som följer av handel med finansiella instrument. (15.3.2019/295)

En börs kan godkänna också andra än i 1 och 2 mom. avsedda utländska tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer som handelsparter, om sökanden uppfyller de krav som följer av lag, Finansinspektionens föreskrifter och börsreglerna.

Utöver vad som i de börsregler som avses i 6 § föreskrivs om återkallelse av godkännanden av handelsparter ska en börs för viss tid eller tills vidare återkalla ett godkännande av en handelspart, om Finansinspektionen av vägande skäl beslutar att kräva detta. Finansinspektionen ska före beslutet höra börsen och handelsparten, om inte annat följer av ärendets brådskande natur eller någon annan särskild orsak.

En börs ska underrätta Finansinspektionen om att en handelspart godkänts och om återkallelse av godkännandet samt årligen överlämna en lista över handelsparter.

Sådana i 1–3 mom. avsedda personer vars godkännande som handelspart har återkallats har rätt att till Finansinspektionen hänskjuta ett i 6 § 1 mom. 4 punkten avsett beslut om återkallelse som börsen fattat inom 30 dagar från beslutet. Finansinspektionen ska underrätta börsen om att ärendet hänskjutits dit. Börsens beslut om återkallelse får verkställas trots att det hänskjutits till Finansinspektionen, om inte Finansinspektionen eller besvärsmyndigheten beslutat något annat.

16 §
Begränsning av blankning

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att tillfälligt begränsa blankning av finansiella instrument vid betydande prisfall finns i artikel 23 i blankningsförordningen.

17 § (15.3.2019/295)
Marknadsgarantavtal

En börs ska upprätta ett skriftligt marknadsgarantavtal som varje tillhandahållare av investeringstjänster som bedriver en marknadsgarantstrategi på en reglerad marknad ska förbinda sig till. Börsen ska säkerställa att den har ett marknadsgarantsystem i vilket ett tillräckligt antal tillhandahållare av investeringstjänster deltar med tanke på handelns art och omfattning.

I det avtal som avses i 1 mom. ska åtminstone specificeras

1) skyldigheten att ge bindande offerter till konkurrenskraftiga priser,

2) tillförsel av likviditet och andra skyldigheter till följd av deltagandet i börssystemet,

3) alla incitament i form av rabatter eller annat för att tillföra likviditet till marknaden samt andra rättigheter i anslutning till marknadsgarantdeltagandet.

Börsen ska övervaka att handelsparten iakttar avtalet som avses i denna paragraf.

Börsen ska utan obefogat dröjsmål informera Finansinspektionen om innehållet i avtalet och lämna Finansinspektionen de andra upplysningar som Finansinspektionen begär.

18 § (15.3.2019/295)
Algoritmisk handel

En börs ska ha tillgång till effektiva system och förfaranden för att säkerställa att algoritmisk handel inte orsakar eller är ägnad att orsaka otillbörliga handelsförhållanden och att börsen kan hantera alla otillbörliga handelsförhållanden som beror på algoritmisk handel. Börsens system och förfaranden ska omfatta

1) skyldighet för handelsparter att testa sina algoritmer i börsens testmiljö,

2) ett system med vars hjälp börsen kan begränsa den relativa andelen ej utförda order som en handelspart lägger in i systemet,

3) ett system med vars hjälp börsen kan hantera minsta möjliga tick-size.

Börsen ska säkerställa att dess principer för samlokaliseringstjänster är transparenta, rättvisa och icke-diskriminerande.

Börsen ska kunna identifiera vilka order som har genererats genom algoritmisk handel och vilka algoritmer som har använts för att skapa olika order och vilka personer som har initierat de orderna. Börsen ska utan obefogat dröjsmål på begäran göra den informationen tillgänglig för Finansinspektionen.

19 § (15.3.2019/295)
Direkt elektroniskt marknadstillträde

En börs kan tillåta att en tillhandahållare av investeringstjänster i egenskap av handelspart erbjuder en kund direkt elektroniskt marknadstillträde. Med direkt elektroniskt marknadstillträde avses ett arrangemang där en handelspart ger en kund tillåtelse att använda dennas handelskod, så att kunden elektroniskt kan förmedla order avseende ett finansiellt instrument direkt till handelsplatsen. En kund som använder direkt elektroniskt marknadstillträde kan vara en utländsk tillhandahållare av investeringstjänster eller en annan person, om kunden uppfyller de krav som följer av lag, Finansinspektionens föreskrifter och börsreglerna. (18.6.2021/530)

En börs ska se till att handelsparten bedömer sina kunders lämplighet att använda det arrangemang som avses i 1 mom.

Handelsparten ansvarar för order och affärer som utförs med användning av direkt elektroniskt marknadstillträde.

En börs ska ställa behöriga krav på riskhanteringssystem och tröskelvärden för handel som bedrivs med elektroniskt marknadstillträde. En börs ska ha system och förfaranden varmed den kan särskilja och vid behov stoppa order eller handel som utförs av en person som använder direkt elektroniskt marknadstillträde och varmed börsen kan avbryta eller avsluta direkt elektroniskt marknadstillträde som erbjuds av en handelspart, om handelsparten eller dess kund inte iakttar vad som föreskrivs i denna paragraf.

20 §
Tick-size

En börs ska ha lämpliga arrangemang när det gäller tick-size för finansiella instrument. Börsen ska kalibrera reglerna för tick-size så att de återspeglar det finansiella instrumentets likviditetsprofil och den genomsnittliga spreaden mellan köp- och säljkurs samt på lämpligt sätt justera tick-size för varje finansiellt instrument.

Tillämpningen av tick-size får inte hindra börsen från att genom mittpunkten inom de aktuella köp- och säljbuden matcha order som är av stor omfattning. (8.5.2020/318)

21 § (15.3.2019/295)
Synkronisering av klockor

En börs och dess handelsparter ska synkronisera de klockor som används för att registrera datum och tid för varje händelse som ska rapporteras.

Det som här föreskrivs om synkronisering av en börs och dess handelsparters klockor ska också tillämpas på handelsplatser som avses i 5 och 6 kap.

22 § (15.3.2019/295)
Kortvariga avbrott i handeln med finansiella instrument

En börs ska för undvikande av betydande handelsstörningar ha adekvata system och interna förfaranden för att

1) kortvarigt avbryta eller begränsa handeln, om det finns en betydande prisrörelse för ett finansiellt instrument på en reglerad eller en närliggande marknad under en kort period,

2) för att kunna annullera, justera eller korrigera en transaktion.

En börs ska säkerställa att tröskelvärdena för att kortvarigt avbryta handeln är fastställda på ett sätt som beaktar

1) det finansiella instrumentets likviditet,

2) marknadsmodellens art, och

3) olika typer av användare av marknadsmodellen.

En börs ska utan obefogat dröjsmål till Finansinspektionen rapportera tröskelvärdena för kortvarigt avbrott och alla betydande ändringar av tröskelvärdena. Finansinspektionen ska rapportera informationen till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

En börs ska underrätta Finansinspektionen om avbrott i handeln, om börsen på ett sätt som är avgörande för likviditeten är en reglerad marknad för det finansiella instrumentet. Finansinspektionen ska vid behov underrätta andra behöriga myndigheter om avbrottet.

23 § (15.3.2019/295)
Avvisande av order

En börs ska ha system och förfaranden för att avvisa order, om en order överskrider förutbestämda volym- och priströsklar eller är uppenbart felaktig.

24 §
Clearing och avveckling av transaktioner

En börs ska ordna ändamålsenlig clearing och avveckling av transaktioner på en reglerad marknad. Parterna ska ges faktiskt och icke-diskriminerande tillträde till clearing- och avvecklingssystemen.

Om en börs för clearingen och avvecklingen anlitar en central motpart enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, ska börsen, värdepapperscentralen enligt den lagen och den centrala motparten ordna sitt samarbete så att handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras.

Börsen ska i god tid på förhand informera finansministeriet, Finlands Bank och Finansinspektionen om ändringar i arrangemang som gäller clearing och avveckling av transaktioner. Finansinspektionen kan förbjuda börsen att för clearingen och avvecklingen anlita en i en annan EES-stat etablerad central motpart eller värdepapperscentral, om detta sannolikt skulle äventyra handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden.

I artikel 29 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs om börsens skyldighet att anlita en central motpart för clearing och avveckling av derivattransaktioner.

25 §
Handelsparters rätt att välja värdepapperscentral

En handelspart har rätt att för clearing och avveckling anlita också en annan värdepapperscentral än den värdepapperscentral som börsen anlitar för att fullgöra skyldigheter som följer av transaktioner på en reglerad marknad, om samarbetet mellan börsen och de nämnda värdepapperscentralerna är ordnat på ett sådant sätt att handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras.

