Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

17.6.2011/710

Lag om bildprogram

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (30.12.2020/1209)
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att skydda barn från bildprogram som är skadliga för deras utveckling.

2 § (30.12.2020/1209)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på tillhandahållande av och tillsyn över tillhandahållande av bildprogram i Finland, om programmen tillhandahålls i sådan televisionsverksamhet eller sådan beställ-TV som omfattas av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014). På annat tillhandahållande av och tillsyn över tillhandahållande av bildprogram i Finland tillämpas lagen, om

1) programmen tillhandahålls av en sammanslutning eller näringsidkare som är registrerad i Finland eller har ett verksamhetsställe i Finland,

2) programmen tillhandahålls av en person som är finsk medborgare eller är varaktigt bosatt i Finland, eller

3) beslutet om tillhandahållande av programmet har fattats i Finland.

På ett bildprogram som ingår i ett utanför Finland producerat programutbud och som tillhandahålls i Finland samtidigt som den ursprungliga sändningen tillämpas endast 4 § 1–3 mom. samt 7 och 25–29 §.

Därtill tillämpas på sådana i 3 § 36 a-punkten i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation avsedda videodelningsplattformstjänster vars leverantör enligt 226 b § i den lagen anses vara etablerad i Finland bestämmelserna i 7 a, 8, 19, 20, 23 a och 25–28 § i denna lag.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) bildprogram filmer, televisionsprogram, spel och annat innehåll som är avsett att med tekniska medel ses i form av rörliga bilder,

2) allmänheten en personkrets som inte är utvald på förhand eller som består av ett stort antal personer,

3) tillhandahållande av bildprogram att ett bildprogram görs tillgängligt att ses av allmänheten,

4) leverantör av bildprogram den som gör ett bildprogram tillgängligt att ses av allmänheten,

5) klassificering en bedömning, grundad på granskning av ett bildprogram, om huruvida bildprogrammet kan ha skadlig inverkan på utvecklingen hos barn under en viss ålder.

2 kap

Tillhandahållande av bildprogram och videodelningsplattformstjänster (30.12.2020/1209)

4 § (13.9.2013/673)
Anmälan om tillhandahållande av bildprogram

Leverantörer av bildprogram ska göra en anmälan till Nationella audiovisuella institutet när de börjar tillhandahålla bildprogram i ekonomiskt syfte och regelbundet. Leverantörerna behöver inte göra någon anmälan om de endast tillhandahåller bildprogram som enligt 9–11 § inte behöver klassificeras och märkas.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

1) leverantörens namn, firma, kontaktuppgifter och hemvist,

2) en beskrivning av sättet att tillhandahålla bildprogram,

3) kontaktuppgifter till platsen där bildprogrammen tillhandahålls.

Institutet ska inom en vecka ge en bekräftelse på att det har tagit emot anmälan. Om de uppgifter som avses i 2 mom. ändras, ska institutet utan dröjsmål underrättas om ändringarna.

Varje leverantör av bildprogram ska lämna institutet uppgift om mängden sådana i 16 § 2 mom. avsedda bildprogram som leverantören tillhandahållit under kalenderåret. Uppgiften ska lämnas före utgången av januari månad närmast följande år. På begäran av institutet ska leverantören lämna institutet en förteckning över dessa bildprograms titlar.

5 § (13.9.2013/673)
Tillhandahållande av bildprogram

Ett bildprogram får tillhandahållas, om inte något annat föreskrivs i 9–11 §, endast om det har klassificerats på det sätt som föreskrivs i 16 § 1 mom. och det i programmet eller i samband med det finns en tydlig märkning som anger åldersgränsen och innehållet, eller om bildprogrammet är ett sådant som avses i 16 § 3 mom. och det i programmet eller i samband med det finns en tydlig märkning som anger åldersgränsen och innehållet. Ett bildprogram som avses i 16 § 2 mom. får tillhandahållas endast om det i programmet eller i samband med det finns en tydlig märkning om 18 års åldersgräns.

