Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

13.6.2003/541

Lag om fordonstrafikregistret

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 4.5.2018/301, som gäller fr.o.m. 1.7.2018.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Fordonstrafikregistret och dess syfte

Det riksomfattande fordonstrafikregistret, nedan registret, förs i syfte att förbättra trafiksäkerheten, minska den olägenhet för miljön som vägtrafiken orsakar och sköta beskattningsuppgifter och bilinteckningar inom vägtrafiken. Registret förs av Trafiksäkerhetsverket (den registeransvarige). (22.12.2009/1301)

Fordonstrafikregistret är ett register över fordon samt beskattningen av och inteckningar i fordon, dem som framför fordon, säkerhetsrådgivare för landtransport, kort som används i färdskrivare vid vägtransporter samt över prov och intyg för tillståndspliktig transportverksamhet. (21.7.2006/697)

Den registeransvarige får använda registret för skötseln av uppdrag eller förpliktelser som enligt lag ankommer på eller som med stöd av lagen påförts den.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Om inte något annat bestäms i denna lag, tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på sekretess för och utlämnande av uppgifter i registret och personuppgiftslagen (523/1999) på annan behandling av personuppgifter.

2 kap

Uppgifterna i registret

3 §
De registrerade

I registret får föras in uppgifter om fysiska och juridiska personer som

1) är ägare eller innehavare av ett fordon, trafikförsäkringstagare eller har tillfällig rätt att använda ett fordon eller ansöker om inteckning i bil eller har utfärdat en i lagen om inteckning i bil (810/1972) avsedd skriftlig förbindelse i pengar eller har åtagit sig att ansvara för eller innehar en förbindelse, (2.3.2007/234)

2) har ansökt om förar-, verkstads-, kontroll- eller företagskort enligt rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter eller som har ett sådant kort.

I registret får dessutom föras in uppgifter om fysiska personer som

1) har ansökt om körkortstillstånd eller som har körkortstillstånd, körkort eller körrätt,

2) har anmält sig till ADR-körtillståndsprov eller som har ADR-körtillstånd eller som har anmält sig till prov för säkerhetsrådgivare för landtransport eller som är säkerhetsrådgivare för landtransport,

3) har blivit misstänkta för eller som har gjort sig skyldiga till ett sådant brott vid framförande av ett motordrivet fordon som inverkar på körrätten,

4) har lämnat in en ansökan som gäller tillstånd att driva bilskola, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel, trafiklärartillstånd, yrkeskompetensbevis för förare eller antecknande av yrkeskompetens i körkort, körtillstånd för taxiförare eller som har ett sådant tillstånd eller en sådan anteckning i körkortet, (6.2.2015/76)

5) har ansökt om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning eller som har ett sådant tillstånd, (6.2.2015/76)

6) är sådana i fordonslagen (1090/2002) avsedda personer som ansvarar för användningen av en bil, (21.7.2006/697)

7) har anmält sig till ett prov som krävs för tillståndspliktig transportverksamhet eller har ett intyg som krävs för beviljande av tillstånd, (16.3.2007/276)

8) har ett sådant körtillstånd för taxiförare som avses i lagen om transportservice (320/2017) eller den kompetens som föreskrivs i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) eller har anmält sig till utbildning eller prov som krävs för denna kompetens. (24.5.2017/328)

9) har befullmäktigats av den som gör registreringsanmälan, (11.11.2016/937)

10) har förordnats att reglera trafiken som vägtransportledare vid specialtransporter. (11.11.2016/937)

4 § (4.11.2005/859)
Basuppgifter som införs i registret

I fråga om fysiska personer får i registret som basuppgifter föras in uppgifter om namn, personbeteckning eller, ifall uppgift om personbeteckning saknas, födelsedatum, födelsehemkommun, födelsestat och medborgarskap samt som andra basuppgifter uppgifter om adress och annan kontaktinformation, hemkommun, modersmål och kontaktspråk och uppgift om dödsfall liksom om att ett fordons ägare eller innehavare är en fysisk person. Dessutom får fotografi och namnteckningsprov föras in i registret för de personer som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten och 3 § 2 mom. 1, 2, 4 och 8 punkten. (18.9.2009/698)

I registret får som basuppgifter om juridiska personer införas företags- och organisationsnummer samt i tillämpliga delar de uppgifter som avses i 1 mom.

