Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

28.8.2008/550

Arbetsordning för utrikesministeriet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med utrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. i lagen om statsrådet (175/2003) av den 28 februari 2003:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I enlighet med 7 § i lagen om statsrådet (175/2003) indelas ett ministerium i avdelningar och vid behov i andra verksamhetsenheter för att ministeriets uppgifter ska kunna skötas ändamålsenligt.

I statsrådets förordning om utrikesministeriet (1171/2005) föreskrivs om ministeriets organisationsform och den allmänna organiseringen av verksamheten. Närmare bestämmelser utfärdas genom denna arbetsordning.

Med verksamhetsenheter avses i ministeriets organisation avdelningar och enheter samt de tjänster som preciseras i arbetsordningen.

2 § (29.6.2018/530)
Verksamhetsenheternas arbetsordningar, interna arbetsfördelning och chefsuppgifter

Avdelningarna, rättstjänsten, de konsulära tjänsterna och de administrativa tjänsterna har egna arbetsordningar med bestämmelser om uppgifter och arbetsfördelning och vid behov med närmare bestämmelser om verksamheten. Även verksamhetsenheter som inte hör till avdelningarna eller de nämnda tjänsterna kan ha egen arbetsordning. I en arbetsordning kan det ingå bestämmelser om att en enhet med stor personal ska indelas i grupper.

Avdelningschefen eller, utanför uppdelningen på avdelningar, chefen för en verksamhetsenhet fastställer arbetsordningen, beslutar vid behov om hur personalen ska fördelas på grupper och gör framställningar om chefsförordnanden för grupperna. Till uppgiften som chef för en grupp förordnas genom beslut om förordnande till uppgift.

3 §
Intern kontroll

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att

1) målen för utrikesförvaltningens verksamhet och ekonomi nås,

2) utrikesförvaltningens verksamhet och ekonomi följer lag och att egendom och tillgångar som utrikesförvaltningen ansvarar för är tryggade, och att

3) det för externa och interna behov tas fram relevant och tillräcklig information om utrikesförvaltningens verksamhet och ekonomi.

Statssekreteraren som är kanslichef svarar för den interna kontrollen inom utrikesförvaltningen och för hur den ska ske.

Den interna kontrollen i ministeriet och på beskickningarna genomförs i första hand genom verksamhetsformer och arbetsarrangemang som säkerställer att målen för den interna kontrollen förverkligas samt genom integrerade åtgärder avseende ledning, styrning, uppföljning och rapportering i samtliga verksamhetsenheter inom utrikesförvaltningen. Ministeriets avdelningar och enheter samt beskickningarna svarar inom sina respektive ansvarsområden och uppgifter för de åtgärder som den interna kontrollen förutsätter, på det sätt som är föreskrivet om uppgifter och ansvar i statsrådets förordning om utrikesförvaltningen (256/2000), nedan utrikesförvaltningsförordningen, och i denna arbetsordning. Mer detaljerade bestämmelser som behövs om förfarandet för att säkerställa att målen för den interna kontrollen uppnås tas in i ministeriets interna föreskrifter och anvisningar.

Uppgifterna inom den interna kontrollen och ansvaret för att de sköts på lämpligt sätt kommer an på utrikesförvaltningens olika verksamhetsenheter och tjänstemän i enlighet med uppgifts- och ansvarfördelningen i utrikesförvaltningsförordningen och denna arbetsordning.

4 § (24.6.2014/513)
Intern revision

Vid ministeriet finns en funktionellt sett oberoende enhet för intern revision för att säkerställa att den interna kontrollen är relevant och tillräcklig och för andra revisions- och utvärderingsuppdrag som ledningen bestämmer.

Enheten lyder under statssekreteraren som är kanslichef. Understatssekreteraren som ansvarar för utvecklingssamarbetet biträder statssekreteraren i ärenden som gäller revision av utvecklingssamarbetet.

Närmare bestämmelser om den interna revisionen finns i reglementet för intern kontroll som avses i förordningen om statsbudgeten (1243/1992), nedan budgetförordningen.

5 §
Ekonomistadga och andra bestämmelser för ekonomiförvaltningen

I utrikesministeriets ekonomistadga bestäms närmare på det sätt som anges i budgetförordningen om detaljerna för verksamhets- och ekonomiplaneringen på förvaltningsområdet, förfarandet för verkställigheten av statsbudgeten och resultat- och bokslutsrapporteringen samt om skötseln av utrikesförvaltningens ekonomiförvaltning och därtill hörande intern kontroll.

6 §
Samarbetsförfarande

Personalen kan påverka det beslutsfattande som har betydelse för arbetet och arbetsförhållandena och gäller ämbetsverkets verksamhet så som bestäms i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) och som avtalas med stöd av samarbetsavtal.

L om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar 651/1988 har upphävts genom L om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar 1233/2013.

7 §
Principer för intern kommunikation

I intern kommunikation iakttas öppenhet och ansvar. Ministerieledningens kommunikation är regelbunden, öppen och interaktiv. Ledningsgrupperna och verksamhetsenheterna informerar aktivt om aktuella ärenden.

2 kap

Styr- och ledningssystem

8 § (29.6.2018/530)
Resultatorienterad ledning vid ministeriet och resultatstyrning för beskickningarna

Inom ministeriet tillämpas resultatorienterad ledning. Mellan ministeriet och beskickningarna tillämpas resultatstyrning.

Ministern leder ministeriet biträdd av ministeriets ledningsgrupper. Statssekreteraren som är kanslichef har ansvaret för den resultatorienterade ledningen av ministeriet, styr avdelningscheferna och cheferna för sina direkt underlydande enheter och ställer upp resultatmål för dem. Den understatssekreterare som har ansvar för rättstjänsten, de konsulära tjänsterna, protokolltjänsterna, de administrativa tjänsterna och ekonomienheten lyder under statssekreteraren som kanslichef och styr cheferna för de nämnda verksamhetsenheterna och ställer upp resultatmål för dem. Cheferna för verksamhetsenheterna styr cheferna för sina underlydande enheter och ställer upp resultatmål för dem.

Ministeriets verksamhetsenheter har ansvar för att resultatmålen på uppgiftsområdet uppnås och för identifiering av och uppsikt över omständigheter som kan inverka på detta.

Avdelningarna och de övriga verksamhetsenheterna svarar för att ministeriets strategier genomförs, för att arbetet leder till resultat och för den interna kontrollen. I ledningen av ministeriet och styrningen av beskickningarna betonas resultatet och resultatansvaret.

Statssekreteraren som är kanslichef leder resultatstyrningen av beskickningarna. Avdelningarna och de övriga verksamhetsenheterna har hand om beskickningarnas resultatstyrning inom sina respektive verksamhetsområden. Ekonomienheten lägger upp resultatstyrningen.

9 § (12.2.2009/81)
Ministeriets ledningsgrupp

Ministeriets ledningsgrupp ska förberedelsevis behandla strategiskt viktiga frågor som gäller verksamheten och ekonomin inom förvaltningsområdet samt andra frågor som ordföranden eller vice ordföranden tar upp till behandling. Ministeriets ledningsgrupp består av utrikesministern och de övriga ministrarna inom förvaltningsområdet, statssekreteraren som kanslichef och understatssekreterarna.

I tjänstemannasammansättning består ministeriets ledningsgrupp av gruppens tjänstemannamedlemmar. I denna sammansättning ska ledningsgruppen behandla och samordna ärenden som hör till uppgifterna för statssekreteraren som är kanslichef och för understatssekreterarna.

Ordförande för ministeriets ledningsgrupp är utrikesministern, vice ordförande de övriga ministrarna inom förvaltningsområdet och sekreterare en tjänsteman som statssekreteraren som är kanslichef förordnar. Ordförande för tjänstemannasammansättningen är statssekreteraren som är kanslichef och vice ordförande den understatssekreterare som ansvarar för tjänsterna utanför uppdelningen på avdelningar. Gruppen sammanträder på kallelse av en minister eller av statssekreteraren som är kanslichef eller på något annat sätt som gruppen bestämmer.

10 § (29.6.2018/530)
Ministeriets utvidgade ledningsgrupp

Ministeriets utvidgade ledningsgrupp deltar i behandlingen av principiellt viktiga frågor och frågor av stor bärvidd som gäller verksamheten inom förvaltningsområdet och behandlar förberedelsevis andra frågor som ordföranden eller vice ordföranden tar upp till behandling. Ledningsgruppen ska dessutom främja den interna informationsgången vid ministeriet.

Ledningsgruppen ska bestå av statssekreteraren som kanslichef, understatssekreterarna, avdelningscheferna, administrationsdirektören, kommunikationsdirektören, rättschefen, konsulära chefen, protokollchefen, chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete, inspektören inom utrikesförvaltningen, planerings- och forskningschefen, ekonomidirektören, datadirektören, personaldirektören, sektorchefen för fastighets- och upphandlingstjänster, säkerhetsdirektören, chefen för enheten för utvecklingsutvärdering och chefen för nationella säkerhetsmyndigheten samt representanter som utses av personalorganisationerna.