Nationella audiovisuella institutet bestämmer om utformningen av de åldersgräns- och innehållsmärkningar som avses i 1 mom.

6 §
Iakttagande av åldersgränser för bildprogram

Om åldersgränsen för ett bildprogram är 18 år, är det förbjudet att tillhandahålla programmet för minderåriga.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. för ett program med åldergränsen 18 år sändas i televisionsprogramutbudet på en tid då personer under 18 år inte i allmänhet ser på television eller som ett televisionsprogram vars mottagning fordrar avkodningsutrustning.

Leverantörer av bildprogram ska se till att bildprogram med 7, 12 eller 16 års åldersgräns inte är tillgängliga för barn som är yngre än åldersgränsen. Sådana åtgärder är att

1) sända programmet i televisionsprogramutbudet på en tid då barn inte i allmänhet ser på television, om mottagningen av programmet inte fordrar avkodningsutrustning,

2) hålla programmet tillgängligt så att en tjänst som gör det möjligt att spärra programmet finns tillgänglig i samband med det,

3) på annat sätt kontrollera åldern vid tillhandahållandet av program.

Ett program får visas offentligt för barn som är högst tre år yngre än den 7, 12 eller 16 års åldersgräns som klassificerats för programmet, om barnet är i sällskap med en person som har fyllt 18 år.

Leverantören av ett bildprogram ska informera om åldersgränserna och andra metoder för att skydda barn i samband med tillhandahållandet av program.

7 §
Vidaresändning av utländska televisionssändningar

Vid marknadsföring av televisionsprogramutbud som produceras utanför Finland ska det ges information om att programutbudet kan innehålla bildprogram som är skadliga för barns utveckling och att de program som ingår i programutbudet inte har klassificerats och märkts i enlighet med denna lag. Denna information ska också ingå i det programutbud som sänds vidare, om det inte är tekniskt omöjligt eller orsakar oskäligt besvär.

7 a § (30.12.2020/1209)
Skydd av barn från skadliga bildprogram i videodelningsplattformstjänster

Leverantörer av videodelningsplattformar ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda barn från sådana bildprogram som kan vara skadliga för barns utveckling. Åtgärderna ska stå i proportion till de berörda bildprogrammens art och den potentiella skada som de kan orsaka, med beaktande av videodelningsplattformens storlek och den tillhandahållna tjänstens art. Åtgärderna får inte leda till förhandskontroll eller uppladdningsfiltrering av innehållet på plattformen.

8 § (30.12.2020/1209)
Uppförandekoder

Leverantörer av bildprogram och videodelningsplattformar kan ta fram uppförandekoder för att skydda barn från skadligt innehåll och för att främja mediefostran. Nationella audiovisuella institutet kan kontrollera att uppförandekoderna stämmer överens med denna lag.

3 kap

Klassificering av bildprogram

9 §
Bildprogram som på basis av innehållet är befriade från klassificering och märkning

Bildprogram behöver inte klassificeras och märkas, om de

1) uteslutande innehåller undervisnings- eller bildningsmaterial,

2) uteslutande innehåller musik, idrott eller återgivningar av motionsevenemang, kulturevenemang eller andaktsstunder eller av andra liknande tillställningar och evenemang,

3) uteslutande innehåller hobbyarbete, välbefinnande, diskussioner, lek, mode, trädgårdsskötsel, byggande, matlagning, inredning, frågesporter, frågelekar eller andra liknande teman för alla åldrar,

4) uteslutande innehåller material för marknadsföring av varor eller tjänster,

5) uteslutande innehåller information om ideell eller politisk verkamhet,

6) innehåller aktuellt nyhetsstoff,

7) till innehållet är direktsändningar.

Med avvikelse från 1 mom. 4 punkten ska ett bildprogram som uteslutande innehåller material för marknadsföring av bildprogram klassificeras.

