Beaktats t.o.m. FörfS 1261/2020.

29.12.2011/1563

Lag om växtskyddsmedel

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

Syftet med denna «lag» är att säkerställa att «växtskyddsmedel» används på ett korrekt och hållbart sätt och att minska riskerna av användningen av «växtskyddsmedel».

2 § (19.12.2019/1398)
Tillämpningsområde

Denna «lag» innehåller bestämmelser «om» allmänna krav på «växtskyddsmedel», utbildning och examen, utrustning för spridning av «växtskyddsmedel» och testning av utrustningen, utövande av verksamhet, myndigheter och deras uppgifter, tillsyn samt administrativa tvångsmedel och påföljder.

Denna «lag» tillämpas också

1) på tillsynen över efterlevnaden av samt annan verkställighet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 «om» utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och «om» upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, nedan växtskyddsmedelsförordningen, och

2) på verkställigheten av kapitel II, IV och VI–X samt artikel 18.3 a och c, artikel 18.4 och artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 «om» gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och «om» ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, nedan gränsvärdesförordningen. (29.10.2020/731)

3 §
Förhållande till vissa författningar

Utöver vad som bestäms i denna «lag» tillämpas på «växtskyddsmedel» vad som i kemikalielagen (744/1989) och Europeiska unionens kemikalielagstiftning bestäms om kemikalier. På industriell hantering och upplagring, överföring och förvaring av ett växtskyddsmedel som klassificerats som en farlig kemikalie tillämpas lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005). På transport av växtskyddsmedel tillämpas lagen om transport av farliga ämnen (719/1994).

Bestämmelser «om» rester av «växtskyddsmedel» och tillsynen över resthalter ingår i livsmedelslagen (23/2006) och foderlagen (86/2008) samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG.

Bestämmelser «om» de krav som utrustning för spridning av växtskyddsmedel måste uppfylla innan den släpps ut på marknaden eller tas i bruk ingår i lagen «om» vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/2004) och lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

«växtskyddsmedel» vars godkännande har återkallats eller beträffande vilka giltighetstiden för godkännandet i övrigt har löpt ut samt på «växtskyddsmedel» som annars ska tas ur bruk tilllämpas avfallslagen (1072/1993). Bestämmelser om genetiskt modifierade organismer finns dessutom i gentekniklagen (377/1995). I säkerheten i arbetet för den som hanterar växtskyddsmedel ska också kraven i arbetarskyddslagen (738/2002) beaktas.

4 §
Definitioner

I denna «lag» avses med

1) «växtskyddsmedel» «växtskyddsmedel» enligt artikel 2.1 i växtskyddsmedelsförordningen,

2) yrkesmässig användare en person som använder «växtskyddsmedel» i sin yrkesverksamhet,

3) distributör en fysisk eller juridisk person som gör ett «växtskyddsmedel» tillgängligt på marknaden,

4) rådgivare en person som skaffat sig den kunskap som behövs och som inom ramen för sin yrkesverksamhet eller en kommersiell tjänst ger råd «om» bekämpning av skadegörare och säker användning av «växtskyddsmedel»,

5) verksamhetsutövare en fysisk eller juridisk person som tillverkar, lagrar, släpper ut på marknaden, distribuerar, importerar, exporterar eller använder «växtskyddsmedel» eller gör försök med «växtskyddsmedel»,

6) utrustning för spridning av «växtskyddsmedel» anordningar som är särskilt avsedda för spridning av «växtskyddsmedel» samt tillbehör som är nödvändiga för att sådana anordningar ska fungera effektivt,

7) integrerat växtskydd användning av «växtskyddsmedel» på ett sätt som är ekonomiskt och ekologiskt hållbart och som minskar riskerna för människors hälsa och miljön.

Närmare bestämmelser «om» de allmänna principerna för integrerat växtskydd utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG «om» upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel.

2 kap

Allmänna krav på «växtskyddsmedel»

5 §
Godkännande av «växtskyddsmedel» för utsläppande på marknaden och för användning

Bestämmelser «om» produktgodkännande för utsläppande på marknaden och användning av ett växtskyddsmedel finns i artikel 28 i växtskyddsmedelsförordningen. Bestämmelser «om» förbud mot att på marknaden släppa ut ett «växtskyddsmedel» som inte har produktgodkänts i enlighet med växtskyddsmedelsförordningen eller använda ett sådant «växtskyddsmedel» finns i artikel 28.1 i växtskyddsmedelsförordningen.

Produktgodkännande ges av Säkerhets- och kemikalieverket, till vilket det ansöknings- och dokumentmaterial som avses i artikel 33 i växtskyddsmedelsförordningen ska lämnas.

6 §
Användning av «växtskyddsmedel»

«Växtskyddsmedel» ska användas på ett korrekt sätt i enlighet med det konstaterade behovet och med iakttagande av bruksanvisningarna. Vid yrkesmässig användning av «växtskyddsmedel» ska även de allmänna principerna för integrerat växtskydd iakttas.

7 §
Hantering och lagring av «växtskyddsmedel» samt behandling av deras förpackningar och rester

Verksamhetsutövaren ska iaktta särskild försiktighet vid lagring, hantering, utspädning och blandning av «växtskyddsmedel» före och under spridningen för att åtgärderna inte ska medföra någon risk för människors hälsa eller för miljön.

«Växtskyddsmedel» ska förvaras i ändamålsenliga förvaringslokaler separat från livsmedel och foder. Tillvaratagande och bortskaffande av rester av «växtskyddsmedel» och växtskyddsmedlens förpackningar ska ske i enlighet med avfallslagen.

3 kap

Utbildning och examen inom området för «växtskyddsmedel»

8 §
Utbildning i hantering och användning av «växtskyddsmedel»

Säkerhets- och kemikalieverket ska se till att yrkesmässiga användare, distributörer och rådgivare har tillgång till utbildning i korrekt och säker hantering och användning av «växtskyddsmedel».

