Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

24.7.2009/559

Lag om införande av universitetslagen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Universitetslagens ikraftträdande

Universitetslagen (558/2009), nedan den nya universitetslagen, träder i kraft den 1 januari 2010. Lagens 10 § gäller fram till den 31 december 2014.

Bestämmelserna i 40–42 §, samt 43 § till den del som den gäller förlorad studierätt när den studerande inte har slutfört sina studier inom den tid som föreskrivs i 41 eller 42 §, tillämpas dock enbart på studerande som har inlett sina studier läsåret 2005–2006 och därefter.

Utan hinder av 38 § 1 mom. i den nya universitetslagen tillämpas i fråga om en studerandes rätt att ta emot studieplats de bestämmelser som gällde när nämnda lag trädde i kraft fram till den 31 juli 2010.

2 §
Lagar som upphävs

När den nya universitetslagen träder i kraft upphävs följande lagar, av dem alla andra än den i 5 punkten nämnda lagen jämte ändringar:

1) universitetslagen (645/1997) av den 27 juni 1997, nedan den gamla universitetslagen,

2) lagen av den 27 juni 1997 om införande av universitetslagen (646/1997),

3) lagen av den 31 december 1986 om utvecklande av högskoleväsendet (1052/1986),

4) lagen av den 24 maj 1991 om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor vid högskolor (865/1991), och

5) lagen av den 28 december 1990 om samordning av den svenskspråkiga högskoleutbildningen (1354/1990).

Av bestämmelserna i den gamla universitetslagen, som upphävs genom 1 mom. 1 punkten, tillämpas dock fortfarande 9 § till den del den paragrafen gäller undervisnings- och examensspråk vid de universitet som bildar Aalto-universitetet.

3 §
Förordningar som förblir i kraft

Utan hinder av 2 § förblir följande förordningar i kraft:

1) statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004),

2) undervisningsministeriets förordning om universitetens magisterprogram (767/2008),

3) undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar (568/2005),

4) statsrådets förordning om specialveterinärexamen och rätten att vara verksam som specialveterinär (275/2000),

5) förordningen om specialläkarexamen (678/1998), och

6) statsrådets förordning om specialtandläkarexamen (316/2003).

Rubriken i SRf om universitetsexamina 794/2004 har ändrats genom F 1439/2014, se SRf om examina och specialiseringsutbildningar vid universitet 794/2004. UNMf om universitetens magisterprogram 767/2008 har upphävts genom F 1665/2009. Rubriken i UNMf om precisering av universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar 568/2005 har ändrats genom F 1040/2013, UNMf om precisering av universitetens utbildningsansvar och om specialiseringsutbildningar 568/2005 har upphävts genom F 1451/2014. Se UKMf om precisering av universitetens utbildningsansvar 1451/2014. F om specialläkarexamen 678/1998 och SRf om specialtandläkarexamen 316/2003 har upphävts genom F 420/2012. Se SHMf om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild allmänläkarutbildning 56/2015.

4 §
Universitetens övergång till att verka som universitet enligt den nya universitetslagen

Universiteten enligt den gamla universitetslagen (de gamla universiteten) upphör med sin verksamhet så att de med verksamheter, personal och studerande från och med den 1 januari 2010 övergår till att verka som självständiga juridiska personer enligt 1 § i den nya universitetslagen (de nya universiteten).

Kuopio universitets och Joensuu universitets verksamhet, personal och studerande övergår till Östra Finlands universitet den 1 januari 2010. Åbo universitets och Åbo handelshögskolas verksamhet, personal och studerande övergår till Åbo universitet, som avses i den nya universitetslagen, den 1 januari 2010. Helsingfors handelshögskolas, Konstindustriella högskolans och Tekniska högskolans verksamhet, personal och studerande övergår till Aalto-universitetet den 1 januari 2010 (de samgående universiteten).

Behandlingen av ett ärende som är under behandling vid ett gammalt universitet när den nya universitetslagen träder i kraft överförs till motsvarande nya universitet. Likaså företräder detta universitet och är universitetet part i rättegångar som inletts under tiden för det gamla universitetet och där det gamla universitetet har varit part.

5 §
De gamla universitetens förbindelser, tillstånd och fordringar

De nya universiteten svarar för de gamla universitetens skuldförbindelser och serviceavtal, avtal om anskaffningar och leveranser samt andra förbindelser som gäller den egendom och verksamhet som överförts till det nya universitetet. Statens ansvar för dessa förbindelser kvarstår. De nya universiteten och staten svarar också efter att denna lag trätt i kraft och innan den nya universitetslagen trätt i kraft för avtal som de gamla universiteten ingått.

De tillstånd att ordna verksamhet och andra tillstånd som beviljats av myndigheter samt de gamla universitetens fordringar överförs till de nya universiteten den 1 januari 2010.

