Beaktats t.o.m. FörfS 846/2023.

31.5.2002/453

Lag om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att med hjälp av automatisk databehandling ordna de riksomfattande informationstjänster som omfattar uppgifter om fastigheter och andra enheter för jord- och vattenområden. Servicen tillhandahålls med hjälp av ett enhetligt fastighetsdatasystem avsett för allmänt bruk.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på inrättandet och upprätthållandet av fastighetsdatasystemet samt på utlämnandet och användningen av uppgifter som ingår i systemet.

3 §
Datainnehållet i fastighetsdatasystemet

Fastighetsdatasystemet innehåller de uppgifter som avses i fastighetsregisterlagen (392/1985) och de uppgifter som skall antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret samt andra uppgifter i enlighet med vad som bestäms någon annanstans i lag.

4 §
Registrering av uppgifter i fastighetsdatasystemet

En myndighet som ansvarar för produktionen av en uppgift som hör till datainnehållet i fastighetsdatasystemet är skyldig att se till att uppgiften registreras i fastighetsdatasystemet och uppdateras.

5 §
Förvaltningen av fastighetsdatasystemet

Lantmäteriverket sörjer för inrättandet, förvaltningen och upprätthållandet av det fastighetsdatasystem som avses i denna lag samt för informationstjänsterna och för utvecklandet av systemet. (13.12.2013/902)

För att täcka sina kostnader för förvaltningen och upprätthållandet av fastighetsdatasystemet samt för informationstjänsterna och utvecklandet av systemet får Lantmäteriverket en sådan andel av inkomsterna av fastighetsdatasystemets prestationer som bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Bestämmelser om hur de kostnader som orsakas av andra åtgärder inom fastighetsdatasystemet täcks med inkomsterna av systemets prestationer samt bestämmelser om hur inkomsterna annars fördelas mellan de myndigheter som sköter systemet utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Innan en förordning utfärdas ska jord- och skogsbruksministeriet höra de viktigaste producenterna av information för fastighetsdatasystemet. (13.12.2013/902)

För att täcka sina kostnader för det riksomfattande fastighetsdatasystemet enligt denna lag får de kommuner som för fastighetsregister när lagen träder i kraft en sådan andel av inkomsterna av fastighetsdatasystemets prestationer som bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

6 § (18.1.2019/103)
Utlämnande av uppgifter som informationstjänst och begränsning av behandling

Lantmäteriverket ska ge möjlighet för var och en att vid Lantmäteriverket avgiftsfritt få läsa de uppgifter som finns i fastighetsdatasystemet och att göra anteckningar om dem. Mot avgift lämnas uppgifter ut i form av utdrag, intyg, bevis och andra utskrifter samt med hjälp av teknisk anslutning. Om inte särskilda skäl föranleder något annat, kan en kopia av uppgifterna ges i elektronisk form mot avgift.

Utdrag, intyg, bevis och andra utskrifter samt i 1 mom. avsedda kopior kan ges av kommuner, Lantmäteriverket, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, i landskapet Åland av Statens ämbetsverk på Åland, samt med stöd av beslut som Lantmäteriverket meddelat även av andra myndigheter som har en teknisk anslutning till fastighetsdatasystemet. (29.11.2019/1187)

På en sådan myndighets vägnar som avses i 4 § får Lantmäteriverket med hjälp av teknisk anslutning lämna ut uppgifter ur fastighetsdatasystemet till justitieförvaltningsmyndigheter, regionförvaltningsverk, närings-, trafik- och miljöcentraler, kommuner, Skatteförvaltningen, försvarsministeriet, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, polisen och andra förundersökningsmyndigheter, räddningsmyndigheter, myndigheter som sköter fastighetsbildningsuppgifter, myndigheter inom folkbokföringsförvaltningen, Forststyrelsen, Senatfastigheter och köpvittnen. Lantmäteriverket får dessutom på ansökan bevilja tillstånd att få och förmedla uppgifter med hjälp av teknisk anslutning. Uppgifter får lämnas ut och förmedlas till den som behöver uppgifter för samhällsplanering, fastighetsförmedling, fastighetsvärdering eller beviljande av och tillsyn över kredit eller för något annat jämförbart ändamål som har samband med fastigheter eller för säkerställande av den nationella säkerheten. I användningstillståndet kan det tas in villkor om grunden för sökning av uppgifter samt om annan användning av systemet och övervakning av detta. Tillstånd behövs dock inte för erhållande och förmedling av uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsindelning med hjälp av teknisk anslutning. (29.3.2019/473)

Bestämmelser om överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer finns i kapitel V i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Artikel 18.1 i den förordning som nämns i 4 mom. tillämpas inte på fastighetsdatasystemet.

7 § (25.11.2011/1189)
Avgifter

För fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster tas avgifter ut till staten och kommunen. I fråga om avgifterna tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), om det inte föreskrivs något annat beträffande någon prestation.

Avgifternas storlek bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Innan förordningen ges ska jord- och skogsbruksministeriet höra de centrala producenterna av information för fastighetsdatasystemet.

Uppgifter i standardformat inom den offentliga förvaltningen som med hjälp av en teknisk anslutning lämnas ut för myndighetsverksamheten är avgiftsfria. (14.12.2012/908)

Användarrättigheterna till uppgifterna om fastighetsbeteckning och fastighetsindelning är avgiftsfria. (20.5.2016/376)

8 § (18.1.2019/103)
Skadeståndsansvar

Den som orsakats skada på grund av ett fel eller en brist i uppgifter som lämnats ut ur fastighetsdatasystemet har rätt att få ersättning av den som lämnat ut uppgiften i enlighet med vad som bestäms i denna paragraf.