Utbildningen ska med beaktande av målgruppen omfatta tillräcklig undervisning åtminstone «om» korrekt, hållbar och säker hantering och användning av växtskyddsmedel, «om» integrerat växtskydd, risker med användningen av växtskyddsmedel och hantering av riskerna, «om» användning, underhåll och service av utrustning för spridning av växtskyddsmedel och «om» dokumentation över användningen av «växtskyddsmedel» (utbildningsprogram).

Närmare bestämmelser «om» utbildningsprogrammet utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

9 §
Utbildningsanordnare

Säkerhets- och kemikalieverket godkänner på ansökan anordnare av utbildningen samt utbildningsprogrammet enligt 8 §.

En utbildningsanordnare godkänns, «om» anordnaren eller de utbildare som är anställda hos anordnaren har tillräcklig utbildning i och erfarenhet av «växtskyddsmedel» och användningen av dem, och utbildningsprogrammet uppfyller kraven i 8 § 2 mom. Godkännandet av en utbildningsanordnare gäller i fem år.

Godkännandet av en utbildningsanordnare kan återkallas, «om» utbildningsanordnaren inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande eller «om» det uppdagas väsentliga brister i anordnandet av utbildningen och aktören inte har rättat till sin verksamhet inom utsatt tid trots uppmaning från Säkerhets- och kemikalieverket.

Utbildningsanordnaren ska årligen meddela Säkerhets- och kemikalieverket antalet deltagare i utbildningen. Handlingar som gäller anordnandet av utbildning ska bevaras i minst fem år från det att utbildningen anordnades och på begäran uppvisas för Säkerhets- och kemikalieverket.

Närmare bestämmelser «om» utbildningsanordnare och anordnandet av utbildningen får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

10 §
Examen inom området för «växtskyddsmedel»

Genom examen inom området för «växtskyddsmedel» visas förmåga att på ett tryggt och korrekt sätt hantera och använda «växtskyddsmedel».

I examen ingår, med beaktande av målgruppen, ämnesområden som omfattar en korrekt, hållbar och säker hantering och användning av växtskyddsmedel, integrerat växtskydd, risker med användningen av växtskyddsmedel och hantering av riskerna, användning, underhåll och service av utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt dokumentation över användningen av växtskyddsmedel. För att avlägga examen krävs inte deltagande i utbildning enligt 8 §, «om» motsvarande kunskaper har förvärvats på något annat sätt. Över avlagd examen utfärdas ett bevis vars mall fastställs av Säkerhets- och kemikalieverket. Examen är giltig i fem år.

Närmare bestämmelser «om» innehållet i och avläggande av examen inom området för «växtskyddsmedel» får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

11 §
Examensanordnare

Säkerhets- och kemikalieverket ska se till att det ordnas i 10 § avsedda examina inom området för «växtskyddsmedel» för yrkesmässiga användare, distributörer och rådgivare. Säkerhets- och kemikalieverket godkänner examensanordnare på ansökan.

En examensanordnare godkänns «om» anordnaren eller de som är anställda hos anordnaren har god kännedom «om» och tillräcklig praktisk erfarenhet av examensområdet. Godkännandet gäller i fem år och kan återkallas «om» examensanordnaren inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande eller «om» det uppdagas väsentliga brister i anordnandet av examen och aktören inte har rättat till sin verksamhet inom utsatt tid trots uppmaning från Säkerhets- och kemikalieverket.

Trots sekretessbestämmelserna ska examensanordnaren lämna i 35 § 3 mom. avsedda uppgifter «om» de personer som avlagt examen till Säkerhets- och kemikalieverket för registrering. Handlingar som gäller anordnande och avläggande av examen ska bevaras i minst fem år från det att examen anordnades och på begäran uppvisas för Säkerhets- och kemikalieverket.

På examensanordnare och deras anställda tilllämpas, när de utför uppdrag enligt denna «lag», bestämmelserna «om» straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser «om» skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

4 kap

Utrustning för spridning av «växtskyddsmedel» och testning av utrustningen

12 § (21.12.2016/1329)
Utrustning för spridning av «växtskyddsmedel» och testning av utrustningen

«Växtskyddsmedel» får spridas endast med spridningsutrustning som är lämplig för ändamålet, i gott skick och säker att använda. Utrustningen ska rengöras efter användningen.

För yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel får det endast användas spridningsutrustning vars korrekta funktion har säkerställts genom regelbundna tester, «om» inte något annat följer av 14 § 5 mom. Den som testar spridningsutrustningen ska upprätta ett protokoll över testningen och förse den godkända spridningsutrustningen med godkännandemärkning.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser «om» kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel, «om» underhåll och testning av utrustningen samt «om» godkännandemärkning.

12 a § (21.12.2016/1329)
Riskbedömning av utrustning för spridning av «växtskyddsmedel»

Säkerhets- och kemikalieverket ska bedöma de risker som användning av utrustning för spridning av «växtskyddsmedel» orsakar för människors hälsa och för miljön. Riskbedömningen omfattar en bedömning av hur omfattande användningen av spridningsutrustningen är.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser «om» riskbedömningen av utrustning för spridning av «växtskyddsmedel».

13 §
Testare av utrustning för spridning av «växtskyddsmedel»

Säkerhets- och kemikalieverket ska se till att det ordnas testning av utrustning för spridning av växtskyddsmedel. Testare av utrustning för spridning av växtskyddsmedel godkänns av verket på ansökan. En testare av spridningsutrustning godkänns «om» denne eller dennes anställda har tillräcklig kännedom «om» området och den kompetens och de färdigheter som testningen kräver. Godkännandet gäller i fem år och kan återkallas, «om» förutsättningarna för godkännande av testaren inte längre är uppfyllda eller «om» det uppdagas väsentliga brister i testningen av spridningsutrustning och aktören inte har rättat till sin verksamhet inom utsatt tid trots uppmaning från Säkerhets- och kemikalieverket.