10 §
Bildprogram som på basis av framställningssyfte är befriade från klassificering och märkning

Bildprogram behöver inte klassificeras och märkas, om de

1) hålls tillgängliga i en sådan nätpublikation som avses i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) och har framställts eller anskaffats i samband med redigeringen av publikationen,

2) hålls tillgängliga i en tjänst som tillhandahåller program framställda av enskilda och bildprogrammet har framställts av en enskild i hobbysyfte,

3) tillhandahålls i utbildningsverksamhet eller annan bildningsverksamhet och har framställts i samband med utbildningsverksamhet eller annan bildningsverksamhet,

4) är spel på en speltjänst och tjänsteleverantören följer sina uppförandekoder som ska vara kontrollerade enligt 8 §.

11 § (13.9.2013/673)
Bildprogram som på basis av tillstånd är befriade från klassificering och märkning

Nationella audiovisuella institutet kan på ansökan bevilja tillstånd att tillhandahålla sådana bildprogram som inte är klassificerade och märkta i enlighet med denna lag vid ett särskilt evenemang som ordnas för tillhandahållandet av bildprogrammen.

Tillstånd kan beviljas för ett evenemang eller för viss tid. Tillståndet kan förenas med villkor om platsen och tiden för förevisningen av bildprogram samt om publikens ålder.

Tillståndet kan återkallas, om tillståndshavaren bryter mot denna lag eller villkoren i tillståndet eller om innehållet i de bildprogram som har visats annars föranleder det. Tillståndet kan även återkallas, om institutet har lämnats oriktiga uppgifter i samband med ansökan om tillstånd.

12 § (13.9.2013/673)
Rätt att klassificera bildprogram

Bildprogram får klassificeras endast av sådana klassificerare av bildprogram som har godkänts enligt 13 § och av sådana tjänstemän vid Nationella audiovisuella institutet i vars uppgifter klassificering ingår.

13 § (13.9.2013/673)
Godkännande som klassificerare av bildprogram och klassificerarutbildning

Som klassificerare av bildprogram godkänner Nationella audiovisuella institutet en för uppgiften lämplig person som fyllt 18 år och som

1) med godkänt resultat har genomgått den utbildning för klassificerare av bildprogram som avses i 2 mom., eller

2) med godkänt resultat tidigast sex månader innan ett nytt godkännande söks har genomgått den repetitionsutbildning som avses i 2 mom., om den som ansöker om att bli godkänd som klassificerare av bildprogram redan tidigare har godkänts som klassificerare av bildprogram enligt 1 punkten.

Utbildningen för klassificerare av bildprogram och repetitionsutbildningen innehåller åtminstone ämnen som gäller denna lag, barns utveckling, klassificering av bildprogram och klassificeringsgrunderna samt yttrandefrihet. Institutet fastställer de krav som utbildningen för klassificerare av bildprogram och repetitionsutbildningen ska uppfylla.

Ett godkännande som klassificerare av bildprogram är i kraft fem år. Den som godkänts som klassificerare av bildprogram ska ges ett intyg över att han eller hon har godkänts som klassificerare av bildprogram.

Före beslutet om godkännande ska institutet be sökanden visa ett utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993) för att kunna bedöma om personen är lämplig. För att utreda brottslig bakgrund får ett utdrag som visas med stöd av denna lag vara högst sex månader gammalt.

I personuppgifterna för den som visat straffregisterutdraget får det vid sidan av identifieringsuppgifterna för utdraget bara antecknas att personen har visat utdraget. Den som enligt denna lag har fått se utdraget får inte ta någon kopia av det. Utdraget ska återlämnas utan dröjsmål.

14 § (13.9.2013/673)
Verksamheten som klassificerare av bildprogram

En klassificerare av bildprogram och en tjänsteman som avses i 12 § ska utföra klassificeringen självständigt och oberoende.

På klassificerare av bildprogram tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter enligt denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar för klassificerare av bildprogram finns i skadeståndslagen (412/1974).

Nationella audiovisuella institutet utövar tillsyn över klassificerarnas verksamhet och för ett register över klassificerare av bildprogram i enlighet med 6 a § i lagen om Nationella audiovisuella institutet (1434/2007).