5 §
Andra uppgifter som registreras om fysiska personer

I fråga om fysiska personer får utöver basuppgifter registreras för registrets syfte behövliga

1) uppgifter om beviljande, slag och klass av körkortstillstånd, körkort och körrätt samt andra motsvarande uppgifter,

2) uppgifter om den som gett utbildning för ADR-körtillståndsprov enligt 11 b § i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), uppgifter om körtillståndsprov och beviljande av körtillstånd, uppgifter om den som gett utbildning för examen för säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen, prov i anslutning till examen och examens art, uppgifter om tillstånd att driva bilskola och beviljande av det samt andra motsvarande uppgifter, (6.2.2015/76)

3) uppgifter som gäller förarundervisning och förarexamen samt beviljande av undervisningstillstånd eller övningstillstånd för motorcykel, (6.2.2015/76)

4) uppgifter enligt rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter, om beviljande av förar-, verkstads-, kontroll- och företagskort samt andra motsvarande uppgifter,

5) uppgifter som avses i 20 § och som gäller begränsningar av utlämnandet av uppgifter,

6) uppgifter om beviljande av trafiklärartillstånd, (18.9.2009/698)

7) uppgifter som gäller lagstadgade avgifter och skatter samt betalning av dem,

8) uppgifter som gäller konkurs, skuldsanering eller företagssanering och utsökning av fordon,

9) uppgifter om arten av innehavarens besittningsrätt, (20.1.2006/60)

10) uppgifter om den som ansvarar för användningen av bilen, (21.7.2006/697)

11) uppgifter om prov för tillståndspliktig transportverksamhet och intyg som utfärdas för tillståndet, (2.3.2007/234)

12) uppgifter om trafikförsäkringstagaren, (16.3.2007/276)

13) uppgifter om det utbildningscentrum som har meddelat utbildning för yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare, om den erhållna utbildningen och hur länge den räckt, om genomfört prov och intyg över detta, om genomgången fortbildning och intyg över detta samt om beviljande av yrkeskompetensbevis för lastbils- eller bussförare, om beviljande av körtillstånd för taxiförare och om anteckningar om lastbils- eller bussförares yrkeskompetens i körkortet, (24.5.2017/328)

14) uppgifter om beviljande av parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, (11.11.2016/937)

15) uppgifter om rätt att arbeta som vägtransportledare för specialtransporter, om med godkänt resultat fullgjord utbildning och avlagt prov samt om fortbildning, rättighetens giltighetstid och vägtransportledarkortet. (11.11.2016/937)

I fråga om de uppgifter som avses i 1 mom. föreskrivs vid behov närmare genom förordning av statsrådet.

5 a § (4.11.2005/859)
Andra uppgifter som registreras om juridiska personer

I fråga om juridiska personer får utöver basuppgifter i tillämpliga delar registreras uppgifter som avses i 5 § och som är behövliga med tanke på syftet med registret. Närmare bestämmelser om dessa uppgifter utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

6 § (6.2.2015/76)
Registrering av känsliga uppgifter

I registret får dessutom, utöver vad som bestäms i 4, 5 och 5 a §, införas

1) för beslutsfattande och övervakning i fråga om körrätt behövliga uppgifter om hälsotillståndet för dem som ansöker om körkortstillstånd, dem som innehar körrätt och personer som saknar körrätt och för beslutsfattande och övervakning i fråga om körtillstånd för taxiförare, trafiklärartillstånd samt parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning behövliga uppgifter om hälsotillståndet för dem som ansöker om och dem som innehar körtillstånd för taxiförare, trafiklärartillstånd och parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning,

2) behövliga uppgifter om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, befrielse från fordonsskatt och återbäring av bilskatt,

3) för beslutsfattande och övervakning i fråga om körrätt, körtillstånd för taxiförare, trafiklärartillstånd, undervisningstillstånd, tillstånd att driva bilskola, ADR-körtillstånd, behörighetsintyg för förarprövare och andra tillstånd behövliga uppgifter om brott som har begåtts vid framförande av ett motordrivet fordon eller ett släpfordon, uppgifter om straff, körförbud och andra påföljder för dessa brott samt uppgifter om andra hinder för erhållande av körkortstillstånd, körkort, andra tillstånd och intyg och uppgifter om huruvida dessa återkallats eller upphört att gälla.