En handelspart som har för avsikt att utnyttja sin rätt enligt 1 mom. ska på förhand underrätta börsen, Finlands Bank och Finansinspektionen om detta. I anmälan ska det redogöras för samarbetsarrangemang som tryggar handelns tillförlitlighet och stabiliteten på finansmarknaden.

Finansinspektionen kan förbjuda handelsparter att anlita en annan värdepapperscentral som avses i 1 mom., om detta sannolikt skulle äventyra handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden.

26 § (15.3.2019/295)
Kontroller av positionshantering inom råvaruderivat

En börs ska ha transparenta och icke-diskriminerande system och förfaranden för att kontrollera positionerna för dem som handlar med råvaruderivat samt med utsläppsrätter och derivat av dessa. I sina kontroller ska börsen beakta vilken typ av personer och marknadsparter som handlar och hur de använder de kontrakt som handlas. En börs har rätt att av innehavaren av en derivatposition få alla uppgifter som behövs för kontrollen, inklusive uppgifter om positioner i råvaruderivat med samma egenskaper och baserade på samma underliggande råvara som handlas på andra handelsplatser, och uppgifter om ekonomiskt likvärdiga OTC-kontrakt. (19.11.2021/940)

En börs kan kräva att innehavaren av en derivatposition minskar positionen tillfälligt eller permanent samt vid behov avslutar positionen.

Om en handelspart inte samtycker till börsens krav enligt 2 mom., kan börsen vidta nödvändiga åtgärder för derivatpositionsinnehavarens räkning.

För att minska effekterna av en stor eller dominerande position kan börsen vid behov ålägga innehavaren av en derivatposition att tillfälligt återställa likviditet till marknaden till ett överenskommet pris och i en överenskommen omfattning.

Börsen ska tillhandahålla Finansinspektionen tillräcklig information om de system och förfaranden som avses 1 mom.

27 §
Finansinspektionens rätt att få data om orderboken

En börs ska utan obefogat dröjsmål på begäran förse Finansinspektionen med data om orderboken.

28 §
Handelsavgifter

De avgifter som en börs tar ut ska vara objektiva och icke-diskriminerande. Börsen ska se till att uppgifter om hur avgifterna fastställs är offentligt tillgängliga.

En börs kan ta ut högre avgifter

1) för order som senare annulleras,

2) hos handelsparter av vilkas order en stor del annulleras,

3) hos handelsparter som tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel.

Om en börs beviljar handelsrabatter ska den som vederlag införa marknadsgarantskyldigheter i enskilda aktier eller i en lämplig aktiekorg.

Avgifterna får inte skapa incitament för att lägga order eller utföra transaktioner på ett sätt som bidrar till otillbörliga handelsförhållanden eller marknadsmissbruk.

29 §
Skyldighet att göra insideranmälan

En börsinsider ska i enlighet med 30 § till börsens insiderregister som avses i 31 § anmäla uppgifter om aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i Finland, nedan insideranmälan.

Med börsinsider avses

1) medlemmarna och suppleanterna i en börs styrelse och förvaltningsråd, börsens verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt börsens revisorer, revisorssuppleanter och de anställda hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av börsen.

2) andra börsanställda som på grund av sin ställning eller sina uppgifter regelbundet har tillgång till insiderinformation om aktier eller finansiella instrument som avses i 1 mom.

30 §
Insideranmälan

En börsinsider ska göra insideranmälan inom 14 dagar efter sin utnämning till ett uppdrag som avses i 29 § 2 mom.

I insideranmälan ska nämnas

1) omyndig vars intressebevakare insidern är,

2) organisationer och stiftelser där insidern eller en omyndig som avses i 1 punkten direkt eller indirekt har bestämmande inflytande,

3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punkten avsedd organisations eller stiftelses innehav av aktier och finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna, när de i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform.

En insider ska medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta börsen om

1) förvärv och avyttringar av aktier och finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten, då förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro,

2) andra förändringar i uppgifter som avses i denna paragraf.

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten behöver inte uppges till den del de gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella föreningar, ekonomiska föreningar eller sådana organisationer som drivs utan vinstsyfte. Om en organisation bedriver regelbunden handel med finansiella instrument, ska emellertid uppgifter om denna organisation nämnas.

I anmälan ska ingå de uppgifter som behövs för att identifiera personen, organisationen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om aktierna och övriga finansiella instrument.

Om aktier eller finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till värdeandelssystemet kan börsen organisera ett förfarande som gör det möjligt att hämta uppgifterna ur värdeandelssystemet. I så fall behövs inga separata anmälningar.

31 §
Börsens insiderregister

En börs ska föra ett register över insideranmälningar som avses i 30 § (börsens insiderregister), varav det för varje insider framgår de aktier och finansiella instrument som ägs av insidern, en omyndig som avses i 30 § 2 mom. 1 punkten och en organisation eller stiftelse som avses i 30 § 2 mom. 2 punkten och som är av det slag som nämns i det momentet samt specificerade förvärv och avyttringar. (15.3.2019/295)

Om anmälningar görs i enlighet med 30 § 6 mom. kan börsens insiderregister till denna del bildas av uppgifter från värdeandelssystemet.

Driften av börsens insiderregister ska organiseras på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som registrerats i registret ska bevaras i fem år efter registreringen. Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag och kopior ur registret. Fysiska personers personbeteckning och adress och andra fysiska personers än i insiders namn är dock inte offentliga.

32 §
Börsverksamhet i andra EES-stater

En börs som har för avsikt att erbjuda tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer som är etablerade i en annan EES-stat möjlighet att direkt bedriva handel på en reglerad marknad ska i god tid på förhand anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla närmare uppgifter om var och hur möjligheten att bedriva handel enligt planerna kommer att erbjudas.

Finansinspektionen ska inom en månad efter att ha mottagit anmälan vidarebefordra informationen till den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den EES-stat där de tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer är etablerade som börsen planerar att erbjuda möjlighet att direkt bedriva handel.

Finansinspektionen ska på begäran av motsvarande behöriga myndighet i den andra EES-staten meddela den myndigheten vilka i den andra staten etablerade tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer som börsen har godkänt som handelsparter.

Vad som föreskrivs i 1–3 mom. ska tillämpas också på multilaterala och organiserade handelsplattformar som drivs av börsen.

33 §
Meddelanden till övriga EES-stater och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Finansministeriet ska i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument föra en förteckning över reglerade marknader för vilka regler har fastställts enligt denna lag. Finansministeriet ska sända förteckningen till övriga EES-stater och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för kännedom, om det i samband med att reglerna fastställdes kunde säkerställas att handeln på en reglerad marknad uppfyller informationskraven. På samma sätt ska ändringar i förteckningen anmälas.

2 mom. har upphävts genom L 15.3.2019/295. (15.3.2019/295)

34 §
Marknadsföring

En reglerad marknad får inte marknadsföras med osann eller vilseledande information eller genom förfaranden som strider mot god sed eller annars är otillbörliga.

Information vars osanna eller vilseledande karaktär framgår efter det att den lämnats och som kan ha väsentlig betydelse för investerare ska utan dröjsmål rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträckning.

35 §
Handelskalender

Finansinspektionen ska på sin webbplats lägga ut en kalender varav det framgår vilka dagar handel bedrivs på en reglerad marknad som drivs av en börs.

36 §
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om

1) riskhanteringen i fråga om operativa risker enligt 1 §,

2) villkoren för utkontraktering av en börs verksamhet enligt 4 § och innehållet i den information som avses i 5 §,

3) innehållet i insideranmälningar som avses i 30 § och hur de ska göras,

4) innehållet i börsens insiderregister som avses i 31 § och hur uppgifterna ska registreras.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en börs kan bevilja en sådan utländsk tillhandahållare av investeringstjänster eller annan person som avses i 15 § 3 mom. rätt att verka som handelspart. Dessutom meddelar Finansinspektionen närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en kund som använder direkt elektroniskt marknadstillträde ska kunna vara en sådan utländsk tillhandahållare av investeringstjänster eller annan person som avses i 19 § 1 mom. Föreskrifterna ska i tillräcklig utsträckning trygga Finansinspektionens rätt att få information om handelsparters kunder. (18.6.2021/530)

4 kap

Utländska börsers verksamhet i Finland

1 §
Börser i andra EES-stater

Innan en marknadsoperatör som motsvarar en börs och som är auktoriserad i en annan EES-stat får erbjuda en i Finland etablerad tillhandahållare av investeringstjänster eller en annan person möjlighet att direkt bedriva handel på en reglerad marknad, ska den behöriga myndigheten i den stat som auktoriserat marknadsoperatören göra en anmälan om saken till Finansinspektionen.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas också på multilaterala och organiserade handelsplattformar som drivs av marknadsplatsoperatörer.