15 §
Bildprogram som är skadliga för barns utveckling

Ett bildprogram betraktas som skadligt för barns utveckling, om det på grund av sina våldsinslag eller sitt sexuella innehåll eller genom att skapa ångest eller på något annat jämförbart sätt kan ha skadlig inverkan på barns utveckling.

Vid bedömningen av skadligheten hos ett bildprogram ska det beaktas i vilket sammanhang och på vilket sätt händelserna i programmet skildras.

16 § (13.9.2013/673)
Klassificering av bildprogram och märkning av åldersgränsen 18 år

Om ett bildprogram på det sätt som avses i 15 § är skadligt för barns utveckling, ska programmet utifrån dess innehåll klassificeras enligt en 7, 12, 16 eller 18 års åldersgräns och tilldelas en symbol som beskriver programmets innehåll. Om ett program inte ska betraktas som skadligt för barns utveckling, ska det klassificeras som lämpligt för alla åldrar.

Ett program behöver inte klassificeras om det entydigt bara är avsett för personer som fyllt 18 år. Programmet får tillhandahållas bara om det finns en tydlig märkning om åldersgränsen 18 år i programmet eller i samband med det.

Nationella audiovisuella institutet kan godkänna en åldersgräns och innehållssymbol som getts ett program inom Europeiska unionen för användning i Finland på det sätt som avses i denna lag, utan att programmet klassificeras i Finland.

17 §
Anmälning av bildprogram till förteckningen

Leverantörer av bildprogram ska anmäla bildprogram som avses i 16 § 1 och 3 mom. till den förteckning över bildprogram som avses i 18 §.

I anmälan ska det uppges

1) vem som gör anmälan,

2) klassificeraren av programmet och dagen för klassificeringen i Finland,

3) programmets ursprungliga titel och titel i Finland, längd och framställningsår,

4) programframställaren och framställningsland,

5) åldersgräns och innehållssymboler för bildprogrammet,

6) en redogörelse för programmets huvudsakliga innehåll.

Anmälan behöver inte göras, om programmet redan har anmälts till den förteckning som avses i 18 §.

18 § (7.8.2015/965)
Förteckning över bildprogram

Nationella audiovisuella institutet ska föra en offentlig förteckning över bildprogram. I förteckningen över bildprogram antecknas de uppgifter som avses i 17 § 2 mom. 2–6 punkten samt uppgifter om åtgärder enligt 21 § och 30 § 1 mom.

4 kap

Myndighet och tillsyn

19 § (13.9.2013/673)
Tillsynsmyndighet

Nationella audiovisuella institutet utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag.

20 § (13.9.2013/673)
Reaktioner från allmänheten

Nationella audiovisuella institutet tar emot reaktioner från allmänheten kring tillhandahållandet av bildprogram som är skadliga för barns utveckling och kring lämpligheten hos de åtgärder som avses i 7 a §. (30.12.2020/1209)

Institutet ger en bekräftelse på att reaktionen från allmänheten har tagits emot. Om en reaktion leder till åtgärder, informerar institutet den som reagerat.

21 § (13.9.2013/673)
Klassificering av bildprogram på initiativ av Nationella audiovisuella institutet

Nationella audiovisuella institutet ska klassificera ett bildprogram, om det finns ett grundat krav eller om det i övrigt finns skäl att misstänka att ett program inte har klassificerats i enlighet med denna lag.

Institutet kan klassificera ett tidigare klassificerat bildprogram på nytt, om det är uppenbart att tidens gång och förändringar i de samhälleliga värderingarna har lett till att programmets tidigare klassificering inte längre är ändamålsenlig.

Leverantörer av bildprogram ska på institutets begäran utan ersättning ställa ett bildprogram som avses i denna paragraf till institutets förfogande.

22 § (13.9.2013/673)
Återkallande av godkännande som klassificerare av bildprogram

Nationella audiovisuella institutet får återkalla ett godkännande som klassificerare av bildprogram, om

1) den som godkänts som klassificerare av bildprogram inte längre uppfyller villkoren för godkännande enligt 13 § 1 mom.,

2) en klassificerare av bildprogram genom en lagakraftvunnen dom har dömts för ett brott som visar att han eller hon är olämplig som klassificerare av bildprogram,

3) en klassificerare av bildprogram uppsåtligen eller upprepade gånger har förfarit väsentligen felaktigt som klassificerare.