Då uppgifter lämnas ut ur fastighetsdatasystemet och någon orsakas skada ska den som lämnat ut uppgiften ansvara för

1) en skada som orsakas av ett fel eller en brist i en uppgift enligt fastighetsregisterlagen, i enlighet med vad som bestäms i 11 § i fastighetsregisterlagen,

2) en skada som orsakas av ett fel eller en brist i en uppgift enligt lagfarts- och inteckningsregistret, i enlighet med vad som bestäms i 7 kap. 4 § i jordabalken (540/1995), samt

3) en skada som orsakas av ett fel eller en brist i en uppgift enligt någon annan lag eller förordning, i enlighet med vad som bestäms i skadeståndslagen (412/1974), om inte något annat bestäms särskilt i fråga om någon uppgift.

Den som lämnat ut en uppgift ska höra den som producerat uppgiften före avgörandet av ett ärende som gäller en ersättning enligt 2 mom.

Om ett fel eller en brist i en uppgift som lämnats ut ur fastighetsdatasystemet har orsakats av ett fel eller en brist i en uppgift som överförts till fastighetsdatasystemet eller av försummelse av skyldigheten enligt 4 §, är det offentliga samfundet i fråga skyldigt att ersätta den som lämnat ut uppgiften för det skadestånd som denne betalt.

Om felaktigheten hos en uppgift i fastighetsdatasystemet orsakas av verksamhet enligt 5 § 1 mom. inom Lantmäteriverket, som svarar för fastighetsdatasystemets förvaltning, ansvarar Lantmäteriverket i enlighet med 2 mom. i denna paragraf för sådan skada som felet orsakat den som lämnat ut uppgiften.

Bestämmelser om ersättande av en skada som orsakats av överträdelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) finns dock i den förordningen.

9 §
Övergång av rätten till skadestånd

Har den skadelidande med stöd av ett avtalsförhållande eller på någon annan sådan särskild grund rätt att av någon få skadestånd för en skada som avses i 8 §, övergår den skadelidandes rätt till skadestånd på staten eller kommunen till den del staten eller kommunen enligt 8 § har betalt ersättning för skadan.

Statens eller kommunens rätt till skadestånd med stöd av 1 mom. inträder den dag då staten eller kommunen betalt skadestånd till den skadelidande eller genom ett lagakraftvunnet domstolsbeslut ålagts att betala skadestånd. Beslut om utkrävande av skadestånd fattas för statens del av vederbörande myndigheter i fråga om de skadestånd de betalt och för kommunens del av kommunstyrelsen. Staten eller kommunen kan helt eller delvis avstå från skadestånd, om det med beaktande av skadans storlek och omständigheterna i övrigt är oskäligt att kräva sådant.

Är två eller flera skadeståndsskyldiga enligt 1 mom. eller på någon annan grund skyldiga att till staten eller kommunen erlägga skadestånd som denna betalt med stöd av 8 §, ansvarar de solidariskt för skadeståndet. Den som inte dömts att betala fullt skadestånd svarar dock endast intill det utdömda beloppet. På fördelningen av ersättningsbeloppet mellan de skadeståndsskyldiga tillämpas dessutom vad som bestäms i 6 kap. 3 § skadeståndslagen.

10 §
Närmare föreskrifter

Lantmäteriverket utfärdar vid behov närmare föreskrifter om det tekniska förfarande som skall iakttas vid upprätthållandet av fastighetsdatasystemet samt om grunderna för sökning av uppgifter, om andra villkor för användningen av systemet och om övervakning av detta.

11 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 § (25.11.2011/1189)
Samarbetsgrupp

För utvecklandet och upprätthållandet av fastighetsdatasystemet ska Lantmäteriverket för tre år i sänder tillsätta en samarbetsgrupp till vilken det kallar representanter för dem som upprätthåller och använder systemet.

13 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Vad som i 21 kap. 8 § vattenlagen (264/1961), 6 § 1 mom. lagen om fornminnen (295/1963), 19 § 2 mom. lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och 24 § 4 mom., 25 § 3 mom., 27 § 4 mom. samt 30 och 47 § naturvårdslagen (1096/1996) samt 158 § 4 mom. och 164 § 4 mom. markanvändnings- och bygglagen (132/1999) eller med stöd av dem bestäms om anteckning av beslut, avtal och andra liknande uppgifter i fastighetsregistret gäller när denna lag har trätt i kraft registrering av uppgiften i fastighetsdatasystemet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

VattenL 264/1961 har upphävts genom L 587/2011. L om finansiering av hållbart skogsbruk 1094/1996 har upphävts genom L om upphävande av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och lagen om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansiering 35/2015.

RP 141/2001, JsUB 3/2002, RSv 43/2002

Ikraftträdelsestadganden:

24.7.2009/576:

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

L 576/2009 träder i kraft enligt L 584/2009 1.1.2010.

RP 30/2009, JsUB 5/2009, RSv 89/2009

25.11.2011/1189:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 23/2011, JsUB 4/2011, RSv 35/2011

14.12.2012/908:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 151/2012, JsUB 5/2012, RSv 134/2012

13.12.2013/902:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013, JsUB 7/2013, RSv 102/2013

20.5.2016/376:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 102/2015, JsUB 5/2016, RSv 40/2016

18.1.2019/103:

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018, JsUB 8/2018, RSv 115/2018

29.3.2019/473:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 253/2018, FsUB 6/2018, RSv 268/2018

29.11.2019/1187:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.