6 §
Universitetens organisering som offentligrättsliga inrättningar

Ett gammalt universitet som övergår till att verka som ett offentligrättsligt universitet enligt den nya universitetslagen ska ordna administrativa tjänster och andra stödtjänster så att det kan organisera sig och i sin helhet inleda sin verksamhet som ett universitet som avses i den nya universitetslagen när nämnda lag träder i kraft. De samgående universiteten svarar tillsammans för organiseringen av de gemensamma verksamheterna.

Styrelsen för ett gammalt universitet som övergår till att verka som ett offentligrättsligt universitet bestämmer antalet medlemmar i universitetets universitetskollegium som avses i 22 § i den nya universitetslagen tills en instruktion för det nya universitetet har fastställts. Styrelsen för ett gammalt universitet som övergår till att verka som ett offentligrättsligt universitet väljer det nya universitetets första universitetskollegium med iakttagande av vad som föreskrivs i 22 § 1 mom. i den nya universitetslagen. För medlemmarna i universitetskollegiet väljs emellertid inga suppleanter. Universitetskollegiet väljer de medlemmar som avses i 15 § 2 mom. i den nya universitetslagen till det nya universitetets första styrelse i samma förhållande som de är företrädda i det gamla universitetets styrelse.

Det första universitetskollegiet för Helsingfors universitet väljs med iakttagande i fråga om den inbördes proportionaliteten mellan olika grupper av vad som när den nya universitetslagen trädde i kraft gällde angående valkollegiet vid Helsingfors universitet.

De samgående universiteten kommer överens om antalet medlemmar i det nya universitetets universitetskollegium samt om förhållandet mellan olika grupper inom universitetssamfundet som medlemmarna företräder tills en instruktion för det nya universitetet har fastställts. Styrelserna för de samgående universiteten väljer på det sätt som de kommer överens om sinsemellan medlemmar till det nya universitetets universitetskollegium från grupperna inom universitetssamfundet vid de gamla universiteten.

Det universitetskollegium som valts i enlighet med 2–4 mom. ska välja styrelse för det nya universitetet och styrelsen ska, med iakttagande av den nya universitetslagen, välja universitetets rektorer. De organ som valts på det här sättet kan fatta beslut, ingå förbindelser och företa rättshandlingar för det nya universitetets räkning.

7 §
Organiseringen av universitetsverksamheten i ett stiftelseuniversitet

Helsingfors handelshögskolas, Konstindustriella högskolans och Tekniska högskolans organ ska i samarbete med Stiftelsen för Aalto-högskolan ansvara för organiseringen av Aalto-universitetet före den 1 januari 2010 och för organiseringen av gemensamma verksamheter för universiteten. Styrelserna för de samgående universiteten ska välja Aalto-universitetets första styrelse.

Tammerfors tekniska universitet är skyldigt att i samarbete med TTY-stiftelsen ordna administrativa tjänster och andra stödtjänster för det nya universitetet så att det nya universitetet kan organisera sig i sin helhet före den 1 januari 2010. Det gamla universitetets styrelse ska välja det nya universitetets första styrelse.

8 §
Studentkårerna

Studentkårerna vid de gamla universiteten fortsätter sin verksamhet som studentkårer vid de nya universiteten.

Studentkårerna vid de samgående universiteten förenas och blir en studentkår vid det nya universitetet (den nya studentkåren) den 1 januari 2010. Studentkårerna vid de samgående universiteten ansvarar för organiseringen av den nya studentkåren. Studentkårerna vid de samgående universiteten får vidta de åtgärder som organiseringen förutsätter innan den nya universitetslagen träder i kraft.

Rektorerna för de samgående universiteten fastställer stadgar som ska iakttas vid sammanslagningen av de samgående studentkårerna. Om det har valts en rektor för det nya universitetet fastställer han eller hon dessa stadgar. Om de samgående studentkårerna inte har kommit överens om något annat, ska de samgående studentkårerna så snart som möjligt efter att denna lag trätt i kraft ordna val av fullmäktige för den nya studentkåren. Fullmäktige har härvid 41 medlemmar och 41 suppleanter.

Fullmäktige väljer inom sig ordförande och viceordförande. Valet är proportionellt och hemligt. I valet finns inga valkretsar. Centralvalnämnden fastställer valordningen. Centralvalnämnden utgörs av ordförandena för de samgående studentkårernas styrelser samt ordförandena och generalsekreterarna för delegationerna. Centralvalnämnden väljer inom sig ordförande och kallar en sekreterare till nämnden. De medlemmar i studentkåren som anmält sig som närvarande studerande vid de samgående universiteten har allmän och lika rösträtt i valet. Varje röstberättigad har en röst i valet.

Fullmäktige för det nya universitetet och de organ som valts av fullmäktige fattar beslut om det nya universitetet och den nya studentkåren. De samgående studentkårerna är skyldiga att ordna administrativa tjänster och andra stödtjänster för den nya studentkåren så att den nya studentkåren kan organisera sig i sin helhet den 1 januari 2010.