Institutet kan i de fall som avses i 1 mom. i stället för att återkalla godkännandet tilldela klassificeraren av bildprogram en varning, om det med hänsyn till klassificerarens förhållanden vore oskäligt att återkalla godkännandet.

23 § (13.9.2013/673)
Kontroll av märkningar

Nationella audiovisuella institutet har rätt att utföra kontroller i lokaler och andra verksamhetsställen som innehas av leverantörer av bildprogram för att kontrollera att bildprogrammen är försedda med de märkningar som krävs.

Institutet kan besluta att bemyndiga en annan myndighet att kontrollera märkningar. En utomstående sakkunnig kan på begäran av institutet bistå vid kontrollen.

23 a § (30.12.2020/1209)
Informationsskyldighet för leverantörer av videodelningsplattformar

Leverantörer av videodelningsplattformar ska på begäran lämna till Nationella audiovisuella institutet sådana uppgifter som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag.

24 § (13.9.2013/673)
Kontroller

Nationella audiovisuella institutet och sakkunniga som avses i 23 § 2 mom. har rätt att få tillträde till sådana lokaler och motsvarande verksamhetsställen hos en leverantör av bildprogram där bildprogram som tillhandahålls eller är avsedda för tillhandahållande förvaras samt att utan ersättning få alla uppgifter, utredningar och handlingar och allt annat material som behövs för kontrollen av märkningarna. Leverantören ska även i övrigt bistå vid kontrollen. Kontroller får inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

Institutet har rätt att omhänderta bildprogram som inte är försedda med märkningar enligt 5 §, om det är nödvändigt för att förhindra tillhandahållande av omärkta bildprogram, samt annat material som är föremål för kontroll, om det är nödvändigt för utförandet av kontrollen. Om märkningarna på bildprogrammen endast har smärre brister, ska institutet sätta ut en skälig tid för att avhjälpa bristen utan att bildprogrammen omhändertas.

Över omhändertagande av material ska i samband med kontrollen av märkningar upprättas ett protokoll av vilket ska framgå syftet med omhändertagandet och det material som tagits om hand. Bildprogram som inte är försedda med märkningar enligt 5 § ska återlämnas när det inte längre finns någon laglig grund för omhändertagandet. Annat material ska återlämnas utan dröjsmål när det inte längre behövs.

25 § (30.12.2020/1209)
Anmärkning och vite

Om en leverantör av bildprogram försummar sina skyldigheter enligt 6 § 2–5 mom. eller 7 § eller en leverantör av videodelningsplattformar försummar sina skyldigheter enligt 7 a eller 23 a §, kan Nationella audiovisuella institutet uppmana leverantören att fullgöra sina skyldigheter. Institutet kan förena uppmaningen med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

5 kap

Avgifter

26 § (13.9.2013/673)
Tillsynsavgift

För att täcka kostnaderna för tillsynen över tillhandahållandet av bildprogram och videodelningsplattformstjänster tas det ut en tillsynsavgift till Nationella audiovisuella institutet. (30.12.2020/1209)

Skyldiga att betala tillsynsavgift är sammanslutningar och personer som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 4 § och sådana leverantörer av videodelningsplattformar på vilka lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation tillämpas. (30.12.2020/1209)

Avgiften tas ut första gången för det kalenderår då bildprogrammen börjar tillhandahållas. Tillsynsavgiften återbetalas varken helt eller delvis, om den som utövar verksamheten lägger ned sin verksamhet under kalenderåret.