7 § (28.12.2012/1084)
Andra uppgifter som införs i registret

Sådana uppgifter om fordon som syftet med registret förutsätter får införas i registret enligt följande:

1) tekniska data, identifieringsuppgifter och kommersiella uppgifter,

2) vägmätarens ställning och andra uppgifter om besiktning och godkännande samt uppgifter om andra tekniska kontroller,

3) uppgifter som gäller registrering, försäkringar, användningssyfte och tillfällig användning,

4) uppgifter om inteckningar,

5) uppgifter om beskattning och utsökning,

6) uppgifter om tillgrepp.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som avses i 1 mom. utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

8 §
Korrigering av registeruppgifter

Bestämmelser om rätten att ändra uppgifter om ett fordon finns i 95 § fordonslagen (1090/2002). I övrigt tillämpas det som bestäms i 29 § personuppgiftslagen.

En uppgift som konstaterats vara oriktig skall antecknas som oriktig och uppgiften får sparas fem år efter det att felet upptäcktes, om det är nödvändigt för att trygga den registrerades, någon annan parts eller den registeransvariges rättigheter. En sådan uppgift får användas endast i syfte att trygga dessa rättigheter.

9 §
Utplåning av personuppgifter ur registret

Personuppgifter utplånas ur registret enligt följande:

1) uppgifter om brott som avses i 67 § 1 mom. i körkortslagen (386/2011) sedan tio år förflutit från det att beslutet om dem vunnit laga kraft; en uppgift om ett enskilt straff som funnits i registret i tio år utplånas dock inte, om registret innehåller en sådan uppgift om den registrerade som med stöd av det ovan sagda ännu inte kan utplånas, (29.4.2011/391)

2) uppgifter om andra brott än sådana som avses i 1 punkten och uppgifter om påföljder som polisen fastställt genom ett administrativt beslut, om uppgifterna inte har samband med ett brott som avses i 1 punkten, sedan fem år förflutit från det att beslutet om dem vunnit laga kraft,

3) brottsuppgifter om misstänkta personer när de befriats från åtal genom ett beslut som vunnit laga kraft eller när åtalsrätten för det misstänkta brottet preskriberats,

4) uppgifter om en registrerads hälsotillstånd sedan fem år förflutit från det att de registrerades,

5 punkten har upphävts genom L 28.12.2012/1084. (28.12.2012/1084)

6 punkten har upphävts genom L 28.12.2012/1084. (28.12.2012/1084)

7) samtliga uppgifter sedan ett år förflutit från den registrerades död. (10.6.2005/403)

Om polisen i fall som avses i 1 mom. 3 punkten har fattat ett administrativt beslut om körrätt eller körtillstånd, utplånas uppgifterna om det misstänkta brottet sedan fem år förflutit från det att beslutet vunnit laga kraft.

10 §
Utplåning av personuppgifter som ansluter sig till fordon

Personuppgifter som hänför sig till fordon utplånas ur registret sedan tio år förflutit från utgången av det år under vilket fordonet slutgiltigt har avförts ur registret.

3 kap

Den registeransvariges rätt att få uppgifter

11 §
Rätt att få uppgifter från myndigheter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter har den registeransvarige rätt att få uppgifter enligt följande:

1) ur befolkningsdatasystemet uppgifter om en persons namn, personbeteckning, adress, hemkommun, födelsehemkommun, födelsestat, medborgarskap, modersmål och kontaktspråk och dödsfall samt uppgift om spärrmarkering enligt 36 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009), (11.11.2016/937)

2) ur Patent- och registerstyrelsens och Skattestyrelsens företags- och organisationsdatasystem uppgifter som avses i 4 § 2 mom. om juridiska personer,

3) från justitieförvaltningen uppgifter om brott som begåtts vid framförande av ett motordrivet fordon eller ett släpfordon och om straff och andra påföljder för dessa brott samt uppgifter om insolvensförfaranden,

4) från utsökningsmyndigheterna uppgifter om utsökning av fordon,

5) från polisen

a) uppgifter om brott som har begåtts vid framförande av ett motordrivet fordon eller ett släpfordon och om påförda straff och andra påföljder för dessa brott samt uppgifter om tillgrepp av motordrivna fordon och släpfordon, om körrätt och ansökan om sådan, körkortstillstånd, undervisningstillstånd, övningstillstånd, trafiklärartillstånd, körtillstånd för taxiförare, parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, körkort och anteckningar om yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare i körkort, hinder för erhållande av körkortstillstånd eller körkort, körförbud och grunderna för dem, indragning av ADR-körtillstånd, administrativa påföljder i anslutning till körrätt samt körkortstillstånd och andra tillstånd samt uppgifter om överlämnande och omhändertagande av de körkort och tillstånd som avses här,

b) med samtycke av den som ansöker om körkort eller om ett tillstånd eller förarkort som nämns i denna punkt ett sådant fotografi av den sökande och en sådan bild av den sökandes namnteckning som har förts in i polisens pass- och identitetskortsregister,