2 §
Tredjelandsbörser

En marknadsoperatör som motsvarar en börs och som är auktoriserad i ett tredjeland, nedan kallad tredjelandsbörs, får med finansministeriets tillstånd erbjuda i Finland etablerade tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer möjlighet att direkt delta i handel som motsvarar handel på en reglerad marknad.

3 §
Ansökan om tillstånd för tredjelandsbörser

Till en tillståndsansökan enligt 2 § ska i fråga om tredjelandsbörser fogas en verksamhetsplan och tillräckliga utredningar om

1) ägande,

2) ledning och revisorer,

3) intern kontroll och riskhantering,

4) hantering av eventuella intressekonflikter och bindningar,

5) ekonomiska verksamhetsförutsättningar,

6) lagstiftningen och tillsynen över värdepappersmarknaden i tredjelandsbörsens hemstat.

4 §
Beviljande av tillstånd för tredjelandsbörser

Finansministeriet kan bevilja en tredjelandsbörs i 2 § avsett tillstånd, om

1) den lagstiftning som tillämpas på börsen i dess hemstat motsvarar internationellt godkända rekommendationer om tillsyn över värdepappersmarknaden och förhindrande av kriminellt utnyttjande av det finansiella systemet,

2) börsens ekonomiska verksamhetsförutsättningar, interna kontroll och riskhantering, hantering av eventuella intressekonflikter och bindningar samt ägarnas och ledningens lämplighet och tillförlitlighet inte väsentligt avviker från kraven i denna lag,

3) börsen övervakas tillräckligt effektivt i dess hemstat,

4) verksamheten inte äventyrar investerarnas intressen i Finland.

Innan tillstånd beviljas ska tillsynsmyndigheten i tredjelandsbörsens hemstat och Finansinspektionen underteckna ett protokoll om tillsynen över den börsen enligt 66 § i lagen om Finansinspektionen.

Finansministeriet får efter att ha hört sökanden förena tillståndet med sådana begränsningar och villkor för verksamheten som behövs för handelns tillförlitlighet och stabiliteten på finansmarknaden.

Finansministeriet ska innan ärendet avgörs be tillsynsmyndigheten i tredjelandsbörsens hemstat, Finlands Bank och Finansinspektionen att yttra sig om ansökan.

5 §
Återkallelse av tillstånd och avbrytande av verksamhet

I fråga om återkallelse av tredjelandsbörsers tillstånd och avbrytande av sådana börsers verksamhet i Finland gäller på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 2 kap. 14 § om återkallelse av en börs verksamhetstillstånd och i 2 kap. 15 § om avbrytande av börsens verksamhet.

Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 14 § 2 mom. och 15 § 2 mom. ska finansministeriet innan det fattar beslut enligt 1 mom. ge tillsynsmyndigheten i tredjelandsbörsens hemstat tillfälle att bli hörd, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

6 § (15.3.2019/295)

6 § har upphävts genom L 15.3.2019/295.

5 kap

Krav som tillämpas på multilaterala och organiserade handelsplattformar

Allmänna krav som tillämpas på multilaterala och organiserade handelsplattformar
1 § (15.3.2019/295)
Rätt att driva multilaterala och organiserade handelsplattformar

En multilateral handelsplattform och en organiserad handelsplattform kan i enlighet med detta kapitel drivas endast av en börs, ett värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster, ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen och av en filial till ett tredjelandsföretag.

Vad som i 3 kap. 11–13, 16, 21, 22, 26 och 27 § föreskrivs om börser eller reglerade marknader gäller också multilaterala och organiserade handelsplattformar samt marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel.

Vad som i 2 kap. 15–18 § föreskrivs om börser och om personer som hör till en börs ledning ska på motsvarande sätt gälla marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel och personer som hör till deras ledning.

Vad som i 3 kap. 3 § föreskrivs om rapportering av överträdelser gäller också marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel.

Vad som i 7 kap. 2 § 2–5 mom., 5 § 1 mom., 7 § 1, 3 och 4 mom., 9 § 3 mom., 7 a kap., 9 kap. 1 och 4 § och 4 a § 3 mom. samt 10 kap. 11 och 12 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om organisering av värdepappersföretags verksamhet gäller också marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral och organiserad handel.

I multilaterala handelsplattformars egen verksamhet och vid verksamhet på multilaterala handelsplattformar får inte tillämpas förfaranden som strider mot god värdepappersmarknadssed enligt 1 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen.

1 a § (23.3.2023/367)
Specifikt tillstånd att driva en DLT-baserad multilateral handelsplattform eller ett DLT-baserat handels- och avvecklingssystem

De specifika tillstånd som avses i artikel 8.1–8.3 och artikel 10.1–10.3 i DLT-förordningen beviljas av Finansinspektionen. Finansinspektionen ska emellertid innan den avgör ärendet be finansministeriet och Finlands Bank yttra sig om ansökan.

2 §
Regler för multilaterala och organiserade handelsplattformar

För multilaterala och organiserade handelsplattformar ska upprättas transparenta regler för vilka kriterier som ska användas för att avgöra vilka finansiella instrument som får omsättas i dess system, i syfte att säkerställa en rättvis och välordnad handel. Inom handelssystemet ska order utföras effektivt på objektiva grunder så att systemets tekniska operationer hanteras korrekt och effektiva kompletterande åtgärder vidtas för att hantera riskerna för systemavbrott.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel ska upprätta och ge allmänheten tillgång till regler åtminstone om

1) hur och på vilka grunder finansiella instrument tas upp till handel,

2) hur handeln sker,

3) hur och på vilka grunder handelsparter godkänns och godkännanden återkallas,

4) vilka rättigheter och skyldigheter handelsparterna har,

5) vilka påföljder som kan påföras handelsparter för överträdelse av reglerna och hur påföljderna bestäms.

Om en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel driver en multilateral eller organiserad handelsplattform där värdepapper tas upp till handel på ansökan av emittenten, ska reglerna utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ange

1) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som för fullgörande av skyldigheter enligt denna lag, enligt bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den och enligt reglerna för den multilaterala handelsplattformen gäller för eller annars ställs på värdepappersemittenter och deras förvaltning,

2) hur och i vilket förfarande information om värdepapper och emittenter offentliggörs,

3) hur information om värdepapper och emittenter utformas och offentliggörs, om ett sådant prospekt som avses i 3 kap. i värdepappersmarknadslagen inte behöver offentliggöras över värdepapperen,

4) vilka påföljder som kan påföras värdepappersemittenter för överträdelse av reglerna och hur påföljderna bestäms.

(19.12.2018/1232)

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel ska tillställa Finansinspektionen reglerna och ändringar i dem i god tid innan de träder i kraft. Finansinspektionen ska kontrollera att reglerna uppfyller kraven enligt 1 och 2 mom.

3 §
Marknadsplatsoperatörers informationsskyldighet

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel ska tillhandahålla tillräcklig information om finansiella instrument som är föremål för handel eller på något annat sätt se till att det finns tillgång till information, så att handelsparterna kan bilda sig en välgrundad uppfattning om de finansiella instrumenten. Informationen ska tillhandahållas med beaktande av handelsparternas yrkesskicklighet och särdragen hos de finansiella instrumenten.

4 §
Hantering av intressekonflikter samt tillförlitliga system

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel ska ha tillräckliga system och förfaranden för identifiering och hantering av intressekonflikter som kan ha negativa följder för handelssystemets, handelsparternas och användarnas verksamhet och äventyra systemets kontinuitet.

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel ska iaktta vad som i 3 kap. 1 § 3 och 4 mom. samt 11, 17–20, 23 och 28 § föreskrivs om organisering av verksamheten, handelssystems motståndskraft, tick-size och elektronisk handel och ska ha infört alla de effektiva system, förfaranden och arrangemang som behövs för detta. (29.6.2021/598)

5 §
Upptagande av finansiella instrument till handel

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral organiserad handel kan ta upp finansiella instrument till handel, om tillgången till information om instrumenten kan tryggas i enlighet med 3 §. Värdepapper kan inte tas upp till handel på ansökan av emittenten om inte tillräcklig information om värdepapperen och emittenten finns tillgänglig för organisering av tillförlitlig handel.