27 §
Tillsynsavgiftens storlek

De årliga tillsynsavgifterna för tillhandahållande av bildprogram är följande:

1) regionalt televisionsprogramutbud 100 euro,

2) verksamhetsställen som tillhandahåller bildprogram som offentliga föreställningar och andra motsvarande verksamhetsställen 200 euro,

3) verksamhetsställen som tillhandahåller bildprogram som upptagningar och andra motsvarande verksamhetsställen 100 euro,

4) beställ-TV 400 euro,

5) programutbudshelhet av en aktör som förmedlar televisionssändningar som sänts vidare från utlandet 400 euro,

6) riksomfattande televisionsprogramutbud 600 euro, (30.12.2020/1209)

7) videodelningsplattformstjänster 400 euro. (30.12.2020/1209)

28 § (13.9.2013/673)
Påförande och uttagande av tillsynsavgift

Tillsynsavgift tas ut varje kalenderår. Avgiften påförs av Nationella audiovisuella institutet.

Bestämmelser om avgiftens direkta utsökbarhet utan utsökningsgrund finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Om avgiften inte betalas senast på förfallodagen, tas på det obetalda beloppet ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som anges i 4 § i räntelagen (633/1982). I stället för dröjsmålsränta kan institutet ta ut en dröjsmålsavgift på fem euro, om dröjsmålsräntan skulle understiga detta belopp.

29 § (13.9.2013/673)
Avgifter för Nationella audiovisuella institutets prestationer

Bestämmelser om de avgifter som tas ut för prestationer som Nationella audiovisuella institutet samt bildprogramsnämnden ska utföra enligt denna lag finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

6 kap

Ändringssökande (7.8.2015/965)

30 § (7.8.2015/965)
Sökande av ändring i klassificeringsbeslut

I fråga om ett klassificeringsbeslut som fattats av en klassificerare av bildprogram får omprövning begäras hos Nationella audiovisuella institutet. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). (16.2.2023/244)

Klassificeringsbeslut som fattats av Nationella audiovisuella institutet och beslut som Nationella audiovisuella institutet har meddelat med anledning av begäran om omprövning enligt 1 mom. får överklagas genom besvär hos bildprogramsnämnden inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Nämnden ska behandla besvären skyndsamt. I fråga om sökande av ändring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). (16.2.2023/244)

Institutets klassificeringsbeslut och beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning kan verkställas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

31 § (16.2.2023/244)
Sökande av ändring i andra beslut av Nationella audiovisuella institutet

I fråga om andra beslut av institutet än sådana som avses i 30 § och sådana som gäller återkallande av godkännande som klassificerare av bildprogram får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

32 § (25.8.2016/712)
Bildprogramsnämnden

Bildprogramsnämnden består av en ordförande och en vice ordförande samt fyra andra medlemmar, som var och en ska ha en personlig ersättare. Statsrådet förordnar medlemmarna och ersättarna för tre år i sänder.

På jäv för nämndens medlemmar tillämpas bestämmelserna om jäv för domare. Medlemmarna ska avge domarförsäkran, om de inte har gjort det tidigare. Bestämmelser om domarförsäkran finns i 1 kap. 7 § i domstolslagen (673/2016).

Nämndens ordförande och vice ordförande ska ha avlagt högre högskoleexamen i juridik. Av de andra medlemmarna och ersättarna ska vissa vara förtrogna med frågor som gäller barns utveckling och vissa med visuell kommunikation. Nämnden kan anlita sakkunniga.

Nämnden är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden, en medlem som är förtrogen med frågor som gäller barns utveckling och minst en annan medlem är närvarande. Som nämndens beslut gäller den åsikt som flertalet av medlemmarna omfattar och, om rösterna faller lika, den åsikt som är förmånligare för den som anfört besvär.

33 § (16.2.2023/244)
Sökande av ändring i bildprogramsnämndens beslut

Beslut av bildprogramsnämnden får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen inom 14 dagar från delfåendet av nämndens beslut. Besvären ska i en förvaltningsdomstol behandlas skyndsamt. I fråga om sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

7 kap

Särskilda bestämmelser

34 § (13.9.2013/673)
Offentligheten hos bildprogram som lämnats in för klassificering

Ett bildprogram som lämnats till en klassificerare av bildprogram eller till Nationella audiovisuella institutet för klassificering ska hållas hemligt, om det inte är uppenbart att lämnande av uppgifter om programmet inte kränker upphovsrätten till det eller orsakar leverantören eller någon annan som har del i saken ekonomisk skada eller äventyrar syftet med klassificeringen. På institutets handlingar tillämpas i övrigt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

35 § (13.9.2013/673)
Handräckning

Nationella audiovisuella institutet har rätt att få behövlig handräckning av polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna vid kontroller som avses i 23 och 24 §.

