Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

2.12.2010/1088

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 22 § 3 mom., 23 § 2 mom., 23 b § 3 mom. och 23 d § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), 57 b § 5 mom. om läkemedelslagen (395/1987) samt 12 § 2 mom. i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992), av dem 23 b § 3 mom. och 23 d § 2 mom. sådana de lyder i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 433/2010, 57 § 5 mom. i läkemedelslagen 80/2003 och 12 § 2 mom. i lagen om patientens ställning och rättigheter 653/2000:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de grunder som ska beaktas vid förskrivning av läkemedel samt om receptets innehåll och form.

I fråga om förskrivning av veterinärläkemedel föreskrivs särskilt.

Bestämmelserna om biologiska läkemedel i denna förordning tillämpas också på biosimilarer. (28.12.2022/1278)

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) läkemedel ett preparat eller ämne vars ändamål är att vid invärtes eller utvärtes bruk bota, lindra eller förebygga sjukdomar eller sjukdomssymptom hos människor; som läkemedel betraktas också ett sådant preparat eller ämne för invärtes eller utvärtes bruk som används för att utröna hälsotillståndet eller sjukdomsorsaker eller för att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner hos människor,

2) läkemedelspreparat ett läkemedel som tillverkats eller importerats i enlighet med läkemedelslagen (395/1987), är avsett att användas som läkemedel och säljs eller på annat sätt överlåts till förbrukning i en säljförpackning,

3) receptläkemedel ett läkemedel som får expedieras från apotek endast mot recept,

4) egenvårdsläkemedel ett läkemedel som får expedieras från apotek utan recept,

5) HCI-läkemedel, huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande läkemedelspreparat

a) som nämns i den förteckning över HCI-läkemedel som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har fastställt,

b) vilkas huvudsakliga verksamma ämnen nämns i den av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet fastställda förteckningen över sådana läkemedelssubstanser som får expedieras endast mot recept och som i förteckningen i fråga försetts med prefixet Z, ZA, P och PA, eller

c) som i försäljningstillståndet klassificeras som HCI-läkemedel,

6) alkoholhaltigt läkemedel ett läkemedel som innehåller mer än 5,0 viktprocent etanol,

6 a) biologiskt läkemedel en produkt vars aktiva substans utgörs av en biologisk substans. En biologisk substans är en substans som framställs eller extraheras från en biologisk källa, och för vilken en kombination av fysikal-kemisk-biologisk testning och produktionsprocessen och kontrollen av denna krävs för dess karakteristik och kvalitetsbestämning. Läkemedel som ska anses vara biologiska läkemedel definieras i del I punkt 3.2.1.1 b i bilaga I till kommissionens direktiv 2003/63/EG om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, (28.12.2022/1278)

6 b) biosimilar ett biologiskt likartat läkemedel som har utvecklats till att vara likartat och jämförbart med ett biologiskt originalläkemedel, och i fråga om vilket artikel 10.4 i och villkoren för jämförbara biologiska läkemedel i del II punkt 4 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel tillämpas på ansökan om försäljningstillstånd. (28.12.2022/1278)

7) ex tempore -beredning ett egenvårds- eller receptläkemedel som på beställning framställs på apotek,

8) narkotika sådan narkotika som avses i narkotikalagen (373/2008),

9) narkotiskt läkemedel läkemedel som ingår i förteckning I, II och IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten underpunkt a i narkotikalagen (373/2008) och i förteckning I och II i 1971 års konvention om psykotropa ämnen som avses i underpunkt b i nämnda punkt, samt läkemedel som innehåller sådana ämnen som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e i narkotikalagen, (22.12.2016/1459)

10) skriftligt recept en förskrivning i pappersformat som inte är ett elektroniskt recept och som uppgjorts av en person som har rätt att förskriva läkemedel, (22.12.2016/1459)

11) elektroniskt recept en läkemedelsordination som uppgjorts med en databehandlingsanordning av en person med rätt att förskriva läkemedel och som med hjälp av datanät överförs till receptcentret och på vilken lagen om elektroniska recept (61/2007) tillämpas,

12 punkten har upphävts genom F 22.12.2016/1459. (22.12.2016/1459)

13 punkten har upphävts genom F 22.12.2016/1459. (22.12.2016/1459)

14) alkoholrecept en av läkare eller tandläkare utfärdad förskrivning om expediering av enbart etanol (96 %) eller lindrigt denaturerad etanol från apotek,

15 punkten har upphävts genom F 22.12.2016/1459. (22.12.2016/1459)

16) telefonrecept ett recept som läkare eller tandläkare meddelat apoteket per telefon,

17) pro auctore -recept ett skriftligt recept genom vilket en läkare, tandläkare, optiker eller munhygienist förskriver ett läkemedel som behövs i samband med hans eller hennes yrkesutövning, (22.12.2016/1459)

18) läkemedelsbeställning en av ansvarig läkare eller tandläkare utfärdad skriftlig förskrivning om expediering av läkemedel till sjukhus, hälsovårdscentraler, privata verksamhetsenheter som producerar hälso- och sjukvårdstjänster eller socialvårdens verksamhetsenheter; den ansvariga läkaren eller tandläkaren ska ha rätt att självständigt utöva sitt yrke som legitimerad yrkesutbildad person; läkemedelsbeställning är också en av föreståndaren för ett sjukhusapotek eller en läkemedelscentral undertecknad beställning som gäller läkemedel avsedda att användas vid inrättningen i fråga eller för ändamål enligt 62 § i läkemedelslagen (395/1987), samt en beställning undertecknad av en representant för ett rederi eller befälhavaren för ett fartyg som gäller expediering av läkemedel till ett skeppsapotek,

19) förnyande av recept uppgörande av ett nytt recept på basis av ett elektroniskt recept som finns i det receptcenter om avses i 3 § 4 punkten i lagen om elektroniska recept, (22.12.2016/1459)

20) itererat recept ett recept som på grundval av en anteckning som av läkemedelsförskrivaren gjort kan expedieras på nytt vid bestämda tider,