Värdepapper som tagits upp till handel på en reglerad marknad kan på ansökan av emittenten eller utan emittentens samtycke tas upp till handel på en annan marknad.

Emittenten ska med en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel ingå ett skriftligt avtal om upptagande av värdepapperen till handel och i avtalet förbinda sig att iaktta de regler som avses i 2 § 2 mom.

Om värdepapper har tagits upp till handel utan emittentens samtycke, får emittenten inte i reglerna för den multilaterala eller organiserade handelsplattformen åläggas informationsskyldighet. Om värdepapper som har upptagits till handel på en reglerad marknad också omsätts på en multilateral eller en organiserad handelsplattform utan emittentens samtycke, ska emittenten inte omfattas av någon skyldighet att offentliggöra finansiell information om värdepapperen - inför emissionen, fortlöpande eller separat vid särskilda tillfällen - som gäller den multilaterala eller den organiserade handelsplattformen.

Bestämmelser om skyldigheten för en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel att underrätta Finansinspektionen om varje finansiellt instrument för vilket det lämnats in en ansökan om upptagande till handel på deras handelsplatser eller som har tagits upp till handel eller som handlas för första gången finns i artikel 4 i EU:s marknadsmissbruksförordning.

6 §
Rätt att verka som handelspart

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral och organiserad handel ska för tillgång till deras system upprätta, offentliggöra, upprätthålla och genomföra transparenta och icke-diskriminerande regler, grundade på objektiva kriterier.

7 §
Säkerställande av en välordnad och kontinuerlig handel

För multilaterala och organiserade handelsplattformar ska inrättas adekvata arrangemang för att säkerställa en välordnad handel samt effektiva beredskapsåtgärder för att säkerställa handelns kontinuitet i störningssituationer och hantera riskerna för systemavbrott.

8 §
Clearing och avveckling av transaktioner

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral och organiserad handel ska sörja för ändamålsenlig clearing och avveckling av transaktionerna i de multilaterala och organiserade handelsplattformarna och informera handelsparterna om deras skyldigheter vid clearingen och avvecklingen av transaktioner som genomförts i handelssystemet.

Om en marknadsoperatör som ordnar multilateral handel anlitar en central motpart enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, ska marknadsplatsoperatören och den centrala motparten ordna sitt samarbete så att handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska i god tid på förhand informera finansministeriet, Finlands Bank och Finansinspektionen om ändringar i arrangemang som gäller clearing och avveckling av transaktionerna. Finansinspektionen kan förbjuda en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel att för clearingen och avvecklingen anlita en i en annan EES-stat etablerad central motpart eller en annan clearingorganisation eller värdepapperscentral, om detta sannolikt skulle äventyra handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden.

9 §
Minimiantal handelsparter

Multilaterala och organiserade handelsplattformar ska ha minst tre aktiva handelsparter som var och en har möjlighet att interagera med alla de andra när det gäller prisbildningen.

10 § (15.3.2019/295)
Kontroller av positionshantering inom råvaruderivat

Vad som i 3 kap. 26 § föreskrivs om kontroller av positionshantering inom råvaruderivat ska tillämpas också på marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel.

11 §
Avbrytande, avslutande och förbjudande av handel

Vad som i 3 kap. 11–13 § föreskrivs om avbrytande, avslutande och förbjudande av handel på en reglerad marknad ska tillämpas också på multilaterala och organiserade handelsplattformar.

2 mom. har upphävts genom L 15.3.2019/295. (15.3.2019/295)

12 §
Begränsning av blankning

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att tillfälligt begränsa blankning av finansiella instrument vid betydande prisfall finns i artikel 23 i blankningsförordningen.

13 §
Marknadsplatsoperatörens tillsynsuppgifter

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel ska avsätta tillräckliga tillsynsresurser för att säkerställa efterlevnaden av denna lag, värdepappersmarknadslagen och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av dem, EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s marknadsmissbruksförordning och förordningar som kommissionen antagit eller beslut som den utfärdat med stöd av dem eller med stöd av direktivet om marknader för finansiella instrument samt reglerna för den multilaterala eller organiserade handelsplattformen. De ska tillräckligt effektivt följa givna, annullerade och utförda transaktionsorder.

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel ska utan dröjsmål informera Finansinspektionen om förfaranden som uppenbart strider mot de bestämmelser och föreskrifter som avses i 1 mom. eller mot reglerna för den multilaterala eller organiserade handelsplattformen, otillbörliga handelsförhållanden, systemavbrott som rör ett finansiellt instrument eller förfaranden som kan misstänkas strida mot EU:s marknadsmissbruksförordning eller orsaka störningar som berör ett finansiellt instrument eller hela marknaden.

Finansinspektionen ska till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och övriga EES-staters behöriga myndigheter vidarebefordra information som den fått med stöd av 2 mom. Förfaranden som eventuellt innebär överträdelse av marknadsmissbruksförordningen ska emellertid rapporteras endast om Finansinspektionen är förvissad om att förfarandet strider mot EU:s marknadsmissbruksförordning.

I artikel 16.1 i EU:s marknadsmissbruksförordning föreskrivs om förhindrande och upptäckt av marknadsmissbruk.

14 §
Skyldighet att rapportera till Finansinspektionen

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel ska tillhandahålla Finansinspektionen tillräcklig information om handelssystemets funktion, eventuella kopplingar till ett annat multilateralt system eller till en systematisk internhandlare som ägs av samma operatör samt uppgifter om handelsplattformens ägare, deltagare och användare.

15 § (15.3.2019/295)
Finansinspektionens skyldighet att rapportera till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Finansinspektionen ska meddela Europeiska värdepappersmarknads- och marknadsmyndigheten att den beviljat tillstånd för en multilateral eller en organiserad handelsplattform och, på begäran av myndigheten, överlämna information som Finansinspektionen med stöd av 14 § fått i samband med tillsynen.

16 §
Avbrytande av verksamhet

Finansministeriet kan förordna att en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel för viss tid ska avbryta verksamheten på den multilaterala eller organiserade handelsplattformen, om det i marknadsplatsoperatörens verksamhet har konstaterats oskicklighet eller vårdslöshet eller om det har förekommit störningar i omsättningen av de finansiella instrument som är föremål för handel och det är uppenbart att fortsatt verksamhet allvarligt kan skada finansmarknadens tillförlitlighet eller stabilitet eller investerarnas ställning.

Finansministeriet ska innan det fattar beslut enligt 1 mom. höra marknadsplatsoperatören som ordnar multilateral eller organiserad handel och be Finlands Bank och Finansinspektionen om yttranden, om inte något annat följer av ärendens brådskande natur.

17 §
Marknadsföring

En multilateral eller organiserad handelsplattform får inte marknadsföras med osann eller vilseledande information eller genom förfaranden som strider mot god sed eller annars är otillbörliga.

Information vars osanna eller vilseledande karaktär framgår efter att den lämnats och som kan ha väsentlig betydelse för investerare ska utan dröjsmål rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträckning.

18 § (18.6.2021/530)
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel ska kunna godkänna en person som avses i 3 kap. 15 § 3 mom. som handelspart. Dessutom meddelar Finansinspektionen närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en kund som använder direkt elektroniskt marknadstillträde ska kunna vara en sådan utländsk tillhandahållare av investeringstjänster eller annan person som avses i 3 kap. 19 § 1 mom. Föreskrifterna ska i tillräcklig utsträckning trygga Finansinspektionens rätt att få information om handelsparters kunder.

Särskilda krav för multilaterala handelsplattformar
19 §
Ordnande av multilateral handel

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel ska utöver vad som föreskrivs i 7 kap. 2 § 2–5 mom., 5 § 1 mom., 7 § 1, 3 och 4 mom., 9 § 3 mom., 7 a kap., 9 kap. 1 och 4 § och 4 a § 3 mom. samt i 10 kap. 11 och 12 § i lagen om investeringstjänster och om uppfyllande av krav som föreskrivs i denna lag införa och verkställa icke-diskriminerande bestämmelser om utförande av order inom systemet. (15.3.2019/295)

Reglerna om tillträde till en multilateral handelsplattform ska uppfylla de krav som föreskrivs i 3 kap. 15 och 19 §. (18.6.2021/530)

20 §
Verksamhetens tillförlitlighet

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel ska förvissa sig om att de

1) har tillräckliga förutsättningar för att kunna hantera de risker den är exponerad för, vidtar lämpliga åtgärder och inför system för att identifiera alla betydande risker för dess verksamhet och vidtar effektiva åtgärder för att reducera sådana risker,

2) har vidtagit verksamma åtgärder för att underlätta effektivt avslut utan dröjsmål av de transaktioner som utförs i dess system, och

3) vid tidpunkten för auktorisationen och därefter har tillräckliga finansiella resurser för att goda förutsättningar ska föreligga för att den ska kunna fungera korrekt med hänsyn till arten och omfattningen av de transaktioner som genomförs på marknaden och till sammansättningen och graden av dess riskexponering.