Ordförande för ledningsgruppen är statssekreteraren som kanslichef. Vice ordförande är understatssekreterarna i den ordning som statssekreteraren som är kanslichef bestämmer och sekreterare är en tjänsteman som statssekreteraren som är kanslichef förordnar. Ledningsgruppen sammanträder på kallelse av statssekreteraren som är kanslichef eller på något annat sätt som ledningsgruppen bestämmer.

11 § (29.6.2018/530)
Nyckelgruppen

Nyckelgruppen ska förberedelsevis behandla ärenden som gäller besättande av följande tjänster och uppdrag:

1) uppdragen som statssekreterare som kanslichef och understatssekreterare,

2) tjänsterna som administrationsdirektör och kommunikationsdirektör,

3) uppdragen som avdelningschef, rättschef, konsulär chef, protokollchef, biträdande avdelningschef och biträdande protokollchef,

4) uppdraget som inspektör inom utrikesförvaltningen, samt

5) uppdragen som beskickningschef och ambulerande ambassadör med undantag av uppdraget som chef för ett konsulat med utsänd konsul och som chef för ett vicekonsulat.

Dessutom kan nyckelgruppen ta ärenden till behandling som gäller andra tjänsteutnämningar och förordnanden som är av personalpolitisk betydelse.

Nyckelgruppen består av statssekreteraren som kanslichef och understatssekreterarna. Administrationsdirektören och personaldirektören har rätt att närvara vid nyckelgruppens möten.

Ordförande för nyckelgruppen är statssekreteraren som kanslichef, vice ordförande den understatssekreterare som ansvarar för de administrativa tjänsterna och sekreterare en tjänsteman som statssekreteraren som är kanslichef förordnar. Nyckelgruppen sammankallas på det sätt som ordföranden bestämmer.

11 a § (25.1.2011/64)
Urvals- och utbildningsgruppen

Urvals- och utbildningsgruppen gör framställningar och ger utlåtanden i ärenden som gäller utnämning till tjänsteförhållande av attachéer samt praktik och utbildning.

Ordförande för gruppen är den understatssekreterare som ansvarar för tjänsterna, vice ordförande personaldirektören och sekreterare en tjänsteman som förordnas av personalförvaltningen. Övriga medlemmar i gruppen är administrationsdirektören, chefen för personalplaneringsenheten, chefen för enheten för personalutveckling och arbetshälsa, diplomatkursens kurator samt representanter som utses av personalorganisationerna. Vidare kan högst tre andra personer som inte är tjänstemän inom utrikesförvaltningen kallas till medlemmar i gruppen. Gruppen sammankallas på det sätt som ordföranden bestämmer. (1.12.2017/831)

11 b § (18.12.2013/1280)
Styrgruppen för upphandling

Styrgruppen för upphandling behandlar preliminärt vittsyftande och principiellt betydande ärenden som gäller upphandlingen och följer att de strategiska målen för upphandlingen nås. Styrgruppens mål är att främja enhetlighet i upphandlingen och säkerställa att upphandlingen utvecklas i enlighet med de strategiska målen.

Ordförande i styrgruppen är administrationsdirektören, vice ordförande är chefen för enheten för kontorstjänster och sekreterare är en tjänsteman som förordnas av ordföranden. Övriga medlemmar i gruppen är datadirektören, fastighetsdirektören, ekonomidirektören, upphandlingsdirektören samt de avdelningschefer eller enhetschefer som förordnats av utvecklingspolitiska avdelningen, avdelningen för Afrika och Mellanöstern samt avdelningen för Amerika och Asien. Medlemmar är dessutom de företrädare för upphandlingsrådgivningen som förordnats av enheten för kontorstjänster och enheten för sektorpolitik och högst tre företrädare för övriga avdelningar eller tjänster, vilkas förordnande avgörs av statssekreteraren som kanslichef. Styrgruppen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på något annat sätt som gruppen bestämmer.

12 § (29.6.2018/530)
Verksamhetsenheternas ledningsgrupper

Vid ledningen av en avdelning biträds avdelningschefen av en ledningsgrupp som förberedelsevis behandlar de viktigaste ärendena som hänför sig till avdelningens verksamhet och andra ärenden som avdelningschefen bestämmer. Rättstjänsten, de konsulära tjänsterna och de administrativa tjänsterna har motsvarande ledningsgrupper. Också andra verksamhetsenheter än de nämnda kan ha en ledningsgrupp.

Ordförande för ledningsgruppen är chefen för en avdelning, för tjänster eller för en enhet. Denna chef utser också vice ordförande, övriga medlemmar och sekreterare, liksom eventuella andra tjänstemän som ska kallas till ledningsgruppens möten. Ledningsgruppen sammankallas på det sätt som ordföranden bestämmer.

13 § (24.6.2014/513)
Utvecklingspolitiska styrgruppen

Utvecklingspolitiska styrgruppen fungerar som stöd för avdelningarnas och ministeriets ledning. Den ger strategiska rekommendationer som hänför sig till utvecklingspolitiska mål, resursfördelning samt utvärdering och utnyttjande av resultat för bättre genomslag. Dessutom har den en rådgivande roll som syftar till att göra den externa kommunikationen om utvecklingssamarbetets resultat effektivare.

Ministern är ordförande för utvecklingspolitiska styrgruppen. Om ministern har förhinder fungerar chefen för utvecklingspolitiska avdelningen som ordförande och biträdande avdelningschefen för utvecklingspolitiska avdelningen som vice ordförande. Övriga medlemmar är cheferna för Europaavdelningen, östavdelningen, avdelningen för Amerika och Asien samt avdelningen för Afrika och Mellanöstern, chefen för enheten för utvärdering av utvecklingssamarbetet och ersättare är ställföreträdarna för dessa. I utvecklingspolitiska styrgruppens möten får också andra avdelningar eller tjänster som administrerar anslag för utvecklingssamarbete delta. Styrgruppens sekreterare är en tjänsteman som förordnas av ordföranden. Styrgruppen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på något annat sätt som gruppen bestämmer.

14 § (24.6.2014/513)
Utvecklingssamarbetets kvalitetsgrupp

Innan ett finansieringsförslag i ett ärende som avses i 90 § läggs fram ska utvecklingssamarbetets kvalitetsgrupp behandla projekt- och programplanerna för utvecklingssamarbetet som fastställs i utvecklingspolitiska avdelningens anvisningar för gruppen samt planerna för andra åtgärder som förbereds för finansiering. Kvalitetsgruppen behandlar dock inte ärenden som gäller redan i statens budgetproposition i dispositionsplanen under punkten multilateralt utvecklingssamarbete närmare fördelade anslag, humanitärt bistånd, anslag för utvecklingssamarbete som administreras av enheten för intern revision eller projekt som ministern av särskilda utrikes- och säkerhetspolitiska skäl avgör utan den behandling som avses här. Kvalitetsgruppens mål är att säkerställa att åtgärderna är förenliga med gällande utvecklingspolitik och att de uppfyller ministeriets kvalitetskrav. Kvalitetsgruppen ger rekommendationer eller annan respons på planerna. Den föredragande avdelningen ska beakta responsen i beredningen av finansieringsförslaget.

Ordförande för kvalitetsgruppen är utvecklingspolitiska avdelningens biträdande avdelningschef och medlemmar är företrädare som utses av avdelningen för Afrika och Mellanöstern, avdelningen för Amerika och Asien, Europaavdelningen och östavdelningen, tre företrädare för utvecklingspolitiska avdelningen samt företrädare för övriga avdelningar och tjänster som kvalitetsgruppen anser befogat till följd av frågans natur. Sekreterare för kvalitetsgruppen är en tjänsteman som förordnas av ordföranden. Kvalitetsgruppen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på annat sätt som gruppen beslutar.

15 § (29.6.2018/530)
Beredskapskommitté

Vid ministeriet finns en beredskapskommitté som behandlar de planer och åtgärder inom förvaltningsområdet som gäller beredskap inför krissituationer och undantagsförhållanden.

Ordförande för beredskapskommittén och beredskapschef vid utrikesförvaltningen är konsulära chefen eller chefens förordnade ställföreträdare. Beredskapssekreterare är säkerhetsdirektören eller direktörens förordnade ställföreträdare.

Beredskapskommitténs närmare uppgifter, sammansättning och vice ordförande, som är ställföreträdande beredskapschef, bestäms i det beslut genom vilket gruppen tillsätts.

16 § (11.11.2015/1321)
Befolkningsskydd och räddningsverksamhet

Ministeriet har en skyddschef för befolkningsskydd och räddningsverksamhet. Skyddschef är en tjänsteman som förordnas av statssekreteraren som är kanslichef. Skyddschefen bereder och verkställer ministeriets uppgifter inom befolkningsskyddet och räddningsverksamheten. Ställföreträdare för skyddschefen och biträdande skyddschef är en tjänsteman som förordnas av statssekreteraren som är kanslichef.

Ministeriets räddningsorganisation och räddningsåtgärder fastställs i ministeriets räddningsplan som bekräftas av statssekreteraren som kanslichef. Alla tjänstemän är skyldiga att sköta de uppgifter som i räddningsplanen eventuellt åläggs dem.