21) läkemedelsutbyte utbyte av det förskrivna läkemedlet när det expedieras på apoteket enligt 57 b § i läkemedelslagen, (20.12.2013/1129)

22) utbytbaraläkemedelspreparat läkemedelspreparat som har samma verksamma substanser och kvantitativa sammansättning i fråga om dem och som är bioekvivalenta och som ingår i den förteckning över utbytbara läkemedelspreparat som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet fastställt, samt (20.12.2013/1129)

23) europeiskt recept ett sådant recept som en person som har rätt att förskriva läkemedel skriftligen eller elektroniskt utfärdat i en stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz och mot vilket ett apotek i någon annan stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan expediera läkemedlet till patienten. (20.12.2013/1129)

2 kap

Rätt att förskriva läkemedel

3 §
Läkares rätt att förskriva läkemedel

Den som är behörig att självständigt utöva läkaryrket har rätt att förskriva läkemedel till människor för medicinskt eller medicinskvetenskapligt ändamål och med pro auctore -recept för sin yrkesutövning.

Läkare som genomgår tilläggsutbildning för allmänpraktiserande läkare har rätt att förskriva läkemedel enligt 1 mom. Han eller hon har emellertid inte rätt att skaffa läkemedel mot pro auctore -recept.

En medicine studerande som tillfälligt är verksam i läkaruppgifter har rätt att förskriva läkemedel endast till de patienter som han eller hon därvid sköter.

4 §
Tandläkares rätt att förskriva läkemedel

Den som är behörig att självständigt utöva tandläkaryrket har rätt att förskriva läkemedel till människor för odontologiskt eller odontologivetenskapligt ändamål och med pro auctore -recept för sin yrkesutövning.

En tandläkare som efter grundutbildning fullgör praktisk tjänstgöring har rätt att förskriva läkemedel enligt 1 mom. Han eller hon har emellertid inte rätt att skaffa läkemedel mot pro auctore -recept.

En odontologie studerande som tillfälligt är verksam i tandläkaruppgifter har rätt att förskriva läkemedel endast till de patienter som han eller hon därvid sköter.

En tandläkare har rätt att förskriva sådana läkemedelspreparat som hänförs till narkotiska läkemedel högst tio doseringsenheter på samma gång. En annan tandläkare än en specialisttandläkare får förskriva HCI-läkemedel högst minsta förpackning som kräver försäljningstillstånd. (22.12.2016/1459)

5 §
Begränsad förskrivningsrätt

Legitimerad sjukskötare eller hälsovårdare och barnmorska som är legitimerad som eller berättigad att verka som sjukskötare och som har fått ett skriftligt förordnande enligt 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, har rätt att från apotek förskriva läkemedel i enlighet med det skriftliga förordnandet. De läkemedel, sjukdomstillstånd och begränsningar av förskrivningsrätten som omfattas av begränsad förskrivningsrätt definieras i bilaga 1. Ett formulär för det skriftliga förordnandet finns i bilaga 4. Begränsningar som gäller inledande eller fortsättande av läkemedelsbehandling beror vanligtvis på barnets ålder.

Sjukskötare förskriver läkemedel på basis av det verksamma ämnet, styrkan och läkemedelsformen eller, för sjukdomstillstånd som räknas upp i bilaga 1, under läkemedelspreparatets handelsnamn i förpackning som kräver försäljningstillstånd. Sjukvårdare, hälsovårdare och barnmorskor får inte förskriva preparat som kräver specialtillstånd. (19.9.2019/992)

6 §
Optikers rätt att förskriva läkemedel

Optiker har rätt att med pro auctore -recept från apotek förskriva i bilaga 2 nämnda läkemedel de läkemedel som de behöver för verksamheten vid sin mottagning.

En optiker har inte rätt att förskriva läkemedel till patienter.

7 §
Munhygienists rätt att förskriva läkemedel

En munhygienist som är självständig yrkesutövare kan från apotek med pro auctore -recept förskriva i bilaga 3 nämnda läkemedel som de behöver för sin yrkesutövning.

En munhygienist har inte rätt att förskriva läkemedel till patienter.

3 kap

Förskrivning av läkemedel

8 §
Överenskommelse om behandling med läkemedel i samförstånd med patienten

Överenskommelse om behandling med läkemedel ska ingås i samförstånd med patienten. Läkemedelsförskrivaren ska ge patienten tillräcklig information om läkemedlets ändamål och användning.

9 §
Samarbete mellan läkemedelsförskrivare och apotek

En läkemedelsförskrivare ska vid behov samarbeta med den farmaceutiska personalen på de apotek som förskrivarens patienter i allmänhet använder för att patienterna ska få rådgivning om läkemedlen och för att främja en trygg, effektiv och ekonomisk läkemedelsbehandling.

10 § (22.12.2016/1459)
Förskrivning av läkemedel

En läkemedelsförskrivare får förskriva läkemedel bara till den vars behov av medicinering han eller hon försäkrat sig om genom egen undersökning eller på något annat tillförlitligt sätt. Vid medicinering ska dess säkerhet beaktas särskilt.

Valet av läkemedel ska i första hand basera sig på forskningsbevis som bestyrker läkemedlets effekt och säkerhet, eller om sådana bevis saknas, på allmänt godkänd vårdpraxis. Vid valet av läkemedel och läkemedelspreparat ska särskilt priset och de kliniska effekter som uppnås för kostnaderna för vården beaktas.

Vid förskrivning av läkemedel ska de begränsningar som försäljningstillståndet medför eller som behörig myndighet i övrigt fastställt beaktas. Läkemedelsförskrivaren ska också beakta eventuella vårdrekommendationer som baserar sig på forskningsbevis.

Förskrivning och förnyande av recept förutsätter att läkemedelsförskrivaren personligen har undersökt patienten inom det senaste året. Personlig undersökning behövs dock inte om läkaren eller tandläkaren på basis av journalhandlingar eller andra uppgifter tillförlitligt kan försäkra sig om behovet av läkemedelsbehandling. En sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska får förskriva och förnya ett recept endast utifrån ett behov av läkemedel som konstaterats på en mottagning.