Testaren av utrustning för spridning av växtskyddsmedel ska årligen lämna anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket «om» antal och typ av spridningsutrustning som testats. Handlingar som gäller testningen ska bevaras i minst fem år från testningstidpunkten och på begäran uppvisas för Säkerhets- och kemikalieverket.

På testaren och dennes anställda tillämpas, när de utför uppdrag enligt denna «lag», bestämmelserna «om» straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser «om» skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

Närmare bestämmelser «om» anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

14 § (21.12.2016/1329)
Tidsplan för testning av utrustning för spridning av växtskyddsmedel och undantag i fråga «om» testning

Sådan utrustning för spridning av «växtskyddsmedel» som är i yrkesmässig användning ska testas med högst fem års intervaller till utgången av 2020 och därefter med högst tre års intervaller. Ny utrustning för spridning av «växtskyddsmedel» som uppfyller de krav som ställts på maskiners säkerhet ska testas minst en gång inom fem år från det att utrustningen skaffades.

Utifrån en riskbedömning kan tidsplaner som avviker från bestämmelserna i 1 mom. tillämpas för testning av

1) sådan utrustning för spridning av «växtskyddsmedel» som inte används för besprutning,

2) ryggsprutor och annan handhållen utrustning för spridning av «växtskyddsmedel»,

3) sådan annan utrustning för spridning av «växtskyddsmedel» som används i mycket liten omfattning.

Avvikande tidsplaner för testning får dock inte tillämpas på växtskyddssprutor som monterats på tåg eller luftfartyg eller på växtskyddssprutor med bommar som är över 3 meter breda, inbegripet växtskyddssprutor med bommar som monterats på såningsutrustning.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas utifrån en riskbedömning närmare bestämmelser «om» de tidsplaner för testning som ska tillämpas på utrustning för spridning av «växtskyddsmedel».

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får det föreskrivas att bärbar spridningsutrustning för växtskyddsmedel och ryggsprutor inte behöver testas, «om» användningen av dessa på basis av en riskbedömning enligt 12 a § inte medför någon risk för hälsan eller miljön.

15 §
Tester i andra medlemsstater

Om en utrustning för spridning av växtskyddsmedel har testats i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen och testningen uppfyller kraven i denna «lag» såväl i fråga «om» testets innehåll som i fråga «om» tidsplanen, godkänns testningen också i Finland.

5 kap

Utövande av verksamhet

16 §
Information «om» «växtskyddsmedel» i samband med försäljningen

Distributören ska se till att köpare av växtskyddsmedel ges tillräcklig information «om» korrekt och hållbar användning av växtskyddsmedel samt «om» riskerna med att använda växtskyddsmedel och «om» åtgärder för att minimera dessa risker.

För informationen ska distributören ha tillräckligt med anställda som avlagt examen enligt 10 §. Sådana anställda behövs dock inte, «om» växtskyddsmedel endast säljs för icke yrkesmässig användning och «om» preparaten inte klassificeras som giftiga, mycket giftiga, cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska enligt kemikalielagstiftningen.

17 §
Användning av «växtskyddsmedel» i yrkesverksamhet samt försäljning eller annan överlåtelse av «växtskyddsmedel» för användning i yrkesverksamhet

I yrkesverksamhet får «växtskyddsmedel» endast användas av personer som avlagt examen enligt 10 §.

«Växtskyddsmedel» som godkänts enbart för yrkesmässig användning får säljas eller på annat sätt överlåtas endast till den som visar upp ett i 10 § avsett giltigt bevis över avlagd examen inom området för «växtskyddsmedel».

18 §
Godkännande av institutioner som testar «växtskyddsmedel»

Säkerhets- och kemikalieverket godkänner institutioner som testar den biologiska effektiviteten och användbarheten av växtskyddsmedel. En institution godkänns, «om» den för testningen har kompetent personal, ändamålsenlig utrustning, lämpliga lokaler och testningsplatser samt anvisningar «om» förfaringssätt, vilka alla ska uppfylla de krav som ställs på god testningsverksamhet.

Godkännandet kan återkallas, om institutionens verksamhet inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande och institutionen inte avhjälper missförhållandena inom en av Säkerhets- och kemikalieverket utsatt skälig tid eller om institutionen på ett väsentligt sätt bryter mot vad som i växtskyddsmedelsförordningen eller i denna «lag» eller med stöd av den föreskrivs «om» «växtskyddsmedel» eller testning av dem.

Närmare bestämmelser «om» de krav på god testningsverksamhet som avses i 1 mom. samt «om» godkännande och förfarandet vid godkännande av en institution utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

19 §
Försök och forskning

Säkerhets- och kemikalieverket kan bevilja tillstånd för sådana försök i forsknings- och utvecklingssyfte som förutsätter att ett «växtskyddsmedel» som inte är godkänt släpps ut i miljön.

Tillstånd beviljas «om» försöket inte bedöms ha sannolika skadliga effekter på människors eller djurs hälsa eller på miljön och sökanden har tillgång till ändamålsenliga testningsplatser för att utföra försöket och «om» försöket utförs med begränsade mängder av preparaten under kontrollerade förhållanden på ett avgränsat område. Den som ansöker «om» tillstånd ska utse en ansvarsperson för försöket.

Institutioner som avses i 18 § behöver dock inte tillstånd för verksamhet enligt 1 mom. En sådan institution ska i god tid innan försöket inleds lämna Säkerhets- och kemikalieverket en anmälan med uppgifter «om» det ämne som används vid försöket, ämnets användningsändamål och dosering, försökets omfattning och varaktighet samt uppskattade hälso- och miljökonsekvenser.

Ett försök med ett växtskyddsmedel ska avbrytas, «om» det under försöket framgår att preparatet har sådana betydande skadliga effekter på människors eller djurs hälsa eller på miljön som inte har kunnat förutses när tillståndet beviljades eller när anmälan enligt 3 mom. gjordes. Säkerhets- och kemikalieverket ska utan dröjsmål underrättas «om» saken.