17 §
Ministrarnas specialmedarbetares rätt att få uppgifter

Ministrarnas specialmedarbetare biträder ministrarna och utför de uppgifter som ministrarna uppdrar åt dem. Specialmedarbetare är inte föredragande vid ministeriet. De ska på begäran ges den information de behöver för att kunna utföra sina uppgifter.

Ministrarnas specialmedarbetare har rätt att delta i ministerieledningsgruppens och den utvidgade ledningsgruppens såväl som i andra planeringsorgans och beredande organs möten.

3 kap

Ministeriets organisation

18 § (29.6.2018/530)
Ministeriets organisation

I enlighet med statsrådets förordning om utrikesministeriet (1171/2005) finns det vid ministeriet en politisk avdelning, en avdelning för externa ekonomiska relationer, en utvecklingspolitisk avdelning, en Europaavdelning, en östavdelning, en avdelning för Amerika och Asien, en avdelning för Afrika och Mellanöstern samt en kommunikationsavdelning. Utanför uppdelningen på avdelningar finns en rättstjänst, konsulära tjänster, protokolltjänster, administrativa tjänster, en ekonomienhet, en enhet för intern revision, en enhet för planering och forskning samt en enhet för utvärdering av utvecklingssamarbetet.

Vid ministeriet finns dessutom en nationell säkerhetsmyndighet.

18 a § (17.12.2019/1318)
Utvecklingspolitiska kommissionen

Den utvecklingspolitiska kommissionen är kopplad till den understatssekreterare som ansvarar för utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik i enlighet med statsrådets förordning om utvecklingspolitiska kommissionen (1071/2019).

19 § (6.8.2020/652)
Politiska avdelningens organisation

Vid politiska avdelningen finns följande enheter:

1) säkerhetspolitik och krishantering,

2) vapenkontroll,

3) EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik,

4) människorättspolitik,

5) FN och allmänna globala ärenden, och

6) fredsmedlingscenter.

20 § (12.12.2012/805)
Avdelningen för externa ekonomiska relationer

Vid avdelningen för externa ekonomiska relationer finns följande enheter:

1) handelspolitiska enheten,

2) enheten för marknadstillträde, och

3) enheten för exportkontroll.

21 § (26.9.2017/655)
Utvecklingspolitiska avdelningens organisation

Vid utvecklingspolitiska avdelningen finns följande enheter:

1) enheten för utvecklingspolitik,

2) enheten för sektorpolitik,

3) enheten för det civila samhället,

4) enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn,

5) enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik,

6) förvaltnings- och rättsenheten för utvecklingssamarbete, och

7) enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik.

22 § (6.8.2020/652)
Europaavdelningens organisation

Vid Europaavdelningen finns följande enheter:

1) Nordeuropa,

2) allmänna EU-frågor och samordning,

3) Central-, Väst- och Sydeuropa, samt

4) sydöstra Europa och EU:s utvidgning.

Som en del av enheten för Nordeuropa finns ett sekretariat för nordiskt samarbete, vars chef föredrar ärendena som hör till sekretariatets ansvarsområde direkt för ministern för nordiskt samarbete.

23 § (11.11.2015/1321)
Östavdelningens organisation

Vid östavdelningen finns följande enheter:

1) Ryssland,

2) Östeuropa och Centralasien.

24 § (24.6.2014/513)
Organisationen vid avdelningen för Amerika och Asien

Vid avdelningen för Amerika och Asien finns följande enheter:

1) enheten för östra Asien och Oceanien,

2) enheten för Nordamerika,

3) enheten för Latinamerika och Karibien, och

4) enheten för södra Asien.

25 § (13.11.2018/922)
Organisationen vid avdelningen för Afrika och Mellanöstern

Vid avdelningen för Afrika och Mellanöstern finns följande enheter:

1) Mellanöstern;

2) Norra Afrika;

3) Afrikas horn och östra Afrika, och

4) Södra och västra Afrika.

26 § (6.8.2020/652)
Kommunikationsavdelningens organisation

Vid kommunikationsavdelningen finns följande enheter:

1) enheten för aktualitetskommunikation,

2) enheten för kommunikation om hållbar utveckling och handel,

3) enheten för global kommunikation,

4) enheten för offentlig diplomati.

27 § (29.6.2018/530)
Organisationen för administrativa tjänster

Till de administrativa tjänsterna hör följande enheter:

1) personalenheten,

2) enheten för personalutveckling och arbetshälsa,

3) enheten för informations- och tjänstehantering,

4) kommunikationscentralen,

5) enheten för fastighets- och upphandlingstjänster, och

6) säkerhetsenheten.

Enheter som lyder under personaldirektören är personalenheten och enheten för personalutveckling och arbetshälsa. Enheter som lyder under datadirektören är enheten för informations- och tjänstehantering och kommunikationscentralen.

28 §
Rättstjänstens organisation

Till rättstjänsten hör följande enheter:

1) folkrätt,

2) EU- och traktaträtt,

3) EU-domstolsärenden, samt

4) människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden.

29 § (6.8.2020/652)
Organisationen för konsulära tjänster

Till de konsulära tjänsterna hör följande enheter:

1) enheten för konsulära ärenden,

2) enheten för inreseärenden,

3) servicecentret för inresetillstånd, och

4) enheten för passtjänster och notariella tjänster.

29 a § (8.6.2016/436)

29 a § har upphävts genom F 8.6.2016/436.

4 kap

Verksamhetsenheternas uppgifter

30 § (12.12.2012/805)
Samordningsuppgifter vid politiska avdelningen, avdelningen för externa ekonomiska relationer och utvecklingspolitiska avdelningen

Till den politiska avdelningen hör ministeriets interna samordning av viktigare utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, till avdelningen för externa ekonomiska relationer hör den interna samordningen av viktigare handelspolitiska frågor och till utvecklingspolitiska avdelningen samordningen av viktigare utvecklingspolitiska frågor.

31 § (8.6.2016/436)
Politiska avdelningens uppgifter

Till den politiska avdelningens uppgifter hör

1) Finlands utrikes- och säkerhetspolitik i allmänhet samt globala politiska frågor och säkerhetsfrågor,

2) EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp),

3) EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP),

4) Nordatlantiska förbundet (Nato) och Natosamarbetet,

5) det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet,

6) militär och civil krishantering,

7) Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE),

8) Europarådet,

9) vapenkontroll och nedrustning, förhindrande av spridning av massförstörelsevapen, exportkontroll av försvarsmateriel och försvarsmaterielssamarbete,

10) tillträdestillstånd för finska statsluftfartyg och statsfartyg,

11) människorättspolitik, allmänna frågor som rör mänskliga rättigheter och demokratifrågor,

12) allmänna FN-frågor, samordning av FN-frågor, FN:s generalförsamling och säkerhetsråd,

13) hantering av globala frågor,

14) frågor som gäller fredsmäkling, samt

15) att delta i beredningen av internationella överenskommelser som hänför sig till avdelningens uppgifter och i författningsberedning i samarbete med rättstjänsten.

32 § (6.8.2020/652)
Uppgifter vid avdelningen för externa ekonomiska relationer

Till uppgifterna vid avdelningen för externa ekonomiska relationer hör

1) Europeiska unionens gemensamma handelspolitik,

2) frågor som gäller tillträde till marknaden, handelshinder, importskydd och antidumpning,

3) ärenden som gäller Världshandelsorganisationen (WTO),

4) ärenden som gäller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och övriga ärenden som gäller organisationer och institutioner på det ekonomiska området till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet,

5) ärenden som gäller handel och utveckling samt multilaterala organisationer som sköter dessa frågor,

6) beredning, utvärdering och samordning av den allmänna politiken för främjande av Finlands export och företagens internationalisering,

7) exportkontroll av produkter med dubbel användning, exporttillståndsärenden och samordning av exportkontrollfrågor samt internationellt exportkontrollsamarbete,

8) främjande och skydd av finländska investeringar,

9) internationella överenskommelser på det handelspolitiska området och lagberedning i ärenden som hänför sig till avdelningens uppgifter,

10) övriga ärenden som gäller Finlands handelsrelationer och ekonomiska relationer med främmande stater till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet, och

11) frågor som hänför sig till digital ekonomi.