Trots vad som föreskrivs i 4 mom. får en sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska på basis av en telefonintervju förskriva läkemedel för akut, okomplicerad urinvägsinfektion hos kvinnor. (19.9.2019/992)

Receptet ska företrädesvis förskrivas så att den läkemedelsmängd som behövs för vården anges, och mängden ska anges i förpackningar eller som den totala läkemedelsmängden. Ett recept kan också förskrivas för läkemedelsbehandlingstiden.

Läkemedelspreparaten ska förskrivas i mängder som motsvarar de saluförda förpackningsstorlekarna. Om det finns särskilda terapeutiska grunder kan läkemedel undantagsvis förskrivas i en mängd som avviker från standardförpackningen.

Behandling med ett läkemedel som är avsett för långvarig medicinering ska påbörjas med en liten förpackning, om inte ett ändamålsenligt genomförande av patientens medicinering kräver något annat. När läkemedlet visat sig vara lämpligt ska det förskrivas i en förmånlig förpackningsstorlek. Giltighetstiden för ett recept kan begränsas, vilket i ett skriftligt recept görs med anteckningen "per usum ad".

9 mom. har upphävts genom F 28.12.2022/1278. (28.12.2022/1278)

11 §
Förskrivning av läkemedel som kan missbrukas

Vid förskrivning av ett läkemedel som kan missbrukas ska särskild omsorg och försiktighet iakttas.

Läkemedelsförskrivaren ska, om möjligt, följa upp den verkliga användningen av läkemedlet för att förhindra att läkemedelsberoende uppkommer. Vården av en patient med läkemedelsberoende ska i mån av möjlighet koncentreras till en läkare.

En patient får inte vid det första besöket på mottagningen ordineras läkemedel som kan missbrukas, om inte läkemedelsförskrivaren konstaterar att medicineringen är absolut nödvändig. Läkemedelsförskrivning av förstahjälpskaraktär ska begränsas till små doser för att förhindra missbruk.

12 §
Skriftligt recept

Ett skriftligt recept till patienten kan uppgöras endast när de förutsättningar som anges i 5 § i lagen om elektroniska recept uppfylls. Blanketter enligt formulär som Folkpensionsanstalten fastställt för ändamålet ska användas vid förskrivningen, om det inte finns grundad anledning till något annat förfarande. (22.12.2016/1459)

Ett recept ska skrivas ut för hand med tydlig handstil eller med hjälp av ett datasystem. Receptet får innehålla endast sådana anteckningar, förkortningar och korrigeringar som inte kan ge upphov till felaktiga tolkningar. Korrigeringar i receptet ska bekräftas med namnteckning, namnförtydligande och datum. (22.12.2016/1459)

Blanketter med läkemedlets namn färdigt tryckt eller stämplat får inte användas för förskrivning av läkemedel. Receptblanketter får inte undertecknas eller stämplas på förhand. Blanketter och stämplar ska förvaras så att de inte kan råka i händerna på obehöriga.

13 § (22.12.2016/1459)
Uppgifter som ska antecknas i ett recept

I ett recept ska antecknas

1) patientens namn, födelsedatum eller personbeteckning, för patienter under 12 år ska vikten anges,

2) läkemedelspreparatets handelsnamn eller den verksamma läkemedelssubstansens eller de verksamma läkemedelssubstansernas namn, samt läkemedelsform och styrka,

3) som alternativ till vad som föreskrivs i punkt 2, i fråga om ett apotekstillverkat läkemedel minst sammansättningen, mängden och läkemedelsformen samt styrkan, om det är möjligt att anteckna den,

4) läkemedlets mängd i antal förpackningar eller sammanlagd mängd eller uttryckt i form av läkemedelsbehandlingstiden,

5) läkemedlets doseringsanvisning,

6) uppgift om huruvida läkemedlet ska användas regelbundet eller vid behov,

7) läkemedlets användningsändamål, om det inte finns grundad anledning att utelämna det,

8) en eventuell anteckning som förbjuder läkemedelsutbyte,

9) en eventuell anteckning om iterering,

10) en anteckning om att det är fråga om påbörjande av användning av läkemedlet,

11) en eventuell anteckning om begränsning av receptets giltighetstid,

12) eventuella patientspecifika medicinska eller terapeutiska grunder för varför ett förmånligare, jämförbart och alternativt biologiskt läkemedelspreparat inte har förskrivits, samt

13) läkemedelsförskrivarens eller verksamhetsenhetens kontaktuppgifter, datum, läkemedelsförskrivarens namn, elektroniska eller egenhändiga underskrift, identifikationskod samt yrkesrättighet och vid behov specialitet.

(28.12.2022/1278)

Om en läkare eller en tandläkare använder namnstämpel är det i stället för kraven i 1 mom. 12 punkten tillräckligt att identifieringskoden samt yrkesrättigheten och informationen om specialitet framgår av namnstämpeln.

Utöver det som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska på ett europeiskt recept antecknas läkemedelsförskrivarens direkta kontaktinformation och arbetsadress. Dessutom ska namnet på den verksamma läkemedelssubstansen användas när läkemedlet förskrivs. Om förskrivningen gäller ett biologiskt läkemedel ska läkemedlets handelsnamn dock användas i receptet. I receptet kan läkemedlets handelsnamn användas också om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som föreskriver receptet anser det vara nödvändigt av medicinska skäl. I detta fall ska orsaken till att handelsnamnet använts anges i korthet på receptet.

Medicine och odontologie studerande ska på receptet anteckna den tjänst, befattning eller uppgift som de sköter och verksamhetsstället, om dessa uppgifter inte direkt framgår av receptet utan en separat anteckning. Sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor ska dessutom på receptet anteckna den tjänst, befattning eller uppgift som de sköter och det verksamhetsställe där receptet har uppgjorts, om dessa uppgifter inte direkt framgår av receptet utan en separat anteckning.

Ett recept ska förses med anteckningen "Sic", om läkemedelsförskrivaren överskrider den dosering som angivits i den godkända produktprofilen, om en dos av en ex tempore -beredning överskrider den dosering som anges för ett läkemedelspreparat med motsvarande sammansättning som har försäljningstillstånd eller någon annan maximal dosering som anges i en känd källskrift, eller om receptet på något annat sätt avviker från allmänt godkänd vårdpraxis.