Säkerhets- och kemikalieverket kan återkalla tillståndet för ett försök, «om» tillståndshavaren bryter mot tillståndsvillkoren på ett väsentligt sätt.

En ansökan med handlingar som avses i artikel 54.2 i växtskyddsmedelsförordningen lämnas till Säkerhets- och kemikalieverket. Närmare bestämmelser «om» förfarandet vid ansökan «om» tillstånd, innehållet i ansökan «om» tillstånd och i anmälan «om» försök samt «om» försöks- och forskningsverksamheten utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

20 § (18.5.2018/372)
Spridning av «växtskyddsmedel» genom flygbesprutning

Spridning av «växtskyddsmedel» från luftfartyg är förbjuden.

Oberoende av vad som föreskrivs i 1 mom. får

1) Livsmedelsverket besluta «om» bekämpning av skadegörare genom flygbesprutning med växtskyddsmedel när verket beslutar «om» åtgärder för att bekämpa skadegörare eller förhindra att de sprids så som föreskrivs i lagen «om» skydd för växters sundhet (702/2003), om skadegöraren medför ett omedelbart hot mot växters sundhet och skadegöraren inte skäligen kan bekämpas effektivt på något annat sätt eller spridningen av den förhindras,

2) jord- och skogsbruksministeriet på framställning av en regionenhet vid Finlands skogscentral besluta «om» flygbesprutning med växtskyddsmedel för att bekämpa omfattande skogsskador på växande träd i skog när ministeriet beslutar «om» åtgärder i enlighet med lagen «om» bekämpning av skogsskador (1087/2013) i syfte att förhindra att skogsskador sprids eller uppkommer, om skogsskador inte skäligen kan förhindras effektivt på något annat sätt.

Ett beslut «om» flygbesprutning med växtskyddsmedel ska innehålla uppgifter «om» spridningsområdet, bekämpningsåtgärderna och deras tidpunkt samt «om» det «växtskyddsmedel» som används vid bekämpningen.

21 §
Förutsättningar för spridning av «växtskyddsmedel» genom flygbesprutning

Utöver bestämmelserna i 20 § 2 mom. är förutsättningarna för att få sprida «växtskyddsmedel» genom flygbesprutning att

1) människors hälsa och miljön påverkas mindre vid flygbesprutning än vid markbaserad spridning av «växtskyddsmedel»,

2) det «växtskyddsmedel» som används har godkänts för flygbesprutning,

3) den som utför flygbesprutningen har ett giltigt, i 10 § avsett examensbevis,

4) flygbesprutningen utförs med utrustning som är testad i enlighet med 12 § 2 mom.

22 §
Utförande av flygbesprutning

Spridning av växtskyddsmedel genom flygbesprutning ska utföras särskilt omsorgsfullt och utan att orsaka fara för människors eller djurs hälsa eller oskälig olägenhet för miljön. I god tid innan flygbesprutning utförs ska närings-, trafik- och miljöcentralen, den kommunala miljövårdsmyndigheten och hälsoskyddsmyndigheten samt kommunalveterinären underrättas «om» flygbesprutningen. Flygbesprutning övervakas av närings-, trafik- och miljöcentralen.

Närmare bestämmelser «om» det förfarande som ska iakttas vid flygbesprutning och de anmälningar som ska lämnas «om» spridningen utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

6 kap

Myndigheter och deras uppgifter

23 §
Allmän styrning och tillsyn

Den allmänna styrningen av och tillsynen över verkställigheten av växtskyddsmedelsförordningen och denna «lag» ankommer på jord- och skogsbruksministeriet.

24 § (19.12.2019/1398)
Tillsynsmyndigheter

Säkerhets- och kemikalieverket svarar för verkställigheten av växtskyddsmedelsförordningen och denna «lag», för tillsynen över efterlevnaden av denna «lag» och de bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den och för organiseringen av tillsynen när det gäller tillverkning, import, utsläppande på marknaden, marknadsföring samt importörers och distributörers hantering och lagring av «växtskyddsmedel». Säkerhets- och kemikalieverket ska även utöva sådan annan tillsyn över «växtskyddsmedel» som inte enligt gällande bestämmelser ska utövas av Livsmedelsverket.

2 mom. har upphävts genom L 29.10.2020/731. (29.10.2020/731)

I fråga om användningen av växtskyddsmedel samt i fråga om hantering och lagring i samband med den svarar Livsmedelsverket för verkställigheten av växtskyddsmedelsförordningen och denna «lag» samt för tillsynen över efterlevnaden av denna «lag» och de bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den samt för organiseringen av tillsynen. Vid tillsynen anlitar Livsmedelsverket närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Vid sidan «om» Säkerhets- och kemikalieverket övervakar Tullen importen och exporten av «växtskyddsmedel».

25 § (18.5.2018/372)
Auktoriserade inspektörer

Säkerhets- och kemikalieverket och Livsmedelsverket kan vid tillsynen anlita inspektörer som verken skriftligen har bemyndigat för uppdraget och som verken övervakar. Auktoriserade inspektörer ska ha den yrkeskompetens inom området för växtskyddsmedel som krävs för uppdraget eller annan yrkeskompetens som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna «lag».

På auktoriserade inspektörer tillämpas bestämmelserna «om» straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser «om» skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen. En auktoriserad inspektör ska visa upp ett skriftligt intyg över sitt bemyndigande, «om» verksamhetsutövaren kräver det.

26 § (27.6.2014/564)
Statistikmyndigheter

Säkerhets- och kemikalieverket ska framställa sådan statistik som avses i artikel 1.2 första strecksatsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 «om» statistik «om» bekämpningsmedel över på marknaden utsläppta årliga mängder «växtskyddsmedel» i enlighet med bilaga I till den förordningen.