33 § (26.9.2017/655)
Utvecklingspolitiska avdelningens uppgifter

Till den utvecklingspolitiska avdelningens uppgifter hör:

1) Finlands internationella utvecklingspolitik, utvecklingssamarbete och utvecklingsfinansiering samt samordning av hållbar utveckling (Agenda 2030) och klimatpolitik i utrikesförvaltningen,

2) helhetsplanering och uppföljning av utvecklingssamarbetet, verksamhets- och ekonomiplanering, beredning av budgeten, ekonomiförvaltning samt statistikföring och rapportering,

3) övervakning, utveckling och rådgivning när det gäller utvecklingssamarbetets kvalitet, utvecklingsforskning och högskolesamarbete,

4) utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete inom EU och OECD,

5) utvecklingssamarbetet bland det civila samhällets aktörer, stöd till internationella frivilligorganisationer till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet,

6) Finnfund, investeringsstödet för utvecklingsländer (PIF), räntestödspolitik och affärspartnerskapsprogram samt vissa andra instrument inom den privata samarbetssektorn,

7) FN:s utvecklingsfrågor, FN:s operativa utvecklingsprogram och utvecklingsfonder,

8) de utvecklingspolitiska dimensionerna i handels- och utvecklingsärenden samt handelsfrämjande utvecklingssamarbete,

9) institut för utvecklingsfinansiering, finansinvesteringar utvecklingsländernas skuldfrågor och innovativa finansieringsmekanismer,

10) hållbar utveckling och internationell miljöpolitik, inklusive finansiering,

11) humanitärt bistånd och relaterade globalpolitiska och EU-politiska frågor,

12) planering och styrning av biträdande expertverksamhet, och

13) juridisk rådgivning i anknytning till planering och genomförande av utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet, lagberedning som hänför sig till avdelningens uppgifter och verkställighetssamordning av kategoriplanen för utvecklingssamarbetsprojekt.

34 § (6.8.2020/652)
Europaavdelningens region och uppgifter

Till Europaavdelningens geografiska region hör Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Heliga Stolen, Irland, Island, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

Till Europaavdelningens uppgifter hör

1) politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska frågor samt utvecklingssamarbetsfrågor vad avser länderna i regionen i samband med bilaterala förbindelser, EU-förbindelser och multilaterala organ,

2) ministeriets inre samordning av centrala EU-frågor,

3) EU:s utvidgning,

4) EU:s stabiliserings- och associationsprocess i västra Balkan samt regionala samarbetsarrangemang i sydöstra Europa,

5) uppgifter som hör till sekretariatet för nordiskt samarbete, vilka är ärenden som hör till medlemmarna i Nordiska samarbetskommittén samt bistående vid samordningen av de förpliktelser som hänför sig till Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet,

6) samordning av Finlands Östersjöpolitik, genomförande och samordning av Östersjösamarbetet och EU:s Östersjöpolitik, Östersjöstaternas råd (CBSS), allmänna havspolitiska frågor (exkl. sjörätt) samt beredning och genomförande av Östersjöstrategier, och

7) samordning av Finlands arktiska politik, genomförande och samordning av det arktiska samarbetet (inkl. Arktiska rådet) och Antarktispolitiken (inkl. Antarktiskonventionen), beredning och genomförande av EU:s arktiska och antarktiska politik samt arktiska strategier.

35 § (7.12.2016/1043)
Östavdelningens region och uppgifter

Till Östavdelningens geografiska region hör Ryssland samt Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

Till Östavdelningens uppgifter hör

1) politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska frågor samt utvecklingssamarbete i samband med bilaterala relationer, med EU:s yttre förbindelser och med multilaterala organ vad avser länderna i denna region,

2) regionala organisationer och andra samarbetsorgan,

3) administrering av anslag för samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området samt av fondanslag för närområdessamarbete, däribland internationella finansieringsarrangemang som hänför sig hit, och

4) ärenden i anknytning till den nordliga dimensionen.

36 §
Avdelningen för Amerika och Asien, region och uppgifter

Till den geografiska regionen för avdelningen för Amerika och Asien hör Förenta staterna och Kanada, Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko, Peru och de övriga länderna i Latinamerika och Karibien samt Afghanistan, Demokratiska folkrepubliken Korea, Filippinerna, Indonesien, Indien, Japan, Kina, Malaysia, Mongoliet, Myanmar, Nepal, Pakistan, Republiken Korea, Singapore, Thailand, Vietnam och de övriga länderna i Asien samt Australien, Nya Zeeland och det övriga Oceanien. (24.6.2014/513)

Till avdelningen för Amerika och Asien hör följande uppgifter:

1) politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska frågor samt utvecklingssamarbetsfrågor i anslutning till bilaterala relationer, EU:s yttre förbindelser och multilaterala organ för de länder som hör till regionen,

2) regionala organisationer och andra samarbetsorgan,

3) transatlantiska relationer, och

4) EU:s relationer till regionala samarbetsarrangemang i Latinamerika och Karibien samt i de asiatiska länderna.

37 §
Avdelningen för Afrika och Mellanöstern, region och uppgifter

Till den geografiska regionen för avdelningen för Afrika och Mellanöstern hör Afrika, Mellanöstern och länderna vid Persiska viken.

Till avdelningen för Afrika och Mellanöstern hör följande uppgifter:

1) politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska frågor samt utvecklingssamarbetsfrågor i anslutning till bilaterala relationer, EU:s yttre förbindelser och multilaterala organ för de länder som hör till regionen,

2) regionala organisationer och andra samarbetsorgan, samt

3) EU:s medelhavssamarbete och övriga samarbetsprojekt inom avdelningens geografiska region.

38 § (24.6.2014/513)
Kommunikationsavdelningens uppgifter

Till kommunikationsavdelningens uppgifter hör:

1) utrikesförvaltningens externa kommunikation,

2) utrikesförvaltningens interna kommunikation,

3) Finlandsbilden,

4) kommunikation och påverkan som stödjer utrikesförvaltningens strategiska prioriteter,

5) kommunikation om de externa ekonomiska relationerna och ministeriets Team Finland-tjänster,

6) kommunikation om utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet, och

7) kommunikation om Europeiska unionen och Finlands EU-politik och stöd till frivilligorganisationerna i deras Europainformation till den del de inte ingår i en annan verksamhetsenhets uppgifter.

39 § (11.11.2015/1321)
Administrativa tjänster

Till de administrativa tjänsternas enheter hör de uppgifter som föreskrivs i denna paragraf till den del de inte omfattas av statsrådets gemensamma tjänster. Närmare uppgifter och arbetsfördelning bestäms i arbetsordningen för de administrativa tjänsterna.

Till personalförvaltningsenheternas uppgifter hör personalförvaltning och personalutveckling, arbetarskydd och arbetshälsa, allmän förvaltning, samordning av ändringar i beskickningsnätverket samt ärenden som rör honorära konsuler.

Till dataförvaltningsenheternas uppgifter hör hantering av och informationssäkerhet för sektorsbunden information inom utrikesförvaltningen samt administrering av tjänster och system i samband med det.

Till enheten för fastighets- och upphandlingstjänster hör fastighets- och lokalförvaltning, tjänster för upphandling, tekniskt stöd och logistik, materialförvaltning samt styrning av utrikesförvaltningens upphandling och miljöärenden.

Till säkerhetsenheten hör säkerhetsärenden.

40 §
Ekonomienhetens uppgifter

Till ekonomienhetens uppgifter hör:

1) samordning av förvaltningsområdets resurser,

2) samordning och utveckling av resultatstyrningen,

3) ekonomiplanering,

4) räkenskapsverksuppgifter, och

5) övriga ekonomiförvaltningsuppgifter.

41 § (29.6.2018/530)
Rättstjänstens uppgifter

Till rättstjänstens uppgifter hör

1) folkrätt,

2) internationellt samarbete inom terrorismbekämpning och samordning mot terrorism,

3) frågor som gäller konventioner om mänskliga rättigheter och Europadomstolen samt andra rättsliga frågor som hänför sig till mänskliga rättigheter,

4) rättsliga frågor som rör Europeiska unionen, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet,

5) att företräda Finland inför EU-domstolen och vid överträdelseförfaranden som gäller Finland som medlem av Europeiska unionen,

6) internationella fördrag, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet,

7) författningsberedning, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet, och

8) att företräda finska staten i internationella rättskipnings- och undersökningsorgan.

42 § (29.6.2018/530)
De konsulära tjänsternas uppgifter

Till de konsulära tjänsternas uppgifter hör

1) konsulära ärenden, pass- och visumärenden samt legaliseringar,

2) övriga myndighetsuppgifter och handräckning,

3) samordning av migrationsverkets och arbetskraftsmyndigheternas tillståndsärenden vid beskickningarna, och

4) val som förrättas utomlands.

43 § (6.8.2020/652)
Protokolltjänsternas uppgifter

Till protokolltjänsternas uppgifter hör

1) agremang som beviljats av republikens president samt kreditivbrevsceremonier för främmande staters ambassadörer,

2) besök på statsöverhuvuds-, statsminister- och utrikesministernivå,

3) diplomatiska privilegier och diplomatisk immunitet som grundar sig på internationella överenskommelser och sedvänja samt finsk lagstiftning,

4) beviljande av uppehållstillstånd för personalen vid diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar i Finland och för deras familjemedlemmar,

5) beviljande av exekvatur för främmande staters konsulära representanter i Finland, och

6) statliga högtidligheter och ceremonier samt utmärkelsetecken till utländska medborgare.