(15.3.2019/295)

På sådana transaktioner som i enlighet med reglerna för en multilateral handelsplattform har genomförts mellan medlemmar eller deltagare eller mellan den multilaterala handelsplattformen och dess medlemmar eller deltagare ska inte tillämpas de förfaranden som avses i 10 kap. 2 och 4–9 § i lagen om investeringstjänster. Medlemmarna eller deltagarna i en multilateral handelsplattform ska emellertid mot sina kunder uppfylla sina ovan nämnda förpliktelser enligt 10 kap. 2 och 4–9 § i lagen om investeringstjänster då de på sina kunders vägnar utför order i en multilateral handelsplattforms system.

21 § (15.3.2019/295)
Kundorder

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel får inte utföra kundorder med utnyttjande av eget kapital eller bedriva handel genom matchad principalhandel.

Särskilda krav för organiserade handelsplattformar
22 §
Förbud mot transaktioner för egen eller ett till samma koncern hörande företags räkning

En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska förhindra att det på en organiserad handelsplattform utförs kundorder för egen räkning eller med utnyttjande av eget kapital hos operatören eller hos en enhet i samma koncern.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller dock inte handel för egen räkning genom matchad principalhandel om huvudmannen har gett sitt samtycke och det inte är fråga om derivat som har förklarats omfattas av clearingkravet i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel får bedriva annan handel för egen räkning än genom sådan matchad principalhandel som aves i 2 mom. endast i fråga om obligationer för vilka det saknas en likvid marknad.

23 §
Begränsning av matchad principalhandel

En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel får genom matchad principalhandel bedriva handel endast med finansiella instrument som enligt definitionen i 1 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten i denna lag kan vara föremål för handel på en organiserad handelsplattform och endast med kundens samtycke.

24 § (15.3.2019/295)
Drift av en organiserad handelsplattform separat från en systematisk internhandlare

En och samma juridiska person får inte vara både en marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel och en systematisk internhandlare. En organiserad handelsplattform får inte anslutas till en systematisk internhandlare på ett sådant sätt att order på den organiserade handelsplattformen och order och bud hos en internhandlare interagerar. En organiserad handelsplattform får inte heller anslutas till en annan organiserad handelsplattform på ett sådant sätt att interaktion mellan order på olika organiserade handelsplattformar möjliggörs.

25 §
Anlitande av oberoende marknadsgarant

En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel får anlita en annan tillhandahållare av investeringstjänster för att på oberoende grund bedriva verksamhet som marknadsgarant på den organiserade handelsplattformen. En tillhandahållare av investeringstjänster ska inte anses bedriva verksamhet på oberoende grund om det har betydande bindningar till den marknadsplatsoperatören.

26 §
Diskretionärt genomförande av order

Med beaktande av vad som i 1–18 § och i 10 kap. 8 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om handel på en multilateral handelsplattform och om omsorgsfullt genomförande av transaktioner, ska order vid organiserad handel utföras på diskretionär grund. En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska endast handla diskretionärt i ett eller båda följande fall:

1) vid beslut om att lägga eller dra tillbaka en order på den organiserade handelsplattformen som den driver,

2) vid beslut om att inte matcha en specifik kundorder med de övriga order som finns tillgängliga i systemet vid en viss tidpunkt, under förutsättning att detta överensstämmer med de specifika instruktionerna från en kund och med dess skyldigheter i enlighet med 10 kap. 8 § i lagen om investeringstjänster.

För det system som matchar kundorder får marknadsplatsoperatören som ordnar organiserad handel besluta huruvida, när och hur mycket av två eller flera order den vill matcha inom systemet. I enlighet med 22–25 § och utan att det påverkar tillämpningen av 22 § 3 mom. får marknadsplatsoperatören, med hänsyn till ett system som anordnar transaktioner med icke aktierelaterade instrument, underlätta förhandlingar kunder emellan för att sammanföra två eller flera potentiellt kompatibla köp- och säljintressen i en transaktion. (15.3.2019/295)

27 §
Skyldighet att rapportera till Finansinspektionen

En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska i tillräcklig utsträckning informera Finansinspektionen om den diskretionära bedömningen vid utförande av order och om hur två eller flera order kommer att matchas mot varandra

Den behöriga myndigheten får antingen när en tillhandahållare av investeringstjänster eller en marknadsoperatör begär auktorisation för att driva en organiserad handelsplattform eller från fall till fall begära en detaljerad beskrivning av varför systemet inte motsvarar och inte kan fungera som en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform eller en systematisk internhandlare, hur denna diskretionära bedömning kommer att ske, särskilt när en order till den organiserade handelsplattformen kan dras tillbaka och när och hur två eller flera kundorder kommer att matchas mot varandra inom den organiserade handelsplattformen. Dessutom ska marknadsplatsoperatören som ordnar organiserad handel lämna information till den behöriga myndigheten om hur den använder sig av handel genom matchad principalhandel. Den behöriga myndigheten ska övervaka marknadsplatsoperatörens deltagande i matchad principalhandel för att säkerställa att detta fortsätter vara förenligt med definitionen av sådan handel och att dess deltagande i matchad principalhandel inte ger upphov till intressekonflikter mellan marknadsplatsoperatören som ordnar organiserad handel och dess kunder. (15.3.2019/295)

28 §
Tillämpning av kundskyddsbestämmelserna i lagen om investeringstjänster vid organiserad handel

En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska säkerställa att på de transaktioner som genomförs inom dess handelssystem på motsvarande sätt tillämpas 10 kap. 2 och 4–9 § i lagen om investeringstjänster.

6 kap

Tillväxtmarknader för små och medelstora företag

1 §
Registrering av tillväxtmarknader för små och medelstora företag

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel kan be Finansinspektionen registrera den multilaterala handelsplattformen eller en del av den som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag. (15.3.2019/295)

Finansinspektionen ska samtycka till begäran om den gör bedömningen att ansökan uppfyller de krav som föreskrivs i detta kapitel.

2 §
Krav som gäller tillväxtmarknader för små och medelstora företag

En marknadsplatsoperatör som driver en tillväxtmarknad för små och medelstora företag ska ha tillräckliga och effektiva system och regler för att säkerställa att följande kriterier är uppfyllda:

1) minst hälften av de emittenter vilkas finansiella instrument tas upp till handel på tillväxtmarknaden för små och medelstora företag ska vara små och medelstora företag; andelen ska vara uppfylld vid ansökningstidpunkten och under varje kalenderår därefter,

2) lämpliga kriterier har fastställts för det första och fortlöpande upptagandet till handel med finansiella instrument på marknaden,

3) vid upptagandet av finansiella instrument till handel finns det tillräckligt med information offentliggjord för att göra det möjligt för investerare att fatta beslut om att investera eller inte investera i de finansiella instrumenten; om inte något annat följer av 3 kap. i värdepappersmarknadslagen eller något annat inte föreskrivs annanstans i lag, ska det publiceras ett prospekt om de finansiella instrumenten, (19.12.2018/1232)

4) det finns ändamålsenlig, fortlöpande och regelbunden finansiell rapportering som ombesörjs av en emittent på marknaden eller för dennes räkning,

5) på emittenten, personer som har en ledande ställning hos emittenten och på dem närstående personer tillämpas EU:s marknadsmissbruksförordning,

6) sådana uppgifter lagras som offentliggjorts på grund av emittentens regelbundna eller annan lagstadgad eller på handelssystemets regler baserade informationsskyldighet,

7) det finns effektiva system och kontroller som syftar till att förhindra och upptäcka marknadsmissbruk på den marknaden, i enlighet med kraven i EU:s marknadsmissbruksförordning.

När det gäller drift av en tillväxtmarknad för små och medelstora företag ska i övrigt tillämpas vad som någon annanstans i denna lag föreskrivs om drift av en multilateral handelsplattform.

3 §
Finansinspektionens skyldighet att avregistrera tillväxtmarknader för små och medelstora företag

Finansinspektionen ska avregistrera en handelsplattform från registret över tillväxtmarknader för små och medelstora företag på ansökan av operatören eller om operatören eller tillväxtmarknaden för små och medelstora företag inte längre uppfyller kraven i 2 §.

4 §
Finansinspektionens skyldighet att rapportera till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om registrering och avregistrering av tillväxtmarknader för små och medelstora företag.