Trots det som föreskrivs ovan i 1 mom. 7 och 8 punkten ska det vid förskrivning av epilepsiläkemedel (ATC-klass N03) för vård av epilepsi alltid antecknas läkemedlets användningsändamål, eller antecknas ett förbud mot läkemedelsutbyte, eller båda. Om ett epilepsiläkemedel (ATC-klass N03) förskrivs för något annat ändamål än vård av epilepsi, ska läkemedlets användningsändamål alltid antecknas.

14 § (22.12.2016/1459)

14 § har upphävts genom F 22.12.2016/1459.

15 § (22.12.2016/1459)
Telefonrecept

Ett telefonrecept kan meddelas endast när de förutsättningar som anges i 5 § i lagen om elektroniska recept uppfylls. Även vid meddelande av telefonrecept ska bestämmelserna om förskrivning av läkemedel och undersökning av patienten iakttas. När ett telefonrecept meddelas ska de uppgifter som anges i 13 § anmälas.

Följande får inte förskrivas genom telefonrecept:

1) läkemedelpreparat till vilkas försäljningstillstånd fogats ett villkor om att receptet ska förvaras på apoteket,

2) sådana läkemedelsubstanser som nämns i den förteckning över läkemedelssubstanser vilka endast får expedieras mot recept som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har fastställt, och som har försetts med prefixet ZA eller PA,

3) narkotiska läkemedel.

Per telefon får för HCI-läkemedel ordineras högst den minsta förpackningsstorleken.

Sjukvårdare, hälsovårdare och barnmorskor får inte meddela telefonrecept.

16 § (22.12.2016/1459)
Giltighetstid för recept

Ett recept gäller två år från den dag receptet förskrivits eller förnyats. HCI-läkemedelsrecept, recept för narkotiska läkemedel, recept för biologiska läkemedel, pro auctore -recept och recept för läkemedel med specialtillstånd gäller dock endast ett år från den dag receptet förskrivits eller förnyats. (28.12.2022/1278)

Bestämmelser om begränsning av giltighetstiden för recept finns i 10 § 8 mom. (19.9.2019/992)

17 § (22.12.2016/1459)
Läkemedelsutbyte

En läkemedelsförskrivare ska tala om för patienten att ett utbytbart läkemedelspreparat kan bytas ut mot ett motsvarande förmånligare preparat på apoteket. Om läkemedelsförskrivaren förbjuder utbyte ska motiveringen till förbudet delges patienten.

Om läkemedelsförskrivaren förbjuder utbyte av ett läkemedelspreparat, antecknas förbudet entydigt i receptet.

Om läkemedelsförskrivaren vill ordinera läkemedelspreparat av en särskild försäljningstillståndsinnehavare ska på receptet antecknas läkemedelspreparatets namn, namnet på försäljningstillståndsinnehavaren och en anteckning om att preparatet inte får bytas ut.

Orsaken till förbudet antecknas inte i receptet. Programmet för läkemedelsförskrivning får inte automatiskt lägga till eller föreslå förbud i recept. Vid uppgörande av ett skriftligt recept får anteckningen inte göras med hjälp av stämpel.

18 § (22.12.2016/1459)
Iterering av recept

En läkemedelsförskrivare kan begränsa uttagning av läkemedlet till bestämda intervaller genom iterering, dvs. genom att förskriva att receptet får expedieras på nytt. För iteration antecknas på receptet "iter semel" (expedieras på nytt en gång), "iter bis" (expedieras på nytt två gånger) eller "iter ter" (expedieras på nytt tre gånger).

På ett itererat recept ska den tidigaste tidpunkten för ny expediering antecknas genom att läkemedelsförskrivaren bestämmer det minsta intervallet i dagar från föregående expediering. Ett itererat recept får inte expedieras på nytt efter det att receptets giltighetstid har gått ut.

Följande recept kan inte itereras:

1) pro auctore-recept,

2) telefonrecept,

3) europeiska recept.

19 § (22.12.2016/1459)
Förnyelse av recept

Ett elektroniskt recept kan förnyas inom 16 eller 28 månader från det att det ursprungliga receptet förskrevs så att uppgifterna i det recept som ska förnyas används som underlag, beroende på den giltighetstid på antingen ett eller två år som anges i 16 § i denna förordning. Den patientanvisning i enlighet med 9 § i lagen om elektroniska recept som getts i samband med det ursprungliga elektroniska receptet gäller även det förnyade elektroniska receptet. Åt patienten kan dock i samband med förnyelsen skrivas ut en ny patientanvisning eller vid apoteket skrivas ut uppgifter om det förnyade receptet.

En begäran om förnyelse av ett elektroniskt recept ska behandlas inom åtta dygn från det att begäran har kommit in till en verksamhetsenhet för social- och hälsovården eller till en läkare eller tandläkare som är verksam som självständig yrkesutövare.

Om läkemedelsförskrivaren gör upp ett elektroniskt recept med anledning av att en patient begärt förnyelse fastän det recept som ska förnyas är delvis oexpedierat, får apoteket efter det att receptet förnyats inte längre expediera den sats läkemedel som inte hämtats ut innan receptet förnyades.

Den verksamhetsenhet för social- och hälsovård eller den yrkesutövare som har fått begäran om förnyelse ska meddela patienten om receptet av vårdmässiga skäl inte kan förnyas. Dessutom ska patienten ha möjlighet att få information om huruvida hans eller hennes recept har förnyats eller om begäran om förnyelse har förfallit på grund av att tidsfristen enligt 2 mom. har överskridits. De meddelanden som avses i detta moment får ges patienten via receptcentret om patienten har meddelat sina kontaktuppgifter i samband med begäran om förnyelse.

Ett skriftligt recept som i enlighet med 12 § 4 mom. i lagen om elektroniska recept har lagrats i receptcentret, kan förnyas. Telefonrecept, pro auctore-recept och europeiska recept kan inte förnyas.