(11.11.2016/937)

6) från försvarsmakten uppgifter om försvarsmaktens körkort,

7) från tullverket uppgifter om förflyttningstillstånd för fordon som verket beviljat och om trafikförsäkring som gäller under tillståndets giltighetstid,

8) från den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen uppgifter om tillstånd att driva bilskola, (24.5.2017/328)

9) från gränsbevakningsväsendet uppgifter om temporärt körförbud och grunderna för det samt om omhändertagande av körkort, (11.11.2016/937)

10) från förundersökningsmyndigheter de brottsuppgifter som behövs för lämplighetsprövning i anslutning till beviljande av undervisningstillstånd, körtillstånd för taxiförare och trafiklärartillstånd samt i anslutning till tillstånd att driva bilskola. (11.11.2016/937)

Uppgifterna översänds via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

BefolkningsdataL 507/1993 har upphävts genom L 661/2009, se L om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 661/2009 36 §.

12 §
Rätt att få uppgifter från andra än myndigheter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter har den registeransvarige rätt att från andra än myndigheter få uppgifter enligt följande:

1) från tillverkare och importörer av fordon uppgifter om godkännande av fordon och med stöd av konsumentskyddslagen (38/1978) föreskrivna uppgifter om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp,

2) från trafikförsäkringscentralen och trafikförsäkringsbolag uppgifter om grupptrafikförsäkringar, trafikförsäkringar och trafikförsäkringarnas avställningstid för fordon, (2.3.2007/234)

3) från förarexamensmottagare uppgifter om förarundervisning, övervakning av förarundervisningen, förarexamen och andra prov samt examensbevis och körkort och utlämnande av dem samt om ADR-körtillstånd och ADR-körtillståndsprov,

4) från besiktningsförrättare och avtalsregistrerare uppgifter om besiktnings- och registreringsuppdrag,

5) från dem som hanterar förar-, verkstads-, kontroll- och företagskort enligt rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter uppgifter om dessa kort,

6) av dem som tillverkar körkort och andra tillstånd som föreskrivs i denna lag uppgifter om tillverkningen och leveransen av körkort och andra tillstånd, (6.2.2015/76)

7) av en i körkortslagen, lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, lagen om transportservice och vägtrafiklagen (267/1981) avsedd serviceproducent uppgifter om behandlingen av körkortstillstånd, körkort, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel, trafiklärartillstånd, yrkeskompetensbevis för förare och parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, av i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare avsedd meddelare av utbildning eller fortbildning uppgifter om utbildningen samt av provmottagare uppgifter om prov. (24.5.2017/328)

Uppgifterna översänds via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

4 kap

Uppgifternas offentlighet och utlämnande av uppgifter

13 § (11.11.2016/937)
Allmänna förutsättningar för utlämnande av uppgifter

Den registeransvarige bestämmer om utlämnandet av uppgifter.

En uppgift får inte lämnas ut, om utlämnandet av grundad anledning kan misstänkas äventyra den registrerades integritetsskydd, den registrerades intressen eller rättigheter eller statens säkerhet. För att lämna ut uppgifter till mottagare i andra än i enskilda fall krävs Trafiksäkerhetsverkets tillstånd.

14 § (28.12.2012/1084)
Utlämnande av enskilda offentliga uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att enskilt få uppgift om eller kopia av offentliga uppgifter i registret enligt följande:

1) på basis av fordonets registreringstecken eller tillverkningsnummer uppgifter om fordonet, dess beskattning och inteckningar i fordonet och om namn, adress och kontaktinformation i fråga om fordonets ägare, innehavare och trafikförsäkringstagaren,

2) på basis av personbeteckning uppgifter om körrättens omfattning, körrättens giltighetstid och när den börjat i fråga om olika kategorier, omfattningen av och giltighetstiden för förarens yrkeskompetens, ADR-körtillstånd, körtillstånd för taxiförare och tidpunkten för erhållande av dem.

Med stöd av 1 mom. 1 punkten får också uppgift om fordonets tidigare ägare eller innehavare lämnas ut i begränsad utsträckning.