44 § (18.12.2013/1280)
Uppgifterna vid enheten för intern revision

Utöver vad som bestäms om intern kontroll i ministeriets ekonomistadga hör följande uppgifter till enheten för intern revision:

1) granskning av utrikesförvaltningens verksamhet och ekonomi,

2) inspektion av ministeriets verksamhetsenheter och beskickningar,

3) initiativ i syfte att förbättra verksamhetens resultat och lönsamhet och att avhjälpa konstaterade brister,

4) undersökningsåtgärder i anslutning till den interna revisionen,

5) uppföljning av åtgärder som föreslagits i samband med revisionen,

6) kontakter till andra revisionsmyndigheter inom statsförvaltningen och bistånd till dem vid revisionen, samt

7) allmän utveckling av kontroll och revision.

44 a § (18.12.2013/1280)
Enheten för utvärdering av utvecklingssamarbetet

Till uppgifterna vid enheten för utvärdering av utvecklingssamarbetet hör:

1) att svara för den centraliserade utvärderingen av utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet (utvärderingen av utvecklingssamarbetet),

2) att meddela anvisningar om utvärderingar i anknytning till utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete för hela ministeriet,

3) att utveckla kapaciteten för och ge utbildning i utvärdering av utvecklingssamarbetet,

4) att informera om resultaten av utvärderingen av utvecklingssamarbetet, och

5) att svara för det allmänna utvecklandet av utvärderingen av utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet och att delta i internationella utvärderingsnätverk och gemensamma utvärderingar.

45 §
Uppgifterna vid enheten för planering och forskning

Planerings- och forskningsenhetens verksamhet är direkt underställd utrikesministern och administrativt lyder enheten under statssekreteraren som kanslichef. Till enheten hör följande uppgifter:

1) planering, analys och forskning som hänför sig till ministeriets verksamhetsområde,

2) att delta i beredningen av viktigare utrikespolitiska linjer i samråd med de ansvariga avdelningarna, och

3) att styra och samordna forskningsarbetet inom ministeriet, inbegripet sektorforskningen.

5 kap

Ministeriets och verksamhetsenheternas ledningsuppgifter

46 §
Statssekreteraren som kanslichef

I denna arbetsordning avses med statssekreteraren som kanslichef den statssekreterare som är kanslichef. Bestämmelser om kanslichefens uppgifter finns i 45 § i reglementet för statsrådet och i 63 § i budgetförordningen.

47 § (12.2.2009/81)

47 § har upphävts genom F 12.2.2009/81.

48 § (29.6.2018/530)
Understatssekreterarna

Ministeriet har fyra understatssekreterare och deras uppgifter är fördelade på följande helheter:

1) utrikes- och säkerhetspolitik, Europa, Ryssland och Centralasien

2) handelspolitiska ärenden och ekonomiskt samarbete, Amerika, Asien och Oceanien

3) utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik, enheten för utvärdering av utvecklingssamarbetet, Afrika och Mellanöstern, och

4) rättstjänsten, de konsulära tjänsterna, protokolltjänsterna, de administrativa tjänsterna och ekonomienheten.

En understatssekreterare

1) bistår ministern och statssekreteraren som är kanslichef vid handläggningen av uppgifter som hör till statssekreteraren som är kanslichef,

2) främjar och samordnar utrikesministeriets och andra myndigheters verksamhet vid skötseln av internationella ärenden,

3) samordnar handläggningen inom ministeriet av de uppgifter som hör till den egna uppgiftsbilden,

4) följer särskilt de avdelningar som är centrala med tanke på den egna uppgiftsbilden.

49 § (24.6.2014/513)
Avdelningschefen

Avdelningschefen

1) leder avdelningens verksamhet i enlighet med fastställda riktlinjer och resultatmål,

2) svarar för den allmänna utvecklingen av avdelningens verksamhet,

3) leder beredningen av avdelningens verksamhets- och ekonomiplan och budgetförslag och följer utfallet,

4) svarar för att avdelningens planer och projekt med större bärvidd kommer i gång, genomförs och följs upp,

5) samordnar underlydande verksamhetsenheters verksamhet, och

6) avgör ärenden inom sina befogenheter.

Kommunikationsavdelningen leds av kommunikationsdirektören som i tillämpliga delar har samma uppgifter och beslutanderätt som en avdelningschef.

50 §
Biträdande avdelningschefen

En biträdande avdelningschef kan förordnas att bistå en avdelningschef vid ledningen av en avdelning. Biträdande avdelningschefens uppgift är att

1) biträda avdelningschefen vid ledningen av avdelningen,

2) fungera som ställföreträdare för avdelningschefen när denna har förhinder,

3) vara med om att utveckla avdelningen, bereda avdelningens verksamhets- och ekonomiplan och budgetproposition samt att följa med utfallet, och

4) sköta eventuella andra uppgifter som fastställts i avdelningens arbetsordning.

Biträdande avdelningschefen kan därtill förordnas att samtidigt vara chef för en enhet som hör till avdelningen.

51 § (29.6.2018/530)
Ledningen av tjänsterna utanför uppdelningen på avdelningar

De administrativa tjänsterna leds av administrationsdirektören, rättstjänsten av rättschefen, de konsulära tjänsterna av konsulära chefen och protokolltjänsterna av protokollchefen. Innehavarna av dessa ledningsuppdrag har i tillämpliga delar samma uppgifter och samma beslutanderätt som avdelningscheferna.

52 § (11.11.2015/1321)
Ledningen av enheterna

En enhet leds av enhetschefen, om inte annat föreskrivs.

Personalförvaltningen leds av personaldirektören och dataförvaltningen av datadirektören. Under direktörerna lyder cheferna för respektive enheter. Också ekonomidirektören, sektorchefen för fastigheter och upphandling samt säkerhetsdirektören är enhetschefer.

Enhetschefen

1) leder, övervakar och utvecklar enhetens verksamhet i enlighet med riktlinjerna för verksamheten och resultatmålen,

2) leder beredningen av enhetens verksamhets- och ekonomiplan och budgetförslag och följer upp utfallet,

3) ser till att projekt som hör till enhetens uppgifter kommer i gång, genomförs och följs upp,

4) avgör ärenden inom sina befogenheter.

53 § (24.6.2014/513)
Cheferna för fristående enheter

Enheten för intern revision leds av inspektören för utrikesförvaltningen som i tillämpliga delar har samma uppgifter som avdelningscheferna.

Enheten för planering och forskning leds av planerings- och forskningschefen som i tillämpliga delar har samma uppgifter som enhetscheferna.

54 §
Ambulerande ambassadörer

En ambulerande ambassadör sköter i de länder som hör till verksamhetsområdet i tillämpliga delar de uppgifter som hör till en ambassad.

En ambulerande ambassadör verkar i ministeriet och är placerad i den enhet till vars region ambassadörens verksamhetsområde hör.

6 kap

Beredningen av ärenden

55 §
Beredningen av ärenden enligt arbetsfördelningen

För beredningen av de ärenden som ska behandlas svarar den verksamhetsenhet till vars uppgifter ärendet hör. Om ett ärende hör till flera än en avdelning eller annan verksamhetsenhet, svarar den verksamhetsenhet till vars uppgifter ärendet huvudsakligen hör för beredningen. Då ska samråd hållas med de övriga verksamhetsenheterna eller utlåtande begäras av dem.

56 §
Avsteg från den fastställda arbetsfördelningen

Ministern eller statssekreteraren som kanslichef kan med avsteg från den fastställda arbetsfördelningen bestämma om beredningen av ett ärende. På motsvarande sätt kan understatssekreterarna, avdelningscheferna och tjänstemännen som leder specificerade tjänster bestämma om avsteg från arbetsfördelningen för ärenden som ska behandlas inom deras ansvarsområden.

Oberoende av den fastställda arbetsfördelningen är varje tjänsteman dessutom skyldig att utföra de uppgifter som chefen för en verksamhetsenhet eller en minister som är i förmansställning i förhållande till tjänstemannen med avsteg från den fastställda arbetsfördelningen i enskilda fall förordnar.

57 §
Föredragningsförfarandet

I enlighet med 25 § i lagen om statsrådet avgörs ärendena i ministeriet på föredragning, om inte något annat av särskilda skäl föreskrivs genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om avgörande utan föredragning finns i 38 § i reglementet för statsrådet (262/2003) och i 7 § i statsrådets förordning om utrikesministeriet.

58 § (12.12.2012/805)
Föredragande

Bestämmelser om föredragande vid statsrådet finns i 21 § i lagen om statsrådet (175/2003).

Ärenden som ska avgöras vid ministeriet föredras av föredragande vid statsrådet samt av utrikessekreterare, juridisk rådgivare, lagstiftningssekreterare, säkerhetschef, IT-chef, överinspektör, inspektör, ekonomiplanerare, kamrer, ekonomiplaneringschef, chef för ekonomitjänster, utvecklingspolitisk rådgivare och de andra tjänstemän som ministeriet förordnar till föredragande. (18.12.2013/1280)

59 §
Föredragningstillstånd

Vid föredragning för republikens president, statsrådets allmänna sammanträde eller statsrådets finansutskott får föredragningslistan inte delas ut innan ministern godkänt ärendet för föredragning, om inte ministern har godkänt något annat förfaringssätt.