Naturresursinstitutet ska framställa sådan statistik som avses i artikel 1.2 andra strecksatsen i den förordning som nämns i 1 mom. över årliga förbrukade mängder «växtskyddsmedel» inom jordbruket i enlighet med bilaga II till den förordningen.

26 a § (29.10.2020/731)
Vissa uppgifter för Säkerhets- och kemikalieverket

Utöver vad som annars i denna «lag» föreskrivs «om» Säkerhets- och kemikalieverkets uppgifter, ska verket

1) vara behörig myndighet enligt artikel 75.1 och samordnande nationell myndighet enligt artikel 75.2 i växtskyddsmedelsförordningen,

2) vara behörig myndighet vid åtgärder som gäller verkställigheten av kapitel II, IV och VI–X samt artikel 18.3 a och c, artikel 18.4 och artikel 20.2 i gränsvärdesförordningen,

3) beräkna harmoniserade riskindikatorer med iakttagande av vad som föreskrivs i kommissionens direktiv (EU) 2019/782 «om» ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG vad gäller fastställande av harmoniserade riskindikatorer,

4) utföra de uppgifter som avses i artikel 15.2 b och c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG «om» upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel, meddela kommissionen och övriga medlemsstater resultaten enligt artikel 15.3 i det direktivet samt göra denna information tillgänglig för allmänheten.

Närmare bestämmelser «om» beräkning av riskindikatorer och «om» andra uppgifter som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

27 § (19.12.2019/1398)
Sakkunnigmyndighet

Naturresursinstitutet ger utlåtanden till Säkerhets- och kemikalieverket «om» den biologiska effektiviteten och användbarheten av ämnen och preparat som är avsedda som «växtskyddsmedel» i syfte att utreda förutsättningarna för godkännande av ämnena och preparaten.

7 kap

Tillsyn

28 §
Allmänna principer för organisering av tillsynen

Växtskyddsmedel ska övervakas objektivt och regelbundet. Övervakningen ska effektiviseras, om det kan misstänkas att ett preparat eller en verksamhetsutövares verksamhet inte uppfyller de krav som föreskrivs i växtskyddsmedelsförordningen eller denna «lag» eller med stöd av dem. Kontrollåtgärderna ska vara ändamålsenliga och på ett lämpligt sätt omfatta alla stadier av tillverkningen, importen, utsläppandet på marknaden, marknadsföringen, lagringen, användningen och hanteringen av «växtskyddsmedel».

Tillsynsmyndigheten ska vid behov ge verksamhetsutövaren behövliga råd och uppmaningar när det gäller iakttagandet av bestämmelserna «om» «växtskyddsmedel».

Närmare bestämmelser «om» de allmänna principerna för organisering av tillsynen får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

29 § (18.5.2018/372)
Tillsynsplan

Säkerhets- och kemikalieverket och Livsmedelsverket ska årligen utarbeta en plan för att organisera tillsynen. När tillsynen planeras ska verken samarbeta med Tullen.

I tillsynsplanen ska det bestämmas vilka kontroller som ska utföras hos tillsynsobjekten och hur ofta kontrollerna ska utföras. I planen ska det också anges hur tillsynsobjektens risker har bedömts och hur planen bedöms bli genomförd.

Närmare bestämmelser «om» tillsynsplanen och dess innehåll får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

30 §
Inspektionsrätt

Tillsynsmyndigheterna och auktoriserade inspektörer har för verkställigheten av växtskyddsmedelsförordningen, denna «lag» och de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem samt för tillsynen över att de iakttas rätt att få tillträde till en plats där «växtskyddsmedel» testas, tillverkas, lagras, säljs och används, till en plats där utrustning för spridning av «växtskyddsmedel» förvaras och till transportmedel för «växtskyddsmedel» samt att kontrollera den dokumentation som växtskyddsmedelsförordningen förutsätter, utföra inspektioner och att vid behov avgiftsfritt ta behövliga prover av «växtskyddsmedel» och produkter som behandlats med «växtskyddsmedel» samt av marken och vattnet för undersökning.

I lokaler eller utrymmen som används för permanent boende får inspektion eller provtagning utföras endast av en myndighet och endast «om» det är nödvändigt för att utreda de omständigheter som inspektionen gäller och det finns grundad anledning att misstänka att någon gjort sig skyldig till en gärning som avses i 41 eller 43 §.

Vad som i 1 mom. bestäms «om» finska myndigheters rätt att utföra inspektion och i 31 § «om» rätt att få uppgifter gäller också Europeiska unionens inspektörer. Tillsynsmyndigheten ska samarbeta med Europeiska unionens inspektörer vid inspektioner som dessa utför.

31 §
Rätt att få uppgifter

Tillsynsmyndigheterna och auktoriserade inspektörer har rätt att av verksamhetsutövare, utbildningsanordnare som avses i 9 §, examensanordnare som avses i 11 § och i 13 § avsedda testare av utrustning för spridning av växtskyddsmedel få de uppgifter och handlingar som är nödvändiga för tillsynen enligt denna «lag».

32 § (30.12.2013/1160)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som vid utförandet av uppdrag enligt denna «lag» har tagit del av uppgifter «om» en enskilds eller en sammanslutnings företagshemlighet eller ekonomiska ställning får trots bestämmelserna «om» sekretess i lagen «om» offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifterna till (10.8.2018/683)

1) åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott som avses i 8 kap. 2 § i tvångsmedelslagen (806/2011),

2) de myndigheter som avses i 23 och 24 § i denna «lag» för utförandet av uppgifter enligt denna «lag»,

3) utländska organ och inspektörer som avses i Europeiska unionens lagstiftning eller i ett internationellt avtal som är bindande för Finland, i de fall då detta förutsätts i unionens lagstiftning eller avtalet i fråga.