Uppgifterna kan översändas också via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

15 §
Utlämnande av offentliga uppgifter i elektronisk form

Personuppgifter och andra uppgifter i registret får utlämnas via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form

1) till myndigheter för skötseln av uppdrag eller förpliktelser som föreskrivs i lag eller med stöd av lag,

2) till trafikförsäkringscentralen för fastställande av gottgörelse enligt trafikförsäkringslagen (279/1959), för skötseln av trafikförsäkringen och ersättningssystemet samt för upprätthållandet av trafikolycksdataregistret, till trafikförsäkringsbolagen och Statskontoret för skötseln av trafikförsäkringen och ersättningssystemet samt till trafikskadenämnden för behandlingen av ärenden om ersättande av trafikskada, (4.11.2005/859)

3) till undersökningskommissioner för trafikolyckor för undersökning av trafikolyckor,

4) till besiktningsförrättare för besiktningsuppdrag som gäller fordon och som föreskrivs i lag eller med stöd av lag,

5) till avtalsregistrerare för registreringsuppdrag som gäller fordon och som föreskrivs i lag,

6) till förarexamensmottagare för i lag eller med stöd av lag föreskrivna förarexamensuppdrag, övervaknings- och körkortsuppdrag i anslutning till förarundervisningen, ADR-körtillstånds- och ADR-körtillståndsprovärenden samt övervakningen av ADR-körtillståndsutbildningen,

7) till dem som hanterar kort för färdskrivare vid vägtransporter för hanteringen av korten,

8) till registermyndigheter i landskapet Åland eller i en stat som anslutit sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan EES-stat, för utförandet av registrering, övervakning och överlåtelse av fordon, körkort, färdskrivarkort, yrkeskompetensbevis och ADR-körtillstånd i landskapet Åland och EES-staten i fråga, (28.12.2012/1084)

9) till myndigheter i en EES-stat, Europeiska gemenskapernas kommission och myndigheter som avses i internationella överenskommelser för skötseln av förpliktelser som följer av gemenskapens lagstiftning eller internationella överenskommelser som är bindande för Finland, (16.3.2007/276)

10) till sådana serviceproducenter som avses i körkortslagen för behandlingen av beviljande av körkortstillstånd, körkort, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel och trafiklärartillstånd, till sådana serviceproducenter som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare för behandlingen av beviljande av yrkeskompetensbevis för förare eller anteckning om yrkeskompetens i körkortet och till sådana serviceproducenter som avses i lagen om transportservice för behandlingen av beviljande av körtillstånd för taxiförare och till sådana serviceproducenter som avses i vägtrafiklagen för behandlingen av beviljande av parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, (24.5.2017/328)

11) till dem som tillverkar och levererar korten och tillstånden för tillverkningen och leveransen. (28.12.2012/1084)

Innan uppgifter lämnas ut skall mottagaren lägga fram en utredning om skydd för uppgifterna. Mottagaren får lämna vidare uppgifter som erhållits i elektronisk form endast för skötsel av lagstadgade uppgifter.

Logguppgifterna och övervakningsuppgifterna om sådan behandling av uppgifter som grundar sig på rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, nedan Prümrådsbeslutet, och på Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, ska lagras och utplånas i enlighet med bestämmelserna i artikel 30.4 och 30.5 i Prümrådsbeslutet. (30.10.2015/1293)

I Finland är Trafiksäkerhetsverket det kontaktställe som avses i artikel 4 i det direktiv som nämns i 3 mom. (30.10.2015/1293)

16 §
Vidareutlämnande av uppgifter

Uppgifter får inte lämnas vidare till tredje part utan behörigt tillstånd. Detta förbud gäller inte uppgifter som utlämnas enskilt. Myndigheter har rätt att lämna uppgifter vidare, om utlämnandet baserar sig på lag, på en förpliktelse i en internationell överenskommelse som är bindande för Finland eller på Europeiska gemenskapens lagstiftning. Polisen har dessutom rätt att lämna ut uppgifter om körrätt, körkort, brott som misstänks ha begåtts eller har begåtts vid framförande av ett motordrivet fordon eller ett släpfordon, körförbud och fordon till polismyndigheter och judiciella myndigheter i en annan stat samt till myndighetsorganisationer som bedriver internationell brottsbekämpning.

17 §
Sekretessbelagda uppgifter och utlämnande av dem

Känsliga uppgifter som avses i 6 § samt fotografier på personer och namnteckningsprov får inte lämnas ut, om ingenting annat följer av 28 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Sekretessbelagda uppgifter i registret får dock utan hinder av sekretessbestämmelserna lämnas ut som följer: (15.7.2005/588)

1) till polisen och andra förundersökningsmyndigheter samt åklagare för förundersökning och annan utredning av brott; en persons fotografi och prov på hans eller hennes namnteckning får utlämnas för identifiering av personen, (28.12.2012/1084)

2) till polisen och försvarsmakten för behandling av körkortsärenden och ärenden som gäller körrätt, (30.1.2018/98)