5 §
Handel på andra tillväxtmarknader för små och medelstora företag

Finansiella instrument som är föremål för handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag får tas upp till handel på en annan tillväxtmarknad för små och medelstora företag om emittenten har informerats om saken och inte motsatt sig detta. Emittenten får inte åläggas några krav gällande information eller administration i fråga om motsättandet.

III AVDELNINGEN

TRANSPARENS I HANDELN (29.6.2021/598)

7 kap

Transparenskrav för handel med finansiella instrument

1 § (15.3.2019/295)
EU:s förordning om marknader för finansiella instrument

I avdelningarna II och III i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument finns, utöver vad som föreskrivs i detta kapitel, bestämmelser om transparenskrav för finansiella instrument.

2 §
Systematiska internhandlares anmälningsskyldighet

En tillhandahållare av investeringstjänster som har för avsikt att inleda eller upphöra med verksamhet som systematisk internhandlare med finansiella instrument som är föremål för handel på en handelsplats, ska i god tid göra en skriftlig anmälan om detta till Finansinspektionen.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillhandahållare av investeringstjänster ska tillämpas också på utländska EES-filialer.

3 §
Avbrytande och förbjudande av systematisk internhandel

Finansinspektionen kan ålägga en systematisk internhandlare att avbryta interna transaktioner med finansiella instrument för högst tio på varandra följande bankdagar åt gången. Ett sådant avbrott förutsätter att Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att denna lag, värdepappersmarknadslagen eller med stöd av dem utfärdade bestämmelser eller föreskrifter överträds vid handeln eller uppfyllandet av informationsskyldigheten i fråga om det finansiella instrumentet eller att det finns något annat särskilt vägande skäl att avbryta transaktionerna.

Finansinspektionen kan förbjuda en systematisk internhandlare att ordna interna transaktioner med finansiella instrument, om det vid handeln eller vid uppfyllandet av informationsskyldigheten i fråga om det finansiella instrumentet vidtas åtgärder som väsentligen strider mot denna lag eller värdepappersmarknadslagen eller mot bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem eller om det finns något annat särskilt vägande skäl att förbjuda transaktionerna.

Om Finansinspektionen i enlighet med 3 kap. 11 § 6 mom. har fastställt en börs beslut att avbryta eller avsluta handeln med ett finansiellt instrument eller i enlighet med 3 kap. 12 § 1 mom. ålagt börsen att avbryta handeln med ett finansiellt instrument och instrumentet är föremål för interna transaktioner, ska den systematiska internhandlaren avbryta handeln med instrumentet i fråga. (29.6.2021/598)

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om avbrytande och avslutande av handel med finansiella instrument ska tillämpas också på relaterade derivat, när detta är påkallat för att stödja syftet med avbrytande eller avslutande av sådan handel med ett finansiellt instrument som avses i 1 mom.

4 §
Skyldighet att offentliggöra limiterade order

En tillhandahållare av investeringstjänster som på grund av marknadsläget inte omedelbart kan utföra en kundorder att köpa eller sälja aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad till ett av kunden angivet högsta eller lägsta pris eller bättre, ska omedelbart i syfte att utföra kundordern så snabbt som möjligt offentliggöra den limiterade kundordern på ett sätt som gör den lätt tillgänglig för övriga marknadsaktörer. En tillhandahållare av investeringstjänster är emellertid inte skyldig att offentliggöra en order, om kunden har gett uttryckliga instruktioner att så inte ska ske.

En tillhandahållare av investeringstjänster kan anses ha offentliggjort en order på det sätt som avses i 1 mom. åtminstone om tillhandahållaren har förmedlat den för offentliggörande på en handelsplats.

Finansinspektionen har rätt att bevilja undantag från skyldigheten att offentliggöra en limiterad order då ordern är av större omfattning än vad som enligt artikel 4 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument är normalt på marknaden.

Denna paragraf ska inte tillämpas på sådana transaktioner mellan handelsparter på en börs som genomförs på en reglerad marknad. Denna paragraf ska inte heller tillämpas på transaktioner mellan handelsparter på en multilateral handelsplattform eller mellan en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel och handelsparter, när det är fråga om transaktioner som genomförs på en multilateral handelsplattform.

5 § (19.11.2021/940)

5 § har upphävts genom L 19.11.2021/940.

6 § (15.3.2019/295)
Rapportering av råvaruderivat och utsläppsrätter

En börs, en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel och en marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska enligt klassificeringen i 7 § varje vecka offentliggöra en rapport med uppgifter om de totala positioner som innehas av de olika kategorierna personer för de olika råvaruderivat och utsläppsrätter och derivat av dessa som handlas på deras handelsplatser. De uppgifter som avses i detta moment ska dessutom rapporteras till Finansinspektionen och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

De uppgifter som räknas upp i 1 mom. ska offentliggöras och rapporteras till myndigheterna endast när både antalet personer och deras öppna positioner överskrider de minimitröskelvärden som föreskrivs i artikel 83 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet. Uppgifter om värdepapperiserade derivat behöver dock inte offentliggöras eller rapporteras. (19.11.2021/940)

En börs, en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel och en marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska dagligen ge Finansinspektionen en fullständig rapport om sina positioner i råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat av dessa som varje medlem, deltagare, kund och dessas kunder har på den handelsplatsen.

Deltagare på reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar samt organiserade handelsplattformars kunder ska åtminstone dagligen till den tillhandahållare av investeringstjänster eller den börs som driver den handelsplatsen rapportera detaljerade uppgifter om sina egna positioner som innehas genom kontrakt som handlas på den handelsplatsen, liksom om de positioner som innehas av deras kunder och de kundernas kunder till dess slutkunden har nåtts.

Tillhandahållare av investeringstjänster som handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av dessa utanför en handelsplats, ska minst dagligen ge den behöriga centrala myndigheten för den handelsplats där råvaruderivaten, utsläppsrätterna eller derivaten av dessa handlas en fullständig rapport som även omfattar egna positioner i ekonomiskt likvärdiga OTC-kontrakt och vid behov om sådana egna positioner i råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat av dessa som handlas på handelsplatsen. Samma gäller positioner som innehas av kunderna hos en tillhandahållare av investeringstjänster och de kundernas kunder till dess slutkunden har nåtts. Om det inte finns någon behörig central myndighet ska rapporten ges till den behöriga myndigheten för handelsplatsen. (19.11.2021/940)

7 §
Klassificering av parter

Börser, marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel och marknadsplatsoperatörer som ordnar organiserad handel ska klassificeras som aktörer som innehar positioner i råvaruderivat, utsläppsrätter eller relaterade derivat enligt följande:

1) värdepappersföretag eller kreditinstitut,

2) investeringsfonder, antingen ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), eller en AIF-förvaltare enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010,

3) andra finansiella institut,

4) kommersiella företag,

5) verksamhetsutövare som avses i lagen om utsläppshandel (311/2011).

8 §
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om innehållet i en anmälan som avses i 2 § samt om arten, omfattningen och sättet för offentliggörande av sådan information om råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat av dessa som avses i 6 §.

8 kap

8 kap. har upphävts genom L 29.6.2021/598. (29.6.2021/598)

9 kap

9 kap. har upphävts genom L 29.6.2021/598. (29.6.2021/598)

IV AVDELNINGEN

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

10 kap

Tillsyn, tystnadsplikt och särskilda befogenheter

1 §
Tillsyn

Finansinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag samt bestämmelser och föreskrifter som utfärdats och börsregler som fastställts med stöd av den.

2 §
Tystnadsplikt

Den som vid fullgörande av uppdrag enligt denna lag eller som i egenskap av medlem eller ersättare i ett börsorgan eller som anställd hos en börs har fått kännedom om icke-offentliggjorda uppgifter om en emittents eller någon annan persons ekonomiska ställning eller en omständighet som gäller deras enskilda förhållanden eller om en företagshemlighet, får inte röja eller utnyttja uppgifterna, om det inte har föreskrivits eller i behörig ordning bestämts att de ska röjas eller om inte den i vars intresse tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs. (10.8.2018/709)

En medlem eller ersättare i ett börsorgan eller en anställd hos en börs får trots 1 mom. röja information som avses i bestämmelsen för en person som är anställd hos eller medlem i ett organ vid ett i en annan stat verksamt företag som organiserar motsvarande handel som en börs och som står under myndighetstillsyn, om röjandet av informationen behövs för att trygga en effektiv tillsyn över värdepappersmarknaden. En ytterligare förutsättning är att personen i fråga omfattas av motsvarande tystnadsplikt som enligt 1 mom.