33 §
Skyldighet att lämna uppgifter

«Om» tillsynsmyndigheten eller en auktoriserad inspektör vet eller har skäl att misstänka att som växtskyddsmedel används ett annat ämne än ett sådant som godkänts som växtskyddsmedel eller att användningen av ett växtskyddsmedel kan medföra fara för människors eller djurs hälsa eller växters sundhet eller för miljön, ska tillsynsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna och beroende på farans natur omedelbart underrätta den behöriga livsmedels-, miljö-, arbetarskydds-, räddnings- eller polismyndigheten «om» saken.

«Om» tillsynsmyndigheten eller en auktoriserad inspektör lägger märke till växtskyddsmedel vars godkännande har återkallats eller annars upphört, ska de underrätta den kommunala miljövårdsmyndigheten «om» detta för att preparatet ska kunna bortskaffas.

34 §
Handräckning

Tillsynsmyndigheten har rätt att få handräckning av tullmyndigheterna samt polis- och räddningsmyndigheterna för att utföra uppdrag enligt denna «lag» och de bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den.

35 §
Tillsynsregister och information «om» «växtskyddsmedel»

Säkerhets- och kemikalieverket ska i tillsynssyfte föra register över godkända «växtskyddsmedel», utbildningsanordnare och examensanordnare, testare av utrustning för spridning av «växtskyddsmedel» och personer med avlagd examen inom området för «växtskyddsmedel».

I registret införs följande uppgifter över produktgodkända «växtskyddsmedel»:

1) namn på innehavaren av produktgodkännandet och dennes eventuella företrädare samt kontaktuppgifter,

2) preparatets namn,

3) preparatets verksamma ämne och mängd av ämnet,

4) preparatets användningsändamål,

5) preparatets bruksanvisning, begränsningarna i användningen, varningar och andra märkningar på förpackningar,

6) giltighetstiden för produktgodkännandet,

7) uppgifter enligt 26 § 1 mom. «om» de årliga mängderna «växtskyddsmedel» som har släppts ut på marknaden.

I registret införs också identifikationsuppgifter «om» utbildningsanordnare som avses i 9 §, examensanordnare som avses i 11 §, testare som avses i 13 § av utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt «om» personer som avlagt sådan examen som avses i 10 §. Identifikationsuppgifterna omfattar namn, företags- och organisationsnummer eller, «om» sådant saknas, personbeteckning, modersmål, adress, e-postadress och telefonnummer. När det gäller personer som har avlagt examen inom området för «växtskyddsmedel» registreras utöver identifikationsuppgifterna också dagen då examen upphör att gälla.

Säkerhets- och kemikalieverket ska på elektronisk väg hålla i artikel 57.1 i växtskyddsmedelsförordningen avsedd information tillgänglig för allmänheten «om» de «växtskyddsmedel» som har produktgodkänts eller vilkas produktgodkännande har återkallats.

Tillsynsmyndigheterna enligt denna «lag» har rätt att använda tillsynsregistret i tillsynssyfte. I 2 mom. 1 punkten avsedda personuppgifter som gäller en fysisk person avförs ur registret tio år efter det att giltighetstiden för godkännandet av växtskyddsmedlet har löpt ut. Identifikationsuppgifterna enligt 3 mom. för fysiska personer som avses i 9, 11 och 13 § avförs ur registret två år efter det att godkännandet av aktören i fråga har upphört att gälla och uppgifterna «om» den som avlagt examen som avses i 10 § två år efter det att examen har upphört att gälla. Bestämmelser «om» insamling av personuppgifter och införande av dem i registret samt «om» användning och utlämnande av registeruppgifter finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 «om» skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och «om» det fria flödet av sådana uppgifter och «om» upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i dataskyddslagen (1050/2018) och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. (18.1.2019/69)

36 § (18.5.2018/372)
Offentliggörande av tillsynsresultat

Säkerhets- och kemikalieverket och Livsmedelsverket offentliggör tillsynsresultaten. Sekretessbelagda uppgifter som avses i 32 § får dock inte offentliggöras.

Närmare bestämmelser «om» offentliggörande av tillsynsresultaten får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

8 kap

Administrativa tvångsmedel och påföljder

37 §
Föreläggande

Om en verksamhetsutövare inte iakttar växtskyddsmedelsförordningen eller denna «lag» eller de bestämmelser som har utfärdats med stöd av dem, och «om» bristerna inte uppfyller förutsättningarna för utfärdande av ett förbud som avses i 38 §, kan en tillsynsmyndighet som avses i 24 § ålägga verksamhetsutövaren att avhjälpa bristen inom en tid som med beaktande av ärendets natur är tillräckligt lång.

38 § (18.5.2018/372)
Förbud

Säkerhets- och kemikalieverket kan i enlighet med sin behörighet enligt 24 § 1 mom. förbjuda

1) att ett växtskyddsmedel tillverkas, lagras, släpps ut på marknaden, används, importeras eller exporteras, om växtskyddsmedlet inte uppfyller de krav som föreskrivs i växtskyddsmedelsförordningen eller denna «lag» eller i bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem,

2) att ett växtskyddsmedel släpps ut på marknaden eller används, «om» växtskyddsmedlet med fog kan misstänkas medföra omedelbar fara för eller omedelbart hot mot människors eller djurs hälsa eller miljön,

3) att ett växtskyddsmedel släpps ut på marknaden eller används, «om» det i märkningen på preparatets förpackning finns en sådan brist eller ett sådant fel som kan medföra fara för människors eller djurs hälsa eller miljön.

Livsmedelsverket kan i enlighet med sin behörighet enligt 24 § 1 mom. förbjuda

1) att ett växtskyddsmedel lagras, behandlas och används, om växtskyddsmedlet inte uppfyller de krav som föreskrivs i växtskyddsmedelsförordningen eller denna «lag» eller i bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem,

2) att obärgad skörd som har behandlats med växtskyddsmedel används som livsmedel eller djurfoder, «om» användningen kan orsaka fara för människors eller djurs hälsa.