3) till domstolar för handläggning av ärenden som gäller körrätt,

4) till myndigheter som övervakar trafiken,

5) uppgifter om handikappades parkeringstillstånd till myndigheter som övervakar parkering,

6) uppgifter om brott och påföljder vid brottet samt andra påföljder till trafiktillståndsmyndigheter för handläggning av trafiktillståndsärenden,

7) uppgifter om brott och påföljder för brottet samt andra påföljder till myndigheter som beviljar tillstånd för bilskola för handläggning av tillstånd för bilskola,

8) till förarexamensmottagare, fotografier för identifiering av personer, uppgifter om en persons hälsotillstånd för förarexamen, uppgifter om körförbud för kontroll av förutsättningarna att få tillträde till examen och för ADR-körtillstånd och uppgifter om omständigheter som utgör ett hinder för erhållande av körkort, (6.2.2015/76)

9) till handläggare av kort för färdskrivare vid vägtransporter, fotografier och namnteckningsprov för hantering av kortet, (10.6.2005/403)

10) till undersökningskommissioner för trafikolyckor uppgifter som är nödvändiga för undersökningarna,

11) till de myndigheter i landskapet Åland och en annan EES-stat som registrerar fordon, körkort, färdskrivarkort, förares yrkeskompetensbevis och ADR-körtillstånd eller har hand om övervakningen av dessa för åtgärder i samband med deras registrering, övervakning och överlåtelse, (28.12.2012/1084)

12) till gränsbevakningsväsendet uppgifter om brott och påföljder för brott samt om andra påföljder för upprätthållande av gränssäkerheten, för förundersökning och annan undersökning, för efterspaning, för en räddningsuppgift eller för påförande av påföljdsavgift för transportör enligt utlänningslagen (301/2004) samt ett fotografi av personen och personens namnteckningsprov för identifiering av personen, (16.3.2007/276)

13) fotografi och namnteckningsprov till sådana serviceproducenter som avses i körkortslagen för behandlingen av beviljande av körkortstillstånd eller körkort, till sådana serviceproducenter som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare för behandlingen av beviljande av yrkeskompetensbevis för förare, till sådana serviceproducenter som avses i lagen om transportservice för behandlingen av beviljande av körtillstånd för taxiförare, uppgifter om en persons hälsotillstånd till sådana serviceproducenter som avses i körkortslagen och vägtrafiklagen för behandlingen av beviljande av körkortstillstånd, körkort, trafiklärartillstånd och parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning samt uppgifter om hinder för erhållande av körkort, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel, trafiklärartillstånd eller yrkeskompetensbevis för förare till de serviceproducenter som avses i ovannämnda lagar för behandlingen av beviljande av körkort eller det nämnda tillståndet, (24.5.2017/328)

14) till en EES-stats polismyndighet och andra myndigheter som har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller förebygga och utreda brott och se till att brott blir föremål för åtalsprövning, för att de ska kunna uppfylla förpliktelser som följer av Europeiska unionens lagstiftning eller internationella överenskommelser som är bindande för Finland, (28.12.2012/1084)

15) till Nödcentralsverket för skötseln av de uppgifter som föreskrivits för det, (28.12.2012/1084)

16) till dem som tillverkar och levererar korten och tillstånden de uppgifter som behövs för tillverkningen och leveransen, (22.5.2015/650)

17) till Tullen för tullövervakning, beskattning och indrivning samt för att förhindra, avslöja och utreda tullbrott. (22.5.2015/650)

Uppgifterna får också lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form. Innan uppgifter lämnas ut skall mottagaren lägga fram en utredning om skydd för uppgifterna. (10.6.2005/403)

Logguppgifterna och övervakningsuppgifterna om sådan behandling av uppgifter som grundar sig på fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration lagras och utplånas i enlighet med bestämmelserna i artikel 39.4 och 39.5 i nämnda fördrag. (16.3.2007/281)

Logguppgifterna och övervakningsuppgifterna om sådan behandling av uppgifter som grundar sig på Prümrådsbeslutet lagras och utplånas i enlighet med bestämmelserna i artikel 30.4 och 30.5 i det beslutet. (2.12.2011/1211)

18 §
Utlämnande av uppgifter till utlandet

Den registeransvarige får av grundad anledning och enskilt lämna ut uppgifter ur registret till myndigheter och för skötseln av myndighetsuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om de villkor för utlämnandet av uppgifter som ställs i 22, 22 a eller 23 § personuppgiftslagen uppfylls.