60 §
Arbetsgrupper

För projekt eller andra särskilda uppdrag kan det tillsättas arbetsgrupper och till medlemmar i dem kan anställda vid ministeriet förordnas oberoende av den fastställda arbetsfördelningen. Även utomstående kan kallas till medlemmar.

Statssekreteraren som kanslichef beslutar om tillsättande av arbetsgrupper. Chefen för respektive verksamhetsenhet beslutar dock om tillsättande av arbetsgrupper när uppgifterna huvudsakligen hänför sig till en viss avdelning eller till vissa tjänster. Också anställda vid en annan verksamhetsenhet kan med respektive förmans samtycke förordnas till en sådan arbetsgrupp.

I beslutet om tillsättande av en arbetsgrupp fastställs dess uppgifter och sammansättning, tidtabellen för arbetet, vilken verksamhetsenhet som ska styra arbetet samt eventuella skyldigheter i fråga om hörande, information eller andra förpliktelser. En projektgrupp som har tillsatts för ett bestämt projekt ska för den styrande verksamhetsenheten eller tillsatta tillsynsgruppen lägga fram en projektplan för godkännande innan arbetet utförs.

7 kap

Beslutanderätt

61 § (11.11.2015/1321)
Beslutanderätt för statssekreteraren som är kanslichef

Utöver vad som föreskrivs i 45 § i reglementet för statsrådet avgör statssekreteraren som kanslichef följande ärenden:

1) utlåtanden, noter, förhållningsregler och andra formella ställningstaganden i ärenden som gäller flera avdelningar eller tjänster,

2) föreskrifter och anvisningar (normer) som är ministerieinterna eller riktade till beskickningarna i ärenden som gäller flera avdelningar eller tjänster,

3) fördelning av förvaltningsområdets anslag,

4) inrättande och indragning av tjänsten som utrikesråd samt ändring av tjänstebenämningen, och

5) beviljande av tjänstledighet som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal samt beviljande av behovsprövad tjänstledighet för en understatssekreterare för högst ett år.

Ändringen av 61 § (1321/2015) har tillfogats som rättelse.

62 §
Beslutanderätt för understatssekreteraren som ansvarar för de administrativa tjänsterna

Den understatssekreterare som ansvarar för de administrativa tjänsterna avgör ärenden som gäller placering av utrikesråd vid ministeriets verksamhetsenheter genom beslut om förordnande till uppgift.

63 §
Avdelningschefens beslutanderätt

Avdelningschefen avgör följande ärenden:

1) avdelningens interna resultatorienterade ledning,

2) utlåtanden, noter, förhållningsregler och andra formella ställningstaganden i viktigare ärenden som hänför sig till avdelningens uppgifter,

3) ministeriets interna samt till beskickningarna riktade föreskrifter och anvisningar (normer) som hänför sig till avdelningens uppgifter,

4) företrädande av ministeriet vid finska domstolar, skadeståndsärenden och andra privaträttsliga ärenden som hänför sig till avdelningens uppgifter, om inte något annat föreskrivs,

5) fördelning på enheterna av de anslag som anvisats avdelningen, användning av ofördelade anslag, och

6) förbindelser, överenskommelser och uppdrag i anslutning till användningen av anslagen, om inte något annat föreskrivs.

63 a § (7.12.2016/1043)
Beslutanderätt för chefen för utvecklingspolitiska avdelningen

Utöver vad som bestäms i 63, 90 och 91 § avgör chefen för utvecklingspolitiska avdelningen ärenden som gäller upphandlingskategoriplanen för utvecklingssamarbete.

64 §
Enhetschefens beslutanderätt

Enhetschefen avgör följande ärenden:

1) utlåtanden, noter, förhållningsregler och andra formella ställningstaganden i ärenden som hänför sig till enhetens uppgifter,

2) användningen av de anslag som anvisats enheten, och

3) förbindelser, överenskommelser och uppdrag i anslutning till användningen av anslagen, om inte något annat föreskrivs.

65 §
Beslutanderätt för fristående enheters chefer och för ambulerande ambassadörer

Inspektören inom utrikesförvaltningen, planerings- och forskningschefen och i tillämpliga delar de ambulerande ambassadörerna avgör följande ärenden:

1) utlåtanden, noter, förhållningsregler och andra formella ställningstaganden i ärenden som hänför sig till verksamhetsenhetens uppgifter,

3) användningen av de anslag som anvisats verksamhetsenheten, och

4) förbindelser, överenskommelser och uppdrag i anslutning till användningen av anslagen, om inte något annat föreskrivs.

66 §
Administrationsdirektörens beslutanderätt

Utöver vad som bestäms i 63 § avgör administrationsdirektören följande ärenden:

1) ärenden som gäller klagomål angående en tjänstemans tjänsteåligganden inom förvaltningsområdet och därav föranledda åtgärder,

2) avgörande av klagomål genom vilket ändring söks hos ministeriet i ett beslut som en beskickning har fattat,

3) överföring av ärenden som hör till en beskicknings interna förvaltning för avgörande i utrikesministeriet eller en annan beskickning,

4) överföring av frågor som rör missbruk av ersättningar och anslag till utomstående undersökningsmyndighet, och

5) ärenden som gäller ministeriets interna förvaltning och inre ordning, om inte ärendet hör till någon annan tjänsteman.

67 § (29.6.2018/530)
Personaldirektörens beslutanderätt

Utöver vad som bestäms i 64 § avgör personaldirektören följande ärenden:

1) inrättande och indragning av andra tjänster inom utrikesförvaltningen än de som nämns i 61 § 1 mom. 4 punkten och ändring av tjänstebenämningen,

2) utnämning till en tjänst, förordnande till en uppgift vid en beskickning, uppsägning och upplösning av tjänsteförhållande för avdelningssekreterare, allmänna tjänstemän i lägre tjänsteställning än dessa eller specialtjänstemän i motsvarande ställning,

3) utnämning av tjänsteman till tidsbundet tjänsteförhållande eller till visstidstjänst, med undantag för attachétjänster,

4) förordnande av tjänstemän i den allmänna karriären, dock inte utrikesråd, till annan uppgift än till chef för en verksamhetsenhet vid ministeriet och till en uppgift i svårighetsklass 11 B eller motsvarande eller till en mindre krävande uppgift vid en beskickning,

5) ärenden som gäller villkoren i anställningsförhållandet och preciserande tjänstekollektivavtal som ministeriet har förhandlat fram,

6) förordnande av tjänsteställe som separat beslut, och

7) övriga ärenden som gäller de anställda inom utrikesförvaltningen och som hör till personalförvaltningen, med undantag av utnämning till tjänst och förordnande till uppgift, om inte något annat föreskrivs.

68 § (29.6.2018/530)
Personalchefens beslutanderätt

Utöver vad som bestäms i 64 § avgör personalchefen följande ärenden:

1) begäran om omprövning av ministeriets eller en beskicknings beslut i ett ärende som gäller ekonomisk förmån på grundval av anställningsförhållandet eller kostnadsersättningar,

2) rätten för andra än anställda inom utrikesförvaltningen att tjänstgöra vid en beskickning och anmälan om att dessa personer räknas till beskickningens personal,

3) ärenden som gäller beviljande, indragning och omhändertagande av diplomatpass,

4) beviljande av tjänstledighet som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal och av behovsprövad tjänstledighet för tjänstemän samt beviljande av motsvarande befrielse för andra anställda, med undantag av statssekreteraren som är kanslichef och understatssekreterarna,

5) ärenden som gäller bisysslotillstånd och meddelande om bisyssla,

6) förordnande av en tjänsteman till föredragande vid ministeriet,

7) beviljande av tjänstetitel för tjänstemän och andra anställda som tjänstgör inom utrikesrepresentationen för den tid de tjänstgör vid en bestämd beskickning,

8) ärenden som gäller anställdas och praktikanters anställningsförhållande, uppsägning från en tjänstemans sida och annat avslutande av tjänsteförhållande samt arbetsintyg och intyg som gäller anställningsförhållandet,

9) avtal om alterneringsledighet, och

10) förmåner och ersättningar på grundval av anställningsförhållandet samt återkrav av dem.

69 § (29.6.2018/530)
Beslutanderätt för personalenhetens tjänstemän

Utöver personalchefen avgör personalenhetens tjänstemän ärenden som avses i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006) till ett penningvärde av högst 30 000 euro inom ramen för sin interna arbetsfördelning.

69 a § (29.6.2018/530)

69 a § har upphävts genom F 29.6.2018/530.

70 § (29.6.2018/530)
Beslutanderätt för chefen för enheten för personalutveckling och arbetshälsa

Utöver vad som bestäms i 64 § avgör personalutvecklingschefen ärenden som gäller användningen av utbildningsanslagen, om inte annat bestäms till någon del.

71 § (29.6.2018/530)

71 § har upphävts genom F 29.6.2018/530.