36 § (13.9.2013/673)
Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) underlåter att göra anmälan om tillhandahållande av bildprogram, att lämna uppgift om mängden bildprogram eller att lämna en förteckning över titeln på bildprogram i enlighet med 4 §,

2) tillhandahåller ett bildprogram som inte har klassificerats och försetts med märkning på det sätt som anges i 5 §,

3) klassificerar ett bildprogram utan sådan rätt att klassificera bildprogram som avses i 12 §,

4) underlåter att göra anmälan till förteckningen över bildprogram enligt 17 §, eller

5) låter bli att ställa ett bildprogram till Nationella audiovisuella institutets förfogande i den situation som avses i 21 §,

ska, om inte gärningen utgör brott enligt 17 kap. 18 b § i strafflagen (39/1889) eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för bildprogramsförseelse dömas till böter.

37 §
Närmare bestämmelser

Bestämmelser om bildprogramsnämndens sammanträden, ordförandens uppgifter, undertecknande av beslut och utlåtanden, medlemmarnas arvoden och om beredningen av ärenden i bildprogramsnämnden utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelser om identifiering av den som utför kontroll av märkningar enligt 23 och 24 § får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 kap

Ikraftträdande

38 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna lag upphävs lagen om granskning av bildprogram (775/2000).

39 §
Övergångsbestämmelser

Ärenden som gäller granskning av bildprogram och är anhängiga vid Statens filmgranskningsbyrå när denna lag träder i kraft förfaller.

Ärenden som är anhängiga i statens filmnämnd eller en domstol när denna lag träder i kraft behandlas i enlighet med de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft, dock så att det för ett bildprogram klassificeras en åldersgräns på 7, 12, 16 eller 18 år eller att det klassificeras som lämpligt för alla åldrar.

Den åldersgräns på 15 år som före lagens ikraftträdande ställts för bildprogram som har godkänts att föreställas för och spridas bland personer yngre än 18 år i granskningsbeslut som gäller bildprogram ändras så att åldersgränsen vid lagens ikraftträdande blir 16 år samt åldersgränserna 13 och 11 år blir 12 år.

Ett bildprogram som tillhandahållits före lagens ikraftträdande och angående vilket det inte har fattats granskningsbeslut före lagens ikraftträdande ska klassificeras så som föreskrivs i denna lag. De program som innan denna lag träder i kraft har anmälts till databasen med åldersgränser för spel vid Statens filmgranskningsbyrå får dock tillhandahållas utan godkännande från Centralen för mediefostran och bildprogram enligt 16 § 3 mom.

Om ett bildprogram som tillhandahållits före lagens ikraftträdande och om vilket det har fattats granskningsbeslut före lagens ikraftträdande tillhandahålls som ny upptagning ska det klassificeras enligt denna lag.

Om ett bildprogram som tillhandahållits före lagens ikraftträdande och om vilket det har fattats granskningsbeslut klassificeras inom två år efter lagens ikraftträdande för erhållande av en symbol som motsvarar innehållet, ska för klassificeringen inte tas ut avgift med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 190/2010, KuUB 13/2010, RSv 348/2010

Ikraftträdelsestadganden:

13.9.2013/673:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 48/2013, KuUB 2/2013, RSv 87/2013

7.8.2015/965:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

25.8.2016/712:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 7/2016, LaUB 8/2016, RSv 99/2016

30.12.2020/1209:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 98/2020, KoUB 16/2020, RSv 189/2020

16.2.2023/244:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2023.

Vid sökande av ändring i beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 93/2022, LaUB 25/2022, RSv 252/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.