Uppgifter kan också översändas via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

19 §
Utlämnande av uppgifter för andra ändamål

Utan hinder av 16 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får uppgifter ur registret lämnas ut

1) om en fysisk persons namn och adress eller annan kontaktinformation för opinions- och marknadsundersökningar, direktmarknadsföring samt annan adress- och informationstjänst,

2) för uppdatering av kontaktinformation och fordonsuppgifter i kundregister,

3 punkten har upphävts genom L 11.11.2016/937. (11.11.2016/937)

4) för andra ändamål som den registeransvarige godkänner.

De uppgifter som avses i 1 mom. kan översändas också via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

Uppgifter om en fysisk person får lämnas ut enligt 1 mom. 1, 2 och 4 punkten endast om den verksamhet för vilken uppgifterna begärs ansluter sig till trafiksäkerhet, fordon, fordonstrafik, miljöolägenheter som fordonstrafiken orsakar eller framförandet av fordon.

Som urvalsgrund när personuppgifter lämnas ut för opinions- och marknadsundersökningar, direktmarknadsföring samt annan adress- och informationstjänst får användas en persons adress eller annan kontaktinformation, hemkommun, ålder, kön, modersmål eller kontaktspråk, körkortsklass och tidpunkten för dess beviljande samt uppgifter som gäller fordon samt dessutom en identifieringsuppgift som ansluter sig till personen. I fråga om användning av uppgifter som gäller fordon som urvalsgrund bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

20 § (11.11.2016/937)
Andra begränsningar av utlämnande av uppgifter

En person har dessutom, utöver vad som föreskrivs i 30 § i personuppgiftslagen, rätt att förbjuda att hans eller hennes adressuppgifter lämnas ut per telefon till andra än myndigheter, Trafikförsäkringscentralen, trafikförsäkringsbolag, besiktningsförrättare, förarexamensmottagare, avtalsregistrerare eller sådana serviceproducenter som avses i körkortslagen, lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, lagen om transportservice och vägtrafiklagen eller för någon annan i lag föreskriven användning. (24.5.2017/328)

Om en person har grundad anledning att misstänka att hans eller hennes egen eller familjens hälsa eller säkerhet kan komma att hotas, kan Trafiksäkerhetsverket på skriftlig begäran besluta att personuppgifter som gäller honom eller henne inte får lämnas ut ur registret till andra än myndigheter, Trafikförsäkringscentralen, trafikförsäkringsbolag, besiktningsförrättare, avtalsregistrerare, förarexamensmottagare, handläggare av kort för färdskrivare vid vägtransporter och sådana serviceproducenter som avses i körkortslagen, lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, lagen om transportservice och vägtrafiklagen för skötseln av i lag föreskrivna uppgifter. Detta beslut kan första gången gälla högst fem år. Begränsningens giltighetstid kan förlängas med två år i sänder. (24.5.2017/328)

De begränsningar av utlämnande av uppgifter som avses i 1 och 2 mom. hindrar inte att uppgifter lämnas ut

1) för att användas av myndigheter, Trafikförsäkringscentralen, trafikförsäkringsbolag, besiktningsförrättare, förarexamensmottagare, avtalsregistrerare eller handläggare av kort för färdskrivare vid vägtransporter,

2) för att användas av serviceproducenter som avses i körkortslagen, lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, lagen om yrkeskompetens för taxiförare eller vägtrafiklagen, eller

3) för någon annan än i 1 och 2 punkten avsedd lagstadgad användning.

När Trafiksäkerhetsverket lämnar ut i 2 mom. avsedda uppgifter som omfattas av en begränsning av utlämnande, ska mottagaren samtidigt underrättas om begränsningen samt om begränsningarna i fråga om användning av och skydd för uppgifterna.

5 kap

Särskilda bestämmelser

21 §
Avgifter

Avgifter för fordonstrafikregistrets informationstjänster tas ut enligt de grunder som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

22 §
Straffbestämmelser

Till straff för brott mot den sekretess som föreskrivs i 17 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

Bestämmelser om straff för dataintrång i registret finns i 38 kap. 8 § strafflagen, för personregisterbrott som riktar sig mot registret i 38 kap. 9 § strafflagen och för personregisterförseelse i 48 § 2 mom. personuppgiftslagen.

23 §
Bemyndigande

Närmare bestämmelser om verkställigheten av lagen utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet bestäms ytterligare om skyldighet för dem som behandlar uppgifter i registret att till den registeransvarige anmäla felaktigheter i registeruppgifterna.