72 § (6.8.2020/652)
Datadirektörens beslutanderätt

Utöver vad som föreskrivs i 64 § avgör datadirektören följande ärenden:

1) offentlighet och sekretess i fråga om utrikesförvaltningens handlingar och annat informationsmaterial samt arkiv,

2) beteckningar och benämningar i datasystem och register, till den del de inte är sådana som bestäms på statsrådsnivå, och

3) upphandling av apparatur, program, tillämpningar och tjänster inom data- och telekommunikationstekniken och inom datakommunikationen samt förvaltning och överlåtelse av sådan egendom, till den del de är sektorsbundna till verksamhetsområdet eller inte hör till tjänster och teknologi som upphandlas centraliserat till statsrådet eller statsförvaltningen.

73 § (29.6.2018/530)
Beslutanderätt för sektorchefen för fastigheter och upphandling

Utöver vad som föreskrivs i 64 § avgör sektorchefen för fastigheter och upphandling följande ärenden:

1) köp, hyrning, underuthyrning, förvaltning, användning och överlåtelse av fastigheter, lokaler, beskickningschefernas tjänstebostäder samt andra lokaler, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet eller en beskickning,

2) kostnadskalkyler över byggnads- och inredningsprojekt, ärenden som gäller planerare och verkställare,

3) planering av nybyggnad, sanering och underhåll av fastigheter och lokaler, godkännande och verkställande av planer, inredning och upphandlade tjänster i samband med det,

4) skötsel och underhåll av fastigheter, kontorslokaler, tjänstebostäder och andra lokaler,

5) upphandling, användning och överlåtelse av inventarier,

6) styrningen i fråga om anskaffning av motorfordon och andra maskiner, anordningar och material, om ärendet inte hör till någon annan verksamhetsenhet,

7) styrningen i fråga om anskaffning av publicerings- och tryckningstjänster samt övriga tjänster, om ärendet inte hör till någon annan verksamhetsenhet, och

8) upphandlingskategoriplaner, frånsett kategorin för utvecklingssamarbete.

74 § (29.6.2018/530)
Beslutanderätt för tjänstemän i enheten för fastighets- och upphandlingstjänster

Utöver sektorchefen för fastigheter och upphandling avgör tjänstemän i enheten för fastighets- och upphandlingstjänster ärenden som avses i 73 § 1 mom. 3–4 punkten inom ramen för sin interna arbetsfördelning och sina anslag. Enhetens gruppchefer avgör inom ramen för sin fastställda arbetsfördelning och för sina anslag upphandling av material och tjänster till ett penningvärde som understiger 100 000 euro.

Enhetens övriga tjänstemän avgör inom ramen för sin fastställda arbetsfördelning och för sina anslag upphandling av material och tjänster till ett penningvärde som understiger 25 000 euro.

75 § (11.11.2015/1321)

75 § har upphävts genom F 11.11.2015/1321.

76 § (11.11.2015/1321)

76 § har upphävts genom F 11.11.2015/1321.

77 § (11.11.2015/1321)

77 § har upphävts genom F 11.11.2015/1321.

78 § (12.12.2012/805)
Säkerhetsdirektörens beslutanderätt

Utöver vad som bestäms i 64 § avgör säkerhetsdirektören ärenden som gäller

1) anskaffning, underhåll och överlåtelse av säkerhetssystem, säkerhetsanordningar och säkerhetsinventarier, och

2) anskaffning av säkerhetstjänster och säkerhetsutbildning.

79 § (12.2.2009/81)
Ekonomidirektörens beslutanderätt

Utöver vad som bestäms i 64 § avgör ekonomidirektören ärenden som hör till ekonomiplanering och ekonomiförvaltning samt ministeriets interna och till beskickningarna riktade föreskrifter och anvisningar (normer) som hänför sig till enhetens uppgifter, till den del de inte hör till någon annan tjänstemans eller ministers beslutanderätt.

80 §
Beslutanderätt för tjänsteman med ansvar för ekonomiska tjänster

Den tjänsteman som har ansvar för de ekonomiska tjänsterna vid ekonomienheten avgör ärenden som gäller ministeriets bokföring och betalningsrörelse.

81 § (29.6.2018/530)
Ärenden som avgörs av konsulära chefen

Utöver vad som bestäms i 63 § avgör konsulära chefen ärenden som gäller bemyndigande av en beskickning att ta emot sjöförklaringar.

82 § (29.6.2018/530)
Beslutanderätt för chefen för enheten för konsulära ärenden

Utöver vad som bestäms i 64 § avgör chefen för enheten för konsulära ärenden följande ärenden:

1) permanenta bidrag som beviljas finska medborgare bosatta utomlands,

2) återindrivning av ekonomiskt bistånd,

3) övertidsförordnanden och beredskapsersättningar till medlemmarna i snabbinsatsgrupperna, och

4) förordnanden om tjänsteresa för snabbinsatsgrupperna.

83 § (29.6.2018/530)
Beslutanderätt för chefen för enheten för inreseärenden

Utöver vad som bestäms i 64 § avgör chefen för enheten för inreseärenden beviljande av rätt för namngivna finska medborgare att utfärda visum.

83 a § (6.8.2020/652)
Beslutanderätt för chefen för enheten för passtjänster och notariella tjänster

Utöver vad som föreskrivs i 64 § avgör chefen för enheten för passtjänster och notariella tjänster följande ärenden:

1) utfärdande av bemyndiganden som avses i 33 § 2 mom. i lagen om konsulära tjänster (498/1999) för honorärkonsuler,

2) beviljande, indragning och omhändertagande av tjänstepass, och

3) beviljande av rätt för namngivna finska medborgare som tjänstgör vid ministeriet eller vid en beskickning och för finska medborgare som tjänstgör vid honorärkonsulat att utfärda pass.

84 §
Beslutanderätt för protokollchefen

Utöver vad som bestäms i 63 § avgör protokollchefen ärenden som gäller privilegier och immunitet som grundar sig på finsk lagstiftning och internationella överenskommelser för främmande staters och internationella organisationers diplomatiska representanter.

85 §
Beslutanderätt för den tjänsteman vid protokolltjänsterna som förordnats att handlägga skatteärenden

Den tjänsteman vid protokolltjänsterna som har förordnats att handlägga skatteärenden avgör utlåtanden om skattefriheter som avses i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser samt rätt till återbäring av mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen (1501/1993).

86 §
Beslutanderätt för den tjänsteman vid protokolltjänsterna som förordnats att sköta uppehållstillståndsärenden

Den tjänsteman vid protokolltjänsterna som har förordnats att sköta uppehållstillståndsärenden avgör ärenden som gäller beviljande av uppehållstillstånd för medlemmar av den diplomatiska, administrativa och tekniska personalen vid främmande staters och internationella organisationers representationer i Finland, samt för deras familjemedlemmar.

87 §
Beslutanderätt i fråga om exportövervakningen av produkter med dubbel användning

Tillståndsärenden som gäller exporten av produkter med dubbel användning avgörs av chefen för exportövervakningsenheten.

88 § (7.12.2016/1043)
Administrering av anslag för samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området samt av fondanslag för närområdessamarbete

Ministern utstakar de allmänna riktlinjerna för användningen av samarbetsanslagen för Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området samt av fondanslagen för närområdessamarbete.

Chefen för östavdelningen bestämmer hur anslagen för projekt, program och andra ändamål ska användas.

Chefen för Rysslandsenheten bestämmer dock om följande ärenden:

1) förbindelser, avtal och uppdrag i samband med anslagsanvändning, och

2) användning av anslag på högst 500 000 euro till projekt, program och andra ändamål.

88 a § (7.12.2016/1043)

88 a § har upphävts genom F 7.12.2016/1043.

89 § (24.6.2014/513)
Fördelningen per resultatområde av anslag och fullmakter för egentligt utvecklingssamarbete

Ministern beslutar hur anslagen och fullmakterna för det egentliga utvecklingssamarbetet ska fördelas per resultatområde.

90 § (24.6.2014/513)
Beslutanderätten i användningen av anslag och fullmakter för egentligt utvecklingssamarbete

Ministern beslutar hur anslagen och fullmakterna för det egentliga utvecklingssamarbetet ska användas för biståndsprojekt och biståndsprogram, om inte något annat föreskrivs.

Chefen för utvecklingspolitiska avdelningen beslutar dock i ärenden som avses i 1 mom. till ett belopp på högst 500 000 euro, såvida det inte är fråga om understöd till en finländsk förening eller stiftelse eller en motsvarande utländsk privaträttslig sammanslutning, humanitärt bistånd, understöd till ett finländskt universitet eller en finländsk högskola, biståndsanslag som administreras av enheten för intern revision eller någon annan fråga av samhällelig betydelse. Ministern ska informeras i ärenden som enligt detta moment avgörs av chefen för utvecklingspolitiska avdelningen innan beslut fattas. Chefen för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik beslutar dock efter att ha hört minstern i brådskande ärenden som avses i 1 mom., om det rör humanitärt bistånd för att underlätta omfattande och akuta kriser.

Ministern och chefen för utvecklingspolitiska avdelningen inom ramen för sina befogenheter enligt 2 mom. kan delegera ett ärende som gäller en närmare fördelning av anslagen inom ett projekt eller ett program i form av beviljande av understöd eller annan ekonomisk förmån för avgörande till en tjänsteman som fungerar som föredragande vid ministeriet.