20 §
Förskrivning av narkotiska läkemedel (22.12.2016/1459)

Vid förskrivning av narkotiska läkemedel till patienten tillämpas bestämmelserna i lagen om elektroniska recept. Ett skriftligt recept, inklusive ett pro auctore-recept, ska uppgöras på en fastställd receptblankett för narkotiska läkemedel. Narkotiska läkemedel får inte förskrivas med ett europeiskt recept. (22.12.2016/1459)

Narkotika som ingår i förteckning IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention och i förteckning I i konventionen angående psykotropiska ämnen får inte förskrivas.

Trots bestämmelserna i 2 mom. får en läkemedelsförskrivare förskriva även sådana narkotika som ingår i förteckning IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention och i förteckning I i konventionen angående psykotropiska ämnen som sådana preparat som kräver specialtillstånd, om det finns särskilda terapeutiska grunder för det.

Narkotikareceptblanketterna ska förvaras i låst utrymme på varje arbetsenhet. På verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården respektive socialvården ska för varje arbetsenhet antecknas receptblankettens nummer, patientens namn och personbeteckning samt läkemedelsförskrivarens namn.

21 § (22.12.2016/1459)
Förskrivning av läkemedel som kräver recept som förvaras på apoteket

Om det till försäljningstillståndet för ett läkemedelspreparat har fogats ett villkor om att receptet ska förvaras på apoteket, eller om de huvudsakliga verksamma ämnena i läkemedelspreparatet nämns i den förteckning över de läkemedelssubstanser som endast får expedieras mot recept som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har fastställt, och de har försetts med prefixet ZA eller PA, tillämpas på förskrivning av läkemedlet till patienten bestämmelserna i lagen om elektroniska recept. Ett skriftligt recept, inklusive ett pro auctore-recept, ska uppgöras på en receptblankett enligt ett formulär som Folkpensionsanstalten fastställt.

Läkemedelspreparat som avses i 1 mom. får inte förskrivas med ett europeiskt recept.

22 §
Förskrivning av alkohol och alkoholhaltiga läkemedel

Läkare har rätt att förskriva etanol 96 % och lindrigt denaturerad etanol med pro auctore -recept som förvaras på apoteket för sin yrkesutövning för medicinskt och medicinskvetenskapligt ändamål med följande begränsningar:

1) etanol (96 %) högst 4 000 milliliter per kalenderår,

2) receptet ska skrivas ut så att mängden inte motsvarar mera än en originalflaska på 500 milliliter och

3) etanol (96 %) ska i mån av möjlighet ersättas med lindrigt denaturerad etanol 9 och 12.

(22.12.2016/1459)

Tandläkare har rätt att förskriva alkohol för sin yrkesutövning för odontologiskt och odontologivetenskapligt ändamål med de begränsningar som anges i 1 mom.

Läkare har rätt att förskriva utspädningar av lindrigt denaturerad etanol till en patient för utvärtes bruk.

Läkare har rätt att förskriva alkoholbaserade läkemedel till patienter. Läkemedel som förskrivs för invärtes bruk får innehålla högst 20 viktprocent (m/m) etanol, på villkor att det huvudsakliga verksamma ämnet i blandningen är något annat än etanol. Om det är nödvändigt att använda mera än 20 viktprocent etanol för lösning av de verksamma ämnena eller för hållbarhetens skull, kan den nämnda andelen överskridas så mycket som är nödvändigt.

23 § (22.12.2016/1459)
Förskrivning av preparat som kräver specialtillstånd

Förskrivning av i 21 f § i läkemedelslagen avsedda preparat som kräver specialtillstånd förutsätter att det inte för vården av patienten finns annan vård att tillgå eller att önskat resultat inte kan uppnås med vård av detta slag.

Vid förskrivning av ett läkemedel som kräver specialtillstånd för en enskild patient ska läkemedelsförskrivaren utöver receptet även göra upp en redogörelse i ansökan om specialtillstånd över de särskilda medicinska orsaker på grund av vilka preparatet som kräver specialtillstånd behövs.

Om preparatet som kräver specialtillstånd ska användas endast på ett sjukhus, på en hälsovårdscentral eller vid en privat verksamhetsenhet som producerar hälso- och sjukvårdstjänster, behöver patienten inte namnges. I ansökan om specialtillstånd ska det dock redogöras för de särskilda medicinska orsaker på grund av vilka preparatet som kräver specialtillstånd behövs.

Om läkemedelspreparatet har ett specialtillstånd för viss tid enligt 10 f § i läkemedelsförordningen (693/1987), räcker det med endast receptet och en ansökan om specialtillstånd med motiveringar behövs inte.

4 kap

Särskilda bestämmelser

24 §
Anteckningar i journalhandlingar och särskild bokföring

En läkemedelsförskrivare ska anteckna alla recept som han eller hon förskrivit och förnyat i journalhandlingarna så att av anteckningen framgår

1) receptets utskriftsdatum,

2) läkemedelspreparatets handelsnamn eller läkemedelssubstansen eller läkemedelssubstanserna och styrka,

3) förpackningsstorlek,

4) eventuell iterering,

5) användningsändamål och bruksanvisning,

6) orsaken till förbudet om läkemedelsförskrivaren har förbjudit läkemedelsutbyte, och

7 punkten har upphävts genom F 28.12.2022/1278. (28.12.2022/1278)

(22.12.2016/1459)

Läkemedelsförskrivaren ska separat föra bok över narkotikarecept, alkoholrecept och pro auctore -recept. I bokföringen antecknas samma uppgifter som på receptet. Därtill ska för de recept som skrivits ut på patientens namn antecknas diagnos, åtgärder och behandling.

På basis av journalhandlingarna och bokföringen ska en redogörelse för förskrivningen av läkemedel på begäran ges Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket.