6 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

24 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Lagens 8 § 2 mom., 9 §, 14 § 1 mom. 2 punkten och 20 § tillämpas dock från den 1 januari 2005.

Genom denna lag upphävs lagen den 15 september 1989 om ett datasystem för vägtrafiken (819/1989) jämte ändringar, med undantag av 6 § 3 mom. samt 6 a och 16 §, som upphävs den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

25 §
Övergångsbestämmelser

När 20 § börjar tillämpas skall de begränsningar av utlämnandet som har registrerats i datasystemet för vägtrafiken med stöd av 16 § 1 mom. lagen om ett datasystem för vägtrafiken utvidgas till att omfatta adresstjänst, och de begränsningar som registrerats i datasystemet med stöd av lagens 16 § 2 mom. ändras till sådana begränsningar som avses i 20 § 2 mom. i denna lag.

Om det i annan lagstiftning hänvisas till lagen om ett datasystem för vägtrafiken eller dess bestämmelser, skall hänvisningen anses avse denna lag eller motsvarande bestämmelser i den.

Om det i annan lagstiftning hänvisas till ett datasystem för vägtrafiken eller dess register skall hänvisningen anses avse fordonstrafikregistret.

Sådana tillstånd att använda uppgifter i datasystemet för vägtrafiken som gäller när denna lag träder i kraft gäller till utgången av 2004. På dessa tillstånd tillämpas de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

Den registeransvarige skall se till att fordonstrafikregistret överensstämmer med denna lag före utgången av 2011. (4.11.2005/859)

RP 171/2002, TrUB 25/2002, RSv 263/2002

Ikraftträdelsestadganden:

10.6.2005/403:

Denna lag träder i kraft den 20 juni 2005.

RP 267/2004, KoUB 8/2005, RSv 38/2005

15.7.2005/588:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

RP 6/2005, FuUB 12/2005, RSv 92/2005

4.11.2005/859:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2005.

RP 80/2005, KoUB 18/2005, RSv 102/2005

20.1.2006/60:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 16/2005, LaUB 14/2005, RSv 164/2005

21.7.2006/697:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006. Lagens 3 § 2 mom. 6 punkt och 5 § 1 mom. 10 punkt träder dock i kraft först den 1 januari 2011. (21.12.2007/1317)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 24/2006, KoUB 12/2006, RSv 71/2006

2.3.2007/234:

Denna lag träder i kraft den 2 november 2007.

RP 61/2006, KoUB 27/2006, RSv 224/2006

16.3.2007/276:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 149/2006, KoUB 33/2006, RSv 251/2006

16.3.2007/281:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. (L 281/2007 trädde i kraft enligt F 668/2007 17.6.2007.)

RP 243/2006, FvUB 36/2006, RSv 301/2006

21.12.2007/1316:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till den 31 december 2010.

RP 134/2007, KoUB 9/2007, RSv 87/2007

18.9.2009/698:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Vad som i denna lag föreskrivs om körtillstånd för taxiförare gäller även de yrkeskörtillstånd för personbil som har beviljats före lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 33/2009, KoUB 10/2009, RSv 76/2009

22.12.2009/1301:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

29.4.2011/391:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

RP 212/2010, KoUB 23/2010, RSv 269/2010

2.12.2011/1211:

Denna lag träder i kraft den 15 december 2011.

RP 25/2011, FvUB 2/2011, RSv 27/2011, Rådets beslut 2008/615/RIF (32008D0615); EUT nr L 210, 6.8.2008, s. 1

28.12.2012/1084:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

RP 144/2012, KoUB 20/2012, RSv 152/2012

28.3.2014/272:

Denna lag träder i kraft den 14 april 2014.

RP 205/2013, KoUB 1/2014, RSv 7/2014 , Europaparlamentents och rådets direktiv 2011/82/EG; EUT N:o L 288, 5.11.2011, s. 1-15

6.2.2015/76:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 313/2014, KoUB 30/2014, RSv 259/2014

22.5.2015/650:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 351/2014, FvUB 54/2014, RSv 341/2014

30.10.2015/1293:

Denna lag träder i kraft den 3 november 2015.

RP 14/2015, KoUB 4/2015, RSv 14/2015, Europaparlamentents och rådets direktiv (EU) 2015/413; EGT N:o L 68, 13.3.2002, s. 9-25

11.11.2016/937:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 129/2016, KoUB 21/2016, RSv 114/2016

24.5.2017/328:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 161/2016, KoUB 3/2017, RSv 27/2017

30.1.2018/98:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 103/2017, LaUB 14/2017, RSv 153/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.