De samgående studentkårernas förmögenhet överförs till den nya studentkåren. Den nya studentkåren svarar för de samgående universitetens studentkårers skuldförbindelser, serviceavtal, avtal om anskaffningar samt andra förbindelser som gäller den egendom och verksamhet som övergår till den nya studentkåren.

Tillstånd att ordna verksamhet och andra tillstånd som har beviljats av myndigheter samt de samgående studentkårernas fordringar övergår till de nya studentkårerna den 1 januari 2010. De samgående studentkårernas medlemmar och personal övergår från de samgående studentkårerna till de nya studentkårerna den 1 januari 2010.

9 §
Nationen vid Tekniska högskolan

Nationen vid Tekniska högskolan övergår den 1 januari 2010 till Aalto-universitetet.

10 §
Ändring av personalens anställningsform

Tjänsterna vid universiteten dras in och de tjänsteförhållanden och tjänsteförhållanden för viss tid som grundar sig på dem upphör utan uppsägning den 31 december 2009 och personalen anställs i arbetsavtalsförhållande vid de nya universiteten från och med den 1 januari 2010. Det krävs inget samtycke för indragningen av tjänster och avslutandet av tjänsteförhållanden. Uppgifter som baserar sig på arbetsavtalsförhållande och den personal som arbetar i sådana uppgifter övergår till arbetsavtalsförhållande vid de nya universiteten den 1 januari 2010. Personal som anställts i tjänste- och arbetsavtalsförhållanden på viss tid övertas eller överförs för den tid som visstidsanställningen gäller till arbetsavtalsförhållanden på viss tid vid de nya universiteten.

I fråga om de anställda och anställningsvillkoren tillämpas vad som föreskrivs eller bestäms i eller med stöd av lag och vad som avtalas i kollektivavtal och arbetsavtal.

De nya universiteten beviljar utan ansökan titeln docent till den som har utnämnts till docent innan den nya universitetslagen trädde i kraft.

11 §
De anställdas pensionsskydd

De anställda vid de nya universiteten som är födda före den 1 januari 1980 omfattas av lagen om statens pensioner (1295/2006). Övriga anställda vid de nya universiteten omfattas av lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

L om statens pensioner 1295/2006 har upphävts genom L om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn 82/2016. Se PensionsL för den offentliga sektorn 81/2016.

12 §
Överlåtelse av egendom till de nya universiteten

Statsrådet fastställer vilken lös egendom som ska överlåtas till de nya universiteten och värdet av den samt villkoren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang i anslutning till överlåtelsen av egendomen.

Egendomen hos de universitetsfonder som avses i 39 § i den gamla universitetslagen överförs den 1 januari 2010 i sin helhet till det nya universitet som fortsätter det berörda universitetets verksamhet.

De överlåtelse- och gåvoskatter som överlåtelsen av statens egendom medför täcks med de särskilda medel som anvisas universiteten i statsbudgeten.

13 §
Anslagsöverföring som hänför sig till beaktandet av mervärdesskatten

Vid dimensioneringen av universitetens finansiering för 2010 genomförs den kompensation av mervärdesskatten som avses i 49 § 4 mom. i den nya universitetslagen genom en överföring av anslag som i statsbudgeten anvisats under mervärdesskattemomentet 29.01.29 inom undervisningsministeriets förvaltningsområde så att anslaget blir en del av den totala finansieringen av universiteten. Storleken på anslagsöverföringen baserar sig på bokföringen för 2008.

14 §
Nationalbiblioteket och övningsskolorna

Nationalbibliotekets och övningsskolornas direktioner fortsätter till slutet av sin mandattid.

15 §
Övergångsbestämmelse i anslutning till reformen av examensstrukturen

En studerande som före den 1 augusti 2005 har antagits till studier som leder till arkitektexamen, diplomingenjörsexamen, landskapsarkitektexamen, veterinärmedicine licentiatexamen, odontologie licentiatexamen eller medicine licentiatexamen har rätt att fortsätta studierna enligt de bestämmelser som gällde före den nämnda tidpunkten. En studerande övergår dock till att studera enligt den nya universitetslagen, om han eller hon inte har avlagt sin ovan nämnda examen senast den 31 juli 2010.

16 §
Hänvisningar till universitetslagen

Hänvisningar i annan lagstiftning till den gamla universitetslagen och de universitet som avses i den lagen anses vara hänvisningar till den nya universitetslagen och de universitet som avses i den. Vad som i någon annan lag eller förordning bestäms om Kuopio eller Joensuu universitet avser från och med den 1 januari 2010 Östra Finlands universitet. Vad som i någon annan lag eller förordning bestäms om Åbo universitet eller Åbo handelshögskola avser från och med den 1 januari 2010 Åbo universitet. Vad som i någon annan lag eller förordning bestäms om Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella högskolan eller Tekniska högskolan avser från och med den 1 januari 2010 Aalto-universitetet.

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 7/2009, KuUB 5/2009, RSv 103/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.