25 §
Säkerställande av patientsäkerheten

Vid verksamhetsenheten ska det finnas ett system för uppföljning av recept samt för rapportering och hantering av avvikelser i medicineringen. Vid läkemedelsbehandling av en patient som lider av en långvarig sjukdom ska den plan iakttas som utarbetats för vården av patienten i enlighet med lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) och av vilken det framgår hur och enligt vilken tidtabell vården, inklusive läkemedelsbehandlingen, ordnas. (26.3.2015/347)

Sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska samt medicine studerande ska ha möjlighet att konsultera läkare med rätt att självständigt utöva yrket och odontologie studerande att konsultera tandläkare med rätt att självständigt utöva yrket i frågor som anknyter till förskrivning av läkemedel. Om en patient som kommer till skötare mottagning behöver läkemedelsbehandling som sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska inte får förskriva eller om patientens läkemedelsbehandling förutsätter bedömning av en läkare, ska man se till att patienten får komma till läkarmottagning inom skälig tid.

Sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska samt medicine och odontologie studerande ska då de förskriver läkemedel följa patientens skriftliga vårdplan och på nationella vårdrekommendationer baserade vårdrekommendationer vid verksamhetsenheten.

26 § (22.12.2016/1459)
Elektroniskt recept

Vid uppgörandet av elektroniska recept ska bestämmelserna i lagen om elektroniska recept och de föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas.

27 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 6 augusti 2003 om förskrivning av läkemedel (726/2003).

Bilaga 1 (10.3.2021/221)

Läkemedel som kan förskrivas av sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska

Inledande av medicinering

ATC-klass Läkemedel Sjukdomstillstånd Avgränsning
Antibiotika
J01CA08 Pivmecillinam akut nedre urinvägsinfektion hos kvinnor som är friska i övrigt och som inte har allmänna inflammationssymtom för 18–65-åringar, inte för män, inte för gravida kvinnor
J01CE02 Fenoximetylpenicillin svalginflammation som konstaterats utifrån symptom och verifierats genom lämpliga laboratorieprov inte för personer under 16 år
J01CF05 Flukloxacillin (Stafylokockpenicillin) bröstinflammation hos ammande inte för personer under 16 år
J01DB01 Cefalexin svalginflammation som konstaterats utifrån symptom och verifierats genom lämpliga laboratorieprov, när patienten har penicillinallergi inte för personer under 16 år
J01EA01 Trimetoprim akut nedre urinvägsinfektion hos kvinnor som är friska i övrigt och som inte har allmänna inflammationssymtom för 18–65-åringar, inte för män, inte för gravida kvinnor
Vacciner
J07BA01 Inaktiverat vaccin mot fästingburen encefalit förebyggande av smittsam sjukdom inte för personer under 12 år; personer som bor eller vistas längre tider i högriskområden
J07BB01 Inaktiverat influensavaccin (helt virus) förebyggande av smittsam sjukdom inte för personer under 12 år
J07BB02 Influensavaccin, renad antigen
J07BB03 Influensavaccin, levande, försvagat
J07BC01 Hepatit B, renad antigen förebyggande av smittsam sjukdom inte för personer under 12 år
J07BC02 Inaktiverat hepatit A-vaccin (helt virus)
J07BC20 Hepatitvacciner, kombinationer
Preparat för lokal behandling för lindrande av täppt näsa
R01AC01 Natriumkromoglikat av läkare tidigare diagnostiserad allergisk snuva inte för personer under 16 år, inte under graviditet eller amning
R01AC02 Levokabastin
R01AC03 Azelastin
Allergiläkemedel
Antihistaminer för systemiskt bruk: av läkare tidigare diagnostiserad allergisk snuva för 16–75-åringar, inte under graviditet eller amning, inte för personer som lider av långt QT-syndrom (LQTS)
R06AE07 Cetirizin
R06AE09 Levocetirizin
R06AX13 Loratadin
R06AX18 Akrivastin
R06AX22 Ebastin
R06AX26 Fexofenadin
R06AX27 Desloratadin
R06AX29 Bilastin
Preparat för lokal behandling
N01BB20 Lidokain-prilokain ytbedövning av hud
S01AA01 Kloramfenikol varig bindhinneinflammation, vagel/chalazion inte för barn under 1 år,inte under graviditet eller amning
S01AA13 Fucidinsyra varig bindhinneinflammation inte för barn under 1 år
Preventivmedel
Progestagener och östrogener, fasta kombinationer: förhindrande av graviditet för 15–34-åriga kvinnor
G03AA07 Levonorgestrel och etinylöstradiol
G03AA09 Desogestrel och etinylöstradiol
G03AA10 Gestoden och etinylöstradiol
G03AA11 Norgestimat och etinylöstradiol
G03AA12 Drospirenon och etinylöstradiol
G03AA13 Norelgestromin och enitylöstradiol
G03AA14 Nomegestrol och östradiol
G03AA16 Dienogest och enitylöstradiol
Progestagener och östrogener, sekventiella preparat: förhindrande av graviditet för 15–34-åriga kvinnor
G03AB06 Gestoden och etinylöstradiol
G03AB08 Dienogest och östradiol
Progestagener: förhindrande av graviditet för 15–34-åriga kvinnor
G03AC01 Noretisteron
G03AC03 Levonorgestrel
G03AC08 Etonogestrel
G03AC09 Desogestrel
G03AC10 Drospirenon
G02BA03 Plastspiral med progesteron för 18–34-åriga kvinnor, inte före den första menstruationen
G02BB01 Vaginalringar med progestogen och östrogen för 18–34-åriga kvinnor
Övriga läkemedel
Egenvårdsläkemedel i enlighet med indikationerna för läkemedelspreparatet