Förbudet ska återkallas utan dröjsmål «om» den brist eller det missförhållande som förbudet grundade sig på har avhjälpts eller «om» förbudet annars inte längre behövs.

«Om» ärendet inte tål dröjsmål kan en i 24 § avsedd tillsynsmyndighet utfärda ett temporärt förbud. «Om» det temporära förbudet utfärdas av någon annan myndighet än Säkerhets- och kemikalieverket eller Livsmedelsverket, ska det temporära förbudet utan dröjsmål föras över för avgörande antingen till Säkerhets- och kemikalieverket eller Livsmedelsverket beroende på vilken myndighet som enligt denna paragraf och 24 § 1 mom. är behörig i ärendet. Förbudet förfaller «om» det behöriga verket inte fattar ett beslut enligt 1 eller 2 mom. i denna paragraf inom en vecka från det att det temporära förbudet meddelades.

39 § (18.5.2018/372)
Föreläggande «om» bortskaffande eller utförsel

«Om» tillverkning, lagring, utsläppande på marknaden, användning, import eller export av ett «växtskyddsmedel» har förbjudits med stöd av 38 § 1 mom. 1 punkten, kan Säkerhets- och kemikalieverket besluta att växtskyddsmedlet ska bearbetas på nytt på det sätt som verket godkänner, bortskaffas eller återsändas till det land från vilket det förts in i Finland.

«Om» användningen av obärgad skörd som livsmedel eller djurfoder har förbjudits med stöd av 38 § 2 mom. 2 punkten, kan Livsmedelsverket besluta att den obärgade skörden ska bortskaffas.

Ett beslut som avses i 1 och 2 mom. kan förenas med villkor för det förfarande som ska iakttas vid verkställigheten av beslutet. En verksamhetsutövare vars felaktiga förfarande har föranlett ett föreläggande «om» bortskaffande eller utförsel svarar för kostnaderna för verkställigheten.

40 § (18.5.2018/372)
Vite och tvångsutförande

Säkerhets- och kemikalieverket och Livsmedelsverket kan förena ett föreläggande som avses i 37 §, ett förbud som avses i 38 § 1 eller 2 mom. och ett föreläggande «om» bortskaffande eller utförsel som avses i 39 § med vite eller med hot «om» att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad.

En fysisk persons skyldighet att lämna uppgifter i enlighet med denna «lag» får inte förenas med vite, «om» det finns anledning att misstänka personen för brott och uppgifterna hänför sig till det ärende som är föremål för brottsmisstanke.

Bestämmelser «om» vite och hot «om» tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990).

41 §
Växtskyddsmedelsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot förbudet enligt artikel 28 i växtskyddsmedelsförordningen att släppa ut på marknaden eller använda ett «växtskyddsmedel» som inte har godkänts,

2) i strid med 12 § 2 mom. använder sådan utrustning för yrkesmässig spridning av «växtskyddsmedel» som inte har testats på ett lämpligt sätt,

3) i strid med 17 § 1 mom. använder «växtskyddsmedel» i sin yrkesverksamhet utan att ha avlagt den examen som avses i 10 §,

4) försummar att ansöka «om» ett sådant tillstånd för försöksändamål som avses i artikel 54 i växtskyddsmedelsförordningen eller att göra anmälan enligt 19 § 3 mom.,

5) försummar den skyldighet att avbryta ett försök eller den anmälningsskyldighet som avses i 19 § 4 mom.,

6) försummar dokumentationsskyldigheten enligt artikel 56.1 tredje stycket eller artikel 67.1 i växtskyddsmedelsförordningen,

7) försummar anmälningsskyldigheten enligt artikel 56.1 eller 56.4 eller skyldigheten att övervaka och lämna uppgifter enligt artikel 67.2 eller 67.3 i växtskyddsmedelsförordningen,

8) bryter mot ett föreläggande som meddelats med stöd av 37 § eller ett förbud som utfärdats med stöd av 38 §, eller

9) bryter mot ett föreläggande «om» bortskaffande eller utförsel som meddelats med stöd av 39 §,

ska, om inte försummelsen eller den fara som gärningen medfört för människors eller djurs hälsa eller för miljön ska anses vara ringa eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i «lag», för växtskyddsmedelsförseelse dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna «lag» och som har förenats med vite, kan lämnas obestraffad för samma gärning.

42 § (18.5.2018/372)
Polisanmälan

Säkerhets- och kemikalieverket ska för sina auktoriserade inspektörers räkning göra polisanmälan «om» en misstänkt växtskyddsmedelsförseelse. Livsmedelsverket ska göra anmälan för sina auktoriserade inspektörers och närings-, trafik- och miljöcentralernas räkning. Anmälan behöver dock inte göras «om» förseelsen som helhet ska anses vara uppenbart ringa.

43 §
Övriga straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för miljöförstöring som har skett i strid med denna «lag» eller i strid med bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den finns i 48 kap. 1–4 § i strafflagen (39/1889). Bestämmelser om straff för hälsobrott som har begåtts i strid med denna lag eller i strid med bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den finns i 44 kap. 1 § i strafflagen. Bestämmelser om straff för ovarsam hantering av växtskyddsmedel finns i 44 kap. 12 § i strafflagen.

9 kap

Särskilda bestämmelser

44 §
Handlingsprogram för en hållbar användning av «växtskyddsmedel»

Säkerhets- och kemikalieverket utarbetar och genomför ett handlingsprogram för en hållbar användning av «växtskyddsmedel» tillsammans med branschens aktörer och myndigheter. I programmet fastställs målen, åtgärderna och tidsplanerna för att minska de risker som användningen av «växtskyddsmedel» orsakar för människors och djurs hälsa och miljön. I programmet ingår också mål, åtgärder och tidsplaner för att främja integrerat växtskydd.