En ambulerande ambassadör avgör inom sitt verksamhetsområde ärenden inom ramen för de anslag som har anvisats för ändamålet inom det egentliga utvecklingssamarbetet som gäller användningen av anslag som hänför sig till lokala biståndsprojekt samt avtal och andra rättshandlingar i samband med det.

91 § (24.6.2014/513)
Beslutanderätten i planering, genomförande och övervakning av utvecklingssamarbetet

Tjänstemännen vid de avdelningar som administrerar anslagen för utvecklingssamarbete avgör inom ramen för de anslag och fullmakter som fastställts och bestämmelserna i denna paragraf ärenden som gäller genomförande av beslut som fattats enligt 90 §, planering och övervakning av genomförandet samt avtal, uppdrag och andra förbindelser i samband med det.

Avdelningschefen avgör följande frågor som avses i 1 mom.:

1) avtal och andra förbindelser som gäller utvecklingssamarbete med och bistånd till främmande stater, mellanstatliga internationella organisationer och internationella utvecklingsfinansieringsinstitut när det gäller ärenden som hör till ministeriets behörighet och något annat inte följer av internationella överenskommelser,

2) återkrav och avstående från återkrav av understöd eller någon annan ekonomisk förmån, och

3) överföring av frågor som rör misstankar om missbruk av utvecklingssamarbetsanslag till utomstående undersökningsmyndighet, om någon annan än en anställd inom utrikesförvaltningen misstänks för missbruket.

(8.6.2016/436)

Enhetschefen avgör följande frågor som avses i 1 mom.:

1) ändring av tidtabellen för de utgifter som användningen av anslag och fullmakter föranleder,

2) återställande av understöd eller någon annan ekonomisk förmån som beviljats en enskild, avbrytande av utbetalning och ändring av betalningstidtabellen samt ändringar mellan kostnadsslagen i kostnadskalkylen som godkänts i beslutet där understödet eller någon annan ekonomisk förmån beviljades,

3) frigörande av anslag som blivit oanvända efter att ett projekt eller program har avslutats för annan användning inom resultatområdet, och

4) övriga ärenden som avses i 1 mom. som inte med stöd av 2 mom. hör till avdelningschefens beslutanderätt.

Om ett ärende som avses i 3 mom. inte hör till någon enhets ansvarsområde, avgör avdelningschefen.

Avdelningschefen och enhetschefen kan bemyndiga någon annan tjänsteman inom utrikesförvaltningen att underteckna en förbindelse eller ett avtal som avdelningschefen eller enhetschefen har godkänt.

92 § (8.6.2016/436)

92 § har upphävts genom F 8.6.2016/436.

93 § (29.6.2018/530)
Statsombud

Statsombud i EU-domstolen är chefen för enheten för EU-domstolsärenden och statsombud i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna är chefen för enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden. Om verksamheten som statsombud i andra fall och om ställföreträdare för statsombuden bestäms vid behov särskilt genom beslut av ministeriet.

93 a § (18.12.2013/1280)
Den nationella säkerhetsmyndigheten

Den enhet som har utsetts att sköta de uppgifter som med stöd av lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004) hör till utrikesministeriet är underställd statssekreteraren, som är kanslichef.

Den nationella säkerhetsmyndigheten avgör ärenden som enligt lagstiftningen och enligt för Finland bindande överenskommelser hör till den nationella säkerhetsmyndighetens beslutanderätt.

94 § (29.6.2018/530)
Tjänstereseförordnanden vid ministeriet

Förordnanden om tjänsteresor utfärdas av

1) ministern för statssekreterare och för statssekreteraren som är kanslichef,

2) statssekreteraren som kanslichef för understatssekreterare, inspektören inom utrikesförvaltningen samt planerings- och forskningschefen,

3) statssekreteraren som kanslichef eller en understatssekreterare denne förordnat för avdelningschefer,

4) avdelningschefer, administrationsdirektören, rättschefen, konsulära chefen och protokollchefen för biträdande avdelningschefer, enhetschefer och övriga direkt underlydande tjänstemän,

5) inspektören inom utrikesförvaltningen för underlydande tjänstemän, och

6) enhetschefer för underlydande tjänstemän.

När det gäller tjänstemän som sänds på tjänsteresa som vikarie eller för introduktion till en beskickning utfärdas dock förordnandet av personaldirektören.

När det gäller tjänstemän som inte ingår i någon verksamhetsenhet och som ska sändas på tjänsteresa i krishanteringsuppdrag eller andra motsvarande uppdrag utfärdas förordnandet av chefen för den verksamhetsenhet från vars anslag resekostnaderna betalas.

När ett reseförordnande utfärdas för en anställd i arbetsförhållande ska bestämmelserna om tjänstemän iakttas i tillämpliga delar.

I de fall där beslutanderätten inte bestäms enligt 1−4 mom. eller enligt 82 § utfärdas förordnandet av administrationsdirektören.

95 §
Utfärdande av förordnande om tjänsteresa för en tjänsteman vid en beskickning

Då utrikesministeriet förordnar en tjänsteresa för en tjänsteman vars tjänsteställe är en beskickning, utfärdas förordnandet om tjänsteresa av chefen för den verksamhetsenhet där det ärende eller uppdrag till vilket resan hänför sig har beretts. Om resan inte hänför sig till verksamheten vid någon verksamhetsenhet, utfärdas förordnandet om tjänsteresa av statssekreteraren som kanslichef.

96 §
Förfarandet gällande resor i vissa fall

Om tjänstemän från olika verksamhetsenheter deltar i samma tjänsteresa, kan den tjänsteman som utfärdar förordnandet om tjänsteresa med respektive förmans samtycke också utfärda förordnande om tjänsteresa för icke underlydande tjänstemän.

Ersättandet av resekostnader till personer utanför utrikesförvaltningen hör till enhetschefens beslutanderätt i enlighet med 63–65 § i arbetsordningen.

97 § (29.6.2018/530)
Fastställande av semester

Utrikesministern fastställer semestern för statssekreterare och för statssekreteraren som är kanslichef. Statssekreteraren som är kanslichef fastställer semestrarna för understatssekreterarna, inspektören inom utrikesförvaltningen och för planerings- och forskningschefen.

Statssekreteraren som är kanslichef eller en understatssekreterare denne förordnat fastställer semestern för avdelningschefer.

Avdelningschefer, administrationsdirektören, rättschefen, konsulära chefen och protokollchefen fastställer semestern för biträdande avdelningschefer, enhetschefer och övriga direkt underlydande tjänstemän.

Inspektören inom utrikesförvaltningen fastställer semestrarna för underlydande anställda.

Enhetscheferna fastställer semestrarna för underlydande anställda.

98 § (29.6.2018/530)
Tjänstemännens ställföreträdare

Ställföreträdare för statssekreteraren som är kanslichef och för understatssekreterarna förordnas av ministern.

Ställföreträdare för avdelningschefer, administrationsdirektören, rättschefen, konsulära chefen, protokollchefen och chefer för fristående enheter som lyder direkt under statssekreteraren som är kanslichef förordnas av statssekreteraren som är kanslichef. Ställföreträdare för enhetschefer förordnas av avdelningschefen för avdelningen i fråga eller av chefen för tjänsterna i fråga.

I andra fall än de som avses ovan bestämmer chefen för respektive verksamhetsenhet om skötseln av ärenden när en tjänsteman har förhinder.

8 kap

Särskilda bestämmelser

99 §
Avgifter som uppbärs för utrikesministeriets prestationer

Beslut om att en prestation vid ministeriet ska vara avgiftsfri och om prissättning i sådana fall där avgiften inte bestäms direkt med stöd av bestämmelserna i utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer fattas för varje ansvarsområde av respektive enhetschef.

100 §
Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 september 2008 och genom den upphävs utrikesministeriets arbetsordning av den 22 december 2005 (1174/2005) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av arbetsordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

101 §
Övergångsbestämmelse

Den person som är chef för rättsavdelningen när arbetsordningen träder i kraft fungerar därefter som rättschef, chefen för protokollavdelningen som protokollchef, chefen för administrativa avdelningen som administrationsdirektör och administrativa avdelningens biträdande chef som personaldirektör tills dessa uppgifter i normal ordning har besatts.

Ikraftträdelsestadganden:

12.2.2009/81:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

22.6.2010/597:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010. Det nya 49 § 2 mom. träder dock i kraft den 15 oktober 2010. Beslut om ställföreträdare gäller tills nya beslut fattas med stöd av 98 §.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

25.1.2011/64:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.

16.12.2011/1356:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

27.6.2012/426:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.

12.12.2012/805:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.

18.12.2013/1280:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

24.6.2014/513:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

11.11.2015/1321:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

8.6.2016/436:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

26.9.2016/824:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.

7.12.2016/1043:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

26.9.2017/655:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

1.12.2017/831:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

29.6.2018/530:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

13.11.2018/922:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

17.12.2019/1318:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

6.8.2020/652:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.