Fortsatt medicinering enligt vårdplan

ATC-klass Läkemedel Sjukdomstillstånd Avgränsning
Diabetesläkemedel
A10BA02 Metformin typ 2-diabetes *
A10BB12 Sulfonylurea: Glimepirid typ 2-diabetes *
Orala kombinationspreparat av läkemedel som sänker glukoshalten i blodet: typ 2-diabetes *
A10BD07 Metformin och sitagliptin
A10BD08 Metformin och vildagliptin
A10BD10 Metformin och saxagliptin
A10BD11 Metformin och linagliptin
A10BD13 Metformin och alogliptin
Dipeptidylpeptidas-4-hämmare (DPP-4-hämmare) (gliptiner): typ 2-diabetes *
A10BH01 Sitagliptin
A10BH02 Vildagliptin
A10BH03 Saxagliptin
A10BH04 Alogliptin
A10BH05 Linagliptin
Läkemedel vid hjärt- och kärlsjukdomar
B01AA03 Warfarin kronisk hjärtarytmi, livslång behandling för antikoagulation * inte för patienter med klaffprotes
B01AC06 Acetylsalisylsyra antitrombotisk behandling * när personen inte har andra antitrombotiska läkemedel
Organiska nitrater: bröstsmärta orsakad av angina pectoris *
C01DA02 Glyceryltrinitrat
C01DA08 Isosorbiddinitrat
C01DA14 Isosorbidmononitrat
Diuretika: primär hypertoni *
C03AA03 Hydroklorotiazid
C03BA11 Indapamid
C03CA01 Furosemid
C03DA01 Spironolakton
C03DA04 Eplerenon
C03EA01 Hydroklorotiazid och kaliumsparande diuretika
C03EB01 Furosemid och kaliumsparande diuretika
C07AA05 Icke-selektiva betablockerare: Propranolol primär hypertoni, kranskärlssjukdom *
Selektiva betablockerare:
C07AB02 Metoprolol
C07AB03 Atenolol
C07AB04 Acebutolol
C07AB05 Betaxolol
C07AB07 Bisoprolol
C07AB08 Celiprolol
C07AB12 Nebivolol
Alfa- och betareceptorblockerandeläkemedelssubstanser:
C07AG01 Labetalol
C07AG02 Karvedilol
Betablockerare och tiazi-der:
C07BB02 Metoprolol och tiazider
C07BB07 Bisoprolol och tiazider
C07BB12 Nebivolol och tiazider
C07FB02 Betablockerare och kalciumkanalblockerare: Metoprolol och felodipin
Dihydropyridinderivat: primär hypertoni *
C08CA01 Amlodipin
C08CA02 Felodipin
C08CA03 Isradipin
C08CA05 Nifedipin
C08CA06 Nimodipin
C08CA07 Nisoldipin
C08CA10 Nilvadipin
C08CA13 Lerkanidipin
ACE-hämmare: primär hypertoni *
C09AA02 Enalapril
C09AA03 Lisinopril
C09AA04 Perindopril
C09AA05 Ramipril
C09AA06 Kinapril
C09AA15 Zofenopril
ACE-hämmare och diuretika:
C09BA02 Enalapril och diuretika
C09BA03 Lisinopril och diuretika
C09BA04 Perindopril och diuretika
C09BA05 Ramipril och diuretika
C09BA06 Kinapril och diuretika
Angiotensin II-antagonister: primär hypertoni *
C09CA01 Losartan
C09CA02 Eprosartan
C09CA03 Valsartan
C09CA06 Kandesartan
C09CA07 Telmisartan
C09CA08 Olmesartanmedoxomil
Angiotensin II-antagonister och diuretika:
C09DA01 Losartan och diuretika
C09DA02 Eprosartan och diuretika
C09DA03 Valsartan och diuretika
C09DA06 Kandesartan och diuretika
C09DA07 Telmisartan och diuretika
C09DA08 Olmesartanmedoxomil och diuretika
Angiotensin II-antagonister och kalciumkanalblocke-rare:
C09DB01 Valsartan och amlodipin
C09DB02 Olmesartanmedoxomil och amlodipin
HMG-CoA-reduktashämmare (statiner): dyslipidemi * inte för ärftlig dyslipidemi
C10AA01 Simvastatin
C10AA02 Lovastatin
C10AA03 Pravastatin
C10AA04 Fluvastatin
C10AA05 Atorvastatin
C10AA07 Rosuvastatin
Smärtstillande läkemedel
M01AE01 Ibuprofen (under 800 mg) av läkare bedömd långvarig smärta för 18–75-åringar
M01AE02 Naproxen
N02BE01 Paracetamol
Läkemedel vid sjukdomar i andningsorganen
Selektiva beta-2-stimulerande medel: astma, KOL (COPD) *
R03AC02 Salbutamol
R03AC03 Terbutalin
R03AC12 Salmeterol
R03AC13 Formoterol
R03AC19 Olodaterol
Adrenerga läkemedelssubstanser i kombination med kortikosteroider eller andra läkemedelssubstanser: astma, KOL (COPD) *
R03AK06 Salmeterol och flutikason
R03AK07 Formoterol och budesonid
R03AK08 Formoterol och beklometason
Glukokortikoider: astma *
R03BA01 Beklometason
R03BA02 Budesonid
R03BA05 Flutikason
R03BA07 Mometason
R03BA08 Ciklesonid
Preparat för lokal behandling för lindrande av täppt näsa
R01AC01 Natriumkromoglikat av läkare tidigare diagnostiserad allergisk snuva inte för personer under 16 år, inte under graviditet eller amning
R01AC02 Levokabastin
R01AC03 Azelastin
Allergiläkemedel
Kortikosteroider, inkl. kombinationer (Preparat för lokal behandling av nässlemhinnan): av läkare tidigare diagnostiserad allergisk snuva inte för personer under 16 år
R01AD01 Beklometason
R01AD05 Budesonid
R01AD08 Flutikason
R01AD09 Mometason
R01AD11 Triamcinolon
R01AD58 Flutikason, kombinationer
Antihistaminer för systemiskt bruk: av läkare tidigare diagnostiserad allergisk snuva för 16–75-åringar, inte under graviditet eller amning, inte för personer som lider av långt QT-syndrom (LQTS)
R06AE07 Cetirizin
R06AE09 Levocetirizin
R06AX13 Loratadin
R06AX18 Akrivastin
R06AX22 Ebastin
R06AX26 Fexofenadin
R06AX27 Desloratadin
R06AX29 Bilastin
C01CA24 Adrenalin akut behandling av anafylaktisk reaktion, egenvård inte för personer under 16 år
Preventivmedel
Progestagener och östrogener, fasta kombinationer: förhindrande av graviditet för 15–34-åriga kvinnor
G03AA07 Levonorgestrel och eti-nylöstradiol
G03AA09 Desogestrel och etinylö-stradiol
G03AA10 Gestoden och etinylöstradiol
G03AA11 Norgestimat och etinylö-stradiol
G03AA12 Drospirenon och etinylö-stradiol
G03AA13 Norelgestromin och eni-tylöstradiol
G03AA14 Nomegestrol och östradiol
G03AA16 Dienogest och enitylöstradiol
Progestagener och östrogener, sekventiella preparat: förhindrande av graviditet för 15–34-åriga kvinnor
G03AB06 Gestoden och etinylöstradiol
G03AB08 Dienogest och östradiol
Progestagener: förhindrande av graviditet för 15–34-åriga kvinnor
G03AC01 Noretisteron
G03AC03 Levonorgestrel
G03AC08 Etonogestrel
G03AC09 Desogestrel
G03AC10 Drospirenon
G02BA03 Plastspiral med progesteron förhindrande av graviditet för 18–34-åriga kvinnor
G02BB01 Vaginalringar med progestogen och östrogen förhindrande av graviditet för 18–34-åriga kvinnor
Övriga läkemedel
Bassalvor behandling av långvarig hudsjukdom inte för personer under 16 år
Egenvårdsläkemedel enligt läkemedelspreparatets indikation

