Beaktats t.o.m. FörfS 708/2020.

16.6.2004/502

Justitieministeriets förordning om konkursärenden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av konkurslagen av den 20 februari 2004 (120/2004):

1 §
Kungörelse om att konkursen har börjat

Om det i den officiella tidningen publiceras en kungörelse om att konkursen har börjat, ska följande uppgifter nämnas i kungörelsen:

1) domstolen och ärendets nummer,

2) datum och klockslag när beslutet att försätta gäldenären i konkurs har fattats samt datum när konkursansökan blev anhängig,

3) gäldenärens namn eller firma och hemort samt gäldenärens företags- och organisationsnummer eller någon annan motsvarande beteckning,

4) gäldenärens tidigare namn och hemort, om namnet eller hemorten har ändrats under de två år som föregått konkursens början,

5) boförvaltarnas namn och kontaktuppgifter samt beslut om fördelning av uppdraget mellan boförvaltarna.

(13.6.2018/473)

I kungörelsen skall dessutom meddelas att ett särskilt meddelande lämnas om konkursbevakningen, om inte bevakning är obehövlig därför att tillgångarna i boet är obetydliga eller av någon annan orsak.

2 §
Meddelande om att konkursen har börjat

Boförvaltaren skall utan dröjsmål lämna ett meddelande om att en konkurs har börjat

1) till utsökningsmyndigheten på gäldenärens bonings- och hemort och på den ort där gäldenären äger en fastighet,

2) till den inskrivningsmyndighet inom vars domkrets gäldenären har en fastighet eller någon inskriven särskild rättighet,

2 a) till det aktielägenhetsregister som avses i 4 § 1 mom. i lagen om ett bostadsdatasystem (1328/2018), om konkursboet omfattar en aktie som ingår i det registret, (28.12.2018/1351)

3) till fartygsregistret eller fartygsbyggnadsregistret, om konkursboet omfattar ett fartyg som har införts i fartygsregistret eller fartygsbyggnadsregistret,

4) till luftfartygsregistret, om konkursboet omfattar ett registrerat luftfartyg,

5) till värdeandelsregistret, om konkursboet omfattar en värdeandel,

6) till den behöriga lönegarantimyndigheten,

7) till den behöriga näringsmyndigheten, om gäldenären idkar näring som förutsätter tillstånd eller registrering

Boförvaltarens meddelande skall innehålla de uppgifter som avses i 1 § 1 mom.

Angående domstolens skyldighet att meddela att konkursen har börjat föreskrivs särskilt.

3 §
Kungörelse om konkursbevakning

Om det i den officiella tidningen publiceras en kungörelse om konkursbevakning, ska följande uppgifter nämnas i kungörelsen:

1) domstolen och ärendets nummer,

2) de uppgifter om gäldenären som avses i 1 § 1 mom. 3 och 4 punkten,

3) bevakningsdagen,

4) fristdagen för förslaget till utdelningsförteckning,

5) namnet på och kontaktuppgifterna för den boförvaltare som tar emot bevakningsskrifterna.

(13.6.2018/473)

Av kungörelsen skall framgå att

1) borgenären för att få utdelning skall bevaka sin konkursfordran genom att tillställa boförvaltaren en bevakningsskrift senast på bevakningsdagen,

2) borgenären efter bevakningsdagen bara kan anmäla sin fordran vid efterbevakning för vilken det debiteras en avgift i enlighet med vad som föreskrivs i 12 kap. 16 § konkurslagen (120/2004),

3) fristdagen för bestridande av fordringar är en månad efter den dag då förslaget till utdelningsförteckning blev klart.

Om ett i lagen om företagssanering (47/1993) avsett förfarande varit anhängigt för gäldenärens del och konkursen börjar innan saneringsprogrammet avslutats eller inom tre månader efter att förfarandet upphört utan att ett saneringsprogram fastställts, skall i kungörelsen nämnas den dag saneringsförfarandet inletts och den dag det upphört.

4 §
Kungörelse och meddelande om att konkursen avslutas i vissa fall

1 mom. har upphävts genom L 13.6.2018/473. (13.6.2018/473)

Boförvaltaren skall utan dröjsmål underrätta i 2 § avsedda myndigheter eller registerförare, om konkursen förfaller eller behandlingen av ett konkursärende avslutas på något annat sätt än genom ett godkännande av slutredovisningen.

3 mom. har upphävts genom L 13.6.2018/473. (13.6.2018/473)

5 §
Meddelande om godkännande av slutredovisningen

I det meddelande om godkännande av slutredovisningen som boförvaltaren skall lämna Rättsregistercentralen, skall nämnas tidpunkten för konkursens början och tidpunkten för det borgenärssammanträde vid vilket slutredovisningen har godkänts, samt anges om utdelning betalats i konkursen och om egendom återstår efter konkursens slut.

6 §
Förvaring av handlingarna

Boförvaltaren skall i minst tio år efter godkännandet av slutredovisningen bevara följande handlingar:

1) boförteckningen och gäldenärsutredningen,

2) protokollen från borgenärssammanträdet och handlingar som gäller annat beslutsförfarande,

3) årsredogörelserna,

4) slutredovisningen,

5) viktiga handlingar som gäller försäljning av för konkursboet betydelsefull egendom,

6) konkursboets bokföringsböcker eller annat viktigt bokföringsmaterial, om det inte bevaras i enlighet med vad som föreskrivs i bokföringslagen (1336/1997).

7 §
Handlingar som gäller en häktad gäldenärs ärende

Den domstol som har fattat beslut om häktning av en gäldenär med stöd av 4 kap. 11 § konkurslagen, skall se till att kopior av de handlingar som gäller den häktade gäldenärens ärende tillställs centralkriminalpolisen, om detta är behövligt för att trygga den fortsatta behandlingen av ärendet i en jourhavande tingsrätt som avses i 1 kap. 9 § 1 mom. tvångsmedelslagen (450/1987).

TvångsmedelsL 450/1987 har upphävts genom L 806/2011, se TvångsmedelsL 806/2011 3 kap. 1 § 1 mom.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Ikraftträdelsestadganden:

13.6.2018/473:

Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2018.

28.12.2018/1351:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.