45 §
Delegation

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter för tre år i sänder en delegation med uppgift att följa utvecklingen, ge utlåtanden, komma med förslag och ta initiativ i ärenden som gäller «växtskyddsmedel».

46 § (18.5.2018/372)
Avgifter

Bestämmelser om avgifter som tas ut till staten för en myndighets prestationer enligt denna «lag» finns i lagen «om» grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Avgiften för produktgodkännande av ett växtskyddsmedel nedsätts med 45 procent, «om» den sammanlagda odlingsarealen för de grödor som växtskyddsmedlet är avsett för är högst 5 000 hektar när ansökan «om» godkännande görs, och med 70 procent, «om» den sammanlagda odlingsarealen för de grödor som växtskyddsmedlet är avsett för är högst 2 000 hektar när ansökan «om» godkännande görs.

Vid fastställandet av den sammanlagda odlingsarealen för grödor används Finlands officiella statistik över odlingsarealen för trädgårdsväxter och jordbruksgrödor som publiceras av Naturresursinstitutet, samt den statistik över skogsodlingsmaterial som Livsmedelsverket för. Som odlingsareal används medeltalet av uppgifterna för de fem senaste åren.

47 § (18.5.2018/372)
Arvoden och kostnadsersättningar

Säkerhets- och kemikalieverket och Livsmedelsverket betalar arvoden och kostnadsersättningar till sina auktoriserade inspektörer för de kontroller som avses i denna «lag».

Utbildningsanordnare enligt 9 §, examensanordnare enligt 11 § och testare enligt 13 § av utrustning för spridning av «växtskyddsmedel» har rätt att ta ut en skälig ersättning för sina tjänster hos användarna.

48 § (7.8.2015/975)
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut «om» bedömningen av en examen som avses i 10 § och «om» testning av spridningsutrustning som avses i 12 § 2 mom. får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Andra beslut och beslut som har meddelats med anledning av en begäran «om» omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som avses i 38 och 39 § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast «om» högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ändring i ett beslut som gäller en avgift som avses i 46 § får dock sökas på det sätt som anges i lagen «om» grunderna för avgifter till staten.

Ett beslut «om» temporärt förbud enligt 38 § 3 mom. får inte överklagas genom separata besvär.

49 §
Ikraftträdande

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna «lag» upphävs lagen «om» «växtskyddsmedel» (1259/2006) (den upphävda lagen). De förordningar som jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat med stöd av den upphävda lagen förblir dock fortfarande i kraft.

50 §
Övergångsbestämmelser

Kravet i 6 § på att följa de allmänna principerna för integrerat växtskydd vid yrkesmässig användning av «växtskyddsmedel» tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Bestämmelserna i 12 § 2 mom. tillämpas från och med den 26 november 2016. «Om» spridningsutrustningen testats före nämnda dag på det sätt som krävs för att få stöd som avses i lagen «om» kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt «om» vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006), behöver utrustningen inte testas förrän fem år har förflutit från det att testningen utfördes.

Kravet på avlagd examen inom området för växtskyddsmedel enligt 16 och 17 § samt 21 § 3 punkten tillämpas från och med den 26 november 2015. Före nämnda dag ska den som avses i 21 § 3 punkten ha tillräckliga kunskaper «om» spridning av «växtskyddsmedel» genom flygbesprutning och kompetens att utföra besprutningen. Den som före den 26 november 2015 har sådan utbildning kring aktuella växtskyddsfrågor som krävs för att få ett i 2 mom. i denna paragraf avsett stöd behöver inte avlägga ovan avsedda examen förrän fem år har förflutit från det att utbildningen genomfördes.

Från och med den 26 november 2015 ska en distributör ha anställda i enlighet med 16 § 2 mom. som avlagt examen inom området för «växtskyddsmedel».

Ett godkännande som utfärdats med stöd av den upphävda lagen för en institution som testar den biologiska effektiviteten och användbarheten hos växtskyddsmedel gäller i enlighet med beslutet «om» godkännande.

Ett tillstånd som utfärdats med stöd av den upphävda lagen för försök som utförs i forsknings- och utvecklingssyfte och som förutsätter att ett «växtskyddsmedel» som inte är godkänt släpps ut i miljön gäller i enlighet med villkoren för tillståndet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna «lag» får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 81/2011, JsUB 9/2011, RS 73/2011, Europeiska parlamentets och kommissionens direktiv 2009/128/EG (32009L0128); EGT nr L 309, 24.11.2009, s. 71

Ikraftträdelsestadganden:

20.12.2013/1089:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 119/2013, JsUB 15/2013, MiUU 29/2013, RSv 177/2013

30.12.2013/1160:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 14/2013, LaUB 17/2013, RSv 203/2013

27.6.2014/564:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 33/2014, JsUB 11/2014, RSv 66/2014

7.8.2015/975:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna «lag» tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

21.12.2016/1329:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2017.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning «om» kraven på utrustning för spridning av «växtskyddsmedel» samt testning och riskbedömning av spridningsutrustning (341/2016), som utfärdats med stöd av bestämmelser som ändrats genom denna lag, förblir i kraft.

RP 192/2016, JsUB 18/2016, RSv 203/2016

18.5.2018/372:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 8/2018, KsUB 6/2018, RSv 30/2018

10.8.2018/683:

Denna «lag» träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

18.1.2019/69:

Denna «lag» träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018, JsUB 8/2018, RSv 115/2018

19.12.2019/1398:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 36/2019, JsUB 4/2019, RSv 57/2019

29.10.2020/731:

Denna «lag» träder i kraft den 3 november 2020.

RP 124/2020, JsUB 7/2020, RSv 115/2020, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG (32009L0309); EUT nr L 309, 24.11.2009, s. 71, Kommissionens direktiv (EU) 2019/782 (32019L0127); EUT nr L127, 16.5.2019, s. 4, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (32009L0309); EUT nr L 309, 24.11.2009, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (32005L0070); EGT nr L 70, 16.3.2005, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.