* Inte för personer under 18 år.

Bilaga 2 (19.9.2019/992)

Läkemedel som en optiker kan skaffa för sin mottagning

ATC-klass Läkemedel Användningsändamål Avgränsning
S01JA51 Fluorescein,kombinationer bedövning av ögats främre yta, färgning av hornhinnan * inte under graviditet eller amning
S01HA02 Oxibuprokain bedövning av ögats främre yta * inte under graviditet eller amning
S01FA04 Cyklopentolat utvidgning av pupillen * inte under graviditet eller amning
S01FA06 Tropikamid
S01FB01 Fenylefrin

*Inte för personer under 8 år.

Bilaga 3 (19.9.2019/992)

Läkemedel som en munhygienist kan skaffa för sin yrkesutövning

ATC-klass Läkemedel Användningsändamål Avgränsning
C01CA24 Adrenalin akut behandling av anafylaktisk reaktion
N01BB02 Lidokain ytbedövning av munnens slemhinnor
N01BB20 Kombinationer (Lidokain-prilokain) lokalbedövning av tandköttsfickor
N01BB52 Lidokain, kombinationer infiltrationsbedövning i samband med avlägsnande av subgingival tandsten i tandfickorna i enlighet med av tandläkare uppgjord vårdplan
N01BB54 Prilokain, kombinationer
N01BB58 Artikain, kombinationer infiltrationsbedövning i samband med avlägsnande av subgingival tandsten i tandfickorna i enlighet med av tandläkare uppgjord vårdplan för personer över 4 år
A01AA01 Natriumfluorid fluorering av tänder
A01AA03 Olaflur fluorering av tänder
Lindrigt denaturerad etanol desinficering av ytor

Formulär för det förordnande som ska användas vid begränsad förskrivningsrätt

Då sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska ges rätt att förskriva läkemedel, ska det skriftliga förordnandet innehålla åtminstone följande uppgifter:

– registernummer enligt 24 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

– identifieringsuppgifter; släktnamn och förnamn

– uppgifter som gäller arbetsgivaren; välfärdsområde, adress, telefonnummer, e-postadress till välfärdsområdet

– adress, telefonnummer och e-postadress till den privata verksamhetsenhet där sjukskötaren, hälsovårdaren eller barnmorskan är anställd och som på basis av avtal eller på annat sätt producerar öppen service inom hälso- och sjukvården för välfärdsområdets räkning

– OID-kod för verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvården i enlighet med den kodtjänst som Institutet för hälsa och välfärd svarar för

– sjukskötarens, hälsovårdarens eller barnmorskans befattningsbeskrivning enligt vilken han eller hon är berättigad att förskriva läkemedel

– förteckning över de läkemedel som personen är berättigad att förskriva från apotek

– villkor eller förutsättningar som anknyter till läkemedelsförskrivning: omständigheter, eventuella uppgifter som gäller verksamhetsställen

– försäkran av den person som får förordnandet om att i verksamheten iaktta anvisningar och nationella vårdrekommendationer

– underskrift av den person som får förordnandet

– arbetsgivarens försäkran och underskrift (datum, ställning)

Ikraftträdelsestadganden:

20.12.2013/1129:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

26.3.2015/347:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

22.12.2016/1459:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På sådana recept som har uppgjorts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Om ett sådant recept förnyas, tillämpas på det recept som förnyas bestämmelserna i denna förordning. Förnyande eller förnyelse av sådana telefax-recept eller skriftliga recept som inte i enlighet med 12 § 4 mom. i lagen om elektroniska recept har lagrats i receptcentret som uppgjorts före ikraftträdandet av denna förordning är inte tillåtet.

19.9.2019/992:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

10.3.2021/221:

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2021.

20.12.2022/1252:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

28.12.2022/1278:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

På recept på biologiska läkemedel som är giltiga vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas bestämmelserna i 10 § 9 mom., 13 och 16 § och 24 § 1 mom. 7 punkten som gällde vid ikraftträdandet. Om ett sådant recept förnyas ska bestämmelserna i denna förordning tillämpas på det recept som förnyas.

Sådana i 13 § 1 mom. 12 punkten i denna förordning avsedda eventuella patientspecifika medicinska eller terapeutiska grunder för varför ett förmånligare, jämförbart och alternativt biologiskt läkemedelspreparat inte har förskrivits ska antecknas i recept senast den 1 oktober 2023.

En läkemedelsförskrivare vars system för uppgörande av recept efter denna lags ikraftträdande inte tekniskt gör det möjligt att anteckna en sådan patientspecifik medicinsk eller terapeutisk grund för varför ett förmånligare, jämförbart och alternativt biologiskt läkemedelspreparat inte har förskrivits på det sätt som förutsätts i 13 § 1 mom. 12 punkten i denna förordning får anteckna grunden i journalhandlingarna i enlighet med den 24 § 1 mom. 7 punkt som gällde vid ikraftträdandet av denna lag fram till dess att behövlig uppdatering har gjorts i systemet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.