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att lämna uppgifter finns i lagen om Finansinspektionen.

3 § (15.3.2019/295)
Särskilda befogenheter gällande råvaruderivat

Finansinspektionen fastställer tröskelvärden för positioner (positionslimiter) för jordbruksråvaruderivat och kritiska eller signifikanta råvaruderivat som är föremål för handel på en sådan reglerad marknad, multilateral handelsplattform eller organiserad handelsplattform för vilken Finansinspektionen är behörig myndighet, samt för derivat som inbegriper ekonomiskt likvärdiga råvaruderivat. Finansinspektionen kan kräva att tillsynsobjekt som avses i 4 § i lagen om Finansinspektionen, finansmarknadsaktörer och andra som avses i 5 § i den lagen ska iaktta en positionslimit, minska storleken på en exponering eller position i finansiella instrument som avses i denna paragraf samt förbjuda förvärv av sådana. (19.11.2021/940)

Positionslimiter fastställs för sådana jordbruksråvaruderivat och kritiska eller signifikanta råvaruderivat som är föremål för handel på en reglerad marknad, multilateral handelsplattform eller organiserad handelsplattform. Positionslimiter fastställs enligt största tillåtna nettovärde med hjälp av de beräkningsmetoder som anges i kommissionens tekniska tillsynsstandarder. Finansinspektionen ska regelbundet se över positionslimiterna och vid behov fastställa en ny positionslimit med beaktande av marknadsutvecklingen. (19.11.2021/940)

Vad som i denna paragraf föreskrivs om positionslimiter ska inte tillämpas

1) på sådana positioner som innehas av icke-finansiella enheter och som avses i de tekniska tillsynsstandarder som nämns i 2 mom. eller på positioner som innehas för sådana enheters räkning och som reducerar de risker som står i direkt samband med denna icke-finansiella enhets kommersiella verksamhet,

2) på positioner som innehas av, eller för, en finansiell enhet som ingår i en huvudsakligen kommersiell koncern och agerar för en icke-finansiell enhets räkning vilken ingår i den huvudsakligen kommersiella koncernen, om dessa positioner på ett objektivt mätbart sätt reducerar de risker som står i direkt samband med denna icke-finansiella enhets kommersiella verksamhet,

3) på positioner som innehas av finansiella och icke-finansiella motparter, sådana de definieras i de tekniska tillsynsstandarder som avses i 2 mom., som på ett objektivt mätbart sätt är resultatet av transaktioner som ingåtts för att fullgöra skyldigheter att tillhandahålla likviditet på en handelsplats, eller

4) på värdepapperiserade råvaruderivat.

(19.11.2021/940)

Finansinspektionen ska ge Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och övriga behöriga myndigheter adekvat information om tröskelvärden som fastställs med stöd av denna paragraf och om förändringar i dem samt om förordnanden och förbud som meddelas med stöd av 1 mom. Om Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten efter att ha fått kännedom om att en positionslimit fastställts förutsätter att den ska ändras, ska Finansinspektionen följa myndighetens riktlinjer om inte Finansinspektionen anser att de är grundlösa.

Om ett finansiellt instrument som avses i 1 mom. är föremål för handel i flera EES-stater och handelsvolymen är störst i Finland, ska Finansinspektionen fastställa en gemensam positionslimit för handeln med det finansiella instrumentet i fråga. Innan ett sådant beslut som avses i detta moment fattas ska Finansinspektionen samråda och samarbeta med de staters behöriga myndigheter vilkas behörighet omfattar de handelsplatser där det handlas med finansiella instrument som avses i detta moment.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten avgör i enlighet med sina befogenheter enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG sådana meningsskiljaktigheter mellan behöriga myndigheter som beror på att en gemensam positionslimit fastställts enligt 5 mom.

4 §
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens särskilda befogenheter

I artikel 45 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs om Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens rätt att få information om råvaruderivat och om dess behörighet att begränsa handeln med sådana.

5 § (29.6.2021/598)
Tillsyn över leverantörer av datarapporteringstjänster

Bestämmelser om rätt att tillhandahålla datarapporteringstjänster och om organisatoriska krav för och tillsyn över leverantörer av datarapporteringstjänster finns i avdelning IVa i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument.

Om Finansinspektionen i enlighet med artikel 27b i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument ska bevilja auktorisation för och utöva tillsyn över en leverantör av datarapporteringstjänster, ska Finansinspektionen övervaka leverantörens verksamhet för att bedöma om de villkor för bedrivande av verksamheten som anges i den förordningen uppfylls. Finansinspektionen ska genomföra lämpliga åtgärder för att få tillgång till den information som behövs för att bedöma om villkoren är uppfyllda.

Vad som i 3 kap. 3 § föreskrivs om rapportering av överträdelser ska också tillämpas på de leverantörer av rapporteringstjänster som är Finansinspektionens tillsynsobjekt.

11 kap

Överklagande

1 § (17.1.2020/32)
Överklagande av finansministeriets beslut

Beslut som finansministeriet meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Om ett beslut enligt 2 kap. 4 § om beviljande av börstillstånd eller ett beslut enligt 3 kap. 7 § 1 mom. om fastställelse av börsregler eller ändringar i dem inte har meddelats inom den föreskrivna tidsfristen, får sökanden anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses då avse ett beslut om avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Om beslutet meddelas efter att besvär anförts, ska finansministeriet underrätta besvärsmyndigheten om beslutet. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

2 §
Överklagande av Finansinspektionens beslut

På överklagande av beslut som Finansinspektionen har meddelat med stöd av denna lag tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i 73 § i lagen om Finansinspektionen. Förvaltningsdomstolen ska behandla ärenden som avses i 3 kap. 8, 9 och 11–15 §, 5 kap. 11 och 19 § och 7 kap. 3 § i denna lag skyndsamt. (17.1.2020/32)

Emittenter och börser får överklaga Finansinspektionens beslut i ärenden enligt 3 kap. 9 § 7 mom., 11 § 6 och 7 mom., 12 § 1 mom., 13 § 4 mom. och 14 § 2 mom. Emittenter och marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel får överklaga beslut som Finansinspektionen fattat i ärenden enligt 5 kap. 11 §. En registrerad förening som bevakar investerarnas intressen och investerare som äger finansiella instrument som berörs av ett beslut av Finansinspektionen eller finansiella instrument som berättigar till sådana får överklaga Finansinspektionens beslut i ärenden enligt 3 kap. 11 § 7 mom., och 14 § 2 mom. Handelsparter vars godkännande återkallats får överklaga beslut som Finansinspektionen fattat i ärenden enligt 3 kap. 15 § 6 mom. och 5 kap. 19 § 2 mom.

12 kap

Administrativa påföljder

1 §
Ordningsavgift

Ordningsavgift påförs för försummelse att iaktta eller för överträdelse av följande bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen:

1) 3 kap. 29–31 § om insideranmälan och insiderregister,

2) 7 kap. 4 § om skyldighet att offentliggöra limiterade order.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är också de närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller de bestämmelser som avses i 1 och 2 punkten i det momentet sådana bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen.

2 §
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs för försummelse att iaktta eller för överträdelse av följande bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen:

1) 3 kap. 24 § och 5 kap. 8 § om clearing och avveckling av transaktioner,

2) 3 kap. 34 § och 5 kap. 17 § om förbjuden marknadsföring på reglerade marknader samt på multilaterala handelsplattformar och organiserade handelsplattformar.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. avses med överträdelse av bestämmelser och beslut enligt 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen dessutom överträdelse eller försummelse att iaktta följande bestämmelser och beslut:

1) 2 kap. 1 och 4 §, 14 § 1 mom. 5 punkten och 16–18 § om drift av en reglerad marknad samt finansministeriets beslut enligt 2 kap. 14 och 15 § om återkallelse av verksamhetstillstånd och avbrytande av börsens verksamhet,

2) 2 kap. 11 § och 12 § 3 mom. om anmälan av och förbud mot aktieförvärv samt beslut enligt 32 a § i lagen om Finansinspektionen om förbud mot förvärv av ägarandel och beslut enligt 32 c § om begränsning av aktiebaserade rättigheter,

3) 3 kap. 1 och 2 §, 3 § 1 mom., 8, 11, 15, 17–23, 25, 27 och 28 § och 34 § 1 mom. om organisering av verksamheten på en reglerad marknad,

4) 5 kap. 1–7, 9–14 samt 19–28 § om sådana krav och särskilda krav som ska tillämpas på multilaterala handelsplattformar och organiserade handelsplattformar,

5) 6 kap. 2 § 1 mom. om krav som gäller tillväxtmarknader för små och medelstora företag,

6) 7 kap. 6 och 7 § om skyldigheter för börser och marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel att offentliggöra information om råvaruderivat och utsläppsrätter samt om klassificering av parter,

7 punkten har upphävts genom L 29.6.2021/598. (29.6.2021/598)

8 punkten har upphävts genom L 29.6.2021/598. (29.6.2021/598)

9) 18 § 1 mom., 19 § 1 och 3 mom. samt 23 och 24 § i lagen om Finansinspektionen om Finansinspektionens informations- och granskningsrätt.

Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. är också överträdelse eller försummelse av följande bestämmelser i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument sådana bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen: (29.6.2021/598)

1) artiklarna 3.1 och 3.3, första stycket i artikel 4.3, artikel 6, tredje stycket första meningen i artikel 7.1, artiklarna 8.1, 8.3 och 8.4, artikel 10 samt tredje stycket första meningen i artikel 11.1 och tredje stycket i artikel 11.3 om transparens när det gäller finansiella instrument,

2) artiklarna 7.1 och 11.1 om tillstånd att skjuta upp offentliggörande av uppgifter,

3) artiklarna 12.1 och 13.1 om skyldighet att separat och på rimliga affärsvillkor tillgängliggöra uppgifter före och efter handel,

4) artikel 14.1, första meningen i artikel 14.2, andra, tredje och fjärde meningen i artikel 14.3, första stycket och andra stycket första meningen samt tredje stycket i artikel 15.1, artikel 15.2, andra meningen i artikel 15.4, andra meningen i artikel 17.1, artikel 18.1, artikel 18.2, första meningen i artikel 18.4, första meningen i artikel 18.5, första stycket i artikel 18.6, artikel 18.8, artikel 18.9, artikel 20.1, första meningen i artikel 20.2, artiklarna 21.1–21.3, artikel 22.2 samt artiklarna 23.1 och 23.2 om transparens när det gäller systematiska internhandlare och värdepappersföretag som bedriver OTC-handel,

5) artiklarna 25.1 och 25.2, första stycket i artikel 26.1, artiklarna 26.2–26.5, första stycket i artikel 25.6, styckena 1–5 och 8 i artikel 26.7 samt artikel 27.1 om transaktionsrapportering,

5 a) artiklarna 27b.1, 27b.2 och 27b.4 om auktorisationskrav för leverantörer av datarapporteringstjänster, artiklarna 27f.1–27f.3 om krav på ledningsorganet hos en leverantör av datarapporteringstjänster, artiklarna 27g.1–27g.5 om organisatoriska krav för ett godkänt publiceringsarrangemang och artiklarna 27i.1–27i.4 om organisatoriska krav för en godkänd rapporteringsmekanism, om leverantören av rapporteringstjänster omfattas av ett undantag enligt artikel 27b.1 andra stycket, (29.6.2021/598)

6) artikel 28.1, första stycket i artikel 28.2, artiklarna 29.1 och 29.2, artikel 30.1 samt artiklarna 31.2 och 31.3 om derivat,

7) artiklarna 35.1–35.3, 36.1–36.3 och 37.1–37.3 om icke-diskriminerande tillträde till clearingsystem för finansiella instrument,

8) artiklarna 40–42 om produktövervakning och produktingripande.

Utöver vad som föreskrivs i 1–3 mom. är sådana bestämmelser som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen också i nämnda moment avsedda hänvisningar till direktivet om marknader för finansiella instrument samt förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd EU:s förordning om marknader för finansiella instrument.

Påföljdsavgift får inte enligt 2 mom. 9 punkten påföras andra än Finansinspektionens tillsynsobjekt eller andra aktörer som är skyldiga att iaktta denna lag eller EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. Påföljdsavgift får inte påföras fysiska personer för överträdelse av bestämmelser som avses i 2 mom. 9 punkten, då det finns anledning att misstänka en person för brott och informationen har samband med det ärende som brottsmisstanken hänför sig till.

3 §
Påförande och verkställighet av administrativa påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder.

13 kap

Skadestånds- och straffbestämmelser

1 §
Skadestånd

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en annan person skada genom förfarande som strider mot denna lag, mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, mot EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, mot direktivet om marknader för finansiella instrument eller mot förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, är skyldig att ersätta skadan.

Bestämmelser om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga finns i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

2 § (29.6.2021/598)
Olovligt ordnande av handel med finansiella instrument

Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet bedriver en börs verksamhet i strid med 2 kap. 1 § eller driver en multilateral eller en organiserad handelsplattform i strid med 5 kap. 1 § 1 mom. ska, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för olovligt ordnande av handel med finansiella instrument dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

3 §
Brott mot tystnadsplikten

Den som bryter mot tystnadsplikten enligt 10 kap. 2 § ska dömas till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

14 kap

Ikraftträdande

1 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

Genom denna lag upphävs lagen om handel med finansiella instrument (748/2012), nedan den lag som upphävs.

Om det i någon annan lagstiftning hänvisas till den lag som upphävs eller annars hänvisas till en bestämmelse i den lagen, ska i stället tillämpas den ersättande bestämmelsen i denna lag.

2 §
Övergångsbestämmelser

En börs som har beviljats verksamhetstillstånd innan denna lag trätt i kraft behöver inte ansöka om nytt tillstånd.

En börs ska anpassa sina regler till kraven i denna lag och ansöka om finansministeriets fastställelse för ändringarna inom sex månader från det att denna lag trätt i kraft.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska inom sex månader från det att denna lag trätt i kraft anpassa sina regler till lagens krav.

Den som driver en datarapporteringstjänst som avses i 8 och 9 kap. ska ansöka om verksamhetstillstånd eller inom sex månader efter det att denna lag trätt i kraft anpassa sin verksamhet till de krav som föreskrivs i 8 och 9 kap. Den som driver en datarapporteringstjänst och som när denna lag trädde i kraft tillhandahöll sådana datarapporteringstjänster som avses i 8 och 9 kap. får dock fortsätta sin verksamhet såvida ansökan om auktorisation har lämnats inom angiven tid, fram till dess att Finansinspektionen har meddelat beslut om auktorisationen.

En sådan tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation som avses i 9 kap. 4 § ska från och med den 3 september 2019 rätta sig efter de krav för organisering av verksamheten som avses i den nämnda paragrafens 3 och 4 mom.

En sådan årlig rapport som avses i 2 kap. 21 § 2 mom. och 43 § 4 mom. i den lag som upphävs behöver inte längre lämnas till Finansinspektionen för år 2017.

RP 151/2017, EkUB 22/2017, RSv 187/2017, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (32014R0600); EUT L 173, 12.6.2014, s. 84, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (32014L0065); EUT L 173, 12.6.2014, s. 349

Ikraftträdelsestadganden:

10.8.2018/709:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

19.12.2018/1232:

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2019.

RP 111/2018, EkUB 16/2018, RSv 105/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (32017R1129); EUT L 168, 30.6.2017, s. 12

15.3.2019/295:

Denna lag träder i kraft den 20 mars 2019.

RP 277/2018, EkUB 32/2018, RSv 243/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU; (32014L0065); EUT L 173, 12.6.2014, s. 349

29.3.2019/399:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 100/2018, EkUB 42/2018, RSv 294/2018

17.1.2020/32:

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2020.

RP 55/2019, LaUB 2/2019, RSv 67/2019

8.5.2020/318:

Denna lag träder i kraft den 12 maj 2020.

RP 7/2020, EkUB 6/2020, RSv 34/2020, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 (32019L2034); EUVL 314, 5.12.2019, s. 64

18.6.2021/530:

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

RP 16/2021, EkUB 9/2021, RSv 41/2021

29.6.2021/598:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 29/2021, EkUB 13/2021, RSv 57/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2177, (32019L2177), EUT L 334, 27.12.2019, s.155

19.11.2021/940:

Denna lag träder i kraft den 28 februari 2022.

RP 126/2021, EkUB 29/2021, RSv 153/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/338 (32021L0338); EUT L 68, 26.2.2021, s. 14

20.12.2022/1178:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 147/2022, AjUB 17/2022, RSv 195/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 (32019L1937); EUT L 305, 26.11.2019, s. 1

29.12.2022/1344:

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2023.

RP 146/2022, EkUB 26/2022, RSv 197/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121 (32019L2121); EUT L 321, 12.12.2019, s. 1

23.3.2023/367:

Denna lag träder i kraft den 24 mars 2023.

RP 278/2022, EkUB 44/2022, RSv 302/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/858 (32022R0858) ; EUT L 151, 2.6.2022, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.